keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 81/29.03.2011 privind aprobarea contului de execuţie al Municipiului Timisoara pe anul 2010 şi rectificarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2010

29.03.2011

Hotararea Consiliului Local 81/29.03.2011
privind aprobarea contului de execuţie al Municipiului Timisoara pe anul 2010 şi rectificarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2010


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2011 - 5742 / 22.03.2011 al Primarului Municipiului Timişoara - domnul dr.ing. Gheorghe Ciuhandu;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe , Comisiei pentru dezvoltare urbanistica, amenajarea teritoriului si patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comerţ, regii autonome si societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locala, juridica, ordine publica, drepturile omului si probleme ale minorităţilor si Comisiei pentru cultura, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport si culte, din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
Având în vedere Legea nr.11/2010 a bugetului de stat pe anul 2010;
Având în vedere Dispoziţia Primarului nr.2878/30.12.2010 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timişoara pe anul 2010;
În conformitate cu Hotărârea Consiliului Local nr. 83/09.03.2010 privind aprobarea bugetului local al Municipiului Timişoara pe anul 2010;
În conformitate cu prevederile art.1, art. 4 alin.1, art.5, art.19 alin.1 si 2, art 20 alin.1, art 22 alin.1 si art.23 alin.1 si 2, art.57 alin.1 şi alin. 4 din Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale, modificata;
În conformitate cu art.36 alin.2 lit (b) si alin 4, lit.(a) din Legea 215/2001 privind administratia publica locala, republicata si modificata;
În temeiul art.45 alin.2 din Legea 215/2001 privind administratia publica locală , republicata si modificata;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă "Contul de execuţie pe anul 2010" conform Anexei nr.1, rectificarea bugetului local al Municipiului Timişoara pe anul 2010 conform Anexei nr.2 - "Bugetul Local final pe anul 2010" , rectificarea Bugetului de venituri şi cheltuieli evidenţiate în afara bugetului local pe anul 2010 - conform Anexei nr.3, Lista de investiţii pe anul 2010 conform Anexei nr.4, anexe care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzator Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr.440/20.12.2010 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2010.

Art.3: Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza Directia Economica din cadrul Primariei Municipiului Timisoara.

Art.4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timisoara ;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Instituţiei Arhitectului Sef;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Tehnice;
- Compartimentului Control Intern;
- Biroului Managementului Calităţii;
- Administraţiei Financiare a Municipiului Timisoara;
- Direcţiei Generale a Finanţelor Publice a Judeţului Timiş;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
MARIA SARACAN
Contrasemneaza
P. SECRETAR SIMONA DRĂGOI

Atasament: Anexa_nr_2.pdf

MUNICIPIUL TIMISOARA TIMIS BUGET LOCAL 2010 Anexa nr.2 SERVICIUL BUGET mii lei DENUMIREA INDICATORILOR Cod Cod indicator Program initial Influenta Program rectificat rand TOTAL VENITURI 1 [00.01 697.865,63 0,00 697.865,63 VENITURI PROPRII m 2 [48.02 E 494.492,00 22,00|. 494.514,00 [l. VENITURI CURENTE m 3" [0002 Su 623.005,00 "0,00 ""623.005,00 A. VENITURI FISCALE 4 [00.03 586.025,00 000| 586.025,00 A. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT S! CASTIGURI DIN CAPITAL 5 0004 "306.185,00 22,00| 306.207,00 A11. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DELA s 0005 | 7 3.034,00 0,00 3.034,00 PERSOANE JURIDICE Impozit pe profit E 7 01.02. _ 1.594,00 0,00| 1.594,00 Impozit pe profit de la agentii economici TU 8 010201 Tm 1.594,00 0,00 1.594,00 impozit pe venit IE 9 103.02 _ 1.440,00 000| 1.440,00 Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul 10 030218 1.440,00 0,00 1.440,00 personal A12. IMPOZIT PE VENIT, PROAIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA 11 [00.06 TU 300.700,00 "22,00 "300.722,00 PERSOANE FIZICE Cote si sume defalcate din impozitul pe venit "12 [0402 300.700,00 22,00 "300.722,00 |Cote defalcate din impozitul pe venit m 13 (040201 299.951.00 -41,00 299.810,00 Sume alocate de la cons 14 [040204 749.00 6300) 812,00 A13. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL 15 [0007 2.451,00 0,00) 245 Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital 16 |05.02 2451,00| 0,00 2.451,00 Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital 17 05.02.50 a "2451 00 "0,00 2.45 A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE 18 |00.09 99.181,00 0,00 " 99.181,00 Impozite si taxe pe proprietate 19 [07.02 TI 99.181,00 000| 93.181,00 Impozit pe cladiri 7 N! 20 [07.02.01 84.947,00 "9,00 7 84.947,00 Pagina 1/ 11

DENUMIREA INDICATORILOR Cod Cod indicator Program i Influenta Program reciificat rand impozit pe cladiri - PF 21 07.02.01.01 84.947,00 0,00 84.947,00 Impozit pe terenuri 7 22 07.02.02 10.260,00 0,00 10.260,00 Împozit pe terenuri - PF m 2307020201 10.260,00 0.00 10.260,00 Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte 24 07.02.03 3.837,00 "0.00 3.837,00 taxe de fimbru — La bugeiul de stai = restanie anii anteriori = i Alte impozite si taxe de proprietate 7 25 070250 137,00 0,00 137,00 A4. ÎNPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII 26 00.10 178.783,00 -22,00 178.761,00 Sume defalcate din TVA 27 11.02 148.416,0A -22,00 148.394,00 Sume defalcate din TVA pt finantarea cheltuielilor des centralizate la nivelul 28 11.02.02 144.016,00 0,00 E comunelor, oraselor, mun. si sectoarele mun. Bucuresti Sume defalcate din TVA pt echilibrarea bugetelor locale 28 11.02.06 4.400,00 -22,00 4.378,00 Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii 30 12.02 559,00 0,00 655,00 Taxe hoteliere 31 12.02.07 659,00 0,00 659,00: Taxe pe servicii spe 32 15.02 378,00 0,00 378,00 Impozit pe spectacole 33 15.02.01 215,00 0,00 215,00 Alte taxe pe servicii specifice 34 15.02.50 163,00 0,00 163,00 Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe 35 16.02 29.330,00 0.00 29.330,00 desfasurarea de activitati Taxa asupra mijloacelor de transport 36 16.02.02 21.361,00 0,00 21.361,00 Taxa asupra mijloacelor de transport - PF 37 18.02.0201 17.381 ml 0,00 17.361,00 Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ 38 16.02.02.02 4.000,00 0.00 4.000,00 Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de funciionare 39 16.02.03 81,00 0,00 81,00 Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe 40 16.02.50 7.888,00 0,00 7.888,00 desfasurare de activitati AS. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE 41 00.11 1.876,00 0,00 1.876,00 Alte impozite si taxe fiscale 42 18.02 1876,00| 0,00 1.876,00| Alte impozite si taxe 43 18.02.50 1.876,00 0,00 1 876,00] C. VENITURI NEFISCALE 44 00.12 36.980,00 0,00 36.980,00| C1. VENITURI DIN PROPRIETATE 45 00.13 22.868,00 0,00 22.868,00| Venituri din proprietate 46 30.02 21.728,00 0,00 21 728,00 Venitu n concesiun 47 30.02.05 18.855,00 0,00 18.855,00| Chirie de la sala 30.02.05.01 18.855,00 0,00 18.855,00 Pagina 2/ 11

DENUMIREA INDICATORILOR Cod Cod indicator Program iniilal rand Venituri din dividende 49 30.02.08 2.873,00 0,00 2.873,00 Venituri din dividende de la alt platitori 50 30.02.08.02 2.873,00 0,00 2.873,00 [Venituri din doban: 5 31.02 m 1.140,00 0,00 1.140,00 Alte venituri din dobanzi 52 31.02.03 1.140,00 0,00 1.140,00 C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII 53 00.14 14.112,00 0,00 14.112,00 Venituri din prestari de servicii si alte activitati 54 33.02 519,00 0,00 518,00 Venituri din prestari de servicii 55 33.02.08 1,00 0,00 1,00 Contributia parintilor sau sustinatorilor legali pentru intretinerea copiilor in 56 33.02.10 280,00 0,00 280,00 crese Contributia persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social 57 33.02.12 216,00 0,00 216,00 Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri 58 33.02.28 22,00 0,00 22,00 Venituri din taxe administrative, eliberari de permise 59 34.02 2.448,00 0,00 2.448,00 Taxe extrajudiciare de timbru s0 34.02.02 2.448,00 0,00 2.448,00 Amenzi, penalitati si confiscari 35.02 8.994,00 0,00 8.994,00 Venituri amenzi si alte sanctiuni aplicate canform dispozitiilor legale 62 35.02.01 8.954,00 0,00 8.954,00 Penalitati pentru nedepunerea sau depunerea cu intarziere a declaratiei de 53 35.02.02 17,00 0,00 m impozite si taxe Incasari din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate si alte sume 64 35.02.03 1,00 0,00 1,00. constatate odata cu confiscarea potrivit legii Alte amenzi, penalitati si confiscari 85 35.02.50 22,00 0,00 n Diverse venituri 66 36.02 1.805,00 0,00 1.805,00 Alte venituri 67 |36.0250 1.805,00 0,00 1.805,00 Transferuri voluntare, alteie decat subventiile 68 37.02 346,00 0,00 346,00 Donatii si sponsorizari 69 37.02.01 346,00 0,00 346,00 Il. VENITURI DIN CAPITAL 70 00.15 20.249,00 0,00 20.249,00 Venituri din valorificarea unor bunuri 71 |39.02 20.249,00 0,00 20.249,00 Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice 72 38.02.01 19,00 0,00 19,00 Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului 73 39.02.03 8.800,00 0.00 8.800,00 Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat 74 39.02.07 11.430,00 0,00 11.430,00 IV. SUBVENTII 75 00.17 54.611,63 0,00 54.611,63 SUBVENTII DELA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 76 00.18 54.611,83 0,00 54.611,63 Pagina 3/ 11

DENUMIREA INDICATORILOR Cod Cod indicator Program Program rectificat rand | de la bugetul de stat T7 42.02 51.464,63 0,00| 51.464,63 A. De capital 78 7.500,00 0,00 7.500,00 Subventii pentru reabilitarea termica a cladirilor de locuit sI 42.02.12 7.500,00 000| _ 7.500,00 B, Curente 80 e 43.964,63 0,00| 43.964,63 Subveniii pentru compensarea cresterilor neprevizionate ale preturilar la 81 42.02.32 26.100 00| 0,00 26.100,00 combusiibili | Sprijin financiar pentru consiîltuirea familiei 82 420233 1.312,00 0,00 1.312,00 Ajutor pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni si combustibil petrolier 83 42.02.34 161,00 0,00 161,00 Trusouri pentru nou nascuti 84 42.02.36 330,00 0,00 330,00 Subventii de la bugetul de stat pentru finantarea sanatatii 85 420241 4.561,63 0,00 4.561,63 Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale catre achitarea 86 4202.46 11.500,00 0,00 11.500,00 obligatiilor restante ale centralelor de termoficare Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate 87 45.02 3.147,00 0,00 3.147,00 Fondul European de Dezvoltare regionala 88 45.02.01 369,00 0,00] 365,00) Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent 89 45.02.01.01 910,00 0,00 910,00 Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori 90 45.02.0102 59,00 0.00 59,00 Fondul Social European 91 45.02.02 2.178,00 0,00 2.178,00 Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent 92 45.02.0201 1.782,00 0,00 1.782,00 Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori 93 45.02.02.02 396.00 0,00 396,00 TOTAL CHELTUIELI 94 50.02 697.865,63 0,00 597.865,63 CHELTUIELI CURENTE 95 01 598.975,92 0.00 598.975,92 TITLUL ICHELTUIELI DE PERSONAL 96 10 194.760,54 0,00 194.760,54 TITLUL Il BUNURI SESERVICH 97 20 229.009,58 0,00 228.009,59 TITLUL Il! DOBANZI 98 30 19.753,00 0,00 19.753,00 TITLUL IV SUBVENTII 99 40 106.286,00 0.00 106.286,00 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 100 [31 1.792,47 0,00 1.792,47 TITLUL VI ALTE TRANSFERURI 101 55 15.002,60 0.00 15.002,60 Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE 10256 315243 0,00 3.15243| NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 103 57 27.815,29 "5.00 27.815,29 Pagina 4/ 11

DENUMIREA INDICATORILOR Cad Cod indicator Program initial Program rectificat rand i TITLUL XALTE CHELTUIELI 104 [598 1.404,00 000| 1.404,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 105 [70 75.659,71 0.00 75.659,71 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 1068 |7t TI 75.659,71 500| 75659,71 TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE 107 [81 232300 0.00 23.230,00 Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE 108 | 50.02 70.136,87 8,00 MI Autoritati publice si actiuni externe 109 51.02 41.890,50 9,00 41.890,50 CHELTUIELI CURENTE 110 3525157 0.00 3825187 TITLUL ICHELTUIELI DE PERSONAL TIT [10 22695.18 000 22.695,18 TITLUL IL BUNURI SI SERVCII 112120 15.556,75 0.00 1589679 TITLUL XALTE CHELTUIELI 113158 600.00| 0,00 600,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 114 (70 2.598,53 0,00 2.598,53 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 115 |n 259853 0.00 2.598,53 Din total capitol legislative 115 [510201 0.00 117 [51020103 0.00 publice generale 118 [54.02 8.493,47 0,06 8.493,47 CHELTUIELI CURENTE | 119 01 2298.47 0.00 228847 TITLUL II BUNURI SE SERVCII 120 120 506,00 0.00 506,00 TITLUL Vi TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 121 [51 179247 0.00 179247 CHELTUIELI DE CAPITAL 12270 945.00 0,00 54500 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 123 n 945.00 0.00 945,00 TITLUL XVI RAMBUR SARI DE CREDITE 124 [81 5.250,00 0,00 5.250,00 i lor externe. contracie/gerantaie de 125 54.02.07 5.250.00 0,00 5.250.00 enia a persoanelor 126 54.02.10 2.737,47 0.00 2.737.47 127 [540250 508,00 0.00 506,00 Tranzactii privind datoria publica si împrumuturi 128 55.02 19.753,00 0,00 19.753,00 Pagina 5/ 11

DENUMIREA INDICATORILOR Cod indicator Program initiai influenta Program rectificat CHELTUIELI CURENTE of 15.753,00 0,00 18.753,00 TITLUL Il! DOBANZI 30 19.753,06| 0.00 18.753,00 CHELTUIELI DE CAPITAL TIE 70 0.00 "0,00 "3.00 Partea a il-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA 59.02 12.463,40 0,00 12.463,40 NATIONALA Ordine publica si siguranta nationala 61.02 12.483,40 0,00 12.463,40 CHELTUIELI CURENTE 01 11.267,20 0,00 11.267,20 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 10 7.520,00 0,00 7.520,00 TITLUL Il BUNURI SF SERVCII 20 3.747,20 0,00 3.747,20 CHELTUIELI DE CAPITAL 70 1.196,30 0,00 1.196,20 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 71 1.196,20 0,00 1.196,20 135 [67.02.03 12085.40 8.00 12089.40 140 |67020304 1203540 000 75085.40 141 [61.02.05 374.06 000 374.00 Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE 63.02 307.019,84| 0,00 307.019,94 Invatamant 65.02 177.527,94 0,00 177.527,94 CHELTUIELI CURENTE 01 177.148,56 0.00 177. 148,56 TITLUL CHELTUIELI DE PERSONAL 10 126.848,00 0.00 126.848.00 TITLUL BUNURI SI SERVCII 20 45937.26 0.00 4593726 Titu! Vii PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE 56 2.489,30 0,00 2.485,30 NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 57 107000 0,00 1.070,00 TITLUL XALTE CHELTUIELI 59 804.00 0,00 804.00 CHELTUIELIDE CAPITAL 7 37938) 0,00 375,38 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 71 37338 0,00 37938 SI _ 152 [650203 77.820.435 65.00 7705545 Pagina 6/ 11

DENUMIREA INDICATORILOR Cod Cod indicator Program iniiial influenta | Program rectificat rand 153 -100,00 32142,58 154 [65.02.0302 585,00 E 155 [65.02.04 564,00 156 65.02.0401 m 4.120,00 157 |65.02.04.02 RE 061,00 158 [65020403 -2495,00 E 159 [6502.05 207,00 Sanatate 160 [66-02 11.049,01 0,00 11.049,01 CHELTUIELI CURENTE 161 [01 5.765,65 0,00 5765.65 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 162 [10 4.561,83 0,00 4.561,83 TITLUL I BUNURI SI SERVICII m 163 [20 5.140,39 0.00 5.140,39 Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE 164 56 63,63] 0,00 63,63 NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE CHELTUIELI DE CAPITAL 165 |70 128336| 0,00 1283 | TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 168 |71 1.283,36 0,00 1.283,36 167 [66.02.06 5345.99 0.00 5345.99 768 [66.02.0601 0,00 5.545,55 169 [66.02.08 0,00 5.702 Cultura, recreere si religie 170 67.02 64.509,76 0,00 64.509,78 CHELTUIELI CURENTE 171 [01 59.230,44 0,00 58230.44 TITLUL TCHELTUIELI DE PERSONAL 172 |10 11.782,12 0.00 11.782,12 TITLUL IBUNURI SE SERVICII 173 (20 46.84882 0.00 4684882 Titlul VI PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE 174 56 59550 0.00 a NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE CHELTUIELI DE CAPITAL 175 70 TI 5.279,32 0.00 5.279,32 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 18 |n 527532 0,00 527832 177 [67.02.03 Pagina 7 / 11

DENUMIREA INDICATORILOR Cod Cod indicator Program influenta Program rectificat rand 67.02.0304 3,00 178 |67.02.03.08 ii recreative si spo 180 (67.02.05 4615337 port E 181 [67.02.0501 182 67.02.05.02 0,00 tretinere gradin n, ZONE Ver si de agrement 183 87020503 | 3383497 Servicii religioase 184 67.02.06 0 i sireii 185 67.02.50 360 Asigurari si asistenta sociala 186 68.02 53.933,23 0,00 53.933,23 CHELTUIELI CURENTE 187 01 53.570,83 0,00 53.570,83 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 188 [10 19.804,50 0,00 19.904,50 TITLUL IFBUNURI SI SERVICII 189 |20 6.921,04 0,00 5.921,04 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 190 [57 26.745.289 0,00 26745.29 CHELTUIELI DE CAPITAL E 191 [70 362,40 0.00 362.40 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 192 71 362,40 0,00 362,40 183 |680205 1.189.08 0.00 Asistenta soci 194 88.02.05.02 1.1889.08 0.05 Asistenta socia 195 68.02.06 4952.18 o Crese TI 156 [6802.17 1.592.95 0.00 Prevenirea exc 197 6802.15 37.969,52 0.09) Ajutor social 198 68021501 35.638,37 000| Cantine de ajutor social 195 68.02.15.02 2.330,15 0 00| Alte cheltuie. 200 68.02.50 | 8.229,50 0.00 1 | Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, 201 69.02 107.771,03 0,00 107.771,03 MEDIU SI APE | Locuinte, servi dezvoltare publica 202 70.02 87.266,33 0,00 87.266,33 [CHELTUIELI CURENTE 203 [01 34.485,16 0.00 34495.16 TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL 204 [10 1259.31 0.00 1258.31 mmm ra Pagina 8/ 11

DENUMIREA INDICATOR Cad Cod indicator Program initial Influenta Program rectificat rand TITLUL II BUNURI Si SERVICII 205 |20 33.235,85 0,00 33.235,85| CHELTUIELI DE CAPITAL 206 [70 3479117 0,00 3479117 E 207 171 RE 34.791,17 0,00 208 [81 17.980,00 0,00 17580.56) 210 E N 0.06 211 000 E 500 213 000 214 o 14954.00 5.00 215 [700207 20.00 000 ciilor si dezvoltarii comunale 21 02 50 40.366,26 0,00 Protectia mediului 217 |74.02 20.504,70 0,00 20.504,70 CHELTUIELI CURENTE 218 |oT 20377.00 0.00 20377.00 TITLUL ll BUNURI Si SERVICII 215 20 20.377,00 0.00 20377,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 220 170 127,70 0.00 _ 127.70 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 2217 127,70 0,00 127,70 222 [740205 20.504,70 006, 20504.70 Salus ritaie 233 73020501 | 10.777.70 5.00 10.777.70 Colectarea 224 [74.02.0502 d 5727.00 5.00 972700 Canaliza 235 [74.02.06 0.00 500 5,00 Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE 226 |79.02 200.474,29 0,00 200.474,29 Combustibili si energie 227 |81.02 91.832,41 0,00 CHELTUIELI CURENTE 228 |01 85.102,60 0.00 85.102,60 TITLUL SUBVENTII 22940 70.100,00 0.06 70.100,00 TITLUL TRANSFERURI 730 55 15.002,60 0,08 15.002,80 CHELTUIELIDE CAPITAL 231 70 672981 0,00 6729.81 Pagina 9/ 11

DENUMIREA INDICATORILOR Cod Cod indicator Program initial Influenta Program rectificat rand | TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 232 71 6.729,81 0,00 6.728,81 235| 81.02.06 91.532.417 0.00 83237 Agricultura, s vicultura, piscicultura si vanatoare 234 83.02 288,80 0,00 288,80 CHELTUIELI CURENTE 235 01 288,80 0,00 288,80 TITLUL FCHELTUIELI DE PERSONAL 236 10 189,80 0,00 189,80 TITLUL SE SERVICII 237 20 99,00 0,00 99,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 238 |70 0.00 0,00 0,00 233 83.02.03 288.80 288.80 anitara 240 |830203.03 288.80 288,80 241 83.02.0335 0.00 0,00 Transporturi 242 108.353,08 0,00 108.353,08 CHELTUIELI CURENTE 243 86.386,24 0,00 86.386,24 TITLUL II BUNURI SI SERMCII 244 20 50.200,24| 0,00 50.200,24 TITLUL IVSUBVENTII 245 [40 36.186,00 0.00 36.186,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 246 |70 21.966,84 0,00 21.966,84 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 247 71 21.966,84 0.00 21.966,84 248 840203 102.705.08 102.706.08 243 84020307 4.265,52 4.265,52 250 4 020302 40.754.795 40.754,79 251 84.02.0303 57685.77 57.685,77| 252 840250 3.647.00 5.647,00 Partea a Vli-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT 253 96.02 0,00 0,00 0,00 REZERVE 254 97.02 0,00 0,00 0,00 EXCEDENT 255 98.02 0,00 0,00 0,00 on a, Pagina 10/ 11

DENUMIREA INDICATORILOR Cod rand Cod indicator Program initial influenta Program rectificat DEFICIT 39.02 0,00 0,00| 0,00 Director Economic Ec. Smaranda HARACICU șef Serviciu Buget Ec. Steliana Sfânciu tra Pagina 11/ 11

Atasament: Anexa_nr_3.pdf

JNICIPIUL TIMISOARA TIMIS SERVICIUL BUGET BUGET FINAL 201% VENITURI SI CHELTUIELI EVIDENTIATE IN AFARA BUGETULUI LOACAL Anexa nr. _ DENUMIREA INDICATORILOR Cod Cod indicator Program initial influenta Program rectificat TOTAL VENITURI 1 00.01 21.376,83 0,00 21.376,83 VENITURI CURENTE 2 00.02 21.376,83 0.00 21.376,83 C. VENITURI NEFISCALE 3 00.03 21.376,83 0,00 21.376,83 C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII 4 00.04 21.376,83 0,00 21.376,83 Diverse venituri 5 36.11 21.376,83 0,00 21.378,83 Taxe speciale 6 36.11.06 3.320,00 0,00 3.320,00 Depozite speciale pentru constructii de locuinte 7 36.11.08 1.800,00 0,00 1.800,00 Fondul de risc 8 36.11.08 900,00 0,00 900,00 Fond de rulment 9 38.11.10 120,00 0,00 120,00 Alte venituri 10 36.11.50 15.236,83 0,00 15.236,83 TOTAL CHELTUIELI 11 37.486,68 [NN 0,00 37.486,68| CHELTUIELI CURENTE 12 01 5.272,00 0.00 5.272,00, TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL 13 10 800,00 0,00 900,00| TITLUL H BUNURI SI SERVICII 14 20 4372.00 0,00 4372.00 CHELTUIELI DE CAPITAL 15 70 30.244,57 0,00 30.244,57 TITLUL XE ACTIVE NEFINANCIARE 16 71 30.244,57 0,00 30.244,57 (TITLUL XV IMPRUMUTURI 17 80 1.870,11 0.00 1.970,11 Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE 18 50.11 1.970,11 0,00 —_ Alte servicii publice generale 19 54.11 1.970,11 0,00 1.979,11 CHELTUIELI CURENTE 20 01 0,00 0.00 n CHELTUIELI DE CAPITAL 21 70 0,00 0,00 0,00 Pagina 1/4

DENUMIREA INDICATORILOR Cod Cod indicator Program in: influenta Program rectificat rand TITLUL XV IMPRUMUTURI 22 80 1.970,11 0,00 1.970,11 Din 23 1.970,11 24 0,00 Partea a ll-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA 25 59.11 157,00 0,08 157,90 NATIONALA Ordine publica si siguranta nationala 26 61.11 157,00 0,00 157,00 CHELTUIELI CURENTE 27 01 0,00 0,00 0,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 28 70 157,00 0,00 157,00 TITLUL XI! ACTIVE NEFINANCIARE 2871 157,00 0.00 157,00 Din toîgi e ne pu 30 61.11.03 157,00 0,05 15 Politie comunitara 31 51 11.03.04 157.00 0,00 15 Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE 32 64.11 2.861,76 30,00] 2.941,78 Invatamant 7 33 [65.11 556,16 0,00 556,46 CHELTUIELI CURENTE 34 01 0,00 0,00 0,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 35 70 556,46 0,00 556,46 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 36 71 556,46 0,00 556,46 Din tota! c Invatam 55.11.04 556.46 556.46 invaiarnant secundar superior 35 65.11.0402 556,46 0,00 556.46 Sanatate 39 66.11 12,10 0,00 12,10 CHELTUIELI CURENTE 40 01 0,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 41 70 12,10 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 42 71 12,10 Din îoiai capitol Servicii medi 43 66.11.06 12,10 66.11.0601 12,10 Pagina2/ 4

| DENUMIREA INDICATORILOR Cad Cod indicator Program initial influenta Program reciificat | rand Cultura, recreere si re 45 6711 m 2.293,20 80,00 2.373,20 CHELTUIELI CURENTE TI 46 OT 668,00 8000). 748.00 TITLUL II BU 47 668,001 80,00 748,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 48 [70 = 1.825,20 0,00 1.625,20 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE [4871 1.625,20 0,00 1.825,20 80,00 237320 ns verzi, baze sportive si de agremeni 80,00 2.373,20 Partea a IV-a SERVICII Si DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, 52 69-11 30.123,50 -80,00 30.043,50 MEDIU SI APE Locuinte, servicii si dezvoltare publica 53 [70.11 30.123,50 80,00 30.043,50 CHELTUIELI CURENTE 54 (01 2.864,00 -80,00 2.784,00 TITLUL CHELTUIELI DE PERSONAL 5510 900,00 0,00 300.00 [TITLUL II BUNURI Si SERVICII 56 |20 1.864,00 -80,00 1.884,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 57 |70 27.259,50 0.00 27.259,50 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 58 [71 27.259,50 0.00 27.259,50 59 |701103 25.330.653 25330.83 50 |7017.0301 25.330.563 25.330.583 67 0.06 0.00 0.00 52 0.00 0,00 0.00 63 1.555,00 0.00 7.555.00 i si dezvoltarii comunale 64 3.237.87 -80,00 3.157,87 Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE 65 79.11 2.374,31 0,00 2.374,31 Transporturi _ 66 84.11 2.374,31 0,00 2.374,31, CHELTUIELI CURENTE 87 [01 1.740,00 0.00 1.740,00 TITLUL IEBUNURI SI SERVICII 68 |20 1.740,00 5.00 1.740,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 69 [70 634,31 0.00 63431| Pagina 3/ 4

DENUMIREA INDICATORILOR Cod Cod indicator Program initial influenta Program rectificat | rand TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE m [71 634,31 0,00 634,31 m - 7T | B41103 8,00 _ 1.900,37 ENE 72 1841710307 0.00 7 0.00 TI 73 [84.17.0302 = 7 000| 7 800 TU 74 [84110303 0.00| 1900 31 meniul transporturilor UI "75 84 11.50 0.00 474.00 Partea a Vil-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT 76 |9611 m 000| 0,00 0,00 REZERVE 77 [9711 0,00| 0,00 0,00 EXCEDENT 78 |9811 0,00 0,00 "0,00 DEFICIT 7s |o911 m 16.109,85| 0,00 16.109,85| Director Economic Ec.Smaranda HARAC ICU Sef Serviciu Buget Ec. Steliana Stanciu Pagina 4/4

Atasament: Anexa_nr_1.pdf

TOTAL JUDET, S FAUTI CA FIUL STIM SORRR CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI 31122010 Pag Prevederi Prevederi Drepturi constatate 1 - lei- Pa- ÎGru- | Ar-| Alf —— - Incasari Stingeri pe Drepturi | din anii din anul realizate alte cai constatate decat incasari de incasat | pa / | ti- | ne- Denumire indicator bugoiare bugetare Total, initiale definitive toi [|capi- tal Titlu | col | at din care: precedenti carent A B 1 2 3=4+5 4 e na n a d o (II 02 TOTAL VENITURLBUGET LOCAL 6846.905.910 97.865.630 1713.688.243 176.186.370 337 50 0002 1 VENITURI CURENTE 393.192.000 623.005.000 6353.836.262 0003 A. VENITURI FISCALE 5 329.022 7.212.000 5386.023.000 3594.335.681 1350.631.287 299.428 20 0004 Al. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL 303.895 3086.207.000 248.397.139 248.397. 248.397. [0005 Al.I IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI i CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSO: JURIDICE = 00 1.594.000 876.276 76.276 0102 IMPOZIT PE PROFIT [594.000 1.594.000 876.276 R76.276, OI Impozit pe profit de la agentii | cconamicei 1.594.006 1.394.000 876.278 876.278) 876.276 0300 02 Al.2 IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE 3402.162.000 0302 IMPOZIT PE VENIT 1 6.631.785 FI n = Cal a ZE = impozitul pe veniturile din transferul mobi propriciatil din patrimoniul personal 1.440.000 ci = și a i CI a E 0402 COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT 300.648.000 300.722.000 243.181.462: 01 Cole defalcate din npozitul pe venit 300.006.00) 299.910.000 242.369.473 242.369.473: 04 Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru bugetelor iocale 648.000 812.000 0500 02 Al.3 ALTE IMPOZITE PE VENIT. PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL 989 889.078 889.078 0502 ALTE IMPOZITE PE VENIT. PROFIT SI

LOIROLA dul EXEI UI IUNE To TSTINTE Teri [000 0005601 ti VAL NIC 3LVDTVIIA INAS o Z05'Lbi laur EV eat MO ETOILE T>6 St LT UITI IS Id IXVL IS ILIZOANI F 0 0001 îsi FIRE SVOTEI GL EST BOVLEI dai doad od dxm duzoduri av 05 DO0'LES'E dp XE IS TUI dp to s6n'0ri CSE se JIA [AUDI] DE co LE LS OSSL ooipunf z0 oupostad e) op ad exe) IS uzodiuţ za RUS 6 FTSE 0000970 231ZI) 10 duzOsIaĂ By dp 1uNUDIII ad 10 CZE GR 18L696î1 000'09T0I DID] ad EXEI IS z0 GEL 619 î SOC GSETEL'06 000 LES UE auzosrod z0 EL ad 15 NZOdiiț 0 1519891 169'TE 000'000'0T 10 | e[ op od uzoduț 16 ţ 675 TITI 000'LF6' TR od exe) IS 10 LET a 000'181'66 BO IRT SS 4d IXVL IS Toz AND 695 DES [000 8166 ILVIIMISOUd Id INV IS ALIZOAWI CV FIE 1 ES od UIp 0) 0 LV LE WWLOL- HAVIVS 3d HIZOdWNI zoso| ur Ad TV za 8106 340688 000'15f' inp unânsio 18 1goad “dA ad ouzodiur 05 8L0'688 000'15FT OAIE) TIIZI4 VI 30 TVLIdYD NI TINDILSYD T0s0 1-a-e=8 L 9 s F s+p=t z a ap 1UDIDI LI MIP arena: 15 | 102 | nprLeză] o | IE DE muz up uz up “ep 10383tpU au | | ed | 104 unda od | ungdoaq HIPIAAIA td | rqns —5 A -ţaţ - T 'Srd

Pag. 3 - lei |Capi- | Sub- toi |capi- tol Pa- [Gru- Ya- graf|Titlu Al ne- Denumire indicator at Prevederi bugetare initinle Prevederi L „bugetare definitive Total, din care: Drepturi constatate | dîn anii dinanut | precedenti curent Incasari realizate Stingeri pe alte cai decat incasari Drepturi constatate de încasat B 3=4+5 4 n 8=3-6-7 1102 06 i i 02 adaugata pentru vantarea cheltuie- lilor descenur zate la nivelul comunelor.oraselor. municipiilor. scetoarolor si Municipiului Bucuresti Sume detali cate din taxa pe valoarea adaugata pentru ch ibrarea bugetelor locale ALTE IMPOZITE SI TAXE GE SERALE PE SI SERVICII Taxe hoteliere TAXE PE SERVICII SPECIFICE Împozit pe spectacole Alte taxe pe servicii specifice TAXE PE UTILIZAREA UTILIZARII BUNURILOR SAU PE DE ACTIVITATI Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane [Mzicc*) Impozit pe mijloace de nsport detinute persoane de juridice*) Taxe si tarife pentru cliberarea de licente si autorizatii de functionare Alte taxe pe utilizarea bunurilor. autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati 140.863.000 659.000 639.000 378.000; 215.000 163.000 23.330.000 17.361.000 61.000 4.000.000 81.000 7.888.000 144016.000 4.378.000) 659.000 659.000 378.000 215.000 163.000| 29.330.000, 21.361.000, 17.361.000 000.600i 81.000 788.000 46 38 6 = E RUSI 4.378.000) 325.192) = a Fi E = a 162.437 374.386 188.051 340.668 340.668 887.002 662.064 22.189.088 164 = a EA 2 46646178 1.968 3.386 99 464| 1.939 6.09 CI d ŞI E a 4 + = 4.378.000 188.054 340.668 > 23.284 19.078.278 = 5.224 938| 111.968 409.976 fa = RI m a

Capi- | Sub-| Pa- |Gru- Pag. 4 - lei- | Prevederi Prevederi Drepturi constatate bugetare Incasari Siingeri pe Drepturi toi |capi-j ra- | pa / | îi- | ne-i Denumire indicator bugetare Tatal, din anii din anul realizate | alte cai consratate initiale definitive cati e încas tol Titlu | col | at din care: precedenti curent decat incas de încasat B 1 = 3=4+5 4 > a În a r- o n 1800 02 A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE 876.000 1.876.000 900.585 616.199) 643 366 1802 ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE 876.000 876.000 900.585 616.199 643.366 | 253.219 te impozite si taxe 876.000| 376.000 900.583 616.199 645.366 235,219 2900 02 UC, VENITURI NEFISCALE 33.980.600, 36.980.000 59.520, 20.503 313 35.015.268 253 366 29.826.213 3000 Cl. VENITURI DIN PROPRIETATE 22.868.000 23.868.000 47.048.406 24.407.222 26.641.184) 17.168.237 3002 VENITURI DIN PROPRIETATE 21.728.008| 21.728.000 47.015.568 26.608.346) 17.135.409 03 Venituri din concesiuni si în 18.855.000 47.015.368 20.407.222 26.608.346 17.135.409 08 Venituri din dividende 2.873.000 2.873.000 02 Venituri din dividende de la alti 02 ptaritori ci 873000 2.873.000 3102 VENITURI DN DOBANZI 1 0.000 0.000 03 Alte venituri din dobanzi 1.140.000 1.140.000 32.838 32.838 32.838 CZ, VANZARI DE BUNURI SE SERVICII 13.112.000, 14.112.000 12.472.175 38.091 12.374.084) 12.426.119 46.036 ca e e So ct m mA n VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATE 519.000 519.000 235.403 235.405 235.405 08 Venituri din prestari de servicii 1.000 1,000, 200 200| 200; 10 Contributia parintilor sau sust legali pentru intretinerea copiilor in crese 280.008 280.000 2 Contributia persoanelor beneficiare ale cantinctor de ajutor socia. 216.000 216.000 235.055 235.05: a 28 Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata. imputatii si despagubi 22.000 22.000 150 130| 1 402 VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE. ELIBERARI PERMISE 2.448.000 2.448.000 i 339.822 2539827) CS a a si 02 Taxe extrajudiciare de timbru 2.448.000 2448 000 ST ŞI a ei z LI ră a ŞI ci

Pag. 5 - lei Ţ Drepturi constatate [Capi-|Sub- | Pa- |Gru- Prevederi Prevederi Incasari Stîngeri pe | Drepturi Denumire indicator bugetare „bugetare Tatal, din anii T din anul realizate alte cai constatate înitiale definitive 5 ari | a încasa din care: precedenti curent decat Încasari de incasat to! |capi- | pa / Tidu tal praf: B 1 vo wi = o + < II n n 7 8=3-6-7 3502 AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI R.994.000 8.994.000 (ui V 98091 8.796.404) 16.056 nituri din amenzi si alte sanctiuni = i aplicate potrivit dispozitiilor legale 8.954.006 8.954.000 8.861.491 86.326 8.77 | 02 Penalitati pentru nedepunere sau depunere cu intarziere declaratiei | 000; 17.000 11.965 11.765 200| 200 1 = = de impozite si taxe 93 Incasari din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate si alte sume constatate odata cu confiscarea poti 1.000 Zi. penalitati si confiscari 22.001 21.039 RSE VENITURI RO3.000 1.803.000 0 50 Alte venituri R05.000 1.803.000 Na) Ş ci a = br 3702 TRA NSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT SUBVENTIILE 346.000 346.000 ol 3900 02 IE. VENITURI DIN CAPITAL 20.249.006 20.249.000 9.895.7 346.0: 346.tKW) 53.049.770 4845,945| i i 3902 VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNUR 20.249.000 20.249.000 9.095.715 5.049.770 4.843.945 e a o Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice 19.000 19.008 302 502| 502 03 Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile statulu 476.281 476.281 8.800.000 8.800.000 276.28 07 Venituri din vanzarea unor bunuri | apartinind dor | sau al unitatilor administrativ- iului privat al starului teritoriale 130.000 11.430.008 5.049.770 4.369.162) 3.999.008

Up OpPUIZIBO1Ă [pr u BJLISLOI mda E td | ans dp NULĂ diUnG Sr T66'LTFT LUT 98 | MNEJLUTS LII | IBIS Sp PWIÂNA P| Op (PLANS It 00165 OASE 000'DEE 1nIseu-nou nud HIUDAqNS 9£ UI DST 0F9'6Si 000191 UNIRI NI BOIRpIODE HMIUDAgNŞ E 510999 SLO'999 VOTIV ue BDIMINSUOD Ierdueu 00069 IE EL je da 10]19J5313 NnUSd INUDAgNS TE Ore ÎUIIXI LINpUDI UIP amp IHDUDSNS DIRSAIIU ALIA] IBIS Dp RI IP ra IUZ IP HE sad DP e BDIULIA) IUDA zl BE IS 1V1S 30 VI ISA HILNIA BNS LOT 5s9'016'85 SF IS TITBNd IIILVULS ITIAIN d TV VI SO ILENIA 00 VEI TOFIS 016%, JLLNSABAS Al ZD 2-9-£=8 1 3 5 S+y=£ z I a | țresmauj amap vuaano “axa up arena 109 | nur rea ET mur up IUR UTP “IL Dar |-qdeof Ido ad aBuus ED)

7 - Îei- ICapi- tal Sub- capi- toi Pa- ra- graf] Gru- pa / Tilu Ar- îi col Ali ne-i at Denumire indicator Prevederi bugetare initiale „bugetare Prevederi Drepturi constatate definilive Total, din an din care: din anii precedenti curent ul Stîngeri pe alte cai Încasuri realizate decal incasari Drepturi cunstatate de încasat B 3=4+5 4 5 8=3-6-7 4202 4502 ol 02 For tei Sume pi antare 1 Socia RON 892 00 396 Uni So 3.137.000) 9.000 910.000 54 000 11 500.000 Le 102561 1 494 537 41497 527474 283.0 2336 Director Economie Ec.Smaranda HARACICU 500.008) 23.611 498.537 42497 283.00 244 064| LO256 AUR 537 42.497 asa st 327.074 Sef Serviciu Buget le. Steliana Stanciu

6oT EET 165'999'% 65999 TR 0160099 z0 oz ST OTE VISIT 10 TO TOR TL OLE LI PL £0 SF 9S+ 076 LTS'LLI z0s9 VOL ERE ROT EST UT 076'610'LUE D065 RUT 0 0059 669'L9£ 669'LIE 669'19£ AM LE TI JO ENUDI RRIMOId 15 PAID INIIOI A 50 GIF6I0 005'680TI 000 BIBIUNLUOD INO o Flo [000'£ dupi) co RE 00FE9FTI 00U'SFI II VIVNOLLVN VINVYADIS IS VITENA INIMIO | 019 IUTE IILE TI SII i BO e VIYNOLLYN IS VDNTBAd IAVUVAV ŢI PILA î 0009 BTL 000'ESLa! 000008 | IS ONIATId HLIVZNVIL T0SS i EG EES E YO TES 40090 RIDUDĂ dq NY [e io TEST 1£9'zEVT TOT WF LELE 000 [EST IOJIULOSIIĂ P Ap Di AI9S Ol VO0'0STS DINAAJ ap | 1ounmumadi 3 nuuod LO GOL OLE Gr 0006606 IITIANA ALT z0vS 66 LOL LG LIVE 005'068 co PRE 008068“ LE 00651807 IS PeINOMY 10 SEES 166 LIVE 0050681 006'S18'07 ANYILXI IN IV IS TITI zoIs LLG' EST OF LG OLGSETOL O0GTIL HIIA IS PI PA 0 00lS 198 LIT VOL LS 6TO'S8S 655 0165068999 TTHINLTIHI IVLOL 008 s 9-s=L 9 s F E z a v ied ap auBaj a13Înq TBIL [07 Iar ata Ra RETINE rute Bu 103BIPUț asttunuo[ sd | deo | - nd ta ap apa1D / 1 m o3uourefeSuy 12 E lay -n15) | -Bd |-4nS - 1 'Srd _ 7 INTINLIDNB TV ZA ININOI BLOZELLE IVILOL

LINGE pr 0810967 OLS doo IS RIUDISISY 90 | LES SSE'SLOI 2P ZEI UI P[PLIOS z0 LES OR8'TSO TEO SSCSLOT 00S'STT NENPIŢEA | [S 104 IP ZLI UI P[RII0S so fos FISTE z 0S0'TSU'Sb OLTEEG ES GTG TE VIYIIOS VINALSISY IS 1089 55965 559'65 BOMBE IPB 15 | DULDINOP ÎN MN os 60690 160199 LE LG LII OLG'PERTEE dp 35 DZEU "IZIDA DUOZ co nord amunaau 0 681069 106911 681069'11 DAF 069 uods 10 $60'167'£E TLS SE ot 9STLSEGE 09 18 HIIALIS so LORE £ TR WET Ip ISP 90 £ +09 090'ERL'EI 2133403 to 18 dp DgNĂ o OLL'b98OI LE i 90F'SLELI ACM SEAS i) S 159 VL 005 po IS VU 089 azer Ip 30 ss OILE E 0669ES VO EV 10 GSL LISTE 0GCIPES IOF EI UI NIIAIDS 90 SU OTE Boer ILVIVNVS 7099 986'S18 RIPSOĂ IUBIREA so TITLE co FSESELTE store IOLIDĂNS IPPUNIIS IUELULITAUŢ 0 009'095'£ DIS LINE IOȘIIUI IEPUNIIS IUPLULILAU 10 78 UTILE LTL ITTILTIS [0069098 +0 709 9"S=L 9 s € z I a Ă ANII ned op se | 103 ls 107 arsa 5 5 romeilor au | -u |; ed |-za deo | șa oma Huta a ap anpatD SPRE VAN a BIZ E 107 IIPIID lv |n | td |-ans 7 nd

Pag. - lei- Capi Sub- Pa- |Gru- Ar- An fel | capi] pa / | ti- | nej Denumire indicator tol |g aj col] at Credite de angajament Credite bugetare initiale definitive Angajamente | Angajamente bugetare Plati efectuate Angajamente legate de platit Cheltuieli efective A B m CS ni 6802 FI Crese i Prevenirea excluderii sociale 91 A tor social 02 Cantine de ajutor social 30 Ale cheltuieli in domeniul asigurarilor 7000 02 artea IV-a SERVICH SE DEZVOLTARE PUBLICA. LOCUL 7002 LOCU FE, MEDIU SI APE 03 Locuinte ol Dezvoltarea sistemului de locu 30 Alte cheltuieli in domeniul locuintelor o > Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice OI Alimentare cu apa 06 Huminat public si electrificari rurale 07 Alimentare cu gaze naturale în localitati 50 + în domeniile locuintelor, dezvoltarii comunale 17402 PROTECTIA MEDIULUI 05 91 02 Colectarea. tratarea si distrugerea 02 descurila 8000 02 Partea V-a ACTIU FECONOMICE 8102 COMBUSTIBILI Si ENERGIE 0 8302 AGRICULTURA. SILVICULTURA. TE. SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLIC. 1.592.950 1.592.950 30.757.920 37.561.520 29.02) 000 „6: a 376 1.736.920 2.322.150 107.771.030 86.370.900 87.266.330 4.058.310 000 2.804.310 28.167.766 32.432.000 28.167.760 954.000 14.654.000 20.008| 20.000 36.552 590), 40.366.260 282700, 20.504.700 282.700 20.504.700 777.700 10.777.700 10.505.600 9.727.000 177.832 51 200.474. 290 91.832 0 91.832410 a m a A E 3 a m “a ra & = a 1.739.603 1.739.609 7.862.986 82.302.705 63.770.526 21092067 119.00 1.973.067 a “ UI ci a e si ci 616.308 616.308 9.416.542 170.436,547 237.629 237623 237.629 237.628 7.862.986 82.302.702 63.770.523 2.092.067 119.000 3.067 12 933.433 “+ a Fi EI E “i Fa 26.616.308 5 e 2 149.099 5.773.820 57.980.372 30.814.073 ci = + 673 = 299 17.166.299 9.299.638 7.766.661 164.152812

FIN ZOUI 086 ras 000'9T6'S IOLLIMIOĂSULA [NȚLOIUDP UI MY 0s RIL EOUTE FT 016'016'75 zens | i OP 0S6'TOL 1; z0 unpod ss 10 | co l OSOESEBOL PIN NOSSNYUL TOS ast LIT co PUNUEILO 55 I0J9IULȚĂ co | LET ST 008'S8T to | LETESE 008'887 TUVOLYNYVA IS TOEB S-S=L 9 5 F £ z I ] a Y 3ued op aţrdar 102 [NULE RUE) 107 NIMPpuI pri | (Buy pfeduy ARII 4 | 1 nt de | o ame BEI | azusurefeduv i ap E ajuotuefeduy d DIIPIII jure |-av |-n1D | |-ans 05 eu a - a a — at

TOTAL JUDET DETALIEREA CHELTUIELILOR - buget local - 31122010 Mn E Pag. 5 — Capi-| Sub-| Pa-|Gru- | Ar-| Alf Angajamente Plari Cheltuieli legale efectuate de platit efective Credite bugetare Credite de tol | capi-| ra-| pa/ | îi- | ned Denumire indicator initiale angajament a Angajamente Angajamenie definitive = | u tol |graf| Titlu col | at bugetare legale A B 1 2 3 4 i 5002 TOTAL CHELTUIELI 0697.865.630 01 CHELTUIELI CURENTE 518.936.040 59897592) 9 70 536. 10 TITLUL f CHELTUIELI DE PERSONAL 195.906.570 1924.760.540 04 559 585.025, = 582 341.766 978 | 10 0 Cheltuieli salariale în bani 1357.416.710 132.853.170 276 10 Ol 01| Salarii de baza 95.271.820 90.564 860 10 Ol 02| Salarii de merit 4.289.640 ct 10 Of 03| indemnizatie de conducere ci 649 550 1.673.340 10 Ol 04| Sporde vechine 11.678.960 8 495 10 Ol 05| Sporuri pentru conditii de munca 388.350) ci 924 > T 10 OL 06| Alte sporuri 5.749.880 a 905. FR 664.736 10 OF 07| Ore suplimentare 386.920 900 69.784 69, 10 01 08| Fond de premii 4.887.080 8.279.500 19 Ol 09| Prima de vacanta 2.009.440 2.013.630 E a = 10 Ol 10| Fond pentu posturi ocupate prin cum! 687370 1.648.940 1.564, a + 1 z 5 a 10 Ol 11| Fondaferent platii cu ora 31 5 E 005.420 940.087 = 5 8 ş 3 ci 10 Ol 12| indernnizatii platite unor persoane din afara unitatii = 678.719 9.403 9.403.808 9.380.404 10 OLE 13| Indermizatii de delegare 177.040 165.480 43.809 43.05 43.800 «= 10 Ol 14| Indemnizatii de detasare 930 26 I0 Oi 16 10 01 30| Alte drepturi salari catii pentru locuinte 214.860 le in ci 969.740 0 02 Cheltuieli salariale în naturi 164.903 10 02 06| Tichete de vacanta 4 90a 0 03 ci 489.860 41.909. o 39.727.650 733.650 39 La) F 38297 4 10 03 Ol | Contributii de asigurari sociale de stat 31.589.880, 30.760.076 29.860.099 29.860.099 29.860.099 10 03 02| Contrib z 5.007 îi de asigurari de somaj 9 70 573.070 663 876.920 873.070 675 338

Pag. 6 - tel- Capi- Pa-|Gru-| Ar-| Ali Credite bugetare Angajamente pi ra-| pa /| fi- | ne Denumire îndicator REA initiale Angajamenie | Angajamente Plai legale Cheltuieli ra angajament > tol „graf[ Titlu] col | at bugetare legale efectuate de platit efective toi Credite de definitiv E ? vi Î e o a = m m I0 03 03| Contibatii de asigur sanatate 7.895.900 8023130 + HR 280 + 10 03 04| Contribatii de asigurari pentru 489.960 323.952 28 accidente de munca si boli profesionale ȘI = E ŞI & EI 10 03 05| Prime de asigurare viata platite de angajator pentru 30.1 10 03 06, Contiburii pentru concedii si indemniza 1.513.060; 20 TITLUL fl BUNURI SE SERVICII 1753.968.020, 229.049 590 404744 20 0 Bunuri si scrvic: 33.826.830 18.352.960 30.237.757 9.986 20 01 01| Fumituri de birou 13.879.730 S4a 840 20 01 02| Materiale pentru curatenie 308310 20 01 3 | incalzit, iluminat si forta matricea 1 E 16.694.192 16.668.983 25.205 i& 20 Ql 04| Apa, canal si salubritate 20 01 05| Carburanti si brifianti 20 Ol 06| Piese de schimb 20 Ol 07| Transport 6.750 a a = 20 OI 08| Posta. telecomunicatii. radio, tv. 380 2.207.886 ra = ci E = i ci = ei prestari de servicii cu ctional 1.069.460) L OS 1 20 Ol 30| Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare 984.900. R765952 5.628.917 3.355.837 13880 E 20 02 14.542.020 18.647.090 17.339.365 20 03 Hrana 1.367.250 1.593.740 20 03 Of | Hrana pentru oameni 129.250) 474.740 20 03 02 063.364 1.063.364 1 animale 238.000 119.000 RIS n 250

|Capi- tol Sub-[ Pa- capi-| ra tot grat| Gru-[ Ar-| Ali pa/ Titlu neg Denumire indicator Credite de angajament Credite bugetari înitiale definitive Angajamente bugetare Angajumente legale Plati efectuare legale de platit efective Angajamente Cheltuicţi B CS in 2 20 20 20 04 04 04 04 05 05 05 05 0% 0% % 09 1 13 14 15 a că 02| Deplasa 03] Prime de asig Medicamente si maicriale sanitare Ql| Medicamente Ol | Deplasari interne, detasari. transicrari în strainatat Materiale de laborator Carti, publicatii si materiale documentare Consultanta si expertiza Pregatire profesionala Protectia muncii Munitie, furnituri si amament de naiura activelor Xe pentru armata Cheltuieli judiciare si ex! der Of | Reclama si pubiicitate 2 | Protocol si cprezentare 77 276 T48.160| 700| 1.022.670 1.764) 105.400 73 io 970.L40 XS 40 119.000 161.420) a ci 591.200 8.350 40.000| 85.000 5 RRIRIO 861.740 6.860 1.207.460 &L.400 ab400 3.000 = - z = 661.200 1635.909.620 20.000 59.000 23.970 Ba 360 27392 168.083 = = > 2 = a 392 30093 428252 3 ri 1.003.392 3 = Fi 090 169.729 638 624.208 206.078 663

t OLFTOL [DODISRI 201 20BI LIMUIDJSU 10 10 15 CE LE TOL [00098] IUNI 10 15 FRETOLI Tr OLE TOLI J3DFANd HILVULSINEINROV SEINI RINUIASNYUL IA TAUIIL IS [0069 IT UIAA e OF 000 000'8ZS'001 DOORS OO 901 000981 65 ŢII 15 ap to Or VOI HINIAHANS ALTATLUL O, BOO ETEA 059'SIFI Sursvoj op e; tzueaog [50 £0 O£ R66'ETE1 099 FL TZULqOp 21 fo 0£ DER IT 06SITTT WELT BUNI UI ZUMA | ED TO O 9 z ORELT DU iZuURAO m a€ 065998 £ dun DUINUL MUIE |TO 10 0E i 00r'99r ll OLE po Duo ZuLAog | [0 10 € IL 0099 DIANA IZULAOC Io 0o€ SSC LIO'SI IZNVAQA III TILL 0€ 0OFEZI ATI LOVIT SFR IEI III QBELES'OZI IDEAS IE ung nd pop ay 0E OZ MOBIL 0S0'8IE 00081 AUDĂ UBIS: m OT 9 009'PIL un bo O£ 07 8 9-S=L 9 s + E z I a Bed ap IMI 318338 a 3 | 102 | NUL VEI] 103 area vid radu POE 103BIPUT HUNI bau | -n | 7 ad duo | 10 mr URL 2 TeBuv IP IIIPII APD bv av | |-qng i 8

OSG'POE FOC US6'FOE 0000 IAD LI 68 LPE'LOS list 00 LSE'O0L LSLOQL 000'tOS asmg 10 6 167, | LOLE9OI 000'FOFI GOLFOS'I I1TV XI INUUL 6S 0658 GE IFRLIOS IMI Nod BIO III, 0 TO LS E SG DT TOL OTE TUL INJLU UI S[PII0S DION 0 TO LS ELE 16616917 OSTFOVLT TES IT IBIDEM UL DIE 10 70 LS z +06'£. FOG'SLI TE SU 001 | TLS E VTVIDOS HA TNILIL LS | 000 Pop 170 LO 95 | 00£T („epeuoneu | [0 40 98 00£LOI (di) | IP [MUDUNISU] 0 98 899906 06 156'06L 00£'S00'T Tes [ap ramuri] | ZO TO 95 16006 SON EN 568'£8 DOVE ŢI IO O 65696 9 PLS 98 DES 000TRET [DV TOS (354) [LI30S |npuoA Up 0 95 or poa ormpy) | E0 IO 95 LZ6'TEE eounțun ep ap vama | TO 10 95 57595 0L99 („TION PI 10 10 95 ur TLF'6SE DEL Ip NPUOJ UIp IUTIBOIA m 95 ra ŞTI XICPOTI USL TUVUATIYISOd YIN NICE TUVINVNII AD ILIHIOUĂ HIA ATILIL 95 Tz6$91 32 0 SE TEGO TEI 009'700'S1 10 ss | T6'89 009'z00'si [009'9LW'0I se 8 9-S=1 ] 9 5 E z î a | DAIA nad ap Ie | 192 |N | oa atesar a ste a aprut Mon UNUI bou | -n | 7 ud idea 103 neg azusurefesuy a IP INpI1D EEE = aILIÂN INPIII UV |-IV [DID d [dr der 5 Sed

3 = E = A sr LLOGERT GP BLESELOL 006 FILTL 3TVYINID SIVIBNd 0 001$ OS VTS'LSTI” 1491N9 [DUR 18 NUP LI NEL J 16 UTE LET OTEL - TONY NI IS HNIIIIIYA IINY NE ILVTId AX IAD s8 ) OTE ÎNTIND IANY NI IS UNYV NI ILVINLI343 ILVTI vs TE 000'000'TI Daqnd MPIII dp | CO TO IR | | DIpoID Ip | JO [O 18 000'000'TE 000'0STLI DUIUL MIP Ip WM 18 018'555 TUN RSI TG SBS 000 DAN qnd ANUALE Mpa op esingqiury [SO 10 18 TI SSE 000'086'5 Iar Ip LeSMALUPII 10 18 01855 TO SREULI TG SRELI EL SA AINTIONTUL 18 TIE SSELI TOO SREULE 000'WETET 000'BEZEZ TUYVIDNVNIA INALLVIIEO 6L VF Asi ) ou amo av [0£ 10 IL LIVE RO SAR 0FOEILI OLT DARDL ape 15 131 iqoW |£0 10 IL VOLT SES 16F9 0015964 [OLS L9S'FI | ap Is tute [TO 10 ÎL FOR s l95't68'ST OTET TUL [10 10 ÎL £ INLOSSLE 0IL6SI'SL LR GEL GI XI BAD 0 Wu LIE OSCE OLR'GEL PI JIN AAHDYV X TATI WM | INLOSSLE L8LOSSLE 01L'659'SL OLS | TYLdYI IA i OL _ 8 9 $ t z I a ned ap JI ada a 18 | 102 10 area oprea juatuzfesur Pet amin AEDIUL ap apa) J0IBANPUL IUNI au | -n | / ud [-uz | roz MIPIID IV | -1V | | j-ans | - 01

Pag. 11 - Credite bugetare i Angajamente - a redi e _ oxia ente Anea E] Plati | te ti- | ned Denumire îndicator Credite de definire | Angajamente Angajamente Plati legate Cheltuieli angajament i >“ bugetare legale efectuate de platit efectiv Capi-| Pa-|Gra-|Ar-] At toi | capi-| ra- | pa / iul |graf| Fitlu| col | at E o i B _ 1 3 1 AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE 40.815.900 41.896.500 01 CHELTUIELI CURENTE a m 994 8.507.000 38.291.971 10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 25.007.000, 22.695. = z e 10 91 Chcltuicii salariale în bani 19.019.360 17.497.950 15.589.680 10 01 Ol | Salarii de baza 15.662.680 13.967.530 18 Ot 05| Sporuri pentru conditii de munca 199 10| 10 Of 06| Aite sporuri | 680.450| 10 Ot 08| Fond dc premii 800.980 10 Oi 09| Prima de vacanta 1.166.130 10 01 12| Indemnizarii platite anor persoane din 410.000 0 OLLI 0 82 Cheltuieli salariale in natura i a indemnizatii de delegare 31.040 33.600 i0 02 06| Tichete de vacanta 39.000 10 3 Contributii 3.987.640 53.197.230 24.066 10 03 01| Contributii de asigurari sociale de stai 4 1770 3.762.060 10 03 02| Contuiburi de asigurari de somaj Li0.420 103 sn 10 03 03| Contributii de asigurari sociale de | sanarale 1.146.470 1.065.720 02.210 302.210 789.773 [0 03 04| Contributii de asigurari peni accidente de munca si boli profesional 30.890 [0 03 05| Primede asigurare viata platite de angi tor pentru angajati 30110 30.120 28334 28 A ci 5 10 03 06| Contributii pentru concedii si indemnizatii 50.000 365.00 49.252 149.352 IEBUNURI SI SERVICII 12.500.000 13.995.740 14.619.776 20 TITEU =

L 9V'OTEL A001PES AY o Oz | 000'059 EA 1OJOSIIU POIPLUIZIDI UI IUNIIIR VIP ILASIOP area pr 15 SE 0 [ DOVE 000001 epeuorsorord tr a ini 1 arsi 00007 APLIDIBU IS eo gAd “URI UI O 00006 ut 170 90 0£ TEL GEL | 1£6'6iL 09698 000'St9 RIIJSURII Uesejdad | 10 90 OT 096188 000'STL “Lesepdog 90 o CTE O0S'EOE 0000 IPIUDAUL Op II3IIqO 3 [DOE SO OZ az 000'0rT IBHIDAUL Op 10[IIGO INEL p UMUNE So oz SOF SOL SLETSE GLETSE 00 000D0L [10 FO 07 080908 000'00L I|PLIDILU 15 0 oz Lut 000'0SP MIRI m oz 965 OLE LIVE AILHONIUAȚ IS MOUNINUL |0£ 10 OZ Sti OUT VOULSI 58 IDUBIUL TAL OIpRI DOE [RO 10 OC ss F9FOS 000'L6 [00009 qutgas op osorg |90 10 07 3SLRE br [000'6+ IS NUEMAIEI | SO 10 OZ 0S96R 05968 0sz'98 mluqnțes Is eueo edy |+O 10 07 s 005789 00S'979 IS Size 10 OZ | ÎTI 000'sEl 000'STI nod | TO 10 07 | î9STFI ti 088'ZEL nomqop unu | [0 10 07 TENE D6S'BEUS 000'PEF NIALI8 IS UNUNG 10 or 8 9-S=L 9 5 E z a v Bud ap = Te | 109 (NHL 1 (us DAU ALBU au | -n | ud adu | to; a ned dt ap apaLD SEE | 102 L. a18IIÂn d IV [17 13| Ed |-qans = Tiseq _— 1

Pag.13 Credite bugetar Capi-[ Pa-|Gru-| Ar-] Ali Angajarmente iol | capi ra-| pa / | | ned Denumire îndicator Credite de înifiale | definitive Angajamente | Angajamente plati legale angajament = toi |graf| Titiu] col | at bugetare legale efectuate de platit Cheltuieli efective A B I 2 3 = + n IV e o n 20 3 01| Reclama si publicitate 40.000 20.000 13.190 13.190. | 12669 20 30 02 prezentare 80.000 55.000 20 30 03 24,707 4707 TC non-viata 406000 532.000 48.808 = = = 20 3 30| Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 5.181.000 7.693.660) 7376704 7376704 7, 704 1313849 59 TITLUL IX ALTE CHELTUIELI 1.000.000 600.006 364.950 364.950 59 17 Despagubiri civile 1.000.000 &00.000 364.950 364.950 364.956 364.950 70 CHELTUIELI DE CAPITAL ci 108.900 ră 606 1.361.606 1.361.606 N" | TITLUL X ACTIVE î 308.900 261.606 1.367.606 1.361.606 71 9 1.361.606 1.361.606| 1.361.606 71 OLE O[] Constructii 302.000 7 Oi 02 Active fixe 304.500 206 212.206 212.206 4.685 asini. cchipanei jloace de transport 1.000.006 629.370 629.57 629. 0 11 01 03| Mobili tura birotica si alte active corporate 986.870 333.786 163 00 163.700 163.700: 01 30| Alteactive (inclusiv reparatii capitale) 1.020.630 925.750 356.330 5 5 34 PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE în ÎL CURENT -9.693 3.693 9.69 | i 85 Titu XV PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE ANUL CURENT 9.693 5.693 -9.693| recuperate in anut curent 9693 3.693 -9 693) n ma 01 Piari efectuate in anii precedent 5402 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE 5.099.000 8.293.476 43 729 or CHELTUIELI CURENTE 2.904.000 2.298.470 20 TITLUL H BUNURI SE SERVICII 1.018.000 306.008 396.176 396.176 Bun 1 479.500 496.500 805 E

Pag. 14 Capi-| Sub- capi. tol Pa- ra- grafi Gru- pa / Titlu Ali Denumire îndicator Credite de angajament Credite bugetare defînitive Angajamente bugetare Angajamente legale Plati efectuate Angajamente | legale de platit Ţ Cheltuieli efective B n vi 20 20 20 20 — = RD - E E E E E se SE OI n: ot 91 Fumituri de birou Materiale pentru curatenie ncal inat si forta motrica Apa. canal si salubritate Posta. tetecomunicat radio. tv, înternet Alte bunuri si ser cil per intretinere si functiona Reparatii curente Bunuri de natura obiecteler de inveniar Alte obiecte C vi. publicatii si materiale documentare Chcttuichi judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului. [ dispozitiilor leg e Alte cackuicii C irii Alte cheltuieli cu bun! TITLUL VI TRAN ADMINISTRATIEI PUBLICE Transferuri curente Transferuri catre institutiile CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL A ACTIVE NEFINANCIARE Active fixe FERURI INTRE UNITATI ALE 2.000 1.700 2006 800 2.500 476.500 Lada 105.100. 105.006 ROU 431.500 R0Q 430.700 1.886.000 1.886.000 86.000 945.000 945.000 943000 ră 00 200 1.008 800 5008 6.000 s.a son 200 1.500 800 700 945.000 345.000 FI z 5.975 3 as 669 = că = n ci = m a A = e = a i a i 512 381.654 89 = = 663 ci E și 596 645

0 Io o DUF99E 00F99F'[I OLE LOWE pa Je 10 10 II 00 OLE LUV OT IZURIOG 10 0£ 000ESE [000'008'5T VBOd IL TATI o€ 000'£SL'6 FT IINIAND 10 SiLSIOSI ) SAE IS VDOHIAANd VIIOLYOI ONIATId HLIVZNYVUL TOSS zl US UI 1S [1Uopooad UI HP 10 58 E EG e INTIND TANY NI IS IINV NI SL IVI AX IMIE Se 067 | ANIUND TONY 1S INV NI UTA Fe 000000! [000806 ţ OMUL DI gAd op [SO TO I& 000'0STH DUDU Ip | IO ZO 18 0000 IAUDIUL Ip HPSIMLUEII 0 8 TI ID Do PUAILp Vp | SO 10 18 TIE ILIDIXI Ip î0 18 | 000'08TS 1A AIX TILL 18 000'0s7'S TUVIINVNIA INNLLYVIIAO GL UT aJeI0Ăd100 vaponq emesede |£0 10 IL STOPA [000'sto monnsuod |]0 0 IL 8 9S=L 9 s £ z T d ap IILMIIIZI Ie | 102 |nr cai ra arăt n z[x$i ARHI out III au | -n | / sd | dea | poa BI ARIE Ip IPAD avar BPI _ IV [-1V | NS] Ltd |-qns 1 - SI Sed

Pag.16 - lei- [Capi- tol | capi- ra- tol Sub-| Pa-|Gru- graf] Tidu pa! Al at | ae Denumire îndicator Credite de angajament Credite bugetare initiale definitive Angajamente bugetare Angajamente legale Plari efectuate Angajemente | Cheltuieli de platit efective EA 6000 02 91 10 10 0 Ol 05 04 05 0 garantate Dobanzi aferente datoriei publice cxteme Dobanzi aferente creditelor exteme garantate si/sau directe subimprumutate | Alte dobanzi | Dobanzi la operati inile de leasing | Partea I-a APARARE ORDINE PUBLICA SI | SIGURANTA NATIONALA ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIOI | CHELTUIELI CURENTE | TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL ale in bani Salarii de merit Indemnizatic de conducere Spor de vechime Sporuri pentru conditii de munca Alte sporuri Fond de premii Prima de vacanta Indemnizatii de defegare Alte drepturi salariale in bani cltuicii salariate in natură Tichete de vacanta Contribu 776.380 ci 776.380 141 650 650| 11.145.000 3.000 10 795.000 ri voal 3 430.000 0.000, 000 000 995.) 730.000 219.000 000 000| 3.866.590 2776. 580 1.368.650 1.368.650 12.463.400 12.463.400 1.267.200 7.520.006 3.779.000 4,242.000 18.000 9.006 77.000 650.000 130.008 264.000 300.000 5.000 Vo 741.000 226.890 387.118 10.460. 8.069 77.608 5.697 226.896 226.890 323.998 62 120.1 576 8.063 77.608 226.890 2.226.830 5.602.833 263.161 77.608 s ră 226.896 ci 226.890 10 10.523.316 10.378.896 a E & 5 = 130.398 =

Pag. 17 - Credite bugetare Sub] Pa-|Gru-| Ar-| Al Angajamente înitiale definitive a angajament tot [graf] Titlu | col | at bugetare Credite de toi | capi ra-| pa/ | ti- | ned Denumire indicator Anpajamente Plati Cheltuieli legale de platit efective efectuate A B 1 10 03 OI | Contributii de so n Îl — o n - m ca stat 1.181.000; că [i 000 7. RI m 10 03 0 03 a Contributii de asigurari de somaj 43.000 40.000 = in i DD CR Contributii de asigurari sociale de sanatate 525.000 421.000 079 10 03 04| Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale 35.000 30.000 139 10 03 06| Contributii pentru conced: demnizatii 45.000 8.000 20 TITLUL Il BUNURI SI SERVICII 2.930.000 3.747.200 3272.25 d că FI — și și = 20 Bunuri si servicii 20 20 20 20 83.000 455.570 417.635 TE 01| Furnituri de birou 74.000. 74.000 66. 02| Materiale pentru curatenie 10.000 10.000 9353 0.454 05| Carburanti si lubrifianti 18.000| 21.760 19.492 >>> 2 06| Piese de schimb 21.000 21.000 20 Ol 08| Posta. telecomunicatii. radio. tv. internet 91.008| 103.900 969 20 Ot 09| Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 241.000 179.000 172.379 20 Ot 30| Alte bunuri si servicii pentru | întretinere si functionare 30.000 45.310 29.992 20 04 ivicdicamente si materiale sanitare 3.000 20 04 Ol] Medicamente 00 20 04 02| Marcriale sanitare 2.000 20 03 Bunui de natura obiectelor de invent: 194.00. 241.450 20 03 Q[]| Uniforme si echipament 169.000 169.006 20 05 30| Alte obiecte de inventar 25.006 72.450

_ Pag. 18 -ei- Capi-| Sub-| Pa- |Gru- | Ar-| Ali. Credite bugetare pr Angajamente ZI TI Angajamente Angajamente Plati aieli înîtiale definitive sai saj legate Cheltuieli 3 fo] | ra-| pa/ | &i- | ned Denumire indicator Credite de angajament tol |graf| Titlu | col | at bugetare legale efeciuate de platit efective A B 1 2 3 4 5 6 7=5-6 8 20 06 Deptasari. detasari, 1 rari 7.000 00 ŞI ci ei 20 06 01| Deplasari interne, detasari, transterari 7.000 = 000 ne ni ei 20 1 Carti. publicatii st ma documentare 5.000 5.000 7, = Gl 20 13 Pregatire profesionala 10.000 000 5.449 EI e) a Munitie, furnituri si de natura activelor fixe pentru 20 25 Cheltuieli judiciare si ciare vate din acti tarea înteresclor statului. potrivi dispozitiilor legate 9.000 5.006 o 20 30 Alte chektuicti 2.217.000 02 698.199 ră ră 20 30 3 | Prime de asigurare non-viata 30.000 20 30 04| Chirii 600-000 686-000 685.452 20 30 301 Alte cheltuieli cu bunu! servicii 1.587.000 008.629 = ci 1930 2.008.029 70 CHELTUIELI DE CAPITAL 350.000 1.196.200 926 ri 00N 926.331 926. 7 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE 350.000 1.196.200 926,331 926.331 926.331 71 OI Active fixe 350.000 1.196.200 926 976 926351 71 OL 01| Constructii 350.000 896.200 626.995 626.995: 636.995 2.122 71 ot 02 i, echipamente si mijloace de transport 964 71 OIL 03| Mobilier, aparatura birotica si alte active carporale 299.336 299.338 = = 71 Of 30| Alteactive fixe (inclusiv reparatii capitale) 6500 02 Pa 3.39% ca II-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE 307.019.940 6502 | INVATAMANT 138.675.020, 1771.527.940 1606.873.456 F =

Pag. 19 - Capi- tol Sub- capi- tol Pa-[Gru- ra-| pa / graf Titlu Ali- ne at Denumire îndicator Credite de angajament Credite bugetare initiale definitive Angajamente bugetare Angajamente legale Piati efectuate Angajamente iegale de plarit Cheltuieli efective B ri 5 ol 10 10 0 10 Il 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 0 01 01 ol 01 oi oi 01 91 01 01 Ol ol ol oi 3 3 ol 02 3 4 05 0% 07 08 09 10 11 12 a oa cr 04 0% CHELTUIELI CURENTE TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSON. Cheltuie salariale în bani Salarii de baza Salarii de mer Indemnizatic de conducere Spor de vechime de munca Sporuri peniru condit Alte sporuri Ore suplimentare Fonă de premii Prima de vacanta Fond pentru posturi ocupate prin cumul Fond aferent platii cu o indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii Indernnizatii de deta: Alte drepturi salariale in bani ributii utii de asigurari sociale de urii de asigurari de somaj Contributii de astgurari sociale de sanatate Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale Contributii pencru concedii si 1 6274 116 130951.000 1903.636.340 61.452.390 4.071.920, 2.499.250 10.712 410 1.701.830 2.373.506 376.920, = 890: 391.000 1610410 176.356 194 510 930 11.959.630 20.392.610 632.480 4.806.070| 148.560 126.R48 000 ai a a 5 150.630 974770 8.191.230 R50.070 1.539.940 003.420 189.750 090 20.205.00£ 387.740 7 pi = = 2.940.087 26.879.990 201 0.633.708 E E: a = a 65.268; 6.170.789 1.459 481 2.940.087 935992 26.879.990: 30. = 920.740 = va bi = = = că 6.170.785 439.483 ci 940.087 20.177.338 20643 6.026.889 335 54 5

Pag.20 - Capi-| Sub-[ Pa-|Gru-| Ar-| Ali Credite bugetare Angajamente a Angajamente Angajamente Plati eltuieli definitive | ai sai legate Chatuieli re redite de — îi- | ned Denumire indicator Credite de înitiale angajament to | capi- fol igraf| Titluf col | nt bugetare legale efectuate de platit efective A B 1 = ma n indemnizatii 1.090.226 1.204.590 091.596 1.091.596 20 TITLUL Hi BUNURI SI SERVICE 45.937.260 37.258.381 20 oi Bunur 20 01 01| Fumituri de birou 20 01 02| Maie si servicii 27.896.400 21.283.646 21.283.646 066 138.424 158.424 le pentru curatenie 244.260 227.841 227 20 01 03| Incalzi minat si forta motrica 7.780.650 & e a a Apa, canal s salubritate 1.990.066; ră s E = ri a = ci 5 282.560 202.592 = a = și a zi 3 z = r- = = = FI pi ci = a ci = F 20 0! 08 636.923 836.923 628.657 560 636.923 20 01 09 Tvicii cu acter functional = DI a 20 01 30] Alte bunuri si servicii pentru ntretinere si functi: 03.420 3.305.642 1.637.649 1.637.649 1.637.649 20 02 Reparatii curente 10.526.870 13.569.020 13.035.061 13.035.06 20 03 Hrana 1.000, 20 3 01] Hrana pentru oameni 1.008 ri 000 143 20 04 Medicamente si materiale sanitare 6.008; 14.000 1.425 1 Medici + CATE 060| 10.800 1.423 20 04 02| Materiale sanitare 2.000 100 20 05 Bunuri de natura abicetetor de inventar 214070 195.430 n = 2 20 05 01| Uniforme si echipament 50 20 03 03| Lenjerie si accesorii de pat 100.000 e = S = = < E = te 20 05 30| Alte obiecte de inventar 3.810 = = = = 20 0 Deplasari, detasari. trans

Pag.21 - lei- Capi-| Sub-l Pa-|Gru- | Ar- tol | capi-| ra- | pa / | îi- tol igraf] Titu | col Denumire îndicator Credite de angajament Credite hugetare initiale definitive Ţ | | Angajamente bugetare Plati efectuate Angajamente legate de platit Cheltuieli efective A B a DI vi 6 20 09 20 it 56 02 56 02 56 02 56 07 56 07 36 07 ol 01 02 OI Deplasari interne, dela: transterari Materiale de labor Cc î. publicat documentare icti judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale Alte cheltuieli Prime de asigurare non-vi Chirii Alte cheltuieli cu bunuri si servicii TITLUL VIN PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE Programe din Fondul Social European (FSE) Finantarea nationala*) Finantarea de la Uniunca Europeana*) Programi sirumentul de Asistenta pentru Preaderare (IPA) Finantarea nationala”) Finantarea de a Uniunea E apeana TITLUL VIH ASISTENTA SOCIALA Ajutoare sacia Ajutoare sociale în numerar 2970 10.420 206010 2.000 215.970 70 L48.R00 62.000| 892.006 892.000) 892.000 1070000 1070.00 358.990 m 2010 10.57 401.590 2 000 376 53.950 1.977.590 si 489.300 382.000 376.300 005.700 107.300 2.300 S000 1.070.006 1.070.006 358.990 st 1.048 392.633 ră a a și 190.951 790.951 ri ci 368.50A 403,926 2784 995.096 406.049 956.559 996.959 95.251 906.668

Cap Sub-| Pa- îol capi tal ra- araf| Gru- | Ar-| Ali. pa/ fi- | neg Titlu Denumire indicator col) at Credite de initiale angajament Credite bugetar definitiv Angajamente bugetare Angajamente legale Plati efectuate Angajamente legate de platit Cheltuieli efective vi 6602 = = n in 02 02| Ajutoare soci cin nati Tichete cadou acordate pentr cheltuieli sociale TITLUL IX ALTE CHELTUIELI 91 | Burse CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE ol Active fixe 01 02] Masini. echipamente si mijloace de transport Mobi aparatura birotica si alte | active corporale Alte active Xe ssiv reparatii capitale) PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT Titlut XV PLATI EFECTUATE Hi ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT DI Plat efectuate în an precedenti si recuperare În anul curent SANATATE HELTUIELI CURENTE TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL 01 Cheltuieli sala: 01 01| Sala le în bani i de baza 702.420 &.390 804000 804.000 ci 400910| ci 400910 400916 660 ano| 333,790 4.890.390 4.550.000 396.700, 202700) 102.420 8.590 804.000 804000 379.386 139.000 9.765.650 4.561.630 371.080 2.931.080 483.913 309.962 309.962 309.962 104.971 204991 -102 70214 -02 8.920.159 309.962 309.962 309.962 04971 204.991 -0214 -031 920.359 309.962 309.962 309.962 104.971 807.3 = 99.206 26-78 8227519 7819 369.021

Pag.23 - lei- Capi-| tol Sub- capi. tot Pa-[Gru- ra-| pa / graf Titlu Ar- fi- col Ali ne at Denumire indicator Credire de angajament Credite bugetare înitiale definitive Angajamente bugetare Angajamente legale Plari efectuare Angajamente legale de platit Cheltuieli efective A ca wi DOC a 91 — = -— «a > Co 03 02 05 91 02 04 05 06 08 Salarii de merit Spor de vechime Spo: ri pentru conditii de munca Alte sporuri Fond de premii Contributii Contributii de asigurari sociale de Contribuiii de asigurari de somaj Contributii de asigurari sociale de sanatate Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale Contributii pentru concedii si îndemnizal TITLUL IE BUNURI SE SERVICH Reparatii curente Bunuri de natura obiectelor de inventar Alte obiecte de inventar Alte cheţiuicli Alte cheltuieli cu bunuri si servicii TITLUL VIH PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE Programe din Fondul European de Dezvaltare Regionala (FEDR) Finantarea nationala*) 133.000 340.000; 19.000) 953.300 740.000 18.300 000 7.800; 220) 4.340.390 3.200.000, 3.000 9.008 1.131.390 1.390 17.000 35.000 375.000 19.000 200.000 984.550 705.000 17.000 180.006 7.500 4.000.000 9.080 9.00) 03.630 63.630 8.200 703.792 176.922 7.2909 70.49% 513.770 7209 703,792 ia 7.208 176.922 2

DIRULE 098 FI NUMI od nesory 191 10 Ol ASTE OTE 0569 [005'89 op (CE 10 Ol TI LEVI 007108 ENPIIUN ? Up dueostad 10un tnezimuapuț | 7 I p pu 61586 iso 00VBOI 09615 pmund ud adio umsod nquod puog [01 10 Ol 791 muzoea op eta [60 10 Ol | sub nud op puog 180 IO Ol îs Trei ibE 06 uruods ay (90 10 Ol OESTIT 9SS'TUT OTE SLT OLS'L6 PouniU ap nod [50 10 Ol STEPE £ op 10dS [40 10 OI TOE ES TU D909 npuos op oneziuuropuț [£0 10 Ol LOS'RE LIST s'6T 00r'ST mu op | 20 10 Ol ES 0S1'R6L'S vzeqap iuepes | 10 10 Ol 696 0011298 TURA UI A[PLIR[LS 10 ot £9G' FPS OC TVNOSYId SA TINTE 01 TE su FOUNOT OPEL OLT BE OLIVLUSS IINIUNI 10 STOCUL 5 LFETOLIS DIA IS VUNLTNI TOL9 8017 RO [000009 tneseda oxyoampe any |0£ 10 IL I[RIOĂ10I DANIE due IS PIN |£0 IO IL 17 oi ozi ULL 669 00% £98 1nnsuo) 1 EQ 10 ML 0TTI ATI 079 097 Ov ESTE ax AMY 0 Wu Or "or SBALEIV X TAMIL IL +07 00794 1 o OFFLI („ouqiânoou gama [0 FO 98 by op sotmuzul | TO IO 95 s 9 5 ţ z 1 a v IAPIIJI ud op au$o Ie | 102 [NIL [3538] 107 U N MII arda as d di HPMIBUD BUId | azuaefeSuy MIA ap INPIID UE [IN ARE | TEA | 10) L ore 1 IPIID _ e UV [-1V | DID | td |-ans of - Fr Sta

Pag.25 - lei- Pa-|Gru-| Ar-| AH Credite hugetare Angajamente - Credite de | e | Angajamente Angajamente Plaii Cheltuieli Capi-] Sub- tol | capi- ra- | pa / | | ned Denumire indicatar initiale legale i definitive angajament bugetare legale efectuate de platic efective tol ;graf| Titlu] col | at A B l + i + a m 10 Of 30| Alte drepturi salariale ini bani 460.120 337,366 533901 10 03 Contributii 1.985.820 2.243.050 2.195.594 2.195.594 10 03 0O[| Contributii 5 — ERE: 5£ a 2 si E asigurari sociale de stat 1.484.750 1.697.130 1.677.055 1.677.055 16 10 03 02| Contributii de as = a pi 39.730 33 RS = Fa ra m = = E = 10 03 03| Contributii de asigurar sanatate 362.790 407.400 10 03 04| Contriburii de asigurat accidente de munca si boli profesi 25.000 | 10 03 06| Contributii pentru concedii si indemnizat 7 5 7 £ 20 TITLUL N BUNURI SIE SERVICII 160.000. 348 = x a 3 * “+ â + 20 01 Bunuri si servicii 13.760.900 2.088.300 2.032.636 2.032 636 18: A = 79.404 20 Ol 01| Fumituri de irot 11.874.000 20.906 20.906 20 Ol 02| Materiale pentru curatenie 21.006 17.000 11.298 11.298 20 Oi 3 | Incalzit. iluminat si forta motrica 354.000 400 397 1 < a = = = = 20 01 04| Apa. canal si salubritate 39.700, 40.900 39.697 39.697 z = 20 Ol 05| Carburanii si tub: = + ci Fa ilanti 38.906 33.920 3 20 Ol 06| Picsc de schimb 16.000. = t ci 20 01 07| Transport 3.000 1.008 870 20 Ol 08| Posta, telecomunicatii. radio. tv. Înternet 125.000 146.560 134.940 134.940, l 20 01 09| Matei = Fa = 5 | caracter functional 703.000 863.800 856.227 506.426 49.801 20 Of 30| Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare 386.300) Ei = = n MI = 4971 20 02 Repari tii curente A

TE ORE TLF ONE 00£'665 SL Et (GI) Ap Up UPIĂDIA 10 9s RE EST LLP OSE LEONE 0: 665 DSL OP TUVUI3AaVISOd (NI4) INYILXI TUNUNOA NIA IUVINVNIJ 01 SLDIHOBS HIA UTILI 9s tot CTE FLES VILLE E DUBLE GT ung na ay JOE OE O 6 SL SLEGL SES'6L 000 od SII E [90 0€ 07 SLaLS 65 LE 665 LS 66S'LS BUNELE UDOSI HUI [PO DE OZ 0007 IS [TO DE OZ vei) se MIL bas tt 00090867 HDMI DE OZ 09 SET str SF avort 00TTZ NIUNUL vi 0 Wt RE 096'£ 006'E WO'T 000 P[Ruorsa:ord OZ 9 8659 [3659 IS me IL OZ 0659 000'LT MUIE sedog 90 07 E SUE ELE'SGI LEO [000691 * | [0 90 07 990 ESTE nus 961 9 c LOT 059'TIC Baa 0096 JBIUDAUI dp IO II 1 OCE. SO OZ Bora od y39 15 IULIU SO 0z Lope 0£9'TIT los Tr 00 000961 TENIOAUL Ip LIMEL Op LUNG So oz 5 09z1 DST | FO bO OZ TEL 005T 0005 em [TO 40 OZ uşa 0855 089" 089 00£'9 auouetpoy [10 FO OZ 089'b 00s'0T EINER IS MUIULDIpIp 0 oz Bicst 000'6li nud | TO £0 OZ 0ST'801 000'6l1 LUPI] o oz 8 ISLE 9 s £ z I a Y ap 212321 103 aa 101 a[eBaţ a IUNI -a d ded | 10: IMPUI DEI Ip PAID PUI AŞ By 10 3NPIID 1 | na) | td |-ans Taj - _ “ E

era bsi FEL VW [096081 auudoa ap 10ds [O 10 OI LT LITEI OTET 0Mmpuod ap |£0 10 DOI SIF 068 FOSS 068 oct or ap [70 10 OI IF OTE ze ap iumes | 10 10 Ol GTTOTEEI in FI JUP UI 10 oi TON ESSLI L'669'Li DOS F06'6i TVNOSY3d JI IT TATAL 01 z EG ETO'Sb ES 10 T St ora 6zo V'IVIDOS VINALSISV IS z089 JUIMI [NUP UI 18 UR UL IMI De[d 10 S8 INTUNI NI | IS ILNIGIDIUI | INV NI LLVTd AX s8 FI în TANY NI 1S TUIA IINY NI IVI vs %1'79 Te LETS ONESONI ASA) DE 10 IL LLS ape 18 PINONA ION | ED 10 IL cre cor dp oazogfiu 15 Use TO 10 0F6 ENE TIE [10 10 IL LOLOEL 159991 999 OTE GTS DAI 10 OCOL | LPF 999] OTEGLTS X TATLIL IL | LFE 9991 LDE999 OTE TV LIV) 30 NTINTIHI UA | LT6' TE LT TE LEG TES noTEPE e] op [DO 10 08 LG LS 05509 vam | 10 10 98 3 9-5=L 9 5 7 € z T a Y ned ap 318335nq | 103 [ABEL Je) [02 PMI presa ne 3 3 ANII bou | -n | ud |-ut idea | roz ne ned aquomuefesuy |. | AP PAID BEE LI 213350 IIIPIII TV |-IV | | |-anS -19j - LT Fed

1659 SIL 1 8597 0008 quuyos op ast g |90 10 Oc SAFE tr&'09 17609 OTET 04916 IS HURINĂ 0 10 0 FOLII sr DIL'STI a DOVE 009'0FL Is dy | FO 10 OT LE BEE 1960 tor SG TO 09F' 109 BOLUGIU IS eu “ZII | ED 10 OZ TRE TO6'sE DLFLE era [70 10 07 56909 FOE6S TES 00719 00L0r nong ap | 10 10 OZ RET a 099 t 15 MUN g 10 OZ LSTLIRS RS IS IE TAIIIL a til 59 0GITI 18 Hpaauoa nNUDd 90 to Ol 19917 097 0907 019 UFTLT 1Joq 15 POI | nnuod FO 0 OI SES'LR9 9 DPI [E dp ajersos uemârse op Innqinuo”) |£0 tO Ol ISS ss RS feros op ap mnqinuo) |70 £0 Ol 595'6SLT TESTUUT TES TESTULT Ip [BIO ap | 10 £O OI RULES E FR FRO'[99'E 005'8£6'E OPERE minate) to ol ÎNVO' EST 899'îbT AIE LPE ON9LIT neg ur ojeumjes umdoip ay 1 IO Ol DEO'I DECI 0501 06FOI 000TI op | EL 10 01 SiS SIL SIL068L 059'8s7'6 MOT pane mp soun otnegd 1 ZE 10 Ol sis SLE'9 006 006 ud unisod anod puoq [03 10 Ol zbl'9S LOR 940'89 05169 mueota op eg [60 10 OI VIS TIT FOTELZ 00808 0ST RT ud op puoq [80 10 Ol TFE 055 OSFELI USE [90 10 0 L9SOTI ci TITLTI 0816 LUN Op nauod |£0) [0 OI s 9 £ £ z I a w | Ama op a | 303 [NUL 07 MID armat pri Fra areas A Lou | -a |; ed idea | rog HPI Bed | Ip E _ aquouefeâny d 1 | | RI] -ta |-ans ţar 8T5ta

e Pag.29 - tei- Credite bugetare ngajamente | ned Denuntire îndicator Credite de ——— Angajamenie Angajamente Plati | Cheltuieli i Capi-| Sub-] Pa- tal | capi-| ra- înitiale definiti efinitive vale angajament legale bugetare legale efectuate de platit tal |graf| Titlu | col | at efective 20 OLE 07| Transport 20 Oi 08| Posta. telecomunicati radio, tv. internet 213.560 245.060 228.636 225 "e, 5 * ei 20 01 09| Matcrizic si prestari de servicii cu caracter functional 22070 13272 20 Ol 30| Alte bunuri si servi cii penru întretinere si functionare 291.310 349.120 = i ti = E ci 279.369 20 02 Reparatii curente 164.270 TR 20 03 Hrana 1472.74 ţ 20 03 Ol | Hrana pentru oameni 1472740 1.163.223 1.061 1.643 20 04 Mocdicarnente si materiale sanitare 30.970 20 04 01| Medicamente 39.160 20 04 02| Materiale sanitare 610 na 1165 20 04 04| Dezinfectanti 4.200 4.100 20 05 Bunuri de natura obicetelor de inventar 23.600 50.100 38.907 38307 20.793 20 05 01| Uniforme si echipament 1.500 15 20 05 03| Lenjerie si accesorii de pat 5.400 406 i 20 05 30| Alte obiecte de inventar 36.700 48.550 38.758 = = E, 166 16 20 06 Doplasari, dotasari, translerari 6.000 3.960 21645 20 06 ci pa ră = ci 4.000 ] 2.008) 4 £ ci 686 mentare 6.500 7.500 3 20 12 Consultanta si expertiza 5000 20 13 Pregatire profesionala 27.000; 19.000 3.263 3.263 3.365 2.368 11.163 20 14 Protectia mun 20.240 18.340 558 = 20 30 Afte 2.514.576 206.079 3.152.306

Pag.30 - ței- Sub-[ Pa-IGra- | tol | capi ra-| pa / tal | graf] Titlu at Denumire indicator Credite de angajament Credite bugetare initiale definitive Angajamente i bugetare | amente legale Plati efectuate | Angajamente legate de platit Cheltuieli efective A B a n 7=3-6 20 20 20 20 m = ma 57 7000 02 01 ol 01 01 01 Protocol si reprezentare Prime de asigurare non-viata Chirii Prestari servicii pentru transmiterea drepturilor Alte cheltuieli cu bunuri si servicii TITLUL VII ASISTENTA SOCIALA Ajutoare sociale Ajutoare sociale in numeral CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL R ACTIVE NEFINANCIARE Active Hxe Constructii Masini, cchipamonte si mijloace de transport MMobilir, aparatura birotica si alre active corporale Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale) PLATI EFECTUATE IN / VH PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT Titlul XV PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE N ANUL CURENT Plari efectuare i anii precedenti si recuperate in anul curent Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE 21.06% 2.412.290 21.174.160 21.174.100 21.175.100 8.000 458.000. 458.000 3.000 453.000 4.000 77.70 14 22.000 337794 26.745.290 26.743.290 26.745.290 400 5000 213.000 16827 68.666 21.634.423 = a 49.192 -49.192 3 350) 64.976, 49.192 ga 64.926 50.836 z a, 19.192 -49.192 2.283.117 289 8.270.289 270.289 367.97: 267977 267972

TFOLIR SE RE DESSETEE OTE MDA TIS IS PINNAB IL TAT a [SREOI oa OUT IS 1poouoo rmuod [90 O Ol anti zi ct NE ([0Q [8 RBIUNIL Op nod uemâise op (40 fo Ol GTR ES GTS GIS ONES 000051 | p [1205 fo to ol RET birt 617 00091 ap z0 to ol TIS 10 £o ol STEEST ST6' EST 0S6'EST BOD FGS to ot vecie PILRIBA Ap ADU 90 40 Ol PIMPU UL 70 ol VROLZI 0 TIT UI |Q£E 10 OI Bas aumBopp op 10 OI 11509 11599 [1599 02599 BUD'BOT muasdop po [80 10 Ol cos 95 9187 9IS+ ai unul a) [ZO 10 DI SEl%i umods any 190 10 Ol ȘI coc Ip 10ds | 10 Ol NOR ur ST Ip | £0 10 Ol | 599'£ 9991 Boz unu umpes | ZO 10 OI UT s ST6GLIS BUOSIS ap IuP[eS [6 10 Ol î turq BS DIM) 10 Ol STESSTI IO IHINLIIHI ITALIE OI RVE ILETELOE ANITA VIIINLTIHRI 10 ES OLE ED YI WELT BUG LEU VINTBId IUVLIOAZIA IS NINA NIS IINIIIOT TDOL 6'LY TOLTOL TR SOLZOE ES VB ILLLO JESSE 1dV IS NITA IININIOT 00OL 8 9S=4 9 5 € | z I a v AAHIIJI ud ap 15 [192 | ABIL 107 HAIM) nud axate IABIULDP 1 ap PAID A UNUI au | | / ed 1dea | 10) | ayuawsleduy DPI ____ BUY Tv | TO ans - A!

DI 18 PINONA II (FO 10 [L 0cO' be 00 OLS ETES uodsue ap Is “unse [70 10 IL 09ESSTRE 000'PSLLT [10 10 EL OLEVFTRE 10 IL OLEVFTRE TUVIINVNIJIN SALLIV X IML MU TLU9NLI OLE IFR IA NIINLTIHI O 097'£0E'ST 0S$'s01TE OTE ELE (8 N am ur [OF DE OZ sr 00WZEE UBS E [90 OE OZ sI RE TE 121245 DIV | E Oz aon's [000% LIMOIJ vi oz | oi 000'Bi UER £I z 1213JSURI) “Wesegop DUDU | IO 90 OT 000'BI BOUL "LIPSPIOp “Liese[ dA 90 oz TIR 000 00001 op aalqo aj |OE SO 07 000 BUBUI monuediyoo is | 10 SO Oz SL VOT IRIUDAUI DP BMP Sp so 07 6E9SEE ase 000" IMLONIUN] 18 III, nnuod sunung ay [0€ 10 OZ SUS LLS SUS 00 TAI | AL MOS | 80 IO OT Sb îs 0001 Usi LINE 15 10 0 195% ST VOIT POLMOUL zeu |CO 10 07 LG LT LTSLT LEG LT 00009 mura rue |TO 10 07 asi 000'vi noa Ip i0 10 Oz BSEOLE 000'ES9 aL 15 UNUNg IO 0z 8 95=L 9 s F E z T a v Ț ns ap AITAPIJI a1rIÂnq 18 [| 10? 107 x x areiiar = a app bou | | / ed |-vz deo | 101 NEL a a AP FETE A = + 19) să zTEBra

Pag.33 - lei Capi- tol Sub- capi tol Pa-[Gru-| Ar- ra- | pa / | ti- graf] Titu | col Ali4 ne4 Denumire indicator at Credite de Tm angajament | delinitive Angajamente bugetare Angajamente legale Angajamente Plati Cheltuieli legale efectuare de platit efeciive a n 1402 SI sI 2 a a ot ol 01 ot Ol 91 active corporale 30| Alte active fixe i pa OPERATIUNI FINANCIARE ui capitale) TITLUL XIV RAMBURSARI DE CREDITE Rambursari de credite externe 05| Rambursari de credite aferente datori: publice externe tocale Rambursari de credite interne 05| Rambi te datoriei publice int RECUPERATE IN ANUL CURENT Titlul XV PLATI EFECTUATE IN ANH C PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CUR Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent PROTECTIA MEDIULUI CHELTUIELI CURENTE TITLUL IE BUNURI SI SERVICII Alte cheltuieţi 30| Ahe cheltuieli cu bunuri si servicii CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL X ACTIVE NEFII ANCIARE Active fixe 02) Masini. cchipamente si mijloace de PLATI EFECTUATE IN ANH PRECEDENTI S 400; 46 100, 17.980.000 17.980.000 5.980 00) 53.980 (00 12.000.000 12.000.0i 18.282.700 18.155.000 18.155.000) 135.000 18.135.000 127.700 127.700| 127.700| 3742600 17.980.000 17.980.000 5.980.008 3.980.000 12.000.000 12.000.000 20.504 700 20.377.000 20.377.000 20.377.000 20.377.000 127.700 127.700 127 700 195.788 e! EI = = a ŞI & na a E = = 853.922 100.000 00.000 117.635 869 = 922 A 922 “i 921 385.922 000.000 000 6000 = a = vi z & 3.383.922 5.385.922 17.166.299 12 000.

_ Pag.34 - tei- Capi-| Sub-l Pa-|Gru- Credite bugetare Angajamente — Angajamente | Angajamente Plati self deficitive saj tegate Cheltuieli ra-| pa / | îi- | ne Denumire indicator Credite de Înftiale angajament capi: tot igraf| Titlu| col | at bugetare legale efectuate de platit efective = + a e o VA = m n a transpori 117.700: 117.700 - TI 01 30) Alteactive (inclusiv reparatii capitale) 10.000 10.000 8000 02 Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE 200.474.290 0.436.547 170.436.547 170.436.547 164.1 8102 COMBUSTIBILI Si ENERGIE 01 CHELTUIELI CURE! 91832410 82.237.629 82157629 92.619.033 85.102.600 80.456.922 30.456.922 9906617 40 TITLUL IV SUBVENTII 46.769.000. 70.100.000 66.288.000 66.288.000 66.288.000. 76.737.695 40 03 Subventii pentru acoperirea diferentelor i de pret si tarif 23.000.000; 70.100.000 66.288.000 66.288.000 66.288.600 76.337.695 40 20 Subvent pentru compensarea cresterilor neprevizionate ale lor la combustibili 21.769.000 AI n FITLUL VH ALTE TRANSFERURI 10.076.600 3.002.600 14168922 14.168.922 > wa a Tansteruri interne 10.076.608 15.002 600 14,168.922 168.923 a a 28 | Cheltuicti necligibile ISPA 16.076.600 15.002.600 14.168.922 14,168,922 70 CHELTUIELI DE CAPITAL 1.296.250 6.729.810 1.8245 14.168.922 a 4 71 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE 296.250 6.729.810 1 7 OI Active fixe 7.296.250) 6.729.810 71 Construct 4.696.250 3.807.250 LI 71 Oi 30| active fixe (inclusiv reparatii capitale) 2.600.000; 922.560 109.100 109.108 84 TITLUL XV PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE ÎN A CURENT -40.829 o a Titlul XV PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SE RECUPERATE ANUL CURENT 10.829 2.529

Pag. 35 - lei- [a pi- Credite hugetare Angnjamenre | | tot | capi- rac | pa | 6 | ned Derumire indicator Credite de definitive Angajamente | Angajamente Plati legal Cheltuieli angajament cgaie tol at bugetare legale efectuate de platit efective Ali A B 1 ? Da h = o CA + DE n n = Plati cfectuate în anii precedenti si TecUpri te în anul curent 40,839 40.829 -40.829 8302 AGRICULTURA, SILVICULTURA. SE VANATOARE 283.800 288.800 = E & a E E) Lt a 256.088 = = Bă p _ F r e BI CHELTUIELI CURENTE 283.800 288.800 256.088 10 TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL i 156.717 oi Cheltuieli salariale în bani 133.800 123.589 123.989 122,580 IQ Oi Ol] Salarii de baza 132.800 132.800 113.553 9.020 H 01 03| indemnizatie de conducere 5.000; 5.000 906 306, 906 10 61 04] Sporde vechime 10.000 10.000 5.476 10 Ol 08| Fond de premii 5.500 10 Ol 3.500 3.5608 ca indemnizatii de delegare 500| 500 10 903 Contributii 36.008 36.000 I0 03 01| Contributii de asigurari sociale de stat 26.000 26.008 10 03 02| Contributii de asigurari de somaj 1.000 1.090 RAR 10 03 03| Contributii de asigurari sociale de sanatate 6.500. 6.500 64 5 a “+ FI: a = E a 10 03 04| Contributii de asigurari pentru accidente de munca si bali profesionale s00| 500 10 03 06| Contributii pentru concedii si indemnizatii 2.000 2.000 1.049 1.049 20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 95.000 99.000 98.866 98.866 20 OI Bunuri si servicii 48.000 46.100 6.074 466 46074 20 Ol O[| Furnituri de birou 6.000 7.000 6.995 4.995 65895 6.995 20 Ol 02) Materiale pentru curatenie 3.000 53.000 4.994 4999 4.599 4999 20 ot 3 | Incalzit. iluminat si forta motrica 9.000 9.000 8.996 8.596 8.996 8.9964

Pag.36 - lei. Capi-| Sub-| Pa-|Gru- tol capi- tal ned at Denumire indicator Credite de angajament Credite bugetare definitive initiale Angajamente bugetare Angajamente legale Plaij efectuate Anga mente legale de platit efective A B m n | Cheliuieli i | 8402 20 28 71 03 04 08 09 04 OI OI z Apa. canal si salubritate Posta, telecomunicatii, radio. tv. ternet Materiale si prestari de servicii cu caracter functional Alte bunuri si servicii pen intretinere si functionare Reparatii curent e Medicamente si materiale sanita: Dezinfectanti Bunuri de natura obiccii or de inventar Uniforme si echipament Depiasari. detasari, transterari Deplasari interne, detăs: Carti, publicatii si materiale documentare Pregatire profesionaii TRANSPORTURI CHELTUIELI CURENTE TITLUL HBU URI SE SERVICII Alte cheltuicți Alte chelruieli cu bun si scrvicii TITLUL IV SUBVENT Subventii pentru acoperirea diferentelor de prot si tarif CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL X ACTIVE 3.000 4.000 15.000 6.0%); 17.600 000 000 1.000 1.000 26.008 26.000 1.000: 1.000 04.860 71.686.000, 37.500.000, 37.500.000 37.500.000 34.186.000. 34.186.000 118.860. 1.718.860 4.000 4.000 1.000 1.000 28.000 28.000 1.000 108.353 86.356.240 30.200.240 50.200.240 30.200.240 36.186.006 36.186.000) 21.966.840 1.966. 40 5 10.999 6.100 21.346 1.498 000 000 27.898 27.39 1.00 40,576. 34.240.000 34,240.000 13.126.367 399% 999 6.00 396; 1.498 1.495 o 27.85K 8794 = 990 a & = 10.995) i 6.100 a 3% 1,298 1.498 000 1.000 27.598 3990 0999 1.000 28.393 28.393 1.00 71.277.689 66.269.674 32.039.674 029674 ci 029.674 000

e bugetare Credite de Angajame mente Anga angajament bugetare legate 1 2 3 3 5 4171 13.126 367 13.126.367 13.126.367 | 71 Ol OI 28.776 950 ți 6.220.857 6.226.857 02 8.926 5.669.680 TTL OI 475.000; 495 000 480 45120 45.120 of 1477 3 = = x 85 | 35 ot 1092 R64 Director Economic sef Serviciu Buget Fe Smaranda HARACICU Ec. Steliana Stanciu a TE

z SLE UIT OBVPLLL ns €o GPS oi 0£1'6F99 | mpod is numi 10 TPS LSFL OLE ei JAM UAĂSUBI], TFS'LSEL EI L0Y& D[BUNLUOI IS LI IDLAIDS IN 0s z SELOTEZ DGE LLS POL NI 10 z 06 IS Lde NI LILLY so z SELORET BLUE VIINTANd IIVLIOAZIA IS INDIA NAS L00L OTEF'L66 07566 0T5'L66 0OUOBLT 18 | UT IATA IV 05 0000071 IS VUNLIND LOL9 | SOS'OL 000 ÎINUYIINI L00S 8 9-s=L 9 5 > £ z a v md ap |IRI8) 10 a a 103EIIPUL red | -va deo) 103 a Hed aquowueleSuy ap INPaID | axe mă vai - ] “cd OLOZZLLE ANYILNI IV 30 TVLOIL

ne i at Denum TOTAL JUDET DETALIEREA CHELTUIELILOR - imprumuturi înterne - 31122010 ve jamente bugeta pi efe: e efective 8 i ea & 8 5007 6707 7007 8407 7 OI TI OI m TI TOI Ti Ol OI 70 7 OI TOI TERNE ECAP ARE PUB CA Priiar-, Dr.In&. Gheorghie 76270 A 170 997.420 997.420 497 997420 97.420 320.139 7487.54) 7.487 SAl 10.805.100; 997 997.420 997 420 997 997.420 Director Economic NEI Ec. Smaranda HA ACICU Sef Serviciu Buget Ec. Steliana Stanau

TOTAL JUDET CONTUL DE EXECUTIE AL FONDURILOR EXTERNE NERAMBURSABILE-VENITURI 31122010 ICapi- | Sab- Prevederi „bugetare definitive to! |capi- realizate tol a bi e m o vi + CI A B 1 3=4+5 TURI-NERAMBURSABILE LE DECAT 5.190,530 TATI si LEE NOI LOL 01 Director Economic Ec.Smaranda

TOTAL JUDET CONTUL DE EXECUTIE AL FONDURILOR EXTERNE NERAMBURSABILE-CHELTUIELI 31122010 Pag. 1 - lei- Capi-| Sub-[ Pa- Credite bugetare ire îndi redite de Angajamente Angajamente Denumire indicator Credite d Angajamente Angajamente | înitfale definitive angajument Angajamente | Cheltuieli a tol | capi-| ra- Plati legale efectuate de platit tol |gra bugetare legale efective A B 1 CE = - m 5008 FONDURI EXTERNE NERA 5.490.530 5.490.530 1.0064 1.006.382: 7008 LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA 5.490.530 490.530 1.006.382 03 Locuinte 5.426.530 3.426.530 1.006.382 30 Alte cheltuieli in domeniul locuintel: 5.426.530 426.530 1.006.382 1.006.382 50 Atte servicii în domeniile focuintelor, serviciilor si dezvali: COmu 64.000 64.000 9808 EXCEDENT = E = E

TOTAL JUDET DETALIEREA CHELTUIELILOR - fonduri externe nerambursabile - 31122010 2 - lei- Gru- | Ar- pa / Titlu Ali ne Denu bugetare jamente | mente efectuate Angajam eltuieli leg: efective de pi 5 a AMBURSABILI: UL IE R VICIE Ake cheltuieli Ahe chel cu 151 servicii Il ARE PUB RVICH ar servicii 490 SA 496 490 544 5.490.530 Director Economic Ec.Smaranda HARACIC i 1.006.382 t 6. 6. 006 U 382 382 AR? rviciu Buget 054.509 1.054.569 1.054.569 1.054.569 1.054.569 1.054.569 1.054 564 1.054.569 LB34.569

USE 018 [8 ISIAUDI op DP POIVZIULĂIO UP LI i 001 000 000'0 NIUE nEs NIL UIp dmUNgO LAILILLIOȚEA VIP UNIIUDA 91 posi os 09S'tI 18)038 IS SIBI NUDĂ SI OT 6ORFT DUHULD [5 DUJUBI 10JNLOPTIS IS IOAI[D +Il OFLE ori IISISE PL Ip | €l 000005 00000S DIAIIS Op UIp | 80 SI9E SIESIOT UI IS IPL So 181597 6SE'809'EI OZERSI'S FEVLIALLOV | ALTV IS IO RIVISTUd NI OIEE OK PSI BILE OU ELOTZ ONG'LI6'6i DIA IS IS DIANNE Id TI Oi 00££; vos 098 09818 00ZRI 00TRI Up IV 0s j EI > Ap [IURI Up HP 90 | ZIS 16S'£98'1 008 EG 008'E6F1 IS IUNISIDUOD VIP UNJIUIA SO i 600: TF TES E S9F6 000TIS NIQ 010£ zero sorb TI 13 000£ 81109 PROB TRI EST SOVRELSI 086'6EFIT IIVISHIN 'I 0067 81109 BET ROBI TRI EST SOF SLI PT IT INALINIA 1 2000 966'L971 LE 07 ROOT 0916917 TE ROST ORESEEST TYVIOL Ol 1000 19-23 L 9 5 S+y=t z 1 a v | op | nuapaaud taara up oara sters e | 103 N 101 AIEILISUDI eo oare | nuc up nuc up aregoBnq IINUNUDŢ -au | n 10) ad H9ăuns MEA | Mare | maj td | -ans BIT Bed _ m _ _ —- 0LOZZILE TRINHINIA 1VIOTINLIDNB NIQ ILNIABNS IS HUdOUJd IUN NI BIVINVNI4 3IMBNd HOTIN SNI TV 3ILNI3X3 30 TNLNOD 130aNP IIOL

Pag. 2 - lei- |Capi- tal Sub-| Pa- |Gru- | Ar- capi-| ra- | pa / | îi- tol |grafiTitlu | col AH ne-[ Denumire indicator at Prevederi ţ bugetare îniriale | Prevederi Drepturi constatate . bugetare definitiv Total, din care: din anii precedenti din anul curent Siingeri pe | alte cai decat incasari | Drepturi constatate de incasat Incas: realizate B ra 3=4+5 “m 3900 3910 4100 4310 19 Ş m o Da 10 Venituri din serbari si spectacole scolare manifestari culturale, rtisticc si sportive Venituri din contractele incheiate ca cascle de asigurari sociale de sanatate Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati ENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE. ELIBERARI PERMISE Alte venituri din taxe adm cliberari permise AM ENZI, PENALITATI Si CONFISCARI Alte amenzi, penalitati si confiscari DIVERSE VENITURI Alte venituri TRANSFERURI VOLUNTARE. ALTELE DEC SUBVENTIILE Donatii si sponsorizari Alte transferuri voluntare îL VENITURI DIN CAPITAL VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI Venituri din valorificarea unor bunuri ale înstitu lor publice Aţte venituri din valoarea unor bunuri IV. SUBVENTI SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII 231.000, 1.919.920 32.006 156.800 1.861.260 1.825.260 36.006 ci 000 = 000; 2.000 3.904.000 1.904.000 2.021.270 89.000 1.889.000) 1.000 61.000 835.060 260. 18 823.260 36.000) 2.000 2.000 2.000 3.904.000 904.000 29777 96 1961770 1.8846 CI 1.984.657 858.000 354.44 SE A a 137 161 209.177 96 14609 1.984.652) ŞI + = = a = a | 8=3-6-7 81.619 203.230 = = + a r 2 a 8 = 660.813 660.813

a ta Gru- |Ar- | Atid | Prevederi bi Prevederi Stingeri pe pa / | ti- din anul alte cai deca' asari toli |grafț Titlu | col curent ca | A B 1 4 3 3.9044 [3310 09 DEI T DONATORI IN REFEL 287 637 110.079 176.654] 187.637 OR 176.658 02 02 n 2x76 Director Economic Șef Serviciu Buget Be. Bmaranda, IARACICU Steliana Stanciu

TOTAL JUDET CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL - CHELTUIELI 31122010 Pag. 1 - lei- Cai Sub-[ Pa-|Gra-[ ar-] Ali] Credite bugetare Angajamenie | to! | capi] ra-| pa/ | îi- | nel Denumire indicator Credite de Tartiale definitiva Angajamente | Angajamente Plazi Cheltuieli angajament 5 tol | graf] Titlu | col ati = bugetare legale efectuate de platit efective A B l a < m 1 e sa vw + m E 5010 TOTAL CHELTUIELI DIN V NITURI PROPRII SI SUBVENTII SA: 28091.06 20.427.504 20.437 504 20.424.026 19.800.705 53410 ALTE SERVICII PUBLICE C 2 111.632 408.187 NERALE 3.773.000 3.773.000 3445 10 Servicii publice comunitare de evidenta | a persoanelor 3.773.000 3.773.000 ci 408.187 A 6510 INVATAMANT 17.369.060 18.963.110 13.430.390 83 Invatamant prescolar si primar 9.766.460| 1.662.660 atarmant prescola 6.140.290 FI 3 = i FI i 291.694 — p E 02 invatamant primar 2.250.600 15322.37 902613 938.003 04 nvatamant secundar 3.434.340 47232 ŞI EI E s 91 Invatamant secundar infe 30.000 02 Invatamant secunda superior 4471720 03 Invatamant profesional 1.180.040 03 Învatamant postliceal 908.060 1085870 1.860.000 3.244 909 03 internate si cantine pentru clevi 1.860.000 & 1909 6710 CULTURA, RECREERE SI RELIGIE 1.682.000 863.680 03 Servicii culturale 1.682.000 1.862.680 04 Institutii publice de spectacole si 04 concerte 1.072.000 1.252.680 065 1.219.068 1.219.065 830.948 06 Case de cultura .00a 610.000 524.095 524.099 524099 6810 ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA | 1.511.920 3.492.270 z sr Fi 04 Asistenta acordată persoanelor in varsta | 512.000 03 Asistenta sociala in caz de boli si invalidita! 399.920 468.270 2 280.131 02 Asistenta sociala in caz de invaliditate 399.920 468.270 280.131 50 Alte cheltuieli în domeniul i Sn

Pag. 2 - lei- Capi-| Sub-[ Pa-|Gru- | Ar-| Al Credite bugetare Credite de TE initiale definitive tol |capi-| ra-| pa /| ti- | ned Denumire îndicator angajament fol |graf| Tirlu| col| at Angajamente Angajamente Angajamente Plati Cheltuieii legale bugetare legale efectuate de platit efective + Ia 1 o vi 6810 lot i asistentei sociale 1.512.006 152000 962.3 187 962.187: 962.134 9810 EXCEDENT 960.7 836.872 -836.827 836.822

BLS Sp API] 90 7 OI 2 or RIJILUZ) IS IRU op mISO[OJ ap vino] [+0 ZO OI 1udouedrqo Is uurogrun | EI 0 DI st m 0 OI 10 î% 0 EU UL wm OI 36 61186 looe 19 targ ut dpeiees imdosp any FOE 10 Ol LI FOSTE BITI sp eziuopur [EI 10 OI îsi îs Ele 09657 VOL SIE p 10un (TI 10 Ol FEL GE OSTOLL o suge puog | [E 10 Ol uad puod [01 10 Ol LOT sOc'tO0z 089'40I [Pun2 ud ap [60 10 Ol ocs' usd ap puog 180 10 Ol | VF Ve a Don tt iQ [40 10 Ol 0769 imods ay 190 10 Ol 369't 369" 06% ap nud iGO 10 Ol ET 6 dA ap 10dS 140 10 Ol TOR î508 06 Wa dp | £O 10 Ol < UTE £ 0s0s op 1 ZO 10 Ol SES EOFI SES" UE 0891 vzrq ap | 10 10 Ol ST SEG IRA UL I[LLIL[PS 16 ot TEZE VCL EEE 0951265 OSUTd IA OI ot CIT SODT OT 0798969 OPI TEST MINLIIHI 10 £ TOS LV OT ST ILNAABNSIS NIA DI TIYVLOL 0105 8 9-S=L 9 s € z T a V ţ aud ap 2180 IE | 105 [Je38] [03 ) a a AWP apepIur AUDA bou | -u | red idea | oz | HBIMIPUD azuowefeâry _ IP IPIID | adn PAD a TV | IV | -RID | bd |-qns |-Idud TEI OLOZZLLE "WI0T INL3DN8 NIQ IILNSABNS IS td NIQ 3IVLNVNIA 3INMBNd HOTI3INLTIHI 13anFIVLOL

| osti ooc'16r'1 18 AIIUNINUŢ Usd IS any 10 OZ L+0'TO9 zol 055 T6L0SS z61'05S [005 868 ŢEMONIUAJ 139PIRI DD ap LISA Is [60 10 OZ 569597 TELIT 008'96£ act 12UBIUŢ 1 “og [RO 10 OZ CS E 6SE'ES 6SE'ES OTE to uodsue 10 10 VEI quuuos op osațq 190 10 0L | Tise 6756 068 18 nucugnț Is [SO 10 07 ! Ep SIT 01996 MPLIGNȚLE 15 dy +0 10 OC SET 050668 DUO IS [EQ 10 OZ ELE |09R' IOF 09$'L0t 098 NUL TO 10 OZ QLWIL9 nongap mimi [10 10 0 6957557 OFLEIE DOR LORE IS UNUI Io Oz LF9VFLSI OSI 169 IS IE TATLL 0 SES'BI Vl DT (NPZIULUOPUI 90 to OI 00 uefedue op nâise op aud [50 (0 Ol e ELI VALLE i[0G IS PIUNEN Vp MIUAPIIIL op [O CO Ol LIS'ECI LISTE 9££V6l asmeurs | Ip ULINBISA Ip | CO 0 ot 98li III se ap [TO £O OI Lp POLLTL FT as DP ALDO p | TO FO OI SSL TITS [08666 IDAgLIUOI to ol s 9-S=L 2 s + E T I 8 Y ABIA ned op IBMIIIJI a[eBaj | 15 | 103 [NUL LIS] 10) MMIPII are5oy Suv ru | DAIA ANUL dur bou | -p | jud |v deo | MSI a nd RL ap 93113 PUI BI |. | TV | n -qns ape Fa TITI ITI TITI _

i derapaje 18 are IMI sz 07 LS LES LES 1502 aqpe Is [10 07 i LEE £ LES Lit oua vi 07 001 91 0 S69'0E SIE DFT OLFTE A FI oc 6L0'6* 6L0'6F Ob CET tr Oc & 016091 a 965 Lui OTE Is UPS IT OZ | st LS 059 60 0 065 068 IE 06S'IS1 “ 9% 0 TE SRI t UBIOJSUI 10 90 Oz £ tos IE 90 az ap LU GPL Sb LOC JRUOAUL IP NIRO AV POE SO OZ oz SEDII 6t0ZL NE OP dop uosave Is oului | E) SO OZ IS LS LSVS 099 re a | 10 az iLL6ST OTE OTU ESL Ip MIL Ap NUME oz cs 06 nuraaguza | FO az 0 em | TO oz NSE | 10 FO 07 765 0z90E DOZE IS to oz LT DITT anod eu [70 O OT SOT 868 0I9L9FA pFU'LFO'6 puri | 10 £0 OZ FLNGISR LEGI DST sut 0 0 96FTTE ] 1TE19£ 06T SS am 0 a 8 | 9S=L 9 5 F £ z I | ned sp LB 107 IPIRIIID armor ad azuoreloBuy IAU aELIUI ap apa IUNI [ud |-za tra -n15) |-uns 13] - S Sed

Pas. & - lei: Ţ |Capi- Sub-| Pa-|Gru-| Ar-| Ali Credite bugetare Angajamente Credite de | tol | capi ra-| pa / | fi- | ned Denumire indicator | initiale definitive Angajamente Angajamenie Plati legate Cheltuieli i angajament 2 to graf; Titlu| col | at bugetare legale efectuate de platit efective A B 1 = + i = o wi n a derivate din actiuni în reprezentarea intereselor statului. potrivi dispozitiilor legale 800 = < = = 20 27 Tichete cadou 45.000 20 3 Alte 1.804.840 ) 196 1.362.615 20 30 01| Reclama si publicitate 3370 08 908 1.908 20 30 02| Protocol si reprezentare 15.200 6009 4.009 6.009 6.009 20 30 03| Prime de asigurare non-viata 7350 17510 20 30 04| Chirii 300 29.253 29.253 29.253 20 30 06| Prestari servicii pentru transmiterea drepturilor 788.610 788.610 605.296 603.296 605.295 605.296 = m FI 707 20 30 30| Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 1.015.930 938.890 724.420 ma 57 TITLUL VHI ASISTENTA SOCIALA 1512000 s Fi 986,43; 57 02 Ajutoare sociale 1.512.000 2 a gi a a 965.827 960-232 £ = a 5 963.747 962.714 57 02 01| Ajutoare sociale în numerar 1.512.000 3 02 02) Ajutoare sociale in natura 6.300 LOR 5.165 59 TITLUL IX ALTE CHELTUIELI 560 12.860 12,43 59 01 Burse 560 = < 70 CHELTUIELI DE CAPITAL 493.340 1.122.440 382,241 382.23 7 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE 293 7 Ol | Active flxe Ti Ol Ol Constructii 3.600 71 02| Masini, echipamente si mijloace de ransport 31.000 7 a = s = = 76 03| Mohiticr, aparatura birotica si alte 286.790 94.573 active corporate 180.006 7) Ol 30| Alteactive fixe

Pag. 7 - lei- Credite bugetare i Angajamente Credite de Angajamente Angajamenie Plati Cheltuieli angajament Capi-| Sub-[ Pa-|Gru- | Ar-] Ali | T Ţ _—_ ne - 1 tol | capi-[ ra- | pa / | fi- | Denumire indicator nitiale definitive legale tol |graf| Titlu| col | at bugetare legale efectuate de piatit efective A B i 1 o vi - m a capitale) 282.340 759.210 5410 ALTE SERVICII PUBLICE GE 14 273.814 79.862 1773000 773.000 ră 408.187 = 5 < i o CHELTUIELI CURENTE 3.456.500, ri Z n = ci = s % 406.513 = ri = = < ca 3 1.621.787 10 TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL 148.430 1643.37 10 OI Cheltuieli salariale in bani 1.688.410 1.260.991 10 01 01) Salarii de baza 1.35 830| 10 Ol 06| Alte sporuri 111.980 071.299 653335 85935 65.9 = 10 Ol 07| Ore suplimentare 4.000 10 0 08| Fond de premii 68.660) 68.660 6R.6S3 09| Prima de vacanta 124.810 124810 02 IO 0 12| indemnizatii platite unor persoane afara unitatii 1.000 1.000 10 9 10 91 10 03 Contributii 460.020 460.020 cn indemnizatii de delegare 10.090 10.090 65 65 63 & salariale in bani o m Alte dreptu 4.040 14.040 237 33 = ei = = ŞI = ci = = 10 03 Ol| Contributii de asigurari sociale de stat 335200 334.200 266, 266. 266.212 262.692 10 10 ca =) ra 6.359 & Contributii de asigurari de somaj 9.210 o D 03| Contriburii de asigurari sociale de sanatate 96.560 96.560 671 A 5 FI = = 66.247 10 03 04| Contributii de accidente de munca si boli profesionale E $ 1 92) 1.920 1.920 1 10 03 06| Conribut pentru concedii si indemnizatii 13.69% 153.690 10.839 19.715 763.040 20 TITLUL II BUNURI SE SERVICII 1.308.070 I 20 Of Buni Fi si servicii 204.700 111.925 108,795 3.130 0] Furnituri d birou 15.990) = ci < 990

Pai 8 -lei- tol Capi Sub- capi tol Ali ne at Denumire îndicator Credite de angajament initiale Credite bugetare definitive Ang: amenie bugetar Angajamente legale Plati efectuate Aneajamente | legale de platit Cheltuieli efective B ra n 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 oi oi 01 OI 91 01 ol 01 05 03 03 % 06 HI + 1 = a 02 3 04 05 86 05 09 a = 02 06 Materiale pentru curatenie lncalzit, iluminat si forta motrica Apa, cana! si salubritate Carburanti si lubrifianti Piese de schimb Posta, telecomunicatii. radio. tv, ternet Materiale si prestari de servicii cu caracter functional Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare Bunuri de natura obiecietor de inventar niforme si echipament A e obicete de inventar detasari, transferari Deplasa! . transterari Carti, publicatii si mater documentare Pregatire profesionala Protectia muncii Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legate Alte cheltuieli Protocol si reprezentare pentru transmiterea 6.000 = 40 18.020 10.000 20180 25.100 36.056 39,990 46.080 4000 42.080 62.330) = a = ş 9.310 220 14.020 00 917.610 3000 6.006 18.02 104 2010 23.10 36.056) 39.49% 46.080 62330 fa FI 14.020 9i76i0 9.000 ţ 2.398 19.938 6.225 E EA 92 i 095 6. 18.337 92 4.095 5140 Fi fi 640 3 a 19.939 6.234 6.157 641.165 780

utp toun meziuuopul | 7] 10 Ol FTLOIE 679'6ce 6T9 bec 6T9'6TE ASTOLL 10 ned puog 10 Ol SOF LOT SOE'LOE LOCLOT tuns ud aednzo trusod nnvod puog [01 10 Ol OC DIURIPA Sp PU 60 10 Ol SSE 068'6F prog [80 10 Ol oz 05 OrFE 066'0£ 1) 140 10 Ol 290 69FE ot oz is ay [90 10 Ol os 369 60 LITIU 0168 RIUMUU Sp Ipod nnusd uriods [60 10 Ol SOT 8607 NOTE SORIS ap iods |bO [0 Ol Tu TsU'R TSO'R SUB 0006 800'6 amonpuoo op |£0 10 Oi < LITE UTE au op [ZO 10 OI TTL ASE Dis'9TE vzeq op luees 10 10 OI 0060891 HE UL 10 Ol SLETOFI 1A FINTULIL ot Bears Fi ALNIYNI 3IALIIHID 10 U GRI 096'696'LI INVAVLVANI 0159 E 491 00591 00591 meredar Dx aie IV LOL 10 UL 00008 000'08I BIM 2 18 igo 1£0 10 IL OdSURII dp aro fu Is tursep [ZO 10 IL | seg 9 FLO £ IXIJ DAND 0 PLOI VL Vi £ 0059 X INTL E inot Lot LI USE 10 o GYRSE TELRE TLS TURE 0001 0O0OTI NDLAIIS 15 NI pom oI a | DE OZ 67509 96709 96509 019'88L s 9 s £ z a v DALIDIJI med op a18aDnq 18 | 19> ÎNDIL [sua | 1 pg a ABIUTJP APRIL bau | | d deo qor TIMPI nEId he Ip apa) E DPI) HY |-14 | -n15 | -vd |-anS |-ide> a = 6 Bra UT

901'80 90US0r 0IGTIE 019'6tt POLIOUU PILOf IS | CO 10 OZ LOVTRE LOVTRE TES ORI SL mo nnuod apere | LO 10 07 $1£'995 $1L'998 39 VOTES nong op [IO 10 07 îsi TSESLUF loor Tot OIL 10 0 SESTE 60 60 FESEI OR LPLSI ILDIAYIS IS H TOIUL a STLS STR TLS OLOLT Is uniad > [90 £0 Ol BT nefe od 1ovelbâue sp aer areas op aug [50 £0 Ol vs sos s0<T sosz SSI [0] IS PAUN VP IILOpLIIE muod uemâise op | FO £O Ol nos < S8E9S sBUos ap IPIIOS] to o oi 5955 ss OLTIT [eLOS Ip 0 tO OI 7 TE 66TTTT dp sp Inna I0 to OI OMS NL OES to Ol VS usor op mut [90 TO Ol z ES IS ap Ap MIT | FO TO Ol FEE nui go Is | EO TO OI Fi 110 t0 Ol 09 SP Io 20 ol a UI []DI 0 of a) 7otz9 VL ns jueg ut mud ay 10 Ol OSCE 0sL: 0568 OT op | El 10 OI 96 9164 09s'T0i Inn BI 8 9s=L 9 s £ t r Şi Y BAHDIJI nud op aţa e | 192 nur m | a Ra APIA your A0ILIPUI AIHUNUD bou | -p | ud |-uz idea | 107 Bela Ip ap) ap Ri + | aIRIBNY HPI HIV [niv] | ed j-ans de -1a[ - 01 Sta

15 ITI | SE e 7 68 GR Lg Sp 60 0 OTE DIE DTUES VW PILUIENS UI da] [TO 90 07 8309 8809 La esmop 'aumut use dog | 10 90 OZ 1 [PEST 90 oz VELE 05599 IBIUDAUI op ago ay [OE SO OT Ra Ti GEUTI DIE sp mud op IS alo] FEO 50 07 LET 09917 18 IUUOJIUI IO SO a 693 IBIZA Ip LIME So 0z s Is ar |FO FO OZ SE aueuurs em |TO FO OT 69% E DORZ auauepa | 10 O OZ ra TFE UT a IS DIUOLUBIIPI A ro Oc OLE BIT ațeurue cuv [TO £0 OT 5918 SLE GTR SLS'68TR SLS'6RTR DI9LRI'6 tudtueo anod vuvig | 10 £0 Oz 109 PULI o az PUPRLT 06TTIE VE GE Dan mo az STR Oro PIONIUNI [8 IDUNI 10 DE b6'66€ 166'66£ [05 TOS IERI MO Sp ss apere |G0 10 OZ LOL IE cu TIE IF TO6'1T 00619 [GTR “aq *orper |80 10 07 (Eli 6L'6l OLT OTE EP [40 10 OZ ELEVI 1691 90 10 07 L00'£8 8 1498 SIFI UD! 50 10 O FOGTZZ TC 06£'89T DIBILQNŢES IS jeULD “ed FO 10 OZ s 9 s £ z ţ a d4IIJI ap apedor 31338 m | ma Inn BIB | 107 amy a RI bou | n | ide) qm TIMPI Ra nEid tati ap FPHȚ ați Ri A HPIID _ TV |V |-qans - Eta

15 eopong emerede o EQ 10 ÎL Sta 0901 uodsuen ap 18 DIUDIULĂLII m 0 IL î 009 monnsuo) | 10 10 IL TE GOT 5 Dx BAND 10 FIE | 6I8'SL &l8'SL X TOILIL Mu TE GINSL Gi8SL GIRSL UTE 867 TY1IdYD TIAIALIIHD OL sc TI SeFTI SEFII 09871 09 sg 10 6£ EST SEPT SETI 098TI as TI3INLTIIHD ILTV XI 65 sos 19 SOLO ROTI doro UI D[RIIOS LO TD LS 096 RS 095 asc UI | 10 TO LS 8999 3999 8999 050% a[BI30S m LE STLS 3999 8995 8999 008 VIVLDOS VINILSISV HIA TIVHIL LS 580181 și ES EOZ OSTILE IMAJIS IS BI IPL a OE OZ 00FT UD FD OE OZ 01991 OLT SEL DIE. 1 | co 0E OT 8061 et 806'l A ar W 0E Oc £09'661 NET RET TE 0E DL ERE LES LES LI 10J: INDIE UMSOD [e IS [10 LT OZ LE lee Les 09L1E tou LIMISOI IJP i ac URII IE 9L Or S169i SLUR SLE SLESI 0146 Tel ŢIOUNUI E E 9RERE E 0TORLI îl 0 687 168% PZILOdxI Is zu Oc 965 sir SSFEl ABIUDUDIOp 8 I-S=L 9 | 5 ț £ z 1 a V 3Ap3aja ud 2p a1r33Bnq a 1 | 103 [AL [rea] m - = | vous bou | -n | ud |-vz deo | tor TIPU a | ma ap 2pIID EEE + F | 21BIABN IV [av | nd | -td |-ans -r dt - TI _

Pag.-13 - lei- [capi Sub- capi tol Pa- ra- Gru- pa / graf Titlu Ar col Ali ne at Denumire indicator Credite de angajament înitiale Credite bugetare definitive Angajamente bugetare Angajamente legate Plati efectuate Angajamenie Cheltuieli iegale de platit efective a vi 6710 Ti 91 ol n: 01 91 OI u 91 ŞI 91 9 91 oi oi 01 30) active corparale Alte active e (inclusiv reparatii capitale) CULTURA, RECREERE SI RELIGIE CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL Cheltuieli salariale in bani Îndermnizauii platite unor persoane din a unjtalit indemnizatii de delegare Alu drepturi salariate in bani | TITLUL II BUNURI SI SERVICII Bunuri si servicii Furnituri de birou pentru curatenie incalzit, iluminat si forta motrica Apa, canal si salubritate Carburanti si tubi Piese de schimb Posta. telecomunicatii. radio, tv. înternet Materiale si prestari de sct cii cu caracter funcțional Alte bunuri si servicii peatra intretinere si functionare ente Reparatii e 1.682.000 1.505.160 263.060 263.000 176000; 52.000) 25.000 242.160 348.160 20.000) 2.000 60.000; 266.60), 06.790 377.7 1.862.680 000 308.008 136.6 112.000 20.000 247.160 337.660 5.000 1.000 8.600 200 6.600 1.400 1.800 8.160 155.200 33.000 36.687 32620 7.7% 36.687 5 = = + 33.620 7.796 6.458 620 ri 7% 69.721 63.525 5142 = 910

Pag. 14 - lei- Gru- Al Credite bugetare | | Angajamente | Angajamente Angajamente pa/ | ti- | ned Denumire indicator Înitiale tecal Cheltuieli n angajament 1 egale 1 tol [graf] Titlu] col | at bugetare legale efectuate de platit efective Credite de definitive B 1 e i ra 7=5-6 8 20 05 B uri de natura obiectelor de în 2.008 [6.066 16.066 16.066 4559 20 03 Q[| Uniforme si echipament 2.800 = ci 20 05 30| Alte obiecte de inveniz 2.000, 13.300 13,283 = 20 06 Deplasari, detasari, transfer 205.000 200.006 199. = A A & 20 06 01| Doplasari interne, detasari, transferari 110.000 = 20 06 02| Deplasari in strainatate 95.000 99.000 98.370 94.570 98.57 20 1 Cani, publicatii si materiale documentare s00 + “= vei i 20 13 Pregatire profesionala 2200 2.150 ri ri 20 27 Tichete cadou 45.000 20 30 Alte ch tuteli 642.000 602700 517.240 20 30 02| Protocol si reprezentare 2.000 6.200 6.009 â 20 30 04| Chirii 30.000 20 30 30| Alte cu bu 29.067 29.067 29067 610.008 481164 70 CHELTUIELI DE CAPITAL 176.840 04,748 71 TITLUL X ACTIVE IEFINANCIARE 176.840 307.520 7 OI Active fixe 176.840; 71 01 02| Masini, echipamente si mijioacc de transport 31.000 02.520 71 01 03| Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale 71 Ol 30| Alte active fixe 5.840 245.000 243.890 223.896 4.579 (inclusiv reparatii capitale) 6810 ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA 1.911.920 0 CHELTUIELI CURENTE 1911926 i 20 TITLUL fi BUNURI SI SERVICII 399.920, 468.270 7 = z = E] A 492270 1242318 pr ci ci ci a 280.131 22 | 20 81 Bunuri si servicii 36270 148.620 28404

Pag.15 - lei- Capi-| Sub- tol capi] tol Pa-|Gru- ra-| pa / graf Titlu Denumire îndicator Credite de angajament Credite hugetare fr O initiale | definitive Angajamente bugetare Angajamente legale Angajamente | Plati Cheiruieţi legale efectuate de platit cfocrive ra vi 20 20 26 20 20 20 >, 20 20 20 20 20 20 20 20 57 57 37 70 7 TI OI ol 08 09 0 04 oi FI > Furnituri de birau Materiale pentr curatenie încalzit. iluminat si forta motrica Apa, canal si salubritate Transport Posta, telecomunicatii. radio. tv. Materiale si prestari de servici] cu Alte bunuri s servicii pentru intretinere si functiona Hrana pentru oameni Medicamente si materiale sanitare Dezinfectanti Bunuri de natura obicetelor de inventar Alte obiecte de inventar Alte cheltu e Alte cheltuieli cu bunuri si servi TITLUL VI TENTA SOCIAL/ Ajutoare sot nume Ajutoare sociale CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL X ACTIV EFINANCIARE Active fixe tura birotica si alte Mobilier, api 2.000 17.000 46.000 10.000 2.000 z.a0a 31.000 36.270 37.620 10.000 348.00. 280.000 348.000, 280.000 3.000 5.000 8.000 15.000 6.000 13.000 9.650 9.650 9.650 2.650 15312000 3.024.000 1.512.000 3.824.000 1512400 3.024.000 230.299 230.299 962, = 962.187 = CI 507 956 13.507, 289 8.496 9621 962.1 962.1 = 1619 1.619 L6i

Pag. 16 Sub-| Pa-|Gru- | Ar-| Ali Credite huge Angajamente Angajumente pa/| ti- | ned Denum Cheltuieli graf] Titlu| col | at bugetare tepale efe B 1 2 9810 NAG.RI2 Primar Director Economic Sef Serviciu Buget Dr.Ing MI AI E, ot Ec. Smaranda HARACICU Ec. Steliana Stanciu DA.

TOTAL JUDET CONTUL DE EXECUTIE AL FONDURILOR EVIDENTIATE IN AFARA BUGETULUI LOCAL - VENITURI 31122010 Pa- |[Gru- | Ar-| AH Prevederi Prevede „bug; d alte ne- buget în! ve decat incas at A B 1 4 5 6 7 8=3-8-7 TULUI 376.830 000t 11 FOT [0002 LVE 2900 Cc 830 3300 SERVICII 3611 BI a 757| 08 09 Primar Șef Serviciu Buget „PDL brondj Ec. Steliana Stanciu V al

ELE 000'PLF DOO nOdsULI) JNIUDUOP UI OMIUI NY 05 i 0L£0061 0L£006 1 POS co | gI 0120061 INN E fu) | z PET BELT | 118 Or 8977 IS IOLUIIAJIS A[LIMOp U 0S 000'SSS'1 000SSS'1 IS yqAd 90 TITI za TEST Ip 10 1908051 TIT OO ET 0ZS'900'57 €o ÎNG'UGRSĂ TRIO 919 ABS EFOOE VOMANd SUVLIOAZIA IS ILNINIOT TIOL 0LOL9L DOLL BLULYL Q0TELET 000'891'T op IS I7LQ ILOZ a) rurpesă co DL6'90L | OLUESL BOLI DUTELET 00089 IS DAILOIIAI NDIAIIS ) 0690 OLO'LOL oo tor 000'89 | IS INITUDSIU VINLINI Hi9 DFOTI VOTE ape 10 zu VOL | umed no DILIIUBS UI HIIAIDS 90 orez 0501 001Ti 1199 055955 0sF ISS 09965 FRPLNIIS 0SF'9SS OF DE 05F'9SS 095955 [Do JULLULILAUŢ | ta 0St'95S OSFISE 095955 [09F'95S ÎNVWYLYVANI 1159 000%5i 000'LSE NO va 56691 000LSI zoqnd co FAR VSI 569 SI 000'LSE 000'ZSI VIVNORIIVN VENVYNDIS IS VDNTBNd 1119 011061 OI IULIA 9p 30 i | 011'0L6 i VIVAINID UDIA VIS DE EOCRI MESELE 089'98FLE VE SOTIE | NI MIINLTIHI 8 | I-S=L 9 5 £ z I a v ned op 38npPaJa a38J2Bng a 18 | 102 | ANIEL | 07 PIPI pet ţ axate AUD tau e III au | i / nd [-uz IMP DPI Iv | | -n15 |-ed |-ang -ţaţ 1 "Sed T_ 0LOZZILE 1V307 INTNALIDNB VUVIV NI 3IVILNIGIAZ TV 3INI3X3 30 IN1NOD

Pag. 2 - lei- Capi-| Sub-[ Pa-|Gru- [Ar-| Ali | Credite bugetare PRR redite de MINUNE to! | capi ra-l pa/ | ti- | ned Denumire indicator Credite înitiale angajament — Angajamente Angajamente definitive aa) sal tot |graf| Titlu| col] at bugetare legate Plati efectuate Angajamente legale de platit Cheltuieli efective A B 1 2 3 4 wi 9811 EXCEDENT -14.R88.800| 9911 DEFICIT -16.109.8 56

TOTAL JUDET DETALIEREA CHELȚUIELILOR - fonduri evidentiate in afara bugetului local - 31122010 Pag. 3 - lei- |Capi-| Sub-| Pa-|Gru-| Ar-| Ali. Credite bugetare Angajamente Angajamente Angajamente Plati | Chelti legale bugetare legale efeciuate de platit efective -edite _ ra-| pa /| îi- | ne Denumire indicator c cdi e de înitiale angajament îol | capi definitive tol |graf| Tidu| col) at A B 1 e 1 + n n 5011 CHELTUIELI FARA BUGETULU ot CHELTUIELI CURE? LOCAL 36.265.630 37.486.680 27.454.276 27.454.276 27.454.276 = 4.728.000 2724000 4.260.521 4,260523 4.260.523 10 TITLUL 1 CHELTUIELI : PERSONAL 900.000 300.006 63.268 65.468 65 = < 10 OI Cheltuieli satariale în bani 500.000 500.000 33.365 33.363 333 = | 10 Ol 01| Salarii de baza 200.008| 200.000 10 01 08| Fond de prom 100.000| 100.000 | 32.159 10 01 30| Alte drepturi salariale in bani 200.000| 200. 0 206 206) 1.206 1.206 10 03 Contributii 400.000 400.000 10 03 01| Contributii de asigura 32,103 = ci sociale de stat 200.000 200.000 321 32.103 i 10 03 03| Contributii de asigurari sociale de sanatate 200.000 200.000 20 TITLUL Hi BUNURI £ 528.000 3,372.000 ăâ & «i = i i 20 OI Bunuri si servicii 521.06 ARG.500 380.957 20 01 01| Fumituri de birou 4.000 2000 186 20 Ol 03| Incalzit, iluminat si forta motrica 90.000 70.000 49695 20 01 04| Apa, anal si salubritate 132.000 790 427. 20 01 05| Carburanti si lubrifianti sa 5.007 300 5.007 20 01 06| Piese de schimb 1.000 20 Qi 08| Posta, telecomunicatii. radio, tv, internet 3.000 7.000 FI FA > A > Cei a Alte bunu intretinere s 283.000 284.706 20 02 Reparatii curente 150.000| 63.500 20 03 Hrana 197.000. 229.000 20 03 02| Hrana pentru animale 107.000 229.000 20 05 Bunuri de natura abicetelor de inventat 15.000

Pag. 4 - lei- Capi-| Sub-| Pa- |Gra-[Ar-] sli Credite bugetare ] | Credite d ua 3 | Angajamente | tol | capi ra-| pa/| | ne Denumire indicator redite de initiale definitive Angajamente Angajamente Plati Cheltuieli angajament legale tol [graf Titu | col | at bugetare legale efectuate de platit efective A B 1 ? Ga Î e o a - a m 20 03 01| Uniforme si echipament 30.00% 20 05 30| Alte abicete de inventa 15.000 20 10 Cercetare-dezvoltare 20.00 20 11 ci i. publicatii si materiale documentare SN 20 13 Pre; 20 14 20 30 A Ş atire profesionala 5.00 a muncii 2.000 Fi 5 2 5 73.000 Cu 06 920 3.541.920 0566 20 30 Reclama si pub 5.000 20 30 06| Presta servicii pentru transmiterea drepturilor 356.000 470.000 362.337 462 FI = 20 30 30| Alte cheltuicti cu bu 0 CHELTUIELI DE CAPITAL 71 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE 39.567.520 30.244.370 23.000 3 = e FE a 30.243.570 23.193.753 23.193 e = “m e A = 71 ol Active fixe 25 567520 = ră m în = 71 OF Ol | Constructii 27.289.090 27 z 5 şi F și a a = = 719 22.060.775 71 Ol 02| Masini. echipamente si mijloace de transport 00 474.000 = și % = = = rouica si alte 03] Mobilier, aparatu aczive corporale 125.200 71 01 30| Ale active xe nelusiv rep iii capitale) 804.430. 637 79 OPERATIU 80 TITLUL XI IMPRUMUTURI 370.116 1.970, 80 08 Fondul de rulment pentru acoperirea golurilor temporare de casa 970.110 970.116 ALTE SERVICII PUBLICE GE: ERALI 1.970.116 1.970.110 1 FINANCIARE | F.970.116 1.970,

ore 96567 000'0S POLIOLU EUOJ IS IEUNUM ZII |£O 10 OZ 955'1 981 9581 9SRT 000 nongop umyuumg 140 10 OZ za TEWSTI 000'191 (8 10 oz FRISFL DOREL 000899 UDA IS IS IE TATIL NA PRI SPL or ORI 10 OLS VAL OOTELET BO0'R IS INIIUDIU 050 | 10 10 IL Ori OFOEI 05OTI DATI ANDY 10 IL POTI 00! OBEZI TUVIINVNIHIN SALLIV X TILL IL OFOTI vatTi oBIZI SQ UA OrOTI OFOZI UITI OTE 1199 SUS os oTUsT XI one ay OC TO FL SCOS SEE IES SEE IES FE IES monnsuod [IO 10 IL | DIFISS OXIJ IASI 0 AL SF 09F95S SALLIV X TOIUL UL | TYIdVD SA O | 0st'9sS INVWYLYANI 1159 66981 766951 [IO 10 IL 26695! P&G VEL 76695 DAUESE IXIp DAI 10 WM PREST E 0OWLSI N0O'LE TUVIDNVNIJIN TALLIY X IL 76655! 10 OL VOOLSI VIVNOHLVN IS VIVIAN IO 119 6 LET RSRI dp ION OB | SP InpuoJ 50 08 | FULGI ULEI Ad IHX TILL 08 | 61 SL: &L 8 9-s=L 9 s E £ z a v | | | ABIA | m a 38 | 100 on MEI PIEPT nad ouourefuBu şi iata ap API UT [EA sd [ma dea | 10) _ — PTD DY ra | ID [ta j-ans edi ţa] - Ss "Stq

n Pag. 6 - lei- Sub-| Pa-|Gru- | Ar-| Ai] Credite bugetare | | Credite de | m Angajamente | ari ite de tate ai Angajamente | Angajamente Plari Angajamente toi ra-| pa/ | 1i- | ne+ Denumire indicator Chetiuieli legale bugetare legale efectuate de platit efeciive tol |graf Titlu | col | at wi CI A B 3 4 6 l 1=5-6 8 20 01 04 20 01 05| Carburanti si lubri 20 41 06 Apa. canal si salubritate 37.000 22.790 22.049 3.00 REU: E 2460 schimb 7.000 20 Ol 08| Posta, telecomunicatii. radio. tv, în met 2.000 1.934 19% > a a: Alte bunu si servicii pentru întretinere și functionare 63.000 64.69% 64.690: ră = 20 02 Reparatii curente 100.000 20 03 H nă 107.000; 229.0 25.381 20 03 02| Hrana pentru animale 07.000 229.000 228.715 205.381 20 05 Bunuri de natura obicctelor de inventar 3.000 20 03 Ol | Uniforme si echip 30.000 20 05 30| Alte obicete de inventar 15.000 20 10 Cercetare-dezvoltare 20.000 20 11 Carti, publicatii si materiale documentare 20 13 Pregatire profesionala 008 20 14 Protectia muncii 2000 20 30 Alte cheltuieli 223.000 3 e 9.000 = d = și E 20 30 01| Reclama si publicitate 5.006 20 30 30| Aite cheltuieli cu bunuri si servicii 218.000 379.006 378.156 și 70 CHELTUIELI DE CAPITAL 500.000 1.625.200 71 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE 1,500.000| 1.625.200 21.886 7 Oi Active fixe 1.500.000 3.200 21.886 71 Ot Ol] Constructii 1.506.000 1.500.000 71 O 03| Mobilier. aparatura birotica si alte active corporale 125.206 21.886 21.886

_ Pag. 7 - lef- N Credite bugetare Angajamente Credite de Angajamente Angajamente Plati Cheltuieli legale angajament 3 bugetare legale efectuate de platit efective tînl | capii ti- | ne Denumire indicator initiale definiiive toi col | ati B 1 ra 3 5 6 7=5-6 70i1 LOCUINTE. SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA 29.027.650 30.043.500 23.616.182 oi CHELTUIELI C 3.890.982 2.320.000 2.784.006 1.804.052 10 TITLULIC. ELTUIELI DE PERSONAL 900.000 900.000 65468 65.468 63.408 10 9 Chekuiefi salariale in bani 500.000 500.000 10 01 10 OI 10 0 10 03 Contributii 10 03 33 1 | Salarii de baza 200.000 200.000 5 & 00.000 e “= Alte drepturi salariale bani 200.000 200.000 1.206 206 1206 000| 400.000 32.103 îl de asigura 000 200.000 și s și 103 ci 03 10 03 03 de asigurari sociale de 200.000 200.000 | 20 TITE H BUNURI SI SERVICII 420.600, 1.884.000 1,738 584 20 91 Bun 20 Oi 03| 20 Ol 04| Apa. canal si salubri servic: 360.000 360.000 255.925 zi ci = a e = minat si forta motrica 40.000 40.000 20.199 20.194. 20.194. au 93.00 95.000 20.692 20.692 20.692 20.697 20 01 08| Posta. telecomunicatii, radio, tv, înternet 3.000 RAULU 1.188 î Alte bunui si servicii pentru intretinere si functionare 220.000 220.000 5 a 20 02 Reparatii curente 50.000 50.000 20 3 Atte cheltuieli 1.010.000) 474.000 1.452.477 20 30 0 pentu transmiterea drepturilor 556.000 470.000 462, = 4623 20 70 CHELTUIELI DE CAPITAL 26.707.630 27.259.500 21.812.136 = 0 30| Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 434.000 1.002.000 990.140 986.492 71 TITEUL CTIVE NEFINANCIARE 26.707.650 m 259.300 ci a

ani: 8 Pa Capi-[ Sub-[ Pa- Credite bugetare Credite de Angajamente Angajamente ati i îniriale definitia Angajamente Angajamente ati angajament tal api-| ra- Cheltuieli legate tol [graf bugetare legale efectuate de platit efective 1 2 3 4 5 6 7=5-6 8 26.707.654 27.259 Sun 282 15 571 MO 21.360.410 nelusiv repă Lol9 00 451.720 HR = H 135.529 TRANSPORTURI 237430 2.345.540 1.709.684 Vl CHELT LECUREN 740.000 î 740.000 287 1714287 i 1.705.684 20 TITLUL IL BUNURI SI RVICII 1.740.600 1.740.000 1.711.287 1.709.684 20 30 nicti 1.740.000 1.711.287 20 30 30 cli cu hunuri si servicii L | 1.709.684 TM 00B E7IE 6 AL 634 aul CESTI 634.253 634.253 ÎNANCIARE BI di bă 33) 634.253 634253 251 34 634.253 634.253 634.251 JTA 473.943 si et MU SURA) 160 310 Lob.310 9811 EXCEDENT 9911 [ NUI) -16 1 Director Economic Șef Serviciu Buget Ec.S$maranda HA RACICU Fe. Steliana Stanciu

Atasament: Anexa_nr_4.pdf

ROMÂNIA JUDEȚUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA SC 2011- PROGRAM INVESTIȚII 2010 EXECUTIA DENUMIREA OBIECTIVULUI ALTE SURSE FOND RULMENT mii lei 1 2 3 6 TOTAL GENERAL 71,735.42| 18,765.38] 3,143.17| 1,285.20| 10,805.10| 37,736.57 LUCRĂRI ÎN CONTINUARE - A 53,371.36| 18,520.20| 1,764.03 0.00j 7,909.58| 25,177.55 LUCRĂRI NOI -B 6,159.14 0.00 543.38| 1,285.20| 1,435.04 DOTĂRI INDEPEND. sI ALTE ÎNV. e 12,204.92 245.18 835.76 0.00 0.00) 11,123.98 (TOTAL GENERAL: 18,765.38| 3,143.17) 1,285.20|:10,805.10)..37,736.57 din care pe capitole Capitolul 51.02 Autorităţi Executive şi Acţiuni 1,361.61 0.00 0.00 0.00 0.00 1,361.61 Externe 51.02.01.03 Autorităţi executive 1,361.61 0.00 0.00 0.00 0.00) _1,361.61 A.Lucrări în continuare 212.21 0.00 0.00 0.00 0.00 212.21 Amenajare spații PMT (corp ll si sediu Banc Post), HCL. 103/2007,HCL. 335/2008 212.21 0.00 212.21 B. Lucrări noi 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 C. Dotări independente şi alte investiții 1,149.40 0.00 0.00 0.00 0.00) 1,149.40 Dotări independente 793.07 0.00 0.00 0.00 0.00 793.07 Dotări Primărie 629.37 0.00 629.37 Dotari directia Fiscala 163.70 163.70 Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a 356.33 0.00 0.00 0.00 0.00 356.33 proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii Sister infogeografic de administrare a PMT 356.33 356.33 Stema oficiala a municipiului Timisoara 0.00 0.00 Cheltuieli de expertiza , proiectare si executie privind consolidari si interventii 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 PT Reparatii capitale corp clădire V.Alecsandri nr.1 0.00 0.00 0.00 PT Reabilitare imobil P-ta Libertatii nr.1HCL 464/2008 0.00 0.00 0.00 Capitolul 54.02 Alte servicii publice generale 840.25 0.00 0.00 0.00 0.00 840.25 54.02.10 Servicii publice comunitare de evidență 840.25 0.00 0.00 0.00 0.00 840.25 a populației A.Lucrări în continuare 840.25 0.00 0.00 0.00 0.00 840.25 Casa casatoriilor si directia de evidenta a persoanelor, HCL 597/2006 840.25 0.00 840.25 Capitolul 61.02. Ordine pubiică şi siguranta națională 1,083.33 0.00 157.00 0.00 0.00 926.33 61.02.03.0rdine publică 1,083.33 0.00 157.00 0.00 0.00 926.33 61.02.03.04 Poliţie comunitară 783.99 0.00 157.00 0.00 0.00 626.99 fr Lucrări în continuare 783.99 0.00 157.00 0.00 0.00 5626.99 Amenajare sediu politia comunitara (Clubul 1 Mai), HCL 49/2007 783.99 157.00 626.99 61.02.05. Protecție Civilă 299.34 0.90 0.00 0.00 0.00 299.34 C. Dotări independente şi alte investiții 299.34 0.00 0.00 0.00 0.00 299.34 Dotări independente 299.34 0.00 0.00 0.00 0.00 299.34 Dotări 299.34 299.34 Studii şi proiecte 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Capitolul 65.02 Învățământ 866.41 0.00 556.45 0.00 0.00 309.36| [65.02.03 Învățământ preşcolar şi primar 196.98) 0.00 0.00 0.00 0.00 196.98| Pagina 1 din 11

65.02.03.01. Învățământ preşcolar 133.91 0.00 0.00 0.00 0.00 133.91 A. Lucrări în continuare 0.00 0.00 0.00 0.09 0.00 0.00 | 0.00 0.00 B. Lucrări noi 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 C.Dotări independente şi alte investiții 133.91 0.00 0.09 0.00 0.00 133.91 Dotări independente 55.00 0.00 0.00 0.00 0.00 55.00 Achizitie si montare CT la GR. PP 12 0.00 0.00 Achizitie plita electrica la Gradinita PP 31 55.00 55.00 Studii şi proiecte 78.91 0.00 0.00 0.00 0.00 7891 PT Extindere gradinita PP 32 48.91 48.91 DALI+ PT bransament gaz gradinita PP 6 15.00 15.00 DALI + PT bransament gaz cu CT proprie gradinita PP 25 15.00 15.00 65.02.03.02 Învățământ primar 53.07 0.00 0.00 0.00 0.00 63.07 A.Lucrări în continuare 0.00 0.00 0.00, 0.00 0.00 0.00 B. Lucrări noi 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 C.Dotări independente şi alte investiții 63.07 0.00 0.00 0.00 0.00 63.07 Dotări independente 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 Studii şi proiecte 83.07 0.00 0.00 0.00 0.00 63.07, SF + PT Constr.sală sport (si utilitati) Gen.15 63.07 63.07 65.02.04 Învățământ secundar. 669:43 9.00 556.45 0.00 0.00 112.98 65.02.04.02 Învățământ secundar superior 669.43 0.00 556.45 0.00 0.00 112.98 A. Lucrări în continuare 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 B. Lucrări noi 531.34 0.00 531,34 0.00 0.00 0.00) PT+ Amenajare campus scolar la Scoala generala 9, pt.Liceul de Arte plastice, HCL 434/2007 531.34 531.34 0.00 C. Dotări independente şi alfe investiții 138.09 0.00 25.11 0.00 0.00 112.98 Dotări independente 49.97 0.00 0.00 0.00 0.00 49.97 Achizitie si montaj plita gaz si masina de gatit la Liceul Sportiv Banatul 49.97 49.97 Cheltuieli de expertiza, proiectare si executie privind consolidari si interventii 88.12 0.00 25.11 0.00 0.00 63.01 DALI + PT Reabilitare Liceul N Lenau HCL 415/2009 25.11 25-11 0.00 DALI + PT Reabilitare C.D.Loga HCL 414/2009 20.01 20.01 DALI + PT Reabilitare Liceul JL Calderon HCL 413/2009 17.51 17,51 DALI + PT Reabilitare, modernizare Grup Sc.Industrie Alimentara 25.49 25.49 Capitolul 66.02 Sănătate 14.24 0.00 12.04 0.00 0.00 52.20 66.02.06 Spitale 74.24 0.00 12.04 0.00 0.00 62.20 A. Lucrări în continuare 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Constructie centru MRF HCL 54/2004, 306/2006 0.00 0.00 B. Lucrări noi 53.16 0.00 12.04 0.00 0.00 41.12 Reabilitare,modernizare ambulatoriu spital clinic Dr.Victor Babes HCL 11/2009,HCL 23/2010 COFINANTARE 12.04 12.04 0.00 PT+ Reabilitare,modernizare Ambulatoriu Clinicii de Chirurgie Cranio- Maxilo - Faciala al SCMU 41.12 0.00 Timisoara HCL303/2009 COFINANTARE 41,12 C. Dotări independente şi alte investiții 21.08 0.00 0.00 0.00 0.00 21.08 Dotari independente 0.00 0.09 0.00 0.00 0.00 0.00) Dotari 0.00 0.00 Studii şi proiecte 0.00 0.00 0.90 5.00 0.00 0.00 SF +PT Extindere corp B sectiile chirurgie, prematuri si laborator pneumottiziologie si reabilitare cladire existenta la Spitalul L.. Turcanu 0.00 0.00 Cheltuieli de expertiza, proiectare si 21.08 0.00 0.00 0.00 0.00 21.08 executie privind consolidari si interventii Pagina 2 din 11

DALI +PT Reabilitare anexa Spital Dermato 21.08 Venerice Str.Marasesii nr.5 21.08 DALI Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea Ambulatoriului Spitalului Clinic de 0.00 Urgență pentru Copii "Louis Țurcanu”, Timişoara Str. I-Nemoianu nr 3 0.00 PT Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea Ambulatoriului Spitalului Clinic de Obstetrică şi Ginecologie "Dr. Dumitru Popescu 0.00 0.00 (Capitolul 57.02 Cultură, recreere şi religie 2,865.42 21.89 0.00 0.00 997.42) 1,846.11 67.02.05.01 Sport 0.00 0.00 0.09 0.09 0.00 0.00 C. Dotări independente şi alte investitii 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Dotări independente 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Studii şi proiecte 0.00 0.00, 0.00 0.00 0.00 0.00, DM + PT Reabilitare fatada, intrari, sonorizare, climatizare si extindere Sala C. Jude 0.00 0.00 67.02.05.03 Întreţinere grădini parcuri zone verzi, baze sportive şi de agrement 2,865.42 21.89 0.00 0.00 997.42| 1,846.11 67.02.05.03 Întreţinere grădini parcuri zone i verzi, baze sportive şi de agrement (Gradina : n Zoologica si Botanica) e 21.89 21,89 0.00 0.00 0.00 0.00 A. Lucrări în continuare 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 B. Lucrări noi 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Cladire educationala multifunctionala la Gradina Zoo, HCL 383/2007;HCL 354/2009 0.00 0.00 0.00 C. Dotări independente şi alte investiții 21.89 21.89 0.00 0.00 0.00 0.00 Doțări independente 21.89 21.89 0.00 0.00 0.00 0.0 Dotari 21.89 21.89 0.00 Studii şi proiecte 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 67.02.05.03 Întreţinere grădini parcuri Zone CE verzi, baze sportive şi de agrement. 2,843.53 0.00; 0.00 0.90 997.42). 1,846.11 A. Lucrări în continuare 694.10 0-00 0.00 0.00 0.00 694.10 Reamenajare Parcul Poporului, HCL 499/2005 681.39 0.00 681.38 Amenajare Parc zona Bucovina, HCL 161/2008 12.71 12.71 B. Lucrări noi 1,426.83 0.00 0.00 0.00 997.42 429.41 Modernizare Scuar Arcidava, HCL 490/2007 7.62 0.00 7.82 Modernizare Scuar Paun Pincio( Sf. Nicolae) HCL 486/2007 283.83 283.83 Reamenajarea şi modernizarea Grădina Botanică, HCL 181/2007, 430/2007 0.00 0.00 Reamenajarea şi modernizarea Parcului Rozelor, HCL 180/2007 0.00 0.00 Reamenajare Parcul Justiţiei, HCL 485/2007 0.33 0.00 0.33 Modernizarea Parcului Stadion, HCL 32/2008 0.30 0.30 Modernizarea Parcului Studențesc, HCL 33/2008 0.30 0.00 0.30 Modernizare Parcul Carmen Sylva (Doina), HCL 553/2008 999.97 997.42 2.55 Modernizarea Parcului A. Mocioni (ILSA), 554/2008 0.00 0.00 Modernizare Parcul Alpinet, HCL 34/2008 0.00 0.00 PT Amenajare Zona verde Strada Eternității, HCL nr. 555/2008 57.72 57.72 PTAmenajare zona verde Zona Dambovita - lon Barac, HCL nr. 552/2008 57.72 57.72 PT Amenajare Zona verde Bulevardul i. Budai Deleanu, HCL nr. 306/2009 19.04 19.04 Reamenajare si modernizare Parcul Copiilor lon Creanga HCL 305/2009 0.00 0.00 0.00 C. Dotări independente şi alte investiții 722.60 0.00 0.00 0.00 0.00 722.60 Dotări independente 178.77 0.00 0.00 0.00 0.00 179.77 Pagina 3 din 11

Cofinantare proiect transfrontalier Gradina 200 Timisoara Szeged HCL 7/2099 178.77 17977 Studii şi proiecte 542.83 0.00 0.00 0.00 0.00 542.83 DALI +PT Modernizare Parcul Lidia (Pădurice Giroc) 0.00 0.00 Reactualizare S.F.+PT+PUZ "Transformarea biomasei în materiale refolosibile - Stația de compostare deşeuri vegetale” aprobat prin H.C.L. nr. 12/2009 37.01 37.01 SF+PT Reconstrucția ecologică a bălții de pe strada Lămâitei 5447 54.47 SF+PT Amenajare parcare ecologica intrarea 56.53 Castanilor nr. 1 - 2 si Harniciei nr. 3 56.53 SF+PT Amenajare parcare ecologica str. Circumvalatiunii nr. 37 50.01 9.00 9.00 50.01 SF+PT Amenajare parcare ecologica str. Intrarea 56.53 Sabinei nr 1, 2, 3 si Str. Muzicescu nr. 12 56.53 SF+PT Amenajare parcare ecologica str. Zarand nr.3, 5, 7,9 47.62 0.00 0.00 4762 SF+PT Amenajare parcare ecologica b-dul 39.78 Dambovita nr. 80 39.78 SF + PT Amenajare loc de joaca si canisita Calea 43.40 0.00 0.00 Buziasului 43.40 SF + PT Amenajare loc de joaca si canisita str. 43.40 Orion 43.40 SF + PT Amenajare loc de joaca intrarea Doinei 0.10 0.00 0.00 0.10 SF + PT Amenajare loc de joaca lorgovanului 28.17 28.17 SF + PT Amenajare loc de joaca si canisita str.Mures 43.40 43.40 Amenajament silvic 0.00 0.00 DALI + PT Reamenajare Parcul Rozelor 0.00 0.00 0.00 0.00 DALI + PT Reamenajare Parcul Justitiei 0.00 0.00 0.00 Drepturi de autor asupra DTE + PT Reamenajare si | modernizare Parcul Copiilor |. Creanga 4241 0.00 4241 DALI+ PT Reamenajare Parcul Alpinet 0.00 0.00 0.00 Capitolul 68.02 Asigurări şi Asistenţa Socială 58.38 0-00 0.00 0.00 0.00 58.38 68.02.06 Asistenta sociala pentru familie si copii 0.00 000 500 000 0.00 0.00 68.02.06 Centrul pentru voi 0.00 0.00, 0.00 0.00 0.00 0.00 A. Lucrări în continuare 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 68.02.15.01 Centru comunitar 58.38 0.00 0.00 0.00 0.00 58.38 C. Dotări independente şi alte investiții 58.38 0.00 0.00 0.00 0.00 58.38 Dotări independente 50.83 0.00 0.00 0.00 0.00 50.83 Dotări 50.83 50.83 Studii şi proiecte 7.55 0.00 0.00 0.00 0.00 7.55 Expertiza tehnica pentru reabilitare cladire str.Plavosin nr.21 1.55 7.55 68.02.15.02 Cantine de ajutor social 0.00 9.00 0.00 0.00 0.00 0.00 A. Lucrări în continuare 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 C_Dotări independente şi alte investiții 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Dotări independente 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Dotari 0.00 0.00 Studii şi proiecte 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 DALI + PT Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea si echiparea Cantinei de Ajutor Social pentru dezvoltarea unui Centru Social de Urgenta pentru Persoane fara Adapost 0.00 0.00 70.02 Locuinte , servicii si dezvoltare | 14 30 43| 18,743.49| 1,783.43| 1,285.20| 2,320.14| 17,266.17 70.02.03 Locuinţe 20,320.61):18,520.20 176.404: 1,285.20 0.00 338.81) Pagina 4 din 11

70.02 -03.01 Dezvoltarea sistemului de locuințe 20,100.80, 18,520.20 176.40| 1,285.20 0.00 119.00 A.Lucrări în continuare 18,520.20) 18,520.20 0.00 0.00 0.00 0.00 Reabilitare termică Piaţa Mărăşti nr. 1-2 731.83 731.83 0.00 Reabilitare termică str. 1 Decembrie 1918, nr.20 46.17 46.17 0.00 Reabilitare termică str. Petre Râmneanţu, nr.15/A 100.07 100.07 0.00 Reabilitare termică str. Zlatna, nr.6 142.15 142.15 0.00 Reabilitare termică str. Petre Râmneanțu, nr. 6 41.10 41.10 0.00 Reabilitare termică Calea Al. loan Cuza, nr.8 630.82 630.82 0.00 Reabilitare termică Calea Torontalului, nr.13 1,015.23| 1,015.23 0.00 Reabilitare termică Aleea F.C. .Ripensia, nr.10-12 1,051.22| 1,051.22 0.00 Reabilitare termică Bv. General Dragalina, nr.42 321.60 321.60 0.00 Reabilitare termică Str.Burebista, nr.10 167.63 167.63 0.00 Reabilitare termică Bv. 16 Decembrie 1989, nr.47 979.71 979.71 0.00 Reabilitare termică str.A.Ilpătescu,nr.16-Fructelor, nr.8 231.97 231.97 0.00 Reabilitare termică intrarea Zenit, nr. 8 40.92 40.92 0.00 Reabilitare termică str.Dinu Lipatti, nr. 2 782.78 782.78 0.00 Reabilitare termică str. Salciei, nr.2, scA 78.26 78.26 0.00 Reabilitare termică str. Constantin Stere nr. 18 369.40 369.40 0.00 Reabilitare termică str. Constantin Stere nr. 10, bl. 18 228.93 228.93 0.00 Reabilitare termică str. Hotinului nr. 1 281.47 281.47 0.00 Reabilitare termică str. invățătorului nr. 5 279.76 279.76 0.00 Reabilitare termică Aleea Scurtă, nr.2, bl. 94 230.60 230.60 0.00 Reabilitare termică str. Verde, nr. 10, bl 130 282.21 282.21 0.00 Reabilitare termică str. Leandrului, nr. 21, bl. 21 187.88 187.68 0.00 Reabilitare termică str. Perlei, nr. 10 214.48 214.48 0.00 Reabilitare termică str. Gh. Ostrogovich, nr.16, bl. 103 182.95 182.95 0.00 Reabilitare termică str. Răsăritului , nr. 10 121.99 121.99 0.00 Reabilitare termică str. Titan nr. 9, sc. B+C 550.82 550.82 0.00 Reabilitare termica str. Titan nr. 6, sc. A+B,- Tapia nr. 13, sc. C 682.80 882.80 0.00 Reabilitare termică str. Golescu nr. 8 266.18 266.18 0.00 Reabilitare termică str Mareşal Averescu, nr.35, bl. 99 176.14 176.14 0.00 Reabilitare termică str. Lidia, nr.104, sc.B+C 306.40 306.40 0.00 Reabilitare termică Calea Martiritor, nr.37, sc A+B 305.40 305.40 0.00 Reabilitare termică str. Versului, nr. 6 148.26 149.26 0.00 Reabilitare termică str. Nicolae llieşu, nr.8 226.55 226.55 0.00 Reabilitare termică str. Orion, nr.2 268.71 268.71 0.00 |Reabi itare termică str. Balanţei, nr.18 1726.17 726.17 0.00 Reabilitare termică str. Cosminului nr. 27 325.04 325.04 0.00 Reabilitare termică str. Cosminului nr. 31, sc. A+B 400.16 400.16 0.00 Reabilitare termică Bv. Liviu Rebreanu nr. 132, sc. A+B 549.10 549.10 0.00 Reabilitare termică str. Diaconu Coressi nr. 119, bi.3 394.08 394.08 0.00 Reabilitare termică sir. Dr. lon Mureşan nr. 107 131.23 131.23 0.00 Reabilitare termică str. Martir D-tru Jugănaru, nr. 25 231.00 231.00 0.00 Reabilitare termică str. Aron Cotruş, nr. 2. bi.D 8/6 379.71 379.71 0.00 Reabilitare termică str. Martir D-tru Jugănaru, nr. 27 238.69 238.69 0.00 Reabilitare termică str. Meziad, nr.2 277.32 277.32 0.00 Reabilitare termică str. Gavril Musicescu nr. 1A, bl. 152 0.00 0.00 0.00 Reabilitare termică str. Cornel Grofşoreanu nr. 14, sc.B 90.71 90.71 0.00 Pagina 5 din 11

Reabilitare termică str. Cornel Grofşoreanu nr. 14, sc. A 85.69 85.69 0.00 Reabilitare termică str. Zarand nr. 3-5-7-9 995.10 995.10 0.00 Reabilitare termică str. Filateliei, nr. 6 176.69 176.69 0.00 Reabilitare termică str. Filateliei, nr. 1 88.96 88.96 0.00 Reabilitare termică str. Virgil Birou, nr.3 238.95 238.95 0.00 Reabilitare termică str. Mioriţa, nr.2, bl.3 459.06 459.06 0.00 Reabilitare termică str. Socrate, nr.15, sc.A+B 281.41 281.41 0.00 Reabilitare termică str. Burebista, nr. 1 483.49 463.49 0.00 Reabilitare termică str. Burebista, nr. 3 314.45 314.45 0.00 B. Lucrări noi 1,285.20 0.00 0.00; 1,285.20| 0.00 PT+ Executie Locuinte sociale str. !.l.de la Brad, HCL 435/27,11,2007(RATT) 1,285.20 1,285.20 0.00 Reabilitare termică str. Piatra Craiului, nr.1 0.06 0.00 0.00 Reabilitare termică str. Coriolan Brediceanu, nr.13- 15 0.00 0.00 0.00 Reabilitare termică Calea Circumvalaţiunii, nr.26 0.00 0.00 0.00 |Reabilitare termică str. Stelelor, nr.6 0.00 0.00 0.00 Reabilitare termică Aleea Cristalului, nr.1, bl.74 0.00 0.00 0.00 Reabilitare termică str. lancu Flondor, bl. E17 0.00 0.00 0.00 Reabilitare termică str. Bucovinei nr. 40 0.00 0.00 0.00 Reabilitare termică str. Dropiei nr. 7 0.00 0.00 0.00 Reabilitare termică Calea Torontalului nr. 14, bl. 7B, sc. ATB 0.00 0.00 0.00 Reabilitare termică str. Uranus, nr. 27, bl. 87 0.00 0.00 0.00 Reabilitare termică str. Azuga, nr.1, Bl. 17 0.00 0.00 0.00 Reabilitare termică Bv. Dâmbovița, nr. 22A 0.00 0.00 0.00 Reabilitare termică str. Ana lpătescu, nr. 9 0.00 0.00 000| Reabilitare termică str. lon Slavici, bl.18 0.00 0.00 0.00 Reabilitare termică str. Cutezătorilor, nr. 2, Sc A+B 0.00 0.00 0.00 Reabilitare termică str. Corneliu Coposu, nr.32, sc A+B 0.00 0.00 0.00 Reabilitare termică P-ta Bihor, nr. 14 0.00 0.00 0.00 Reabilitare termica la 82 obiective 0.00 0.00 0.00 C. Dotări independente şi alte investiții 295.40 0.00 176.40 0.00 118.00 Dotări independente 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00, Studii şi proiecte 285.40 0.00 176.40 0.00 119.00 Asistenta tehnica la 72 imobile 295.40 176.40 119.00 70.02.03.30 Alte servicii în domeniul locuintelor 219.81 0.00 0.00 0.00 0.00 219.81 C. Dotari independente si alte investitii 219.81 0.00 0.00 0.00 0.00 219.81 Dotari 219.81 0.00 0.00 0.00 0.09 219.81 Dotari Sala Olimpia Complex Bega 219.81 219.81 Studii si proiecte 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.02.05 Alinientări cu apă Şi amenajări 12,865.79 0.00 0.00 0.00) -2,320.14| 10,345.65 hidrotehnice 70.02.05.01 Alimentări cu apă 12,665.79 0.00 0.00 0.00| 2,320.14| 10,345.65 A. Lucrări în continuare 9,882.29 0.00 0.00 0.00 422.04| 9,460.25 Extindere retele apa canal Plopi Sud, Str. 2-5, HCL 101/2007 0.00 0.00 0.00 Realizare fantana ornamentala P-ta Huniade, HCL 283/2007 47.95 0.00 47.95 Sistem major canal Cartier Piopi - etapa îl, HCL 281/2007 6.66 0.00 6.66 Sistem major canal Zona Aleea Ghirodei - etapa a ll a, HCL 178/2007 465.00 465.00 Exiindere retea canal zona Colonia Radio Plopi, HCL 96/2007 134.88 0.00 134.88 Viabilizare terenuri cu utilitati, zona Armoniei nr.4- 6 TMS, HCL 488/2007 89.47 89.47 Pagina 6 din 11

Viabilizare canal B-dul industriilor - Calea Mosnitei, HCL 179/2007 104.79 0.00 104.79| Extindere retele apa-canal Plopi, zona Jokai Mor, HCl. 243/2008 21.33 21.33 Extindere retele apa zona Rudolf Walter, HCL 242/2008 256.05 0.00 256.05 Extindere retele apa-canal Ciarda Rosie, zona Cheveres, HCL 237/2008 1,222.58 1,222.58 Extindere retele apa-canal Ciarda Rosie, zona Jupiter, HCL 246/25008 189.67 189.67 Extindere retea apa-canal str. Ana Lugojana , zona Lidia Mures , HCL 241/2008 5.36 5.36 Extindere retele apa-canal str. Ernest Neumann( zona Torontal), 5.08 0.00 5.08 Extindere retele apa cartier Kuntz, HCL 239/2008 275.14 0.00 275.14 Alimentari cu apa industriala fantani ornamentale si zone verzi HCL 280/2008 441.70 0.00 422.04 19.66 Extindere retele apa-canal Ronat ( zona Comoarei) HCL 281/2008 1,365.34 0.00 1,365.34 Extindere retele apa-canal zona Blascovici 513/2008 1,127.81 1,127.81 Extindere retele apa-canal Piopi-zona Repin 514/2098 1,402.99 1,402.99 Extindere retele canal Plopi- zona. Parang 509/2008 1,381.89 1,381.89 Extindere retele apa-canal Plopi-zona Martir lon Tanase 511/2008 526.54 526.54 Extindere retele apa-canal Mehala - zana Mesteacanul 512/2008 812.06 812.06 B. Lucrări noi 2,677.53 0.00 0.00 0.00) 1,898.10 779.43 Executie canalizare menajera Calea Sagului etapa | HCL 139/2009 3.71 3.71 Extindere retele apa cartier Plopi HCL 222/2009 1,092.71 0.00 1,090.67 204| Extindere retele canal Fratelia zona Cercului 557/2008 693.53 693.53 Extindere retele apa-cartier Ghiroda 558/2008 808.49 807.43 1.06| Extindere retele canal Ciarda Rosie - zona Matei Millo 510/2008 15.05 15.05 Extindere retele canal cartier Ciarda Rosie-zona Calea Buziasului HCL 220/2009 24.04 0.00 24.04 Extindere retele canal cartier Ciarda Rosie-zona Urseni HCL 219/2009 23.36 0.00 23.36 Extindere retele apa cartier Ciarda Rosie HCL 223/2009 15.71 0.00 15.71 Extinderi retele apa canal Ghiroda - str. Radu Tudoran HCL 221/2009 0.93 0.00 0.93 C. Dotări independente şi alte investiții 105.97 0.00 0.00 0.00 0.00 105.97 Dotări independente 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | Studii şi proiecte 105.97| 0-00 0.00 0.00 0.00 105.97 SF Sistem major canal - cartier Ciarda Rosie et.lif 27.97 0.00 2797 SF intregiri retele apa - canal Municipiul Timisoara et. | 21.42 0.00 21.42 SF Reabilitare conducta apa si bransamente zona Fabric 35.16 0.0 35.16 SF Reabilitare conducta apa strada Uzinei 21.42 0.00 21.42 70.02.06. Iluminat public şi electrificări. rurale 642477 1,555.00 0.00 0.00| 4,869.77 A. Lucrări în continuare 6,424.77 0.00| 1,555.00 0.00 0.00, 4,869.77 Extindere rețele iluminat public zona de nord, HCL 136/2005 2,891.80 805.00 2,086.80 Extindere rețele iluminat public zona de sud, HCL 136/2005 3,532.97 750.00 2,782.97 Pagina 7 din 11

B. Lucrări noi 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 C. Dotări independente şi alte investiții 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 70.02.07 Alimentare cu gaze naturale localități 0.00 000 0.00 0.00 0.00 0.00 C. Dotări independente şi alte investiții 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Dotări independente 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Studii si proiecte 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 SF extindere si intregire retele gaze naturale 0.00 0.00 70.02.50 Alte. servicii: în: domeniile: locuințelor, 1,987.26 223.29 52.03 0.00 000| 1,711.94 serviciilor şi dezvoltării comunale [A Lucrări în continuare 771.80 0.00 52.03 0.00 0.00 719.77| Reabilitare P-ța losefin , HCL 414/2002HCL 350/2009 9.16 0.00 0.16 Reabilitarea şi revitalizarea fortificației Cetăţii Timişoara - Bastionul Therezia, HCL 158/2007 771.64 52.03 718.61 B. Lucrări noi 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 PT Reabilitarea ansamblului urban interbelic Corso| HCL 302/2009 0.00 0.00 Cofinantare Amenajarea malurilor Canalului Bega 0.00 0.00 Cofinantare Structuri locale pentru sprijinirea afacerilor in Comuna Dumbravita 0.00 0.00 C. Dotări independente şi alte investiții 1,215.46 223.29 0.00 0.00 0.00 992.17 Dotări independente 233.30 154.49 0.00 0.00 0.00 78.81 Sistem de informare si comunicare facil pentru cetateni 9.73 9.73 Dotari URBANISM 154.49 154.49 0.00 Dotari directia MEDIU 69.08 69.08 Studii şi proiecte 982.16 68.80 0.00 0.00 0.00 913.36 Consultanta + Studii si proiecte pentru accesare fonduri europene 39.66 0.00 39.66 Studiu de oportunitate , PUZ, SF+PT Infrastructura regionala de afaceri si inovare in sectorul TIC 131.24 131.24 SF Centru Regional intermodal de Transport 79.44 0.00 79.44 DALI + PT Sistem agro-logistic integrat 59.40 59.40 SF+ PT Amenajarea malurilor Canalului Bega 1.04 0.00 1.04 Documentatie topo cadastrala pentru 'PUZ zona malurilor Canalului Bega 174.93 174.93 Actualizare SF + PT Reabilitarea spatiilor publice din centrul istoric al Municipului Timisoara CETATE 346.01 0.00 346.01 SF+PT Centru Regional de Competente si Dezvoltare a Furnizorilor in Sectorul Automotive 1.01 1.01 Studiu de impact privind amenajarea unei piete volante in Freidorf 14.80 14.80 Studiu privind radioactivitatea apelor in Municipiul Timisoara 34.15 34.15 Studiu privind reducerea nivelului de zgomot folosind asfalt cauciucat 11.90 11.90 Studiu privind conservarea biodiversitatii in Municipiul Timisoara 19.78 19.78 Studiu Modelare 3D cladire Primaria Municipiului "Timisoara 68.80 68.80 0.00 Capitolul 74.02 Protecția mediului 117.64 0.00 0.00 0.00 0.00 117,64 74.02.05 Salubritate şi gestiunea deşeurilor 117.64 0.90 0.00 0.00 0.90 117.64 A. Lucrări în continuare 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 B. Lucrări noi 0.00 0.0 0.00 9.00 0.00 0.00 0.00 Pagina 8 din 11

C. Dotări independente şi alte investiții 117.64 0.00 0.00 0.00 0.00 117.64 Dotări independente 117.64 0.00 0.00 0.00 0.00 117.64 Achizitie sistem pentru optimizare si monitorizare a activitati de salubrizare stradala, colectare si transport deseuri menajere in Municipiul Timisoara 117.64 117.64 Studii şi proiecte 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 SF, S impact in vederea realizarii unei statii de reciclare a deseurilor rezultate din constructii si demolari 0.00 0.00 Capitolul 81.02 Combustibiti si energie 1,821.55 0.00 0.00 0.00 0.00 1,821,55 81.02.06 Energie termică 1,821.55 0.00 0.00 0.00 0.00; 1,821.55 A. Lucrări în continuare 1,712.43 0.00 0.00 0.00 1,712.43 Retehnologizarea, modernizarea si dezvoltarea sistemului centralizat de producere si distributie al energiei termice in municipiul Timisoara 1,712.43 0.00 0.00 0.00 1,712.43 Retehnologizarea centralelor termice de cartier prin instalarea unor unitati de cogenerare cu motoare termiceCT BUZIAS HCl 556/2006 10.42 10.42 Retehnologizarea centralelor termice de cartier CT Dunarea prin instalarea unor unitati de cogenerare cu motoare termice HCL 556/2006 5.70 5.70 Reabilitare RTS Zona Soarelui HCL 288/2008 15.60 15.60 Reabilitare RTS cartierul Calea Şagului , HCL 292/2008 102.22 102.22 Reabilitare RTS Cartierul GiroculuiHCL 289/2008 76.23 76.23 Reabilitare RTS Campus Universitar HCL 290/2008 35.11 35.11 Reabilitare RTS Zona Calea Aradului, HCL 92/2004 68.96 68.96 Reabilitare RTS ZONA Circumvalațiunii, HCL 275/2006 50.77 50.77 Reabilitare RTS ZONA Lipovei, HCL 276/2006 2.38 2.38 Reabilitare RTS ZONA Lunei HCL 291/2008 20.75 20.75 Retehnologizare CAFtip PTVMJ de 50 Gcal/h CET Centru, HCL 167/2004 36.15 36.15 Reabilitare retele primare de termoficare din municipiul Timisoara , HCL 166/2004 700.49 700.49 Reabilitare modernizare retele termice secundare in municipiul Timisoara, HCL 557/2006 286.10 286.10 Prelevare „evacuare si transport zgura si cenusa sub forma de slam la cazanele 1,2,3 din CET SUD, HCL 57/2006 100.00 100.00 Reabilitare si modernizare statie de tratare apa din CET SUD Timisoara , HCL30/2007 128.00 128.00 Construirea unui punct termic str. Torac-Bitolea- Apateu, HCL 29/2007 73.55 73.55 B. Lucrări noi 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Retehnologizarea sistemului centralizat de termoficare din municipiul Timişoara în vederea conforrmării la normele de protecția mediului privind 0.00 0.00 0.00 emisiile poluante în aer şi pentru creşterea eficienței în alimentarea cu căldură urbană - HCL 347/29.09.2009 C. Dotări independente şi alte investiții 199.12 0.00 0.00 0.00 0.00 109.12 Dotări independente 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Studii şi proiecte 109.12 0.00 0.00 0.00 0.00 109.12 DALI+PT Reabilitare termica cladiri - proiectare| obiective Municipiul Timisoara 109.12 109.12 Capitolul 84.02 Transporturi 21,248.16 0.00 834.25 0.00) 7,487.54| 13,126,37 84.02.03-Transport rutier. 21,248:16 0.00[::;' 634.25 0.00: 7,487.54) 13,126.37 84.02.03.02 Transportul în comun 772.08 0.00 0.00 0.00 0.00 772.08 A, Lucrări în continuare 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00) Pagina 9 din 11

0.00 0.00 B. Lucrări noi 179.22 0.00 0.00 0.00 0.00 179.22| Reabilitarea liniilor de tramvai şi modernizarea tramelor| stradale în municipiul Timişoara, traseul 1, Dir. Stefan cel Mare HCL 473/2009 20.46 20.46 Reabilitarea liniilor de tramvai şi modernizarea tramelori stradale în municipiul Timişoara, traseul 2, Calea Stan Vidrighin HCL 474/2009 20.21 20.21 Reabilitarea liniilor de tramvai şi modernizarea tramelor stradale în municipiul Timişoara, traseul 3, Calea Buziasului HCL 475/2009 12.90 12.90 Reabilitarea linilor de tramvai şi modernizarea tramelor| stradale în municipiul Timişoara, traseul 4, B-dul Cetatii HCL 476/2009 20.21 20.21 Reabilitarea liniilor de tramvai şi modernizarea tramelor stradale în municipiul Timişoara, traseul 5 Calea Bogdanesiilor HCL 472/2009 20.48 20.48 Reabilitarea liniilor de tramvai şi modernizarea tramelor stradale în municipiul Timişoara, traseul 8 Str. Avram Imboane , Str. Spitalul Nou HCL 471/2008 HCL 17.56 17.56 Reabilitarea liniilor de tramvai şi modernizarea tramelori stradale în municipiul Timişoara, traseul 7, Str.Ana Ipatescu, V.Hugo, Str.Alunis,Str.Drubeta, HCL 470/2009 HCL 473/2009 15.69 15.69 Reabilitarea liniilor de tramvai şi modernizarea tramelor stradale în municipiul Timişoara, traseul 8, Str. Ardealul, HCL 468/2009 HCL 473/2009 13.82 13.82 Reabilitarea liniilor de tramvai şi modernizarea tramelor| stradale în municipiul Timişoara, traseul 9, str. loan Slavici, str. Polona, HCL 468/2009 13.97 13.97 Linie de troleibuz pe str. Lidia, HCL nr. 252/27.10.1998 23.92 23.92 Amenajare parcare Str. Labirint 0.00 0.00 C. Dotări independente şi alte investiții 592.86| 0.00 0.00 0.00 0.00 592.86 Dotări independente 68.66| 0.00 0.00 0.00 0.00 68.66 Maşini, echipamente si mijloace de transport 23.54 0.00 0.00 0.00 23.54 Tramvaie folosite 23.54 23.54 Achizitii tramvaie noi 0.00 0.00 Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale 45.12 0.00 0.00 0.00 45.12 Achizitii refugii calatori 45.12 45.12 Studii şi proiecte 524.20 0.00 0.00 0.00 0.00 524.20 Studii si proiecte Primarie 215.09 0.00 0.00) 0.00 0.00 215.09 Studiu de extindere a retelei de transport public local si metropolitan 119.00 119.00 Studiu privind dezvoltarea infrastructurii, reglementării şi organizării parcării publice în mun, Timişoara 96.09 96.09 Studii si proiecte RATT 309.11 0.00 0.00 0.00 0.00 309.11 Studiu privind ridicarea liniei CF pe estacada in mun. Timisoara 285.60 285.60 SF Amenajare alveole 0.00 0.00 SF + PT Statie intermodala Dambovita 2341 23.41 SF + PT Extindere linie cale Mosnita 0.10 0.00 0.10 [84-02.03.01 Drumuri si poduri 7,381.47 0.00 0.00 0.00) 4,747.29| 2,614.18 [A. Lucrări în continuare 7,347.51 0.00 0.00 0.00; 4,747. 29| 2,600.22 Consolidare pasaj Cal. Șagului, HCL 94/2007 1,347.51 0.00 4,147.29| 2,600.22 B. Lucrări noi 0.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.40 Consolidare Pod Uzina de Apa, HCL 22/2005;HCL 396/2009 0.40 0.40 C. Dotări independente şi alte investiții 13.56 0.00 0.00 0.00 0.00 13.56 Dotări independente 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00, 0.00 Studii şi proiecte 13.56 0.00 0.00 0.00 9.00 13.56 Expertiza Podul Michelangelo 11,81 1151) Pagina 10 din 11

S.F.+ PT Amenajare Complex rutier zona Michelangelo 1.75 1.75 84.02.03.03 Străzi 6,994.52 0.00 160.30, 0.00) 2,740.25| 4,093.97 A. Lucrări în continuare 6,181.81 0.00 0.00 0.00) 2,740.25| 3,441.56 Amenajare str, Busuioc, HCL 274/2006 3.51 0.00 3.51 Amenajare str. Olarilor, HCL 425/2006 777.04 777.04 Amenajare str. Pius Brânzeu, HCL 403/2006 20.37 0.00 20.37 Amenajare str Barsei, HCL 426/2006 295.21 0.00 295.21 Amenajare str Berzei, HCL 405/2006 508.86 0.00 508.86 Amenajare str Gr Alexandrescu, HCL 417/2006 1,222.78 0.00 1,222.78 Amenajare str Vânătorilor, HCL 413/2006 347.59 0.00 347.59 0.00 Amenajare str. Bârzava, HCL 416/2006 386.82 0.00 386.82 Amenajare str. Liege, HCL 158/2008 217.14 217,14 Amenajare strada Moise Dobosan( Calimanesti) HCL 160/2008 1,084.02 1,084.02 0.00 Modernizare Calea Torontalului si extindere HCl 247/2008;HCL 467/2009 1,308.64 1,308.64 0.00 Modernizare B-dul L.Rebreanu 9.83 9.83 B. Lucrări noi 5.46 0.00 0.00 0.00 0.00 5.46 Modernizare str.Closca si extindere HCL159/2008 2.70 2.70 PT+ Amenajare strada Steaua HCL 260/2009 0.79 0.79 Amenajare zona Polona HCL 466/2009 1.97 1.97 C. Dotări independente şi alte investiții 807.25 0.00 160.30 0.00 0.00 646.95 Dotări independente 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Studii şi proiecte 807.25 0.00 160.30 0.00 0.00 646.95 SF Modernizare şi extindere blv. Sudului HCL 26/20 342.19 342.19 SE+PT Amenajare str. Brazilor 12.97 12.97 SF+PT Amenajare zona Polonă 24.25 24.25 SF+PT Amenajare str. Cronicar Neculce HCL 25/26 25.11 25.11 SF+PT Amenajare str. Gladiolelor 0.50 0.50 SF+PT Amenajare Zona Campului 0.50 0.50 SF+PT Amenajare zona Petuniei -Magnoliei 111.53 111.53 SF+PT Amenajare zona Weismuller-Laurenţiu Nicoară 23.87 23.87 SF+PT Amenajare str. Anul 1848 0.50 0.50 SF+PT Reamenajare geometrie intersectie P-ta Balcescu 0.50 0.50 SF+PT Amenajare str. Gh. Cotoşman 0.50 0.50 Alte studii şi proiecte drumuri 0.10 0.00 0.10 Studiu de impact, Actualizare SF+PT Modernizare strada Closca si extindere 24.94 24.94 Actualizare SF Reabilitare str. Vacarescu intre b-dul Regele Carol si Splaiul T, Vladimirescu 60,14 0.00 60.14 Studiu de oportunitate SF + PT Reabilitare Str. Vacarescu intre B-dul Regele Carol si bd. 16 179.65 160.30 19.35 84.02.50 Alte cheltuieli in domeniul 6,120.09 0.00 473.95 0.00 0.00| 5,646.14 transporturilor A. Lucrari in continuare 0.00 0.00) 0.00 0.0 0.00 0.00 0.00 0.0 B.Lucrari noi 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 C.Dotari independente si alte investitii 6,120.09 0.00 473.95 0.00 0.00) _5,646.14 Dotari independente 6,120.09 0.00 473.95 0.00 0.00) 5,646.14 (Achi itii mijloace de transport HCL 47/2004 6,120.09 473.95 5,846.14 DIRECTOR DIRECȚIA ECONDMICĂ DIRECTOR DIRECTIA DEZVOLTARE Smaranda HARACICH A Aurelia pe ŢII S / WE d FĂ N Sef Serviciu Buget i Sef Serviciu | Steliana STANCIU Pagina 11 din 11 Gabriela BIE, La

Atasament: Referat.pdf

MUNICIPIUL TIMISOARA APROBAT DIRECTIA ECONOMICA PRIMAR, 7 j SERVICIUL BUGET Dr.Ing. E JUHANDU- NT. SI 23.03.2011 n fe "—- p Ă j d UI REFERAT Privind aprobarea contului de încheiere a exerciţiului bugetar pe anul 2010 şi rectificarea bugetului local al Primăriei municipiului Timisoara pe anul 2010 Având în vedere : = Având în vedere adresa nr.15726/15.12.2010 a Direcţiei Generale a Finanțelor Publice Timiş privind modificări asupra indicatorilor bugetari 11.02.06 Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale şi 04.02.04 -— Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale. = Având în vedere adresa nr.16932/29.12.2010 a Direcţiei Generale a Finanțelor Publice Timiș privind suplimentarea sumelor defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2010 (11.02.06) din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, pentru finanţarea unor cheltuieli curente și de capital: = Având în vedere adresa nr.16935/29.12.2010 a Direcţiei Generale a Finanțelor Publice Timiș privind suplimentarea sumelor defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2010 (11.02.06) din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, pentru asigurarea sumelor necesare conform OG nr.36/2006 privind instituirea prețurilor locale de referințe pentru energia termică furnizată populației prin sisteme centralizate: £ Având în vedere adresa nr.17001/30.12.2010 a Direcţiei Generale a Finanțelor Publice Timiș privind diminuarea sumelor defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2010 (11.02.06);

* Ținând cont de ordinul Ministerului Finanțelor Publice nr. 59 din ll ianuarie 201] pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea şi depunerea situațiilor financiare ale instituțiilor publice la 31 decembrie 2010; = Legea nr.273/29,06.2006 privind finanțele publice locale art.57, alin.(1) alin (4), = Legea nr.215/2001 art.36, alin. (4) lit. a, privind administrația publică locală. Serviciul Buget propune aprobarea contului de execuție pe anul 2010 conform anexei nr.1, rectificarea bugetului local pe anul 2010 conform anexei nr.2, rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli evidențiate în afara bugetului local pe anul 2010 conform anexei nr.3 şi a listei de investiții — execuția conform anexei nr.4. DIRECTOR EXECUTIV, SEF SERVICIU BUGET, SMARANDA HARACICU STELIANA ŞT RL 3 Cod FP 53-91, Ver.1