keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 76/23.02.2018 privind aprobarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2018

23.02.2018

Hotararea Consiliului Local 76/23.02.2018
privind aprobarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2018


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având in vedere Expunerea de motive privind oportunitatea proiectului de hotărâre cu nr. SC2018 - 3816/19.02.2018, a Primarului Municipiului Timisoara - domnul Nicolae Robu;
Având in vedere Raportul de specialitate cu nr. SC2018-3816/19.02.2018, al Directiei Economice din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 19.02.2018 - Anexa la raportul de specialitate nr. SC2018 - 3816/19.02.2018;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistica, amenajarea teritoriului si patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comerţ, regii autonome si societăţi comerciale si Comisiei pentru cultura, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport si culte, din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
Având în vedere Legea bugetului de stat pe anul 2018 nr. 2/03.01.2018;
În conformitate cu prevederile art.1, art.4, alin.1, art.5, art.19, alin. 1 şi 2 si art. 20, alin.1, art. 22 alin.1 şi art. 23 alin.1 şi 2 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale modificată;
Având în vedere Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 47/01.09.2012 privind modificarea şi completarea unor acte normative şi reglementarea unor măsuri fiscal - bugetare;
Având în vedere prevederile Legii nr.52/2003 - privind transparenţa decizională în administraţia publică;
Având în vedere Procesul Verbal al şedinţei în plen a Consiliului Local din data de: 23.02.2018;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit.b) si alin. (4), lit.a) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publica locala, republicata si modificata;
În temeiul art. 45, alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publica locala, republicata si modificata;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă bugetul local al Municipiului Timişoara pe anul 2018, conform Anexei nr. 1 - Bugetul general al unitatii administrativ teritoriale pe anul 2018; Anexei nr. 2 - Bugetul local pe anul 2018; Anexei nr. 3 - Buget venituri proprii şi subvenţii pe anul 2018; Anexei nr. 4 - Program dezvoltare 2018; Anexei nr. 5 - Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile 2018.

Art. 2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Economica, Direcţia Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse, Direcţia Generala de Urbanism si Dezvoltare Urbana, Direcţia Comunicare - Relationare, Direcţia de Mediu, Direcţia Edilitara din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Generale de Urbanism şi Dezvoltare Urbană;
- Direcţiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Comunicare - Relaţionare;
- Serviciului Scoli - Spitale;
- Biroului Sport - Cultură;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Administraţiei Financiare a Municipiului Timisoara;
- Direcţiei Generale a Finanţelor Publice si Controlului Financiar de Stat
a Judeţului Timiş;
- Mass media locale.


Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
P. SECRETAR SIMONA DRĂGOI

Atasament: Expunere_motive.pdf

ROMÂNIA JUDETUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMISOARA PRIMAR NR.

EXPUNERE DE MOTIVE PRIVIND OPORTUNITATEA PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA BUGETULUI LOCAL AL

MUNICIPIULUI TIMISOARA PE ANUL 2018

Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2018

Consiliul Local al Municipiului Timisoara Avand in vedere: - Solicitarile directiilor din cadrul aparatului de specialitate al Municipiului Timisoara,

precum si a unitatilor subordonate, de necesitate in vederea cuprinderii/ suplimentarii/ redistribuirii sumelor in bugetul de venituri si cheltuieli, pentru asigurarea cheltuielilor aferente sectiunii de functionare precum si a sectiunii de dezvoltare, componente ale bugetului local;

- Legea bugetului de stat pe anul 2018 nr.2/03.01.2018; în conformitate cu Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale art. 1, art. 4 alin.1, art.5, art.19, alin.1 si art. 20 alin.1; precum şi OUG 47/01.09.2012 privind modificarea şi completarea unor acte normative şi reglementarea unor măsuri fiscal - bugetare şi Legea 215/2001 privind administraţia publică locală art. 36, alin. 2, lit. b şi alin. 4 lit. a, art. 45, alin.2, lit. a, art.63 alin.1, lit. c şi alin. 4, lit. b, art.115, alin. 1, lit b;

- Adresa nr. 2214/31.01.2018 a Directiei Generale Regionale a Finantelor Publice Timisoara, Activitatea de Trezorerie si Contabilitate Publica, privind repartizarea sumelor in conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006 a finantelor publice locale;

Tinand cont de cele enumerate mai sus, apreciez ca fiind oportuna, promovarea proiectului de hotarare privind aprobarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2018 si supun dezbaterii Consiliului Local, documentatia aferenta,.

PRIMAR DIRECTOR ECONOMIC, NICOLAE ROBU STELIANA STANCIU

Cod FO53-03,Ver.1

Atasament: ANEXA_5_PROIECTE_FINANTARE_FONDURI_EXTERNE_NERAMBURSABILE.pdf

ROMÂNIA JUDEȚUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA APROBAT, SC2018- PRIMAR PROGRAM DEZVOLTARE 2018 Nicolae ROBU Proiecte cu finantare din Fonduri Externe Nerambursabile nr.1 mii lei DENUMIREA OBIECTIVULUI TOTAL Buget Locai Fonduri externe 2018 Buget de Stat nerambursabile 0 1=2+3+4 2 3 4 TOTAL GENERAL I 1.712,03 224,79 951,67 TOTAL GENERAL II 1.712,03 224,79 951,67| 723,95 81,00 143,18 LUCRĂRI ÎN CONTINUARE - A ki 585,08 308,19 din care pe capitole Capitolul 66.02 Sănătate 780,29 66.02.06 Spitale B, Lucrări noi profesionistilor din domeniul sanatatii in i managementul pre si post natal al afectiunilor cu impact asupra mortalitatii POCU/91/4/8/107404 - SCMU Capitolul 67.02 Cultară, recreere şi religie 67.02.0304 Instituţii publice de spectacole și concerte A. Lucrări în continuare (RE)DISCOVERING EUROPE (383762-CREA-1-2017-1-HR-CULT- COOPI1) - programul Europa Creativa -| Teatrul German de Stat Timişoara (TGST) HCL 195/2017 Capitolul 68.02 Asigurări și Asistenţa Socială 68.02.13.01 Ajutor Social 924,08 0,00 143,79 924,08 0,00 143,79 7806,29| 924,08 0,00 143,79 „780,29 Dezvoltarea competentelor infantile Cod proiect 107404 ] 924,08 0,00 143,79 780,29 194,00 0,00 81.00 113,00] 194,00 0,00| 81,00 113,00 194,00 0,00 81,00 113,00 194,00 0,00 81,00 113,00| 201,45 30,18 201,43 30,18 201,45 17127 0,00 30,18| A. Lucrări în continuare Page 1

[DENUMIREA OBIECTIVULUI 9 "URB- Inclusion Faza II Programul de pCooperare URBACT III" Capitolul 70.02 Locuinte „servicii si dezvoltare publica 70.02.50 31 ii în domeniile locuințelor, serviciilor şi dezvoltării: : comunale A. Lucrări în continuare Reabilitarea infrastructurii publice urbane a malurilor Canalului Bega Timisoara, HCL 352/2010, HCL 566/2015, HCL 203/2017 SMIS 31814 Capitolul 74.02 Protecţia mediului 74.02.06 Canalizarea si tratarea apelor reziduale TOTAL d actor 2018 Buget Local Buget de Stat Fonduri exter me nerambursabile 1=243+d 201,45 171,27 0,00 __0,18 1,00 1,00 0,00 0,00 100| "000 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00) 353,30 353,30 0,00 0,00 353,30 353,30 0,00 0,06 JA. Lucrări în continuare Extinderea si modernizarea sistemului de alimentare cu apa si canalizare in judetul Timis (proiect Aquatim) HCL 364/2010 327,50 279,30 327,50 0,00 0,00 Extinderea si modernizarea sistemului de alimentare cu apa si canalizare în judetul Timis - Btapa II HCL 429/2015 (proiect Aquatim) 48,20 48,20 0,00 0,00 B. Lucrări noi Sprijin pentru pregatirea aplicatiei de finantare si a documentatiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Timis in perioada 2014-2020 (proiect Aquatim)HCL362/2017 Capitolul 84,02 Transporturi 25,80 [84.02.03 Transport ratier 25,80 0,00 0,00| 84.02.03.02 Transportul în comun 38,20 10,00 0,00 28,20 B, Lucrări noi 38,20 10,00 0,00 28,20 Page 2

DENUMIREA. OBIECTIVULUI SUMPs-Up - European Programme for Accelerating the Take-up of Sustainable Urban Mobility Plans - HCL 16/2018 TOTAL 2018 Buget Local Buget de Stat Fonduri externe nerambursabile Page 3

Atasament: anexa_4_cu_amendamente.pdf

Anexa fit L ROMÂNIA (aL 36 [23 2 28 JUDEȚUL TIMIŞ APROBAT, MUNICIPIUL TIMIȘOARA PRIMAR SC2018- 48/6/4302 2048. Nicolae ROBU PROGRAM DEZVOLTARE 2018 INVESTITII nr.1 cu amendament CL Ip / SD 01 08 mii lei SURSE PROPRII TOTAL BUGET BUGET DENUMIREA OBIECTIVULUI 2018 STAT (ale inst. LOCAL subordonat Credit de angajament TOTAL GENERAL LUCRĂRI ÎN CONTINUARE - A LUCRĂRI NOI -B [DOTĂRI INDEPEND. SI ALTE INV. - C 274.486,66 70.421,12 44.963,37 159.102,17 1.145,00 272.785,32|__1.106.304,83 0,00) _70.421,12 17.058,67 43.818,37| _828.064,60 158.545,83 TOF 145, 6 185.3 83 din care pe capitole FI Capitolul 51.02 Autorităţi Executive şi Acţiuni Externe 7.685,97 0,00 0,00 7.685,97 3.028,49 51.02.01.03 Autorităţi executive 7.685,97 0,00 7.685,97 0,00 2.000,00 0,00 0,00 = 1.638,49 2.000,00 1.638,49 A.Lucrări în continuare Extindere si reabilitare imobil situat pe str. V. Alecsandri nr.1 Timisoara HCL 79/2016 2.000,00 0,00 0,00 797,00 0,00 Reamenajare camera 30 din cladirea PMT b-dul C.D.Loga nr.1 HCL 218/2016 797,00 000| 0,00 791,00| 0,00 C. Dotări independente şi alte investiţii E SE 0,00 0,00 4.888,97 1.390,00 b. Dotări independente 3.747,60 0,00 0,00 3.747,60 Dotari Directia Fiscala 199,35 ol 0,00 Dotări Primărie — 3 oral B. Lucrări noi 199,35 3.397,12 Echipament de monitorizare şi măsurare topografică video aeriană tip Dronă | 49,98 0,00 0,00 49,98 Terminal mobil cu localizare prin poziţionare globală 101,15 0,00 0,00 101,15 c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de IN prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente vasl obiectivelor de investiţii 1.141,37 0,00 0,00 114137| 1.390,00 Page 1

SURSE DALI+PT+AC Reamenajare camera 30 din cladirea PMT b-dul CD Loganr 1 DALI+PT Rabilitare acoperis imobil si instalatie de incalzire centrala VILA BISTRA -Poiana Marului Documentatie privind analiza de risc la securitatea fizica a cladirii situate B-dul C. D. Loga nr. 1- PMT PROPRII DENUMIREA OBIECTIVULUI TOTAL BUGET (ale inst. 2018 STAT subordonat e) _ 0 1=2+3+4 2 Sistem infogeografic de administrare a PMT (+ registru spatii verzi) 350,00 0,00 0,00 DALI+PT Reabilitare fatada imobil Piaţa Libertăţii nr.1 (str. V. Alecsandri - str, Ungureanu) 147,00 0,00 0,00 DALI+ET+AE+DTAC+P.T. "Reabilitare fațadă şi înlocuire tâmplărie exterioară la corp clădire Primăria Municipiului Timişoara din B-dul C.D.Loga, nr.1" 294,53 0,00 0,00 25,00 3 PL + | BUGET LOCAL 350,00 147,00 294,53 25.00) jDocumentatie pentru avizare si autorizare ISU a cladirii situate B-dul C. D. Loga nr.1 -;PMT Capitolul 61.02. Ordine publică şi siguranţa națională 61.02.03.0rdine publică 61.02.03.04 Poliţie locala 1.655,99 150,00 1.655,99 S > e e E = 0,00 1.655,99 7.655,99 3.401,10 angajament Credit de 1,390,00 0,00 0,00 3.401,10 3.208,75 0,00 0,00 3.401,10 C. Dotări independente şi alte investiții 0,00 3.401,10 DALI pentru Extindere si modernizare cladire b.Dotări independente 0,00 0,00 3.208,75 0,00 Dotari 3.208,75 0,00 0,00| 3.208,75 Studii'şi proiecte 192,35 0,00 0,00 192,35 SF-+PT (inclusiv avize) pentru "Monitorizare video Canal Bega si zone limitrofe" 150,70 0,00 0,00 150,70 0,00 DPLT 35,70 0,00 0,00 35,70 0,00 Cheltuileli pentru elaborarea proiectului si a altor studii aferente,inclusiv avize pt. "Iluminat de siguranta, marcare cai de evacuare si marcare hidranti la sediul DELT” 5,95 0,00 0,00 5,95 0,00 Page 2

DENUMIREA OBIECTIVULUI a TATI 0 1=2+3+4 2 61.02.05. Protecţie Civilă 4.254,89 0,00 C. Dotări independente şi alte investiții 4.254,89 0,00 b. Dotări independente 4.254,89 0,00 Dotări 4.254,89 0.00 Capitolul 65.02 Învățământ 29.321,45 1.145,00 65.02.03 Învățământ preşcolar şi primar 0,00 65.02.03.01. Învăţământ preşcolar 1.680,72 0,00 B. Lucrări noi 905,50 0,00 Gradinita PP33 - Extindere grădiniță existentă în regim de înălțime P+1E+M, reparații şi reabilitare termică corp existent HCL 299/28.07.2017 231,00 0,00 Reabilitare termica prin montare termosistem pe fatada Gradinitei P.P. 27, str. Brindusei, nr. 15 HCL 114/2015 306,50 0,00 Reabilitare termica prin montare termosistem pe fatada Gradinitei P.P. 11, str. Versului, nr. 2 HCL 113/2015 368.00 0.00 C.Dotări independente şi alte investiţii 175.22 0,00 A. Achiziţii imobile 70,00 0,00 Achiziţie imobil din str. Odobescu nr. 56 în care funcţionează Grădiniţa cu program prelungit nr. 14 HCL 20,00 0,00 Achiziţie imobil situat în Timişoara str. Iosif Vulcan nr.1 în care funcționează Grădiniţa cu program prelungit nr. 44 HCL 50.00 0.00 b. Dotări independente 367,47 0,00 [Dotari invatamant prescolar 367.47 0.00 c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a 337,75 0,00 [Audit energetic+Expertiza locala corp vechi+DALI+SF+PT+AC Extindere Gradinita PP33 110,85 0,00 SURSE POE BUGET Credit de (ale inst. LOCAL | subordonat 6) 3 4 5 0,00 4.254,89 0,00 0,00 4.254,89 0,00 0,00 4.254,89 0,00 0,00 4.254,89 0,00 35,.00| _28.141,45 93.121,19 0,00[ 1.680,72]. 3.000,00 0,00 1.680,72 3.000,00 0,00 905,50 3.000,00 0,00 231,00 3.000,00 0,00 306,50 0,00 0,00 368,00 0,00 0.00 775,22 0,00 0,00 70,00 0,00 | 20,00 0,00 0,00 50,00 0,00 0,00 367,47 0,00 0,00 367,47 0,00 0,00 337,75 0,00 0,00 110,85 0,00 Page 3

DENUMIREA OBIECTIVULUI ET+DALI+PT+DTAC+DDE+CS+AC Reparatii capitale cladiri si inprejmuire pe amplasamentul situat in Timisoara str.Crisan nr.21-23(Gradinita Carla Peltz) Expertizare si reconstituire Carte Tehnica la imobilele apartinand unitatilor de invatamnt prescolar ( Gradinite: PP nr. 22, PP nr. 27, PP nr. 48, PP nr.53) Timisoara SF+PT+DDE — Sală de sport - Gradinița cu Program Prelungit nr. 32 de pe strada Brăiloiu nr.2 (zona Girocului) SF+PT+DDE — Construirea unei creşe cu gradiniță în cartierul Soarelui SF+PT+DDE — Construirea unei grădiniţe în Zona Steaua 65.02.04 Învățământ secundar 65.02.04.01 Învățământ secundar inferior II -27.640,73 TOTAL 2018 121,90 20,00 20,00 A. Lucrari in continuare BUGET STAT 0,00 Reabilitare Sala Sport Sc. Gen. 18 HCL 12/2015 B. Lucrari noi Extindere şcoală cu regim P+2E Şcoala Gimnazială nr.16 , str.„Bucureşti nr. 11 HCL13/2015, HCL 499/2017 SURSE PROPRII (ale inst, subordonat 0,00 Realizare mansarda la corpurile existente in regim P+IE si P+2E - etapa I Sc.Gimnaziala Reabilitare acoperiş tip şarpantă (corp C2) la Şcoala Gimnazială nr.19, Bv, Cetăţii nr.24 Timişoara HCL 215/2015 Construire sala sport la Scoala Generala nr. 25 8.008,99 0,00 1.093,13 0.00 0,00 1.093,13 0,00 0,00 3.845,17 0,00 0.00 122,00 0.00 0,00 ( Generala). 25, Timisoara, str. Cosminului 42 HCL 110/2015, HCL 402/2015 HCL 498/2017 416,00 0,00 0,00 336,16 0,00 0,00 300,00 0,00 0,00 HCL 115/2015 Page 4 Credit de BUGET ; angajament LOCAL 26.460;13[ 0.00 8.008,99 29.209,22 1.093,13 0,00 1.093,13 0,00 3.845,17 29.209,22 722,00 3.000,00 416,00 1.000,00 336,16 0,00 300,00 5.909,22

DENUMIREA OBIECTIVULUI 0 (Reabilitare termica prin montare termosistem pe fatada Scolii Generale nr. 25, str, Cosminului, nr. 42 HCL 109/2015 Reabilitare termica prin montare termosistem pe fatada Scolii Generale nr. 24, str. Brandusei nr. 7 HCL 108/2015 [Reabilitare termica prin montare termosistem pe fatada Scolii Generale nr.2, str. Mures, nr. 8 HCL 112/2015 Modernizare terase circulabile existente, montare termosistem la fatade si extindere scoala generala corp A,B si C, cu doua corpuri D si E in regim D+ P+2E Scoala Gimnaziala nr, 30, str. Astrilor nr. 13 C, Dotări independente şi alte investiții SURSE TOTAL BUGET fate inst, 2018 STAT subordonat e) 1=2+3+4 2 3 419,20 0,00 0,00 585,40 0,00 0,00 484,41 0,00 0,00 582,00 0,00 0,00 3.070,69 a. Achiziţii imobile Achiziţie teren în suprafață de 427 mp, situat în str.Gorniştilor nr.6, în vederea asigurării aceesului în incinta Şcoli gimnazială nr. 27 a maşinilor de pompieri şi a unor utilaje pentru executarea lucrărilor de construcţii b. Dotări independente Dotari 0,00 Achizitie containere modulare cu destinația de spații de învățământ pentru 6 sali de clasă la Şcoala Gimnazială nr.30, str.Aştrilor ,nr.13, Timişoara” c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente SF+PT+DDE — Construirea unei Săli de sport la Şcoala generală nr. 19 Bulevardul Cetatii Spor de putere la Scoala gen. 30 SF+PT+DDE — Construirea unei Şcoli cu clasele 1-VIII în Calea Aradului 50,00 0,00 1.993,24 0,00 0,00 1,500,58 0,00 0,00 492,66 0,00 0,00 1.027,45 0,00 0,00 20,00 0,00 0,00 300,00 0,00 0,00 300,00 20,00 0,00 0,00 Page 5 BUGET Credit de LOCAT. angajament 4 5 419,20 0,00 585,40 0,00 484,41 0,00 582,00 19.300,00 n 50,00 0,00 1.993,24 0,00 1.500,58 0,00 492,66 0,00 1.027,45 20,00 20,00 0,00

DENUMIREA OBIECTIVULUI TOTAL 2018 Gimnaziala nr.13” din Timişoara „str. Muzicescu, ar. 14 D.A.LI+P.T. Extindere corp cladire C4 Scoala Generala nr.7, str.LI de la Brad, nr.2, Timisoara Expertizare si reconstituire Carte Tehnica la imobilele apartinand unitatilor de invatamant secundar inferior ( Scoala Gimnaziala nr.2, Scoala generala nr. 12 „Școala Gimnaziala nr.21, Scoala gimnaziala nr. 24, Scoala generala nr. 27, ) Municipiul Timisoara SF+DALI construire cladire pentru relocare Centrala termica si modificare instalatii aferente 1=2+3+4 SF+PT Construire corp P+IE la Scoala la Scoala Gimnaziala nr. 20, Str. Martir Radu Constantin nr.23 6,60 BUGET STAT SURSE PROPRII (ale inst. subordonat BUGET LOCAL Credit de angajament 0,00 65.02.04.02 Învățământ secundar superior 19.631,74 A. Lucrări în continuare 316,56 0,00 0,00 0,00 6,60 Expertiza + DALI reabilitare acoperis la Scoala generala nr. 19, str. Avran Iancu nr. 5, Timisoara 8,50 0,00 0,00 8,50 SF+PT realizare 6 Sali clasa in spatii modulare de invatamant, inclusiv utilitati, pe amplasamentul Şcolii Generale nr. 7 15.25 0.00 0.00 15.25 SF+PT realizare 12 Sali clasa in spatii modulare de invatamant , inclusiv utilitati, pe amplasamentul Şcolii Generale nr. 19, By Cetatii pr. 24 30,50 0,00 1.145,00 18.451,74 Reabilitare constructii si instalatii la corp cladie atelier Colegiul Tehnic Regele Ferdinand str.Renasrerii nr.24/A HCL 301/2015 316,56 316,56 0,00 B. Lucrări noi 3.245,00 Page 6 0,00 0,00 1.145,00 0,00 2.100,00 60.511,97

DENUMIREA OBIECTIVULUI SURSE PROPRIU (ale inst. subordonat e) BUGET LOCAL Credit de angajament Reabilitare corp cladire scoala D+P+2E din Timisoara, str. Regele Carol nr.11 colt cu str. Dragalina nr.8 (înlocuire acoperiş nou) la Lic. De Arte Plastice Timişoara" cf. HG 673/2017) |Mansardare scoala P.+LE. pentru amenajarea 4 sali de clasa, rezultind P.+1E.+M.la Liceul Vlad Tepes” din Timişoara, str. Surorile Martir Caceu(fosta Negoiu), nr. 47 HCL 400/2015, HCL 243/2017 Construire corp 2 al Liceului Teoretic Nikolaus Lenau pentru Şcoala Gimnazială Nikolaus Lenau, Timişoara, str.Popa Şapcă, nr.5 HCL 398/2015 1.145,00 1.000,00 1.145,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 HCL Dotari 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 50.507,80 Extindere corp cladire scoala cu corp S(teh) +P+3E Colegiul Tehnic Regele Ferdinand, str. Renasterii nr.24/A HCL 237/2014 100,00 0,00 0,00 100,00 2.907,70 C. Dotări independente şi alte investiții 16.070.18 0,00 35,00) 16.035,18 a Achiziţii imobile 9.100,81 0,00 0,00) 9.100,81 0.00 Achizitie imobile in care functioneaza Colegiul National Banatean si Liceul Teoretic D. Obradovici , Bv. 16 decembrie 1989 nr.26 HCL 205/2016 9.020,81 0,00 0,00j 9.020,81 0,00 Achizitie imobil in care functioneaza cantina si spalatoria Colegiului Tehnic de Vest, Bv. 16 [Decembrie 1989 nr.30 80,00 0,00 0,00 80,00 0,00 b. Dotări independente 5.509,00 0,00 35,00| 5.474,00 0,00 5.509,00 0,00 35,00 5.474,00 0,00 c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii 1.460,37 0,00 000| 1.460,37 400,00 DALT+PT “Extindere, etajare, modificari interioare si exterioare la cladirea D+P existenta a fostei gradinite PP14 in Cladire P+1E, bazin de innot si sala de sport.” din Timisoara, Bulevardul 16 Decembrie 1989 90,00 0,00 0,00 90,00 0,00 Page 7

DENUMIREA OBIECTIVULUI SF — Construirea unui teren de sport în incinta Colegiului Naţional Bănățean Documentatie tehnica pentru conformare in vederea obtinerii autorizatiei de securitate la incendiu la Colegiul National C.D.Loga SURSE PROPRII (ale inst. subordonat Credit de angajament 54,00 0,00 0,00 54,00 0,00 Documentatie tehnica pentru conformare in vederea obtinerii avizului de securitate la incendiu la Corp A Lic, W. Shakespeare corp I. L. Caragiale, nr.6 20,00 0,00 0,00 20,00 0,00 D.A.L.I +PT.Reabilitare fatade si invelitoare Colegiul LC.Bratianu , P-ţa Huniade nr.2 33,00 0,00 0,00 33,00 0,00 SF+ PT realizare 12 Sali clasa in spatii modulare de invatamantnt, iclusiv utilitati, la Liceul Teoretic "Grigore Moisil" -amplasament Gheorghe Doja nr, 27-29 POPE BATE 30,50 0.00 0.00 30,50 0,00 SF+PT Constructii modulare pentru 6 Sali de clasa, inclusiv utilitati la Liceul Waldorf 15,00 0,00 0,00 15,00 0,00 D.A.LI+P.T.-Reabilitare termica cladire internat Liceul Teoretic Bela Bartok 1832 0.00 0.00 18,32 0.00 Actualizare „D.A.LI+P.T, "Reabilitare constructii, instalatii si utilitati clădire Scoala Grup Şcolar "Emanuil Ungureanu" Piata Huniade nr. 3, Timisoara, judet Timis 65.00 0.00 0.00 65-00 000 DALI Creşterea eficienței energetice prin reabilitare termica constructii si instalatii la Colegiul Tehnic "HENRI COANDĂ" str. Brediceanu nr.37 145,00 0,00 0,00 145,00 0,00 DALI Creşterea eficienței energetice prin reabilitare termica constructii si instalatii Liceul Tehnologic de Industrie Alimentara 109,00 0.00 0,00 109,00 0,00 ET+DALI+PT Reabilitare corp cladire scoala [D+P+2E (înlocuire acoperiş nou) din Timisoara, str. Regele Carol nr.11 colt cu str. Dragalina nr.8 165,15 0,00 0,00 165,15 0,00 Page 8

DENUMIREA OBIECTIVULUI [Expertizare+DALI reabilitare acoperis la Liceul Teoretic J.L.Calderon (corp fosta Scoala Generala nr. 28) str.C. Salceanu, 11” Timisoara Expertiza corp sala sport si biblioteca” Liceul Teoretic Grigore Moisil, P-ta Balcescu, nr, 2-3, Timisoara „Expertizare + AE + DALI + PT Reabilitare corp cladire internat apartinand Liceu Henri Coanda”, din Timisoara, str. Brediceanu nr, 35-39 Expertizare si reconstituire Carte Tehnica la imobilele apartinand unitatilor de invatamant superior: (Liceul Tehnologic Transporturi Auto,Colegiul [Tehnic "Electrotimis", Liceul Teoretic "W. SHAKESPEARE", Colegiul Economic "F. S. INITII"), Timişoara Capitolul 66.02 Sănătate SURSE PROPRII (ale inst. BUGET LOCAL Credit de angajament 62.440,85 66.02.06 Spitale A. Lucrări în continuare 62.440,85 oo 23.144,59 0,00 203,80 0,00 0,00 203,80 62.069,51 62.069,51 0,00) _23.144,59 Statie de epurare ape uzate, rețele de canalizare de incinta şi lucrări rutiere de incinta la Spitalului de Boli Infectioase si Pneumoftiziologie "Victor Babes"HCL 303/25.06.2015 Modernizare stație de abur la Spitalul de infectioase si pneumoftizologie V.Babeş, str.Ghe.Adam, nr.13 HCL 302/2013 4.893,78 PI = 4.893,78 10.000,00, 10.000,00 10.000,00 53,25 0,00 53,25 Reabilitare imobil Clinica ORL + lift, la Spitalul Clinic Municipal de Urgenta, B-dul Revolutiei nr.6 Timisoara HCL 452/30.10.2015 1.006,17 0,00 Page 9 0,00 0,00 1.006,17 0,00

DENUMIREA OBIECTIVULUI Construire si montare lift persoane imobil Clinica de Oncologie , Spitalul Clinic Municipal de Urgenta , str. V. Babes nr.22 Timisoara HCL 451/30.10.2015 Extindere Corp B, sectiile chirurgie, prematuri si laborator pneumoftiziologie si reabilitare cladire existenta la Spitalul "Louis Turcanu'"din Timisoara „str. I. Nemoianu - Dr. L. Gabor, colț cu str. Braila HCL 124/2013 PT +Executie " Extindere SCMUT cu un corp constructie pentru un nou laborator de Radioterapie si acces principal pentru vizitatori si ambulatoriu” HCL 484/20.12.2017 B. Lucrări noi 2.306,24 TOTAL 2018 2 17,000,00 2. | 2306, 24 C. Dotări independente şi alte investiții BUGET STAT subordonat |] 9 SURSE PROPRII (ale inst. 3 0,00 0,00 BUGET LOCAL 17.000,00 2-306,24 2.306,24 Credit de angajament 0,00 36.618,68 0,00 a.Achizitii imobile + 6.990,02 371,34 0,00 50,00 Achiziţie imobil situat în Timișoara Bv. Revoluției 1989 nr. 12 în care funcționează Clinica de Cardiologie Ascar din cadrul 50,00 0,00 Spitalului Clinic Municipal de Urgrnţă 50,00 0,00 0,00 50,00 b. Dotari independente 35.228,51 0.00 325,41) [DOTARI Spitalul Clinic de Urgenta pentru copii Louis Turcanu” 11.301,91 0,00) 256,00] 1.045,91 DOTARI Spitalul Clinic Municipal de Urgenta Timisoara 11.959,82 0,00 69,41| 11.890,41 Dotari Spitalul Clinic Boli Infectioase si |. Pneumoftiziologie Victor Babes 11.966,78 0,00 000| 11.966,78 c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii 7151 0.00 45.03 1.665,58 - bă 2 bă pentru un nou laborator de radioterapie cu acces principal pentru vizitatori (SCMUT) 1 SF Extindere SCMUT cu un corp constructie 45,93 0,00 45,93 Page 10 0,00

DENUMIREA OBIECTIVULUI 0 Documentatie pentru avizare si autorizare ISU la Spitalul V. Babes (Spital V. Babes) Documentatie pentru evaluarea de risc la securitate fizica la Spitalul V. Babes (Spital V. Babes) SF Realizare Centrul Oncologic de terapie personalizata "dr. Victor Babes" la Spitalul de boli infectioase Victor Babes, Timisoara DALI+PT reparatii capitale corp cantina la Spitalul Clinic de Urgenţe pentru copii "Louis Țurcanu" din Timişoara Proiect complex de investiţii +PT Extindere si modernizare ansamblu construit existent la Spitalul de Boli Infectioase si Pneumoftiziologie dr. V. Babes Timisoara, etapa I - Extindere compartiment de recuperare medicala respiratorie 1 TOTAL BUGET 2018 STAT 1=2+3+4 2 75,00 14,10 134,75 90,30 73,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SURSE PROPRII (ale inst. subordonat e) 3 0,00 0,00 0,00 0,00 D.A.L.L«Creşterea eficienţei energetice prin reabilitare construcţii și instalaţii la Spitalul clinic nr.4 V.Babeș Timişoara la corpurile C2-7 din CF - respectiv corpurile Administrativ, Laboratoare,Spital Infecţioase | și II şi Spălătorie, Farmacie, Atelier, Centrală Termică” din Timişoara, str. Ghe. Adam, nr. 13 = 137,00 Studiu topografic de acces aerian pentru Realizare platforma de aterizare elicopter la Spitalul Clinic de Urgenta pentru copii "Louis Turcanu" Timisoara ET+ audit energetictDALI+SF+PT+DDE Refunctionalizare, reabilitare si realizare pasarela circuit septica la corp vechi Spital Louis Turcanu, din Timisoara str, Nemoianu - Dr.Liviu Gabor colt cu str. Braila 160,00 57,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 73,99 BUGET LOCAL Credit de angajament 4 | sI 75,00 14,10 134,75 90,30 137,00 160,00 57,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SF +PT Maternitate SCMU Timisoara si Corp Administrativ 500,00 Page 11 0,00 0,00 500,00 0,00

DENUMIREA OBIECTIVULUI Proiect complex de investitii ( inclusiv ET)+PT(inclusiv DDE)+DTAC+anexe Extindere in regim D+P+2E, reabilitare, modernizare şi echiparea ambulatoriului de specialitate al Clinicii de Recuperare, Medicină Fizică şi Balneologie Timișoara din cadrul Spitalului Clinic Municipal de Urgenta Timisoara, prin supraetajare cu 2 nivele a corpului B DALI (inclusiv ET) + P.T.E. (inclusiv DDE) + PAC, + anexe — "Reabilitarea, modernizarea, reamenajarea şi dotarea Ambulatoriului Integrat Oftalmologie din cadrul Spitalului Clinic Municipal de Urgenţă” Proiect mixt de investitii (inclusiv ET) + PTE (inclusiv DDE) + PAC + anexe — “Reabilitarea, extinderea și dotarea infrastructurii Ambulatoriului O.R.L. din cadrul Spitalului Clinic Municipal de Urgenţă" SURSE TOTAL BUGET II 2018 STAT | (19 inst subordonat 1=2+3+4 248,00 82,22 6) BUGET LOCAL Credit de angajament Capitolul 67.02 Cultură, recreere şi religie 93,10 22.336,36 67.02.03.04 Instituţii publice de spectacole şi concerte A. Lucrări în continuare 7.209,72 255,62 0,00 150,00 2 3 4 5 0,00 0,00 248,00 0,00 0,00 0,00 82,22 0,00 0,00 0,00 93,10 0,00 0,00 150.00| 22.186,36 30.412,00 7.059,72 23.714,00 255,62 500,00 Refunctionalizarea cladirilor ce apartin Palatului Culturii, Piata Victoriei HCL 286/2008 B. Lucrări noi 255,62 1.000,00 0,00 0,00 255,62 500,00 Refunctionalizare cladire din functiunea de spital de dermatologie in cladire cu functiunea de spatiu multicultural HCL 403/2015,HCL 201/2016 — 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 23.214,00 1.000,00 0,00 0,00| 1.000,00 23.214,00 C. Dotări independente şi alte investiții 5.954.10 0,00 150,00 5.804,10 oa b. Dotări independente 3.181,35 0,00 150,00 3.031,35 0,00 Dotări Teatrul German 980,00 0,00 0,00 980,00 0,00 Dotari Teatrul Maghiar 1.891,35 0,00 000| 1.891,35 0,00 [Dotari Filarmonica 310,00 0,00 150,00 160,00 0,00

DENUMIREA OBIECTIVULUI c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii DALI+PT Reabilitare termica si reamenajare partiala nivel parter corpuri Al, A2 si B ale Palatului Culturii DALI+PT Consolidare, conservare si refunctionalizare - Sala de spectacol Sinagoga Fabric, Timisoara DALI +PT Refunctionalizarea fostelor ateliere scoala ale Colegiului Tehnic LC.Bratianu (fost MIU), cu spatii de creatie pentru Teatrul German de Stat Timisoara Revizuire/actualizare DALI + PT Refunctionalizare cladire din functiunea de Spital de Dermatologie in cladire cu functiunea de Spatiu Multicultural [DALTI+PT Conservare si punere in siguranta a balconului de la etajul 1, str. Alba Tulia-Palatul Culturii-Teatrul Maghiar DALT+PT Reabilitare Scena de spectacole din Parcul Rozelor: structura metalica, prelata PVC, turnuri laterale, podea scena,anexe cabine,alte 2.772,75 160,08 200,00 133,88 108,00 11,90 = SURSE PROPRII (ale inst. subordonat e) 0,00 0,00 0,00 0,00 160,08 0,00 0,00 0,00 0,00 _ 0,00 0,00 000| 0,00 _ 2.772,75 200,00 133,88 108,00 11,90 24,99 amenajari in perimetrul scenei 24,99 DALITPT Reabilitare si refunctionalizare imobil Filarmonica Banatul, str. CD Loga nr.2, Timisoara (etapal:consolidari structura de rezistenta,acoperis, constructii-instalatii exterioare-interioare; etapa 2:refunctionalizari spatii, lucrari de modelare a salii cf unui studiu acustic,marirea scenei, refunctionalizare acceselor si evacuarilor,circulatiei verticale) 500,00 0,00 0,00 — 0,00 0,00 Expertiza / Autorizare de securitate la incendiu pentru cladirile ce apartin Palatului Culturii, Piata Victoriei 1 60,00 0,00 0,00 500,00 60,00 Credit de angajament 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Page 13

DENUMIREA OBIECTIVULUI 0 Consultanta / DALI+PT Refunctionalizare imobil pentru Centru Cultural”Turnul de apa” Iosefin, str, Gh.Baritiu DALI+PT Reabilitare imobil Cinematograful Timis, Piata Victoriei,nr.7( fost Bulev.30 Decembrie,nr.7) Timisoara DALI+PT Reabilitare imobil Cinematograful Arta(sala spectacole si gradina de vara), str. Iancu Vacarescu, nr.18, Timisoara DALI+PT Reabilitare imobil Cinematograful Studio, str. Nicolaus Lenau „nr.2, Timisoara DALI+PT Reabilitare imobil Cinematograful Dacia, str. Burebista „nr.7, Timisoara DALI+PT Reabilitare imobil Cinematograful Victoria, str. C.Porumbescu nr.2, P-ta IN.Balcescu nr.7-8,Timisoara DALI+PT Reabilitare imobil Cinematograful Fratelia, str. Izlaz nr.40,Timisoara DALI+PT Reabilitare imobil Cinematograful Freidorf, str. N.Andreescu, nr.97, Timisoara Consultanta/ SF+PT "Centrul Arta Tehnologie Experiment" DALI +PT Reabilitare constructii si instalatii la Galeria Flelios, P-ta Victoriei nr.6 67.02.03.30 Alte servicii culturale C. Dotări independente şi alte investiții SURSE PROPRII (ale inst. subordonat e) 0,00 0,00 Page 14 Credit de angajament

DENUMIREA OBIECTIVULUI Realizare replica din bronz " Bust E. Ungureanu" si amplasarea lui pe soclul din Piata Huniade nr.3 Timisoara 67.02.03.06 Casa de cultură Dotări independente Dotări Casa de Cultura 67.02.05.01 Sport A. Lucrări în continuare Sala Polivalenta Universitatea Politehnica 2500 locuri, str.Dr.Podeanu,nr.4 cofinantare UPT HCL nr.134/14.03.2013 HCL nr.196/04.04.2013; HCL nr.344/2015 C. Dotări independente şi alte investitii C. Dotări independente şi alte investiții 363,00 363,00 3.030,85 1.000,00 1.000,00 363.00| 0.00| 0,00 0,00 0,00 3.030,85 SURSE PROPRIU (ale inst. subordonat e) 3 Credit de angajament 363,00 000| 000| 36300] 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 363,00 0,00 363,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 2.030,85 1.000,00 2.030,85 c. Studii şi proiecte 1.791,87 0,00 0,00 1.791,87 1.000,00 SF+PT Complex sportiv zona Lipovei (bazin de înot acoperit , bazin in aer liber, teren de tenis, teren multifunctional alte amenajariexterioare) str. Verde, Silistra-zona Lipovei 178,27 0,00 0,00 178,27 0,00 SF+ PT Zona sportiva si de agrement Calea Buziasului:bazin de înot acoperit , bazin in aer liber, teren rugby/fotbal, tribune , alte amenajari exterioare, str. N.D. Cocea, str. Legumiculturii, str. Recoltei 510,12 0,00 0,00 510,12 0,00 SF+PT Zona sportiva si de agrement Calea Sagului (bazin de înot acoperit , bazin in aer liber, teren de tenis,alte amenajari exterioare), str. P.Constantinescu, Alee Dedeman 254,00 0,00 0,00 254,00 0,00 SF+PT+DDE —Construirea unui teren de sport multifuncțional în zona Freidorf 50,00 0,00 0,00 50,00 0.00 Documentatii tehnice constituire Carte Tehnica la Sala Sporturilor "Constantin Jude" (Olimpia),Aleea FC Ripensia nr.1] 55,00 0,00 0,00 55,00 0,00 Expertiza +PT Autorizare siguranta la incendii la Sala Sporturilor"Constantin Jude'"(Olimpia) , Aleea FC Ripensia nr. 11 45,00 0,00 0,00 45,00 0,00 Page 15

DENUMIREA OBIECTIVULUI SF/ DALI+PT Reabilitare Complex sportiv Bega( centrala termica,statia de filtrare si tratare a apei la bazinul de inot, extindere corp cladire existenta cu anexa vestiare), str. Intrarea Zanelor nr.2 SURSE PROPRII (ale inst. subordonat e) 54,60 0,00 0,00 SF+PT Construire terenuri de sport multifunctionale de minifotbal / baschet/handbal -transa 1, 4 terenuri 62,88 0,00 0,00 DALI+PT Reabilitare si refunctionalizare baza sportiva str.Splaiul Tudor Vladimirescu 17a 40,00 0,00 0,00 DALI+PT Reabilitare Baza sportiva Adrian Stoicov instalatie iluminat- nocturna, amenajari exterioare), Aleea FC Ripensia 15,00 0,00 0,00 DALI+PT Reabilitare Baza sportiva rugby (terenuri gazon iarba,sistem irigare, tribuna, anexe), str.Pictor Aman, nr.11 Ripensia 27,00 0,00 0,00 SF+PT Sala Polivalenta 16000 locuri, Timisoara 400,00 SF Aquapark - Ovidiu Balea, Calea Torontalului, 0,00 0,00 54,60 62,88 40,00 15,00 27,00 400,00 100,00 Credit de angajament 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 Dotari Sala Sporturilor Constantin Jude - Padurea Bistra sau alta locatie. 100,00 0,00 0,00 b. Dotări independente 238,98 0,00 0,00 238,98 0.00 suprafata sintetica de joc 2 17,30 0,00 0,00 17,30 0,00 Dotari Sala Sporturilor Constantin Jude (Olimpia) 52,87 0,00 0,00 52,87 0,00 (Dotari pentru Baza Sportiva Adrian Stoicov 113.01 0.00 0.00 113.01 0.00 Dotari Complex Sportiv Bega 55,80 0,00 0,00 55,80 0,00 67.02.05.03 Întreţinere grădini parcuri zone verzi, baze sportive și de agrement 1.643,41 0,00 0,00| _11.643,41 5.698,00 A. Lucrări în continuare 6.921,13 0.00 000| 6.921,13 0,00 Reconstrucția ecologica a bălții de pe strada Lămâiţei HCL 260/29.06.2010 650 0.00 0.00 6.50 0.00 Page 16

DENUMIREA OBIECTIVULUI Modernizarea Parcului Scudier ( Central) HCL 291/2015 Modernizarea Parcului Alpinet HCL 464/2010 B. Lucrări noi Amenajare pista skateboard in Parcul Central din Municipiul Timisoara HCL 404/2014 Modernizarea Parcului Cetății (Civic) HCL 78/2016 C. Dotări independente şi alte investiții b. Dotări independente Dotari pentru Gradina Zoologică ec. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii SF+PT +CS+DE+DTAC Amenajare loc de joaca si zona verde adiacenta str. Paul Constantinescu DALT+PT+CS+DE+DTAC Modernizarea Scuarului Piata Crucii DALI +PT Modernizare Parcul Scudier (Central) DALI +PT+CS+DE+DTAC Modernizare Parcul Cetăţii (Civic) DALI+PT+CS+DE+DTAC Modernizarea Parcului Copiilor Ion Creanga SF+PT "Amenajare pare Zona Lunei" TOTAL 2018 6.168,29 4.207,99 1.307,99 2.900,00 SF+PT Reamenajare Scuar Piata Alexandru Mocioni 15.00 75,00 DALT+PT "Reabilitare Ceas Floral" 25,00 746,34 16,65 16,65 59,50 36,90 2,98 3,81 89,25 0,00 SURSE PROPRII (ale inst. subordonat e) 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 BUGET LOCAL 6.168,29 146,34 1.307,99 2.900,00 Doo) 1665) o40) 16,65 59,50 36,90 2,98 3,81 15,00 0,00 Credit de angajament 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

DENUMIREA OBIECTIVULUI SF "Amenajare spații verzi cu piste de biciclete şi alei de promenadă pe coridorul natural situat între Pădurea Verde și Bazinul din incinta Azur de-a lungul canalelor de desecare”. SF "Transformarea zonei degradate din Pădurea Verde (partea vis-ă-vis de Institutul de Boli Cardiovasculare Timişoara) în Pădure — Parc” şi loc de recreere prin amenajarea accesului pietonal şi velo nemotorizat şi realizarea unui traseu ecologic, monitorizarea, protecția şi conservarea biodiversității di - "Ami 1 1 în Studiu enajament Silvic 11,70 67.02.06 Servicii religioase C. Dotări independente și alte investiții c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii DALI+PT Reabililitare instalatie termica interioara si realizare punct termic la imobilul Biserica Millennium Piata Romanilor nr.2, "Timisoara EXPERTIZA TEHNICA cu solutii de consolidare pentru imobil Biserica Millennium „Piata Romanilor nr.2, Timisoara 68.02.04 Asistenta acordata persoanelor in... vârstă c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii 0 SURSE PROPRII (ale inst. subordonat e) „00 0,00 0,00 0,00 39,38 0,00 0,00 Credit de angajament

DENUMIREA OBIECTIVULUI SF+ PT Camin pentru Persoane Vârstnice Timisoara”. 68.02.05 Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati 68.02.05.02 Asistenta sociala in caz de invaliditati Dotări Serviciul pentru Protectia Persoanelor cu Handicap Dotari creşe c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii C. Dotări independente și alte investiții 57.53 5 Dotări independente 68.02. M Crese n | 88600 C. Dotări independente şi alte investiții 886,00 b. Dotări independente SURSE TOTAL | BUGET ale inst, BUGET 2018 STAT es | LOCAL subordonat e) 0,00 0,00 57,53 0,00 0,00 57,53 57,53 000| 00 destinaţia creşă, str, Cocea destinaţia creşă, Zona de Nord SF+PT (incusiv verificare) Constructie clădire cu SF+PT(incusiv verificare) Constructie clădire cu 36,00 0.00 0,00 36,00 36,00 0,00 0,00 36,00 850,00 0,00 0,00 850,00 167,00 0,00 0,00 167,00 din str.Brediceanu nr.37A sisteme antiincendiu la creşe 68.02.15 Prevenire excluderii sociale 1.753,25 167,00 0.00 0,00 167,00 SF + PT, Construcţia si echiparea infrastructurii BR pentru educatie timpurie anteprescolară în Municipiul Timisoara — Calea Bogdăneştilor” 116,00 0,00 0,00 116,00 DALT+PT reabilitare şi extindere pe verticală P+IE şi refuncționalizare în creşă a imobilului 100,00 0,00 Documentatie pentru avizare si autorizare ISU si 150,00 0,00 0,00 150,00 Sistem de supraveghere video pentru creşe 150,00 0.00 0,00 Page 19 000. sTS3|. 0,00 Credit de angajament 1.753,25 0,00

SURSE PROPRII Credit de TOTAL BUGET , BUGET DENUMIREA OBIECTIVULUI 2018 STAT (ale inst. LOCAL angajament subordonat 00 1.603,85 0,00 1.603,85 68.02.15.01 Ajutor social 1.603,85 C. Dotări independente şi alte investiții 1.603,85 b. Dotări independente Dotări Direcţia de Asistenţă Socială Comunitară c, Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii Spor de putere- redimensionare retea electrica (DASTM) 19,40 0.00 0.00 19,40 0.0 SF+PT(incusiv verificare) "Urbanizarea Cartierului Kuncz prin regenerarea fizică, economică şi sociala” 219,00 0.00 0,00 219,00 0.0 CO => SF+PT(incusiv verificare) Regenerare fizică, economică şi socială a zonei urbane marginalizate din cartierul Rona Timişoara" 234,00 0,00 0,00 234,00 0,00 SF+PT Regenerare fizica, economica si sociala a zonei urbane marginalizate str. Polonă din cartierul Freidorf Timşoara 205,85 0,00 0,00 205,85 0,00 68.02.15.02 Cantine de ajutor social 149,40 0,00 0,00 149,40 C Dotări independente şi alte investiții 149,40 | oo 000| 149,40 Dotări independente 149,40 149,40 Capitolul 70.02 Locuinte , servicii si dezvoltare publica 13.405,11 70.02.03 Locuinţe 0.335,53 d 335, 70.02.03.01 Dezvoltarea sistemului de locuințe 9.335,53 = 927, Dotari Centrul Social de Urgenta pentru Persoanele fara Adapost cu Cantina Sociala 15.405,11 25.125,26 9.335,53 6.500,00 0,00 aa 9.335,53 6.500,00 292764) 000 2.038,34 Reabilitare cladiri istorice In Municipiul Timisoara HCL 74/2016 2.038.334 Page 20 aa

DENUMIREA OBIECTIVULUI Reabilitare termica imobil Calea Sagului nr.31- 33 HCL 145 /31.10.2016 B. Lucrări noi Reabilitare clădiri istorice - proprietate privată prin Programul de sprijin financiar al Consiliului Local Timişoara, aprobat prin HCL 158/2016 C. Dotări independente şi alte investiții a)Achizitii imobile 500,00 0,00 Achizitie imobile/Exercitare drept de preemtiune HCL c, Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente DALI+PT Reabilitare şi faţade imobil Str.Ştefan Cel Mare nr.30,32 şi 34 DALI+PT Reabilitare şi mansardare imobil Str.Polonă nr.2, Bloc C8 [DALI+PT reabilitare faţade la imobilul din str.Dacilor nr.19 DALI+PT reabilitare fațade la imobilul din str.Dacilor nr.13 DALT+PT reabilitare imobil Str.Deliblata nr.3 DALI+PT reabilitare imobil Str. Pavlov nr.19 Studiu privind evaluarea vulnerabilitatii cladirilor istorice in caz de seism ET+DALI+PT +AUDIT +Consultanta pentru reabilitare termica blocuri de locuinte din Municipiul Timisoara POR 2014-2020 889,30 3.000,00 3.000,00 SURSE PROPRII (ale inst, subordonat e) 0,00 0,00 Credit de angajament 0,00 3.000,00 5.000,00 3.000,00 3.407,89 0,00 0,00 3.407,89 1.500,00 500,00 2.907,89 0,00 0,00 0,00 500,00 1.500,00 500,00 1.500,00 2.907,89 , 75,00 „00 0,00 50,00 0,00 150,00 70,00 50,00 50,00 2.382,89

DENUMIREA OBIECTIVULUI 70.02.05 Alimentări cu: apă și amenajări A. Lucrări în continuare Alimentare cu apa industriala prin foraje publice HCL 130/18.10.2016 B. Lucrări noi PT-+ Fantana ornamentala DACIA HCL 411/31.10.17 Executie podet canal desecare CCP263 str. D. Dinicu HCL 437/21.11,17 Executie podet canal desecare CCP263 str. [Neajlov HCL 438/21.11.17 Executie podet canal desecare CCP263 str. N. Stoica de Hateg HCL 436/21.11.17 PT+ Fantana Ornamentala cu Pesti HCL, PT+Executie Fantana Ornamentala Muzicala in municipiul Timisoara HCL C. Dotări independente şi alte investiții c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii |SF Fantana ornamentala muzicala in Municipiul Timisoara SF+PT+DDE — Construire 3 fântâni apă potabilă str. Munteniei (colt cu str. M. Cernaianu), str. Cerna (Stadion, Negoiu, V. Parvan), str Răscoala 1907 (colt cu str. Romaniei) SF +PT Executie de fantani publice forate in Mun. Timisoara DALI - Fantana Ornamentala cu Pesti SURSE PROPRII (ale inst. subordonat Credit de BUGET angajament LOCAL 18, 400; 00 18.400,00 TOTAL 2018 BUGET STAT 3.268,65 3.268,65 hidrotehnice SE 3.268,65 70.02.05.01 Alimentări cu apă 3.268,65 753,65 0,00 2.225,00 18.400,00 2.225,00 180,00 1.000,00 0,00 1.000,00 290,00 0,00 290,00 290,00 60,00

DENUMIREA OBIECTIVULUI SF Executie Fantana Ornamentala P-ta Balcescu SF- Fantana Ornamentala Galeria 1 SF- Fantana Ornamentala Calea Lipovei SF- Fantana Ornamentala Selgros SF- Fantana Ornamentala Piata Iuliu Maniu SF- Fantana Ornamentala Praktiker SF+PT Executie podet canal desecare Behela - str.Aleca Ghirodei SF+PT Executie podet canal desecare CCP263 str. D. Dinicu SF+PT Executie podet canal desecare CCP 263 str. Neajlov SF+PT Executie podet canal desecare CCP 263 str. N. Stoica de Hateg 10.02.06. Iluminat public şi B. Lucrări noi PT + Executie lucrari extindere iluminat public în Parcul Botanic HCL PT + Executie lucrari extindere iluminat public în parcare str. Siemens - Calea Buziașului HCL Studiu de fezabilitate privind extinderea ilumintului public în Parcul Botanic SF - Extindere iluminat public în parcare str. Siemens-Calea Buziaşului Page 23 SURSE PROPRII (ale inst. subordonat 0) Credit de angajament

SURSE PROPRIU DENUMIREA OBIECTIVULUI TOTAL BUGET (ale inst. 2018 STAT subordonat Credit de BUGET , angajament LOCAL ISF - Extindere iluminat public str. Martir C-tin 'Vâlceanu SF- Extindere iluminat public str. Drubeta nr. 97 (parcare în spatele blocului) SF - Extindere iluminat public în sectorul cuprins între str. Constructorilor şi str. Măcin SF - Extindere iluminat public pe str. Grigore Alexandrescu porțiunea cuprinsă între Calea 'Torontalului și Aleea Viilor 312 SF - Extinderea iluminatului public pe str.de legătură cuprinsă între Blv.dr.I.Bulbuca până la str. Prof.dr. A Păunescu Podeanu SF - Reîntregiri reţele de iluminat public în zona de nord a municipiului Timişoara SF - Reîntregiri reţele de iluminat public în zona de sud a municipiului Timişoara în domeniile locuințelor, A servicii CI dezvoltării comunale 1.791,60 rii ta al — aaa ! 0,0) PT-++Executie TOTEMURI de semnalizare a monumentelor istorice (monumente, ansambluri, situri, conform LMI 422/2010) HCL 64,00 0,00 C.Dotări independente şi alte investiții 1.727,60 osol anal azil noa c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii 1.727,60 1.727,60 DT A UE UP E 300,00 300,00 Page 24

DENUMIREA OBIECTIVULUI Actualizare harta strategica de zgomot Revizuire Planuri de acţiune pentru prevenirea și reducerea zgomotului ambiant [Realizare PUZ în vederea construirii de locuinţe de către ANL pe terenul situat în Calea Aradului colţ cu Grigore Alexandrescu Plan Urbanistic General - municipiul Timisoara (PUG) + documentatii pentru elaborare si avizare 74.02.05 Salubritate şi gestiunea deşeurilor C. Dotări independente şi alte investiții Studii şi proiecte Studiu de oportunitate şi a proiectelor tehnico- economice privind colectarea separată a deşeurilor organice şi a uleiurilor alimentare uzate Studiu de fezabilitate si documentatie de atribuire pentru obiectivul de investitii Realizarea unei statii de compostare pentru deseuri vegetale din gradini, parcuri si piete, care sa deserveasca zona 1 Timisoara de colectare a deseurilor din Judetul Timis Studiu de fezabilitate si documentatie de atribuire pentru obiectivul de investitii Extinderea si modernizarea Statiei de sortare a deseurilor municipale Timisoara 300,00 Capitolul 81.02 Combustibili si energie 19.348,91 81.02.06 Energie termică 19.348,91 BUGET STAT TOTAL 2018 1.181,15 0 Capitolul 74.02 Protecţia mediului 582,52 o. | om x, 582,52 Page 25 „00 00 SURSE PROPRII (ale inst. subordonat BUGET LOCALE 0,00 1,181,15 0,00 300,00 397,10 32,20 19.348,91 32,20 45000) 0.00) Credit de angajament 0,00 a +

DENUMIREA OBIECTIVULUI 0 Retehnologizarea centralelor termice de cartier prin instalarea unor unitati de cogenerare cu motoare termice- CT Dunarea HCL 556/2006 HCL 92/2017 B. Lucrări noi PT+ Executie lucrari privind maximizarea puterii termice livrate din CET Sud, în rețeaua de transport , prin funcționarea interconectată cu CET Centru HCL 263/2016 PT+ xecutie lucrari privind Eficientizarea producerii de energie termică la CET Freidorf prin folosirea resurselor regenerabile HCL 91/2017 C. Dotări independente şi alte investiții Studii şi proiecte Consultanta intocmire Program de imbunatatire a eficientei energetice in municipiul Timisoara Consultanţă privind revizuirea/actualizarea cererii de finantare si a documentațiilor de atribuire a contractelor de achizitie publica aferente proiectului — Retehnologizarea sistemului centralizat de termoficare în SURSE ro | | | 2018 STAT | | LOCAL subordonat 1 1=22+3+4 2 3 4 5 430,00 0,00 0,00 430,00 0,00 4.815,04 0,00 000| 481504) 0,00) 4.143,00 0,00 0,00 4.143,00 0,00 672,04 0,00 14.103,87 0.00 0,00) _14.103,87 32,20 209,87 209,87 32,20 84,87 32,20 Municipiul Timişoara — etapa II-a. e. Alte cheltuieli asimilate investitiilor Majorare capital social SC Colterm SA HCL 202/2016 Capitolul 84.02 Transporturi 84.02.03 Transport rutier Proiect C4 Reabilitarea liniilor de tramvai şi modernizarea tramelor stradale în municipiul Timişoara, traseul 5, C. Bogdanestilor HCL 186/2016 HCL 472/2009 400.00 0 BA02.03.02 Transportul în comun | _SE13836) 000 125,00 0,00 13.894,00 0,00 13.894,00 0,00 13.894,00 0,00] _13.894,00 | 100,00 145.092,48 100,00 Page 26

DENUMIREA OBIECTIVULUI Cl.Reabilitarea liniilor de tramvai si modernizarea tramelor stradale în Municipiul Timisoara, Traseul 2, Calea Stan Vidrighin /PMUD - HCL 186/10.05.2016 HCL 474/15.12.2009 PT+ executie Amenajare centru administrativ, spații întreținere şi depozitare, piste pentru "Atelier biciclete RAT Timişoara", situat în str. Gării, ar. 17 HCL C3.Reabilitarea liniilor de tramvai si modernizarea tramelor stradale in municipiul Timisoara, Traseul 4, B-dul Cetatii HCL 186/2016, HCL 476/2009 C. Dotări independente şi alte investiții b.Dotări independente 48.514,44 ITI 2018 100,00 Maşini, echipamente si mijloace de transport 48.514,44 Reabilitare tramvaie FICI, 328/2015 Achiziţie autobuze de capacitate mică (20 buc.) + autocar M7a+M12a+MI12b.Innoirea flotei de tramvaie si modernizarea depoului Dambovita PMUD - HCL 186/10.05.2016 HCL, 428/20.12.2011 Modernizare sistem E-tiketing /Achiziţie refugii pentru călători c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii Studii si proiecte PT Amenajare Institut de cercetări în sisteme inteligente de transport (IC-ITS) HCL, 224/2016 HCL 41.253,34 1.000,00 5.073,92 5.073,92 293,52 Page 27 TOTAL BUGET STAT 0,00 0,00 53.738,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SURSE PROPRII (ale inst, subordonat e) 0,00 0,00 0,00 BUGET LOCAL Credit de angajament 167.169,63| 100,00 1.000,00 400,00 500,00 5.073,92 3 5.073,92 293,52 72.750,00 256.262,26 246.920,82 246.920,82 4.020,82 229.300,00 13.600,00 9.341,44 9.341,44 0,00

DENUMIREA OBIECTIVULUI SF-+PT MI6b.Amenajarea unei retele regionale de piste de biciclete SF+PT Ml6a.Amenajarea retelei urbane de piste de biciclete - etapa a II-a SF+PT Cl0.Linie noua de tramvai: Solventul - Gara de Nord SF+PT C9b. Inel TV Vest: conexiunea str.Garii - Bd.Dambovita SF+PT C23a. Inel TV: inchidere estica, doua benzi pe sens, Etapa |, Str.Macin (UMT) - Calea SF+PT C23b, Inel IV: inchidere estica, doua benzi pe sens, Etapa II, Calea Lugojului - AEM SF+PT SI.Constructia de structuri de parcare in Zona centrala - Str.Gh.Dima SF+PT SI.Constructia de structuri de parcare in zona centrala - Bd.L.C.Bratianu SF+PT Crearea de benzi dedicate transportului public SF+PT C33a.Reabilitare nod rutier Str.Polona/Str.W.Tell si construirea unui pasaj CF (inclusiv largire la 4 benzi) SPF privind realizarea unui sistem de transport in comun de tip metrou Constituire capital social SC Societatea de Transport Public Timisoara SA HCL 271/2017 150.00 84.02.03.01 Drumuri si poduri 28.784,13 e. Alte cheltuieli asimilate investitiilor 150,00 Pasaj Jiul HCL 605/2014 5.173,10 Pasaj Popa Sapca HCT, 6042014 HCL319/2017 16.058,67 SURSE PROPRII (ale inst. subordonat TOTAL BUGET 2018 STAT 1.500,00 200,00 0,00 0,00 calu 0.00) 0,00 3 2 2 Page 28 500,00 0,00 0,00 500,00 2.016,00 500,00 0,00 0,00 500,00 674,53 Credit de BUGET : angajament LOCAL 405,40 400,00 250,00 1.260,11 1.500,00 4.490,10 0,00 0,00 280,00 145,00 0 150,00 00 A 28.784,13 110.232,81 21231,77| 0,00) asr 6.851,79 110.232,81

DENUMIREA OBIECTIVULUI Construire Pod peste Bega - str. Jiul HCL Reabilitare Podul Eroilor HCL 345/2013 Reabilitare Podul Ștefan cel Mare ( General Ion Dragalina) HCL 346/.2015 C9a. Inelul TV Vest: pasaj inferior Solventul HCL 581/2013 C. Dotări independente şi alte investiții c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii SF+PT Construire Pod peste Bega - str. Jiul SF-+PT Pasaj Inferior Solventul DALI+PT Reabilitare Podul Eroilor DALI+PT Reabilitare Podul Ştefan cel Mare DALI-+PT Reabilitare Podul Mihai Viteazu DALT+PT Reabilitare Podul Iuliu Maniu DALT+PT Pasarelă Str. Gelu- str. Crizantemelor [DALI+PT Modernizare Podeţ peste Behela - Grădina Zoologică Alte studii si proiecte 84.02.03.03 Străzi Lărgire la 4 benzi Calea Martirilor HCL 488/2014, HCL 186/2015 TOTAL 2018 2.453,27 3.298,52 1.000,00 8,04 9,18 IDALI+PT Pasarelă Parcul Copiilor 1838 53,39 STAT 0, 0 0,00 0,00 18,38 53.39 105,51 23,50 0, 0. 0 Page 29 BUGET 00 00 00 00 25,00 0 300,00 0 0 24.040,23 1034743 5.674,10 00 00 00 00 SURSE PROPRII (ale inst. subordonat 0,00 BUGET LOCAL 2.453,27 3.298,52 1.000,00 700,57 107,57 > 25,00 300,00 0,00 0,00 [oa 24040,23| 10.347,03 4.920,18 Credit de angajament 12.173,00 3.000,00 90.059,81 0,00

DENUMIREA OBIECTIVULUI 0 Amenajare str.Edgar Quinet HCL 261/2009, HCL 200/2014 [Amenajare str.Profesor Mircea Neamtu HCL 262/2009, HCL 199/2014 PT+Executie Sistematizare str. Versului HCL 211/2016 |Amenajate Inel IV, sector str. Macin-str, Constructorilor si racord la str, Demetriade HCL 578/2013 B. Lucrări noi Amenajare strada Gr. Antipa -Margaretelor HCL 2010/2016 Realizarea drumurilor de legatura si a utilitatilor aferente, intre str.Popa Sapca, Calea Aradului si str. Oituz HCL 435/2014 Modernizare str, Gr, Alexandrescu, tronson C.Torontalului - C, Aradului HCL, Amenajare drum de legatura între Calea. Moşniţei şi DC 149 HCL 388/2015 HCL 34/2017 Modernizare si extindere la 4 benzi str, Maresal C-tin Prezan(Lidia) - Venus HCL Modernizarea strazilor din piatra cubica din municipiul Timisoara, HCL 389/22.09.2015 PT+Executie utilitati bloc locuinte ANL str. I. Ionescu de la Brad VE etapa I- pt.specialisti in sanatate ICI, 384/2017 Amenajare drum de legatura intre str. Aurel Pop 2.489,14 1.000,00 10.329,00 2.500,00 1.300,00 1.295,00 1.000,00 SURSE PROPRII (ale inst. subordonat e) 2.489,14 1.000,00 10.329,00 2.500,00 1.300,00 1.295,00 1.000,00 Credit de angajament 4.920,18 179.831,03 18.117,00 52.200,00 12.956,53 400,00 600,00 1.000,00 39.723,18 si Calea Torontalului HCL

DENUMIREA OBIECTIVULUI C17+$12.Inelul II: inchidere estica cu intersectii la nivel (Str.A.Demetriade-Splaiul Nistrului- Str.J.H.Pestalozzi) C. Dotări independente şi alte investiții c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii SF+PT Amenajare strada Gr. Antipa - Margaretelor SF+PT+DE Amenajare drum de legatura intre Calea Mosnitei si DC149 SF+PT Modernizare str. Gr, Alexandrescu, tronson C.Torontalului-C, Aradului SF+PT Modernizarea strazilor din piatra cubica din Mun. Timisoara SF+PT Amenajare legatura intre str. Constructorilor - I.I. de la Brad SF+PT Modernizare si extindere la 4 benzi str.Maresal C-tin Prezan (Lidia) - Venus SF+PT Modernizare strazi zona Xenopol, Banul Severinului - Mickiewicz SF+PT Modernizare strazi zona Orastie - Alpinistilor SF+PT Viabilizare zona de locuinţe Ovidiu Balea TOTAL 2018 1.000,00 3.364,20 108,00 SF+PT Amenajare str. Spatarul Nicolae Milescu 19,00 = x A SF+PT Amenajare străzi Zona Blașcovici 315,00 SF+PT Extindere la 4 benzi str. Pictor Zaicu - Demetriade 365,00 SF+PT Modernizare Aleea Viilor 185,00 BUGET STAT 0,00 00 DALI+PT Reabilitare Piaţa Victoriei 455,00 0 0,00 Page 31 SURSE PROPRII (ale iust. subordonat 6) 0,00 BUGET LOCAL Credit de angajament 1.000,00 3.364,20 3.364,20 45.919,00

DENUMIREA OBIECTIVULUI SURSE ale inst. BUGET subordonat LOCAL 6) 3 | 4) SF+PT Extindere la 4 benzi str. Lt. Ovidiu Balea 180,00 180,00 SF+PT Amenajare zona Procopiu (str. S.Procopiu, E.Coseriu, T.Tzara, H. Hulubei) 115,00 0,00 115,00 Amenajare strada Paul Constantinescu (tronson str.Dreaptatea - str.Banatul) 71,00 0,00 71,00 SF+PT Modernizare B-dul C.D.Loga 200,00 200,00 [DALI+PT Reabilitare str.Gospodarilor- Apicultorilor - Cehov 135,50 135,50 + , , SF+PT Extindere la 4 benzi Calea Buziasului 158,00 158,00 0.00 Actualizare SF Modernizare si extindere Bvy.Sudului 50,00 0,00 50,00 Amenajare legatura intre strada Podeanu si Bv Pestalozzi 180,00 Alte studii si proiecte parcări 100.00 RENE , Alte studii şi proiecte drumuri 200,00 DIRECTOR ŢIA ECONOMICĂ Steliaj CIU 100,00 Întocmit, SEF SERVĂI I IL MIP CONSILIER SERVICIUL MIP Gabrleia BICA -antinița TOMA i A Page 32 Credit de angajament 200,00 0,00 0,00

Atasament: anexa_3_cu_amendamente_hcl_76.pdf

BUGET DE VENITURI PROPRII SI SUBVENTII CU AMENDAMENT - SURSA E ANEXA NR3 asCL 76 [2302 208 sa | 9 e 5 5 RE a e =oDs DENUMIREA INDICATORILOR 3 e 5 5 3 GO 3 a o e 9 o SE o <5 as SECTIUNEA DE FUNCTIONARE + SECTIUNEA DE DEZVOLTARE TOTAL VENITURI 1 [00.01 39.017,81 VENITURI CURENTE 2 00.02 38.578,72 C. VENITURI NEFISCALE 3 [00.07 38.578,72 C1. VENITURI DIN PROPRIETATE 4 00.08 1.765,45 Venituri din proprietate 5 |30.10 1.765,45 Venituri din concesiuni si inchirieri & 30.10.05 1.315,69 Alte venituri din concesiuni si Închirieri de catre institutiile publice 7 30.10.05.30 1.315,69 Alte venituri din proprietate 8 [30.10.50 449,76 C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII 9 |00.0$ 36.813,27 Venituri din prestari de servicii si alte activitati 10 [33.10 35.576,35 Taxe si alte venituri in invatamant 11 |33.10.05 6.315,91 Venituri din prestari de servicii 12 33.10.08 154,21 Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine 13 [33.10.14 19.348,85 „Venituri din valorificarea produselor obtinute din activitatea proprie sau anexa 14 133.10.18 50,00 Venituri din organizarea de cursuri de calificare si conversie profesionala, specializare si perfectionare 15 [33.10.17 154,85 1 Venituri din serbari si spectacole scolare, manifestari culturale, artistice si sportive 16 |33.10.19 934,30 Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati 17 [33.10.50 8.618,23 Venituri din taxe administrative, eliberari permise 18 |34.10 8,00 Alte venituri din taxe administrative, eliberari de permise 19 |34.10.50 8,00 Diverse venituri 20 |36.10 999,40 | Sume provenite din finantarea bugetara a anilor precedenti | 21 36.10.32 15,00 Ţ Sume provenite din finantarea bugetara a anilo Tprecedei ferente sectiunii de dezvoltare 22 |36.10.32.02 15,00 Alte venituri | 23 36.10.50 984,40| (Transferuri voluntare, altele decat subventiile 24 |3710 i 229,52 | Pag. 1/9

5 > 3 E 35 su = gs => DENUMIREA INDICATORILOR = £ a SEE & 3 a Sa? o SE i <5 as Donatii si sponsorizari 25 |37.10.01 119,82 din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului de venituri proprii si 26 |37.10.03 -150,00 Varsaminte din sectiunea de functionare 27 |37.10.04 170,00 Alte transferuri voluntare 28 |37.10.50 80,00 H. VENITURI BIN CAPITAL 29 [00.10 439,09 Incasari din rambursarea împrumuturilor acordate 30 |40.10 196,48 Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli 31 [40.10.15 196,48 Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru sectiunea de functionare 32 |40.10.15.01 196,48 Sume utilizate de alte institutii din excedentul anului precedent 33 |40.10.15.03 0,00 34 |41.10 242,61 Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa 35 |41.10.06 242,61 TOTAL CHELTUIELI 36 39.017,81 30,42 CHELTUIELI CURENTE 37 |01 38.832,81 30,42 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 38 |10 9.469,81 0,00 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 39 |20 28.879,00 30,42 TITEUL IX ASISTENTA SOCIALA 40 |57 352,00 0,00 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 41 |59 132,00 0,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 42 |70 185,00 0,00 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 43 |71 185,00 0,00 Partea a Ill-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE 44 64.10 39.007,81 30,42 Invatamant 45 (65.10 35.828,81 30,42 CHELTUIELI CURENTE 46 [01 35.793,81 30,42 TITLUL i CHELTUIELI DE PERSONAL 47 |10 9.079,81 0,00 TITLUL Il BUNURI SI SERVICII 48 j20 26.230,00 30,42 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 49 |57 352,00 0,00| TI 50 159 132,00 0,09 TLUL XI ALTE CHELTUIELI m ag.2/9

52 să z 8 E 25? o = s =£BE DENUMIREA INDICATORILOR 5 g 3 s=$ S 3 & So? o E os = AD CHELTUIELI DE CAPITAL 51 |70 35,00 0,00 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 52 ţ71 35,00 0,00 Din total capitol [Serie educationale complementare 53 |85.10.12 0,00 0,00 Scoala dupa scoala 54 0,00 0,00 Invatamant prescolar si primar 55 65.10.03 17.782,60 10,87 invatamant prescolar 56 [65.10.03.01 12.059,31 10,67 Invatamant primar 57 |85.10.03.02 5.723,29 0,00 Invatamant secundar 58 [65.10.04 14.605,88 19,75 Invatamant secundar inferior 58 |65.10.04.01 3.130,19 0,00 Invatamant secundar superior 60 11.334,61 18,75 Invatamant profesional 61 (65.10.04.03 141,08 0,00 Invatamant postliceal 62 [65.10.05 2.282 47 0,00 Servicii auxiliare pentru educatie 63 |65.10.11 1.157,86 0,00 Internate si cantine pentru elevi 64 |65.10.11.03 1.157,86 0,00 Cultura, recreere si religie 65 [67.10 2.595,00 0,00 CHELTUIELI CURENTE 6 [01 2.445,00 0,00 TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL 67 |10 380,00 0,00 TITLUL il BUNURI SI SERVICII 88 |20 2.065,00 0,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 69 |70 150,00 0.00 TITLUL ACTIVE NEFINANCIARE 70 71 150,00 0,00 Din total capitol Servicii culturale 71 |67.10.03 2.595,00 0,00 Institutii publice de spectacole si concerte 72 1|67.10.03.04 1.745,00 0,00 Case de cultura 73 |67.10.03.06 850,00 0,00 Asigurari si asistenta sociala 74 |68.10 584,00 0,08 CHELTUIELI CURENTE 75 |o1 584,00 0,00 TITLUL ll BUNURI SI SERVICII 76 |20 584,00 0,00 CHELTUIELI DE CAPITAL m Im 0,00 0,00 Pag.3/9

ă 3 5 2 5 DENUMIREA INDICATORILOR = g a SEE & 3 a so? O 5 = ăs Din total capitol Asistenta acordata persoanelor in varsta 78 |68.10.04 584,00 0,00 Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE 79 |69.10 10,00 0,00 Locuinte, servicii si dezvoltare publica 80 70.10 10,00 0,00 CHELTUIELI CURENTE st [01 10,00 0,00 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 82 |10 10,00 0,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 83 |70 0,00 0,00 Din total capitol Alte servicii în domeniul locuintei, serviciilor si dezvoltarii comunale 84 |70.10.50 10,00 0,00 Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT 85 j96.10 0,00 0,06 REZERVE 86 [97.10 0,00 0,00 EXCEDENT 87 |98.10 0,00 0,00 DEFICIT 88 |99.10 0,00 0,00 SECTIUNEA FUNCTIONARE SECTIUNEA FUNCTIONARE 1 38.832,81 TOTAL VENITURI 2 00.01 38.832,81 i. VENITURI CURENTE 3 00.02 38.393,72 C. VENITURI NEFISCALE 4 [00.07 38.393,72 C1. VENITURI DIN PROPRIETATE 5 |00.08 1.785,45| Venituri din proprietate 5 30.10 1.765,45 Venituri din concesiuni si inchirieri 7 |30.10.05 1.315,69 Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice 8 |30.10.05.30 1.315,69 Alte venituri din proprietate 9 |30.10.50 449,76 C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII 10 |00.09 36.628,27 Venituri din prestari de servicii si alte activitati 11 |33.10 35.576,35 Taxe si alte venituri in invatamant 12 ,33.10.05 6.315,91 Venituri din prestari de servicii 13 [33.10.08 154,21| Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine 14 |33.10.14 19.348,85 Pag.4/9

D= 52 SE 5 2 = 2 E & 3 5 23? DENUMIREA INDICATORILOR = > ss 8 ă 3 a 5 e O —-. 8= =6 As Venituri din valorificarea produselor obtinute din activitatea proprie sau anexa 15 |33.10.16 50,00 Venituri din organizarea de cursuri de calificare si conversie profesionala, specializare si perfectionare 16 33.10.17 154,85 Venituri din serbari si spectacole scolare, manifestari culturale, artistice si sportive 17 33.10.19 934,30 Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati 18 33.10.50 8.618,23 Venituri din taxe administrative, eliberari permise 19 [34.10 8,00 Alte venituri din taxe administrative, eliberari de permise 20 [34.10.50 8,00 Diverse venituri 21 |36.10 984,40 Alte venituri 22 |36.10.50 984,40 Transferuri voluntare, altele decat subventiile 23 137.10 58,52 Donatii si sponsorizari 24 |37.10.01 119,52 Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului de veniiuri propri 25 37.10.03 -150,00 subveniii Alte transferuri voluntare 26 |37.10.50 90,00 If. VENITURI DIN CAPITAL 27 |00.10 439,09 Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate 28 140.10 196,48 Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli 23 |40.10.15 196,48 Sume uiilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru sectiunea de funcfionare 30 |40.10.15.01 196,48 Sume utilizate de alte institutii din excedentul anului precedent 31 |40.10.15.03 0,00 32 |41.10 242,61 Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa 33 |41.10.06 242,61 TOTAL CHELTUIELI 34 38.832,81 30,42 CHELTUIELI CURENTE 35 [01 38.832,81 30,42 TITLUL i CHELTUIELI DE PERSONAL 36 [10 9.469,81 0,00 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 37 |20 28.879,00 30,42 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 38 |57 352,00 0,00 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 39 |59 132,00 0,00 Pag.5/9

55 să DENUMIREA INDICATORILOR = 2 e ă 3 a >? 9 5: | _âi Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE 40 |64.10 38.822,81 30,42 Invatamant 41 65.10 35.793,81 30,42 CHELTUIELI CURENTE 42 |01 35.793,81 30,42 TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL 43 |10 9.079,81 0,00 TITLUL N BUNURI SI SERVICII 44 |20 26.230,00 30,42 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 45 |57 352,00 0,00 TITLUL XE ALTE CHELTUIELI 46 |59 132,00 0,00 Din total capitol Servicii educationale complementare 47 65.10.12 0,00 0,00 Scoala dupa scoala 48 |65.10.12.01 0,00 0,00 Invatamant prescolar si primar 49 |65.10.03 17.782,60 10,67 Invatamant prescolar 50 j65.10.03.01 12.059,31 10,87 Invatamant primar 51 |65.10.03.02 5.723,29 0,00 Invatamant secundar 52 |65.10.04 14.570,88 19,75 invatamant secundar inferior 53 |65.10.04.01 3.130,18 0,00 invatamant secundar superior 54 |65.10.04.02 11.299,61 19,75 Invatamant profesional 55 165.10.04.03 141,08 0,00 invatamant postliceal 56 |65.10.05 2.282,47 0,00 Servicii auxiliare pentru educatie 57 [65.10.11 1.157,86 0,00 internate si cantine pentru elevi 58 |65.10.11.03 1.157,86 0,00 Cultura, recreere si religie 59 |67.10 2.445,00 0,00 CHELTUIELI CURENTE 60 101 2.445,00 0,00 TITLUL E CHELTUIELI DE PERSONAL 61 |10 380,00 0,90 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 62 120 2.065,00 0,00 Din total capitol Servicii culturale 63 |67.10.03 2.445,00 0,00 Institutii publice de spectacole si concerte 64 [67.10.0304 1.595,00 0,90 Case de cultura 65 |67.10.03.06 850,00 0,00 Asigurari si asistenta sociala 56 68.10 584,00 0,00 Pag.6/9

5 5 E 2 5 E Se S Z 2ot DENUMIREA INDICATORILOR = £ a Ss & & So? o s E ss CHELTUIELI CURENTE 67 |01 584,00 0,00 TITLUL Il BUNURI SI SERVICII 68 |20 | 584,00 0,00 Din total capitol Asistenta acordata persoanelor in varsta 69 ;68.10.04 584,00 0,00 Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE 70 |69.10 10,00 0,00 Locuinte, servicii si dezvoltare publica 71 (70.10 10,00 0,00 CHELTUIELI CURENTE 72 [01 10,00 0,00 TIFLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 73 10 10,00 0,00 Din totai capitol Alte servii domeniul locuintei, serviciilor si dezvoltarii comunale 74 |70.10.50 10,00 0,00 Partea a Vll-a REZERVE, EXCEDENTI/DEFICIT 75 (96.10 0,06 0,00 REZERVE 76 |97.10 0,00 0,00 EXCEDENT 77 98.10 0,00 0,00 DEFICIT 78 |99.10 0,00 0,00 SECTIUNEA DEZVOLTARE SECTIUNEA DEZVOLTARE 1 185,00 TOTAL VENITURI 2 00.01 185,00 1. VENITURI CURENTE 3 00.02 185,00 C. VENITURI NEFISCALE 4 |00.07 185,00 C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII 5 00.08 185,00 Diverse venituri & 36.10 15,00 Sume provenite din finantarea bugetara a anilor precedenti 7 |36.10.32 15,00 Sume provenite din finantarea bugetara a anilo precedenti, aferente sectiunii de dezvoltare 8 36.10.32.02 15,00 Transferuri voluntare, aitele decat subventiile $ 37.10 170,00 Varsaminte din sectiunea de functionare 10 [37.10.04 170,00 TOTAL CHELTUIELI 11 185,00 0,00 CHELTUIELI CURENTE 12 |01 0,00 0,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 13 [70 185,00 0,00 Pag.7/9

DENUMIREA INDICATORILOR Cod rand Cod indicator Program Din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 14 [71 185,00 0,00 Partea a Ill-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE 15 |64.10 185,00 0,00 Invatamant 16 [65.10 35,00 0,00 CHELTUIELI CURENTE 17 |01 0,00 0,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 18 170 35,00 0,00 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 18 71 35,00 0,00 Din total capitol Servicii educationale complementare 20 165.10.12 0,00 0,00 Scoala dupa scoala 21 |65.10.12.01 0,00 0,00 Invatamant prescolar si primar 22 |65.10.03 0,00 0,00 Invatamant prescolar 23 |65.10.03.01 0,00 0,00 invatamant primar 24 (65.10.03.02 0,00 0,00 invatamant secundar 25 |65.10.04 35,00 0,00 Invatamant secundar inferior 26 |65.10.04.01 0,00 0,00 Invatamant secundar superior 27 |65.10.04.02 35,00 0,00 invatamant profesional 28 |65.10.04.03 0,00 0,00 invatamant postliceal 28 |65.10.05 0,00 0,00 Servicii auxiliare pentru educatie 30: [65.10.11 0,00 0,00 internate si cantine pentru elevi 31 |65.10.11.03 0,00 0,00 Cultura, recreere si religie 32 167.10 150,00 0,00 CHELTUIELI CURENTE 33 [01 0,00 0,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 34 |70 150,00 0.00 TITLUL XIH ACTIVE NEFINANCIARE 35 71 150,00 0,00 Din total capitol Servicii culturale 36 |67.10.03 150,00 0,00 Institutii publice de spectacole si concerte 37 |67.10.03.04 150,00 0,00 Case de cultura 38 |67.10.03.06 0.00| 0,00| Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT 39 |96.10 0,0 0,00 REZERVE 40 97.10 0,00 0,06 Pag.8/9

6/5 Sed avu Va N80ă 3VIODIN NIDIANIS 43S “OINONOD3 HOLIIUIA 00'0 00'0 or'es| za 1lDI43a 000 00'0 ov'ss| i 1N3d32X3 “YOTINOLVIIAONI Cod rand Cod indicator Program Din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante

NR.3, EsCL 76 (250 2 d BUGET DE VENITURI PROPRII SI SUBVENTII CU AMENDAMENT- SURSA F TI PR 52 = Să 5 E RE S = s =os DENUMIREA INDICATORILOR > e e 5 E & 8 a Se e o a că [ ăs SECTIUNEA DE FUNCTIONARE + SECTIUNEA DE DEZVOLTARE TOTAL VENITURI t |00.01 502.767,50 VENITURI CURENTE 2 |00.02 359.264,22 C. VENITURI NEFISCALE 3 (00.07 359.264,22 CT. VENITURI DIN PROPRIETATE 4 [00.08 325,00 | Venituri din proprietate 5 [30.10 325,06 Venituri din concesiuni si închirieri 5 30.10.05 325,00 Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institu publice 7 180.10.05.30 325,00 C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII 8 (00.09 358.933,22 Venituri din prestari de servicii si alte activitati 3 |33.10 357.319,22 Venituri din prestari de servicii 10 |33.10.08 2.550,96 Venituri din cercetare 11 133.10.20 348,00 Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate 12 33.10.21 269.810,26 „ |Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat 13 |33.10.30 70.730,00 den n contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului 14 13310.31 13.560,00 Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati | 15 [33.10.50 320,00 | Diverse venituri 16 |36.10 1.390,00 Alte venituri 17 36.10.50 1.380,00 Transferuri voluntare, altele decat subventiile 18 |37.10 238,00 Don: i sponsorizari 18 [37.10.01 230,00 din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului de venituri proprii si 20 37.10.03 371,34 Varsaminte din sectiunea de funciionare 21 (37.10.04 | 371,34 SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 22 |00.18 | 142,578,15 Subventii de la alte administrații 23 43.10 142.579,15 Pag. 1/8

E ss — a Ss 2 DENUMIREA INDICATORILOR = g > CEE ă 8 & 5 o 8 g =3 ns Subventii de la bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente in domeniul santatii 24 |4310.10 1.000,00 Subventii de la bugetul local peniru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul santatii 25 [43.10.14 34.892,19 Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea cresterilor salariale 26 |43.10.33 106.587,00 Sume primite de la UE/alti donatori în contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 27 14810 224,09 2014-2020 Fondul Social European (FSE) 28 |48.10.02 924,09 Sume primite în contul platilor efectuate în anul curent 23 |48.10.02.01 513,89 Prefinantare 30 |48.10.02.03 10,20 TOTAL CHELTUIELI 31 502.767,50 2.668,65 CHELTUIELI CURENTE 32 01 467.403,96 2.668,65 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 33 [10 311.716,68 0,00 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 34 |20 150.263,20 2.668,55 TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 35 158 924,08 0,00 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 36 |59 4.500,00 0,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 37 |70 33.363,54 0,00 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 38 [71 35.363,54 0,00 Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE 39 |64.10 502.767,50 2.668,65 Sanatate 40 [66.10 502.767,50 2.668,65 CHELTUIELI CURENTE 41 [ot 467.403,96 2.668,65 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 42 [10 311.716,68 0,00 TITLUL Il BUNURI SI SERVICII 43 120 150.263,20 2.668,55 TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrul anciar 2014-2020 44 58 324,08 0,00 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 45 |59 4.500,00 0,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 46 |70 35.363,54 0,00 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 47 TA 35.363,54 0,00 Pag.2/6

5 — 95 z 3 5 RE Ss = s = DS DENUMIREA INDICATORILOR > E e 5 = 8 & 8 â So o s= = as Din total capitol Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi 48 |66.10.06 502.787,50 2.668,55 Spitale generale 49 |56.10.06.01 502.767,50 2.668,65 Servicii de sanatate publica 50 |66.10.08 0,00 0,00 Partea a Vil-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT 51 96.10 0,00 0,00 REZERVE 52 |97.10 0,00 8,06 EXCEDENT 53 |98.10 0,00 0,06 DEFICIT 54 98.10 0,00 0,00 SECTIUNEA FUNCTIONARE SECTIUNEA FUNCTIONARE 1 466.479,88 TOTAL VENITURI 2 |00.01 466.479,88 i, VENITURI CURENTE 3 |00.02 358.892,88 C. VENITURI NEFISCALE 4 |00.07 358.892,88 C1. VENITURI DIN PROPRIETATE 5 |00.08 325,00 Venituri din proprietate & (30.10 325,00 Venituri din concesiuni si inchirieri 7 |30.10.05 325,08 Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice 8 |30.10.05.30 325,00 C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII S |00.09 358.567,88 Venituri din prestari de servicii si alte activitati 10 [33.10 357.319,22 Venituri din prestari de servicii 11 [33.10.08 2.550,98 Venituri din cercetare 12 |33.10.20 348,00 Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate 13 |33.1021 269.810,26& Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat 14 (33.10.30 70.730,00 Senin contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului 15 (3310.31 13.560,00 Alte venituri din prestari de servi alte activitati 16 |33.16.50 320,00 Diverse venituri 17 (36.16 1.390,00| Alte venituri 18 |36.10.56 1.390,00 Transferuri voluntare, altele decat subventiile 19 |37.10 -141,34 Pag.3/6

E 5 să a 3 5 = 3 5 28t DENUMIREA INDICATORILOR = £ & SE & 3 E 50 5 5. as Donatii si sponsorizari 20 [37.10.01 230,00 Varsarinte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului de venituri proprii si 2 [37.10.03 871,84 SUBVENTII DE LA Ai-TE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 22 |00.18 107.587,00 Subventii de la alte administrati 23 |43.10 107.587,00 Subventii de la bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente în domeniul santatii 24 (43.10.10 1.000,00 Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea cresterilor salariale 25 |43.10.33 106.587,00 "TOTAL CHELTUIELI 26 466.479,88 2.668,65 CHELTUIELI CURENTE 27 țo1 466.479,88 2.668,65 TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL 28 (10 311.716,68 0,00 TITLUL îl BUNURI SI SERVICII 29 |20 150.263,20 2.688,65 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 30 |58 4.500,00 0,00 Partea a I-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE 31 64.10 466.479,88 2.668,65 Sanatate 32 j66.10 466.479,88 2.568,65 CHELTUIELI CURENTE 33 [01 466.479,88 2.668,55 TITLUL DE PERSONAL 34 |10 311.716,68 0,00 TITLUL Il BUNURI SI SERVICII 35 |20 150.263,20 2.668,65 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 36 [59 4.500,00 0,00 Din total capitol Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi 37 |66.10.06 466.479,88 2.668,65 Spitale generale 38 |66.10.06.01 466.479,88 2.668,65 Servicii de sanatate publica 39 [66.10.08 0,00 0,00 Partea a Vil-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT 40 |96.10 0,00 0,00 REZERVE 41 |97.10 0,00 0,00 EXCEDENT 42 [98.10 6,00 0,06| DEFICIT 43 98.10 0,06 0,0a| SECTIUNEA DEZVOLTARE | SECTIUNEA DEZVOLTARE 1 36.287,82 Pag.4/6

o = | E ss —_ a e Z= z 3 5 25? a S g = 25 DENUMIREA INDICATORILOR = € e S= 8 s 3 E 5 s RE 23 = as TOTAL VENITURI 2 00.01 36.287,62 I. VENITURI CURENTE 3 |00.02 371,34 C. VENITURI NEFISCALE 4 |00.07 371,34 C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII 5 ;00.09 371,34 Transferuri voluntare, altele decat subventiile 6 37.10 371,34 Varsaminte din sectiunea de functionare 7 |37.10.04 371,34 SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 8 [00.18 34.992,19 Subventii de la alte administratii S 43.10 34.992,19 Subventii de la bugetul local pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul santatii 10 [43.10.14 34.992,19 Sume primite de la UE/alti donatori în contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 11 4810 924,08 2014-2020 Fondul Social European (FSE) 12 [48.10.02 924,08 Sume primite în contut platilor efectuate în anul curent 13 |48.10.02.01 913,89 Prefinantare 14 |48.10.02.03 10,20 TOTAL CHELTUIELI 15 36.287,62 0,06 CHELTUIELI CURENTE 18 |01 924,08 0,00 TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 17 158 924,08 0,006 CHELTUIELI DE CAPITAL 18 [70 35.363,54 0,00 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 18 [71 35.363,54 0,00 Partea a ill-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE 20 [64.10 36.287,62 0,00| Sanatate 21 [68.10 36.287,62 0,00 CHELTUIELI CURENTE 22 jot 924,08 0,00 TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri exierne nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 23 |58 924,08 0,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 24 |70 35.363,5 0,00i TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 25 71 35.383,54 0,00 Din total capitol Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi 26 |66.10.06 36.287,62 0,00 Pag. 5/6

sa os 5 SE ? 8 5 5 = 2 a 25E DENUMIREA INDICATORILOR = e & Es 8 & E 5 9 5 =$ = Spitale generale 66.10.06.01 36.287,62 0,00 Servicii de sanatate publica 66.10.08 0,00 8,00 Partea a Vil-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT 96.10 0,00 0,00 REZERVE 97.10 0,00 0,00 EXCEDENT 98.10 0,00 0,00 DEFICIT 99.10 0,06 0,00 PRIMAR, SEF SERVICIU BUGET, Pag.6/6 DIRECTOR ECONOMIC, RAMONA RADU

Atasament: Anexa_2_cu_amendamente_hcl_76.pdf

BUGET LOCAL CU AMENDAMENT - ANEXA NR. 2 4 PR 76| 23.02. 258 ss = SE Bă 5 23? DENUMIREA INDICATORILOR > e e SE s & 8 = Sa =6 as SECTIUNEA DE FUNCTIONARE + SECTIUNEA DE DEZVOLTARE TOTAL VENITURI 1 (00.01 881.804,72 VENITURI PROPRII 2 |49.90 707.869,95 1. VENITURI CURENTE 3 00.02 844.502,40 A. VENITURI FISCALE 4 j00.03 789.940,65 A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL 5 100.04 485.932,34 A12. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE & 00.06 484.984,08 impozit pe venit 7 (03.02 3.964,32 Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imo re din patrimoniul personal 8 |03.02.18 3.964,32 Cote si sume defalcate din impozitul pe venit 3 |04.02 481.019,76 Cote defalcate din impozitul pe venit 10 |04.02.01 481.018,76 Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale 11 04.02.04 0,00 A13. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL 12 |00.07 948,26 Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital 13 |05.02 948,26 Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital 14 [05.02.50 948,26 A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE 15 |00.09 124.780,89 Impozite si taxe pe proprietate 16 |07.02 124.780,69 impozit pe cladiri 17 |07.02.01 90.263,72 impozit pe cladiri - PF 18 |07.02.01.01 31.262,92 Impozit pe cladiri - PJ 19 |07.02.01.02 59.000,80 Impozit pe terenuri 20 (07.02.02 21.328,32 Impozit pe terenuri < PF 21 (07.02.02.01 11.471,64 Impozit pe terenuri - PJ 22 (07.02.02.02 9.572,96 Impozit pe terenurile extravilane 23 (07.02.02.03 283,72 Taxe judiciare de timbru, taxe de iimbru peniru activitatea notariala si alte taxe de iimbru -= La bugetul de stat = restante anii anteriori = | 24 [07.02.03 12.803,53 Alte impozite si taxe de proprietate 25 (07.02.50 385,12 A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII 26 |00.18 178.075,34 Pag. 1/23

E E DENUMIREA INDICATORILOR > 2 & S£ s ă 3 E sa? o e =$ as Sume defalcate din TVA 27 [11.02 136.669,50 Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, 28 |11.02.02 59.1 66 sol or, sectoarelor si Municipiului Bucuresti Sume defalcate din TVA pt echilibrarea bugetelor locale 29 |11.0206 64.051.00 Sume defalcate din iaxa pe valoarea adaugata pentru finantarea învatamâniului particular sau confesional acreditat 30 [11.02.08 13.452,00 Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii 31 |12.02 11,53 Taxe hoteliere 32 [12.02.07 11,53 Taxe pe servicii specifice 33 (15.02 149,65 Impozit pe spectacole 34 [15.02.01 107,65 Alte taxe pe servicii specifice 35 (15.02.50 42,00 Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati 36 [16.02 41.244,66 Taxa asupra mijloacelor de transport 37 16.02.02 34.161,82 Taxa asupra mijloacelor de transport - PF 38 |16.02.02.01 21.795,50 Taxa asupra mijloacelor de transpart - PJ 39 |16.02.02.02 12.366,32 Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de acti 40 [16.02.50 7.082,84 AS. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE 41 |00.11 1.152,28 Alte impozite si taxe fiscale 42 118.02 1.152,28 Alte impozite si taxe 43 [18.02.50 1.152,28 C. VENITURI NEFISCALE 44 [00.12 54.561,75 C1. VENITURI DIN PROPRIETATE 5 |00.13 21.535,88 Venituri din proprietate 46 [30.02 21.533,16 Venituri din concesiuni si inchirieri 47 |30.02.05 21.533,16 Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice 48 |30.02.05.30 21.533,16 Venituri din dobanzi 49 [31.02 2,72 Alte venituri din dobanzi 50 (31.02.03 2,72 C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII 51 [00.14 33.025,87 Venituri din prestari de servicii si alte activitati 52 (33.02 122,11 Contributia parintilor sau sustinatorilor legali pentru intretinerea copiilor in crese 53 133.02.10 75,64 Contributia persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social 54 |33.02.12 43,86 Pag.2/23

55 şa DENUMIREA INDICATORILOR = £g e E & 3 E 50 9 5 As Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri 55 |33.02.28 2,81 Venituri din taxe administrative, eliberari de permise 56 |34.02 325,20 Taxe extrajudiciare de timbru 57 |34.02.02 191,80 Alte venituri din taxe administrative, eliberari de permise 58 |34.02.50 133,40 Amenzi, penalitati si confiscari 59 |35.02 25.676,72. Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate conform dispozitiilor legale 60 [35.02.01 25.623,60 Venituri din amenzi si alte sanctiuni apticate de catre alte institutii de specialitate 61 |35.02.01.02 25.623,60 Penalitati pentru nedepunerea sau depunerea cu intarziere a declaratiei de impozite si taxe 62 |35.02.02 53,12 Diverse venituri 63 |36.02 5.901,84 Taxe speciale 64 |36.02.06 4.078,56 Venituri din recuperarea cheltuielilor efectuate în cursul procesului de executare silita 65 |36.02.14 18,80 Alte venituri 66 [38.02.50 2.804,48 Transferuri voluntare, altele decat subventiile 67 |37-02 0,00 Varsarninte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus) 68 |37.02.03 -246.599,62 Varsaminte din sectiunea de functionare 69 |37.02.04 246.598.62 Il. VENITURI DIN CAPITAL 70 (00.15 37,05 Venituri din valorificarea unor bunuri 71 |38.02 37,05 Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat 72 |39.02.07 13,38 Depozite speciale pentru constructii de construinte 73 |39-02.10 23,67 IV. SUBVENTII 74 |00.17 19.113,73 SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 75 |00.18 19.113,73 Subventii de la bugetul de stat 76 |42.02 19.113,73 A. De capital nm 4.059,96 Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finaniate din FEN postaderare 78 |42.02.20 4.059,96 B. Curenie 7 15.053,77 Ajutor pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni si combustibil petrolier 80 |42.02.34 5,69 Subventii de la bugetul de stat peniru finantarea sanatatii 81 [42.02.41 15.048,08 Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate 82 |45-02 18.151,54 Pag.3/23

Bed Joydeo feqo1 ua 00'0 00'001- 8 OLL IN3HNI INNY NI 3LVHIdND3H IS UNIIB23HI3 HNYV NI 31VN12333 Lvd XIX 000 Z6'589'Z HZ 80L 3ALLOV IX TAALIL 00'0 Z6'599'7 0L SOL W1ldVD 30 HAINLIZHI 00'0 00'000'% 85 ZOL 3ETV IX TONUL 90'78z 02 30L HDIAH3S IS ÎN TOTLIL 00'0 aL SOL "IVNOSH3d 30 MIINLTIIHD 1 TOIUL 90'ZEZ 98 Lo v0L 31N3HNI MIIALTIHI 90'28z 015 £0L UNI IS DONgNd HEIHOINY SE zEz z0'0S| zor 31YHINAD IDIAUIS Pl 00'0 00'00Z- 58 LOL IN3HND TNNY NI 31VHIdND3U IS HINYV NI Livd XIX INTL 00'0 00'90£'9£ L8 DOL 30 INAX INTL 00'0 uz 3HYIONYNI4 3ALLOV AX TINTUL 05'698'LL ZL'V6B'EZZ BL 3JUHVIDNVNI4IN HIXTIATLL 05'898'Lt 0Z 30 00'0 6L'L66'6L ss 31IV IXTATLIL 00'0 Sv'8Sy 85 LOZ IRIDUEUII INJNIPEI BJUBJEJE DJIŢPSINqUIRLIBU UNPUOJ UIP N X INTL Ls'vOz 15 VIVIDOS VINZISISY XFINTLIL 00'0 0S'8zE 9s (N34) 3IIAVSUNAWYVUIN INEBI XI WHNUNOJ NI 3HVINYNI4 ND INA HIBIL 00'0 D0'689'Z ss IUNMHIASSNYUL 311Y NA TNTL 000 LS BI VAI SINIAQOY LLVIINO IA TNUUL [ED z6L SL 00'000'00L ov ILLNIASNS AVIONUL £8'0 07 8556L 0£ IZNYBOQ II TIMILIL 67'18S'SE oz IS IHONNB H TNT 00'%0 OL TVNOSU3d 30 H3INLI3HI 1 INMIUL 99'786'1S 0Z'0£6'ELS +0 3ILNIUND 288 L H3MLI3HI NU UI BENI UI eyuud DWUNS s'ISL'SL 1L0'80'St. op Din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante Program Cod indicator Cod rand HOTIHOLVIIANI VIHINNNIA

Sa = 3 E E i L S == DENUMIREA INDICATORILOR > £ e rs & 3 a 3 a? =5 - AS Autoritati executive si legislative 111 |51.0201 74.108,00 237,06 |Autoritati executive 112 |51.02.01.03 74.108,00 237,06 Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi 113 |55.02 19.538,40 0,33 CHELTUIELI CURENTE 114 |o1 19.538,40 0,33 TITLUL HI DOBANZI 115 |30 19.538,40 0,33 CHELTUIELI DE CAPITAL 116 |70 0,00 0,00 Din total capitol Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi 117 j55.02.00 19.538,40 0,33 Partea a ll-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA 118 |59.02 37.446,99 555,30 Ordine publica si siguranta nationala 119 61.02 37.446,89 655,30 CHELTUIELI CURENTE 120 j01 29.791,00 41,37 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 121 10 27.700,00 0,00 TITLUL Il BUNURI SE SERVICII 122 |20 1.826,00 41,37 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 123 |51 15,00 0,00 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 124 |59 250,00 0,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 125 [70 7.655,99 613,93 TITEUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 126 |71 7.655,99 513,93 Din total capitol Ordine publica 127 [61.02.03 32.777,10 610,91 Politie locala 128 |61.02.03.04 32.777,10 510,91 Protectie civila si pratectie contra incendiilor (protectie civila nonmilitara) 129 [61.02.05 4.669,88 44,39 Partea a Ill-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE 130 [64.02 395.545,53 22.297,21 Invatamant 131 [65.02 90.824,06 8.387,48 CHELTUIELI CURENTE 132 j01 61.537,61 8.267,74 TITLUL H BUNURI SI SERVICII 133 120 41.700,01 8.267,74 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 134 |55 7.689,00 0,00 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 135 |27 4.826,21 0,00 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 136 [59 7.522,39 0,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 137 |70 29.286,45 119,74 Pag.5/23

E 5 E | E 3? DENUMIREA INDICATORILOR = £ > ss 2 a o =8 a% TITLUL XIN ACTIVE NEFINANCIARE 138 |71 29.286,45 118,74 Din total capital Invatamant prescolar si primar 139 (65.02.03 15.030,08 1.666,86 Invatamant prescolar 140 |65.02.03.01 13.136,32 1.599,25 Invatamant primar 141 1.883,76 67,61 Invatamant secundar 142 (65.02.04 75.793,98 6.720,62 Invatamant secundar inferior 143 20.925,20 1.286,88 Invatamant secundar superior 144 (65.02.04.02 54.763,78 5.433,74 Invatamant profesional 145 |65.02.04.03 105,00 0,00 invatamant postliceal 146 |65.02.05 0,06 0,00 Alte cheltuieli in domeniul invatamantului 147 |65.02.50 0,00 0,00 Sanatate 148 [66.02 81.953,58 2.111,64 CHELTUIELI CURENTE 149 |ot 54.876,27 17,50 TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL 150 [10 15.084,07 0,00 TITLUL Il BUNURI SI SERVICII 151 [20 2.800,00 17,50 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 152 [51 36.992,20 0,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 153 (70 27.077.331 2.094,14 TITLUL XIH ACTIVE NEFINANCIARE 154 [71 27.077,31 2.094,14 Din tatal capitol Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi 155 |66.02.06 66.589,51 2.094,14 Spitale generale 156 [85.02.0601 66.569,51 2.094,14 Servicii de sanatate publica 157 |66.02.08 15.384,07 17,50 Cultura, recreere si religie 158 |67.02 120.659,66 10.278,82 CHELTUIELI CURENTE 159 |ot 99.473,30 9.759,65 TITLUL ft CHELTUIELI DE PERSONAL 160 |10 24.850,00 0,00 TITLUL il BUNURI SI SERVICII î8t j20 73.450,50 9.759,65 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 182 [51 1.000,00 0,00 TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 163 |58 194,00 0,00 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 164 1358 178,80 0,00 Pag.6/23

aa Să DENUMIREA INDICATORILOR 5 2 e s = = & 3 a sa 3 As CHELTUIELI DE CAPITAL 185 ro | 21.186,36 519,17 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 186 [71 | 21.186,36 518,17 Din total capitol Servicii culturale 167 |67.02.03 56.402,72 1.189,35 Institutii publice de spectacole si concerte 168 |67.02.03.04 35.903,72 539,39 Case de cultura 169 |67.02.03.06 20.449,00 549,96 Alte servicii culturale 170 |67.02.03.30 50,00 0,00 Servicii recreative si sportive 171 (67.02.05 51.684,26 9.089,47 Sport 172 |[67.02.05.01 22.380,85 5.241,68 Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement 173 (67.02.05.03 39.303,4i 3.847,79 Servicii religioase 174 (67.02.06 2.039,38 0,00 Alie servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei 175 (67.02.50 533,30 0,00 Asigurari si asistenta sociala 176 [68.02 102.108,23 1.518,27 CHELTUIELI CURENTE 177 |01 99.661,45 1.519,27 TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL 178 [10 34.000,00 0,00 TITLUL il BUNURI SI SERVICII 179 |20 14.500,00 1.314,76 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 180 |51 920,00 0,00 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 181 |37 42.000,00 204,51 TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 182 |58 201,45 0,00 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 183 |59 8.040,00 0,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 184 |70 2.746,78 0,00 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 185 (71 2.746,78 0,00 TITLUL XIX PATI EFECTUATE IN ANII PREGEDENTI SI RECUPERATE ÎN ANUL CURENT 186 (85 -300,00 0,00 Din total capitol Asistenta acordata persoanelor in varsta 187 [68.02.04 50,00 69,83 Asistenta sociala în caz de boli si invaliditati 188 [68.02.05 877,53 244,41 Asistenta sociala în caz de boli 189 |68.02.05.01 0,00 0,90 Asistenta sociala în caz de invaliditate 190 |68.02.05.02 877,53 244,41 Asistenia sociala peniru farnilie si copii 191 [68.02.06 -100,00 18,42 Crese 192 [68.02.11 8.386,00 24,53 Pag. 7/23

53 E. E 25* DENUMIREA INDICATORILOR s e > 3 E 8 & 5 a So£ o s = o = As Prevenirea excluderii sociale 193 168.02.15 92.894,70 1.162,08 Ajutor social 194 (68.02.15.01 92.745,30 224,89 Cantine de ajutor social 195 149,40 937,18 Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale 196 |68.02.50 0,00 0,00 Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale 197 |68.02.50.50 0,00 0,00 Partea a IV-a SERVICII Si DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE 198 [69.02 94.865,07 5.308,28 Locuinte, servicii si dezvoltare publica 198 |70.02 74.429,25 1.748,08 CHELTUIELI CURENTE 200 [01 23.018,14 1.747,69 TITLUL FCHELTUIELI DE PERSONAL 201 [10 315,17] 0,00 TITLUL Il BUNURI SI SERVICII 202 20 22.701,97 1.747,69 Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 203 |56 1.00 0,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 204 |70 15.405,11 0,40 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 205 |71 15.405,11 0,40 TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE 206 |81 36.306,00 0,00 TITLUL XIX PATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT 207 |85 -300,00 0.00 Din total capitol Locuinte 208 [70.02.03 9.135,53 15,02 Dezvoltarea sistemului de locuinte 209 |70.02.03.01 9.135,53 15,02 Alte cheltuieli in domeniul locuintelor 210 |70.02.03.30 0,00 0,00 Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice 211 [70.02.05 5.968,65 541,02 Alimentare cu apa 212 |70.02.05.01 5.968,65 541,02 Amenajari hidrotehnice 213 [70.02.05.02 0,00 0,00 Iluminat pul si electrificari rurale 214 |70.02.06 7.009,33 229,45 Alimentare cu gaze naturale in localitati 215 [70.02.07 -50.00 0.00 Alte servicii in domeniul locuintei, serviciilor si dezvoltarii comunale 216 |70.02.50 52.365,74 962,60 Protectia mediului 217 [74.02 20.435,82 3.560,12 CHELTUIELI CURENTE 218 [01 19.853,30 3.580,19 TITLUL Hi BUNURI SI SERVICII 219 |20 19.500,00 3.560,19 tlul VII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 220 |56 327,50 0,00 Pag.8/23

5 5 Bă sl i E 25 DENUMIREA INDICATORILOR = 2 a 55 s a â 50 SE =68 Bu TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 221 |58 25,80 0,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 222 |70 582,52 0,00 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 223 |71 582,52 0,00 Din total capitol Salubritate si gestiunea deseurilor 224 174.02.05 20.082,52 3.580,19 Salubritate 225 |74.02.05.01 14.000,0 2.899,24 Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor 226 |74.02.05.02 5.082,52 560,85 Canalizarea si tratarea apelor reziduale 227 |74.02.06 353,30 0,00 Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE 228 |79.02 265.970,83 35.355,98 Combustibili si energie 229 |81.02 64.348,91 7.991,73 CHELTUIELI CURENTE 230 |01 45.000,00 7.991,73 TITLUL IV SUBVENTII 231 40 45.000,00 7.991,73 CHELTUIELI DE CAPITAL , 232 |70 19.348,91 0,00 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 233 5.454,91 0,00 TITLUL XIV ACTIVE FINANGIARE 234 [72 13.894,00 0,00 Din total capitol Energie termica 235 [81.02.06 64.348,91 7.991,73 Transporturi 236 84.02 201.621,92 27.364,25 CHELTUIELI CURENTE 237 [01 94.659,20 18.842,13 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 238 |20 39.621,00 10.641,83 TITLUL IV SUBVENTII 239 |40 55.000,00 8.200,30 TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 240 |58 38,20 0,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 241 |70 106.962,72 8.522,12 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 242 |71 106.812,72 8.522,12 TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE 243 |72 150,00 0,00 Din toial capitol Transport rutier 244 84.02.03 201.621,92 27.364,25 Drumuri si poduri 245 |84.02.03.01 28.784,13 7.251,38 "Transport in comun 246 |84.02.03.02 109.297,56 8.202,30 Pag.9/23

5 - să DENUMIREA INDICATORILOR 5 2 > E a & & E =$ 5% Strazi 247 |84.02.03.03 53.540,23 11.810,57 Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT 248 |96.02 0,00 0,00 REZERVE 249 97.02 0,00 0,00 EXCEDENT 250 [98.02 0,00 9,00 DEFICIT 251 (99.02 5.670,10 9,00 SECTIUNEA FUNCTIONARE SECTIUNEA FUNCTIONARE 1 612.356,55 TOTAL VENITURI 2 |00.01 612.956,55 VENITURI PROPRII 3 45.90 707.832,90 VENITURI CURENTE 4 00.02 597.902,78 A. VENITURI FISCALE Ss |00.03 789.940,65 At. iMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL & |00.04 485.932,34 A12. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, Si CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE 7 j00.06 484.384,08 impozit pe venit & (03.02 3.964,32 Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal 3 (03.02.18 3.964,32 Cote si sume defalcate din impozitul pe venit 10 |04.02 481.019,76 Cote defalcate din impozitul pe venit 11 |040201 481.018,76 Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale 12 |04.02.04 0,00 A13. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL 13 00.07 948,26 Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital 14 05.02 948,26 Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital 15 05.02.50 948,26 A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE 16 00.09 124.780,69 impozite si taxe pe proprietate 17 (07.02 124.780,68 Impozit pe cladiri 18 |07.02.01 90.263,72 impozit pe cladiri - PF 19 |07.0201.01 31.262,92 impozit pe cladiri - PJ 20 |07.02.01.02 59.000,80 Impozit pe terenuri 21 |07.02.82 21.328,32 Impozit pe terenuri - PF 22 [07.02.0201 11.471,64 Impozit pe terenuri - PJ 23 |07.02.02.02 9.572,96 Pag. 10/23

sa Sa = 3 E => = Ss == DENUMIREA INDICATORILOR 5 E > E 8 3 a 3 e e e 5 pa) s& Impozit pe terenurile extravilane 24 [07.02.02.03 4 283,72 Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -— La bugetul de stat = restante anii ante 25 |07.02.03 12.803,53 Alte impozite si taxe de proprietate 26 |07.02.50 385,12 A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICI 27 |00.10 178.075,34. Sume defalcate din TVA 28 |11.02 136.669,50 muricipilor, sectoaralor si Municipiului Bueirest | 2 16550 Sume defalcate din TVA pi echilibrarea bugetelor locate 30 11.02.06 864.051,00 Sume defalcaie din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea învatamântului particular sau confesional acreditat 31 [11.02.08 13.452,00 Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii 32 (12.02 11,53 Taxe hoteliere 33 [12.02.07 11,53 Taxe pe servicii specifice 34 |15.02 149,65 Impozit pe spectacole 35 [15.02.01 107,85 Alte taxe pe servicii specifice 36 [15.02.50 42,00 Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati 37 116.02 41.244,66 Taxa asupra mijloacelor de transport 38 [16.02.02 34.161,82 Taxa asupra mijloacelor de transport - PF 39 |16.02.02.01 21.795,50 Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ 40 |16.02.02.02 12.366,32 Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati 41 [16.02.50 7.082,84 A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE 42 i00.11 1.152,28 Alte impozite si taxe fiscale 43 (18.02 1.152,28 Alte impozite si taxe 44 |18.0250 1.152,28 C. VENITURI NEFISCALE 45 |00.12 -192.037,87 GC1. VENITURI DIN PROPRIETATE 46 |00.13 21.535,88 Venituri din proprietate 47 130.02 21.533,16 Venituri din concesiuni si închirieri 48 (30.02.05 21.533,16 Alte venituri din concesiuni si eri de catre institutiile publice 49 |30.02.05.30 21.533,16 Venituri din dobanzi 50 |31.02 2,72 Pag. 11/23

E BE DENUMIREA INDICATORILOR = e a 55 8 & a & 5 = 55 =6 ax Alte venituri din dobanzi 51 (31.02.03 2,72 C2. VANZARI DE BUNURI St SERVICII 52 (00.14 -213.573,75 Venituri din prestari de servicii si alte activitati 53 (33.02 122,11 Contributia parintilor sau sustinatorilor legali pentru intretinerea copiilor in crese 54 [33.02.10 75,84 Contributia persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social 55 [33.02.12 43,66 Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputaiii si despagu 56 |33.02.28 2,81 Venituri din taxe administrative, eliberari de permise 57 |34.02 325,20 Taxe extrajudiciare de timbru 58 [34.02.02 191,80 Alte venituri din taxe administrative, eliberari de permise 59 [34.02.59 133,40 Amenzi, penalitati si confiscari 60 [35.02 25.676,72 Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate conform dispozitiilor legale 61 |35.02.01 25.623,60 Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate 62 |35.02.01.02 25.823,60 Penalitati pentru nedepunerea sau depunerea cu intarziere a declaratiei de impozite si taxe 63 |35.02.02 53,12 Diverse venituri 64 |36.02 6.901,84 Taxe speciale 65 |36.02.06& 4.078,56 Venituri din recuperarea chelt or efectuate în cursul procesului de executare silita 66 |36.02.14 18,80 Alte venituri 67 |36.02.50 2.804,48 Transferuri voluntare, altele decat subventiile 568 |37.02 -246.593,62 Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus) 69 [37.02.03 -246.599,62 IV. SUBVENTH 70 100.17 15.053,77 SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 71 [00.18 15.053,77 Subventii de la bugetul de stat " 72 42.02 15.053,77 B. Curente 73 15.053,77 Ajutor pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni si combusti 74 |42.02.34 5,69 Subventii de la bugeiul de stat pentru finantarea sanatai 75 |42.02.41 TOTAL CHELTUIELI 76 512.956,55 51.984,66| CHELTUIELI CURENTE 77 lot 577.150,55 51.984,86 TITLUL CHELTUIELI DE PERSONAL 78 |î0 153.103,52 0,001 TITEUL IF BUNURI SI SERVICII 79 |20 227.267,23 35.587,79 Pag. 12/23

'Beg 00'0 00'st LS 31V ILVLINN HHNBISSNVUL IA TITU Z8'ly 00'938'L 08 HOIAU3S IS HANNS IETIMILIL 00'0 ot TVNOSU3d 33 MIINLTBHD FINTLIL LEV 00'167'52 LO 3IN3HND M3IANLIZHD 81; 00'L5/7'6E zO'13 IS DUIPIQ ZE it 20'85 VIVNOILVN VINVHNDIS IS VONBNd INIMUO IUVUVAV P-II E Lee eg'0 OY BES'GL 00'20'SS unmunidiur Is eoțjqnd euoțep pujajud [oudes eo; ui 0v'SES'SL 0£ IZNY80Q IF TAILIL s£0 07 SES'BL Lo JINIHND oz) 0 IS eognd euojep PUIAId HJIEZUBIL £0'zzy'99 BAWHND8X3 90'ZEZ 99 LO'z0'LS IS 1oydeo [e10] ud 00'0 00'001- 58 1N3HND INNY NI IS INV NI Lvd XIX TINU 00'0 00'000'% ss TT3INLI3HD 31L1V XINMILIL SZZ9LLL oc NDIAU3S IS HHANNB IL INMILIL 000 SE LS OL WNOSH3d 3I HIATIL c0'zes'99 5) 3IN3HND 90'7£Z z0'1S IUISIXS UNII IS DIN SE'ZEZ sb'096'S8 sos I1VHIN39 3DIBNd NDIAHIS ?-] POLA 00'0 00'D0S- ss "INNY NI IS LNZMBD3HI INV NI XIX IML 00'0 00'90£'9£ 18 1110342 30 IUVSHNBWYI 00'0 SL'166'BL BS TI3IALTIHI 311V IX INI 25 VIVIDOS VIN3LSISV XI INTL 00'0 00'689'Z ss HHNHI4SNVUL 3LIV NA TOTUL 00'0 00'Se6'z LS JDHBAd BILVALSINIWAY 31V LLVIINA IA INTL 00'000'00L ov A TINULIL ce0 0; BES'6L 0£ IZNYA0A III TOILIL destinate stingerii platilor restante Din care credite bugetare Program Cod indicator Cod rand HOTIHOLVIIANI VIUHIANNIG

a 5 E 5 5 5? us = s DENUMIREA INDICATORILOR = 2 a re ș & a & sa? 9 5 E TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 107 |59 250,00 0,00 Din total capital Ordine publica 108 (61.02.03 29.376,00 41,37, Politie locala 109 (61.02.03.04 29.376,00 41,37 Protectie civila si protectie contra incendiilor (protectie civila nonmilitara) 110 [61.02.05 415,00 0,00 Partea a lil-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE 111 [64.02 278.860,98 19.564,16 Invatamant 112 [65.02 61.537,61 8.267,74 CHELTUIELI CURENTE 113 101 61.537,61 8.267,74 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 114 |20 41.700,01 8.267,74 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 115 |55 7.689,00 0,00 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 118 [57 4.626,21 0,00 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 117 |59 7.522,39 0,00 Din total capital Invatamant prescolar si primar 118 ]65.02.03 13.349,36 1.666,86 Invatamant prescolar 119 ]65.02.03.01 11.455,60 1.599,25 Invatamant primar 120 |65.02.03.02 1.893,76 67,51 Invatamant secundar 121 [65.02.04 48.188,25 6.600,88 Invatamant secundar inferior 122 [65.02.04.01 12.916,21 1.243,82 invatamant secundar superior 123 [65.02.04.02 35.167,04 5.357,06 invatamant profesional 124 [65.02.04.03 105,00 0,00 Invatamant postliceal 125 (65.02.05 0,00 0,00 Alte cheltui n domeniul invatamantului 126 |65.02.50 0,00 0,00 Sanatate 127 |66.02 19.884,07 17,50 CHELTUIELI CURENTE 128 |01 19.884,07 17,50 TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL 129 [10 15.084,07 0,00 TITLUL H BUNURI SI SERVICII 130 [20 2.800,00 17,50 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 131 31 2.000,00 0,00 Din total capitol Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi 132 |66.02.06 4.500,00 0,00 Pag. 14/23

DB 5 s= 5 3 ă = DE DENUMIREA INDICATORILOR => 2 & ş £ 8 & 2 a so? o şE Cu as Spitale generale 133 j66.02.06.01 4.500,00 0,00 Servicii de sanatate publica 134 [66.02.08 15.384,07 17,50 Cultura, recreere si religie 135 [67.02 98.279,30 9.759,65 CHELTUIELI CURENTE 136 [ot 98.279,30 9.759,85 TITLUL E CHELTUIELI DE PERSONAL 137 |10 24.650,00 0,00 TITLUL Hi BUNURI SI SERVICII 138 |20 73.450,50 9.759,65 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 139 |59 178,80 0,00 Din total capitol Servicii culturale 140 |67.02.03 48.736,00 722,49 Institutii publice de spectacole si concerte 141 |67.02.03.04 28.650,00 72.53 Case de cultura 142 |67.02.03.08 20.086,00 649,96 Alte servicii culturate 143 |67.02.03.30 0,00 0,00 Servicii recreative si sportive 144 |67.02.05 47.010,00 9.037,16 Sport 145 |67.02.05.01 18.350,00 5.188,37 Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement 146 |67.02.05.03. 27.660,00 3.847,79 Servicii religioase 147 |67.02.06 2.000,00 0,00 Alte servi n domeniile culturii, recree religiei 148 |67.02.50 533,30 0,00 Asigurari si asistenta sociala 149 |68.02 99.160,00 1.518,27 CHELTUIELI CURENTE 150 |01 99.460,00 1.519,27 TITLUL E CHELTUIELI DE PERSONAL 151 |10 34.000,00 0,00 TITLUL i BUNURI SE SERVICII 152 [20 14.500,00 1.314,76 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 153 DT 920,00 0,00 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 154 157 42.000,00 204,51 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 155 [59 8.040,00 0,00 TITLUL XIX PATI EFECTUATE ÎN ANII PRECEDENTI Si RECUPERATE IN ANUL CURENT 156 |85 -300,00 0,00 Din fotal capitol Asistenta acordata persoanelo varsta 157 |68.02.04 0,00 69,83 Asistenta sociala in caz de boli si invali 158 [68.02.05 820,00 244,41 Asistenta sociala in caz de boli 159 |68.02.05.01 0,00 0,00 Pag. 15/23

5 să E E. E E DENUMIREA INDICATORILOR = 2 e SE & 2 a 52 si Asistenta sociala în caz de invali 160 [68.02.05.02 820,00 244,41 Asistenta sociala pentru fai 161 |88.02.06 -100,00 1842 Crese 182 |68.02.11 7.500,00 24,53 Prevenirea excluderii sociale 163 |68.02.15 90.940,00 1.182,08 Ajutor sacial 164 |68.02.15.01 90.940,00 224,89 Cantine de ajutor social 165 |68.02.15.02 0,00 837,19 Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale 166 |68.02.50 0,00 0,00 Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale 167 |68.02.50.50 0,00 9,00 Partea a IV-a SERVICII Si DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE 168 78.723,14 5.307,88 Locuinte, servicii si dezvoltare publica 169 170.02 59.223,14 1.747,69 CHELTUIELI CURENTE 170 (01 23.017,14 1.747,89 TITLUL CHELTUIELI DE PERSONAL 171 [10 315,17 0,05 TITLUL Il BUNURI SI SERVICII 172 |20 22.701,97 1.747,69 TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE 173 |81 36.306,00 0,00 TITLUL XIX PATE EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT 174 |85 -100,00 0,00 Din total capitol Locuinte 175 |70.02.03 0,00 14,62 Dezvoltarea sistemului de locuinte 176 |70.02.03.01 0,00 14,62 Atte cheltuieti in domeniul locuintelor 177 |70.02.03.30 0,00 0,00 Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice 178 |70.02.05 2.700,00 541,02 Alimentare cu apa 179 |70.02.05.01 i 2.700,00 541,02 Amenajari hidrotehnice 18BO |70.02.05.02 0,00 0,06 liuminai public si electrificari rurale 181 |70.02.06 6.000,00 229,45 Alimentare cu gaze naturale in localitati 182 |70.02.07 -50,00 0,00 Alte servicii in domeniul locuintei, se or si dezvoltarii comunale 183 [70.02.50 50.573,14 962,60 Protectia mediului 184 174.02 19.500,06 3.566,19 CHELTUIELI CURENTE 185 (01 19.500,00 3.580,15 TITLUL Il BUNURI SI SERVICII 186 |20 18.500,00 3.580,19 Din total capito! Pag. 16/23

SE p 3 5 RE 2 m = DE DENUMIREA INDICATORILOR = 8 2 5 = & 3 a > E 0 5E E Salubritate si gestiunea deseurilor 187 [74.02.05 19.500,00 3.560,19 Salubritate 188 |74.02.05.01 14.000,00] 2.899,24 Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor 189 |74.02.05.02 5.500,00 660,95 Canalizarea si tratarea apelor reziduale 190 |74.02.06 0,00 0,00 Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE tat |79.02 139.621,00 26.833,86 Combustibili si energie 192 |81.02 45.000,00 7.991,73 CHELTUIELI CURENTE 193 |a1 45.000,00 7.991,73 TITLUL IV SUBVENTII 194 [40 45.000,00 7.991,73 Din tatat capitol Energie termica 195 |81.02.06 45.000,00 7.991,73 Transporturi 196 [84.02 94.621,00 18.842,13 CHELTUIELI CURENTE 197 [01 94.621,00 18.842,13 TITLUL IE BUNURI SI SERVICII 198 j20 39.621,00 10.841,83 TITLUL IV SUBVENTII 199 40 55.000,00 8.200,30 Din total capitot Transport rutier 200 [84.02.03 94.621,00 18.842,13 Drumuri si poduri 201 |84.02.03.01 0,00 0,00 Transport În comun 202 |84.02.03.02 55.121,00 8.202,30 irazi 203 [84.02.03.03 39.500,00 10.638,83 Partea a Vil-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT 204 [96.02 0,00 0,00 REZERVE 205 |97.02 0,00 9,00 EXCEDENT 206 [98.02 0,00 0,00 DEFICIT 207 198.02 0,00| 0,00 SECTIUNEA DEZVOLTARE SECTIUNEA DEZVOLTARE 1 268.848,17 TOTAL VENITURI 2 180.01 268.848,17. VENITURI PROPRII 3 [48.90 37,05 i. VENITURI CURENTE 4 |00.02 246.593,62 C. VENITURI NEFISCALE 5 [00.12 246.599,62; Pag. 17/23

5 SE z 3 E FREE 8 5 =2a= DENUMIREA INDICATORILOR > 2 a SE s & a o SE 83 C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII 6 (00.14 246.599,62 Transferuri voluntare, altele decat subventiile 7 |37.02 246.599,62 Varsaminte din sectiunea de functionare 8 |37.02.04 246.599,62 Il. VENITURI DIN CAPITAL 9 |00.15 37,05 Venituri din valorificarea unor bunuri 10 138.02 37,05 Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat 11 [38.02.07 13,38 Depozite speciale pentru constructii de construinte 12 j39.02.10 23,67 IV. SUBVENTII 13 00.17 4.058,96 SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 14 00.18 4.059,96 Subventii de la bugetul de stat 15 |42.02 4.059,96 A. De capital 16 4.059,96 Subventii de la bugetul de stat caire bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din FEN posiaderare 17 |42.02.20 4.059,96 Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate 18 |45.02 18.151,54 Fondul European de Dezvoltare regionala 19 |45.02.01 18.151,54 Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent 20 j45.02.01.01 18.151,54 TOTAL CHELTUIELI 21 274.518,27 11.869,50 CHELTUIELI CURENTE 22 [01 36.780,15 0,00 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 23 |51 35.992,20 0,00 Titlul VHI PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 24 |56 328,50 0,00 TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 25 |58 459,45 0,08 CHELTUIELI DE CAPITAL 26 70 237.938,12 11.868,50 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 27 471 223.894,12. 11.868,50 TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE 28 [72 14.044,00 0,00 TITLUL XIX PATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI Si RECUPERATE ÎN ANUL CURENT 29 [85 -200,00 0,00 Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE 30 [50.02 7.685,97 0,00 Autoritati publice si actiuni externe 31 |51.02 7.685,97 0,00 CHELTUIELI CURENTE 32 Jot 0,00 0,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 33 |70 7.685,97 0,00 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 34 [71 7.685,97 0,00 Pag. 18723

5 SE N E E DENUMIREA INDICATORILOR 3 2 > 55 e & a a E o = oz =8 3% Din total capitol Autoritati executive si legislative 35 |51.02.01 7.685,97, 0,00 Autoritati executive 36 [51.02.01.03 7.685,97 0,00 Partea a ll-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA 37 |59.02 7.655,99 613,93 Ordine publica si siguranta nationala 38 |61.02 7.655,99 613,93 CHELTUIELI CURENTE 39 |a1 0,00 0,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 40 |70 7.655,99 513,93 TITLUL XiH ACTIVE NEFINANCIARE 41 [71 7.855,8 513,93 Din total capitol Ordine publica 42 |61.02.03 3.401,10 569,54 43 |61.02.03.04 3.401,10 569,54 Protectie civila si protectie contra incendiilor (protectie civila nonmilitara) 44 |61.02.05 4.254,89 44,39 Partea a Ili-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE 45 |64.02 116.684,55 2.733,05 invatamant 46 [65.02 29.286,45 118,74 CHELTUIELI CURENTE 47 |01 0,00 0,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 48 |70 29.286,45 119,74 (TITLUL ACTIVE NEFINANCIARE 48 |71 29.286,45 118,74 Din total capitol Invatamant prescolar si primar 50 [65.02.03 1.680,72 0,00 Invatamant prescolar 51 |65.02.03.01 1.680,72. 0,00 invatamant primar 52 (65.02.03.02 0,00 0,00 Invatamant secundar 53 ,65.02.04 27.605,73 119,74 Invatamant secundar inferior 54 [65.02.0401 8.008,99 43,06 Invatamant secundar superior 553 |85.02.04.02 19.596,74 76,68 Invatamant profesional 56 |65.02.04.03 0,00 0,00 invatamant postliceal 57 165.02.05 0,00 0,00 Alte cheltuieli in domeniul invatamantului 58 [65.02.50 0,00 0,00 Sanatate 58 [66.02 62.069,51 2.094,14 CHELTUIELI CURENTE 60 01 34.992,20 0,00 Pag. 19/23

5 : să 5 5 5 25? DENUMIREA INDICATORILOR = 2 e E sg & a & E o SE O =8 as TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 61 [51 34.992,20 0,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 82 |70 27.077,31 2.094,14 TITLUL XIH ACTIVE NEFINANCIARE 63 [71 27.077,31 2.094,14 Din total capitol Servicii medicale in unitati sanitare cu paiuri 64 |66.02.06 62.069,51 2.094,14 Spitale generale 65 |66.02.06.01 62.069,51 2.094,14 Servicii de sanatate publica 665 [66.02.08 0,00 0,00 Cultura, recreere si religie 67 |67.02 22.380,36 518,17 CHELTUIELI CURENTE 68 |o1 1.194,00 0,00 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 69 |51 0,00 TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 70 |58 194,00 0,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 71 [70 21.186,36 518,17, TITLUL XHEACTIVE NEFINANCIARE 72 (71 21.186,36 518,17 Din tota! capitol Servicii culturale 73 |67.02.03 7.666,72 466,86 institutii publice de spectacole si concerte 74 |67.02.03.04 7.253,72 466,86 Case de cultura 75 167.02.03.0& 363,00 0,00 Alte servicii culturale 76 ;67.02.03.30 50,00 0,00 Servicii recreative si sportive 77 |67.02.05 14.674,26 52,31 Sport 78 |67.02.05.01 3.030,85 52,31 Înfretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement 79 |67.02.05.03 11.843,41 0,00 Servi i 80 67.02.06 39,38 0,00 Alie servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei 81 |67.02.50 0,00 0,00 Asigurari si asistenta sociala 82 (68.02 2.948,23 0,00 CHELTUIELI CURENTE 83 |ot 201,45: 0,00 TITEUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 84 |58 201,45 0,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 85 |70 2.746,78 0,00 TITLUL XHI ACTIVE NEFINANCIARE 86 j71 2.746,78 0,00 Din total capitol Pag. 20/23

E 5 să z 5 £ 25e a 3 s = Dc DENUMIREA INDICATORILOR Ss 2 > & E Sa? 2 sc PAC Asistenta acordata persoanelor in varsta 87 [68.02.04 50,00 0.00 Asistenta sociala in caz de boli si i 88 [68.02.05 57,53 0,00 Asistenta sociala in caz de boli 89 |68.02.05.01 0,00 0,00 Asistenta sociala in caz de invali s0 |68.02.05.02 57,53 0,00 Asistenta sociala pentru familie si copii 91 j68.02.06 0,00 0,00 Crese 92 68.02.11 886,00 0,00 Prevenirea excluderii sociale 93 68.02.15 1.854,70 0,00 Ajutor social 94 [68.02.15.01 1.805,30 0,00 Cantine de ajutor social 95 |68.02.15.02 149,40 0,00 Alte cheltuieli în domeniul asigurarilor si asistentei sociale 96 |68.02.50 0,00 0,00 Alte chelti n domeniul asistentei sociale 97 [68.02.50.50 0,00 0,00 Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE 98 |69.02 16.141,93 0,49 Locuinte, servicii si dezvoltare publica 99 |70.02 15.206,11 0,49 CHELTUIELI CURENTE 100 [01 1.00 0,00 Tidul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 101 |56 1,00 0,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 102 [70 15.405,11 0,40 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 103 [71 15.405,11 0,40 TITLUL XIX PATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENT! SI RECUPERATE IN ANUL CURENT 104 |85 -200,00 0,00 Din total capitol Locuinte 105 (70.02.03 9.135,53 0,40 Dezvoltarea sistemului de locuinte 106 [70.02.03.01 9,135,53 0,40 Alte cheltuieli în domeniul locuintelor 107 |70.02.03.30 0,00 0,00 Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice 108 |70.02.05 3.268,65 0,00 Alimentare cu apa 109 |70.02.05.01 3.268,65 0,00 Amenajari hidrotehnice 110 |70.02.05.02 0,00 0,00 Wuminat public si electrificari rurale 111 [70.02.06 1.009,33 0,00 Alimentare cu gaze naturale in localitati 112 [70.02.07 0,00 0,00 Alte servicii in domeniul locuintei, serviciilor si dezvoltarii comunale 113 |70.02.50 1.792,80 0,00 Protectia mediului 114 |74.02 935,82 0,00 Pag. 21/23

5 DE 2 3 5 E a S =&c DENUMIREA INDICATORILOR = £ > S=£ 8 e E E =8 (=) CHELTUIELI CURENTE 115 |01 353,30 0,00 Titlul VIN PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 116 |56 327,50 0,00 TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferenie cadrului financiar 2014-2020 117 158 25,80 0,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 118 [70 582,52 0,00 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 118 [71 382,52 0,00 Din tatal capitol Salubritate si gestiunea deseurilor 120 [74.02.05 582,52 0,00 Salubritate 121 |74.02.05.01 0,00 0,00 Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor 122 [74.02.0502 582,52 0,00 Canalizarea si tratarea apelor reziduale 123 [74.02.06 353,30 0,00 Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE 124 178.02 126.349,83 8.522,12 Combustibili si energie 125 (81.02 19.348,91 0,00 CHELTUIELI CURENTE 126 [01 0,00 0,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 127 |70 19.348,91 0,00 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 128 |71 5.454,91 0,00 TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE 129 |72 13.894,00 0,00 Din total capitol Energie termica 130 181.02.06 19.348,91 0,00 Transporturi 131 84.02 107.000,92 8.522,12 CHELTUIELI CURENTE 132 |01 38,20 0,00 TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 133 |58 38,20 0,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 134 |70 108.962,72 8.522,12 TITLUL XIIF ACTIVE NEFINANCIARE 135 |71 106.812,72 8.522,12 TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE 136 |72 150,00 0,00 Din total capitol Transport rutier 137 84.02.03 107.009,9: 8.322,12 Drumuri si poduri 138 |84.02.03.01 28.784,13 7.251,38 Transpo comun 139 [84.02.03.02 54.176,58 0,00 Strazi 140 [84.02.03.03 24.040,23 1.270,74 Pag. 22/23

o = s= sa 5 8= Ă 3 ă 23? DENUMIREA INDICATORILOR = e a 5 5 a & 3 a so? s SE _a = 5% Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT 141 [96.02 5.00 0.00 REZERVE 142 [97.02 0,00 8,00 EXCEDENT 143 [98.02 0.00 0,00 DEFICIT 7 144 [39.02 5.670,10 0,00 PRIMAR, DIRECTOR SEF SERVICIU BUGET, NICOLAE ROBU RAM! Pag. 23/23

Atasament: anexa_1_cu_amendamente_hcl_76.pdf

Anexa nr.1 i ini: [ _ E > Unitatea administrativ-teritorială:MUNICIPIUL TIMISOARA a HCl +/ 38.02 , 203 BUGETUL GENERAL AL UNITĂŢII ADMINISTRATIV-TERITORIALE PE ANUL 2018 C|/ A [ Bugetul Bugetul instituţiilor |împrumuturi Bugetul ublice lor fondurilor Transferuri Total Cod Bugetul fi p tate di 7 9 rând local înanțate din externe Total între bugete buget 1 venituri proprii! externe | neramburs (se scad) general si subventii abile o din bugetul —_—_—t A 0 1 mi 2 3 6 5=1+2+4 6 /=3-6 VENITURI TOTAL (rd.02+18+19+20+23) 01 881.804,72 541.785,31 - | 1.423.590,03 7 1.423.590,03 | Venituri curente (rd.03+17) 02 844.502,40 397.842,54 - | - 1.242.345,34 = 1242345 Venituri fiscale (rd.04+06+09+10+11+16) 03 789.940,65 - - = 789.940,65 - 789.940.65 Tmpozit pe venit, profit si castiguri din capital de la ersoane juridice, din care: 04 L - Împozit pe profit 05 7 = - i a - 484.984,08 - - - 484.984,08 - Impozit pe venit, profit si castiguri din capital de la crsoane fizice (rd.07+1d.08), din care: 06 p 484.984,08 964,32 Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor 4.6432 imobiliare din patrimoniul personal *) 07 3.964,32 1 4 3.964,32 Cote si sume defalcate din impozitul pe venit 08 481.019,76 ] 181.019,76 481.019,76 948,26 948,26 Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital | 09 948,26 Impozite şi taxe pe proprietate 10 124.780,69 1 124.780,69 124. 780,69 Impoziie si axe pe bunuri si servicii (rd.12 la 178.075,34 - - - 178.075,34 - rd.15) 11 178.075,34

Sume defalcate din TVA 12 136.669,50 136.669,50 136.669,50 11,53 11,53 Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii 13 11,53 149,65 149,65 Taxe pe servicii specifice 14 149,65 Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii 41.244,66 41.244,66 bunurilor sau pe desfasurarea de activitati 15 41.244,66 Alte impozite si taxe fiscale 16 1.152,28 1.152,28 1,152.28 [Venituri nefiscale 17 54.561,75 | 397.842,94 IM 452.404,69 452 404.69 Venituri din capital 18 37,05 439,09 476,14 476.14 Operatiuni financiare 19 | | 7 = Subvenţii (rd.21+22) 20 19.113,73 142.579,19 - 161.692,92 161.692,92 Subvenţii de la bugetul de star 21 19.113,73 19.113,75 19.113,73 Subvenţii de la alte administratii 72 - 142.579,19 142579,19 _ 142.579.19 18.151,54 924,09 19.075,63 Sume primite de la UE în contul platilor efectuate 23 | 19.075.63 CHELTUIELI - TOTAL, (rd.24+35+36+39+40) | 24 857.474,52 541.785,31 1.429.260,13 38.927,20 1.390.332,93 Cheltuieli curente (rd.25 la 1d.34) 25 613.930,70 506.236,77 - 1.120.167,47 38.927,20 1.081.240.27 Cheltuieti de personal 26 153.103,52 321.186,49 474.290,01 474 290,01 Bunuri si servicii 27 227.267,23 179.142,20 406.409,43 406.409,43 Dobanzi 28 19.538,40 19.538,40 19.538,40 Subventii 29 100.000,00 100.000,00 100.000.00 Fonduri de rezerva. 30 1 - - 38.927,20 38.927,20 38.927,20 Transferuri intre unitati ale administratiei publice 31 - Alte transferuri 32 7.689,00 7.689,00 7.689.00 Proiecte cu finantare din Fonduri externe nerambursabile postaderare 328,50 - 328,50 33 328,50

Proiecte cu finantare din Fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014 - 2020 459,45 924,08 1.383,53 4 1383,53 pasa sociala 35 L 16.62621 352,00 46.978,21 4697821 Alte cheltuieli 36 19.991,19 4.632,00 ] 24.623,19 24623.19 Cheltuieli de capital [ 37 237.938,12 33.548,54 273,486,66 273.486,66 Operatiuni financiare (rd.37+38) 38 - - - Imprumuturi acordate ] 39 7 - Rambursari de credite externe si interne 40 36.306,00 36.306,00 36.306,00 Plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în - 700,00 - 700,00 anul curent 41 700,00 [Rezerve 42 - |EXCEDENT(+YDEFICIT) ” - 5.670,10 (rd.01-rd.23) 43 |- 5.670,10 1 5.670,10 PE CAPITOLE: 44 887.474,82 IBN 541.785,31 1.429.260,13 38.927,20 1.390.332,93 Autoritati publice si actiuni cxlerne 45 74.108,00 - 74.108,00 — 74.108,00 Sectiunea de functionare 46 06.422,03 ] 66.422,03 66.422,03 Sectiunea de dezvoltare 47 7.685,97 7.685,97 |. 7.085,97 Alte servicii publice generale 48 = - = = - Sectiunea de functionare 49 - 1 = - - - Sectiunea de dezvoltare 50 = - = - Tranzacţii privind datoria publică şi împrumuturi 51 19.538,40 - | 19.538,40 - 19.538.460 Sectiunea de functionare 52 | 19.538,40 19.538,40 19.538,40 Sectiunea de dezvoltare [sa = = Ordine publica si siguranta nationala 60 37.446,99 - 37.446,99 15,00 37.431,95 Sectiunea de functionare 6 29.791,90 29.791,00 15,00 29.776,00 Sectiunea de dezvoltare 62 1.635,99 7.653,99 1.655,98 Invatamant 63 20.824,06 1582861 126.652,87 126.652,87 51.537,61 35.793,81 97.331,42 Sectiunea de functionare 64 97.331,42 Sectiunea de dezvoltare 65 9.286,45 35.00 2532145 29.321,45

Sanatate 66 82.053,58 502.767,50 [ 384.821,08 36.992,20 547.828,88 Sectiunea de functionare 67 1 19.984,07 || 466.479,88 486.463,95 2.000,00 484.463,95 Sectiunea de dezvoltare 68 62.069,51 36.287,62 T 98.357,13 34.992,20 63.364,93 Cultura, recreere si religie 69 L 120.659,66 2.595,00 123.254,66 1.000,00 122.254,66 Sectiunea de functionare 10 98.279,30 2.445,00 100.724,30 100.724,30 Sectiunea de dezvoltare n 22.380,36 150,00 [ 22.530,36 1.000,00 21.530,36 Asigurari si asistenta sociala 72 102.108,23 584,00 102.692,23 920,00 101.772,23 Sectiunea de functionare T3_| 99.160,00 | 584,00 99.744,00 920,00 98.824,00 Sectiunea de dezvoltare 14 | 294873 - 294823 |. 2.948,23 Locuinte, servicii si dezvoltare publica 75 74.329,25 10,00 14339.25 | - 74.339.235 Sectiunea de functionare 176 59.123,14 10,00 i 59.133,14 59.133,14 Sectiunea de dezvoltare "7 15.206,11 - 15.206,11 1 - 15.206,11 Protectia mediului 78 20.435,82 - 20.435,82 - 20.435,82 Sectiunea de functionare 9 19.500,00 19.500,00 19.500,00 Sectiunea de dezvoltare 80 935,82 4 1 935,82 , 935,82 Combustibili si energie 84 64.348,91 - 64348,91 - 64.348,91 Sectiunea de functionare 85 45.000,00 ] 45.000,00 45.000.00 Sectiunea de dezvoltare 86 19.348.591 1 19.348,91 19.348,91 Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare 87 - | - - - - Sectiunea de functionare 88 - - Sectiunea de dezvoltare 89 = = Transporturi 90 201.621,92 - 201.621,92 - 201.621,92 Sectiunea de functionare 91 94.621,00 94.621,00 94.621,00 Sectiunea de dezvoltare 92 107.000,92 107.000,92 107.000,92 Nota*:veniturile bugetului de credite interne si externe nu se includ in total venituri! SEF SERVICIU BUGET, RAI RADU, Va

Atasament: Raport_specialitate.pdf

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA DIRECŢIA ECONOMICĂ NR. SC 2018 -

Raport de specialitate

privind aprobarea bugetului local al Primăriei Municipiului Timişoara pe anul 2018

Având în vedere:

 Legea bugetului de stat pe anul 2018 cu nr. 2/ 03.01.2018;

 Adresa 2214 / 31.01.2018 a Directiei Generale Regionale a Finantelor Publice

Timisoara, Activitatea de Trezorerie şi Contabilitate Publică, privind repartizarea

sumelor în conformitate cu prevederile Legii nr.273/2006 a finanţelor publice locale:

1. Sume defalcate din TVA pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate

Cod 11.02.02 = 59.166,50 mii lei

- din care:

o Finanţarea de baza a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat

pentru cheltuie prevazute la art. 4, alin. 2, lit. b) – d) din Legea

Educatiei Nationale nr. 1/2011:

= 17.455,00 mii lei

o Finanţarea drepturilor asistenţilor personali ai persoanelor cu

handicap grav sau indemnizaţii lunare: = 36.769,00 mii lei

o Ajutor încălzirea locuinţei pentru beneficiarii de ajutor social;

servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor, creşe,

drepturile copiilor cu cerinte educationale speciale integrati in

invatamantul de masa, plata stimulentelor educationale acordate

copiilor din familii defavorizate in scopul stimularii participarii in

invatamantul prescolar : = 4.942,50 mii lei

2. sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale (11.02.06)

= 64.051,00 mii lei

3. sume defalcate din TVA pentru finantarea invatamantului particular sau

confesional acreditat (11.02.09) : = 7.689,00 mii lei

Cheltuielile bugetului general al Municipiului Timişoara pe anul 2018 au fost

fundamentate şi dimensionate pe cele doua secţiuni ale bugetului: secţiunea de funcţionare şi

secţiunea de dezvoltare, urmărindu-se asigurarea secţiunii de funcţionare şi asigurarea

resurselor pentru secţiunea de dezvoltare.

Excedentul anului precedent al secţiunii de funcţionare, in valoare de 1.978.872,20

lei, excedentul sectiunii de dezvoltare, in valoare de 791.896,43 lei, respectiv soldul neutilizat

aferent anului 2017, in suma de 2.899.334,00 lei, au fost aprobate prin HCL nr.1/08.01.2018,

sumele utilizându-se pentru finantarea celor doua sectiuni ale bugetului local si anume: pentru

sectiunea de dezvoltare 5.099.542,34 lei, iar pentru sectiunea de functionare 570.560,29 lei.

Sumele alocate pentru bunuri şi servicii au fost asigurate, astfel încât prioritatea o

reprezintă prevederile pentru acoperirea cheltuielilor de electricitate, gaz, încălzire, apă,

salubritate, pentru toţi ordonatorii de credite ai bugetului local, impunându-se măsuri de

economicitate şi eficienţă în utilizarea resurselor.

Ţinând cont de propunerile directiilor/ serviciilor/ birourilor/ compartimentelor din

cadrul Primăriei Municipiului Timişoara si ale unităţilor de subordonare locală, precum şi în

conformitate cu Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale art. 1, art. 4 alin.1, art.5,

art.19, alin.1 si art. 20 alin.1 si Legea 215/2001 privind administraţia publică locală art. 36,

alin. 2, lit. b şi alin. 4 lit. a, art. 45, alin.2, lit. a, art.63 alin.1, lit. c şi alin. 4, lit. b, Serviciul

Buget propune aprobarea bugetului local pe anul 2018, conform anexelor:

 Anexa nr.1 – Bugetul general al unităţii administrativ-teritoriale pe anul 2018;

 Anexa nr. 2 - Bugetul local pe anul 2018;

 Anexa nr.3 – Buget venituri proprii şi subvenţii pe anul 2018;

 Anexa nr.4 - Program dezvoltare 2018;

 Anexa nr. 5 – Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile 2018.

DIRECTOR ECONOMIC, SEF SERVICIU BUGET,

STELIANA STANCIU RAMONA RADU

Cod FP 53 – 01, Ver.1