keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 450/03.09.2013 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timişoara pe anul 2013

03.09.2013

Hotararea Consiliului Local 450/03.09.2013
privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timişoara pe anul 2013


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având in vedere Referatul nr. SC2013 - 24229/27.08.2013, al Primarului Municipiului Timisoara - domnul Nicolae Robu;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistica, amenajarea teritoriului si patrimoniu şi Comisiei pentru cultura, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport si culte, din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
Având în vedere Legea bugetului de stat pe anul 2013 nr. 5/22.02.2013;
Având în vedere prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 47/01.09.2012 privind modificarea şi completarea unor acte normative şi reglementarea unor măsuri fiscal - bugetare;
În conformitate cu prevederile art.1, art.4, alin.1, art.5, art.19, alin.1 şi 2 si art. 20, alin.1, art.22 alin.1 şi art.23 alin.1 şi 2 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, modificată;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin.(2) lit.b) si alin.(4) lit.a, din Legea nr.215/2001 privind administraţia publica locala, republicata si modificata ;
În temeiul art. 45 alin.2 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publica locala, republicata si modificata;


HOTARASTE

Art.1: Se aproba rectificarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2013, conform Anexei nr. 1 - Bugetul Local pe anul 2013 şi Anexei nr.2 - Program de dezvoltare pe anul 2013, care fac parte din prezenta hotarare. Art.2: La data intrării in vigoare a prezentei hotărâri, se modifica in mod corespunzător Hotărârea Consiliului Local nr. 379/05.07.2013 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timişoara pe anul 2013.

Art.3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Economica, Direcţia Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse, Direcţia Institutii Scolare, Medicale, Sportive şi Culturale, Direcţia Urbanism, Direcţia Comunicare, Direcţia Dezvoltare, Direcţia de Mediu, Direcţia Tehnică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art.4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timisoara;
- Direcţiei Urbanism;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse;
- Directiei Institutii Scolare, Medicale, Sportive şi Culturale;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Tehnice;
- Compartimentului Control ;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Biroului Audit;
- Administraţiei Financiare a Municipiului Timisoara;
- Direcţiei Generale a Finanţelor Publice si Controlului Financiar de Stat a Judeţului Timiş;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
ADRIAN ORZA
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Referat.pdf

MUNICIPIUL TIMISOARA DIRECTIA ECONOMICĂ SERVICIUL BUGET Nr. SC2013 —21229 /2707 2013 REFERAT privind rectificarea bugetului local al municipiului Timişoara pe anul 2013 —— A vând-în vedere: = Referatul nr. SC 2013 —24198/27.08.2013 al Serviciului Energetic din cadrul Direcţiei Tehnice de diminuare a sumei prevăzute la cap. 81.02 — „Combustibili şi energie”, Titlul IV — „Subvenţii” cu suma de 180.580,00 lei şi de suplimentare a sumei prevăzute în cadrul aceluiaşi cap. 81.02 "Combustibili şi energie”, Titlul XII — „Active financiare” cu aceeaşi sumă, conform HCL 395/2013; = Referatul nr. SI 205/07.08.2013 al Direcţiei Instituţii Școlare, Medicale, Sportive şi Medicale de diminuare a sumei prevăzute la 65.02.03.01 „Învățământ preşcolar” cu suma de 16.800,00 lei şi de suplimentare a sumei sumei prevăzute în cadrul cap. 65.02.04.02 „Învățământ secundar superior” cu aceeaşi sumă; = Referatul nr. SC 2013 — 24218/27.08.2013 al Serviciului Energetic şi Monitorizarea Serviciilor de Utilităţi Publice din cadrul Direcţiei Tehnice, de redistribuire a sumei de 450.000,00 mii lei de la poziția „Asistenţă tehnică imobile reabilitate în cadrul POR 2007-2013, la poziția „Expertiză, Audit, DALI şi PT la blocuri de locuinţe”. Având în vedere Legea bugetului de stat pe anul 2013 nr.5/22.02.2013; în conformitate cu Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale art. 1, art. 4 alin.1, art.5, art.19, alin.1 si art. 20 alin.l; precum şi 0UG 47/01.09.2012 privind modificarea şi completarea unor acte normative şi reglementarea unor măsuri fiscal - bugetare şi Legea 215/2001 privind administrația publică locală art. 36, alin. 2, lit. b şi alin. 4 lit. a, art. 45, alin2, lit. a, art.63 alin], lit. c şi alin. 4, lit. b, Serviciul Buget propune modificarea la: - Anexanr. 1 — Bugetul Local pe anul 2013; - Anexa nr.2 — Program de dezvoltare pe anul 2013. DIRECTOR ECONOMIC ŞEF SERVICIU BUGET EC. SMARANDA HARACICU EC. STELIXNA STANCIU Cod FP 53-01, Ver. 1 i.

Atasament: Anexa_1_a.pdf

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA SC 2013- 24229/03.09.2013 PROGRAM DEZVOLTARE 2013 INVESTITII 2013 Rectificare 3 cu amendament HCL 450/03.09.2013 mii lei [ ! SURSE DE FINANTARE Contributii DENUMIREA OBIECTIVULUI dn Asociatii Buget | SURSE CREDITE BUGET de Stat | PROPRII LOCAL proprietari 9 1 2 3 4 5 6 TOTAL GENERAL 95.219,57 4,78| 7.252,89| 1.990,73) 6.463,21] 79.507,95 LUCRĂRI ÎN CONTINUARE - A 17.503,05 4,78 2,89 0,00, 1.018,94] 16.476,44 LUCRĂRI NOI -B 39.876,01 0,00| 5.000,00 0,00) 5.400,00| 29.476,01 DOTĂRI INDEPEND. SI ALTE iNV, -C 37.840,51 0,00| 2.250,00j 1.990,73 44,27) 33.555,51 [TOTAL GENERAL." | e 418| 7-252,89| 1.990,73) 6.463,21| 79.507;96 din care pe cavitole Capitolul 51.02 Autorităţi Executive şi iuni Externe. 2.235,90 0,00 9,00 0,00 0,00) 2.235,90 51.02.01.03 Autorităţi executive 2.235,90 0,00 0,00 0,00 0,00j 2.235,90) C. Dotări independente şi alte investiții 2.235,90 0,00 0,00 0,00 0,00 2.235,90 [b. Dotări independente 1.563,90 0,00 0,00 0,00 0,00) 1.563,90 [Dotari directia Fiscala 307,84 0,00 0.00 0,00 000| 307,84 [Dotări Primărie 1.256,06 0,00 0,00 0,00 000| 1.256,06 c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii 672,00 0,00 0,00 0,00 0,0 672,00 Sistern infogeografic de administrare a PMT 672.00 0.00 0.00 0.00 0.00 672.00 Capitolul 54.02 Alte servicii publice. enerale 98,00 0,00 9,00 9,00 0,00 98,00 54.02.10 Servicii publice comunitare de evidență a populației ERAU 0,06 0,00 0,00 0,06 98,00 C. Dotări independente si alte investiţii 98,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98,00 b,Dotări independente 98,00 0,00 0.00 0,00 0,00 98,00 Dotări 98,00 0.00 0,00 0,00 0.00 98,00 Capitolui 61.02. Ordine publică şi siguranța națională 151,19 0,900 0,00 0,00 0,00 151,19 61.02.03.0Ordine publică 151,10 0,00 09,00 0,00 0,00 151,10 61.02.03.04 Poliţie locala 151,19 0,00 0,00 0,90 0,00 151,10 C. Dotări independente şi alte investiții 151,10 0,00 0,00 0,00 0,00 151,10 b.Dotări independente 151,10 0,00 0,00 0,00 0,00 151,10 [Dotari 151,10 0,00 0,00 0.00 0,00 151,10 Capitolul 55.02 Învăţământ 3.715,30 0,00 9,00) 251,391 0,00| 3.463,91 65.02.03 Învățământ preşcolar şi primar 2.244,38 0,00 0,00 0,00 000|. 2.244,38 Page 1

SURSE DE FINANTARE Contributi DENUMIREA OBIECTIVULUI Ia | asc m | Buset | SURSE BUGET e Stat | PROPRII LOCAL proprietari o 1 2 3 4 5 & 65.02.03.01. Învățământ preşcolar 2.244,38 0,00 0,00 0,00 0,00 2,244,38 A. Lucrări în continuare 1.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.600,00 Extindere Gradinita PP 26 1.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00| 1.600,00 B. Lucrări noi 302,00 9,00 0,00 0,00 0,00 302,00 Extindere Gradinita PP 33 HCL147/2007 300.00 0.00 0.00 0,00 0,00 300,00 Extindere gradinita PP 12 HCL 431/2007 1,00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 Extindere gradinita PP 22 HCL 433/2007 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100 C.Dotări independente şi alte investiţii 342,38 0,00 0,00 0,00 0,00 342,38 b. Dotări independente 309,18 0,00 0,00 0,00 0,00 309,18 Dotari 109,18 0,00 0,00 0,00 0,00 109,18 Achizitie imobile cu destinatie de gradinita PP16 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiecţivelor de investitii 33,20 0,00 0,00 0,00 0,00 33,20 +PT + iza +DALI- gradinita PP SF+PT +expertiza +DALI- gradinita 14 33.20 0.00 5.00 0.00 0.00 33.20 65.02.04 Învățărnârit secundar. 1.470,92 0,00 0,00 251,39 0,00 1.219,53 65.02.04.01 Învățământ secundar inferior 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150,00 C. Dotări independente şi alte investiții 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150,00 b. Dotări independente 150,00 0,00 0,00 9,00 0,00 150,00 Dotari 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150,00 65.02.04.02 Învățământ secundar superior 1.320,92 0,00 0,00 251,39 000| 1.069,53 C. Dotări independente şi alte investiţii 1.320,92 0,00 0,00 251,39 0,00 1.069,53 b. Dotări independente 771,39 0,00 0,00) 251,39 0,00 520,00 Achizitie rampa handicapati Lic. Pedagogic 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 Dotari 751,39 0.00 000| 251,39 000| 500,00 c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii 549,53 0,00 9,00 0,00 0,00 549,53 DALI + PT Reabilitare, modernizarea, dezvoltarea si echiparea Liceului C.D.Loga HCL 414/2009 72,97 0,00 0,00 0,00 0,00 72,97 DALI + PT Reabilitare modernizarea, dezvoltarea si echiparea Liceului J.L. Calderon HCL 413/2009 118,63 0.00 0.00 0,00 000) 118,63 DALI+ PT Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea si echiparea Liceului Teoretic Nikolaus Lenau Timisoara HCL 415/2008 873 0.00 0.00 0,00 0,00 8,73 SF+PT Construire spatii invatamant si utilitati Liceul Lenau str.Oituz 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 Page 2

SURSE DE FINANTARE Contributi DENUMIREA OBIECTIVULUI a Asociatii Buget SURSE CREDITE BUGET de Stat | PROPRII LOCAL proprietari o 1 2 3 4 5 6 SF+PT expertiza+ DALI Lic. Moisil, corp Doja 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 Expertiza+ audit+DALI+PAC+DDE+AC etajare corp cladie şcoala P+2E C. Tehnic Regele Ferdinand 86,80 0,00 0,00 0,00 0,00 86,80 Expertiza+ audit+DALI+PAC+DDE+AC etajare corp cladie atelier P+2E C. Tehnic Regele Ferdinand 1,00 0,00 0.00 0,00 0.00 1,00 DALI+PT reabilitare construcții, instalații şi utilități cladire şcoală P+2E, Grup Sc. E. Ungureanu 111,40 0,00 0,00 0,00 0.00 111,40 Capitolul 66.02 Sănătate 20.818,37 0,00| 7.250,00| 1.654,34 0,00| 11.914,03 66.02.06 Spitale 20.718,.37 0,00] 7.250,00| 1.654,34 0,00| 11.814,93 B. Lucrări noi 8.320,00 0,00| 5.000,00 0,00 0,00 3.320,00 Spor de putere 50% ia reteaua electrica + refacut instalatii electrice interioare -Clinicile Noi/Spitat Municipal 320,00 0,00 0,00 0,00 0,00 320,00 Executie extindere corp B sectia prematuri si laborator de explorari paraclinice Spitalul L.. Turcanu HCL 60/2006; HCL124/2013 8.000,00 0,00| 5.000,00 0,00 0,00 3.000,00 [c. Dotări independente şi alte investiții 12.398,37 0,00] 2.250,00) 1.654,34 000| 8.494,03 | b. Dotari independente 10.668,46 0,00) 2.250,00) 1.654,34 0,00 6.764,12 DOTARI Spitalul Clinic de Urgenta pentru copii Louis Turcanu 4.488,93 0,00) 2.250,00) 507,00 000| 1.731,93 DOTARI Spitalul Clinic Municipal de Urgenta Timisoara 5.609,47 0,00 0,00; 1.107,28 000| 4.502,19 Achizitie Statie de monitorizare hemodinamnica la UMF "V.Babes", HG 1168/2010 200,00 0,00 0.00 0,00 000| 200,00 Achizitie si montaj centrala abur Sp. V. Babes 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250,00 Dotari Spitalul Clinic Boli Infectioase si Pneumoftizialogie Victor Babes 120.06 0.00 0.00 40.08 0.00 30.00 c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii 1.729,91 0,00 0,00 0,00 000| 1.729,91 DALI+PT Dezvoltarea unui sistem regional transfrontalier de telemedicina pentru diagnosticul si tratamentul cancerului genital in aria Timisoara- Szeged 6.95 0.00 0.00 0.00 0.00 6.95 Page 3

SURSE DE FINANTARE Contributi DENUMIREA OBIECTIVULUI oa Asouiati Buget SURSE CREDITE BUGET de Stat PROPRII LOCAL proprietari 9 4 2 3 4 5 s ET (inclusiv releveu) +Studiu geo + DALI Cresterea calitatii serviciilor medicale in cadrul Spitalului de Boli Infectioase si Pneumottiziologie "Victor Babes" 4,96 0,00 9,00 0.00 0.00 4,96 PT Cresterea calitatii serviciilor medicale in cadrul Spitalului de Boli Infectioase si Pneumattiziologie "Victor Babes"HCL 124/2012 400,00 0,00 0,00 0,00 000, 400,00 DALI +PT reabilitare instalatii si constructii cladire existenta si extindere UPU Clinicile Noi „la Sp. C. Municipal Clinicile Noi str, Gh. Dima nră 760,00 0,00 0,00 0,00 0,00 760,00 SF+DALI+PT constructie statie epurare Sp. V. Babi tr Gh. Ad 5 SI am n 250,00) 000| 0,00 0.00 0,00) 250,00 Spor de putere 50% la reteaua electrica linica Obstretica Gi fogie/Sp. Muncipal Clinica Obstretica Ginecologie/Sp. Muncipa 30.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30.00 SF+PT Extindere Corp B Sectiile chirurgie prematuri si Laborator Pneumaottiziologie si reabilitare cladire existenta la Spitalul Clinic de Urgenta pentru copii 'Louis Turcanu"str. Braila 278,00 0,00 0,00 0,00 0,00 278,00 66.02.08 Servicii de sanatate publica 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 C, Dotări independente şi alte investiții 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 b. Dotari independente 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 Aparate stomatologice pentru cabinetele stomatologice scolare 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 Capitolul 67.02 Cultură, recreere şi religie 9.002,77 0:00 0,00 35,00 000| 8.917,77 67.02.03.04 Instituții publice de spectacole şi concerte 1.629,25 0,00 0,00 85,00 0,00 1.544,25 B. Lucrări noi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Reabilitare imobil Sala Capitol HCL 285/2008 (Fost cinerna Capitol) 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 C. Dotări independente şi alte investiţii 1.629,25 0,00 0,00 85,00 0,00) 1.544,25 b. Dotări independente 1.629,25 0,00 0,00 85,00 0,00 1.544,25 Dotări Teatrul German 812,36 0,00 0,00 0,00 0,00 812,36 Dotari Teatrul Maghiar 611,89 0,00 0,00 0,00 0,00 611,89 Dotari Filarmonica 205,00 0,00 000| 85,00 000| 120,00 67.02.05.01 Sport 4.718,36 0,00 09,00 9,00 0,00| 4.718,36 B.kucrări noi 4.509,36 0,00 0,00 0,00 0,00| 4.509,36 Reabilitare constructii instalatii si extindere la Sala C.Jude (fosta Olimpia) HCL 277/2011 500,00 0.00 0.00 0.00 0.00 500.00 Page 4

SURSE DE FINANTARE Contributi DENUMIREA OBIECTIVULUI a | Puset | SURSE |oRepre| RUSET n Stat | PROPRII LOCAL proprietari 9 1 2 3 4 5 8 Cofinantare bazin olimpic losif Buibuca pri CNI (30%) 9,36 0,00 0,00 0,00 0,00 9,36 Sala Politehnica (Polivalenta) HCL 134/2013 4.000.00 0,00 0,00 0,00 0,00| 4.000,00 C. Dotări independente şi alte invesiitii 209,00 0,00 0,00 0,00 0,00 209,00 Studii şi proiecte 125,00 0,00 0,00 0,00 0,00 125,00 SF+PT pentru patru bazine de inot din cartiere 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 fi ta Poli îmi Studii geo-topo Sala Polivalenta Timisoara 25.00 0.00 0.00 0.00 9.00 25.00 Dotări independente 84,00 0,00 0,00 0,00 0,00 84,00 Sistem control acces bazin inot Complex Bega 84,00 0,00 0,00 0,00 0,00 84,00 67.02.05.03 Întreţinere grădini parcuri zone verzi, baze sportive şi de agrement 2.655,15| 000| 0,00 0,00 0,00| 2.655,16 A. Lucrări în continuare 544,75 0,00 0,00 0,00 0,00 544,75 Cladire educationala multifunctionala la Gradina Zoo, HCL 383/2007;HCL 354/2009 30000 000 0.00 000 000| 300,00 Reamenajare Parcul Poporului, HCL 198/2008, HCL 123/2008 238,40 0,00 0.00 0,00 000| 238,40 Reamenajare si modernizare Parcul Copiilor H ion Creanga HCL 305/2009 6,35 0.00 0,00 0.00 0.00 6,35 B. Lucrări noi 996,47 0,00 0,00 0,00 000| 996,47 Amenajare loc de joaca lorgovanului HCL 265/2010 496,47 0,00 0,00 0,00 0,00 496,47 Executie Skate Park 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 C. Dotări independente şi aite investiții 1.113,94 0.00 0,09 0,00 0.00 1113.94 b. Dotări independente 91,99 0,00 0,00 0,00 0,00 91,99 Achizitie si montaj CT cu boiler Vila Bistra 60,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60,00 Terarii şi acvarii în oglindă la Grădina zoologocă Timişoara 31,99 0.00 0,00 0,00 0,00 31,99 c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii 1.021,95 0,00 9,00 0,90 0,00 1.021,95 Realizare Registru spatii verzi 300.00 000 0.00 0.00 0.00 300.00 |pctualizare harta zgomot 62,50 0,00 0,00 0,00 0,00 62,50 DALI +PT Modernizare Parcul Scudier (Central) 90,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90,00 DAL! +PT Modernizare Parcul Cetăţii (Centrul Civic) 15,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15,00 DALI+PT+CS+DE+DTAC Modernizare Parcul Petofi 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 Page 5

SURSE DE FINANTARE Contributi | TOTAL e DENUMIREA OBIECTIVULUI e Buget SURSE BUGET 2013 spatii Stat PROPRII CREDITE LOCAL proprietari 0 1 2 3 4 5 5 Documentatie tehnica pentru obtinere autorizatie gospodarire a apelor pentru Mun. Timisoara, ta Cladire educationala multifunctionala, Gradina Zoologica a Municipiului Timisoara”, 5.50 0.00 0.00 0.00 0.00 5.50 Actualizare documentație tehnico- economică faza PT,CS,si DDE pentru "Cladire educationala multifunctionala la Gradina Zoologica a Municipiului Timisoara", 32.00 0.00 0.00 0.00 0,00 32.00 Documentaţie tehnica pt obtinerea autorizaţiei de functionare la locurile de joacă existente pe domeniul public 200,00 0,00 0,00 0,00 0.00 200,00 SF+PT+ Amenajareloc de joacă şi canisită str Martir Gh.losub 17,48 0,00 0,00 0,00 0,00 17,48 SF+PT+ Amenajareloc de joacă şi canisită str Labirint nr 1 17,48 0,00 0,00 0,00 0,00 17,48 SF+PT +CS+DE+PAC Carantină la Grădina Zoologică 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 SF+PT+CS+DE+PAC Bază furajeră la Grădina Zoologică 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 SF+PT+CS+DE+PAC Masa suveniruri la Gradina Zoo 16,74 0,00 0,00 0,00 0,00 16,74 SF-+PT+ Pistă skateboard 13025) 000| 000| 0.00 000| 130.25 SF+PT Amplasament comercializare si expunere animale de companie 15,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15,00 Capitolul 68.02 Asigurări şi Asistenţa Socială 371,00 0,00 0,00 0,00 0,0 371,00 68.02.15 Prevenire excluderii sociale 371.00 0.00 0.00 0.00l.. 0:00 E 371.00 68.02.15.01 Ajutor social 278,00 0,00 0,00 0,00 000) 278,00 C. Dotări independente şi alte investiţii 278,00 0,00 0,00 0,00 0,00 278,00 b. Dotări independente 278,00 0,00 0,00 0,00 0,00 278,00 Dotări Direcţia de Asistenţă Socială Comunitară 278,00 0,00 9,00 0,00 9,00 278,00 [68-02.15.02 Cantine de ajutor social 93,00 0,00 0,00 0,00 0,00 93,00 |C Dotări independente şi aite investiții 93,00 0,00 0,00 0,00 0,00 93,00 Dotări independente 93,00 0,00 0,00 0,00 0,00 93,00 Dotari 93,00 0,00 0.00 0,00 0,00 93,00 Capitolul 70.02 Locuinte , servicii si dezvoltare publica 29.420,01 4,78 2,89 0,00, 6.020,02| 23.392,32 70.02.03 Locuinţe: 8.247,51 4,78 2,89 0,00: 5.400,00[. 2.839,94 70.02.03.01 Dezvoltarea sistemului de locuințe 8.247,61 4,78 2,89 0,00| 5.400,00 2.839,94 A.Lucrări în continuare 7,67 4,78 2,89 0,00 0,00 0,00 Reabilitare termică str. Gavril Musicescu nr. 1A, bl. 152 3,04 3,04 0,00 0,00 0,00 0,00 [Reabilitare termică str. Bucovinei nr. 40 2,89 0,00 2,89 0,00 0,00 0,00 Page 6

— SURSE DE FINANTARE Contributi TOTAL e DENUMIREA OBIECTIVULUI ur | Buget SURSE _ | BUGET 2013 Asezati Stat PROPRII CREDITE LOCAL proprietari 9 1 2 3 4 5 5 Reabilitare termică sir. Azuga, nr.1, Bl. 17 174 174 0.00 0.00 0.00 0.00 [B- Lucrări noi 6.810,00 0,00 0,00 0,00| 5.400,00, 1.410,00 [Executie locuinte sociale 1.400,00 0,00 0,00 0,00 000| 1.400,00 Reabilitare cladiri istorice Mun. Timisoara (KRW) 5.400,00 0,00 0,00 0,00| 5.400,00 0,00 Reabilitare termică str. Piatra Craiului, nr.1 ETA TERTI 00 000| 0.00 0,00 0,00 00 Reabilitare termică str. Coriolan Brediceanu, nr.13-15 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 00 Reabilitare termică str. Stelelor, nr.& 1,00 0,00 0.00 0,00 0,00 00 Reabilitare termică str. lancu Flondor, bl. E17 00 0.00 0,00 00 0.00 00 Reabilitare termică str. Dropiei nr. 7 00 0,00 0.00 0.00 0,00 ,00 Reabilitare termică Calea Torontalului nr. 14, bl. 7B, sc. A+B .00 0,00 0.00 0,00 0,00 ,00 Reabilitare termică str. Uranus, nr. 27, bl. 87 00 000 000 000 0.00 00 Reabilitare termică Bv. Dâmbovita, nr. 22A „00 0,00 0,00 0,00 0,00 „00 Reabilitare termică str. lon Slavici, bl.18 „00 0,00 0,00 0,00 0,00 00 Reabilitare termică str. Cutezătarilor, nr. 2, Sc A+B 00 0,00 0,00 0,00 0.00 1,00 le. Dotări independente şi alte investiții 1.429,94 0,00 9,00 0,00 0.00 1.429,94 b. Dotări independente 500,00 0,00 0,00 2,00 900| 509,00 Achizitie terenuri si imobile 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a 929,94 0,00 0,00 0,00 9,00 929,94. SF; PT+DALI locuinte sociale 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 Expertiza, Audit, DALI si PT la blocuri locuinte municipiul Timisoara HCL 150/2012 553,40 0,00 0,00 0,00 0,00 553,40 Consultanta privind implementarea POR 20071 2013 83,77 0,00 0,00 0,00 0,00 83,77 Asistenta tehnica imobile reabilitate in cadrul POR 2007-2013 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 Asistenta proiectare imobile finantate in cadrul POR 2007-2013 82,77 0.00 0,00 0,00 0,00 82,77 Asistenta tehnica la 72 imobile 60,00 0.00 0.00 0.00 0.00 60.00 70.02.05 Alimentări cu apă şi amenajări hidrotehnice. : : 6.816;21 0,00 0,90 0,00 9,00 6.816,21 70.02.05.01 Alimentări cu apă 6.816,21 0,00 0,00 0,00 0,00) 6.816,21 IA. Lucrări în continuare 689,61 0,00 0,00 0,00 0,00 689,61 Page 7

SURSE DE FINANTARE Contributi DENUMIREA OBIECTIVULUI a. n | PUSet | SURSE |cRepire| PUGET de Stat PROPRII LOCAL proprietari o 4 2 3 4 5 5 Extindere retele apa-canal Ronat ( zona Comoarei) HCL 281/2008 310,40 0,00 0,00 0,00 0,00 310,40 Extindere retele canal Ciarda Rosie - zona Matei Millo 510/2008 379,21 0,00 0,00 0,00 0,00 37921 B. Lucrări noi 5.953,40 0,00 0,00 0,00 000| 5.953,40 Sistem major canal - cartier Ciarda Rosie etll, HCL 467/2010 1.030,00 0,00 0,00 0,00 0,00) 1.030,00 Reabilitare conducta apa si bransamente zona Fabric, HCL 73/2011 1,00 0,00 0,00 0.00 0,00 1,00 Reabilitare conducta apa strada Uzinei, HCL. 74/2011 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Executie canalizare menajera Calea Sagului stapa i HCL 139/2009 206.40 0,00 0.00 0,00 000| 206,40 Extindere retele canal cartier Ciarda Rosie- zona Calea Buziasului FCL 220/2009 1.240,00 0.00 0,00 0,00 000| 1.240,00 Extindere retele canal cartier Ciarda Rosie- zona Urseni HCL 219/2009 2.475,00 0,00 0,00 0,00 0,00| 2.475,00 Intregiri retele apa-canal Municipiul Timisoara et.l, HCL 4862010 1.000,00 0,00 0,00 0,90 0,00 1.000,00 C. Dotări independente şi alte investiții 173,20 0,00 0,00 0,00 0,00 173,20 c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii 173.20 0.00 0.00 0,00 0,00 173,20 SF- Executie Fântâni ornamentale 143,20 0,00 0,00 0,00 0,00 143,20 SF Executie fantani publice forate in municipiul Timisoara 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,00 70.02.06. Iluminat public şi electrificări : A rurale II 8.574,23 0,00 0,00 0,00| 620,02| 7.954,21 A, Lucrări în continuare 8.574,23 0,00 0,00 0,00 620,02| 7.954,21 Extindere rețele iluminat public zona de nord, HCL 139/2005 4.633,82 0,00 0,00 0,00 820,02) 4.013,80 Extindere rețele iluminat public zona de sud, HCL 139/2005 3.940,41 0,00 0,00 0,00 0,00| 3.940,41 70.02.50 Alte servicii în domeniile i locuințelor, serviciilor și dezvoltării E : comunale 5.181,96 0,00 8,90 0,00 0,00; 5.781,96 A. Lucrări în continuare 1.714,88 0,00 0,00 0,00 0,00| 1.714,88 Reabilitare P-ţa losefin , HCL 414/2002HCL 350/2009 1.714,88 0,00 0,00 0,00 000| 1.714,88 B. Lucrări noi 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00, 2.000,00 Page 8

SURSE DE FINANTARE Contributi DENUMIREA OBIECTIVULUI a Asociati Buget SURSE CREDITE BUGET de Stat | PROPRII LOCAL proprietari 0 1 2 3 4 5 s Racord la rețeaua metropolitană existentă de fioră optică pentru proiectul Sistem de supraveghere pentru creşterea siguranței şi prevenirea criminalității din municipiul Timişoara HCL 358/18.06.2013 ș 200000) 000| 000| 0,00 0,00| 2.000,00 G.Dotări independente şi alte investiții 2.067,08 0,00 0,00 0,00 0,00) 2.067,08 b. Dotări independente 750,00 0,00 0,00 0,90 0,00 750,00 Achiziţie teren Centru Intermodal Regional de Transport Marfa - Remetea Mare 750,00 0.00 0.00 0,00 0,00 750,00 c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii 1.317,08 0,00 0,00 0,00 0,00| 1.317,08 Consultanta PIDU 3,15 0,00 0,00 0,00 0,00 3,15 Studii si proiecte pentru obtinere de finantare exierna 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 SF+PT Reabilitare sit istoric cartier Cetate Timi VI 200,00 ImIsoara 0,00 0,00 0,00 0,00) 200,00 PUZ Parc inovare 100,00 0.00 0.00 0,00 0.00 100,00 intabulare blocuri locuinte Zona steaua 3 (bl.23,25,80a 505) 150,00 0.00 0.00 0.00 000| 150.00 SF+PT racordare la retea metrapolitană (fibră optică), pentru "Sistemul de supraveghere pentru cresterea sigurantei si prevenirea criminalitatii in municipiul Timisoara" 50,00 0,00 0.00 0.00 0.00 50,00 SF+PT Trafic management si supraveghere video HCL 289/2011 11260) 000| 0,00 0.00 000, 112,50 CF+ Documentatie pentru modernizarea statiilor de transport public intermodal la nivelul Polului de Crestere Timisoara 1,33 0.00 0,00 0.00 0,00 1,33 PUG Municipiul Timisoara 500.00 0,00 0.00 0,00 0.00 500,00 PUZ-uri (Piata Timisoara 700, Zona Stadion) 100.00 0,00 0.00 0,00 0.00 100,00 Capitolul 74.02 Protecţia mediului 82.00 0.00 0.00 0.00 0,00 82,00 74.02.05 Salubritate si gestiunea deseurilor 82.00 0.00 0.00 0.00 000 32.00 C.Dotări independente şi alte investiții 82.00 0,00 0,00 0,00 0,00 82,00 | Dotări independente 82,00 0,00 0,00 0,00 0,00 82,00 |Achizitio freze pentru zapada 82.00 0.00 0.00 0.00 0.00 82.00 Capitolul 81.92 Combustibili si energie 366,72 0,00 0,00 0,00 0,00 366,72 81.02.06 Energie termică 366,72 0,00 0,00 0,00 0,09 366,72 Page 9

p SURSE DE FINANTARE II Contributi DENUMIREA OBIECTIVULUI aia A lati Buget SURSE CREDITE BUGET n Stat | PROPRII LOCAL proprietari o i 2 3 4 5 s A. Lucrări în continuare 20,00 0,00 0,00 9,00 9,00 20,00 Retehnologizarea, modernizarea si dezvoltarea sistemului centralizat de producere si distributie a energiei termice in municipiul Timisoara 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 Retehnologizarea centralelor termice de cartier prin instalarea unor unitati de cogenerare cu motoare termice CT BUZIAS HCL. 556/2006 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 Retennologizarea centralelor termice de cartier prin instalarea unor unitati de cu motoare termice- CT Dunarea HOL 556/2006 10,00 0,00 0.00 0,00 0,00 10.00 C. Dotări independente şi alte investiții 346,72 0.00 0.00 0,00 0.00 346,72 Studii şi proiecte 144,14 0,00 0,00 0,00 0,00 144,14 DALI+PT Reabilitare termica cladiri - proiectare obiective Municipiul Timisoara 14414 0.00 0.00 0.00 0.00 14414 e. Alte cheltuieli asimilate investitiilor 202,58 0,00 0,00 0,00 0,00 202,58 Transfer cota 19% din capitalul social SC nternational Recycling catre CLMT HCL 292/2012; majorare capital social SC nternational Recycling Energy SA HCL 395/2013 202,58 0,00 0,00 0,00 0,00 202,58 Capitolul 84.02 Transporturi 28.958,40 0,00 0,90 0,00 443,19| 28.515,21 84.02.03: Transport rutier 28.958,40 0,00 0,00 0,09[;:;: 443,18: 84.02.03.02 Transportul în comun 11.094,79 0,00 0,00 9,00 0,00| 11.094,79 A. Lucrări în continuare 2.900,00 0,00 0,00 0,00 000| 2.900,00 Sistem integrat pentru eficientizarea incasarilor si cheltuielilor la RATT HCL 401/2006;HCL 127/2012 2.900,00 0,00 0,00 0,00 000| 2.900,00 C. Dotări independente şi alte investiţii 8.194,79 0,00 0,00 0,00 0,00) 8.194,79 b.Dotări independente 7.527,18 0,00 0,00 0,00 0,00| 7.527,19 Maşini, echipamente si mijloace de transport 7.427,19 0,00 9,00 9,00 0,00| 7.427,19 Autobuze articulate (30 buc.) + Autocar 7.417,19 0,00 0,00 0,00 0,00 7.417,19 Achizitie tramvaie noi si modernizare depou HCL 428/2011 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale 100,00 9,00 9,90 0,05 0,00 100,00 Dotari centrul de semnalizari Rutiere 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 e. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii 667,60 0,00 0,00 0,00 0,00 857,60 Studii si proiecte Primarie 388,89 0,00 0,00 0,00 0,00 Studiu de circulație la nivelul Polului de Timi n, Crestere Timisoara (Plan mobilitate) 100,00 0.00 0.00 0.00 0.00 100,00 Page 10

SURSE DE FINANTARE | Contributi DENUMIREA OBIECTIVULUI ata A e ti Buget SURSE CREDITE BUGET “e | Stat | PROPRII LOCAL proprietari o 1 2 3 4 5 SF+PT Extindere retea troleibuz Dumbrăvița (accesabilitatea zonei prin extinderea retelei de troleibuz Timisoara-Dumbrăvița) HCL49/2012 28,73 0,00 0,00 0,00 0,00 ar Studiu privind reorganizarea circulației rutiere pe inelul | de circulaţie şi reproiectarea infrastructurii rutiere şi de transport public 74,40 0,00 0,00 0,00 0,00 74,40 SF+ PT Extindere retea troleibuz Ghiroda (accesabilitatea zonei prin extinderea retelei de troleibuz Timisoara-Ghiroda) HCL48/2012 120,76 0.00 0.00 0.00 0,00 120,76 SF+PT Reabilitarea liniilor de tramvai şi modernizarea tramelor stradale în municipiul Timişoara, traseul 2, Calea Stan Vidrighin 5.00 000 0.00 000 0.00 5.00 SF+PT Reabilitarea liniilor de tramvai şi modernizarea tramelor stradale în municipiul Timişoara, traseul 3, C. Buziaşului 5.00 000 0.00 0.00 0.00 5.00 SF+PT Reabilitarea linilor de tramvai şi modernizarea tramelor stradale în municipiul Timişoara, traseul 8, Str. Ardealul 500 0.00 000 0.00 000 5.00 SF+PT Reabilitarea liniilor de tramvai şi modernizarea tramelor stradale în municipiul Timişoara, traseul 9, str. loan Slavici, Str. Polona 50,00 0,00 0,00 0.00 0,00 50,00 Studii si proiecte RATT 278,71 0,00 0,00 0,00 9,90 278,71 SPF+SF Modernizare depou tramvaie - Bv. Dâmbovita 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 SPF+SF Depou tramvaie Calea Buziaşului 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.00 PT Extindere linie cale Mosniţa 500 0.00 0.00 0.00 0.00 5.00 SPF + SF Statie intermodala Dambovita 5.00 000 000 000 000 500 SF + CF Extindere linie cale tramvai Mosnita (Accesibilizarea zonei prin extinderea liniei de tramvai Timisoara-Albina) 258,71 0,00 0,00 0,00 0,00 258,71 84.02.03.01 Drumuri si poduri 6.691,60 0,00 0,08 0,00| 398,92| 6.292,68 A. Lucrări în continuare 1.442,97 0,00 0,00 0,00 398,92| 1.044,05 Consolidare Pod Uzina de Apa, HCL 361/2011 1.420,68 0,00 0,00 0,00 398,92 1.021,76 Consolidare pasaj Cal. Șagului, HCL 94/2007 22,29 0,00 0,09 0,00 0,00 22,29 B. Lucrări noi 50,00 2,00 0,00 0,00 0,00 50,00 Pasaj Piata Victoriei 50,00 0,00 0.00 0,00 0.00 50,00 Page 11

SURSE DE FINANTARE Contributi TOTAL e DENUMIREA OBIECTIVULUI „ui | Buget | SURSE BUGET 2013 Stat PROPRII CREDITE LOCAL proprietari | 9 1 z 3 4 5 6 C. Dotări independente şi alte investiții 5.198,63 0,00 0,00 0,00 0,00) 5.198,63 c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii 1.198,63 0,00 0,00 0,00 9,00 1.198,63 S.F.+ PT Amenajare Complex rutier zona Michelengelo ( 0b.3,4,5) 173,63 0.00 0,00 0,00 000| 173.63 SF+PT Pasaj Jiul 90,00 0,00 0.00 0,00 0,00 90,00 SF+PT Pasaj Popa Sapca 90,00 0,00 0,00 0.00 0,00 90,00 |SF+PT Pasaj Inferior Solventul 90,00 0.00 0.00 0.00 0.00 90.00 Realizare inel IV 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50.00 SPF + SF Realizare pasaj zona Dâmbovița - inel IV 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 SF+PT Podul Eroilor 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 SF+PT Podul Ştefan cel Mare 500 0.00 000 000 000 500 SF+PT Podul Tinereții 5.00 0.00 000 0.00 0.00 5.00 SF+PT Podul Muncii 5,00 0.00 0,00 0,00 0.00 5,00 SF+PT Reorganizarea circulației rutiere pe inelul | de circulaţie şi reproiectarea infrastructurii rutiere şi de transport public (Pasaj Piața Victoriei) 680.00, 000| 0.00, 0,00 000| 680,00 e. Alte cheltuieli asimilate investitiilor 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00, 4.000,00 Majorare capital social la SC Dumuri Municipale SA HCL 214/2013 4.000,00 9,00 0,00 0,00 0,00| 4.000,00 84.02.03.03 Străzi 11.172,01 0,00 09,00 9,00 44,27| 11.127,74 A. Lucrări în continuare 394 0.00 0.00 0.00 0.00 894 Amenajare str. Neculce HCL 25/2010 894 0.00 0.00 0.00 0.00 894 B. Lucrări noi 10.934,78 0,00 0,90 0,00 0,00| 10.934,78 Amenajare zona Petuniei -Magnoliei HCL 319/2010 501,00 0.00 0,00 0.00 000| 501,00 Executie drum de legatura C. Buziasului - str. Siemens, sens giratoriu Calea Buziasului;parcare publica 500,00 0,00 0,00 0,00 0,0 500,00 Amenajare zona Weismuller-Laurenţiu Nicoară HCL 278/2011 100 000 0.00 000 0.00 100 PT+ modernizare si extindere Blv. Sudului HCL 28/2010 1,00 0,00 0.00 0.00 0,00 1,00 Page 12

SURSE DE FINANTARE Contributi DENUMIREA OBIECTIVULUI a A e tii Buget SURSE CREDITE BUGET n "| Stat | PROPRII LOCAL proprietari 9 1 2 3 4 5 Amenajare str.Edgar Quinet HCL 261/2009 1,00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,00 Amenajare str. Gladialeior HCL 42/2011 269,85 0,00 0,00 0,00 0,00 269,85 Amenajare Zona Campului HCL 39/2011 1.866,21 0,00 0,00 0,00 0,00 1.866,21 Reamenajare geometrie intersectie P-ta Balcescu HCL46/2012 171900| 000| 000| 0.00 000| 1.719,00 Amenajare str . Gh. Catoşgman HCL 41/2011 1.295,03 0.00 0.00 0,00 000| 1.295,03 Amenajare legătură între str. Torac şi Calea Stan Vidrighin HCL77/2012 157787 000| 000|) 0.00 000, 1.577,87 Amenajare str. Muzicescu HCL 395/2009 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 A j tr. Brazilor HCL 24/2010 menajare Sr. STazior 280.48 0.00 0.00 0,00 000| 280,48 Amenajare anul 1848 HCL40/2011 922,34 0,00 0,00 0,00 0,00 922,34 C. Dotări independente şi aite investiții 228,29 0,00 0,00 0,00 44,27 184,02 c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii 228,29 0,00 0,00 0,00 44,27 184,02 SF+PT Amenajare Zona Campului 4427 0.00 0,00 0.00 4427 0,00 SF+PT Largire 4 benzi Calea Martirilor 76,50 0,00 0.00 0,00 0.00 76.50 SF+PT Reamenajare geometrie intersectie P- ta Balcescu 17,43 0,00 0,00 0,00 0,00 17,43 SF+PT Amenajare str. Gh. Cotoşman 19,76 0,00 0.00 0,00 0,00 19,76 SF+PT Amenajare legătură între str. Torac şi Calea Stan Vidrighin 8,33 0,00 0,00 0,00 0,00 8,33 SF+PT Drum de legatura C. Buziasului - str. Siemens, sens giratoriu Calea Buziasului;parcare publica 82,00 0,00 0,00 0,00 0,00 82,00 i DIRECTOR DIRECȚIA econchle Ă Smaranda HARACICU Îl NI | ÎI FĂ Verificat, SEF SERVICIUL. PFLRN Gabriela/ BICA 7 DIRECTOR DIRECTIA D Aurelia Întocmit, CONSILIER SERVICIUL PFURN [-uininița TOMA Page 13 N

Atasament: Anexa_1.pdf

JUDETUL TIMIS MUNICIPIUL TIMISOARA BUGETUL LOCAL ANEXA 1 Hotarârea NF. sims DENUMIREA INDICATORILOR puei po3 POD wueifo1qd SECTIUNEA DE FUNCTIONARE + SECTIUNEA DE DEZVOLTARE TOTAL VENITURI 00.01 1,062.345,48 2.821,00 1.085.166,48 VENITURI PROPRII 48.02 494.437,59 627,48 495.065,07 1. VENITURI CURENTE 00.02 641.891,59 646,48 642.538,07 A. VENITURI FISCALE 00.03 586.721,10 546,48 587.367,58 At. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT Si CASTIGURI DIN CAPITAL 00.04 301.558,33 627,48 302.185,81 A11. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE 00.05 2.294,82 0,00 2.294,82 impozit pe profit 01.02 2.294,82 0,00 2.294,82 Impozit pe profit de la agentii economici —_ N m TI OI GI O 01.02.01 2.294,82 0,00 2.294,82 A12. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE o 00.06 298.588,52 627,48 299.218,00 impozit pe venit o = 93.02 10.150,04 0,00 10.150,04 impozitul pe veniturile din transferul proprietatitor imobiliare din patrimoniul personal — = 03.02.18 10.150,04 0,00 10.180,04 Cote si sume defalcate din impozitul pe venit N _ 04.02 288.438,48 627,48 289.065,96 Cote defalcate din impozitul pe venit m pe 04.02.01 287.942,48 500,48 288.442,96 Sume alocate de fa consiliul judetean pentru echilibarea bugetelor locale t — 04.02.04 496,00 127,00 823,00 A13. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL E) a 00.07 674,99 0,06 574,59 Aite impozite pe venit, profit si castiguri din capitai o _ 05.02 674,99 0,06 674,98 Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital = = 05.02.50 674,99 0,00 874,99| A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE m _ 00.09 97.672,33 0,00 97.672,33 impozite si taxe pe proprietate o 07.02 97.672,33 0,00 $7.672,33 impozit pe cladiri o N 07.02.01 81.664,91 0,00 81.664,91 Impozit pe cladiri - PF — N 07.02.01.01 27.028,17 0,00 27.0286,17 Pag. 1/24

DENUMIREA INDICATORILOR puei po3 Joyeotpuț pod yeqosde ue16014 WBIBOIA impozit pe clai PJ 07.02.01.02 54.638,74 0,00 54.638,74 impozit pe terenuri 23 07.02.02 10.190,73 0,00 10.190,73 Impozit pe terenuri - PF 24 07.02.02.01 6.381,91 0,00 6.381,91) impozit pe terenuri - P3 25 07.02.02.02 3.589,48 0,00 | 3.589,48 impozit pe terenurile extravilane 26 07.02.02.03 219,34 0,00 219,34) Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de stat = restante anii anteriori = 27 07.02.03 5.859,04 0,00 5.659,04) Alte impozite si taxe de proprietate 28 07.02.50 157,85 0,00 157,65) Ad. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII 29 00.10 186.651,68 19,00 186.670,68| Sume defalcate din TVA 30 11.02 152.216,00 19,00 —_ 152.235,00| Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, munici Tr, sectoarelor si Municipiului Bucuresti 31 11.02.02 182.073,00 0,00 152.073,00 | Sume defalcate din TVA pt ech rarea bugetelor locale 32 11.02.06 143,00 19,00 182.00) Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servici 33 12.02 698,08| 0,00 655,06 Taxe hoteliere 34 12.02.07 698,06 0,00 698,08 Taxe pe servicii specifice 35 15.02 253,01 0,00 253,01 impozit pe spectacole 36 15.02.01 251,81 0,00 251,81 Alte taxe pe servicii specifice 37 15.02.50 1,20 0,00 1,20 Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati 38 16.02 33.484,61 0,00 33.484,81 Taxa asupra mijloacelor de transport 39 18.02.02 29.531,60 0,00 29.531,60 Taxa asupra mijloacelor de transport - PF 40 16.02.02.01 20.973,00 0,00 20.973,00 Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ 41 16.02.02.02 8.558,60 0.00 8.558,60 Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare 42 16.02.03 128,01 0,00 128,01) Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de aciivitati 43 16.02.50 3.825,00 0,00 3.825,00 AS. ALTE IMPOZITE Si TAXE FISCALE 44 00.11 838,76 0,00 838,76 Alte impozite si taxe fiscale 45 18.02 838,76 0,00 838,76 Alte impozite si taxe 46 18.02.50 838,76 0,00 838,76 C. VENITURI NEFISCALE 47 00.12 55.170,49 0,00 55.170,48 C1. VENITURI DIN PROPRIETATE 48 00.13 38.055,84 0,00 38.055,84 Venituri din proprietate 43 30.02 38.036,50 0,00 38.036,50 Pag.2724

DENUMIREA INDICATORILOR puei po Joțeolpuț po) yeqosde ureibo1y ejuențul WelBoly Venituri din concesiuni si inchirieri 30.02.05 38.036,50 0,00 38.036,50 Venituri din dobanzi 51 31.02 19,34 0,00 19,34 Alte venituri din dobanzi 52 31.02.03 18,34 0,00 19,34 C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII 53 00.14 17.114,65 0,05 17.114,85 Venituri din prestari de servicii si aite activitati 34 33.02 304,47 0,00 304,47 Contributia persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social 55 33.02.12 276,47 0,00 276,47) Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri 56 33.02.28 28,00 0,00 28.00| Venituri din taxe administrative, eliberari de permise 57 34.02 2.625,02 0,00 2.625,02) Taxe extrajudiciare de timbru 58 34.02.02 2.625,02 0,00 2.625,02 Amenzi, penalitati si confiscari 59 35.02 9.613,52 0,00 9.613,52 Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate conform dispo: 60 35.02.01 9.609,52 0,00 9.609,52 Alte amenzi, penalitati si confiscari 61 35.02.50 4,00 0,00 4,00 Diverse venituri 62 36.02 4.569,64 0,00 4.569,64 Taxe speciale 63 36.02.06 3.369,64 0,00 3.369,64 Alte venituri 64 36.02.50 1.200,00 9,00 1.200,00 Transferuri voluntare, altele decat subventiile 65 37.02 2,00 9,00 2,00 Donatii si sponsorizari 66 37.02.01 2,00 0,00 2,00 Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului iocal (cu semnul minus) 87 37.02.03 -53.246,68 -180,58 -53.427,26 Varsaminte din sectiunea de functionare 58 37.02.04 53.246,68 180,58 53.427,26 H. VENITURI DIN CAPITAL 69 00.15 2.264,00 0,00 2.264,00 Venituri din valorificarea unor bunuri 70 39.02 2.264,00 0,00 2.264,00 Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului 71 39.02.03 830,45 0,00 830,45 Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat 72 38.02.07 1.033,55 0,00 1.033,55 Depozite speciale peniru constructii de construinte 73 38.02.10 400,00 0,00 400,00 OPERATIUNI FINANCIARE 74 00,16 2.500,00 0,00 2.500,00 incasari din acordarea imprumuturilor acordate 75 40.02 2.500,00 0,00 2.500,00 Sume din excedentul bugetului local utilizate peniru finantarea cheltui r sectiunii de dezvoltare””) 76 40.02.14 2.500,00 0,00 2.500,00 IV. SUBVENTII ” 00.17 170.105,54 2.174,52 172.280,06 SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 78 00.18 170.105,54 2.174,52 172.280,06& Pag.3/24

DENUMIREA INDICATORILOR puei po3 POI ,eqoide ueifold JEDI LUBIBOIY Subventii de la bugetul de stat 42.02 170.105,54 2.174,52 172.280,06 A. De capital 80 164.967,07 2.174,52 187.141,53 Suventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea investitiilor in sanatate 81 42.02.16 4.500,00 9,00 4.500,00 Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea altor investitii in sanatate 82 42.02.16.03 4.500,00 0,00 4.500,00 Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din FEN postaderare 83 42.02.20 160.467,07 2.174,52 162.641,59 B. Curente 34 5.138,47 0,00 5.138,47 Ajutor pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni si combustibil petrolier 85 42.02.34 35,87 0,00 35,57 Subventii de la bugetul de stat pentru finantarea sanata 86 42.02.41 5.102,90 0,00 5.102,90 Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate 87 45.02 245.584,35 0,00 245.584,35 Fondul European de Dezvoltare regionala 88 45.02.01 136.488,73 0,00 136.488,73 Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent 89 45.02.01.01 115.688,73 0,00 115.688,73 Sume primite in contul platilor efectuate in anil anteriori 90 45.02.01.02 17.500,00 0,00 17.500,00| Prefinantari 91 45.02.01.03 3.300,00 0,00 3.300,00| Fondul Social European 92 45.02.02 19.050,00 0,00 19.050,08| Sume primite în contul platilor efectuate în anul curent 93 45.02.02.01 15.050,00 0,00 15.050,00 Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori 94 45.02.02.02 4.000,00 0,00 4.000,00 Fondul de Coeziune 95 45.02.03 90.045,62 0,00 30.045,62 Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent 96 45.02.03.01 65.000,00 0,00 65.000,00 Sume primite în contul platilor efectuate in anii anteriori 97 45.02.03.02 7.045,82 0,00 7.045,62 Prefinantari 98 45.02.03.03 18.000,00 0,00 18.000,00 TOTAL CHELTUIELI 95 50.02 1.064.292,73 2.821,00 1.067.113,73] CHELTUIELI CURENTE 100 01 951.556,97 3.215,90 954.772,87 TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL 101 10 201.575,20 -50,00 201.525,20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 102 20 219.562,75 696,48 220.259,23 TITLUL III DOBANZI 103 30 21.116,85 0,00 21.116,65 TITLUL IV SUBVENTI 104 40 86.600,00 -180,58 86.419,42 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 105 51 12.676,88 2.750,00 15.426,58| Tittul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 106 56 386.223,61 0,00 386.223,61 Pag. 4/24

DENUMIREA ÎNDICATORILOR puei po9 POD yeqoide utelfoi1d ejuonțul UeiBald LUL IX ASISTENTA SOCIALA 07 57 19.101,88 0,00 19.101,88; TI TLUL X ALTE CHELTUIELI 08 59 4.700,00 0,00 4.700,00, x ELTUIELI DE CAPITAL 09 70 77.810,73 -394,90 77215,83| LUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 10 71 73.588,73 -575,48 73.013,25 111 72 4.022,00 180,58 4.202,58 TI TLUL XII ACTIVE FINANCIARE TLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE 12 81 35.125,03 0,00 35.125,03 Ja artea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE 113 50.02 78.181,94 -550,00 77.631,94 utoritati publice si actiuni externe 14 51.02 51,113,04 -50,00 51.063,04 I ELTUIELI CURENTE 15 01 48.910,17 -83,02 48.827,15 LUL | CHELTUIELI DE PERSONAL 16 10 32.464,34 -50,00 32.414,34 17 20 14.445,83 -33,02 14.412,81 LUL X ALTE CHELTUIELI 118 59 2.000,00 0,00 2.000,00 T TLUL II BUNURI Si SERVICII 7 H ELTUIELI DE CAPITAL 18 70 2.202,87 33,02 2.235,89 4 GIEIEIEIGIE TLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 20 7 2.202,87 33,02 2.235,89i Din total capitol i executive si legislative 51.02.01 51.113,04 -50,00 51.063,04 executive 51.02.01.03 51.113,04 -50,00 51.063,04 Alte servicii publice generale 54.02 5.952,25 -500,00 5.452,25 CHELTUIELI CURENTE 01 3.961,00 -500,00 3.461,00 TITLUL Il BUNURI SI SERVICII 20 1.000,00 -500,00 500,00 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 51 2.961,00 0,00 2.961,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 70 0,00 0,00 0,00 TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE 81 1.991,25 0,00 1.991,25 Din total capitol! Fond pentru garantarea imprumuturitor externe, contracte/garantaie de administra: publice focale 29 54.02.07 503,13 0,00 803,13 Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor 130 54.02.10 2.926,00 0,00 2.926,00 Alte servicii publice generale 131 54.02.50 2.423,12 -500,00 1.923,12 Tranzactii privind datoria publica si d2mprumuturi 132 55.02 21.116,65 0,00 21.116,65 CHELTUIELI CURENTE 33 01 21.116,65 0,00 21.115,65| Pag. 5/24

DENUMIREA INDICATORILOR pusi pod POD ,eqosde ureiBo1d eyuonpul Jeounosi ureibotd TITLUL îll DOBANZI 34 30 21.118,65 0,00| 21.118,65 CHELTUIELI DE CAPITAL 35 70 0,00 0,00 0,00 Din tota! capitol Partea a ll-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA 58.02 16.131,10 0,00| 16.131,16 Ordine publica si siguranta nationala 61.02 16.131,10 0,00| 16.131,10 CHELTUIELI CURENTE 01 15.980,00 0,00 15.980,00 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 10 13.000,00 0,00 13.000,00 TITLUL II BUNURI Si SERVICII 20 2.770,00 0.00) 2.770,90 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 51 10,00 0,00 10,00 TITLUL X ALTE CHELTUIELI 59 200,00 0,00 200,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 70 151,10 0,00 151,10 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 71 151,10 0,00 151,10 Din total capitol Ordine publica 61.02.03 15.321,10 0,00 | | 15.321,10! Politie comunitara 61.02.03.04 15.321,10 0,00 15.321,10, Protectie civila si protectia contra incendiilor 81.02.05 810,00 0,00 810,00 Partea a lll-a CHELTUIELI! SOCIAL-CULTURALE 63.02 330.477,72 3.954,50 334.432,22 invatamant 85.02 167.994,39 554,50 168.548,83 CHELTUIELI CURENTE ai 164.354,86 579,50| 164.934,36 TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL 10 118.569,00 0,00 118.569,00 TITLUL îl BUNURI SI SERVICII 20 42.071,93 579,50 42.651,43 Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 56 206,05 0,00 | 206,05 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 57 1.007,88 0,00 1.007,88 TITLUL X ALTE CHELTUIELI 59 2.500,00 0,00| 2.500,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 70 3.488,91 -25,00 3.463,91 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 71 3.488,91 -25,00 3.463,91 TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE 81 150,62 0,00 150,62 Din total capitol Invatamant prescolar si primar 159 85.02.03 86.683,38 -18,80 86.666,58 Pag. 6/24

DENUMIREA INDICATORILOR puel po poD yeqoide wel6o1q Byuonţiul Invatamant prescolar 160 65.02.03.01 31.964,12 -16,80 31.847,32 invatamant primar 181 65.02.03.02 54.719,26 0,00 54.719,26 invatamant secundar 162 65.02.04 80.168,79 571,30 80.740,09 Invatamant secundar inferior 163 65.02.04.01 150,00 0,00) 150,00 Invatamant secundar superior 184 865.02.04.02 78.579,09 571,30| 79.150,39 invatamant profesional 165 65.02.04.03 1.439,70 0,00 1.439,70 invatamant postliceal 166 85.02.05 1.142,22 0,00 1.142,22 Sanatate 167 66.02 30.042,23 2.750,00 32.792,23 CHELTUIELI CURENTE 188 01 20.312,32 2.750,00 23.062,32 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 69 10 4.698,90 0,00 4.898,90 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 70 20 5.191,12 0,00 5.191,12 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 171 51 7.717,82 2.750,00 10.467,82| Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 72 56 2.704,48 0,00 2.7044) CHELTUIELI DE CAPITAL 73 70 9.729,91) 0,00 na 9.729,91) TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 74 71 9.729,91 0,00 9.729,91 Din tota! capitol Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi 75 66.02.06 25.052,21 2.750,00 27.802,21 Spitale generale 75 66.02.06.01 25.052,21 2.750,00 27.802,21 Servicii de sanatate publica 177 66.02.08 4.990,02 0,00 4.990,02 Cultura, recreere si religie 178 67.02 72.187,38 650,00 72.837,38| CHELTUIELI CURENTE 78 01 63.119,00 650,00, 83.789,00 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 10 14.860,72 0,00 14.880,72 TITLUL I! BUNURI SI SERVICII 81 20 46.993,40 650,00 47.643,40 Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 82 56 1.264,88 0,00 | 1.264,88) CHELTUIELI DE CAPITAL 83 70 8.917,77 0,00| 1 8.917,77) TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 84 71 8.917,77 0,00 8.917,77 TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE 85 81 150,61 0,00 150,81 Din totai capitol Pag. 7/24

DENUMIREA INDICATORILOR pusi po9 JOJEIIPUt po yeqoide uweifotd Jeoyjosi Ure15OI culturale 186 67.02.03 27.015,59 0,00 27.015,58 Institutii publice de spectacole si concerte 187 67.02.03.04 21.099,13 0,00 21.099,13 Case de cultura 188 67.02.03.06 5.916,46 0,00 5.916,46 recreative si sportive 189 67.02.05 43.064,29 500,00 43.564,29 190 67.02.05.01 19.323,36 500,00 19.823,38| 191 67.02.05.03 23.740,93 000| 23.740,93| Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement Alte servicii dZ'n domeniile culturii, recreerii si reli 192 67.02.50 2.107,50 150,00 2.257,50) Asigurari si asistenta sociala 193 88.02 0.253,72 0,00 60.253,72 CHELTUIELI CURENTE 194 01 59.882,72 0,00 59.882,72 TITLUL i CHELTUIELI DE PERSONAL 195 10 17.982,24 0,00 17.882,24 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 196 20 5.583,72 0,00 5.583,72 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 197 51 1.975,17 0,00 1.875,17 Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 198 56 16.247,59 0,00 16.247,58 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 198 57 18.094,00 0,00 18.084,00, CHELTUIELI DE CAPITAL 200 70 371,00 0,00 371,00) TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 201 71 371,00 9,00 371,00 Din total capitol Asistenta sociala in caz de boli 202 68.02.05 14.820,78 0,00 14.820,79 Asistenta sociala în caz de invaliditate 203 68.02.05.02 14.820,79 0,00 14.620,79 Asistenta sociala pentru familie si copii 204 68.02.06 17.328,64 0,00 17.328,64| Crese 205 68.02.11 1.402,29 0,00 1.402,29 Prevenirea excluderii sociale 206 68.02.15 26.872,00 0,00 26.872,00 Ajutor social 207 68.02.15.01 21.862,00 0,00 21.862,00 Cantine de ajutor social 208 68.02.15.02 5.010,00 0,00 5.010,00| Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale 209 68.02.50 30,00 0,00 30,05| Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE 210 69.02 160.001,88| 0,00 160.001,88 Locuinte, servicii si dezvoltare publica 211 70.02 138.185,18 0,00 138.185,18 CHELTUIELI CURENTE 212 01 94.358,01 0,00 94.358,01 TITLUL H BUNURI SI SERVICII 213 20 38.922,43 0,00 38.922,43 Pag.8/24

DENUMIREA INDICATORILOR puei po9 POD yeqosde wesBo1y Jeoynoa1 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 214 51 12,89 0,00 12,88 Titlul VII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 215 56 55.422,69 0,00 55.422,69 CHELTUIELI DE CAPITAL 216 70 23.382,32 0,00 23.382,32 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 217 71 23.382,32 0,00 23.382,32 TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE 218 E) 20.444,85 0,00 20.444,85 Din total capitol Locuinte 219 70.02.03 3.571,63 0,00 3.571,83 Dezvoltarea sistemului de locuinte 220 70.02.03.01 3.571,83 0,00 3.571,63 Alte cheltuieli în domeniul locuintelor 221 70.02.03.30 0,00 0,00 0,00 Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice 222 70.02.05 23.421,21 0,00 23.421,21 Alimentare cu apa 223 70.02.05.01 23.421,21 0,00 23.421,21 iluminat public si electrificari rurale 224 70.02.06 16.154,21 0,00 16.154,21| Aite servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale 225 70.02.50 95.038,13 0,00 95.038,13| Protectia mediului 226 74.02 21.816,76 0,00 21.815,70| CHELTUIELI CURENTE 227 01 21.734,70 0,00 21.734,70| TITLUL II BUNURI SI SERVICII 228 20 21.000,00 0,00 21.000,00 Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 229 56 734,70 0,00 73470 CHELTUIELI DE CAPITAL 230 70 82,00 0,00 82,00 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 231 71 82,00 0,00 82,00 Din total capitol Salubritate si gestiunea deseurilor 232 74.02.05 21.082,00 0,00 21.082,00 Salubritate 233 74.02.05.01 12.082,00 0,00 12.082,00 Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor 234 74.02.05.02 9.000,00 0,00 9.000,00 Canalizarea si tratarea apelor reziduale 235 74.02.06 734,70 0,00 734,70 Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE 236 79.02 479.500,09 -583,50 478.916,59 Combustibili si energie 237 81.02 274.826,63 0,00 274.826,63 CHELTUIELI CURENTE 238 01 274.640,49 -180,58 274.459,91 TITLUL IV SUBVENTII 239 40 52.000,00 -180,58 51.818,42 Pag.9/24

DENUMIREA INDICATORILOR pusi po9 yeqosde weifo14 POD Titlul Viil PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 240 56 222.640,49 0,00 222.640,49 CHELTUIELI DE CAPITAL 241 70 186,14 180,58 366,721 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 242 71 164,14 0,00 184,14) TITLUL XII ACTIVE FINANCIARE 243 72 22,00 180,58 202,58 Din total capitol Energie termica 244 81.02.08 274.826,63 0,00 | 274.826,63 Transporturi 245 84.02 204.673,46 583,50 CHELTUIELI CURENTE 246 01 163.187,05 0,00 204.089,56| 163.187,05| TITLUL II BUNURI SI SERVICII 247 20 41.584,32 0,00 41.584,32 TITLUL IV SUBVENTII 248 40 34.800,00 0,00 34.600,00 Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 249 56 87.002,73 0,00 87.002,73 CHELTUIELI DE CAPITAL 250 70 29.098,71 -583,50 28.515,21 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 251 71 25.088,71 -583,50 24.515,21 TITLUL XII ACTIVE FINANCIARE 252 72 4.000,00 9,00 4.000,00 TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE 253 81 12.387,70 0,00 12.387,70 Din total capitoi Transport rutier 254 84.02.03 204.673,46 -583,50 204.089,96 Drumuri si poduri 255 84.02.03.01 67.027,16 0,00 67.027,16 Transport in comun 256 84.02.03.02 66.546,03 -583,50 85.982,53 Strazi 257 84.02.03.03 71.100,27 0,00 71.100,27| Alte cheltuieli în domeniul transporturilor 258 84.02.50 0,00 0,00 0,00) Partea a Vil-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT 259 96.02 0,00 0,00 0,00 REZERVE 260 97.02 0,00 0,00 0,00 EXCEDENT 261 98.02 0,00 0,00 0,00 DEFICIT 262 98.02 1.947,25 0,00 1.947,25 SECTIUNEA FUNCTIONARE SECTIUNEA FUNCTIONARE 593.783,38 465,90 594.249,28| TOTAL VENITURI 00.01 593.783,38 485,90 594.249,28 Pag. 10/24

DENUMIREA INDICATORILOR pod PO) yeqoide wei6o1qd Byusngul VENITURI PROPRII 48.02 489.673,59 627,48 490.301,07 I. VENITURI CURENTE 00.02 588.644,91 465,90 589.110,81 A. VENITURI FISCALE 00.03 586.721,10 645,48 587.367,58 Ai. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL 00.04 301.558,33 627,48 302.185,81 A11. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE 00.05 2.294,82 0,00 2.294,82 impozit pe profit m tool m 01.02 2.294,82 0,00 2.294,82 Impozit pe profit de la agentii economici 01.02.01 2.294,82 0,00 2.294,82 A12. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE 00.06 298.588,52 627,48 299.216,00 impozit pe venit 11 03.02 10.150,04 0,00 10.150,04 Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal 12 03.02.18 10.150,04 0,00 10.150,04 Cote si sume defalcate din impozitul pe venit 13 04.02 288.438,48 627,48 289.065,98 Cote defalcate din impozitul pe venit 14 04.02.01 287.942,48 500,48 288.442,96 Sume alocate de la consiliul judetean pentru echilibarea bugetelor locale 15 04.02.04 496,00 127,00 623,00 A13. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL 16 00.07 674,99 0,00 574,93 Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital 17 05.02 674,99 0,00 674,93| Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital 18 05.02.50 674,98 0,00 674,99 A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE 19 00.08 97.672,33 0,00 57.672,53| impozite si taxe pe proprietate 20 07.02 97.672,33 0,00 97.672,33 impozit pe cladiri 21 07.02.01 81.664,91 9,00 81.664,91 Impozit pe cladiri - PF 22 07.02.01.01 27.028,17 0,00 27.026,17 Impozit pe cladiri - PJ 23 07.02.01.02 54.638,74 0,00 54.638,74 impozit pe terenuri 24 07.02.02 10.190,73 0,00 10.190,7 Impozit pe terenuri - PF 25 07.02.02.01 6.381,91 0,00 6.381,91) Impozit pe terenuri - PJ 26 07.02.02.02 3.589,48 0,00 3.589,48 Impozit pe terenurile extravilane 27 07.02.02.03 219,34 0,00 219,34 Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de stat = restante anii anteriori = 28 07.02.03 5.659,04 0,00 5.658,04 Alte impozite si taxe de proprietate 29 07.02.50 157,65 0,00 157,85 A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII 30 00.10 186.651,68 18,00 186.670,58| Sume defalcate din TVA 31 11.02 152.216,00 19,00 152.235,00 Pag. 11/24

DENUMIREA INDICATORILOR pue1 po POI yeqosde ueifo1d 1e9ymos1 LUBSBOIA Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata peniru finantarea cheltuielilor descentralizate ta nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti 11.02.02 152.073,00 0,00 152.073,00 Sume defalcate din TVA pt echilibrarea bugetelor locale 33 11.02.06 143,00 19,00 162,00 Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii 34 12.02 698,06 0,00 698,08 Taxe hoteliere 35 12.02.07 598,06 0,00 698,06 Taxe pe servicii specifice 36 15.02 253,01 0,00 253,01 impozit pe spectacole 37 15.02.01 251,81 0,00 251,81 Alte taxe pe servicii specifice 38 15.02.50 1,20 0,00 1,20 Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati 39 16.02 33.484,61 0,00 33.484,61 Taxa asupra mijloacelor de transport 40 16.02.02 29.531,60 0,00 29.531,80 Taxa asupra mijloacelor de transport - PF 41 16.02.02.01 20.973,00 0,00 20.973,00 Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ 42 16.02.02.02 8.558,60 0,00 8.558,60 43 18.02.03 128,01 0,00 128,01 Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati 44 16.02.50 3.825,00 0,00 3.825,00 A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE 45 00.11 838,78 0,90 838,76 Alte impozite si taxe fiscale 46 18.02 838,76 0,00 838,76 Alte impozite si taxe 47 18.02.50 858,76 0,00 838,76) C. VENITURI NEFISCALE 48 00.12 1.923,81 -180,58| 1.743,23| C1. VENITURI DIN PROPRIETATE 49 00.13 38.055,84 0,00] 38.055,84 Venituri din proprietate 50 30.02 38.036,50 0,00 38.038,50 Venituri din concesiuni si 51 30.02.05 38.036,50 0,00 38.036,50 Venituri din dobanzi 52 31.02 19,34 0,00 19,34 Alte venituri din dobanzi 53 31.02.03 19,34 0,00 19,34 C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII 54 00.14 -36.132,03 -180,58 -36.312,61| Venituri din prestari de servicii si alte activitati 55 33.02 304,47 0,00 304,47! Contributia persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social 56 33.02.12 276,47 0,00 276,47 Venituri din recuperarea chelti lor de judecata, imputatii si despagu 57 33.02.28 28,00 0,00 28,00 Venituri din taxe administrative, eliberari de permise 58 34.02 2.625,02 0,00 2.625,02 Taxe extrajudiciare de timbru 59 34.02.02 2.825,02 0,00 2.625,02 Amenzi, penalitati si confiscari sa 35.02 5.613,52 9,00 9.613,52 Pag. 12/24

DENUMIREA INDICATORILOR puei po3 Joyeolpul POI we1fo1d Ejuonul Wes6o1d Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate conform dispozitiilor legale 35.02.01 9.609,52 0,00 9.609,52| Alte arnenzi, penalitati si confiscari 82 35.02.50 4,00 0,00 400| Diverse venituri 63 36.02 4.569,64 0,00 4.569,64) Taxe speciale 64 36.02.06 3.369,64 0,00 3.369,64 Alte venituri 65 36.02.50 1.200,00 0,00 1.200,00 Transferuri voluntare, altele decat subventiile 66 37.02 -53.244,68 -180,58 -53.425,28 Donatii si sponsorizari 87 37.02.01 2,00 0,00 2,00 Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus) 68 37.02.03 -53.246,68 -180,58 -53.427,25| IV. SUBVENTII RE 00.17 5.138,47 0,00 5.138,47 SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 70 00.18 5.138,47 0,00 5.138,47 Subventii de la bugetul de stat 71 42.02 5.138,47 0,06 5.138,47 B. Curente 72 5.138,47 0,00 5.138,47 Ajutor pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni si combustibil petrolier 73 42.02.34 35,57 0,00 35,57 Subventii de la bugetul de stai pentru finantarea sanatatii 74 42.02.41 5.102,90 0,00 5.102,90 TOTAL CHELTUIELI 75 50.02 593.783,38 465,90 594.249,28 HELTUIELI CURENTE 76 01 558.658,35 465,90 559.124,25| ITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL 77 10 201.575,20 -50,00 201.525,20| ITLUL if BUNURI SI SERVICII 78 20 219.562,75 596,48 220.259,23 TLUL Hi DOBANZI 79 30 21.116,85 0,00 21.118,65 TLUL IV SUBVENTII 80 40 86.600,00 -180,58 86.419,42 TLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 81 51 6.001,87 0,90 5.001,87 TLUL IX ASISTENTA SOCIALA 82 57 19.101,88 0,00 19.101,88| TLUL X ALTE CHELTUIELI 83 59 4.700,00 0,00 4.700,00| TLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE 84 81 35.125,03 0,00 35.125,03 FIER A artea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE 85 50.02 75.881,07 -583,02 75.298,05 utoritati publice si actiuni externe 86 51.02 48.910,17 -83,02 48.827,15 HELTUIELI CURENTE 87 of 48.910,17 -83,02 48.827,15 TLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 88 10 32.464,34 -50,00 32.414,34| <SJGIEIE TLUL II BUNURI SI SERVICII 89 20 14.445,83 -33,02 TE41251) Pag. 13/24

DENUMIREA INDICATORILOR puei po JoțBOIPUI POD yeqoude uie1foid JeoyyDos TITLUL X ALTE CHELTUIELI 59 2.000,90 0,00 Din tota! capitol Autoritati executive i legislative 91 51.02.01 48.910,17 -83,02 48.827,15| Autoritati executive 92 51.02.01.03 48.910,17 -83,02 48.827,15 Alte servicii publice generale 93 54.02 5.854,25 -500,00 5.354,25) CHELTUIELI CURENTE 94 01 3.863,00 -500,00 3.363,00) TITLUL II BUNURI Si SERVICII 95 20 1.000,00 -500,00 500,00| TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 96 51 2.863,00 0,00 7.863,00, TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE 97 81 4 1.991,25 0,00 1.891,25| 1 Din tota! capitol Fond pentru garantarea imprumuturilor externe, contracte/garantate de administratiile publice locale 98 54.02.07 603,13 0,00 603,13 Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor 99 54.02.10 2.828,00 0,00 2.828,00 Alte servicii publice generale 100 54.02.50 2.423,12 -500,00 1.923,12 Tranzactii privind datoria pubiica si dz 'mprumuturi 01 55.02 21.116,65 0,00 21.118,65 CHELTUIELI CURENTE 02 01 21.116,65 0,00 21.116,65 TITLUL ill DOBANZI 03 30 21.116,65 0,00 21.116,65 Din total capitol Partea a ll-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA 58.02 15.980,00 0,00 15.980,00 Ordine publica si siguranta nationala 61.02 15.980,00 0,00 15.980,00 CHELTUIELI CURENTE 01 15.980,00 0,00 15.880,00 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 10 13.000,00 0,00|- 13.000,00 TITLUL il BUNURI SI SERVICII 20 2.770,00 0,00 2.770,00 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 51 10,00 0,00 10,00 TITLUL X ALTE CHELTUIELI 110 59 200,00 0,00 200,00, Din total capitol Ordine publica 111 61.02.03 15.170,00 0,00 15.170,00 ie comunitara 12 61.02.03.04 15.170,00 0,00 15.170,00 a si protectia contra incendiilor 13 61.02.05 810,00 0,00 810,00 Partea a ll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE 114 63.02 280.983,01 1.229,50 282.212,51 b Pag. 14/24

DENUMIREA INDICATORILOR puei 103EDIPUI POD yeqosde Bjuenu) invatamant 115 65.02 164.299,43 579,50 164.878,93| CHELTUIELI CURENTE 16 01 164.148,81 579,50 164.728,31 TITLUL ft CHELTUIELI DE PERSONAL 17 10 118.569,00 0,00 118.569,00, TITLUL Il BUNURI SI SERVICII 118 20 42.071,93 578,50 42.651,43 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 18 57 1.007,88 0,00 1.007,88 TITLUL X ALTE CHELTUIELI 59 2.500,00 0,00 2.500,00 TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE 21 81 150,82 0,00 150,82 Din tota! capitol Invatamant prescolar si primar 122 85.02.03 84.422,20 0,00 84.422,20 Invatamant prescolar 123 65.02.03.01 29.702,94 0,00 29.702,94 invatamant primar 24 65.02.03.02 54.719,26 0,00 54.719,26 invatamant secundar 25 65.02.04 78.735,01 579,50 79.314,51 Invatamant secundar inferior 26 65.02.04.01 0,00 0,00 0,00| Invatamant secundar superior 27 65.02.04.02 77.295,31 579,50 77.874,81 invatamant profesional 28 65.02.04.03 1.439,70 0,00 i 1.435,70 invatamant postliceal 29 65.02.05 1.142,22 0,90 1.142,22 Sanatate 130 56.02 11.043,72 0,00 11.043,72 CHELTUIELI CURENTE 131 01 11.043,72 0,00 11.043,72 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 32 10 4.898,90 0,00 4.698,90 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 20 5.191,12 0,00 5.191,12) TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 34 51 1.183,70 0,00 1.183,70 Din total capitoi Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi 35 66.02.06 8.153,70 0,00 6.153,70 Spitale generale 36 66.02.06.01 6.153,70 0,00 6.153,70) Servicii de sanatate publica 37 66.02.08 4.890,02 0,00 4.890,02 Cultura, recreere si religie 138 67.02 52.004,73 650,00 52.654,73 CHELTUIELI CURENTE 139 01 61.854,12 650,00 62.504,12 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 40 10 14.860,72 0,00 14.860,72 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 141 20 46.993,40 650,00 47.643,40 Pag. 15/24

DENUMIREA INDICATORILOR puei pod Joyeolpuț pod yeqoude uresBoiy TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE 142 81 4 1 0,00 150,81 Din total capitol 50,61| Servicii culturale 43 67.02.03 24.286,46| 0,00 24,286,46 Institutii publice de spectacole si concerte 44 67.02.03.04 18.370,00| 0,00 18.370,00| Case de cultura 45 67.02.03.06 5.918,46| 0,00 5.916,46 Servicii recreative si sportive 46 87.02.05 35.610,77| 500,00 36.110,77| Sport 47 67.02.05.01 14.605.00| 500,00 15.105,00| intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement 48 67.02.05.03 21.005,77 0,00 21.005,77| Alte servicii dz'n domeniile culturii, recreerii si religiei 148 67.02.50 2.107,50| 150,00 2.257,50) Asigurari si asistenta sociala 150 68.02 43.835,13) 0,00 43.635,13| CHELTUIELI CURENTE 51 01 43.635,13 0,00 43.635,13| TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 52 10 17.982,24 0,00 17.982,24| TITLUL II BUNURI SI SERVICII 53 20 5.583,72 0,00 5.583,72) TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 54 51 1.975,17 0,00 1.875,17) TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 55 57 18.094,00 0,00 18.094,00| 1 Din total capitol Asistenta sociala în caz de boli si invaliditati 68.02.05 14.620,79 0,00 14.620,79| Asistenta sociala in caz de invaliditate 57 68.02.05.02 14.620,79 0,00 14.620,78 Asistenta sociala pentru familie si copii 58 68.02.06 3.301,05 0,00 3.301,05 Crese 58 68.02.11 1.402,29 0,00 1.402,29 Prevenirea excluderii sociale 60 68.02.15 24.281,00 0,00 24.281,00 Ajutor social 181 68.02.15.01 21.584,00 0,00 21.584,00 Cantine de ajutor social 82 68.02.15.02 2.697,00 0,00 2.897,00 Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale 63 68.02.50 30,00 0,00 30,00) Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE 184 69.02 80.367,28 0,00 80.367,28| Locuinte, servicii si dezvoltare publica 165 70.02 59.367,28 0,00 58.367,28 CHELTUIELI CURENTE 186 01 38.922,43 0,00 38.922,43 TITLUL îl BUNURI SI SERVICII 187 20 38.922,43 0,00 38.922,43 TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE 168 81 20.444,85| 0,00 20.444,85 Pag. 16/24

DENUMIREA INDICATORILOR pusi po3 1oțeotpul pod yeqoide uwe1fo1y UI Din total capitol Locuinte 169 70.02.03 728,80 0,00 728,80, Dezvoltarea sistemului de locuinte 170 70.02.03.01 728,80 0,00 728,80| Alte cheltuieli in domeniul locuintelor 171 70.02.03.30 0,00 0,00 0,00) Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice 70.02.05 16.805,00 0,00 16.605,00| Alimentare cu apa 70.02.05.01 16.605,00 0,00 16.605,00| iluminat public si electrificari rurale 70.02.06 8.200,00 0,00 8.200,00 Alte servicii în domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale 70.02.50 33.833,48 0,00 33.833,48| Protectia mediului 74.02 21.000,00 0,00 21.000,06| CHELTUIELI CURENTE 01 21.000,90 0,00 21.000,00| TITLUL II BUNURI SI SERVICII = J-ISISI SI-I 20 21.000,00 0,00 21.000,00 Din total capitol Salubritate si gestiunea deseuritor 79 74.02.05 21.000,00 0,00 21.000,00 Salubritate 80 74.02.05.01 12.000,00 0,00 12.000,00 Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor 81 74.02.05.02 9.000,00 0,00 9.000,00 Canalizarea si tratarea apelor reziduale 182 74.02.06 0,00 0,00 0,00 Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE 183 79.02 140.872,02 -180,58 140.391,44 Combustibili si energie 184 81.02 52.000,00 -180,58 51.819,42| CHELTUIELI CURENTE 01 52.000,00 -180,58 51.819,42 TITLUL IV SUBVENTII 40 52.000,00 -180,58 51.819,42 Din total capitol Energie termica 81.02.06 52.000,00 -180,58 51.819,42, Transporturi 84.02 88.572,02 0,00 88.572,02| CHELTUIELI CURENTE 01 76.184,32 0,00 76.184,32 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 20 41.584,32 0,00 41.584,32 TITLUL IV SUBVENTII 40 34.600,00 0,00 34.600,00 TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE 81 12.387,70 0,00 12.387,70 “ Din total capitol Transport rutier 93 84.02.03 88.572,02 0,00 88.572,02| Pag. 17/24

DENUMIREA INDICATORILOR puei JOJBIIpUI pOD yeqosde ue1Bo1q eyuenyuj yeoynoai Drumuri si poduri 194 84.02.03.01 27,12 0,00 27,12 Transport în comun 195 84.02.03.02 47.826,45 0,00 47.828,45 Strazi 196 84.02.03.03 40.718,45 0,00 40.718,45 Alte cheltuieli in domeniul transporturilor 197 84.02.50 0,00 0,00 0,00| Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT 198 96.02 0,00 0,00 9,00 REZERVE 199 97.02 0,00 0,00 0,00 EXCEDENT 200 38.02 0,00 0,00 0,09) DEFICIT 201 99.02 0,00 0,00 9,00 SECTIUNEA DEZVOLTARE SECTIUNEA DEZVOLTARE 468.562,10 2.355,10 470.917,20 TOTAL VENITURI 00.01 468.562,10 2.355,10 470.817,20 VENITURI PROPRII 48.02 4.764,00 0,00 4.764,00 |. VENITURI CURENTE 00.02 53.246,88 180,58 53.427,26 C, VENITURI NEFISCALE 09.12 53.246,68 180,58 C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII 00.14 53.246,68 180,58 53.427,26 53.427,28| Transferuri voluntare, altele decat subventiile 37.02 53.246,68 180,58 53.427,26| Varsaminte din sectiunea de functionare — | N| MI TI OG 37.02.04 53.246,68 180,58 53.427,26 II. VENITURI DIN CAPITAL m 00.15 2.264,00 0,00 2.264,00 Venituri din valorificarea unor bunuri a = 39.02 2.264,00 0,00 2.264,00 Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului — — 39.02.03 830,45 0,00 830,45 Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat N = 39.02.07 1.033,55 0,00 1.033,55 Depozite speciale pentru constructii de construinte m 39.02.10 400,00 0,00 400,00| il, OPERATIUNI FINANCIARE < = 00.16 2.500,00 0,00 2.500,06| incasari din acordarea imprumuturilor acordate 10 pa 40.02 2.500,00 0,06 2.500,06 Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare”*) o = 40.02.14 2.500,00 0,00 2.500,00 IV. SUBVENTII e = 00.17 164.967,07 2.174,52 167.141,59 SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE m = 00.18 164.967,07 2.174,52 167.141,58 Subventii de la bugetul de stat m < 42.02 164.967,07 2.174,52 167.141,59 A. De capital o N 164.967,07 2.174,52 167.141,5$ Pag. 18/24

DENUMIREA INDICATORILOR puei po POI yeqoide wei6otd Bjuenţiul Suventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea investitiilor in sanatate 42.02.16 4.500,00 0,00 4.509,09 Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea alior investi sanatate 22 42.02.16.03 4.500,00 0,00 4.500,00 Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din FEN postaderare 23 42.02.20 160.467,07 2.174,52 162.641,59 Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate 24 45.02 245.584,35 0,00 245.584,35 Fondul European de Dezvoltare regionala 25 45.02.01 136.488,73 0,00 138.488,73 Sume primite in contul piatilor efectuate in anul curent 26 45.02.0101 115.688,73 0,00 115.688,73 Sume primite in contul platilor efectuate în anii anteriori 27 45.02.01.02 17.500,00 0,00 17.500,00 Prefinantari 28 45.02.01.03 3.300,00 0,00 3.300,00 Fondul Social European 29 45.02.02 19.050,00 0,00 19.050,00 Sume primite in contul platitor efectuate in anul cureni 30 45.02.02.01 15.050,00 0,00 15.050,00 Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori 31 45.02.02.02 4.000,00 0,00 4.000,00| Fondul de Coeziune 32 45.02.03 90.045,62 0,00 30.045,62| Sume primite în contul platilor efectuate in anul curent 33 45.02.03.01 65.000,00 0,00 65.000,00 Sume primite în contul platilor efectuate in anii anteriori 34 45.02.03.02 7.045,62 0,00 7.045,62 Prefinantari 35 45.02.03.03 18.000,00 0,00 18.000,00 TOTAL CHELTUIELI 36 50.02 470.508,35 2.355,10 472.864,45 CHELTUIELI CURENTE 37 01 382.898,62 2.750,00 395.648,82 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 38 51 5.675,01 2.750,00 9.425,01 Tiltul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 39 58 386.223,61 0,00 386.223,61 CHELTUIELI DE CAPITAL 40 70 77.810,73 -394,90 77.215,83 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 41 71 73.588,73 -575,48 73.013,25 TITLUL XII ACTIVE FINANCIARE 42 72 4.022,00 180,58 4.202,58 Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE 43 50.02 2.300,87 33,02 2.333,88 Autoritati publice si actiuni externe 44 51.02 2.202,87 33,02 2.235,88 CHELTUIELI CURENTE 45 01 0,00 0,00 000| CHELTUIELI DE CAPITAL 46 70 2.202,87 33,02 2.235,89| TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 47 71 2.202,87| 33,02 2.235,89| Din total capitoi Pag. 19/24

DENUMIREA INDICATORILOR puB1 pod yeqosde weiBo1d BjUSnyul Autoritati executive si legislative 51.02.01 2.202,87 33,02 2.235,89 Autoritati executive 49 51.02.01.03 2.202,87 33,02 2.235,89 Alte servicii publice generale 50 54.02 98,00 0,00 98,00 CHELTUIELI CURENTE 51 01 98,00 0,00 98,00 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 52 51 98,00 0,00 — 98,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 53 70 0,00 0,00 0,00| Din total capitol Fond pentru garantarea imprumuturilor externe, contracte/garaniate de administratiile publice locale 54 54.02.07 0,00 0,00 0,00 Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor 55 54.02.10 98,00 0,00 Alte servicii publice generale 56 54.02.50 0,00 0,00 98,00 000| Partea a ll-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA 57 59.02 151,10 0,00 151,10] Ordine publica si siguranta nationala 58 61.02 151,10 0,00 151,10 CHELTUIELI CURENTE 59 0 0,00 0,00 0,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 60 70 151,10 0,00 151,10 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 61 7 151,10 0,00 151,10 Din total capitol Ordine publica 62 61.02.03 151,10 0,00 151,10 Politie comunitara 63 61.02.03.04 151,10 0,00 151,10 Protectie civila si protectia contra incendiilor 64 61.02.05 0,00 0,00 0,00| Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE 65 83.02 49.494,71 2.725,00 52.219,71 invatamant 56 65.02 3.694,96 -25,00 3.669,96| CHELTUIELI CURENTE 67 o 206,05 0,00 206,05 Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 68 56 206,05 0,00 206,05 CHELTUIELI DE CAPITAL 69 70 3.488,91 -25,00 3.463,91 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 70 7 3.488,91 -25,00 Din total capitol 3.463,91) | invatamant prescolar si primar 71 65.02.03 2.261,18 -16,80 2.244,38| invatamant prescolar 72 85.02.03.01 2.261,18 -16,80 2.244,38| Pag. 20/24

DENUMIREA INDICATORILOR puei pod poa ,eqosde ure1Bold Jeoygoas Invatamant primar 65.02.03.02 0,00 0,00 0,00 invatamant secundar 74 65.02.04 1.433,78 -8,20 1.425,58 invatamant secundar inferior 75 65.02.04.01 150,00 0,00 160,00 Invatamant secundar superior 76 65.02.04.02 1.283,78 -8,20 1.275,58 Invatamant profesional 77 65.02.04.03 0,00 0,00 0,00 Invatamant posiliceal 78 65.02.05 0,00 0,00 0,00 Sanatate 79 66.02 18.998,51 2.750,00 21.748,51 CHELTUIELI CURENTE 80 01 9.268,60 2.750,00 12.018,60 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 81 51 6.564,12 2.750,00 9.314,12 Tittul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 82 58 2.704,48 0,00 2.704,48 CHELTUIELI DE CAPITAL 83 70 9.729,91 0,00 5.725,91 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 84 71 9.729,91 0,00 9.729,91 Din total capitol Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi 85 66.02.06 18.898,51 2.750,00 | 21.648,51| Spitale generale 86 66.02.06.01 18.898,51 2.750,00 Servicii de sanatate publica 87 66.02.08 100,00 0,00 100,00 Cultura, recreere si religie 88 67.02 10.182,65 0,00 10.182,85 CHELTUIELI CURENTE 89 01 1.264,88 0,00 1.264,88 Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 90 56 1.264,88 0,00 1.264,88 CHELTUIELI DE CAPITAL 91 70 8.917,77 0,00 8.917,77 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 92 71 8.917,77 0,90 8.917,77 Din total capitol u Servicii culturale 93 67.02.03 2.728,13 0.00 2.729,13| Institutii publice de spectacole si concerte 94 67.02.03.04 2.729,13 0,00 2.728,13 Case de cultura 95 67.02.03.06 0,00 0,00 0,00 Servicii recreative si sportive 96 67.02.05 7.453,52 0,00 7.453,52 Sport 97 67.02.05.01 4.718,36 0,00 4.718,36 Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement 98 67.02.05.03 2.735,16 0,00 2.735,18 Pag.21/24

DENUMIREA INDICATORILOR puei po POI BJUSnyUI 3eaynoas ure1botq Alte servicii dz'n domeniile culturii, recreerii si religiei 99 67.02.50 0,00 0,00 0,00| Asigurari si asistenta sociala 100 58.02 16.618,59 0,00 16.618,59| CHELTUIELI CURENTE 01 01 16.247,58 0,00 16.247,59 Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 02 56 18.247,59 0,00 16.247,58 CHELTUIELI DE CAPITAL 03 70 371,00 0,00] 371,00 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 04 71 371,00 0,00 371,00 Din total capitol Asistenta sociala în caz de boli si invaliditati 105 68.02.05 0,00 0,00 0,00 Asistenta sociala in caz de inva 106 68.02.05.02 0,00 0,00 0,00 Asistenta sociala pentru farnilie si copii 07 68.02.08 14.027,59 0,00 14.027,55| Crese 08 68.02.11 0,00 0,00 0,00 Prevenirea excluderii sociale 09 68.02.15 2.591,00 0,00 2.591,00| Ajutor social 110 68.02.15.01 278,00 0,00 278,00 Cantine de ajutor social 11 68.02.15.02 2.313,00 0,00 2.313,00 Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale 12 88.02.50 0,00 0,00 0,00 Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE 113 69.02 79.834,60 0,00 79.834,66 Locuinte, servicii si dezvoltare publica 114 70.02 78.817,90 0,00 78.817,90 CHELTUIELI CURENTE 15 01 55.435,58 0,00 55.435,58| TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 16 51 12,89 0,00 12,88 Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 17 56 55.422,89 0,00 55.422,69 CHELTUIELI DE CAPITAL 118 70 23.382,32 0,00 23.382,32 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 18 71 23.382,32 0,00 23.382,32 Din total capitol Locuinte 120 70.02.03 2.842,83 0,00 2.842,83 Dezvoltarea sistemului de locuinte 121 70.02.03.01 2.842,83 0,00 2.842,83 Alte cheltuieli în domeniul locuintelor 122 70.02.03.30 0,00 0,00 0,00 Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice 123 70.02.05 8.816,21 0,00 6.816,21 Alimentare cu apa 124 70.02.05.01 6.816,21 0,00 6.818,21] Pag. 22/24

DENUMIREA INDICATORILOR puei poa POD yeqosde uielbotd uesBorq iluminat public si electrificari rurale 125 70.02.06 7.954,21 0,00 7.954,21| Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale 126 70.02.50 61.204,65 0,00 61.204,65 Protectia mediului 127 74.02 816,70 0,00 818,7 CH ELTUIELI CURENTE 128 01 734,70 0,00 734,70 Tit ul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 128 56 734,70 0,00 734,70 CH ELTUIELI DE CAPITAL 130 70 82,00 0,00 82,00 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 131 T1 82,00 0,00 82,00 Din total capitot Sa ubritate si gestiunea deseurilor 132 74.02.05 82,00 0,00 82,00 Sa ubritate 133 74.02.05.01 82,00 0,00 82,00 Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor 134 74.02.05.02 0,00 0,00 0,00 Canalizarea si tratarea apelor reziduale 135 74.02.06 734,70 0,00 734,70 Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE 79.02 338.928,07 402,92 338.525,15| Combustibili si energie 81.02 222.826,53 180,58 223.007,21| CHELTUIELI CURENTE 01 222.640,49 0,00 222.840,49 Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 56 222.640,49 0,00 222.640,48 CHELTUIELI DE CAPITAL 70 186,14 180,58 366,72 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE Vai 164,14 0,00 184,14 TITLUL XII ACTIVE FINANCIARE 72 22,00 180,58 202,58 Din total capitol Energie termica 43 81.02.08 222.826,63 180,58 223.007.21| Transporturi 144 84.02 116.101,44 -583,50 115.517,94 CHELTUIELI CURENTE 145 01 87.002,73 0,00 87.002,73 Titlul VI PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 46 56 87.002,73 0,00 87.002,73 CHELTUIELI DE CAPITAL 147 70 29.088,71 -583,50 28.515,21| TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 148 71 25.098,71 -583,50 24.515,21 TITLUL XII ACTIVE FINANCIARE 49 7z 4.000,00 0,00 4.000,00) Pag.23/24

DENUMIREA INDICATORILOR JoyeDIpUI POD puei po3 1eoynoe wesBold eyuențuj yeqosde Din total capitol Transport rutier 150 (84.02.03 116.101,44 -583,50 115.517,94 Drumuri si poduri 151 (84.02.03.01 67.000,04 0,00 67.000,04 Transport in comun 152 [84.02.03.02 18.719,58 -583,50 18.136,08 Strazi 153 [84.02.03.03 30.381,82 0,00 30.381,82| Alte cheltuieli in domeniul transporturilor 154 [84.02.50 0,00 0,00 0.00| Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT 155 |96.02 0,00 0,00 0,00) REZERVE 156 (97.02 0,00 0,00 0,09) EXCEDENT 157 [98.02 0,00 0,00 0,00) DEFICIT 7 | fi 158 |99.02 1.947,25 0,00 1.947,25| PRIMAR, Fi DIRECTOR ECONOMIC SEF SERVICIU BUGET NICOLAE ROBU Z e SMARANDA HARACIGU, STELTANA STANCIU 2 d, n a = Îl Pag. 24/24

Atasament: Anexa_2.pdf

BUGETUL CENTRALIZAT AL INSTITUTIILOR PUBLICE SI ACTIVITATILOR FINANTATE ÎNTEGRAL SAU PARTIAL DIN VENITURI PROPRII DENUMIREA INDICATORILOR puei po3 po ure15o1d eyuongul SECTIUNEA DE FUNCTIONARE + SECTIUNEA DE DEZVOLTARE TOTAL VENITURI 00.01 247.681,38 4.021,54 251.702,92| 1. VENITURI CURENTE 00.02 238.379,06 1.271,54 239.650,80 G. VENITURI NEFISCALE 00.07 238.379,08 1.271,54 239.650,60 Ci. VENITURI DIN PROPRIETATE 00.08 565,68 0,00 565,68) Venituri din proprietate 30.10 565,68 0,00 585,68| Venituri din concesiuni si inchirieri 30.10.05 147,60 0,00 147,60, Alte venituri din proprietate 30.10.50 418,08 0,00 418,08 C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII = |N MIT DO O 00.09 237.813,38 1.271,54 239.084,92 Venituri din prestari de servicii si alte activitati a 33.10 230.736,82 1.271,54 232.008,35 Taxe si alte venituri in invatamant o = 33.10.05 20,00 0,00 20,00 Venituri din prestari de servi x 33.10.08 2.395,00 0,00 2.395,00 Venituri din serbari si spectacole scolare, manifestari culturale, artistice si sportive N pa 33.10.19 1.080,44 270,00 1.360,44 Venituri din cercetare na = 33.10.20 290,00 0,00 290,00 Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate n < 33.10.21 165.986,09 976,54 166.982,63 Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat 15 33.10.30 27.804,00 0,00 27.604,00 Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii 18 33.10.31 6.714,00 0,00 6.714,00 | Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati 17 33.10.50 26.637,29 25,00 26.662,298 Venituri din taxe administrative, eliberari permise 18 34.10 5.120,00 0,00 5.120,00 Alte venituri din taxe administrative, eliberari de permise 19 34.10.50 5.120,00 0,00 5.120,00 Transferuri voluntare, altele decat subventiile 20 37.10 1.956,56 0,00 1.956,56 Donatii si sponsorizari 21 37.10.01 1.956,56 0,00 1.956,56) Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local 22 37.10.03 872,79 -1,001,54 -1874,33| Varsaminte din sectiunea de functionare 23 37.10.04 872,79 1.001,54 1.874,33) IV. SUBVENTII 24 00.12 7.977,78 2.750,00 10.727,78 Pag. 1/29

DENUMIREA INDICATORILOR puei po3 poa yeqosde weifo1y BJUon UI utesfoid Subveniii de la bugetul de stat 42.10 561,59 0,00 581,58 Subventii de ia Bugetul de Stat pentru spitale 26 42.10.11 561,59 0,00 581,59 Actiuni sanitare 27 42.10.11.04 157,59 0,00 157,58 28 42.10.11.06 404,00 0,00 404,00 Alte cheltui de la alte administrații 2s 43.10 7.416,18 2.750,06 10.166,18 Subventii de ia bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente in domeniul santatii 30 43.10.10 500,00 0,00 500,00 Subveniii de la bugetul locai pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul santatii 31 43.10.14 6.800,52 0,00 6.800,52 Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea investitiilor in sanatate 32 43.10.16 0,00 500,00 500,00 Sume din bugetul de stat catre bugetele locale peniru finantarea altor invesiitii in sanatate 33 43.10.16.03 0,00 500,00 500,00 Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii catre bugetele locale pentru finantarea investitiilor in sanatate 34 43.10.17 0,00 2.250,00 2.256,00 Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii catre bugetele locale pentru finantarea aparaturii medicale si echipamentelor de comunicatii in urgenta În sanatate 35 43.10.17.01 0,00 2.250,00 2.250,00 Subventii pentru institutii publice destinate sectiunii de devoltare 36 43.10.18 115,87 0,00 115,87 Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate 37 45.10 1.324,54 0,00 1.324,54 Fondul European de Dezvoltare regionala 38 45.10.01 1.324,54 0,00 1.324,54) Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent 39 45.10.01.01 832,20 0,00 832.20) Sume primite in contul platilor efectuate in anii anterio 40 45.10.01.02 492,34 0,00 492,34| TOTAL CHELTUIELI 41 49.10 247.681,38 4.021,54 251.702,92 CHELTUIELI CURENTE 42 01 239.892,40 270,00 240.182,40 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 43 10 85.443,72 50,00 85.493,72 Cheltuieli salariale in bani 44 10.01 62.132,87 50,00 62.182,87 Salarii de baza 45 10.01.01 43.371,70 0,00 43.371,70 Sporuri pentru conditii de munca 46 10.01.05 9.542,54 0,00 Alte sporuri 47 10.01.06 2.795,88 0,00 9.542,54 ES Fond pentru posturi ocupate prin cumul 48 10.01.10 593,24 0,00 893,24 fond aferent platii cu ora 49 10.01.11 4.876,17 0,00 4.876,17 indemnizatii platite unor persoane din afara unitati 50 10.01.12 179,00 13,00 192,00 indemnizatii de delegare 51 10.01.13 86,17 37,00 123,17 indemnizaiii de detasare 52 10.01.14 5,00 0,00 5,00 Pag.2/29

DENUMIREA INDICATORILOR POS yeqoude yeoynoos ue1Sord Alte drepturi salariale in bani 10.01.30 583,17 0,00 583,17 Cheltuieli salariale in natura 54 10.02 4.779,60 0,00 4.779,60 Tichete de masa 55 10.02.01 4.774,60 0,00 4.774,80 Locuinta de serviciu folosita de salariat si fam 56 10.02.04 5,00 0.00 5,00| Contributii 57 10.03 18.531,25 0,00 18.531,25 Contributii de asigurari sociale de stat 58 10.03.01 14.033,69 0,00 14.033,68 Contributii de asigurari de somaj 59 10.03.02 337,56 0,00 337,56 Contributii de asigurari sociale de sanatate 50 10.03.03 3.363,91 0,00 3.363,91 Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale si 10.03.04 202,85 0,00 202,85 Prime de asigurare viata platite de angajator pentru angajati 82 10.03.05 0,04 0,00 0,04 Contributii pentru concedii si indemnizatii 63 10.03.06 593,20 0,00 593,20 TITLUL HI BUNURI SI SERVICII 64 20 153.005,58 220,00 153.225,59 Bunuri si servicii 65 20.01 40.722,38 100,00 40.822,38 Furnituri de birou 66 20.01.01 8.946,10 0,00 8.948,10) Materiale pentru curatenie 67 20.01.02 1.346,28 0,00 1.346,28 incalzit, iluminat si forta motrica 68 20.01.03 8.238,30 0,00] 5.238,30 Apa, canal si salubritate 69 20.01.04 2.568,97 0,00 2.568,97 Carburanti si lubrifianti 70 20.01.05 603,72 10,00 813,72 Piese de schimb 71 20.01.06 1.080,42 0,00 1.080,42) Transport T2 20.01.07 409,66 0,00 409,86| Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 73 20.01.08 650,79 0,00 850,79 Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 74 20.01.08 6.272,66 90,00 6.362,66 Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare 75 20.01.30 10.805,48 0,00 10.605,48 Reparatii curente 76 20.02 1.915,19 0,00 1.915,19 Hrana m 20.03 14.703,13 0,00 14.703,13| Hrana pentru oameni 78 20.03.01 14.702,13 0,00 14.702,13) Hrana pentru animale 78 20.03.02 1,00 0,00 1,00 Medicamente si materiale sanitare 80 20.04 86.314,03 0,00 86.314,03 Medicamente 81 20.04.01 867.241,31 0,00 67.241,31 Materiale sanitare 82 20.04.02 11.247,19 0,00 11.247,18 Pag. 3/29

DENUMIREA INDICATORILOR puei po3 po uie16olq Reactivi 20.04.03 8.830,69 9,00 5.830,69 Dezinfectanti 84 20.04.04 994,84 0,00 994,84| Bunuri de natura obiectelor de inventar 85 20.05 1.783,48 55,00 1.838,48 Uniforme si echipament 86 20.05.01 238,45 0,00 238,45 Lenjerie si accesorii de pat 87 20.05.03 167,93 0,00 167,93 Alte obiecte de inventar 88 20.05.30 1.377,10 55,00 1.432,10 Depiasari, detasari, transferari 89 20.06 509,89 45,00 554,89 Deplasari interne, detasari, iransferari 90 20.06.01 313,16 10,00 323,16 Deplasari in strainatate 91 20.06.02 196,73 35,00 251,73, Materiale de laborator 92 20.08 1.080,99 0,00 1.080,99 Carti, publicatii si materiale documentare 93 20.11 50,50 0,00 50,50 consultanta si expertiza 94 20.12 46,40 0,00 46,40 Pregatire profesionala 95 20.13 158,53 0,00] 158,53 Protectia muncii 9% 20.14 97,94 0,00 97,94 Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni în reprezentarea intereselor statului, potri r legale 97 20.25 71,00 0,00 71,00 Alte cheltuieli 98 20.30 5.552,13| 20,00 5.572,13 Reclama si publicitate 99 20.30.01 30,62| 0,00 30,62 Protocol si reprezentare 100 20.30.02 18,00| 10,00 28,00 Prime de asigurare non-viata 101 20.30.03 1,86| 0,00 1,86 ch 102 20.30.04 2.846,97 10,00 2.856,97 Prestari servi pentru transmiterea drepturilor 103 20.30.06 767,00 0,00 767,00 alte cheltuieli cu bunuri si servicii 104 20.30.30 1.887,68 0,00) 1.887,68 Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 105 56 1.324,54 0,00 1.324,54 Programe din Fondul European de Dezvaltare Regionala (FEDR ) 106 56.01 1.324,54 0,00 1.324,54 Finantarea nationala 107 56.01.01 100,00 0,00 100,00 Finantarea Uniunii Europene 108 56.01.02 1.224,54 0,00 1.224,54 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 109 57 15,71 0,00 1571 Ajutoare sociale 110 57.02 15,71 0,00) 15,71 Pag.4/29

DENUMIREA INDICATORILOR puBi po9 poD yeqoude ure1Boid ULIBOId Ajutoare sociale in natura 57.02.02 15,71 0,00 15,71 TLUL X ALTE CHELTUIELI 58 102,84 0,00 102,84 Urse 59.01 102,84 0,00 102,84 HELTUIELI DE CAPITAL 70 7.788,98 3.751,54 11.540,82 TLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 71 7.788,98 3.751,54 11.540,52 ctive fixe 71.01 7.788,98 3.751,54 11.540,52 m O TIP onstruciii 71.01.01 137,87 500,00 637,67| asini, echipamente si mijloace de transport 71.01.02 6.875,52 3.226,54 10.102,06 obi r, aparatura birotica si alte active corporale 71.01.03 684,53 25,00 709,53 71.01.30 91,26 0,00 91,26 M Alte active fixe Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE 50.10 5.218,06 0,96 5.218,06 Alte servicii publice generale 54.10 5.218,06 0,00 5.218,06 HELTUIELI CURENTE 01 5.120,06 0,00 5.120,06 10 2.828,00 0,00 2.828,00 heltuieli salariate in bani 10.01 2.208,00 0,00 2.208,00 Ci TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL C Ss aiarii de baza 10.01.01 2.152,00 0,00 2.152,00 10.01.12 4,00 0,00 4,00 indemnizatii de delegare 10.01.13 12,00 0,00 12,00 Alte drepiuri salariale in bani 129 10.01.30 40,00 0,00 40,00 Contributi 130 10.03 620,00 0,00 620,00 Contributii de asigurari sociale de stat 31 10.03.01 452,00 0,00 452,00 Contributii de asigurari de somaj 132 10.03.02 12,00 0,00 12,00 Contributii de asigurari sociale de sanatate 133 10.03.03 116,00 0,00 116,00 Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale 134 10.03.04 4,00 0,00 4,00 Contributii pentru conced indemnizatii 35 10.03.06 36,00 0,00 36,00 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 136 20 2.292,06 0,00 2.292,06 Bunuri si servicii 137 20.01 1.156,06 0,00 1.156,06 Furnituri de birou 138 20.01.01 32,00 0,00 32,00 Materiale pentru curatenie 139 20.01.02 34,00 0,00 34,00 Incalzit, iluminat si forta motrica 140 20.01.03 332,00 0,00 332,00 Pag.5/29

DENUMIREA INDICATORILOR puei po po3 yeqoide urei601d Apa, canal si salubritate 141 20.01.04 160,00 0,00 180 00) Carburanti si lubrifianti 142 20.01.05 34,00 0,00 34,00 Piese de schimb 43 20.01.06 33,00 0,00 33,00 Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 44 20.01.08 70,00 0,00 70,00 Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 45 20.01.09 147,00 0,00 147,00 Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare 20.01.30 314,06 0,00 314,06 Bunuri de natura obiectelor de inventar 47 20.05 39,00| 0,00 39.00| Alte obiecte de inventar 48 20.05.30 39,00 0,00 39.00! Deplasari, detasari, transferari 49 20.06 59,00 0,00 59,00 Deplasari interne, detasari, transferari 50 20.06.01 59,00 0,00| 59,00 Carti, publicatii si materiale documentare 51 20.11 8,00 0,00| 85,00 Pregatire profesionala 52 20.13 30,00 0,00 30,00 Protectia muncii 53 20.14 17,00 0,00 17,00 Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozi or legale 54 20.25 63,00 0,00 63,00 Alte cheltuieli 55 20.30 920,00 0,00 920,00 Protocol si reprezentare 56 20.30.02 12,00 0,00 12,00 Prestari servi pentru transmiterea drepturilor 57 20.30.06 767,00 0,00 767,00 alte cheltuieli cu bunuri si servici 58 20.30.30 141,00 0,00 141,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 159 70 98,00 0,00 98,00 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 160 71 98,00 0,00 98,00 Active fixe 61 71.01 98,00 0,00 98,00 Constructii 82 71.01.01 0,00 0,00 0,06 Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale 63 71.01.03 35,00 0,00 35,00 Alte active flxe 64 71.01.30 63,00 0,00 83,00 Din total capitol Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor 165 54.10.10 5.218,08 0,00 5.218,06 a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE Partea ai 166 64.10 242.445,65 4.021,54 246.467,13 invatamant 167 65.10 25.167,66 25,00 25.192,66 CHELTUIELI CURENTE 168 01 24.941,27 0,00 24.941,27 Pag.6/29

DENUMIREA INDICATORILOR puei poS yeqoide Uresfotd TITLUL i CHELTUIELI DE PERSONAL 169 10 3.858,10 0,00 3.858,10 Cheltuieli salariale în bani 170 10.01 3.017,15 0,00 3.017,15 Salarii de baza 171 0.01.01 1.385,36 0,00 1.385,36 Sporuri pentru conditii de munca 172 0.01.05 2,04 0,00 2.04| Alte sporuri 173 10.01.06 9,28 0,00 9,28| Fond pentru posturi ocupate prin cumul 174 0.01.10 208,24 0,00 208,24 fond aferent platii cu ora 175 10.01.11 1.080,37 0,00 1.080,37 Indemnizatii de delegare 176 0.01.13 11,19 0,00 11,18 Indemnizatii de detasare 177 90.01.14 5,00 0,00 5,00 Alte drepturi salariale În bani 178 0.01.30 315,67 0.00| 315,67 Cheltuieli salariate in natura 178 0.02 5,00 0,00 5,00 Locuinta de serviciu folosita de salariat si familia sa 180 0.02.04 5,00 0,00 5,00 Contributii 181 10.03 835,95 0,00 835,95 Contributii de asigurari sociale de stat 182 0.03.01 621,25 0,00 621,25 Contributii de asigurari de somaj 183 10.03.02 16,16 0,00 16,16 Contributii de asigurari sociale de sanatate 184 0.03.03 152,71 0,00 162,71 Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale 185 0.03.04 18,69 0,00 18,68 Prime de asigurare viata platite de angajator pentru angajati 186 10.03.05 0,04 0,00 0,04 Contributii pentru concedii si indemnizatii 187 10.03.06 27,10 0,00 27,10 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 188 20 20.964,62 0,00 20.964,62 Bunuri si servi 189 20.01 10.445,24 0,00 10.445,24 Furnituri de birou 190 20.01.01 8.233,31 0,00 8.233,31 Materiale pentru curatenie 191 20.01.02 264,47 0,00 264,47| incalzit, iluminat si forta motrica 192 20.01.03 280,99 0,00 280,99) Apa, canal si salubritate 193 20.01.04 85,91 0,00 85,91| Carburanti si lubrifianti 194 20.01.05 26,22 0,00 26,22 Piese de schimb 195 20.01.06 15,02 0,00 15,02 Transport 196 20.01.07 15,84 0,00 15,84 Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 197 20.01.08 76,83 0,00 78,83 Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 198 20.01.08 784,83 0,00 784,83 Pag. 7/29

DENUMIREA INDICATORILOR JeoyIJDoi yeqoide wue1foly puei po Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare 199 |20.01.30 661,82 0,00 661,82 Reparatii curente 200 (20.02 80,78 0,00 80,78 Hrana 201 [20.03 9.924,91 0,00 9.924,91 Hrana pentru oameni 202 20.03.01 9.924,91 0,00 9.924,9 Medicamente si materiale sanitare 203 [20.04 8,89 0,00 8,8S| Medicamente 204 |20.04.01 4,26| 0,00 4,26 Materiale sanitare 205 120.04.02 3,56 0,00 3,56 Reactivi 206 |20.04.03 0,28 0,00 0,28 Dezinfectanti 207 |20.04.04 0,78 0,00 0,79) Bunuri de natura obiectelor de inventar 208 |20.05 309,96 0,00 30 555| Uniforme si echipament 209 |20.05.01 10,80 0,00 10,80 Lenjerie si accesorii de pat 210 |20.05.03 13,15 0,00 13,15 Alte obiecte de inventar 211 |20.05.30 286,01 0,00 286,01 Deplasari, detasari, transferari 212 120.06 52,33 0,00 52,33 Depiasari interne, detasari, transferari 213 (20.08.01 25,80 0,00 25,80 Deplasari in strainatate 214 (20.06.02 26,53 0,00 26,53 Materiale de laborator 215 (20.08 2,95 0,00 2,95 Carti, publicatii si materiale documentare 216 (20.11 22,50 0,00 22,50 consultanta si expertiza 217 (20.12 10,40 0,00 10,40| Pregatire profesionala 218 [20.13 71,07 0,00 71,07) Protectia muncii 219 [20.14 30,94 0,00 30,94) Alte cheltuieli 220 |20.30 4,65 0,00 4,65) Reclama si publicitate 221 |20.30.01 1,682 0,00 1,62, Prime de asigurare non-viata 222 [20.30.03 1,86 0,00 1,86| alte cheltuieli cu bunuri si servicii 223 [20.30.30 1,17 0,00 1,17, TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 224 |57 15,71 0,00 15,71 | Ajutoare sociale 225 [57.02 15,71 0,00 15,71| Ajutoare sociale in natura 226 [57.02.02 15,71 0.00| 15,71) TITLUL X ALTE CHELTUIELI 227 |59 102,84 0,00) 102,84| Burse 228 |59.01 102,84 0,00) 102,84|

DENUMIREA INDICATORILOR puei po3 po3 yeqoide wes501d ues6otd CHELTUIELI DE CAPITAL 229 70 226,39 25,00 251,39 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 230 71 226,39 25,00 251,39 Active fixe 231 71.01 226,39 25,00 251,39 Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale 232 71.01.03 226,39 25,00 251,38 Din total capitol Invatamant prescolar si primar 233 85.10.03 14.539,57 0,00 14,539,57 Invatamant prescolar 234 65.10.03.01 9.488,76 0,00 9.488,76 Invatamant primar 235 65.10.03.02 5.050,81 0,00 5.050,81) Invatamant secundar 236 65.10.04 10.401,88 25,00 10.426,88| Invatamant secundar superior 237 65.10.04.02 10.331,02 25,00 10.356,02 Invatamant profesional 238 65.10.04.03 70,86 0,00 70,86 Invatamant postliceal 239 65.10.05 226,21 0,00) 226,21 Sanatate 240 66.10 214.759,89 3.726,54| 218.486,43 CHELTUIELI CURENTE 241 01 207.397,97 0,00 207.397,97 TITLUL ! CHELTUIELI DE PERSONAL 242 10 78.442,64 0,00 78.442,64 Cheltuieii salariale in bani 243 0.01 56.592,74| 0,00 56.592,74 Salarii de baza 244 0.01.01 39.834,34, 0,00 39.834,34 Sporuri pentru conditii de munca 245 0.01.05 9.540,50 0,00 9.540,50 Alte sporuri 246 0.01.06 2.786,60 0,00 2.786,80 Fond pentru posturi ocupate prin cumul 247 10.01.10 485,00 0,00 485,00 fond aferent platii cu ora 248 0.01.11 3.795,80 0,00 3.795,80 Indemnizatii de delegare 249 10.01.13 3,00 0,00| 3,00 Alte drepturi salariale în bani 250 0.01.30 147,50 0,00| 147,50 Cheltuieli salariale in natura 251 0.02 4.774,60 0,00 4.774,80 Tichete de masa 252 10.02.01 4.774,60 0,00 4.774,60 253 0.03 17.075,30 0,00 17.075,30 Contributii de asigurari sociale de stat 254 0.03.01 12.960,44 0,00 12.960,44 Contributii de asigurari de somaj 255 0.03.02 309,40 0,00 309,40 Contributii de asigurari sociale de sanatate 256 10.03.03 3.095,20 0,00 3.095,20 Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale 257 0.03.04 180,16 0,00 180,18 Pag. 9/29

DENUMIREA INDICATORILOR puei po3 JoJBIpUI POS yeqosde wesfio1d ejuonţul uresfold Contributii pentru concedii si indernizatii 258 10.03.06 530,10 0,00 530,10 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 259 20 127.830,79 0,00 127.630,79 Bunuri si servi 260 20.01 28.469,48 0,00 28.469,48 Furnituri de birou 261 20.01.01 852,59 0,00 652,59 Materiale pentru curatenie 262 20.01.02 1.023,41 0,00 102341, Incalzit, iluminat si forta motrica 263 20.01.03 7.495,11 0,00 7.495,11 Apa, canal si salubritate 264 20.01.04 2.320,06 0,00 2.320,06 Carburanti si tubrifianti 265 20.01.05 496,00 0,00 496,00 Piese de schimb 266 20.01.06 1.017,40 0,00 TOT7,40| Transport 267 20.01.07 333,32 0,90 333,32) Posta, telecomunica radio, tv, internet 268 20.01.08 474,96| 0,00 474,96 Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 269 20.01.09 5.238,13 0,00 5.238,13 Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare 270 20.01.30 9.418,50 0,00 8.418,50 Reparatii curente 271 20.02 1.819,21 0,00 1.818,21 Hrana 272 20.03 4.438,22 0,00 4.438,22| Hrana pentru oameni 273 20.03.01 0,00 4.437,22 Hrana pentru animale 274 20.03.02 1,00 0,00 1,00 Medicamente si materiale sanitare 275 20.04 86.299,14 0,00 86.299,14 Medicamente 276 20.04.01 67.237,05 0,00 67.237,05 Materiale sanitare 277 20.04.02 11.243,63 0,00 11.243,63 Reactivi 278 20.04.03 6.830,41) 0,00 6.830,41 Dezinfectanti 279 20.04.04 988,05 0,00 988,05 Bunuri de natura obiectelor de inventar 280 20.05 1.378,52 0,00 1.378,52 Uniforme si echipament 281 20.05.01 217,85 0,00 217,65 Lenjerie si accesorii de pat 282 20.05.03 154,78 0,00 154,78 Alte obiecte de inventar 283 20.05.30 1.007,09 0,00 1.007,08 Deplasari, detasari, transferari 284 20.06 96,56 0,00 96,56 Deplasari interne, detasari, transferari 285 20.06.01 86,36 0,00 86,36| Deplasari in strainatate 286 20.06.02 10,20 0,00 10,20) Materiale de laborator 287 20.09 1.078,04 0,00 1.078,04 Pag. 10/29

DENUMIREA INDICATORILOR puei po3 JOJEDIPUI yeqoide ejuongul Carti, publicatii si materiale documentare 288 20.11 15,00 0,00 15,00 consultanta si expertiza 289 20.12 36,00 0,00 36,00 Pregaiire profesionala 290 20.13 46,968 0,00 46,96 Protectia muncii 291 20.14 45,00 0,00| Ţ 45,00, Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispo 292 20.25 8,00 0,00| 8,00 Alte cheltuieli 293 20.30 3.899,66 0,00 3.899,66 Chirii 294 20.30.04 2.818,17 0,00 2.818,17 i servi alte cheltuieli cu bunuri 295 20.30.30 1.081,49 0,00 1.081,49 Titlul VIli PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 29% 56 1.324,54 0,00 1.324,54 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR ) 297 58.01 1.324,54 0,00 1.324,54 Finantarea nationala 298 56.01.01 100,00 0,00 100,00, Finantarea Uniunii Europene 299 56.01.02 1.224,54 0,00 1.224,54 CHELTUIELI DE CAPITAL 300 70 7.361,92 3.726,54 11.088,46, TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 301 71 7.381,92 3.726,54 11.088,46| Active fixe 302 71.01 7.361,92 3.726,54 11.088,46| Constructii 303 71.01.01 120,00 500,00 j 620,00 Masini, echipamente si mijloace de transport 304 71.01.02 6.875,52 3.226,54 10.102,06 Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale 305 71.01.03 338,14 0,00 _ 338,14| Alte active fixe 306 71.01.30 28,26 0,00 28,26 Din total capitol Servicii medicale în unitati sanitare cu paturi 307 66.10.06 214.759,88 3.726,54 218.486,43 Spitale generale 308 86.10.06.01 214.759,89 3.726,54 218.486,43 Cultura, recreere si religie 308 67.10 2.001,00 270,00 2.271,00 CHELTUIELI CURENTE 310 01 1.916,00 270,00 2.186,00 TITLUL i CHELTUIELI DE PERSONAL 311 10 314,98 50,00 364,98 Cheltuieli salariale în bani 312 10.01 314,98 50,00 364,98 Salarii de baza 313 10.01.01 0,00 0,00 0,00 indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii 314 10.01.12 175,00 13,00 188,00 Pag. 11/28

DENUMIREA INDICATORILOR puei po3 POI yeqosde wesfo1d EJUSnLU| Indemnizaiii de delegare 315 10.01.13 59,98 37,00 96,98 Alte drepturi salariale în bani 316 10.01.30 80,00 0,00 80,00 TITLUL IE BUNURI SI SERVICII 317 20 1.601,02 220,00 1.821,02 Bunuri si servi 318 20.01 498,50 100,00 598,50 Furnituri de birou 319 20.01.01 22,20 0,00 22,20 Materiale pentru curatenie 320 20.01.02 12,40 0,00 12,40 Incalzit, iluminat si forta motrica 321 20.01.03 15,20 0,00 15,20 Apa, canal si salubritate 322 20.01.04 3,00 0,00 3,00 Carburanti si lubrifianti 323 20.01.05 47,50| 10,00 57,50 Piese de schimb 324 20.01.06 15,00 0,00 15,00) Transport 325 20.01.07 60,50 0,00 60,50| Posta, a radio, iv, internet 326 20.01.08 29,00 0,00 29,00) Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 327 20.01.09 94,70 90,00 184,70) Alte bunuri si servi pentru intretinere si functionare 328 20.01.30 198,00 0,00 199,00| Reparaiii curente 329 20.02 5,20 0,00 5,20) Bunuri de natura obiectelor de inventar 330 20.05 47,00 55,00 102,00, Uniforme si echipament 331 20.05.01 10,00 0,00 10,00| Alte obiecte de inventar 332 20.05.30 37,00| 55,00 92,00) Depiasari, detasari, transferari 333 20.06 302,00| 45,00 347,00| Deplasari interne, detasari, transferari 334 20.06.01 142,00 10,00 152.00| Deplasari in strainatate 335 20.06.02 160,00 35,00 195,00| Carti, publicatii si materiale documentare 336 20.11 5,00 0,00 5,00 Pregatire profesionala 337 20.13 10,80 0,00 10,50 Protectia muncii 338 20.14 5,00 0,00 5,00 Alte cheltuie 339 20.30 727,82 20,00 747,82 Reclama si publicitate 340 20.30.01 29,00 0,00 29,00 Protocol si reprezentare 341 20.30.02 6,00 10,00 18,00 Chirii 342 20.30.04 28,80 10,00 38,80 alte cheltuieli cu bunuri si servicii 343 20.30.30 664,02 0,00| 864,02 CHELTUIELI DE CAPITAL 344 70 85,00 0.00| 85,00 Pag. 12/29

DENUMIREA INDICATORILOR puei pog POS yeqosde wesfoidj ejuanu| Wwe1Bo1y TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 345 71 85,00 0,00 85,00 Active fixe 346 71.01 85,00| 0,00 35,00 Mol er, aparatura birotica si alte active corporale 347 71.01.03 85,00| 0,00 85,00 Din total capitol Servicii culturale 348 67.10.03 2.001,00 270,00 2.271,00 institutii publice de spectacole si concerte 349 67.10.03.04 1.151,00 270,00 1.421,00| Case de cultura 350 67,10.03.06 850,00 0,00 850,00 Asigurari si asistenta sociala 351 68.10 517,10 0,06 517,10 CHELTUIELI CURENTE 352 01 517,10 0,00 517,10 TITLUL IFBUNURI SI SERVICII 353 20 517,10 0,00 517,10 Bunuri si servici 354 20.01 153,10 0,00 153,10 Furnituri de birou 355 20.01.01 6,00 0,00 6,00 Materiale pentru curatenie 356 20.01.02 12,00 0,00 12,00 Incalzit, iluminat si forta motrica 357 20.01.03 115,00 0,00 115,00 Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 358 20.01.09 8,00 0,00 8,00 Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare 359 20.01.30 12,10 0,00 12,10 Reparatii curente 3860 20.02 10,00 0,00 10,00 Hrana 361 20.03 340,00 0,00 340,00 Hrana pentru oameni 362 20.03.01 340,00 0,00 340,00 Medicamente si materiale sanitare 363 20.04 5,00 0,00 8,00 Dezinfectanti 364 20.04.04 6,00 0,00 6,00 Bunuri de natura obiectelor de inventar 365 20.05 8,00 0,00 8,00 Alte obiecte de inventar 366 20.05.30 8,00 0,00 8,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 367 70 0,00 0,00 Din total capitol 0.00) | Asistenta sociala în caz de boli si invaliditati 368 68.10.05 517,10 0,00 EZERTI Asistenta sociala in caz de invaliditate 389 868.10.05.02 517,10 0,00 517,10 Alte cheltuieli in dorneniul asigurarilor si asistentei sociale 370 68.10.50 0,00 0,00 0,00 Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU Si APE 371 69.10 11,87 0,00 17,87 Pag. 13/28

DENUMIREA INDICATORILOR uesfiold yeqosde wueiboiy POD pupi po3 Locuinte, servi i dezvoltare publica 372 (70.10 17,67 0,00) 17,67 CHELTUIELI CURENTE 373 (01 0,00 0.00| 0,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 374 (70 17,67 0,00 17,67 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 375 171 17,67 0,00 17,87) Active fixe 376 |71.01 17,67 0,00 17,67, Constructii 377 (71.01.01 17,87 0,00 17,87) Din total capitol 1 Locuinte 378 |70.10.03 17,67) 0,00 1787) Dezvoltarea sistemului de locuinte 379 |70.10.03.01 17,671 0,00 17,67 Partea a Vil-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT 380 [96.10 0,00 0,00 5,00 REZERVE 381 |97.10 8,00 0,00 0,00 EXCEDENT 382 |98.10 | 0,00 0,00 3,00 DEFICIT 383 |99.10 0,00 0,00 3,00 SECTIUNEA FUNCTIONARE | SECTIUNEA FUNCTIONARE | 238.567,86 270,00 238.837,86 TOTAL VENITURI 00.01 238.567,86 270,00 238.837,86 1. VENITURI CURENTE 00.02 237.506,27 270,00 237.776,27 C. VENITURI NEFISCALE 00.07 237.506,27 270,00 237.776,27 Ci. VENITURI DIN PROPRIETATE 00.08 565,68 9,00 565,68 Venituri din proprietate 30.10 565,68 0,00 565,88 Venituri din concesiuni 30.10.05 147,60 0,00 147,60 Alte venituri din proprietate 30.10.50 418,08 0,00 418,0 C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII 00.0$ 236.940,59 270,00 237.210,59| si alte activitati 33.10 230.736,82 1.271,54 232.008,38| 33.10.05 20,00 0,00 20,00 33.10.08 2.395,00 0,00| 2.395,00 33.10.18 1.090,44 270,00 1.360,44 33.10.20 290,00 0,00 290,00 33.10.21 165.986,09 976,54 166.962,63 i inchirieri — | N O E O OI O m o = Venituri din prestari de servi Taxe si alte venituri in invatamant Venituri din prestari de servicii Venituri din serbari si spectacole scolare, manifestari culturale, artistice si sportive Venituri din cercetare _— N — nm ba ana Io pa Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanataie Pag. 14/23

DENUMIREA INDICATORILOR puei po pOA yeqosde ure1501d eyuonțtul yeaynde uresBold Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat 33.10.30 27.804,00 0,00 27.604,00 Venituri Sanatai n contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului 17 33.10.31 6.714,00 0,00 6.714,00) Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati 18 33.10.50 26.637,29 25,00 26.862,29 Venituri din taxe administrative, eliberari permise 19 34.10 5.120,00 0,00 5.120,00 Alte venituri din taxe administrative, eliberari de permise 20 34.10.50 | 5.120,00 0,00 5.120,00 Transferuri voluntare, altele decat subventiile 21i 37.10 | 1.083,77 -1.001,54 82,23 Donatii si sponsorizari 22 37.10.01 1.956,56 0,00 1.956,56 Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local 23 37.10.03 -872,79 -1.001,54 -1.874,33 IV. SUBVENTII 24 00.12 1.061,59 0,00 1.061,59 Subventii de la bugetul de stat 25 42.10 561,59 0,00 561,59, Subventii de la Bugetul de Stat pentru spitale 26 42.10.11 561,59 0,00 561,59| Actiuni sanitare 27 42.10.11.04 157,59 0,00) 157,59) 28 42.10.11.06 404,00 0,00| 404,00) 29 43.10 500,00 0,00| 500,00| Subveniii de la bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente in domeniul santatii 30 43.10.10 500,00 0,00| 500,00) TOTAL CHELTUIELI 31 49.10 238.567,88 270,00 238.837,86| CHELTUIELI CURENTE 32 01 238.567,86 270,00 238.837,86| TITLUL CHELTUIELI DE PERSONAL 33 10 85.443,72 50,00 85.493,72, Cheliuieli salariale in bani 34 10.01 62.132,87 50,00 62.182,87| Salarii de baza 35 10.01.01 43.371,70 0,00 43.371,70 Sporuri pentru conditii de munca 36 10.01.05 | 9.542,54 0,00 9.542,54 Alte sporuri 37 10.01.06 2.795,88 0,00 2.795,88 Fond pentru posturi ocupate prin cumul 38 10.01,10 693,24 0,00 593,24 fond aferent platii cu ora 39 10.01.11 4.876,17 0,00 4.876,17 Indemnnizatii platite unor persoane din afara unitatii 40 10.01.12 179,00 13,00 192,00 Indernnizatii de delegare 41 10.01.13 86,17 37,00 123,17 indemnizatii de detasare 42 10.01.14 5,00 0,00 5,00 le in bani Alte drepturi sala! 43 10.01.30 583,17 0,00 583,17 Pag. 15/28

DENUMIREA INDICATORILOR puei po9 POS yeqosde urs6o1qd ejuengui ueifoid Cheltuieli salariale in natura 44 10.02 4.779,60 0,00 4.779,80 Tichete de masa 45 10.02.01 4.774,80 0,00 4.774,60 Locuinta de serviciu folosita de salariat si familia sa 46 10.02.04 5.00 0,00 5,00 Contributii 47 10.03 18.531,25 0,00 18.531,25 Contributii de asigurari sociale de stat 48 10.03.01 14.033,88 0,00 14.033,69 Contributii de asigurari de somaj 49 10.03.02 337,56 0,00 337,56 Contributii de asigurari sociale de sanatate 50 10.03.03 3.363,91 0,00 3.363,91 Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale 51 10.03.04 202,85 0,00 202,85 Prime de asigurare viata platite de angajator pentru angajati 52 10.03.05 0,04 0,00 0,04 Contributii pentru concedii si indemnizatii 53 10.03.06 593,20 0,00 593,20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 54 20 153.005,58 220,00 153.225,59 Bunuri si serv 55 20.01 40.722,38 100,00 40.822,38 Furnituri de birou 56 20.01.01 8.946,10 0,00 8.946,10 Materiale pentru curatenie 57 20.01.02 1.346,28 0,00 1.346,28 incalzit, iluminat si forta motrica 58 20.01.03 8.238,30| 0,00 8.238,30 Apa, canal si salubritate 59 20.01.04 2.568,97 0,00 2.568,97 Carburanti si lubrifianti 80 20.01.05 803,72 10,00 613,72 Piese de schimb 61 20.01.06 1.080,42 0,00| 1.080,42, Transport 62 20.01.07 409,66 0,00 409,86 Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 83 20.01.08 850,79 0,00 650,79 Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 64 20.01.09 6.272,86 90,00 6.362,66| Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare 65 20.01.30 10.805,48 0,00 10.605,48 Reparalii curente 86 20.02 1.915,18 0,00 1.915,19 Hrana 67 20.03 14.703,13 0,00 14.703,13| Hrana pentru oameni 68 20.03.01 14.702,13 0,00 14.702,13| Hrana pentru animale 69 20.03.02 1,00 0,00 1,00 Medicamente si materiale sanitare 70 20.04 86.314,03 0,00 86.314,03 Medicamente 71 20.04.01 67.241,31 0,00 67.241,31 Materiale sanitare 72 20.04.02 11.247,18 0,00 11.247,19 Reac 73 20.04.03 6.830,68 0,00 6.830,69 Pag. 15/29

DENUMIREA INDICATORILOR puei pog POS eJUengul eso Dezinfectanti 20.04.04 994,84 0,00 994,84) Bunuri de natura obiectelor de inventar 75 20.05 1.783,48 55,00 1.838,48) Uniforme si echipament 76 20.05.01 238,45 0,00 238,45) Lenjerie si accesorii de pat m 20.05.03 167,93 0,00 167,53, Alte obiecte de inventar 78 20.05.30 1.377,10 55,00 1.432,10| Deplasari, detasari, transferari 75 20.06 509,89 45,00 554,89) Deplasari interne, detasari, transferari 80 20.06.01 313,16 10,00 323,161 Deplasari in strainatate 81 20.08.02 196,73 35,00 251,73| Materiale de laborator 82 20.08 1.080,99 0,00 1.080,99| Carti, publicatii si materiale documentare 83 20.11 50,50 0,00 50,50| consultanta si expertiza 84 20.12 46,40 0,00 Pregatire profesionala 85 20.13 158,53 0,00 75653) Protectia muncii 86 20.14 97,94 0,00 97,94 Cheltuieli judiciare re derivate din actiu i în reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozi or legale 87 20.25 71,00 00| 71,00| Alte cheltuie! 88 20.30 5.552,13) 20,00 5.572,13 Reclama si pu 89 20.30.01 30,62| 0,00 30,62 Protocol si reprezentare 90 20.30.02 18,00 10,00 28,00 Prime de asigurare non-viata 91 20.30.03 1,86 0,00 1,88 Chiri 92 20.30.04 2.846,97 10,00 2.856,97| Prestari servicii pentru transmiterea drepturilor 93 20.30.08 767,00 0,00 767,00| alte cheltuieli cu bunuri si servicii 94 20.30.30 1.887,68| 0,00 1.887,88 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 95 57 15,71 0,00 15,71 Ajutoare sociale 96 57.02 15,71 0,00 15,71 Ajutoare sociale in natura 97 57.02.02 15,71 0,00 15,71) TITLUL X ALTE CHELTUIELI 98 59 102,84 0,00 102,84 Burse 99 59.01 102,84 0,00 102,84| Partea i-a SERVICII PUBLICE GENERALE 100 50.10 5.120,06 0,00 5.120,06 Alte servicii publice generale 101 54.10 5.120,08 0,00 5.120,06 CHELTUIELI CURENTE 102 01 5.120,06 0,00 5.120,06 Pag. 17/28

DENUMIREA INDICATORILOR puei po3 10ţBOIpUL POD yeqosde wue16o1d ejuonțui TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 103 10 2.828,00 0,00 2.828,00 Cheltuieli salariale în bani 04 10.01 2.208,00 0,00 2.208,00 Salarii de baza 05 10.01.01 2.152,00 0,00 2.152,00| Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii 06 10.01.12 4,00 0,00| 4,00 Indemnizatii de delegare 07 10.01.13 12,00 0.00) 12,00 Alte drepturi salariale in bani 10.01.30 40,00 0,00| 40,00 Contributii 09 10.03 620,00 0,00| 620,00 Contributii de asigurari sociale de stat 10 10.03.01 452,00 0,00, 452,00 Contributii de asigurari de somaj 11 10.03.02 12,00 0,00) 12,00 Contributif de asigurari sociale de sanatate 12 10.03.03 116,00 0,00| 116,00 Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale 13 10.03.04 4,00 0,00| Î 4,00 Contributif pentru conced indernniza 114 10.03.06 36,00 0,00 36,00 TITLUL il BUNURI SI SERVICII 15 20 2.292,06 0,00 2.292,06 Bunuri si servi 16 20.01 1.156,06 0,00 1.156,06 Furnituri de birou 17 20.01.01 32,00 0,00 32,00 Materiale pentru curatenie 18 20.01.02 34,00 0,00 34,00 incalzit, iluminat si forta motrica 18 20.01.03 332,00 0,00 332.00| Apa, canal si salubritate 20 20.01.04 160,00 0,00 160,001 Carburanti si lubrifianti 21 20.01.05 34,00 0,00 34,00 Piese de schimb 122 20.01.06 33,00 0,00 33,00 Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 123 20.01.08 70,00 0,00 70,00 Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 24 20.01.09 147,00 0,00 147,00 Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare 25 20.01.30 314,06 0,00 314,06) Bunuri de natura obiectelor de inventar 26 20.05 39,00| 0,00 39,00 Alte obiecte de inventar 27 20.05.30 39,00 0,00 38,00 Deplasari, detasari, transferari 28 20.06 58,00 0,00 59,00 Depiasari interne, detasari, transferari 20.06.01 59,00 0,00 58,00 Carti, publicatii si materiale documentare 30 20.11 8,00 0,00 8,00 Pregatire profesionala 31 20.13 30,00 0,00 30,08 Protectia munci 132 20.14 17,00 0,90 17,00 Pag. 18/28

DENUMIREA INDICATORILOR JOJEIIPUI POI puei po9 ejuongul Jeqode ure160ig Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale 133 |20.25 63,00 0,00 83,00 Alte cheltu 134 |20.30 820,00 0,00 920,00 Protocol si reprezentare 135 |20.30.02 12,00 0,00 12,00 Prestari servicii pentru transmiterea drepturilor 136 |20.30.06 767,00 0,00 767,00 alte cheltuieli cu bunuri si servicii 137 |20.30.30 141,00 0,00 141,00 Din îotal capitol Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor 138 [54.10.10 5.120,06 0,00 5.120,06 Partea a II-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE 139 [64.10 233.447,80 270,00 233.717,80 invatamant 140 [65.10 24.941,27 0,00 24.941,27 CHELTUIELI CURENTE 141 |01 24.941,27 0,00 24.941,27 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 142 [10 3.858,10 0,00 3.858,10| Cheltuieli salariate in bani 143 (10.01 3.017,15 0,00 3.017,1 Salarii de baza 144 |10.01.01 1.385,36 0,00 1.385,36| Sporuri pentru conditii de munca 145 [10.01.05 2,04 0,00 2.04| Alte sporuri 146 |10.01.06 9,28 0,00 9,28| Fond pentru posturi ocupate prin cumul 147 10.01.10 208,24 0,00 208,24 fond aferent platii cu ora 148 |10.01.11 1.080,37 0,00 1.080,37 Indemnizatii de delegare 149 10.01.13 | 11,19 0,00 11,1 demnizatii de detasare 150 [10.01.14 5,00 0,00 5,00 Alte drepturi salariale in bani 151 |10.01.30 315,87 0,00 315,67) Cheltuieli salariale in natura 152 410.02 5,00 0,00 5,00 Locuinta de serviciu folosita de salariat si familia sa 153 |10.02.04 5,00 0,00 5,00 Contributii 154 [10.03 835,95 0,00 835,95 Contributii de asigurari sociale de stat 155 [10.03.01 821,25 0,00 621,25 Contributii de asigurari de somaj 156 |10.03.02 16,16 0,00 18,16 Contributii de asigurari sociale de sanatate 157 |10.03.03 152,71 0,00 182.71| Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale 158 [10.03.04 18,69 0,00] 18,89/ Prime de asigurare viata platite de angajator pentru angajati 159 (10.03.05 0,04 0,00 0,04 Contributii pentru concedii si indemnizat 180 |10.03.06 27,10 0,00 27,10 Pag. 19/29

DENUMIREA INDICATORILOR pOS pui po3 Jeoymosi uiesfoid BIUBNBUI TITLUL II BUNURI SI SERVICII 61 |20 20.964,62 0,00 26 SSE Bunuri si 182 [20.01 10.445,24 0,00 10.445,24| Furnituri de birou 63 |20.01.01 8.233,31 0,00 8.233,31 | Materiale pentru curatenii 184 20.01.02 264,47 0,00 264,47 incalzit, iluminat si forta motrica 65 [20.01.03 280,99 0,00 280,99 Apa, canal si salubritate 166 (20.01.04 85,91 0,00 85,91 Carburanti si lubrifianti 67 |20.01.05 26,22 0,00 26,22 se de schimb 168 |20.01.06 15,02 0,00| 15,02 Transport 69 [20.01.07 15,84 0,00 15,84 Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 70 120.01.08 75,83 0,00 76,83 Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 71 [20.01.09 784,83 0,00 784,83 Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare 72 20.01.30 861,82 0,00 581,82 Reparatii curente 73 120.02 80,78 0,00 80,78 Hrana 174 |20.03 9.924,91 0,00 9.924,91 Hrana pentru oameni 175 |20.03.01 9.924,91 0,00 9.924,91 Medicamente si materiale sanitare 76 120.04 8,89 0,00 8,89 Medicamente 77 [20.04.01 4,26 0,00 4,26 Materiale sanitare 78 (20.04.02 3,56 0,00 3,56 Reactivi 179 |20.04.03 0,28 0,00) 0,28 Dezinfectanti 180 |20.04.04 0,78 0,00| 0,79 Bunuri de natura obiectelor de inventar 81 |20.05 309,96 0,00 309,96 Uniforme si echipament 82 20.05.01 10,80 0,00 10,80 Lenjerie si accesorii de pat 83 (20.05.03 13,15 0,00 13,18) Alte obiecte de inventar 184 20.05.30 286,01 0,00 286,01 Deplasari, detasari, transferari 185 [20.06 52,33 0,00 52,33 Deplasari interne, detasari, transferari 85 20.06.01 25,80 0,00 25,80 Deplasari in strainatate 87 |20.06.02 26,53 0,00 26,53 Materiale de laborator 188 |20.09 2,95 0,00 2,95 Carti, publicatii si materiale documentare 89 [20.11 22,50 0,00| 22,50 consultanta si expertiza 90 [20.12 10,40 0,00| 10,40 Pag. 20/28

DENUMIREA INDICATORILOR pue1 po3 JoJEIIpUui yeqoide BJUonţul eo WRIBOId Pregatire profesionala 191 20.13 71,07 0,00 7107) Proteciia muncii 192 20.14 30,94) 0,00 30,94) Alte cheltuieli 193 20.30 4,65 0,00 4,85, Reclama si publicitate 194 20.30.01 1,62 0,00 182| Prime de asigurare non-viata 195 20.30.03 1,86 0,00 1,86) alte cheltuieli cu bunuri si servicii 196 20.30.30 1,17 0,00| 1,17 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 197 57 15,71 0,00| 15,71 Ajutoare sociale 198 57.02 15,71 0,00 15,71 Ajutoare sociale in natura 199 57.02.02 15,71 0,00 15,71 TITLUL X ALTE CHELTUIELI 200 59 102,84 0,00 102,84 Burse 201 59.01 102,84 0,00 102,84 Din total capitol invatamant prescolar si primar 202 65.10.03 14.539,57 0,00 14.539,57 invatamant prescolar 203 65.10.03.01 9.488,76 0,00 9.488,76 invatamant primar 204 65.10.03.02 5.050,81 0,00 5.050,81 invatamant secundar 205 65.10.04 10.175,49 0,00 10.175,49 Invatamant secundar superior 206 65.10.04.02 10.104,63 0,00 10.104,63 Invatamant profesional 207 65.10.04.03 70,86 0,00 70,86 Invatamant postliceal 208 65.10.05 226,21 0,00 226,21| Sanatate 209 66.10 206.073,43 0,00 206.073,43i CHELTUIELI CURENTE 210 01 208.073,43 9,00 206.073,43 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 211 10 78.442,64 0,00 78.442,64 Cheltuieli salariale in bani 212 10.01 56.592,74 0,00 56.592,74 Salarii de baza 213 10.01.01 39.834,34 0,00 39.834,34 Sporuri pentru conditii de munca 214 10.01.05 9.540,50 0,00 9.540,50 Alte sporuri 215 10.01.06 2.786,60 0,00 2.786,60 Fond pentru posturi ocupate prin cumul 216 10.01.10 485,00 0,00 485,00 fond aferent platii cu ora 217 10.01.11 3.795,80 0,00 3.795,80, Indemnizatii de delegare 218 10.01.13 3,00 0,00 Alte drepturi salariale in bani 218 10.01.30 147,50 0,00 Pag.21/29

DENUMIREA INDICATORILOR puei po3 POI Jeqosde UI 1894291 WEIBOId Cheltuieli salariale in natura 220 10.02 4.774,60 0,00 4.774,60 Tichete de masa 221 10.02.01 4.774,60 0,00 4.774,60 Contributii 222 10.03 17.075,30 0,00| 17.075,30 Contributii de asigurari sociale de stat 223 10.03.01 12.960,44 0,00) 12.960,44 Contributii de asigurari de somaj 224 10.03.02 309,40 0,00 309,40 Contributii de asigurari sociale de sanatate 225 10.03.03 3.095,20 0,00| 3.095,20 Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale 226 10.03.04 180,16 0,00| 180,16 Contributii pentru concedii si indemniza 227 10.03.06 530,10 0,00| 530,10 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 228 20 127.630,79 0,00 127.830,79 i serv Bunuri 229 20.01 28.469,48 0,00| 28.469,48 Furnituri de birou 230 20.01.01 652,59 0,00| 552,59 Materiale pentru curatenie 231 20.01.02 1.023,41 0,00) 1.023,41 Incalzit, ilurninat si forta motrica 232 20.01.03 7.495,11 0,00 7.495,11 Apa, canal si salubritate 233 20.01.04 2.320,06 0,00 2.320,06 Carburanti si lubrifianti 234 20.01.05 498,00 0,00 496,00 se de schimb 235 20.01.06 1.017,40| 0,0 1.017,40 Transport 236 20.01.07 333,32 0,00 333,22| Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 237 20.01.08 474,98 0,00 474,96| Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 238 20.01.09 5.238,13 0,00 5.238,13 Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare 239 20.01.30 9.418,50 0,00 9.418,50 [Reparati curente 240 20.02 1.819,21 0,00 1.819,21 Hrana 241 20.03 4.438,22 0,00 4.438,22 Hrana pentru oameni 242 20.03.01 4.437,22 0,00 4.437,22 Hrana pentru animale 243 20.03.02 1,00 0,90 1,06 Medicamenie si materiale sanitare 244 20.04 86.299,14 0,00 86.299,14| Medicamente 245 20.04.01 67.237,05 0,00 67.237,05 Materiale sanitare 246 20.04.02 11.243,63 0,00 11.243,83 Reactivi 247 20.04.03 6.830,41 0,00 6.830,41 Dezinfectanti 248 20.04.04 983,05 0,00) 988,05 Bunuri de natura obiectelor de inventar 249 20.05 1,379,52 0,00 1.379,52 Pag. 22/29

DENUMIREA INDICATORILOR puei po) 10JEDSIPUI POD urei6o1q WURIBOId Uniforme si echipament 250 20.05.01 217,85 0,00 217,85 Lenjerie si accesorii de pat 251 20.05.03 154,78 0,00 154,78 Alte obiecte de inventar 252 20.05.30 1.007,09 0,00 1.007,09 Deplasari, detasari, transferari 253 20.06 96,56 0,90 96,56 Deplasari interne, detasari, transferari 254 20.06.01 86,36 0,00 86,36 Deplasari în strainatate 255 20.06.02 10,20 0,00 10,20 Materiale de laborator 256 20.09 1.078,04 0,00 1.078,04 Carti, publicatii si materiale documentare 257 20.11 15,00 0,00 15,00 consultanta si expertiza 258 20.12 36,00 0,00 36,00 Pregatire profesionala 259 20.13 46,96 0,00 46,96 Protectia muncii 260 20.14 45,00 0,00 45,00 Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale 261 20.25 8,00 0,00 8,00 Alte cheltuieli 262 20.30 3.899,66 0,00 3.899,56 Chi 263 20.30.04 2.818,17 0,00 2.818,17 alte cheltuieli cu bunuri si servi 264 20.30.30 1.081,49 0,00 Din total capitol 1.081,49] Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi 265 66.10.06 206.073,43 0,00 206.073,43| Spitale generale 266 86.10.06.01 206.073,43 0,00 206.073,43 Cultura, recreere si religie 267 67.16 1.916,00 270,00 2.185,00 CHELTUIELI CURENTE 268 01 1.916,00 270,00 2.186,00 TITLUL ! CHELTUIELI DE PERSONAL 269 10 314,98 50,00 364,98 Cheltuieli salariale in bani 270 10.01 314,98 50,00 364,98 Salarii de baza 271 10.01.01 0,00 0,00 0,00| indemnizatii platite unor persoane din afara unitati 272 10.01.12 175,00 13,00 188,00 indemnizatii de delegare 273 10.01.13 59,98 37,00 96,98 Alte drepturi salariale in bani 274 10.01.30 80,00 0,00 80,00 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 275 20 1.601,02 220,00 1.821,02 Bunuri si servii 276 20.01 498,50 100,00 598,50 Furnituri de birou 277 20.01.01 22,20 0,00 22,20 Pag. 23/29

DENUMIREA INDICATORILOR puei po POI yeqosde we1fo1d Materiale pentru curatenie 278 20.01.02 12,40 0,00 12,40 incalzi inat si forta motrica 273 20.01.03 15,20 0,00 15,20 Apa, cana! si salubritate 280 20.01.04 3,00 0,00 3,00 Carburanti si lubrifianti 281 20.01.05 47,50 10,00 57,50 Piese de schimb 282 20.01.06 15,00 0,00 15,00 Transport 283 20.01.07 80,50 0,00 60,50 Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 284 20.01.08 29,00 0,00 29,00 Materiale si prestari de servicii cu caracter functionat 285 20.01.08 94,70 90,00 184,70 Alte bunuri si servi pentru intretinere si functionare 286 20.01.30 199,00 0,00 199,00 Reparatii curente 287 20.02 5,20 0,00 5,20 Bunuri de natura obiectelor de inventar 288 20.05 47,00 55,00 102,00 Uniforme si echipament 289 20.05.01 10,00 0,00 10,00 Alte obiecte de inventar 290 20.05.30 37,00 55,00 92,00 Deplasari, detasari, transferari 291 20.06 302,00 45,00 347,00 Deplasari interne, detasari, transferari 292 20.08.01 142,00 10,00 152,00| Deplasari in strainatate 293 20.06.02 160,00 35,00| 195,001 Carti, publicatii si materiale documentare 294 20.11 5,00 0,00 | 5,00 Pregatire profesionala 295 20.13 10,50 0,00 10,50 Protectia muncii 296 20.14 5,00 0,00 5,00 Alte cheltuieti 297 20.30 727,82 20,00 747,82 Reclama si publicitate 298 20.30.01 29,00 0,00 28,00 Protocol si reprezentare 299 20.30.02 6,00 10,00 16,00| Chiri 300 20.30.04 28,80 10,00 38,80 alte cheltuieli cu bunuri si servicii 301 20.30.30 864,02 0,00 664,02 Din tota! capitol Servicii culturale 302 67.10.03 1.916,00 270,00 2.186,00 Institutii publice de spectacole si concerte 303 67.10.03.04 1.066,00 270,00 1.336,00 Case de cultura 304 67.10.03.06 850,00 0,00 850,00 Asigurari si asistenta sociala 305 68.10 517,10 0,00 517,10 CHELTUIELI CURENTE 306 01 517,10 0,00 517,1 Pag. 24/29

DENUMIREA INDICATORILOR puei po3 POD yeqosde wesfoid Bjuengul UesBord TITLUL II BUNURI SI SERVICII 307 20 517,10 0,00 517,10 Bunuri si servi 308 20.01 153,10 0,00 153,10 Furnituri de birou 309 20.01.01 6,00 0,00 8,00 Materiale pentru curatenie 310 20.01.02 12,00 0,00 12,00 incalzit, iluminat si forta motrica 311 20.01.03 115,00 0,00 115,00 Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 312 20.01.08 8,00 0,00 8,00 Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare 313 20.01.30 12,10 0,00 12,10 Reparatii curente 314 20.02 10,00 0,00 10,00 Hrana 315 20.03 340,00 0,00 340,00 Hrana pentru oameni 316 20.03.01 340,00 0,00 340,00 Medicamente si materiale sanitare 317 20.04 6,00 0,00 8,00 Dezinfectanti 318 20.04.04 6,00| 0,00 6,00 Bunuri de natura obiectelor de inventar 319 20.05 8,00| 0,00 8,00 Alte obiecte de inventar 320 20.05.30 8,00 0,00 8,00 Din total capitol Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati 321 68.10.05 517,10 0,00 517,10 Asistenta sociala in caz de invaliditate 322 68.10.05.02 517,10 0,00 517,10 Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale 323 68.10.50 0,00 0,00 0,00) Partea a Vil-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT 324 96.10 0,00 0,00 5,00 REZERVE 325 97.16 0,00 0,00 0,00 EXCEDENT 326 98,10 0,00 0,06 0,06 DEFICIT 327 99.10 0,00 0,00 5,00 SECTIUNEA DEZVOLTARE SECTIUNEA DEZVOLTARE 9.113,52 3.751,54 12.865,06 TOTAL VENITURI 00.01 9.113,52 3.751,54 12.865,06 1. VENITURI CURENTE 00.02 872,79 1.001,54 1.874,33 C. VENITURI NEFISCALE 00.07 872,79 1.001,54 1.874,33 C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII 00.08 872,79 1.001,54 1.874,33 Transferuri voluntare, altele decat subventiile [N PI SE 10| O 37.10 872,78 1.001,54 1.874,33 Pag. 25/29

DENUMIREA INDICATORILOR pui po9 yeqoide uie16oid Varsaminte din sectiunea de functionare 37.10.04 872,79 1.001,54) 1.874,33 IV. SUBVENTII 00.12 6.916,13 2.750,00) 9.666,19 Subventii de la alte administratii 43.10 6.916,19 2.750,00 9.666,18 Subventii de la bugetul local pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul santaţii 10 43.10.14 8.800,52 0,00 6.800,52| Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea investitiilor in sanatate 11 43.10.18 0,00 500,00 500,00) Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea altor investitii in sanatate 12 43.10.16.03 0,00 500,00 Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii catre bugetele locale pentru finantarea investitiilor in sanatate 13 43.10.17 0,00 2.250,00 Er 2.250,06 Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii catre bugetele locale pentru finantarea aparaturii medicale si echipamentelor de comunicatii in urgenta in sanatate 14 43.10.17.01 0,00 2.250,00 2.250,00| KI Subveniii pentru institutii publice destinate sectiunii de devoltare 15 43.10.19 115,87 0,00 115,67 Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate 16 45.10 1.324,54 0,00 1.324,54 Fondul European de Dezvoltare regionala 17 45.10.01 1,324,54 9,00 1.324,54 Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent 18 45.10.0101 |. 832,20 0,00 832,20 Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori 18 45.10.01.02 492,34 0,00 492,34 TOTAL CHELTUIELI 20 49,10 9.113,52 3.751,54| 12.885,58 CHELTUIELI CURENTE 21 01 1.324,54 0,00 1.324,54 Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 22 56 1.324,54 0,00 1.324,54 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR ) 23 56.01 1.324,54 0,00 1.324,54 Finantarea nationala 24 58.01.01 100,00 0,00 100,00 Finantarea Uniunii Europene 25 56.01.02 1.224,54 0,00 1.224,54 CHELTUIELI DE CAPITAL 26 70 7.788,98 3.751,54 11.540,52! TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 27 71 7.788,98 3.751,54 i 11.540,52 Active fixe 28 71.01 7.788,98 3.751,54 11.540,52 Construci 29 71.01.01 137,67 500,00 637,67, Masini, echipamente si mijloace de transport 30 71.01.02 6.875,52 3.226,54 10.102,06 Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale 31 71.01.03 684,53 25,00 709,53 Alte active fixe 32 71.01.30 91,26 0,00 91,26 Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE 33 50.10 98,00 0,00 98,00 Pag. 26/29

DENUMIREA INDICATORILOR puei po9 Joţeolpul poa ueio1d yeoyoa: Alte servicii publice generale 54.10 98,00 0,00 98,00 CHELTUIELI CURENTE 35 01 0,00 0,00 0,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 36 70 98,00 0,00 98,00 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 37 TA 98,00 0,00 98,00 Aciive fixe 38 71.01 98,00 0,00 98,00 Construci 39 71.01.01 0,00 0,00 0,00) Mol er, aparatura birotica si alte active corporale 40 71.01.03 35,00 0,00 35,00) Alte active fixe 41 71.01.30 63,00 0,00 63,00| Din total capitol Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor 42 54.10.10 98,00 0,00 98,00) Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE 43 64.10 8.997,85 3.751,54 12.7498,35 Invatamant 44 65.10 226,39 25,00 251,38 CHELTUIELI CURENTE 45 01 0,00 0,00 0,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 46 70 226,39 25,00 251,39 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 47 71 226,38 25,00 251,39 Active fixe 48 71.01 226,39 25,00 251,39) Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale 49 71.01.03 226,39 25,00 251,39 Din total capitol Invatamant prescolar si primar 50 65.10.03 0,00 0,00 0,00 invatamant prescolar 51 65.10.03.01 9,00 0,00 0,00 Invatamant primar 52 65.10.03.02 0,00 0,00 0,00] Invatamant secundar 53 65.10.04 226,39 25,00 251,39 Invatamant secundar superior 54 65.10.04.02 226,38 25,00 251,39 invatamant profesional 55 65,10.04.03 0,00 0,00 0,00 Invatamant postliceal 56 65.10.05 0,00 0,00 0,00 Sanatate 57 66.10 8.586,46 3.726,54 12.413,00 CHELTUIELI CURENTE 58 oi 1.324,54 0,00 1.324,54 Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 59 56 1.324,54 0,00 1.324,54 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR ) 56.01 1.324,54 0,00 1.324,54| Pag.27/29

DENUMIREA INDICATORILOR puei po3 pod we16o1 Jeoynoe1 weiBolq Finantarea nationala 56.01.01 100,00 0,00 100,00 Finantarea Uniunii Europene 62 56.01.02 1.224,54 0,00 1.224,54 CHELTUIELI DE CAPITAL 63 70 7.361,92 3.726,54 11.088,45 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 84 71 7.361,92 3.726,54 11.088,46| Active fixe 65 7101 7.361,92 3.726,54 11.088,46 Constructii 66 71.01.01 120,00 500,00 620,00) Masini, echipamente si mijloace de transport 67 71.01.02 6.875,52 3.226,54 10.102,08| Mol er, aparatura birotica si alte active corporale 68 71.01.03 338,14 0,00 338,14| Alte active fixe 59 71.01.30 28,26 0,00 28,26) Din total capitol Servi medicale in unitatii sanitare cu paturi 70 66.10.08 8.686,46 3.726,54 12.413,00 Spitale generale 71 66.10.06.01 8.686,46) 3.726,54 12.413,00 Cultura, recreere si religie 72 67.10 85,00 0,00 85,00 CHELTUIELI CURENTE 73 01 0,00 0,00 0,00 CHELTUIELI DE CAPITAL TA 70 85,00 0,00 85,00 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 75 71 85,00 0,00 85,00| Active fixe 76 71.01 85,00 0,00 85,00 Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale 7 71.01.03 85,00 0,00 85,00 Din total capitol Servicii culturale 78 67.10.03 85,00 0,00 85,00 institutii publice de spectacole si concerte 79 87.10.03.04 85,00 0,00 85,00| Case de cultura 80 67.10.03.06 0,00 0,00 0,00 Partea a IV-a SERVICII Si DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE 81 69.10 17,87 0,00 17,87 Locuinte, servicii si dezvoltare publica 82 70.16 17,67 0,00 17,67 CHELTUIELI CURENTE 83 01 0,00 0,00 0,00| CHELTUIELI DE CAPITAL 84 70 17,87 0,00 17,87 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 85 71 17,67 0,00 17,87 Active fixe 36 71.01 17,87 0,00 17,67 Construci 87 71.01.01 17,87 0,00 17,87 Pag. 28/29

DENUMIREA INDICATORILOR pue1 po Jeqosde JOJEDIPUI POD 1eoymosi Din totat capitol Locuinte 88 70.10.03 17,87 0,00 17,87 Dezvoltarea sistemului de locuinte 89 70.10.03.01 17,87 0,00 17,87 [Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT 90 96.10 0,00 0,00) 0,00 REZERVE 91 97.10 0,00 0,00| 5,00 EXCEDENT 92 98.10 0,00 0,00] 0,00 DEFICIT 93 99.10 0,00 0,00 0,00 Director economic, Smaranda idu Pag. 29/29