keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 287/29.07.2010 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2010

29.07.2010

Hotararea Consiliului Local 287/29.07.2010
privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2010


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având in vedere Referatul nr. SC2010 - 17499 / 21.07.2010 al Primarului Municipiului Timisoara - domnul Gheorghe Ciuhandu;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistica, amenajarea teritoriului si patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comerţ, regii autonome si societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locala, juridica, ordine publica, drepturile omului si probleme ale minorităţilor si Comisiei pentru cultura, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport si culte, din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
Având în vedere Legea nr.11/2010 a bugetului de stat pe anul 2010;
În conformitate cu prevederile art.1, art.4, alin.1, art.5, art.19, alin.1 şi 2 si art. 20, alin.1, art.22 alin.1 şi art.23 alin.1 şi 2 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, modificată;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 223/29.06.2010 - privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2010;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin.(2) lit.b) si alin.(4), lit.a), din Legea nr.215/2001 privind administraţia publica locala, republicata si modificata;
În temeiul art. 45 alin.2 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publica locala, republicata si modificata;


HOTARASTE

Art. 1: Se aproba rectificarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2010 conform Anexei nr. 1 - Bugetul Local pe anul 2010, Anexei nr. 2 - Buget de venituri proprii şi subvenţii , Anexei nr. 3- Programul de investiţii pe anul 2010 şi Anexei nr. 4- Venituri şi cheltuieli evidenţiate în afara bugetului local.

Art. 2: La data intrării in vigoare a prezentei hotărâri, se modifica in mod corespunzător Hotărârea Consiliului Local nr.223/29.06.2010 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timişoara pe anul 2010.
Art. 3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Economica, Direcţia Edilitara, Direcţia Patrimoniu, Instituţia Arhitectului Şef, Direcţia Comunicare, Direcţia Dezvoltare, Direcţia de Mediu, Direcţia Drumuri şi Transporturi din cadrul Primăriei Municipiului Timisoara.
Art. 4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timisoara ;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Edilitare;
- Instituţiei Arhitectului Sef;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Drumuri si Transporturi;
- Biroul Control Intern si Managementul Calităţii;
- Administraţiei Financiare a Municipiului Timisoara;
- Direcţiei Generale a Finanţelor Publice si Controlului Financiar de Stat a Judeţului Timiş;
- Mass media locale.


Presedinte de sedinta
SORIN GRINDEANU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Referat.pdf

PPRIMARIA MUNICIPIULUI TIMISOARA APROBAT, ,) DIRECTIA ECONOMICĂ PRIMAR [ [i SERVICIUL BUGET Dr. Ing. GHEORGHE CIUHANDU Nr. SC2010 — 17499/21.07.2010 A E VICEPRIMAR, SORIN GRINDEANU rr TI 7 e ( Tr rai SR / REFERAT / privind rectificarea bugetului local al municipiului Timisoara pe anul 2010 Având în vedere: » O.U.G 53/23.06.2010 privind unele măsuri de reducere a chettuielilor publice conform art. Il alin (1) şi (2) privind reducerea consumului lunar de carburanți; e Art. III referitor la reducerea cheltuielilor cu 20% a bunurilor și serviciilor aprobate în buget, programate pentru a doua jumătate a anului 2010 și rămase de executat” cu excepţiile prevăzute la alin. (2) : „fac excepție de la prevederile alin. (1) cheltuielile pentru transmiterea pensiilor şi altor forme de asistență socială, precum şi pentru plata serviciilor medicale, medicamente, dispozitive medicale şi materiale sanitare, reparațiile şi reabilitările pentru şcoli și hrana persoanelor private de libertate. Astfel, la alin. (3) „reducerile de cheltuieli bugetare prevăzute la alin. (1) se realizează în trimestrele III şi IV 2010, luându-se ca referință cheltuielile aprobate prin bugetul pe anul 2010 în vigoare la data publicării prezentei ordonanțe de urgenţă rămase de executat în trimestrele respective.” De asemenea, în conformitate cu Legea nr. 118/30.06.2010 privind unele măsuri necesare în vederea restabilirii echilibrului bugetar art | alin | și 2 s-a procedat la reducerea cheltuielilor de personal. Ținând cont de solicitările direcțiilor de specialitate şi unităților arondate Municipiului Timişoara, precum şi de HCL 178/25.05.2010 privind modificarea şi aprobarea Organigramei, Statului de Funcţii şi Regulamentului de organizare şi funcționare al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Timişoara, bugetul local prezintă influențe după cum urmează:

Mii lei- Nr.| Capitol Denumire indicatori Buget inițial a Influențe , rectificat ! TOTAL VENITURI, din care: 662.855,91 5662.871,63 15,72 1 42,02 SUBVENTII 35.126,91 35.142,63 15,72 TOTAL CHELTUIELI, din care: 662.855,91 662.871,63 18,72 2 51,02 Autoritati publice 40.815,90 41.176,87 360,97 3 54,02 Alte servicii publice generale 9.099,00 9.005,46 93,54 4 Ordine publica si sig 61,02 nationala 11.145,00 10.817,20 __,- 327,80 5 65.02 Învățământ 171.675,02 170.311,67 - 1.363,35 6 65,02 Sanatate 10.353,79 10.365,42 11,63 7 67,02 Cultura recreere si religie 64.601,15 60.619,02 - 3.982,13 8 68.02 Asigurări și asistență socială 44.809,94 44 520,05 - 289,89 9 Locuinţe, servicii şi dezvoltare 70.02 publică 86.490,90 L 85.174,37 - 316,53 10 74,02 Protectia mediului 18.282,70 20.502,70 2.220,00 11 81,02 Combustibili si energie 67.091,85 58.525,41 + 1.433,56 12 83,02 Agrcult, silv, pisc si vanatoare 285,80 275,80 - 9,00 13 84,02 Transporturi 113.404,86 115.776,64 2.371,78 Având în vedere Legea bugetului de stat pe anul 2010 nr.11/26.01.2010; în conformitate cu Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale art. 1, art. 4 alin.1, art.5, art.19, alin.1 si art. 20 alin.1 si Legea 215/2001 privind administrația publică locală art. 36, alin. 2, lit. b şi alin. 4 lit. a, art. 45, alin.2, lit. a, art.63 alin], lit. c și alin. 4, lit. b, Serviciul Buget propune modificarea bugetului local pe anul 2010 conform anexelor: = Anexa nr. ] — Bugetul Local pe anul 2010; = Anexa nr. 2 — Bugetul de venituri proprii și subvenții; = Anexa nr. 3 — Programul de investiții pe anul 2010. DIRECTOR ECONOMIC EC. SMARANDA HARACICU 1 Ra SEF SERVICIU BUGET Cod FP 53 —01, Ver. f

Atasament: Anexa_nr_3.pdf

and Me 3, ROMÂNIA Anexa 1 JUDEȚUL TIMIŞ APROBAT, MUNICIPIUL TIMIŞOARA PRIMAR SC 2010 -17499/21.07.2010 Dr. Ing. Gheorghe CIUHANDU / PROGRAM INVESTIȚII 2010 Rectificare 2 cu amendamente HCL 287/29.07.2010 mii lei ALTE FOND FonD DE |[OBLIGA-| BUGET DENUMIREA OBIECTIVULUI TOTAL 2010 SURSE | RULMENT | LOCUINȚE | ȚIUNI LOCAL 1 2 3 4 5 5 TOTAL GENERAL 133.420,17| 21.175,63| 7.000,00) 1.800,00 0,00[103.444,54 LUCRARI ÎN CONTINUARE -A | __78.110,42| 21.091,63| 1.765,00 0,00 0,00| 55.253,79 LUCRĂRI NOI -B 25.036,00 0,00) 2.956,57) 1.800,00 0,00j 20.279,43 30.273,75 84,00| 2.278,43 0,00 0,00) 27.911,32 1133.420,17],21.175,63|. 1:000,00) DOTĂRI INDEPEND. SI ALTE IN TOTAL GENERAL) din care pe capitole Capitolul 51.02 Autorităţi Executive şi Acţiuni Externe 51,02.01.03 Autorităţi executive 2.640,90 0,00 0,00 0,00 0,00; 2.640,90 A.Lucrări în continuare 302,00 0,00 0,00 0,00| 0,00 302,00 Amenajare spații PMT (corp ll si sediu Banc Post), HCL 103/2007,HCL 335/2008 302,00 0,00 302,00 B. Lucrări noi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 C. Dotări independente şi alte investiții 2.338,90 0,00 0.00 0,00 0,00) 2.338,90 Dotări independente 1.318,87 0,90 0,00 0,00 9,00, 1.318,87 Dotări Primărie 891,03 0,00 891,03 Dotari directia Fiscala 427,84 427,84 Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a 804.00 0.00 0.00 000 0.00 504.00 proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor ! ! de investiții Sistem infogeografic de administrare a PMT 601,00 501,00 Stema oficiala a municipiului Timisoara 3.00 3,00 2.640,90 0,00 0,00 0,00 0,00) 2.640,90 Cheltuieli de expertiza, proiectare si executie privind consolidari si interventii 416,03 0,00 0,09 0,00 0,00 416,03 PT Reparatii capitale corp clădire V.Alecsandri nr.1 183,03 0,00 163,03 PT Reabilitare imobil P-ta Libertatii nr.1HCL | 464/2009 153,00 0,00 153,00 DALI + PT Reabilitare sediu PMT din Bv.C.D.Loga | nr.1 100,00 100,00 Capitolul 54.02 Alte servicii publice generale 945,00 0,00 0,00 2,00 0,00 945,00 54.02.10 Servicii publice comunitare de evidență 945,00 0,00 0,00 0,00 0,00 945,00 a populației A.Lucrări în continuare 945,00 0,00 0,00 0,00 0,00 945,00 Casa casatoriilor si directia de evidenta a persoanelor, HCL 597/2006 945,00 0,00 945,00 Capitolul 61.02. Ordine publică şi siguranța națională 1.076,00 0,00 157,00 0,00 0,00 919,00 61.02.03.Ordine publică 1.076,00 0,00 157,00 0,00 0,00 915,00 61.02.03.04 Poliție comunitară 776,00 0,00 157,00 0,00 0,00 619,00 A. Lucrări în continuare 776,00 0,00 157,00 0,00 0.00 619,00 Amenajare sediu politia comunitara (Clubul 1 Mai), HCL 49/2007 776,00 157,00 619,00 61.02.05. Protecţie Civilă 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00 C. Dotări independente şi alte investiții 300,00 0,00 0,00 0,00 0.00 300,00 Dotări independente 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00 Dotări 300,00 300,00 Studii şi proiecte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Capitolul 65.02 Învățământ 1.763,87 0,00 556,46 0,00 0,00; 1,207,41 65:02.03 Învățământ preşcolar şi primar" 406,00) 0,00, 406,00

ALTE FOND FOND DE |OBLIGA-J BUGET DENUMIREA OBIECTIVULUI TOTAL 2010 SURSE | RULMENT | LOCUINȚE | ȚIUNI LOCAL 65.02.03.01. Învățământ preşcolar 332,00 0,00 0,00 0,00 332,00 A. Lucrări în continuare 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 B. Lucrări noi 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00) Extindere si reabilitare Gradinita PP. 12, HCL 431/2007 10,00 10,00 C.Dotări independente şi alte investiții 322,00 0,00 0,00 0,00 0,00 322.00 Dotări independente 65,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65,00 Achizitie si montare CT la GR. PP 12 15,00 15,00 Achizitie plita electrica la Gradinita PP 31 35,00 35,00 Achizitie si montare CT la GR. PP 21 15,00 15,00 Studii şi proiecte 257,00 0,00 0,00 0,00 0,00 257 00| PT Extindere gradinita PP 32 49,00 49,00 DALI+ PT bransament gaz gradinita PP 6 15,00 15,00 DALI + PT bransament gaz cu CT proprie gradinita PP 25 15,00 15,00 SF + PT Constructie gradinita si cresa in regim P+t pe Calea Aradului 158,00 158,00 SF + PT Bransament gaz cu CT Gradinita PN 18 20,00 20,00 65.02.03.02 Învățământ primar 74,00 0,00 0,00 0,00 0,00 74,00 A.Lucrări în continuare 0,00, 0,00 0,00 0,00 0,00 0,09 B. Lucrări noi 10,00 0,00 0,00 0,00 0,90 10,00 Reabilitare Scoala Generala nr. 29 corp Vaslui HCL 424/2009 10,00 10,00 C.Dotări independente şi alte investiții 64,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64,00 Dotări independente 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 o 0,00 Studii şi proiecte 64,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64,00 SF + PT Constr.sală sport (si utilitati) Gen.15 64,00 64,00 65.02.04 Învățământ secundar... LL 135787. 000). 55646 | 000 0,00, 80441 65.02.04.02 Învățământ secundar superior 1.357,87 0,00 556,46 0,00 0,00 801,41 A. Lucrări în continuare 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 B. Lucrări noi 600,00 0,00 531,34 0,00 0.00 58,65) PT+ Amenajare campus scolar la Scoala generala 9, pt.Liceul de Arte plastice, HCL 434/2007 800,00 531,34 68,65. C. Dotări independente şi alte investiții 757,87 0,00 25,12 0,00 0,00 732,75| Dotări independente 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 Achizitie si montaj plita gaz si masina de gatit la Liceul Sportiv Banatul 50,00 50,00 Studii şi proiecte 196,00 0,00 0,00 0,00 0,00 196,00] SF + PT Construire spatii invatam,si utilitati Liceul Lenau str. Oituz 196,00 196,00 Cheltuieli de expertiza, proiectare si executie privind consolidari si interventii 511,87 0,00 25,12 0,00 0,00 486,75 DALI + PT Reabilitare Liceul N Lenau HCL 415/2008 167,43 25,12 142,31 DALI + PT Reabilitare C.D.Loga HCL 414/2009 170,10 170,10 DALI + PT Reabilitare Liceul JL Calderon HCL 413/2009 148,84 148,84 DALI + PT Reabilitare, modernizare Grup Sc.Industrie Alimentara 25,50 25,50 Capitolul 66,02 Sănătate 1.475,50 0,00 12,10 0,00 0,00) 1.463,40 66.02.06 Spitale 1.475,50 0,00 12,10 0,00 0,00, 1.463,40 A. Lucrări în continuare 15,50 0,00 0,00 0,00 0,00 15,50 Constructie centru MRF HCL 54/2004, 306/2006 15,50 15,50 B. Lucrări noi 860,00 0.00 12,10 0,00 0,00 847,90 Reabilitare,modernizare ambulatoriu spital clinic Dr. Victor Babes HCL 11/2009,HCL 23/2010 COFINANTARE 460,00 12,10 447,90 2

verzi, baze sportive şi de agrement 1.500,00 ALTE FOND FOND DE |OBLIGA- DENUMIREA OBIECTIVULUI TOTAL 2010 SURSE | RULMENT | LOCUINȚE | ȚIUNI | LOCAL PT+ Reabilitare,modernizare Ambutlatoriu Clinicii de Chirurgie Cranio- Maxilo - Faciala al SCMU 400,00 0,00 Timisoara HCL303/2009 COFINANTARE 400,00 C. Dotări independente şi alte Investiții 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600,09 Dotari independente 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 Studii şi proiecte 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400,00 SF +PT Extindere corp B sectiile chirurgie, prematuri si laborator pneumofiiziologie si reabilitare cladire existenta la Spitalul L. Turcanu 400,00 400,00 Cheltuieli de expertiza , proiectare si 200,00 0,00 000, 000 000| 200,00 executie privind consolidari și interventii DALI +PT Reabilitare anexa Spital Dermato 80.00 Venerice Sir .Marasesii nr.5 7 80,00 DALI Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea Ambulatoriului Spitalului Clinic de 5000 Urgență pentru Copii "Louis Țurcanu”, Timişoara Str. Nemoianu nr 3 60,00 DALI Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea Ambulatoriului Spitalului Clinic de Obstetrică şi Ginecologie "Dr. Dumitru Popescu 60,00 60,00 Capitolul 67.02 Cultură, recreere şi religie 8.548,47 84,00) 1.500,00 0,00 0,00) 6.964,47 67.02.05.01 Sport 190,40 0,00 0,00 9,00 0,00 190,40 C. Dotări independente şi alte investitii 190,40 0,00 0,00 0,00 0,00 190,40 Dotări independente 0,00 0,00 0,09, 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Studii şi proiecte 190,40 0,00 0,00 0,00 0,00 190,40 DM + PT Reabilitare fatada, intrari, sonorizare, climatizare si extindere Sala C. Jude 190,40 190,40 67.02.05.03 Întreţinere grădini parcuri zone 8.358,07 84,00 0,00 0,00 6.774,07 arcuri zone. agrement (Grad a 1.584,00): A. Lucrări în continuare 0,00 0,00 B. Lucrări noi 1.500,00 0,00 0,00 0,00 000| 1.500,00 Cladire educationala multifunctionala la Gradina Zoo, HCL 383/2007;HCL 354/2008 1.500,00 0,00 1.500,00 C. Dotări independente şi alte investiții 84,00 84,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dotări independente 84,00 84,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dotari 84,00 84,00 0,00 Studii şi proiecte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 03 intrețin e gradini: parcuri | | a verzi, baze sportive şi de agrement. „TOI | 10,00). 527 A. Lucrări în continuare 1.466,48 0,00, 0,00 0,00 Reamenajare Parcul Poporului, HCL 499/2006 1.433,48 1.433,48 Amenajare Parc zona Bucovina, HCL 161/2008 33,00 33,00 B. Lucrări noi 3.414,86 0,00) 1.500,00 0,00 000, 1.914,86 Modernizare Scuar Arcidava, HCL 490/2007 250,23 0,00 250,23 Modernizare Scuar Paun Pincio( Sf. Nicolae) HCL 486/2007 288,95 288,95 Reamenajarea şi modernizarea Grădina Botanică, HCL 181/2007, 430/2007 100,00 100,00 Reamenajarea şi modernizarea Parcului Razelor, HCL 180/2007 15,08 15,08 Reamenajare Parcul Justiției, HCL 485/2007 100,00 0,00 100,00 Modernizarea Parcului Stadion, HCL 32/2008 0,30 0,30 Modernizarea Parcului Studențesc, HCL 33/2008 0,30 0,00 0,30

DENUMIREA OBIECTIVULUI TOTAL 2010 FOND RULMENT FOND DE JOBLIGA- ȚIUNI LOCUINȚE BUGET LOCAL Modernizare Parcul Carmen Sylva (Doina), HCL 553/2008 1.000,00 1.000,00 Modernizarea Parcului A. Mocioni (ILSA), 554/2008 10,00 10,00 Modernizare Parcul Alpinet, HCL 34/2008 10,00 10,00 PT Amenajare Zona verde Strada Eternității, HCL nr. 555/2008 60,00 60,00 PTAmenajare zona verde Zona Dambovita - lon Barac, HCL nr. 552/2008 560,00 50,00 PT Amenajare Zona verde Bulevardul |. Budai Deleanu, HCL. nr. 306/2009 20,00 20,00 Reamenajare si modernizare Parcul Copiilor lon Creanga HCL 305/2009 1.500,00 1.500,00 0,00 C. Dotări independente şi alte investiții 1.892,73 0,00 0,00 0,00 0,00; 1.892,73 Dotări independente 195,75 0,00 0,00 0,00 0,00 195,75 Achizitie teren pentru statie de compostare 0,00 0,00 Achizitie teren perdea forestiera 0,00 0,00 Cofinantare proiect transfrontalier Gradina ZOO Timisoara Szeged HCL 7/2009 195,75 195,75 Studii şi proiecte 1.696,98 0,00 0,00 9,00 0,00| 1.696,98 DALI +PT Modernizare Parcul Lidia (Pădurice Giroc) 100,00 100,00 Reactualizare S.F.+PT+PUZ "Transformarea biomasei în materiale refolosibile - Stația de compostare deşeuri vegetale" aprobat prin H.C.L. nr. 12/2008 251,92 257,92 SF+PT Reconstrucția ecologică a bălții de pe strada Lămâiței 150,00 150,00 SF+PT Amenajare parcare ecologica intrarea 60 sal Castanilor nr. 1-2 si Harniciei nr. 3 60,51 SF+PT Amenajare parcare ecologica str. Circumvalatiunii nr. 37 50,51 0,00 0,00 0.00 60,51 SF+PT Amenajare parcare ecologica str. intrarea 6051 Sabinei nr 1, 2, 3 si Str. Muzicescu nr. 12 60,51 SF+PT Amenajare parcare ecologica str. Zarand nr.3, 5,7,9 60,51 0,00 0,00 0,00 60,51 SF+PT Amenajare parcare ecologica b-dul 6051 Dambovita nr. 80 ! 60,51 SF PT Amenajare loc de joaca si canisita Calea 4340 0,00 0,00 0,00 Buziasului ! 43,40 SF + PT Amenajare loc de joaca si canisita sir. 4340 Orion 43,40 SF + PT Amenajare loc de joaca intrarea Doinei 43,40 0,90 0,00 0,00 43,40 SF + PT Amenajare loc de joaca lorgovanului 28,92 28,92 SF + PT Amenajare loc de joaca si canisita str.Mures 43,40 43,40 Amenajament silvic 24,99 24,99 DALI + PT Reamenajare Parcul Rozelor 103,00 0,00 0,00 0,00 103,00 DALI + PT Reamenajare Parcul Justitiei 103,00 0,00 103,00 Drepturi de autor asupra DTE + PT Reamenajare si modernizare Parcul Copiilor |. Creanga 350,00 0,00 350,00 DALI+ PT Reamenajare Parcul Alpinet 103,00 0,00 103,00 Capitolul 68.02 Asigurări şi Asistenţa Socială 341,00 0.00 0,00 0,00) 0,00) 341,00 Asistenta sațiala Pentru fâmilie si copii , 000 i “60 0:00 68.02.06 Centrul pentru voi 0,00 0,00 0,00 0,00 A. Lucrări în continuare 0,00 0,00 0,00 0,00; 68.02.15.01 Centru comunitar 265,00 0,00 0,00 266,00| C. Dotări independente şi alte investiții 266,00 0,00 0,00 266,00 58,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58,00 Dotări independente

ALTE FOND FOND DE |OBLIGA- DENUMIREA OBIECTIVULUI TOTAL 2010 SURSE | RULMENT | LOCUINȚE | ȚIUNI LOCAL Dotări 58,00 58,00 Studii şi proiecte 208,00 0,00 0,00 0,00 0,00 208,00 DALI+PT Reabilitarea Serviciului pentru Protectia Copilului si Familiei str. Platanilor nr.2 41,00 41,00 DALHPT Reabilitare si mansardare Centrul de zi pentru copii cu dizabilitati Podul Lung 67,00 567,00 DALI+PT Reabilitare Camin pentru persoane varstnice 100,00 100,00 68.02.15.02 Cantine de ajutor social 75,00 0,00 0,09 0,00 0,00 75,00 A. Lucrări în continuare 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 B. Lucrări noi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 C Dotări independente şi alte investiții 75,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75,00 Dotări independente 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dotari 0,00 0,00 Studii şi proiecte 75,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75,00 DALI + PT Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea si echiparea Cantinei de Ajutor Social pentru dezvoltarea unui Centru Social de Urgenta pentru Persoane fara Adapost 75,00 75,00 publica 70.02 Locuinte, serviciisi dezvoltare | 145 97| 24.091,63| 4.140,13) 1.800,00) 0,00) 39.115,21 70.02.03 Locuinţe 24:764,63| 2109163 70.02.03.01 Dezvoltarea sistemului de locuințe 24.264,63| 21.091,63 119,00| 1.800,00 0,00) 1.254,00 A.Lucrări în continuare 21.091,83) 21.091,53 0,00 0,00 0,00 0,00 Reabilitare termică Piaţa Mărăşti nr. 1-2 1.009,75; 1.009,75 0,00 Reabilitare termică str. 1 Decembrie 1918, nr.20 53,06 53,06 0,00 Reabilitare termică str. Petre Râmneanțu, nr.15/A 100,09 100,09 0,00 Reabilitare termică str. Zlatna, nr.6 142,16 142,16 0,00 Reabilitare termică str. Petre Râmneanțu, nr. 6 53,72 53,72 0,00 Reabilitare termică Calea Al. loan Cuza, nr.8 586,52 686,52 0,00 Reabilitare termică Calea Torontalului, nr. 13 1.159,85) 1.159,85 0,00 Reabilitare termică Aleea F.C.Ripensia, nr.10-12 1.051,54) 1.051,54 0,00 Reabilitare termică Bv. General Dragalina, nr.42 324,66 324,66 0,00 Reabilitare termică Str.Burebista, nr.10 167,64 167,64 0,00 Reabilitare termică Bv. 16 Decembrie 1989, nr.47 1.312,90) 1.312,90 0,00 Reabilitare termică str A.lpătescu,nr.16-Fructelor, nr.8 433,80 433,80 0,00 Reabilitare termică intrarea Zenit, nr. 8 58,33 58,33 0,00 Reabilitare termică str.Dinu Lipatti, nr. 2 820,34 820,34 0,00 Reabilitare termică str. Salciei, nr.2, scA 78,73 78,73 0,00 Reabilitare termică str. Constantin Stere nr. 18 383,17 383,17 0,00 Reabilitare termică str. Constantin Stere nr. 10, bl. 18 275,67 275,87 0,0 Reabilitare termică str. Hotinului nr. 1 315,83 315,83 0,00 Reabilitare termică str. invățătorului nr. 5 331,13 331,13 0,00 Reabilitare termică Aleea Scurtă, nr.2, bi. 94 269,28 269,28 0,00 Reabilitare termică str, Verde, nr. 10, bl 130 285,32 285,32 0,00 Reabilitare termică str. Leandrului, nr. 21, bl. 21 190,25 190,25 0,00 Reabilitare termică str. Perlei, nr. 10 253,96 253,96 0,00 Reabilitare termică str. Gh. Ostrogovich, nr.15, bl. 103 183,13 183,13 0,00 Reabilitare termică str. Răsăritului , nr. 10 125,99 125,99 0,00 Reabilitare termică str. Titan nr. 9, sc. B+C 595,86 595,86 0,00 Reabilitare termica str. Titan nr. 6, sc. ATB, Tapia nr. 13, sc. C 716,07 715.07 0,00 Reabilitare termică str. Golescu nr. 8 270,31 270,31 0,00 Reabilitare termică str Mareșal Averescu, nr.35, bl. 99 236,06 236,06 0,00

ALTE FOND FOND DE JOBLIGA- DENUMIREA OBIECTIVULUI TOTAL 2010| suRsE | RUMENT |LOCUNTE | ȚIUNI | LOCAL Reabilitare termică str. Lidia, nr.104, sc.8+C 331,98 331,98 0,00 Reabilitare termică Calea Martirilor, nr.37, sc A+B 320,12 320,121. 0,00 Reabilitare termică str, Versului, nr. 6 151,12 151,12 0,00 Reabilitare termică str. Nicolae llieşu, nr.8 262,83 262,83 0,00 Reabi ermică str. Orion, nr.2 320,80 320,80 0,00 Reabilitare termică str. Balanței, nr.18 726,39 726,39 0,00 Reabi ermică str. Cosminului nr, 27 398,15 398,15 0,00 ilitare termică str. Cosminului nr. 31, sc. A+B 404,42 404,42 0,00 Reabi ermică Bv. Liviu Rebreanu nr. 132, sc. A+B 535,10 555,10 0,00 Reabilitare termică str. Diaconu Coressi nr. 119, 415,77 415,17 0,00 ermică sir. Dr. lon Mureşan nr. 107 133,18 133,18 0,00 termică sir. Martir D-tru Jugănaru, nr. 248,81 248,81 ermică str. Aron Cotruş, nr. 2. bl.D 9/6 411,57 411,57 0,00 Reabi termică str. Martir D-tru Jugănaru, nr. 314,05 314,05 0,00 Reabi ermică str. Meziad, nr.2 280,74 280,74 0,00 Reabilitare termică str. Gavril Musicescu nr. 1A, bl. 169,42 169,42 0,00 Reabilitare termică str. Cornel Grofşoreanu nr. 14, 218,93 218,83 0,00 Reabilitare termică str. Cornel Grofgoreanu nr. 14, sc. A 235,52 235,52 0,00 Reabilitare termică str. Zarand nr. 3-5-7-9 1.010,10; 1.010,10 0,00 Reabilitare termică str. Filateliei, nr. 6 179,95 178,99 0,00 Reabilitare termică str. Filateliei, nr. 1 89,43 89,43 0,00 Reabilitare termică str. Virgil Birou, nr.3 244,22 244,22 0,00 Reabilitare termică str. Mioriţa, nr.2, bl.3 505,88 505,98 9,00 Reabilitare termică str. Socrate, nr.15, sc.A+B 298,23 298,23 0,00 Reabilitare termică str. Burebista, nr. 1 522,03 522,03 0,00 Reabilitare termică str. Burebista, nr. 3 357,83 357,83 0,00 B. Lucrări noi 2.790,00, 0,00 1.800,00 990,00 PT+ Executie Locuinte sociale sir. la Brad, HCL 435/27,11,2007(RATT) 1.800,00 1.800,00 ilitare termică str. Piatra Craiului, nr.1 0,00 ilitare termică str. Coriolan Brediceanu, nr.13- 0,00 ilitare termică Calea Circumvalaţiunii, nr.26 0,00 ilitare termică str. Stelelor, nr.6 0,00 ilitare termică Aleea Cristalului, nr.1, bi.74 0,00 ilitare termică str. lancu Flondor, bl. E17 0,00 ititare termică str. Bucovinei nr. 40 0,00 ilitare termică str. Dropiei nr. 7 0,00 ilitare termică Calea Torontalului nr. 14, bl. . ATB 0,00 ilitare termică str. Uranus, nr. 27, bl. 87 0,00 ilitare termică str. Azuga, nr.1, BI. 17 0,00 ilitare termică Bv. Dâmbovita, nr. 22A 0,00 ilitare termică str. Ana lpătescu, nr. 9 0,00 ilitare termică str. lon Slavici, bl.18 0,00 Reabilitare termică str. Cutezătorilor, nr. 2, Sc A+B 0,00 Reabilitare termică str. Corneliu Coposu, nr.32, sc 0,00 Reabilitare termică P-ta Bihor, nr.14 0,00 Reabilitare termica la 82 obiective 820,00 0,00

ALTE FOND FOND DE [OBLIGA- DENUMIREA OBIECTIVULUI TOTAL 2010 SURSE | RULMENT | LOCUINȚE | ȚIUNI LOCAL C. Dotări independente şi alte investiții 383,00 0,00 118,00 0,00 0,00 264,00 Dotări independente 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 dotari independente 0,00 0,00 Studii şi proiecte 383,00 0,00 118,00 0,00 9,00 264,00 Asistenta tehnica la 72 imobile 383,00 118,00 264,00 10.02.03.30 Alte servicii in domeniul locuintelor 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 ” |C. Dotari independente si alte investitii 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 Dotari 353,00) 0,00 0,00 0,00 0,00 353,00) Dotari Sala Olimpia Complex Bega 353,00 353,00 Studii si proiecte 147,00 0,00 0,00 0,00 0,00 147,00 SF + PT cimitir C. Buziasului racord canalizare si retea canalizare 22,00 22,00 SF + PT cimitirul Saracilor nr.7(constructie casa funerara bransament utilitati, camera frigorifica) 9,00 9,00 SF + PT cimitir C.Stuparilor racord canalizare si retea canalizare 16,00 16,00 SF + PT cimitir R.Sirianu racord canalizare si retea canalizare 16,00 16,00 SF + PT cimitir C.Sagului racord canalizare si reiea canalizare 28,00 28,00 SF + PT cimitir Clipovei racord canalizare si retea canalizare 28,00 28,00 SF + PT cimitirul nr.8 Amurgului 28,00 28,00 TA nn CU ap si | 1086200 __ 000| 10.00] 19/863,00 hidrotehnice SRI Ă SEE E E 70.02.05.01 Alimentări cu apă 19.863,00 0,00 0,00j 0,00) 19.863,00 A. Lucrări în continuare 15.220,56 0,00 0,00 0,00 0,00) 15.220,58 Extindere retele apa canal Plopi Sud, Sir. 2-5, HCL 101/2007 340,00 0,00 340,00 Realizare fantana ornamentala P-ta Huniade, HCL 283/2007 175,00 0,00 175,00 Sistem major canal Cartier Plopi - etapa ll, HCL 281/2007 6,66 0,00 6,66 Sistem major canal Zona Aleea Ghirodei - etapa a I-a, HCL 178/2007 465,00 465,00 Extindere retea canal zona Colonia Radio Plopi, HCL 96/2007 134,88 0,00 134,88 Viabilizare terenuri cu utilitati , zona Armoniei nr.4- 6 TMS, HCL 488/2007 83,71 83,71 Viabilizare canal B-dul Industriilor - Calea Mosnitei, HCL 179/2007 104,80 0,00 104,80 Extindere retele apa-canal Plopi, zona Jokai Mor, HCL 243/2008 21,34 21,34 Extindere retele apa zona Rudolf Walter, HCL 242/2008 256,05 0,00 256,05 Extindere retele apa-canal Ciarda Rosie, zona Cheveres, HCL 237/2008 1.226,00 1.226,00 Extindere retele apa-canal Ciarda Rosie, zona Jupiter, HCL 246/25008 189,67 189,67 Extindere retea apa-canal str. Ana Lugojana , zona Lidia Mures , HCL 241/2008 5,36 5,36 Extindere retele apa-canal str. Ernest Neumanni zona Torontal), HCL245/2008 5,09 0,90 5,09 Extindere retele apa cartier Kuntz, HCL 239/2008 540,00 0,00 540,00 Alimentari cu apa industriala fantani ornamentale si zone verzi HCL 280/2008 1.110,00 0,00 1.110,00 Extindere retele apa-canal Ronat ( zona Comoarei) HCL 281/2008 3.732,00 0,00 3.732,00 Extindere retele apa-canai zona Blascovici 513/2008 1.225,00 1.225,00

ALTE FOND FOND DE JOBLIGA-, BUGET DENUMIREA OBIECTIVULUI TOTAL 2010 SURSE | RULMENT |LOCUINȚE | TIUNI LOCAL Extindere retele apa-cana! Plopi-zona Repin 514/2008 1.700,00 1.700,00 Extindere retele canal Plopi- zona Parang 509/2008 1.400,00 1.400,00 Extindere retele apa-canal Plopi-zona Martir lon Tanase 511/2008 1.050,00 1.050,00 Extindere retele apa-canal Mehala - zona Mesteacanul 512/2008 1.450,00 1.450,00 B. Lucrări noi 3.971,44 0,00 0,00 0,00 0,00) 3.971,44 Executie canalizare menajera Calea Sagului etapa | HCL 139/2009 501,44 501,44 Extindere retele apa cartier Plopi HCL 222/2009 1.100,00 0,00 1.100,00 Extindere retele canal Fratelia zona Cercului 557/2008 860,00 860,00 Extindere retele apa-cartier Ghiroda 558/2008 1.400,00 1.400,00 Extindere retele canal Ciarda Rosie - zona Matei Millo 510/2008 20,00 20,00 Extindere retele canal cartier Ciarda Rosie-zona Calea Buziasului HCL 220/2009 30,00 0,00 30,00 Extindere retele canal cartier Ciarda Rosie-zona Urseni HCL 219/2009 30,00 0,00 30,00 Extindere retele apa cartier Ciarda Rosie HCL 223/2009 20,00 0,00 20,00 Extinderi retele apa canal Ghiroda - str. Radu Tudoran HCL 221/2009 10,00 0,00 10,00 Alimentari cu apa fantani publice forate 0,00 0,00 C. Dotări independente și alte investiţii 671,00 0,00 0,00 0,00 0.00 671,00 Dotări independente 0,00 0,00 0,09 0,00 0,00 0,00 0,00 Studii şi proiecte 671,00 0,00 0,00 0,00; 0,00 671,00 SF Sistem major canal - cartier Ciarda Rosie et.lll 105,00 0,00 105,00 SF Intregiri retele apa - canal Municipiul Timisoara et | 75,00 0,00 75,00 SF Reabilitare conducta apa si bransamente zona Fabric 125,00 0,00 125,00 SF Reabilitare conducta apa strada Uzinei 80,00 0,00 80,00 SF Alimentari cu apa potabila. Fantani publice forate. 5,00 56,00 SF+PT Reabilitare retea de apa zona Ronat triaj si canal Calea Ghirodei 75,00 75,00 SF Intregiri retele apa - canal Municipiul Timisoara et Il 75,00 75,00 SFReabilitare retele apa canal str. C, Brancoveanu 80,00 80,00 SF Reabilitare retele apa canal str.V. Hugo - str. Alunis 50,00 50,00 10 000 DUBII ȘI SIectiificări rurale 1 0,00) - 1555.00), |. A. Lucrări în continuare 7.496,00 0,00) 1.555,00 0,00 0,00; 5.941,00 Extindere rețele iluminat public zona de nord, HCL 136/2005 3.850,00 805,00 0,00) 3.045,00 Extindere rețele iluminat public zona de sud, HCL 136/2005 3.646,00 750,00 2.896,00 B. Lucrări noi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 C. Dotări independente şi alte investiții 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOO A CH gaze naturile |. 000L. 000|. 000| 000. 20,00 C. Dotări independente şi alte investiții 20,00 0,00 0,00 0,00, 0,00 20,00 Dotări independente 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ALTE FOND FONDDE |OBLIGA- BUGET DENUMIREA OBIECTIVULUI TOTAL 2010 SURSE | RULMENT | LOCUINȚE | ȚIUNI LOCAL Studii si proiecte 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,09 SF extindere si intregire retele gaze naturale 20,00 20,00 20.02.50. Alte. servicii. în «domeniile locuințelor, : DI La e a 1400354). 466,13) 000|. 000|. 11,537/21 serviciilor:şi dezvoltării comunale d a d i E i A. Lucrări în continuare 5.800,00 0,00 53,00 0,00 0,00, 5.747,00 Reabilitare P-ţa losefin , HCL 414/2002HCL 350/2009 3.000,00 0,00 3.000,00 Reabilitarea şi revitalizarea fortificației Cetății Timişoara - Bastionul Therezia, HCL 156/2007 2.800,00 53,00 2.747,00 B. Lucrări noi 1.533,13 0,00 913,13 0,00 0,00 620,00 PT Reabilitarea ansamblului urban Interbelic Corso HCL 302/2008 913,13 913,13 0,00 Cofinantare Amenajarea malurilor Canalului Bega 300,00 300,00 Cofinantare Structuri locale pentru sprijinirea afacerilor in Comuna Dumbravita 300,00 300,00 Viabilizare teren pentru c-tii locuinte ANL Calea Mosnitei 10,00 10,00 Viabilizare terenuri pt. c-tii Sali de Sport si bazine inot cu CNI 10,00 10,00 C. Dotări independente şi alte investiții 6.670,21 0,00j 1.500,00 0,00 0,00| 5.170,21 Dotări independente 91,26 0,00 0,00 0,00 0,00 91,26 website pentru Proiect - Transferul de actiuni(activitati) in cadrul mobilitatii durabile pentru regiunile europene-PIMMS Transfer 9,00 9,00 Sistem de informare si comunicare facil pentru cetateni 10,86 10,86 Dotari directia MEDIU 71,40 71,40 Studii şi proiecte 6.578,95 09,00) 1.500,00 0,00 0,00; 5.078,95 Consultanta + Studii si proiecte pentru accesare fonduri europene 500,00 0,00 500,00 Studiu de oportunitate si Cerere finantare pt."Sistem de informare si comunicare faci! pentru cetateni” 60,00 60,00 Studiu de oportunitate si cerere de finantare pt. Sistemul de supraveghere pentru cresterea sigurantei si prevenirea criminalitatii in municipiul Timisoara 77,10 77,10 Studiu de oportunitate , PUZ, SF+PT Infrastructura regionala de afaceri si inovare in sectorul TIC SF Centru Regional intermodal de Transport 90,00 0,00 90,00 SF+PT trafic management si supraveghere video 500,00 500,00 CF+ Documentaiie pentru modernizarea statiilor de transport public intermodal la nivelul Polului de 135,00 135,00 DALI + PT Sistern agro-logistic integrat 330,00 330,00 SF+ PT Amenajarea malurilor Canalului Bega 510,00 0,00 510,00 Documentatie topo cadastrala pentru PUZ zona malurilor Canalului Bega 176,00 176,00 Actualizare SF + PT Reabilitarea spatiilor publice din centrul istoric al Municipului Timisoara CETATE SF+PT Centru regional de competente si dezvoltare a furnizorilor in sectorul Automotive 315,00 315,00 SF Modernizare retele edilitare zona Soarelui 10,00 10,00 SF Modernizare retele edilitare zona Traian 10,00 10,00 SF Modernizare retele edilitare zona Stadion 10,00 10,00 SF Modernizare retele edilitare zona Calea Sagului Vest 10,00 10,00

ALTE FOND FOND DE OBLIGA- BUGET DENUMIREA OBIECTIVULUI TOTAL 2010 SURSE | RULMENT |LOCUINȚE | IUNI LOCAL Studiu de impact privind amenajarea unei piete volante in Freidorf 14,80 14,80 Studiu privind radioactivitatea apelor in Municipiul Timisoara 34,16 34,16 Studiu privind reducerea nivelului de zgomot folosind asfalt cauciucat 49,27 49,27 Cartarea radioactivitatii in Zona Timisoara 73,00 73,00 Cartarea privind metale grele din Municipiu Timisoara 73,00 73,00 Studiu privind conservarea biodiversitatii în Municipiul Timisoara 22.02 22,02 SF+PT Reducerea nivelului de zgomot folosind astalt cauciucat str. Negoiu 10,00 10,00 PUG Digital + studii necesare 1.500,00 1.500,00 0,00 PUZ Piata 700 150,00 0,00 150,00 DALI + PT Reabilitare imobil Regele Carol | Nr.23 100,00 100,00 SF + PT Spatiu depozitare arhiva si utilitati la Parc industria! Freidorf (inclusiv generator curent) 225,00 225,00 PUZ Viabilizare teren pentru c-tii ANL Calea Mosnitei 50,00 59,00 Capitolul 74.02 Protecția mediului 127,70 0,0A 0,00 0,00 0,00 127,70 74.02.05 Salubritate şi gestiunea deşeurilor 127,70 0,00 0,00 0,00 0,00 127,70 A. Lucrări În continuare 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 B. Lucrări noi 0,00 0,90 0,00 000, 0,00 C. Dotări independente şi alte investiții 127,10 9,00 0,00 0,00 0,00 Dotări independente 117,70 0,00 0,00 0,00 0,00 117,70 Achizitie sistem pentru optimizare si monitorizare a activitati de salubrizare stradala, colectare si transport deseuri menajere in Municipiul Timisoara 117,70 117,70 Studii şi proiecte 10,00 0,00, 0,00 0,00 0,00 10,00 SF, S impact in vederea realizarii unei statii del reciclare a deseurilor rezultate din constructii si demolari 10,00 10,00 Capitolul 81.02 Combustibili si energie 5.729,81 0,00 0,00 0,00 0,00) 6.729,81 81.02.06 Energie termică 5.729,81 0,00 0,00 0,00 0,00 6.729,81) A. Lucrări în continuare 5.797,25 0,00 0,00 0,00 0,00, 5.797,25 Retehnologizarea, modernizarea si dezvoltarea sisternului centralizat de producere si distributie a energiei termice in municipiul Timisoara 5.797,25 0,00 0,00 0,00 0,00) 5.797,25 Retehnologizarea centralelor termice de cartier prin instalarea unor unitati de cogenerare cu motoare termiceCT BUZIAS HCL 556/2006 979,26 979,26 Retehnologizarea centralelor termice de cartier CT Dunarea prin instalarea unor unitati de cogenerare cu motoare termice HCL 556/2006 963,28 963,28 Reabilitare RS Zona Soarelui HCL 288/2008 54,75 54,75 Reabilitare RTS cartierul Calea Şagului , HCL 292/2008 102,22 102,22 Reabilitare RTS Cartierul GiroculuiHCL 289/2008 121,40 121,40 Reabilitare RIS Campus Universitar HCL 290/2008 154,01 154,01 Reabilitare RTS Zona Calea Aradului, HCL 92/2004 111,28 111,29 Reabilitare RTS ZONA Circumvalațiunii, HCL 275/2006 92,41 92,41 Reabilitare RTS ZONA Lipovei, HCL 276/2006 251,27 251,27 Reabilitare RTS ZONA Lunei HCL 291/2008 88,93 88,93 Retehnologizare CAFtip PTVMJ de 50 Gcal/h CET| Centru, HCL 167/2004 36,15 35,15

ALTE FOND FOND DE [OBLIGA-| BUGET DENUMIREA OBIECTIVULUI TOTAL 2010 SURSE | RULMENT | LOCUINȚE | ȚIUNI LOCAL Reabilitare retele primare de termoficare din municipiul Timisoara , HCL 166/2004 1.811,50 1.811,50 Reabilitare modernizare retele iermice secundare in municipiul Timisoara, HCL 557/2006 480,43 480,43 Prelevare „evacuare si transport zgura si cenusal sub forma de slam la cazanele 1,2,3 din CET SUD, HCL 57/2006 185,87 185,87 Reabilitare si modernizare statie de tratare apa din CET SUD Timisoara , HCL30/2007 290,93 290,93 Construirea unui punct termic str. Torac-Bitolea- Apateu, HCL 29/2007 73,55 73,55 B. Lucrări noi 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 Retehnologizarea sistemului centralizat de termoficare din municipiul Timişoara în vederea conformării la normele de protecția mediului privind 1000 10.00 emisiile poluante în aer şi pentru creşterea , eficienței în alimentarea cu căldură urbană - HCL. 347/29.09.2009 C. Dotări independente şi alte investiții 922,55 0,00, 0,00 0,00 0,00 922,56 Dotări independente 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00| 0,00, 0,00 Studii şi proiecte 922,56 0,00 0,00 0,00 0,00, 922,56 SF Modernizare RTS zona Dorobantilor 10,00 10,00 SF Modernizare RTS zona ll. Brad 10,00 10,00 SF Modernizare RTS zona Calea Aradului Vest 10,00 10,00 SF Modernizare RTS zona Bucovina M.Basarab 10,00 10,00 SF Modernizare RTS Calea Sagului Est 10,00 10,00 SF Modernizare RTS Calea Martirilor 10,00 10,00 SF Modernizare RTS zona Soarelui - Buziasului 10,00 10,00 SF Modernizare RTP zona lzlaz 10,00 10,00 SF Modernizare RTP str. Letea 10,00 10,00 SF Modernizare RTP str. Eternitatii 10,00 10,00 DALIHPT Reabilitare termica cladiri - proiectarel obiective Municipiul Timisoara 822,58 822,56 Capitolul 84.02 Transporturi 43.624,95 0,00 634,31 0,00 0,90| 42.990,64| 84.02.03 Transport rutier (EL 4362495). 000, 0,08 :0,00| :42:990,64 84.02.03.02 Transportul în comun 7.516,95 0,00 0,00 0,00 0,00) 7.516,95 A. Lucrări în continuare 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 B. Lucrări noi 2.711,62 0,00 0,00 0,00 0,00) 2.711,62 PT Al doilea sens de circulatie linie de troleibuz pe Bv.Parvan HCl 156/2001 176,05 0,00 176,05 Reabilitarea liniilor de tramvai şi modernizarea tramelori stradale în municipiul Timişoara, traseul 1, Dir. Stefan cel Mare HCL 473/2009 543,63 543,63 Reabilitarea liniilor de tramvai şi modernizarea tramelor| stradale în municipiul Timişoara, traseul 2, Calea Stan Vidrighin HCL 474/2009 21,00 21,00 Reabilitarea liniilor de tramvai şi modernizarea tramelor| stradale în municipiul Timişoara, traseul 3, Calea Buziasului HCL 475/2009 30,00 30,00 Reabilitarea liniilor de tramvai şi modernizarea tramelor, stradale în municipiul Timişoara, traseul 4, B-dul Cetatii HCL 478/2009 21,00 21,00 Reabilitarea liniilor de tramvai şi modernizarea tramelori stradale în municipiul Timişoara, traseul 5 Calea Bogdanestilor HCl. 472/2009 21,00 21,00 Reabilitarea liniilor de tramvai şi modernizarea framelor| stradale în municipiul Timişoara, traseul 6 Str. Avram , Str. Spitalul Nou HCL 471/2009 HCL 18,00 18,00

ALTE FOND FOND DE JOBLIGA- DENUMIREA OBIECTIVULUI TOTAL 2010 SURSE | RULMENT | LOCUINȚE | ȚIUNI LOCAL Reabilitarea liniilor de tramvai şi modernizarea tramelori stradale în municipiul Timişoara, traseul 7, Str.Ana Ipatescu, V.Hugo, Str.Alunis,Str.Drubeta, HCL 470/2009 HCL 473/2009 28,00 28,00 Reabilitarea liniilor de tramvai şi modernizarea tramelor stradale în municipiul Timişoara, traseu! 8, Str. Ardealul, HCL 469/2009 HCL 473/2009 26,00 26,00 Reabilitarea liniilor de tramvai şi modernizarea tramelor| stradale în municipiul Timişoara, traseul 9, str, loan Siavici, str. Polona, HCL 468/2009 1.411,94 1411,94 Linie de troleibuz pe str. Lidia, HCL nr. 252/27 10.1998 215,00 215,00 Amenajare parcare Str. Labirint 200,00 200,90 C. Dotări independente şi alte investiții 4.805,33 0,00 0,00 0,00 0.00) 4.805,33 Dotări independente 3.175,00 0,00 0,00 0,00 0,00) 3.175,00 Maşini, echipamente si mijloace de transport 2.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00; 2.700,00 Autobuze articulate (30 buc.) + Autocar 1.000,00 0,00 1.000,00 Tramvaie folosite 700,00 700,00 Achizitii tamvaie noi 1.000,00 1.000,00 Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale 475,00 0,00 0,00 0,00 0,00 475,00 Achizitii refugii calatori 475,00 475,00 instalatii climatizare pt. 10 trenuri tramvaie 0,00 0,00 Studii şi proiecte 1.830,33 0,00 0,00 0,00 0,90) 1.630,33 Studii si proiecte Primarie 364,21 0,00 0,00 0,00 0,00 354,21 Studiu privind efectuarea de corectii În amenajarea geometrica a intersectiilor si retelelor de transport dispuse prin hotarare a Comisiei de Circulatie 104,21 104,21 Studiu de reamenajare a intersectiilor chele pe radialele principale 5,00 5,00 SPF Realizare pasaj zona Dambovita - inel ÎV 5,00 5,00 SPF Realizare a lucrarilor inelului IV 5,00 5,00 Studiu de circulatie la nivelul Polului de Cresterel Timisoara 10,00 10,00 Studiu de extindere a retelei de transport public local si metropolitan 120,00 120,00 Studiu privind dezvoltarea infrastructurii, reglementării şi organizării parcării publice în mun. Timişoara 100,00 100,00 Studiu de prioritizare a transportului pe traseele actuale si in perspectiva extinderii 5,00 5,00 Sistem integrat de transport intermodal 5,00 5,00 Studiu privind amenajarea de trasee in vederea realizarii de piste pentru biciclete si zone pietonale 5,00 5,00 Studii si proiecte RATT 1.266,12 0,00 0,00 0,00 000, 1.265,12 Studiu privind ridicarea liniei CF pe estacada in mun. Timisoara 285,60 285,60 SF Amenajare alveole 50,00 50,00 SF + PT Statie intermodala Dambovita 104,21 104,21 SF+PT Extindere retea troleibuz Dumbrăvița 300,00 | 300,00 SF+ PT Extindere retea troleibuz Ghiroda 300,00 300,00 Studiu privind vaiorificarea potentialului de trafic naval pe Canalul Bega 70,00 70,00 SF + PT Extindere linie cale Mosnita 156,31 0,00 156,31 84.02.03.01 Drumuri si poduri 10.965,30 0,00, 0,00 0,00 0,00; 10.965,30 A. Lucrări în continuare 8.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.300,00 Consolidare pasaj Cal. Sagului, HCL 94/2007 8.300,00 0,00 8.300,00 B. l-ucrări noi 1.360,00 0,00 0,00 0,00 09,00) 1.380,00 Consolidare Pod Uzina de Apa, HCL 22/2005;HCL| 396/2009 1.310,00 1.310,00 Amenajare Complex ruiier zona Michelangelo 50,00 50,00 C. Dotări independente şi alte investiții 1.305,30, 0,00 0,00 0,00[ 0,00) 1.305,30 N

— ALTE FOND FOND DE |OBLIGA- DENUMIREA OBIECTIVULUI TOTAL 2010 SURSE | RULMENT | LOCUINȚE | ȚIUNI LOCAL Dotări independente 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Studii şi proiecte 1.305,30, 0,00 0,00 0,00 0,00, 1.305,30 SF+ PT Realizare pod, largire pasaj si strada Jiul 50,00 50,00 SF + PT Extindere la 4 benzi , largire pasaj si amenajare intersectii str. Popa Sapca - B-dul Antenelor 50,00 50,00 "FSF Completare inel IV - Calea Buziasului - Calea Lugojului 50,00 50,00 SF + PT Pod Stefan cel Mare 50,00 50,00 S.F.+ PT Podul Muncii 112,00 112,00 S.F+ PT, Podul Tineretii 561,30 61,30 Expertiza Pod Michelangelo 12,00 12,00 SF.+ PT Amenajare Complex rutier zona Michelangello 720,00 720,00 SF+ PT * Consolidare Pod Eroilor 150,00 0,00 150,00 DAL + PT Pasarelă Parcul Copiilor 50,00 50,00 84.02.03.03 Străzi 18.742,70) 0,00 160,31 0,00 0,90| 18.582,39 A. Lucrări în continuare 10.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00) 10.900,00| Amenajare str. Busuioc, HCL 274/2006 343,59 0,00 343,59 Amenajare str. Olarilor, HCL 425/2006 815,78 815,78 Amenajare str. Pius Brânzeu, HCL 403/2006 20,47 0,00 20,47 Amenajare str Barsei, HCL 426/2006 295,22 0,00 295,22 Amenajare str Berzei, HCL 405/2006 511,81 0,00 511,81 Amenajare str Gr Alexandrescu, HCL 417/2006 1.229,75 0,00 1.229,75 Amenajare str Vânătorilor, HCL 413/2008 550,00 0,00 550,00 Amenajare str. Bârzava, HCL 416/2006 389,02 0,00 389,02 Amenajare str. Liege, HCL 158/2008 229,10 229,10 Amenajare strada Moise Dobosan( Calimanesti) HCL 160/2008 3.505,02 3.505,02 Modernizare Calea Torontalului si extindere HCL 247/2008;HCL 467/2009 3.000,00 3.000,00 Modernizare B-dul L.Rebreanu 10,24 10,24 B. Lucrări noi 6.264,95 0,00 0,00 0,00 0,00) 6.264,95 Modernizare str.Closca si extindere HCL159/2008 200,00 200,00 Amenajare parcare si piste ciclisti bv. Brancoveanu si Romulus str. Porumbescu HCL 138/2009 925,00 925,00 Amenajare str.Edgar Quinet HCL 261/2009 234,44 234,44 PT + Amenajare str. Muzicescu HCL 395/2009 332,20 332,20 PT+ Amenajare strada Steaua HCL 260/2009 1.121,38 1.121,38 Cofinantare Reabilitare Str. Vacarescu Între R-du Regele Carol si bd. 16 Decembrie HCL 353/2009 350,00 0,00 350,00 Amenajare str. Brazilor HCL 24/2010 250,23 250,23 Amenajare zona Polona HCL 466/2009 1.110,50 1.110,50 Amenajare str. Neculce HCL 25/2010 1.741,20 1.741,20 C. Dotări independente şi alte investiții 1.577,75 0,00 160,31 0,00 0,00) 1.417,44 Dotări independente 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Studii şi proiecte 1.877,75 0,00 160,31 0,00 0,00, 141744 SF Modernizare şi extindere blv Sudului HCL 26/20 342,19 342,19 SF+PT Amenajare str. Brazilor 20,00 20,00 SF+PT Amenajare zona Polonă 24,25 24,25 SF+PT Amenajare str. Cronicar Neculce 40,00 40,00 SF+PT Amenajare str. Gladiolelor 18,00 18,00 SF+PT Amenajare Zona Campului 72,85 72,85 SF+PT Amenajare zona Petunisi -Magnoliei 149,10 149,10 SF+PT Amenajare zona Weismuller-Laurenţiu Nicoară 71,00 71,00 SF+PT Amenajare sir. Anul 1848 48,10 48,10

DIRECTOR DIRECȚIA ECONQMIC. Smaranda HARACIC SEF SERVICIUL INVEŞTITII Gabriela e V FOND FOND DE JOBLIGA- DENUMIREA OBIECTIVULUI TOTAL 2010! SURSE | RULMENT | LOCUINȚE ȚIUNI | LOCAL SF+PT Reamenajare geometrie interseciie Balcescu 36,90 36,90 SF+PT Amenajare str . Gh. Cotoşman 30,90 30,90 SF+PT Amenajare legătură între str. Torac şi Calea Stan Vidrighin 10,00 10,00 SF+PT Amenajare zona Rogojan-Turcanu 71,65 71,65 SF+PT Amenajare str. Comuna din Paris (loseph Gabriel) 10,00 10,00 SF+PT Amenajare str. Baba Novac 10,00 10,00 SF+PT Amenajare str. Miloia 10,00 0,00 10,00 SF+PT Modernizare b-dul Dragalina 10,00 0,00 10,00 SF+PT Amenajare str. Grigore Antipa 10,00 0,00 10,00 SF+PT Parcare Pod Calea Şagului 10,00 0,00 10,00 SF+PT Parcare subterana AEM 10,00 0,00 10,00 Expertize 10,00 0,00 10,00 SF Modernizare Cal, Buziaşului şi extindere 0,00 0,00 0,00 Alte studii și proiecte drumuri 100,00 0,00 100,00 Studiu de impact, Actualizare SF+PT Modernizare strada Closca si extindere 223,00 223,00 Actualizare SF Reabilitare str. Vacarescu intre D- dul Regele Caro! si Splaiul T. Vladimirescu 60,15 0,00 60,15 Studiu de oportunitate ,SF + PT Reabilitare Str. Vacarescu intre B-dul Regele Carol si bd. 16 178,66 160,31 19,35 84.02.50 Alte cheltuieli in dorneniul 6.400,00 0,00 474,00 0,00 0,00| 5.926,00 transporturilor A. Lucrari in continuare 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 B.Lucrari noi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 C.Dotari independente si alte investitii 5.400,00 0,00 474,00 0,00 0,00) 5.926,00 Dotari independente 5.400,00, 0,00 47400) 0,00 0,00) 5.926,00) Achizitii mijloace de transport HCL 47/2004 6.400,00 474,00 5.926,00 DIRECTOR na A DEZVOLTARE Aureţi Delia pată

Atasament: Anexa_nr_2.pdf

MUNICIPIUL TIMISOARA DIRECTIA ECONOMICA SERVICIUL BUGET 2010 DENUMIREA INDICATORILOR Cod indicator BUGET VENITURI PROPRII ŞI SUBVENŢII Program initial Influenta Anexa nr. Rectificare 2 - 27.07.2010 Program rectificat TOTAL VENITURI 1 00.01 25.335,98 25.380,33 VENITURI CURENTE 2 00.02 21.429,98 44,35 21.474,33 C. VENITURI NEFISCALE 3 00.07 21.429,98 44,35 21.474,33 C1. VENITURI DIN PROPRIETATE 4 00.08 1.512,00 0,00 1.512,00 Venituri din proprietate 5 30.10 1.512,00 0,00 1.512,00 Venituri din concesiuni si inchiri 6 30.10.05 1.493,80 0,00 1.493,80 Alte venituri din proprietate 7 30.10.50 18,20 0,00 18,20 [cz. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII & 00.09 19.917,98 44,35 19.962,33 Venituri din prestari de servicii si alte activitati 9 33.10 15.658,92 44,35 15.703,27 Taxe si alte venituri in invatamant 10 33.10.05 2.250,00 0,00 2.250,00 Venituri din prestari de servi 11 33.10.08 500,00 0,00 500,00 Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine 12 33.10.14 10.871,00 0,00 10.671,00 Venituri din valorificarea produselor obtinute din activitatea proprie sau anexa 13 33.10.16 40,00 0,00 40,00 Venituri din organizarea de cursuri de calificare si conversie profesionala, 14 33.10.17 27,00 0,00 27,00 specializare si perfectionare Venituri din serbari si spectacole scolare, manifestari culturale, artistice si 15 33.10.18 251,00 0,00 251,00 sportive Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati 16 33.10.50 1.919,92 44,35 1.864,27 Venitu n taxe administrative, eliberari permise 17 34.10 1.889,00 0,00 1.889,00 Alte venituri din taxe administrative, eliberari de permise 18 34.10.50 1.889,00 0,00 1.889,00 Amenzi, penalitati si confiscari 19 35.10 52,00 0,00 52,00 Alte amenzi, penalitati si confiscari 20 35.10.50 52,00 0,00 52,00 Diverse venituri 21 36.10 456,80 0,00 456,80 Pagina 1/4

DENUMIREA INDICATORILOR Cod Cod indicator Program initial influenta Program rectificat Alte venituri 36.10.50 456,80 456,80 Transferuri voluntare, alteie decat subventiile 23 37.10 1.861,26 0,00 1.861,26 Donatii si sponsorizari 24 |37.10.01 1.825,26 0,00 1.825,26 Alte transferuri voluntare 25 37.10.50 36,00 0,00 36,00 IL VENITURI DIN CAPITAL 26 00.10 2,00 0,00 2,00 Venituri din valorificarea unor bunuri 27 39.10 2,00 0,00 2,00 Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice 28 39.10.01 2,00 0,00 2,00 IV. SUBVENTII 29 00.12 3.904,00 0,00 3.904,00 | Subventii de la alte administratii 30 43.10 3.904,00 0,00 3.904,00 | Subventii pentru institutii publice 31 43.10.09 3.804,00 0,00 3.904,00 EEE CHELTUIELI 32 49.10 25.335,98 44,35 25.380,33 CHELTUIELI CURENTE 33 01 24.842,64 44,35 24.886,99 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 34 10 4.632,11 45,00 4.677,11 TITLUL SI SERVICII 35 20 18.697,97 -0,65 18.687,32 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 36 57 1.512,00 0,00 1.512,00 TITLUL XALTE CHELTUIELI 37 59 0,56 0,00 0,56 CHELTUIELI DE CAPITAL 38 70 493,34 0,00 493,34 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 39 71 493,34 0,00 493,34 Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE 40 50.10 377500 0,00 3.773,00 Alte servicii publice generale 41 54.10 3.773,00 0,00 3.773,00 CHELTUIELI CURENTE 42 01 3.456,50 0,00 3.456,50 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 43 10 2.148,43 0,00 2.148,43 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 44 20 1.308,07 0,00 1.308,07 CHELTUIELI DE CAPITAL 45 70 316,50 0,00 316,50 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 46 71 316,50 0,00 316,50 Din total capitol Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor 47 54.10.10 3.773,00 0.00 3.773,00| Partea a Ill-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE 64.10 21.562,98 44,35 21.607,33 Pagina2/ 4

DENUMIREA INDICATORILOR Cod Cod indicator Program initial influenta Program rectificat rand invatamant 48 65.10 17.969,06 0,00 17.969,06 CHELTUIELI CURENTE 50 01 17.969,06 0,00 17.969,06 TITLUL i CHELTUIELI DE PERSONAL 51 10 2.220,68 0,00 2.220,68 TITLUL SI SERVICII 52 20 15.747,82 0,00 15.747,82 |TITLULXALTE CHELTUIELI 53 59 0,56 0,00 0,56 CHELTUIELI DE CAPITAL 54 70 0,00 0,00 0,00 Din total capitol Invatamant prese; si primar 55 65.10.03 9.766,46 0,00 9.766,46 Invatamant prescolar 56 65.10.03.01 7.515,86 0,00 7.515,86 invatamant primar 57 65.10.03.02 2.250,60 0,00 2.250,60 Invatamant secundar 58 65.10.04 5.434,54 0,00 5.434,54 Invatamant secundar inferior 59 65.10.04.01 50,00 0,00 50,00 Invatamant secundar superior 60 65.10.04.02 4.471,72 0,00 4.471,72 Invatamant profesional 51 65.10.04.03 912.82 0,00 912.82 Invatamant postliceal 62 65.10.05 908,06 0,00 908.06 Servicii auxiliare pentru educatie 63 55.10.11 1.860,00 0,00 1.860,00 internate si cantine pentru elevi 64 65.10.11.03 1.860,00 0,00 1.860,00 Alte servicii auxiliare 65 65.10.11.30 0,0 0,00 0.00 Cultura, recreere sire 66 67.10 1.682,00 0,00 1.682,00 CHELTUIELI CURENTE 67 01 1.505,16 0,00 1.505,16 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 68 10 263,00 45,00 308,00 TITLUL IFBUNURI SE SERVICII 69 20 1.242,16 -45,00 1.187,16 CHELTUIELI DE CAPITAL 70 70 176,84 0,00 176,84 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 7 71 176,84 0,00 176,84 Din total capitol Servicii culturale 72 67.10.03 1.682,00 0,00 1.682,00 Institutii publice de spectacole si concerte 73 57.10.03.04 1.072,00 0,00 1.072,00 Case de cultura 74 67.10.03.06 610,00 0,00 610,00 Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei 75 67.10.50 0,00 0.00 0,00 Pagina 3/4

DENUMIREA INDICATORILOR Cod Cod indicator Program initial influenta Program rectificat rand Asigurari si asistenta sociala 76 68.10 1.811,92 44,35 1.956,27 CHELTUIELI CURENTE 7 01 1.911,92 44,35 1.956,27 TITLUL Il BUNURI SI SERVICII "78 20 399,92 44,35 444,27 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 79 57 1.512,00 0,00 1.512,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 80 70 0.00 0,00 0,00 Din total capitol Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati 81 68.10.05 399,92 44,35 444,27| Asistenta sociala în caz de invaliditate 82 68.10.05.02 399,92 141,35 444,27| Asigurari si asistenta sociala 83 68.10.06 1.512,00 0,00 1.512,00 Partea a Vil-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT 84 96.10 0,00 0,00 0,00 REZERVE 85 97.10 0,00 0,00 0,00 EXCEDENT 86 398.10 0,00 0,00 0,00 DERICIT 87 99.10 0,00 0,00 0,00 PRIMAR DR.ING. GHEORGHE CIUHANDU E LC DIRECTOR ECONQWIC EC. Pagina 4/ 4

Atasament: Anexa_nr_1.pdf

MUNICIPIUL TIMISOARA DIRECTIA ECONOMICA SERVICIUL BUGET BUGET LOCAL 2010 Anexa nr... Rectificare 2 - 27.07.2010 mii lei DENUMIREA INDICATORILOR Cod Cod indicator Program initial Influenta Program rectificat TOTAL VENITURI 1 00.01 662.855,91 662.871,63 VENITURI PROPRII 2 48.02 485.000,00 0,00 485.000,00 I. VENITURI CURENTE 3 00.02 606.192,00 0,00 606.192,00 A. VENITURI FISCALE 4 00.03 569.212,00 0,00 569.212,00 A. IMPOZIT PE VENIT, PRORT SI CASTIGURI DIN CAPITAL 5 00.04 304.693,00 0,00 304.693,00 A11. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT Si CASTIGURI DIN CAPITAL DELA & 00.05 1.594,00 0,00 1.594,00 PERSOANE JURIDICE impozit pe profit 7 01.02 1.594,00 0,00 1.594,00 impozit pe profitde la agentii economici 8 01.02.01 1.594,00 0,00 1.394,00 A12. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DELA 9 00.06 300.648,00 0,00 300.648,00 PERSOANE FIZICE Cote si sume defalcate din impozitul pe venit 10 04.02 300.648,00 0,00 300.648,00 Cote defalcate din impozitul pe venit 11 04.02.01 300.000,00 0,00 300.000,00 Sume alocate de la consiliul judetean pentru echilibarea bugetelor locale 12 04.02.04 648,00 0,00 548,00 A13. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL 13 00.07 2.451,00 0,00 2.451,00 Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital 14 05.02 2.451,00 0,00 2.451,00 Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital 15 05.02.50 2.451,00 0,00 2.451,00 A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE 16 00.09 95.181,00 0,00 95.181,00 Impozite si taxe pe proprietate 17 07.02 95.181,00 0,00 95.181,00 Impozit pe cladiri 18 07.02.01 80.947,00 0,00 80.947,00 impozit pe cladiri - PF 19 07.02.01.01 80.947,00 0,00 80.947,00 Impozit pe terenuri 20 07.02.02 10.260,00 0,00 10.260,00 impozitpe terenuri - PF 07.02.02.01 10.280,00 10.280,00 Pagina 1 / 10

DENUMIREA INDICATORILOR Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de stat = restante anii anteriori = Cod indicator 07.02.03 Program i 3.837,00 Influenta Program rectificat 3.837,00 Alte impozite si taxe de proprietate 23 07.02.50 137,00 0,00 137,00 A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII 24 00.10 167.462,00 0,00 167.462,00 Sume defalcate din TVA 25 11.02 141.095,00 0,00 141.095,00 Sume defalcate din TVA pt finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul 26 11.02.02 140.863,00 0,00 140.863,00 comunelor, oraselor, mun. si sectoarele mun. Bucuresti Sume defalcate din TVA pt echilibrarea bugetelor locale 27 11.02.06 232,00 0,00 232,00 Alte impozite si taxe generale pe bunuri si service 28 12.02 659,00 0,00 659,00 Taxe hoteliere 29 12.02.07 659,00 0,00 659,00 Taxe pe servicii specifice 30 15.02 378,00 0,00 378,00 impozit pe spectacole 31 15.02.01 215,00 0,00 215,00 Alte taxe pe servicii specifice 32 15.02.50 163,00 0,00 163,00 Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe 33 16.02 25.330,00 0,00 25.330,00 desfasurarea de activitati Taxa asupra mijloacelor de transport 34 16.02.02 17.361,00 09,00 17.361,00 Taxa asupra mijloacelor de transport - PF 35 16.02.02.01 17.361,00 0,00 17.361,00 Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare 36 16.02.03 81,00 0,00 81,00 Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe 37 16.02.50 7.888,00 0,00 7.888,00 desfasurare de activitati AS. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE 38 00.11 1.876,00 0,00 1.876,00 Alte impozite si taxe fiscale 39 18.02 1.876,00 0,00 1.876,00 Alte impozite si taxe 40 18.02.50 1.876,00 0,00 1.876,00 C. VENITURI NEFISCALE 41 00.12 36.980,00 0,00 36.980,00 C1. VENITURI DIN PROPRIETATE 42 00.13 22.868,00 0,00 22.868,00 Venituri din proprietate 43 30.02 21.728,00 0,00 21.728,00 Venituri din concesiuni si închirieri 44 30.02.05 18.855,00 0,00 18.855,00 Venituri din dividende 45 30.02.08 2.873,00 0,00 2.873,00 Venituri din dividende de la alti platitori 46 30.02.08.02 2.873,00 0,00 2.873,00 Venituri din dobanzi 47 31.02 1.140,00 0,00 1.140,00 Alte venituri din dobanzi 48 31.02.03 1.140,00 0,00 1.140,00 CZ. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII 49 00.14 14,112,00 0,00 14.112,00 Pagina 2/ 10

DENUMIREA INDICATORILOR Cod Cod indicator Program initial influenta Program rectificat rand Venituri din prestari de servicii si alte activitati 50 33.02 519,00 0,00 519,00 Venituri din prestari de servicii 51 33.02.08 1,00 0,00 1,00 Contributia parintilor sau sustinatorilor legali pentru intretinerea copiilor in 52 33.02.10 280,00 0,00 280,00 crese Contributia persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social 53 33.02.12 216,00 0,00 216,00 Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri 54 33.02.28 22,00 0,00 22.00 Venituri din taxe administrative, eliberari de permise 55 34.02 2.448,00 0,00 2.448,00 Taxe extrajudiciare de timbru 56 34.02.02 2.448,00 0,00 2.448,00 Amenzi, penalitati si confiscari 57 35.02 8.994,00 0,00 8.994,00 Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate conform dispozitiilor legale 58 35.02.01 8.954,00 0,00 8.954,00 Penalitati pentru nedepunerea sau depunerea cu intarziere a declara 58 35.02.02 17,00 0,00 17,00 impozite si taxe Incasari din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate si alte sume 60 35.02.03 1,00 0,00 1,00 constatate odata cu confiscarea potrivit legii Alte amenzi, penalitati si confiscari 61 35.02.50 22,00 0,00 22,00! Diverse venituri 562 36.02 1.805,00 0,00 1.805,00 [Alte venituri 63 36.02.50 1.805,00 0,00 1.805,00 Transferuri voluntare, altele decat subven 64 37.02 346,00 0,00 346,00 Donatii si sponsorizari 55 37.02.01 346,00 0,00 346,00 ȘIL VENITURI DIN CAPITAL 66 00.15 20.249,00 0,00 20.2489,00: | Venituri in valorificarea unor bunuri 67 39.02 20.249,00 0,00 20.249,00 Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice 68 38.02.01 19,00 0,00 19,00 Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului 59 39.02.03 8.800,00 0,00 8.800,00 Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat 70 39.02.07 11.430,00 0,00 11.430,00 IV, SUBVENTII 71 00,17 36.414,91 15,72 36.430,63 SUBVENTII DELA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 72 00.18 36.414,91 15,72 36.430,63 Subventii de la bugetul de stat 73 42.02 35.126,91 15,72 35.142,63 A. De capital 74 7.495,91 4,09 7.500,00 Subventii pentru reabilitarea termica a cladirilor de locuit 75 42.02.12 749591 4,09 7.500,00 B. Curente 76 27.631,00 11,63 27.642,63 Subventii pentru compensarea cresterilor nepre vizionate ale preturilor la 7 42.02.32 21.769,00 0,00 21.768,00 combus Pagina 3/ 10

DENUMIREA INDICATORILOR Cod indicator Program initial Program rectificat Sprijin financiar pentru constituirea familiei 78 420233 1.312,00 0,00 1.312,00 Subventii de la bugetul de stat pentru finantarea sanatati 79 42.02.41 4.550,00 11,83 4.561,63 [Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate 80 45.02 1.288,00 0,00 1,288,00 [Fondul Social European 81 45.02.02 1.288,00 0,00 1.288,00 Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent 82 45.02.02.01 892,00 0,00 892,00 Sume primite in contul platilor efectuate în anii anteriori 83 45.02.0202 396,00 0,00 396,00 ETA CHELTUIELI 84 49.02 662.855,91 15,72 662.871,63 CHELTUIELI CURENTE 85 01 534.886,04 1.506,80 536.392,84 TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL 86 10 189.806,57 -4.085,37 195.821,20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 87 20 188.897,02 3.892,95 192.789,97' TITLUL III DOBANZI 88 30 24.800,00 0,00 24.800,00 TITLUL IVSUBVENTII 89 40 80.955,00 2.000,00 82.955,00 TITLUL Mi TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 90 51 1.886,00 -93,53 1.792,47 Transferuri curente 91 5101 1.886,00 -83,53 1.792,47 Transferuri catre institutii publice 92 51.01.01 1.886,00 -93,53 1.792,47 [ITLUL VI ALTE TRANSFERURI 93 55 13.026,60 0,00 13.026,60, [Proiecte cu finantare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare 94 56 1.366,75 195,75 1.562,50: TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 95 57 22.244,10 -3,00 22.241,10 TITLUL XALTE CHELTUIELI 96 59 1.804,00 -400,00 1.404,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 97 70 104.738,87 -1.491,08 103.248,79 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 98 71 104.738,87 -1.491,08 103.248,79 TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE 99 81 23.230,00 0,00 23.230,00 Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE 100 | 50.02 74.714,80 267,44 74.982,34 Autoritati publice si actiuni externe 101 51.02 40.815,90 360,97 41.176,87' CHELTUIELI CURENTE 102 [01 38.507,00 28,97 38.535,87 TITLUL FCHELTUIELI DE PERSONAL 103 [10 25.007,00 -2.311,82 22.695,18 TITLUL IFBUNURI SI SERVICII 104 (20 12.500,00 2.740,79 15.240,79 TITLUL XALTE CHELTUIELI 105 [59 1.000,00 -400,00 600,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 106 |70 2.308,90 332,00 2.640,90 Pagina 4 / 10

DENUMIREA INDICATORILOR Cod Cod indicator Program initial influenta Program rectificat rand TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 107 71 2.308,90 332,00 2.640,90 Din total capitol Autoritati executive si legislative 108 51.02.01 40.815,90 360,97 41.176,87 | Autoritati executive 108 51.02.01.03 40.815,90 360,97 41.176,87| n servicii publice generale 118 54.02 9.099,00 -93,53 9.005,47 CHELTUIELI CURENTE 111 [01 2.904,00 -93,53 2.810,47 TITLUL IFBUNURI SI SERVICII 112 120 1.018,00 0,00 1.018,00 TITLUL Mi TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 113 [51 1.886,00 -93,53 1.792,47 Transferuri curente T14 51.01 1.886,00 -93,53 1.792,47 Transferuri catre institutii publice 115 51.01.01 1.886,00 -93,53 1.792,47 CHELTUIELI DE CAPITAL 118 |70 945,00 0,00 945,00 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 117 [71 945,00 0,00 945,00 TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE 118 81 5.250,00 0,00 5.250,00 Din total capitol Fond pentru garantarea imprumuturilor externe, contracte/garantate de 119 |540207 5.250,00 0,00 5.250,00| administratiile publice locale Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor 120 54.02.10 2.831,00 -83,53 2.737,47 Alte servicii publice generale 121 54.02.50 1.018,00 0,00 1.018,00 Tranzactii privind datoria publica si împrumuturi 122 55.02 24.800,00 0,00 24.800,00 CHELTUIELI CURENTE 123 [01 24.800,00 0,00 24.800,00 TITLUL HI DOBANZI 124 |30 24.800,00 0,00 24.800,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 125 |70 0,00 0,00 0,00 Din total capitol Partea a ll-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA 126 | 59.02 11,145,00 -283,80 10.861,20 NATIONALA Ordine publica si siguranta nationala 127 61.02 11.145,00 -283,80 10.861,20 CHELTUIELI CURENTE 128 [01 10.785,00 -852,80 8.942,20 TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL 128 (10 7.885,00 -745,00 7.120,00 Pagina 5/ 10

DENUMIREA INDICATORILOR Cod Cod indicator Program initial influenta Program rectificat rand TITLUL IFBUNURI SE SERVICII 130 |20 2.930,00 -107,80 2.822,20 [CHELTUIELI DE CAPITAL 131 170 350,00 569,00 919,00 [TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 132 TA 350,00 569,00 918,00 |Din fotal capitol |Ordine publica 133 61.02.03 11.115,00 -627,80 10.487,20| Politie comuniiara 134 61.02.03.04 11.115,00 -627,80 10.487,20 Protectie civila si protectia contra incendiilor 135 61.02.05 30,00 344,00 374,00 Partea a Hl-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE 136 63.02 291.439,90 6.523,73 284.916,17 Invatamant 137 65.02 171.675,02 -2.263,35 169.411,67 CHELTUIELI CURENTE 138 |01 169.274,11 -1.068,85 168.204,26| TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 138 10 130.951,00 0,00 130.951,00 TITLUL BUNURI SI SERVICII 140 |20 35.486,11 -1.068,85 34.416,26 Proiecte cu finantare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare 141 56 963,00 0,00 963,00 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 142 (57 1.070,00 0,00 1.070,00 TITLUL XALTE CHELTUIELI 143 [59 804,00 0,00 804,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 144 (70 2.400,91 -1.193,50 1.207,41 (TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 145 71 2.400,91 -1.193,50 1.207,41 [Din tota! capitol Invatamant prescolar si primar 146 65.02.03 76.817,34 35,00 76.852,34 Invatamant prescolar 147 65.02.03.01 30.216,43 35,00 30.251,43| invatamant primar 148 |65.02.03.02 46.600,91 0,00 46.600.917 invatamant secundar 149 |65.02.04 94.206,90 -2.298,35 91.908.55| invatamant secundar inierior 150 65.02.0401 3.597,58 0,00 3.597.58| invatamant secundar superior 151 |65.02.04.02 81.383,34 -2.298,35 79.084.99 Invatamant profesional 152 65.02.04.03 9.225,98 0,00 9.225,98 invatamant posiliceal 153 65.02.05 650,78 0,00 650,78| ETEN 154 |66.02 10.353,79 11,63 10.365,42 [CHELTUIELI CURENTE 155 [01 8.890,39 11,63 8.802,02 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 156 10 4.550,00 11,63 4.561,83 Pagina 6 / 10

DENUMIREA INDICATORILOR TITLUL II BUNURI SI SERVICII Cod indicator 20 Program initial 4340,39 influenta 0,00 Program reciificat 4.340,39 CHELTUIELI DE CAPITAL 158 |70 1.463,40 0,00 1.463,40 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 189. [71 1.483,40 0,00 1.483,40 Din îotal capitol Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi 160 66.02.06 4.663,40 0,00 4.663,40 Spitale generale 161 |66.02.06.01 4.663,40 0,00 4.663,40 Servicii de sanatate publica 182 66.02.08 5.690,39 11,63 5.702,02 Cultura, recreere sirel 163 67.02 64.601,15 -3.982,13 60.619,02 CHELTUIELI CURENTE 164 |01 55.176,87 -1.326,37 53.850,30 TITLUL ICHELTUIELI DE PERSONAL 165 [10 10.612,92 -202,80 10.410,12 TITLUL HI BUNURI SI SERVICII 166 [20 44.160,00 -1.318,32 42.840,68 Proiecte cu finantare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare 167 |56 403,75 195,75 599,50 CHELTUIELI DE CAPITAL 168 |70 9.424,48 -2.655,76 6.768,72 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 169 |71 9.424,48 -2.655,76 5.768,72 Din total cap. Servicii culturale 170 67.02.03 14.931,78 -471,89 14.459,90 Institutii pub iice de spectacole si concerte 171 67.02.03.04 11.724,94 -63,88 11.661,06 Case de cultura 172 |67.02.03.06 3.206,85 -408,01 2.798,84 Servicii recreative si sporiive 173 67.02.05 49.309,36 -3.510,24 45.799,12 Sport 174 67.02.05.01 11.690,40 -770,00 10.920,40 Tineret 175 ,67.02.05.02 0,00 0,00 0,00 intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement 176 67.02.05.03 37.618.965 -2.740,24 34878.72 Servicii religioase 17 67.02.06 0.00 0,00 0,00 Alie servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei 178 67.02.50 360,00 0,00 360,00 Asigurari si asistenta sociala 179 68.02 44.809,94 -289,88 44.520,06 CHELTUIELI CURENTE 180 01 44471,94 -292,88 44.179,06 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 181 10 18.052,54 -268,38 17.784,18 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 182 |20 5.245,30 -21,50 5.223,80 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 183 57 21.174,10 -3,00 21.171,10 Pagina 7 / 10

DENUMIREA INDICATORILOR CHELTUIELI DE CAPITAL Cod Cod indicator 70 Program initial 338,00 influenta 3,00 Program rectificat TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 185 71 338,00 3,00 Din total capitoi Asistenta sociala în caz de boli si invaliditeti 186 68.02.05 1.228,50 -61,50 1.167,00 Asistenta sociala în caz de invaliditate 187 68.02.05.02 1.228,50 -61,50 1.167,00 Asistenta sociala pentru familie si copii 188 |68.02.06 4.776,57 -227,75 4.548.82 rese 189 |68.0211 1.582,95 0,00 1.592,95 Prevenirea excluderii sociale 190 |68.02.15 31.037,92 -0,63 31.037,29 Ajutor social 191 68.02.15.01 29.226,00 -0,63 29.225.37| Cantine de ajutor sacial 192 68.02.15.02 1.811,92 0,00 1.811,92 Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale 193 68.02.50 6.174,00 0,00 6.174,00 Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, 194 [69.02 104.773,60 1.859,47 106.633,07 MEDIU SI APE Locuinte, servicii si dezvoltare publica 195 |70.02 86.490,90 -360,53 86.130,37 CHELTUIELI CURENTE 196 [01 30.144,53 -1.108,37 29.035,16 TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL 197 |10 267831 -569,00 2.108,31 TITLUL SI SERVCII 198 |20 27 466,22 -540,37 26.925,85 CHELTUIELI DE CAPITAL 199 |70 38.366,37 748,84 39.115,21 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 200 [71 38.366,37 748,84 39.115,21 TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE 201 [81 17.980,00 0,00 17.880,00 | Din total capitol [Locuinte 202 |70.02.03 5412.31 -504,00 4.908,31 Dezvoltarea sistemului de locuinte 203 70.02.03.01 1.254,00 0,00 1.254,00 Alte cheltuieli în domeniul locuintelor 204 70.02.0330 415831 -504,00 3.654,31 Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice 205 70.02.05 32.432,00 -2.240,20 30.191,80 Alimentare cu apa 206 70.02.05.01 32432.00 -2.240,20 30.191,80 Huminat public si electrificari rurale 207 70.02.06 11.954,00 2.000,00 13.954,00| Alimentare cu gaze naturale in localitati 208 70.02.07 20,00 0,00 Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dez voltarii comunale 70.02.50 36.672,59 383,67 Pagina 8 / 10

DENUMIREA INDICATORILOR Cod indicator Program initiat influenta Program rectificat Protectia mediului 74.02 18.282,70 2.220,00 20.502,70 CHELTUIELI CURENTE 211 01 18.155,00 2.220,00 20.375,00 TITLUL IL BUNURI SE SERVICII 212 120 18.155,00 2.220,00 20.375,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 213 (70 127,70 0,00 127,70 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 214 71 127,70 0,00 127,70 Din total capitol Salubritate si gestiunea deseurilor 215 74.02.05 18.282,70 2.220,00 20.502,70| Salubritate 216 |74.02.05.01 7.777,70 3.000,00 10.777,70| Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor 217 74.02.05.02 10.505,00 -780,0Q 9.725,00| [Canalizarea si tratarea apelor reziduale 218 74.02.06 0,00 0,00 0,00 Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE 219 |79.02 180.782,51 4.696,34 185.478,85 Combustibili si energie 220 81.02 67.091,85 1.433,56 68.525,41 CHELTUIELI CURENTE 221 (01 59.785,80 2.000,00 61.795,60 (TITLUL IVSUBVENTII 222 |40 46.769,00 2.000,00 48.769,00 TITLUL MI ALTE TRANSFERURI 223 [55 13.026,80 0,00 13.026,60 CHELTUIELI DE CAPITAL 224 |70 7.296,25 -566,44 6.729,81 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 225 j71 7.296,25 -566,44 6.729,81 Din toial capitol Energie termica 225 |81.02.06 67.091,85 1.433,56 68.525,41 Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare 227 83.02 285,80 -9,00 276,80 CHELTUIELI CURENTE 228 Of 285,80 -8,00 276,80 TITLUL ICHELTUIELI DE PERSONAL 229 [10 189,80 0,00 189,80 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 230 |20 96,00 -9,00 87,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 231 |70 0,00 0,00 0.00 Din total capitol Agricultura 232 [83.02.03 285,80 -9,00 275,80 Protectia plantelor si carantina fitosanitara 233 |83.02.03.03 285,80 -9,00 276,80 Transporturi 84.02 113.404,86 116.676,64 Pagina 9/ 10

DENUMIREA INDICATORILOR Cod Cod indicator Program initial influenta Program rectificat rand CHELTUIELI CURENTE 235 |01 71.686,00 2.000,00 73.686,00 TITLUL IFBUNURI SI SERVICII 236 [20 37.500,00 2.000,00 38.500,00 TITLUL IV SUBVENTII 237 [40 34.186,00 0,00 34.186,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 238 (70 41.718,86 1.271,78 42.990,64 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 238 71 41.718,86 1.271,78 42.990,64 Din total capitol Transportrutier 240 84.02.03 107.478,86 3.271,78 110.750,64 Drumuri si poduri 241 84.02.03.01 10.865,00 100,30 10.965,30| Transport in comun 242 84.02.03.02 41.702,95 0,00 41.702,95| Strazi 243 84.02.03.03 54.910,91 3.171,48 58.082,38| Alte cheltuieli în domeniul transporturilor 244 84.02.50 5.926,00 0,00 5.926,00| Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT 245 96.02 0,00 0,00 0,00 REZERVE 246 97.02 0,00 0,00 0,00 EXCEDENT 247 |98.02 0,00 0,00 0,00 DEFICIT 248 99.02 0,00 0,00 0,00 PRIMAR DR.ING. GHEORGHE CIUHANDU DIRECTOR ECONOMIC EC, SMARAND ARACICU Pagina 10/ 10

Atasament: Anexa_nr_4.pdf

MUNICIPIUL TIMISOARA DIRECTIA ECONOMICA SERVICIUL BUGET VENITURI SI CHELTUIELI EVIDENTIATE IN AFARA BUGETULUI LOCAL 2010 Anexa Rectificare 2 - 27.07.2010 mii lei DENUMIREA INDICATORILOR Cod indicator Program initial influenta Program rectificat TOTAL VENITURI 1 00.01 21.376,83 21.376,83 1, VENITURI CURENTE 2 00.02 21.376,83 0,00 21.376,83 C. VENITURI NEFISCALE 3 00.03 21.376,83 0,00 21.376,83 C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII 4 00.04 21.376,83 0,00 21.376,83 Diverse venituri 5 38.11 21.376,83 0,00 21.376,83 Taxe speciale 6 36.11.06 3.320,00 0,00 3.320,00. Depozite speciale pentru constructii de locuinte 7 36.11.08 1.800,00 0,00 1.800,00 Fondul de risc 8 36.11.09 900,00 0.00 900,00 Fond de rulment 9 38.11.10 120,00 0,00 120,00 Alte venituri 10 36.11.50 15.236,83 0,00 15.236,83 TOTAL CHELTUIELI 11 36.265,63 408,11 36.673,74 CHELTUIELI CURENTE 12 01 4.728,00 0,00 4.728,00 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 13 10 900,00 0,00 900,00 TITLUL IEBUNURI SI SERVICII 14 20 3.828,00 0,00 3.828,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 15 70 29.567,52 408,11 29.975,63 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 16 n 29.567,52 408,11 28.975,63 TITLUL XV IMPRUMUTURI 17 80 1.970,11 0,00 1.970,11 Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE 1.870,11 1.970,11 Alte servicii publice generale 19 54.11 1.970,11 0,00 1.970,11 CHELTUIELI CURENTE 20 01 0,00 0,00 0,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 21 70 0,00 0,00 0,00 Pagina 1/4

DENUMIREA INDICATORILOR Cod indicator Program initial Influenta Program rectificat TITLUL XV IMPRUMUTURI 80 1.970,11 1.970,11 Din tatal capitol Fond de rulment 23 54.11.08 1.870,11 0,00 î.8970,1 | Alte servicii publice generale 24 54.11.50 0,00 0,00 0,00| a a il-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA 25 59.11 157,00 0,00 157,00 NATIONALA Ordine publica si siguranta nationala 26 61.11 157,00 0,00 157,00 CHELTUIELI CURENTE 27 01 0.00 0.00 0,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 28 70 157,00 0,00 157,00 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 29 TA 157,00 0,00 157,00 Din total capitol Ordine publica 30 61.11.03 157,00 0,00 157,00 Politie comunitara 31 61.11.03.04 157,00 0,00 157,00 Partea a Ill-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE 32 64.11 2.736,56 84,00 2.820,56 invatamant 33 65.11 556,46 0,00 556,46 CHELTUIELI CURENTE 34 01 0,00 0,00 0,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 35 70 556,46 0.00 556,46 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 36 71 556,46 0,00 556,46 Din totai capitol Invatamant secundar 37 65.11.04 556,46 0,00 556,46 Invatamant secundar superior 38 65.11.04.02 556,46 0,00 556,46 Sanatate 39 66.11 12,10 0,00 12,10 CHELTUIELI CURENTE 40 01 0,00 0,00 0,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 41 70 12,10 0,00 12,10 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 42 7 12,10 0,00 12,10 Din îotai capitol Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi 43 66.11.06 12,10 0.00 12.10 Spitale generale 66.11.06.01 12,10 0,00 12,10 Pagina 2/4

DENUMIREA INDICATORILOR Cod indicator Program initial influenta Program rectificat Cultura, recreere sirel 2.168,00 2.252,00 CHELTUIELI CURENTE 46 01 668,00 0,00 668,00 TITLUL Il BUNURI SE SERVICII 47 20 668,00 0,00 568,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 48 70 1.500,00 84,00 1.584,00 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 49 71 1.500,00 84,00 1.584,00 Din total capitol Servicii recreative si sportive 50 67.11.05 2.168,00 84,00 2.252,00| intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement 57 67.11.05.03 2.168,00 84,00 2.252,00| Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, 52 69.11 29.027,65 324,11 29.351,76 MEDIU SI APE Locuinte, servi i dezvoltare pu 53 70.11 28.027,65 324,11 CHELTUIELI CURENTE 54 01 2.320,00 0,00 2.320,00 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 55 10 900,00 0,00 900,00 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 56 20 1.420,00 0,00 1.420,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 57 70 26.707,65 324,11 27.031,76 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 58 7 26.707,85 324,11 27.031,76 Din total capitol Locuinte 59 70.11.03 25.006,52 324,11 25.330,63| Dezvoliarea sistemului de locuinte 60 70.11.03.01 25.006,52 324,11 25.330,63| Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice 57 70.11.05 0.00 0,00 0,00 Alimentare cu apa 62 70.11.05.01 0.00 0,00 0,00 Huminat public si electrificari rurale 83 70.11.08 1.555,00 0.00 1.555,00 Alte servicii in domeniile locuintelor. serviciilor si dezvoltarii comunale 64 70.11.50 2466.13 0,00 2.466,13| Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE 65 79.11 2.374,31 0,00 2.374,31 Transporturi 66 84.11 2.374,31 0,00 2.374,31 CHELTUIELI CURENTE 67 01 1.740,00 0,00 1.740,00 TITLUL IHBUNURI SI SERVICII 68 20 1.740,00 0,00 1.740,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 70 634,31 0,00 534,31 Pagina 3/4

PRIMAR DR.ING.-SHEORGHE CIUHANDU , „7 a ii f ra 1 2 EC. SMARAND, EEE (7 DENUMIREA INDICATORILOR Cod Cod indicator Program initial Influenta Program rectificat rand TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 70 71 634,31 Din total capitol Transportruiier 71 84.11.03 1.800,31 0,00 1.800,31 Drumuri si poduri 72 8411.03.01 0,00 0,00 0,00 Transport in cor 73 84.11.03.02 0,00 0,00 0,00 Strazi 74 84.11.03.03 1.900,31 0,00 1.800,31 Aite cheltuieli în domeniul transporturilor 75 84.11.50 474,00 0,00 474.00 Partea a Vil-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT 76 96.11 0,00 0,00 0,00 REZERVE "m 97.11 0,00 0,00 0,00 EXCEDENT 78 98.11 0,00 0,00 0,00 DEFICIT 73 99.11 14.888,80 408,11 15.296,91 DIRECTOR MIC ARACICU Pagina 4/4