keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 114/11.03.2008 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2008

11.03.2008

Hotararea Consiliului Local 114/11.03.2008
privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2008


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Avand in vedere Referatul nr. SC2008- 4383/04.03.2008 al Primarului Municipiului Timisoara - domnul Gheorghe Ciuhandu;
Avand in vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finante, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistica, amenajarea teritoriului si patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comert, regii autonome si societati comerciale, Comisiei pentru administratie locala, juridica, ordine publica, drepturile omului si probleme ale minoritatilor şi al Comisiei pentru cultura, stiinta, invatamant, sanatate, protectie sociala, turism,ecologie, sport si culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara ;
Avand in vedere Hotărârea Consiliului Local Nr.55/12.02.2008 privind aprobarea bugetului local al Municipiului Timişoara pe anul 2008 ;
Avand in vedere Legea nr. 388/2007 a bugetului de stat pe anul 2008 ;
In conformitate cu prevederile art.1, art.4 alin.1, art.5 , art.19 alin.1 şi art.20 alin.1 din Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale;
In conformitate cu prevederile art.36 alin.2 lit.(b) şi alin.4 lit.(a) din Legea 215/2001 privind administratia publica locala , republicată;
În temeiul art.45 alin.2 şi art.63 alin.1 lit.c si alin.4 lit.b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;HOTARASTE

Art.1: Se aproba rectificarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2008 conform Anexei nr.1-Bugetul local pe anul
2008, Anexei nr. 2- Lista de investitii si Anexei nr.3 - Veniturile si Cheltuielile evidentiate in afara bugetului local.

Art.2: La data intrarii in vigoare a prezentei hotarari, se modifica in mod corespunzator Hotărârea Consiliului Local nr.55/12.02.2008 privind aprobarea bugetului local al Municipiului Timişoara pe anul 2008.
Art.3:Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza Directia Economica, Directia Edilitară, Directia Patrimoniu şi Directia Urbanism din cadrul Primariei Municipiului Timisoara.
Art.4: Prezenta hotarare se comunica:
- Instituţiei Prefectului - Judetul Timis;
- Primarului Municipiului Timisoara ;
- Serviciului Juridic;
- Directiei Economice;
- Directiei Patrimoniu;
- Directiei Edilitare;
- Directiei Urbanism;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Drumuri şi Transporturi;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Biroul Control Intern şi Managementul Calităţii;
- Administratiei Financiare a Municipiului Timisoara;
- Directiei Generale a Finantelor Publice si Controlului Financiar de Stat a Judetului Timis;
- Mass media locale.


Presedinte de sedinta
ADRIAN PĂŞCUŢĂ
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Anexa_3.pdf

JUDEŢUL:Timis Unitatea administrativ - teritorială :Municipiul Timisoara

Formular: VENITURILE ŞI CHELTUIELILE EVIDENŢIATE ÎN AFARA BUGETULUI LOCAL

- mii RON - Trim Trim Trim Trim

I II III IV TOTAL VENITURI (rd.2) 1 66.488,00 35.846,76 12.180,39 12.042,94 6.417,91 I. VENITURI CURENTE (rd.3) 2 66.488,00 35.846,76 12.180,39 12.042,94 6.417,91 C. VENITURI NEFISCALE (rd.4) 3 66.488,00 35.846,76 12.180,39 12.042,94 6.417,91 C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (rd.5) 4 66.488,00 35.846,76 12.180,39 12.042,94 6.417,91 Diverse venituri (rd.6 la rd.11) 5 36.11 66.488,00 35.846,76 12.180,39 12.042,94 6.417,91

Taxe speciale 6 36.11.07 5.276,00 5.276,00

Amortizare mijloace fixe 7 36.11.08

Depozite speciale pentru constructii de locuinte 8 36.11.09 1.539,00 150,00 943,39 400,00 45,61

Fondul de risc 9 36.11.10 970,00 970,00

Fond de rulment 10 36.11.11 58.321,00 29.332,15 10.973,61 11.642,94 6.372,30

Alte venituri 11 36.11.50 382,00 118,61 263,39 12

TOTAL CHELTUIELI (rd.31+46+65+91+109+139+16 13 66.488,00 35.846,76 12.180,39 12.042,94 6.417,91 14 01 32.511,56 32.511,56 0,00 0,00 0,00

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (rd.33+48+67+93+111+141 15 10 TITLUL II BUNURI SI SERVICII (rd.34+49+68+94+112+142+164+1 16 20 32.511,56 32.511,56 0,00 0,00 0,00 CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.35+50+69+95+113+143+165+1 17 70 33.976,44 3.335,20 12.180,39 12.042,94 6.417,91 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.36+51+70+96+114+144+1 18 71 33.976,44 3.335,20 12.180,39 12.042,94 6.417,91

Active fixe (rd.37+52+71+97+115+145+167+188+205+ 19 71.01 33.976,44 3.335,20 12.180,39 12.042,94 6.417,91

CHELTUIELI CURENTE

PE ANUL 2008

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R Cod rând Cod indicator Total An

Construcţii 20 71.01.01 32.476,44 3.235,20 11.180,39 11.642,94 6.417,91 Maşini, echipamente si mijloace de transport 21 71.01.02 0,00 0,00 0,00 0,00 Mobilier, aparatură birotică şi alte active corpora 22 71.01.03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale) 23 71.01.30 1.500,00 100,00 1.000,00 400,00 0,00

OPERATIUNI FINANCIARE (rd.57) 24 79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TITLUL XII ÎMPRUMUTURI (rd.58) 25 80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Fondul de rulment pentru acoperirea golurilor tempo 26 80.08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 VII. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT (rd.250) 27 96.11

EXCEDENT (rd.251) 28 98.11 DEFICIT (rd.252) 29 99.11

30 Autoritati publice si actiuni externe (rd.32) 31 51.11 1.500,00 100,00 1.000,00 400,00 0,00 CHELTUIELI CURENTE (rd.33+34) 32 01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.36) 35 70 1.500,00 100,00 1.000,00 400,00 0,00 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.37) 36 71 1.500,00 100,00 1.000,00 400,00 0,00

Active fixe (rd.38+..+41) 37 71.01 1.500,00 100,00 1.000,00 400,00 0,00 Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale) 41 71.01.30 1.500,00 100,00 1.000,00 400,00

Autoritati executive si legislative (rd.44) 43 51.11.01 1.500,00 100,00 1.000,00 400,00 0,00 Autorităţi executive 44 51.11.01.03 1.500,00 100,00 1.000,00 400,00 0,00

45 Alte servicii publice generale (rd.61 la rd.63) 46 54.11 1.500,00 100,00 700,00 700,00 0,00 CHELTUIELI CURENTE (rd.48+49) 47 01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.51) 50 70 1.500,00 100,00 700,00 700,00 0,00 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.52) 51 71 1.500,00 100,00 700,00 700,00 0,00

Active fixe (rd.53+..+56) 52 71.01 1.500,00 100,00 700,00 700,00 0,00 Construcţii 53 71.01.01 1.500,00 100,00 700,00 700,00 0,00

Servicii publice comunitare de evidenţă a persoanelor 62 54.11.10 1.500,00 100,00 700,00 700,00 0,00 Alte servicii publice generale 63 54.11.50 0,00

90 0,00

Sanatate (rd.93+94) 91 66.11 1.250,00 300,00 600,00 350,00 0,00 CHELTUIELI CURENTE (rd.76+77) 92 01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 93 10 0,00 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 94 20 0,00 CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.96) 95 70 1.250,00 300,00 600,00 350,00 0,00 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.97) 96 71 1.250,00 300,00 600,00 350,00 0,00

Active fixe (rd.98+..+101) 97 71.01 1.250,00 300,00 600,00 350,00 0,00 Construcţii 98 71.01.01 1.250,00 300,00 600,00 350,00

Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi (rd.104) 103 66.11.06 1.250,00 300,00 600,00 350,00 0,00 Spitale generale 104 66.11.06.01 1.250,00 300,00 600,00 350,00 0,00

Alte cheltuieli in domeniu sanatatii (rd.106+107) 105 66.11.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Cultura, recreere si religie (rd.121+132+136+137) 109 67.11 2.337,00 150,00 98,00 1.051,00 1.038,00 CHELTUIELI CURENTE (rd.111+112) 110 01 2.337,00 150,00 98,00 1.051,00 1.038,00 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 111 10 0,00 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 112 20 0,00 0,00 0,00 CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.114) 113 70 2.337,00 150,00 98,00 1.051,00 1.038,00 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.115) 114 71 2.337,00 150,00 98,00 1.051,00 1.038,00

Active fixe (rd.116+..+119) 115 71.01 2.337,00 150,00 98,00 1.051,00 1.038,00 Construcţii 116 71.01.01 2.337,00 150,00 98,00 1.051,00 1.038,00

Servicii culturale (rd.122 la 131) 121 67.11.03 400,00 0,00 0,00 400,00 0,00 Institutii publice de spectacole si concerte 124 67.11.03.04 400,00 400,00

Servicii recreative si sportive (rd.133 la 135) 132 67.11.05 1.937,00 150,00 98,00 651,00 1.038,00 Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement 135 67.11.05.03 1.937,00 150,00 98,00 651,00 1.038,00

Servicii religioase 136 67.11.06 0,00 Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei 137 67.11.50 0,00

138 Locuinte, servicii si dezvoltare publica (rd.173+175+178+17 161 70.11 44.461,65 33.881,56 4.032,39 3.671,20 2.876,50 CHELTUIELI CURENTE (rd.163+164) 162 01 32.511,56 32.511,56 0,00 0,00 0,00 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 163 10 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 164 20 32.511,56 32.511,56 0,00 0,00 0,00 CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.166) 165 70 11.950,09 1.370,00 4.032,39 3.671,20 2.876,50

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.167) 166 71 11.950,09 1.370,00 4.032,39 3.671,20 2.876,50 Active fixe (rd.168+..+171) 167 71.01 11.950,09 1.370,00 4.032,39 3.671,20 2.876,50

Construcţii 168 71.01.01 11.950,09 1.370,00 4.032,39 3.671,20 2.876,50 Maşini, echipamente si mijloace de transport 169 71.01.02 Mobilier, aparatură birotică şi alte active corpora 170 71.01.03 Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale) 171 71.01.30 0,00 0,00

Din total capitol: 172 Locuinte (rd.174) 173 70.11.03 1.493,39 150,00 943,39 400,00 0,00

Dezvoltarea sistemului de locuinte 174 70.11.03.01 1.493,39 150,00 943,39 400,00 0,00 Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice (rd.176+177 175 70.11.05 7.992,70 1.056,00 2.269,00 2.523,70 2.144,00

Alimentare cu apa 176 70.11.05.01 0,00 0,00 Amenajari hidrotehnice 177 70.11.05.02 7.992,70 1.056,00 2.269,00 2.523,70 2.144,00

Iluminat public si electrificari rurale 178 70.11.06 1.000,00 0,00 0,00 267,50 732,50 Alimentare cu gaze naturale in localitati 179 70.11.07 0,00 Alte servicii în domeniile locuintelor, serviciilor si dezvolt 180 70.11.50 33.975,56 32.675,56 820,00 480,00 0,00

198 Actiuni generale economice, comerciale si de munca (rd.21 199 80.11 1.000,00 400,00 600,00 0,00 0,00 CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.204) 203 70 1.000,00 400,00 600,00 0,00 0,00 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.205) 204 71 1.000,00 400,00 600,00 0,00 0,00

Active fixe (rd.206+..+209) 205 71.01 1.000,00 400,00 600,00 0,00 0,00 Construcţii 206 71.01.01 1.000,00 400,00 600,00 0,00 0,00 Maşini, echipamente si mijloace de transport 207 71.01.02 0,00 Mobilier, aparatură birotică şi alte active corpora 208 71.01.03 0,00 Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale) 209 71.01.30 0,00

Din total capitol: 210 Actiuni generale economice si comerciale (rd.212+213) 211 80.11.01 1.000,00 400,00 600,00 0,00 0,00

Transporturi (rd.242+246+248) 230 84.11 14.439,35 915,20 5.150,00 5.870,74 2.503,41 CHELTUIELI CURENTE (rd.232+233) 231 01 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 232 02 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 233 20 CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.235) 234 70 14.439,35 915,20 5.150,00 5.870,74 2.503,41

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.236) 235 71 14.439,35 915,20 5.150,00 5.870,74 2.503,41 Active fixe (rd.237+..+240) 236 71.01 14.439,35 915,20 5.150,00 5.870,74 2.503,41

Construcţii 237 71.01.01 14.439,35 915,20 5.150,00 5.870,74 2.503,41 Transport rutier (rd.243 la 245) 242 84.11.03 14.439,35 915,20 5.150,00 5.870,74 2.503,41

Drumuri si poduri 243 84.11.03.01 696,59 696,59 Transport în comun 244 84.11.03.02 2.800,00 0,00 2.150,00 300,00 350,00 Strazi 245 84.11.03.03 10.942,76 218,61 3.000,00 5.570,74 2.153,41

Transport aerian (rd.247) 246 84.11.06 Aviatia civila 247 84.11.06.02

Alte cheltuieli în domeniul transporturilor 248 84.11.50 249

VII. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT 250 96.11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE, DIRECTOR ECONOMIC,

Dr.Ing. Gheorghe Ciuhandu

Atasament: Referat.pdf

MUNICIPIUL TIMISOARA APROBAT DIRECTIA ECONOMICA P R I M A R, SERVICIUL BUGET Dr.Ing. GHEORGHE CIUHANDU Nr.SC 2008-4383/04.03.2008

R E F E R A T

Avand in vedere : Hotararea de Guvern nr.94/2008 privind repartizarea unor sume din transferuri din bugetul de stat catre bugetele locale pentru Municipiul Timisoara, prevazute in bugetul Ministerului Educatiei, Cercetarii si Tineretului pe anul 2008, pentru finantarea unor cheltuieli de capital ale unitatilor de invatamint preuniversitar de stat la art.42.02.14 ”Subventii “cu suma de 973 mii lei ,si incadrarea corespunzatoare a cheltuielilor de capital pe cap.65.02.art.70. Adresa nr.61/10.01.08 a Centrului Bugetar Energetic; adresa nr.7/07.01.08 a Centrului Bugetar Moisil;F.N.10.01.08 a Centrului Bugetar Gradinite prin care se solicita acordarea de tichete cadou conform Legii nr.193/2006 art.1 si H.G. 1317/2006 CAP. 65.02 ”Invatamint” Titlul VIII ”Asistenta Sociala”, articolul “Ajutoare sociale“ cod.57.02 ”Tichete Cadou” acordate pentru cheltuieli sociale”cod.57.02.04,in suma de 11.124,5 mii lei. Adresa nr.71.293/LB/21.02.08 a Ministerului Dezvoltarii Lucrarilor Publice si Locuintelor care in baza OUG. 174/2002 aloca fonduri pentru executia de reabilitare termica in suma de 1.100,80 mii lei la art.42.02.12 ”Subventii” si incadrarea corespunzatoare la cap. 81.01.06 “Cheltuieli de capital” Deasemenea, tinind cont de asigurarea surselor pentru dobinzi aferente creditului incheiat intre B.C.R.si Municipiul Timisoara si in baza contractului nr.172/15171/13.07.2006 propunem suplimentare cu suma de 7.792,79 mii lei la cap. 55.02.30”Dobinzi”.

In urma analizei efectuate a executiei de casa la data de 29.02.2008 s-a constatat o realizare suplimentara pe cod.04.02.01”Cote defalcate din impozitul pe venit”pe primele 2 luni ale anului 2008. La Bugetul “Venituri si cheltuieli evidentiate in afara bugetului local” se incadreaza in mod corespunzator fondul dse risc cu suma de 970 mii lei. Astfel Serviciul Buget propune suplimentarea sursei de venit mai sus mentionate cu suma de 7.792,79 mii lei, rezultind bugetul cu urmatoarele influente: MII LEI CAPITOL Denumire Indicatori Buget

initial 2008

Buget rectificat Martie 2008

Influente

Total venituri 664.124,11 680.524,51 16.400.40

Venituri proprii sume defalcate din T.V.A

499.109,19 513.435,79 14.326,60

Subventii 11.625,79 13.624.59 2.073,80 Total cheltuieli 664.124.11 680.524,51 16.400,40 Cap.55.02 Dobinzi 13.139,03 20.931,82 +7.792,79 Cap.65.02 Invatamint 181.888,67 189.243,17 +7.354,50

Cap.70.02

Locuinte serv,derv. 96.950,58 96.290,39 -660,19

Cap.81.02 Combustibil si energie 52.598,73 53.509,03 +910,30

In conformitate cu Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale art.19 si art.45 alin.1 si 2 precum si Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala /actualizata/art.36.alin.4, lit.”a” si art.45,alin.2 lit”a”art.63 alin. 1,lit.”c” si alin.4, lit”b”; Legea 388/2007 privind bugetul de stat pe anul 2008, Serviciul Buget din cadrul Directiei Economice, propune modificarea la: Anexa nr.1-bugetul local pe anul 2008; Anexa nr.2-lista de investitii pe anul 2008; Anexa nr.3-Venituri si cheltuieli evidentiate in afara bugetului local; DIRECTOR EXECUTIV, PENTRU SEF SERVICIU BUGET,

SMARANDA HARACICU

Avizat Juridic,

Atasament: Anexa_2.pdf

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIS APROBAT MUNICIPIUL TIMISOARA PRIMAR NR. SC 2008- 4383/04.03.2008 Dr.Ing.Gheorghe CIUHANDU

MII LEI

DENUMIREA OBIECTIVULUI TOTAL CREDITE FOND RUL-MENT FOND DE

LOCUINTE OBLIGA-

TIUNI BUGET LOCAL

PERIOADA 2008 2008 2008 2008 2008 2008 TOTAL GENERAL 278.836,58 139.999,90 32.364,44 1.493,39 118,61 104.860,24 LUCRARI IN CONTINUARE - A 91.284,40 51.239,90 20.910,74 882,00 118,61 18.133,15 LUCRARI NOI - B 141.801,54 86.260,00 8.489,70 611,39 0,00 46.440,45 DOTARI INDEPENDENTE SI ALTE INV. - C 45.750,64 2.500,00 2.964,00 0,00 0,00 40.286,64 TOTAL GENERAL 278.836,58 139.999,90 32.364,44 1.493,39 118,61 104.860,24 din care pe capitole Capitolul 51.02 Autorităţi Executive şi Acţiuni Externe 6.100,50 0,00 1.500,00 0,00 0,00 4.600,50 TOTAL, din care : 0,00 Construcţii 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 Maşini, echipamente si mijloace de transport Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale

2.767,50 0,00 0,00 0,00 0,00 2.156,50 Alte active fixe (inclusiv reparaţii capitale) 1.833,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.833,00 51.02.01.03 Autorităţi executive 6.100,50 0,00 1.500,00 0,00 0,00 4.600,50 51.02.01.03. Autoritati executive PMT 5.489,50 0,00 1.500,00 0,00 0,00 3.989,50 A.Lucrări în continuare 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 Amenajare spaţii PMT (corp II si sediu Banc Post), A104HCL 103/2007 1.500,00 1.500,00 0,00 B. Lucrări noi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 C. Dotări independente şi alte investiţii 3.989,50 0,00 0,00 0,00 0,00 3.989,50 Dotări independente 2.156,50 0,00 0,00 0,00 0,00 2.156,50 Dotări Primărie 2.156,50 2.156,50 Studii şi proiecte 1.833,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.833,00 SF +PT. Expertiză reparaţii capitale reabilitare corp clădire V.Alecsandri nr.1 180,00 180,00 SF+Reamenajare Vila Bistra (compartimentări, centrală proprie, instalaţii) 150,00 150,00 Sistem infogeografic de administrare a PMT 700,00 700,00 Utilitati amenajare spatii PMT + Corp II Sediu Banc Post 200,00 200,00 Studiu privind planificarea investitiilor si software generare proiecte 100,00 100,00 Stema oficiala a municipiului Timisoara 3,00 3,00 Spor putere instalatie electrica Sediu PMT 500,00 500,00 Dotari directia fiscala 611,00 611,00 Capitolul 54.02 Alte servicii publice generale 3.915,50 0,00 1.500,00 0,00 0,00 2.415,50 Total, din care: 0,00 Construcţii 2.500,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 1.000,00 Maşini, echipamente si mijloace de transport Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale

1.415,50 0,00 0,00 0,00 0,00 1.415,50 Alte active fixe (inclusiv reparaţii capitale) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54.02.10 Servicii publice comunitare de evidenţă a populaţiei 2.915,50 0,00 1.500,00 0,00 0,00 1.415,50 A.Lucrări în continuare 2.500,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 1.000,00 Casa casatoriilor si directia de evidenta a persoanelor, HCL 597/2006 2.500,00 1.500,00 1.000,00 B. Lucrări noi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

PROGRAM INVESTITII 2008 RECTIFICARE 1

1

DENUMIREA OBIECTIVULUI TOTAL CREDITE FOND RUL-MENT FOND DE

LOCUINTE OBLIGA-

TIUNI BUGET LOCAL

0,00 0,00 0,00 0,00 C. Dotări independente si alte investiţii 415,50 0,00 0,00 0,00 0,00 415,50 Dotări independente 415,50 0,00 0,00 0,00 0,00 415,50 Dotări 415,50 415,50 Studii şi proiecte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 54.02.50 Alte servicii publice generale 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 A.Lucrari in continuare 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 B. Lucrari noi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 C. Dotari independente si alte investitii 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 Dotări independente 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 dotari 1.000,00 1.000,00 Studii si proiecte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 Capitolul 61.02. Ordine publică şi siguranţa naţională 3.488,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 2.488,00 Total, din care: Construcţii 1.260,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 260,00 Maşini, echipamente si mijloace de transport Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale

2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale) 228,00 0,00 0,00 0,00 0,00 228,00 61.02.03.Ordine publică 3.488,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 2.488,00 61.02.03.04 Poliţie comunitară 2.988,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.988,00 A. Lucrări în continuare 1.260,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 260,00 Amenajare sediu politia comunitara, HCL111/2006

1.260,00 1.000,00 260,00 B. Lucrări noi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 C. Dotări independente şi alte investiţii 1.728,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.728,00 Dotări independente 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00 Dotari diverse 1.500,00 1.500,00 Studii şi proiecte 228,00 0,00 0,00 0,00 0,00 228,00 Proiect +SF Politia comunitara zona Fratelia 28,00 28,00 Proiect +SF Politia comunitara zona Freidorf 100,00 100,00 Proiect +SF Politia comunitara zona Mehala 100,00 100,00 61.02.05. Protecţie Civilă 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 A. Lucrări în continuare 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 B. Lucrări noi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 C. Dotări independente şi alte investiţii 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 Dotări independente 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 Dotări 500,00 500,00 Studii şi proiecte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 Capitolul 65.02 Învăţământ 15.230,30 1.078,00 0,00 0,00 0,00 14.152,30 Total, din care: Construcţii 10.971,30 1.078,00 0,00 0,00 0,00 9.893,30 Maşini, echipamente si mijloace de transport Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale

941,00 0,00 0,00 0,00 0,00 941,00 Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale) 3.318,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.318,00 65.02.03 Învăţământ preşcolar şi primar 8.178,30 528,00 0,00 0,00 0,00 7.650,30 65.02.03.01. Învăţământ preşcolar 5.988,00 528,00 0,00 0,00 0,00 5.460,00

2

DENUMIREA OBIECTIVULUI TOTAL CREDITE FOND RUL-MENT FOND DE

LOCUINTE OBLIGA-

TIUNI BUGET LOCAL

A. Lucrări în continuare 561,00 528,00 0,00 0,00 0,00 33,00 Extindere reţea gaz+branşament + centr.termică Grăd. PN 7, HCL 429/2002 22,00 22,00 0,00 Extindere reţea gaz+branşament + centr.termică PN19, HCL 415/2002 50,00 50,00 0,00 Extindere reţea gaz+branşament + centr.termică PN5, HCL 416/2002 56,00 56,00 0,00 Extindere reţea gaz+branşament + centr.termică PP45, HCL 422/2002 200,00 200,00 0,00 Extindere reţea gaz+branşament + centr.termică PP30, HCL 424/2002 200,00 200,00 0,00 Extindere reţea gaz+branşament + centr.termică PN15, HCL 523/2006 25,00 25,00 Extindere reţea gaz+branşament + centr.termică PP7, HCL 524/2006 8,00 8,00 B. Lucrări noi 4.318,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.318,00 Mansardare gradinita PS1, HGR 1285/2007 300,00 300,00 Mansardare gradinita PP20, HCL 278/2007 1.000,00 1.000,00 Mansardare gradinita PP14, HCL174/2007 1.000,00 1.000,00 Extindere Gradinita PP. 12, HGR 431/2007 800,00 800,00 Reparatii capitale gradinita PP31 40,00 40,00 Extindere gradinita PP 22, HCL 433/2007 1.178,00 1.178,00 C.Dotări independente şi alte investiţii 1.109,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.109,00 Dotări independente 260,00 0,00 0,00 0,00 0,00 260,00 Achiziţie plită gaz PP 48, PP11, PP3,PP30 160,00 160,00 Rampe electromagnetice la unităţi de învăţământ 100,00 100,00 Studii şi proiecte 849,00 0,00 0,00 0,00 0,00 849,00 Proiect SF instal.PP.23 5,00 5,00 SF+ proiect rep.capitale clădire PN.5 50,00 50,00 SF mansardare gradinita PP 48 0,00 0,00 SF+ proiect extindere corp gradinita PP 29 80,00 80,00 SF extindere cladire PP26 70,00 70,00 SF mansardare PN 16 150,00 150,00 SF extindere spalatorie PP32 80,00 80,00 SF extindere gradinita PP33 60,00 60,00 SF +PT Bransament gaz PP7 35,00 35,00 SF +PT Bransament gaz Gradinita PN 18 50,00 50,00 SF +PT Bransament gaz Gradinita PN 48 50,00 50,00 SF+ PT Amenajare spatiu invatamant la cladirea din str. P.Stefu 169,00 169,00 SF+PT Consolidare gradinita PP1 50,00 50,00 65.02.03.02 Învăţământ primar 2.190,30 0,00 0,00 0,00 0,00 2.190,30 A.Lucrări în continuare 60,30 0,00 0,00 0,00 0,00 60,30 Reparatii capitale Sc. Generala nr. 4, HG 94/2008 25,00 25,00 Amenajare vestiar Scoala generala 24 35,30 35,30 B. Lucrări noi 1.265,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.265,00 Extindere branşament gaz +CT (corp J.Moor) gen 4, HCL 527/2006 150,00 150,00 Extindere branşament gaz +CT Gen. 19, HCL 526/2006 115,00 115,00 Extindere branşament gaz +CT Gen. 6 (corp Generala 29), HCL 529/2006 72,00 72,00 Extindere branşament gaz +CT Gen 22, HCL 525/2006 182,00 182,00 Extindere branşament gaz +CT Gen 11, HCL 530/2006 88,00 88,00 Extindere branşament gaz +CT Gen 29, HCL 528/2006 8,00 8,00

3

DENUMIREA OBIECTIVULUI TOTAL CREDITE FOND RUL-MENT FOND DE

LOCUINTE OBLIGA-

TIUNI BUGET LOCAL

Reabilitare Sc. Generala nr. 27, HG 94/2008 50,00 50,00 Constructii sala sport generala nr.1, HCL 432/2007

600,00 600,00 C.Dotări independente şi alte investiţii 865,00 0,00 0,00 0,00 0,00 865,00 Dotări independente 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 Rampe electromagnetice la unităţi de învăţământ 100,00 100,00 Studii şi proiecte 765,00 0,00 0,00 0,00 0,00 765,00 Constr.sală sport Gen.15 25,00 25,00 Mansardă Gen.15 50,00 50,00 Rep.capitale c-ţii,igieniz.Gen.29 50,00 50,00 Reabilitare corp Ghe. Doja - Generala 22 100,00 100,00 Reabilitare corp Balcescu- Generala 22 50,00 50,00 SF+PT Bransament gaz+ CT corp A. Movila , Generala 19 50,00 50,00 SF Reparatie capitala corp B+C cu tamplarie PVC Generala 14 100,00 100,00 SF Reabilitare corp anexa Sc. Generala 16 50,00 50,00 SF+PT Bransament gaz Generala 15 50,00 50,00 SF+PT Bransament gaz Generala 7 50,00 50,00 SF+PT Bransament gaz Generala 4 90,00 90,00 SF+PT Reabilitare c-tii si instalatii Generala 24 100,00 100,00 65.02.04 Învăţământ secundar 7.052,00 550,00 0,00 0,00 0,00 6.502,00 65.02.04.02 Învăţământ secundar superior 7.052,00 550,00 0,00 0,00 0,00 6.502,00 A. Lucrări în continuare 1.413,00 50,00 0,00 0,00 0,00 1.363,00 Reparatii capitale Liceul G.Moisil 240,00 240,00 Reparatii capitale LicCFR 25,00 25,00 Reparatii capitale Lic Agricol 50,00 50,00 0,00 Restaurare si consolidare cabinet silvicultura Grup

Scolar Silvic, HGR 1285/2007, HCL 33/2007 200,00 200,00 Reparatii capitale Liceul Pedagogic C.Silva, HG 94/2008 126,00 126,00 Reparatii utilitati Colegiul Economic F.S.Nitti , HG 94/2008 195,00 195,00 Reparatii capitale Lic Bartok Bela, HG 94/2008 577,00 577,00 B. Lucrări noi 3.354,00 500,00 0,00 0,00 0,00 2.854,00 Reabilitare centrale termice Lic Electrotimiş, HCL 434/2005 350,00 350,00 0,00 Amenajare campus scolar la Scoala generala 9, pt.Liceul de Arte plastice, HCL 434/2007 500,00 500,00 Branşament gaz + centrală termică Liceul Sportiv Banatul, HCL 427/2002 150,00 150,00 0,00 Extindere spatii liceul V. Tepes , HCL331/2007 500,00 500,00 Reabilitare cladire Liceul Calderon (Banca Mondiala)

600,00 600,00 Reabilitare Liceul Lenau (Banca Mondiala) 554,00 554,00 Reabilitare cladire C.D.Loga (Banca Mondiala) 300,00 300,00 Utilitati si reparatii grupuri sanitare la Colegiul Tehnic Coanda, HG 1285/2007 400,00 400,00 C. Dotări independente şi alte investiţii 2.285,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.285,00 Dotări independente 581,00 0,00 0,00 0,00 0,00 581,00 Achizitie si montaj centrala termica Liceul Agricol, HCL 531/2006 381,00 381,00 Achiziţie plite cu montaj 100,00 100,00 Rampe electromagnetice la unităţi de învăţământ 100,00 100,00 Studii şi proiecte 1.704,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.704,00 Proiect utiliz.gaz plită+renomin.consumat.I.Vidu 2,00 2,00 Proiect utilitati gaz plita GŞ-Ungureanu 2,00 2,00

4

DENUMIREA OBIECTIVULUI TOTAL CREDITE FOND RUL-MENT FOND DE

LOCUINTE OBLIGA-

TIUNI BUGET LOCAL

SF+ PT Rep.capitale reţele termice GŞ.Auto 100,00 100,00 SF+PT reabilitare Lic.I.Vidu 200,00 200,00 SF+PT Reabilitare Liceul W.Shakespeare 150,00 150,00 SF Campus scolar L.Rebreanu, HCL 434/2007 500,00 500,00 SF+PT Reabilitare sala sport +bazin de innot, liceul El.TIMIS 100,00 100,00 SF Extindere internat + amenajare spatii invatam. Liceul Lenau 150,00 150,00 SF+ PT Mansardare Liceul Lenau 200,00 200,00 SF+PT Reabiltare camin cantina Liceul Calderon 150,00 150,00 SF+PT bransament gaz Liceul energetic 50,00 50,00 SF+PT Bransament gaz Liceul H. Coanda 50,00 50,00 SF+PT Bransament gaz Liceul I.Mincu 50,00 50,00 Capitolul 66.02 Sănătate 84.410,00 80.200,00 1.250,00 0,00 0,00 2.960,00 66.02.06 Spitale 84.410,00 80.200,00 1.250,00 0,00 0,00 2.960,00 Total, din care: Construcţii 83.450,00 80.200,00 1.250,00 0,00 0,00 2.000,00 Maşini, echipamente si mijloace de transport Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale

60,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60,00 Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale) 650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 650,00 A. Lucrări în continuare 1.570,00 200,00 1.250,00 0,00 0,00 120,00 Branşament gaz+centrală termică şi abur Clinicile Noi, HCL 30/2004 120,00 120,00 Construcţie Centru MRF, HCL 54/2004 200,00 200,00 0,00 Mansardare secţie hematologie Clinicile Noi, HCL 173/2007 1.250,00 1.250,00 0,00 B. Lucrări noi 81.880,00 80.000,00 0,00 0,00 0,00 1.880,00 Reabilitare infrastructura sectia pneumologie Spitalul V. Babes, HCL 280/2007 1.000,00 1.000,00 PT + Executie extindere corp B sectia prematuri si

laborator de explorari paraclinice Spitalul L..Turcanu 500,00 500,00 Bransament gaz+ centrală termica si abur spital V.Babeş, HCL 29/2004 380,00 380,00 Spitalul Clinic Municipal Nou 80.000,00 80.000,00 0,00 C. Dotări independente şi alte investiţii 960,00 0,00 0,00 0,00 0,00 960,00 Dotari independente 60,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60,00 Rampe electromagnetice la unitati sanitare 60,00 60,00 Studii şi proiecte 650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 650,00 SF + proiect fosă septică,st.epurare V.Babeş 150,00 150,00 SF+ proiect.pt.consolid.antiseism Sp.Ţurcanu 100,00 100,00 SF+ pr.Sp. Cl. Municipal - Spital.Maxilo-Faciale (expertizare şi reabilitare) 150,00 150,00 SF Spitalul Clinic Municipal Nou 100,00 100,00 SF+pentru lucrari consolidare Spital de obstetrica si ginecologie Dumitru Popescu 100,00 100,00 SF+Proiect rampe pentru handicapati la unitati sanitare 50,00 50,00 Cheltuieli de expertiza , proiectare si executie privind consolidari si interventii 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250,00 Lucrari Consolidare Spital de obstetrica si ginecologie Dumitru Popescu 250,00 250,00 Capitolul 67.02 Cultură, recreere şi religie 12.274,34 3.890,00 2.337,00 0,00 0,00 6.047,34 Total, din care: Construcţii 7.427,00 3.390,00 2.337,00 0,00 0,00 1.700,00 Maşini, echipamente si mijloace de transport

5

DENUMIREA OBIECTIVULUI TOTAL CREDITE FOND RUL-MENT FOND DE

LOCUINTE OBLIGA-

TIUNI BUGET LOCAL

Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale 1.542,34 500,00 0,00 0,00 0,00 1.042,34

Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale) 3.305,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.305,00 67.02.03.04 Instituţii publice de spectacole şi concerte 2.412,34 0,00 400,00 0,00 0,00 2.012,34 A. Lucrări în continuare 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 B. Lucrări noi 1.200,00 0,00 400,00 0,00 0,00 800,00 Reabilitare imobil Filarmonica HCL 387/2007 1.200,00 400,00 800,00 C. Dotări independente şi alte investiţii 1.212,34 0,00 0,00 0,00 0,00 1.212,34 Dotări independente 432,34 0,00 0,00 0,00 0,00 432,34 Dotări Teatrul German 304,00 304,00 Dotari Filarmonica 128,34 128,34 Studii şi proiecte 780,00 0,00 0,00 0,00 0,00 780,00 SF+ proiect Reabilitare constructie si instalatii Sala C-tin Jude (fosta Olimpia) 320,00 320,00 SF+ PT Reabilitare Palatul Culturii 360,00 360,00 SF+proiect Reabilitare complex Bega 100,00 100,00 67.02.03.07 Casa de cultură 130,00 0,00 0,00 0,00 0,00 130,00 A. Lucrări în continuare 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 B. Lucrări noi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 C. Dotări independente şi alte investiţii 130,00 0,00 0,00 0,00 0,00 130,00 Dotări independente 110,00 0,00 0,00 0,00 0,00 110,00 Dotări independente 110,00 110,00 Studii şi proiecte 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 SF+PT Modernizare instalatie electrica Parcul Rozelor 20,00 20,00 67.02.05.01 Sport 2.400,00 2.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 A. Lucrări în continuare 2.400,00 2.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Amenajare Stadion Dan Paltinişan (Baza de Antrenament), HCL 83/2005 2.400,00 2.400,00 0,00 B. Lucrări noi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 C. Dotări independente şi alte investitii 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dotări independente 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 Studii şi proiecte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 67.02.05.03 Întreţinere grădini parcuri zone verzi, baze sportive şi de agrement 7.332,00 1.490,00 1.937,00 0,00 0,00 3.905,00 A. Lucrări în continuare 2.000,00 990,00 110,00 0,00 0,00 900,00 Amenajare parc zona Uzinei, HCL 74/2001 750,00 490,00 110,00 150,00 Reamenajare si modernizare Parcul Poporului, HCL 499/2006 500,00 500,00 0,00 Amenajare Parc zona Bucovina, HCL 73/2001 750,00 750,00 B. Lucrări noi 1.827,00 0,00 1.827,00 0,00 0,00 0,00 Cladire educationala multifunctionala la Gradina Zoo, HCL 383/2007 500,00 500,00 0,00 Reamenajare si modernizare Parcul Rozelor, HCL 180/2007 88,00 88,00 0,00 Reamenajare si modernizare Parcul Botanic, HCL 181, 430/2007 100,00 100,00 0,00 Modernizare Parcul Justiţiei, HCL 485/2007 253,00 253,00 0,00 Modernizare Scuar Bihor, HCL489/2007 353,00 353,00 0,00 Modernizare Scuar Arcidava, HCL490/2007 273,00 273,00 0,00

6

DENUMIREA OBIECTIVULUI TOTAL CREDITE FOND RUL-MENT FOND DE

LOCUINTE OBLIGA-

TIUNI BUGET LOCAL

Modernizare Scuar Arhanghelii Mihail şi Gavril, HCL 487/2007 260,00 260,00 0,00 C. Dotări independente şi alte investiţii 3.505,00 500,00 0,00 0,00 0,00 3.005,00 Dotări independente 1.000,00 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 Dotari 1.000,00 500,00 500,00 Studii şi proiecte 2.505,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.505,00 SF+PT Extindere si reamenajare Gradină Zoologică, etapa a- II- a 250,00 250,00 SF-uri si PT-uri spatii verzi(scuaruri, parcuri, aliniamente, legea 24/2007) 420,00 420,00 Studiu geotehnic 5,00 5,00 Studii topografice 25,00 25,00 SF+PT Reconstructia ecologica a baltii de pe str. Lamaitei 150,00 150,00 SF+PT Reconstructia ecologica a baltii de pe str. Lacului 150,00 150,00 SF Reconstructia ecologica a baltii de pe str. Kuncz (canalul Behela si canalele de legatura) 50,00 50,00 Studii geo-pedologice 30,00 30,00 Studii economice privind spatiile verzi si locuri de joaca, parcari ecologice si zone de agrement 40,00 40,00 SF amenajare zona verde str. Ghe.Lazar-Closca 50,00 50,00 SF amenajare zona verde B-dul L. Rebreanu 50,00 50,00 SF amenajare zona verde B-dul I.B.Deleanu 50,00 50,00 SF amenajare zona verde str. Eternitatii 50,00 50,00 SF amenajare zona verde, zona Dambovita -I.Barac

50,00 50,00 SF+PT Amenajare Parcul Triade 100,00 100,00 SF+PT Amenajare zona verde str. Timocului 100,00 100,00 SF+PT Amenajare zona verde si de joaca str.Ardealului 100,00 100,00 SF+PT Modernizare Parcul Vasile Pârvan 100,00 100,00 SF+PT Modernizare Parcul Szekely Laszlo-Doina 100,00 100,00 SF+PT+A370Modernizare Parcul Ilsa-Mocioni 100,00 100,00 SF+PT+CS+DE Modernizarea spatiilor verzi de pe Cale Sagului 100,00 100,00 SF+PT+CS+DE Modernizare Parcul Zurich 100,00 100,00 SF+PT Transformarea biomasei in materiale refolosibile 150,00 150,00 PT Modernizare scuar Paun Pincio 25,00 25,00 PT +CS+DE Modernizare Parcul Studentesc 54,00 54,00 PT+CS+DE Modernizare Scuar Adolescentilor 53,00 53,00 PT+CS+DE Modernizare parcul Alpinet 53,00 53,00 Capitolul 68.02 Asigurări şi Asistenţa Socială 777,50 0,00 0,00 0,00 0,00 777,50 Total, din care: 0,00 Construcţii 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00 Maşini, echipamente si mijloace de transport Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale

377,50 0,00 0,00 0,00 0,00 377,50 Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale) 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 68.02.06 Asistenţă socială pentru familie şi copii

677,50 0,00 0,00 0,00 0,00 677,50 68.02.06 Asistenţă socială pentru familie şi copii

677,50 0,00 0,00 0,00 0,00 677,50 A. Lucrări în continuare 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 B. Lucrări noi 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00

7

DENUMIREA OBIECTIVULUI TOTAL CREDITE FOND RUL-MENT FOND DE

LOCUINTE OBLIGA-

TIUNI BUGET LOCAL

Centrul de zi pentru copii în cartierul Kuncz (contribuţia PMT) HCL 351/25.09.2007; HCL 27/2008 300,00 300,00 C. Dotări independente şi alte investiţii 377,50 0,00 0,00 0,00 0,00 377,50 Dotări independente 277,50 0,00 0,00 0,00 0,00 277,50 Dotări 277,50 277,50 Studii şi proiecte 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 Constructie centru de zi pentru persoane varstnice,

str. A. Paunescu colt cu Stejarul, HCL 13/2007 100,00 100,00 68.02.15 Prevenirea excluderii sociale 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 68.02.15.02 Cantine de ajutor social 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 A. Lucrări în continuare 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 B. Lucrări noi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 C Dotări independente şi alte investiţii 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 Dotări independente 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 Dotari 100,00 100,00 Studii şi proiecte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 Capitolul 70.02 Locuinte , servicii si dezvoltare publica 74.155,80 21.493,49 10.456,70 1.493,39 0,00 40.712,22 Total, din care: Construcţii 65.398,00 21.493,49 10.292,70 1.493,39 0,00 32.118,42 Maşini, echipamente si mijloace de transport Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale

111,30 0,00 0,00 0,00 0,00 111,30 Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale) 8.646,50 0,00 164,00 0,00 0,00 8.482,50 70.02.03 Locuinţe 3.495,30 52,00 0,00 1.493,39 0,00 1.949,91 70.02.03.01 Dezvoltarea sistemului de locuinţe

3.495,30 52,00 0,00 1.493,39 0,00 1.949,91 A.Lucrări în continuare 989,00 52,00 0,00 882,00 0,00 55,00 Achiziţie şi reabilitare cămin str.Ialomiţa nr 61B, HCL 146/2000 300,00 300,00 0,00 Amenajări exterioare zona Polonă 2, HCL 238/1999

532,00 532,00 0,00 Achizitie si reabilitare Camin nr.4 Str.Polona 2, HCL 147/2000 107,00 52,00 55,00 Zona de locuinte Steaua 3 (bloc 23,25,30A +B) 50,00 50,00 0,00 B. Lucrări noi 2.095,00 0,00 0,00 611,39 0,00 1.483,61 Consolidare imobil Sf. Gheorghe 4, HCL 267/2003

150,00 150,00 Locuinte sociale str. I.I.de la Brad, HCL 435/27,11,2007(RATT) 1.945,00 611,39 1.333,61 C. Dotări independente şi alte investiţii 411,30 0,00 0,00 0,00 0,00 411,30 Dotări independente 11,30 0,00 0,00 0,00 0,00 11,30 dotari independente 11,30 11,30 Studii şi proiecte 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400,00 SF + Expertiza Consolidare si reabilitare imobil Sefan cel Mare, P-ta Romanilor nr.2

300,00 300,00 SF+PT Construire locuinţe şi utilităţi Zona Ciarda Roşie 100,00 100,00 70.02.05 Alimentări cu apă şi amenajări hidrotehnice 26.220,19 16.511,49 7.992,70 0,00 0,00 1.716,00 70.02.05.01 Alimentări cu apă 26.220,19 16.511,49 7.992,70 0,00 0,00 1.716,00 A. Lucrări în continuare 14.416,49 10.751,49 3.030,00 0,00 0,00 635,00

8

DENUMIREA OBIECTIVULUI TOTAL CREDITE FOND RUL-MENT FOND DE

LOCUINTE OBLIGA-

TIUNI BUGET LOCAL

Sistem major canal -cartier Ciarda Roşie, HCL158/2004 550,00 550,00 0,00 Sistem major canal Cartier Plopi, HCL198/2005 850,00 783,10 66,90 0,00 Sistem major canal -zona de locuinţe-str. Polonă, HCL199/2005 2.499,90 999,90 1.000,00 500,00 Sistem major canal zona Aleea Ghirodei ,HCL 109/2006 2.400,00 1.880,00 520,00 0,00 Extindere reţea apa-canal- str. Mureş 160/7, HCL 434/2006 220,00 220,00 0,00 Extindere reţea apa-canal- str. Claude Debussy, HCL 435/2006 470,00 470,00 0,00 Extinderi reţele apă-canal – zona Ronaţ-Vest, HCL 608/2006 350,00 350,00 0,00 Extinderi reţele canal - zona Aluniş-Fratelia , HCL 603/2006 500,00 500,00 0,00 Extindere reţea canal - str. Grigore Antipa, HCL 606/2006 280,00 280,00 0,00 Extinderi reţele apă-canal - zona Muzicescu – Urseni, HCL 604/2006 600,00 600,00 0,00 Extinderi reţele apă-canal - zona Mehala-Basarabia, HCL 605/2006 450,00 450,00 0,00 Extinderi reţele apă-canal - zona Plopi-Timireazev, HCL 600/2006 850,00 850,00 0,00 Sistem major canal Kuntz, HCL 199/2005 800,00 800,00 0,00 Sistem major canal Ghiroda II, HCL 109/2006 200,00 200,00 0,00 Extindere retea str. Rarau, HCL 440/2006 230,00 230,00 0,00 Extindere retea apa canal str. Muncii, HCL 601/2006

350,00 350,00 0,00 Extindere retea apa canal str. Corina Irineu, HCL 602/2006 320,00 320,00 0,00 Extindere retea apa str. Anina, HCL 609/2006 60,00 60,00 0,00 Extindere retea apa canal zona Trubaduri -Eroilor, HCL 610/2006 250,00 250,00 0,00 Extindere retea apa str. Luis Turcanu, HCL 429/2006

80,00 80,00 0,00 Extindere retea apa canal zona Dambovita -Lacului, HCL 607/2006 220,00 102,00 118,00 Extindere retea apa str. N.S. de Hateg, HCL 437/2006 70,00 70,00 0,00 Extindere retea canal str. Stephenson, HCL 430/2006 200,00 200,00 0,00 Extindere retea canal str. Cometei, HCL 439/2006 (partial) 110,00 110,00 0,00 Extindere apa canal str. M.Sadoveanu, HCL 438/2006 180,00 180,00 0,00 Extindere retea apa canal str. M.Neamtu, HCL 433/2006 220,00 220,00 0,00 Extindere retea canal str. Mircea cel Batran, HCL 431/2006 (partial) 140,00 140,00 0,00 Extindere retea apa strada Obreja, HCL 436/2006

95,00 95,00 0,00 Extidere retea canal str.Moise Dobosan, 428/2006

95,00 95,00 0,00 Extindere retea canal strada Ruderia, HCL 441/2006

310,00 310,00 0,00 Extindere retea apa- canal str.C.Prezan 120, HCL 432/2006 200,00 86,90 113,10 0,00 Extindere retea apa- canal Calea Martirilor, HCL 26/2003 150,00 150,00 0,00 Extindere retea apa canal zona Campului I, HCL 483/2005 7,00 7,00

9

DENUMIREA OBIECTIVULUI TOTAL CREDITE FOND RUL-MENT FOND DE

LOCUINTE OBLIGA-

TIUNI BUGET LOCAL

Extindere retea apa canal zona Campului II, HCL 59/2006 10,00 10,00 Alimentari cu apa - Fantani publice forate, HCL 200/2005 7,00 7,00 0,00 Extindere retea apa canal str. Marginii 0,21 0,21 Alimentari cu apa - Fantani publice ornamentale, HCL 200/2005 92,38 92,38 0,00 B. Lucrări noi 11.553,70 5.760,00 4.962,70 0,00 0,00 831,00 Sistem major canal - cartier Urseni - Uzina de apa 1, HCL 489/2005 1.000,00 760,00 240,00 Extindere retea canal zona Plopi - Canal Bega, HCL 100/2007 1.000,00 1.000,00 0,00 Viabilizare canal B-dul Industriilor - Calea Mosnitei, HCL 179/2007 1.000,00 1.000,00 0,00 Sistem major canal Cartier Kuntz - etapa a II-a, HCL 175/2007 1.000,00 1.000,00 0,00 Sistem major canal Zona Aleea Ghirodei - etapa a II- a, HCL 178/2007 500,00 500,00 0,00 Sistem major canal Cartier Ciarda Roşie - etapa II, HCL 177/2007 1.000,00 1.000,00 0,00 Sistem major canal Cartier Plopi - etapa II, HCL 281/2007 1.000,00 500,00 500,00 0,00 Extindere retele apa canal Plopi Sud, Str. 2-5, HCL 101/2007 1.000,00 500,00 500,00 Extindere retea canal str. Bobalna Zona Padurea Verde, HCL 170/2007 1.000,00 1.000,00 0,00 Realizare fantana ornamentala P-ta Huniade, HCL 283/2007 830,00 830,00 0,00 Extindere retea apa - str.Cetatea Alba, HCL 97/2007

200,00 200,00 0,00 Extindere reţea canal - str.Moise Doboşan (zona Mircea cel Batran) HCL 98/2007 280,00 280,00 0,00 Extindere retea canal zona Colonia Radio Plopi, HCL 96/2007 500,00 500,00 0,00 Extindere retea apa-canal zona Magnoliei-Ciarda Rosie, HCL 99/2007 552,70 552,70 0,00 Fantani publice forate, HCL 282/2007 240,00 240,00 0,00 Extindere retele apa zona Rudolf Walter 11,00 11,00 Extindere retele apa-canal Ciarda Rosie, zona Jupiter 11,00 11,00 Extindere retele apa-canal Ciarda Rosie, zona Cheveres 15,00 15,00 Extindere retele apa-canal Plopi, zona Jokai Mor

25,00 25,00 Extindere retea apa-canal str. Ana Lugojana , zona Lidia Mures 6,00 6,00 Extindere retele apa-canal str. Ernest Neumann( zona Torontal) 10,00 10,00 0,00 Extindere retele apa-canal Ronat ( zona Comoarei)

70,00 70,00 0,00 Extindere retele apa-canal Mehala - zona Aleea Viilor 60,00 60,00 0,00 Extindere retele apa-canal Ronat - zona Pavilioane

60,00 60,00 0,00 Extindere retele apa-canal Freidorf, zona Slavici- Nord 70,00 70,00 0,00 Extindere retele apa-canal Freidorf, zona Slavici-Sud

70,00 70,00 0,00 Extindere retele apa cartier Kuntz 20,00 20,00 0,00

10

DENUMIREA OBIECTIVULUI TOTAL CREDITE FOND RUL-MENT FOND DE

LOCUINTE OBLIGA-

TIUNI BUGET LOCAL

Alimentari cu apa industriala fantani ornamentale si zone verzi 23,00 23,00 C. Dotări independente şi alte investiţii 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250,00 Dotări independente 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 Studii şi proiecte 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250,00 SF Extindere retele apa-canal Ciarda Rosie-Lidia - Mures 50,00 50,00 SF Extindere retele apa-canal Freidorf 20,00 20,00 SF Extindere retele apa-canal Ronat 50,00 50,00 SF Extindere retele apa-canal Plopi- Kuntz 50,00 50,00 SF Extindere retele apa-canal Mehala-Torontalului

50,00 50,00 SF Alimentari cu apa fantani 30,00 30,00 70.02.06. Iluminat public şi electrificări rurale 7.345,00 4.930,00 1.000,00 0,00 0,00 1.415,00 A. Lucrări în continuare 6.930,00 4.930,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 Extindere reţele iluminat public zona de nord, HCL 136/2005 3.570,00 2.570,00 500,00 500,00 Extindere reţele iluminat public zona de sud, HCL 136/2005 3.360,00 2.360,00 500,00 500,00 B. Lucrări noi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 C. Dotări independente şi alte investiţii 415,00 0,00 0,00 0,00 0,00 415,00 Dotări independente 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 Studii şi proiecte 415,00 0,00 0,00 0,00 0,00 415,00 Studii şi proiecte Reţele Iluminat public 315,00 315,00 SF+ PT Bransament si instalatii iluminat cimitire 100,00 100,00 70.02.07 Alimentare cu gaze naturale localităţi

30,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,00 A. Lucrări în continuare 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 B. Lucrări noi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 C. Dotări independente şi alte investiţii 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,00 Dotări independente 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 Studii si proiecte 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,00 SF extindere retele gaze naturale 30,00 30,00 70.02.50 Alte servicii în domeniile locuinţelor, serviciilor şi dezvoltării comunale 37.065,31 0,00 1.464,00 0,00 0,00 35.601,31 A. Lucrări în continuare 1.168,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.168,00 Incubator de afaceri, HCL 119/2003 63,00 63,00 Parc tehnologic 167/2003 35,00 35,00 Viabilizare teren pentru loc.Miloia III 1.000,00 1.000,00 Piaţa de gross HCL 414/2002 70,00 70,00 B. Lucrări noi 28.245,81 0,00 1.300,00 0,00 0,00 26.945,81 Reabilitare P-ţa Iosefin si str.Văcărescu (PT+executie), HCL 414/2002 3.500,00 700,00 2.800,00 Reabilitare spatii publice CETATE, HCL 361/2007

1.575,00 600,00 975,00 Reabilitare prudenta cladiri -lucrari demonstrative

(contributie la contactul cu GTZ) HCL39/2007 231,00 231,00 Reabilitare cladiri istorice prin KfW - contributie B.L.aferent la 5mil.euro, HCL 574/2006 1.000,00 1.000,00

11

DENUMIREA OBIECTIVULUI TOTAL CREDITE FOND RUL-MENT FOND DE

LOCUINTE OBLIGA-

TIUNI BUGET LOCAL

Participare la POR -AXA 5 -Dezvoltarea turismului CETATE (min.2%din max. 25 mil.euro+avans pentru 1/2 ani), HCL 3/2007 5.339,81 5.339,81 Participare la POR -AXA1-Dezvoltarea durabila Iosefin+ Fabric (min.2% din max. 50 mil. Euro+avans pentru 1/2 ani), HCL3/2007 12.700,00 12.700,00 Reabilitarea şi revitalizarea fortificaţiei Cetăţii Timişoara - Bastionul Therezia, HCL 156/2007 1.800,00 1.800,00 PT + Extindere si etajare sectia 3 politie, HCL 491/ 2007 800,00 800,00 Extindere gard Parcul Poporului 300,00 300,00 Viabilizare terenuri cu utilitati , zona Armoniei nr.4-6 TMS, HCL 488/2007 1.000,00 1.000,00 C. Dotări independente şi alte investiţii 7.651,50 0,00 164,00 0,00 0,00 7.487,50 Dotări independente 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 Achiziţie teren P-ţa Văcărescu, A592HCL 414/2002

100,00 100,00 dotari independente 0,00 0,00 Studii şi proiecte 7.551,50 0,00 164,00 0,00 0,00 7.387,50 SF-uri pentru accesare fonduri europene in cadrul conceptului integrat de reabilitare urbana, HCL 3/2007 750,00 750,00 SF-uri pentru accesare fonduri europene pentru alte proiecte PMT in afara CONCEPTULUI INTEGRAT DE REABILITARE URBANA 250,00 250,00 Studiu de management Spital Clinic Municipal Torontalului, HCL76/2004 100,00 100,00 Participare la Proiect Transpower -cofinantare B.L., HCL 23/2007 14,00 14,00 Proiectul ,, MILE" in cadrul programului U.E. URBACT , HCL 26/ 2008 35,00 35,00 Expertize imobile istorice HCL 3/2007 500,00 500,00 Participare la proiect dezvoltare servicii de informare si promovare turistica Phare 2004-2006, HCL 510/2007 35,00 35,00 Intocmirea hartii de zgomot si monitorizarea zgomotului ambiental 464,00 164,00 300,00 Elaboare PUG digital 457,50 457,50 Studiu zone cladiri inalte 91,50 91,50 Elaborare harti risc seismic 274,50 274,50 SF sistem integrat de semnalizare 48,00 48,00 SF Iluminat Public şi Arhitectonic 169,00 169,00 SF Reabilitare Fântâni şi Statui 95,00 95,00 SF Reabilitare Clădiri Piaţa Victoriei 280,00 280,00 Diverse SF-uri Iosefin 25,00 25,00 Diverse Sf-uri Fabric 25,00 25,00 Zonare microgeologica a municipiului 274,50 274,50 Asistenta tehnica pentru POR AXA 1 700,00 700,00 Asistenta tehnica pentru POR AXA 5 700,00 700,00 Studii densificare cartiere rezidentiale, locuinte P+4E - P+10E (15 PUZ-uri) 457,50 457,50 Studii densificare cartiere rezidentiale, locuinte P+2+M (10 PUZ-uri) 274,50 274,50 Studii facilitati sportive si agrement 274,50 274,50 Masterplan zona metropolitana 457,50 457,50 Drept de autor Manual de Istorie a Timisoarei 42,00 42,00 PUZ Piata 700 100,00 100,00 Documentatii topo cadastrale 657,50 657,50 Capitolul 74.02 Protecţia mediului 170,00 0,00 0,00 0,00 0,00 170,00

12

DENUMIREA OBIECTIVULUI TOTAL CREDITE FOND RUL-MENT FOND DE

LOCUINTE OBLIGA-

TIUNI BUGET LOCAL

Total, din care: Construcţii 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Maşini, echipamente si mijloace de transport Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale

135,00 0,00 0,00 0,00 0,00 135,00 Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale) 35,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35,00 74.02.05 Salubritate şi gestiunea deşeurilor 35,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35,00 A. Lucrări în continuare 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 B. Lucrări noi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 C. Dotări independente şi alte investiţii 35,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35,00 Dotări independente 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 Studii şi proiecte 35,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35,00 Studiu privind managementul deşeurilor în municipiul Timişoara, elaborarea startegiei de gestionare a deseurilor 35,00 35,00 74.02.50 Alte servicii in domeniile protectiei mediului 135,00 0,00 0,00 0,00 0,00 135,00 A. Lucrări în continuare 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 B. Lucrări noi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 C. Dotări independente şi alte investiţii 135,00 0,00 0,00 0,00 0,00 135,00 Dotări independente 135,00 0,00 0,00 0,00 0,00 135,00 dotari independente 135,00 135,00 Studii şi proiecte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 Capitolul 80.07 Acţiuni generale economice, comerciale şi de muncă 8.363,00 8.363,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total, din care: Construcţii 8.363,00 8.363,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Maşini, echipamente si mijloace de transport Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80.07.01 Acţiuni generale, economice şi comerciale 8.363,00 8.363,00 0,00 0,00 0,00 0,00 A. Lucrări în continuare 8.363,00 8.363,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Retehnologizarea, modernizarea si dezvoltarea sistemului centralizat de producere si distributie a energiei termice in municipiul Timisoara 8.123,00 8.123,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Modernizare RTS Cartierul Soarelui, HCL 93/2004

299,00 299,00 0,00 modernizare RTS cartierul Calea Şagului , HCL 137/2004 699,00 699,00 0,00 Modernizare RTS Cartierul Fabric, HCL 91/2004 323,10 323,10 0,00 Modernizare RTS Cartierul Girocului, HCL 128/2004

699,50 699,50 0,00 Modernizare RTS Campus Universitar, HCL 139/2004 394,00 394,00 0,00 Modernizare RTS Zona Bucovina, HCL 136/2004

45,40 45,40 0,00 Modernizare RTS Zona Calea Aradului, HCL 92/2004 20,00 20,00 0,00 Reabilitare RTS ZONA Circumvalaţiunii, HCL 275/2006 205,70 205,70 0,00

13

DENUMIREA OBIECTIVULUI TOTAL CREDITE FOND RUL-MENT FOND DE

LOCUINTE OBLIGA-

TIUNI BUGET LOCAL

Reabilitare RTS ZONA Lipovei, HCL 276/2006 272,30 272,30 0,00 Reabilitare RTS ZONA Steaua, HCL 277/2006 149,80 149,80 0,00 Reabilitare RTS ZONA Lunei, HCL 278/2006 22,20 22,20 0,00 Utilizare turbina de mica putere ca alternativa la SR la CET SUD Timis, HCL 171/2006 100,00 100,00 0,00 Retehnologizare CAF CET Centru, HCL 167/2004 1.000,00 1.000,00 0,00 Modernizare P.T.Freidorf si transformare in C.T. si implementare cogenerare de mica putere, prin utilizare motoare termice HCL 165/2004 50,00 50,00 0,00 Reabilitare retele termice de transport , HCL 166/2004 1.000,00 1.000,00 0,00 Reabilitare retele termice in municipiul Timisoara, HCL 557/2006 1.493,00 1.493,00 0,00 Prelevare ,evacuare si transport zgura si cenusa sub forma de slam la cazanele 1,2,3 din CET SUD, HCL 57/2006 700,00 700,00 0,00 CET Timisoara Centru extindere cu unitati moderne de cogenerare, HCL172/2004 50,00 50,00 0,00 Modernizare cazane de abur nr.1,2,3 dela CET SUD Timisoara interconexiunea cu TAER 19,7-14/03, HCL 50;330/2007 200,00 200,00 0,00 Reabilitare si modernizare statie de tratare apa din CET SUD Timisoara , HCL30/2007 300,00 300,00 0,00 Modernizarea rampei de descarcare a pacura si a separatorului de pacura, CET Centru Timisoara , HCL31/2007 100,00 100,00 0,00 Amenajare sediu politia comunitara, HCL111/2006

240,00 240,00 0,00 B. Lucrări noi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 C. Dotări independente şi alte investiţii 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dotări independente 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dotari protectie civila 0,00 0,00 Studii şi proiecte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Studii si proiecte 0,00 0,00 Capitolul 81.01 Combustibili si energie 5.709,03 0,00 0,00 0,00 0,00 5.709,03 Total, din care: Construcţii 5.519,03 0,00 0,00 0,00 0,00 5.519,03 Maşini, echipamente si mijloace de transport Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale) 190,00 0,00 0,00 0,00 0,00 190,00 81.01.06 Energie termică 5.709,03 0,00 0,00 0,00 0,00 5.709,03 A. Lucrări în continuare 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 Retehnologizarea, modernizarea si dezvoltarea sistemului centralizat de producere si distributie a energiei termice in municipiul Timisoara 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 Retehnologizarea centralelor termice de cartier CT

BUZIAS si CT DUNAREA prin instalarea unor unitati

de cogenerare cu motoare termice, HCL 556/2006 1.000,00 1.000,00 Modernizare electofiltru de la CAF nr.1 , HCL 58/2006 300,00 300,00 Modernizarea sistemului de contorizare a energiei

termice in mun. Timisoara, HCL 611/2006 700,00 700,00 B. Lucrări noi 3.519,03 0,00 0,00 0,00 0,00 3.519,03 Reabilitarea termică bloc de locuinţe Calea Sagului 41-43, HCL 384/2007 833,10 833,10

14

DENUMIREA OBIECTIVULUI TOTAL CREDITE FOND RUL-MENT FOND DE

LOCUINTE OBLIGA-

TIUNI BUGET LOCAL

Reabilitarea termică bloc A2, Calea A.I.Cuza nr.10, HCL 385/2007 944,60 944,60 Reabilitarea termică pt. blocul 36 Aleea Martir O.Tintaru nr.1, HCL 386/2007 632,60 632,60 Reabilitarea termică a unor blocuri de locuinţă- condominii, HCL 142/2007 440,00 440,00 Construirea unui punct termic str. Torac-Bitolea- Apateu, HCL 29/2007 668,73 668,73 C. Dotări independente şi alte investiţii 190,00 0,00 0,00 0,00 0,00 190,00 Dotări independente 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 Studii şi proiecte 190,00 0,00 0,00 0,00 0,00 190,00 Audit pentru obtinere certificat energetic si SF reabilitare termica la blocuri de locuinte 140,00 140,00 Studii şi proiecte conform legii 325 50,00 50,00 Capitolul 84.02 Transporturi 64.242,61 24.975,41 14.320,74 0,00 118,61 24.827,85 Total, din care: Construcţii 46.397,61 22.975,41 11.520,74 0,00 118,61 11.782,85 Maşini, echipamente si mijloace de transport 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale

8.300,00 2.000,00 2.800,00 0,00 0,00 3.500,00 Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale) 4.545,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.545,00 84.02.03 Transport rutier 64.242,61 24.975,41 14.320,74 0,00 118,61 24.827,85 84.02.03.02 Transportul în comun 13.524,00 3.500,00 2.800,00 0,00 0,00 7.224,00 A. Lucrări în continuare 2.200,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 700,00 Modernizare infrastructură reţea transport în comun

cu tramvaiul (lucrări BEI), HG 702/01.09.1999 2.200,00 1.500,00 700,00 B. Lucrări noi 44,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44,00 Reabilitarea infrastructurii la reţeaua de transport în comun cu tramvaiul în municipiul Timişoara -39 km, HGR 599/2006 44,00 44,00 C. Dotări independente şi alte investiţii 11.280,00 2.000,00 2.800,00 0,00 0,00 6.480,00 Dotări independente 8.300,00 2.000,00 2.800,00 0,00 0,00 3.500,00 Sistem integrat de eficientizare incasari 4.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 Achizitii mijloace de transport 2.500,00 2.500,00 Achizitii refugii calatori 800,00 800,00 0,00 Dotari RATT 1.000,00 1.000,00 Studii şi proiecte 2.980,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.980,00 Studiu reorganizare circulatie sensuri unice 160,00 160,00 Sistem integrat de transport intermodal 100,00 100,00 SF Extindere retea contact linia 13 50,00 50,00 SF Studiu de prioritizare a transportului pe trasee actuale si in perspectiva extinderii 100,00 100,00 Studiu privind conectarea relatiilor de transport public 150,00 150,00 Studiu de extindere a retelei de troleibuz 100,00 100,00 Studiu de amenajare a autogarilor 100,00 100,00 Studiu de extindere a retelei de autobuz 100,00 100,00 Studiu privind implementarea sistemului ,, park and ride" 100,00 100,00 Studiu de reamenajare a intersectiilor cheie pe radialele principale 100,00 100,00 Studiu de realizare de platforme logistice 100,00 100,00 Studiu privind realizare pasaj zona Dambovita - inel IV 100,00 100,00 Studiu de realizare a lucrarilor inelului IV 100,00 100,00

15

DENUMIREA OBIECTIVULUI TOTAL CREDITE FOND RUL-MENT FOND DE

LOCUINTE OBLIGA-

TIUNI BUGET LOCAL

Studiu de modernizare a garilor CF ca statii de transfer intermodal 100,00 100,00 Studiu privind ridicarea liniei CF pe estacada in mun. Timisoara 150,00 150,00 Studiu privind valorificarea retelei de cai ferate industriale 60,00 60,00 Studiu privind verificarea potentialului de trafic naval pe canalul Bega 30,00 30,00 Studiu privind amenajarea aerogarii pentru legatura cu transportul CFR si public urban 30,00 30,00 Studiu privind amenajarea de trasee in vederea

realizarii de piste pentru biciclete si zone pietonale 100,00 100,00 Studiu privind amenajarea ,, Central Parc" in Padurea Verde 100,00 100,00 Studiu privind realizarea de parcuri industriale 100,00 100,00 Studiu de extindere a retelei de tramvai 100,00 100,00 SF Modernizare si extindere retea troleibuz sub statii de redresare si retea de alimentare 100,00 100,00 Modernizare platforma garare Dambovita 1-3 300,00 300,00 Studiu de circulatie 300,00 300,00 SF Pod rutier Jiu 50,00 50,00 SF Pod rutier Mircesti 50,00 50,00 SF Pasarele pietonale peste Bega 50,00 50,00 84.02.03.01 Drumuri si poduri 6.763,00 2.303,41 696,59 0,00 0,00 3.763,00 A. Lucrări în continuare 3.963,00 2.303,41 696,59 0,00 0,00 963,00 Consolidare pasaj Cal. Şagului, HCL 94/2007 3.000,00 2.303,41 696,59 0,00 Consolidare Pod Eroilor, HCL 95/2007 963,00 963,00 B. Lucrări noi 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 Largire Pasaj CF str. Jiul, HCL 163/2006 500,00 500,00 Largire Pasaj CF str. Popa Sapca, HCL 162/2006 500,00 500,00 Pod peste Bega str. Bobalna, HCL 280/2006 500,00 500,00 Consolidare Pod Uzina de Apa, HCL 22/2005 500,00 500,00 C. Dotări independente şi alte investiţii 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 800,00 Dotări independente 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 Studii şi proiecte 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 800,00 S.F. Pod Ştefan cel Mare 100,00 100,00 S.F. Pasaj Slavici - Polonă 100,00 100,00 S.F. Podul Muncii 100,00 100,00 S.F. Podul Tinereţii 100,00 100,00 S.F. Amenajare Complex rutier zona Michelangello

300,00 300,00 S.F. Pasarelă Parcul Copiilor 100,00 100,00 84.02.03.03 Străzi 38.955,61 19.172,00 10.824,15 0,00 118,61 8.840,85 A. Lucrări în continuare 37.990,61 19.172,00 10.824,15 0,00 118,61 7.875,85 Modernizare Nemoianu -Ferdinand, HCL 307/2006

2,00 2,00 0,00 Modernizare Revolutiei-Bogdanestilor, HCL 34/2004

350,00 350,00 0,00 Amenajare str. Trifoiului, HCL 269/2006 200,00 200,00 0,00 Amenajare str. Tibrului 320,00 320,00 0,00 Modernizare str. Horea Creangă, HCL 403/2005 200,00 200,00 0,00 Amenajare str. Ion Raţiu, HCL 442/2006 300,00 300,00 0,00 Modernizare blv. Rebreanu -I.Bulbuca, HCL 436/2005 5.980,00 5.980,00 0,00 Amenajare legătură Gh.Lazăr-Brediceanu, HCL92/2007 900,00 900,00 0,00

16

DENUMIREA OBIECTIVULUI TOTAL CREDITE FOND RUL-MENT FOND DE

LOCUINTE OBLIGA-

TIUNI BUGET LOCAL

Amenajare str. Gloriei, HCL 93/2007 470,00 470,00 0,00 Amenajare Piata Hunedoara, HCL 522/2006 100,00 100,00 Modernizare str. Armoniei HCL176/21.12.2004; HCL 91/2007 618,61 500,00 118,61 0,00 Amenajare str. Galileo Galilei, HCL271/2006 300,00 300,00 0,00 Amenajare str. Herculane, HCL 364/10.12.2002; HCL 273/2006 300,00 300,00 0,00 Amenajare str. Copernic, HCL 373/10.12.2002; HCL 272/2006 400,00 400,00 0,00 Reparatii capitale stradale zona de locuinte Calea Aradului, HCL 265/2006 2.000,00 2.000,00 0,00 Reparatii capitale stradale zona de locuinte blv.Dambovita, HCL 267/2006 5.000,00 5.000,00 0,00 Modernizare blv. Dâmboviţa, HCL 437/2005 250,00 250,00 0,00 Amenajare str. Agronomiei, HCL 270/2006 500,00 500,00 0,00 Modernizare intersectie Ghe.Lazar-Circumvalatiunii, HCL 298/2003 900,00 900,00 0,00 Amenajare str. Busuioc, HCL 274/2006 400,00 400,00 0,00 Amenajare str.Bastilia-Fortaretei-Zurich, HCL 420/2006 1.200,00 450,00 750,00 Amenajare str. Veronica Micle, HCL 408/2006 350,00 350,00 0,00 Amenajare str. Olarilor, HCL 425/2006 1.050,00 1.050,00 Amenajare str. Progresul, HCL 444/2006 400,00 400,00 0,00 Amenajare str.Stavrescu, HCL 402/2006 600,00 600,00 0,00 Amenajare str Mureş, HCL 411/2006 1.000,00 1.000,00 Amenajare Botoca Drăghicescu, HCL 409/2006 800,00 800,00 0,00 Amenajare str. Octav Băncilă, HCL 407/2006 500,00 500,00 0,00 Amenajare str. Bruxelles, HCL 412/2006 600,00 600,00 0,00 Amenajare str . Anişoara Odeanu, HCL 415/2006 550,00 550,00 0,00 Amenajare str. Pius Brânzeu, HCL 403/2006 500,00 500,00 0,00 Amenajare str.Aida, HCL 404/2006 450,00 450,00 0,00 Amenajare str Barsei, HCL 426/2006 700,00 700,00 0,00 Amenajare str Berzei, HCL 405/2006 600,00 600,00 0,00 Amenajare str Bucovina, HCL 414/2006 400,00 400,00 0,00 Amenajare str Gr Alexandrescu, HCL 417/2006 2.000,00 0,00 2.000,00 Amenajare str Jose Silva, HCL 418/2006 350,00 303,41 46,59 Amenajare str Vânătorilor, HCL 413/2006 800,00 800,00 0,00 Amenajare str Virtuţii, HCL 406/2006 800,00 800,00 Amenajare str. Bârzava, HCL 416/2006 1.150,00 670,74 479,26 Amenajare intr.Lupului şi Ursului, HCL 443/2006 150,00 150,00 Piste ciclişti, HCL356/2001 500,00 500,00 Amenajare blv Dragalina, HCL 102/2007 850,00 850,00 0,00 Amenajare str. Chimistilor, HCL 483/2007 1.000,00 1.000,00 Reparatii capitale stradale zona I.I.de la Brad 1.200,00 1.200,00 0,00 B. Lucrări noi 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 Modernizare str.Closca si extindere 100,00 100,00 Amenajare str. Liege 100,00 100,00 C. Dotări independente şi alte investiţii 765,00 0,00 0,00 0,00 0,00 765,00 Dotări independente 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 Studii şi proiecte 765,00 0,00 0,00 0,00 0,00 765,00 SF Amenajare str.Steaua 10,00 10,00 SFAmenajare str. I.Klein 10,00 10,00 SF Amenajare str. Cronicar Neculce 10,00 10,00 SF Modernizare Aries Martirilor 50,00 50,00 SF Modernizare giratoriu 16 Decembrie-I.Maniu- Prislop 50,00 50,00 SF Amenajare str. Constructorilo-H.Giboni 75,00 75,00

17

DENUMIREA OBIECTIVULUI TOTAL CREDITE FOND RUL-MENT FOND DE

LOCUINTE OBLIGA-

TIUNI BUGET LOCAL

SF Amenajare zona Marginii 50,00 50,00 SF Amenajare Zona Campului 50,00 50,00 SF Amenajare str. Muzicescu 60,00 60,00 SF Parcare supraterana 100,00 100,00 SF Amenajare str. Calimanesti 300,00 300,00 84.02.50 Alte cheltuieli in domeniul transporturilor 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 A. Lucrari in continuare 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 B.Lucrari noi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 C.Dotari independente si alte investitii 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 Dotari independente 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 Achizitii mijloace de transport 5.000,00 5.000,00

DIRECTOR DIRECŢIA ECONOMICĂ SMARANDA HARACICU

CONSILIER SERVICIUL INVESTIŢII DELIA BOGDAN

ŞEF SERVICIUL INVESTIŢII CARMEN DOROGHI

DIRECTOR DIRECŢIA DEZVOLTARE AURELIA JUNIE

18

Atasament: Anexa_1.pdf

9

A

T

JUDEŢUL:Timis Unitatea administrativ - teritorială:Municipiul Timisoara Formular: UL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE ŞI SUBCAPITOLE ŞI LA CHELTUIELI PE CA

TITLURI, ARTICOLE DE CHELTUIELI, SUBCAPITOLE ŞI PARAGRAFE PE ANUL 2008

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R Cod rând Cod

indicator Buget Initial

2008

TOTAL VENITURI (rd.3+78+84+89) 1 00.01 664.124,11 VENITURI PROPRII (rd.3-rd.26+rd.78+rd.84) 2 48.02 499.109,19 I. VENITURI CURENTE (rd.4+45) 3 00.02 605.889,12 A. VENITURI FISCALE (rd.5+16+19+25+42) 4 00.03 504.643,50 A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (rd.6+ 5 00.04 227.674,37 A1.1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE 6 00.05 3.500,00 Impozit pe profit (rd.8) 7 01.02 3.500,00

Impozit pe profit de la agenţi economici 8 01.02.01 3.500,00 A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE 9 00.06 220.174,37 Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (rd.11+12) 10 04.02 220.174,37

Cote defalcate din impozitul pe venit 11 04.02.01 218.738,37 Sume alocate de consiliul judetean pentru echilibrarea bugetelor loca 12 04.02.04 1.436,00

A1.3. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPIT 13 00.07 4.000,00 Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital (rd.15) 14 05.02 4.000,00

Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital 15 05.02.50 4.000,00 A2. IMPOZIT PE SALARII - TOTAL (rd.17) 16 00.08 0,00 Impozit pe salarii - total (rd.18) 17 06.02 0,00

Cote defalcate din impozitul pe salarii *) 18 06.02.02 0,00 A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (rd.20) 19 00.09 103.584,00 Impozite si taxe pe proprietate (rd.21 la rd.24) 20 07.02 103.584,00

Impozit pe cladiri 21 07.02.01 79.172,00 Impozit pe terenuri 22 07.02.02 8.618,00 Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si 23 07.02.03 15.743,00 Alte impozite si taxe pe proprietate 24 07.02.50 51,00

A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (rd.26+33+35+38) 25 00.10 172.147,13

Sume defalcate din TVA (rd.27 la rd.32) 26 11.02 153.389,13 Sume defalcate din taxa pe valoarea adă ăugat pentru actiuni transfer 27 11.02.01 Sume defalcate din taxa finantarea cheltuielilor descentralizate 28 11.02.02 151.244,13 Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru sistemele centralizate de producere şi distribuţie a energiei termice 30 11.02.04 0,00Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale 32 11.02.06 2.145,00

Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii (rd.34) 33 12.02 400,00 Taxe hoteliere 34 12.02.07 400,00

Taxe pe servicii specifice (rd.36+37) 35 15.02 900,00 Impozit pe spectacole 36 15.02.01 200,00 Alte taxe pe servicii specifice 37 15.02.50 700,00

Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe des 38 16.02 17.458,00 Impozit asupra mijloacelor de transport 39 16.02.02 12.908,00 Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare 40 16.02.03 50,00

131/01 131/01

1

p , pe desfasurare de activitati 41 16.02.50 4.500,00

A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE (rd.43) 42 00.11 1.238,00 Alte impozite si taxe fiscale (rd.44) 43 18.02 1.238,00

Alte impozite si taxe 44 18.02.50 1.238,00 C. VENITURI NEFISCALE (rd.46+55) 45 00.12 101.245,62 C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (rd.47+53) 46 00.13 77.297,75 Venituri din proprietate (rd.48 la rd.52) 47 30.02 77.272,75

Varsaminte din profitul net al regiilor autonome, societatilor si compan 48 30.02.01 46.457,56 Restituiri de fonduri din finantarea bugetara a anilor precedenti 49 30.02.03 8.239,03 Venituri din concesiuni si inchirieri 50 30.02.05 20.025,84 Venituri din dividende 51 30.02.08 60,00 Alte venituri din proprietate 52 30.02.50 2.490,32

Venituri din dobanzi (rd.54) 53 31.02 25,00 Alte venituri din dobanzi 54 31.02.03 25,00

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (rd.56+64+67+72+75) 55 00.14 23.947,87 Venituri din prestari de servicii si alte activitati (rd.57 la rd.63) 56 33.02 172,64

Venituri din prestari de servicii 57 33.02.08 10,00 Contributia parintilor sau sustinatorilor legali pentru intretinerea copii 58 33.02.10 Contributia persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social 59 33.02.12 150,00 Taxe din activitati cadastrale si agricultura 60 33.02.24 Contribuţ ă ă ţ ţ ăţia lunar a p rin ilor pentru între inerea copiilor în unit ile d 61 33.02.27 Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagu 62 33.02.28 12,64 Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati 63 33.02.50

Venituri din taxe administrative, eliberari permise (rd.65+66) 64 34.02 12.500,00 Taxe extrajudiciare de timbru 65 34.02.02 2.500,00 Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise 66 34.02.50 10.000,00

Amenzi, penalitati si confiscari (rd.68 la rd.71) 67 35.02 10.220,00 Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale 68 35.02.01 8.210,00 Penalitati pentru nedepunerea sau depunerea cu intirziere a declarat 69 35.02.02 5,00 Incasari din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate si alte sume constatate odata cu confiscarea potrivit legii 70 35.02.03 Alte amenzi, penalitati si confiscari 71 35.05.50 2.005,00

Diverse venituri (rd.73+74) 72 36.02 631,45 Varsaminte din veniturile si/sau disponibilitatile institutiilor publice 73 36.02.05 Alte venituri 74 36.02.50 631,45

Transferuri voluntare, altele decat subventiile (rd.76+77) 75 37.02 423,78 Donatii si sponsorizari 76 37.02.01 423,78 Alte transferuri voluntare 77 37.02.50

II. VENITURI DIN CAPITAL (rd.79) 78 00.15 46.609,20 Venituri din valorificarea unor bunuri (rd.80 la rd.83) 79 39.02 46.609,20

Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice 80 39.02.01 296,71 Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului 81 39.02.03 2.812,49 Venituri din privatizare 82 39.02.04 Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat 83 39.02.07 43.500,00

III. OPERATIUNI FINANCIARE (rd.85) 84 00.16 0,00 Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate (rd.86 la rd.88) 85p p 40.02 0,00

institutii si servicii publice de interes local sau a unor activitati finantate integral din venituri proprii 86 40.02.06 Incasari din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice si jurid 87 40.02.07

2

6 3

5

a e

p ş

Incasari din rambursarea altor împrumuturi acordate 88 40.02.50 IV. SUBVENTII (rd.90) 89 00.17 11.625,79 SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (rd. 90 00.18 11.625,79 Subventii de la bugetul de stat (rd.92+101) 91 42.02 11.625,79 A. De capital (rd.93 la rd.100) 92 00.19 11.550,79

Retehnologizarea centralelor termice şi electrice de termoficare 93 42.02.01 Investitii finantate partial din imprumuturi externe 94 42.02.03 0,00 Aeroporturi de interes local 95 42.02.04 Planuri si regulamente de urbanism 96 42.02.05 Străzi care se vor amenaja în perimetrele destinate construcţiilor de 97 42.02.06 Finanţarea cheltuielilor de capital ale unitatilor de invatamant preuniv 99 42.02.14 0,00 Subvenţii pentru compensarea creşterilor neprevizionate ale preţurilor la combustib 42.02.32 7.800,00 Sprijin financiar pentru constituirea familiei 42.02.33 1.775,00 Ajutor pentru incalzirea locuintei 42.02.34 55,79 Sub.pt.trusou nou nascuti 42.02.36 1.920,00

B. Curente (rd.102 la rd.104) 101 00.20 75,00 Finantarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap 102 42.02.21 75,00 Subventii primite din Fondul de Interventie 103 42.02.28 Finantarea lucrărilor de cadastru imobiliar 104 42.02.29

Subventii de la alte administratii (rd.106 la rd.109) 105 43.02 0,00 Subventii primite de la bugetele consiliilor judetene pentru protectia ţ 106g g j g 43.02.01 locale, pentru finanţarea programelor pentru ocuparea temporară a fortei de munca 107 43.02.04 Subventii primite de la alte bugete locale pentru instituiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicapţ p g ş j ţ p 108 43.02.07 ajutoare în situaţii de extremă dificultate 109 43.02.08

110

TOTAL CHELTUIELI (rd.171+233+264+402+471) 111 49.02 664.124,11 CHELTUIELI CURENTE 112 01 541.056,35 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (rd.174+192+236+250+267+30 113 10 210.534,73 TITLUL II BUNURI SI SERVICII (rd.175+193+237+251+268+307+331+ 114 20 217.231,53 TITLUL III DOBANZI (rd.218) 115 30 13.139,03

Dobanzi aferente datoriei publice interne (rd.219) 116 30.01 8.000,00 Dobanzi aferente datoriei publice externe (rd.220) 117 30.02 3.483,03 Alte dobanzi (rd.221) 118 30.03 1.656,00

TITLUL IV SUBVENTII (rd.498+538) 119 40 77.800,00 Subvenţ ţ ţ şii pentru acoperirea diferen elor de pre i tarif (rd.499+ 120 40.03 77.800,00

TITLUL V FONDURI DE REZERVA (rd.194) 121 50 0,00 Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale (rd.195 122 50.04 0,00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 123 51 0,00

Transferuri curente (rd.177+197+226+270+309+333+372+408+444 124 51.01 0,00 Transferuri catre instituţii publice (rd.178+198+271+334+ 125 51.01.01 0,00 Actiuni de sanatate (rd.310) 126 51.01.03 0,00 Transferuri din bugetele consiliilor judetene pentru finant 127 51.01.14 0,00 Transferuri din bugetele locale pentru institutiile de asistţ 128 51.01.15 0,00 pentru acordarea unor ajutoare către unităţile administrativ-teritoriale în situaţii de extremă dificultate (rd.199) 129 51.01.24 0,00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (rd.272+335+374+410+446+476+503+ 130 55 340,00

A. Transferuri interne.(rd.273+336+375+411+447+477+504+544+5 131 55.01 340,00 3

c

5

7

8 5

8

d

B

Programe cu finantare rambursabila (rd.376) 132 55.01.03 300,00 Programe PHARE (rd.377+448) 133 55.01.08 0,00 Investitii ale regiilor autonome si societatilor comerciale 134 55.01.12 0,00 Programe de dezvoltare (rd.477) 135 55.01.13 0,00 Fond Roman de Dezvoltare Sociala (rd.574) 136 55.01.15 0,00 Alte transferuri curente interne (rd.274+337+378+413+4 137 55.01.18 40,00

TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA (rd.275+311+379) 138 57 20.450,06 Ajutoare sociale (rd.276+312+380) 139 57.02 20.450,06

Ajutoare sociale in numerar (rd.381) 140 57.02.01 20.450,06 Ajutoare sociale in natura (rd,277+313) 141 57.02.02 0,00

TITLUL IX ALTE CHELTUIELI (rd.278+338+382+576) 142 59 1.561,00 Burse (rd.279) 143 59.01 561,00 Ajutoare pentru daune provocate de calamităţile naturale (rd.57 144 59.02 0,00 Asociatii si fundatii (rd.280+339+383) 145 59.11 0,00 Sustinerea cultelor (rd.340) 146 59.12 0,00 Despagubiri Civile 147 59,17 1.000,00

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.179+200+238+252+281+314+342+3 148 70 102.664,13 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.180+201+239+253+282+315+34 149 71 102.664,13

Active fixe (rd.181+202+240+254+283+316+344+386+416+453+4 150 71.01 102.664,13 Construcţii(rd.182+203+241+255+284+317+345+387+417+4 151 71.01.01 46.260,49 Maşini, echipamente si mijloace de transport(rd.183+204+242+256+285+318+346+388+418+455+484+ 510+551+582) 152 71.01.02 5.304,00 Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale(184+205+24 153 71.01.03 3.045,30 Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale)(rd.185+206+244+25 154 71.01.30 48.054,34

TITLUL XI ACTIVE FINANCIARE (rd.4211+458+544) 155 72 0,00 Active financiare (rd.422+459+555) 156 72.01 0,00

Participare la capitalul social al societatilor comerciale (r 157 72.01.01 0,00 OPERATIUNI FINANCIARE (rd.207+424+461+585) 158 79 20.403,63 TITLUL XII ÎMPRUMUTURI (rd.586) 159 80 0,00

Împrumuturi pentru institutii si servicii publice sau activitati fina 160 80.03 0,00 Alte imprumuturi (rd.588) 161 80.30 0,00

TITLUL XIII RAMBURSARI DE CREDITE (rd.208+425+462) 162 81 20.403,63 Rambursari de credite externe (rd.209+426+463) 163 81.01 16.803,63 Rambursari de credite interne (rd.210+427+464) 164 81.02 3.600,00

TITLUL XIV REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT (rd.532) 165 90 0,00 Rezerve (rd.597) 166 91.01 0,00 Excedent (rd.598) 167 92.01 0,00 Deficit (rd.599) 168 93.01 0,00

169 170

Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (rd.172+190+223+248) 171 50.02 91.626,13

Autoritati publice si actiuni externe (rd.187) 172 51.02 61.515,73 CHELTUIELI CURENTE (rd.174 la rd.176) 173 01 56.918,23 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 174 10 35.124,04 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 175 20 20.794,19 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PU 176 51 0,00 TITLUL IX ALTE CHELTUIELI 177 59 1.000,00

Despagubiri Civile 178 59,17 1.000,00 CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.180) 179 70 4.597,50 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.181) 180 71 4.597,50

Active fixe(rd.182 la 185) 181 71.01 4.597,50 Construcţii 182 71.01.01 0,00 Maşini, echipamente si mijloace de transport 183 71.01.02 0,00

4

B

B

e

Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale 184 71.01.03 611,00 Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale) 185 71.01.30 3.986,50

Din total capitol: 186 Autoritati executive si legislative (rd.188) 187 51.02.01 61.515,73

Autorităţi executive 188 51.02.01.03 51.461,19 Directia Fiscala a Municipiului Timisoara 189 51.02.01.03.01 10.054,54

Alte servicii publice generale (rd.212 la rd.216) 190 54.02 16.971,37 CHELTUIELI CURENTE (rd.192 la rd.194 + rd.196) 191 01 4.320,00 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 192 10 2.000,00 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 193 20 2.320,00 TITLUL V FONDURI DE REZERVA (rd.195) 194 50 0,00

Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale 195 50.04 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PU 196 51 0,00

Transferuri curente (rd.198+199) 197 51.01 0,00 Transferuri către instituţii publice 198 51.01.01 0,00

Transferuri din bugetele consiliilor locale şi judeţene pentru acordarea unor ajutoare către unităţile administrativ-teritoriale în situaţii de extremă dificultate 199 51.01.24

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.201) 200 70 1.415,50 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.202) 201 71 1.415,50

Active fixe (rd.203 la 206) 202 71.01 1.415,50 Construcţii 203 71.01.01 0,00 Maşini, echipamente si mijloace de transport 204 71.01.02 0,00 Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale 205 71.01.03 1.415,50 Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale) 206 71.01.30 0,00

OPERATIUNI FINANCIARE (rd.208) 207 79 11.235,87 TITLUL XIII RAMBURSARI DE CREDITE (rd.209+210) 208 81 11.235,87

Rambursari de credite externe 209 81.01 11.235,87 Rambursari de credite interne 210 81.02

Din total capitol: 211 Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale 212 54.02.05 0,00 Fond pentru garantarea împrumuturilor externe, contractate/garantate 213 54.02.06 contractate/garantate de administraţile publice locale 214 54.02.07 11.235,87 Servicii publice comunitare de evidenţă a persoanelor 215 54.02.10 4.839,08 Alte servicii publice generale 216 54.02.50 896,42

217 Dobanzi (rd.219 la 221) 218 55.02 13.139,03

Dobanzi aferente datoriei publice interne 219 30,01 8.000,00 Dobanzi aferente datoriei publice externe 220 30.02 3.483,03 Alte dobanzi 221 30.03 1.656,00

222

Transferuri cu caracter general intre diferite nivele ale administ 223 56.02 0,00 CHELTUIELI CURENTE (rd. 225) 224 01 0,00 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PU 225 51 0,00

Transferuri curente (rd.227+228) 226 51.01 0,00 Transferuri din bugetele consiliilor judeţene pentru finanţa 227 51.01.14 Transferuri din bugetele locale pentru instituţiile de asist 228 51.01.15

Din total capitol: 229 Transferuri din bugetele consiliilor judeţene pentru finanţarea 230 56.02.06 0,00 Transferuri din bugetele locale pentru institutiile de asistenta sociala 231 56.02.07

232 Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONAL 233 59.02 16.234,40 Aparare (rd.246) 234 60.02 0,00 CHELTUIELI CURENTE (rd.236+237) 235 01 0,00

5

B

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 236 10 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 237 20 CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.239) 238 70 0,00 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.240) 239 71 0,00

Active fixe (rd.241 la 244) 240 71.01 0,00 Construcţii 241 71.01.01 0,00 Maşini, echipamente si mijloace de transport 242 71.01.02 0,00 Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale 243 71.01.03 0,00 Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale) 244 71.01.30 0,00

Din total capitol: 245 Aparare nationala 246 60.02.02 0,00

247

Ordine publica si siguranta nationala (rd.260+262) 248 61.02 16.234,40 CHELTUIELI CURENTE (rd.250+251) 249 01 13.746,40 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 250 10 7.546,40 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 251 20 6.200,00 CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.253) 252 70 2.488,00 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.254) 253 71 2.488,00

Active fixe(rd.255 la 258) 254 71.01 2.488,00 Construcţii 255 71.01.01 0,00 Maşini, echipamente si mijloace de transport 256 71.01.02 0,00 Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale 257 71.01.03 0,00 Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale) 258 71.01.30 2.488,00

Din total capitol: 259 Ordine publica (rd.261) 260 61.02.03 15.477,20

Politie comunitara 261 61.02.03.04 15.477,20 Protectie civila 262 61.02.08 757,20

263

Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (rd.265+3040+328+36 264 64.02 289.283,42 Invatamant (rd.289+292+296+297+299+302) 265 65.02 181.888,67 CHELTUIELI CURENTE (rd.267 la 269+272+275+278) 266 01 168.679,37 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 267 10 133.431,13 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 268 20 32.855,00 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PU 269 51 0,00

Transferuri curente (rd.271) 270 51.01 0,00 Transferuri către instituţii publice 271 51.01.01

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (rd.273) 272 55 40,00 A. Transferuri interne.(rd.274) 273 55.01 40,00

Alte transferuri curente interne 274 55.01.18 40,00 TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA ( )rd.276 275 57 1.792,24

Aj ( )utoare sociale rd.277 276 57.02 1.792,24 Ajutoare sociale in natura 277 57.02.02 1.792,24

TITLUL IX ALTE CHELTUIELI (rd.279+280) 278 59 561,00 Burse 279 59.01 561,00 Asociaţii ş ţi funda ii 280 59.11

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.282) 281 70 13.209,30 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.283) 282 71 13.209,30

Active fixe(rd.284 la 287) 283 71.01 13.209,30 Construcţii 284 71.01.01 13.209,30 Maşini, echipamente si mijloace de transport 285 71.01.02 0,00 Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale 286 71.01.03 0,00 Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale) 287 71.01.30 0,00

Din total capitol: 288 Învatamânt prescolar si primar (rd.290+291) 289 65.02.03 93.075,82

Învatamânt prescolar 290 65.02.03.01 26.519,52

6

B

B

Învatamânt primar 291 65.02.03.02 66.556,30 Învatamânt secundar (rd.293 la 296) 292 65.02.04 88.812,85

Învatamânt secundar inferior 293 65.02.04.01 Învatamânt secundar superior 294 65.02.04.02 73.410,85 Invatamant profesional 295 65.02.04.03 15.402,00

Învatamânt postliceal 296 65.02.05 Învatamânt nedefinibil prin nivel (rd. 298) 297 65.02.07 0,00

Învatamânt special 298 65.02.07.04 Servicii auxiliare pentru educatie (rd.300+301) 299 65.02.11

Internate si cantine pentru elevi 300 65.02.11.03 Alte servicii auxiliare 301 65.02.11.30

Alte cheltuieli în domeniul învatamântului 302 65.02.50 303

Sanatate (rd.322+324) 304 66.02 8.853,29 CHELTUIELI CURENTE (rd.306 la 308+311) 305 01 6.243,29 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 306 10 1.421,79 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 307 20 4.821,50 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PU 308 51 0,00

Transferuri curente (rd.310) 309 51.01 0,00 Acţiuni de sănătate 310 51.01.03

TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA (rd.312) 311 57 0,00 Ajutoare sociale (rd.313) 312 57.02 0,00

Ajutoare sociale in natura 313 57.02.02 CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.315) 314 70 2.610,00 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.316) 315 71 2.610,00

Active fixe(rd.317 la 320) 316 71.01 2.610,00 Construcţii 317 71.01.01 2.610,00 Maşini, echipamente si mijloace de transport 318 71.01.02 0,00 Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale 319 71.01.03 0,00 Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale) 320 71.01.30 0,00

Din total capitol: 321 Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi (rd.323) 322 66.02.06 6.860,00

Spitale generale 323 66.02.06.01 6.860,00 Alte cheltuieli in domeniu sanatatii (rd.325+326) 324 66.02.50 1.993,29

Crese 325 66.02.50.03 1.993,29 Alte institutii si actiuni sanitare 326 66.02.50.50 0,00

327 Cultura, recreere si religie (rd.350+360+364+365) 328 67.02 57.912,74 CHELTUIELI CURENTE (rd.330 la 332+335+348) 329 01 51.865,40 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 330 10 10.873,70 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 331 20 40.991,70 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PU 332 51 0,00

Transferuri curente (rd.334) 333 51.01 0,00 Transferuri către instituţii publice 334 51.01.01

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (rd.336) 335 55 0,00 A. Transferuri interne.(rd.337) 336 55.01 0,00

Alte transferuri curente interne 337 55.01.18 TITLUL IX ALTE CHELTUIELI (rd.339 la 341) 338 59 0,00

Asociaţii ş ţi funda ii 339 59.11 Susţinerea cultelor 340 59.12 Contribuţii la salarizarea personalului neclerical 341 59.15

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.343) 342 70 6.047,34 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.344) 343 71 6.047,34

Active fixe (rd.345 la 348) 344 71.01 6.047,34 Construcţii 345 71.01.01 1.700,00 Maşini, echipamente si mijloace de transport 346 71.01.02 304,00

7

B

Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale 347 71.01.03 630,00 Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale) 348 71.01.30 3.413,34

Din total capitol: 349 Servicii culturale (rd.351 la 359) 350 67.02.03 17.339,14

Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale 351 67.02.03.02 Muzee 352 67.02.03.03 Institutii publice de spectacole si concerte 353 67.02.03.04 14.047,34 Scoli populare de arta si meserii 354 67.02.03.05 Case de cultura 355 67.02.03.06 3.291,80 Camine culturale 356 67.02.03.07

Centre pentru conservarea si promovarea culturii traditionale 357 67.02.03.08 Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice 358 67.02.03.12 Alte servicii culturale 359 67.02.03.30

Servicii recreative si sportive (rd.361 la 363) 360 67.02.05 36.033,60 Sport 361 67.02.05.01 1.740,00 Tineret 362 67.02.05.02 0,00 Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement 363 67.02.05.03 34.293,60

Servicii religioase 364 67.02.06 430,00 Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei 365 67.02.50 4.110,00

366 Asigurari si asistenta sociala (rd.392+393+395+396+397+400) 367 68.02 40.628,72 CHELTUIELI CURENTE (rd.369 la 371 +374+379+382) 368 01 39.851,22 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 369 10 14.248,40 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 370 20 6.645,00 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PU 371 51 0,00

Transferuri curente (rd.373) 372 51.01 0,00 Transferuri către instituţii publice 373 51.01.01

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (rd.375) 374 55 300,00 A. Transferuri interne.(rd.376 la 378) 375 55.01 300,00

Programe cu finanţare rambursabilă 376 55.01.03 300,00 Programe PHARE 377 55.01.08 Alte transferuri curente interne 378 55.01.18

TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA (rd.380) 379 57 18.657,82 Ajutoare sociale (rd.381) 380 57.02 18.657,82

Ajutoare sociale in numerar 381 57.02.01 18.657,82 Ajutoare sociale in natura 57.02.02 0,00

TITLUL IX ALTE CHELTUIELI (rd.383) 382 59 0,00 Asociaţii ş ţi funda ii 383 59.11

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.385) 384 70 777,50 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.386) 385 71 777,50

Active fixe(rd.387 la 390) 386 71.01 777,50 Construcţii 387 71.01.01 300,00 Maşini, echipamente si mijloace de transport 388 71.01.02 0,00 Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale 389 71.01.03 377,50 Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale) 390 71.01.30 100,00

Din total capitol: 391 Asistenta acordata persoanelor in varsta 392 68.02.04 0,00 Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati (rd.394) 393 68.02.05 3.109,00

Asistenta sociala in caz de invaliditate 394 68.02.05.02 3.109,00 Asistenta sociala pentru familie si copii 395 68.02.06 5.809,61 Ajutoare pentru locuinte 396 68.02.10 Prevenirea excluderii sociale (rd.398+399) 397 68.02.15 26.196,29

Ajutor social 398 68.02.15.01 23.792,31 Cantine de ajutor social 399 68.02.15.02 2.403,98

Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale 400 68.02.50 5.513,82 8

7

B

c

B

c

401

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDI 402 69.02 113.120,58 Locuinte, servicii si dezvoltare publica (rd.429+432+4355 la 43 403 70.02 96.950,58 CHELTUIELI CURENTE (rd.405 la 407+410) 404 01 46.060,41 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 405 10 5.624,27 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 406 20 40.436,14 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PU 407 51 0,00

Transferuri curente (rd.409) 408 51.01 0,00 Transferuri către instituţii publice 409 51.01.01

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (rd.411) 410 55 0,00 A. Transferuri interne.(rd.412+413) 411 55.01 0,00

Investitii ale regiilor autonome si societatilor comerciale 412 55.01.12 Alte transferuri curente interne 413 55.01.18

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.415+421) 414 70 41.722,41 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.416) 415 71 41.722,41

Active fixe (rd.417 la 420) 416 71.01 41.722,41 Construcţii 417 71.01.01 4.004,61 Maşini, echipamente si mijloace de transport 418 71.01.02 0,00 Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale 419 71.01.03 11,30 Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale) 420 71.01.30 37.706,50

TITLUL XI ACTIVE FINANCIARE (rd.422) 421 72 0,00 Active financiare (rd.423) 422 72.01 0,00

Participare la capitalul social al societatilor comerciale 423 72.01.01 0,00 OPERATIUNI FINANCIARE (rd.425) 424 79 9.167,76 TITLUL XIII RAMBURSARI DE CREDITE (rd.426+427) 425 81 9.167,76

Rambursari de credite externe 426 81.01 5.567,76 Rambursari de credite interne 427 81.02 3.600,00

Din total capitol: 428 Locuinte (rd.430+431) 429 70.02.03 13.397,38

Dezvoltarea sistemului de locuinte 430 70.02.03.01 1.938,61 Alte cheltuieli in domeniul locuintelor 431 70.02.03.30 11.458,77

Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice (rd.433+434) 432 70.02.05 23.718,94 Alimentare cu apa 433 70.02.05.01 23.718,94 Amenajari hidrotehnice 434 70.02.05.02

Iluminat public si electrificari rurale 435 70.02.06 10.965,00 Alimentare cu gaze naturale in localitati 436 70.02.07 30,00 Alte servicii în domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale 437 70.02.50 48.839,26

438

Protectia mediului (rd.466+469) 439 74.02 16.170,00 CHELTUIELI CURENTE (rd.441 la 443 + 446) 440 01 16.000,00 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 441 10 0,00 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 442 20 16.000,00 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PU 443 51 0,00 Transferuri curente ( )rd.445 444 51.01 0,00

Transferuri că ţtre institu ii publice 445 51.01.01 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI ( )rd.447 446 55 0,00

A. Transferuri interne. ( )rd.448 la 450 447 55.01 0,00 Programe PHARE 448 55.01.08 Investitii ale regiilor autonome si societatilor comerciale 449 55.01.12 Alte transferuri curente interne 450 55.01.18

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.452+458) 451 70 170,00 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE ( )rd.453 452 71 170,00

Active fixe ( )rd.454 la 457 453 71.01 170,00 Construcţii 454 71.01.01 0,00 Maşini, echipamente si mijloace de transport 455 71.01.02 0,00 Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale 456 71.01.03 0,00

9

B

c

B

c

Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale) 457 71.01.30 170,00 Din total capitol: 465

Salubritate si gestiunea deseurilor (rd.467+468) 466 74.02.05 15.870,00 Salubritate 467 74.02.05.01 8.935,00 Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor 468 74.02.05.02 6.935,00

Canalizarea si tratarea apelor reziduale 469 74.02.06 300,00 470

Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE (rd.472+494+518+534+566) 471 79.02 153.859,58 Combustibili si energie (rd.514 la 516) 494 81.02 52.598,73 CHELTUIELI CURENTE (rd.496 la 498+500+503) 495 01 47.800,00 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 496 10 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 497 20 0,00 TITLUL IV SUBVENTII (rd.499) 498 40 47.800,00

Subvenţ ţ ţ şii pentru acoperirea diferen elor de pre i tarif 499 40.03 47.800,00 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PU 500 51 0,00

Transferuri curente (rd.502) 501 51.01 0,00 Transferuri către instituţii publice 502 51.01.01

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (rd.504) 503 55 0,00 A. Transferuri interne (rd.505) 504 55.01 0,00

Investitii ale regiilor autonome si societatilor comerciale 505 55.01.12 CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.507) 506 70 4.798,73 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.508) 507 71 4.798,73

Active fixe(rd.509 la 512) 508 71.01 4.798,73 Construcţii 509 71.01.01 4.608,73 Maşini, echipamente si mijloace de transport 510 71.01.02 0,00 Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale 511 71.01.03 0,00 Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale) 512 71.01.30 190,00

Din total capitol: 513 Energie termica 514 81.02.06 52.598,73 Alti combustibili 515 81.02.07 Alte cheltuieli privind combustibili si energia 516 81.02.50

517

Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare (rd.530) 518 83.02 433,00 CHELTUIELI CURENTE (rd.520+521) 519 01 433,00 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 520 10 265,00 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 521 20 168,00

Agricultura (rd.531+532) 530 83.02.03 433,00 Protectia plantelor si carantina fitosanitara 531 83.02.03.03 433,00 Alte cheltuieli în domeniul agriculturii 532 83.02.03.30

533

Transporturi (rd.558+562+564) 534 84.02 100.827,85 CHELTUIELI CURENTE (rd.536 la 538+540+543) 535 01 76.000,00 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 536 10 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 537 20 46.000,00 TITLUL IV SUBVENTII (rd.539) 538 40 30.000,00

Subvenţ ţ ţ şii pentru acoperirea diferen elor de pre i tarif 539 40.03 30.000,00 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PU 540 51 0,00

Transferuri curente (rd.542) 541 51 0,00 Transferuri către instituţii publice 542 51,01.01

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (rd.544) 543 55 0,00 A. Transferuri interne.(rd.545+5460) 544 55.01 0,00

Investitii ale regiilor autonome si societatilor comerciale 545 55.01.12 Alte transferuri curente interne 546 55.01.18

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.548+554) 547 70 24.827,85 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.549 548 71 24.827,85

10

Active fixe RD. 558 la 553) 549 71.01 24.827,85 Construcţii 550 71.01.01 19.827,85 Maşini, echipamente si mijloace de transport 551 71.01.02 5.000,00 Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale 552 71.01.03 0,00 Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale) 553 71.01.30 0,00

Transport rutier (rd.559 la 561) 558 84.02.03 95.827,85 Drumuri si poduri 559 84.02.03.01 Transport în comun 560 84.02.03.02 37.224,00 Strazi 561 84.02.03.03 58.603,85

Transport aerian (rd.563) 562 84.02.06 0,00 Aviatia civila 563 84.02.06.02

Alte cheltuieli în domeniul transporturilor 564 84.02.50 5.000,00 565

VII. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT 596 96.02 0,00 REZERVE 597 97.02 EXCEDENT 598 98.02 0,00 DEFICIT 599 99.02

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE, DIRECTOR ECONOMIC,

Dr.Ing Gheorghe Ciuhandu

11

MII LEI

Buget Rectificat I 2008

Influente

680.524,51 16.400,40 513.435,79 14.326,60 620.215,72 14.326,60 518.970,10 14.326,60 242.000,97 14.326,60

3.500,00 0,00 3.500,00 0,00 3.500,00 0,00

234.500,97 14.326,60 234.500,97 14.326,60 233.064,97 14.326,60

1.436,00 0,00 4.000,00 0,00 4.000,00 0,00 4.000,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

103.584,00 0,00 103.584,00 0,00

79.172,00 0,00 8.618,00 0,00

15.743,00 0,00 51,00 0,00

172.147,13 0,00

153.389,13 0,00 0,00

151.244,13 0,00

0,00 0,00

2.145,00 0,00 400,00 0,00 400,00 0,00 900,00 0,00 200,00 0,00 700,00 0,00

17.458,00 0,00 12.908,00 0,00

50,00 0,00

12

4.500,00 0,00 1.238,00 0,00 1.238,00 0,00 1.238,00 0,00

101.245,62 0,00 77.297,75 0,00 77.272,75 0,00 46.457,56 0,00

8.239,03 0,00 20.025,84 0,00

60,00 0,00 2.490,32 0,00

25,00 0,00 25,00 0,00

23.947,87 0,00 172,64 0,00

10,00 0,00 0,00

150,00 0,00 0,00 0,00

12,64 0,00 0,00

12.500,00 0,00 2.500,00 0,00

10.000,00 0,00 10.220,00 0,00

8.210,00 0,00 5,00 0,00

0,00 2.005,00 0,00

631,45 0,00 0,00

631,45 0,00 423,78 0,00 423,78 0,00

0,00 46.609,20 0,00 46.609,20 0,00

296,71 0,00 2.812,49 0,00

0,00 43.500,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

13

0,00 13.699,59 2.073,80 13.699,59 2.073,80 13.699,59 2.073,80 13.624,59 2.073,80

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

1.100,80 1.100,80 973,00 973,00

7.800,00 0,00 1.775,00 0,00

55,79 0,00 1.920,00 0,00

75,00 0,00 75,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00

0,00 0,00 0,00

680.524,51 16.400,40

555.260,64 14.204,29 210.534,73 0,00 212.518,53 -4.713,00

20.931,82 7.792,79 15.792,79 7.792,79

3.000,00 -483,03 2.139,03 483,03

77.800,00 0,00 77.800,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

340,00 0,00

340,00 0,00

14

300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

40,00 0,00 31.574,56 11.124,50 31.574,56 11.124,50 31.574,56 11.124,50

0,00 0,00 1.561,00 0,00

561,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.000,00 0,00 104.860,24 2.196,11 104.860,24 2.196,11 104.860,24 2.196,11

47.553,49 1.293,00

5.304,00 0,00 3.045,30 0,00

48.957,45 903,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

20.403,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

20.403,63 0,00 16.803,63 0,00

3.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

100.421,92 8.795,79

61.518,73 3,00 56.918,23 0,00 35.124,04 0,00 20.794,19 0,00

0,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 4.600,50 3,00 4.600,50 3,00 4.600,50 3,00

0,00 0,00 0,00 0,00

15

611,00 0,00 3.989,50 3,00

0,00 61.518,73 3,00 51.464,19 3,00 10.054,54 0,00 17.971,37 1.000,00

4.320,00 0,00 2.000,00 0,00 2.320,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 2.415,50 1.000,00 2.415,50 1.000,00 2.415,50 1.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00

1.415,50 0,00 1.000,00 1.000,00

11.235,87 0,00 11.235,87 0,00 11.235,87 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

11.235,87 0,00 4.839,08 0,00 1.896,42 1.000,00

0,00 20.931,82 7.792,79 15.792,79 7.792,79

3.000,00 -483,03 2.139,03 483,03

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

16.234,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

16

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00

16.234,40 0,00 13.746,40 0,00

7.546,40 0,00 6.200,00 0,00 2.488,00 0,00 2.488,00 0,00 2.488,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.488,00 0,00 0,00

15.477,20 0,00 15.477,20 0,00

757,20 0,00 0,00

296.987,92 7.704,50 189.243,17 7.354,50 175.090,87 6.411,50 133.431,13 0,00

28.142,00 -4.713,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 40,00 0,00 40,00 0,00 40,00 0,00

12.916,74 11.124,50 12.916,74 11.124,50 12.916,74 11.124,50

561,00 0,00 561,00 0,00

0,00 14.152,30 943,00 14.152,30 943,00 14.152,30 943,00 14.152,30 943,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 97.136,32 4.060,50 27.803,02 1.283,50

17

69.333,30 2.777,00 92.106,85 3.294,00

0,00 77.381,85 3.971,00 14.725,00 -677,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9.203,29 350,00 6.243,29 0,00 1.421,79 0,00 4.821,50 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 2.960,00 350,00 2.960,00 350,00 2.960,00 350,00 2.960,00 350,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 7.210,00 350,00 7.210,00 350,00 1.993,29 0,00 1.993,29 0,00

0,00 0,00 0,00

57.912,74 0,00 51.865,40 0,00 10.873,70 0,00 40.991,70 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

6.047,34 0,00 6.047,34 0,00 6.047,34 0,00 1.700,00 0,00

304,00 0,00 18

630,00 0,00 3.413,34 0,00

0,00 17.339,14 0,00

0,00 0,00

14.047,34 0,00 0,00

3.291,80 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

36.033,60 0,00 1.740,00 0,00

0,00 0,00

34.293,60 0,00 430,00 0,00

4.110,00 0,00 0,00

40.628,72 0,00 39.851,22 0,00 14.248,40 0,00

6.645,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 300,00 0,00 300,00 0,00 300,00 0,00

0,00 0,00

18.657,82 0,00 18.657,82 0,00 18.657,82 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 777,50 0,00 777,50 0,00 777,50 0,00 300,00 0,00

0,00 0,00 377,50 0,00 100,00 0,00

0,00 0,00 0,00

3.109,00 0,00 3.109,00 0,00 5.809,61 0,00

0,00 26.196,29 0,00 23.792,31 0,00

2.403,98 0,00 5.513,82 0,00

19

0,00

112.110,39 -1.010,19 95.940,39 -1.010,19 46.060,41 0,00

5.624,27 0,00 40.436,14 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

40.712,22 -1.010,19 40.712,22 -1.010,19 40.712,22 -1.010,19

4.004,61 0,00 0,00 0,00

11,30 0,00 36.696,31 -1.010,19

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9.167,76 0,00 9.167,76 0,00 5.567,76 0,00 3.600,00 0,00

0,00 13.397,38 0,00

1.938,61 0,00 11.458,77 0,00 23.718,94 0,00 23.718,94 0,00

0,00 10.965,00 0,00

30,00 0,00 47.829,07 -1.010,19

0,00

16.170,00 0,00 16.000,00 0,00

0,00 0,00 16.000,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

170,00 0,00 170,00 0,00 170,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

20

170,00 0,00 0,00

15.870,00 0,00 8.935,00 0,00 6.935,00 0,00

300,00 0,00 0,00

154.769,88 910,30 53.509,03 910,30 47.800,00 0,00

0,00 0,00 0,00

47.800,00 0,00 47.800,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 5.709,03 910,30 5.709,03 910,30 5.709,03 910,30 4.608,73 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

1.100,30 910,30 0,00

53.509,03 910,30 0,00 0,00 0,00

433,00 0,00 433,00 0,00 265,00 0,00 168,00 0,00 433,00 0,00 433,00 0,00

0,00 0,00

100.827,85 0,00 76.000,00 0,00

0,00 46.000,00 0,00 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

24.827,85 0,00 24.827,85 0,00

21

24.827,85 0,00 19.827,85 0,00

5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

95.827,85 0,00 0,00

37.224,00 0,00 58.603,85 0,00

0,00 0,00 0,00

5.000,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

22

  • Anexa_1