keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 479/25.11.2008 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2008

25.11.2008

Hotararea Consiliului Local 479/25.11.2008
privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2008


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Avand in vedere Referatul nr. SC2008-25884/13.11.2008 al Primarului Municipiului Timisoara - domnul Gheorghe Ciuhandu;
Avand in vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finante, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistica, amenajarea teritoriului si patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comert, regii autonome si societati comerciale, Comisiei pentru administratie locala, juridica, ordine publica, drepturile omului si probleme ale minoritatilor, Comisiei pentru cultura, stiinta, invatamant, sanatate, protectie sociala turism, ecologie, sport si culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara ;
Avand in vedere Legea nr. 388/2007 a bugetului de stat pe anul 2008;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 55/12.02.2008 privind aprobarea bugetului local al Municipiului Timişoara pe anul 2008;
In conformitate cu art.1, art.4 alin.1, art.5, art.19 alin.1 si art.20 alin.1 din Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale, modificată ;
In conformitate cu art. 36 alin.2 lit.(b) si alin.4 lit.(a) din Legea 215/2001 privind administratia publica locala, republicată şi modificată;
In temeiul art.45 alin.2 din Legea 215/2001 privind administratia publica locala, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1: : Se aproba rectificarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2008 conform Anexei Nr.1 - Bugetul Local Detaliat la Venituri pe Capitole si Subcapitole si la Cheltuieli pe Capitole, Titluri, Articole de Cheltuieli, Subcapitole si Paragrafe pe anul 2008; Anexei Nr.2 -Bugetul Creditelor Externe si Interne;Anexei Nr.3 -Program de Investitii pe anul 2008.
Art.2: La data intrarii in vigoare a prezentei hotarari, se modifica in mod corespunzator Hotărârea Consiliului Local nr.419/30.09.2008 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timişoara pe anul 2008.
Art.3: Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza Directia Economica, Directia Edilitară, Directia Patrimoniu, Directia Urbanism din cadrul Primariei Municipiului Timisoara.
Art.4: Prezenta hotarare se comunica:
-Instituţiei Prefectului - Judetul Timis;
-Primarului Municipiului Timisoara ;
-Serviciului Juridic;
-Directiei Economice;
-Directiei Patrimoniu;
-Directiei Edilitare;
-Directiei de Urbanism;
-Direcţiei Drumuri şi Transporturi;
-Direcţiei de Mediu
-Direcţiei Comunicare;
-Direcţiei Dezvoltare;
-Biroul Control Intern si Managementul Calitatii ;
-Administratiei Financiare a Municipiului Timisoara;
-Directiei Generale a Finantelor Publice a Judetului Timis;
-Mass media locale.


Presedinte de sedinta
OVIDIU CIUHANDU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Referat_rectificare.pdf

1

PRIMARIA MUNICIPIULUI TIMISOARA APROBAT DIRECTIA ECONOMICĂ P R I M A R SERVICIUL BUGET Dr.Ing. GHEORGHE CIUHANDU

Nr. SC2008 – 25884/13.11.2008

VICEPRIMAR SORIN GRINDEANU

REFERAT

privind rectificarea bugetului local al municipiului Timisoara pe anul 2008

Având în vedere : - Adresa nr. SC 2008 – 24150/24.10.2008 a D.G.F.P. Timis care, in baza O.U.G

112/2008 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2008 si Decizia 2456/2008 a directorului executiv al D.G.F.P. Timis, au fost suplimentate sumele defalcate din T.V.A la venituri pentru finantarea cheltuielilor de personal la invatamant cu suma de 1.560 mii lei (art. 11.02.02);

- Adresa nr. 7707/10.11.2008 a Directiei Fiscale a Municipiului Timisoara privind solicitarea de suplimentare a bugetului cu suma de 382,66 mii lei la art. 57 „Asistenta Sociala”;

- Adresa nr. 25787/12.11.2008 si adresa nr. 21207/25.09.2008 a Directiei Patrimoniu privind rectificarea obiectivelor de investitii la invatamant, fond locativ si sanatate ca urmare a diferentelor inregistrate intre sumele prevazute si valorile contractate in urma licitatiilor si imposibilitatea desfasurarii de noi achizitii, conform anexa;

- Adresa nr. 25646/11.11.2008 si adresa nr. 25743/12.11.208 a Directiei de Drumuri si Transporturi privind rectificarea obiectivelor de investitii din cadrul cap. 84.02.03.03 „Strazi” si 84.02.03.02 „Transport in comun” conform anexa;

- Adresa nr. 25355/7.11.2008 a Filarmonicii Banatul Timisoara privind suplimentarea bugetului cu suma de 300 mii lei;

- Adresa nr. 2761/B/11.11.2008 a S.C. Colterm S.A. privind suplimentarea bugetului la subventii pentru acoperirea diferentelor de pret la energia termica, in urma analizei efectuate cu suma de 3.000,00 mii lei;

- Adresa nr. 20/11.11.2008 a Serviciului Public de Administrare Gradini Zoologice si Botanice privind rectificarea bugetului intre aliniate a obiectivelor de investitii conform anexa;

- Adresa 25790/12.11.2008 a Directiei de Comunicare privind suplimentarea bugetului cu suma de 1.000 mii lei, pentru activitati culturale si disponibilizarea a 50 mii

2

lei pentru cap. 70.02.50 „Alte actiuni”, chletuieli de capital pentru „Studiu de Fezabilitate- implementare solutii e-Guvernare” si adresa nr. 24870/3.11.2008 privind disponibilizarea sumei de 288 mii lei de la cap. 68.06 „Asistenta sociala”;

- Adresa nr. 25440/10.11.2008 a Directiei Edilitare prin care solicita rectificarea obiectivelor de investitii conform anexa;

- Adresa nr. 25446/10.11.2008 a Directiei de Mediu solicita pentru intretinerea si dezvoltarea spatiilor verzi suplimentarea bugetului cu suma de 1.000 mii lei si rectificarea obiectivelor de investitii conform anexa;

- Adresa nr. 529/5.11.2008 a Centrului Financiar Gradinite privind suplimentarea cheltuielilor materiale pentru asigurarea utilitatilor in suma de 2.186,29 mii lei si 1.560,00 mii lei – cheltuieli personal;

- Adresa nr. 14133/29.10.2008 a Spitalului Clinic de Urgenta pentru copii „Louis Turcanu” Timisoara privind rectificarea aliniatelor bugetare in cadrul cheltuielilor de personal, totalul nefiind influentat.

- Adresa nr. 25731/12.11.2008 a Serviciului Informatizare prin care solicita suplimentarea bugetului cu suma de 9,00 mii lei;

- Adresa nr. 130/05.11.2008 a Teatrului German prin care solicita rectificarea obiectivelor de investitii conform anexa;

- Adresa nr. 25632/11.11.2008 a Directiei de Dezvoltare prin care solicita rectificarea obiectivelor de investitii conform anexa;

Astfel, bugetul local prezinta influente dupa cum urmeaza:

-mii lei- Nr. Crt. Capitol Denumire

indicatori Buget iniţial Buget

rectificat Influenţe

1 TOTAL

VENITURI din care :

751.621,97 756.181,97 4.560,00

2 Venituri proprii 562.140,08 565.140,08 3.000,00

3 04.02.01 Cote

def. imp. pe venit

260.835,04 263.835,04 3.000,00

4 11.02.02 Sume def din T.V.A 144.120,13 145.680,13 1.560,00

5 TOTAL

CHELTUIELI din care :

751.621,97 756.181,97 4.560,00

6 51.02

Autorităţi executive

- cheltuieli curente - cheltuieli de capital

63.100,96

58.640,49

4.460,47

63.350,96

58.640,49

4.710,47

250,00 -

250,00

7 65.02 Învâţământ - cheltuieli 190.693,02

192.303,81

1.610,79

3

curente - cheltuieli de capital

178.914,72

11.778,30

182.661,01

9.642,80

3.746,29

-2.135,50

8 66.02

Sănătate - cheltuieli curente - cheltuieli de capital

7.593,29

6.243,29

1.350,00

7.437,29

6.243,29

1.194,00

- 156,00 -

-156,00

9 67.02

Cultură, recreere şi religie

- cheltuieli curente - cheltuieli de capital

72.653,19

66.208,40

6.444,79

72.250,19

67.008,40

5.241,79

- 403,00

800,00

- 1.203,00

10 68.02

Asigurări şi asistenţă socială

- cheltuieli curente - cheltuieli de capital

52.593,86

51.506,36

1.087,50

52.361,65

51.562,15

799,50

-232,21

55,79

-288,00

11 70.02

Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică

- cheltuieli curente - cheltuieli de capital - operatiuni financiare

87.263,58

50.847,41

27.248,41

9.167,76

82.151,58

48.347,41

24.636,41

9.167,76

- 5.112,00

- 2.500,00

-2.612,00 -

12 74.02

Protecţia mediului

- cheltuieli curente - cheltuieli de capital

17.199,00 16.392,00

807,00

17.459,00 16.892,00 567,00

260,00

500,00

-240,00

13 81.02 Combustibil şi energie

- cheltuieli

85.999,13

73.377,00

88.999,13

76.377,00

3.000,00

3.000,00

4

curente - cheltuieli de capital

12.622,13

12.622,13

-

14 84.02

Transporturi - cheltuieli curente - cheltuieli de capital

113.893,45 86.916,60

26.976,85

119.235,87 98.652,70

20.583,17

5.342,42 11.736,10

- 6.393,68

În conformitate cu Legea 273/2006 privind finanţele publice locale art. 19 şi art.

45 alin. 1 şi 2 precum şi Legea 215/2001 privind administraţia publică locală actualizată art. 36, alin 4, lit. “a”; art. 45, alin. 2; art. 63 alin. 1, lit. “c”; alin. 4, lit a şi b şi Legea 388/2007 privind bugetul de stat pe anul 2008, Serviciul Buget din cadrul Direcţiei Economice, propune modificarea la: - Anexa nr. 1 – Bugetul Local pe anul 2008; - Anexa nr. 2 – Bugetul creditelor interne si externe ; - Anexa nr, 3 – Programul de investitii pe anul 2008.

DIRECTOR ECONOMIC Pt. SEF SERVICIU BUGET SMARANDA HARACICU MIREL FLORIN MUNTEANU

Atasament: Lista_investitii.pdf

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA Nr. SC 2008 - 21835/02.10.2008 Dr.Ing. Gheorghe CIUHANDU

mii lei

TOTAL GENERAL 178.743,51 59.999,90 32.364,44 1.559,79 118,61 84.700,77 LUCRĂRI ÎN CONTINUARE - A 94.776,30 49.185,82 20.740,14 882,00 118,61 23.849,73 LUCRĂRI NOI - B 32.625,07 1.398,45 8.223,80 611,39 0,00 22.391,43 DOTĂRI INDEPENDENTE SI ALTE INV. - C 51.342,14 9.415,63 3.400,50 66,40 0,00 38.459,61 Capitolul 51.02 Autorităţi Executive şi Acţiuni Externe 7.162,47 700,00 1.752,00 0,00 0,00 4.710,47 TOTAL, din care : Maşini, echipamente si mijloace de transport Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale 2.562,47 0,00 0,00 0,00 0,00 2.562,47 Alte active fixe (inclusiv reparaţii capitale)

2.083,00 0,00 335,00 0,00 0,00 1.748,00 51.02.01.03 Autorităţi executive 7.162,47 700,00 1.752,00 0,00 0,00 4.710,47

0,00 0,00 C. Dotări independente şi alte investiţii

3.900,00 0,00 335,00 0,00 0,00 3.565,00 Studiu privind planificarea investitiilor si software generare proiecte 0,00 0,00 Stema oficiala a municipiului Timisoara 3,00 3,00 Spor putere instalatie electrica Sediu PMT

500,00 500,00 Dotari directia fiscala 745,47 745,47 Capitolul 54.02 Alte servicii publice generale 2.915,50 0,00 1.500,00 0,00 0,00 1.415,50 Total, din care: Construcţii 2.500,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 1.000,00 Alte active fixe (inclusiv reparaţii capitale)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54.02.10 Servicii publice comunitare de evidenţă a populaţiei 2.915,50 0,00 1.500,00 0,00 0,00 1.415,50 A.Lucrări în continuare 2.500,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 1.000,00 Casa casatoriilor si directia de evidenta a persoanelor, HCL 597/2006 2.500,00 1.500,00 1.000,00 B. Lucrări noi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 C. Dotări independente si alte investiţii

415,50 0,00 0,00 0,00 0,00 415,50 Dotări independente 415,50 0,00 0,00 0,00 0,00 415,50 Dotări 415,50 415,50 Studii şi proiecte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

TOTAL CREDITE

APROBAT, PRIMAR

PROGRAM INVESTIŢII 2008 RECTIFICARE 6

DENUMIREA OBIECTIVULUI BUGET LOCAL FOND

RULMENT FOND DE

LOCUINŢE OBLIGA- ŢIUNI

54.02.50 Alte servicii publice generale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 A.Lucrari in continuare 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 B. Lucrari noi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 C. Dotari independente si alte investitii

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dotări independente 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 dotari 0,00 0,00 Studii si proiecte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 Capitolul 61.02. Ordine publică şi siguranţa naţională 4.288,00 796,00 204,00 0,00 0,00 3.288,00 Total, din care: Construcţii 2.260,00 796,00 204,00 0,00 0,00 1.260,00 Maşini, echipamente si mijloace de transport Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)

28,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28,00 A. Lucrări în continuare 2.260,00 796,00 204,00 0,00 0,00 1.260,00 Amenajare sediu politia comunitara, HCL111/2006 2.260,00 796,00 204,00 1.260,00

0,00 0,00 C. Dotări independente şi alte investiţii

1.528,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.528,00 Dotări independente 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00 Dotari diverse 1.500,00 1.500,00 Studii şi proiecte 28,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28,00 Proiect +SF Politia comunitara zona Fratelia HCL 284/2008 28,00 28,00 Proiect +SF Politia comunitara zona Mehala

0,00 0,00 0,00 0,00

B. Lucrări noi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

C. Dotări independente şi alte investiţii 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00

Extindere reţea gaz+branşament + centr.termică PP30, HCL 424/2002,HCL 336/2008 200,00 200,00 0,00 Extindere reţea gaz+branşament + centr.termică PN15, HCL 523/2006 25,00 25,00 Extindere reţea gaz+branşament + centr.termică PP7, HCL 524/2006 8,00 8,00 B. Lucrări noi 344,00 0,00 0,00 0,00 0,00 344,00 Mansardare gradinita PS1, HCL 236/2008 17,00 17,00 Mansardare gradinita PP20, HCL 278/2007

87,00 87,00 Mansardare gradinita PP14, HCL174/2007

0,00 0,00 C.Dotări independente şi alte investiţii

605,00 0,00 0,00 0,00 0,00 605,00 Dotări independente 260,00 0,00 0,00 0,00 0,00 260,00

Achiziţie plită gaz PP 24, PP28, PP30, PP36 160,00 160,00 Dotari Centru de gradinite 0,00 0,00 Rampe electromagnetice la unităţi de învăţământ 100,00 100,00 SF+ PT Amenajare spatiu invatamant la cladirea din str. P.Stefu 0,00 0,00 SF+PT Consolidare gradinita PP1 0,00 0,00 65.02.03.02 Învăţământ primar 1.531,69 0,00 0,00 0,00 0,00 1.531,69 A.Lucrări în continuare 60,30 0,00 0,00 0,00 0,00 60,30 Reabilitare Sc. Generala nr. 27, HG 94/2008,HG 370/2008 250,00 250,00 Mansardare secţie hematologie Clinicile Noi, HCL 173/2007 1.361,20 811,20 550,00 0,00 B. Lucrări noi 388,80 0,00 0,00 0,00 0,00 388,80 Reabilitare infrastructura sectia pneumologie Spitalul V. Babes, HCL 280/2007 0,00 0,00 PT + Executie extindere corp B sectia prematuri si laborator de explorari paraclinice Spitalul L..Turcanu 388,80 388,80 Bransament gaz+ centrală termica si abur spital V.Babeş, HCL 29/2004 0,00 0,00 Spitalul Clinic Municipal Nou 0,00 0,00 0,00 C. Dotări independente şi alte investiţii

544,00 0,00 0,00 0,00 0,00 544,00 Dotari independente 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Rampe electromagnetice la unitati sanitare

0,00 0,00 Studii şi proiecte 294,00 0,00 0,00 0,00 0,00 294,00 SF + proiect fosă septică,st.epurare V.Babeş 0,00 0,00 SF+ proiect.pt.consolid.antiseism Sp.Ţurcanu 0,00 0,00 SF+ pr.Sp. Cl. Municipal - Spital.Maxilo- Faciale (expertizare şi reabilitare) 150,00 150,00 SF Spitalul Clinic Municipal Nou 44,00 44,00 SFpentru lucrari consolidare Spital de

obstetrica si ginecologie Dumitru Popescu 100,00 100,00 Cheltuieli de expertiza , proiectare si

executie privind consolidari si interventii 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250,00 Lucrari Consolidare Spital de obstetrica si ginecologie Dumitru Popescu 250,00 250,00 Capitolul 67.02 Cultură, recreere şi religie

7.923,49 647,20 2.034,50 0,00 0,00 5.241,79 Total, din care: Construcţii 2.920,00 119,00 1.314,00 0,00 0,00 1.487,00 Maşini, echipamente si mijloace de transport Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale 1.193,34 0,00 0,00 0,00 0,00 1.193,34 Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)

1.960,15 28,20 120,50 0,00 0,00 1.811,45

67.02.03.04 Instituţii publice de spectacole şi concerte 2.301,49 28,20 120,50 0,00 0,00 2.152,79 A. Lucrări în continuare 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 B. Lucrări noi 370,00 0,00 0,00 0,00 0,00 370,00 Reabilitare imobil Sala Capitol HCL 285/2008 370,00 370,00 C. Dotări independente şi alte investiţii

1.931,49 28,20 120,50 0,00 0,00 1.782,79 Dotări independente 1.083,34 0,00 0,00 0,00 0,00 1.083,34 Dotări Teatrul German 598,00 598,00 Dotari Teatrul Maghiar 357,00 357,00 Dotari Filarmonica 128,34 128,34 Studii şi proiecte 848,15 28,20 120,50 0,00 0,00 699,45 SF+ proiect Reabilitare constructie si instalatii Sala C-tin Jude (fosta Olimpia) 320,00 320,00 SF +expertiza Sala Capitol HCL 285/2008

68,15 68,15 0,00 SF+ PT Reabilitare Palatul Culturii HCL 286/2008 360,00 28,20 0,00 331,80 SF+proiect Reabilitare complex Bega HCL 283/2008 100,00 52,35 47,65 67.02.03.07 Casa de cultură 172,00 0,00 0,00 0,00 0,00 172,00 A. Lucrări în continuare 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 B. Lucrări noi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 C. Dotări independente şi alte investiţii

172,00 0,00 0,00 0,00 0,00 172,00 Dotări independente 110,00 0,00 0,00 0,00 0,00 110,00 Dotări independente 110,00 110,00 Studii şi proiecte 62,00 0,00 0,00 0,00 0,00 62,00 Drept de autor Manual de Istorie a Timisoarei 42,00 42,00 SF+PT Modernizare instalatie electrica Parcul Rozelor 20,00 20,00 67.02.05.01 Sport 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 A. Lucrări în continuare 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 Amenajare Stadion Dan Paltinişan (Baza de Antrenament), HCL 83/2005 100,00 0,00 100,00 0,00 B. Lucrări noi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 C. Dotări independente şi alte investitii

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dotări independente 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 Studii şi proiecte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 67.02.05.03 Întreţinere grădini parcuri

zone verzi, baze sportive şi de agrement 5.350,00 619,00 1.814,00 0,00 0,00 2.917,00 67.02.05.03.01 Întreţinere grădini parcuri

zone verzi, baze sportive şi de agrement

(Gradina Zoologica si Botanica) 1.850,00 500,00 600,00 0,00 0,00 750,00 A. Lucrări în continuare 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 B. Lucrări noi 600,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 Reamenajare si modernizare Parcul Botanic, HCL 181, 430/2007 100,00 100,00 0,00 Cladire educationala multifunctionala la Gradina Zoo, HCL 383/2007 500,00 500,00 0,00 C. Dotări independente şi alte investiţii

1.250,00 500,00 0,00 0,00 0,00 750,00 Dotări independente 1.000,00 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 Dotari 1.000,00 500,00 500,00 Studii şi proiecte 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250,00 SF+PT Extindere si reamenajare Gradină Zoologică, etapa a- II- a 250,00 250,00 67.02.05.03.02 Întreţinere grădini parcuri

zone verzi, baze sportive şi de agrement 3.500,00 119,00 1.214,00 0,00 0,00 2.167,00 A. Lucrări în continuare 1.329,00 119,00 93,00 0,00 0,00 1.117,00 Amenajare parc zona Uzinei, HCL 74/2001, HCL 162/2008 337,35 77,35 93,00 167,00 Reamenajare si modernizare Parcul Poporului, HCL 499/2006 241,65 41,65 200,00 Amenajare Parc zona Bucovina, HCL 73/2001, HCL 161/2008 750,00 750,00 B. Lucrări noi 1.121,00 0,00 1.121,00 0,00 0,00 0,00 Reamenajare si modernizare Parcul Rozelor, HCL 180/2007 105,00 105,00 0,00 Modernizare Parcul Justiţiei, HCL 485/2007

238,00 238,00 0,00 Modernizare Scuar Bihor, HCL489/2007 345,00 345,00 0,00 Modernizare Scuar Arcidava, HCL490/2007

273,00 273,00 0,00 Modernizare Scuar Arhanghelii Mihail şi Gavril, HCL 487/2007 160,00 160,00 0,00 C. Dotări independente şi alte investiţii

1.050,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.050,00 Dotări independente 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dotari 0,00 0,00 0,00 Studii şi proiecte 1.050,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.050,00 SF-uri si PT-uri spatii verzi(scuaruri, parcuri, aliniamente, legea 24/2007) 0,00 0,00 Studiu geotehnic 35,00 35,00 Studii topografice 35,00 35,00 SF+PT Reconstructia ecologica a baltii de pe str. Lamaitei 90,00 90,00 SF+PT Reconstructia ecologica a baltii de pe str. Lacului 80,00 80,00 SF+PT Reconstructia ecologica a baltii de pe str. Kuncz (canal Subuleasa) 180,00 180,00 Studii geo-pedologice 30,00 30,00 Studii economice privind spatiile verzi si locuri de joaca, parcari ecologice si zone de agrement 0,00 0,00 SF amenajare zona verde str. Ghe.Lazar- Closca 0,00 0,00 SF amenajare zona verde B-dul L. Rebreanu 0,00 0,00

SF amenajare zona verde B-dul I.B.Deleanu 50,00 50,00

SF amenajare zona verde str. Eternitatii 50,00 50,00 SF amenajare zona verde, zona Dambovita - I.Barac 50,00 50,00 SF+PT Amenajare Parcul Triade 0,00 0,00 SF+PT Amenajare zona verde str. Timocului

0,00 0,00 SF+PT Amenajare zona verde si de joaca str.Ardealului 0,00 0,00 SF+PT Modernizare Parcul Vasile Pârvan 100,00 100,00 SF+PT Modernizare Parcul Szekely Laszlo- Doina 100,00 100,00 SF+PT+Modernizare Parcul Ilsa-Mocioni 100,00 100,00 SF+PT+CS+DE Modernizarea spatiilor verzi de pe Cale Sagului 0,00 0,00 SF+PT+CS+DE Modernizare Parcul Zurich

0,00 0,00 Cadastrul verde si realizarea registrului spatii verzi 0,00 0,00 SF+PT Transformarea biomasei in materiale refolosibile 150,00 150,00 Capitolul 68.02 Asigurări şi Asistenţa Socială 799,50 0,00 0,00 0,00 0,00 799,50 Total, din care: 0,00 Construcţii 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Maşini, echipamente si mijloace de transport Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale 607,50 0,00 0,00 0,00 0,00 607,50 Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)

192,00 0,00 0,00 0,00 0,00 192,00 68.02.04 Asistenţă acordată persoanelor în vârstă 80,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80,00 68.02.04 Asistenţă acordată persoanelor în vârstă 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,00 A. Lucrări în continuare 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

B. Lucrări noi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

C. Dotări independente şi alte investiţii 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,00

Dotări independente 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Studii şi proiecte 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,00 SF extindere retele gaz la Camin persoane varstnice str.Inocentiu Klein 30,00 30,00 68.02.05.02 Asistenta sociala in caz de invaliditati 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 A. Lucrari in continuare 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

B. Lucrari noi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

C. Dotari independente si alte investitii 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00

Dotari independente 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 Studii si proiecte 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 SF +PT pentru extindere restructurare si reamenajare sediu casa Faenta 50,00 50,00 68.02.06 Asistenţă socială pentru familie şi copii 619,50 0,00 0,00 0,00 0,00 619,50 68.02.06 Asistenţă socială pentru familie şi copii 619,50 0,00 0,00 0,00 0,00 619,50 A. Lucrări în continuare 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 B. Lucrări noi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Centrul de zi pentru copii în cartierul Kuncz (contribuţia PMT) HCL 351/25.09.2007; HCL 27/2008 0,00 0,00 C. Dotări independente şi alte investiţii

619,50 0,00 0,00 0,00 0,00 619,50 Dotări independente 507,50 0,00 0,00 0,00 0,00 507,50 Dotări 277,50 277,50 Dotari Centru Pentru Voi 230,00 230,00 Studii şi proiecte 112,00 0,00 0,00 0,00 0,00 112,00 Centrul de zi pentru copii în cartierul Kuncz (contribuţia PMT) HCL 351/25.09.2007; HCL 27/2008 12,00 12,00 Constructie centru de zi pentru persoane varstnice, str. A. Paunescu colt cu Stejarul, HCL 13/2007 100,00 100,00 68.02.15 Prevenirea excluderii sociale

100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 68.02.15.01 Ajutor social 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 A. Lucrări în continuare 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

B. Lucrări noi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

C. Dotări independente şi alte investiţii 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Dotări independente 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dotări Studii şi proiecte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

68.02.15.02 Cantine de ajutor social 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 A. Lucrări în continuare 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 B. Lucrări noi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 C Dotări independente şi alte investiţii

100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 Dotări independente 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 Dotari 100,00 100,00 Studii şi proiecte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 68.06.15.04 Servicii sociale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 A. Lucrări în continuare 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 B. Lucrări noi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

C. Dotări independente şi alte investiţii 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Dotări independente 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Studii şi proiecte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

68.06.15.50 Alte cheltuieli in domeniul prevenirii excluderii sociale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 A. Lucrări în continuare 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 B. Lucrări noi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 C. Dotări independente şi alte investiţii

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dotări independente 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 Studii şi proiecte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 68.02.50 Alte actiuni privind asistenta sociala 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 A. Lucrari in continuare 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 B. Lucrari noi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 C. Dotari independente si alte investitii

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Studii si proiecte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 Dotari independente 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 Capitolul 70.02 Locuinte , servicii si dezvoltare publica 50.932,31 15.236,91 9.499,20 1.559,79 0,00 24.636,41 Total, din care: Construcţii 40.133,06 15.236,91 9.335,20 1.493,39 0,00 14.067,56 Maşini, echipamente si mijloace de transport Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale 5.902,30 0,00 0,00 0,00 0,00 5.902,30 Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)

4.830,55 0,00 164,00 0,00 0,00 4.666,55 70.02.03 Locuinţe 3.283,39 51,19 0,00 1.559,79 0,00 1.672,41 70.02.03.01 Dezvoltarea sistemului de locuinţe 3.283,39 51,19 0,00 1.559,79 0,00 1.672,41 A.Lucrări în continuare 988,19 51,19 0,00 882,00 0,00 55,00 Achiziţie şi reabilitare cămin str.Ialomiţa nr 61B, HCL 146/2000 300,00 300,00 0,00 Amenajări exterioare zona Polonă 2, HCL 238/1999 532,00 532,00 0,00 Achizitie si reabilitare Camin nr.4 Str.Polona 2, HCL 147/2000 106,19 51,19 55,00 Zona de locuinte Steaua 3 (bloc 23,25,30A +B) 50,00 50,00 0,00 B. Lucrări noi 2.095,00 0,00 0,00 611,39 0,00 1.483,61 Consolidare imobil Sf. Gheorghe 4, HCL 267/2003 150,00 150,00

Locuinte sociale str. I.I.de la Brad, HCL 435/27,11,2007(RATT) 1.945,00 611,39 1.333,61 C. Dotări independente şi alte investiţii

200,20 0,00 0,00 66,40 0,00 133,80 Dotări independente 11,30 0,00 0,00 0,00 0,00 11,30 dotari independente 11,30 11,30 Studii şi proiecte 122,50 0,00 0,00 0,00 0,00 122,50 Expertize tehnice privind reducerea riscului

seismic la locuinte OG 20/94/2007 22,50

22,50 SF+PT Construire locuinţe şi utilităţi Zona Ciarda Roşie 100,00 100,00 70.02.03.30 Locuinţe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 A. Lucrari in continuare 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 B. Lucrari noi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 C. Dotari independente si alte investitii

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Studii si proiecte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 Dotari independente 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 Acordarea subventiei prevazute de OUG nr.51/28.06.2006 privind sprijinirea constructiei de locuinte proprietate personala 66,40 0,00 0,00 66,40 0,00 0,00 NagyScridon Francisc HCL 429/2007 33,55 33,55 0,00 Bostina Florin HCL 378/2007 32,85 32,85 0,00 70.02.05 Alimentări cu apă şi amenajări hidrotehnice 29.032,92 11.940,22 8.335,20 0,00 0,00 8.757,50 70.02.05.01 Alimentări cu apă 29.032,92 11.940,22 8.335,20 0,00 0,00 8.757,50 A. Lucrări în continuare 13.275,95 10.878,55 1.832,40 0,00 0,00 565,00 Sistem major canal -cartier Ciarda Roşie, HCL158/2004 570,28 570,28 0,00 Sistem major canal Cartier Plopi, HCL198/2005 830,97 799,51 31,46 0,00 Sistem major canal -zona de locuinţe-str. Polonă, HCL199/2005 2.479,80 1.532,45 947,35 0,00 Sistem major canal zona Aleea Ghirodei ,HCL 109/2006 2.691,60 2.231,60 0,00 460,00 Extindere reţea apa-canal- str. Mureş 160/7, HCL 434/2006 133,53 133,53 0,00 Extindere reţea apa-canal- str. Claude Debussy, HCL 435/2006 493,00 493,00 0,00 Extinderi reţele apă-canal – zona Ronaţ- Vest, HCL 608/2006 190,63 190,63 0,00 Extinderi reţele canal - zona Aluniş-Fratelia , HCL 603/2006 309,81 309,81 0,00 Extindere reţea canal - str. Grigore Antipa, HCL 606/2006 298,69 298,69 0,00 Extinderi reţele apă-canal - zona Muzicescu – Urseni, HCL 604/2006 880,92 880,92 0,00 Extinderi reţele apă-canal - zona Mehala- Basarabia, HCL 605/2006 428,82 428,82 0,00

Extinderi reţele apă-canal - zona Plopi- Timireazev, HCL 600/2006 467,05 467,05 0,00 Sistem major canal Kuntz, HCL 199/2005 700,00 700,00 0,00 Sistem major canal Ghiroda II, HCL 109/2006 33,50 33,50 0,00 Extindere retea str. Rarau, HCL 440/2006 242,24 242,24 0,00 Extindere retea apa canal str. Muncii, HCL 601/2006 368,88 368,88 0,00 Extindere retea apa canal str. Corina Irineu, HCL 602/2006 172,91 172,91 0,00 Extindere retea apa str. Anina, HCL 609/2006 54,84 54,84 0,00 Extindere retea apa canal zona Trubaduri - Eroilor, HCL 610/2006 100,44 100,44 0,00 Extindere retea apa str. Luis Turcanu, HCL 429/2006 0,52 0,52 0,00 Extindere retea apa canal zona Dambovita - Lacului, HCL 607/2006 205,00 118,00 87,00 Extindere retea apa str. N.S. de Hateg, HCL 437/2006 44,90 44,90 0,00 Extindere retea canal str. Stephenson, HCL 430/2006 182,81 182,81 0,00 Extindere retea canal str. Cometei, HCL 439/2006 (partial) 92,53 92,53 0,00 Extindere apa canal str. M.Sadoveanu, HCL 438/2006 155,74 155,74 0,00 Extindere retea apa canal str. M.Neamtu, HCL 433/2006 203,52 203,52 0,00 Extindere retea canal str. Mircea cel Batran, HCL 431/2006 (partial) 136,70 136,70 0,00 Extindere retea apa strada Obreja, HCL 436/2006 89,06 89,06 0,00 Extidere retea canal str.Moise Dobosan, 428/2006 98,47 98,47 0,00 Extindere retea canal strada Ruderia, HCL 441/2006 287,21 287,21 0,00 Extindere retea apa- canal str.C.Prezan 120, HCL 432/2006 106,03 86,90 19,13 0,00 Extindere retea apa- canal Calea Martirilor HCL 488/2005 115,78 115,78 0,00 Extindere retea apa canal zona Campului I, HCL 483/2005 6,00 6,00 Extindere retea apa canal zona Campului II, HCL 59/2006 12,00 12,00 Alimentari cu apa - Fantani publice forate, HCL 200/2005 1,27 1,27 0,00 Extindere retea apa canal str. Marginii, HCL 163/2004 0,21 0,21 0,00 Alimentari cu apa - Fantani publice ornamentale, HCL 200/2005 90,29 90,29 0,00 B. Lucrări noi 15.503,97 1.061,67 6.502,80 0,00 0,00 7.939,50 Sistem major canal - cartier Urseni - Uzina de apa 1, HCL 489/2005 2.590,00 760,00 1.830,00 Extindere retea canal zona Plopi - Canal Bega, HCL 100/2007 2.463,00 236,00 1.120,00 1.107,00

Viabilizare canal B-dul Industriilor - Calea Mosnitei, HCL 179/2007 1.134,84 16,84 1.118,00 0,00 Sistem major canal Cartier Kuntz - etapa a II- a, HCL 175/2007 1.700,00 0,00 1.700,00 Sistem major canal Zona Aleea Ghirodei - etapa a II-a, HCL 178/2007 829,00 829,00 Sistem major canal Cartier Ciarda Roşie - etapa II, HCL 177/2007 871,13 47,63 823,50 Sistem major canal Cartier Plopi - etapa II, HCL 281/2007 830,00 0,00 230,00 600,00 Extindere retele apa canal Plopi Sud, Str. 2- 5, HCL 101/2007 993,00 400,00 593,00 Extindere retea canal str. Bobalna Zona Padurea Verde, HCL 170/2007 1.008,01 1.008,01 0,00 Realizare fantana ornamentala P-ta Huniade, HCL 283/2007 130,00 130,00 0,00 Extindere retea apa - str.Cetatea Alba, HCL 97/2007 74,76 74,76 0,00 Extindere reţea canal - str.Moise Doboşan

(zona Mircea cel Batran) HCL 98/2007 70,00 70,00 0,00 Extindere retea canal zona Colonia Radio Plopi, HCL 96/2007 504,00 300,00 204,00 Extindere retea apa-canal zona Magnoliei- Ciarda Rosie, HCL 99/2007 613,90 1,20 612,70 0,00 Fantani publice forate, HCL 282/2007 240,00 240,00 0,00 Extindere retele apa zona Rudolf Walter, HCL 242/2008 9,00 9,00 Extindere retele apa-canal Ciarda Rosie, zona Jupiter 6,00 6,00 Extindere retele apa-canal Ciarda Rosie, zona Cheveres, HCL 237/2008 9,00 9,00 Extindere retele apa-canal Plopi, zona Jokai Mor, HCL 243/2008 225,00 225,00 Extindere retea apa-canal str. Ana Lugojana

, zona Lidia Mures , HCL 241/2008 4,00 4,00 Extindere retele apa-canal str. Ernest Neumann( zona Torontal), HCL245/2008 126,33 126,33 0,00 Extindere retele apa-canal Ronat ( zona Comoarei) HCL 281/2008 170,00 170,00 0,00 Extindere retele apa-canal Mehala - zona Aleea Viilor, HCL 238/2008 160,00 160,00 0,00 Extindere retele apa-canal Ronat - zona Pavilioane HCL 282/2008 160,00 160,00 0,00 Extindere retele apa-canal Freidorf, zona Slavici-Nord, HCL 244/2008 170,00 170,00 0,00 Extindere retele apa-canal Freidorf, zona Slavici-Sud, HCL 240/2008 170,00 170,00 0,00 Extindere retele apa cartier Kuntz, HCL 239/2008 120,00 120,00 0,00 Alimentari cu apa industriala fantani ornamentale si zone verzi HCL 280/2008 123,00 123,00 0,00 C. Dotări independente şi alte investiţii

253,00 0,00 0,00 0,00 0,00 253,00 Dotări independente 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00

Aport de capital pe "Asociatie de dezvoltare intercomunitara" 1,00 1,00 Studii şi proiecte 252,00 0,00 0,00 0,00 0,00 252,00 SF Extindere retele apa-canal Ciarda Rosie- Lidia -Mures 7,38 7,38 SF Extindere retele apa-canal Freidorf 15,47 15,47 SF Extindere retele apa-canal Ronat 32,13 32,13 SF Extindere retele apa-canal Plopi- Kuntz

15,24 15,24 SF Extindere retele apa-canal Mehala- Torontalului 17,62 17,62 SF Extindere retele apa-canal Plopi-zona Repin 8,00 8,00 SF Extindere retele apa-canal zona Blascovici 6,00 6,00 SF Extindere retele canal Plopi- zona Parang 9,00 9,00 SF Extindere retele apa-canal Plopi-zona Martir Ion Tanase 8,00 8,00 SF Extindere retele apa-canal Mehala - zona Mesteacanul 7,00 7,00 SF Extindere retele apa-canal Ghiroda str.Radu Tudoran 3,00 3,00 SF Extindere retele canal Ciarda Rosie - zona Matei Millo 11,00 11,00 SF Extindere retele canal Fratelia zona Cercului 11,00 11,00 SF Extindere retele apa-cartier Ghiroda 11,00 11,00 SF Alimentari cu apa potabila. Fantani publice forate 5,00 5,00 SF Alimentari cu apa fantani 85,16 85,16 70.02.06. Iluminat public şi electrificări rurale 5.171,40 3.245,50 1.000,00 0,00 0,00 925,90 A. Lucrări în continuare 5.071,40 3.245,50 1.000,00 0,00 0,00 825,90 Extindere reţele iluminat public zona de nord, HCL 136/2005 2.618,30 1.717,70 500,00 400,60 Extindere reţele iluminat public zona de sud, HCL 136/2005 2.453,10 1.527,80 500,00 425,30 B. Lucrări noi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 C. Dotări independente şi alte investiţii

100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 Dotări independente 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 Studii şi proiecte 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 Studii şi proiecte Reţele Iluminat public 0,00 0,00 SF+ PT Bransament si instalatii iluminat cimitire 100,00 100,00 70.02.07 Alimentare cu gaze naturale localităţi 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,00 A. Lucrări în continuare 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 B. Lucrări noi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 C. Dotări independente şi alte investiţii

30,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,00

Dotări independente 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Studii si proiecte 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,00 SF extindere retele gaze naturale 30,00 30,00 70.02.50 Alte servicii în domeniile locuinţelor, serviciilor şi dezvoltării comunale 13.414,60 0,00 164,00 0,00 0,00 13.250,60 A. Lucrări în continuare 1.032,45 0,00 0,00 0,00 0,00 1.032,45 Viabilizare teren pentru loc.Miloia III , HCL 412/2002, HCL 117/2004 1.000,00 1.000,00 Piaţa de gross HCL 414/2002 32,45 32,45 B. Lucrări noi 2.166,10 0,00 0,00 0,00 0,00 2.166,10 Reabilitare P-ţa Iosefin si str.Văcărescu (PT+executie), HCL 414/2002 265,00 0,00 265,00 Reabilitare spatii publice CETATE, HCL 361/2007 0,00 0,00 0,00 Participare la POR -AXA 5 -Dezvoltarea

turismului CETATE (min.2%din max. 25

mil.euro+avans pentru 1/2 ani), HCL 3/2007 0,00 0,00 Participare la POR -AXA1-Dezvoltarea durabila Iosefin+ Fabric (min.2% din max. 50 mil. Euro+avans pentru 1/2 ani), HCL3/2007 0,00 0,00 Reabilitarea şi revitalizarea fortificaţiei Cetăţii Timişoara - Bastionul Therezia, HCL 156/2007 801,10 801,10 PT + Extindere si etajare sectia 3 politie, HCL 491/ 2007 0,00 0,00 Extindere gard Parcul Poporului cu construire imprejmuire Parcul Poporului HCL 133/2008 100,00 100,00 Viabilizare terenuri cu utilitati , zona Armoniei nr.4-6 TMS, HCL 488/2007 1.000,00 1.000,00 C. Dotări independente şi alte investiţii

10.216,05 0,00 164,00 0,00 0,00 10.052,05 Dotări independente 5.890,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.890,00 Achiziţie teren P-ţa Văcărescu, HCL 414/2002 0,00 0,00 Achizitii panouri fotovoltaice/solare 45,00 45,00 Achizitii panouri fonoabsorbante fonoizolante 45,00 45,00 Achizitie imobil din Timisoara b-dul 16 Decembrie 1989 nr.27 HCL 216/2008 5.800,00 5.800,00 Studii şi proiecte 4.326,05 0,00 164,00 0,00 0,00 4.162,05 SF-uri pentru accesare fonduri europene 350,00 350,00 Expertiza tehnica si doc.avizare pt lucrari de interventie la Spitalul de Pneumoftiziologie V.Babes 87,55 87,55 SF program sustinere implementarii de solutii de e-Guvernare 50,00 50,00 SF-uri pentru accesare fonduri europene pentru alte proiecte PMT in afara CONCEPTULUI INTEGRAT DE REABILITARE URBANA 0,00 0,00

Studiu de management Spital Clinic Municipal Torontalului, HCL76/2004 0,00 0,00 Expertize imobile istorice HCL 3/2007 0,00 0,00 Intocmirea hartii de zgomot si monitorizarea zgomotului ambiental 419,00 164,00 255,00 Elaboare PUG digital 457,50 457,50 Studiu zone cladiri inalte 91,50 91,50 Elaborare harti risc seismic 274,50 274,50 SF sistem integrat de semnalizare 0,00 0,00 SF Iluminat Public şi Arhitectonic 0,00 0,00 SF Reabilitare Fântâni şi Statui 0,00 0,00 SF Reabilitare Clădiri Piaţa Victoriei 0,00 0,00 Diverse SF-uri Iosefin 0,00 0,00 Diverse Sf-uri Fabric 0,00 0,00 Zonare microgeologica a municipiului 274,50 274,50 Asistenta tehnica pentru POR AXA 1 100,00 100,00 Asistenta tehnica pentru POR AXA 5 0,00 0,00 Studii directoare privind densificarea tesutului urban in Municipiul Timisoara (25 studii) 732,00 732,00 Studii densificare cartiere rezidentiale, locuinte P+2+M (10 PUZ-uri) 0,00 0,00 Studii facilitati sportive si agrement 274,50 274,50 Masterplan zona metropolitana 457,50 457,50 PUZ Piata 700 100,00 100,00 Documentatii topo cadastrale 657,50 657,50 Capitolul 74.02 Protecţia mediului 575,00 0,00 8,00 0,00 0,00 567,00 Total, din care: Construcţii 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Maşini, echipamente si mijloace de transport Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale 183,00 0,00 8,00 0,00 0,00 175,00 Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)

392,00 0,00 0,00 0,00 0,00 392,00 74.02.05 Salubritate şi gestiunea deşeurilor 72,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72,00 A. Lucrări în continuare 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 B. Lucrări noi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 C. Dotări independente şi alte investiţii

72,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72,00 Dotări independente 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Achizitie Program planificare , monitorizare

activitati salubrizare si colectare si transport

deseuri menajere in municipiul Timisoara, 0,00 0,00 Studii şi proiecte 72,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72,00 Studiu privind managementul deşeurilor în municipiul Timişoara, elaborarea startegiei de gestionare a deseurilor 35,00 35,00 SF statie de reciclare a deseurilor 37,00 37,00 74.02.50 Alte servicii in domeniile protectiei mediului 503,00 0,00 8,00 0,00 0,00 495,00

A. Lucrări în continuare 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

B. Lucrări noi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

C. Dotări independente şi alte investiţii 503,00 0,00 8,00 0,00 0,00 495,00

Dotări independente 183,00 0,00 8,00 0,00 0,00 175,00 dotari independente 183,00 8,00 175,00 Studii şi proiecte 320,00 0,00 0,00 0,00 0,00 320,00

Cercetare si dezvoltare in domeniul protectiei mediului 320,00 320,00 Capitolul 80.07 Acţiuni generale economice, comerciale şi de muncă 11.968,43 11.968,43 0,00 0,00 0,00 0,00 Total, din care: Construcţii 11.968,43 11.968,43 0,00 0,00 0,00 0,00 Maşini, echipamente si mijloace de transport Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80.07.01 Acţiuni generale, economice şi comerciale 11.968,43 11.968,43 0,00 0,00 0,00 0,00 A. Lucrări în continuare 11.968,43 11.968,43 0,00 0,00 0,00 0,00 Retehnologizarea, modernizarea si dezvoltarea sistemului centralizat de producere si distributie a energiei termice in municipiul Timisoara 11.728,54 11.728,54 0,00 0,00 0,00 0,00 Modernizare RTS Cartierul Soarelui, HCL 93/2004, HCL 288/2008 498,85 498,85 0,00 modernizare RTS cartierul Calea Şagului , HCL 137/2004, HCL 292/2008 898,94 898,94 0,00 Modernizare RTS Cartierul Fabric, HCL 91/2004, HCL 287/2008 323,17 323,17 0,00 Modernizare RTS Cartierul Girocului, HCL 128/2004, HCL 289/2008 699,49 699,49 0,00 Modernizare RTS Campus Universitar, HCL 139/2004, HCL 290/2008 393,81 393,81 0,00 Modernizare RTS Zona Bucovina, HCL 136/2004 45,31 45,31 0,00 Modernizare RTS Zona Calea Aradului, HCL 92/2004 20,00 20,00 0,00 Reabilitare RTS ZONA Circumvalaţiunii, HCL 275/2006 205,70 205,70 0,00 Reabilitare RTS ZONA Lipovei, HCL 276/2006 272,24 272,24 0,00 Reabilitare RTS ZONA Steaua, HCL 277/2006 149,65 149,65 0,00 Reabilitare RTS ZONA Lunei, HCL 278/2006, nHCL 291/2008 21,93 21,93 0,00 Utilizare turbina de mica putere ca alternativa la SR la CET SUD Timis, HCL 171/2006 97,73 97,73 0,00 Retehnologizare CAF CET Centru, HCL 167/2004 1.900,00 1.900,00 0,00

Modernizare P.T.Freidorf si transformare in C.T. si implementare cogenerare de mica putere, prin utilizare motoare termice HCL 165/2004 50,00 50,00 0,00 Reabilitare retele termice de transport , HCL 166/2004 2.028,05 2.028,05 0,00 Reabilitare retele termice in municipiul Timisoara, HCL 557/2006 2.074,37 2.074,37 0,00 Prelevare ,evacuare si transport zgura si cenusa sub forma de slam la cazanele 1,2,3 din CET SUD, HCL 57/2006 1.150,00 1.150,00 0,00 CET Timisoara Centru extindere cu unitati

moderne de cogenerare, HCL172/2004 0,00 0,00 0,00 Modernizare cazane de abur nr.1,2,3 dela CET SUD Timisoara interconexiunea cu TAER 19,7-14/03, HCL 50;330/2007 200,00 200,00 0,00 Reabilitare si modernizare statie de tratare

apa din CET SUD Timisoara , HCL30/2007 300,00 300,00 0,00 Retehnologizarea centralelor termice de cartier CT BUZIAS si CT DUNAREA prin instalarea unor unitati de cogenerare cu motoare termice, HCL 556/2006 99,30 99,30 0,00 Modernizare electofiltru de la CAF nr.1 , HCL 58/2006 300,00 300,00 0,00 Modernizarea rampei de descarcare a pacurei si a separatorului de pacura, CET Centru Timisoara , HCL 31/2008 0,00 0,00 0,00 Amenajare sediu politia comunitara, HCL111/2006 239,89 239,89 0,00 B. Lucrări noi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 C. Dotări independente şi alte investiţii

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dotări independente 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 Studii şi proiecte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 Capitolul 81.01 Combustibili si energie

12.622,13 0,00 0,00 0,00 0,00 12.622,13 Total, din care: Construcţii 12.432,13 0,00 0,00 0,00 0,00 12.432,13 Maşini, echipamente si mijloace de transport Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)

190,00 0,00 0,00 0,00 0,00 190,00 81.01.06 Energie termică 12.622,13 0,00 0,00 0,00 0,00 12.622,13 A. Lucrări în continuare 8.913,10 0,00 0,00 0,00 0,00 8.913,10 Retehnologizarea, modernizarea si dezvoltarea sistemului centralizat de producere si distributie a energiei termice in municipiul Timisoara 8.213,10 8.213,10

Modernizare RTS Cartierul Girocului, HCL 128/2004, HCL 289/2008 0,00 0,00 Modernizare RTS cartierul Calea Şagului , HCL 137/2004, HCL 292/2008 0,00 0,00 Prelevare ,evacuare si transport zgura si cenusa sub forma de slam la cazanele 1,2,3 din CET SUD, HCL 57/2006 0,00 0,00 Reabilitare retele termice secundare in municipiul Timisoara, HCL 557/2006 0,00 0,00 Modernizare cazane de abur nr.1,2,3, de la CET SUD Timisoara interconexiunea cu TAER 19,7-14/03,HCL 50;330/2007 0,00 0,00 Reabilitare retele termice de transport , HCL 166/2004 0,00 0,00 Retehnologizare CAF CET Centru, HCL 167/2004 0,00 0,00 Modernizarea sistemului de contorizare a energiei termice in mun. Timisoara, HCL 611/2006 700,00 700,00 B. Lucrări noi 3.519,03 0,00 0,00 0,00 0,00 3.519,03 Reabilitarea termică bloc de locuinţe Calea Sagului 41-43, HCL 384/2007 833,10 833,10 Reabilitarea termică bloc A2, Calea A.I.Cuza nr.10, HCL 385/2007 944,60 944,60 Reabilitarea termică pt. blocul 36 Aleea Martir O.Tintaru nr.1, HCL 386/2007 632,60 632,60 Reabilitarea termică a unor blocuri de locuinţă-condominii, HCL 142/2007 440,00 440,00 Construirea unui punct termic str. Torac- Bitolea-Apateu, HCL 29/2007 668,73 668,73 C. Dotări independente şi alte investiţii

190,00 0,00 0,00 0,00 0,00 190,00 Dotări independente 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 Studii şi proiecte 190,00 0,00 0,00 0,00 0,00 190,00 Audit pentru obtinere certificat energetic si

SF reabilitare termica la blocuri de locuinte 140,00 140,00 Studii şi proiecte conform legii 325 50,00 50,00 Capitolul 84.02 Transporturi 66.097,35 29.106,83 16.288,74 0,00 118,61 20.583,17 Total, din care: Construcţii 41.671,92 20.219,40 13.515,74 0,00 118,61 7.818,17 Maşini, echipamente si mijloace de transport 5.005,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.005,00 Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale 14.660,43 8.887,43 2.773,00 0,00 0,00 3.000,00 Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)

4.760,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.760,00 84.02.03 Transport rutier 66.097,35 29.106,83 16.288,74 0,00 118,61 20.583,17 84.02.03.02 Transportul în comun 20.033,43 10.387,43 2.773,00 0,00 0,00 6.873,00 A. Lucrări în continuare 2.200,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 700,00 Modernizare infrastructură reţea transport în comun cu tramvaiul (lucrări BEI), HG 702/01.09.1999 2.200,00 1.500,00 700,00 B. Lucrări noi 193,00 0,00 0,00 0,00 0,00 193,00

Reabilitarea infrastructurii la reţeaua de

transport în comun cu tramvaiul în

municipiul Timişoara -39 km, HCL 599/2006 193,00 193,00 C. Dotări independente şi alte investiţii

17.640,43 8.887,43 2.773,00 0,00 0,00 5.980,00 Dotări independente 14.660,43 8.887,43 2.773,00 0,00 0,00 3.000,00 Sistem integrat de eficientizare incasari, HCL 401/2006 12.860,43 8.887,43 1.973,00 2.000,00 Achizitii mijloace de transport 1.000,00 1.000,00 Achizitii refugii calatori 800,00 800,00 0,00 Dotari RATT 0,00 0,00 Studii şi proiecte 2.980,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.980,00 Studiu reorganizare circulatie sensuri unice

160,00 160,00 Sistem integrat de transport intermodal 100,00 100,00 SF Extindere retea contact linia 13 50,00 50,00 SF Studiu de prioritizare a transportului pe

trasee actuale si in perspectiva extinderii 100,00 100,00 Studiu privind conectarea relatiilor de transport public 150,00 150,00 Studiu de extindere a retelei de troleibuz 100,00 100,00 Studiu de amenajare a autogarilor 100,00 100,00 Studiu de extindere a retelei de autobuz 100,00 100,00 Studiu privind implementarea sistemului ,, park and ride" 100,00 100,00 Studiu de reamenajare a intersectiilor cheie pe radialele principale 100,00 100,00 Studiu de realizare de platforme logistice 100,00 100,00 Studiu privind realizare pasaj zona Dambovita - inel IV 100,00 100,00 Studiu de realizare a lucrarilor inelului IV 100,00 100,00 Studiu de modernizare a garilor CF ca statii de transfer intermodal 100,00 100,00 Studiu privind ridicarea liniei CF pe estacada in mun. Timisoara 150,00 150,00 Studiu privind valorificarea retelei de cai ferate industriale 60,00 60,00 Studiu privind verificarea potentialului de trafic naval pe canalul Bega 30,00 30,00 Studiu privind amenajarea aerogarii pentru

legatura cu transportul CFR si public urban 30,00 30,00 Studiu privind amenajarea de trasee in vederea realizarii de piste pentru biciclete si zone pietonale 100,00 100,00 Studiu privind amenajarea ,, Central Parc" in Padurea Verde 100,00 100,00 Studiu privind realizarea de parcuri industriale 100,00 100,00 Studiu de extindere a retelei de tramvai 100,00 100,00 SF Modernizare si extindere retea troleibuz sub statii de redresare si retea de alimentare 100,00 100,00

Modernizare platforma garare Dambovita 1- 3 300,00 300,00 Studiu de circulatie 300,00 300,00 SF Pod rutier Jiu 50,00 50,00 SF Pod rutier Mircesti 50,00 50,00 SF Pasarele pietonale peste Bega 50,00 50,00 84.02.03.01 Drumuri si poduri 4.259,59 0,00 2.391,59 0,00 0,00 1.868,00 A. Lucrări în continuare 2.659,59 0,00 2.391,59 0,00 0,00 268,00 Consolidare pasaj Cal. Şagului, HCL 94/2007 2.391,59 0,00 2.391,59 0,00 Consolidare Pod Eroilor, HCL 95/2007 268,00 268,00 B. Lucrări noi 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 800,00 Largire Pasaj CF str. Jiul, HCL 163/2006 500,00 500,00 Largire Pasaj CF str. Popa Sapca, HCL 162/2006 100,00 100,00 Pod peste Bega str. Bobalna, HCL 280/2006

100,00 100,00 Consolidare Pod Uzina de Apa, HCL 22/2005 100,00 100,00 C. Dotări independente şi alte investiţii

800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 800,00 Dotări independente 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 Studii şi proiecte 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 800,00 S.F. Pod Ştefan cel Mare 100,00 100,00 S.F. Pasaj Slavici - Polonă 100,00 100,00 S.F. Podul Muncii 100,00 100,00 S.F. Podul Tinereţii 100,00 100,00 S.F. Amenajare Complex rutier zona Michelangello 300,00 300,00 S.F. Pasarelă Parcul Copiilor 100,00 100,00 84.02.50 Alte cheltuieli în domeniul transporturilor 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 A. Lucrari in continuare 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 B. Lucrari noi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 C. Dotari independente si alte investitii

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dotari independente 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 Studii si proiecte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Achizitii mijloace de transport 0,00 0,00 84.02.03.03 Străzi 36.799,33 18.719,40 11.124,15 0,00 118,61 6.837,17 A. Lucrări în continuare 34.982,33 18.719,40 11.124,15 0,00 118,61 5.020,17 Modernizare Nemoianu -Ferdinand, HCL 307/2006 1,05 1,05 0,00 Modernizare Revolutiei-Bogdanestilor, HCL 34/2004 313,55 313,55 0,00 Amenajare str. Trifoiului, HCL 269/2006 224,80 199,80 25,00 Amenajare str. Tibrului , HCL 376/2002 308,10 308,10 0,00 Modernizare str. Horea Creangă, HCL 403/2005 38,49 38,49 0,00 Amenajare str. Ion Raţiu, HCL 442/2006 230,74 0,74 230,00 Modernizare blv. Rebreanu -I.Bulbuca, HCL 436/2005 5.698,97 5.423,97 0,00 275,00

Amenajare legătură Gh.Lazăr-Brediceanu, HCL92/2007 885,12 885,12 0,00 Amenajare str. Gloriei, HCL 93/2007 469,44 469,44 0,00 Amenajare Piata Hunedoara, HCL 522/2006

20,80 20,80 Modernizare str. Armoniei HCL176/21.12.2004; HCL 91/2007 653,61 535,00 118,61 0,00 Amenajare str. Galileo Galilei, HCL271/2006

160,15 160,15 0,00 Amenajare str. Herculane, HCL 364/10.12.2002; HCL 273/2006 250,40 250,40 0,00 Amenajare str. Copernic, HCL 373/10.12.2002; HCL 272/2006 469,59 469,59 0,00 Reparatii capitale stradale zona de locuinte Calea Aradului, HCL 265/2006 1.740,00 1.740,00 0,00 Reparatii capitale stradale zona de locuinte blv.Dambovita, HCL 267/2006 6.517,97 5.217,97 700,00 600,00 Modernizare blv. Dâmboviţa, HCL 437/2005

188,34 188,34 0,00 Amenajare str. Agronomiei, HCL 270/2006

583,00 583,00 0,00 Modernizare intersectie Ghe.Lazar- Circumvalatiunii, HCL 298/2003 0,00 0,00 0,00 Amenajare str. Busuioc, HCL 274/2006 100,00 100,00 0,00 Amenajare str.Bastilia-Fortaretei-Zurich, HCL 420/2006 860,00 450,00 410,00 Amenajare str. Veronica Micle, HCL 408/2006 355,00 350,00 5,00 Amenajare str. Olarilor, HCL 425/2006 810,00 810,00 Amenajare str. Progresul, HCL 444/2006 425,00 0,00 425,00 0,00 Amenajare str.Stavrescu, HCL 402/2006 455,00 0,00 455,00 0,00 Amenajare str Mureş, HCL 411/2006 1.000,00 1.000,00 0,00 Amenajare Botoca Drăghicescu, HCL 409/2006 940,00 800,00 140,00 Amenajare str. Octav Băncilă, HCL 407/2006 310,00 310,00 0,00 Amenajare str. Bruxelles, HCL 412/2006 700,00 700,00 0,00 Amenajare str . Anişoara Odeanu, HCL 415/2006 500,00 0,00 500,00 0,00 Amenajare str. Pius Brânzeu, HCL 403/2006

470,00 0,00 470,00 0,00 Amenajare str.Aida, HCL 404/2006 380,00 0,00 380,00 0,00 Amenajare str Barsei, HCL 426/2006 750,00 0,00 700,00 50,00 Amenajare str Berzei, HCL 405/2006 710,00 0,00 700,00 10,00 Amenajare str Bucovina, HCL 414/2006 340,00 0,00 340,00 0,00 Amenajare str Gr Alexandrescu, HCL 417/2006 2.000,00 0,00 1.769,18 230,82 Amenajare str Jose Silva, HCL 418/2006 360,00 303,41 56,59 Amenajare str Vânătorilor, HCL 413/2006 100,00 0,00 100,00 Amenajare str Virtuţii, HCL 406/2006 900,00 900,00 Amenajare str. Bârzava, HCL 416/2006 1.150,00 670,74 479,26 Amenajare intr.Lupului şi Ursului, HCL 443/2006 150,00 150,00 Piste ciclişti, HCL356/2001 502,20 502,20 Amenajare blv Dragalina, HCL 102/2007 926,17 925,35 0,82 0,00 Amenajare str. Chimistilor, HCL 483/2007 25,50 25,50

Reparatii capitale stradale zona I.I.de la Brad, HCL 266/2006 1.009,34 1.009,34 0,00 B. Lucrări noi 837,00 0,00 0,00 0,00 0,00 837,00 Modernizare str.Closca si extindere HCL159/2008 140,00 140,00 PT+Amenajare strada Calimanesti HCL 160/2008 230,00 230,00 PT Modernizare Calea Torontalului si extindere HCL 247/2008 437,00 437,00 Amenajare str. Liege, HCL 158/2008 30,00 30,00 C. Dotări independente şi alte investiţii

980,00 0,00 0,00 0,00 0,00 980,00 Dotări independente 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 Studii şi proiecte 980,00 0,00 0,00 0,00 0,00 980,00 SF Amenajare str.Steaua 15,00 15,00 SFAmenajare str. I.Klein 10,00 10,00 SF Amenajare str. Cronicar Neculce 15,00 15,00 SF Modernizare Aries Martirilor 50,00 50,00 SF Modernizare giratoriu 16 Decembrie- I.Maniu-Prislop 50,00 50,00 SF Amenajare str. Constructorilo-H.Giboni

75,00 75,00 SF Amenajare zona Marginii 50,00 50,00 SF Amenajare Zona Campului 50,00 50,00 SF Amenajare str. Muzicescu 60,00 60,00 SF Parcare supraterana 100,00 100,00 SF Modernizare Calea Torontalului si extindere 50,00 50,00 SF Amenajare str. M.Neamtu 15,00 15,00 SF Amenajare bl.Sudului 60,00 60,00 SF Amenajare str.Edgar Quint 15,00 15,00 SF Inchidere Inel II 200,00 200,00 SF Modernizare Calea Buziasului si extindere 100,00 100,00 Alte studii (impact str. Closca) 15,00 15,00 SF Amenajare str. Calimanesti 50,00 50,00 84.02.50 Alte cheltuieli in domeniul transporturilor 5.005,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.005,00 A. Lucrari in continuare 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 B.Lucrari noi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 C.Dotari independente si alte investitii

5.005,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.005,00 Dotari independente 5.005,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.005,00 Aport la capitalul social al "Societatii Metropolitane de transpot Timisoara" 5,00 5,00 Achizitii mijloace de transport 5.000,00 5.000,00

VICEPRIMAR VICEPRIMAR ADRIAN ORZA

DIRECTOR DIRECŢIA ECONOMICĂ SMARANDA HARACICU

SORIN GRINDEANU

DIRECTOR DIRECŢIA DEZVOLTARE AURELIA JUNIE

DIRECTOR DIRECŢIA FISCALĂ ADRIAN BODO

DIRECTOR DIRECŢIA URBANISM SORIN CIURARIU

CULIŢĂ CHIŞ

DIRECTOR DIRECŢIA MEDIU VASILE CIUPA

DIRECTOR DIRECŢIA POLIŢIA COMUNITAR DORU SPĂTARU

DELIA BOGDAN

DIRECTOR DIRECŢIA PATRIMONIU CONSTANTIN NICUŞOR MIUŢ

DIRECTOR DIRECŢIA EDILITARĂ DUMITRU ANDOR

DIRECTOR DIRECŢIA DRUMURI ŞI TRANSPORTURI DIRECTOR DIRECŢIA COMUNICARE VIOLETA MIHALACHE

SERVICIUL INVESTIŢII CARMEN DOROGHI

DIRECTOR DIRECŢIA DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ COMUNITARĂ MARIA STOIANOV

DIRECTOR DIRECŢIA DE EVIDENŢĂ A PERSOANELOR VASILE TĂRCIATU

Atasament: Buget_rectificat.pdf

JUDEŢUL:Timis

Formular:

MII LEI

Influente

TOTAL VENITURI (rd.3+78+84+89) 1 00.01 751.621,97 756.181,97 4.560,00 VENITURI PROPRII (rd.3-rd.26+rd.78+rd.84) 2 48.02 562.140,08 565.140,08 3.000,00 I. VENITURI CURENTE (rd.4+45) 3 00.02 649.619,79 654.179,79 4.560,00 A. VENITURI FISCALE (rd.5+16+19+25+42) 4 00.03 544.474,17 549.034,17 4.560,00 A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (rd.6+ 5 00.04 272.329,04 275.329,04 3.000,00

6 00.05 5.658,00 5.658,00 0,00 Impozit pe profit (rd.8) 7 01.02 3.500,00 3.500,00 0,00

Impozit pe profit de la agenţi economici 8 01.02.01 3.500,00 3.500,00 0,00 Impozit pe venit 03.02 2.158,00 2.158,00 0,00

Impozitul pe veniturile din transferul propriet.imob.din patrim.pers 03.02.18 2.158,00 2.158,00 0,00 9 00.06 262.671,04 265.671,04 3.000,00

Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (rd.11+12) 10 04.02 262.671,04 265.671,04 3.000,00 Cote defalcate din impozitul pe venit 11 04.02.01 260.835,04 263.835,04 3.000,00 Sume alocate de consiliul judetean pentru echilibrarea bugetelor lo 12 04.02.04 1.836,00 1.836,00 0,00

A1.3. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPIT 13 00.07 4.000,00 4.000,00 0,00 Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital (rd.15) 14 05.02 4.000,00 4.000,00 0,00

Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital 15 05.02.50 4.000,00 4.000,00 0,00 A2. IMPOZIT PE SALARII - TOTAL (rd.17) 16 00.08 0,00 0,00 0,00 Impozit pe salarii - total (rd.18) 17 06.02 0,00 0,00 0,00

Cote defalcate din impozitul pe salarii *) 18 06.02.02 0,00 0,00 0,00 A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (rd.20) 19 00.09 103.584,00 103.584,00 0,00 Impozite si taxe pe proprietate (rd.21 la rd.24) 20 07.02 103.584,00 103.584,00 0,00

Impozit pe cladiri 21 07.02.01 79.172,00 79.172,00 0,00 Impozit pe terenuri 22 07.02.02 8.618,00 8.618,00 0,00 Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala 23 07.02.03 15.743,00 15.743,00 0,00

Unitatea administrativ - teritorială:Municipiul Timisoara

UL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE ŞI SUBCAPITOLE ŞI LA CHELTUIELI PE CA TITLURI, ARTICOLE DE CHELTUIELI, SUBCAPITOLE ŞI PARAGRAFE PE ANUL 2008

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R Cod rând Cod

indicator Buget Rectificat

V 2008

A1.1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE

A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE

Buget Rectificat VI

2008

131/01 131/01

1

Alte impozite si taxe pe proprietate 24 07.02.50 51,00 51,00 0,00

A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (rd.26+33+35+38) 25 00.10 167.323,13 168.883,13 1.560,00

Sume defalcate din TVA (rd.27 la rd.32) 26 11.02 146.265,13 147.825,13 1.560,00 Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru actiuni transf 27 11.02.01 0,00 Sume defalcate din taxa finantarea cheltuielilor descentralizate 28 11.02.02 144.120,13 145.680,13 1.560,00,

32 11.02.06 2.145,00 2.145,00 0,00 Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii (rd.34) 33 12.02 400,00 400,00 0,00

Taxe hoteliere 34 12.02.07 400,00 400,00 0,00 Taxe pe servicii specifice (rd.36+37) 35 15.02 900,00 900,00 0,00

Impozit pe spectacole 36 15.02.01 200,00 200,00 0,00 Alte taxe pe servicii specifice 37 15.02.50 700,00 700,00 0,00

Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe d 38 16.02 19.758,00 19.758,00 0,00 Impozit asupra mijloacelor de transport 39 16.02.02 15.208,00 15.208,00 0,00 Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionar 40 16.02.03 50,00 50,00 0,00

41 16.02.50 4.500,00 4.500,00 0,00 A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE (rd.43) 42 00.11 1.238,00 1.238,00 0,00 Alte impozite si taxe fiscale (rd.44) 43 18.02 1.238,00 1.238,00 0,00

Alte impozite si taxe 44 18.02.50 1.238,00 1.238,00 0,00 C. VENITURI NEFISCALE (rd.46+55) 45 00.12 105.145,62 105.145,62 0,00 C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (rd.47+53) 46 00.13 81.197,75 81.197,75 0,00 Venituri din proprietate (rd.48 la rd.52) 47 30.02 81.172,75 81.172,75 0,00

Varsaminte din profitul net al regiilor autonome, societatilor si comp 48 30.02.01 46.457,56 46.457,56 0,00 Restituiri de fonduri din finantarea bugetara a anilor precedenti 49 30.02.03 8.239,03 8.239,03 0,00 Venituri din concesiuni si inchirieri 50 30.02.05 20.025,84 20.025,84 0,00 Venituri din dividende 51 30.02.08 3.960,00 3.960,00 0,00 Alte venituri din proprietate 52 30.02.50 2.490,32 2.490,32 0,00

Venituri din dobanzi (rd.54) 53 31.02 25,00 25,00 0,00 Alte venituri din dobanzi 54 31.02.03 25,00 25,00 0,00

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (rd.56+64+67+72+75) 55 00.14 23.947,87 23.947,87 0,00 Venituri din prestari de servicii si alte activitati (rd.57 la rd.63) 56 33.02 172,64 172,64 0,00

Venituri din prestari de servicii 57 33.02.08 10,00 10,00 0,00 Contributia parintilor sau sustinatorilor legali pentru intretinerea cop 58 33.02.10 0,00

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru sistemele Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale

p , pe desfasurare de activitati

2

Contributia persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social 59 33.02.12 150,00 150,00 0,00 Taxe din activitati cadastrale si agricultura 60 33.02.24 0,00 Contribuţia lunară a părinţilor pentru întreţinerea copiilor în unităţile 61 33.02.27 0,00 Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despa 62 33.02.28 12,64 12,64 0,00 Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati 63 33.02.50 0,00

Venituri din taxe administrative, eliberari permise (rd.65+66) 64 34.02 12.500,00 12.500,00 0,00 Taxe extrajudiciare de timbru 65 34.02.02 2.500,00 2.500,00 0,00 Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise 66 34.02.50 10.000,00 10.000,00 0,00

Amenzi, penalitati si confiscari (rd.68 la rd.71) 67 35.02 10.220,00 10.220,00 0,00 Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor lega 68 35.02.01 8.210,00 8.210,00 0,00 Penalitati pentru nedepunerea sau depunerea cu intirziere a declara 69 35.02.02 5,00 5,00 0,00

70 35.02.03 0,00 Alte amenzi, penalitati si confiscari 71 35.05.50 2.005,00 2.005,00 0,00

Diverse venituri (rd.73+74) 72 36.02 631,45 631,45 0,00 Varsaminte din veniturile si/sau disponibilitatile institutiilor publice 73 36.02.05 0,00 Alte venituri 74 36.02.50 631,45 631,45 0,00

Transferuri voluntare, altele decat subventiile (rd.76+77) 75 37.02 423,78 423,78 0,00 Donatii si sponsorizari 76 37.02.01 423,78 423,78 0,00 Alte transferuri voluntare 77 37.02.50 0,00

II. VENITURI DIN CAPITAL (rd.79) 78 00.15 59.209,20 59.209,20 0,00 Venituri din valorificarea unor bunuri (rd.80 la rd.83) 79 39.02 59.209,20 59.209,20 0,00

Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice 80 39.02.01 296,71 296,71 0,00 Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului 81 39.02.03 2.812,49 2.812,49 0,00 Venituri din privatizare 82 39.02.04 0,00 Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat 83 39.02.07 56.100,00 56.100,00 0,00

III. OPERATIUNI FINANCIARE (rd.85) 84 00.16 0,00 0,00 0,00 Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate (rd.86 la rd.88) 85 40.02 0,00 0,00 0,00

86 40.02.06 0,00 Incasari din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice si ju 87 40.02.07 0,00 Incasari din rambursarea altor împrumuturi acordate 88 40.02.50 0,00

IV. SUBVENTII (rd.90) 89 00.17 42.792,98 42.792,98 0,00 SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (rd 90 00.18 42.792,98 42.792,98 0,00 Subventii de la bugetul de stat (rd.92+101) 91 42.02 42.792,98 42.792,98 0,00

Incasari din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate si alte sume constatate odata cu confiscarea potrivit legii

p p institutii si servicii publice de interes local sau a unor activitati finantate integral din venituri proprii

3

A. De capital (rd.93 la rd.100) 92 00.19 42.717,98 42.717,98 0,00 Retehnologizarea centralelor termice şi electrice de termoficare 93 42.02.01 8.213,10 8.213,10 0,00 Investitii finantate partial din imprumuturi externe 94 42.02.03 0,00 0,00 0,00 Aeroporturi de interes local 95 42.02.04 0,00 Planuri si regulamente de urbanism 96 42.02.05 22,50 22,50 0,00

97 42.02.06 1.100,80 1.100,80 0,00 Finanţarea cheltuielilor de capital ale unitatilor de invatamant preun 99 42.02.14 4.238,00 4.238,00 0,00 Subvenţii pentru compensarea creşterilor neprevizionate ale preţurilor la combustib42.02.32 25.377,00 25.377,00 0,00 Sprijin financiar pentru constituirea familiei 42.02.33 1.775,00 1.775,00 0,00 Ajutor pentru incalzirea locuintei 42.02.34 71,58 71,58 0,00 Sub.pt.trusou nou nascuti 42.02.36 1.920,00 1.920,00 0,00

B. Curente (rd.102 la rd.104) 101 00.20 75,00 75,00 0,00 Finantarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap 102 42.02.21 75,00 75,00 0,00 Subventii primite din Fondul de Interventie 103 42.02.28 0,00 Finantarea lucrărilor de cadastru imobiliar 104 42.02.29 0,00

Subventii de la alte administratii (rd.106 la rd.109) 105 43.02 0,00 0,00 0,00 Subventii primite de la bugetele consiliilor judetene pentru protecti 106 43.02.01 0,00

107 43.02.04 0,00

108 43.02.07 0,00 109 43.02.08 0,00 110 0,00

TOTAL CHELTUIELI (rd.171+233+264+402+471) 111 49.02 751.621,97 756.181,97 4.560,00 112 01 633.739,39 651.077,57 17.338,18

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (rd.174+192+236+250+267+30 113 10 217.624,60 219.231,10 1.606,50 TITLUL II BUNURI SI SERVICII (rd.175+193+237+251+268+307+331+ 114 20 251.601,56 259.541,35 7.939,79 TITLUL III DOBANZI (rd.218) 115 30 20.931,82 20.931,82 0,00

Dobanzi aferente datoriei publice interne (rd.219) 116 30.01 15.792,79 15.792,79 0,00 Dobanzi aferente datoriei publice externe (rd.220) 117 30.02 3.000,00 3.000,00 0,00 Alte dobanzi (rd.221) 118 30.03 2.139,03 2.139,03 0,00

TITLUL IV SUBVENTII (rd.498+538) 119 40 109.293,60 117.029,70 7.736,10 Subvenţii pentru acoperirea diferenţelor de preţ şi tarif (rd.499+ 120 40.03 109.293,60 117.029,70 7.736,10

TITLUL V FONDURI DE REZERVA (rd.194) 121 50 0,00 0,00 0,00 Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale (rd.19 122 50.04 0,00 0,00 0,00

Străzi care se vor amenaja în perimetrele destinate construcţiilor

ţ g g p ş j g locale, pentru finanţarea programelor pentru ocuparea temporară a fortei de munca Subventii primite de la alte bugete locale pentru instituiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicapţ p g ş j ţ pentru ajutoare în situaţii de extremă dificultate

CHELTUIELI CURENTE

4

123 51 0,00 0,00 0,00 Transferuri curente (rd.177+197+226+270+309+333+372+408+44 124 51.01 0,00 0,00 0,00

Transferuri catre instituţii publice (rd.178+198+271+334 125 51.01.01 0,00 0,00 0,00 Actiuni de sanatate (rd.310) 126 51.01.03 0,00 0,00 0,00 Transferuri din bugetele consiliilor judetene pentru finan 127 51.01.14 0,00 0,00 0,00 Transferuri din bugetele locale pentru institutiile de asist 128 51.01.15 0,00 0,00 0,00 Transferuri din bugetele consiliilor locale şi judeţene pentru acordarea unor ajutoare către unităţile administrativ-teritoriale în situaţii de extremă dificultate 129 51.01.24 0,00 0,00 0,00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (rd.272+335+374+410+446+476+503 130 55 340,00 340,00 0,00

A. Transferuri interne.(rd.273+336+375+411+447+477+504+544+ 131 55.01 340,00 340,00 0,00 Programe cu finantare rambursabila (rd.376) 132 55.01.03 300,00 300,00 0,00 Programe PHARE (rd.377+448) 133 55.01.08 0,00 0,00 0,00 Investitii ale regiilor autonome si societatilor comerciale 134 55.01.12 0,00 0,00 0,00 Programe de dezvoltare (rd.477) 135 55.01.13 0,00 0,00 0,00 Fond Roman de Dezvoltare Sociala (rd.574) 136 55.01.15 0,00 0,00 0,00 Alte transferuri curente interne (rd.274+337+378+413+4 137 55.01.18 40,00 40,00 0,00

TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA (rd.275+311+379) 138 57 32.383,81 32.439,60 55,79 Ajutoare sociale (rd.276+312+380) 139 57.02 32.383,81 32.439,60 55,79

Ajutoare sociale in numerar (rd.381) 140 57.02.01 32.383,81 32.439,60 55,79 Ajutoare sociale in natura (rd,277+313) 141 57.02.02 0,00 0,00 0,00

TITLUL IX ALTE CHELTUIELI (rd.278+338+382+576) 142 59 1.564,00 1.564,00 0,00 Burse (rd.279) 143 59.01 564,00 564,00 0,00 Ajutoare pentru daune provocate de calamităţile naturale (rd.57 144 59.02 0,00 0,00 0,00 Asociatii si fundatii (rd.280+339+383) 145 59.11 0,00 0,00 0,00 Sustinerea cultelor (rd.340) 146 59.12 0,00 0,00 0,00 Despagubiri Civile 147 59,17 1.000,00 1.000,00 0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.179+200+238+252+281+314+342+ 148 70 97.478,95 84.700,77 -12.778,18 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.180+201+239+253+282+315+ 149 71 97.478,95 84.700,77 -12.778,18

Active fixe (rd.181+202+240+254+283+316+344+386+416+453+4 150 71.01 97.478,95 84.700,77 -12.778,18 Construcţii(rd.182+203+241+255+284+317+345+387+417+45 151 71.01.01 58.746,34 51.019,56 -7.726,78 Maşini, echipamente si mijloace de transport(rd.183+204+242+256+285+318+346+388+418+455+48 4+510+551+582) 152 71.01.02 5.304,00 5.304,00 0,00 Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale(184+205+24 153 71.01.03 3.637,27 3.637,27 0,00 Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale)(rd.185+206+244+25 154 71.01.30 29.791,34 24.739,94 -5.051,40

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE

5

TITLUL XI ACTIVE FINANCIARE (rd.4211+458+544) 155 72 0,00 0,00 0,00 Active financiare (rd.422+459+555) 156 72.01 0,00 0,00 0,00

Participare la capitalul social al societatilor comerciale (r 157 72.01.01 0,00 0,00 0,00 OPERATIUNI FINANCIARE (rd.207+424+461+585) 158 79 20.403,63 20.403,63 0,00 TITLUL XII ÎMPRUMUTURI (rd.586) 159 80 0,00 0,00 0,00

Împrumuturi pentru institutii si servicii publice sau activitati fin 160 80.03 0,00 0,00 0,00 Alte imprumuturi (rd.588) 161 80.30 0,00 0,00 0,00

TITLUL XIII RAMBURSARI DE CREDITE (rd.208+425+462) 162 81 20.403,63 20.403,63 0,00 Rambursari de credite externe (rd.209+426+463) 163 81.01 16.803,63 16.803,63 0,00 Rambursari de credite interne (rd.210+427+464) 164 81.02 3.600,00 3.600,00 0,00

TITLUL XIV REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT (rd.532) 165 90 0,00 0,00 0,00 Rezerve (rd.597) 166 91.01 0,00 0,00 0,00 Excedent (rd.598) 167 92.01 0,00 0,00 0,00 Deficit (rd.599) 168 93.01 0,00 0,00 0,00

169 0,00 170 0,00

Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (rd.172+190+223+248) 171 50.02 103.266,05 103.516,05 250,00

Autoritati publice si actiuni externe (rd.187) 172 51.02 63.100,96 63.350,96 250,00 CHELTUIELI CURENTE (rd.174 la rd.176) 173 01 58.640,49 58.640,49 0,00 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 174 10 35.994,90 35.994,90 0,00 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 175 20 21.645,59 21.645,59 0,00 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PU 176 51 0,00 0,00 0,00 TITLUL IX ALTE CHELTUIELI 177 59 1.000,00 1.000,00 0,00

Despagubiri Civile 178 59,17 1.000,00 1.000,00 0,00 CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.180) 179 70 4.460,47 4.710,47 250,00 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.181) 180 71 4.460,47 4.710,47 250,00

Active fixe(rd.182 la 185) 181 71.01 4.460,47 4.710,47 250,00 Construcţii 182 71.01.01 0,00 0,00 0,00 Maşini, echipamente si mijloace de transport 183 71.01.02 0,00 0,00 0,00 Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale 184 71.01.03 745,47 745,47 0,00 Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale) 185 71.01.30 3.715,00 3.965,00 250,00

Din total capitol: 186 0,00 Autoritati executive si legislative (rd.188) 187 51.02.01 63.100,96 63.350,96 250,00

Autorităţi executive 188 51.02.01.03 51.317,69 51.567,69 250,00 Directia Fiscala a Municipiului Timisoara 189 51.02.01.03.01 11.783,27 11.783,27 0,00

Alte servicii publice generale (rd.212 la rd.216) 190 54.02 19.233,27 19.233,27 0,00 CHELTUIELI CURENTE (rd.192 la rd.194 + rd.196) 191 01 6.581,90 6.581,90 0,00

6

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 192 10 3.421,90 3.421,90 0,00 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 193 20 3.160,00 3.160,00 0,00 TITLUL V FONDURI DE REZERVA (rd.195) 194 50 0,00 0,00 0,00

Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale 195 50.04 0,00 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PU 196 51 0,00 0,00 0,00

Transferuri curente (rd.198+199) 197 51.01 0,00 0,00 0,00 Transferuri către instituţii publice 198 51.01.01 0,00 0,00 0,00Transferuri din bugetele consiliilor locale şi judeţene 199 51.01.24 0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.201) 200 70 1.415,50 1.415,50 0,00 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.202) 201 71 1.415,50 1.415,50 0,00

Active fixe (rd.203 la 206) 202 71.01 1.415,50 1.415,50 0,00 Construcţii 203 71.01.01 0,00 0,00 0,00 Maşini, echipamente si mijloace de transport 204 71.01.02 0,00 0,00 0,00 Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale 205 71.01.03 1.415,50 1.415,50 0,00 Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale) 206 71.01.30 0,00 0,00 0,00

OPERATIUNI FINANCIARE (rd.208) 207 79 11.235,87 11.235,87 0,00 TITLUL XIII RAMBURSARI DE CREDITE (rd.209+210) 208 81 11.235,87 11.235,87 0,00

Rambursari de credite externe 209 81.01 11.235,87 11.235,87 0,00 Rambursari de credite interne 210 81.02 0,00

Din total capitol: 211 0,00 Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale 212 54.02.05 0,00 0,00 0,00 Fond pentru garantarea împrumuturilor externe, contractate/garanta 213 54.02.06 0,00

214 54.02.07 11.235,87 11.235,87 0,00 Servicii publice comunitare de evidenţă a persoanelor 215 54.02.10 7.000,98 7.000,98 0,00 Alte servicii publice generale 216 54.02.50 996,42 996,42 0,00

217 0,00 Dobanzi (rd.219 la 221) 218 55.02 20.931,82 20.931,82 0,00

Dobanzi aferente datoriei publice interne 219 30,01 15.792,79 15.792,79 0,00 Dobanzi aferente datoriei publice externe 220 30.02 3.000,00 3.000,00 0,00 Alte dobanzi 221 30.03 2.139,03 2.139,03 0,00

222 0,00

Transferuri cu caracter general intre diferite nivele ale adminis 223 56.02 0,00 0,00 0,00 CHELTUIELI CURENTE (rd. 225) 224 01 0,00 0,00 0,00 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PU 225 51 0,00 0,00 0,00

Transferuri curente (rd.227+228) 226 51.01 0,00 0,00 0,00 Transferuri din bugetele consiliilor judeţene pentru finan 227 51.01.14 0,00 Transferuri din bugetele locale pentru instituţiile de asist 228 51.01.15 0,00

Din total capitol: 229 0,00

Fond pentru garantarea împrumuturilor externe,

7

230 56.02.06 0,00 0,00 0,00 231 56.02.07 0,00 232 0,00

Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONA 233 59.02 20.034,40 20.034,40 0,00 Aparare (rd.246) 234 60.02 0,00 0,00 0,00 CHELTUIELI CURENTE (rd.236+237) 235 01 0,00 0,00 0,00 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 236 10 0,00 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 237 20 0,00 CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.239) 238 70 0,00 0,00 0,00 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.240) 239 71 0,00 0,00 0,00

Active fixe (rd.241 la 244) 240 71.01 0,00 0,00 0,00 Construcţii 241 71.01.01 0,00 0,00 0,00 Maşini, echipamente si mijloace de transport 242 71.01.02 0,00 0,00 0,00 Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale 243 71.01.03 0,00 0,00 0,00 Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale) 244 71.01.30 0,00 0,00 0,00

Din total capitol: 245 0,00 Aparare nationala 246 60.02.02 0,00 0,00 0,00

247 0,00

Ordine publica si siguranta nationala (rd.260+262) 248 61.02 20.034,40 20.034,40 0,00 CHELTUIELI CURENTE (rd.250+251) 249 01 16.746,40 16.746,40 0,00 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 250 10 10.546,40 10.546,40 0,00 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 251 20 6.200,00 6.200,00 0,00 CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.253) 252 70 3.288,00 3.288,00 0,00 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.254) 253 71 3.288,00 3.288,00 0,00

Active fixe(rd.255 la 258) 254 71.01 3.288,00 3.288,00 0,00 Construcţii 255 71.01.01 0,00 0,00 0,00 Maşini, echipamente si mijloace de transport 256 71.01.02 0,00 0,00 0,00 Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale 257 71.01.03 0,00 0,00 0,00 Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale) 258 71.01.30 3.288,00 3.288,00 0,00

Din total capitol: 259 0,00 Ordine publica (rd.261) 260 61.02.03 19.277,20 19.277,20 0,00

Politie comunitara 261 61.02.03.04 19.277,20 19.277,20 0,00 Protectie civila 262 61.02.08 757,20 757,20 0,00

263 0,00

Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (rd.265+3040+328+3 264 64.02 323.533,36 324.352,94 819,58 Invatamant (rd.289+292+296+297+299+302) 265 65.02 190.693,02 192.303,81 1.610,79 CHELTUIELI CURENTE (rd.267 la 269+272+275+278) 266 01 178.914,72 182.661,01 3.746,29 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 267 10 126.307,13 127.867,13 1.560,00

Transferuri din bugetele locale pentru institutiile de asistenta Transferuri din bugetele consiliilor judeţene pentru finanţarea

8

TITLUL II BUNURI SI SERVICII 268 20 39.086,85 41.273,14 2.186,29 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PU 269 51 0,00 0,00 0,00

Transferuri curente (rd.271) 270 51.01 0,00 0,00 0,00 Transferuri către instituţii publice 271 51.01.01 0,00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (rd.273) 272 55 40,00 40,00 0,00 A. Transferuri interne.(rd.274) 273 55.01 40,00 40,00 0,00

Alte transferuri curente interne 274 55.01.18 40,00 40,00 0,00 TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA (rd.276) 275 57 12.916,74 12.916,74 0,00

Ajutoare sociale (rd.277) 276 57.02 12.916,74 12.916,74 0,00 Ajutoare sociale in natura 277 57.02.02 12.916,74 12.916,74 0,00

TITLUL IX ALTE CHELTUIELI (rd.279+280) 278 59 564,00 564,00 0,00 Burse 279 59.01 564,00 564,00 0,00 Asociaţii şi fundaţii 280 59.11 0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.282) 281 70 11.778,30 9.642,80 -2.135,50 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.283) 282 71 11.778,30 9.642,80 -2.135,50

Active fixe(rd.284 la 287) 283 71.01 11.778,30 9.642,80 -2.135,50 Construcţii 284 71.01.01 11.778,30 9.619,30 -2.159,00 Maşini, echipamente si mijloace de transport 285 71.01.02 0,00 0,00 0,00 Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale 286 71.01.03 0,00 0,00 0,00 Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale) 287 71.01.30 0,00 23,50 23,50

Din total capitol: 288 0,00 Învatamânt prescolar si primar (rd.290+291) 289 65.02.03 94.174,17 96.761,46 2.587,29

Învatamânt prescolar 290 65.02.03.01 25.598,87 28.504,77 2.905,90 Învatamânt primar 291 65.02.03.02 68.575,30 68.256,69 -318,61

Învatamânt secundar (rd.293 la 296) 292 65.02.04 96.518,85 95.542,35 -976,50 Învatamânt secundar inferior 293 65.02.04.01 0,00 Învatamânt secundar superior 294 65.02.04.02 81.793,85 80.817,35 -976,50 Invatamant profesional 295 65.02.04.03 14.725,00 14.725,00 0,00

Învatamânt postliceal 296 65.02.05 0,00 Învatamânt nedefinibil prin nivel (rd. 298) 297 65.02.07 0,00 0,00 0,00

Învatamânt special 298 65.02.07.04 0,00 Servicii auxiliare pentru educatie (rd.300+301) 299 65.02.11 0,00

Internate si cantine pentru elevi 300 65.02.11.03 0,00 Alte servicii auxiliare 301 65.02.11.30 0,00

Alte cheltuieli în domeniul învatamântului 302 65.02.50 0,00 303 0,00

Sanatate (rd.322+324) 304 66.02 7.593,29 7.437,29 -156,00 CHELTUIELI CURENTE (rd.306 la 308+311) 305 01 6.243,29 6.243,29 0,00 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 306 10 1.421,79 1.421,79 0,00

9

TITLUL II BUNURI SI SERVICII 307 20 4.821,50 4.821,50 0,00 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PU 308 51 0,00 0,00 0,00

Transferuri curente (rd.310) 309 51.01 0,00 0,00 0,00 Acţiuni de sănătate 310 51.01.03 0,00

TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA (rd.312) 311 57 0,00 0,00 0,00 Ajutoare sociale (rd.313) 312 57.02 0,00 0,00 0,00

Ajutoare sociale in natura 313 57.02.02 0,00 CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.315) 314 70 1.350,00 1.194,00 -156,00 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.316) 315 71 1.350,00 1.194,00 -156,00

Active fixe(rd.317 la 320) 316 71.01 1.350,00 1.194,00 -156,00 Construcţii 317 71.01.01 1.350,00 1.194,00 -156,00 Maşini, echipamente si mijloace de transport 318 71.01.02 0,00 0,00 0,00 Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale 319 71.01.03 0,00 0,00 0,00 Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale) 320 71.01.30 0,00 0,00 0,00

Din total capitol: 321 0,00 Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi (rd.323) 322 66.02.06 5.600,00 5.444,00 -156,00

Spitale generale 323 66.02.06.01 5.600,00 5.444,00 -156,00 Alte cheltuieli in domeniu sanatatii (rd.325+326) 324 66.02.50 1.993,29 1.993,29 0,00

Crese 325 66.02.50.03 1.993,29 1.993,29 0,00 Alte institutii si actiuni sanitare 326 66.02.50.50 0,00 0,00 0,00

327 0,00 Cultura, recreere si religie (rd.350+360+364+365) 328 67.02 72.653,19 72.250,19 -403,00 CHELTUIELI CURENTE (rd.330 la 332+335+348) 329 01 66.208,40 67.008,40 800,00 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 330 10 12.264,70 12.311,20 46,50 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 331 20 53.943,70 54.697,20 753,50 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PU 332 51 0,00 0,00 0,00

Transferuri curente (rd.334) 333 51.01 0,00 0,00 0,00 Transferuri către instituţii publice 334 51.01.01 0,00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (rd.336) 335 55 0,00 0,00 0,00 A. Transferuri interne.(rd.337) 336 55.01 0,00 0,00 0,00

Alte transferuri curente interne 337 55.01.18 0,00 TITLUL IX ALTE CHELTUIELI (rd.339 la 341) 338 59 0,00 0,00 0,00

Asociaţii şi fundaţii 339 59.11 0,00 Susţinerea cultelor 340 59.12 0,00 Contribuţii la salarizarea personalului neclerical 341 59.15 0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.343) 342 70 6.444,79 5.241,79 -1.203,00 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.344) 343 71 6.444,79 5.241,79 -1.203,00

Active fixe (rd.345 la 348) 344 71.01 6.444,79 5.241,79 -1.203,00 10

Construcţii 345 71.01.01 1.674,45 1.674,45 0,00 Maşini, echipamente si mijloace de transport 346 71.01.02 282,00 282,00 0,00 Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale 347 71.01.03 1.325,00 1.325,00 0,00 Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale) 348 71.01.30 3.163,34 1.960,34 -1.203,00

Din total capitol: 349 0,00 Servicii culturale (rd.351 la 359) 350 67.02.03 21.145,14 22.045,14 900,00

Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale 351 67.02.03.02 0,00 Muzee 352 67.02.03.03 0,00 Institutii publice de spectacole si concerte 353 67.02.03.04 15.004,34 15.404,34 400,00 Scoli populare de arta si meserii 354 67.02.03.05 0,00 Case de cultura 355 67.02.03.06 6.140,80 6.640,80 500,00 Camine culturale 356 67.02.03.07 0,00

Centre pentru conservarea si promovarea culturii traditionale 357 67.02.03.08 0,00 Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice 358 67.02.03.12 0,00 Alte servicii culturale 359 67.02.03.30 0,00

Servicii recreative si sportive (rd.361 la 363) 360 67.02.05 45.848,60 46.645,60 797,00 Sport 361 67.02.05.01 10.740,00 12.240,00 1.500,00 Tineret 362 67.02.05.02 0,00 0,00 0,00 Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement 363 67.02.05.03 35.108,60 34.405,60 -703,00

Servicii religioase 364 67.02.06 430,00 930,00 500,00 Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei 365 67.02.50 5.229,45 2.629,45 -2.600,00

366 0,00 Asigurari si asistenta sociala (rd.392+393+395+396+397+400) 367 68.02 52.593,86 52.361,65 -232,21 CHELTUIELI CURENTE (rd.369 la 371 +374+379+382) 368 01 51.506,36 51.562,15 55,79 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 369 10 21.778,51 21.778,51 0,00 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 370 20 9.960,78 9.960,78 0,00 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PU 371 51 0,00 0,00 0,00

Transferuri curente (rd.373) 372 51.01 0,00 0,00 0,00 Transferuri către instituţii publice 373 51.01.01 0,00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (rd.375) 374 55 300,00 300,00 0,00 A. Transferuri interne.(rd.376 la 378) 375 55.01 300,00 300,00 0,00

Programe cu finanţare rambursabilă 376 55.01.03 300,00 300,00 0,00 Programe PHARE 377 55.01.08 0,00 Alte transferuri curente interne 378 55.01.18 0,00

TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA (rd.380) 379 57 19.467,07 19.522,86 55,79 Ajutoare sociale (rd.381) 380 57.02 19.467,07 19.522,86 55,79

Ajutoare sociale in numerar 381 57.02.01 19.467,07 19.522,86 55,79

11

Ajutoare sociale in natura 57.02.02 0,00 0,00 0,00 TITLUL IX ALTE CHELTUIELI (rd.383) 382 59 0,00 0,00 0,00

Asociaţii şi fundaţii 383 59.11 0,00 CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.385) 384 70 1.087,50 799,50 -288,00 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.386) 385 71 1.087,50 799,50 -288,00

Active fixe(rd.387 la 390) 386 71.01 1.087,50 799,50 -288,00 Construcţii 387 71.01.01 560,00 272,00 -288,00 Maşini, echipamente si mijloace de transport 388 71.01.02 22,00 22,00 0,00 Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale 389 71.01.03 140,00 140,00 0,00 Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale) 390 71.01.30 365,50 365,50 0,00

Din total capitol: 391 0,00 Asistenta acordata persoanelor in varsta 392 68.02.04 0,00 0,00 0,00 Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati (rd.394) 393 68.02.05 3.624,00 3.624,00 0,00

Asistenta sociala in caz de invaliditate 394 68.02.05.02 3.624,00 3.624,00 0,00 Asistenta sociala pentru familie si copii 395 68.02.06 5.809,61 5.809,61 0,00 Ajutoare pentru locuinte 396 68.02.10 0,00 Prevenirea excluderii sociale (rd.398+399) 397 68.02.15 37.620,43 37.620,43 0,00

Ajutor social 398 68.02.15.01 35.216,45 35.216,45 0,00 Cantine de ajutor social 399 68.02.15.02 2.403,98 2.403,98 0,00

Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale 400 68.02.50 5.539,82 5.307,61 -232,21 401 0,00

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MED 402 69.02 104.462,58 99.610,58 -4.852,00 Locuinte, servicii si dezvoltare publica (rd.429+432+4355 la 43 403 70.02 87.263,58 82.151,58 -5.112,00 CHELTUIELI CURENTE (rd.405 la 407+410) 404 01 50.847,41 48.347,41 -2.500,00 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 405 10 5.624,27 5.624,27 0,00 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 406 20 45.223,14 42.723,14 -2.500,00 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PU 407 51 0,00 0,00 0,00

Transferuri curente (rd.409) 408 51.01 0,00 0,00 0,00 Transferuri către instituţii publice 409 51.01.01 0,00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (rd.411) 410 55 0,00 0,00 0,00 A. Transferuri interne.(rd.412+413) 411 55.01 0,00 0,00 0,00

Investitii ale regiilor autonome si societatilor comerciale 412 55.01.12 0,00 Alte transferuri curente interne 413 55.01.18 0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.415+421) 414 70 27.248,41 24.636,41 -2.612,00 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.416) 415 71 27.248,41 24.636,41 -2.612,00

Active fixe (rd.417 la 420) 416 71.01 27.248,41 24.636,41 -2.612,00 Construcţii 417 71.01.01 8.974,61 10.249,51 1.274,90 Maşini, echipamente si mijloace de transport 418 71.01.02 0,00 0,00 0,00

12

Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale 419 71.01.03 11,30 11,30 0,00 Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale) 420 71.01.30 18.262,50 14.375,60 -3.886,90

TITLUL XI ACTIVE FINANCIARE (rd.422) 421 72 0,00 0,00 0,00 Active financiare (rd.423) 422 72.01 0,00 0,00 0,00

Participare la capitalul social al societatilor comerciale 423 72.01.01 0,00 0,00 0,00 OPERATIUNI FINANCIARE (rd.425) 424 79 9.167,76 9.167,76 0,00 TITLUL XIII RAMBURSARI DE CREDITE (rd.426+427) 425 81 9.167,76 9.167,76 0,00

Rambursari de credite externe 426 81.01 5.567,76 5.567,76 0,00 Rambursari de credite interne 427 81.02 3.600,00 3.600,00 0,00

Din total capitol: 428 0,00 Locuinte (rd.430+431) 429 70.02.03 14.253,88 14.253,88 0,00

Dezvoltarea sistemului de locuinte 430 70.02.03.01 1.661,11 1.661,11 0,00 Alte cheltuieli in domeniul locuintelor 431 70.02.03.30 12.592,77 12.592,77 0,00

Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice (rd.433+434) 432 70.02.05 28.996,44 30.760,44 1.764,00 Alimentare cu apa 433 70.02.05.01 28.996,44 30.760,44 1.764,00 Amenajari hidrotehnice 434 70.02.05.02 0,00

Iluminat public si electrificari rurale 435 70.02.06 10.965,00 7.975,90 -2.989,10 Alimentare cu gaze naturale in localitati 436 70.02.07 30,00 30,00 0,00 Alte servicii în domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comuna 437 70.02.50 33.018,26 29.131,36 -3.886,90

438 0,00

Protectia mediului (rd.466+469) 439 74.02 17.199,00 17.459,00 260,00 CHELTUIELI CURENTE (rd.441 la 443 + 446) 440 01 16.392,00 16.892,00 500,00 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 441 10 0,00 0,00 0,00 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 442 20 16.392,00 16.892,00 500,00 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PU 443 51 0,00 0,00 0,00 Transferuri curente (rd.445) 444 51.01 0,00 0,00 0,00

Transferuri către instituţii publice 445 51.01.01 0,00 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (rd.447) 446 55 0,00 0,00 0,00

A. Transferuri interne. (rd.448 la 450) 447 55.01 0,00 0,00 0,00 Programe PHARE 448 55.01.08 0,00 Investitii ale regiilor autonome si societatilor comerciale 449 55.01.12 0,00 Alte transferuri curente interne 450 55.01.18 0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.452+458) 451 70 807,00 567,00 -240,00 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.453) 452 71 807,00 567,00 -240,00

Active fixe (rd.454 la 457) 453 71.01 807,00 567,00 -240,00 Construcţii 454 71.01.01 0,00 0,00 0,00 Maşini, echipamente si mijloace de transport 455 71.01.02 0,00 0,00 0,00 Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale 456 71.01.03 0,00 0,00 0,00 Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale) 457 71.01.30 807,00 567,00 -240,00

Din total capitol: 465 0,00 13

Salubritate si gestiunea deseurilor (rd.467+468) 466 74.02.05 16.899,00 17.159,00 260,00 Salubritate 467 74.02.05.01 8.972,00 8.972,00 0,00 Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor 468 74.02.05.02 7.927,00 8.187,00 260,00

Canalizarea si tratarea apelor reziduale 469 74.02.06 300,00 300,00 0,00 470 0,00

Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE (rd.472+494+518+534+566) 471 79.02 200.325,58 208.668,00 8.342,42 Combustibili si energie (rd.514 la 516) 494 81.02 85.999,13 88.999,13 3.000,00 CHELTUIELI CURENTE (rd.496 la 498+500+503) 495 01 73.377,00 76.377,00 3.000,00 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 496 10 0,00 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 497 20 0,00 0,00 0,00 TITLUL IV SUBVENTII (rd.499) 498 40 73.377,00 76.377,00 3.000,00

Subvenţii pentru acoperirea diferenţelor de preţ şi tarif 499 40.03 73.377,00 76.377,00 3.000,00 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PU 500 51 0,00 0,00 0,00

Transferuri curente (rd.502) 501 51.01 0,00 0,00 0,00 Transferuri către instituţii publice 502 51.01.01 0,00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (rd.504) 503 55 0,00 0,00 0,00 A. Transferuri interne (rd.505) 504 55.01 0,00 0,00 0,00

Investitii ale regiilor autonome si societatilor comerciale 505 55.01.12 0,00 CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.507) 506 70 12.622,13 12.622,13 0,00 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.508) 507 71 12.622,13 12.622,13 0,00

Active fixe(rd.509 la 512) 508 71.01 12.622,13 12.622,13 0,00 Construcţii 509 71.01.01 12.432,13 12.432,13 0,00 Maşini, echipamente si mijloace de transport 510 71.01.02 0,00 0,00 0,00 Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale 511 71.01.03 0,00 0,00 0,00 Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale) 512 71.01.30 190,00 190,00 0,00

Din total capitol: 513 0,00 Energie termica 514 81.02.06 85.999,13 88.999,13 3.000,00 Alti combustibili 515 81.02.07 0,00 Alte cheltuieli privind combustibili si energia 516 81.02.50 0,00

517 0,00 Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare (rd.530) 518 83.02 433,00 433,00 0,00 CHELTUIELI CURENTE (rd.520+521) 519 01 433,00 433,00 0,00 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 520 10 265,00 265,00 0,00 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 521 20 168,00 168,00 0,00

Agricultura (rd.531+532) 530 83.02.03 433,00 433,00 0,00 Protectia plantelor si carantina fitosanitara 531 83.02.03.03 433,00 433,00 0,00 Alte cheltuieli în domeniul agriculturii 532 83.02.03.30 0,00

533 0,00

14

Transporturi (rd.558+562+564) 534 84.02 113.893,45 119.235,87 5.342,42 CHELTUIELI CURENTE (rd.536 la 538+540+543) 535 01 86.916,60 98.652,70 11.736,10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 536 10 0,00 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 537 20 51.000,00 58.000,00 7.000,00 TITLUL IV SUBVENTII (rd.539) 538 40 35.916,60 40.652,70 4.736,10

Subvenţii pentru acoperirea diferenţelor de preţ şi tarif 539 40.03 35.916,60 40.652,70 4.736,10 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PU 540 51 0,00 0,00 0,00

Transferuri curente (rd.542) 541 51 0,00 0,00 0,00 Transferuri către instituţii publice 542 51,01.01 0,00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (rd.544) 543 55 0,00 0,00 0,00 A. Transferuri interne.(rd.545+5460) 544 55.01 0,00 0,00 0,00

Investitii ale regiilor autonome si societatilor comerciale 545 55.01.12 0,00 Alte transferuri curente interne 546 55.01.18 0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.548+554) 547 70 26.976,85 20.583,17 -6.393,68 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.549 548 71 26.976,85 20.583,17 -6.393,68

Active fixe RD. 558 la 553) 549 71.01 26.976,85 20.583,17 -6.393,68 Construcţii 550 71.01.01 21.976,85 15.578,17 -6.398,68 Maşini, echipamente si mijloace de transport 551 71.01.02 5.000,00 5.000,00 0,00 Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale 552 71.01.03 0,00 0,00 0,00 Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale) 553 71.01.30 0,00 5,00 5,00

Transport rutier (rd.559 la 561) 558 84.02.03 108.893,45 114.230,87 5.337,42 Drumuri si poduri 559 84.02.03.01 0,00 Transport în comun 560 84.02.03.02 45.289,60 47.525,70 2.236,10 Strazi 561 84.02.03.03 63.603,85 66.705,17 3.101,32

Transport aerian (rd.563) 562 84.02.06 0,00 0,00 0,00 Aviatia civila 563 84.02.06.02 0,00

Alte cheltuieli în domeniul transporturilor 564 84.02.50 5.000,00 5.005,00 5,00 565 0,00

VII. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT 596 96.02 0,00 0,00 0,00 REZERVE 597 97.02 0,00 EXCEDENT 598 98.02 0,00 0,00 0,00 DEFICIT 599 99.02 0,00

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE,

Dr.Ing Gheorghe Ciuhandu

DIRECTOR ECONOMIC,

15

Atasament: Buget_credite.pdf

Unitatea administrativ - teritorială :Municipiul Timisoara Formular:

- mii RON -

CREDITE EXTERNE SI INTERNE - TOTAL (rd.11+201) 1 59.999,90 CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.12+202) 2 70 57.443,28 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.13+203) 3 71 57.443,28

Active fixe (rd.14+203) 4 71.01 57.443,28 Construcţii 5 71.01.01 53.447,28 Maşini, echipamente si mijloace de transport 6 71.01.02 0,00 Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale 7 71.01.03 2.500,00 Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale) 8 71.01.30 1.496,00

200 CREDITE INTERNE (rd210+221+236+250+271+286+307+322+340+3 201 59.999,90 CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.211+222+237+251+272+287+308+323 202 70 57.443,28 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.212+223+238+252+273+288+309+ 203 71 57.443,28

Active fixe (rd.213+224+239+253+274+289+310+325+343+357+36 204 71.01 57.443,28 Construcţii 205 71.01.01 53.447,28 Maşini, echipamente si mijloace de transport 206 71.01.02 0,00 Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale 207 71.01.03 2.500,00

Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale) 208 71.01.30 1.496,00

209 Autoritati publice si actiuni externe (rd.219) 210 51.07 700,00 CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.212) 211 70 700,00 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.213) 212 71 700,00

Active fixe (rd.214+..+217) 213 71.01 700,00 Construcţii 214 71.01.01 Maşini, echipamente si mijloace de transport 215 71.01.02 Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale 216 71.01.03 Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale) 217 71.01.30 700,00

Din total capitol: 218 Autorităţi executive si legislative 219 51.07.01 700,00

220 Ordine publica si siguranta nationala(rd245+247) 236 61,07 796,00

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.238) 237 70 796,00 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.239) 238 71 796,00

Active fixe(rd.240 la 243) 239 71.01 796,00 Construcţii 240 71.01.01 0,00 Maşini, echipamente si mijloace de transport 241 71.01.02 0,00 Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale 242 71.01.03 0,00 Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale) 243 71.01.30 796,00

BUGETUL CREDITELOR EXTERNE ŞI INTERNE PE ANUL 2008

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R Cod rând Cod

indicator Total An

131/03131/03

Din total capitol: 244 Ordine publica (rd.261) 245 61.02.03 796,00

Politie comunitara 246 61.02.03.04 796,00 Protectie civila 247 61.07.08 0,00

248 249

Invatamant (rd.259+262+266+267+269) 250 65,07 372,73 CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.252) 251 70 372,73 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.253) 252 71 372,73

Active fixe (rd.254+..+257) 253 71.01 372,73 Construcţii 254 71.01.01 372,73

Învatamânt prescolar si primar (rd.260+261) 259 65.07.03 0,00 Învatamânt prescolar 260 65.07.03.01 0,00 Învatamânt primar 261 65.07.03.02 0,00

Învatamânt secundar (rd.263 la 265) 262 65.07.04 372,73 Învatamânt secundar inferior 263 65.07.04.01 0,00 Învatamânt secundar superior 264 65.07.04.02 372,73

Sanatate (rd.280+282) 271 66.07 1.171,80 CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.273) 272 70 1.171,80 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.274) 273 71 1.171,80

Active fixe (rd.275+..+278) 274 71.01 1.171,80 Construcţii 275 71.01.01 1.171,80

Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi (rd.281) 280 66.07.06 1.171,80 Spitale generale 281 66.07.06.01 1.171,80

Cultura, recreere si religie (rd.295+305) 286 67.07 647,20 CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.288) 287 70 2.222,00 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.289) 288 71 2.222,00

Active fixe (rd.290+..+293) 289 71.01 2.222,00 Construcţii 290 71.01.01 1.722,00 Maşini, echipamente si mijloace de transport 291 71.01.02 0,00 Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale 292 71.01.03 500,00

Servicii recreative si sportive 67.07.05 619,00 Sport 67.02.05.01 0,00 Tineret 67.02.05.02 0,00 Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement 67.02.05.03 619,00

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei 305 67.07.50 28,20 Locuinte, servicii si dezvoltare publica (rd.331+334+337+338) 322 70.07 15.236,91 CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.324) 323 70 15.236,91 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.325) 324 71 15.236,91

Active fixe(rd.326+..+329) 325 71.01 15.236,91 Construcţii 326 71.01.01 15.236,91

Locuinte (rd.322+323) 331 70.07.03 51,19 Dezvoltarea sistemului de locuinte 332 70.07.03.01 51,19 Alte cheltuieli in domeniul locuintelor 333 70.07.03.30 0,00

Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice (rd.335+336) 334 70.07.05 11.940,22

Alimentare cu apa 335 70.07.05.01 11.940,22 Amenajari hidrotehnice 336 70.07.05.02 0,00

Iluminat public si electrificari rurale 337 70.07.06 3.245,50 Actiuni generale economice, comerciale si de munca (rd.363) 354 80.07 11.968,43 CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.356) 355 70 11.968,43 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.357) 356 71 11.968,43

Active fixe (rd.358+..+361) 357 71.01 11.968,43 Construcţii 358 71.01.01 11.968,43

Acţiuni generale, economice şi comerciale (rd.364) 363 80.07.01 11.968,43

Prevenire si combatere inundatii si ingheturi 364 80.07.01.06 11.968,43 Transporturi (rd.375+378+381) 380 84.07 29.106,83 CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.368) 381 70 24.975,41 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.369) 382 71 24.975,41

Active fixe (rd.370+..+373) 383 71.01 24.975,41 Construcţii 384 71.01.01 22.975,41 Maşini, echipamente si mijloace de transport 385 71.01.02 0,00 Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale 386 71.01.03 2.000,00 Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale) 387 71.01.30 0,00

Din total capitol: 388 Transport rutier (rd.376 la 378) 389 84.07.03 29.106,83

Drumuri si poduri 390 84.07.03.01 0,00 Transport în comun 391 84.07.03.02 10.387,43 Strazi 392 84.07.03.03 18.719,40

VII. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT 397 96.07 0,00 DEFICIT 398 99.07

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE DIRECTOR ECONOMIC

Dr.ing Gheorghe Ciuhandu