keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 439/15.12.2009 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2009

15.12.2009

Hotararea Consiliului Local 439/15.12.2009
privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2009


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având in vedere Referatul nr. SC2009 - 29900/04.12.2009 al Primarului Municipiului Timisoara - domnul Gheorghe Ciuhandu;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistica, amenajarea teritoriului si patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comerţ, regii autonome si societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locala, juridica, ordine publica, drepturile omului si probleme ale minorităţilor si al Comisiei pentru cultura,ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport si culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara ;
Având în vedere Legea nr.18/27.02.2009 a bugetului de stat pe anul 2009 ;
În conformitate cu prevederile art.1, art.4, alin.1, art.5, art.19, alin.1 şi 2 si art. 20, alin.1, art.22 alin.1 şi art.23 alin.1 şi 2 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, modificată;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin.2 lit.(b) si alin.4, lit.(a), din Legea nr.215/2001 privind administraţia publica locala, republicata si modificata;
În temeiul art. 45 alin 2 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publica locala, republicata si modificata;


HOTARASTE

Art.1:Se aproba rectificarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2009 conform Anexei nr. 1 - Bugetul Local pe anul 2009, Anexei nr.2 - Bugetul veniturilor şi cheltuielilor evidenţiate în afara bugetului local pe anul 2009; Anexei nr. 3 - Programul de investiţii pe anul 2009.

Art.2: La data intrării in vigoare a prezentei hotărâri, se modifica in mod corespunzător Hotărârea Consiliului Local nr.366/27.10.2009 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timişoara pe anul 2009.

Art.3:Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Economica, Direcţia Edilitară, Direcţia Patrimoniu, Direcţia Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timisoara.

Art.4: Prezenta hotarare se comunica:
- Instituţiei Prefecturii Judetului Timis;
- Primarului Municipiului Timisoara ;
- Serviciului Juridic;
- Directiei Economice;
- Directiei Patrimoniu;
- Directiei Edilitare;
- Directiei Urbanism;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Drumuri şi Transporturi;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Biroul Control Intern si Managementul Calităţii ;
- Administratiei Financiare a Municipiului Timisoara;
- Directiei Generale a Finanţelor Publice a Judeţului Timiş;
- Mass media locale.Presedinte de sedinta
ELENA WOLF
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Anexa_1.pdf

MUNICIPIUL TIMISOARA | Anexa nr.1 DIRECTIA ECONOMICA SERVICIUL BUGET BUGET LOCAL mil lei 2009 Cod Cod indicator rand Influenta Program rectificat DENUMIREA INDICATORILOR TOTAL VENITURI | VENITURI PROPRII I. VENITURI CURENTE A. VENITURI FISCALE | A1. IMPOZIT PE VENIT, PROAT SI CASTIGURI DIN CAPITAL A11. IMPOZIT PE VENIT, PROAT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE Impozit pe profit 744.843,56 550.760,00 685.763,68 634.564,80 337.035,40 2.611,76 1.863,00 746.706,56 550.760,00 687.626,68 636.427,80 337.035,40 2.611,76 48.02 1.863,00 1.863,00 00.04 | 2.611,76 2.611,76 330.609,00 2.611,76 2.611,76 330.609,00 Impozit pe profit de la agentii economici A12. IMPOZIT PE VENIT, PRORAT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE Cote si sume defalcate din impozitul pe venit 01.02.01 00.06 10 11 12 13 04.02 04.02.01 04.02.04 00.07 330.609,00 330.000,00 330.609,00 330.000,00 609,00 3.814,64 3.814,64 3.814,64 103.053,60 103.053,60 92.682,60 92.682,60 7.895,00 1.895,00 Cote defalcate din impozitul pe venit Sume alocate de la consiliul judetean pentru echilibarea bugetelor locale A13. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL Alte im pozite pe venit, profit si castiguri din capital 14 |Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital 15 05.02.50 | [A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE 18. 00.09 Impozite si taxe pe proprietate 07.02 | 103.053,60 5 [07.02.01 | 92.682,60 Impozit pe cladiri - PF 19 [07.02.0101 92.682,60 |Impozit pe terenuri NEM 07.02.02 7.895,00 Impozit pe terenuri - PF 21 07.02.02.01 7.895,00 3.814,64 3.814,64 3.814,64 103.053,60 “ . “ “ “ A si Am m i _ _ — - _ —_ —_ _ a _ — ani impozit pe cladiri Pagina 1 / 10

| Alte impozite si taxe de proprietate iTaxe pe servicii specifice Venituri din concesiuni si inchirieri Cod indicator DENUMIREA INDICATORILOR Cod rand Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte 22 07.02.03. taxe de timbru -= La bugetul de stat = restante anii anteriori = . 23 07.02.50 00.10 11.02 11.02.02 A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII Sume defalcate din TVA Sume defalcate din TVA pt finantarea cheltuielilor des centralizate la nivelul comunelor, oraselor, mun. si sectoarele mun. Bucuresti 26 27 11.02.06 12.02 12.02.07 15.02 15.02.01 16.02 Sume defalcate din TVA pt echilibrarea bugetelor locale Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii Taxe hoteliere 29 30 31 32 Impozit pe spectacole Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati o Taxa asupra mijloacelor de transport 16.02.02 16.02.02.01 16.02.03 16.02.50 Taxa asupra mijloacelor de transport- PF 34 35 36 Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE Alte impozite si taxe fiscale 37 00.11 Alte impozite si taxe C. VENITURI NEFISCALE C1. VENITURI DIN PROPRIETATE Venituri din proprietate 39 18.02.50 00.12 00.13 30.02 30.02.05 30.02.50 31.02 31.02.03 43 44 45 46 Alte venituri din proprietate Venituri din dobanzi Alte venituri din dobanzi C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII RE d 33.02 33.02.08 Venituri din prestari de servicii si alte activitati Venituri din prestari de servicii 49 Influenta Program rectificat 2.408,00 2.408,00 68,00 188.660,80 1.863,00 190.523,80 154.406,80 1.863,00 156.269,80 154.203,80 1.863,00 156.066,80 203,00 399,28 399,28 724,40 124,40 33.130,32 33.130,32 21.844,32 21.844,32 21.844,32 21.844,32 70,00 11.216,00 11.216,00 —_ _ 5.815,00 5.815,00 5.815,00 51.198,88 33.307,36 32.307,36 28.910,12 3.397,24 1.000,00 1.000,00 17.891,52 5.815,00 5.815,00 5.815,00 51.198,88 33.307,36 32.307,36 28.910,12 3.397,24 1.000,00 1.000,00 17.891,52 257,00 20,00 Pagina 2 / 10

| venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri DENUMIREA INDICATORILOR Cod Cod indicator rand 50 1 52 23 33.02.12 33.02.28 34.02 34.02.02 35.02 35.02.01 35.02.50 36.02 36.02.50 00.15 39.02 39.02.01 39.02.03 39.02.07 00.17 00.18 Contributia persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social Venituri din taxe administrative, eliberari de permise Taxe extrajudiciare de timbru Amenzi, penalitati si confiscari 33 26 57 28 Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate conform dispozitiilor legale Alte amenzi, penalitati si confiscari Diverse venituri Alte venituri Il. VENITURI DIN CAPITAL Venituri din valorificarea unor bunuri Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice 61 62 Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat 63 IV. SUBVENTII 64 SUBVENTII DELA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE Subventii de la bugetul de stat A. De capital Subventii pentru reabilitarea termica a cladirilor de locuit Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului o d 42.02.12 B. Curente Subventii pentru compensarea cresterilor nepre vizionate ale preturilor la combustibili 10 42.02.32 Sprijin financiar pentru constituirea familiei 11 72 73 74 42.02.33 42.02.34 42.02.36 42.02.41 Ajutor pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni si combustibil petrolier Trusouri pentru nou nascuti Subventii de la bugetul de stat pentru finantarea sanatatii 3 an | Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate Fondul Social European o 17 Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent 45.02.02.01 FI o i i 1 | Program initial 144.843,57 Influenta Program rectificat 193,00 14,00 3.125,12 3.125,12 10.899,40 10.898,40 1,00 3.610,00 3.610,00 19.403,12 19.403,12 2,00 401,12 19.000,00 39.676,76 39.676,76 38.964,56 3.565,91 3.263,91 35.398,65 30.1935,00 3.125,12 3.123,12 10.899,40 10.898,40 3.610,00 3.610,00 19.403,12 19.403,12 19.000,00 39.676,76 39.676,76 38.964,56 3.565,91 3.265,91 35.398,65 30.1935,00 » 2.100,00 113,65 490,00 2.500,00 112,20 112,20 112,2 2.500,00 * . “ _ _- _ _ _ 1.862,98 746.706,55 Pagina 3 / 10

DENUMIREA INDICATORILOR Cod Cod indicator rand Influenta Program rectificat CHELTUIELI CURENTE |TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL IL BUNURI SI SERVICII TITLUL III DOBANZI TITLUL IVSUBVENTII 83 TITLUL VI ALTE TRANSFERURI Proiecte cu finantare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare 85 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA TITLUL XALTE CHELTUIELI CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE 19 631.543,68 248.770,71 223.602,55 26.579,95 96.719,28 8.543,79 15.021,91 2.015,60 13.041,31 646.5635,59 250.786,31 236.643,86 26.579,95 96.719,28 8.243,79 112,19 24.822,61 1.757,58 15.244,99 15.244,99 24.5935,97 20 nr co Co ze Mm) o Alo OI OO 24.8357,61 1.757,58 88.703,92 88.703,92 24.593,97 -35,00 RE “1 aj a OLT _—_ Ol + -| Ol +A -13.138,93 -13.1358,93 co Co “1 O Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE iAutoritati publice si actiuni externe CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL II BUNURI SI SERVICII TITLUL XALTE CHELTUIELI CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE Din totai capitol 111.428,19 67.239,57 64.238,07 -762,90 110.665,29 -762,90 66.476,67 64.238,07 46.6293,19 16.612,88 1.000,00 2.238,60 2.238,60 —2 51.02 93 94 46.625,19 16.612,88 1.000,00 3.001,50 3.001,30 e O 3, | OT INS -/62,90 -/62,90 Autoritati executive si legislative 51.02.01 51.02.01.03 o A d SI III o —j 67.239,57 67.239,57 -7/62,90 Autoritati executive 100 -762,90 0 o BD o o Alte servicii publice generale CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 101 102 103 104 105 106 17.608,67 9.469,70 3.133,64 17.608,67 9.469,70 3.133,64 2.245,78 4.088,28 1.870,00 01 10 20 40 70 TITLUL II BUNURI SI SERVICII TITLUL IV SUBVENTII | CHELTUIELI DE CAPITAL 4.088,28 1.870,00 * _ _ _ _ i - _ _- - * . * . “ +, _ _ _ _- _ a Pagina 4/ 10

DENUMIREA INDICATORILOR Cod Cod indicator rand TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE Din total capitol 107 108 11 81 Fond pentru garantarea imprumuturilor externe, contracte/garantate de 109 [54.02.07 administratiile pub lice locale | Servicii pub lice comunitare de evidenta a persoanelor 110 111 54.02.10 54.02.50 | Alte servicii publice generale Tranzactii privind datoria publica si împrumuturi 112 TITLUL III DOBANZI 114 [30 CHELTUIELI DE CAPITAL Din total capitol Partea a l-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA Ordine publica si siguranta nationala 117 TITLUL LI CHELTUIELI DE PERSONAL 118 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 120 CHELTUIELI DE CAPITAL 121 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 122 Din total capitol 115 [70 116 978,70 61.02 01 10 20 0 11 Ordine pub lica 123 124 125 61.02.03 61.02.03.04 61.02.05 Poiitie comunitara Protectie civila si protectia contra incendiilor 126 127 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 129 63.02 Partea a Ill-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE 324.692,46 190.473,64 188.180,11 144.311,76 01 10 142.448,76 Pagina 5 / 10

DENUMIREA INDICATORILOR Cod Cod indicator rand TITLUL II BUNURI SI SERVICII TITLUL VII ALTE TRANSFERURI Proiecte cu finantare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA TITLUL X ALTE CHELTUIELI CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE Din total capitol 130 131 132 133 134 135 136 20 25 26 7 59 70 71 Invatamant prescolar si primar 137 138 65.02.03 65.02.03.01 139 |65.02.03.02 140 |63.02.04 141 63.02.04.02 142 |65.02.04.03 143 [65.02.05 invatamant prescolar invatamant primar invatamant secundar invatamant secundar superior invatamant profesional invatamant postliceal pe CHELTUIELI CURENTE 145 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 146 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 147 CHELTUIELI DE CAPITAL 148 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 149 Din total capitol 01 10 20 10 71 150 151 152 153 154 66.02.06 66.02.06.01 66.02.08 56.02.50 66.02.50.03 Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi Spitale generaie Servicii de sanatate publica Alte cheltuieli in domeniu sanatatii Cultura, recreere si religie 155 67.02 Program initial 33.7/75,06 82.933,20 29.796,55 53.136,65 103.137,81 93.080,88 12.056,92 Influenta Program rectificat 35.7/73,06 200,00 112,19 6.423,49 757,58 2.293,33 2.293,53 6.423,49 -420,00 -420,00 2.113,33 2.713,53 343,00 343,00 0,00 1.100,00 1.100,00 0,00 0,00 83.276,20 30.139,55 53.136,65 106.237,81 94.180,88 12.056,92 959,62 + * ” » - <a sa - a sa _ _- _ 7.859,51 6.451,81 2.500,00 3.951,81 1.407,70 1.407,70 167,00 8.026,51 167,00 | 6.618,81 2.500,00 4.118,81 1.407,70 1.407,70 I “ 167,00 4.859,51 4.859,51 3.000,00 167,00 167,00 5.026,51 5.026,51 3.000,00 0,00 0,00 * * . . - - - _ — - O ) 0 -83,82 78.012,49 69.929.04 18.096,31 69.509,04 . “ -_ na 156 |01 420,00 Pagina 6/ 10

[TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL [TITLUL II BUNURI SI SERVICII | Institutii publice de spectacole si concerte | Servicii religioase |Aite servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei 168 67.02.50 DENUMIREA INDICATORILOR Cod Cod indicator Program initial m Program rectificat rand 157 [10 | TI CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE Din total capitoi Servicii culturale ŢII 23.538,79 16.921,23 162 [67.02.03.04 163 |67.02.03.06 164 |67.0205 | | Case de cultura Servicii recreative si sportive 54.014,52 11.471,00 intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement 167 |67.02.05.03 168 |67.02.06 42.343,52 49.672,58 49.242 53 _22.966,71 7.876,69 18.399,11 Asigurari si asistenta sociala CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL II BUNURI SI SERVICII TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE Din total capitol 170 |68.02 171 172 TI o TTTTTT ST 1 49.705,98 49.273,93 174 175 177 |68.02.05 178 68.02.05.02 Asistenta sociala pentru familie si copii 179 68.02.06 Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati Asistenta sociala in caz de invaliditate 609220 2.360,82 33.648,61 31.468,61 Prevenirea excluderii sociale 181 [68.02.15 Ajutor social | 182 |68.02.15.01 183 |68.02.15.02 184 |68.02.50 Cantine de ajutor social Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale Pagina 7 / 10 ,

DENUMIREA INDICATORILOR Cod rand Cod indicator Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, 185 |69.02 MEDIU SI APE Locuinte, servicii si dezvoltare publica CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL II BUNURI SI SERVICII CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE | TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE Din total capitol Dezvoltarea sistemului de locuinte 194 70.02.03.01 195 [70.02.03.30 196 [70.02.05 197 [70.02.0501 198 [70.02.06 199 [70.02.07 200 [70.02.50 186 187 188 189 190 191 192 70.02 01 10 20 70 11 81 70.02.03 Aite cheltuieli în domeniul locuintelor Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice Alimentare cu apa luminat public si electrificari rurale Alimentare cu gaze naturale in localitati Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale Protectia mediului TITLUL II BUNURI SI SERVICII | 203 CHELTUIELI DE CAPITAL 204 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 205 Din total capitol 14.02 | N OO — —_L Salubritate si gestiunea deseurilor 206 [74.02.05 Salubritate 207 |74.02.05.01 Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor 208 74.02.05.02 Canalizarea si tratarea apelor reziduale 209 14.02.06 Influenta Program rectificat 105.263,42 -1.101,22 104.162,20 88.404,42 37.603,35 -2.057,22 4.603,31 86.347,20 42.210,66 3.095,62 39.115,04 23.809,54 25.809,54 18.327,00 3.093,62 34.509,73 32.472,07 32.472,07 4.605,31 -6.662,33 -6.662,53 18.327,00 8.109,06 0,00 0,00 0,00 -3.438,83 -3438,83 -805,71 8.109,06 355,10 7.153,96 30.250,45 30.250,45 7.753,96 33.689,28 33.689,28 12.643,33 30,00 36.120,07 33.932,75 2.187,32 16.859,00 16.690,00 16.690,00 956,00 1.000,00 1.000,00 -44,00 -44,00 17.815,00 17.690,00 17.690,00 123,00 125,00 16.859,00 8.700,00 8.159,00 956,00 17.815,00 8.700,00 9.115,00 0,00 956,00 0,00 Pagina 8/ 10

|[CHELTUIELI CURENTE | 226 01 DENUMIREA INDICATORILOR Influenta Program rectificat Cod Cod indicator rogram initial rand 0 [FE 216 Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE Combustibili si energie CHELTUIELI CURENTE TITLUL IV SUBVENTII TITLUL VI ALTE TRANSFERURI CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE Din total capitol 184.480,79 13.745,52 63.538,79 55.195,00 8.343,79 10.206,73 10.206,73 2.234,32 402,33 186.715,11 * - o Ww + _ o m WI O GI 0 O —_ -402,33 -402,33 Energie termica 73.745,52 -402,33 O m | a UI | o Ww| O J| o VO n. tu O[| OI o) m| 0 <a OO | —_ | O Oi O c Wl W N| N < o IOD: W| W GIS Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL II BUNURI SI SERVICII | 221 [20 II CHELTUIELI DE CAPITAL 222 CI Din total capitol IE 224 |83.02.03.03 84.02 | 326,30 326,30 192,30 134,00 A gricultura 0,00 0,00 Protectia plantelor si carantina fitosanitara Transporturi 110.408,97 84.047,90 46.611,90 37.436,00 26.361,07 26.361,07 2.636,65 113.045,62 7.000,00 91.047,90 7.000,00 33.611,90 37.436,00 21.997,72 21.997,72 TITLUL II BUNURI SI SERVICII CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE Din total capitol -4.363,35 -4.363,35 230 71 pr 231 [840203 252 [84020301 | Transport in comun 233 [84020302 | 34 Alte cheltuieli in domeniul transporturilor | 235 [84.02.50 Transportrutier 104.928,28 1.670,00 41.488,50 61.769,78 5.480,69 2.636,65 329,79 0,00 2.306,86 0,00 107.564,93 1.999,79 41.488,50 64.076,64 5.480,69 Drumuri si poduri - * * _ “- _ - _ _- CI . . , * . . - - sv. - " - _ -_ _ _ _ | Pagina 9/ 10

DENUMIREA INDICATORILOR |Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT REZERVE Cod rand 236 237 EXCEDENT | 238 DEFICIT 239 Cod indicator 96.02 97.02 98.02 DIRECTOR EC ONOMIC Pagina 10/ 10

Atasament: Referat_rectificare_buget.pdf

Regim urgenta! PRIMARIA MUNICIPIULUI TIMISOARA APROBAT , DIRECTIA ECONOMICĂ PRYMAR/| SERVICIUL BUGET CIUHA Nr. SC2009 — 29900 / 04.12.2009 REFERAT privind rectificarea bugetului local al municipiului Timisoara pe anul 2009 Având în vedere: e Adresa nr.12654/03.11.2009 a Direcţiei Generale a Finanțelor Publice Timiş privind modificările intervenite în urma repartizării sumelor defalcate din TVA pentru finanțarea cheltuielilor de personal aferente învățământului preuniversitar de stat; e Adresa nr. SC2009-028025/ 16.1 1.2009 a Direcţiei de Mediu privind suplimentarea cheltuielilor materiale; e Adresa nr.3051/19.11.2009 prin care Filarmonica Banatul solicită suplimentarea cheltuielilor materiale şi de personal; e Adresa nr.SC2009-024908/19.10.2009 prin care Casa Faenza solicită suplimentarea cheltuielilor de personal; redistribuirea unor sume: e Adresa nr.SC2009-29662/03.12.2009 a Direcţiei Patrimoniu privind redistribuirea unor sume; e Adresa nr.SC2009-27672/12.11.2009 a Direcţiei de Asistenţă Socială Comunitară privind redistribuirea unor sume; e Adresa nr.FN/16.11.2009 prin care Sanavet solicită redistribuirea unor sume; e Adresa nr.SC2009-29645/03.12.2009 a Direcţiei Drumuri şi Transporturi privind suplimentarea cheltuielilor materiale precum şi redistribuirea cheltuielilor de capital; oi—_solicită—

e Adresele nr.SC2009-29877/03.12.2009, SC2009-29693/03.12.2009, nr.SC2009- 29420/30.11.2009 şi SC2009-29731/03.12.2009 ale Direcţiei Edilitare privind redistribuirea şi diminuarea cheltuielilor de capital; e Adresele nr.SC2009-29663/03.12.2009 şi SC2009-29821/03.12.2009 ale Direcţiei Patrimoniu privind redistribuirea şi diminuarea cheltuielilor de capital precum şi suplimentarea cheltuielilor materiale; e Adresele nr.SC2009-29862/03.12.2009 şi SC2009-29860/03.12.2009 ale Serviciului Administrare Grădini Zoologice şi Botanice privind redistribuirea şi diminuarea cheltuielilor de capital; e Astfel, Serviciul Buget propune rectificarea bugetului după cum urmează, rezultând următoarele influențe: - mii lei — | Denumire 4 Buget Nr.crt.| Capitol A: Bugetinițial 3 Influențe indicatori rectificat TOTAL VENITURI, din care: 744.843,56 746.706,56 1.863,00 | 1 | Sume defalcate | | 11.02 din TVA 154.406,80 156.269,80 1.863,00 | TOTAL CHELTUIELI, din care: 744.843,56 746.706,56 1.863,00 51.02 Autorităţi executive 67.239,57 66.476,67 _|- 762,90 9 | 66.02 7.859,51 8.026,51 167,00 10 lszoz E aa | | 7802 |. sea : 67.02 religie 78.096,31 78.012,49 83,82 ae arsen | aoarasa | aaa 1 68.02 asistență socială 49.705,98 | 49.672,58 33,40 | Locuinţe, servicii şi | 12 | dezvoltare publică 10.02 88.404,42 86.347,22 - 2.057,20 74.02 | Protecția mediului 16.859.00 17.815,00 956.00 14 Combustibil şi 81.02 energie 13.7145,22 13.343,19 402,33 15 [8402 |Transporturi | 110.408,97 113.045,62 | 2.636,65 Având în vedere Legea bugetului de stat pe anul 2009 nr.18/27.02.2009; în conformitate cu — VW prevederile art.1, art.4, alin.1, art.S, art.19, alin.1 si 2, art. 20, alin.1, art.22 alin.1 şi art.23 alin.1 şi 2 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale; în temeiul art. 36 alin.2 lit.b) şi alin.4 2

lit.a) şi art 45 alin (2) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publica locala, republicata si modificata, Serviciul Buget din cadrul Direcţiei Economice, propune modificarea la: - Anexa nr. — Bugetul Local pe anul 2009; - Anexa nr, 2 — Buget venituri şi cheltuieli evidenţiate în afara bugetului local pe anul 2009; - Anexanr. 3 — Programul de investiţii pe anul 2009. DIRECTOR ECONOMIC SEF SERVICIU BUGET EC. SMARANDA HARACICU EC. STELIANA STANCIU art a pe MIP i Cod FP 53-01, Ver. |]

Atasament: Anexa_3_cu_amendament.pdf

3 „+ —_ Stema oficiala a municipiului Timisoara Amenajare sediu politia comunitara (Clubul ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ APROBAT, MUNICIPIUL TIMIŞOARA PRIMAR SC 2009 - 29900/4.12.2009 Dr.Ing. Gheorghe CIUHANDU pp f PROGRAM INVESTIȚII 2009 RECTIFICARE 6 SURSE IN FOND FONDIBE da E | OBIECTIVULUI TOTAL 2009 LOC IE | 1 LUCRĂRI ÎN CONTINUARE-A | _56.714,41| 0,00, 8.582,03) 0,00 _17,67| 48.114,71| LUCRĂRINOI-B | 17729,36| 8.331,49| 2.923,57) 1.386,55| 0,00, 5.087,75 DOTĂRI INDEPEND. SIALTE INV.-C | _32.495,25| 350,00, 9.748,63, _54,09| _0,00| 22.342,53 din care __ 0,00) 2.238,60 5 988,00 0 _2.200,10| A Lucrări în continuare | 28330) 0,00, 000| 000| 000| 283,30 Amenajare spații PMT (corp II si sediu SR! N N E Post), HCL 103/2007,HCL 335/2008 283,30 283,30 B.Lucrărinoi | 000 000 000| 000| 000| 0,00 000 II 2.704,70 787,90 1.604,5 209,2 1.524,5C 209,2 80,0 1.100,2 C. Dotări independente şi alte investiții 1.916,80 1.399,2 _1.319,2 80,0 317,2 Dotări independente Dotări Primărie o co N O oiioiioiieo Achizitie sistem pontaj electronic Studii şi proiecte i DAL + PT Reparatii capitale corp clădire V.Alecsandri nr.1 DAL + PT Reabilitare imobil P-ta Libertatii 282,69 165,00 163,00 19,31 152,00 132,69 Sistem infogeografic de administrare a PMT 186,00 636,00 450,00 SF+PT Solutie informatica arhivare electronica Spor putere PMT co N O O O 130,0 130,0 Le Vo e an & Dotari directia fiscala 000| 1.870,00 evidentă a populatiei Casa casatoriilor si directia de evidenta a persoanelor, HCL 597/2006 B. Lucrări noi lt CE Qi —_ 1 săc | _. [i _ |: > ol; Or = | ari _ [3 E ţi D [i _ |. Di: O GW UI O O A 1 Mai), HCL 49/2007 935,00 B. Lucrări noi C. Dotări independente şi alte investiții 310,00 310,00 310,00 310,00 Dotări independente 2 A E 935,00) 0,00 | ossool

SURSE IN FOND FOND DE |OBLIGA- DENUMIREA OBIECTIVULUI TOTAL 2009 AFARA BL. E ȚIUNI — 00 Studii şi proiecte 61.02.05. Protectie Civilă | C. Dotări independente şi alte investiții Dotări independente Studii şi proiecte o . o N) IN O la "od 65.02:03.01. Învătământ pr ALucrăriîn continuare | 38201) 0,00] 000| 000| Extindere rețea gaz+branşament + | [000 centr.termică Grăd. PN 7, HCL 429/2002 24,98 Extindere rețea gaz+branşament + | lana centr.termică PN5, HCL 416/2002 29,00 |Extindere rețea gaz+branşament + centr.termică Gr. PP45, HCL 422/2002, HCL 278/2008 | 103,22 Extindere rețea gaz+branşament + | centr.termică Gr. PP30, HCL 424/2002,HCL 336/2008 222,54 ti — a centr. termică Gr. PP7, HCL 524/2006 2,27 B.Lucrărinoi | 12250) | 000| 000| 000 PT Extindere si reabilitare Gradinita PP. 12, | HCL 431/2007 72,50 ndopandente şi at ii | —aal aaa > BUGET LOCAL 240,00 240,00 240,00 103,22 222,54 72,20 50,00 74,45 bugetar) 33,45 | Achizitie imobil str. Abrud nr.19 (Sradinita Il 100 PP 16) — RT | stodiisiproiete ŢI Ta SF Reziere grai zona Scari — 0 PT IT IT 05 DL Pena arene FEŢE 1,00 DAL+ PT realizare acces independent pt. persoane cu dizabilitati si redimensionare instalatie termica la gradinita PP 31 (pt. ' 40,00 40 00 DAL + PT pentru redimensionare "aie 000 oua termica gradinita PP 28 gradinita PP 25 gradinita PN 16 gradinita PN 18 65.02.03:02 Învătământ primar - A.Lucrări în continuare B. Lucrări noi Extindere branşament gaz +CT (corp J.Moor) gen 4, HCL 527/2006

|HCL331/2007 OBLIGA- ȚIUNI SURSE IN FOND DENUMIREA OBIECTIVULUI TOTAL 2009 | AFARABL | RULMENT LOCUINȚE Dotări independente | 0,00 Studii şi proiecte 138,50, 0,00 E | Gen.15 II 88,50 PDA corp Vaslui 50,00 —hL O e i 1 a Pa 1.502,00 |Extindere spatii liceul V. Tepes , 1.100,00 Amenajare campus scolar la Scoala generala 9, pt.Liceul de Arte plastice, HCL 434/2007 BE Branşament gaz + centrală termică + plita 1.000,00 100,00 402,00 29,0 Liceul Sportiv Banatul, HCL 427/2002 O 22,00 377,00 Achizitie plita gaz la Liceul FS Nitti str. Corbului | 25,00 |DAL + PT Reabilitare Lic.E.Ungureanu si utilitati (corp P-ta Huniade) SF + PT Construire spatii invatam.si utilitati | Liceul Lenau str. Oituz 100,00 100,00 100,00 = fi Pe ÎN O O. € DAL + PT Reabilitare Liceul JL Calderon 44.00 DAL + PT Reabilitare Liceul N Lenau 42,00 DAL + PT Reabilitare C.D.Loga 51,00 DAL + PT Reabilitare, modernizare Grup Sc. CFR | 42,0 n si E E. - 7 Sc.Industrie Alimentara 66.02.06 Sp BERE MENITA IRINA ȘI "0,00 Noi, HCL 173/2007 363,70 B. Lucrări noi PT + Cofinantare Reabilitare,modernizare ambulatoriu spital clinic Dr.Victor Babes HCL 11/2009 PT + Cofinantare Reabilitare,modernizare Ambulatoriu Clinicii de Chirurgie Cranio- Maxilo - Faciala al SCMU Timisoara PT + Executie extindere corp B sectia prematuri si laborator de explorari paraclinice Spitalul L..Turcanu HCL 60/2006 14,00[.

BUGET LOCAL OBLIGA- ȚIUNI FOND FOND DE RULMENT | LOCUINȚE DENUMIREA OBIECTIVULUI SURSE IN TOTAL 2009| AFARA BL C. Dotări independente şi alte investiții Dotari independente a a “ * “ 280,00 354,00 74,00 PT+Achizitie si montaj centrală abur spital V.Babeş, HCL 29/2004 Dotari spital Victor Babes O O Studii şi proiecte 100, SF +PT extindere Centru MPI Str.Corbului nr7 | | 100,00 Cheltuieli de expertiza , proiectare si 100,0 100,00 74,00 180,00 254,00 executie privind consolidari si interventii DAL Reabilitare,modernizare Ambulatoriu Clinicii de Chirurgie Cranio- Maxilo - Faciala al SCMU Timisoara DAL +PT + fosă septică,st.epurare V.Babeş 80,00 DAL +PT consolidare antiseismica Spital L.Turcanu str.Nemoianu nr.3 DAL +PT reabilitare anexe Spital Dermato _ 100,00 Str.Marasesti nr.5 | DAL + PT lucrari reabilitare Spital de obstetrica si ginecologie Dumitru Popescu, B-dul 16 Decembrie nr. 25 Capitolul 67:02 Cultură, recreere şi religie. | | ESI 67.02.03.04 Instituții publice de 74,00 74,00 80,00 100,00 8.083,45 188,68 spectacole şi concerte VA. Lucrări în continuare B. Lucrări noi Reabilitare imobil Sala Capitol HCL 285/2008 (Filarmonica) Reabilitare Palatul Culturii HCL 286/2008 52,00 C. Dotări independente şi alte investiții 657 90 __Dotări independente] _41290| 000 0,00 PR RN RI DE RI IE 130,78 130,00 o —/ OO 657,90 412,90 120,0 118,8 174,1 Dotări Teatrul German 120,00 Dotari Teatrul Maghiar _|DAL +PT Reabilitare fatada, intrari, sonorizare, climatizare si extindere sala C.Jude | |DAL + PT Reabilitare Cinema Studio 67.02.03.07. Casa de cultură | 0,00 0,00 0,00| 0,00 0,00 n) _0,00|. 0,00 | 000| 0,00 5,00 67.02.05.01 Sport | 1 5,00) 0,00) 0,00 0,00 |) 4500 00 A. Lucrări în continuare Amenajare Stadion Dan Paltinişan (Baza 5,00 LI 1.289,77 de Antrenament), HCL-83/2005 B.Lucrărinoi | 000 000 000 Reabilitare complex Bega HCL 283/2008 | 000| ] 0,00[. 67.02.05.03 Întreţinere grădini parcuri |. 2,00 2,00 zone verzi, baze sportive şi de:agrement:

SURSE IN DENUMIREA OBIECTIVULUI Tora are AFARA BL C. Dotări independente şi alte investiții oval o00lo0ol 00| 517.80 517,80 517,80 Dotări independente |] 23005| 000| 000| 000| 000| 230,05 Dotari | 23005 |] ] | 23005 Studii şi proiecte | 28775| 000| 000 000| 000| 287,75 zoologice Timisoara , 287,15 — o 393, 3.581,38 Gradina Zoo, HCL 383/2007 50,00 Amenajare parc zona Uzinei, HCL 1162/2008... | 1.769,27 Reamenajare Parcul Poporului, HCL 499/2006 >00,61 >o0,00 1.769,27) 300,61 393,1 868,34 1.981,68 910,3 es) Amenajare Parc zona Bucovina, HCL 161/2008 1.261,50 2.041,1 Modernizare Scuar Bihor, HCL 489/2007 920,1 Modernizare Scuar Arcidava, HCL —_ O O o 490/2007 Modernizare Parcul Stadion,HCL 32/2008 20, 33/2008 15,00 Nicolae) HCL 486/2007 10,00 20,0 15,00 10,00 — O O ODO = Gavril, HCL 487/2007. 249,01 |HCL555 /2008 60,00 PT Modernizarea Parcului Mocioni ( ILSA), HCL554 /2008 47,39 (Doina), HCL553 /2008 52,39 PT Modernizare Parc Vasile Pârvan, HCL556 /2008 47,19 PT Amenajare zona verde,, Zona Dambovita -l.Barac", HCL552 /2008 _ 60,00 Reamenajare si modernizare Parcul -|Copiilor lor Creanga fe PT Transformarea biomasei in materiale refolosibile. Statie de compostare a deseurilor vegetale - faza de tratare HCL 12/2009. C. Dotări independente şi alte investiții 9 246,22 60,00 N Rn 47,39 22,39 47,19 00 60,00 20,00 0,00 1.602,07 | O 2.352,07 750,0 Dotări independente 368,9 0,00 T3,7 295,18 168,9 95,1 Cofinantare proiect transfrontalier Gradina ZOO Timisoara Szeged HCL 7/2009 Studii şi proiecte SF+PT Reconstructia ecologica a baltii de pe str. Lamaitei + utilitati SF+PT Reconstructia ecologica a baltii de pe str. Lacului + utilitati SF+PT Reconstructia ecologica a zonei Kuncz (canal Subuleasa si canalele de legatura) + utilitati Studii geo-pedologice N O O O O co E 0 pe o. 200,00 1.983,11 1.306,89 676,22 100,00 100,00

Castanilor nr. 1-2 si Harniciei nr. 3 |SF+PT Amenajare parcare ecologica b-dul + PT Reamenajare si modernizare lorgovanului | 50,00 _ 50,00 -|SF * PT Amenajare loc de joaca St. OBLIGA- ȚIUNI BUGET LOCAL FOND FOND DE RULMENT | LOCUINȚE DENUMIREA OBIECTIVULUI SURSE IN TOTAL 2009 | AFARA BL SF + PT Amenajare Zona verde B-dul |. Budai Deleanu + utilitati 50,00 50,00 PUZ zona CET amplasament Statia de compostare deseuri vegetale - faza de tratarestr. Ovidiu Cotrus (A SF+PT Amenajare parcare ecologica 36,89 36,89 >0,00 >0,00 SF+PT Amenajare parcare ecologica str. Circumvalatiunii nr. 37 | 50,00 SF+PT Amenajare parcare ecologica str. Intrarea Sabinei nr 1, 2, 3 si Str. Muzicescu nr. 12 | SF+PT Amenajare parcare ecologica str. Zarand nr.3, 5, 7, 9 | | 50,00 20,00 >0,00 o0,00 50,004 0,00 >0,00 Dambovita nr. 80 SF + PT Amenajare parcare ecologica Piata Petru Maior 0,00 50,00 Parcul Copiilor lon Creanga >o00,00 >500,00i Cadastrul verde si realizarea registrului spatii verzi(L 24/2007) Actualizare SF + PT Reamenajare Parcul Botanic etapa | Actualizare SF + PT Reamenajare Parcul 200,00 200,00 Rozelor 200,00 200,00 Actualizare SF + PT Reamenajare Parcul Justitiei 101,22 101,22 Actualizare SF + PT Reamenajare Parcul 175,00 175,00 SF + PT Amenajare spatiu verde intersectia str. Resita - Calea Sagului 20,00 20,00 SF + PT Amenajare loc de joaca si canisita Calea Buziasului SF + PT Amenajare loc de joaca si canisita Pl sooo str. Orion 50,00 50,00 SF + PT Amenajare loc de joaca intrarea PI sooo Doinei 50,00 50,00 > _ 3 D rr Campului str.Inocentiu Micu Klein SF + PT Amenajare loc de joaca si canisita IN EN NET str.Mures 50,00 e | 50,00 Capitolul 68.02 Asigurări şi Asistenţa |. 430,05 Socială | IIS EEE III 68.02.05 Asistenta sociala in caz de boli : si invaliditati | IERNI 68.02.05.02 Asistenta sociala in caz de | C. Dotari independente si alte investitii 10.00 | and 00 om) 000 10.00 |_Dotariindependente | 000| 000| 000| 000| 000| 0.00 ___Studii si proiecte | 1000) 000| 000 0,00| 000 10,00 DAL + PT Extindere si mansardare Casa Pl 1000 Faenza 10,00 10,00 68.02.06 Centrul pentru voi See SE ERE EA EA

II E de locuinte Sfeaua 3 (bloc 23,25,30A BUGET LOCAL OBLIGA- ȚIUNI SURSE IN AFARA BL DENUMIREA OBIECTIVULUI C. Dotări independente şi alte investiții 22 45 22 45 Dotări independente 22,45 22,45 22,45 22,45 Studii şi proiecte cv 68.02.15:01 Centru comunitar | u 397, 60 C. Dotări independente şi alte investiții 397 80 | 000 397 60 _Dotări independente 352,60 | 0,00| 352,60 _352, || 352,60 Studii şi proiecte 0,00 45,00 -IDAL + PT Bransament gaz si CT la Camin persoane varsnice str. Inocentiu Klein 45, 00 45,00 68.02.15.02 Cantine de ajutor social ____ 00| 000| 0,00 A | 000) 0,00 C Dotări independente şi alte investiții 000 | 00 000 Dotări independente 0,00 000| 0,00 Dotari | 000 | | 000 Studii şi proiecte 0,00 000| 0,00 E N | 0.00 Capitolul 70. 02 Locuinte, servicii si. 17,67| 25.809,54 dezvoltare 55,10 70. 02. 03. 01 Dezvoltarea sistemului de locuințe _ 355,10 230,10 40,00 90,10 Reabilitarea termică bloc A2, Calea A.Cuza nr.10, FICL 385/2007 1 DV IL E QOo TM = 3 n os — N IO ez JS Ss om Oa «o; 3 _) m te . m O 3 E ama su _-) —. o o - a «e O | 11218.34 8.331,45| 1.500,50| 1.386,55 EEE TORI TO: esse | [ramas 435127, 11,2007 RATT) 1.386,55 1.386,55 EET HCL 226/2009 66,17 61,47 TE E alu — nr.1HCL 226/2009 Reabilitare termica bloc str.Coriolan oil oo Brediceanu nr.13-15 HCL 226/2009 Reabilitare termica bloc str.1 Decembrie 10651) 45,49 1918 nr.20 HCL 226/2009 152,00 106,51 45,49 Reabilitare termica bloc str.Petre sosi seral zaosl Ramneantu nr.15/AHCL 226/2009 80,17 56,12 24,03 Reabilitare termica bloc str.Zlatna nr.6 HCL 480.10 SU 226/2009 190,10| 57,00 Reabilitare termica bloc str.Petre dercol Ramneantu nr.&HCL 226/2009 187,00 131,04 55,96 Reabilitare termica bloc Calea oil 001 Circumvalatiunii nr.26 HCL 226/2009 0,01 0,01

e BUGET LOCAL OBLIGA- ȚIUNI SURSE IN FOND | FOND DE DENUMIREA OBIECTIVULUI TOTAL 2009 RULMENT | LOCUINŢE Reabilitare termica bloc Calea Al.loan Cuza nr.8 HCL 226/2009 453,00 335,26 117,74 ED E EREI ap HCL 226/2009 0,01 01 TE Tre nr.13 HCL 226/2009 240,93 190,59 20,34 dr MIP II nr.1 bl.74 HCL 226/2009 | 0,01 0,01 E E ef nr.10-12 HCL 226/2009 | 403,00 403,00 Reabilitare termica bloc Beer 193.56 Dragalina nr.42 HCL 226/2009 252,89 193,58 59,31 Reabilitare termica bloc str.Burebista "A azeri 25019 SBS) 2300) aa 1989 nr.47 HCL 226/2009 118,00 118,00 REP -Fructelor nr.8 HCL 226/2009 1.100,00 770,00 330,00 Reabilitare termica bloc Intrarea Zenit TI HCL 226/2009 | 121,32 84,92 36,40 Reabilitare termica bloc str.Dinu Lipatti 461.00 HCL 226/2009 596,00 461,09 134,91 Reabilitare termica bloc str.Salciei nr.2,sc.A | 17640 HCL 226/2009 176,40| 75,60 Reabilitare termica bloc str.Constantin 20250) 202.50 Stere nr.18 HCL 226/2009 202,50 202,50 aa bl. E 17HCL 226/2009 0,01 0,01 Reabilitare termica bloc str.Bucovinei HCL 226/2009 0,01 0,01 Reabilitare termica bloc str.Constantin doara 106.13 Stere nr.10, bl.18 HCL 226/2009 106,13 106,13 | aan HCL 226/2009 56,59 56,59 aa nr.5 HCL 226/2009 85,00 85,00 Reabilitare termica bloc str.Dropiei nr.7 HCL 226/2009 | 0,01 0,01 Reabilitare termica bloc Calea Torontalului Se nr.14, bl.7B, sc.A+B HCL 226/2009 _______ 001) 001 EEE CTT CTT nr.2,bl.94 HCL 226/2009 CE "iedul PT" 130 HCL 226/2009 51,20 51,20 Reabilitare termica bloc 44,80 nr.21,bl.21 HCL 226/2009 44,80 44,80 : , E , fi 7 A i a i Reabilitare termica bloc str.Perlei E 22.50 HCL 226/2009 22,60 22,60 erori nr.16,bl.103 HCL 226/2009 43,60 43,60 FI told PTT" HCL 226/2009 30,60 30,60 Reabilitare termica bloc str.Titan nr.9, ans Reabilitare termica bloc str.Titan SI 7204) 230.04 sc.A+B,-Tapia nr.13,sc.C HCL 226/2009 272,04 | 230,04 42,00 Reabilitare termica bloc str.Golescu nr.8 temi HCL 226/2009 18801] 28,10 Reabilitare termica blo n z4col 24.00 Averescu nr.35,bl.99 HCL 226/2009 24,00 24,00 an N N e) 8 SI |

a. nr.14,sc.A HCL 226/2009 BUGET LOCAL OBLIGA- ȚIUNI FOND FOND DE RULMENT | LOCUINȚE SURSE IN DENUMIREA OBIECTIVULUI AFARA BL TOTAL 2009 Reabilitare termica bloc str.Lidia nr.104,sc.B+C HCL 226/2009 | 37,00 Reabilitare termica bloc Calea Martirilor nr.37,sc.A+B HCL 226/2009 Reabilitare termica bloc str.Uranus nr.27,bl.87 HCL 226/2009 0,01 Reabilitare termica bloc str.Versului nr.6 HCL 226/2009 Reabilitare termica bloc str.Nicolae lliesu nr.8 HCL 226/2009 Reabilitare termica bloc str.Orion nr.2 HCL 226/2009 Reabilitare termica bloc str.Balantei nr.18 HCL 226/2009 Reabilitare termica bloc str.Cosminuluil. nr.27 HCL 226/2009 Reabilitare termica bloc str.Cosminului nr.31,sc.A+B HCL 226/2009 118,13 Reabilitare termica bloc Bv.Liviu Rebreanu nr.132, sc.A+B HCL 226/2009 Reabilitare termica bloc str.Diaconu Coressi nr.119,bl.3 HCL 226/2009 122,00 Reabilitare termica bloc str.Dr.lon Muresan nr.107 HCL 226/2009 Reabilitare termica bloc str.Azuga nr.1,bl,17 HCL 226/2009 Reabilitare termica bloc str.Martir D-tru 37,00 25,50 23,20 0,01 | 60,84 60,84 12,20 72,20 29,20 29,20 450,00 450,00 103,93 12,20 78,50 18,20 105,53| 16,47 68,80 64,68 4,12 0,01 O 01 113,50 Groftsoreanu nr.14,sc.B HCL 226/2009 12,20 12,20 str.Cornel Reabilitare termica bloc Juganaru nr.25 HCL 226/2009 | 113,50 Reabilitare termica bloc str.Aron Cotrus 211.50 nr.2,bl.D 9/6 HCL 226/2009 211,60 211,60 Reabilitare termica bloc str.Martir D-tru 180.00 Juganaru nr.27 HCL 226/2009 190,00 190,00 HCL 226/2009 87,00 87,00 Reabilitare termica bloc str.Gavril rar Muzicescu nr.1 A,bl. 15/2 HCL 226/2009 | 598,00 418,70 179,30 Reabilitare termica bloc str.Cornel 1220 | 13,20 13,20 Reabilitare termica bloc str.Zarand nr.3-5-7- Reabilitare termica bloc Bv.Dambovita nr.22A HCL 226/2009 0,01 0,01 Reabilitare termica bloc str.Filateliei nr.6 HCL 226/2009 Reabilitare termica bloc str.Filateliei nr.1 HCL 226/2009 Reabilitare termica bloc str.Ana Ipatescu nr.9 HCL 226/2009 Reabilitare termica bloc str.lon Slavici bl.18 HCL 226/2009 0,01 0,01 Reabilitare termica bloc str.Cutezatorilor nr.2,sc.A+B HCL 226/2009 Reabilitare termica bloc str.Corneliu Coposu nr.32,sc.A+B HCL 226/2009 0,01 0,01 Reabilitare termica bloc str.Virgil Birou nr.3 HCL 226/2009 Reabilitare termica bloc str.Miorita nr.2,bl.3 HCL 226/2009 | Reabilitare termica bloc P-ta Bihor nr.14 HCL 226/2009 0,01 0,01 126,60 126,60 94,22 12,78 oa) 107,00 —L O 0 0 O 00 0,0 25.11 25 11 138,00 96,85 41,15 1 i i i i £ pa

BUGET LOCAL OBLIGA- ȚIUNI FOND DE DENUMIREA OBIECTIVULUI LOCUINȚE SURSE IN | FOND Reabilitare termica bloc 78.90 nr.15,sc.A+B HCL 226/2009 89,00 78,90 10,10 Reabilitare termica bloc str.Burebista ne s0ool 500.00 soon Reabilitare termica bloc str.Burebista nr.3 500 C. Dotări ndependente şi alte investiții 284,55) 0.00 105,46 54,09 125.00 __Dotări independente | 7409| 0,00 54,09 20,00 dotari independente 20,00| | 20,0 Acordarea subventiei prevazute de OUG nr.51/28.06.2006 privind sprijinirea 54.09 54.09 constructiei de locuinte proprietate personala Circa Radu HCL 255/13.05.2008 | 54,09| | Studii şi proiecte 210,46| 0,00) 105,46 105,00 >,00 DAL + PT Reabilitare termica cladiri - Iproiectare obiective an > o & 100,00 0,00| 15.015,45 14.183,61 A. Lucrări în continuare | 17.587,81| 0,00) 3.404,20) Polona, | af |__ an Polonă, HCL199/2005 663,95 SE | „HCL 109/2006 163,31 |Sistem major canal - cartier Urseni - “ne de apa 1, HCL 489/2005 1.050,00 Extindere retea canal zona Plopi - Panel Bega, HCL 100/2007 236,20 TEI al 5, HCL 101/2007 | 69,00 Padurea verde, Padurea Verde, HCL 176/2007 470,58 Realizare fantana ornamentala P-ta Huniade, HCL 283/2007 | Sistem major canal Cartier Plopi - etapa ll, “idea IP" E ET II-a, HCL 175/2007 921,00 16,72 E EEE | mal — | aa etapa Il, HCL 177/2007 | 828,54 98,86 BD etapa a II-a, HCL 178/2007 2.694,60 22,61 Extindere retea canal zona Colonia “adi 20500 Plopi, HCL 96/2007 205,00 Fantani publice forate, HCL 282/2007 | 12480] ] 0,00| Viabilizare terenuri cu utilitati , na | 107809 Armoniei nr.4-6& TMS, HCL 488/2007 1.176,00 1.076,09 Viabilizare canal B-dul Industriilor - “eee n [5020 Mosnitei, HCL 179/2007 1.240,00 50,30 Extindere retele apa-canal Plopi, ne |. aso7a Jokai Mor, HCL 243/2008 980,00 399,73 Era nl — n 239/2008 | 260,00 73,10 Alimentari cu apa industriala fantani | ornamentale si zone verzi HCL 280/2008 20,70 663,95 165,31 807,94 236,50 69,00 470,38 o o. OS 2,00 844,28 129,68 2.671,99 203,00 124,80 i i , 4 99,91 1.189,70 280,27 186,90 10

— Is BUGET LOCAL OBLIGA- ȚIUNI SURSE IN FOND | FOND DE DENUMIREA OBIECTIVULUI RULMENT | LOCUINȚE Extindere retele apa-canal str. si Neumann( Zona Torontal), HCL245/2008 170,00 71,33 Extindere retea apa-canal str. A az Lugojana , zona Lidia Mures , HCL 241/2008 166,00 158,07 E al zona Jupiter, HCL 246/25008 226,00 lore i | zona Cheveres, HCL 237/2008 1.015,74 277,87 Erei HCL 242/2008 375,00 151,23 Sistem major canal - Kuntz 162/2004 237,69 Extindere retele apa canal Mehala - zona | 98,67 1,93 226,00 137,87 22377| 237,6 O Aleea Viilor ,ACL 238/2008 2.374,40 68,45 2.305,95 1.092,47 _ 393,80 698,67 Gomoara) CL 2812006 | ESTA Comoarei) HCL 281/2008 631,47 Pouicone ii 28008 |____ 4800 Pavilioane HCL 282/2008 43,00 ro 513/2008 | | 7,00 Repin 1100 Repin 514/2008 17,00 Coana e | 10 509/2008 17,00 Extindere retele apa-canal Plopi-zona "e 100.00) lon Tanase 511/2008 100,00 Meseacanul 8127008) 20000 Mesteacanul 512/2008 200,00 Matei Millo 510/2008 13,00 bea | al Cercului 557/2008 15,00 a E al 558/2008 25,00 pa | sal HCL 223/2009 5,00 bone useri HOL Iona | 00) zona Urseni HCL 219/2009 5,00 Extindere retele canal cartier Ciarda Rosie-| ' O 326,31 273,16 43,00 7,00 17,00 17,00 100,00 200,00 15,00 14,28 0,72 23,21 1,79 n >,00 >,00 1,00 fa | al 222/2009 | | 1,00 Radu Tudoran HCL rr) 500 Radu Tudoran HCL 221/2009 5,00 Segulu tape HOL 1802009 | 10| Sagului etapa I HCL 139/2009 1,00 5,00 1,00 C. Dotări independente şi alte investiții 133.17 E & , i , £ Dotări independente | 000 0,00 0,00 IE NI E Studii şi proiecte 15400) 0,00) 20,83 133,17 SF + PT Extindere retele apa cartier Ciarda Rosie 21,50 21,50 arda Rosiezona ursi) 050) [ao Ciarda Rosie-zona Urseni 33,50 rata) mal] a Ciarda Rosie-zona Calea Buziasului 33,50 SF+ PT Extindere retele apa cartier Plopi SI 33,50 33,20 9,07 11 RER

BUGET LOCAL OBLIGA- ȚIUNI SURSE IN FOND FOND DE DENUMIREA OBIECTIVULUI TOTAL 2009| AFARA BL LOCUINȚE Documentatii tehnice pt. alimentari cu apa „canal, fantani - 7, SF Sistem major canal cartier Ciarda Rosie etapa [ll 5, 3, 7,20 >,00 3,00 rimiscora spa) Timisoara etapa. | Bona Fabre isa zona Fabric | 20 00 00 00 500 00 +0 5 SF Reabilitare conducte apa strada Uzinei 500 | | 5 SF + PT Extinderi retele apa canal Ghiroda >,00 40 ATEI IT TITEI III TIT IEI BEIUS TITI TI TISE ET ITI TEI SITE n 6.062,00 1.910,71, |Extindere rețele iluminat public Zona de | | 3.162,00 nord, HCL 136/2005 162, IE 1.120,15 Extindere rețele iluminat public zona de sud, HCL 136/2005 2.900,00 790,56 m) 000 C. Dotări independente şi alte investiții 50,00 0 Dotări independente | 000| 0,00 m SN 17,67 17,67| 2.024,18 2.109,44 Studii şi proiecte 50,00 SF+ PT Bransamentsi instalatii iluminat cimitire 50,00 o O O E z “ 3 ” 1 3 TOTI ELE TINERI ERE TISE RIA Studii si proiecte 30,00 SF extindere si intregire retele gaze n | | CEE EA TIET t 4.305,00 Viabilizare teren pentru loc.Miloia III , HCL 412/2002, HCL 117/2004 959,00 II PT + Reabilitare P-ța losefin , HCL 414/2002 | 1.060,00 0,00 * SPER | SIE TOI TOT VE ETER Reabilitarea şi revitalizarea fortificației) Cetății Timişoara - Bastionul Therezia, HCL valorificarii potentialului sau turistic (AXA 5 MEI Cofinantare Reabilitarea zonei centrale a Municipiului Timisoara, parte a patrimoniului cultural national in vederea 156/2007 Cofinantare lucrari de executie AXA 1 | 0,00 Cofinantare Extindere P-ta de Gros Cooperare transfrontaliera Szeged 500,00 C. Dotări independente şi alte investiții 8.745,3 350,00| 6.170,72 Dotări independente 621,44 350,00 27,12 Dotari privind e serviciilor de informare si promovarea 23,00 Aport de capital social "Asociatia Polul crestere" | 3,00 turistica din Timisoara" 12

IMunicipiul Timisoara BUGET LOCAL FOND FOND DE |OBLIGA- RULMENT | LOCUINȚE DENUMIREA OBIECTIVULUI SURSE IN TOTAL 2009 | „FARA BL a o o N 1 -_] Aport de capital social "Automotivest"HCL 319/2007 0,20 Cofinantare panouri informative pentru 0,20 10,0 cetateni si pentru managementul traficului i Grilaje metalice 0,00 IN | 0,00 350,00 n) 0,00 Dotari directia MEDIU | 19974] | 72| Studii şi proiecte | 8.12392| _ 0,00| 6.143,00) 0,00 aaa val [aaa accesare fonduri europene 1.000,00 1.000,00 Consultanta pentru PIDUAXA 1 | 000 [o HI 0,00 Cofinantare proiect Romano - Olandez pt. PE 153.00 elaborare PID + PUG 153,00 133,00 10,0 SF+ PT - Extindere P-ta de Gros | 1000 | 10,00 —_ O O O (Cooperare transfrontaliera Szeged) , DAL imobile istorice HCL 3/2007 170, 170,0 SF Centrul intermodal Remetea 80,0 80,0 SF - Infrastructura comunala faza ll in vederea renovarii centrului istoric al Minicipiului Timisoara HCL 192/2009 Cercetare si dezvoltare. in domeniul protectiei mediului | 23,00 23,00 SF+PT panouri fonoizolante penetratii| | Calea Aradului, C. Torontalului, C. Lipovei, C.Sagului, Bl. Cetatii etc 15,25 15,25 solare/fotovoltaice la institutiile -de invatamant 44,00 44,00 a | ei ||] ae zgomotului ambiental 143,00 145,00 SFPT Amenajare pista Skateboard _____ | 5000 | | | | 5000 PUZ Piata comercializare si expunere mal Tao animale de companie 71,40 71,40 Studiu de impact social privind amenajarea unei piete volante in cartierul Freidorf Timisoara 20,00 20,00 SF+ PT + DE Modernizare retele editare | zona Traian 30,00 30,00 20,00 20,00 Vest Studiu privind radioactivitatea apelor in |) asa Studiu privind reducerea nivelului “ls DD ar zgomot folosind asfalt cauciucat 49,27 49,27 Studiu privind conservarea biodiversitatii in | zaool DI 200 Municipiul Timisoara 28,00 28,00 TE al expunere animale de companie Studii de fundamentare + master plan + IE E E NE —4so0a Studii directoare privind densificarea tesutului urban in Municipiul Timisoara (25 studii 750,00 750,00 Studii facilitati sportive | 35000) | 35000 | | 000 PUZPiata 700 | 15000) | 15000| | | 000 PUZ locuinte ANL Calea Mosnitei | 800) | 1 | | 800 SF + PT Sediul Administrativ „anexe + 50,00 50,00 utilitati cimitir C. Buziasului 13 [SF+ PT +DE Modemnizare retele edilitare | Pl aro | | __ |gona Stadion | 2700 2100 _ SF+PT +DE retele sdiitare zona Sa Sului

BUGET LOCAL OBLIGA- ȚIUNI SURSE IN FOND DE DENUMIREA OBIECTIVULUI TOTAL 2009| AFARABL LOCUINȚE SF + PT Sediul Administrativ , anexe | utilitati cimitirul Saracilor 50,00 SF+ PT Amenajarea malurilor Sarat ao Bega 375,00 SF + PT Reabilitarea zonei centrale a Municipiului Timisoara, parte a Ipatrimoniului . cultural national in vederea valorificarii potentialului sau turistic (AXA 5 1.220,00 Actualizare SF. + PT Reabilitarea spatiilor publice din centrul istoric al Municipului SF si PT Viabilizare terenuri cu] e 150 n Timisoara CETATE constructii Sali sport si bazine Înot cu CNI 20,00 200,00 _ 220,00 22,00 150,00 [PUZ zona Rudolf Walter 420 Documentatii topo cadastrale 158, oc 158,00 Capitolul 74:02 Protectia mediului 125, 00 74:02.05 Salubritate şi _ gestiunea 0,00 125, 00 deşeurilor iuni 0[ m C. Dotări independente şi alte investiții tt | o 125.00 Dotări independente 125,00) 0,00 0,00 | 0,00) 125,00 | Achizitie sistem pentru optimizare si monitorizare a activitati de salubrizare | stradala, colectare si transport deseuri menajere in Municipiul Timisoara 120,00 _ 00 Aport de capital Asociatia de sol intercomuritara Deseuri Timis porta oo taia — edr dsr et ol 1 Ion de reciclare a deseurilor rezultate din constructii si demolari | _ a) | A 00|. 000| 000| 9.804,40 SF, S impact Privind realizarea unei instalatii pentru valorificarea energetica a deseurilor (40+40 Cap itolul 81 02 Combustibi li si ze 81. 02. 06. Energie termică BEE | 9 504, 40 n E 0, 00 9.804,40 6.728,63 0 0 0 DIO 6.728,63 Reabilitare RTS Zona Soarelui HCL N sic E E HCL 292/2008 178,00 178,00 Reabilitare RTS Cartierul SiroculuiHeL PI) eso Reabilitare RTS Campus Universitar e O Il 17000 17000 Reabilitare RTS Zona Calea Aradului, HCL Pl 10200 E ef] | HCL 275/2006 89,00 89,00 276/2006 150,00 150,00 Reabilitare RTS ZONA Lunei HCL Pl 16000) 291/2008 150,00 CEE o III am Gcal/h CET Centru, HCL 167/2004 500,00 500,00 i E m ŢI Ţ din municipiul Timisoara , HCL 166/2004 790,00 790,00 Reabilitare modernizare retele termice IL ara 826,00 826,00 secundare in municipiul Timisoara, HCL 557/2006

HESS E |Reabilitarea termică pt. blocul 36 Aleea BUGET LOCAL OBLIGA- ȚIUNI FOND FOND DE RULMENT | LOCUINȚE SURSE IN TOTAL 2009 DENUMIREA OBIECTIVULUI AFARA BL Prelevare ,evacuare si transport zgura si cenusa sub forma de slam la cazanele 1,2,3 din CET SUD, HCL 57/2006 500,00 apa din CET SUD Timisoara , HCL30/2007 214,00 Retehnologizarea centralelor termice de cartier prin instalarea unor unitati de cogenerare cu motoare termiceCT BUZIAS HCL 556/2006 Retehnologizarea centralelor termice de cartier CT Dunarea prin instalarea unor unitati de cogenerare cu motoare termice HCL 556/2006 1.000,00 Bitolea-Apateu, HCL 29/2007 205,00 Reabilitarea termică bloc de locuințe Calea | Sagului 41-43, HCL 384/2007 Reabilitarea termică bloc A2, Calea A.l.Cuza nr.10, HCL 385/2007 166,52 >o00,00 214,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 203,00 373,32 373,32 166,52 Martir O.Tintaru nr.1, HCL 386/2007 167,79 B. Lucrări noi C. Dotări independente şi alte investiții 167,79 0,00 3.075,77 O o 3.075,77 o O Dotări independente Aport de capital social Colterm Studii şi proiecte SF+ PT + DE Modernizare RTS zona Dorobantilor SF+ PT + DE Modernizare RTS zona ll. Brad SF+ PT + DE Modernizare RTS zona Calea Aradului Vest SF+ PT + DE Modernizare RTS zona Bucovina M.Basarab 30,00 SF+ PT + DE Modernizare RTS Sagului Est 33,00 SF+ PT + DE Modernizare RTS “alea 1500 Martirilor | e 15,00 SF+ PT + DEModernizare RTS zona Olo OloO | A 3.0795,7 3.075,76 33,00 33,00 32,00 32,00 O O —_ 70,00 70,00 o O O o O 30,00 33,00[ o S 15,00 134,00 119,00 Strategia locala de alimentare cu energie termica in Municipiul Timisoara HCL 319/2008 Program de eficienta energetica o Municipiului Timisoara DAL + PT Reabilitare termica cladiri - | MU CE Tm a < o o o 1 2, N 0) - o A 4 3. 3 m) | o O. J N O 3 m) a. o —h — o O S a je E , a i , i i 0,20 2.579,26 proiectare obiective pe arupe Documentatie tehnica pentru reabilitarea retelelor de termoficare Studiu pentru valorificarea surselor regenerabile de energie in Municipiul Timisoara 0,00) 156,50| e o o A. Lucrări în continuare | 19 “ REST

SURSE IN FOND FOND DE |OBLIGA-I BUGET DENUMIREA OBIECTIVULUI TOTAL 2009 ȚIUNI LOCAL B.Lucrărinoi | 19000 000| 000| 000| 000| 190,00 PT Linie de troleibuz pe str. Lidia HCL | | 17000 252/1998 , 445/2006 . i 170,00) 170,00 PT Al doilea sens de circulatie linie de NINE: 4.019,00 156,50 troleibuz pe Bv.Parvan HCL 156/2001 |C. Dotări independente şi alte investiții Dotări independente | 1.230,001 Maşini, echipamente si mijloace de 1.200.00 transport | Autobuze articulate (30 buc.) 100,0 Tramvaie folosite 1.000,0 0 _50,00 Achizitii tamvaie noi 50,00 Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale | E 00 Achizitii refugii calatori 50,00 20,00 oC O O 1.250,00| 100,0 1.000,0 20,0 >0,0 th 6», N) co O 0 S N O UI oIol & Iei o 20, UI: O O OO OO Instalatii climatizare pt. 10 trenuri tramvaie aa Studii şi proiecte | 2.769,00 Studii si proiecte Primarie 310,00 Studiu privind efectuarea de corectii in | amenajarea geometrica a intersectiilor si retelelor de transport dispuse prin hotarare a Comisiei de Circulatie 20,00 20,00 Studiu de reamenajare a intersectiilor cheie | 2000 pe radialele principale 20,00 20,00 Studiu de realizare a lucrarilor ineluluilV__| 2000) | | | | 20,00 Studiu de circulatie 1] 10000 | | | | 100,00 Studiu de extindere a retelei de transport supraveghere video | 50,00 50,00 0 136,5 O 2.612,50 310,0 O Studii si proiecte RATT 2.439,00 156,50 00 0,00) 2.302,5 SF Extindere retea contactlinia 13 | 000| | | 0,00 Studiu privind ridicarea liniei CF pe 50,00 50,00 estacada in mun. Timisoara Studiu privind valorificarea retelei de cai | ll 16000 ferate industriale 150,00 | 150,00 SF Amenajare alveole 1 20,00), | | | 2000 SF Studiu de prioritizare a transportului pe AER AURIE ETER SRR NERA RE ERE O SERRA ESTIA trasee actuale si in perspectiva extinderii 20,00 20,00 Sistem integrat de | 2000[ | | | | 2,000 SF + PT Modernizarelinie cale [165150] [ 000] ]_ ] 1.651,50 SF + PT Statie intermodala Dambovita __|____397,50| | 15650[ | | 241,00 SF Infiintare depou tramvaie Optica | 20,00] | 000| | | 2000 SF + PT Extindere linie cale Mosnita ___[_____130,00[ | 000] | | 130.00 84.02.03.01 Drumuri si poduri | 264981) ' 0,00| 650,02] 0,00) 0,00) 1.999,79 A. Lucrări în continuare | _2500,00| 0,00] 512,02| 000| 0,00] 1.987,98 Consolidare pasaj Cal. Sagului, HCL | | | noerss 94/2007 2.500,00 512,02 1.987,98 B.Lucrărinoi | 000| 000 000 000 000 0,00 cl a E E - EC EC E E Dotări independente | 000 000 000| 000| 000] 0.00 n | 000 __Studiişi proiecte | 14981] 000| 13800 000| 0,00] 11,81 |SF+ PT Realizare pod, largire pasaj si PI strada Jiul 16

BUGET LOCAL OBLIGA- ȚIUNI FOND FOND DE RULMENT | LOCUINȚE SF + PT Extindere la 4 benzi , largire pasaj dul Antenelor si amenajare intersectii str. Popa Sapca - B SF Completare inel IV - Calea Buziasului - Calea Lugojului SF + PT Pod Stefan cel Mare S.F.+ PT Podul Muncii S.F+ PT. Podul Tineretii S.F.+ PT Amenajare Complex rutier Zona Michelangello 11,81 SF Pod rutier str. Mircesti SF Pasarele pietonale peste Bega 0,00 Actualizare SF+ PT Consolidare Pod 70,00 SURSE IN DENUMIREA OBIECTIVULUI TOTAL 2009| AFARA BL 11,81 Eroilor 10,00 JAactualizare SF + PT Consolidare Pod | | Uzina de apa 68,00 68,00 DAL + PT Pasarelă Parcul Copiilor | 0,00 IE 84.02.03.03 Străzi | -12:876,07| 000| 2.411,33 0,00| 10.464,7 11.354,61 1.547,30 9.807,31 Modernizare str. Armoniei HCL | 176/21.12.2004; HCL 91/2007 1,81 1,81 blv.Dambovita, HCL 267/2006 20,00 20,00 Amenajare sir. Busuioc, HCL 274/2006 | 0,00 300,00 Amenajare oo HCL 420/2006 20,00 Amenajare str. Veronica Micle, "LI sarea 408/2006 297,93 Amenajare str. Olarilor, HCL 425/2006 | 0,00 - i , & 300,00 20,00 297,93 Amenajare str. Progresul, HCL 444/2006 4,00 Amenajare str.Stavrescu, HCL 402/2006 859,7 Amenajare str Mures, HCL 411/2006 868,16 Amenajare Botoca Drăghicescu, HCL 409/2006 660,81 Amenajare str. Bruxelles, HCL 412/2006 505,71 Amenajare str . Anişoara Odeanu, HCL 415/2006 454,26 Amenajare str. Pius Brânzeu, HCL 403/2006 | i 415,00 Amenajare str.Aida, HCL 404/2006 657,01 134,9 O 454,26 408,64 >|2 site ME ____0,00 0,00) 0,00 | 0,00 Amenajare str Bucovina, HCL 414/2006 | 400] | 000 4,00) Amenajare. str Gr Alexandrescu, HCL | | 52188 Amenajare str Jose Silva, HCL 418/2006 _ | 198,70) | 374 Amenajare str Vânătorilor, HCL 413/2006 | 0,68] | 0.00 Amenajare str Virtuții, HCL 406/2006 [469,22] |) 469,2 448,87 128,6 Amenajare str. Bârzava, HCL 416/2006 1.207,47 Amenajare intr.Lupului şi Ursului, HCL 443/2006 5,00 Amenajare blv Dragalina, HCL 102/2007 Amenajare strada Agronomiei e sza 270/2006 6,20 Amenajare strada lon Ratiu HCL 401/2002 pana sad on Rau API Amenajare strada Calimanesti e 160/2008 194,58 6 460,3 Modernizare str.Closca si extindere HCL159/2008 10,00 6,2 O 4,20 194,58 41,5 a 418,81 10,00 1 : DIA mlo OS |CIN —h

Actualizare SF + PT Reabilitare Str. Vacarescu intre B-dul Regele Carol si bd. 16 Decembrie SURSE IN FOND FOND DE |OBLIGA-| BUGET DENUMIREA OBIECTIVULUI AFARA BL. LOCUINTE Ema aa] extindere HCL 247/2008 450,00 418,81 31,19 Amenajare str. Liege, HCL 158/2008 | 036| | | | | 036 pene eve | Ța penale sade Seat PE | ogal [| ana Amenajare piste de biciclete si parcari pe b- dul Brancoveanu- str. Romulus, str. C. Porumbescu HCL 138/2009 site | 105110) 000) 44522) 000| amo) 6158 ___Dotăriindependente | 000| 000| 0,00 000| 0,00 0,00 |), 000 | Studiişi proiecte | 106110| 000, 44522| 0,00) 0,00) 615,88 SF Amenajare str.Steaua | 2103] | | | | 2103 SF + PT Amenajare str. Cronicar TI soo0l PI sasa Neculce | | 60,00 0,40 59,60 SF+ PT Amenajare str. Gladiolelor | 000) | | | | 000 Gibon SF+PT Amenajare Zona Campului | 000) |) | | 000 117,00 | 11635] | | 065 SF Parcare subterana AEM | 00] | | | | 00 SF Amenajare str. MiNeamtu | 2128, | | | | 2128 SFAmenajare B-dul Sudului] 39500) | | | | 39500 SF Amenajare str.Edgar Quint | 2233) | | |) | 2233 SF Modernizare Calea : Buziasului Ioa II extindere Actualizare SF Modernizarea “ee sase oda Torontalului si extindere | 15,00 14,88 0,12 [Camerei Ip] Calimanesti Actualizare SF Reabilitare Str. Sea sal | mal intre B-dul Regele Carol si Splaiul T. Vladimirescu 60,00 60,00 200,00 E 200,00 i = i | i Bega Laurentiu Nicoara si Calea Stan Vidrighin SF + PT Amenajare str. Gh. Cotosman e») CO —_ SF + PT Amenajare zona Polona | _6000| | 5319] Expertize | 1911) III SF Amenajare strada Brazilor | 1950) | 040| SF Reamenajare geometrie intersectie e oool 000 Balcescu Alte studii si proiecte drumuri | 085 | LI 0,85 [8402.50 Alte cheltuieli in domeniul | 000 | 000 0,00 5.480,69 transporturilor. | BERI | CER | A.Lucrariin continuare | 000| 000| 0,00 000 0,00) 0.00 | 00] ||) 000 BLucrarinoi | 000| 000 0,00 0,00 000 000 | 000| 11 1 1 00 1 4 UL E e 18

a a a e a SURSE IN FOND | FONDDE |OBLIGA-| BUGET DENUMIREA OBIECTIVULUI TOTAL 2009 ȚIUNI LOCAL C.Dotari independente si alte investitii 000 1.100,00 oa 000 5.480,69|. Dotari independente _ 6.580,69, 0,00) 1.100,00) 000| 0,00 5.480,69 Achizitii mijloace de transport | | | 5.480,69 o 6), co O DIRECTOR DI DIRECTOR DIRECŢIA DEZVOLTARE SMARA AURELIAJUNIE | SERVICIUL INVESTIȚII DeliA BOGDAN JURCA D 19

Atasament: Anexa_2.pdf

MUNICIPIUL TIMISOARA DIRECTIA ECONOMICA SERVICIUL BUGET DENUMIREA INDICATORILOR TOTAL VENITURI | I. VENITURI CURENTE C. VENITURI NEFISCALE C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII Diverse venituri Taxe speciale Depozite speciale pentru constructii de locuinte Fondul de risc Fond de rulment Alte venituri TOTAL CHELTUIELI CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL II BUNURI SI SERVCII CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE TITLUL XV IMPRUMUTURI TITLUL XVI RAVBURSARI DE CREDITE Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE Autoritati publice si actiuni externe CHELTUIELI CURENTE Cod rand 7 10 | NI | he 13 _| UI E 16 serale —-l * * _ _ —_ es 19 N _ BUGET VENITURI SI CHELTUIELI EVIDENTIATE IN AFARA BUGETULUI LOCAL mii lei 2009 Cod indicator 36.11 36.11.06 36.11.08 36.11.09 36.11.10 36.11.50 01 10 20 10 11 61 50.11 51.11 O _ Program initial Anexa nr.2 Influenta Program rectificat 30.254,17 30.254,17 30.254,17 30.254,17 30.254,17 11.206,16 1.386,35 900,00 100,00 16.361,46 30.254,17 30.254,17 30.254,17 30.254,17 30.254,17 11.506,16 1.386,55 16.361,46 . - . " a “ “ a _ _ _ _ _ a DI i La) "a 65.294,13 16.865,37 41,79 65.335,92 16.865,37 430,00 16.435,37 31.394,03 31.394,03 9.076,52 8.000,00 16.435,37 21.391,51 21.391,51 19.037,25 8.000,00 10.002,52 10.002,52 -9.960,73 21.562,25 -9.197,83 762,90 18.364,42 787,90 * . + + _ _ _- _ _ Pagina 1/4

DENUMIREA INDICATORILOR Cod rand CHELTUIELI DE CAPITAL | TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE Din totai capitol | N N 23 24 Autoritati executive si legislative Auforiiati executive Alte servicii publice generale CHELTUIELI CURENTE CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE TITLUL XV IMPRUMUTURI TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE |Din total capitol N) = 27 RE o) 29 e [| O Alte servicii publice generale 32 | Partea a Ill-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE 33 CHELTUIELI CURENTE 35 CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE Din total capitol o 37 Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi 38 39 Spitale generale Cultura, recreere si religie CHELTUIELI CURENTE TITLUL II BUNURI SI SERVICII CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 41 e WI IN 44 Din totai capitol Servicii culturale 45 Cod indicator | O 51.11.01 51.11.01.03 54.11 —] O 81 54.11.50 64.11 66.11 O 66.11.06 66.17.06.01 67.11 | N OO Le ah rd —be rana vă * . “ - a a —_ -_ - _ m 67.11.03 Influenta Program initial Program rectificat 762,90 187,90 762,90 787.90 762,90 787 90 762,90 787 90 27.537,25 -9.960,73 17.576,52 19037.25 -9.960.73 9.076.552 27 537,25 -9.960,73 17 576,52 2.723,22 | 503,82 3.227,04 | 0.00 74,00 0,00 7400 74,00 2.649,22 503,82 3.153,04 1.899,22 1.899,22 1.253,82 1.253,82 1.899,22 1.899,22 203,82 303,82 51,22 51,22 Pagina2/ 4

DENUMIREA INDICATORILOR Cod rand Influenta Program rectificat Cod indicator Program initial 46 Servicii recreative si sportive 47 intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement 49 67.11.03.04 67.11.05 67.11.03.01 67.11.05.03 | institutii publice de spectacole si concerte 51,22 2.649,22 3.101,82 452,60 Q O 2.648,22 452,60 3.101,82 Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE Locuinte, servicii si dezvoltare publica CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL IIBUNURI SI SERVICII CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE Din total capitol Dezvoltarea sistemului de locuinte 58 59 69.11 27.720,16 6.372,45 34.092,61 51 22 23 70.11 6.372,45 27.720,16 34.092,61 9.632,15 430,00 9.202,15 24.460,46 24.460,46 9.632,15 an A N O 9.202,15 18.088,01 18.088,01 6.372,45 6.372,45 an —l O 6 70.11.03 10.11.03.01 70.11.05 70.11.05.01 70.11.06 10.11.50 10.890,34 10.890,34 1.657,92 1.657,92 3.818,83 3.818,83 805,71 89,99 12.548,26 12.548,26 3.818,83 3.818,83 1.928,38 15.797,14 Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice Alimentare cu apa luminat public si electrificari rurale 61 |Aite servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale 62 Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE CHELTUIELI CURENTE TITLUL II BUNURI SI SERVICII CHELTUIELI DE CAPITAL | TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE Din total capitol | 1.122,67 15.707,15 63 19.11 84.11 2.363,35 9.651,85 2.363,35 9.651,85 2.334,00 2.334,00 4.317,85 4.317,85 7.288,50 3.334,00 2.334,00 1.954,50 1.954,50 OI — be O — - —_ a , 2.363,35 2.363,35 -—_] -| O Transport rutier 84.11.03 84.11.03.01 84.11.0302 2.363,35 512.02 8.551,85 650,02 156,50 | Drumuri si poduri 10 71 Transport in comun Pagina 3/4

DENUMIREA INDICATORILOR Influenta Program rectificat 1.851,33 7.745,33 Alte cheltuieli in domeniul transporturilor DIRECTOR ECONQMIC „Ar Pagina 4/4