keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 235/30.06.2009 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2009

30.06.2009

Hotararea Consiliului Local 235/30.06.2009
privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2009


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având in vedere Referatul nr. SC2009-13772/19.06.2009 al Primarului Municipiului Timisoara - domnul Gheorghe Ciuhandu;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistica, amenajarea teritoriului si patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comerţ, regii autonome si societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locala, juridica, ordine publica, drepturile omului si probleme ale minorităţilor si Comisiei pentru cultura, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport si culte, din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara ;
Având în vedere Legea bugetului de stat pe anul 2009 nr.18/27.02.2009;
În conformitate cu prevederile art.1, art.4, alin.1, art.5, art.19, alin.1 şi 2 si art. 20, alin.1, art.22 alin.1 şi art.23 alin.1 şi 2 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, modificată;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin.2 lit.(b) si alin.4, lit.(a) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publica locala, republicata si modificata;
În temeiul art. 45 alin (2) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publica locala, republicata si modificata;


HOTARASTE

Art.1: : Se aproba rectificarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2009 conform Anexei nr. 1 - Bugetul Local pe anul 2009, Anexei nr. 2 - Buget venituri şi cheltuieli evidenţiate în afara bugetului local pe anul 2009; Anexei nr. 3 - Buget venituri proprii şi subvenţii pe anul 2009, Anexei nr. 4 - Buget credite pe anul 2009; Anexei nr. 5 - Programul de investiţii pe anul 2009.

Art.2: La data intrării in vigoare a prezentei hotărâri, se modifica in mod corespunzător Hotărârea Consiliului Local nr.195/26.05.2009 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timişoara pe anul 2009.

Art.3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Economica, Direcţia Edilitară, Direcţia Patrimoniu şi Direcţia Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timisoara.

Art.4: Prezenta hotarare se comunica:
-Instituţiei Prefectului - Judetul Timis;
-Primarului Municipiului Timisoara ;
-Serviciului Juridic;
-Directiei Economice;
-Directiei Patrimoniu;
-Directiei Edilitare;
-Directiei Urbanism;
-Direcţiei Comunicare;
-Direcţiei Dezvoltare
-Direcţiei Drumuri şi Transporturi;
-Biroului Control Intern si Managementul Calităţii ;
-Administratiei Financiare a Municipiului Timisoara;
-Directiei Generale a Finanţelor Publice a Judeţului Timiş;
-Mass media locale.Presedinte de sedinta
SMARANDA POPA RADOVAN
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Anexa_nr_4.pdf

MUNICIPIUL TIMISOARA DIRECTIA ECONOMICA DENUMIREA INDICATORILOR BUGET CREDITE 2009 Cod indicator Influenta Anexa nr.4 Rectificare 2 mii Lei Program rectificat TOTAL CHELTUIELI CHELTUIELI CURENTE 01 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 20 CHELTUIELI DE CAPITAL 0 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE n Partea a lHl-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE 64.06 Sanatate 56.06 CHELTUIELI CURENTE 01 CHELTUIELI DE CAPITAL 70 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE 71 Din total capital Servicii medicale în unitati sanitare cu paturi 66.06.06 Spitale generale 566.06.06.01 Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE MEDIU Si APE 1 69.06 Locuinte, servicii si dezvoltare publica 70.06 CHELTUIELI CURENTE 01 TITLUL i BUNURI SI SERVCII 20 CHELTUIELI DE CAPITAL 0 Din total capitol Pagina 1/2

Locuinte DENUMIREA INDICATORILOR Cod indicator 70.06.03 Pragram initiat Influenta Program rectificat Alle cheltui i in domeniul locuintelor 70.06.03.30 Partea a VI-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT REZERVE EXCEDENT DEFICIT VICEPRIMAR SORIN GRINDEANU 1, DI TARAN CONOMIC HARACICU Pagina2/2

Atasament: Anexa_nr_3.pdf

MUNICIPIUL TIMISOARA DIRECTIA ECONOMICA BUGET VENITURI PROPRII SI SUBVENTII DENUMIREA INDICATORILOR TOTAL VENITURI 2009 Cod indicator Program 30.527,48 Influenta 1.961,44 Anexa nr.3 Rectificare 2 mii Lei Program rectificat 32.488,92 1. VENITURI CURENTE 30.527,05 544,42 29.982,63 A. VENITURI NEFISCALE 848,50 0,00 848,50 A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI Si SERVICII 848,50 0,06 848,50 Taxe pe servicii specifice 15.10 848,50 0,00 848,50 Impozit pe spectacole 15.10.01 728,50 0,00 728,50 Alte taxe pe servicii specifice 15.10.50 120,00 0,00 120,00 C. VENITURI NEFISCALE || GI Mi PI ENA 29.678,55 544,42 28.134,13 C1. VENITURI DIN PROPRIETATE o 3.047,94 0,00 3.047,94 Venituri din proprietate a o 30.10 3.047,94 0,00 3.047,94 Venituri din concesiuni si înch 30.10.05 2.948,31 0,00 2.948,31 Alte venituri din proprietate N 30.10.50 98,63 0,00 99,63 C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVIC a vw 26.630,61 544,42 26.086,13 Venituri din prestari de servicii si alte activitati a > 33.10 15.288,T4 229,00 15.517,74 Taxe si alte venituri in invatamant n 33.10.05 2.384,16 0,00 Venituri din prestari de servicii o 33.10.08 133,83 0,00 camine si cantine Contributia elevilor si studentilor pentru internate 3 33.10.14 10.086,65 0,00 Venituri din valorificarea produselor obtinute din activitatea proprie sau anexa m 33.10.16 88,74 0,00 Venituri din serbari si spectacole scolare, manifestari culturale, artistice si sportive 0 33.10.19 2,14 0,00 Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati 33.10.50 2.592,22 229,00 Venituri din taxe administrative, eliberari permise 34.10 1.186,92 0,00 Alte venituri din taxe administrative, eliberari de permise 34.10.50 1.186,82 0,00 Pagina 1/ 4

DENUMIREA INDICATORILOR Amenzi, penalitati si confiscari Cod indicator 35.10 Program initial 0,35 influenta 0,00 Program rectificat 0,35 Alte amenzi, penalitati si confiscari 24 35.10.50 0,35 0,00 0,35 Diverse venituri 25 36.10 9.585,71 -773,42 8.812,29 Alte venituri 26 36.10.50 9.585,71 713,42 8.812,29 Transferuri voluntare, altele decat subventiile 27 37.10 568,89 0,00 568,89 Donatii si sponsorizari 28 37.10.01 548,89 0,00 548,89 Alte transferuri voluntare 29 37.10.50 20,00 0,00 20,00 If. VENITURI DIN CAPITAL 30 0,43 0,00 0,43 Venituri din valorificarea unor bunuri 31 38.10 0,43 0,00 0,43 Alte venituri din valorificarea unor bunuri 32 39.10.50 0,43 0,00 0,43 IV. SUBVENT 33 0,00 2.505,86 2.505,86 Subventii de la alte administra 34 43.10 0,00 2.505,86 2.505,86 Subventii pentru institutii publice 35 43.10.08 0,00 2.505,86 2.505,86 TOTAL CHELTUIELI 49.02 30.527,46 1.961,42 32.488,88 CHELTUIELI CURENTE 37 01 29.145,27 1.961,42 31.106,69 TITLUL ICHELTUIELI DE PERSONAL 38 10 7.903,23 1.032,42 8.835,65 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 38 20 18.540,35 929,00 19.469,35 TITLUL MII ASISTENTA SOCIALA 40 57 2.701,12 0,00 2.701,12 TITLUL IXALTE CHELTUIELI 41 58 0,56 0,00 0,56 CHELTUIELI DE CAPITAL 42 70 1.382,18 0,00 1.382,18 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE 43 71 1.382,18 0,00 1.382,18 Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE 44 50.10 7.254,42 1.732,42 8.986,84 Alte servicii publice generale 45 54.10 7.254,42 1.732,42 8.986,84 CHELTUIELI CURENTE 46 01 8.493,15 1.732,42 8.225,57 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 47 10 5.403,85 1.032,42 6.436,27 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 48 20 1.089,30 700,00 1.789,30 CHELTUIELI DE CAPITAL 49 70 761,27 0,00 761,27 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE 50 71 761,27 0,00 761,27 Din total capitol Pagina2/ 4

DENUMIREA INDICATORILOR Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor Cod Cod indicator 54.10.10 Program i 7.254,42 Influenta 1.732,42 Program rectificat 8.986,81 Partea a Ill-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE 64.10 23.273,04 229,00 23.502,04 invatamant 53 65.10 19.833,39 0,00 19.833,39 CHELTUIELI CURENTE 54 01 19.362,47 0,00 19.362,47 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 55 10 2.380,38 0,00 2.360,38 TITLUL Il BUNURI SI SERMCII 56 20 16.935,40 0,00 16.935,40 TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA 57 57 66,12 0,00 866,12 TITLUL KALTE CHELTUIELI 58 59 0,56 0,00 0,56 CHELTUIELI DE CAPITAL 59 70 470,91 0,00 470,81 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE 60 7 470,91 0,00 470,91 Din totai capitol invatamant prescolar si primar 61 65.10.03 9.392,52 0,00 9.392,52 invatamant prescolar 62 65.10.03.01 6.529,73 0,00 6.529,73 invatamant primar 63 65.10.03.02 2.862,78 0,00 2.862,78 Invatamant secundar 64 65.10.04 6.796,04 0,00 6.796,04 invatamant secundar inferior 65 65.10.0401 0,00 0,00 0,00 invatamant secundar superior 66 65.10.04.02 5.757,57 0,00 5.757,57 invatamant profesional 67 65.10.04.03 1.038,47 0,00 1.038,47| invatamant postliceal 68 65.10.05 1.003,60 0,00 1.003,60 Servicii auxiliare pentru educatie 69 65.10.11 2.641,22 0,00 2.641,22 internate si cantine pentru elevi 70 65.10.11.03 2.641,22 0,00 2.641,22 Alte servicii auxiliare 71 65.10.11.30 0,00 0,00 0,00 Cultura, recreere si religie 72 67.10 848,50 0,00 848,50 CHELTUIELI CURENTE 73 01 598,50 0,00 698,50 TITLUL ICHELTUIELI DE PERSONAL 74 10 139,00 0,00 138,00 TITLUL IIBUNURI SI SERVCII 75 20 514,50 0,00 514,50 TITLUL VII ASISTENTA SOCIALA 76 57 45,00 0,00 45.00 CHELTUIELI DE CAPITAL 7” 70 150,00 0,00 150,00 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE 78 71 150,00 0,00 150,00 Pagina3/4

DENUMIREA INDICATORILOR Din total capitol Cod indicator Program initial Influenta Program rectificat Servicii culturale 67.10.03 728,50 institutii publice de spectacole si concerte 67.10.03.04 728.50 Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei 67.10.50 120,00 Asigurari si asistenta sociala 68.10 2.591,15 CHELTUIELI CURENTE 01 2.591,15 TITLUL BUNURI SI SERVICII 20 1,15 TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA 57 2.590,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 70 0,00 Din toial capitol Asistenta sociala in caz de boli si invatiditalti 58.10.05 1,15 Asistenta sociala in caz de invaliditate 68.10.05.02 1,15 Asigurari si asistenta sociala 68.10.06 2.590,00 Partea a Vil-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT REZERVE EXCEDENT DEFICIT VICEPRIMAR SORIN GRINDEANU DIRECTOR ECONOMIC Pagina 4/4

Atasament: Anexa_nr_2.pdf

MUNICIPIUL TIMISOARA Anexa nr.2 DIRECTIA ECONOMICA Rectificare 2 BUGET VENITURI SI CHELTUIELI EVIDENTIATA IN AFARA BUGETULUI LOCAL mii Lei 2009 DENUMIREA INDICATORILOR Cod indicator Program initiat Influenta Program rectificat TOTAL VENITURI l, VENITURI CURENTE C. VENITURI NEFISCALE C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII Diverse venituri 13.910,38 0,00 13.910,38 13.910,38 0,00 13.910,38 13.910,38 0,00 13.910,38 13.910,38 0,06 13.910,38 36.11 13.910,38 0,00 13.910,38 36.11.06 11.506,16 0,00 11.506,16 36.11.08 1.386,55 0,00 1.386,55 36.11.09 900,00 0,00 900,00 36.11.10 100,00 0,00 100,00 36.11.50 17,87 0,00 17,67 Taxe speciale Depozite speciale pentru constructii de locuinte Fondul de risc aj ti N] + Fond de rulment Alte venituri - o TOTAL CHELTUIELI 44.141,12 3.299,22 47.440,34 CHELTUIELI CURENTE 12.406,15 3.299,22 15.705,37 TITLUL IIBUNURI SI SERVICII 12.406,15 3.299,22 15.705,37 CHELTUIELI DE CAPITAL 21.845,72 -9.148,00 12.697,72 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE 21.845,72 -9.148,00 12.697,72 TITLUL XII IMPRUMUTURI 9.889,25 9.148,00 19.037,25 Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE 10.414,25 9.148,00 19.562,25 Autoritati publice si actiuni externe 25,00 0,00 25,00 CHELTUIELI CURENTE 0,00 0,00 0,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 25,00 0,00 25,00 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE 25,00 0,00 25,00 Pagina 1/4

DENUMIREA INDICATORILOR Din total capitol Cod indicator Program initial influenta Program rectificat Autoritati executive si legislative 51.11.01 25,00 0,00 Autoritati executive 51.11.01.03 25,00 0,00 Alte servicii publice generale 54.11 10.389,25 9.148,00 18.537,25 CHELTUIELI CURENTE 01 0,00 0,00 0,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 70 500,00 0,00 500,00 TITLUL XACTIVE NEFINANCIARE 71 500,00 0,00 500,00 TITLUL XII IMPRUMUTURI 80 9.889,25 9.148,00 19.037,25 Din total capitol Alte servicii publice generale 54.11.50 10.389,25 8.148,00 Partea a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE 64.11 4.474,00 -1.750,78 2.723,22 invatamant 65.11 850,00 -850,00 0,00 CHELTUIELI CURENTE 01 0,00 0,00 0,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 70 850,00 -850,00 0,00 TITLUL ACTIVE NEFINANCIARE 71 850,00 -850,00 0,00 Din tatal capitol invatamant secundar 65.11.04 850,00 -850,00 0,00| invatamant secundar superior 65.11.04.02 850,00 -850,00 0,00| Sanatate 66.11 274,00 -200,00 CHELTUIELI CURENTE 01 0,00 0,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 70 274,00 -200,00 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE 71 274,00 -200,00 Din total capitol Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi 66.11.06 274.00 -200,00 Spitale generale 66.11.06.01 274,00 -200,00 Cultura, recreere si religie 67.11 3.350,00 -700,78 2.649,22 CHELTUIELI CURENTE 01 600,00 1.298,22 1.899,22 Pagina 2/ 4

DENUMIREA INDICATORILOR Cod indicator Influenta Program rectificat TITLUL IL BUNURI SI SERVCII 45 20 600,00 1.289,22 1.899,22 CHELTUIELI DE CAPITAL 46 70 2.750,00 -2.000,00 750,00 TITLUL XACTIVE NEFINANCIARE 47 71 2.750,00 -2.000,00 750,00 Din total capital Servicii culturale 48 67.11.03 2.000,00 -2.000,00 0,00 Institutii publice de spectacole si concerte 49 67.11.03.04 2.000,00 -2.000,00 0,00 Servicii recreative si sportive 50 67.11.05 1.350,00 1.299,22 2.649,22 Sport 51 67.11.0501 600,00 -600,00 0,00 intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement 52 67.11.05.03 750,00 1.899,22 2.649,22 Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, 53 69.11 23.964,37 -5.098,00 17.866,37 MEDIU SI APE Locuinte, servicii si dezvoltare publica 54 70.11 23.964,37 -6.098,00 17.866,37| CHELTUIELI CURENTE 55 01 8.472,15 0,00 8.472,15 TITLUL il BUNURI SI SERVCII 56 20 8.472,15 0,00 8.472,15 CHELTUIELI DE CAPITAL 57 70 15.492,22 6.098,00 9.394,22 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE 58 71 15.492,22 -6.098,00 9.394,22 Din tatal capitol Locuinte 59 70.11.03 1.386,55 0,00 1.386,55 Dezvoltarea sistemului de locuinte 60 70.11.03.01 1.386,55 0,00 1.386,55 Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice 61 70.11.05 0,00 0,00 0,00 Alimentare cu apa 62 70.11.05.01 0,00 0,00 0,00 luminat public si electrificari rurale 63 70.11.06 1.122,67 0,00 1.122,67 Alfe servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dez valtarii comunale 64 70.11.50 21.455,15 -6.098,00 15.357,15 Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE 65 79.11 5.288,50 2.000,00 7.288,50 Transporturi 66 84.11 5.288,50 2.000,00 7.288,50 CHELTUIELI CURENTE 67 01 3.334,00 2.000,00 5.334,00 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 68 20 3.334,00 2.000,00 5.334,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 69 70 1.954,50 0,00 1.954,50 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE 70 7” 1.954,50 0,00 1.954,50 Pagina 3/4

DENUMIREA INDICATORILOR Din total capitol Cod indicator Program initial Influenta Program rectificat Transportrutier 71 84.11.03 4.188,50 2.000,00 6.188,50| Drumuri si poduri 72 84.11.03.01 138,00 0,00 138,00 Transport in comun 73 84.11.03.02 156,50 0,00 156,50| Strazi 74 84.11.03.03 3.894,00 2.000,00 5.894,00| Alte cheltuieli in domeniul transporturilor 75 84.11.50 1.100,00 0,00 1.100,00 VICEPRIMAR SORIN GRINDEANU Partea a Vil-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT 76 0,00 0,00 0,00 REZERVE 7 0,00 0,00 0,00 EXCEDENT 78 0,00 0,00 0,00 DEFICIT 75 30.230,74 3.299,22 33.529,96 DIRECTOR ECONOMIC Pagina 4/ 4

Atasament: Referat_BL.pdf

BUG DE n - PROCURE he VPGou TE PRIMARIA MUNICIPIULUI TIMISOARA APROBAT DIRECTIA ECONOMICĂ P RIMA ; | SERVICIUL BUGET GHEORGHE CIUHA N DU Nr. SC2009 — 13772 / 19.06.2009 Ă E d d VICEPRIMAR SORIN.GRINDEANU REFERAT privind rectificarea bugetului local al municipiului Timisoara pe anul 2009 Având în vedere: » Adresa nr.6735/20.05.2009 a Direcţiei Generale a Finanțelor Publice Timiş prin care se specifică încadrarea bugetară pentru finanțarea cheltuielilor curente şi de capital pentru Direcţia de Evidenţă a Persoanelor. o Adresa nr.FN /22.06.2009 privind suplimentarea sumelor pentru cheltuieli materiale la Primăria Municipiului Timişoara precum şi asigurarea surselor pentru cheltuieli personal, având în vedere aplicarea sentinței civile nr.471/CA/28.04.2009 definitive şi irevocabile în dosar nr.875/30/2009; e Adresa nr.322/18.06.2009 a Direcţiei Fiscale a Municipiului Timişoara prin care se solicită suplimentarea sumelor pentru cheltuieli de personal; e Adresa nr.117202/02.06.2009 a Direcţiei de Evidenţă a Persoanelor Timişoara prin care se solicită suplimentarea sumelor pentru cheltuieli de personal şi cheltuieli materiale; e Adresa nr.4051/19.05.2009 a Poliţiei Comunitare prin care se solicită suplimentarea sumelor pentru cheltuieli de personal; e Adresele nr.SC2009-12687/09.06.2009, SC2009-12689/10.06.2009 şi D72009-1898/14.05.2009 ale Direcţiei Patrimoniu, Serviciul Tehnic- Edilitate, privind redistribuirea sumelor prevăzute în lista de investiții; e Adresele nr.2664/17.06.2009 şi 2712/22.06.2009 ale Teatrului German de Stat prin care se solicită suplimentarea sumelor pentru cheltuieli personal şi cheltuieli materiale; + Adresele nr.1510/11.06.2009 şi nr.1517/12.06.2009 ale Teatrului Maghiar de Stat „Csiky Gergely” prin care se solicită suplimentarea sumelor pentru cheltuieli personal şi cheltuieli materiale; e Adresa nr, 584/13.05.2009 a Casei de Cultură prin care se solicită suplimentarea sumelor pentru cheltuieli materiale;

e Adresele nr. 5C2009-12987/12.06.2009 şi SC2009-13371/17.06.2009 ale Direcţiei Comunicare prin care se solicită suplimentarea sumelor pentru cheltuieli materiale; e Adresa nr.68/09.06.2009 a Serviciului Public de Administrare a Grădinilor Zoologice şi Botanice prin care se solicită redistribuirea sumelor aprobate; e Adresa nr. SC2009-9486/07.05.2009 a Centrului de Zi „Pentru Voi” prin care prin care se solicită suplimentarea sumelor pentru cheltuieli personal; o Adresa nr.235/06.05.2009 a Fundaţiei „Chosen” prin care se solicită suplimentarea sumelor pentru cheltuieli personal; e Adresa nr.293/15.06.2009 a Cantinei de Ajutor Social prin care se solicită suplimentarea sumelor pentru cheltuieli personal, cheltuieli materiale și asistență socială; e Adresele nr. SC2009- 1893/15.06.2009 şi nr.1813/04.06.2009 ale Direcţiei de Asistenţă Socială Comunitară prin care se solicită suplimentarea sumelor pentru cheltuieli personal, cheltuieli materiale, transferuri pentru acordarea ajutorului de încălzire şi cheltuieli pentru asistenţă socială; o Adresa nr.SC2009-10227/14.05.2009 a direcției Dezvoltare prin care se solicită suplimentarea sumelor pentru cheltuieli materiale; e Adresa nr.SC2009-11148/26.05.2009 a Direcţiei Patrimoniu prin care se solicită suplimentarea sumelor pentru acțiuni de demolări şi evacuări; » Adresa nr. SC2009-320/19.06.2009 Direcţiei Drumuri şi Transporturi prin care se solicită suplimentarea sumelor pentru reparații străzi şi subvenții transport. e Adresa nr.SC2009-13100/15.06.2009 a Direcţiei de Drumuri și Transporturi privind redistribuirea de sume; e Adresa nr.SC2009-11093/25.05.2009 transmisă de Filarmonica Banatul privind suplimentarea cheltuielilor de capital; e Adresa FN a Direcţiei Urbanism privind suplimentare cheltuieli de capital; e Adresa nr.SC2009-13627/18.06.2009 a Direcţiei Dezvoltare redistribuirea sumelor pentru cheltuieli de capital; » Adresele nr.SC2009-13356/16.06.2009 şi nr.SC2009-13774/19.06.2009 a Direcţiei Edilitare, Serviciul Energetic privind suplimentarea de sume pentru lucrări de investiţii; e Adresa nr.13817/22.06.2009 a Direcţiei Edilitare privind suplimentarea sumelor alocate cu contribuția la patrimoniul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Deşeuri Timiş; e Adresa FN/16.06.2009 a Direcţiei de Mediu privind evidențierea sumelor în Bugetul de venituri şi cheltuieli evidențiate în afara bugetului local a sumelor provenind din taxe speciale; În urma analizei execuției de casă la data de 12.06.2009 s-a constatat o realizare a cheltuielilor de capital în procent de aproximativ 28% din propunerile la semestrul II 2009 ceea ce a condus la o rectificare în minus a

obiectivelor de investiții începând cu trimestrul III 2009 în sumă de 26.641,94 mii lei şi realocarea surselor conform adreselor menționate transmise de direcţiile de specialitate, iar pe total buget o suplimentare cu suma de 2.411,28 mii lei (subvenții de la bugetul de stat) ca urmare a adresei DGFP 6735/20.05.2009 Astfel, Serviciul Buget propune rectificarea bugetului după cum urmează, rezultând următoarele influențe: - mii lei — Nr.ort.| Capitor| PUTS | Buget inițial Buget Influente indicatori ! rectificat 4 TOTAL VENITURI, din care: 709.285,19 711.696.47 2.411,28 Subvenţii de la 42.02 bugetul de stat 19.399,19 21.813,77 2.414,58 07.02.01 | Impozit pe clădiri 92.685,92 9268262 |- 3,30 TOTAL 4 CHELTUIELI, din care: 709.285,19 711.696,47 2.411,28 5 |sto2 | /utorități executive 42.264,18 58.783,53 15.519,35 6 Alte servicii publice 54.02 |generale 22.526,25 24.928,67 2.402,42 7 Ordine Publică şi 61.02 siguranța națională 13.157,18 17,977,18 4.820,00 8 | 65.02 Învăţământ 187.620,76 187.862,61 241,85 9 65.02 Sănătate 4.500,53 400213 |- 498,40 10 Cultură, recreere, 67.02 religie 80.870,03 71.940,22 - 8.929,81 11 Asigurări şi 68.02 asistenţă socială 43.390,69 46.560,03 3.189,34 Locuinţe, servicii şi 12 dezvoltare publică 70.02 97.217,65 96.975,69 - 241,96 13 | 74.02 Protecţia mediului 16.394,42 12.869,00 3.525,42 14 Combustibil şi 81.02 energie 66.710,00 62.710,00 - 4.000,00 15 84.02 Transporturi 103.727,16 96.181,07 - 7.546,09 Având în vedere Legea bugetului de stat pe anul 2009 nr.18/27.02.2009; în conformitate cu prevederile art.l, art.4, alin.l, art.5, art.19, alin,1 si 2, art. 20, alin.1, art.22 alin.1 şi art.23 alin.1 şi 2 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale; în temeiul art. 36 alin.2 lit.b) şi alin.4 lit.a) şi art. 45 alin (2) din Legea nr. 215/2001 UI

privind administraţia publica locala, republicata si modificata, Serviciul Buget din cadrul Direcţiei Economice, propune modificarea la: - Anexanr. 1 Bugetul Local pe anul 2009; - Anexa nr. 2 Buget venituri şi cheltuieli evidenţiate în afara bugetului local 2009; - Anexa nr. 3 — Buget venituri proprii şi subvenții pe anul 2009; - Anexa nr. 4 — Buget credite pe anul 2009; - Anexa nr. 5 — Programul de investiții pe anul 2009. DIRECTOR ECONOMIC SEF SERVICIU BUGET EC. SMARANDA HARACICU EC, STELIANA STANCIU l : | FI A A H AVIZAȚ JURIBIC, | Ci o TA L Cod FP 53-01, Ver. 1

Atasament: Anexa_1.pdf

CONTABILITATE JUDET DENUMIREA INDICATORILOR OTAL VENITURI BUGET LOCAL Cod indicator 00.01 Program initial 709.285,19 Influenta 2.411,28 BUGET Program rectificat 711.696,43 VENITURI PROPRII 48.02 535.479,20 3,30 535.475,90 1. VENITURI CURENTE 00.02 671.482,88 -3,30 671.479,58 A. VENITURI HSCALE 00.03 624.332,12 3,30 524.328,82 Al. IMPOZIT PE VENIT, PRORT SI CASTIGURI DIN CAPITAL 00.04 337.035,40 0,01 337.035,41 A11. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DELA ERSOANE JURIDICE 00.05 Z811,76 0,00 Z811,76 impozit pe profit 01.02 2.611,76 0,00 2.611,76 Impozit pe profit de la agentii economici 01.02.01 2.811,76 0,00 2.611,76 A12. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DELA PERSOANE FIZICE 00.06 330.609,00 0,01 330.609,01 Cote si sume defalcate din impozitul pe venit 04.02 330.605,00 0,01 330.608,01 Cote defalcate din impozitul pe venit 04.02.01 330.000,00 001 330.000,01 Sume alocate de la cons udetean pentru echilibarea bugetelor locale 04.02.04 609,00 0,00 505,00 A13, ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROAT SI CASTIGURI DIN CAPITAL 00.07 3.814,64 0,00 3.814,64 Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital 05.02 3.814,64 0,00 3.814,64 Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital 05.02.50 3.814,84 0,00 3.814,64 A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE 00.09 103.056,92 -3,31 103.053,61 impozite si taxe pe proprietate 07.02 103.056,92 -3,31 103.053,61 impozit pe cladiri 07.02.01 92.685,92 -3,31 92.682,61 Impozit pe cladiri - PF 07.02.01.01 92.685,92 -331 92.682,61 impozit pe terenuri 07.02.02 7.895,00 0,00 7.895,00 Pagina 1/ 10

DENUMIREA INDICATORILOR Impozit pe terenuri - PF Cod indicator 07.02.02.01 Program initial 7.895,00 influenta Program rectificat 7.895,00 Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de stat = restante anii anteriori = 07.02.03 2.408,00 2.408,00 Alte impozite si taxe de proprietate 07.02.50 58,00 68,00 A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII 00.10 178.424,80 178.424,80 Sume defalcate din TVA 11.02 154.406,80 154.406,80 Sume defalcate din TVA pt finantarea cheltuielilor des centralizate la nivelul comunelor, oraselor, mun. si sectoarele mun. Bucuresti 11.02.02 154.203,80 154.203,80 Sume defalcate din TVA pt echilibrarea bugetelor locale 11.02.06 203,00 203,00 Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servi 12.02 399,28 399,28 Taxe hoteliere 12.02.07 399,28 399,28 Taxe pe servicii specifice 15.02 724,40 724,40 Impozitpe spectacole 15.02.01 724,40 724,40 Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati 16.02 22.894,32 22.894,32 Taxa asupra mijloacelor de transport 16.02.02 15.844,32 15.844,32 Taxa asupra mijloacelor de transport PF 16.02.02.01 15.844,32 15.844,32 Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare 16.02.03 70,00 70,00 Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati 16.02.50 6.880,00 6.980,00 AS. ALTE IMPOZITE SI TAXE ASCALE 00.11 5.815,00 5.815,00 Alte impozite si taxe fiscale 18.02 5.815,00 5.815,00 Alte impozite si taxe 18.02.50 5.815,00 5.815,00 C. VENITURI NEFISCALE 00.12 47.150,76 47.150,7& C1. VENITURI DIN PROPRIETATE 00.13 29.259,24 29.259,24 Venituri din proprietate 30.02 29.197,24 28.197,24 Venituri din concesiuni si inchirieri 30.02.05 27.800,00 27.800,00 Alte venituri din proprietate 30.02.50 1.397,24 1.397,24 Venituri din dobanzi 31.02 62,00 62,00 Alte venituri din dobanzi 31.02.03 62,00 62,00 C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII 00.14 17.891,52 17.891,52 Pagina 2/ 10

DENUMIREA INDICATORILOR Venituri din prestari de servicii si alte activitati Cod indicator 33.02 Program initial 257,00 0,00 Program rectificat 257,00 Venituri din prestari de servcii 33.02.08 50,00 0,00 50,00 Contributia persoanelor beneiiciare ale cantinelor de ajutor social 33.02.12 193,00 0,00 193,00 Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri 33.02.28 14,00 0,00 14,00 Venituri din taxe administrative, eliberari de permise 34.02 3.125,12 0,00 3.125,12 Taxe extrajudiciare de timbru 34.02.02 3.125,12 0,00 3.125,12 Amenzi, penalitati si confisca 35.02 10.899,40 3,00 10.899,40 Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate conform dispoziti or legale 35.02.01 10.898,40 0,00 10.898,40 Alte amenzi, penalitati si confiscari Diverse venituri 35.02.50 36.02 1,00 3.610,00 5,00 0,00 1,00 3.510,00 Alte venituri 36.02.50 3.610,00 0,00 3.610,00 HI. VENITURI DIN CAPITAL 00.15 18.403,12 0,00 18.403,12 Venituri din valorificarea unor bunuri 39.02 18.403,12 0,00 18.403,12 Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice 38.02.01 2,00 0,00 2,00 Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului 39.02.03 401,12 0,00 401,12 Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat 39.02.07 18.000,00 0,00 18.000,00 W. SUBVENTII 00.17 19.399,19 2.414,58 21.813,77 SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 00.18 19.399,19 2.414,58 21.813,77, Subventii de la bugetul de stat 42.02 19.399,19 Z414,58 21.813,77 A. De capital 222,12 0,00 222,12 Subventii pentru reabilitarea termica a cladirilor de locuit 42.02.12 222,12 0,00 222,12 B. Curente 18.177,07 2.414,58 21.591,65 Subventii pentru compensarea cresterilor nepre vizionate ale preturilor la combustibi 42.02.32 18.888,00 0,00 18.888,00 Sprijin financiar pentru constituirea fam 42.02.33 121,42 1.978,58 2.100,00 Ajutor pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni si combustibil petrolier 42.02.34 110,35 3,30 113,65 Trusauri pentru nou nascuti 42.02.36 57,30 432,70 490,00 TOTAL CHELTUIELI 50.02 709.285,13 2.411,31 CHELTUIELI CURENTE 01 527.801,96 30.053,25 557.855,22 Pagina 3 / 10

DENUMIREA INDICATORILOR TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 76 Cod indicator 10 Program initial 216.775,86 influenta 18.875,25 Program rectificat 235.451,12 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 7” 20 186.709,95 4.456,72 191.166,67 TITLUL iii DOBANZI 78 30 30.579,95 0,00 30.579,95| TITLUL IV SUBVENTII 79 40 68.888,00 6.088,28 74.976,28 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 80 51 9,00 801,00 801,00 TITLUL VI ALTE TRANSFERURI 81 55 200,00 0,00 200,00 TITLUL MII ASISTENTA SOCIALA 82 57 22.890,61 32,00 22.922,61 TITLUL IXALTE CHELTUIELI 83 59 1.757,58 0,00 1.757,58 CHELTUIELI DE CAPITAL 84 70 149.567,20 -27.641,94 121.825,26 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE 85 71 148.567,20 -27.641,94 121.925,26 TITLUL XIII RAMBURSARI DE CREDITE 86 81 31.915,97 0,00 31.915,97 Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE 87 50.02 95.370,38 18.921,76 114.292,15 Autoritati publice si actiuni externe 88 51.02 42.264,18 16.519,34 58,783,53 CHELTUIELI CURENTE 89 01 38.696,53 16.752,49 55.449,03 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 90 10 25.071,38 13.852,49 38.923,88. TITLUL IEBUNURI SI SERVCII 91 20 12.625,15 2.900,00 15.525,15 TITLUL IX ALTE CHELTUIELI 92 59 1.000,00 0,00 1.000,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 93 70 3.567,65 -233,15 3.334,50 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE 94 71 3.567,65 -233,15 3.334,50 Din total capitol Autoritati executive si legislative 95 51.02.01 42.264,18 16.519,34 58.783,53 Autoritati executive 96 51.02.01.03 42.264,18 16.519,34 5878353 Alte servicii publice generale E 54.02 22.826,25 2.402,42 24.928,67 CHELTUIELI CURENTE 98 ot 7.348,28 2.121,42 9.469,70. TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 95 10 5.000,00 -1.864,36 3.135,64 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 100 20 2.348,28 -102,50 2.245,78 TITLUL IV SUBVENTII 101 40 0,00 4.088,28 4.088,28 CHELTUIELI DE CAPITAL 102 70 1.589,00 281,00 1.870,00 Pagina 4/ 10

DENUMIREA INDICATORILOR TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE Cod indicator Program initiat 1.589,00 281,00 Program rectificat 1.870,00 TITLUL XIII RAMBURSARI DE CREDITE 81 13.588,97 0,00 13.588,97 Din total capitol Fond pentru garantarea imprumuturilor externe, contracte/garantate de administratiile pub lice locale 54.02.07 4.320,00 0,00 4.320,00 Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor 54.02.10 7.269,60 2.402,42 9.672,02 Aite servicii publice generale 54.02.50 10.936,65 0,00 10.936,65| Tranzactii privind datoria publica si împrumuturi 55.02 30.579,95 0,00 30.579,95 CHELTUIELI CURENTE 01 30.578,95 0,00 30.579,95 TITLUL IIL DOBANZI 30 30.578,95 0,00 30.579,95 CHELTUIELI DE CAPITAL 70 0,00 0,00 0,00 Din total capitol Partea a il-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA 4.820,02 17.977,20 Ordine publica si siguranta nationala 13.157,18 4.820,02 17377,20 CHELȚUIELI CURENTE 01 12.292,18 4.200,02 16.492,20 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 10 8.151,98 4.200,02 12.352,00 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 20 4.140,20 0,00 4.140,20 CHELTUIELI DE CAPITAL 70 865,00 620,00 1.485,00 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE 71 865,00 820,00 1.485,00 Din total capitol Ordine publica 61.02.03 12.876,98 4.820,02 17.697,00 Politie comunitara 61.02.03.04 12.876,98 4.820,02 17.687,00 Protectie civila si protectia contra incendiilor 61.02.05 280,20 0,00 280,20 Partea a II-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE 64.02 316.382,03 4.416,99 311.965,03 Invatamant 65.02 187.620,75 241,80 187.862,57 CHELTUIELI CURENTE 01 180.960,05 1.225,35 182.185,41 Pagina 5/7 10

DENUMIREA INDICATORILOR TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL Cod indicator 10 Program initial 142.448,81 influenta -0,04 Program rectificat 142.448,76 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 20 31.130,16 1.225,40 32.355,58 TITLUL MI ALTE TRANSFERURI 55 200,00 0,00 TITLUL MII ASISTENTA SOCIALA 57 6.423,49 0,00 TITLUL IX ALTE CHELTUIELI 59 757,58 0,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 70 6.660,71 -983,55 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE 71 6.660,71 -983,55 Din totai capitol invatamant prescolar si primar 65.02.03 81.900,51 225,82 invatamant prescolar 65.02.03.01 27.462,66 1.436,51 invatamant primar 65.02.03.02 54137,84 -1.210,69 invatamant secundar 65.02.04 104.742,25 34,35 104.776,81 invatamant secundar superior 65.02.04.02 92.457,22 262,46 92.719,68| invatamant profesional 65.02.04.03 12.285,03 -228,10 12.0586,92| invatamant postliceal 55.02.05 977,99 -18,35 Sanatate 66.02 4.500,53 -498,40 CHELTUIELI CURENTE 01 1.427,63 333,00 TITLUL tCHELTUIELI DE PERSONAL 10 0,00 0,00 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 20 1.427,83 333,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 70 3.072,90 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE 71 3.072,90 -831,40 Din total capitol Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi 66.02.06 4.500,53 -498,40 Spitale generale 66.02.06.01 4.500,53 -498,40 Alte cheltuieli in domeniu sanatatii 66.02.50 0,00 0,00 Crese 66.02.50.03 0,00 0,00 Cultura, recreere si religie 67.02 80.870,03 -7.329,75 CHELTUIELI CURENTE 01 84.372,79 2.579,75 Pagina 6 / 10

DENUMIREA INDICATORILOR Cod indicator Program initial Program rectificat TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 10 12.781,07 1.567,00 TITLUL Il BUNURI SI SERVCII 20 51.591,72 4.146,75 CHELTUIELI DE CAPITAL 70 16.497,24 -4.750,00 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE 71 16.497,24 -4.750,00 Din tatal capitol Servicii culturale 67.02.03 21.811,29 2.744,50 institutii publice de spectacole si concerte 67.02.03.04 15,.331,73 2.627,50 Case de cultura 67.02.03.06 6.479,55 117,00 Servicii recreative si sportive 67.02.05 57.878,74 -10.124,25 Sport 67.02.05.01 7.610,00 1.100,00 Tineret 67.02.05.02 200,00 0,00 intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de 67.02.05.03 50.068,74 -11,224,25 agrement Servicii religioase 67.02.06 0,00 0,00 Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei 67.02.50 1.178,00 50,00 Asigurari si asistenta sociala 68.02 43.390,69 3.169,34 CHELTUIELI CURENTE 01 42.860,69 3.059,34 45.920,03 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 10 20.254,09 920,14 21.174,23 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 20 5.139,47 1.308,20 7.445,67 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 51 0,00 801,00 801,00 TITLUL VII ASISTENTA SOCIALA 57 16.467,11 32,00 16.499,11 CHELTUIELI DE CAPITAL 70 530,00 110,00 640,00 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE 7 530,00 110,00 Din total capitoi Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati 68.02.05 1.290,13 0,00 Asistenta sociala in caz de invaliditate 68.02.05.02 1.290,13 0,00 Asistenta sociala pentru familie si copii 68.02.06 5.854,50 198.04 Crese 68.02.11 2.360,82 0,00 Prevenirea excluderii sociale 68.02.15 27.621,71 2.971,30 30.593.01 Pagina 7 / 10

DENUMIREA INDICATORILOR Ajutor social Cod indicator 58.02.15.01 Program initial 26.014,01 2.309,00 Program rectificat 28.323.071 Cantine de ajutor social 58.02.15.02 1.607,70 662,30 2.270.001 Alte cheltuieli în domeniul asigurarilor si asistentei sociale 68.02.50 6.263,51 0,00 6.263,51 Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE 69.02 113.812,07 4.367,38 109.244,69 Locuinte, servicii si dezvoltare publica 70.02 97.217,85 -841,96 96.375,69 CHELTUIELI CURENTE 01 33.819,11 1471,79 35.290,90 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 10 2.876,22 0,00 2.876,22 TITLUL II BUNURI SI SERVCII 20 30.942,89 1.471,78 32.414,68 CHELTUIELI DE CAPITAL 70 45.071,54 -2.313,75 42.757,78 TITEUL X ACTIVE NEFINANCIARE 7 45.071,54 -2.313,75 42.757,79 TITLUL XIII RAMBURSARI DE CREDITE 81 18.327,00 0,00 18.327,00 Din total capitol Locuinte 70.02.03 7.126,67 708,34 7.835,01 Dezvoltarea sistemului de focuinte 70.02.03.01 1.348,45 -863,45 485,00| Alte cheltuieli in domeniul locuintelor 70.02.03.30 5.778,22 1.571,78 7.350,01 Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice 70.02.05 33.999,00 -2.000,00 Alimentare cu apa 70.02.05.01 33.999,00 -2.000,00 Huminat public si electrificari rurale 70.02.08 17.756,33 0,00 Alimentare cu gaze naturale in localitati 70.02.07 30,00 0,00 Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale 70.02.50 44.305,65 449,70 Protectia mediului 74.02 16.394,42 -3.525,42 12.869,00 CHELTUIELI CURENTE 01 16.230,42 -3.530,42 12.700,00 TITLUL II BUNURI SE SERVCII 20 16.230,42 -3.530,42 12.700,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 70 164,00 5,00 168,00 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE 71 164,00 5,00 168,00 Din total capitol Salubritate si gestiunea deseurilor 74.02.05 16.394,42 -3.525,42 12.869.00 Pagina 8/ 10

DENUMIREA INDICATORILOR Salubritate Cod indicator 74.02.05.01 Program i: 8.500,00 influenta -1.500,00 Program rectificat Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor 203 74.02.05.02 7.894,42 -2.025,42 5.869.00| Canalizarea si tratarea apelor reziduale 204 74.02.06 0,00 0,00 0,00) Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE 205 79.02 170.763,46 -12.546,09 158.217,37 Combustibili si energie 206 81.02 66.710,00 -4.000,00 62.710,00 CHELTUIELI CURENTE 207 01 43.888,00 0,00 43.888,00 TITLUL IVSUBVENTII 208 20 43.888,00 0,00 1588800 CHELTUIELI DE CAPITAL 209 70 22.822,00 4.000,00 18.822,00 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE 210 71 22.822,00 -4.000,00 18.822,00 Din total capitol Energie termica 211 81.02.06 66.710,00 -4.000,00 62.710,00, Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare 212 83.02 326,30 0,00 326,30 CHELTUIELI CURENTE 213 01 326,30 0,00 326,30 TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL 10 192,30 0,00 192,30 TITLUL ff BUNURI SI SERVICII 215 20 134,00 0,00 134.00 CHELTUIELI DE CAPITAL 216 70 0,00 0,00 0,00 Din total capitol Agricultura 217 83.02.03 326,30 0,00 326,30| Protectia plantelor si carantina fitosanitara 218 83.02.03.03 326,30 0,00 326,30| Transporturi 219 84.02 103.727,16 8.546,08 95.181,07 CHELTUIELI CURENTE 220 01 55.000,00 7.000,00 62.000,00 TITLUL II BUNURI SI SERVCII 221 20 30.000,00 5.000,00 35.000,00 TITLUL IV SUBVENTII 222 40 25.000,00 2.000,00 27.000,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 223 70 48.727,16 -15.546,09 33.181,07 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE 224 71 48.727,16 -15.546,08 33.181,07 Din total capitol Transportrutier 84.02.03 98.246,47 -8.546,09 89.700,38 Pagina $/ 10

Drumuri si poduri DENUMIREA INDICATORILOR Cod indicator 84.02.03.01 Program initial 5.800,00 influenta -3.250,00 Program rectificat Transport in comun 84.02.03.02 36.727,50 -2.515,00 Strazi 84.02.03.03 55.71897 -2.781.09 Alte cheltuieli in domeniul transporturilor 84.02.50 5.480,69 0,00 Partea a Vil-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT REZERVE EXCEDENT DEFICIT PRIMAR. + 4 f DRING GHEORGHE CIUHANDU a x PN AI tn tt DIRECTOR ECONOMIC EC.SMARAȘDA HARACICU Pagina 10 / 10

Atasament: Anexa_5.pdf

MUNICIPIUL TIMIŞOARA SC 2009 - 13772 19.06.2009 | PROGRAM INVESTIȚII 2009 RECTIFICARE 2 DENUMIREA OBIECTIVULUI TOTAL 2009 E CREDITE FOND RULMENT 1 3 TOTAL GENERAL 134.622,98 0,00| 11.293,50| 1.386,55 17,67|121.925,26 LUCRĂRI ÎN CONTINUARE - A 61.522,21 2.147,00 0,00 17,67) 59.357,54 LUCRĂRI NOI B 23.383,59 500,00) 1.386,55 0,00| 21.497,04 DOTĂRI INDE END sI ALTI 49.717,18 8.646,50 0,00 0,00| 41.070,68 IT 134.622,98|. 1.386,55) 17.67|121.925.26 din care pe capitole Capitolul 51.02 Autorităţi Executive şi 3.359,50 25,00 0,00 000| 3.334,50 Actiuni Externe |, TOTAL, din care[: 51.02.01.03 Autorităţi executive 3.359,50 25,00 0,00 0,00) 3.334,50 51.02.01.03. Autoritati executive PMT, 3.321, 00| 25,00 0,00 0,00 3.296,00 A.Lucrări în continuare 283, 30| 0,00 0,00 0,00 283,30 Amenajare spații PMT (corp îl si sediu Banc Post), HCL 103/2007, HCL 335/2008 283,30 0,00 283,30 B.Lucrări noi | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 C. Dotări îndepehdente şi alte investiții 3.037,70 25,00 0.00 000| 3.012,70 Dotări independente 1.604,50 25,00 0,90 0,00) 1.579,50 Dotări Primărie fi 1.524,50 25,00 1.499,50 Achizitie sistem pontaj electronic 80,00 0,00 0,00 0,00 80,00 Studii şi prăiecte 1.433,20 0,00 0,00 0,00) 1.433,20 DAL + PT Reparatii capitale corp clădire V.Alecsandri nr.1) 165,00 0,00 165.00 DAL + PT Reabilitare imobil P-ta Libertatii nr.1 285,00 0,00 285,00 SF+PT Executie patiu depozitare | arhiva cu utilitati locatia | inclusiv generator curent) 100,00 100,00 Sistem infogeografic de administrare a PMT. 730,00 730,00 SF+PT Solutie informatica arhivare electronica 8,20 8,20 Spor putere PMT 130,00 130,00 Stema oficiala a municipiului Timisoara 15,00 15,00 Dotari directia fiscala 38,50 38,50 Capitolul 54.02 Mite servicii publice 2.370,00 500,00 0,00 0,00| 1.870,00 54.02.10 Servicij | publice comunitare de 2.370,00 500,00 0,00 0,00, 1.870,00 evidență a populației A.Lucrări în continuare 2.370,00 500,00 0,00 000, 1.870,00 Casa casatoriilor| si directia de evidenta a persoanelor, HCE 597/2006 2.370,00 500,00 1.870,00 B. Lucrări noi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 C. Dotări independente si alte investiții : 0,90 1] 0,00 0,00 0,00 0,00 Dotări independente 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dotări 0,00 0,00 Studii şi proiecte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Capitolui 61.02. Ordine publică şi siguranța națională 1.485,00 0,00 0,00 0,00| 1.485,00 61.02.03.Ordineipublică 1.485,00 0,00 0,00 0,00, 1.485,00

5.677,16 RULMENI | LUGUINIE | |TUNI LOCAL 61.02.03.04 Poliţie comunitară 1.245,00 0,90 0,00 0,00j 1.245,00 A. Lucrări în continuare 935,00 0,00 0,00 0,00 935,00 Amenajare sediu politia comunitara (Clubul 1 Mai), HCL 49/2007 935,00 0,00 935,00 B. Lucrări noi . 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 : 0,00 0,00 C. Dotări independente şi alte investiții i 310,00 0,00 0,00 0,00 310,00 Dotări independente 310,00 0,00 0,00 0,00 310,00 Dotari diverse | 310,00 310,00 Studii şi proiecte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61.02.05. Protecție Civilă 240,00 0,00 0,00 0,00 240,00 C. Dotări independente şi alte investiții 240,00 0,00 0,00 0,00 240,00 Dotări independente 240,00 0,00 0,00 0,00 240,00 Dotări 240,00 240,00 Studii si proiecte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 N 0,00 Capitolul. 65.02 Învățământ 0,00 0,00 0,00) 5.677,16 65.02. 0” Învațămant preşcolar, ŞI prim KE 7. n 0,00 a 0,00[ 0.00 0,00 55.02.03.01. Învătământ preşcolar 881,09 881,09 A. Lucrări în continuare 382,64 0,00 0,00 0,00 382,64 Extindere rețea|gaz+branşament + centr.termică Grad. PN 7, HCL 429/2002 1 25,61 0,00 25,61 Extindere rețea gaz+branşament + centr.termică PN5, HCL 416/2002 29,00 0,00 29,00 Extindere rețea paz+branzameni + centr.termică Gi. PP45, HCL 422/2002, HCL 278/2008 | 103,22 0,00 103,22 Extindere rețea gaz+branşament + centr.termică Gr. PP30, HCL 424/2002,HCL 336/2008 | 222,54 0,00 222,54 Mansardare grafiinita Gr. PP20, HCL 278/2007 0,00 0,00 Extindere gradiriita PP 22, HCL 433/2007 0,00 0,00 Extindere rețea paz+branşament + centr.termică Gr PP7, HCL 524/2006 2,27 2,27 Bransament si instalatii utilizare gaze naturale HCL 524/2006 0,00 0,00 B. Lucrări noi | 300,00 0,00 0,00 0,00, 300,00 Mansardare gradinita PS1, HCL 236/2008 177,50 177,50 PT Extindere si feabilitare Gradinita PP, 12, HCL 431/2007 72,50 72,50 PT Extindere gradinita PP 32 50,00 50,00 C.Dotări indepndente şi alte investiții 198,45 0.00 0,00 0.00 19845 Dotări 58,45 0,00 0,00 0,00 58,45 Achiziţie plită gaz ia gradinite (Centru bugetar) 33,45 33,45 Achizitie si montare CT la GR. PP 21 25.00 25,00 Rampe electromagnetice la unități de învăţământ 0,00 0,00 Studii şi proiecte 140,00 0,00 0,00 0,00 140,00 DAL+ PT constructie sala de mese curte(cu utilitati) gradinita PP 36 0,00 0,00 DAL+ PT bransăment gaz gradinita PP 6 20,00 20,00

DAL+ PT realizare acces independent pt. persoane cu dizăbilitati si redimensionare instalatie termică la gradinita PP 31 (pt. SPCF) 40,00 40,00 DAL + PT bransăment gaz cu CT gradinita PN 10 IL 0,00 0,00 DAL + PT pentri redimensionare instalatie termica gradinita PP 28 20,00 20,00 DAL + PT bransăment gaz cu CT proprie radinita PP 25 | 20.00 20,00 DAL+ PT racordjla sistem incalzire radinita PN 16 [, 20,00 20,00 DAL + PT bransăment gaz cu CT proprie radinita PN 18 | 20,00 20,00 DAL + PT extindere gradinita (si utilitati) PP 29 0,00 0,00 65.02.03.02 Învățământ primar 481,07 0,00 0,00 0,00| __481,07 A.Lucrări în continuare 2,00 0,00 0,00 0,00 2,00 Extindere branşament gaz +CT Gen. 19, HCL 526/2006 0,00 0,00 Extindere branşdment gaz +CT Gen.6 (corp Generala 29), HCL 529/2008, HCL 277/2008 | 2,00 2,00 B. Lucrări noi | 324,07| 0,00 0,00 0,00 324,07| Extindere branşament gaz +CT (corp J.Moor) gen 4, HCL 527/2006 74,07 7407 Extindere branşament gaz +CT Gen 22, HCL 525/2006 i 0,00 0,00 Constructii sala Sport generala nr.1, HCL 432/2007 250,00 250,00 C.Dotări independente şi alte investiții 155,00 0,00 0,00 0,00 155,00 Dotări independente 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Studii şi proiecte 155,00 0,00 0,00 0,90, 155,00 SF+PT sport (si utilitati) Gen.15 88,50 88,50 DAL Reabilitare Școala Generala nr. 29 corp Vaslui | 66,50 66,50 65.02.04 Învățărnăiit secundari 4.315,00). "0:00; = 0,00)... 65.02.0402 Învățământ secundar superior | 4.315,00 0,00 0,00 0,00) 4.315,00 A. Lucrări în continuare 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00 Extindere spatii liceul V. Tepes , HCL331/2007 | 10,00 10,00 B. Lucrări noi 1.850,00 0,00 0,00 0,00) 1.850,00 Amenajare campus scolar la Scoala generala 9, pt.Liceul de Arte plastice, HCL 434/2007 1.000,00 1.000,00 Branşament gaz ș+ centrală termică + plita Liceul Sportiv Banatul, HCL 427/2002 100,00 100,00 Cofinantare Reabilitare Liceul JL Calderon i 150,00 150,00 Cofinantare Reabilitare Liceul N Lenau 150,00 0,00 150,00 Cofinantare Reabilitare, modernizare Grup Sc. CFR E 150,00 150,00 Cofinantare Reabilitare, modernizare Grup Sc.Industrie Alimentara 150,00 150,00 Cofinantare Reabilitare C.D.Loga 150,00 150,00 C. Dotări independente şi alte investiții 2.455,00 0,00 0,00 000| 2455.00 400,00 0,00 0,00 0,00 400,00 Dotări independente

i RULMENI | LULUINIE IUNI LUUCAL Achizitie si montaj centrala termica Liceul MIU 400,00 400,00 Studii şi proiecte 2.055,00 0,06 0,00 0,90) 2.055,00 DAL + PT Mansardare corp A si C Liceul |. Vidu si utilitati | 100,00 100,00 SF +PT Constructie Campus inclusiv utilitati la Colegiul Tehnic de Vest str.Recoltei | 10,00 10,00 DAL + PT Reabilitare Lic.E.Ungureanu si utilitati (corp P-ta Huniade) 100,00 100,00 DAL si PT Repiratii Capitale retele termice si utilitati G.S. Auto 0,00 0,00 DAL si PT Reabilitare Liceul W.Shakespeare 100,00 100,00 DAL si PT cantina si utilitati Liceul Electrotirnis 0,00 0,00 SF + PT Construire spatii invatam.si utilitati Liceul Lenau sti. Oituz 400,00 400,00 DAL + PT Reabilitare Liceul JL Calderon , 250,00 250,00 DAL + PT Reabilitare Liceul N Lenau 300,00 300,00 DAL + PT Reabilitare C.D.Loga 250,00 250,00 DAL si PT internat Liceul Lenau str. Gheorghe Lazar 10,00 10,00 DAL si PT Bransament gaz + montaj CT + apa calda si utilitati Liceul FS Nitti str. Corbului 85,00 85,00 DAL + PT Reabilitare, modernizare Grup Sc. CFR 225,00 225,00 DAL + PT Reabilitare, modernizare Grup Sc.Industrie Alimentara 225,00 225,00 DAL si PT Reabilitare tamplarie Col.Banatean 0,00 0,00 Capitolul 66.02 Sănătate d 2.315,50 0,00 14,00 0,00 0,00) 2.241,50 66.02.06 Spitale 2.315,50 0,00 14,09) 0,00 0,00) 2.241,50) A. Lucrări în cântinuare 379,20 0,00 0,00 0,00. 379,20 Mansardare secție hematologie Clinicile Noi, HCL 173/2007 363,70 0,00 363,70 Constructie cenfru MRF 15,50 15,50 B. Lucrări noi | 1.073,30 0,00 0,00 0,00 0,00, 1.073,30| PT+ Cofinaniare Reabilitare,modernizare ambulatoriu spital clinic Dr.Victor Babes HCL 11/2009 350,00 350,00 PT + Cofinantare Reabilitare,modernizare Ambulatoriu Clinicii de Chirurgie Cranio- Maxilo - Facialalal SCMU Timisoara 350,00 350,00 PT + Executie Finalizarea Noului Spital Clinic Municipal Timisoara HCL 357/2008 0,00 0,00 0,00 PT + Executie extindere corp B sectia prematuri si laborator de explorari paraclinice Spitalul Turcanu HCL 60/2006 n 373,30 373,30 C. Dotări independente şi alte investiții 863,00 74,00 0.00 0,00 789.00 Dotari independente 209,00 0,00 0,00 0,00 209,00 PT-+Achizitie si montaj centrală abur spital V.Babeş, HCL 29/2004 209,00 209,00 Dotari spital Victor Babes 0,00 0,00 Studii Şi proiecte 200,00 0,00 0,00 0,00 200,00 Consultanta + Asistenta juridica pentru | Finalizarea Spital Clinic Municipal Timisoara 0,00 0,00 0,00

MULMENI f LUCUINIE IUNI LOCAL SF +PT extindețe Centru MPI Str.Corbului nr 7 200,00 200,00 Cheltuieli de expertiza, proiectare si , 454,00 74,00 0,00 0,00 380,00 executie privind consolidari si interventii DAL Reabilitare;modernizare Ambulatoriu Clinicii de Chirurgie Cranio- Maxilo - Faciala 74,00 74,00 al SCMU Timisgara 0,00 DAL +PT + fosă septică st.epurare V.Babeş , 80,00 80,00 DAL +PT antiseismica Spital 100.00 L.Turcanu str.Nemoianu nr.3 ! 100,00 DAL +PT reabilitare anexe Spital Dermato 100.00 Str.Marasesti ni 5 7 100,00 DAL + PT lucrari reabilitare Spital de obstetrica si ginecologie Dumitru Popescu, B-dul 16 Decembrie nr. 25 100,00 100,00 religie 67.02 Cultură, recreere şi 12.497,24 750,00 0,00 0,00 11.747,24 67.02.03.04 Instituții publice de 1.887,90 0,00 0,00 000| 1.887,90 spectacole şi concerte A. Lucrări în continuare 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 B. Lucrări noi | 1.230,00 0,00 0,00 0,00 000; 1.230,00 Reabilitare imobiil Sala Capitol HCL 285/2008 (Filarmonica) 830,00 0,00 830,00 Reabilitare Palatul Culturii HCL 286/2008 400,00 0,00 400,00 C. Dotări dependente şi alte investiții 657,90 0.00 9,00 0.00 657,90 Dotări independente 412,90 0,00 0,00 0,09 412,90| Dotări Teatrul G&rman 120,00 120,00 Dotari Teatrul Maghiar 118,80 118,80 Dotari Filarmonica 174,10 174,10 Studii şi pripiecte 245.00 0,00 0,00 0,00 0,00 245,00 DAL +PT Reabilitare fatada, intrari, sonorizare, climatizare si extindere sala C.Jude [ 200,00 200,00 DAL + PT Reabilitare Cinema Studio 45,00 45,00 67.02.03.07 Casa de cultură 120,00 0,00 0,00 0,00 120,00, C. Dotări indepândente şi alte investiții 120,00 0,00 0,00 0,00 120,00 Dotări independente 120,00 0,00 0,00 0,00 120,00) Dotări indepiendente 120,00 120,00 67.02.05.01 Sport 10,00 9,00 0,00 0,00 10,00 A. Lucrări în coptinuare 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00 Amenajare Stadion Dan Paltinişan (Baza de Antrenament), HCL 83/2005 10,00 0,00 10,00 B. Lucrări noi | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Reabilitare complex Bega HCL 283/2008 0,00 0,00 0,00 67.02.05.03 Întreţinere grădini parcuri zone verzi, baze portive şi de agrement 10.479,34 0,00) 3.729,34 629,92 C. Dotări independente şi alte investi | 629,92 0,00 0,00 0,00 829,92 Dotări îndependente 342,17 0,00 0,00 0,00 342,17 Dotari ÎL 342,17 342,17 Studii şi proiecte 287,75 0,00 0,00 0,00 287,75

SF+PT Extindere si amenajare Gradină zoologică. stapa a-ll-a 287,75 zone verzi, baze sportive side agrement, 984942. 750,00)... 000). A. Lucrări în continuare 4.981,38 0,00 000 0,00) 4.981,38 Cladire educationala multifunctionala la Gradina Zoo, HEL 383/2007 850,00 0,00 850,00 Amenajare parc zona Uzinei, HCL 162/2008 1.769,27 0,00 1.769,27 Reamenajare Parcul Poporului, HCL 499/2006 1.100,61 1.100,61 Amenajare Parc zona Bucovina, HCL 161/2008 1.261,50 1.261,50 B. Lucrări noi | 2.193,12 0,00 0.00; 0,00| 2.193,12 Modernizare Scuar Bihor, HCL 489/2007 917,14 0,00 n 917,14 Modernizare Scuar Arcidava, HCL 490/2007 10,00 0,00 10,00 Modernizare Parcul Stadion,HCL 32/2008 20,00 0,00 20,00 Modernizare Studentesc, HCL 33/2008 15,00 15,00 Modernizare Scuiar Paun Pincio( Sf. Nicolae) HCL 486/2007 10,00 10,00 Modernizare Scuar Arhanghelii Mihail şi Gavril, HCL 487/2007 249,01 0,00 249,01 PT Amenajare Zona verde Strada Eternitatii HCL555 /2008 60,00 60,00 PT Modernizarea Parcului Mocioni ( ÎLSA), HCL554 /2008 | 47,39 47,39 PT Modernizarea Parcului Carmen Sylva (Doina), HCL553 12008 47,39 47,39 PT Modernizare Parc Vasile Pârvan, HCL556 /2008 | 47,19 47,19 PT Amenajare Zona verde,, Zona Dambovita -l.Barac”, HCL552 /2008 60,00 60,00 Reamenajare si|modernizare Parcul Copiilor lon Creânga 500,00 500,00 PT Transformarea biomasei in materiale refolosibile. State de compostare a deseurilor vegetâle - faza de tratare HCL 12/2009. 210,00 210,00 C. Dotări îndep(ndente şi alte investiții E 2.674,92 750,00 0,00 0,00) 1.924,92 Dotări independente 745,18 0,00 0,00 0,00 745,18 Dotari 545,18 545,18 Cofinantare rate transfrontalier Gradina ZOO Timisoara Szeged HCL 7/2009 200,00 200,00 Studii şi proiecte 1.929,74 750,00 0,00 0,00) 1.179,74 SF+PT ecologica a baltii de pe str. Lamaitei + utilitati 100,00 100,00 SF+PT Reconstructia ecologica a baltii de e str. Lacului + |utilitati 100,00 100,00 SF+PT Reconstructia ecologica a baltii de e str. Kuncz (canal Subuleasa) + utilitati 0,00 0,00 Studii geo-pedolâgice 30,00 30,00 SF + PT Amenajare Zona verde B-dul i. Budai Deleanu +iutilitati 50,90 50,00 PUZ zona CET amplasament Statia de compostare deseuri vegetale - faza de tratarestr. Ovidiu Cotrus (A) 49,74 49,74

FULMERNI LUCUINIE ţ IUNI LOCAL SF+PT Amenajare parcare ecologica Intrarea Castanilor nr. 1 - 2 si Harniciei nr. 3 50,00 50,00 SF+PT Amenajare parcare ecologica str. Circumvalatiuniijnr. 37 50,00 50,00 SF+PT Amenajare parcare ecologica str. Intrarea 1, 2, 3 si Str. Muzicescu nr. 12 n 50,00 50,00 SF+PT Amenajare parcare ecologica str. Zarand nr.3, 5, 7,9 50,00 50,00 SF+PT Amenajare parcare ecologica b-dul Dambovita nr. 80 50,00 50,00 SF + PT Reamenajare si modernizare Parcul Copiilor lon Creanga 250,00 250,00 Cadastrul verde si realizarea registrului spatii verzi( 24/2007) 100,00 100,00 Actualizare SF + PT Reamenajare Parcul Botanic etapa | |, 200,00 200,00 0,00 Actualizare SF + PT Reamenajare Parcul Rozelor 200,00 200,00 0,00 Actualizare SF + PT Reamenajare Parcul Justitiei 175,00 175,00 0,00 Actualizare SF 7 PT Reamenajare Parcul Alpinet 175,00 175,00 0,00 SF+PT Amenajare loc de joaca si canisita Calea Buziasului 50,00 50,00 SF+PT Amenajare loc de joaca si canisita str. Orion 50,00 50,00 SF + PT Amenajare loc de joaca intrarea Doinei 50,00 50,00 SF + PT Amenajare loc de joaca lorgovanului |) 50,00 50,00 SF + PT Amenajare loc de joaca si canisita str.Mures 50,00) 50,00 Capitolul 68.02 [Asigurări şi Asistenţa 640,00 0,00 0,00 0,00 0,00 640,00 Socială Total, din care: Construcţii i 0,00 0,00 0,00 0,00 0,09 Maşini, echipamente si mijloace de transport îi Mobilier, aparati i ă birotică şi alte active 90,00 0,00 0,00 0,00 90,00 corporale i: Aite active fixe (polusiv reparatii capitale) 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 68.02.05 Asistenta sociala in caz de boli 100,00... RE 0,001 , , 0,0| 10,00 100,00 si invaliditati d pe i 68.02.0502 Asistenta sociala in caz de 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 invaliditati C. Dotari independente si alte investitii 100,00 0,00 0.00 0.00 100,00 Dotari independente 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Î 0,00 0,00 Studii si proiecte 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00) DAL + PT Extindere si mansardare Casa Faenza 100,00 100,00 RE Asisterită socială pentru fane 0,00 n 000 000 6:00 0:00 68.02.06 Centruj pentru voi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 C. Dotări indepdadente şi alte investiții 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dotări independente 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dotari 0,00 0,00

Studii şi ploiecte 0,00 0,09, 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68:02:15 Preveriirea excluderii Săciale E 540,00 0.00 - 0,00 : 0.00 540;00 68.02.15.01 Centru comunitar 450,00 0,00 0,00 0,00 450,090 C. Dotări îndepândente şi alte investiții 450.00 0,00 0.00 000 450,00 Dotări independente 405,00 0,00 0,00 0,09 405,00 Dotări i 405.00 405,00 Studii şi proiecte 45.00 0,00 0,00 0,00 45,00 DAL + PT Bransament gaz si CT la Camin persoane varsnice str. Inocentiu Klein 45,00 45,00 58.02.15.02 Cantine de ajutor social 90,00 0,00 0,00 0,00 90,00 B. Lucrări noi | 0,00 0,09 0,00 0,00 0,00 0,00 C Dotări îndepfndente şi alte investiții 90,00 0,00 0,00 0,00 90,00 le Dotări independente 90.00 0,00 0,00 0,00 90,001 Dotari 90,00 90,00 Studii si proiecte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Capitolul 70, , -ocuinte , servicii si 52.152,01 7.990,00| 1.386,55) 42.757,T9 dezvoltare publica 70:02:03 Locuinte i E 1871555 0,00) 1.386:55| 0:00 485;00 70.02.03.01 Dezvoltarea sistemului de 1.871,55 0,00| 1.386,55 0,00 485,00 locuinte A.Lucrări în continuare 360,00 0,00 0,00 0,00 360,00 Amenajări exterioare zona Polonă 2, HCL 238/1999 110,00 0,00 110,00 Achizitie si reabilitare camin str. lalomita nr. 61BHCL 146/2000 150,00 150,00 Zona de locuinte; Steaua 3 (bloc 23,25,30A +B) 100,00 0,00 100,00 Lucrări noi [ 1.386,55| 0,00) 1.386,55 0,00 0,00 PT Locuinte sociale str. l.I.de la Brad, HCL 435/27,11 „2007(RATT) 1.386,55 1.385,55 0,00 C. Dotări indepândente şi alte investiții 125,00 0,00 9,00 0,00 125,00) Dotări independente 20,00 0,00 0,00 0,00 20,00 dotari independente 20,00 20,00 Studii şi proiecte 105,00 0,00 0,00 0,00 105,00 DAL + PT Brans ment apa imobil str. Mihai Eminescu 9 5.00 5.00 DAL + PT reabilitare imobil Regele Carol! nr.23 100 091 100,00 00205 cu RI, 2, 175,00|, 000, 000| 2117900 hidrotehnice n IE i RELE IA 70.02.05.01 Alimentări cu u apă 21.179,00 0,00 0,00) 21.179,00 A. Lucrări în continuare 18.485,00 0,00 0,00 0,00) 18.485,00 Sistem major Carja -zona de locuințe-str. Palonă, HCL199/2005 680,00 0,00 680,00 Sistem major carțal zona Aleea Ghirodei „HCL 109/2006 | 422,31 0,00 422,31 Sistem major canal - cartier Urseni - Uzina| de apa 1, HCL 489/2005 1.110,00 1.110,00 Extindere retea [canal zona Plopi - Canal Bega, HCL 100/2007 236,50 0,00 236,50 Extindere retele apa canal Plopi Sud, Str. 2- 5, HCL 101/2007 250,00 0,00 250,00 Extindere retea (canal sir. Bobalna Zona 480,00 0,00 480,00 Padurea Verde, HCL 176/2007

Realizare fantana omamentala P-ta Huniade, HCL 283/2007 840,00 0,00 840,00 Sistem major canal Cartier Piopi - etapa Il, HCL 281/2007 1.550,00 0,00 1.550,00 Sister major canal Cartier Kuntz - etapa a l-a, HCL 175/2007 920,00 920,00 Sistem major Canal Cartier Ciarda Roşie - etapa Il, HCL 1177/2007 850,00 850,00 Sistem major fanal Zona Aleea Ghirodei - etapa a l-a, HGL 178/2007 2.350,00 2.350,90 Extindere retea canal zona Colonia Radio Plopi, HCL 96/2007 170,00 0,00 170,00 Fantani pubtliceiforate, HCL 282/2007 124,80 0,00 124,80 Viabilizare terenuri cu utilitati, zona Armoniei nr.4-6 TMS, HCL 488/2007 1.085,00 1.085,00 Viabilizare canal B-dul industriilor - Calea Mosnitei, HCL 179/2007 990,00 0,00 990,00 Extindere retele apa-canal Plopi, zona Jokai Mor, HCl243/2008 850,00 850,00 Extindere retelS apa cartier Kuntz, HCL 239/2008 1 795.00 0,00 795,00 Alimentari cu) apa industriala fantani ornamentale si zone verzi HCL 280/2008 58,70 0,00 58,70 Extindere retele apa-canal 'str. Ernest Neumann( zonă. Torontal), HCL 245/2008 175,00 0,00 175,00 Extindere retâa apa-canal str. Ana Lugojana , zona Lidia Mures , HCL 241/2008 | 170,00 170,00 Extindere retel& apa-canal Ciarda Rosie, zona Jupiter, HCl. 246/25008 450,00 450,00 Extindere retele apa-canal Ciarda Rosie, zona Cheveres;HCL 237/2008 920,00 920,00 Extindere retele apa zona Rudolf Walter, HCL 242/2008 |; 470,00 470,00 Sistem major canal - Kun 162/2004 237,69 237,69 Extindere retele apa-canal Mehala - zona Aleea Viilor, HCL 238/2008 2.300,00 0,00 2.300,00 B. Lucrări noi || 2.500,00 0,00 0,00 0,00) 2.500,00 Extindere retelă apa-canai Ronat ( zona Comoarei) HCL|281/2008 507,00 0,00 507,00 Extindere retele apa-canal Ronat - zona Pavilioane HCL282/2008 43,00 0,00 43,00 Extindere retele'apa-canal zona Blascovici 513/2008 100,00 100,00 Extindere retele 'apa-canal Plopi-zona Repin 514/2008i; 300,00 300,00 Extindere retele|canal Plopi- zona Parang 509/2008 n 300,00 300,00 Extindere retele [apa-canal Plopi-zona Martir lon Tanase 511/2008 300,00 300,00 Exiindere retele apa-canal Mehala - zona Mesteacanu! 512/2008 200,00 200,00 Extindere retele Canal Ciarda Rosie - zona Matei Millo 510/2008 100,00 100,00 Extindere retele canal Fratelia zona Cercului 557/2008 100,00 100,00 Extindere retele apa-cartier Ghiroda 558/2008 E 100,00 100,00 Extindere retele apa cartier Ciarda Rosie HCL 223/2009 i 80,00 0,00 80,00 Extindere retele; canal cartier Ciarda Rosie zona Urseni HCti 219/2009 70,00 0,00 70,00

Extindere retele canal cartier Ciarda Rosie- zona Calea Buziasului HCL 220/2009 70,00 0,00 70,00 Extindere retel& apa cartier Plopi HCL 222/2009 i 71,00 0,00 71,00 Extinderi retele apa canal Ghiroda - str. Radu Tudoran HCL 221/2009 59,00 0,00 59,00 Executie menajera Calea Sagului etapa | HCL 138/2009 100,00 100,00 C. Dotări independente şi alte investiții 194,00 0,00 0,00 0,00 194,00 Dotări independente 0,00) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Studii şi proiecte 194,00 0,00 0,00 0,00, 0,90 194,00 SF+PT Extindere retele apa cartier Ciarda Rosie 21,50 0,00 21,50 SF+ PT Extindefe retele canal cartier Ciarda Rosie-zona Urseni 33,50 0,00 33,50 SF+ PT Extindere retele cana! cartier Ciarda Rosie-zoha Calea Buziasului 33,50 0,00 33,50 SF+ PT Extindefe retele apa cartier Plopi | 29,90 0.00 29,90 Documentatii teliinice pi. alimentari cu apa „canal, fantani | 67,20 0,00 67,20 SF+PT Extindeți retele apa canal Ghiroda str. Radu Tudoran 8,40 0,00 8,40 10-02. „ap Mami 1 electrificări : = EET Ser 4027.33 rurale. RI EEE) : : A. Lucrări în continuare 6.000,00 1.105,00 17,67| 4.877,33 Extindere rețele (luminat public zona de nord, HCL 136/2005 3.000,00 554,00 1767] 2.428,33 Extindere rețele jluminat public zona de sud, HCL 136/2005 3.000,00 551,00 2.449,00 Lucrări noi [i 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 E 0,00 ] 0,00 C, Dotări indep(ndente şi alte investiții 50.00 0,00 0.00 0,00 50,00 Dotări independențe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Studii şi proiecte 50,00 0,00 0,00, 0,00 50,00) SF+ PT Bransarient si instalatii iluminat cimitire 50,00 50,00 Alimei are cu gaze d IZA AL LI 6.00 30,00 localități : SI EEE SEE Studii si pri lecte 30,00 0,00 0,00 30,00 SF extindere si intregire retele gaze naturale 30,00 30,00 70.02.50 Alte Servicii în domeniile”: SI e VI i locuințelor, si or și dezvoltării 885 500) "0,00 16:136,46 coriunale RD E pe i L LI A. Lucrări în continuare 5.248,00 242, 00 0,00 0,00) 5.006,00 Viabilizare teren|jpentru toc.Miloia III , HCL 412/2002, HCL 117/2004 602,00 602,00 PT + Reabilitare P-ţa Iosefin , HCL 414/2002 i 1.360,00 62,00 1.298,00 Reabilitarea şi, revitalizarea fortificației Cetăţii Timişoara: - Bastionul Therezia, HCL 156/2007 3.286,00 180,00 3.106,00 B. Lucrări noi 3.000,00 500,00 0,00 0,00) 2.500,00 10

MULMENI | LULCUINI E JIUNI LUCAL Cofinantare Reabilitarea zonei centrale a Municipiului Timisoara, parte a patrimoniului national în vederea valorificarii potentialului sau turistic (AXA 5) 500,00 500,00 Cofinantare luctari de executie AXA 1 2.000,00 0,00 2.000,00 Cofinantare Extindere Pta de Gros (Cooperare transfrontaliera Szeged) 500,00 500,00 0,00 C. Dotări independente şi alte investiții i 14.773,46 5.143,00 0,00 0,00j 8.630,46 Dotări independente 245,94 0,00 0,00 0,00 245.94 Dotari privirjd proiectul"Dezvoltarea serviciilor de jinformare si promovarea turistica din Timisoara“ 23,00 23,00 Aport de capital| social "Asociatia Polul de crestere” 3,00 3,00 Aport de capital social "Automotivest"HCL 319/2007 0,20 0,20 Cofinantare piinouri informative pentru cetateni si pentri managementul traficului 10,00 10,00 Achizitie sistem; alarma si TVC pt. caseriile PMT 0,00 0,00 Dotari directia MEDIU 209,74 209,74 Studii şi proiecte 14.527,52 6.143,00 0,00 0,00| 8.38452| Consultanta + [Studii si proiecte pentru accesare fonduri europene 1.000,00 1.000,00 0,00 Consultanta peritru PIDU AXA 1 0,00 0,00 Cofinantare project Romano - Olandez pt. elaborare PID 200,00 200,00 Consultanta pentru PPP P-ta 700 600,00 600,00 SF+ PT - Extindere P-ta de Gros (Cooperare transfrontaliera Szeged) 270,00 270,00 DAL imobile istorice HCL 3/2007 250,00 1 250,00 SF - Infrastructura comunala faza ll în vederea renovarii centrului istoric al Minicipiului Timisoara HCL 192/2009 20,00 20,00 Cercetare si dezvoltare in domeniul protectiei mediului 23,00 23,00 0,00 SF+PT fonoizolante penetratii Calea Aradului,|C. Torontalului, C. Lipovei, C.Sagului, Bl. Câtatii etc 45,25 45,25 SF+PT Ampldsare instalatii panouri solare/fotovoltaic la institutiile de invatamant 44,00 44,00 intocmire harta de zgomot si monitorizarea| zgomotului ambiental 175,00 175,00 Studiu privind fradioactivitatea apelor in Municipiul Timisoara 35,00 35,00 Studiu privind || reducerea nivelului de zgomot folosind [asfalt cauciucat 49,27 49,27 Studiu privind biodiversitatii in Municipiul Timisoara 28,00 28,00 SF + PT Amplâsament comercializare si expunere animale de companie 32,00 32,00 Studii de fundamentare + master plan + PUG digital | 3.750,00 2.450,00 1.300,00 Studii directoare privind densificarea tesutului urban in Municipiul Timisoara (25 studii) 750,00 750,00 0,00 Studii facilitati sportive 350,90 350,00 0,00 PUZ Piata 700 | 150,00 150,00 0,00 11

SF + PT Sediul Administrativ „anexe + utilitati cimitir G. Buziasului 50,00 50,00 SF + PT Sedjul Administrativ , anexe + utilitati cimitirul Saracilor 50,00 50,00 SF+ PT Amehajarea malurilor Canalului Bega i 1.800,00 375,00 1.425,00 SF + PT Regbilitarea zonei centrale a Municipiului | Timisoara, parte a patrimoniului cultural national in vederea valorificarii potentialului sau turistic (AXA 5) 1.800,00 1.000,00 800,00 Actualizare SFi+ PT Reabilitarea spatiilor, publice din centrul istoric al Municipului Timisoara CETATE 2.500,00 45,00 2.455,00 SF. si PT Viabilizare terenuri pentru constructii Sali Sport si bazine inot cu CNI 350,00 350,00 Documentatii tapo cadastrale 206,00 206,00 Capitolul 74.02 Protectia mediului 169,00 0,00 0,00 0,00 169,00 74.02.05 Salubritate şi gestiunea 163,00 0,00 0,00 0,00 169,00 deşeurilor C. Dotări independente şi alte investiții 169,00 0,00 0.00 0,00 169,00 Dotări independente 125,00 0,00 0,00 0,00 0,00 125,00 Achizitie sistem pentru optimizare si monitorizare aj. activitati de salubrizare stradala, colectare si transport deseuri menajere in Municipiul Timisoara 120,00 120,00 Aport de Asociatia de Dezvoltare! Intercomunitaral Deseuri Timis 5,00 5,00 Studii şi proiecte 44.00) 0,00 0,00) 0,00 44,00 SF, S impact in vederea realizarii unei statii de reciclare dq deseurilor rezultate din constructii si dejnolari 44,00 44,00 Capitolul 81.02, si energie 18.822,00 0,00 0,00 0,00 18.822,00 81.02.06 Energie termică 18.822,00 0,00 0,00 0,00, 18.822.00 A. Lucrări în continuare 5.739,00 0.00 0,00 0,00) 6.739,00 Reabilitare RTS Zona Soarelui HCL 288/2008 60,00 60,00 Reabilitare RTS cartierul Calea Şagului , HCL 292/2008 f 178,00 178,00 Reabilitare RTS Cartierul GiroculuiHCL 289/2008 85,00 85,00 Reabilitare RTS, Campus Universitar HCL 290/2008 60,00 560,00 Reabilitare RTS Zona Calea Aradului, HCL 92/2004 E 102,00 102,00 Reabilitare RTS ZONA Circumvatațiunii, HCL 275/2008 | 89,00 89,00 Reabilitare RTS ZONA Lipovei, HCL 276/2006 150,00 150,00 Reabilitare RTS ZONA Lunei HCL 291/2008 150,00 150,00 Retehnologizare, CAFtip PTVMJ de 50 Gcal/h CET Centru, HCL. 167/2004 500,00 500,00 Reabilitare retele primare de termoficare din municipiul Timisoara „HCL 166/2004 1.900,00 1.800,00 Reabilitare retele termice secundare in municipiul Timisoara, HCL 557/2006 826,00 826,00 12

Prelevare „evacuare si transport zgura si cenusa sub forma de slam la cazanele 1,2,3 din CET SUD, HCL 57/2008 500,00 500,00 Reabilitare si modernizare statie de tratare apa din CET SUD Timisoara , HCL 30/2007 100,00 100,00 Retehnologizarea centralelor termice del cartier prin intalarea unor unitati dej cogenerare cu motoare termiceCT BUZIAS| HCL 556/2006 | 500,00 500,00 Retehnologizarea centralelor termice del cartier CT Dunarea prin instalarea unor unitati de Gogenerare cu motoare termice HCL 556/2008 |. 500,00 500,00 Construirea untji punct termic sir. Torac- Bitolea-Apateu, HCL 29/2007 319,00 319,00 Reabilitarea termică bloc de locuințe Calea Sagului 41-43, HCL 384/2007 380,00 380,00 Reabilitarea tefmică bloc A2, Calea A.l.Cuza nr.10, HCL 385/2007 170,00 170,00 Reabilitarea terjnică pt. blocul 36 Aleea Martir O.Tintaru nr.1, HCL 386/2007 170,00 170,00 B. Lucrări noi | 6.900,00 0,00 0,00 0,00; 6.900,00 Executie lucrari RT. la 79 obiective (reabilitare termica) 6.900,00 6.900,00 C. Dotări îndep(ndente şi alte investiții 5.183,00 0,00 0.00 000 5.183,00 Dotări independente 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00) HI 0,00 Studii şi proiecte 5.183,00 0,00 0,00 0,00) 5.183,00 SF Modernizare RTS zona Dorobantilor 30,00 30,00 SF Modernizare RTS zona !.l. Brad 23.00 23,00 SF Modernizare: RTS zona Calea Aradului Vest 30,00 30,00 SF Modernizare RTS zona Bucovina M.Basarab 30,00 30,00 SF Modernizare RTS Calea Sagului Vest 30,00 30,00 SF Modernizare [RTS Calea Sagului Est 30,00 30,00 SF Modernizare RTS Calea Martirilor 15,00 15,00 SF Modernizare RTS zona Soarelui -| Buziasului 30,00 30,00 SF Modernizare RTS zona Traian LL 30,00 30,00 SF Modernizare RTS zona Stadion 27,00 27,00 SF Modernizare; RT din zona de Nord a Municipiului Timisoara Zona | 0,00 0,00 SF Modernizare RT din zona de Nord a Municipiului Timișoara Zona Il 0,00 0,00 SF Modernizare RT din zona de Sud a Municipiului Timisoara Zona | 0,00 0,00 SF Modernizare|, RT din zona de Sud a Municipiului Timisoara Zona îl 1 0,00 0,00 SF Modernizare RT din zona de de centru aj Municipiului Timisoara Zona | 0,00 0,00 SF Modernizare RT din zona de de centru aj Municipiului Timisoara Zana Il 0,00 0,00 SF Modernizare (RT primare din zona dej Nord | 54,00 54,00 SF Modernizare |RT primare din zona de Ţ Sud i 54,00 54,00 Strategia locala de alimentare cu energie termica in Municipiul Timisoara HCL 319/2008 200,00 200,00 Program de pficienta energetica a Municipiului Timisoara 300,00 300,00

DAL + PT Reabilitare termica cladiri - proiectare obiective pe grupe 4.000,00 4.000,90 Documentatie tehnica pentru reabilitarea retelelor de termoficare 250,00 1 250,00 Studiu pentr] valorificarea surselor] regenerabile de energie in Municipiul Timisoara N 50,00 50,00 Capitolul 84.02 Transporturi 35.135,57, 1.954,50 0,00 0,00| 33.181,07 84:02:03 Transport rutier”: 35:135,57 0,00 ::33:181,07| 84.02.03.02 Transportul în comun 7.369,00 156,50 0,00 0,00) 7.212,50 A. Lucrări în cântinuare 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 B. Lucrări noi | 520,00 0,00 0,00 0,00 520,00 PT Linie de îrpleibuz pe str. Lidia HCL 252/1998 „445/2006 170,00 170,00 PT Al doilea Sens de circulatie linie de troleibuz pe Bv. Parvan HCL 158/2001 350,00 0,00 350,00 C. Dotări şi alte investiții 6.849,00 0,00 156,50 0,00 000| 6.692,50 Dotări independente 1.800,00 0,00 0,00 0,00) 1.600,00 Maşini, echipâmente si mijloace de 1.200,00 0,00 0,00 000| 000| 1.200,00 transport 1 Autobuze articulate (30 buc.) 100,00 0,00 100,00 Tramvaie folosite 1.000,00 1.000,00 Autocar 50,00 0,00 50,00 Achizitii tramvaie noi 50,00 50,00 Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale 400,00 0,00 0.00 0,00 0,90 400,00 Achizitii refugii calatori 400,00 400,00 Instalatii climatizare pt. 10 trenuri tramvaie i 0,00 0,00 Studii şi proiecte 5.248,00 0,00 156,50; 0,00 0,00) 5.092,50 Studii si proiecte Primarie 970,00 0,00 0,00 0,00 0,00 970,00 Studiu privind efectuarea de corectii in amenajarea gepmetrica a intersectiilor si retelelor de transport dispuse prin hotarare a Comisiei de Clroulație 70,00 70,00 Studiu de reamenajare a intersectiilor cheie pe radialele principale 150,00 150,00 Studiu de realizâre a lucrarilor inelului IV 200,00 200,00 Studiu de circulatie 300,00 300,00 SF. + PT |Trafic management si supraveghere video, 250,00 250,00 Studii si proiecte RATT 4.279,00 0,00 156,50 0,00 0,00 4.122,50 SF Extindere retea contact linia 13 0,00 0,00 Studiu privind | ridicarea liniei CF pe estacada in mun: Timisoara 350,00 350,00 Studiu privind Yalorificarea retelei de cai ferate industriale; 150,00 150,00 Studiu privind verificarea potentialului de trafic naval pe cânalul Bega 100,00 109,00 SF Amenajare alveole 150,00 150,00 SF Studiu de extindere a retelei de tramvai 100,00 100,00 SF Studiu de prioritizare a transportului pe trasee actuale sijin perspectiva extinderii 200,00 200,00 Sistem integrat de transport intermodal 50,00 50,00 SF + PT Modernizare linie cale 1.651,50 0,00 1.651,50 SF + PT Statie intermodala Dambovita 697,50 156,50 541,00 SF Infiintare depbu tramvaie Optica 200,00 0,00 200,00 SF + PT Extindere linie cale Mosnita 630,00 0,00 830,00 84.02.03.01 Drumuri si poduri 2.688,00 138,00 0,00 0,00) 2.550,00 14

A. Lucrări în continuare 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00; 1.000,00 Consolidare pasaj Cal. Șagului, HCL 94/2007 | 1.000,00 0,00 1.000,00 B. Lucrări noi| 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 C. Dotări independente şi alte investiții 1688.00 138,00 0,00 0,00] 1.550,00 Dotări independente 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 N 0,00 Studii şi proiecte 1.688,00 138,00 0,00 9,00) 1.550,00, SF+ PT Realizare pod, largire pasaj si strada Jiul 200,00 200,00 SF + PT Extindere la 4 benzi , largire pasaj si amenajare intersectii str. Popa Sapca - B dul Anţenelor |, 200,00 200,00 SF Completare inel IV - Calea Buziasului - Calea Lugojului; 0,00 0,00 SF + PT Pod Stefan cel Mare 200,00 200,00 SF.+ PT PodullMuncii 200,00 200,00 S.F+PT. Podul|Tinereţii 200,00 200,00 S.F.+ PT Amenajare Complex rutier zona Michelangelo |; 400,00 400,00 SF Pod rutier Mircesti 0,00 0,00 SF Pasarele pietonale peste Bega 50,00 50,00 Actualizare SF+ PT ” Consolidare Pod Eroilor 70,00 70,00 0,00 Aactualizare SF + PT Consolidare Pod Uzina de apa 68,00 58,00 0,00 DAL + PT Pasajelă Parcul Copiilor 100,00 100,00 84.02.03.03 Străzi 18.497,88| 560,00 0,00 0,00) 17.937,88 A. Lucrări în cântinuare 14.336,69 300,00, 0,00 0,00) 14.036,69 Modernizare | str, Armoniei HCL HCL. 91/2007 1,81 0,00 1,81 Reparatii Capitale stradale zona de locuinte biv.Damboviia, FICL 267/2006 20,00 0,00 20,00 Amenajare str. Busuioc, HCl. 274/2006 396,25 0,00 396,25 Modernizare bl. |. Rebreanu - 1. Bulbuca 400,00 300,00 100,00 Amenajare str.Bastilia-Fortaretei-Zurich, HCL 420/2006 |, 20,00 0,00 20,00 Amenajare str; Veronica Micle, HCL 408/2006 309,25 0,00 309,25 Amenajare str. Qlarilor, HCL 425/2006 789,62 789,62 Amenajare str. Progresul, HCL 444/2006 4,00 0,00 4,00 Amenajare str.Sfavrescu, HCL 402/2006 4,00 0,00 4,00 Amenajare str Mureş, HCL 411/2006 987,89 0,00 987,85 Amenajare Bofoca Drăghicescu, HCL 409/2006 660,81 0,00 860,81 Amenajare str. Bruxelles, HCL 412/2006 528,99 0,00 528,99 Amenajare str | Anişoara Odeanu, HCL 415/2006 454,26 0,00 454,26 Amenajare str; Pius Brânzeu, HCL 403/2006 467,50 0,00 467,50 Amenajare str.Aida, HCL 404/2006 4,00 0,00 4,00 Amenajare str Bârsei, HCL 426/2006 458,36 0,00 458,38 Amenajare str Berzei, HCL 405/2008 524,58 0,00 524,58 Amenajare sir Biicovina, HCL 414/2006 4,00 0,00 4,00 Amenajare str Gr Alexandrescu, HCL 417/2006 4.404,14 0,00 4.404,14 Amenajare str Jose Silva, HCL 418/2006 238,70 0,00 238,70 Armenajare str Vânătorilor, HCL 413/2006 940,28 0,00 940,28 Amenajare str Virtuţii, HCL 406/2006 494,58 494,58 Amenajare str. Bârzava, HCL 418/2006 1.207,47 0,00 1.207,47 15

ULMENI | LOCUINȚE | JIUNI LUUAL 1 Amenajare intrLupului şi Ursului, HCL 443/2006 | 5,00 5,00 Amenajare biv Dragalina, HCL 102/2007 0,80 0,00 0,80 Amenajare slrada Agronomiei HCL 270/2006 i 6,20 0,00 6,20 Amenajare strada lon Ratiu HCL 401/2002 4,20 4,20 Amenajare strada Calimanesti HCL 160/2008 [ 1.000,00 1.000,00 B. Lucrări noi | 2.106,55 0,00 0,00i 0,00) 2.108,55 Modemizare str Closca si extindere HCL159/2008 | 380,00 360,00 PT + Modernizare Calea Torontalului si extindere HCL 247/2008 500,00 500,00 Amenajare str. liege, HCL 158/2008 571,55 571,55 Amenajare str. Ghimistilor, HCL 483/2007 50,00 50,00 Amenajare piste; de biciclete si parcari pe b- dul Brancoveanu- str. Romulus, sir. C. Porumbescu HCL 138/2009 625,00 625,00 C. Dotări şi alte investiții 2.054 64 260,00 0,00 000| 1.794,64 Dotări independente 0,00 0.00 0,00, 0,00 0,00 0,00 Studii Şi proiecte 2.054,64 260,00 0,00 0,00) 1.794,64 SF Amenajare str.Steaua 21,03 21,03 SF + PT Amânajare str. Cronicar lon Neculce 60,00 60,09 SF+ PT Amenajare str. Giadiolelor 30,00 30,00 SF+PT Amendjare str.H. Delavrancea Gibony 0,00 0,00 SF+PT Amenajare Zona Campului 100,00 100,00 SF Amenajare sir. Muzicescu 117,00 117,00 SF Parcare subterana AEM 50,00 50,00 SF Amenajare str. M.Neamtu 21,28 21,28 SFAmenajare B-dul Sudului 395,00 395,00 SF Amenajare str.Edgar Quint 22,33 22,33 SF Modemnizare Calea Buziasului si extindere 50,00 50,00 Actualizare SE, Modernizarea Calea 'Torontalului si exlindere 15,00 0,00 15,00 Actualizare SF| + PT Amenajare str. Calimanesti 15,00 0,00 15,00 Actualizare SF Reabilitare Str. Vacarescu intre B-dul Regele Carol si Spiaiul T. Vladimirescu: 60,00 60,00 0,00 Actualizare SF) + PT Reabilitare Str. Vacarescu intre [B-dul Regele Carol si bd 16 Decembrie 200,00 200,00 0,00 SF+PT str. Petuniei Magnoliei 100,00 100,00 SF + PT Parcare subterana zona Magazin Bega N 50,00 30,00 SF Parcare Pod Calea Sagului 100,00 100,00 SF + PT Amenajare zona Weismuller - Laurentiu Nicoară 200,00 200,00 SF+ PT Amenajare legatura intre str. Torac si Calea Stan Vidrighin 100,00 100,00 SF + PT Amenajare str. Gh. Cotosman 48,00 48,00 SF + PT Amenajare zona Palona 100,00 100,00 Alte studii si proiecte drumuri 200,00 200,00 16

DIRECTOR DIRECȚIA ECONOMICĂ SMARÂNDA HARA fN CIȘU YI [ LA | DIRECTOR DIRECȚIA DEZVOLTARE BOGDAN AURELIAJUNIE SERVICIUL INVESTIȚII MIHAELA, VU MĂ i i RULMENI | LULUINȚE ȚIUNI LOCAL 84.02.50 Alte cheltuieli in domeniul 6.580,69 1.100,00 0,00 0,00| 5.480,69 transporturilori A. Lucrari in continuare 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 B.Lucrari noi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 E 0,00 0,00 C.Dotari independente si alte investitii 6.580,69 1.100,00 0,00 000 5.480,69 li, Dotari independente 5.580,69 1.100,00 0,00 0,00| 5.480,69 Achizitii mijloace, de transport 5.580,69 1.100,00 5.480,69 17