keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 320/15.09.2017 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timişoara pe anul 2017

15.09.2017

Hotararea Consiliului Local 320/15.09.2017
privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timişoara pe anul 2017


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având in vedere Expunerea de motive nr. 22654/11.09.2017 privind oportunitatea proiectului de hotarare, a Primarului Municipiului Timişoara - domnul Nicolae Robu;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. SC2017 -22654/11.09.2017 al Directiei Economice din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
Având în vedere avizul Serviciului Juridic;
Având în vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbsnistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu şi al Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comerţ, regii autonome si societăţi comerciale din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere amendamentele formulate în şedinţa în plen a Consiliului Local la proiectul de hotărâre înscris pe ordinea de zi, de domnul Dan Diaconu în calitate de consilier local;
Având în vedere Procesul Verbal al Şedinţei Consiliului Local din data de 15.09.2017;
Având în vedere Legea bugetului de stat pe anul 2017 nr. 6/16.02.2017;
În conformitate cu prevederile art.1, art.4, alin.1, art.5, art.19, alin.1 şi 2 si art. 20, alin.1, art.22 alin.1 şi art.23 alin.1 şi 2 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale modificată;
Având în vedere Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 47/01.09.2012 privind modificarea şi completarea unor acte normative şi reglementarea unor măsuri fiscal - bugetare;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. b) si alin. (4), lit. a) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publica locala, republicata si modificata;
În temeiul art. 45, alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publica locala, republicata si modificata;


HOTARASTE

Art. 1: Se rectifică bugetul local al Municipiului Timişoara pe anul 2017 conform Anexei nr.1 "Bugetul local pe anul 2017", Anexei nr. 2 "Bugetul de venituri proprii", respectiv Anexei nr.3 "Program Dezvoltare 2017".

Art. 2: La data intrării in vigoare a prezentei hotărâri, se modifica in mod corespunzător Hotărârea Consiliului Local 257/04.07.2017 - privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2017.

Art. 3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Economica, Direcţia Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse, Direcţia Generală de Urbanism şi Dezvoltare Urbană, Direcţia Comunicare - Relaţionare, Direcţia de Mediu, Direcţia Edilitară, Serviciul Şcoli - Spitale şi Biroul Sport - Cultură din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Generale de Urbanism şi Dezvoltare Urbană;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse;
- Direcţiei Comunicare - Relaţionare;
- Direcţiei de Mediu;
- Serviciului Şcoli - Spitale;
- Biroului Sport - Cultură;
- Corpului de Control si Antifrauda al Primarului;
- Biroului Audit;
- Birpului Managementul Calităţii;
- Administraţiei Financiare a Municipiului Timisoara;
- Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice si Controlului Financiar de Stat a Judeţului Timiş;
- Mass media locale.Presedinte de sedinta
LUMINIŢA ŢUNDREA
Contrasemneaza
P.SECRETAR SIMONA DRĂGOI

Atasament: BUGET_DE_VENITURI_PROPRII_-_ANEXA_NR.2.pdf

BUGET DE VENITURI PROPRII - SURSA F SPITALE - ANEXĂ NR. 2 E ş 8 £ 8 5 g 5 a 2 SG = o DENUMIREA INDICATORILOR > E S E S 3 5 E O o e a a SECTIUNEA DE FUNCTIONARE + SECTIUNEA DE DEZVOLTARE TOTAL VENITURI 1 [00.01 404.712,39 15.492,05 420.204,44 I. VENITURI CURENTE 2 00.02 336.049,90 1.355,50 337.405,40 C. VENITURI NEFISCALE 3 00.07 336.049,90 1.355,50 337.405,40 C1. VENITURI DIN PROPRIETATE 4 |00.08 313,80 0,00 313,80 Venituri din proprietate 5 |30.10 313,80 0,00 313,80 Venituri din concesiuni si inchirieri 6 |30.10.05 313,80 0,00 313,80 Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice 7 313,80 0,00 313,80 C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII a |00.09 335.736,10 1.355,50 337.091,60 Venituri din prestari de servicii si alte activitati 3 |33.10 328.996,10 1.335,00 330.335,10 Venituri din prestari de servicii 10 [33.10.08 2.270,96 50,00 2.320,96 Venituri din cercetare 11 |33.10.20 520,00 0,00 520,00 Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate 12 [33.10.21 260.116,13 -753,00 259.363,13 Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat 13 |33.10.30 57.092,01 1.922,00 59.014.01 MR încheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate din veniturile proprii ale 14 33.10.31 3.897,00 120.00 9.017.00| Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati 15 |33.10.50 100,00 0,00 100,00 Diverse venituri 16 36.10 6.683,00 0,00 6.683,00) Alte venituri 17 [36.10.50 6.683,00 0,00 6.683,00] Transferuri voluntare, aitele decat subventiile 18 (37.10 57,00 16,50 73,50; Donatii si sponsorizari 19 |37.10.01 57,00 16,50 73,50) Dra ai unsa de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului de venituri 20 13710.03 62714 -5,50 652.64 Varsaminte din sectiunea de functionare 21 |37.10.04 627,14 5,50 632,64| SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 22 |00.18 68.662,49 14.136,55 82.799,04 Subventii de la alte administratii 23 |43.10 68.662,49 14.136,55 82.799,04| Pag. 1/5

& 3 E = 8 a 3 Q m = m C D DENUMIREA INDICATORILOR > 2 E S E 8 ş € 8 ? 3 a a Subventii de la bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente in domeniul santatii 24 |43.10.10 1.200,00 0,00 1.200,00 Subventii de la bugetul local pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul santatii 25 |43.10.14 27.612,49 726,55 28.339,04 Dover din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea cresterilor 26 |43.10.33 39.850,00 13.410,00 53.260.00 TOTAL CHELTUIELI 27 404.712,39 15.492,05 420.204,44 CHELTUIELI CURENTE 28 |01 376.472,77 14.760,00 391.232,77 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 29 |10 226.197,16 5.796,00 231.993,16 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 30 |20 146.523,61 8.964,00 155.487,61 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 31 (59 3.752,00 0,00 3.752,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 32 |70 28.239,63 732,05 28.971,68 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 33 |71 28.239,63 732,05 28.971,68 TITLUL XIX PATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT 34 |85 -0,01 0,00 -0,01 Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE 35 |64.10 404.712,39 15.492,05 420.204,44 Sanatate 36 [66.10 404.712,39 15.492,05 420.204,44 CHELTUIELI CURENTE 37 |01 376.472,77 14.760,00 381.232,77 TITLUL IL CHELTUIELI DE PERSONAL 38 |10 226.197,16 5.796,00 231.993,16 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 39 |20 146.523,61 8.964,00 155.487,61 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 40 |59 3.752,00 0,00 3.752,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 41 |70 28.239,63 732,05 28.971,68 TITLUL XIIE ACTIVE NEFINANCIARE 42 71 28.239,63 732,05 28.971,68 TITLUL XIX PATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT 43 185 -0,01 0,00 -0,01 Din total capitol Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi 44 66.10.06 404.712,39 15.492,05 420.204,44 Spitale generale 45 |66.10.06.01 404.712,35 15.492,05 420.204,44 Servicii de sanatate publica 46 |66.10.08 0,00 0,00 0,00 Partea a Vil-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT 47 |96.10 0.00 0,00 0,00 Pag.2/5

> 5 : 5 s 8 8 5 DENUMIREA INDICATORILOR = e E Ss E 6 8 E £ o o e a a REZERVE 48 |97.10 0,00 0,00 0,00 EXCEDENT 49 |98.10 0,00 0,00 0,00 DEFICIT 50 |99.10 0,00 0,00 0,00 SECTIUNEA FUNCTIONARE SECTIUNEA FUNCTIONARE 1 376.472,76 14.760,06 391.232,76 TOTAL VENITURI 2 [00.01 376.472,76 14.760,00 391.232,76 1. VENITURI CURENTE 3 00.02 335.422,76 1.350,00 336.772,76 C. VENITURI NEFISCALE 4 |00.07 335.422,76 1.350,00 336.772,76 C1. VENITURI DIN PROPRIETATE 5 |00.08 313,80 0,00 313,80 Venituri din proprietate 6 |30.10 313,80 0.00 313,80 Venituri din concesiuni si închirieri 7 |30.10.05 313,80 0,00 313,80 Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice 8 |30.10.05.30 313,80 0,00 313,80 C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII 9 00.08 335.108,96 1.350,00 336.458,96 Venituri din prestari de servicii si alte activitati 10 [33.10 328.996,10 1.338,00 330.335,10 Venituri din prestari de servicii 11 [33.10.08 2.270,96 50,00 2.320,96 Venituri din cercetare 12 |33.10.20 520,00 0,00 520,00 Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate 13 |33.1021 260.116,13 -753,00 259.363,13 Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de siat 14 33.10.30 57.092,01 1.922,00 59.014,01 MT a contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate din veniturile proprii ale 15 |331031 8.897,00 120.00 9.017.00 Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati 18 [33.10.50 100,00 0,00 100,00 Diverse venituri 17 [36.10 6.683,00 0,00 6.683,00 Alte venituri 18 |36.10.50 6.683,00 0,00 6.683,00 Transferuri voluntare, altele decat subventiile 19 |37.10 -570,14 11,00 -559,14 Donatii si sponsorizari 20 [37.10.01 57,00 16,50 73,50 robii si subventii de functionare peniru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului de venituri 21 13710.03 827,14 -5,50 632.64 SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 22 (00.18 41.050,00 13.410,00 54.460,00 Subventii de la aite administrati 23 [43.10 41.050,00 13.410,00 54.460,00 Pag.3/5

5 2 s E ș 5 Ss = m = PD DENUMIREA INDICATORILOR > E E g E 8 ş = s = S 2 a a Subventii de la bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente în domeniul santatii 24 |43.10.10 1.200,00 0,00 1.200,00 Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea cresterilor 25 1431033 9.850,00 13.410,00 53.260,00 TOTAL CHELTUIELI 26 376.472,76 14.760,00 391.232,76 CHELTUIELI CURENTE 27 |01 376.472,77 14.760,00 381.232,77 TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL 28 |10 226.197,16 5.796,00 231.993,16| TITLUL II BUNURI SI SERVICII 29 20 146.523,61 8.964,00 155.487,61 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 30 [59 3.752,00 0,00 3.752,00 TITLUL XIX PATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI Si RECUPERATE IN ANUL CURENT 31 |85 -0,01 0,00 -0,01 j Partea a IIl-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE 32 |64.10 376.472,76 14.760,00 391.232,76| Sanatate 33 66.10 376.472,76 14.760,00 391.232,76; CHELTUIELI CURENTE 34 101 376.472,77 14.760,00 391.232,77 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 35 (10 226.197,16 5.796,00 231.993,16 TITLUL IE BUNURI SI SERVICII 36 |20 146.523,61 8.964,00 155.487,61 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 37 |59 3.752,00 0,00 3.752,00 TITLUL XiX PATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI Si RECUPERATE [N ANUL CURENT 38 |85 -0,01 0,00 -0,01 Din total capitol Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi 39 j66.10.06 376.472,76 14.760,00 391.232,76 Spitale generale 40 |66.10.06.01 376.472,76 14.760,00 391.232,76 Servicii de sanatate publica 41 |66.10.08 0,00 0,00 0,00 Partea a Vil-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT 42 |96.10 0,00 0,00 0,00 REZERVE 43 |97.10 0,00 0,00 0,00 EXCEDENT 44 |98.10 0,00 0,00 0,00 DEFICIT 45 |99.10 0,00 0,00 0,00 SECTIUNEA DEZVOLTARE SECTIUNEA DEZVOLTARE 1 28.239,63 732,05 28.971,68 TOTAL VENITURI 2 (00.01 28.239,63 732,05 28.971,68 Pag. 4/5

g z 3 a ș 5 au = m = o DENUMIREA INDICATORILOR = € E Ss E s 8 5 E s O 2 2 a a I. VENITURI CURENTE 3 [00.02 627,14 5,50 632,64 C. VENITURI NEFISCALE 4 |00.07 827,14 5,50 632,64 C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII 5 |00.09 627,14 5,50 632,64 Transferuri voluntare, altele decat subventiile 5 |37.10 627,14 5,50 632,64 Varsaminie din sectiunea de functionare 7 [37.10.04 827,14 5,50 632,64 SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 8 |00.18 27.612,49 726,55 28.339,04 Subventii de la alte administrati 9 |43.10 27.612,49 726,55 28.339,04 Subventii de la bugetul local pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul santatii 10 |43.10.14 27.612,49 726,55 28.339,04 TOTAL CHELTUIELI 11 28.239,63 732,05 28.971,68 CHELTUIELI CURENTE 12 [01 0,00 0,00 0,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 13 [70 28.239,63 732,05 28.971,68 TITLUL XIIE ACTIVE NEFINANCIARE 14 |71 28.239,63 732,05 28.971,68 Partea a Ili-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE 15 64.10 28.239,63 732,05 28.971,68 Sanatate 16 |66.10 28.239,63 732,05 28.971,68 CHELTUIELI CURENTE 17 (01 0,00 0,00 0,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 18 |70 28.239,63 732,05 28.971,68 TITLUL ACTIVE NEFINANCIARE 18 [71 28.239,63 732,05 28.971,68 Din total capitol Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi 20 |66.10.06 28.239,63 732,05 28.971,88 Spitale generale 21 |66.10.06.01 28.239,63 732,05 28.971,68 Servicii de sanatate publica 22 |66.10.08 0,00 0,00 0,00 Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT 23 |96.16 0,00 0,00 0,00 REZERVE 24 |97.10 0,00 0,00 0,00 EXCEDENT n 25 |98.10 0,00 0,00 0,00 DEFICIT li 26 |99.10 0,00 0,00 0,00 PRIMAR, DIRECTO E( MIC, SEF SERVICIU BUGET, SYANCIU NICOLAE ROBU Pag.5/5

Atasament: EXPUNERE_MOTIVE.pdf

ROMÂNIA JUDETUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMISOARA PRIMAR NR. 12655 | EXPUNERE DE MOTIVE PRIVIND OPORTUNITATEA PROIECTULUI DE HOTARARE DE RECTIFICARE A BUGETULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMISOARA PE ANUL 2017 Proiect de hotărâre privind Rectificarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2017 Consiliul Local al Municipiului Timisoara Avand in vedere: - Solicitarile directiilor din cadrul aparatului de specialitate al Municipiului Timisoara, precum si a unitatilor subordonate, de necesitate in vederea cuprinderii/ suplimentarii/ redistribuirii sumelor in bugetul de venituri si cheltuieli, pentru asigurarea cheltuielilor aferente sectiunii de functionare precum si a sectiunii de dezvoltare, componente ale bugetului local; - Legea bugetului de stat pe anul 2017 nr.6/16.02.2017; în conformitate cu Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale art. 1, art. 4 alin.1, art.5, art.19, alin.1 si art, 20 alin.1; precum şi OUG 47/01.09.2012 privind modificarea şi completarea unor acte normative şi reglementarea unor măsuri fiscal - bugetare şi Legea 215/2001 privind administraţia publică locală art, 36, alin. 2, lit. b şi alin. 4 lit, a, art, 45, alin.2, lit. a, art.63 alin.1, lit. c şi alin. 4, lit, b, art.115, alin. 1, lit b; Tinand cont de cele enumerate mai sus, apreciez ca fiind oportuna, promovarea proiectului de hotarare privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timisoara si supun dezbaterii Consiliului Local, documentatia aferenta, PRIMAR Cod FO53-03,Ver.1

Atasament: Anexa_3.pdf

PENE NRJ Anexa ROMÂNIA JUDEȚUL TIMIŞ APROB MUNICIPIUL TIMIŞOARA PRI sc 2017-2265 /13-63 20/* a: PROGRAM DEZVOLTARE 2017 INVESTITII Lista de investitii rectificare 4 cu amendament HCL /15.09.2017 mii lei BUGET LOCAL SURSE PROPRII (ale Credite de [DENUMIREA OBIECTIVULUI TOTAL BUGET inst. angajament 2017 STAT Subordonate 2017 O) 121314 ss | 4 | 5 | TOTAL GENERAL 232.444,20| 7.000,00) 1.033,54] _224.410,56| 624.032,68 LUCRĂRI ÎN CONTINUARE - A 72.698,90| __7.000,0 65.69890| 000| LUCRĂRI NOI- B 35.367,17 35.367,17| __599.868,91 DOTĂRI INDEPEND. SI ALTE INV. - C 123.344,49 24.163,77 124.378,13 , : „Sp 2,68, 1 4 din care pe capitole Capitolul 51.02 Autorităţi Executive şi Acţiuni Externe 5.690,91 51.02.01.03 Autorităţi executive 5.690,91 ” |Extindere si reabilitare imobil situat pe str. V. [Alecsandri nr.1 Timisoara HCL 79/2016 1000.00 b-dul C.D.Loga nr.1 HCL 218/2016 311,53 000 Dotări Evidenta populatiei 96.00 0.00 5.690,91 6.784,11 1 5.690,91 6.784,11 ros) __soaama| 00 0,00 1.000,00 5.044,11 00 311,53 0,00 4.379,38 1.740,00 3.258,70 „00 166,35 0,00 500| ao o + 0,00 c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii 1.120,68 1.120,68 Sistem infogeografic de administrare a PMT (+ registru spatii verzi) 350,00 1.740,00 DALITPT Reabilitare fațade imobile str, V. Alecsandri nr.l+ Piaţa Libertăţii nr.1 147,00 Page 1

DENUMIREA OBIECTIVULUI SURSE voma | aucer te 2017 STAT Subordonate LOCAL 2017 ) 0 | tema] 2 73 4 DALI+ET+AE+DTAC+P.T. "Reabilitare fațadă şi înlocuire tâmplărie exterioară la corp clădire Primăria Municipiului Timişoara din B-dul C.D.Loga , nr.1” 295,00 0,00 295,00 DALI+PT+AC Reamenajare camera 30 din cladirea PMT b-dul CD Loga nr 1 28,68 0.00 28,68 0,00) Capitolul 61.02. Ordine publică şi siguranța națională 61.02.03.Ordine publică 61.02.03.04 Poliţie locala "Monitorizare video Canal Bega si zone limitrofe" HCL 1.331,00 C. Dotări independente şi alte investiții 3780.22 | Documentatie Sisteme de securitate PMT 150,00 Documentatie pentru avizare si autorizare ISU PMT 150,00 5.111,22 1.331,00 1.331,00 3.780,22 3.760,52 3.760,52 19,70 b.Dotări independente 3.760,52 Studii şi proiecte 19,70 SF+PT (inclusiv avize) pentru "Monitorizare video Canal Bega si zone limitrofe" 19,7 61.02.05. Protecţie Civilă 4.194,0 C. Dotări independente şi alte investiții 4194.00 19,70 4.194,00 4.194,00 b. Dotări independente 4.124,00 | oo0 4.124,00 4.124,00 412400 70,00 0,00 Studiu de audibilitate pentru completare sistem de 0,00 instiintare - alarmare in municipiul Timisoara E o o O 1 s0o0) Extindere Gradinita PP 33 HCL 299/2017 201,00 19.727,82 na Tana to 0,00 50,00 0,00 50,00 50,00 Page 2

SURSE PROPRII (ale Credite de DENUMIREA OBIECTIVULUI TOTAL BUGET inst. angajament 2017 STAT Subordonate 2017 ) TI sua | C.Dotări independente şi alte investiții 656,35 0,00 a. Achiziţii imobile 100,00 0,00 Achizitie imobil in vederea continuitatii activitatii Gradinitei PP 14, Str Odobescu nr.56 HCL 50,00 0,00 Achizitie imobile 50.00 0.00 b. Dotări independente 435,50 0,00 c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a 120,85 0,00 Audit energetic+Expertiza locala corp vechi+DALI+SF+PT+AC Extindere Gradinita PP33 110,85 0,00 SF+PT +DDE Sala de sport Gradinita PP32 - str.C-tin.Brailoiu 500 SF+PT Gradinita zona Steaua 5,00 65.02.04 Învăţământ secundar 19.22247| - 201,00 65.02.04.01 Învățământ secundar inferior 3.286,20 0.00 A. Lucrari in continuare 302,97 0.00 Reabilitare fatada la Scoala Generala nr. 12 din Timişoara, Bv. Tineretii (actual Regele Carol nr. 17 HCL 111/03.03.15 125.95 0,00 Reabilitare acoperiş la Şcoala Generală nr.7 HCL IMN 217/2015 177,02 0,00 Extindere şcoală cu regim P+2E Şcoala Gimnazială nr.16, str.Bucureşti nr.1] HCL13/2015 | 19.021,47 3.986,20 302,97 Realizare mansarda la corpurile existente in regim P+I1E si P+2E - etapa Sc. Gen. 25, Timisoara, str. Cosminului 42 HCL 110/2015, HCL 402/2015 Reabilitare Sala Sport Sc. Gen. 18 HCL 12/2015

SURSE PROPRII (ale Credite de DENUMIREA OBIECTIVULUI TOTAL BUGET inst. BUGET angajament 2017 STAT LOCAL Subordonate 2017 ) Tre ZT Construire sala sport la Scoala Generala nr. 25 HCL 115/2015 0,00 0.00 7.626,96 C. Dotări independente şi alte investiții 2.656,60 , 0,00 b. Dotări independente 2.322,60 0,00 0,00 Dot 171260) 0) as 0,00 0 Achizitie containere modulare cu destinația de spații de învățământ pentru 6 sali de clasă la Şcoala Gimnazială nr.30, str.Aştrilor „nr.13, Timişoara" 0,00 0 c, Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii 0,00 0 [DALI+AC+PT+DE+CS+LC Modernizare terase circulabile existente, montare termoşistem la _ fatade si extindere pe orizontala cu corpuri de |constructie D si E in regim de P+2E+3E retras (mansarda) Scoala Gen.30, Timisoara, str. Astrilor nr.13 15300 SF+PT Scoala Calea Aradului 2.656,60 1.712,60 1 00 00 610,00 „00 SF +PT +DDE Sala de sport Sc.gen. nr.19 10,00 S.F.+PT+DTAC+TAC Construire corp P+IE la i ială nr.1 Şcoala Gimnazială nr.13 100.00 D.A.L.I+P.T. Extindere corp cladire C4 Scoala Generala nr.7, str.IlI de la Brad, nr.2, Timisoara 40,00 | 8 1 D.A.L. — Cresterea eficientei energetice prin reabilitare termica constructii si instalatii la Liceul Teoretic J.L.Calderon — corp str.C. Salceanu, 11”- corp scoala gimnazială 30,00 0,00 0,00 65.02.04.02 Învățământ secundar superior 15.236.27 1.213,75

DENUMIREA OBIECTIVULUI SURSE TOTAL | BUGET |”* ra BUGET angajament 2017 STAT Subordonate LOCAL 2017 ) m: 2 13 I&I 0,00 0,00 143 ul cod Reabilitare Corp B Lic. W. Shakespeare-instalatii a Reabilitare acoperiş internat Colegiul Silvice HCL 216/2015 143,45 corp Piata Romanilor, nr. 13 HCL300/2015 327,33 0,00 327,33 0,00 2.061,86 1.213,75 2.061,86 445,00 0.00 0,00 445,00 MN Reabilitare constructii si instalatii la corp cladie atelier Colegiul Tehnic Regele Ferdinand str.Renasrerii nr.24/A HCL 301/2015 Extindere corp gimnaziu Liceul Teoretic Grigore Moisil str.G.Doja HCL Mansardare scoala P.+lE. pentru amenajarea 4 sali de clasa, rezultind P.+1E.+M.la Liceul Vlad Tepes” din Timişoara, str. Surorile Martir Caceu(fosta Negoiu), nr. 47 JHICL 400/2015, HCL 243/2017 Ă 0,00 500 d 500,00 713,75 0,00 0,00 113,75 1.213,75 403,11 0.00 12.502,63 000) 0,00 Reabilitare Corp A Lie. W. Shakespeare-acoperis si instalatii corp I. L. Caragiale, nr.6 HCL 299/2015 403,11 C. Dotări independente şi alte investiții 12.703,63 a. Achiziţii imobile 7.256,67 Achizitie imobile in care functioneaza Colegiul [National Banatean si Liceul Teoretic D. Obradovici , Bv. 16 decembrie 1989 nr.26 HCL, 205/2016 7.206,67 Achizitie imobil in care functioneaza cantina si spalatoria Colegiului Tehnic de Vest, Bv. 16 [Decembrie 1989 nr.30 HCL b. Dotări independente 4.425,82 201,00 4.224,82 e. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de 1.021,14 a la EN 50,00 N prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii

SURSE PROPRII (ale Credite de DENUMIREA OBIECTIVULUI TOTAL | BUGET inst. angajament 2017 STAT Subordonate 2017 ) 1024 | DALI+PT “Extindere, etajare, modificari interioare si exterioare la cladirea D+P existenta a fostei gradinite PP14 in Cladire P+IE, bazin de innot si sala de sport.” din Timisoara, Bulevardul 16 Decembrie 1989 70,56 Documentatie tehnica pentru conformare in vederea obtinerii autorizatiei de securitate la incendiu la Colegiul National C.D.Loga 20,00 Racord si spor de putere la Liceul Teoretic " aa Nikolaus Lenau” Timisoara 76,74 20,00 16,74 BI 70,56 | [D.A.L.I +PT.Reabilitare fatade si invelitoare Colegiul LC.Bratianu , P-ţa Huniade nr.2 33,00 33,00 0,00 0,00 0,00 ET+DALI+PAC+PT+DDE+CS+AC - Mansardare scoala P+1E pentru amenajare 4 săli clasă, rezultand P+IE+M Lic.V.Țepeş din |Timisoara str. Surorile Martir Caceu (fosta Negoiu) nr.47 420 420 D.A.L.I+ P.T.-Reabilitare instalatii Corp B Lic. 'W. Shakespeare” din Timisoara, Piata Romanilor, | pr. 13 11,90 11,90 DALI+PAC+PT+DDE+CS+AC reabilitare constructii si instalatii la corp cladie atelier Colegiul Tehnic Regele Ferdinand str.Renasrerii pr 24/A 12,00 12,00 0,00 D.A.L.L+P.T.-Reabilitare termica cladire internat Liceul Teoretic Bela Bartok 1832 D.A.L.I-+P.T Reabilitare bazin de inot Colegiul Tehnic Electrotimis, str.Matei Millo nr.2A 21,42 Actualizare S.F-+PT Construire corp 2 al Liceului Teoretic Nikolaus Lenau pentru Şcoala Gimnazială Nikolaus Lenau, Timişoara, str.Popa Şapcă, nr.5 57,00

DENUMIREA OBIECTIVULUI Actualizare „D.A.L.I+P.T.Reabilitare constructii, si utilitati cladirea B2 la Colegiul Tehnic E.Ungureanu , P-ta Huniade nr. 3 DALI Creşterea eficienței energetice prin reabilitare termica constructii si instalatii Colegiul Tehnic "ELECTROTIMIŞ"str. M. Millo nr.2/A DALI Creşterea eficienței energetice prin reabilitare termica constructii si instalatii la Colegiul Tehnic "HENRI COANDĂ" str, Brediceanu nr.37 DALI Creşterea eficienței energetice prin reabilitare termica constructii si instalatii Liceul Tehnologie de Industrie Alimentara DALI Creşterea eficienţei energetice prin reabilitare termica constructii si instalatii Colegiul Economic „F.S. str..Corbului nr.7C-9 Timisoara [DALI Creşterea eficienței energetice prin reabilitare termica constructii si instalatii Tehnic "Ion Mincu" Capitolul 66.02 Sănătate 66.02.06 Spitale Modernizare si extindere Unitate de Primire Urgenta la Spitalul Clinic Municipal de Urgenta Timisoara (Clinicile Noi), str. Gh. Dima nr.5; HCL 591/2013 Construire si montare lift persoane imobil Clinica de Oncologie , Spitalul Clinic Municipal de Urgenta , str. V. Babes nr.22 Timisoara HCL 451/30.10.2015 SURSE rom | |proptutae Se 2017 STAT Subordonate 2017 ) 1=2+3+4 85,00 _ all 120,00 61,00 120,00 56.703,09 7.000,00 56.703,09 7.000,00 17.996,65 7.000,00 16,65 980,00 Page 7 120, da 49.070,45 5.446,80 49.070,45 5.446,80 10.996,65|____0,00|

Credite de angajament 2017 TOTAL DENUMIREA OBIECTIVULUI 2017 SURSE PROPRII (ale BUGET Subordonate LOCAL ) TISE IT 17.000,00| 7.000,00 0,00 10.000 | 8.447,00 5.446,80 Extindere Corp B, sectiile chirurgie, prematuri si laborator pneumoftiziologie si reabilitare cladire existenta la Spitalul "Louis Turcanu"din Timisoara „str. . Nemoianu - Dr.L. Gabor, colț cu str. Braila HCL 124/2013 8.447,00 Reabilitare imobil Clinica ORL + lift, la Spitalul Clinic Municipal de Urgenta, B-dul Revolutiei nr.6 Timisoara HCL 452/30.10.2013 1.700 IN 5.750 IN 5.446,80 1.700,00 Statie de epurare ape uzate, rețele de canalizare de incinta şi lucrări rutiere de incinta la Spitalului de Boli Infectioase si Pneumoftiziologie "Victor Babes"HCL 303/25.06.2015 5.750,00 Refunctionalizare, reabilitare si realizare pasarela circuit septic la.corp vechi Spital Louis Turcanu, [din Timişoara str. Nemoianu -Dr.Liviu Gabor colt cu str, Braila”HCL 300/2017 500,00 Modernizare stație de abur la Spitalul de infectioase si pneumoftizologie V Babeş, str,Ghe.Adam, nr.13 HCL 302/2015 497,00 0,00 for ma 30.259,44 29.626,80 0,00 b. Dotari independente 28.579,18 0,00 390,14 28.189,04 000 [DOTARI Spitalul Clinic de Urgenta pentru copii [cca Louis Turcanu” 9.188,99 126,50 9.062,49 0,00 DOTARI Spitalul Clinic Municipal de Urgenta Timisoara 9.888,39 0,00 263,64 9.624,75 0,00 Dotari Spitalul Clinic Boli Infectioase si Pneumottiziologie Victor Babes 9.501,80 000 0.00 9501.80 0.00 c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii 1.680,26 0,00 242,50 1.437,76 0,00 Page 8

SURSE PROPRII (ale Credite de DENUMIREA OBIECTIVULUI TOTAL BUGET inst, angajament 2017 STAT Subordonate 2017 SF Extindere SCMUT cu un corp constructie pentru un nou laborator de radioterapie cu acces principal pentru vizitatori (SCMUT) PUZ Extindere si modernizare SCMUT (SCMUT) SF Sectia ORL si Maxilofaciala (SCUMT) Nm Documentatie pentru avizare si autorizare ISU la Spitalul V. Babes (Spital V. Babes) Documentatie pentru evaluarea de risc la securitate fizica la Spitalul V. Babes (Spital V. Babes) Spor de putere 120Kw pentru Spitalul V. Babes Proiect complex de investiții +PT Extindere si modernizare ansamblu construit existent la Spitalul de Boli Infectioase si Pncumoftiziologie dr. V. Babes Timisoara, etapa I - Extindere compartiment de recuperare medicala respiratorie D.A.L.I. şi AT pentru «Creşterea eficienţei energetice a clădirilor Spitalului Dr. V. Babes - Corpuri Administrativ, Laboratoare, Spital TBC, Spital Ifectioase 1, Spital Ifectioase II si Spalatorie, Farmacie, Atelier, Centrala Termica” din Timişoara, str, Ghe, Adam, nr, 13 ET+ audit Refunctionalizare, reabilitare si realizare pasarela circuit septica la corp vechi Spital Louis Turcanu, din Timisoara str. Nemoianu - Dr.Liviu Gabor colt cu str. Braila SF++PT+DDE+AC Maternitate SCMU Timisoara si Corp Administrativ

DENUMIREA OBIECTIVULUI SFE/DALI+PT Extindere si refunctionalizare cladiri anexa ale sectiei de Ginecologie a Spitalului Municipal str.Odobescu SF/DALI+PT Modernizare si extindere Spital Clinic Municipal de Urgenta str. Gh. Dima nr.5 Proiect complex de investiţii (inclusiv ET)+PT (inclusiv DDE)+DTAC-anexe-"Extindere in regim D+P+2E, reabilitarea, modernizarea și echiparea ambulatoriului de specialitate al Clinicii de Recuperare, medicină fizică și balneologie Timișoara din cadrul Spitalului Clinic Municipal de Urgenta Timisoara, prin supraetajare cu 2 niveluri a corpului B" DALI (inclusiv ET) + P.TE. (inclusiv DDE) + P.A.C. + anexe — "Reabilitarea, modernizarea, reamenajarea şi dotarea Ambulatoriului Integrat Oftalmologie din cadrul Spitalului Clinic Municipal de Urgență” Proiect mixt de investitii (inclusiv ET) + PTE (inclusiv DDE) + PAC + anexe — “Reabilitarea, extinderea și dotarea infrastructurii Ambulatoriului ORL. din cadrul Spitalului Clinic Municipal de Urgenţă" Refunctionalizarea cladirilor ce apartin Palatului Culturii, Piata Victoriei HCL 286/2008 Refunctionalizare cladire din functiunea de spital de dermatologie in cladire cu functiunea de spatiu multicultural - Clinica Radiologie SCMU HCL 403/2015, HCL 201/2016 TOTAL BUGET 2017 STAT 1=2+3+4 30,00 80,65 307,57 82,22 120,00 729,52 SURSE PROPRII (ale inst. Subordonate ) 28.219,00 Credite de angajament 2017 Capitolul 67.02 Cultură, recreere şi religie 14327.61 _ 200,00 14.127,61 67.02.03.04 Instituţii publice de spectacole şi concerte 4.097,95 200,00 3.897,95 1.174,00 asa) amo) ocol a 17400 729,52 n 600,00 1.174,00

SURSE PROPRII (ale Credite de inst, angajament Subordonate 2017 ) TIT ara | ŢII C. Dotări independente şi alte investiții TOTAL BUGET DENUMIREA OBIECTIVULUI 2017 STAT 2.768,43 2.568,43 b. Dotări independente 2.291,69 2.091,69 [Dotări Teatrul German Dotari Teatrul Maghiar 1.104,89 1.104,69 c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii DALI+PT Reabilitare termica si reamenajare partiala nivel parter corpuri Al, A2 si B ale Palatului Culturii [DALI +PT Refunctionalizarea fostelor ateliere scoala ale Colegiului Tehnic LC.Bratianu (fost MIU), cu spatii de creatie pentru Teatrul German "|de Stat Timisoara DALI+PT Refunctionalizare cladire din functiunea de spital de dermatologie in cladire cu functiunea de spatiu multicultural si reactualizare documentatie SF+DALI+PT Refunctionalizare imobil pentru Centru Cultural”Turnul de apa” Iosefin, str. Gh.Baritiu DALI+PT Reabilitare imobil Cinematograful "Timis", Piata Victoriei nr.7 (fost Blv.30 Decembrie nr.7) Timisoara DALI+PT Reabilitare imobil Cinematograful "Arta", str. Iancu Vacarescu nr.18, Timisoara DALI+PT Reabilitare imobil Cinematograful "Studio", str. Nicolaus Lenau nr.2, Timisoara DALI +PT Reabilitare constructii si instalatii la Galeria Helios, P-ta Victoriei nr.6 67.02.03.30 Alte servicii culturale

SURSE PROPRII (ale Credite de DENUMIREA OBIECTIVULUI TOTAL inst. BUGET | angajament 2017 LOCAL Subordonate 2017 ) TIT: | ZII C. Dotări independente şi alte investiții | 50,00 0,00 0,00 c. Studii şi proiecte 0,00 0,00 nl al oaa 50,00 00 0,00 0 N 67.02.05.01 Sport 2.721,06 | anal 2.721,06 2.572,00 50000) 000), sooo) oo Sala Politehnica (Polivalenta) HCL 134/2013, HCL 344/2015 600,00 0,00 0,00 600,00 B. Lucrări noi Complex sportiv zona Lipovei ( bazin de înot acoperit , bazin in aer liber, teren de tenis, teren multifunctional, alte amenajari exterioare), str. Verde, Silistra-zona Lipovei HCL 10,00 10,00 10,00 ala al aa PT +Realizare statuie din bronz - bust „Emanoil Ungureanu" , Piata Huniade nr.3 IN 10,00 524,00 10,00 524,00 10,00 524,00 115,00 0,00 1.966,06 1.000,00 om 1.583,54 1.000,00 194,00 194,00 0,00 Construire teren de sport multifunctional de minifotbal / baschet/handbal - str.Zefirului HCL Construire teren de sport multifunctional de minifotbal / baschet/handbal - str. Holdelor HCL Construire teren de sport multifunctional de minifotbal / baschet/handbal str. A. Demetriade HCL Sistem de supraveghere video, control acces si sistem alarma antiefractie la Sala Olimpia, str FC Ripensia ar. 11 HCL 1.572,00 SF+PT Complex sportiv zona Lipovei (bazin de înot acoperit , bazin in aer liber, teren de tenis, teren multifunctional,alte amenajariexterioare) str. Verde, Silistra-zona Lipovei

BUGET DENUMIREA OBIECTIVULUI STAT TOTAL 2017 TITI st SF+ PT Zona sportiva si de agrement Calea Buziasului(bazin de înot acoperit , bazin in aer liber, alte amenajari exterioare), str. N.D. Cocea, str. Legumiculturii, str. Recoltei 180 50 SF+PT Zona sportiva si de agrement Calea Sagului (bazin de înot acoperit , bazin in aer liber, 184,00 202,50 SF +PT Construire terenuri multifunctionale de aa teren de tenis,alte amenajari exterioare), str. minifotbal/baschet/handbal transa I 50,54 SURSE el sucar | pina Subordonate LOCAL 2017 ) 180,50 la la SF+PT Construire zona sportiva si de agrement Calea Buziasului - teren de rugby, tribune , str. Recoltei, str. Legumiculturii, str. N.D. Cocea, Timisoara 50,54 30,00 P.Constantinescu, Alee Dedeman SF+PT Construire terenuri de sport multifunctionale. de minifotbal / baschet/handbal- transa II- 4 obiective ' 30.00 SF+ DALI+PT Extindere corp cladire imobil cu anexa vestiare, reabilitare centrala termica si statie de tratare a apei la bazinul de inot, implementare sistem solar la Complexul sportiv Bega, str. Intrarea Zanelor nr.2 52.00 SF+DALI+PT Refunctionalizare baza sportiva str.Splaiul Tudor Vladimirescu 17a 135.00 Documentatie tehnica pentru obtinerea autorizatiei de securitate la incendiu ( scenariu de securitate la incendiu +PT+DDE) pentru Sala Polivalenta Olimpia, FC Ripensia ar. 11 50,00 SF+DALT+PT Refunctionalizare baza sportiva Usoda str.Splaiul Nicolae Titulescu 2 500 SF Aquapark - Ovidiu Balea 100,00 0,00 b. Dotări independente 382,52 0,00 Dotari Sala Sporturilor Constantin Jude - suprafata sintetica de joc 137,06 Dotari pentru patinoar suprafata sintetica 4119 Page 13 52,00 135,00 0,00 0,00 382,52 137,08

[DENUMIREA OBIECTIVULUI [Dotari Sala Sporturilor Constantin Jude (Olimpia) Dotari Complex Sportiv Bega 67.02.05.03 Întreţinere grădini parcuri zone verzi, baze sportive şi de agrement 1.419,22 [Reconstrucția ecologica a bălții de pe strada Lămâiței HCL 260/29.06.2010 650 SE Amenajare pista skateboard in Parcul Central din Municipiul Timisoara HCL 404/2014 400.00 Modernizarea Parcului Cetăţii (Civic) HCL 78/2016 " |Modernizarea Parcului Scudier ( Central) HCL 291/2015 4500.00 Modernizarea Parcului Alpinet HCL 464/2010 1.744,68 C. Dotări independente şi alte investiții 268,04 b. Dotări independente Dotari pentru Gradina Zoologică c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii SF+PT +CS+DE+DTAC Amenajare loc de joaca si zona verde adiacenta str. Paul Constantinescu SF+PT Scuar Zona Martir Cernaianu Page 14 SURSE PROPRII (ale inst. Subordonate ) Credite de angajament 2017 var) oa | 85,08 7.419,22 24.473,00| | 24.473,00 7.144,68 400,00 2.307,00| | 500,00 7.850.00| | 4.500,00 14.316,00) | 1.744,68 0,00 1 1 1

SURSE PROPRII (ale Credite de DENUMIREA OBIECTIVULUI TOTAL | BUGET inst. angajament 2017 STAT Subordonate 2017 |_1=2+344 DALI+PT+CS+DE+DTAC Modernizarea parcului Petofi DALI +PT Modernizare Parcul Scudier (Central) MN DALI +PT+CS+DE+DTAC Modernizare Parcul Cetăţii (Civic) Studiu - "Amenajament Silvic" 11,70 67.02.06 Servicii religioase 39,38 ocol 0,00 39,38 0,00 C. Dotări independente şi alte investiții c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii DALT+PT Reabililitare instalatie termica interioara si realizare punct termic la imobilul Biserica Millennium Piata Romanilor nr.2, Timisoara EXPERTIZA TEHNICA cu solutii de consolidare pentru imobil Biserica Millennium „Piata Romanilor nr.2, Timisoara 68.02.04 Asistenta acordata persoanelor in vârstă C. Dotări independente şi alte investiții b. Dotări independente 44,00 Dotari Caminul pentru persoane vârstnice 4400 c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii

TOTAL BUGET DENUMIREA OBIECTIVULUI 2017 STAT 0 1 | DALI+DTAC-+PT+DDE Consolidare, reabilitare, modernizare si dotare cladire, în vederea extinderii retelei de Centre de zi pentru persoane varstnice str. Canal Bega DALI + PT „Cresterea eficientei energetice [prin reabilitarea termica constructii si instalatii la Caminul pentru Persoane Vârstnice Timisoara”. 68.02:05 Asistenta sociala în caz de boli si RE invaliditati i a |. C. Dotări independente și alte investiții 83,70 Dotări independente Dotări Serviciul pentru Protectia Persoanelor cu Handicap c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a “Iproiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii , DALI+DTAC-+PT+DDE Reabilitare, modernizare, extindere si dotare Centru de consiliere psihosociala, b-dul 16 Decembrie 1989 2, 1 Ti 08.02.11 Creşe 896,32 C. Dotări independente şi alte investiții 896,32 b. Dotări independente 70,00 c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii SF-+PT Constructie clădire cu destinaţia creşă, str. Cocea 21 105,16 SF--PT Constructie clădire cu destinaţia creşă, Zona de Nord 105.16 SURSE PROPRII (ale inst. Subordonate Credite de angajament 2017

SURSE PROPRII (ale Credite de DENUMIREA OBIECTIVULUI TOTAL BUGET inst. angajament 2017 STAT Subordonate 2017 ) 1=2+3+4 SF + PT, Construcţia si echiparea infrastructurii pentru educatie timpurie anteprescolară în Municipiul Timisoara — Calea Bogdăneştilor” 116,00 [Documentatie pentru avizare si autorizare ISU si sisteme antiincendiu la creşe 250,00 Sistem de supraveghere video pentru creşe 250,00 68.02.1 Prevenire le: II RO m n LUI 68.02.15.01 Ajutor social 847,38 C, Dotări independente şi alte investiţii 847,38 b. Dotări independente 324,39 Dotări Direcţia de Asistenţă Socială Comunitară 324,39 c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii SF +PT Serviciul comunitar de interventie stradala integrata Timisoara 133 26 SF+PT Centrul de urgenta pentru persoane adulte aflate in risc de excluziune sociala din municipiul Timisoara 205.35 SF+PT Centrul pentru femei abuzate si copiii acestora 184.38 68.02.15.02 Cantine de ajutor social 121,20) C Dotări independente şi alte investiții Dotări independente 121,20 Dotari Centrul Social de Urgenta pentru Persoanele fara Adapost cu Cantina Sociala 121,20 Capitolul 70.02 Locuinte , servicii si | 1200 dezvoltare publica 12.999,61 Ie o &

SURSE PROPRII (ale Credite de [DENUMIREA OBIECTIVULUI TOTAL BUGET inst. BUGET angajament 2017 STAT LOCAL Subordonate 2017 ) TIT] 70.02.03.01 Dezvoltarea sistemului de locuințe 9.677,84 9.677,84 0,00 0,00 0,00 2.259,92 0,00 Reabilitare termica imobil Calea Sagului nr.31-33 HCL 145 /31.10.2016 975,30 0.00 0,00 975,30 0,00 A.Lucrări în continuare Reabilitare cladiri istorice In Municipiul Timisoara HCL 74/2016 2259.92 0 0,00 2.000,00 0,00 0 0,00 4.442,62 a Reabilitare clădiri istorice - proprietate privată prin Programul de sprijin financiar al Consiliului Local Timişoara, aprobat prin HCL 514/22.10.2013 2.000.00 C. Dotări independente şi alte investiții 4.442,62 Achizitie imobil spatiu alimentatie publica - , restaurant HCL51/2017 578,00 1 0,00 0, 0 o a)Achizitii imobile 576.00 c, Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente 3.866,62 DALI +PT Reabilitare fatada imobile str. Stefan cel Mare nr.30,32,34 48,00 SF+PT anvelopare si mansardare bloc C8 str. Polona nr.2 29,00 SF Constructii locuinte ANL - 4 blocuri P+6E (120 u.l. tip apartament) zona LI.de la Brad (baza RATT) 390,00 SF Constructii locuinte ANL - Calea Aradului - fosta U.M.977 (864 u.l. tip apartament) 390,00 SF Constructii locuinte ANL - str.Chisodei nr.125 (87 u.l. fip casa) 390,00 DALI +AT pentru " Cresterea eficientei energetice a cladirilor din str. Polona (Camin nr. 3,Camin 4,Camin 5,Camin 6) 57,12

SURSE PROPRII (ale Credite de DENUMIREA OBIECTIVULUI inst, angajament Subordonate Studiu privind evaluarea vulnerabilitatii cladirilor istorice in caz de seism Studiu privind parametrii de calitate a mediului urban ET+DALTI+PT +AUDIT +Consultanta pentru reabilitare termica blocuri de locuinte din Municipiul Timisoara POR 2014-2020 2.362,50 2.362,50 76.02.05 Alimentări cu apă și amenajări hidrotehnice"... i RE 1.083,11 i 1.083,11 70.02.05.01 Alimentări cu apă o Ă 1.083,11 Alimentare cu apa industriala prin foraje publice HCL 130/18.10.2016 751,50 C. Dotări independente şi alte investiții :J&: Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii SF Fantana ornamentala muzicala in Municipiul Timisoara SF +PT Executie de fantani publice forate in Mun. Timisoara SF+PT-Alimentare cu apa industriala prin foraje publice DALI - Fantana Ornamentala cu Pesti DALI - Fantana Ornamentala Dacia SF Executie Fantana Ornamentala P-ta Balcescu 180 SF- Fantana Ornamentala Galeria 1 8.00 SF- Fantana Ornamentala Calea Lipovei

SURSE PROPRII (ale Credite de DENUMIREA OBIECTIVULUI TOTAL BUGET inst. angajament 2017 STAT Subordonate TIT za SF- Fantana Ornamentala Selgros 15,00 SF- Fantana Ornamentala Piata Iuliu Maniu | SF- Fantana Ornamentala Praktiker a SF+PT Executie podet canal desecare Behela - str.Aleea Ghirodei 14,00 SE+PT Executie podet canal desecare CCP263 str, D. Dinicu 14,00 SF+PT Executie podet canal desecare CCP 263 str. Neajlov 14,00 SF+PT Executie podet canal desecare CCP 263 str. N. Stoica de Hateg 14,00 0. 02. 06. luminat public şi electrificări 503,49 Reabilitare, modernizare, extindere, iluminat architectural şi implementare sistem de telegestiune pentru serviciul de iluminat public, zona de nord HCL 220/2015, HCL, 420/2015 150,00 Reabilitare, modernizare, extindere, iluminat architectural și implementare sistem de telegestiune pentru serviciul de iluminat public, zona de sud HCL 220/2015, HCL 420/2015 365. 135; 85 300,00 365.135,85 150,00 199.949,30 150,00 165.186,55 C. Dotări independente şi alte investiții Studii şi proiecte Studiu de oportunitate, de fundamentare, a delegării gestiunii prin concesionare a serviciului de iluminat public, studiu de fezabilitate şi caiet de sarcini privind concesionarea serviciului de iluminat public Studiu de fezabilitate privind extinderea ilumintului public în Parcul Botanic MEN Page 20

SURSE PROPRII (ale Credite de DENUMIREA OBIECTIVULUI TOTAL BUGET inst, angajament 2017 STAT Subordonate IA Studiu de fezabilitate privind extinderea ilumintului public în sectorul cuprins între str.Constructorilor şi str.Măcin Studiu de fezabilitate privind extinderea iluminatului public în parcare str.Siemens- Calea Buziaşului Studiu de fezabilitate privind extinderea iluminatului public pe str.de legătură cuprinsă între Blv.dr.I Bulbuca până la str. Prof.dr. A Păunescu Podeanu Studiu de fezabilitate privind extinderea iluminatului public pe str.GrigoreAlexandrescu porțiunea cuprinsă între C.Torontalului şi Aleea Studiu de fezabilitate privind modernizarea sistemului de iluminat public de pe Calea Torontalului (de la Piaţa Consiliul Europei până la intersecție cu str. Bucovinei) Studiu de fezabilitate privind modernizarea sistemului de iluminat public de pe Calea Sever Bocu (de la sensu giratoriu de la Galeria 1 până la Sensul giratoriu cu str. Ion Ionescu de la Brad Studiu de fezabilitate privind modernizarea sistemului de iluminat public de pe Blv. Cetăţii Studiu de fezabilitate privind modernizarea sistemului de iluminat public de pe Blv. Take lonecu Studiu de fezabilitate privind modernizarea sisteraului de iluminat public de pe Blv. Simion Bărnuţiu Studiu de fezabilitate privind modernizarea sistemului de iluminat public de pe Calea Dorobanţilor de la blv. Simion Bărnuţiu până la str. Bobâlna Studiu de fezabilitate privind modernizarea sistemului de iluminat public de pe Calea Aradului până la sensul Giratoriu de la Selgros

[DENUMIREA OBIECTIVULUI Studiu de fezabilitate privind modernizarea sistemului de iluminat public de pe Calea Circumvalaţiunii Studiu de fezabilitate privind modernizarea sistemului de iluminat public de pe Calea Șagului (porţiunea între sensul giratori Iuliu Maniu şi până la sensul giratoriu str, Ana Ipătescu) Studiu de fezabilitate privind modernizarea sistemului de iluminat public de pe Calea Şagului (porţiunea de la sensul giratoriu de de la Shopping City până la str. Ovidiu Cotruş) Studiu de fezabilitate privind modernizarea sistemului de iluminat public de pe Calea Buziaşului (de la calea ferată până la sensul giratoriu Piața Ghe. Domăşneanu) 70.02.50 Alte servicii în domeniile locuințelor, serviciilor și dezvoltării comunale i PT+Executie TOTEMURI de semnalizare a monumentelor istorice (monumente, ansambluri, situri, conform LMI 422/2010) HCL PT+ Executie Reamplasare panou de mari dimensiuni HCL c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii 15,21 370,00 70,00 300,00 C.Dotări independente şi alte investiţii 1.365,17 0,00 0,00 1.365,17 PUZ Director zona Stadion 94,01 PUZ Calea Buziasului pentru zona sportiva si de agrement 47,41 PUZ Calea pentru zona sportiva si de agrement 54,28 SURSE PROPRII (ale inst. Subordonate Credite de angajament 2017 0,00 1.735,17 1.735,17 0,00 0,00 0,00 370,00 0,00 70,00 EN 300,00 a 1.365,17 1.365,17 ocol acc 47,41 oa aa noa 54,28 |cod

SURSE PROPRII (ale Credite de DENUMIREA OBIECTIVULUI inst. angajament Subordonate TIT zar] Elaborare studii de urbanism (PUZ,PUD) 300,00 Actualizare harta strategica de t Plan Urbanistic General - municipiul Timisoara (PUG) + documentatii pentru elaborare si avizare Capitolul 74.02 Protecţia mediului 74.02.03 Salubritate şi gestiunea deşeurilor Studii și proiecte Studiu de oportunitate şi a proiectelor tehnico- economice privind colectarea separată a deşeurilor organice şi a uleiurilor alimentare uzate Capitolul 81.02 Combustibili si energie 81.02.06 Energie termică |_26.129,01| Retehnologizarea, modernizarea si dezvoltarea sistemului centralizat de 430,00 430,00 m 2) 0,00 municipiul Timisoara Retehnologizarea centralelor termice de cartier prin instalarea unor unitati de cogenerare cu motoare termice- CT Dunarea HCL 556/2006 HCL 92/2017 B. Lucrări noi Maximizarea puterii termice livrate din CET Sud, în reţeaua de transport , prin funcționarea interconectată cu CET Centru HCL 263/2016 5.137,86 4.555,82 582,04 IT 25.409,01 117,07 | 000| 22401] 117,07] producere si distributie a energiei termice in 290,00 Eficientizarea producerii de energie termică la CET Freidorf prin folosirea resurselor regenerabile HCL 91/2017 90.00 C. Dotări independente şi alte investiţii 25.409,01 Studii şi proiecte | 22401| 200,00 Page 23

[DENUMIREA OBIECTIVULUI SURSE TOTAL | BUGET PROFI tale/ BUGET angajament 2017 STAT Subordonate LOCAL 2017 ) DU II UE | 3 | 4 | 5 | a 99,01 117,07 Consultanta intocmire Program de imbunatatire a eficientei energetice in municipiul Timisoara 99,01 125,00 a Consultanta pentru revizuire documentatie proiect “Retehnologizarea sistemului centralizat de [termoficare din municipiul Timişoara în vederea |conformării la normele de protecția mediului privind emisiile poluante în aer şi pentru creşterea eficienței în alimentarea cu căldură urbană - etapa a l-a” conf. Ghidului Solicitantului POIM 2014- 2020 125,00 ao res) oo Majorare capital social SC Colterm SA HCL e. Alte cheltuieli asimilate investitiilor 25.185,00 25.185,00 vad 202/2016 25.185,00 Capitolul 84.02 Transporturi 85. 197; 26 85.197,26 197, 356, 60 85.197,26| _ 197.356,60 84. 02; 03 Transport rutier 85.1 97, 26 *-184.02.03.02 Transportul în comun 24.101,85 0,00 24.101,85 22.306,70 280,00 000| 26000) 1.000,00 [Proiect M4 - PT+Amenajare Institut de cercetări în sisteme inteligente de transport (IC-ITS) HCL 224/2016 HCL 80,00 80,00 Proiect C4 Reabilitarea liniilor de tramvai şi 100,00 modernizarea tramelor stradale în municipiul Timişoara, traseul 5, C. Bogdanestilor HCL 50,00 50,00 500,00 50,00 186/2016 HCL 472/2009 23.821,85 PT+Extindere retea troleibuz Traian Grozavescu - Iulius Mall (Traseul 17) HCL PT+ Modernizare retea troleibuz pe str.Lt.O.Balea pana la Pasaj CF Ronat-Timisoara (Traseul 13) HCL C. Dotări independente şi alte investiții 23.821,85 b.Dotări independente 22.649,45 22.649,45 10. 700, 96 Maşini, echipamente si mijloace de transport 22.649,45 22.649,45 10.700,96 Autobuze articulate (30 buc.) + Autocar 8.211, la 8.211,00 Page 24

DENUMIREA OBIECTIVULUI SURSE TOTAL | BUGET PROF e ale 2017 STAT Subordonate ) 1=2+3+4 sucar | Dre LOCAL 2017 [acd ceossr| ocol | vea 8.711,78 4.690,96) | | aoo 100,00 6.010,00 1.172,40 10.605,74 1, 1.172,40 10.605,74 Reabilitare tramvaie HCL 328/2015 5.626,67 Achiziţie autobuze de capacitate mică (20 buc.) + autocar 8.711,78 Achiziţie refugii pentru călători 100,00 c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii 1.172,40 Studii si proiecte 1.172,40 Optimizarea planurilor de semaforizare în Municipiul Timişoara pe baza măsurătorilor realizate prin Planul de Mobilitate 158,40 SF+PT Modernizare substații de transformare- redresare (substaţiile 2, 6) 100.06 SF+PT Amenajare golfuri pentru vaporetto şi agrement (Uzina de Apă+lIosefin) 5,00 00 SF + PT Amenajare centru administrativ, spaţii întreţinere şi depozitare, piste pentru "Atelier biciclete RAT Timişoara" situat în str. Gării, nr. 17 170,00 0,00 PT Amenajare Parcare supraterana Bd.Take Ionescu nr.56 SF+PT Sistemul de E-Ticheting oo SF+PT Crearea de benzi dedicate transportului public 10,00 0,00 1 100,00 aloca 10,00 1.385,94 10,00 to il si proi 18 20 Studii si proiecte PMUD HCL186/10.05.2015 419.00 0.00 | asoraa Alte studii și proiecte 200.00 0.00 84.02.03.01 Drumuri si poduri 41.434,36 39.990,68 Pasaj Jiul HCL 605/2014 158 IN 262,00 170,00 419,00 8.957,80 4143436) __142.478,00 39.990,68) 0,00) 16.481,21 0,00 Page 25

TOTAL DENUMIREA OBIECTIVULUI 2017 Pasaj Popa Sapca HCL 604/2014 HCL319/2017 23.509,47 Construire Pod peste Bega - str. Jiul HCL 50.00 Reabilitare Podul Eroilor HCL 345/2015 248.00 Reabilitare Podul Ştefan cel Mare ( General Ion Dragalina) HCL 346/.2015 Pasaj inferior Solventul HCL 581/2013 C. Dotări independente şi alte investiții c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii DALI+PT Pasarelă Parcul Copiilor DALI+PT Reabilitare Podul Mihai Viteazu [DALI+PT Reabilitare Podul luliu Maniu DALI+PT Pasarelă Str. Gelu- str. Crizantemelor Alte studii si proiecte SF+PT Reorganizarea circulației rutiere pe inelul I de circulaţie şi reproiectarea infrastructurii rutiere şi de transport public (Pasaj Piaţa Victoriei) 50,00 24,96 34,35 18,50 73,00 135,00 11,00 200,00 100,00 266,00 0,00 Reabilitare Pasarelă Parcul Copiilor HCL 25,00 0,00 SURSE PROPRII (ale Credite de inst. angajament Subordonate 2017 BUGET LOCAL oa 23.509,47 ate | wo 689,00| _142.478,00 | 50,00 12.300,00 BUGET STAT ) | om ar) 5541800 266,00 8.466,00 25,00 asa 100,00|____116.164,00 BN 754,68 va) ae 11,00 200,00 100,00 0,00 0 pl aaa Page 26

[DENUMIREA OBIECTIVULUI | 0 84.02.03.03 Străzi Amenajare str. Chimistilor, HCL 483/2007, HCL 59/2015 Exindere la 4 benzi str. Prof. Dr.Păunescu Podeanu HCL 526/2014 Lărgire la 4 benzi Calea Martirilor HCL 488/2014,HCL 186/2015 /Amenajate Inel IV, sector str. Macin-str. Constructorilor si racord la str, Demetriade HCL 578/2013 B. Lucrări noi Amenajare str.Edgar Quinet HCL 261/2009, HCL 200/2014 Amenajare str.Profesor Mircea Neamtu HCL 262/2009, HCL 199/2014 Amenajare strada Gr. Antipa -Margarctelor HCL 2010/2016 za | 2] 19.661,05 0,00 9.666,10 0,00 1.600,61 ta 26,60 0,00 5.084,89 2.954,00 91145 IN 865.00 aa 1.375,00 Realizarea drumurilor de legatura si a utilitatilor aferente, intre str.Popa Sapca, Calea Aradului si str. Oituz HCL 435/2014 Modernizare str. Gr. Alexandrescu, tronson C.Torontalului-C, Aradului HCL PT+Executie Sistematizare str, Versului HCL 211/2016 Amenajare drum de legatura între Calea. Moşniţei şi DC 149 HCL 388/2015 HCL 34/2017 Modernizare si extindere la 4 benzi str. Maresal C tin Prezan(Lidia) - Venus HCL 1.500,00 100,00 0,00 2.765,00 100,00). Page 27 SURSE PROPRII (ale inst. Subordonate ) |n) 20 IN 1.500,00 4.500,90 1.375,00 NN 100,00 8.758,00 ae 2.765,00 aaa Credite de angajament 2017 BUGET LOCAL 4 fs 19.661,05 32.571,90 1.600,61 26,60 5.084,89 2.954,00 9.666,10 113,00

SURSE PROPRII (ale inst, Subordonate Credite de angajament DENUMIREA OBIECTIVULUI TOTAL BUGET 2017 STAT TIT: ZI Modernizarea strazilor din piatra cubica din municipiul Timisoara, HCL 389/22.09.2015 100,00 C. Dotări independente şi alte investiții DALT+PT Reabilitare Piaţa Victoriei 581,00 oo SF+PT Amenajare strada Gr. Antipa - Margaretelor 23,09 SF+PT+DE Amenajare drum de legatura intre Calea Mosnitei si DC149 76,75 SF+PT Modernizare str. Gr. Alexandrescu, tronson C.Torontalului-C. Aradului 36,18 F+PT Modernizarea strazilor din piatra cubica din Mun. Timisoara 24, 48 SF+PT Amenajare legatura intre str. Constructorilor - LI. de la Brad 85,00 c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii E SF+PT Modernizare si extindere la 4 benzi str. Maresal C-tin Prezan (Lidia) - Venus 108,00 SF+PT+DE Modernizare str. Ştrandului 29,00 SF+PT Modernizare strazi zona Xenopol, Banul Severinului - Mickiewicz 120.00 SF+PT Modernizare strazi zona Orastie - Alpinistilor 30.00 SF+PT Amenajare str. Spatarul Nicolae Milescu 21,00 SF+PT Viabilizare zona de locuințe Ovidiu Balea 120,00 SF+PT Amenajare străzi Zona Blaşcovici 201,00 SF+PT Extindere la 4 benzi str. Pictor Zaicu - Demetriade 240,00 Page 28

DENUMIREA OBIECTIVULUI 1=2+3+4 SF+PT Reabilitare strazi în zona de blocuri Calea Martirilor SF+PT Reabilitare strazi în zona de blocuri Calea Aradului - Calea Lipovei SF+PT Reabilitare străz zona de blocuri Balta Verde 10,00 10,00 50,00 DALI+PT Reabilitare str.Gospodarilor- Apicultorilor - Cehov 100,00 = , , , , SF+PT Extindere la 4 benzi Calea Buziasului 200,00 Alte studii şi proiecte drumuri 100,00 SURSE PROPRII (ale inst, Subordonate ) 0.00 0,00 0,00 0,00 BUGET DIRECTOR DIRECTOR GENERAL DIRE GUDU. Steliana S Magdalena NICOARĂ Verifigati Întoemit, SEF SERVI MIP CONSILIER SERVICIUL MIP Gabrie A minița TOMA Page 29 Credite de angajament 2017 200,00

Atasament: Anexa_1.pdf

BUGET LOCAL- ANEXA NR / CU AMENAANENTT CI VOI ZI o E : 5 3 e ş DENUMIREA INDICATORILOR = E E S E ă 3 E 5 3 3 a a SECTIUNEA DE FUNCTIONARE + SECTIUNEA DE DEZVOLTARE TOTAL VENITURI 1 |00.01 1.021,324,38 6.434,99| 1.027.758,37 VENITURI PROPRII 2 [49.90 617.615,66 22.181,07 639.796,73 1. VENITURI CURENTE 3 (00.02 843.136,70 21.736,43 864.873,13 A. VENITURI FISCALE 4 |00.03 781.913,91 15.772,35 797.686,26 Ai. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL 5 |00.04 432.225,99 500,00 432.725,99 A12. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE 6 |00.06 431.499,03 0,00 431.499,03 Impozit pe venit 7 103.02 11.576,36 0,00 11.576,36 Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal 8 [03.02.18 11.576,36 0,00 11.576,36 Cote si sume defalcate din impozitul pe venit 9 (04.02 419.922,67 0,00 419.922,67 Cate defalcate din impozitul pe venit 10 [04.02.01 417.006,67 0,00 417.006,67 Sume alocate din cotele defaicate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale 11 [04.02.04 2.916,00 0,00 2.916,00 A13. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL 12 [00.07 726,96 500,00 1.226,96 Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital 13 [05.02 726,95 500,00 1.226,96 Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital 14 (05.02.50 726,96 500,00 1.226,96 A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE 15 |00.08 91.560,76 11.622,35 103.183,11 impozite si taxe pe proprietate 16 |07.02 91.560,76 11.622,35 103.183,11 Impozit pe cladiri 17 (07.02.01 77.357,00 7.300,00 84.657,00 impozit pe cladiri - PF 18 |07.02.01.01 26.115,28 3.000,00 29.115,28 Impozit pe cladiri - PJ 19 j07.02.01.02 51.241,72 4.300,00 55.541,72 Impozit pe terenuri 20 |07.02.02 9.326,60 3.222,35 12.548,95 Impozit pe terenuri - PF 21 |07.02.02.01 4.361,96 2.022,35 8.384,31 Impozit pe terenuri - PJ 22 |07.02.02.02 4.657,00 1.000,00 5.657,00 Impozit pe terenurile extravilane 23 |07.02.02.03 307,64 200,00 507,64 ar de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de stat = restante 24 (07.02.03 4.407,80 1.000,00 5 407,80 Alte impozite si taxe de proprietate 25 [07.02.50 469,36 100,00 569,36 A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII 26 [00.10 256.908,45 3.650,00 260.558,45 Pag. 1/25

E € 5 5 e DENUMIREA INDICATORILOR > g E s E 8 z 5 £ LI O e 2 a a Sume defalcate din TVA 27 [11.02 227.469,00 0,00 227.469,00 a ea a ata Par ai Sucuresii cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, 28 11.02.02 222.696,00 0,00 222.696,00 Sume defalcate din TVA pt echilibrarea bugetelor locale 29 [11.02.06 756,00 0,00 756,00 Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea învatamântului particular sau confesional acreditat 30 [11.02.08 4.017,00 0,00 4.017,00 Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii 31 [12.02 66,65 0,00 66,65 Taxe hoteliere 32 [12.02.07 66,65 0,00 66,65 Taxe pe servicii specifice 33 [15.02 484,20 50,00 534,20 Impozit pe spectacoie 34 |15.02.01 429,72 0,00 429,72 Alte taxe pe servicii specifice 35 [15.02.50 54,48 50,00 104,48 Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati 36 [16.02 28.888,60 3.600,00 32.488,60 Taxa asupra mijloacelor de transport 37 |16.02.02 22.348,12 2.600,00 24.948,12 Taxa asupra mijloacelor de transport - PF 38 |16.02.02.01 13.792,36 0,00 13.792,36 Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ 39 |16.02.02.02 8.555,76 2.800,00 11.155,76 Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati 40 [16.02.50 6.540,48 1.000,00 7.540,48 A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE 41 [00.11 1.218,71 0,00 1.218,71 Alte impozite si taxe fiscale 42 [18.02 1.218,71 0,00 1.218,71 Alte impozite si taxe 43 [18.02.50 1.218,71 0,00 1.218,71 C. VENITURI NEFISCALE 44 |00.12 61.222,79 5.964,08 67.186,87 C1. VENITURI DIN PROPRIETATE 45 |00.13 33.280,63 1.955,30 35.235,93 Venituri din proprietate 46 |30.02 33.276,42 1.955,30 35.231,72 Venituri din concesiuni si inchirieri 47 |30.02.05 18.623,86 1.955,30 20.579,16 Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice 48 |30.02.05.30 18.623,86 1.955,30 20.579,16 Venituri din dividende 49 |30.02.08 14.652,56 0,00 14.652,56 Venituri din dividende de la alti patitori 50 |30.02.08.02 14.558,92 0,00 14.558,92 Dividende de la societatile ** companiile nationale i societățile cu capital majoritar de stat 51 |30.02.08.03 93,64 0,00 93,64 Venituri din dobanzi 52 |31.02 4,21 0,00 4,21 Alte venituri din dobanzi 53 |31,02.03 4,21 0,00 4,21 54 |00.14 27.942,16 4.008,78 31.950,94 C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII Pag. 2/25

% DENUMIREA INDICATORILOR 5 E sg £ E 2 E & 3 S = 5 o e e a a Venituri din prestari de servicii si alte activitati 55 |33.02 131,70 8,28 139,98 Venituri din prestari de servicii 56 |33.02.08 5,99 0,00 5,99 Contributia parintilor sau sustinatorilor legali pentru intretinerea copiilor in crese 57 33.02.10 48,54 8,28 56,82 Contributia persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social 58 [33.02.12 42,17 0,00 42,17 Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri 59 |33.02.28 35,00 0,00 35,00 Venituri din taxe administrative, eliberari de permise 60 [34.02 3.221,95 0,00 3.221,98 Taxe extrajudiciare de timbru 61 [34.02.02 2.809,13 0,00 2.809,13 Alte venituri din taxe administrative, eliberari de permise 62 [34.02.50 412,82 0,00 412,82 Amenzi, penalitati si confiscari 63 [35.02 13.948,90 2.000,30 15.949,20 Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate conform dispozitiilor legale 64 |35.02.01 13.896,86 2.000,00 15.896,86 Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate 65 |35.02.01.02 13.896,86 2.000,00 15.896,86 |Alte amenzi, penalitati si confiscari 66 |35.02.50 52,04 0,30 52,34 Diverse venituri 67 [36.02 10.166,56 2.000,20 12.166,76 Taxe speciale 68 [38.02.06 4.174,12 0,00 4.174,12 Venituri din recuperarea cheltuielilor efectuate în cursul procesului de executare silita 69 36.02.14 0,60 0,20 0,80 Sume provenite din finantarea bugetara a anilor precedenti 70 [36.02.32 1.785,46 0,00 1.785,46 Sume provenite din finantarea bugetara a anilo rprecedenti, aferente sectiunii de dezvoltare 71 [36.02.32.02 676,60 0,00 676,60 Sume provenite din finantarea bugetara a anilorprecedenti, aferente sectiunii de functionare 72 |36.02.32.03 1.108,88 0,00 1.108,86 Alte venituri 73 |36.02.50 4.206,38 2.000,00 6.206,38 Transferuri voluntare, altele decat subventiile 74 [37.02 473,05 0,00 473,05 Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus) 15 |37.02.03 -73.327,48 -453,26 -713.780,74 Varsaminte din sectiunea de functionare 76 [37.02.04 73.327,48 453,26 73.780,74 Alte transferuri voluntare 77 (37.02.50 473,05 0,00 473,05 Il. VENITURI DIN CAPITAL 78 |00.15 2.421,01 444,64 2.865,65 Venituri din valorificarea unor bunuri 79 [39.02 2.421,01 444,64 2.865,65 Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului 80 |39.02.03 2.153,92 258,61 2.412,53 Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat 81 124,21 120,88 245,19 Depozite speciale pentru constructii de construinte 82 |39.02.10 142,88 65,05 207,93 IV. SUBVENTII 83 |00.17 39.969,67 -0,01 39.969,66 Pag. 3/25

E 8 ă 3 3 = 5 e DENUMIREA INDICATORILOR = z E E E 5 3 5 £ 5 O e e a a SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 84 [00.18 39.969,67 -0,01 39.969,66 Subventii de la bugetul de stat 85 [42.02 38.684,90 -0,01 38.684,89 A. De capital 86 2$.742,96 -0,01 29.742,95 Suventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea investitiilor in sanatate 87 |42.02.16 7.000,00 0,00 7.000,00 Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea aitor investitii in sanatate 88 |42.02.16.03 7.000,00 0,00 7.000,00 Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din FEN postaderare| 89 |42.02.20 22.742,96 -0,01 22.742,95 B. Curente 90 8.941,94 0,00 8.941,94 Ajutor pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni si combustibil petrolier 91 [42.02.34 90,00 0,00 90,00 Subventii de la bugetul de stat pentru finantarea sanatatii 92 [42.02.41 8.851,94 0,00 8.851,94 Subventii de la alte administratii 93 [43.02 1.284,77 0,00 1.284,77 tera În Invatamant de pentru plata drepturilor de care beneficiaza copiii cu cerinte educationale speciale 94 |43.02.30 128477 0.00 1.284,77 Sume FEN postaderare in contul piatilor efectuate 95 |45.02 135.797,00 -15.746,07 120.050,93 Fondul European de Dezvoltare regionala 96 |45.02.01 135.778,01 -15.746,07 120.031,94 Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent 97 |45.02.01.01 135.778,01 -15.746,07 120.031,94 Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 98 [45.02.15 18,99 0,00 18,99 Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent 99 |45.02.15.01 0,00 0,00 0,00 Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori 100 |45.02.15.02 18,99 0,00 18,99 TOTAL CHELTUIELI 101 1.024.234,38 6.434,99) 1.030.669,37 CHELTUIELI CURENTE 102 |01 764.949,00 22.009,72 786.958,72 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 103 (10 307.842,01 795,30 308.637,31 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 104 [20 249.466,02 12.185,15 261.651,17 TITLUL II DOBANZI 105 [30 13.335,10 0,00 13.335,10 TITLUL IV SUBVENTII 106 |40 1098.305,00 7.272,72 118.577,72 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 107 |51 32.772,49 1.756,55 34.529,04 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 108 [55 4.017,00 0,00 4.017,00 Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 109 [56 1.400,53 0,00 1.400,53 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 110 [57 27.453,00 0,00 27.453,00 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 111 [59 19.357,85 0,00 19.357,85 Pag. 4/25

5 E ă. s 3 Ss 2 a = o DENUMIREA INDICATORILOR 3 E E s E S| 3 5 E G e e a (n CHELTUIELI DE CAPITAL 11270 218.046,26 -15.574,73 202.471,53 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 113 [71 192.861,26 -15.574,73 177.286,53 TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE 1472 25.185,00 0,00 25.185,00 TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE 15 |81 44.774,92 0,00 44.774,92 TITLUL XIX PATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT 116 [85 -3.535,80 0,00 -3.535,80 Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE 117 [50.02 88.587,88 -886,30 87,701,58 Autoritati publice si actiuni externe 118 51.02 73.142,10 -886,30 72.255,80 CHELTUIELI CURENTE 19 (01 66.839,64 13,70 86.853,34 TITLUL I GHELTUIELI DE PERSONAL 20|10 48.743,86 11,20 48.755,06 TITLUL IL BUNURI SI SERVICII 21|20 12.095,78 2,50 12.098,28 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 22 |59 6.000,00 0,00 6.000,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 23|70 6.590,91 -900,00 5.690,91 TITLUL Xiit ACTIVE NEFINANCIARE 24|71 6.590,91 -900,00 5.890,91 TITLUL XIX PATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT 25 |85 -288,45 0,00 -288,45 Din total capitol Autoritati executive si legislative 26 [51.02.01 73.142,10 -886,30 72.255,80 Autoritati executive 27 |51.02.01.03 73.142,10 -886,30 72.255,80 Alte servicii publice generale 128 [54.02 2.110,68 0,00 2.110,68 CHELTUIELI CURENTE 29 |01 2.110,68 0,00 2.110,68 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 30 |20 150,68 0,00 150,88 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 3151 1.960,00 0,00 1.960,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 32|70 0,00 0,00 0,00 Din total capitol Fondul National de Preaderare 33 [54.02.04 0,00 0,00 0,00 Fond pentru garantarea imprumuturilor externe, contracte/garantate de administratiile publice locale 134 [54.02.07 0,00 0,00 0,00 Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor 135 [54.02.10 1.860,00 0,00 1.960,00 Alte servicii publice generale 36 [54.02.50 150,68 0,00 150,68 Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi 137 [55.02 13.335,10 0,00 13.335,10 CHELTUIELI CURENTE 38 [01 13.335,10 0,00 13.335,10 Pag. 5/25

8 3 ă 5 5 â 3 DENUMIREA INDICATORILOR E = £ E & 8 5 £ 5 G e e a a TITLUL HI DOBANZI 139 |30 13.335,10 0,00 13.335,10 CHELTUIELI DE CAPITAL 4070 0,00 0,00 0,00 Din total capitol Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi 41 55.02.00 13.335,10 0,00 13.335,10 Partea a Il-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA 142 [59.02 37.603,85 60,00 37.663,85 Ordine publica si siguranta nationala 143 |61.02 37.603,85 60,00 37.663,85 CHELTUIELI CURENTE 44 |01 28.300,00 60,00 28.360,00 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 45 |10 26.000,00 0,00 26.000,00 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 46 |20 2.300,00 60,00 2.360,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 147|70 9.305,22 0,00 9.305,22 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 48|71 9.305,22 0,00 9.305,22 TITLUL XIX PATI EFECTUATE ÎN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT 49 |85 -1,37 0,00 -1,37 Din total capitol Ordine publica 50 (61.02.03 33.209,85 60,00 33.269,85 Politie locala 51 |61.02.03.04 33.209,85 60,00 33.269,85 Protectie civila si protectie contra incendiilor (protectie civila nonmilitara) 52 [61.02.05 4.394,00 0,00 4.394,00 Partea a II-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE 153 [64.02 513.557,65 1.653,62 515.211,27 Invatamant 154 [65.02 253.168,34 -1.867,43 251.300,91 CHELTUIELI CURENTE 155 [01 231.655,79 0,00 231.655,79 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 56 [10 166.858,00 0,90 166.858,00 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 5720 48.073,21 0,00 48.073,21 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 58 |55 4.017,00 0,00 4.017,00 Titlul VHE PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 59 [56 558,73 0,00 558,73 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 6Q|57 5.891,00 0,00 5.891,00 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 61 |59 6.257,85 0,00 6.257,85 CHELTUIELI DE CAPITAL 62|70 21.595,25 -1.867,43 18.727,82 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 63 |71 21.595,25 -1.867,43 19.727,82 TITLUL XIX PATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT 64 (85 -82,70 0,00 -82,70 Din total capitol Pag.6/25

5 5 = 5 DENUMIREA INDICATORILOR = E E Ss E S 3 5 E ș 3 3 3 a a Invatamant prescolar si primar 65 (65.02.03 72.213,23 -836,59 71.576,64 Invatamant prescolar 66 |65.02.03.01 43.451,00 -605,94 42.845,06 Invatamant primar 67 |65.02.03.02 28.762,23 -30,65 28.731,58 Invatamant secundar 68 |65.02.04 180.859,80 -1,230,84 179.628,96 Invatamant secundar inferior 189 [65.02.04.01 55.811,40 -1.203,68 54.607,72 Invatamant secundar superior 170 |[65.02.04.02 122.756,84 -27,16 122.729,68 invatamant profesional 71 |65.02.04.03 2.291,56 0,00 2.291,56 Invatamant postliceal 72 |65.02.05 95,31 0,00 95,31 Alte cheltuieli in domeniul invatamantului 73 [85.02.50 0,00 0,00 0,00 Sanatate 174 [66.02 69.824,65 1.895,05 71.719,70 CHELTUIELI CURENTE 75101 42.553,24 1.895,05 44448.29 TITLUL E CHELTUIELI DE PERSONAL 76|10 8.851,94 0,00 8.851,94 TITLUL IFBUNURI SI SERVICII 177 |20 4.388,81 138,50 4.527,31 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 78|51 29.312,49 1.756,55 31.089,04 CHELTUIELI DE CAPITAL 7970 27.731,41 0,00 27.731,41 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 80 [71 27731,41 0,00 2773141 TITLUL XIX PATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT 81 |85 -460,00 0,00 -460,00 Din total capitol Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi 82 [66.02.06 50.583,90 1.756,55 62.340,45 Spitale generale 83 |66.02.06.01 1.756,55 62.340,45 Servicii de sanatate publica 84 |66.02.08 9.240,75 138,50 9.379,25 Cultura, recreere si religie 185 [67.02 116.777,53 710,00 117.487,53 CHELTUIELI CURENTE 86 [01 102.313,81 1.988,30 104.301,91 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 87 |10 22.873,36 130,00 23.003,36 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 88 |20 78.810,25 1.858,30 80.668,55 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 89 |51 600,00 0,00 600,00 Titlul VIH PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 90 |56 30,00 0,00 30,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 9170 14.805,92 -1.278,30 13.527,62 TITLUL XII! ACTIVE NEFINANCIARE 9271 14.805,92 -1.278,30 13.527,62 Pag. 7/25

5 8 z E 5 DENUMIREA INDICATORILOR > E E 9 E 8 3 5 E E, O e e a a TITLUL XIX PATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT 193 [85 -342,00 0,00 -342,00 Din total capitol Servicii culturale 194 [67.02.03 53.671,10 0,00 53.871,10 Institutii publice de spectacole si concerte 195 |67.02.03.04 31.335,00 0,00 31.335,00 Case de cultura 196 |67.02.03.06 22.286,10 0,00 22.286,10 Alte servicii culturale 197 |67.02.03.30 50,00 0,00 50,00 Servicii recreative si sportive 198 [67.02.05 80.329,05 710,00 61.038,05 Sport 199 |67.02.05.01 24.611,03 1.510,00 26.121,03 Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement 200 |67.02.05.03 35.718,02 -800,00 34.918,02 Servicii religioase 201 [67.02.06 2.839,38 0,00 2.839,38 Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei 202 [67.02.50 -62,00 0,00 -82,00 Asigurari si asistenta sociala 203 |68.02 73.787,13 916,00 74.703,13 CHELTUIELI CURENTE 204 [01 71.925,09 800,00 72.125,09 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 205 [10 34.263,10 500,00 34,763,10 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 206 |20 8.099,99 300,00 8.398,99 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 207 [51 900,00 0,00 900,00 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 208 157 21.582,00 0,00 21.562,00 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 209 |59 7.100,00 0,00 7.100,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 210170 1.964,15 116,00 2.080,15 TITLUL XIIE ACTIVE NEFINANCIARE 211171 1.964,15 116,00 2.080,15 TITLUL XIX PATI EFECTUATE ÎN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT 212185 -102,11 0,00 -102,11 Din total capitol Asistenta acordata persoanelor in varsta 213 [68.02.04 1.860,97 0,00 1.860,97 Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati 214 [68.02.05 43.834,67 0,00 43.834,67 Asistenta sociala in caz de boli 215 [68.02.05.01 0,00 0,00 0,00 Asistenta sociala in caz de Învaliditate 216 168.02.05.02 43.834,67 0,00 43.834,67 Asistenta sociala pentru familie si copii 217 [68.02.06 3.040,00 0,00 3.040,00 Crese 218 [68.02.11 5.880,34 916,00 6.796,34 Prevenirea excluderii sociale 219 [68.02.15 19.171,15 0,00 19.171,15 Ajutor social 220 [68.02.15.01 10.862,88 0,00 10.862,98 Pag. 8/25

5 5 E o DENUMIREA INDICATORILOR = g E 5 E s E 5 E E o 9 a a Cantine de ajutor social 221 [68.02.15.02 8.308,17 0,00 8.308,17 Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale 222 |68.02.50 0,00 0,00 0,00 Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale 223 |68.02.50.50 0,00 0,00 0,00 Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE 224 [69.02 101.603,26 154,10 101.757,36 Locuinte, servicii si dezvoltare publica 225 |70.02 82.741,44 154,10 82.895,54 CHELTUIELI CURENTE 226 |01 31.531,55 154,10 31.685,85 TITLUL | CHELTUIELI DE PERSONAL 227 |10 251,75 154,10 405,85 TITLUL IL BUNURI SI SERVICII 228 |20 30.747,30 0,00 30.747,30 Titiul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 229 |56 532,50 0,00 532,50 CHELTUIELI DE CAPITAL 230 |70 12.999,61 0,00 12.999,61 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 231|71 12.999,61 0,00 12.999,61 TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE 232 |81 40.467,92 0,00 40.467,92 TITLUL XIX PATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT 233 |85 -2.257,64 0,00 -2.257,64 Din total capitol Locuinte 234 |70.02.03 7.485,20 0,00 7.485,20 Dezvoltarea sistemului de locuinte 235 |70.02.03.01 7.485,20 0,00 7.485,20 Alte cheltuieli in domeniul locuintelor 236 |70.02.03.30 0,00 0,00 0,00 Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice 237 [70.02.05 5.583,11 0,00 5.583,11 Alimentare cu apa 238 (70.02.05.01 5.583,11 0,00 5.583,11 Amenajari hidrotehnice 239 |70.02.05.02 0,00 0,00 0,00 Iluminat public si electrificari rurale 240 (70.02.06 9.003,50 0,00 9.003,50 Alimentare cu gaze naturale in localitati 241 (70.02.07 627,82 0,00 627,82 Alte servicii in domeniul locuintei, serviciilor si dezvoltarii comunale 242 [70.02.50 80.041,81 154,10 60.195,91 Protectia mediului 243 [74.02 18.861,82 0,00 18.861,82 CHELTUIELI CURENTE 244 [01 18.779,30 0,00 18.779,30 TITLUL îl BUNURI SI SERVICII 245 [20 18.500,00 0,00 18.500,00 Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 246 |56 279,3 0,00 279,30 CHELTUIELI DE CAPITAL 247 |70 82,52 0,00 82,52 TITLUL XIH ACTIVE NEFINANCIARE 248 |71 82,52 0,00 82,52 Pag.9/25

e 5 5 8 3 S < Su = o DENUMIREA INDICATORILOR = = E & 3 E 6 2 e a a Din total capitol Salubritate si gestiunea deseurilor 249 |74.02.05 18.582,52 0,00 18.582,52 Salubritate 250 |74.02.05.01 15.000,00 0,00 15.000,00 Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor 251 |74.02.05.02 3.582,52 0,00 3.582,52 Canalizarea si tratarea apelor reziduale 252 |74.02.06 279,30 0,00 279,30 Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE 253 |79.02 282.881,74 5.453,57 288.335,31 Combustibili si energie 254 [81.02 75.434,01 0,00 75.434,01 CHELTUIELI CURENTE 255 |0 49.305,00 0,00 49.305,00 TITLUL IV SUBVENTII 256 |40 49.305,00 0,00 49.305,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 257 |70 26.129,01 0,00 26.128,01 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 258 |7 944,01 0,00 944,01 TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE 259|72 25.185,00 0,00 25.185,00 Din total capitol Energie termica 260 [81.02.06 75.434,01 0,00 75.434,01 Transporturi 261 [84.02 207.447,73 5.453,57 212.901,30 CHELTUIELI CURENTE 262 [0 106.300,00 17.098,57 123.398,57 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 263 (20 46.300,00 9.825,85 56.125,85 TITLUL IV SUBVENTII - 264 [40 60.000,00 7.272,72 67.272,72 CHELTUIELI DE CAPITAL 265 [70 96.842,26 -11.645,00 85.197,26 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 266 |7 96.842,26 -11.645,00 85.197,26 TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE 267 |8 4.307,00 0,00 4.307,00 TITLUL XIX PATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT 268 [85 -1,53 0,00 -1,53 Din total capitol Transport rutier 269 [84.02.03 207.447,73 5.453,57 212.901,30 Drumuri si poduri 270 |84.02.03.01 44.234,36 -2.800,00 41.434,36 Transport in comun 271 [84.02.03.02 95.534,85 1.446,72 96.981,57 Strazi 272 |84.02.03.03 67.678,52 6.806,85 74.485,37 Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT 273 [96.02 0,00 0,00 0,00 REZERVE 274 |97.02 0,00 0,00 0,00 Pag. 10/25

DENUMIREA INDICATORILOR > g E 8 E 8 5 ș E s ă a a EXCEDENT 275 (98.02 0,00 0,00 0,00 DEFICIT 276 |99.02 2.910,00 0,00 2.910,00 SECTIUNEA FUNCTIONARE SECTIUNEA FUNCTIONARE 1 779.358,33 21.283,17 800.642,50 TOTAL VENITURI 2 (00.01 779.359,33 21.283,17 800.642,50 VENITURI PROPRII 3 |49.90 614.518,05 21.736,43 636.254,48 l. VENITURI CURENTE 4 |00.02 769.132,62 21.283,17 790.415,79 A. VENITURI FISCALE 5 |00.03 781.913,91 15.772,35 797.686,26 |A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL 6 [00.04 432.225,99 500,00 432.725,99 A12. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, Si CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE 7 |00.06 431.499,03 0,00 431.499,03 Impozit pe venit 8 |03.02 11.576,36 0,00 11.576,36 Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal 9 [03.02.18 11.576,36 0,00 11,576,36 Cote si sume defalcate din impozitul pe venit 10 [04.02 419.922,67 0,00 419.922,67 Cote defalcate din impozitul pe. venit 11 [04.02.01 417.006,67 0,00 417.006,87 Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locate 12 |04.02.04 2.916,00 0,00 2.916,00 A13. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL 13 |00.07 726,96 500,00 1.226,96 Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital 14 [05.02 726,96 500,00 1.226,96 Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital 15 05.02.50 726,96 500,00 1.226,96 A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE 16 |00.09 91.560,76 11,622,35 103.183,11 Impozite si taxe pe proprietate 17 |07.02 91.560,76 11.622,35 103.183,11 impozit pe cladiri 18 |07.02.01 77.357,00 7.300,00 84.657,00 Impozit pe cladiri - PF 19 |07.02.01.01 26.115,28 3.000,00 29.115,28 Impozit pe cladiri - PJ 20 |07.02.01.02 51.241,72 4.300,00 55.541,72 Impozit pe terenuri 21 |07.02.02 9.326,60 3.222,35 12.548,95 impozit pe terenuri - PF 22 |07.02.02.01 4.361,96 2.022,35 5.384,31 Impozit pe terenuri - PJ 23 |07.02.02.02 4.657,00 1.000,00 5.857,00 impozit pe terenurile extravilane 24 |07.02.02.03 307,64 200,00 507,64 | axe judiclere de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de stat = restante 25 07.02.03 4.407,80 1.000,00 5.407,80 Alte impozite si taxe de proprietate 26 [07.02.50 469,36 100,00 569,36 Pag. 11/25

e 8 5 5 a = = o DENUMIREA INDICATORILOR > E E s E Sl 2 5 £ O e e a a A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI Si SERVICII 27 |00.10 256.908,45 3.650,00 260.558,45 Sume defalcate din TVA 28 [11.02 227.469,00 0,00 227.469,00 tanto nino a Murati Sucuresi cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, 29 11.02.02 222.696,00 0,00 222.696,00 Sume defalcate din TVA pt echilibrarea bugetelor locale 30 [11.02.06 756,00 0,00 756,00 Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea învatamântului particular sau confesional acreditat 31 [11.02.08 4.017,00 0,00 4.017,00 Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii 32 [12.02 66,65 0,00 66,65 Taxe hoteliere 33 [12.02.07 66,65 0,00 66,65 Taxe pe servicii specifice 34 |15.02 484,20 50,00 534,20 impozit pe spectacole 35 [15.02.01 429,72 0,00 429,72 Alte taxe pe servicii specifice 36 |15.02.50 54,48 50,00 104,48 Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati 37 |16.02 28.888,60 3.600,00 32.488,60 Taxa asupra mijloacelor de transport 38 [16.02.02 22.348,12 2.600,00 24.948,12 Taxa asupra mijloacelor de transport - PF 39 |16.02.02.01 13.792,36 0,00 13.792,36 Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ 40 |16.02.02.02 8.555,76 2.800,00 11,155,76 Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati 41 [16.02.50 6.540,48 1.000,00 7.540,48 AS. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE 42 (00.11 1.218,71 0,00 1.218,71 Alte impozite si taxe fiscale 43 (18.02 1.218,71 0,00 1.218,71 Alte impozite si taxe 44 (18.02.50 1.218,71 0,00 1.218,71 C. VENITURI NEFISCALE 45 (00.12 -12.781,29 5.510,82 1.210,47 C1. VENITURI DIN PROPRIETATE 46 [00.13 33.280,63 1.955,30 35.235,93 Venituri din proprietate 47 [30.02 33,276,42 1.955,30 35.231,72 Venituri din concesiuni si inchirieri 48 [30.02.05 18.623,86 1.955,30 20.579,16 Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice 49 |30.02.05.30 18.623,86 1.955,30 20.579,16 Venituri din dividende 50 |30.02.08 14.852,56 0,00 14.652,56 Venituri din dividende de la alti platitori 51 |30.02.08.02 14.558,92 0,00 14.558,92 Dividende de la societatile ”i companiile nationale i societățile cu capital majoritar de stat 52 |30.02.08.03 93,64 0,00 93,64 Venituri din dobanzi 53 [31.02 4,21 0,00 4,21 Alte venituri din dobanzi 54 [31.02.03 4,21 0,00 4,21 Pag. 12/25

% oi 5 S a E DENUMIREA INDICATORILOR > g E S E & 3 5 £ 5 O o g a a C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII 55 |00.14 -46.061,92 3.555,52 -42.506,40 Venituri din prestari de servicii si alte activitati 56 |33.02 131,70 8,28 139,98 Venituri din prestari de servicii 57 |33.02.08 5,99 0,00 5,98 Contributia parintilor sau sustinatorilor legali pentru intretinerea copiilor in crese 58 |33.02.10 48,54 8,28 56,82 Contributia persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social 59 [33.02.12 42,17 0,00 42,17 Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri 60 |33.02.28 35,00 0,00 35,00 Venituri din taxe administrative, eliberari de permise 61 |34.02 3.221,95 0,00 3.221,95 Taxe extrajudiciare de timbru 62 [34.02.02 2.809,13 0,00 2.809,13 Alte venituri din taxe administrative, eliberari de permise 83 [34.02.50 412,82 0,00 412,82 Amenzi, penalitati si confiscari 64 |35.02 13.948,90 2.000,30 15.949,20 Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate conform dispozitiilor legale 65 [35.02.01 13.896,86 2.000,00 15.896,86 Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate 66 |35.02.01.02 13.896,86 2.000,00 15.896,86 Alte amenzi, penalitati si confiscari 67 [35.02.50 52,04 0,30 52,34 Diverse venituri 68 |36.02 9.489,96 2.000,20 11.490,16 Taxe speciale 69 |36.02.06 4.174,12 0,00 4.174,12 Venituri din recuperarea cheltuielilor efectuate în cursul procesului de executare silita 70 |36.02.14 0,60 0,20 0,80 Sume provenite din finantarea bugetara a anilor precedenti 71 |36.02.32 1.108,86 0,00 1.108,86 Sume provenite din finantarea bugetara a anilorprecedenii, aferente sectiunii de functionare 72 |36.02.32.03 1.108,86 0,00 1.108,86 Alte venituri 73 [36.02.50 4.206,38 2.000,00 6.206,38 Transferuri voluntare, altele decat subventiile 74 [37.02 -12.854,43 -453,26 -73.307,69 Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus) 75 [37.02.03 -73.327,48 -453,26 -73.780,74 Alte transferuri voluntare 76 [37.02.50 473,05 0,00 473,05 IV. SUBVENTII 77 |00.17 10.226,71 0,00 10.226,71 SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 78 |00.18 10.226,71 0,00 10.226,71 Subventii de la bugetul de stat 79 |42.02 8.941,94 0,00 8.941,94 B. Curente 80 8.941,94 0,00 8.941,94 Ajutor pentru încalzirea locuintei cu lemne, carbuni si combustibil petrolier 81 [42.02.34 90,00 0,00 90,00 Subventii de la bugetul de stat pentru finantarea sanatatii 82 [42.02.41 8.851,94 0,00 8.851,94 Subventii de la alte administratii 83 |43.02 1.284,77 0,00 1.284,77 Pag. 13/25

5 3 2 5 & sg 5 au = a E p DENUMIREA INDICATORILOR g E s E Sl 3 5 E SG e e a a Sume primite de la bugetul judetului pentru plata drepturilor de care beneficiaza copiii cu cerinte educationale speciale 84 43.02.30 1.284,77 0,00 128477 integrati in invatamantul de masa TOTAL CHELTUIELI 85 779.359,33 21.283,17 800.642,50 CHELTUIELI CURENTE 86 |01 735.335,98 21.283,17 756.619,15 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 87 |10 307.842,01 795,30 308.637,31 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 88 |20 249.466,02 12.185,15 261.651,17 TITLUL IIE DOBANZI 89 30 13.335,10 0,00 13.335,10 TITLUL IV SUBVENTII 90 |40 109.305,00 7.212,72 118.577,72 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 91 |51 4.560,00 1.030,00 5.590,00 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 92 [55 4.017,00 0,00 4.017,00 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 93 |57 27.453,00 0,00 27.453,00 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 94 |59 19.357,85 0,00 19.357,85 TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE 95 [81 44.774,92 0,00 44.774,92 TITLUL XIX PATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT 9% [85 -751,57 0,00 -751,57 Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE 97 |50.02 82.135,42 13,70 82.149,12 Autoritati publice si actiuni externe 98 |51.02 66.689,64 13,70 66.703,34 CHELTUIELI CURENTE 98 [01 66.839,64 13,70 66.853,34 TITLUL | CHELTUIELI DE PERSONAL 100 10 48.743,86 11,20 48.755,06 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 101 [20 12.095,78 2,50 12.098,28 TITEUL XI ALTE CHELTUIELI 102 [59 6.000,00 0,00 6.000,00 TITLUL XIX PATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI Si RECUPERATE IN ANUL CURENT 103 |85 -150,00 0,00 -150,00 Din total capitol Autoritati executive si legislative 104 [51.02.01 66.689,64 13,70 66.703,34 Autoritati executive 105 |51.02.01.03 66.689,64 13,70 86.703,34 Alte servicii publice generale 106 [54.02 2.110,68 0,00 2.110,68 CHELTUIELI CURENTE 107 01 2.110,68 0,00 2.110,68 TITLUL Il BUNURI SI SERVICII 108 (20 150,68 0,00 150,68 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIE! PUBLICE 109 |51 1.960,00 0,00 1.960,00 Din total capitol Pag. 14/25

5 3 5 DENUMIREA INDICATORILOR > E E $ E 8 3 E 5 O 9 e a Fondul National de Preaderare 110 54.02.04 0,00 0,00 0,00 Fond pentru garantarea imprumuturilor externe, contracte/garantate de administratiile publice locale 11 [54.02.07 0,00 0,00 0,00 Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor 12 [54.02.10 1.960,00 0,00 1.960,00 Alte servicii publice generale 13 [54.02.50 150,68 0,00 150,88 Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi 114 [55.02 13.335,10 0,00 13.335,10 CHELTUIELI CURENTE 15 [01 13.335,10 0,00 13.335,10 TITLUL III DOBANZI 16 |30 13.335,10 0,00 13.335,10 Din total capitol Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi 17 [55.02.00 13.335,10 0,00 13.335,10 Partea a [l-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA 118 |59.02 28.298,63 80,00 28.358,63 Ordine publica si siguranta nationala 118 [61.02 28.298,63 60,00 28.358,63 CHELTUIELI CURENTE 20101 28.300,00 60,00 28.360,00 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 121|10 26.000,00 0,00 26.000,00 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 22 |20 2.300,00 60,0 2.360,00 TITLUL XIX PATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT 123 [85 -1,37 0,00 -1,37 Din total capitol Ordine publica 24 [61.02.03 28.098,63 60,00 28.158,63 Politie locala 25 [61.02.03.04 28.098,63 60,00 28.158,63 Protectie civila si protectie contra incendiilor (protectie civila nonmilitara) 26 [61.02.05 200,00 0,00 200,00 Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE 127 [64.02 419.128,81 3.956,80 423.085,61 Invatamant 128 [65.02 231.014,36 0,00 231.014,36 CHELTUIELI CURENTE 29 [01 231.097,06 0,00 231.097,06 TITLUL | CHELTUIELI DE PERSONAL 30,10 166.858,00 0,00 166.858,00 TITLUL Il BUNURI SI SERVICII 31120 48.073,21 0,00 48.073,21 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 132 [55 4.017,00 0,00 4.017,00 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 133|57 5.891,00 0,00 5.891,00 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 34 [59 6.257,85 0,00 6.257,85 TITLUL XIX PATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT 35185 -82,70 0,00 -82,70 Din total capitol Pag. 15/25

5 e & E o DENUMIREA INDICATORILOR E E s E 8 3 £ 5 o 2 e a O invatamant prescolar si primar 136 65.02.03 70.902,93 -32,64 70.870,29 invatamant prescolar 137 (65.02.03.01 42.140,70 -1,99 42.138,71 invatamant primar 138 [65.02.03.02 28.762,23 -30,65 28.731,58 invatamant secundar 139 [65.02.04 160.018,12 32,64 160.048,76 invatamant secundar inferior 140 |65.02.04.01 50.571,72 49,80 50.821,52 invatamant secundar superior 141 |65.02.04.02 107.152,84 -17,18 107.135,68 invatamant profesional 142 |65.02.04.03 2.291,56 0,00 2.291,56 invatamant postliceal 143 [85.02.05 95,31 0,00 95,31 Alte cheltuieli in domeniul invatamantului 144 [65.02.50 0,00 0,00 0,00 Sanatate 145 |66.02 14.940,75 1.168,50 16.109,25 CHELTUIELI CURENTE 146 [01 14.940,75 1.188,50 18.109,25 TITLUL E CHELTUIELI DE PERSONAL 147 [10 8.851,94 0,00 8.851,94 TITLUL tI BUNURI SI SERVICII 148 [20 4.388,81 138,50 4.527,31 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 149 [51 1.700,00 1.030,00 2.730,00 Din total capitol Servicii medicale în unitati sanitare cu paturi 150 |66.02.06 5.700,00 1.030,00 6.730,00 Spitale generale 151 |66.02.06.01 5.700,00 1.030,00 6.730,00 Servicii de sanatate publica 152 |66.02.08 9.240,75 138,50 9.379,25 Cultura, recreere si religie 153 [67.02 101.341,61 1.988,30 103.329,91 CHELTUIELI CURENTE 154 [01 101.883,81 1.988,30 103.671,91 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 155 [10 22.873,36 130,00 23.003,36 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 156 [20 78.810,25 1.858,30 80.668,55 TITLUL XIX PATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT 157 |85 -342,00 0,00 -342,00 Din total capitol Servicii culturale 158 [67.02.03 49.893,14 0,00 49.893,14 Institutii publice de spectacole si concerte 159 [67.02.03.04 27.407,04 0,00 27.407,04 Case de cultura 160 |67.02.03.06 22.286,10 0,00 22.286,10 Alte servicii culturale 161 |67.02.03.30 0,00 0,00 0,00 Servicii recreative si sportive 182 [67.02.05 48.910,47 1.988,30 50.898,77 Pag. 16/25

5 8 < = $ DENUMIREA INDICATORILOR > g E Ss E s 3 E & o s a a Sport 183 [67.02.05.01 21.399,97 2.000,00 23.399,97 Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement 64 |67.02.05.03 27.510,50 -11,70 27.498,80 Servicii religioase 65 [67.02.06 2.800,00 0,00 2.800,00 Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei 66 [67.02.50 -82,00 0,00 -82,00 Asigurari si asistenta sociala 167 |68.02 71.832,09 800,00 72.632,09 CHELTUIELI CURENTE 68 |01 71.925,09 800,00 72.725,09 TITLUL | CHELTUIELI DE PERSONAL 69 [10 34.283,10 500,00 34.763,10 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 7020 8.099,99 300,00 8.399,99 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 7151 900,00 0,00 900,00 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 7257 21.562,00 0,00 21.562,00 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 73159 7.100,00 0,00 7.100,00 TITLUL XIX PATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI! RECUPERATE IN ANUL CURENT 174 [85 -93,00 0,00 -93,00 Din total capitol Asistenta acordata persoanelor in varsta 75 [68.02.04 1.733,00 0,00 1.733,00 Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati 76 |68.02.05 43.754,00 0,00 43.754,00 Asistenta sociala in caz de boli 77 |68.02.05.01 0,00 0,00 0,00 Asistenta sociala in caz de invaliditate 78 |68.02.05.02 43.754,00 0,00 43.754,00 Asistenta sociala pentru familie si copii 79 3.040,00 0,00 3.040,00 Crese 80 [68.02.11 5.100,02 800,00 5.900,02 Prevenirea excluderii sociale 181 [68.02.15 18.205,07 0,00 18.205,07 Ajutor social 82 [68.02.15.01 10.018,10 0,00 10.018,10 Cantine de ajutor social 83 |68.02.15.02 8.186,97 0,00 8.186,97 Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale 84 (68.02.50 0,00 0,00 0,00 Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale 185 [68.02.50.50 0,00 0,00 0,00 Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE 186 [69.02 89.884,47 154,10 90.038,57 Locuinte, servicii si dezvoltare publica 187 [70.02 71.384,47 154,10 71.538,57 CHELTUIELI CURENTE 88 [01 30.999,05 154,10 31.153,15 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 89 |10 251,75 154,10 405,85 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 90 [20 30.747,30 0,00 30.747,30 Pag. 17/25

Bu E 5 3 & £ 5 DENUMIREA INDICATORILOR E Ss E s 2 £ £ SG e e a a TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE 191 [81 40.467,92 0,00 40.467,92 TITLUL XIX PATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI Si RECUPERATE IN ANUL CURENT 192 [85 -82,50 0,00 -82,50 Din fotai capitol Locuinte 193 [70.02.03 -50,00 0,00 -50,00 Dezvoltarea sistemului de locuinte 194 |70.02.03.01 -50,00 0,00 -50,00 Alte cheltuieli in domeniul locuintelor 195 |70.02.03.30 0,00 0,00 0,00 Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice 196 (70.02.05 4.500,00 0,00 4.500,00 Alimentare cu apa 197 |70.02.05.01 4.500,00 0,00 4.500,00 Amenajari hidrotehnice 198 |70.02.05.02 0,00 0,00 0,00 iluminat public si electrificari rurale 199 |70.02.06 8.500,01 0,00 8.500,01 Alimentare cu gaze naturale in localitati 200 [70.02.07 627,82 0,00 627,82 Alte servicii in domeniul focuintei, serviciilor si dezvoltarii comunale 201 |70.02.50 57.806,64 154,10 57.960,74 Protectia mediului 202 |74.02 18.500,00 0,00 18.500,00 CHELTUIELI CURENTE 203 |01 18.500,00 0,00 18.500,00 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 204 |20 18.500,00 0,00 18.500,00 Din total capitol Salubritate si gestiunea deseurilor 205 |74.02.05 18:500,00 0,00 18.500,00 Salubritate 206 |74.02.05.01 15.000,00 0,00 15.000,00 Colectarea, tratarea si distrugerea deseuritor 207 |74.02.05.02 3.500,00 0,00 3.500,00 Canalizarea si tratarea apelor reziduale 208 |74.02.06 0,00 0,00 0,00 Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE 209 |79.02 159.812,00 17.098,57 177.010,57 Combustibili si energie 210 [81.02 49.305,00 0,00 49,305,00 CHELTUIELI CURENTE 211 |01 49.305,00 0,00 49.305,00 TITLUL IV SUBVENTII 212 |40 49.305,00 0,00 49.305,00 Din total capitol Energie fermica 213 [81.02.06 49.305,00 0,00 49.305,00 Transporturi 214 [84.02 110.607,00 17.098,57 127.705,57 CHELTUIELI CURENTE 215 |01 106.300,00 17.098,57 123.398,57 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 216 |20 46.300,00 9.825,85 56.125,85 Pag. 18/25

5 8 8 DENUMIREA INDICATORILOR > E E s E s 5 E gs a e e a a TITLUL IV SUBVENTII 7 217 |40 80.000,00 7.272,72 67.272,72 TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE 218 [81 4.307,00 0,00 4.307,00 Din total capitol Transport rutier 219 [84.02.03 110.607,00 17.098,57 127.705,57 Drumuri si poduri 220 |84.02.03.01 0,00 1,00 0,00 Transport in comun 221 [84.02.03.02 65.607,00 7.272,72 172.879,72 Strazi 222 |84.02.03.03 45.000,00 9.825,85 54.825,85 Partea a Vil-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT 223 |96.02 0,00 0,00 0,00 REZERVE 224 (97.02 0,00 0,00 0,00 EXCEDENT 225 |98.02 0,00 0,00 0,00 DEFICIT 226 |99.02 0,00 0,00 0,00 SECTIUNEA DEZVOLTARE SECTIUNEA DEZVOLTARE 1 241.965,05 -14.848,18 227.116,87 TOTAL VENITURI 2 |00.01 241.965,05 -14.848,18 227.116,87 VENITURI PROPRII 3 149.90 3.097,81 444,64 3.542,25 1. VENITURI CURENTE 4 |00.02 74.004,08 453,26 74.457,34 C. VENITURI NEFISCALE 5 |00.12 74.004,08 453,26 74.457,34 C2, VANZARI DE BUNURI SI SERVICII 5 |00.14 74.004,08 453,26 74.457,34 Diverse venituri 7 36.02 676,60 0,00 676,60 Sume provenite din finantarea bugetara a anilor precedenti 8 36.02.32 676,60 0,00 676,60 Sume provenite din finantarea bugetara a anilo rprecedenti, aferente sectiunii de dezvoltare 9 |386.02.32.02 676,60 0,00 676,60 Transferuri voluntare, altele decat subventiile 10 (37.02 73.327,48 453,26 73.780,74 Varsaminte din sectiunea de functionare 11 (37.02.04 73.327,48 453,26 73.780,74 Il. VENITURI DIN CAPITAL 12 |00.15 2.421,01 444,64 2.865,65 Venituri din valorificarea unor bunuri 13 |38.02 2.421,01 444,64 2.865,65 Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului 14 [39.02.03 2.153,92 258,61 2.412,53 Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat 15 39.02.07 124,21 120,98 245,19 Depozite speciale pentru constructii de construinte 16 [39.02.10 142,88 65,05 207,93 IV. SUBVENTII 17 00.17 29.742,96 -0,01 29.742,95 Pag. 19/25

5 S S SG = o DENUMIREA INDICATORILOR E 5 E s 3 5 £ E 5 9 a a SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 18 [00.18 29.742,96 -0,01 29.742,95 Subventii de la bugetul de stat 19 |42.02 29.742,96 0,01 29.742,95 A. De capital 20 29.742,96 -0,01 29.742,95 Suventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea investitiilor in sanatate 21 42.02.16 7.000,00 0,00 7.000,00 Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea altor investitii in sanatate 22 |42.02.16.03 7.000,00 0,00 7.000,00 Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din FEN postaderare| 23 [42.02.20 22.742,9%6 -0,01 22.742,95 Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate 24 |45.02 135.797,00 -15.746,07 120.050,93 Fondul European de Dezvoltare regionala 25 |45.02.01 135.778,01 -15.746,07 120.031,94 Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent 26 |45.02.01.01 135.778,01 -15.746,07 120.031,94 |Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 27 |45.02.15 18,99 0,00 18,99 Sume primite în contul platilor efectuate in anul curent 28 |45.02.15.01 0,00 0,00 0,90 Sume primite în contul platilor efectuate in anii anteriori 29 |45.02.15.02 18,99 0,00 18,99 TOTAL CHELTUIELI 30 244.875,05 -14.848,18 230.026,87 [CHELTUIELI CURENTE 31 |0t 29.613,02 726,55 30.339,57 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 32 51 28.212,49 726,55 28.939,04 Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 33 56 1.400,53 0,00 1.400,53 CHELTUIELI DE CAPITAL 34 |70 218.046,26 -15.574,73 202.471,53 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 35 |71 192.861,26 -15.574,73 177.286,53 TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE 36 |72 25.185,00 0,00 25.185,00 TITLUL XIX PATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT 37 |85 -2.784,23 0,00 -2.784,23 Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE 38 [50.02 6.452,46 -900,00 5.552,46 Autoritati publice si actiuni externe 39 51.02 6.452,46 -900,00 5.552,46 CHELTUIELI CURENTE 40 |01 0,00 0,00 0,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 41 |70 6.590,91 -900,00 5.690,91 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 42 [71 6.590,91 -900,00 5.690,91 TITLUL XIX PATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI S! RECUPERATE IN ANUL CURENT 43 185 -138,45 0,00 -138,45 Din total capitol Autoritati executive si legislative 44 [51.02.01 6.452,46 -900,00 5.552,46 Autoritati executive 45 |51.02.01.03 6.452,46 -900,00 5.552,46 Pag. 20/25

-| 2 E 5 3 ş DENUMIREA INDICATORILOR > < E s E Sl 3 5 = O 2 9 a a Alte servicii publice generale 46 |54.02 0,00 0,00 0,00 CHELTUIELI CURENTE 47 (01 0,00 0,00 0,00 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 48 |51 0,00 0,00 0,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 49 |70 0,00 0,00 0,00 Din tota capitol Fondul National de Preaderare 50 [54.02.04 0,00 0,00 0,00 Fond pentru garantarea imprumuturilor externe, contracte/garantate de administratiile publice locale 51 |54.02.07 0,00 0,00 0,00 Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor 52 |54.02.10 0,00 0,00 0,00 Alte servicii publice generale 53 [54.02.50 0,00 0,00 0,00 Partea a Il-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI! SIGURANTA NATIONALA 54 [59.02 9.305,22 0,00 9.305,22 Ordine publica si siguranta nationala 55 [61.02 9.305,22 0,00 9.305,22 CHELTUIELI CURENTE 56 |01 0,00 0,00 0,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 57 |70 9.305,22 0,00 9.305,22 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 58 |71 9.305,22 0,00 9.305,22 Din total capitol Ordine publica 59 |61.02.03 5.111,22 0,00 5.111,22 Politie locala 60 |61.02.03.04 5.111,22 0,00 5.111,22 Protectie civila si protectie contra incendiilor (protectie civila nonmilitara) 61 [61.02.05 4.194,00 0,00 4.194,00 Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE 62 [64.02 94.428,84 -2.303,18 92.125,66 invatamant 63 [65.02 22.153,98 -1.867,43 20.286,55 CHELTUIELI CURENTE 64 (01 558,73 0,00 558,73 Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 65 |56 558,73 0,00 558,73 CHELTUIELI DE CAPITAL 66 |70 21.595,25 -1.867,43 19.727,82 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 67 |71 21.595,25 -1.867,43 19.727,82 Din total capitol Invatamant prescolar si primar 68 |65.02.03 1.310,30 -803,95 706,35 Invatamant prescolar 89 1.310,30 -503,95 706,35 Invatamant primar 70 |65.02.03.02 0,00 0,00 0,00 invatamant secundar 71 [65.02.04 20.843,68 -1.263,48 19.580,20 Pag. 21/25

5 £ 5 3 8 5 DENUMIREA INDICATORILOR > E E E Sl 23 5 = 5 O e e a a invatamant secundar inferior 12 |65.02.04.01 5.239,68 -1.253,48 3.986,20 invatamant secundar superior 73 |65.02.04.02 15.604,00 -10,00 15.594,00 Invatamant profesional 74 [65.02.04.03 0,00 0,00 0,00 Invatamant postliceal 75 (65.02.05 0,00 0,00 0,00 Alte cheltuieli in domeniul invatamantului 76 |65.02.50 0,00 0,00 0,00 Sanatate 77 |66.02 54.883,90 726,55 55.610,45 CHELTUIELI CURENTE 78 |01 27.612,49 726,55 28.339,04 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 79 |51 27.612,49 726,55 28.339,04 CHELTUIELI DE CAPITAL 80 |70 27.731,41 0,00 27.731,41 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 81 |71 27.731,41 0,00 27.731,41 TITLUL XIX PATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT 82 |85 -460,00 0,00 -460,00| Din total capitol Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi 83 166.02.06 54.883,90 726,55 55.610,45 Spitale generale 84 |66.02.06.01 54.883,90 726,55 55.610,45 Servicii de sanatate publica 85 0,00 0,00 0,00 Cultura, recreere si religie 86 |67.02 15.435,92 -1.278,30 14.157,62 CHELTUIELI CURENTE 87 |01 630,00 0,00 630,00 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 88 |51 600,00 0,00 600,00 Titlul VIll PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 89 |56 30,00 0,00 30,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 90 |70 14.805,92 -1.278,30 13.527,62 TITLUL XIIE ACTIVE NEFINANCIARE 91 [71 14.805,92 -1.278,30 13.527,62 Din total capitol Servicii culturale 92 [67.02.03 3.977,96 0,00 3.977,96 Institutii publice de spectacole si concerte 93 |67.02.03.04 3.927,96 0,00 3.927,96 Case de cultura 94 |67.02.03.06 0,00 0,00 0,00 Alte servicii culturale 95 167.02.03.30 50,00 0,00 50,00 Servicii recreative si sportive 96 |67.02.05 11.418,58 -1,278,30 10.140,28 Sport 97 |67.02.05.01 3.211,08 -490,00 2.721,06 intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement 98 |67.02.05.03 8.207,52 -788,30 7.419,22 Pag. 22/25

5 E 3 & a 5 ga = m = DV DENUMIREA INDICATORILOR > = E S E S| 2 5 E O e e a a Servicii religioase 99 [67.02.06 39,38 0,00 39,38 Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei 100 [67.02.50 0,00 0,00 0,00 Asigurari si asistenta sociala 101 [68.02 1.955,04 116,00 2.071,04 CHELTUIELI CURENTE 102 |01 0,00 0,00 0,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 103 |70 1.964,15 116,00 2.080,15 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 104171 1.964,15 116,00 2.080,15 TITLUL XIX PATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT 05 [85 -9,11 0,00 -9,11 Din total capitol Asistenta acordata persoanelor in varsta 06 [68.02.04 127,97 0,00 127,97 Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati 07 [68.02.05 80,67 0,00 80,67 Asistenta sociala in caz de boli 108 |68.02.05.01 0,00 0,00 0,00 Asistenta sociala in caz de invaliditate 09 80,67 0,00 80,67 Asistenta sociala pentru familie si copii 110 [68.02.06 0,00 0,00 0,00 Crese 111 [68.02.11 780,32 116,00 896,32 Prevenirea excluderii sociale 12 [88.02.15 966,08 0,00 966,08 Ajutor social 13 |68.02.15.01 844,88 0,00 844,88 Cantine de ajutor social 114 |68.02.15.02 121,20 0,00 121,20 Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale 15 [68.02.50 0,00 0,00 0,00 Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale 116 |68.02.50.50 0,00 0,00 0,00 Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE 117 [69.02 11.718,79 0,00 11.718,79 Locuinte, servicii si dezvoltare publica 118 [70.02 11.356,97 0,00 11.356,97 CHELTUIELI CURENTE 18|01 532,50 0,00 532,50 Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 20 56 532,50 0,00 532,50 CHELTUIELI DE CAPITAL 21|70 12.999,61 0,00 12.999,61 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 2271 12.999,61 0,00 12.999,61 TITLUL XIX PATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT 23 |85 -2.175,14 0,00 -2.175,14 Din total capitol Locuinte 24 [70.02.03 7.535,20 0,00 7.535,20 Dezvoltarea sistemului de locuinte 25 |70.02.03.01 7.535,20 0,00 7.535,20 Pag. 23/25

FN E ş ă DENUMIREA INDICATORILOR = g E E s 3 £ 5 O e e a a Alte cheltuieli in domeniul locuintelor 26 |70.02.03.30 0,00 0,00 0,00 Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice 27 [70.02.05 1.083,11 0,00 1.083,11 Alimentare cu apa 28 |70.02.05.01 1.083,11 0,00 1.083,11 Amenajari hidrotehnice 29 |70.02.05.02 0,00 0,00 0,00 ltuminat public si electrificari rurale 130 |70.02.06 503,49 0,00 503,49 Alimentare cu gaze naturale in localitati 31 [70.02.07 0,00 0,00 0,00 Alte servicii in domeniul locuintei, serviciilor si dezvoltarii comunale 32 (70.02.50 2.235,17 0,00 2.235,17 Protectia mediului 133 [74.02 361,82 0,00 361,82 CHELTUIELI CURENTE 34101 279,30 0,00 279,30 Titlul VII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 35 [56 279,30 0,00 279,30 CHELTUIELI DE CAPITAL 136 |70 82,52 0,00 82,52 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 3771 82,52 0,00 82,52 Din total capitol Salubritate si gestiunea deseurilor 38 (74.02.05 82,52 0,00 82,52 Salubritate 39 [74.02.05.01 0,00 0,00 0,00 Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor 40 |74.02.05.02 82,52 0,00 82,52 Canalizarea si tratarea apelor reziduale 41 |74.02.06 279,30 0,00 279,30 Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE 142 |79.02 122.989,74 -11.645,00 111.324,74 Combustibili si energie 143 [81.02 26.129,01 0,00 26.129,01 CHELTUIELI CURENTE 4401 0,00 0,00 0,0 CHELTUIELI DE CAPITAL 45 (70 26.129,01 0,00 26.129,01 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 4671 944,01 0,00 944,01 TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE 47| 72 25.185,00 0,00 25.185,00 Din total capitol Energie termica 48 [81.02.06 26.129,01 0,00 26.129,01 Transporturi 149 [84.02 96.840,73 -11.645,00 85.195,73 CHELTUIELI CURENTE 150,01 0,00 0,00 0,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 15170 96.842,26 -11.845,00 85.197,26 TITLUL XHI ACTIVE NEFINANCIARE 52|71 96.842,26 -11.645,00 85.197,26 Pag.24/25

% 5 3 E E 5 ă a 5 s = 5 p DENUMIREA INDICATORILOR > = = s E 3 g € e O 8 3 = 3 a a TITLUL XIX PATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT 153 [85 -1,53 0,00 -1,53 Din total capitol Transport rutier 154 [84.02.03 96.840,73 -11.645,00 85.195,73 Drumuri si poduri | 155 184.02.03.01 44.234,36 -2.800,00 41.434,36 Transport in comun 156 29.927,85 -5.826,00 24.101,85 Strazi 157 |84.02.03.03 22.878,52 -3.019,00 19.659,52 Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT 158 [96.02 0,00 0,00 0,00 REZERVE 17) 159 (97.02 0,00 0,00 0,00 EXCEDENT L 160 [98.02 0,00 0,00 0,00 DEFICIT 161 [99.02 2.910,00 0,00 2.910,00 PRIMAR, DIRECTOR ECONOMIC, SEF SERVICIU BUGET, 4 NICOLAE ROBU STELIANA STANCIU RAMONA RADU / G- Pag. 25/25

Atasament: RAPORT_DE_SPECIALITATE_DIRECTIA_ECONOMICA.pdf

MUNICIPIUL TIMISOARA DIRECTIA ECONOMICĂ SERVICIUL BUGET Nr. sc2017- 2 165% / | 09. 014. RAPORT DE SPECIALITATE Privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timişoara pe anul 2017 Având în vedere: Expunerea de motive nr. a Municipiului Timişoara; Validarea Dispozitiei nr. 1247/24.07.2017 privind rectificarea bugetului local pe anul 2017, Referatul cu nr. SC 2017-18041/19.07.2017 al Serviciului Resurse Umane de redistribuire a unor sume in cadrul cap. 66.2A.08 „Medicina scolara”, titlul II -— bunuri si servicii; Referatul cu nr. 5630/11.09.2017 al Directiei Politia Locala, de suplimentare a sumei prevazute la cap. 61.2A.03.04 "Ordine publica si siguranta”, titlul II — bunuri si servicii; Referatul cu nr. 964/08.09.2017 al Directiei de Asistenta Sociala a Municipiului Timisoara, de redistribuire a unor sume in cadrul cap. 68.2A „Asistenta sociala”, conform H.C.L. 218/2017; Referatul cu nr, 419/08.09.2017 al Serviciului Public de Administrare a Centrului Regional de Competente si Dezvoltare a furnizorilor in Sectorul Automotive, de suplimentare a sumei prevazute la cap. 70.2A.50, titlul 1 — cheltuieli de personal; Adresa nr. E2668/06.09.2017 a Spitalului Clinic Municipal de Urgenta Timisoara, de suplimentare a sumei prevazute la cap. 66.2F.06.01 „Spitale generale”, titlul XI — active nefinanciare; Referatul cu nr. 7606/08.09.2017 al Spitalului Victor Babes, de suplimentare a sumei prevazute la cap. 66.2F.06.01 „Spitale Generale”, sectiunea dezvoltare, titlul XI — active nefinanciare; Referatul cu nr. 12659%/07.09.2017 al Spitalului Louis Turcanu, de suplimentare a sumei prevazute la cap. cap. 66.2F.06.01 „Spitale Generale”, sectiunea dezvoltare, titlul XI — active nefinanciare; Referatul cu nr. SC 2017 — 22525/08.09.2017 al Directiei de Mediu, de redistribuire a sumei prevazute la cap. 67.2A.05.03 „Intretinere spatii verzi”, titlul II — bunuri si servicii, la titlul XI — active nefinanciare, pentru obiectivul „Amenajament silvic”;

Referatul cu nr. 5533/03.07.2017 al Spitalului de Boli Infectioase si Pneumottiziologie Victor Babes, de suplimentare a sumei prevazute la cap. 66.2A.06.01, titlul II — bunuri si servicii, pentru finantarea cheltuielilor curente, titlul VI- transferuri, respectiv de suplimentare a sumei prevazute la cap. 66.2F.06.01 „Spitale Generale”, sectiunea dezvoltare, titlul XI — active nefinanciare; Referatul cu nr. 12680/07.09.2017, al Spitalului Clinic de Urgenta pentru Copii „Louis Turcanu”, de suplimentare a sumei prevazute la cap. 66.2F.06.01, titlul I— cheltuieli de personal si titlul II — cheltuieli cu bunuri si bunuri si servicii; Adresa Directiei Fiscale nr. IF 2017-61360/02.08.2017, de realizare a unor venituri suplimentare, respectiv sursa „impozit pe cladiri datorat de catre persoanele juridice” si „impozit asupra mijloacelor de transport datorat de persoane juridice; Având în vedere Legea bugetului de stat pe anul 2017 nr.6/16.02.2017; în conformitate cu Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale art. 1, art. 4 alin], art.5, art.19, alin.1 si art. 20 alin.1; precum şi OUG 47/01.09.2012 privind modificarea şi completarea unor acte normative şi reglementarea unor măsuri fiscal - bugetare şi Legea 215/2001 privind administraţia publică locală art. 36, alin. 2, lit. b şi alin. 4 lit. a, art, 45, alin.2, lit. a, art.63 alin.l, lit, c şi alin. 4, lit. b, art.115, alin. 1, lit b, Serviciul Buget propune rectificarea bugetului local, conform anexelor nr.l „Bugetul Local”, nr. 2 „Bugetul de venituri proprii”, respectiv nr. 3 „Program Dezvoltare 2017”, DIRECTOR SEF SERVICIU BUGET, STELI acru RAM RADU Cod FP 53-01, Ver.