keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 483/19.10.2018 privind aprobarea rectificarii bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2018

19.10.2018

Hotararea Consiliului Local 483/19.10.2018
privind aprobarea rectificarii bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2018


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având in vedere Expunerea de motive cu nr. SC2018-24191/16.10.2018 a Primarului Municipiului Timisoara - domnul Nicolae Robu;
Având in vedere Raportul de specialitate cu nr. SC2018-24192/16.10.2018 al Directiei Economice din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 16.10.2018 - Anexa la Raportul de specialitate nr. SC2018 -24192/16.10.2018;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistica, amenajarea teritoriului si patrimoniu şi Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comerţ, regii autonome si societăţi comerciale din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
Având în vedere Legea bugetului de stat pe anul 2018 nr. 2/03.01.2018;
În conformitate cu prevederile art. 1, art. 4, alin. 1, art. 5, art. 19, alin. 1 şi 2 si art. 20, alin. 1, art. 22 alin. 1 şi art. 23 alin. 1 şi 2 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale modificată;
Având în vedere Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 47/01.09.2012 privind modificarea şi completarea unor acte normative şi reglementarea unor măsuri fiscal - bugetare;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit.b) si alin. (4), lit. a), din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publica locala, republicata si modificata;
În temeiul art. 45, alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publica locala, republicata si modificata;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă rectificarea bugetului local al Municipiului Timişoara pe anul 2018, conform Anexei nr. 1 - Bugetul local pe anul 2018 şi Anexei nr. 2 - Program dezvoltare 2018.

Art. 2: La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului Local nr. 474/25.09.2018 privind aprobarea rectificarii bugetului local al Municipiului Timişoara pe anul 2018.

Art. 3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Economica, Direcţia Cladiri, Terenuri, Dotari Diverse I Est, Direcţia Clădiri, Terenuri, Dotări Diverse II Vest, Direcţia Urbanism si Dezvolatre Urbana, Direcţia Comunicare - Relationare, Direcţia de Mediu, Direcţia Edilitara din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 4: Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timişoara şi pe site-ul propriu, şi totodată se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timisoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Cladiri, Terenuri, Dotari Diverse I Est;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri, Dotări Diverse II Vest;
- Direcţiei Urbanism şi Dezvoltare Urbană;
- Direcţiei Comunicare - Relaţionare;
- Direcţiei de Mediu;
- Serviciului Şcoli - Spitale;
- Biroului Sport - Cultură;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Administraţiei Financiare a Municipiului Timisoara;
- Direcţiei Generale a Finanţelor Publice si Controlului Financiar de Stat a Judeţului
Timiş;
- Mass media locale.


Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
P. SECRETAR SIMONA DRĂGOI

Atasament: Raport_specialitate.pdf

MUNICIPIUL TIMISOARA DIRECTIA ECONOMICĂ SERVICIUL BUGET Nr. SC2018 —24192/ 16.10.2018 Având DIRECTOR ST. Cod F RAPORT DE SPECIALITATE Privind rectificarea Bugetului Local al Municipiului Timişoara pe anul 2018 în vedere: Expunerea de motive nr.SC2018 — 24191 / 16.10.2018 a Primarului Municipiului Timişoara; Referatul Directiei Edilitare nr. SC2018 - 22852 / 03.10.2018 prin care se solicita suplimentarea sumelor pe Titlul IV — 40 „Subventii STPT” la capitolul 84.02.03.02.40.03 "Subventii pentru acoperirea diferentelor de pret si tari” cu suma de 5.700 mii lei și prin care se solicita suplimentarea sumelor la capitolul 84.02.03.03.20.02 ”Reparatii curente” cu suma de 1.930 mii lei ; Referatul Directiei de Asistenta Sociala Comunitară nr. 13019 / 16.10.2018 prin care se solicita suplimentarea sumelor pe capitolul 68.02.15.01.59.11 "Asociatii si fundatii” cu suma de 700 mii lei; Referatul Directiei Edilitare nr. SC2018 - 24201 / 16.10.2018 prin care se solicita diminuarea cu suma de 4.200 mii lei la Cap. 84.02.03.01.71.01 „Drumuri si poduri — Active fixe”, diminuarea cu suma de 2.550 mii lei la Cap.84.02.03.03.71.01 "Strazi — Active fixe”, diminuarea cu suma de 880 mii lei la Cap. 70.02.05.01.71.01 "Alimentare cu apa — Active fixe”, diminuarea cu suma de 700 mii lei la Cap. 70.02.03.01.71.01 "Dezvoltarea sistemului de locinte — Active fixe” Având în vedere Legea bugetului de stat pe anul 2018 cu nr.2/2018; în conformitate cu Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale art. 1, art. 4 alin.l, art.5, art.19, alin.1 si art. 20 alin.1; precum şi 0UG 47/01.09.2012 privind modificarea şi completarea unor acte normative şi reglementarea unor măsuri fiscal - bugetare și Legea 215/2001 privind administraţia publică locală art. 36, alin. 2, lit. b şi alin. 4 lit. a, art. 45, alin.2, lit. a, art.63 alin.l, lit. e şi alin. 4, lit. b, art.115, alin. 1, lit b, Serviciul Buget propune rectificarea bugetului local, conform anexelor nr.l „Bugetul Local”, nr. 2 „Program Dezvoltare 2017”, respectiv nr. 3 „Proiecte cu Finantare din Fonduri Externe Nerambursabile”. Ținând cont de propunerile directiilor/ serviciilor/ birourilor/ compartimentelor din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara, precum şi în conformitate cu Legea bugetului de stat pe anul 2018 nr.2/2018, Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale art. 1, art. 4 alin.1, art.5, art.19, alin.l si art. 20 alin.l si Legea 215/2001 privind administraţia publică locală art. 36, alin. 2, lit. b și alin. 4 lit. a, art. 45, alin2, lit. a, art.63 alin.l, lit. c şi alin. 4, lit. b, art.115, alin. 1, lit b, Serviciul Buget propune aprobarea rectificării bugetului local pe anul 2018, conform anexelor: = Anexa nr.1 — Bugetul local pe anul 2018; = Anexanr.2- Program dezvoltare 2018; OMIC, SEF SERVICIU BUGET, RAMONA RADU Ma CIU 53-01, Ver.

Atasament: Anexa_1.pdf

BUGETUL LOCAL pentru anul 2018 - ANEXA NR. 1 - sursa 2A Rectificare nr.4 DENUMIREA INDICATORILOR ejuonțul JoyeoIpul po) puei po ue1601g we6o1d SECTIUNEA DE FUNCTIONARE + SECTIUNEA DE DEZVOLTARE TOTAL VENITURI VENITURI PROPRII I. VENITURI CURENTE A. VENITURI FISCALE A. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL A12. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE Impozit pe venit Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imol 00.01 887.686,35 0,00 887.686,35 49.90 707.205,01 0,00 707.205,01 00.02 843.809,46 0,00 843.809,46 00.03 787.484,68 0,00 787.484,68 00.04 480.504,39 0,00 480.504,39 00.06 479.556,15 0,00 479.556,15 03.02 3.964,32 0,00 3.964,32 03.02.18 3.964,32 0,00 3.964,32 Cote si sume defalcate din impozitul pe venit 9 [04.02 475.591,83 0,00 475.591,83 Cote defalcate din impozitul pe venit 10 |04.02.01 475.591,83 0,00 475.591,83 Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale 11 |04.02.04 0,00 0,00 0,00 A13. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL 12 |00.07 948,24 0,00 948,24 Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital 13 |05.02 948,24 0,00 948,24 Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital 14 |05.02.50 948,24 0,00 948,24 A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE 15 |00.09 120.573,01 0,00 120.573,01 Impozite si taxe pe proprietate 16 |07.02 120.573,01 0,00 120.573,01 17 07.02.01 83.056,04 0,00 83.056,04 PF 18 |07.02.01.01 30.262,92 0,00 30.262,92 19 |07.02.01.02 52.793,12 0,00 52.793,12 20 |07.02.02 23.328,32 0,00 23.328,32 21 |07.02.02.01 12.471,64 0,00 12.471,64 22 |07.02.02.02 10.572,96 0,00 10.572,96 07.02.02.03 283,72 0,00 283,72 —|N|mo|t|WV|V|-|o are din patrimoniul personal Impozit pe cladiri Impozit pe cladiri Impozit pe cladiri - PJ Impozit pe terenuri Impozit pe terenuri - PF Impozit pe terenuri - PJ Impozit pe terenurile extravilane 23 e are de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de stat = restante anii 24 |07.02.03 13803.53 0,00 13.803,53 Pag. 1/23

DENUMIREA INDICATORILOR pue1 po? we1601d eyuonyul WBJ60IJ Alte impozite si taxe de proprietate 07.02.50 385,12 0,00 385,12 A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII 26 00.10 185.255,00 0,00 185.255,00 Sume defalcate din TVA 27 11.02 136.641,50 0,00 136.641,50 or descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltui municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti 28 11.02.02 58.278,50 0,00 58.278,50 Sume defalcate din TVA pt echilibrarea bugetelor locale 29 11.02.06 70.674,00 0,00 70.674,00 Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea învatamântului particular sau confesional acreditat 30 11.02.09 7.689,00 0,00 7.689,00 Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii 31 12.02 11,52 0,00 11,52 Taxe hoteliere 32 12.02.07 11,52 0,00 11,52 Taxe pe servicii specifice 33 15.02 149,64 0,00 149,64 Impozit pe spectacole 34 15.02.01 107,64 0,00 107,64 Alte taxe pe servicii specifice 35 15.02.50 42,00 0,00 42,00 Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati 36 16.02 48.452,34 0,00 48.452,34 Taxa asupra mijloacelor de transport 37 16.02.02 40.369,50 0,00 40.369,50 Taxa asupra mijloacelor de transport - PF 38 16.02.02.01 24.003,18 0,00 24.003,18 Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ 39 16.02.02.02 16.366,32 0,00 16.366,32 arii bunurilor sau pe desfasurare de activitati Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea u 40 16.02.50 8.082,84 0,00 8.082,84 A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE 41 00.11 1.152,28 0,00 1.152,28 Alte impozite si taxe fiscale 42 18.02 1.152,28 0,00 1.152,28 Alte impozite si taxe 43 18.02.50 1.152,28 0,00 1.152,28 C. VENITURI NEFISCALE 44 00.12 56.324,78 0,00 56.324,78 C1. VENITURI DIN PROPRIETATE 45 00.13 22.535,88 0,00 22.535,88 Venituri din proprietate 46 30.02 22.533,16 0,00 22.533,16 Venituri din concesiuni si inchirieri 47 30.02.05 22.533,16 0,00 22.533,16 in concesiuni si inch Alte venituri ri de catre institutiile publice 48 30.02.05.30 22.533,16 0,00 22.533,16 Venituri din dobanzi 49 31.02 2,72 0,00 2,72 Alte venituri din dobanzi 50 31.02.03 2,72 0,00 2,72 C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII 51 00.14 33.788,90 0,00 33.788,90 si alte activitati Venituri din prestari de servi 52 33.02 122,11 0,00 122,11 Pag.2/23

DENUMIREA INDICATORILOR puei po5 Joțeolpul po) ue1601g yeoyoa1 we16o1g Contributia parintilor sau sustinatorilor legali pentru intretinerea copiilor in crese 33.02.10 75,64 0,00 75,64 Contributia persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social 54 33.02.12 43,66 0,00 43,66 Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri 55 33.02.28 2,81 0,00 2,81 Venituri din taxe administrative, eliberari de permise 56 34.02 325,20 0,00 325,20 Taxe extrajudiciare de timbru 57 34.02.02 191,80 0,00 191,80 Alte venituri taxe administrative, eliberari de permise 58 34.02.50 133,40 0,00 133,40 Amenzi, penalitati si confiscari 59 35.02 25.439,75 0,00 25.439,75 Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate conform dispozitiilor legale 60 35.02.01 25.386,63 0,00 25.386,63 Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte instii de specialitate 61 35.02.01.02 25.386,63 0,00 25.386,63 Penalitati pentru nedepunerea sau depunerea cu intarziere a declaratiei de impozite si taxe 62 35.02.02 83,12 0,00 53,12 Diverse venituri 63 36.02 7.901,84 0,00 7.901,84 Taxe speciale 64 36.02.06 5.078,56 0,00 5.078,56 Venituri din recuperarea cheltuielilor efectuate în cursul procesului de executare silita [5] 36.02.14 18,80 0,00 18,80 Alte venituri 66 36.02.50 2.804,48 0,00 2.804,48 Transferuri voluntare, altele decat subventiile 67 37.02 0,00 0,00 0,00 Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus) 68 37.02.03 -200.769,97 8.330,00 -192.439,97 Varsaminte din sectiunea de functionare 69 37.02.04 200.769,97 -8.330,00 192.439,97 Il. VENITURI DIN CAPITAL 70 00.15 37,05 0,00 37,05 Venituri din valorificarea unor bunuri 71 39.02 37,05 0,00 37,05 Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat 72 39.02.07 13,38 0,00 13,38 Depozite speciale pentru constructii de construinte 73 39.02.10 23,67 0,00 23,67 IV. SUBVENTII 74 00.17 25.191,39 0,00 25.191,39 SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 75 00.18 25.191,39 0,00 25.191,39 Subventii de la bugetul de stat 76 42.02 25.191,39 0,00 25.191,39 A. De capital m 9.137,63 0,00 9.137,63 Suventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea investitiilor in sanatate 78 42.02.16 5.000,00 0,00 5.000,00 Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea altor investitii in sanatate 79 42.02.16.03 5.000,00 0,00 5.000,00 Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din FEN postaderare 80 42.02.20 4.137,63 0,00 4.137,63 Pag. 3/23

DENUMIREA INDICATORILOR pue1 po? Joyeolpul yeqoide wue1601g eyuongul Jeoyoe1 we1601g B. Curente 16.053,76 0,00 16.053,76 Ajutor pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni si combustibil petrolier 82 42.02.34 5,68 0,00 5,68 Subventii de la bugetul de stat pentru finantarea sanatatii 83 42.02.41 16.048,08 0,00 16.048,08 Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate 84 45.02 18.648,45 0,00 18.648,45 Fondul European de Dezvoltare regionala 85 45.02.01 18.222,92 0,00 18.222,92 Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent 86 45.02.01.01 18.222,92 0,00 18.222,92 Fondul Social European 87 45.02.02 425,53 0,00 425,53 Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent 88 45.02.02.01 425,53 0,00 425,53 TOTAL CHELTUIELI 89 893.356,45 0,00 893.356,45 CHELTUIELI CURENTE 90 01 658.599,62 8.330,00 666.929,62 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 91 10 165.585,69 0,00 165.585,69 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 92 20 247.717,76 1.930,00 249.647,76 TITLUL III DOBANZI 93 30 14.538,40 0,00 14.538,40 TITLUL IV SUBVENTII 94 40 131.500,00 5.700,00 137.200,00 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 95 51 35.756,91 0,00 35.756,91 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 96 55 7.689,00 0,00 7.689,00 Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 97 56 328,50 0,00 328,50 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 98 57 34.686,21 0,00 34.686,21 TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 99 58 1.146,96 0,00 1.146,96 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 100 59 19.650,19 700,00 20.350,19 CHELTUIELI DE CAPITAL 101 70 200.150,83 -8.330,00 191.820,83 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 102 71 186.106,83 -8.330,00 177.776,83 TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE 103 72 14.044,00 0,00 14.044,00 TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE 104 81 35.306,00 0,00 35.306,00 TITLUL XIX PATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT 105 85 -700,00 0,00 -700,00 Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE 106 50.02 86.755,38 0,00 86.755,38 Autoritati publice si actiuni externe 107 51.02 72.216,98 0,00 72.216,98 CHELTUIELI CURENTE 108 01 68.022,64 0,00 68.022,64 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 109 10 51.354,27 0,00 51.354,27 Pag. 4/23

DENUMIREA INDICATORILOR puei po) POI yeqoide uie16o1g ejuențul Jeoyoa1 ue1601d TITLUL II BUNURI SI SERVICII 110 20 12.567,75 0,00 12.567,75 TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 111 58 500,82 0,00 500,62 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 112 59 3.600,00 0,00 3.600,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 113 70 4.294,34 0,00 4.294,34 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 114 71 4.294,34 0,00 4.294,34 TITLUL XIX PATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT 115 85 -100,00 0,00 -100,00 Din total capitol Autoritati executive si legislative 116 51.02.01 72.216,98 0,00 72.216,98 i executive 117 51.02.01.03 72.216,98 0,00 72.216,98 privind datoria publica si imprumuturi 118 55.02 14.538,40 0,00 14.538,40 CHELTUIELI CURENTE 119 01 14.538,40 0,00 14.538,40 TITLUL III DOBANZI 120 30 14.538,40 0,00 14.538,40 CHELTUIELI DE CAPITAL 121 70 0,00 0,00 0,00 Din total capitol Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi 122 55.02.00 14.538,40 0,00 14.538,40 Partea a Il-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA 123 59.02 36.796,00 0,00 36.796,00 Ordine publica si siguranta nationala 124 61.02 36.796,00 0,00 36.796,00 CHELTUIELI CURENTE 125 01 30.209,01 0,00 30.209,01 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 126 10 27.700,01 0,00 27.700,01 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 127 20 2.270,00 0,00 2.270,00 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 128 51 0,00 0,00 0,00 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 129 59 239,00 0,00 239,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 130 70 6.586,99 0,00 6.586,99 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 131 71 6.586,99 0,00 6.586,99 Din total capitol Ordine publica 132 61.02.03 32.126,11 0,00 32.126,11 locala 133 61.02.03.04 32.126,11 0,00 32.126,11 or (protectie civila nonmilitara) a si protectie contra incen 134 61.02.05 4.669,89 0,00 4.669,89 Partea a Ill-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE 135 64.02 386.042,31 700,00 386.742,31 Pag. 5/23

DENUMIREA INDICATORILOR JojedIpul POD pue1 po? yeoyno91 we1601g Invatamant 136 |65.02 84.993,10 0,00 84.993,10 CHELTUIELI CURENTE 137 |01 63.356,61 0,00 63.356,61 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 138 |10 665,00 0,00 665,00 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 139 |20 43.730,01 0,00 43.730,01 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 140 7.689,00 0,00 7.689,00 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 141 3.738,21 0,00 3.738,21 TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 142 12,00 0,00 12,00 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 143 7.522,39 0,00 7.522,39 CHELTUIELI DE CAPITAL 144 21.636,49 0,00 21.636,49 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 145 21.636,49 0,00 21.636,49 Din total capitol Invatamant prescolar si primar Invatamant prescolar 9|-|eloelol=- 16| 16| 16| VF] 146 |65.02.03 14.430,38 13,31 14.443,69 147 |65.02.03.01 12.475,12 64,67 12.539,79 65.02.03.02 1.955,26 -51,36 1.903,90 Invatamant primar 148 Invatamant secundar 149 |65.02.04 70.550,72 -13,31 70.537,41 Invatamant secundar inferior 150 |65.02.04.01 18.771,56 -13,31 18.758,25 Invatamant secundar superior 151 |65.02.04.02 51.674,16 0,00 51.674,16 Invatamant profesional 152 |65.02.04.03 105,00 0,00 105,00 Invatamant postliceal 153 [65.02.05 0,00 0,00 0,00 auxiliare pentru educatie 154 [65.02.11 12,00 0,00 12,00 auxiliare 155 |65.02.11.30 12,00 0,00 12,00 n domeniul invatamantului 156 |65.02.50 0,00 0,00 0,00 Sanatate 157 |66.02 82.767,80 0,00 82.767,80 CHELTUIELI CURENTE 158 |01 52.680,49 0,00 52.680,49 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 159 |10 15.084,08 0,00 15.084,08 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 160 |20 2.959,50 0,00 2.959,50 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 161 |51 34.636,91 0,00 34.636,91 CHELTUIELI DE CAPITAL 162 |70 30.087,31 0,00 30.087,31 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 163 |71 30.087,31 0,00 30.087,31 Din total capitol Pag.6/23

DENUMIREA INDICATORILOR po Joyeolpul po) yeqoide we16o1q Byuențul Jeoyyos1 weJBoid Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi 164 66.02.06 67.224,22 0,00 67.224,22 Spitale generale 165 66.02.06.01 67.224,22 0,00 67.224,22 Servicii de sanatate publica 166 66.02.08 15.543,58 0,00 15.543,58 Cultura, recreere si religie 167 67.02 116.751,61 0,00 116.751,61 CHELTUIELI CURENTE 168 01 102.573,04 0,00 102.573,04 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 169 10 25.198,02 0,00 25.198,02 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 170 20 76.732,22 0,00 76.732,22 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 171 51 200,00 0,00 200,00 TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 172 58 194,00 0,00 194,00 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 173 59 248,80 0,00 248,80 CHELTUIELI DE CAPITAL 174 70 14.178,57 0,00 14.178,57 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 175 71 14.178,57 0,00 14.178,57 Din total capitol Servicii culturale 176 67.02.03 53.265,93 0,00 53.265,93 Institutii publice de spectacole si concerte 177 67.02.03.04 32.817,93 0,00 32.817,93 Case de cultura 178 67.02.03.06 20.312,00 0,00 20.312,00 Alte servicii culturale 179 67.02.03.30 136,00 0,00 136,00 Servicii recreative si sportive 180 67.02.05 60.864,00 0,00 60.864,00 Sport 181 67.02.05.01 23.172,87 0,00 23.172,87 Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement 182 67.02.05.03 37.691,13 0,00 37.691,13 religioase 183 67.02.06 2.088,38 0,00 2.088,38 Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei 184 67.02.50 533,30 0,00 533,30 Asigurari si asistenta sociala 185 68.02 101.529,80 700,00 102.229,80 CHELTUIELI CURENTE 186 01 99.725,47 700,00 100.425,47 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 187 10 45.152,02 0,00 45.152,02 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 188 20 14.464,00 0,00 14.464,00 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 189 51 920,00 0,00 920,00 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 190 57 30.948,00 0,00 30.948,00 TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 191 58 201,45 0,00 201,45 Pag. 7/23

DENUMIREA INDICATORILOR puei po? JoJedIpul po yeqoide we1601d eyuonțul TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 192 59 8.040,00 700,00 8.740,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 193 70 2.104,33 0,00 2.104,33 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 194 71 2.104,33 0,00 2.104,33 TITLUL XIX PATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT 195 85 -300,00 0,00 -300,00 Din total capitol Asistenta acordata persoanelor in varsta 196 68.02.04 4.043,50 0,00 4.043,50 Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati 197 68.02.05 58.340,53 0,00 58.340,53 Asistenta sociala in caz de bo! 198 68.02.05.01 0,00 0,00 0,00 Asistenta sociala in caz de invaliditate 199 68.02.05.02 58.340,53 0,00 58.340,53 Asistenta sociala pentru familie si copii 200 68.02.06 1.254,50 0,00 1.254,50 Crese 201 68.02.11 8.087,82 0,00 8.087,82 Prevenirea excluderii sociale 202 68.02.15 29.803,45 700,00 30.503,45 Ajutor social 203 68.02.15.01 20.798,54 700,00 21.498,54 Cantine de ajutor social 204 68.02.15.02 9.004,91 0,00 9.004,91 Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale 205 68.02.50 0,00 0,00 0,00 Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale 206 68.02.50.50 0,00 0,00 0,00 Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE 207 69.02 89.379,96 -1.580,00 87.799,96 Locuinte, servicii si dezvoltare publica 208 70.02 68.944,14 -1.580,00 67.364,14 CHELTUIELI CURENTE 209 01 25.446,49 0,00 25.446,49 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 210 10 432,29 0,00 432,29 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 211 20 24.873,28 0,00 24.873,28 Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 212 56 1,00 0,00 1,00 TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 213 58 139,92 0,00 139,92 CHELTUIELI DE CAPITAL 214 70 8.491,65 -1.580,00 6.911,65 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 215 71 8.491,65 -1.580,00 6.911,65 TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE 216 81 35.306,00 0,00 35.306,00 TITLUL XIX PATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT 217 85 -300,00 0,00 -300,00 Din total capitol Locuinte 218 70.02.03 4.575,45 -700,00 3.875,45 Dezvoltarea sistemului de locuinte 219 70.02.03.01 4.575,45 -700,00 3.875,45 Pag.8/23

DENUMIREA INDICATORILOR po JoyeoIpul po) yeqosde weifo1q ejuonțul yeoynos1 we16o1d Alte cheltuieli in domeniul locuintelor 220 70.02.03.30 0,00 0,00 0,00 Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice 221 70.02.05 5.568,65 -880,00 4.688,65 Alimentare cu apa 222 70.02.05.01 5.568,65 -880,00 4.688,65 Amenajari hidrotehnice 223 70.02.05.02 0,00 0,00 0,00 Iluminat public si electrificari rurale 224 70.02.06 7.645,87 0,00 7.645,87 Alimentare cu gaze naturale in localitati 225 70.02.07 500,00 0,00 500,00 lor si dezvoltarii comunale in domeniul locuintei, servi 226 70.02.50 50.654,17 0,00 50.654,17 Protectia mediului 227 74.02 20.435,82 0,00 20.435,82 CHELTUIELI CURENTE 228 01 19.853,30 0,00 19.853,30 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 229 |2i 19.500,00 0,00 19.500,00 ul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 230 327,50 0,00 327,50 TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 231 25,80 0,00 25,80 CHELTUIELI DE CAPITAL 232 582,52 0,00 582,52 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 233 0 6 58 0 1 582,52 0,00 582,52 Din total capitol Salubritate si gestiunea deseurilor 234 74.02.05 20.082,52 0,00 20.082,52 Salubritate 235 74.02.05.01 14.000,00 0,00 14.000,00 Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor 236 74.02.05.02 6.082,52 0,00 6.082,52 Canalizarea si tratarea apelor reziduale 237 74.02.06 353,30 0,00 353,30 Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE 238 79.02 294.382,80 880,00 295.262,80 Combustibili si energie 239 81.02 72.848,91 0,00 72.848,91 CHELTUIELI CURENTE 240 01 55.500,00 0,00 55.500,00 TITLUL IV SUBVENTII 241 40 55.500,00 0,00 55.500,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 242 70 17.348,91 0,00 17.348,91 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 243 71 3.454,91 0,00 3.454,91 TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE 244 72 13.894,00 0,00 13.894,00 Din total capitol Energie termica 245 81.02.06 72.848,91 0,00 72.848,91 Transporturi 246 84.02 221.533,89 880,00 222.413,89 Pag.9/23

DENUMIREA INDICATORILOR puei po JOJEDIPUI POS yeqoide ue1601d Je2y2a1 we16o1d CHELTUIELI CURENTE 247 01 126.694,17 7.630,00 134.324,17 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 248 20 50.621,00 1.930,00 52.551,00 TITLUL IV SUBVENTII 249 40 76.000,00 5.700,00 81.700,00 TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 250 58 7317 0,00 73,17 CHELTUIELI DE CAPITAL 251 70 94.839,72 -6.750,00 88.089,72 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 252 71 94.689,72 -6.750,00 87.939,72 TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE 253 72 150,00 0,00 150,00 Din total capitol Transport rutier 254 84.02.03 221.533,89 880,00 222.413,89 Drumuri si poduri 255 84.02.03.01 25.784,13 -4.200,00 21.584,13 Transport in comun 256 84.02.03.02 127.282,53 5.700,00 132.982,53 Strazi 257 Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT 258 84.02.03.03 96.02 68.467,23 0,00 -620,00 rr m a za 0,00 67.847,23 0,00 REZERVE 259 97.02 0,00 0,00 0,00 EXCEDENT 260 98.02 0,00 0,00 0,00 DEFICIT 261 99.02 5.670,10 0,00 5.670,10 SECTIUNEA FUNCTIONARE SECTIUNEA FUNCTIONARE 659.093,25 8.330,00 667.423,25 TOTAL VENITURI 00.01 659.093,25 8.330,00 667.423,25 VENITURI PROPRII 49.90 707.167,96 0,00 707.167,96 I. VENITURI CURENTE 00.02 643.039,49 8.330,00 651.369,49 A. VENITURI FISCALE 00.03 787.484,68 0,00 787.484,68 A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL 00.04 480.504,39 0,00 480.504,39 A12. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE 00.06 479.556,15 0,00 479.556,15 Impozit pe venit -|NIOM|YT|VJIO|-| O 03.02 3.964,32 0,00 3.964,32 Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal 03.02.18 3.964,32 0,00 3.964,32 Cote si sume defalcate din impozitul pe venit 04.02 475.591,83 0,00 475.591,83 Cote defalcate din impozitul pe venit 04.02.01 475.591,83 0,00 475.591,83 Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale 04.02.04 0,00 0,00 0,00 Pag. 10/23

DENUMIREA INDICATORILOR puei po weif6o1d ejuonul yeoyoa1 ue16o1d A13. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL 00.07 948,24 0,00 948,24 Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital 05.02 948,24 0,00 948,24 Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital 05.02.50 948,24 0,00 948,24 A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE 00.09 120.573,01 0,00 120.573,01 Impozite si taxe pe proprietate 07.02 120.573,01 0,00 120.573,01 Impozit pe cladiri 07.02.01 83.056,04 0,00 83.056,04 Impozit pe cladiri - PF 07.02.01.01 30.262,92 0,00 30.262,92 Impozit pe cladiri - PJ 07.02.01.02 52.793,12 0,00 52.793,12 Impozit pe terenuri 07.02.02 23.328,32 0,00 23.328,32 Impozit pe terenuri - PF 07.02.02.01 12.471,64 0,00 12.471,64 Impozit pe terenuri - PJ 07.02.02.02 10.572,96 0,00 10.572,96 Impozit pe terenurile extravilane 07.02.02.03 283,72 0,00 283,72 Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de stat = restante a anteriori = 07.02.03 13.803,53 0,00 13.803,53 Alte impozite si taxe de proprietate 07.02.50 385,12 0,00 385,12 A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII 00.10 185.255,00 0,00 185.255,00 Sume defalcate din TVA 11.02 136.641,50 0,00 136.641,50 Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti 11.02.02 58.278,50 0,00 58.278,50 Sume defalcate din TVA pt echilibrarea bugetelor locale 11.02.06 70.674,00 0,00 70.674,00 Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea învatamântului particular sau confesional acreditat 11.02.09 7.689,00 0,00 7.689,00 Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii 12.02 11,52 0,00 11,52 Taxe hoteliere 12.02.07 11,52 0,00 11,52 Taxe pe servicii specifice 15.02 149,64 0,00 149,64 Impozit pe spectacole 15.02.01 107,64 0,00 107,64 Alte taxe pe servicii specifice 15.02.50 42,00 0,00 42,00 Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati 16.02 48.452,34 0,00 48.452,34 Taxa asupra mijloacelor de transport 16.02.02 40.369,50 0,00 40.369,50 Taxa asupra mijloacelor de transport - PF 16.02.02.01 24.003,18 0,00 24.003,18 Pag. 11/23

DENUMIREA INDICATORILOR puei po POS yeqosde ue16o1g ejuonyul yeoynos1 wue16o1d Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ 16.02.02.02 16.366,32 0,00 16.366,32 Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati 41 16.02.50 8.082,84 0,00 8.082,84 A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE 42 00.11 1.152,28 0,00 1.152,28 Alte impozite si taxe fiscale 43 18.02 1.152,28 0,00 1.152,28 Alte impozite si taxe 44 18.02.50 1.152,28 0,00 1.152,28 C. VENITURI NEFISCALE 45 00.12 -144.445,19 8.330,00 -136.115,19 C1. VENITURI DIN PROPRIETATE 46 00.13 22.535,88 0,00 22.535,88 Venituri din proprietate 47 30.02 22.533,16 0,00 22.533,16 Venituri din concesiuni si inchirieri 48 30.02.05 22.533,16 0,00 22.533,16 Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institu publice 49 30.02.05.30 22.533,16 0,00 22.533,16 Venituri din dobanzi 50 31.02 2,72 0,00 2,72 Alte venituri din dobanzi 51 31.02.03 2,72 0,00 2,72 C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII 52 00.14 -166.981,07 8.330,00 -158.651,07 Venituri din prestari de servicii si alte activitati 53 33.02 122,11 0,00 122,11 Contributia parintilor sau sustinatorilor legali pentru intretinerea co 54 33.02.10 75,64 0,00 75,64 Contributia persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social 55 33.02.12 43,66 0,00 43,66 Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri 56 33.02.28 2,81 0,00 2,81 Venituri din taxe administrative, eliberari de permise 57 34.02 325,20 0,00 325,20 Taxe extrajudiciare de timbru 58 34.02.02 191,80 0,00 191,80 Alte venituri din taxe administrative, eliberari de permise 59 34.02.50 133,40 0,00 133,40 Amenzi, penalitati si confiscari 60 35.02 25.439,75 0,00 25.439,75 Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate conform dispozitiilor legale 61 35.02.01 25.386,63 0,00 25.386,63 Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate 62 35.02.01.02 25.386,63 0,00 25.386,63 Penalitati pentru nedepunerea sau depunerea cu intarziere a declaratiei de impozite si taxe 63 35.02.02 53,12 0,00 53,12 Diverse venituri 64 36.02 7.901,84 0,00 7.901,84 Taxe speciale 65 36.02.06 5.078,56 0,00 5.078,56 Venituri din recuperarea cheltuielilor efectuate în cursul procesului de executare 66 36.02.14 18,80 0,00 18,80 Alte venituri 67 36.02.50 2.804,48 0,00 2.804,48 Transferuri voluntare, altele decat subventiile 68 37.02 -200.769,97 8.330,00 -192.439,97 Pag. 12/23

DENUMIREA INDICATORILOR puei po Joyeolpul poa yeqoide ejuonu| Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus) 69 37.02.03 -200.769,97 8.330,00 -192.439,97 IV. SUBVENTII 70 00.17 16.053,76 0,00 16.053,76 SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 71 00.18 16.053,76 0,00 16.053,76 Subventii de la bugetul de stat 72 42.02 16.053,76 0,00 16.053,76 B. Curente 73 16.053,76 0,00 16.053,76 Ajutor pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni si combustibil petrolier 74 42.02.34 5,68 0,00 5,68 Subventii de la bugetul de stat pentru finantarea sanatatii 75 42.02.41 16.048,08 0,00 16.048,08 TOTAL CHELTUIELI 76 659.093,25 8.330,00 667.423,25 CHELTUIELI CURENTE 7 01 624.287,25 8.330,00 632.617,25 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 78 10 165.585,69 0,00 165.585,69 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 79 20 247.717,76 1.930,00 249.647,76 TITLUL III DOBANZI 80 30 14.538,40 0,00 14.538,40 TITLUL IV SUBVENTII 81 40 131.500,00 5.700,00 137.200,00 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 82 51 2.920,00 0,00 2.920,00 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 83 55 7.689,00 0,00 7.689,00 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 84 57 34.686,21 0,00 34.686,21 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 85 59 19.650,19 700,00 20.350,19 TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE 86 81 35.306,00 0,00 35.306,00 TITLUL XIX PATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT 87 85 -500,00 0,00 -500,00 Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE 88 50.02 81.960,42 0,00 81.960,42 Autoritati publice si actiuni externe 89 51.02 67.422,02 0,00 67.422,02 CHELTUIELI CURENTE 90 01 67.522,02 0,00 67.522,02 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 91 10 51.354,27 0,00 51.354,27 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 92 20 12.567,75 0,00 12.567,75 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 93 59 3.600,00 0,00 3.600,00 TITLUL XIX PATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT 94 85 -100,00 0,00 -100,00 Din total capitol Autoritati executive si legislative 95 51.02.01 67.422,02 0,00 67.422,02 Autoritati executive 96 51.02.01.03 67.422,02 0,00 67.422,02 Pag. 13/23

DENUMIREA INDICATORILOR pue po3 po ejueoniju| yeqosde we16o1g weBoid Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi 55.02 14.538,40 0,00 14.538,40 CHELTUIELI CURENTE 98 01 14.538,40 0,00 14.538,40 TITLUL III DOBANZI 99 30 14.538,40 0,00 14.538,40 Din total capitol Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi 100 55.02.00 14.538,40 0,00 14.538,40 Partea a Il-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA 101 59.02 30.209,01 0,00 30.209,01 Ordine publica si siguranta nationala 102 61.02 30.209,01 0,00 30.209,01 CHELTUIELI CURENTE 103 01 30.209,01 0,00 30.209,01 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 104 10 27.700,01 0,00 27.700,01 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 105 20 2.270,00 0,00 2.270,00 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 106 51 0,00 0,00 0,00 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 107 59 239,00 0,00 239,00 Din total capitol Ordine publica 108 61.02.03 29.805,01 0,00 29.805,01 Politie locala 109 61.02.03.04 29.805,01 0,00 29.805,01 Protectie civila si protectie contra incendiilor (protectie civila nonmilitara) 110 61.02.05 404,00 0,00 404,00 Partea a II-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE 111 64.02 284.791,25 700,00 285.491,25 Invatamant 112 65.02 63.344,61 0,00 63.344,61 CHELTUIELI CURENTE 113 01 63.344,61 0,00 63.344,61 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 114 10 665,00 0,00 665,00 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 115 20 43.730,01 0,00 43.730,01 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 116 55 7.689,00 0,00 7.689,00 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 117 57 3.738,21 0,00 3.738,21 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 118 59 7.522,39 0,00 7.522,39 Din total capitol Invatamant prescolar si primar 119 65.02.03 13.746,06 13,31 13.759,37 Invatamant prescolar 120 65.02.03.01 11.790,80 64,67 11.855,47 Invatamant primar 121 65.02.03.02 1.955,26 -51,36 1.903,90 Invatamant secundar 122 65.02.04 49.598,55 -13,31 49.585,24 Pag. 14/23

DENUMIREA INDICATORILOR puei JoJeDIpul po yeqoide ueifo1qd eyuențul Invatamant secundar inferior 123 65.02.04.01 13.528,80 -13,31 13.515,49 Invatamant secundar superior 124 65.02.04.02 35.964,75 0,00 35.964,75 Invatamant profesional 125 65.02.04.03 105,00 0,00 105,00 Invatamant postliceal 126 65.02.05 0,00 0,00 0,00 Servicii auxiliare pentru educatie 127 65.02.11 0,00 0,00 0,00 Alte servicii auxiliare 128 65.02.11.30 0,00 0,00 0,00 Alte cheltuieli in domeniul invatamantului 129 65.02.50 0,00 0,00 0,00 Sanatate 130 66.02 20.043,58 0,00 20.043,58 CHELTUIELI CURENTE 131 01 20.043,58 0,00 20.043,58 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 132 15.084,08 0,00 15.084,08 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 133 2.959,50 0,00 2.959,50 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 134 0 20 1 2.000,00 0,00 2.000,00 Din total capitol Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi 135 66.02.06 4.500,00 0,00 4.500,00 Spitale generale 136 66.02.06.01 4.500,00 0,00 4.500,00 Servicii de sanatate publica 137 66.02.08 15.543,58 0,00 15.543,58 Cultura, recreere si religie 138 67.02 102.179,04 0,00 102.179,04 CHELTUIELI CURENTE 139 01 102.179,04 0,00 102.179,04 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 140 25.198,02 0,00 25.198,02 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 141 76.732,22 0,00 76.732,22 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 142 0 20 9 248,80 0,00 248,80 Din total capitol Servicii culturale 143 67.02.03 48.441,00 0,00 48.441,00 Institutii publice de spectacole si concerte 144 67.02.03.04 28.043,00 0,00 28.043,00 Case de cultura 145 67.02.03.06 20.312,00 0,00 20.312,00 Alte servicii culturale 146 67.02.03.30 86,00 0,00 86,00 Servicii recreative si sportive 147 67.02.05 51.155,74 0,00 51.155,74 Sport 148 67.02.05.01 21.308,02 0,00 21.308,02 Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement 149 67.02.05.03 29.847,72 0,00 29.847,72 Pag. 15/23

DENUMIREA INDICATORILOR puei po Joyeolpu| po) we1601g eyuonțul Jeo1yoa1 150 67.02.06 2.049,00 0,00 2.049,00 domeniile culturii, recreerii si religiei 151 67.02.50 533,30 0,00 533,30 Asigurari si asistenta sociala 152 68.02 99.224,02 700,00 99.924,02 CHELTUIELI CURENTE 153 99.524,02 700,00 100.224,02 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 154 45.152,02 0,00 45.152,02 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 155 14.464,00 0,00 14.464,00 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 156 920,00 0,00 920,00 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 157 30.948,00 0,00 30.948,00 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 158 8.040,00 700,00 8.740,00 TITLUL XIX PATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT 159 -300,00 0,00 -300,00 Din total capitol Asistenta acordata persoanelor in varsta 160 68.02.04 3.993,50 0,00 3.993,50 Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati 161 68.02.05 58.283,00 0,00 58.283,00 Asistenta sociala in caz de bi 162 68.02.05.01 0,00 0,00 0,00 Asistenta sociala in caz de invaliditate 163 68.02.05.02 58.283,00 0,00 58.283,00 Asistenta sociala pentru familie si copii 164 68.02.06 1.254,50 0,00 1.254,50 Crese 165 68.02.11 7.464,00 0,00 7.464,00 Prevenirea excluderii sociale 166 68.02.15 28.229,02 700,00 28.929,02 Ajutor social 167 68.02.15.01 19.373,51 700,00 20.073,51 Cantine de ajutor social 168 68.02.15.02 8.855,51 0,00 8.855,51 Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale 169 68.02.50 0,00 0,00 0,00 Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale 170 68.02.50.50 0,00 0,00 0,00 Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE 171 69.02 80.011,57 0,00 80.011,57 Locuinte, servicii si dezvoltare publica 172 70.02 60.511,57 0,00 60.511,57 CHELTUIELI CURENTE 173 01 25.305,57 0,00 25.305,57 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 174 10 432,29 0,00 432,29 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 175 20 24.873,28 0,00 24.873,28 TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE 176 81 35.306,00 0,00 35.306,00 TITLUL XIX PATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT 177 85 -100,00 0,00 -100,00 Pag. 16/23

DENUMIREA INDICATORILOR po po weifo,q ejuenyul WeJboJg Din total capitol Locuinte 178 70.02.03 0,00 0,00 0,00 Dezvoltarea sistemului de locuinte 179 70.02.03.01 0,00 0,00 0,00 Alte cheltuieli in domeniul locuintelor 180 70.02.03.30 0,00 0,00 0,00 Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice 181 70.02.05 3.200,00 0,00 3.200,00 Alimentare cu apa 182 70.02.05.01 3.200,00 0,00 3.200,00 Amenajari hidrotehnice 183 70.02.05.02 0,00 0,00 0,00 Iluminat public si electrificari rurale 184 70.02.06 7.300,00 0,00 7.300,00 Alimentare cu gaze naturale in localitati 185 70.02.07 500,00 0,00 500,00 n domeniul locuintei, serviciilor si dezvoltarii comunale Alte servi 186 70.02.50 49.511,57 0,00 49.511,57 Protectia mediului 187 74.02 19.500,00 0,00 19.500,00 CHELTUIELI CURENTE 188 01 19.500,00 0,00 19.500,00 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 189 20 19.500,00 0,00 19.500,00 Din total capitol Salubritate si gestiunea deseurilor 190 74.02.05 19.500,00 0,00 19.500,00 Salubritate 191 74.02.05.01 14.000,00 0,00 14.000,00 Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor 192 74.02.05.02 5.500,00 0,00 5.500,00 Canalizarea si tratarea apelor reziduale 193 74.02.06 0,00 0,00 0,00 Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE 194 79.02 182.121,00 7.630,00 189.751,00 Combustibili si energie 195 81.02 55.500,00 0,00 55.500,00 CHELTUIELI CURENTE 196 01 55.500,00 0,00 55.500,00 TITLUL IV SUBVENTII 197 40 55.500,00 0,00 55.500,00 Din total capitol Energie termica 198 81.02.06 55.500,00 0,00 55.500,00 Transporturi 199 84.02 126.621,00 7.630,00 134.251,00 CHELTUIELI CURENTE 200 01 126.621,00 7.630,00 134.251,00 TITLUL II BUNURI SI SERVIC 201 20 50.621,00 1.930,00 52.551,00 TITLUL IV SUBVENTII 202 40 76.000,00 5.700,00 81.700,00 Din total capitol Pag. 17/23

DENUMIREA INDICATORILOR puei po yeqode uie16014 10JeDIpul we16o1q Bjuonul Transport rutier 203 84.02.03 126.621,00 7.630,00 134.251,00 Drumuri si poduri 204 84.02.03.01 0,00 0,00 0,00 Transport in comun 205 84.02.03.02 76.121,00 5.700,00 81.821,00 Strazi | ZZZZZZZZZZZ Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT 206 84.02.03.03 50.500,00 1.930,00 52.430,00 207 E 96.02 0,00 Rt a 0,00 0,00 REZERVE 208 97.02 0,00 0,00 0,00 EXCEDENT 209 98.02 0,00 0,00 0,00 DEFICIT 210 99.02 0,00 0,00 0,00 SECTIUNEA DEZVOLTARE SECTIUNEA DEZVOLTARE 228.593,10 -8.330,00 220.263,10 TOTAL VENITURI 00.01 228.593,10 -8.330,00 220.263,10 VENITURI PROPRII 49.90 37,05 0,00 37,05 I. VENITURI CURENTE 00.02 200.769,97 -8.330,00 192.439,97 C. VENITURI NEFISCALE 00.12 200.769,97 -8.330,00 192.439,97 C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII 00.14 200.769,97 -8.330,00 192.439,97 Transferuri voluntare, altele decat subventiile 37.02 200.769,97 -8.330,00 192.439,97 Varsaminte din sectiunea de functionare o 37.02.04 200.769,97 -8.330,00 192.439,97 Il. VENITURI DIN CAPITAL 2) 00.15 37,05 0,00 37,05 Venituri din valorificarea unor bunuri o < 39.02 37,05 0,00 37,05 Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat — 39.02.07 13,38 0,00 13,38 Depozite speciale pentru constructii de construinte N x 39.02.10 23,67 0,00 23,67 IV. SUBVENTII m — 00.17 9.137,63 0,00 9.137,63 SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE <t E 00.18 9.137,63 0,00 9.137,63 Subventii de la bugetul de stat wV < 42.02 9.137,63 0,00 9.137,63 A. De capital Vo 9.137,63 0,00 9.137,63 Suventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea investitiilor in sanatate = —_ 42.02.16 5.000,00 0,00 5.000,00 Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea altor investi mo e 42.02.16.03 5.000,00 0,00 5.000,00 Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din FEN postaderare o Ss 42.02.20 4.137,63 0,00 4.137,63 Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate o N 45.02 18.648,45 0,00 18.648,45 Pag. 18/23

DENUMIREA INDICATORILOR po POS weifo,g ejuenu| ue1601d Fondul European de Dezvoltare regionala 45.02.01 18.222,92 0,00 18.222,92 Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent 22 45.02.01.01 18.222,92 0,00 18.222,92 Fondul Social European 23 45.02.02 425,53 0,00 425,53 Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent 24 45.02.02.01 425,53 0,00 425,53 TOTAL CHELTUIELI 25 234.263,20 -8.330,00 225.933,20 CHELTUIELI CURENTE 26 01 34.312,37 0,00 34.312,37 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 27 51 32.836,91 0,00 32.836,91 Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 28 56 328,50 0,00 328,50 TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 29 58 1.146,96 0,00 1.146,96 CHELTUIELI DE CAPITAL 30 70 200.150,83 -8.330,00 191.820,83 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 31 71 186.106,83 -8.330,00 177.776,83 TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE 32 72 14.044,00 0,00 14.044,00 TITLUL XIX PATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT 33 85 -200,00 0,00 -200,00 Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE 34 50.02 4.794,96 0,00 4.794,96 Autoritati publice si actiuni externe 35 51.02 4.794,96 0,00 4.794,96 CHELTUIELI CURENTE 36 01 500,62 0,00 500,62 TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 37 58 500,62 0,00 500,62 CHELTUIELI DE CAPITAL 38 70 4.294,34 0,00 4.294,34 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 39 71 4.294,34 0,00 4.294,34 Din total capitol Autoritati executive si legislative 40 51.02.01 4.794,96 0,00 4.794,96 Autoritati executive 41 51.02.01.03 4.794,96 0,00 4.794,96 Partea a Il-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA 42 59.02 6.586,99 0,00 6.586,99 Ordine publica si siguranta nationala 43 61.02 6.586,99 0,00 6.586,99 CHELTUIELI CURENTE 44 01 0,00 0,00 0,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 45 70 6.586,99 0,00 6.586,99 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 46 71 6.586,99 0,00 6.586,99 Din total capitol Ordine publica 47 61.02.03 2.321,10 0,00 2.321,10 Pag. 19/23

DENUMIREA INDICATORILOR puei po? POS yeqoide uwe16o1y eyuonpul wesBo1d Politie locala 61.02.03.04 2.321,10 0,00 2.321,10 Protectie civila si protectie contra incendiilor (protectie civila nonmilitara) 49 61.02.05 4.265,89 0,00 4.265,89 Partea a II-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE 50 64.02 101.251,06 0,00 101.251,06 Invatamant 51 65.02 21.648,49 0,00 21.648,49 CHELTUIELI CURENTE 52 01 12,00 0,00 12,00 TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 53 58 12,00 0,00 12,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 54 70 21.636,49 0,00 21.636,49 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 55 71 21.636,49 0,00 21.636,49 Din total capitol Invatamant prescolar si primar 56 65.02.03 684,32 0,00 684,32 Invatamant prescolar 57 65.02.03.01 684,32 0,00 684,32 Invatamant primar 58 65.02.03.02 0,00 0,00 0,00 Invatamant secundar 59 65.02.04 20.952,17 0,00 20.952,17 Invatamant secundar inferior 60 65.02.04.01 5.242,76 0,00 5.242,76 Invatamant secundar superior 61 65.02.04.02 15.709,41 0,00 15.709,41 Invatamant profesional 62 65.02.04.03 0,00 0,00 0,00 Invatamant postliceal 63 65.02.05 0,00 0,00 0,00 Servicii auxiliare pentru educatie 64 65.02.11 12,00 0,00 12,00 Alte servicii auxiliare 65 65.02.11.30 12,00 0,00 12,00 Alte cheltuieli in domeniul invatamantului 66 65.02.50 0,00 0,00 0,00 Sanatate 67 66.02 62.724,22 0,00 62.724,22 CHELTUIELI CURENTE 68 01 32.636,91 0,00 32.636,91 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 69 32.636,91 0,00 32.636,91 CHELTUIELI DE CAPITAL 70 30.087,31 0,00 30.087,31 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 71 1 70 1 30.087,31 0,00 30.087,31 Din total capitol Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi 72 66.02.06 62.724,22 0,00 62.724,22 Spitale generale 73 66.02.06.01 62.724,22 0,00 62.724,22 Servicii de sanatate publica 74 66.02.08 0,00 0,00 0,00 Pag. 20/23

DENUMIREA INDICATORILOR puei po? yeqoide uie16o1y 10JeIPUl POD ejuenul Jeoyoa1 Cultura, recreere si religie 67.02 14.572,57 0,00 14.572,57 CHELTUIELI CURENTE 76 01 394,00 0,00 394,00 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 7 51 200,00 0,00 200,00 TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 78 58 194,00 0,00 194,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 79 70 14.178,57 0,00 14.178,57 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 80 71 14.178,57 0,00 14.178,57 Din total capitol culturale 81 67.02.03 4.824,93 0,00 4.824,93 Institutii publice de spectacole si concerte 82 67.02.03.04 4.774,93 0,00 4.774,93 Case de cultura 83 67.02.03.06 0,00 0,00 0,00 culturale 84 67.02.03.30 50,00 0,00 50,00 Servicii recreative si sportive 85 67.02.05 9.708,26 0,00 9.708,26 Sport 86 67.02.05.01 1.864,85 0,00 1.864,85 Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement 87 67.02.05.03 7.843,41 0,00 7.843,41 Servicii religioase 88 67.02.06 39,38 0,00 39,38 Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei 89 67.02.50 0,00 0,00 0,00 Asigurari si asistenta sociala 90 68.02 2.305,78 0,00 2.305,78 CHELTUIELI CURENTE 91 01 201,45 0,00 201,45 TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 92 58 201,45 0,00 201,45 CHELTUIELI DE CAPITAL 93 70 2.104,33 0,00 2.104,33 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 94 71 2.104,33 0,00 2.104,33 Din total capitol Asistenta acordata persoanelor in varsta 95 68.02.04 50,00 0,00 50,00 Asistenta sociala in caz de boli si inval 96 68.02.05 57,53 0,00 57,53 Asistenta sociala in caz de boli 97 68.02.05.01 0,00 0,00 0,00 Asistenta sociala in caz de invaliditate 98 68.02.05.02 57,53 0,00 57,53 Asistenta sociala pentru familie si copi 99 68.02.06 0,00 0,00 0,00 Crese 100 68.02.11 623,82 0,00 623,82 Prevenirea excluderii sociale 101 68.02.15 1.574,43 0,00 1.574,43 Ajutor social 102 68.02.15.01 1.425,03 0,00 1.425,03 Pag. 21/23

DENUMIREA INDICATORILOR pue po POS uie1fo1y Cantine de ajutor social 103 68.02.15.02 149,40 0,00 149,40 Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale 104 68.02.50 0,00 0,00 0,00 Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale 105 68.02.50.50 0,00 0,00 0,00 Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE 106 69.02 9.368,39 -1.580,00 7.788,39 Locuinte, servicii si dezvoltare publica 107 70.02 8.432,57 -1.580,00 6.852,57 CHELTUIELI CURENTE 108 01 140,92 0,00 140,92 Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 109 56 1,00 0,00 1,00 TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 110 58 139,92 0,00 139,92 CHELTUIELI DE CAPITAL 111 70 8.491,65 -1.580,00 6.911,65 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 112 71 8.491,65 -1.580,00 6.911,65 TITLUL XIX PATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT 113 85 -200,00 0,00 -200,00 Din total capitol Locuinte 114 70.02.03 4.575,45 -700,00 3.875,45 Dezvoltarea sistemului de locuinte 115 70.02.03.01 4.575,45 -700,00 3.875,45 Alte cheltuieli in domeniul locuintelor 116 70.02.03.30 0,00 0,00 0,00 Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice 117 70.02.05 2.368,65 -880,00 1.488,65 Alimentare cu apa 118 70.02.05.01 2.368,65 -880,00 1.488,65 Amenajari hidrotehnice 119 70.02.05.02 0,00 0,00 0,00 Iluminat public si electrificari rurale 120 70.02.06 345,87 0,00 345,87 Alimentare cu gaze naturale in localitati 121 70.02.07 0,00 0,00 0,00 lor si dezvoltarii comunale Alte servicii in domeniul locuintei, servi 122 70.02.50 1.142,60 0,00 1.142,60 Protectia mediului 123 74.02 935,82 0,00 935,82 CHELTUIELI CURENTE 124 01 353,30 0,00 353,30 Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 125 327,50 0,00 327,50 TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 126 25,80 0,00 25,80 CHELTUIELI DE CAPITAL 127 582,52 0,00 582,52 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 128 582,52 0,00 582,52 Din total capitol Salubritate si gestiunea deseurilor 129 74.02.05 582,52 0,00 582,52 Pag. 22/23

DENUMIREA INDICATORILOR Joyeolpul po3 puei po yeqode uie16014 Salubritate 130 |74.02.05.01 0,00 0,00 0,00 Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor 131 |74.02.05.02 582,52 0,00 582,52 Canalizarea si tratarea apelor reziduale 132 [74.02.06 353,30 0,00 353,30 Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE 133 [79.02 112.261,80 -6.750,00 105.511,80 Combustibili si energie 134 [81.02 17.348,91 0,00 17.348,91 CHELTUIELI CURENTE 135 |01 0,00 0,00 0,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 136 |70 17.348,91 0,00 17.348,91 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 137 |71 3.454,91 0,00 3.454,91 TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE 138 |72 13.894,00 0,00 13.894,00 Din total capitol Energie termica 139 |81.02.06 17.348,91 0,00 17.348,91 Transporturi 140 [84.02 94.912,89 -6.750,00 88.162,89 CHELTUIELI CURENTE 141 [01 73,17 0,00 73,17 TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 142 |58 73,17 0,00 73,17 CHELTUIELI DE CAPITAL 143 |70 94.839,72 -6.750,00 88.089,72 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 144 |71 94.689,72 -6.750,00 87.939,72 TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE 145 |72 150,00 0,00 150,00 Din total capitol Transport rutier 146 |84.02.03 94.912,89 -6.750,00 88.162,89 Drumuri si poduri 147 |84.02.03.01 25.784,13 -4.200,00 21.584,13 Transport in comun 148 |84.02.03.02 51.161,53 0,00 51.161,53 Strazi 149 [84.02.0303 17.967,23 -2.550,00 15.417,23 [Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENTIDEFICIT 150 [96.02 0,00 0,00 0,00 REZERVE 151 [97.02 0,00 0,00 0,00 EXCEDENT 2 152 [98.02 0,00 0,00 0,00 DEFICIT A A E 153 [99.02 5.670,10 0,00 5.670,10 PRIMAR, 7 LA DIRECTOR ECONO SEF SERVICIU BUGET, NICOLAE ROBU STELIANA STA! |ONA Pag. 23/23

Atasament: Anexa_2.pdf

Anexa la/1 ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIȘ APROBAT, MUNICIPIUL TIMIȘOARA PRIMAR sc 2018- fGlosotă Nicolae ROBU PROGRAM DEZVOLTARE 2018 INVESTITII Rectificare 3 HCL mii lei SURSE PROPRII Credit de TOTAL BUGET BUGET , DENUMIREA OBIECTIVULUI 2018 STAT (ale inst. LOCAL angajament subordonat e) 0 1=2+3+4 2 3 4 5 TOTAL GENERAL 225.333,38 6.145,00 675,64| _218.512,74| 1.153.454,06 LUCRĂRI ÎN CONTINUARE - A 67.271,12 5.000,00 0.00 62.271,12 22.608,67 LUCRĂRI NOI - B 16.970,72 1.145,00 0,00 15.825,72 862.363,83 DOTĂRI INDEPEND. SI ALTE INV. - C 141.091,54 0,00 675,64| _140.415,90 268.481,56 TOTAL GENERAL 225.333,38 6.145,00 675,64| _218.512,74| _1.153.454,06 din care pe capitole Capitolul 51.02 Autorităţi Executive şi Acţiuni Externe 4.294,34 0,00 0,00 4.294,34 3.675,49 02.01. torități ti S1.02.01.03 Autorităţi executive 4.294,34 0,00 000| 429434 3.675,49 A-Lucrări în continuare 700,00 0,00 0,00 700,00 1.938,49 Extindere si reabilitare imobil situat pe str. V. Alecsandri nr.l Timisoara HCL 79/2016 700.00 0.00 0.00 700.00 1038.49 B. Lucrări noi 0,00 0,00 0,00 0,00 47,00 Reamenajare camera 30 din cladirea PMT b-dul C.D.Loga nr.1 HCL 218/2016 0.00 0.00 0.00 0-00 47.00 C. Dotări independente şi alte investiţii 3.594,34 0,00 0,00 3.594,34 1.690,00 b. Dotări independente 2.752,97 0,00 0,00 2.752,97 0,00 Dotari Directia Fiscala 199,35 0,00 0.00 199.35 0.00 Dotări Primărie 2.402,49 0,00 0.00 2.402,49 0,00 Echipament de monitorizare şi măsurare topografică video aeriană tip Dronă 49,98 0,00 0,00 49,98 0,00 Terminal mobil cu localizare prin poziționare globală 101,15 0,00 0,00 101,15 0,00 c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii 841,37 0,00 0,00 841,37 1.690,00 Sistem infogeografic de administrare a PMT (+ registru spatii verzi) 50,00 0,00 0,00 50,00 1.690,00 DALT+PT Reabilitare fatada imobil Piaţa Libertăţii nr.1(str. V. Alecsandri - str. Ungureanu) 147,00 0,00 0,00 147,00 0,00 Page1

SURSE PROPRII Credit de TOTAL BUGET BUGET DENUMIRE inst. i U A OBIECTIVULUI 2018 STAT (ale inst. LOCAL angajament subordonat e) 0 1=2+3+4 2 3 4 5 DALI+ET+AE+DTAC+P.T. "Reabilitare faţadă şi înlocuire tâmplărie exterioară la corp clădire Primăria Municipiului Timişoara din B-dul C.D.Loga, nr.1" 294,53 0,00 0,00 294,53 0,00 DALI+PT+AC Reamenajare camera 30 din cladirea PMT b-dul CD Loga nr | 24,84 0.00 0.00 24.84 0.00 DALI+PT Rabilitare acoperis imobil si instalatie de incalzire centrala VILA BISTRA -Poiana Marului 25.00 0.00 0.00 25.00 0,00 Documentatie privind analiza de risc la securitatea fizica a cladirii situate B-dul C. D. Loga nr.1- PMT 150,00 0,00 0,00 150,00 0,00 Documentatie pentru avizare si autorizare ISU a cladirii situate B-dul C. D. Loga nr.1 -PMT 150.00 0.00 0.00 150.00 0.00 Capitolul 61.02. Ordine publică şi siguranţa naţională 6.586,99 0,00 0,00 6.586,99 0.00 61.02.03.0Ordine publică 6.586,99 0,00 0,00 6.586,99 0,00 61.02.03.04 Poliţie locala 2.321,10 0,00 0,00 2.321,10 0,00 C. Dotări independente şi alte investiţii 2321.10 0,00 0,00 2.321,10 0.00 5 9 b.Dotări independente 2.128,75 0,00 0,00 2.128,75 0,00 Dotari 2.128,75 0,00 0,00 2.128,75 0,00 Studii şi proiecte 192,35 0,00 0,00 192,35 0,00 SF+PT (inclusiv avize) pentru "Monitorizare video Canal Bega si zone limitrofe" 150,70 0,00 0,00 150,70 0,00 DALI pentru Extindere si modernizare cladire DPLT 35,70 0,00 0,00 35,70 0,00 Cheltuileli pentru elaborarea proiectului si a altor studii aferente,inclusiv avize pt. "Iluminat de siguranta, marcare cai de evacuare si marcare hidranti la sediul DPLT" 5,95 0,00 0,00 5,95 0,00 61.02.05. Protecţie Civilă 4.265,89 0,00 0,00 4.265,89 0,00 C. Dotări independente şi alte investiţii 4.265,89 0,00 0,00 4265.89 0.00 b. Dotări independente 4.265,89 0,00 0,00 4.265,89 0,00 ella 4.265,89 0,00 0,00 4.265,89 0,00 Capitolul 65.02 Învățământ 21.671,49| 1.145,00 3500| 20.491,49| _107.200,44 65.02.03 Învăţământ preşcolar şi primar 684,32 0,00 0,00 684,32 3.744,50 65.02.03.01. Învăţământ preşcolar 684,32 0,00 0,00 684,32 3.744,50 Page 2

SURSE PROPRII Credit de TOTAL BUGET , BUGET , DENUMIREA OBIECTIVULUI 2018 STAT (ale inst. LOCAL angajament subordonat e) 0 1=2+3+4 2 3 4 5 B. Lucrări noi 161,00 0,00 0,00 161,00 3.744,50 Gradinita PP33 - Extindere grădiniță existentă în regim de înălțime P+IE+M, reparații şi reabilitare termică corp existent HCL 299/28.07.2017 31,00 0,00 0,00 31,00 3.200,00 Reabilitare termica prin montare termosistem pe fatada Gradinitei P.P. 27, str. Brindusei, nr. 15 HCL 114/2015 50,00 0,00 0,00 50,00 256,50 Reabilitare termica prin montare termosistem pe fatada Gradinitei P.P. Il, str. Versului, nr. 2 HCL als 80.00 0.00 0.00 80.00 288,00 C.Dotări independente şi alte investiţii 523,32 0,00 0,00 523,32 0,00 a. Achiziţii imobile 30,00 0.00 0.00 30,00 0.00 Achiziţie imobil din str. Odobescu nr. 56 în care funcţionează Grădiniţa cu program prelungit nr. EL 20.00 0.00 0.00 20.00 0,00 Achiziţie imobil situat în Timişoara str. Iosif Vulcan nr.l în care funcţionează Grădiniţa cu program prelungit nr. 44 HCL 10.00 0.00 0.00 10.00 0.00 b. Dotări independente 215,57 0,00 0,00 215,57 0,00 Dotari invatamant prescolar 215,57 0,00 0.00 215,57 0.00 c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a 271,75 0,00 0,00 277,75 0,00 Audit energetic+Expertiza locala corp vechi+DALI+SF+PT+AC Extindere Gradinita PP33 110,85 0,00 0.00 110,85 0,00 ET+DALI+PT+DTAC+DDE+CS+AC Reparatii capitale cladiri si inprejmuire pe amplasamentul situat in Timisoara str.Crisan nr.21-23(Gradinita Carla Peltz) 45,00 0.00 0.00 45,00 0,00 Expertizare si reconstituire Carte Tehnica la imobilele apartinand unitatilor de invatamnt prescolar ( Gradinite: PP nr. 22, PP nr. 27, PP nr. 48, PP nr.53) Timi n nr.53) Timisoara 121,90 0,00 0,00 121,90 0,00 65.02.04 Învăţământ secundar 20.987,17 1.145,00 35,00 19.807,17 103.455,94 65.02.04.01 Învăţământ secundar inferior 5.242,76 0.00 0.00 5.242,76 30.947,42 A. Lucrari in continuare 1.093,13 0,00 0,00 1.093,13 0,00 Page 3

SURSE PROPRII Credit de TOTAL BUGET BUGET BIE inst. j DENUMIREA OBIECTIVULUI 2018 STAT (ale inst LOCAL angajament subordonat 6) 0 1=2+3+4 2 3 4 5 Reabilitare Sala Sport Sc. Gen. 18 HCL 12/2015 1.093,13 0,00 0,00 1.093,13 0,00 B. Lucrari noi 2.106,97 0,00 0,00 2.106,97 30.947,42 Extindere şcoală cu regim P+2E Şcoala Gimnazială nr.16 , str.Bucureşti nr.1] HCL HOL 722.00 0.00 0.00 722.00 3.000.00 Realizare mansarda la corpurile existente in regim P+IE si P+2E - etapa I Sc.Gimnaziala ( Generala). 25, Timisoara, str. Cosminului 42 HCL 110/2015, HCL 402/2015 HCL 498/2017 416,00 0,00 0,00 416,00 1.000,00 Reabilitare acoperiş tip şarpantă (corp C2) la Şcoala Gimnazială nr.19, Bv. Cetăţii nr.24 Timişoara HCL 215/2015 336,16 0,00 0,00 336,16 0,00 Construire sala sport la Scoala Generala nr. 25 CL 50.00 0.00 0.00 50.00 6.159,22 Reabilitare termica prin montare termosistem pe fatada Scolii Generale nr. 25, str. Cosminului, nr. 42 HCL 109/2015 100,00 0,00 0,00 100,00 319,20 Reabilitare termica prin montare termosistem pe fatada Scolii Generale nr. 24, str. Brandusei nr. 7 HCL 108/2015 100,40 0,00 0,00 100,40 485,00 Reabilitare termica prin montare termosistem pe fatada Scolii Generale nr.2, str. Mures, nr. 8 HCL 112/2015 100,41 0,00 0,00 100,41 384,00 Modernizare terase circulabile existente, montare termosistem la fatade si extindere scoala generala corp A,B si C, cu doua corpuri D si E in regim D+ P+2E Scoala Gimnaziala nr. 30, str. Astrilor nr. 13 HCL401/2015, HCL302/2017, HCL 282,00 0.00 0.00 282.00] _19.600.00 C. Dotări independente și alte investiţii 2.042,66 0,00 0,00 2.042,66 0,00 a. Achiziţii imobile 10,00 0,00 0,00 10,00 0,00 Achiziţie teren în suprafaţă de 427 mp, situat în str.Gorniştilor nr.6, în vederea asigurării aceesului în incinta Şcoli gimnazială nr. 27 a maşinilor de pompieri şi a unor utilaje pentru executarea lucrărilor de construcţii 10,00 0,00 0,00 10,00 0,00 b. Dotări independente 1.652,41 0,00 0,00 1.652,41 0,00 Page 4

DENUMIREA OBIECTIVULUI TOTAL 2018 BUGET STAT SURSE PROPRII (ale inst. subordonat e) BUGET LOCAL Credit de angajament 1=2+3+4 3 Dotari 1.159,75 0,00 0,00 1.1587 0,00 Achizitie containere modulare cu destinaţia de spaţii de învăţământ pentru 6 sali de clasă la Şcoala Gimnazială nr.30, str.Aştrilor „nr.13, Timişoara" 492,66 0,00 0,00 492,66 0,00 c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente 380,25 0,00 0,00 380,25 0,00 SF+PT Construire corp P+IE la Scoala Gimnaziala nr.13” din Timişoara „str. Muzicescu nr. 14 > 82,00 0,00 0,00 82,00 0,00 D.A.L.I+P.T. Extindere corp cladire Cl Scoala Generala nr.7, str.LI de la Brad, nr.2, Timisoara 132,80 0,00 0,00 132,80 0,00 Expertizare si reconstituire Carte Tehnica la imobilele apartinand unitatilor de invatamant secundar inferior ( Scoala Gimnaziala nr.2, Scoala generala nr. 12 „Şcoala Gimnaziala nr.21, Scoala gimnaziala nr. 24, Scoala generala nr. 27, ) Municipiul Timisoara 104,60 0,00 0,00 104,60 0,00 SF+DALI construire cladire pentru relocare Centrala termica si modificare instalatii aferente la Scoala Gimnaziala nr. 20, Str. Martir Radu Constantin nr.23 6,60 0,00 0,00 6,60 0,00 Expertiza + DALI reabilitare acoperis la Scoala generala nr. 19, str. Avran Iancu nr. 5, Timisoara 8,50 0,00 0,00 8,50 0,00 SF+PT realizare 6 Sali clasa in spatii modulare de invatamant, inclusiv utilitati, pe amplasamentul Şcolii Generale nr. 7 15,25 0,00 0,00 15,25 0,00 SF+PT realizare 12 Sali clasa in spatii modulare de invatamant , inclusiv utilitati, pe amplasamentul Şcolii Generale nr. 19, Bv Cetatii nr. 24 30,50 0,00 0,00 30,50 0,00 65.02.0402 Învăţământ secundar superior 15.744,41 1.145,00 35,00 14.564,41 2.508,52 A. Lucrări în continuare 316,56 0,00 0,00 316,56 0,00 Reabilitare constructii si instalatii la corp cladie atelier Colegiul Tehnic Regele Ferdinand str.Renasrerii nr.24/A HCL 301/2015 316,56 0,00 0,00 316,56 0,00 Page 5

SURSE PROPRII Credit de TOTAL BUGET BUGET DENUMIREA OBIE UI le inst. i OBIECTIVUL 2018 STAT (ale inst. LOCAL angajament subordonat e) 0 1=2+3+4 2 3 4 5 B. Lucrări noi 2.765,05| 1.145,00 0,00 1.620,05 72.108,52 Reabilitare corp cladire scoala D+P+2E din Timisoara, str. Regele Carol nr.1] colt cu str. Dragalina nr.8 (înlocuire acoperiş nou) la Lic. De Arte Plastice Timişoara" cf. HG 673/2017) HCL 1.145,00 1.145,00 0,00 0,00 6.181,47 Mansardare scoala P.+lE. pentru amenajarea 4 sali de clasa, rezultind P.+IE.+M.la Liceul Vlad Tepes” din Timişoara, str. Surorile Martir Caceu(fosta Negoiu), nr. 47 He 1.000.00 0.00 0.00 1.000.00 915.00 Construire corp 2 al Liceului Teoretic Nikolaus Lenau pentru Şcoala Gimnazială Nikolaus Lenau, Timişoara, str.Popa nr.5 HCL 398/2015 100,00 0,00 0,00 100,00 62.104,35 Extindere corp cladire scoala cu corp S(teh) +P+3E Colegiul Tehnic Regele Ferdinand, str. Renasterii nr.24/A HCL 237/2014 100,00 0.00 0,00 100,00 2.907,70 Reabilitare Corp A Lic. W. Shakespeare- acoperis si instalatii corp I. L. Caragiale, nr.6 HCL 299/2015 420,05 0,00 0,00 420,05 0,00 C. Dotări independente şi alte investiţii 12.662,80 0,00 35,00 12.627,80 400,00 a, Achiziţii imobile 9.100,81 0.00 0,00 9.100,81 0,00 Achizitie imobile in care functioneaza Colegiul National Banatean si Liceul Teoretic D. Obradovici , Bv. 16 decembrie 1989 nr.26 HCL 205/2016 9.020,81 0,00 0,00 9.020,81 0,00 Achizitie imobil in care functioneaza cantina si spalatoria Colegiului Tehnic de Vest, Bv. 16 Decembrie 1989 nr.30 HCL 80,00 0,00 0,00 80,00 0,00 b. Dotări independente 2.450,44 0,00 35,00 2.415,44 0,00 Dotari 2.450,44 0,00 35,00 2.415,44 0,00 c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii 1.111,55 0,00 0,00 1.111,55 400,00 Page 6

DENUMIREA OBIECTIVULUI TOTAL 2018 BUGET STAT SURSE PROPRII (ale inst. subordonat e) BUGET LOCAL Credit de angajament 0 1=2+3+4 3 DALI+PT “Extindere, etajare, modificari interioare si exterioare la cladirea D+P existenta a fostei gradinite PP14 in Cladire P+IE, bazin de innot si sala de sport.” din Timisoara, Bulevardul 16 Decembrie 1989 10,00 0,00 0,00 10,00 0,00 Documentatie tehnica pentru conformare in vederea obtinerii autorizatiei de securitate la incendiu la Liceul teoretic Nikolaus Lenau, Timisoara 41,18 0,00 0,00 41,18 0,00 Documentatie tehnica pentru conformare in vederea obtinerii autorizatiei de securitate la incendiu la Colegiul National C.D.Loga 54,00 0,00 0,00 54,00 0,00 Documentatie tehnica pentru conformare in vederea obtinerii avizului de securitate la incendiu la Corp A Lic. W. Shakespeare corp [. L. Caragiale, nr.6 20,00 0.00 0,00 20,00 0,00 D.A.L.I +PT.Reabilitare fatada si sarpanta (toate fatadele) Colegiul LC.Bratianu , P-ţa Huniade nr.2 33,00 0,00 0,00 33,00 0,00 SF+ PT realizare 12 Sali clasa in spatii modulare de invatamantnt, iclusiv utilitati, la Liceul Teoretic "Grigore Moisil" -amplasament Gheorghe Doja nr. 27-29 30,50 0,00 0,00 30,50 0,00 SF+PT Constructii modulare pentru 6 Sali de clasa, inclusiv utilitati la Liceul Waldorf 15,00 0,00 0,00 0,00 D.A.L.L.+P.T —Reabilitare termica cladire internat Liceul Teoretic Bela Bartok 18,32 0,00 0,00 0,00 Actualizare „D.A.L.I.+P.T. "Reabilitare constructii, instalatii si utilitati clădire Scoala Grup Şcolar ”Emanuil Ungureanu" Piata Huniade nr. 3, Timisoara, judet Timis 65,00 0,00 0,00 65,00 0,00 DALI Creşterea eficienţei energetice prin reabilitare termica constructii si instalatii la Colegiul Tehnic "HENRI COANDĂ" str. Brediceanu nr.37 145,00 0,00 0,00 145,00 0,00 DALI Creşterea eficienţei energetice prin reabilitare termica constructii si instalatii Liceul Tehnologic de Industrie Alimentara 109,00 0,00 0,00 109,00 0,00 Page 7

DENUMIREA OBIECTIVULUI TOTAL 2018 BUGET STAT SURSE PROPRII (ale inst. subordonat e) BUGET LOCAL Credit de angajament 0 1=2+3+4 3 ET+DALI+PT Reabilitare corp cladire scoala D+P+2E (înlocuire acoperiş nou) din Timisoara, str. Regele Carol colt cu str. Dragalina nr.8 165,15 0,00 0,00 165,15 0,00 Expertizare+DALI reabilitare acoperis la Liceul Teoretic J.L.Calderon (corp fosta Scoala Generala nr. 28) str.C. Salceanu, 11” Timisoara 19,50 0,00 0,00 19,50 Expertiza corp sala sport si biblioteca” Liceul Teoretic Grigore Moisil, P-ta Balcescu, nr, 2-3, Timisoara 8,80 0,00 0,00 8,80 0,00 0,00 „Expertizare + AE + DALI + PT Reabilitare corp cladire internat apartinand Liceu Henri Coanda”, din Timisoara, str. Brediceanu nr. 35-39 203,80 0,00 0,00 203,80 0,00 Expertizare si reconstituire Carte Tehnica la imobilele apartinand unitatilor de invatamant superior: (Liceul Tehnologic Transporturi Auto,Colegiul Tehnic "Electrotimis", Liceul Teoretic "W. SHAKESPEARE", Colegiul Economic "F. S. NITTI"), Timişoara 173,30 0,00 0,00 173,30 400,00 Capitolul 66.02 Sănătate 63.214,86 5.000,00 490,64 57.724,22 13.200,00 66.02.06 Spitale 63.214,86 5.000,00 490,64 57.124,22 13.200,00 A. Lucrări în continuare 27.144,59 5.000,00 0,00 22.144,59 12.200,00 Statie de epurare ape uzate, reţele de canalizare de incinta şi lucrări rutiere de incinta la Spitalului de Boli Infectioase si Pneumottiziologie "Victor Babes"HCL 303/25.06.2015 4.893,78 0,00 0,00 4.893,78 0,00 Modernizare staţie de abur la Spitalul de infectioase si pneumoftizologie V.Babeş, str.Ghe.Adam, nr.13 HCL 302/2015 53,25 0,00 0,00 SE 0,00 Reabilitare imobil Clinica ORL + lift, la Spitalul Clinic Municipal de Urgenta, B-dul Revolutiei nr.6 Timisoara HCL 452/30.10.2015 1.006,17 0,00 0,00 1.006,17 0,00 Page 8

SURSE PROPRII Credit de TOTAL BUGET BUGET DENUMIREA OBIECTIVULUI inst. j 2018 STAT (ale inst LOCAL angajament subordonat e) 0 1=2+3+4 2 3 4 5 Construire si montare lift persoane imobil Clinica de Oncologie , Spitalul Clinic Municipal de Urgenta, str. V. Babes nr.22 Timisoara HCL 151/30.10.2015 191,39 0,00 0,00 191,39 0,00 Extindere Corp B, sectiile chirurgie, prematuri si laborator pneumoftiziologie si reabilitare cladire existenta la Spitalul "Louis Turcanu"din Timisoara „str. IL. Nemoianu - Dr.L. Gabor, colţ este, Braila HICI, 21.000,00| 5.000,00 0,00| 16000.00) 12.200,00 B. Lucrări noi 1.306,24 0,00 0,00 1.306,24 1.000,00 PT +Executie " Extindere SCMUT cu un corp constructie pentru un nou laborator de Radioterapie si acces principal pentru vizitatori si ambulatoriu” HCL 484/20.12.2017 1306.24 0.00 0.00 1306.24 1.000.00 C. Dotări independente şi alte investiţii 34.764,03 0.00 490,64 34.273,39 0.00 a.Achizitii imobile 10,00 0,00 0,00 10,00 0,00 Achiziţie imobil situat în Timişoara Bv. Revoluţiei 1989 nr. 12 în care funcţionează Clinica de Cardiologie Ascar din cadrul Spitalului Clinic Municipal de Urgrnță 10,00 0,00 0,00 10,00 0,00 b. Dotari independente 32.992,52 0,00 444,71) 32.547,81 0,00 DOTARI Spitalul Clinic de Urgenta pentru copii Louis Turcanu” 9.300,71 0,00 348,80 8.951,91 0.00 DOTARI Spitalul Clinic Municipal de Urgenta Timisoara 1.725,03 0,00 95,91 11.629,12 0,00 Dotari Spitalul Clinic Boli Infectioase si Pneumoftiziologie Victor Babes 11.966.78 0.00 0.00 11.966.78 0.00 c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii 1.761,51 0.00 45,93 1.715,58 0.00 SF Extindere SCMUT cu un corp constructie pentru un nou laborator de radioterapie cu acces principal pentru vizitatori (SCMUT) 45.93 0.00 45.93 0.00 0.00 Documentatie pentru avizare si autorizare ISU la Spitalul V. Babes (Spital V. Babes) 75,00 0.00 0,00 75.00 0,00 Page 9

DENUMIREA OBIECTIVULUI TOTAL 2018 BUGET STAT SURSE PROPRII (ale inst. subordonat e) BUGET LOCAL Credit de angajament 0 1=2+3+4 3 Documentatie pentru evaluarea de risc la securitate fizica la Spitalul V. Babes (Spital V. Babes) 14,10 0,00 0,00 14,10 0,00 SF Realizare Centrul Oncologic de terapie personalizata "dr.Victor Babes" la Spitalul de boli infectioase Victor Babes, Timisoara 134,75 0.00 0,00 134,75 0,00 DALI+PT+DTAC „Documentatie pentru avizare si autorizare ISU, Refacere retele exterioare si interioare, redimensionare si relocare rezervor apa pentru compartimentele de incendiu din incinta Spitalului clinic de urgenta L. Turcanu, Timisoara - str. LINemoianu — Dr. L. Gabor, colț cu str.Brăila” 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00 DALT+PT reparatii capitale corp cantina la Spitalul Clinic de Urgenţe pentru copii "Louis Ţurcanu" din Timişoara 90,30 0,00 0,00 90,30 0,00 Proiect complex de investiţii +PT Extindere si modernizare ansamblu construit existent la Spitalul de Boli Infectioase si Pneumoftiziologie dr. V. Babes Timisoara, etapa I - Extindere compartiment de recuperare medicala respiratorie 0,00 0,00 73,99 0,00 D.A.L.L«Creşterea eficienței energetice prin reabilitare construcții şi instalații la Spitalul clinic nr.4 V.Babeş Timişoara la corpurile C2-7 din CF - respectiv corpurile Administrativ, Laboratoare,Spital Infecţioase | şi II şi Spălătorie, Farmacie, Atelier, Centrală Termică” din Timişoara, str. Ghe. Adam, nr. 13 137,00 0,00 0,00 137,00 0,00 Studiu topografic de acces aerian pentru Realizare platforma de aterizare elicopter la Spitalul Clinic de Urgenta pentru copii "Louis Turcanu" Timisoara 160,00 0,00 0,00 160,00 0,00 ET+ audit energeticDALI+SF+PT+DDE Refunctionalizare, reabilitare si realizare pasarela circuit septica la corp vechi Spital Louis Turcanu, din Timisoara str. Nemoianu - Dr.Liviu Gabor colt cu str. Braila 57,12 0,00 0,00 57,12 0,00 SF +PT Maternitate SCMU Timisoara si Corp Administrativ 450,00 0,00 0,00 450,00 0,00 Page 10

SURSE PROPRII Credit de TOTAL BUGET BUGET i DENUMIREA OBIECTIVULUI 2018 STAT (ale inst. LOCAL angajament subordonat e) 0 1=2+3+4 2 4 4 5 Proiect complex de investitii ( inclusiv ET)+PT(inclusiv DDE)*DTAC anexe Extindere in regim D+P+2E, reabilitare, modernizare şi echiparea ambulatoriului de specialitate al Clinicii de Recuperare, Medicină Fizică şi Balneologie Timişoara din cadrul Spitalului Clinic Municipal de Urgenta Timisoara, prin supraetajare cu 2 nivele a corpului B 248,00 0,00 0,00 248,00 0,00 DALI (inclusiv ET) + P.T.E. (inclusiv DDE) + P.A.C. + anexe — "Reabilitarea, modernizarea, reamenajarea şi dotarea Ambulatoriului Integrat Oftalmologie din cadrul Spitalului Clinic Municipal de 82,22 0,00 0,00 82,22 0,00 Proiect mixt de investitii (inclusiv ET) + PTE (inclusiv DDE) + PAC + anexe — “Reabilitarea, extinderea şi dotarea infrastructurii Ambulatoriului O.R.L. din cadrul Spitalului Clinic Municipal de Urgență" 93,10 0,00 0,00 93,10 0,00 Capitolul 67.02 Cultură, recreere şi religie 14.528,57 0.00 150,00 14.378,57 37.381,98 67.02.03.04 Instituţii publice de spectacole şi concerte 4.730,93 0.00 150,00 4.580,93 25.464,00 A. Lucrări în continuare 255,62 0,00 0,00 255,62 500,00 Refunctionalizarea cladirilor ce apartin Palatului Culturii, Piata Victoriei HCL 286/2008 255,62 0,00 0,00 255,62 500,00 B. Lucrări noi 100,00 0,00 0,00 100,00 24.114,00 Refunctionalizare cladire din functiunea de spital de dermatologie in cladire cu functiunea de spatiu multicultural HCL 403/2015,HCL 100,00 0,00 0,00 100,00 24.114,00 C. Dotări independente şi alte investiţii 4.375,31 0.00 150.00 422531 850.00 be 2 2 e 5 2 b. Dotări independente 1.979,06 0,00 150,00 1.829,06 0,00 Dotări Teatrul German 800,00 0,00 0,00 800.00 0.00 Dotari Teatrul Maghiar 892,05 0,00 0,00 892.05 0.00 Dotari Filarmonica 287,01 0,00 150,00 137,01 0,00 c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii 2.396,25 0,00 0,00 2.396,25 850,00 Page 11

DENUMIREA OBIECTIVULUI TOTAL 2018 BUGET STAT SURSE PROPRII (ale inst. subordonat e) BUGET LOCAL Credit de angajament 0 1=2+3+4 3 DALI+PT Reabilitare termica si reamenajare partiala nivel parter corpuri Al, A2 si B ale Palatului Culturii 160,08 0,00 0,00 160,08 0,00 DALI+PT Consolidare, conservare si refunctionalizare - Sala de spectacol Sinagoga Fabric, Timisoara 50,00 0,00 0,00 50,00 150,00 DALI +PT Refunctionalizarea fostelor ateliere scoala ale Colegiului Tehnic LC.Bratianu (fost MIU), cu spatii de creatie pentru Teatrul German de Stat Timisoara 0,00 0,00 133,88 0,00 Revizuire/actualizare DALI + PT Refunctionalizare cladire din functiunea de Spital de Dermatologie in cladire cu functiunea de Spatiu Multicultural 108,00 0,00 0,00 108,00 0,00 DALI+PT Conservare si punere in siguranta a balconului de la etajul 1, str. Alba lulia-Palatul Culturii-Teatrul Maghiar 11,90 0,00 0,00 11,90 0,00 DALI-+PT Reabilitare Scena de spectacole din Parcul Rozelor: structura metalica, prelata PVC, turnuri laterale, podea scena,anexe cabine,alte amenajari in perimetrul scenei 24,99 0,00 0,00 24,99 0,00 DALI-+PT Reabilitare si refunctionalizare imobil Filarmonica Banatul, str. CD Loga nr.2, Timisoara (etapal:consolidari structura de rezistenta,acoperis, constructii-instalatii exterioare-interioare; etapa 2:refunctionalizari spatii, lucrari de modelare a salii cf unui studiu acustic,marirea scenei, refunctionalizare acceselor si evacuarilor,circulatiei verticale) 500,00 0,00 0,00 500,00 0,00 Expertiza / Autorizare de securitate la incendiu pentru cladirile ce apartin Palatului Culturii, Piata Victoriei 60,00 0,00 0,00 60,00 0,00 Consultanta / DALI+PT Refunctionalizare imobil pentru Centru Cultural”Turnul de apa” Iosefin, str. Gh.Baritiu 315,00 0,00 0,00 315,00 0,00 DALT+PT Reabilitare imobil Cinematograful Timis, Piata Victoriei, nr.7( fost Bulev.30 Decembrie,nr.7) Timisoara 272,00 0,00 0,00 272,00 0,00 Page 12

SURSE PROPRII Credit de TOTAL BUGET BUGET DENUMIREA OBIE LUI inst. aj OBIECTIVU 2018 STAT (ale inst LOCAL, angajament subordonat e) 0 1=2+3+4 2 3 4 5 DALI+PT Reabilitare imobil Cinematograful Arta(sala spectacole si gradina de vara), str. Iancu Vacarescu, nr.18, Timisoara 107.00 0.00 0.00 107.00 0.00 DALI+PT Reabilitare imobil Cinematograful Studio, str. Nicolaus Lenau „nr.2, Timisoara 184,00 0,00 0.00 184,00 0,00 DALI+PT Reabilitare imobil Cinematograful Dacia, str. Burebista ,nr.7, Timisoara 124,00 0,00 0,00 124,00 0,00 DALI+PT Reabilitare imobil Cinematograful Victoria, str. C.Porumbescu nr.2, P-ta N.Bal .7-8,Timi TI 148,00 0,00 0,00 148,00 0,00 DALI+PT Reabilitare imobil Cinematograful Fratelia, str. Izlaz nr.40,Timisoara 55,60 0.00 0,00 55,60 0,00 DALI+PT Reabilitare imobil Cinematograful Freidorf, str. N.Andreescu, nr.97, Timisoara 26,80 0,00 0,00 26,80 0,00 Consultanta/ SF+PT "Centrul Arta Tehnologie 100.00 0.00 0.00 100.00 700.00 DALI +PT Reabilitare constructii si instalatii la Galeria Helios, P-ta Victoriei nr.6 15,00 0,00 0,00 15,00 0,00 67.02.03.30 Alte servicii culturale 50.00 0.00 0.00 50.00 0.00 e , 9 C. Dotări independente şi alte investiţii 50,00 0,00 0,00 50,00 0,00 b. Dotari 50,00 0.00 0,00 50,00 0.00 Realizare replica din bronz " Bust E. Ungureanu" si amplasarea lui pe soclul din Piata Huniade nr.3 Timisoara 50,00 0,00 0,00 50,00 0,00 Sport 1.864,85 0,00 0,00 1.864,85 2.280,00 A. Lucrări în continuare 200,00 0,00 0,00 200,00 800,00 Sala Polivalenta Universitatea Politehnica 2500 locuri, str.Dr.Podeanu,nr.4 cofinantare UPT HCL nr.134/14.03.2013 HCL nr.196/04.04.2013; HCL nr.344/2015 200.00 0.00 000 200.00 800.00 C. Dotări independente şi alte investitii 1.664.85 0.00 0.00 1.664.85 1480.00 ” Z 3 sh bă _ 2 c. Studii şi proiecte 1.425,87 0,00 0,00 1.425,87 1.480,00 Page 13

DENUMIREA OBIECTIVULUI TOTAL 2018 BUGET STAT SURSE PROPRII (ale inst. subordonat e) BUGET LOCAL Credit de angajament 0 1=2+3+4 3 SF+PT Complex sportiv zona Lipovei (bazin de înot acoperit , bazin in aer liber, teren de tenis, teren multifunctional,alte amenajariexterioare) str. Verde, Silistra-zona Lipovei 178,27 0,00 0,00 178,27 0,00 SF+ PT Zona sportiva si de agrement Calea Buziasului:bazin de înot acoperit , bazin in aer liber, teren rugby/fotbal, tribune , alte amenajari exterioare, str. N.D. Cocea, str. Legumiculturii, str. Recoltei 380,12 0,00 0,00 380,12 130,00 SF+PT Zona sportiva si de agrement Calea Sagului (bazin de înot acoperit , bazin in aer liber, teren de tenis,alte amenajari exterioare), str. P.Constantinescu, Alee Dedeman 254,00 0,00 0,00 254,00 0,00 SF+PT Baza sportiva cu teren suprafata sintetica si teren suprafata iarba naturala, Zona Stadion - str. Cerna 114,00 0,00 0,00 114,00 0,00 SF+PT+DDE Construirea unui teren de sport multifuncțional în zona Freidorf 50,00 0,00 0,00 50,00 0,00 Documentatii tehnice constituire Carte Tehnica la Sala Sporturilor "Constantin Jude" (Olimpia),Aleea FC Ripensia nr.1 1 55,00 0,00 0,00 55,00 0,00 Expertiza +PT Autorizare siguranta la incendii la Sala Sporturilor"Constantin Jude"(Olimpia) , Aleea FC Ripensia nr.11 45,00 0,00 0,00 45,00 0,00 SF/ DALT+PT Reabilitare Complex sportiv Bega( centrala termica,statia de filtrare si tratare a apei la bazinul de inot, extindere corp cladire existenta cu anexa vestiare), str. Intrarea Zanelor nr.2 54,60 0,00 0,00 54,60 0,00 SF+PT Construire terenuri de sport multifunctionale de minifotbal / baschet/handbal -transa 1, 4 terenuri 62,88 0,00 0,00 62,88 0,00 DALI+PT Reabilitare si refunctionalizare baza sportiva str.Splaiul Tudor Vladimirescu 17a 40,00 0,00 0,00 40,00 0,00 DALI+PT Reabilitare Baza sportiva Adrian Stoicov instalatie iluminat- nocturna, amenajari exterioare), Aleea FC Ripensia 15,00 0,00 0,00 15,00 0,00 Page 14

SURSE PROPRII Credit de TOTAL BUGET BUGET BIECTI inst. j DENUMIREA OBIECTIVULUI 2018 STAT (ale inst LOCAL angajament subordonat e) 0 1=2+3+4 2 3 4 5 DALT+PT Reabilitare Baza sportiva rugby (terenuri gazon iarba,sistem irigare, tribuna, anexe), str.Pictor Aman, nr.1 | Ripensia 27,00 0,00 0,00 27,00 0,00 SF+PT Sala Polivalenta 16000 locuri, Timisoara 50,00 0,00 0,00 50,00 1.350,00 SF Aquapark - Ovidiu Balea, Calea Torontalului, Padurea Bistra sau alta locatie. 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00 b. Dotări independente 238,98 0,00 0,00 238,98 0,00 Dotari Sala Sporturilor Constantin Jude - suprafata sintetica de joc 17,30 0.00 0.00 17.30 0.00 Dotari Sala Sporturilor Constantin Jude (Olimpia) 52,87 0,00 0,00 52,87 0,00 Dotari pentru Baza Sportiva Adrian Stoicov 113.01 0.00 0.00 113.01 0.00 Dotari Complex Sportiv Bega 55,80 0,00 0,00 55,80 0,00 67.02.05.03 Întreţinere grădini parcuri zone verzi, baze sportive şi de agrement 1.843,41 0.00 000| 7.843,41 9.637,98 A. Lucrări în continuare 6.921,13 0,00 0,00 6.921,13 0,00, Reconstrucţia ecologica a bălții de pe strada Lămâiţei HCL 260/29.06.2010 650 0.00 0.00 650 0.00 Modernizarea Parcului Scudier ( Central) HCL 291/2015 6.168,29 0,00 0.00 6.168,29 0,00 Modernizarea Parcului Alpinet HCL 464/2010 746,34 0,00 0.00 746,34 0,00 Be Lierări noi 407,99 0,00 0,00 407,99 9.637,98 Amenajare pista skateboard in Parcul Central din Municipiul Timisoara HCL 404/2014, HCL 317/2018 207,99 0,00 0,00 207,99 2.239,98 Modernizarea Parcului Cetăţii (Civic) HCL 78/2016 200,00 0,00 0,00 200,00 7.398,00 C. Dotări independente şi alte investiţii 514,29 0,00 0,00 514,29 0,00 b. Dotări independente 16,65 0,00 0,00 16,65 0,00 Dotari pentru Gradina Zoologică 16,65 0,00 0,00 16,65 0,00 Page 15

SURSE PROPRII Credit de TOTAL BUGET BUGET D TIVULUI inst. j ENUMIREA OBIEC U 2018 STAT (ale inst LOCAL angajament subordonat 6) 0 1=2+3+4 2 3 4 5 c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii 497,64 0,00 0,00 497,64 0,00 SF+PT +CS+DE+DTAC Amenajare loc de joaca si zona verde adiacenta str. Paul Constantinescu 59,50 0,00 0,00 59,50 0,00 DALI+PT+CS+DE+DTAC Modernizarea Scuarului Piata Crucii 36,90 0.00 0.00 36.90 0.00 DALI +PT Modernizare Parcul Scudier (Central) 2,98 0,00 0,00 2,98 0.00 DALI +PT+CS+DE+DTAC Modernizare Parcul Cetăţii (Civic) 3,81 0,00 0,00 3,81 0.00 DALI+PT+CS+DE+DTAC Modernizarea Parcului Copiilor Ion Creanga 89.25 0.00 0.00 89.25 0.00 SF+PT Reamenajare Scuar Piata Alexandru Mocioni 15.00 0.00 0.00 15.00 0.00 SF+PT "Amenajare pare Zona Lunei" 75,00 0,00 0,00 75.00 0,00 DALI+PT "Reabilitare Ceas Floral" 25,00 0,00 0,00 25,00 0,00 SF spații verzi cu piste de biciclete şi alei de promenadă pe coridorul natural situat între Pădurea Verde şi Bazinul din incinta Azur de-a lungul canalelor de desecare”. 89,25 0,00 0,00 89,25 0,00 SF "Transformarea zonei degradate din Pădurea Verde (partea vis-â-vis de Institutul de Boli Cardiovasculare Timişoara) în Pădure — Parc” şi loc de recreere prin amenajarea accesului pietonal şi velo nemotorizat şi realizarea unui traseu ecologic, monitorizarea, protecţia şi conservarea biodiversităţii 89,25 0,00 0,00 89,25 0,00 în - "A t Silvic" Studiu menajament Silvic 11.70 0.00 0.00 11,70 0.00 67.02.06 Servicii religioase 39,38 0,00 0,00 39,38 0,00 C. Dotări independente şi alte investiţii 39,38 0,00 0,00 39,38 0,00 Page 16

SURSE PROPRII Credit de TOTAL BUGET , BUGET , DENUMIREA OBIECTIVULUI 2018 STAT (ale inst. LOCAL angajament subordonat e) 0 1=2+3+4 z 3 4 5 c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii 39,38 0,00 0,00 39,38 0,00 DALI+PT Reabililitare instalatie termica interioara si realizare punct termic la imobilul Biserica Millennium Piata Romanilor nr.2, Timisoara 9,63 0,00 0,00 9,63 0,00 EXPERTIZA TEHNICA cu solutii de consolidare pentru imobil Biserica Millennium „Piata Romanilor nr.2, Timisoara 29,75 0,00 0,00 29,75 0,00 Capitolul 68.02 Asigurări şi Asistenţa Socială 2.104,33 0,00 0,00 2.104,33 0,00 68.02.04 Asistenta acordata persoanelor in vârstă 50,00 0,00 0,00 50,00 0,00 C. Dotări independente şi alte investiţii 50,00 0,00 0,00 50,00 0,00 c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii 50,00 0,00 0,00 50,00 0,00 SF+ PT Camin pentru Persoane Vârstnice Timisoara”. 50,00 0,00 0,00 50,00 0,00 68.02.05 Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati 57,53 0.00 0,00 57,53 0,00 68.02.05.02 Asistenta sociala in caz de invaliditati 57,53 0,00 0,00 57,53 0,00 C. Dotări independente şi alte investiţii 57.53 0.00 0.00 57.53 0.00 3 3 5 3 51,53 0.00 0,00 571,53 0,00 Dotări Serviciul pentru Protectia Persoanelor cu Handicap 57,53 0,00 0,00 57,53 0,00 68.02. 11 Creşe 623,82 0,00 0,00 623,82 0,00 C. Dotări independente şi alte investiţii 623.82 0.00 0.00 623.82 0.00 E E E E b. Dotări independente 36,00 0,00 0,00 36,00 0,00 Dotari creşe 36,00 0,00 0,00 36,00 0.00 c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii 587,82 0,00 0,00 587,82 0,00 Page 17

SURSE PROPRII Credit de TOTAL BUGET BUGET DENUMIREA OBIECTIVULUI inst. E OBIEC 2018 STAT (ale inst LOCAL angajament subordonat e) 0 1=2+3+4 2 3 4 5 SF+PT (incusiv verificare) Constructie clădire cu destinaţia creşă, str. Cocea 14591 0.00 0.00 14591 0.00 SF+PT(incusiv verificare) Constructie clădire cu destinaţia creşă, Zona de Nord e 145,91 0,00 0,00 145,91 0,00 SF + PT,,Construcţia si echiparea infrastructurii pentru educatie timpurie anteprescolară în Municipiul Timisoara — Calea Bogdăneştilor” 116,00 0,00 0,00 116,00 0,00 DALT+PT reabilitare și extindere pe verticală P+IE şi refuncționalizare în creşă a imobilului din str.Brediceanu nr.37A 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00 Documentatie pentru avizare si autorizare ISU si sisteme antiincendiu la creşe 10,00 0,00 0,00 10,00 0,00 Sistem de supraveghere video pentru creşe 70.00 0.00 0.00 70.00 0.00 68.02.15 Prevenire excluderii sociale 1.372,98 0,00 0,00 1.372,98 0,00 68.02.15.01 Ajutor social 1.223,58 0,00 0,00 1.223,58 0.00 C. Dotări independente şi alte investiţii 1.223,58 0,00 0.00 1.223,58 0,00 b. Dotări independente 545,33 0.00 0,00 545,33 0.00 Dotări Direcţia de Asistenţă Socială Comunitară 545,33 0,00 0,00 545,33 0,00 c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii 678,25 0,00 0,00 678,25 0,00 Spor de putere- redimensionare retea electrica (DASTM) 19,40 0,00 0,00 19,40 0,00 SF+PT(incusiv verificare) "Urbanizarea Cartierului Kuncz prin regenerarea fizică, economică și sociala” 219,00 0,00 0.00 219,00 0.00 SF+PT(incusiv verificare) n Regenerare fizică, economică şi socială a zonei urbane marginalizate din cartierul Ronaţ Timişoara" 234,00 0,00 0,00 234,00 0,00 SF+PT Regenerare fizica, economica si sociala a zonei urbane marginalizate str. Polonă din cartierul Freidorf Timşoara 205,85 0,00 0,00 205,85 0,00 Page 18

SURSE PROPRII Credit de TOTAL BUGET BUGET D IVUL inst. i ENUMIREA OBIECTIVULUI 2018 STAT dt LOCAL angajament e) 0 1=2+3+4 = 3 4 3 68.02.15.02 Cantine de ajutor social 149,40 0,00 0,00 149,40 0,00 C Dotări independente şi alte investiții 149,40 0,00 0,00 149,40 0,00 Dotări independente 149,40 0,00 0,00 149,40 0,00 Dotari Centrul Social de Urgenta pentru Persoanele fara Adapost cu Cantina Sociala 149,40 0,00 0,00 149,40 0,00 Capitolul 70.02 Locuinte , servicii si dezvoltare publica 6.911,65 0,00 0,00 6.911,65 33.155,26 70.02.03 Locuinţe 3.935,53 0.00 0,00 3.935,53| 1.200,00 70.02.03.01 Dezvoltarea sistemului de locuinţe 3.935,53 0,00 0,00 3.935,53 11.200,00 A.Lucrări în continuare 1.427,64 0,00 0,00 1.427,64 1.500,00 Reabilitare cladiri istorice In Municipiul Timisoara HCL 74/2016 538,34 0,00 0.00 538,34 1.500,00 Reabilitare termica imobil Calea Sagului nr.31- 33 HCL 145 /31.10.2016 889,30 0,00 0.00 889,30 0.00 B. Lucrări noi 300,00 0,00 0,00 300,00 7.000,00 Reabilitare clădiri istorice - proprietate privată prin Programul de sprijin financiar al Consiliului Local Timişoara, aprobat prin HCL 158/.2016 300.00 0.00 0.00 300.00 7.000.00 C. Dotări independente şi alte investiţii 2.207,89 0,00 0.00 2.207,89 2.700,00 a)Achizitii imobile 300,00 0,00 0,00 300,00 1.700,00 Achizitie imobile/Exercitare drept de preemtiune HCL 300,00 0.00 0,00 300,00 1.700,00 c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente 1.907,89 0,00 0,00 1.907,89 1.000,00 DALI+PT Reabilitare şi fațade imobil Str.Ştefan Cel Mare nr.30,32 şi 34 ob rate pi 50.00 0.00 0.00 50.00 0.00 DALT+PT Reabilitare şi mansardare imobil Str.Polonă nr.2, Bloc C8 30,00 0,00 0,00 30,00 0.00 DALI+PT reabilitare fațade la imobilul din ste 15.00 0.00 0.00 15.00 0.00 DALI-+PT reabilitare fațade la imobilul din str.Dacilor nr.13 50.00 0.00 0.00 50.00 0.00 DALI+PT reabilitare imobil Str.Deliblata nr.3 150.00 0.00 0.00 150.00 0.00 Page 19

SURSE PROPRII Credit de TOTAL BUGET BUGET DENUMIREA OBIECTIVULUI inst. E o 2018 STAT (ale inst LOCAL angajament subordonat e) 0 1=2+3+4 2 3 4 5 DALI-+PT reabilitare imobil Str. Pavlov nr.19 70,00 0,00 0,00 70,00 0,00 Studiu privind evaluarea vulnerabilitatii cladirilor istorice in caz de seism 50,00 0,00 0,00 50,00 0,00 Studiu privind stabilirea cadrului de masurare si analiza a unor parametrii/indicatori de calitate ai mediului urban la nivel de microzone pentru municipiul Timisoara 50,00 0,00 0,00 50,00 0,00 ET+DALI+PT +AUDIT +Consultanta pentru reabilitare termica blocuri de locuinte din Municipiul Timisoara POR 2014-2020 1382.89 0.00 0.00 1382.89 1000.00 70.02.05 Alimentări cu apă şi amenajări hidrotehnice 1.488,65 0,00 0,00 1.488,65 20.180,00 70.02.05.01 Alimentări cu apă 1.488,65 0,00 0,00 1.488,65| __20.180,00 A. Lucrări în continuare 753,65 0,00 0,00 753,65 0,00 Alimentare cu apa industriala prin foraje publice st i 153.65 0.00 0.00 153.65 0.00 B. Lucrări noi 515,00 0,00 0,00 515,00 20.110,00 PT+ Fantana ornamentala DACIA HCL +11/31.10.17 180,00 0,00 0,00 180,00 600,00 Executie podet canal desecare CCP263 str. D. Dinicu HCL 437/21.11.17 5,00 0,00 0,00 5,00 270.00 Executie podet canal desecare CCP263 str. Neajlov HCL 438/21.11.17 5.00 0.00 0.00 5.00 270.00 Executie podet canal desecare CCP263 str. N. Stoica de Hateg HCL 436/21.11.17 5,00 0,00 0,00 5,00 270,00 PT+ Fantana Ornamentala cu Pesti HCL 192/2018 220,00 0,00 0,00 220,00 500,00 PT+Executie Fantana Ornamentala Muzicala in nicu Timisoa CL 100.00 0.00 0.00 100.00) 18.200.00 C. Dotări independente şi alte investiţii 220.00 0.00 0.00 220.00 70.00 2 2 2 2 c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii 220,00 0,00 0,00 220,00 70,00 SF Fantana ornamentala muzicala in Municipiul Timisoara 60,00 0,00 0,00 60,00 0,00 Page 20

SURSE PROPRII Credit de TOTAL BUGET ; BUGET , DENUMIREA OBIECTIVULUI 2018 STAT (ale inst. LOCAL angajament subordonat e) 0 1=2+3+4 2 3 4 5 SF+PT+DDE — Construire 3 fântâni apă potabilă str. Munteniei (colt cu str. M. Cernaianu), str. Cerna (Stadion, Negoiu, V. Parvan) , str Răscoala 1907 (colt cu str. Romaniei) 5,00 0,00 0,00 5,00 70,00 SF +PT Executie de fantani publice forate in Mun. Timisoara 40,00 0,00 0,00 40,00 0,00 DALI - Fantana Ornamentala cu Pesti 700 0.00 0.00 700 0.00 SF Executie Fantana Ornamentala P-ta Balcescu 12,00 0,00 0,00 12,00 0,00 SF- Fantana Ornamentala Galeria | 8,00 0,00 0.00 8,00 0,00 SF- Fantana Ornamentala Calea Lipovei 8,00 0,00 0,00 8,00 0,00 SF- Fantana Ornamentala Selgros 8.00 0,00 0,00 8,00 0,00 SF- Fantana Ornamentala Piata Iuliu Maniu 8,00 0,00 0,00 8,00 0.00 SF- Fantana Ornamentala Praktiker 8,00 0,00 0,00 8.00 0,00 SF+PT Executie podet canal desecare Behela - str.Aleea Ghirodei 14,00 0,00 0,00 14,00 0,00 SF+PT Executie podet canal desecare CCP263 str. D. Dinicu 14,00 0,00 0,00 14,00 0,00 SF+PT Executie podet canal desecare CCP 263 str. Neajlov 14,00 0,00 0,00 14,00 0,00 SF+PT Executie podet canal desecare CCP 263 str. N. Stoica de Hateg 14,00 0,00 0,00 14,00 0,00 70.02.06. Iluminat public şi electrificări 345,87 0,00 0.00 345,87 1.125,26 B. Lucrări noi 71,64 0,00 0,00 71,64 1.125,26 PT + Executie lucrari extindere iluminat public în Parcul Botanie HCL 21,64 0.00 0.00 21,64 900,00 PT + Executie lucrari extindere iluminat public în parcare str. Siemens - Calea Buziaşului HCL 50.00 0.00 0.00 50.00 225.26 C. Dotări independente şi alte investiţii 27423 0.00 0.00 27423 0.00 3 3 2 ki 3, Studii şi proiecte 274,23 0,00 0,00 274,23 0,00 Page 21

SURSE PROPRII Credit de TOTAL BUGET , BUGET , DENUMIREA OBIECTIVULUI 2018 STAT (ale inst. LOCAL angajament subordonat e) 0 1=2+3+4 2 3 4 5 Studiu de fezabilitate privind extinderea ilumintului public în Parcul Botani ilumintului public în Parcul Botanic 833 0.00 0.00 833 0.00 SF - Extindere iluminat public în parcare str. Siemens-Calea Buziaşului 5,49 0,00 0.00 5,49 0,00 SF - Extindere iluminat public str. Martir C-tin Vâlceanu 2,99 0,00 0,00 2,99 0,00 SF- Extindere iluminat public str. Drubeta nr. 97 (parcare în spatele blocului) 2,99 0,00 0,00 2,99 0,00 SF - Extindere iluminat public în sectorul cuprins , erste între str. Constructorilor şi str. Măcin 10.28 0.00 0.00 1028 0.00 SF - Extindere iluminat public pe str. Grigore Alexandrescu porţiunea cuprinsă între Calea Torontalului şi Aleea Viilor 8.05 0.00 0.00 8.05 0.00 SF - Extinderea iluminatului public pe str.de legătură cuprinsă între Blv.dr.I.Bulbuca până la str. Prof.dr. A Păunescu Podeanu 6,91 0.00 0,00 6,91 0,00 Sf - Modernizare iluminat public Blv. Cetăţii 62,02 0,00 0,00 62,02 0,00 SF - Modernizare iluminat public Blv. Take Ionescu 47,36 0,00 0,00 47,36 0,00 SF - Modernizare iluminat public Blv. Simion Bărnuti 41,72 0.00 0,00 41,72 0,00 SF - Modernizare iluminat public blv. Cireumvalațiunii 61,65 0,00 0,00 67,65 0.00 SF - Reîntregiri rețele de iluminat public în zona de nord a municipiului Timişoara 5.22 0.00 0.00 522 0.00 SF - Reîntregiri rețele de iluminat public în zona de sud a municipiului Timişoara 5,22 0,00 0,00 5,22 0,00 70.02.50 Alte servicii în domeniile locuinţelor, serviciilor şi dezvoltării comunale 1.141,60 0,00 0,00 1.141,60 650,00 B. Lucrări noi 64,00 0,00 0,00 64,00 0,00 Page 22

SURSE PROPRII Credit de TOTAL BUGET BUGET DENUMIRE CTIVULUI inst. j ENU A OBIE 2018 STAT a LOCAL angajament e) 0 1=2+3+4 2 3 4 5 PT+Executie TOTEMURI de semnalizare a monumentelor istorice (monumente, ansambluri,situri, conform LMI 422/2010) HCL 64,00 0,00 0,00 64,00 0,00 C.Dotări independente şi alte investiţii 1.077,60 0,00 0,00 1.077,60 650,00 c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii 1.077,60 0,00 0,00 1.077,60 650,00 Elaborare studii de urbanism (PUZ,PUD) 150,00 0,00 0.00 150,00 150,00 Actualizare harta strategica de zgomot 81,00 0,00 0,00 81,00 0,00 Revizuire Planuri de acţiune pentru prevenirea şi reducerea zgomotului ambiant 65.45 0.00 0.00 65.45 0.00 Realizare PUZ în vederea construirii de locuinţe de către ANL pe terenul situat în Calea Aradului colț cu Grigore Alexandrescu 100.00 0.00 0.00 100.00 0.00 Plan Urbanistic General - municipiul Timisoara (PUG) + documentatii pentru elaborare si avizare 681,15 0,00 0,00 681,15 500,00 Capitolul 74.02 Protecţia mediului 582.52 0.00 0.00 582.52 397.10 EA e 5 5 74.02.05 Salubritate şi gestiunea deşeurilor 582,52 0.00 0.00 582,52 397,10 C. Dotări independente şi alte investiţii 582.52 0.00 0.00 58252 397.10 Studii și proiecte 582,52 0,00 0,00 582,52 397,10 Studiu de oportunitate şi a proiectelor tehnico- economice privind colectarea separată a deşeurilor organice şi a uleiurilor alimentare uzate 82,52 0,00 0,00 82,52 0,00 Studiu de fezabilitate si documentatie de atribuire pentru obiectivul de investitii Realizarea unei statii de compostare pentru deseuri vegetale din gradini, parcuri si piete, care sa deserveasca zona 1 Timisoara de colectare a deseurilor din Judetul Timis 200,00 0,00 0,00 200,00 0.00 Page 23

SURSE PROPRII Credit de TOTAL BUGET BUGET I inst. j DENUMIREA OBIECTIVULU 2018 STAT (ale inst. LOCAL angajament subordonat e) 0 1=2+3+4 2 3 4 5 Studiu de fezabilitate si documentatie de atribuire pentru obiectivul de investitii Extinderea si modernizarea Statiei de sortare a deseurilor municipale Timisoara 300,00 0,00 0,00 300,00 397,10 Capitolul 81.02 Combustibili si energie 17.348,91 0,00 0,00 17.348,91 2.032,20 81.02.06 Energie termică 17.348,91 0.00 0.00) 2.032,20 A. Lucrări în continuare 430,00 0,00 0,00 430,00 0,00 Retehnologizarea centralelor termice de cartier prin instalarea unor unitati de cogenerare cu motoare termice- CT Dunarea HCL 556/2006 HCL, 02 2017 430,00 0,00 0.00 430,00 0.00 B. Lucrări noi 2.815,04 0.00 0.00 2.815,04 2.000,00 PT+ Executie lucrari privind maximizarea puterii termice livrate din CET Sud, în reţeaua de transport, prin funcţionarea interconectată cu CET Centru HCL 263/2016 2.143,00 0,00 0,00 2.143,00 2.000,00 PT+ xecutie lucrari privind Eficientizarea producerii de energie termică la CET Freidorf prin folosirea resurselor regenerabile HCL 91/2017 672,04 0,00 0,00 672,04 0.00 C. Dotări independente şi alte investiţii 14.103,87 0,00 0,00 14.103,87 32,20 Studii şi proiecte 209,87 0,00 0,00 209,87 32,20 Consultanta intocmire Program de imbunatatire a eficientei energetice in municipiul Timisoara 84,87 0,00 0,00 84,87 32,20 Consultanţă privind revizuirea/actualizarea cererii de finantare si a documentaţiilor de atribuire a contractelor de achizitie publica aferente proiectului — Retehnologizarea sistemului centralizat de termoficare în Municipiul Timişoara — etapa II-a. 125.00 0.00 0.00 125.00 0.00 e. Alte cheltuieli asimilate investitiilor 13.894,00 0,00 0,00 13.894,00 0,00 Majorare capital social SC Colterm SA HCL 202/2016 13.894,00 0,00 0,00 13.894,00 0,00 Capitolul 84.02 Transporturi 88.089,72 0,00 0,00) _88.089,72| _956.411,59 84.02.03 Transport rutier 88.089,72 0.00 0.00 88.089,72| _956.411,59 84.02.03.02 Transportul în comun 51.088,36 0,00 000| _51.088,36| _651.704,57 B. Lucrări noi 400,00 0,00 0.00 400,00) _392.742,31 Page 24

SURSE PROPRII Credit de TOTAL BUGET , BUGET , DENUMIREA OBIECTIVULUI 2018 STAT (ale inst. LOCAL angajament subordonat e) 0 1=2+3+4 2 3 4 5 Proiect C4 Reabilitarea liniilor de tramvai şi modernizarea tramelor stradale în municipiul Timişoara, traseul 5, C. Bogdanestilor HCL iile 100,00 0,00 0,00 100,00 145.092,48 Cl.Reabilitarea liniilor de tramvai si modernizarea tramelor stradale in Municipiul Timisoara, Traseul 2, Calea Stan Vidrighin PMUD - HCL 186/10.05.2016 HCL 100,00 0.00 0.00 100,00) PT+ executie Amenajare centru administrativ, spații întreținere şi depozitare, piste pentru "Atelier biciclete RAT Timişoara", situat în str. Sări 17 100,00 0.00 0.00 100,00 1.730.20 C3.Reabilitarea liniilor de tramvai si modernizarea tramelor stradale in municipiul Timisoara, Traseul 4, B-dul Cetatii HCL 186/2016, HCL 476/2009 100,00 0,00 0,00 100,00 72.750,00 C. Dotări independente şi alte investiţii 50.688,36 0.00 0,00 50.688,36 258.962,26 b.Dotări independente 47.864,44 0,00 0,00 4186444) 247.220,82 Maşini, echipamente si mijloace de transport 47.864,44 0,00 0,00 47.864,44 247.220,82 Reabilitare ti ie HCL 328/2015 aa tonale HC 41.253,34 0.00 000| 41.253,34 0,00 Achiziţie autobuze de capacitate mică (20 buc.) + autocar 5.361,10 0,00 0,00 5.361,10 4.020,82 M7a+M12a+M12b.Innoirea flotei de tramvaie si modernizarea depoului Dambovita PMUD - HCL 186/10.05.2016 HCL 428/20.12.2011 1.000,00 0.00 0.00 1.000.00 229.300.00 Modernizare sistem E-tiketin 50.00 0.00 0.00 50.00 0.00 Achiziţie refugii pentru călători 200.00 000 0.00 200.00 13.900.00 c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii 2.673,92 0.00 0.00 2.673,92 11.741,44 si 2.673,92 0,00 0,00 2.673,92 11.741,44 Page 25

SURSE PROPRII Credit de TOTAL BUGET BUGET D MIREA OBIECTIVULUI inst. j ENU OBIECTIVULU 2018 STAT (ale inst. LOCAL angajament subordonat e) 0 1=2+3+4 2 3 4 5 PT Amenajare Institut de cercetări în sisteme inteligente de transport (IC-ITS) HCL 224/2016 HCL 293,52 0.00 0,00 293,52 0.00 SF+PT M16b.Amenajarea unei retele regionale de piste de biciclete 300,00 0,00 0,00 300,00 800,70 SF+PT Ml6a.Amenajarea retelei urbane de piste de biciclete - etapa a II-a 405,40 0,00 0,00 405,40 400,00 SF+PT Cl0.Linie noua de tramvai: Solventul - Grade Nord 250,00 0,00 0,00 250,00 1.260,11 SF+PT C9b. Inel IV Vest: conexiunea str.Garii - Bd.Dambovita 100,00 0,00 0,00 100,00 2.416,00 SF+PT C23a. Inel IV: inchidere estica, doua benzi pe sens, Etapa 1, Str.Macin (UMT) - Calea 100,00 0,00 0,00 100,00 1.074,53 SF+PT C23b. Inel IV: inchidere estica, doua benzi pe sens, Etapa II, Calea Lugojului - AEM 200,00 0,00 0,00 200,00 5.790,10 SF+PT SI.Constructia de structuri de parcare in zona centrala - Str.Gh.Dima 200.00 0.00 0.00 200.00 0.00 SF+PT SI.Constructia de structuri de parcare in zona centrala - Bd.I.C.Bratianu 200,00 0,00 0,00 200,00 0,00 SF+PT Crearea de benzi dedicate transportului public 200,00 0.00 0.00 200.00 0.00 SF+PT C33a.Reabilitare nod rutier Str.Polona/Str.W.Tell si construirea unui pasaj CF (inclusiv largire la 4 benzi) 280,00 0,00 0,00 280,00 0,00 SPF privind realizarea unui sistem de transport in comun de tip metrou 145,00 0,00 0,00 145,00 0,00 e. Alte cheltuieli asimilate investitiilor 150,00 0.00 0.00 150,00 0,00 Constituire capital social SC Societatea de Transport Public Timisoara SA HCL 271/2017 150,00 0,00 0,00 150,00 0,00 84.02.03.01 Drumuri si poduri 21.584,13 0,00 0,00 21.584,13 111.432,81 A. Lucrări în continuare 18.731,77 0,00 0,00 18.731,77 0,00 j Jiul HCL 605/2014 Pasaj Jiul HC 5.173,10 0,00 0.00 5.173,10 0,00 Pasaj Popa Sapca HCL 604/2014 HCL319/2017 13.558,67 0,00 0,00 13.558,67 0,00 B. Lucrări noi 2.351,79 0,00 0,00 2351,79| 111.232,81 Page 26

SURSE PROPRII Credit de TOTAL BUGET BUGET DENUMIREA OBIECTIVULUI 2018 STAT (ale inst. LOCAL angajament subordonat e) 0 1=2+3+4 z 3 4 5 Construire Pod peste Bega - str. Jiul HCL 50.00 0.00 0.00 50.00 12223.00 Reabilitare Podul Eroilor HCL 345/2015 953.27 0.00 0.00 953.27 2.800,00 Reabilitare Podul Ştefan cel Mare ( General Ion Dragalina) HCL 346/2015 1.298,52 0,00 0,00 1.298,52 5.200,00 C9a. Inelul IV Vest: pasaj inferior Solventul HCL 581/2013 50.00 0.00 0,00 50.00 91.009,81 C. Dotări independente şi alte investiţii 500.57 0.00 0.00 500.57 200.00 3" 2 a c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii 500,57 0,00 0,00 500,57 200,00 SF+PT Construire Pod peste Bega - str. Jiul 107,57 0,00 0,00 107,57 0,00 SF+PT Pasaj Inferior Solventul 50.00 0.00 0.00 50.00 0.00 DALI+PT Reabilitare Podul Eroilor 804 0.00 0.00 804 0.00 DALI-+PT Reabilitare Podul Ştefan cel Mare 918 0.00 0.00 918 0.00 SF+PT Pasarelă Indrăgostiţilor ( Parcul Copiilor) 3838 0.00 0.00 3838 0.00 DALI+PT Reabilitare Podul Mihai Viteazu 53.39 0.00 0.00 53.39 0.00 DALI+PT Reabilitare Podul Iuliu Maniu 105,51 0.00 0.00 105.51 0.00 DALI+PT Pasarelă Str. Gelu- str. Crizantemelor 23,50 0,00 0,00 23,50 0,00 DALI+PT Modernizare Podet peste Behela - Grădina Zoologică 25.00 0.00 0.00 25.00 0.00 Alte studii si proiecte 80.00 0.00 0.00 80.00 200.00 Srrăzi 15.417,23 0,00 0,00 15.417,23 193.274,21 A. Lucrări în continuare 9.297,03 0,00 0.00 9.297,03 5.670,18 Lărgire la 4 benzi Calea Martirilor HCL 488/2014,HCL 186/2015 5.674,10 0,00 0,00 5.674,10 0,00 Amenajare str.Edgar Quinet HCL 261/2009, HCL 200/2014 667,21 0,00 0,00 667,21 0,00 Page 27

SURSE PROPRII Credit de TOTAL BUGET BUGET , DENUMIREA OBIECTIVULUI 2018 STAT (ale inst. LOCAL angajament subordonat e) 0 1=2+3+4 2 3 4 5 Amenajare str.Profesor Mircea Neamtu HCL 262/2009, HCL 199/2014 516,58 0,00 0,00 516,58 0,00 PT+Executie Sistematizare str. Versului HCL 211/2016 2.189,14 0,00 0,00 2.189,14 0,00 Amenajate Inel IV, sector str. Macin-str. Constructorilor si racord la str, Demetriade HCL 578/2013 250,00 0,00 0,00 250,00 5.670,18 B. Lucrări noi 3.606,00 0,00 0,00 3.606,00| _186.554,03 Amenajare strada Gr. Antipa -Margaretelor HCL, OAZA 1.500,00 0,00 0,00 1.500,00 1.000,00 Realizarea drumurilor de legatura si a utilitatilor aferente, intre str.Popa Sapca, Calea Aradului si str. Oituz ACI, 48872014 400,00 0,00 0,00 400,00 4.015,00 Modernizare str. Gr. Alexandrescu, tronson C.Torontalului - C. Aradului HCL 96/2018 70.00 0.00 0.00 70.00 8100.32 Amenajare drum de legatura între Calea. Moşniţei şi DC 149 HCL 388/2015 HCL 34/2017 50,00 0,00 0,00 50,00 18.567,00 Modernizare si extindere la 4 benzi str. Maresal C-tin Prezan(Lidia) - Venus HCL 318/2018 122,00 0,00 0,00 122,00 53.373,00 Modernizarea strazilor din piatra cubica din municipiul Timisoara, HCL 389/22.09.2015 200.00 0.00 0.00 200.00 13.756.53 PT+Executie utilitati bloc locuinte ANL str. [. Ionescu de la Brad etapa I- pt.specialisti in sanatate HCL 384/2017 364.00 0.00 0.00 364.00 0.00 Amenajare drum de legatura intre str. Aurel Pop si Calea Torontalului HCL 400,00 0.00 0.00 400.00 600.00 PT+ Execuţie Blv. Sudului HCL 26/2010, HCL 250/2018 200,00 0,00 0,00 200,00 40.523,18 C17+S12.Inelul II: inchidere estica cu intersectii la nivel (Str.A.Demetriade-Splaiul Nistrului- Str.J.H.Pestalozzi) HCL 300,00 0,00 0,00 300,00 46.619,00 C. Dotări independente şi alte investiţii 2.514,20 0,00 0,00 2.514,20 1.050,00 Page 28

SURSE PROPRII Credit de TOTAL BUGET BUGET BIE inst. DENUMIREA OBIECTIVULUI 2018 STAT (ale inst. LOCAL angajament subordonat e) 0 1=2+3+4 z 3 4 c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de 2.514,20 0,00 0,00 2.514,20 1.050,00 DALI+PT Reabilitare Piaţa Victoriei 155.00 0.00 0.00 155.00 300.00 SF+PT Amenajare strada Gr. Antipa - Margaretelor 22,38 0,00 0,00 22,38 0,00 SF+PT+DE Amenajare drum de legatura intre Calea Mosnitei si DC149 79,10 0,00 0,00 79,10 0,00 SF+PT Modernizare str. Gr. Alexandrescu, tronson C.Torontalului-C. Aradului 35,61 0,00 0,00 35,61 0,00 SF+PT Modernizarea strazilor din piatra cubica din Mun. Timisoara 25,53 0,00 0,00 25,53 0,00 SF+PT Amenajare legatura intre str. Constructorilor - LI. de la Brad 84,10 0,00 0,00 84,10 0,00 SF+PT Modernizare si extindere la 4 benzi str.Maresal C-tin Prezan (Lidia) - Venus 107.48 0.00 0.00 10748 0.00 SF+PT Modernizare strazi zona Xenopol, Banul Severinului - Mickiewicz 63,50 0,00 0,00 63,50 0,00 SF+PT Modernizare strazi zona Orastie - Alpinistilor 108,00 0.00 0.00 108,00 0.00 SF+PT Amenajare str. Spatarul Nicolae Milescu 19,00 0,00 0,00 19,00 0,00 SF+PT Viabilizare zona de locuinţe Ovidiu Balea 110,00 0.00 0,00 110,00 0,00 SF+PT Amenajare străzi Zona Blaşcovici 315.00 0.00 0.00 315.00 0.00 SF+PT Extindere la 4 benzi str. Pictor Zaicu - Demetriade 365,00 0,00 0,00 365,00 0,00 SF+PT Modernizare Aleea Viilor 35,00 0,00 0,00 35,00 150,00 SF+PT Extindere la 4 benzi str. Lt. Ovidiu Balea 80,00 0,00 0,00 80,00 100,00 SF+PT Amenajare zona Procopiu (str. S.Procopiu, E.Coseriu, T.Tzara, H. Hulubei) 15,00 0,00 0,00 15,00 300,00 Amenajare strada Paul Constantinescu (tronson str.Dreaptatea - str.Banatul) 71,00 0,00 0,00 71,00 0,00 SF+PT Modernizare B-dul C.D.Loga 100,00 0.00 0,00 100,00 100,00 Page 29

SURSE PROPRII Credit de TOTAL BUGET BUGET , DENUMIREA OBIECTIVULUI 2018 STAT (ale inst. LOCAL angajament subordonat e) 0 1=2+3+4 2 8 4 5 DALI-+PT Reabilitare str.Gospodarilor- Apicultorilor - Cehov 135,50 0,00 0,00 135,50 0,00 SF+PT Extindere la 4 benzi Calea Buziasului 158.00 0.00 0.00 158.00 0.00 Actualizare SF Modernizare si extindere Bv.Sudului 50,00 0,00 0,00 50,00 0,00 Amenajare legatura intre strada Podeanu si Bv Pestalozzi 80,00 0,00 0,00 80,00 100,00 Alte studii si proiecte parcări 100.00 0.00 0.00 100.00 0.00 Alte studii şi proiecte d i STARII ȘI ARIA 200,00 0,00 0.00 200,00 0.00 DIRECTOR DIR! A ECONOMICĂ Steliana Întocmit, SEF SERVICIUL MIP CONSILIER SERVICIUL MIP Gabri Aj miniţa TOMA MIU Page 30

Atasament: Expunere_motive.pdf

ROMÂNIA JUDETUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMISOARA PRIMAR NR. SC2018 -24191/ 16.10.2018 EXPUNERE DE MOTIVE PRIVIND OPORTUNITATEA PROIECTULUI DE HOTARARE PRIVIND APROBAREA RECTIFICARII BUGETULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMISOARA PE ANUL 2018 Avand in vedere: - Solicitarile directiilor din cadrul aparatului de specialitate al Municipiului Timisoara, precum si a unitatilor subordonate de necesitate in vederea cuprinderii/ suplimentarii/ redistribuirii / diminuarii sumelor in bugetul de venituri si cheltuieli, pentru asigurarea cheltuielilor aferente sectiunii de functionare precum si a sectiunii de dezvoltare, componente ale bugetului local; - Legea bugetului de stat pe anul 2018 nr.2/03.01.2018; în conformitate cu Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale art. 1, art. 4 alin.1, art.S, art.19, alin.1 si art. 20 alin.1; precum şi OUG 47/01.09.2012 privind modificarea şi completarea unor acte normative şi reglementarea unor măsuri fiscal - bugetare şi Legea 215/2001 privind administrația publică locală art. 36, alin. 2, lit. b şi alin. 4 lit. a, art. 45, alin.2, lit. a, art.63 alin.1, lit. c şi alin. 4, lit. b, art.115, alin. 1, lit b; Tinand cont de cele enumerate mai sus, apreciez ca fiind oportuna promovarea proiectului de hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2018 si supun dezbaterii Consiliului Local, documentatia aferenta, PRIMAR DIRECTOR OMIC, RT NICOLĂT ROBU STEEL CIU 7 3 Viu GC k, +7 O ete sri Cod FO53-03,Ver.1