keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 403/31.10.2017 privind aprobarea încheierii Contractului de Delegare prin concesiune a gestiunii activităţii de colectare şi transport al deşeurilor municipale în Zona 1 Timişoara, judeţul Timiş, din cadrul proiectului „Sistem Integrat de Management al Deşeurilor în Judeţul Timiş"

31.10.2017

Hotararea Consiliului Local 403/31.10.2017
privind aprobarea încheierii Contractului de Delegare prin concesiune a gestiunii activităţii de colectare şi transport al deşeurilor municipale în Zona 1 Timişoara, judeţul Timiş, din cadrul proiectului „Sistem Integrat de Management al Deşeurilor în Judeţul Timiş"


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Expunerea de motive nr. SC2017-25930/18.10.2017 privind oportunitatea proiectului de hotărâre, a Primarului Municipiului Timişoara-domnul Nicolae Robu;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. SC2017- 25930/18.10.2017 al Direcţiei de Mediu din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
Având în vedere avizul Serviciului Juridic nr. SC2017 - 25930/19.10.2017 - Anexă la Raportul de specialitate nr. SC2017 - 25930/18.10.2017;
Având în vedere Adresa nr.1895 din 16.10.2017 înregistrată la Direcţia de Mediu sub nr. CDM2017- 480 din 17.10.2017, prin care se solicită de către Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară a Deşeurilor Timiş aprobarea încheierii Contractului de delegare prin concesiune a gestiunii activităţii de colectare şi transport al deşeurilor municipale în Zona 1 Timişoara, judeţul Timiş;
Având în vedere Documentul de poziţie privind modul de implementare a proiectului "Sistem integrat de management al deşeurilor în judeţul Timiş" semnat de membrii Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Deşeuri Timiş;
Având în vedere Statutul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitare Deşeuri Timiş;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 52/01.03.2016 prin care s-a aprobat înfiinţarea Serviciului public de salubrizare pentru activităţile de colectare-transport deşeuri municipale la nivelul judeţului Timiş-membre ale Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Deşeuri Timiş, Regulamentului de organizare şi funcţionare a serviciului public de salubrizare din judeţul Timiş şi a indicatorilor de performanţă, Studiului de oportunitate pentru delegarea de gestiune prin concesiune a serviciilor de colectare-transport al deşeurilor municipale din cele cinci zone ale judeţului Timiş şi a Documentaţiei de atribuire pentru delegarea gestiunii prin concesiune a serviciilor de colectare - transport al deşeurilor municipale din Zona 1 Timişoara;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică , amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerş, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere prevederile Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere prevederile Legii nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere prevederile Ordinului A.N.R.S.C. nr. 109 din 9 iulie 2007 privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activităţile specifice serviciului de salubrizare a localităţilor;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. d) alin. 6 lit. a) pct. 14 şi art. 37 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 - privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă încheierea Contractului de delegare prin concesiune a gestiunii activităţii de colectare şi transport al deşeurilor municipale în Zona 1 Timişoara, judeţul Timiş, în condiţiile prevăzute de documentaţia de atribuire în baza căreia s-a derulat procedura de achiziţie, cu operatorul S.C. RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. care a fost desemnat câştigător prin Raportul procedurii de atribuire nr. 1394/31.07.2017.

Art. 2: Începând cu Data de Începere a Contractului de delegare prin concesiune a gestiunii activităţii de colectare şi transport al deşeurilor municipale în Zona 1 Timişoara, judeţul Timiş, astfel cum a fost definită în modelul de contract din documentaţia de atribuire, se aprobă următoarele Tarife pentru prestarea Serviciului:


Tariful pentru "Colectare separată şi transport separat al deşeurilor menajere, inclusiv fracţii colectate separat,
pentru persoane fizice din mediul urban" 7,73 lei/persoană/lună
Tariful pentru "Colectare separată şi transport separat al deşeurilor menajere, inclusiv fracţii colectate separat, pentru persoane fizice din mediul rural" 2,64 lei persoană/lună
Tariful pentru "Colectare separată şi transport separat al deşeurilor similare provenind din activităţi comerciale din industrie, comerţ şi instituţii, inclusiv fracţii colectate separat" 282,57 lei/tonă
Suma alocată cheltuielilor cu conştientizarea şi informarea 2.061.604,20 lei/an
Redevenţa 172.294,05 lei/an

Tarifele nu cuprind TVA


Art. 3: Se menţine mandatul acordat prin Hotărârea nr. 52/01.03.2016 Preşedintelui ADID Timiş pentru semnarea, în numele şi pe seama unităţii administrativ teritoriale Timişoara, a Contractului de delegare prin concesiune a gestiunii activităţii de colectare şi transport al deşeurilor municipale în Zona 1 Timişoara, judeţul Timiş, după aprobarea de către Adunarea Generală a Asociaţilor Implicaţi ADID, în conformitate cu art. 5 alin.1 lit. f) şi art. 20 alin. 2 din Statutul ADID Timiş, a încheierii contractului de delegare cu operatorul S.C. RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. desemnat câştigător ca urmare a parcurgerii şi finalizării procedurii de atribuire.

Art. 4: Se menţine mandatul acordat ADID Timiş de către unitatea administrativ teritorială Timişoara prin Hotărârea nr. 52/01.03.2016 pentru monitorizarea executării Contractului de delegare prin concesiune a gestiunii activităţii de colectare şi transport al deşeurilor municipale în Zona 1 Timişoara, judeţul Timiş şi pentru urmărirea îndeplinirii obligaţiilor asumate de operatorul S.C. RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. în ceea ce priveşte realizarea indicatorilor de performanţă şi calitatea serviciului furnizat utilizatorilor.

Art. 5: În conformitate cu dispoziţiile art. 21 din Statutul ADID, se mandatează dl. Adrian Bere - Semeredi, având funcţia de Director Direcţia de Mediu din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara, pentru a reprezenta Consiliul Local al Municipiului Timişoara în Adunarea Generală a Asociaţilor Implicaţi ADID având ca obiect cele aprobate prin prezenta hotărâre, pentru a vota şi semna, în numele Consiliului Local al Municipiului Timişoara Hotărârea AGAI a ADID şi pentru a duce la îndeplinire, în cadrul AGAI ADID, prevederile prezentei hotărâri.

Art. 6: Cu aducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia de Mediu din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 7: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Economice;
- Direcţia de Asistenţă Socială Timişoara;
- Direcţiei Generale de Urbanism şi Dezvoltare Urbană;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Comunicare-Relaţionare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Deşeuri Timiş;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
GABRIELA POPOVICI
Contrasemneaza
P. SECRETAR CAIUS ŞULI

Atasament: Raport_specialitate.pdf

1

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA PRIMĂRIA NR.SC2017-25930/18.10.2017

RAPORT DE SPECIALITATE privind aprobarea încheierii Contractului de Delegare prin concesiune a gestiunii activităţii de colectare şi transport al deşeurilor municipale în Zona 1 Timişoara, judeţul Timiş, din cadrul proiectului „Sistem Integrat de Management al Deşeurilor în Județul Timiş”

Având în vedere Expunerea de motive nr.SC2017- a Primarului Municipiului Timişoara şi Proiectul de hotărâre privind aprobarea încheierii Contractului de Delegare prin concesiune a gestiunii activităţii de colectare şi transport al deşeurilor municipale în Zona 1 Timişoara, judeţul Timiş, din cadrul proiectului „Sistem Integrat de Management al Deşeurilor în Judeţul Timiş”, prin care se propune aprobarea încheierii Contractului de Delegare prin concesiune a gestiunii activităţii de colectare şi transport al deşeurilor municipale în Zona 1 Timişoara, judeţul Timiş, din cadrul proiectului „Sistem Integrat de Management al Deşeurilor în Judeţul Timiş”. Facem următoarele precizări:

Prin adresa nr.1895/16.10.2017 înregistrată la Direcţia de Mediu din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara cu nr.CDM2017-480/17.10.201, ADID Timiş solicită aprobarea de către Consiliul Local al Municipiului Timişoara a încheierii Contractului “Delegarea gestiunii prin concesiune a serviciilor de colectare-transport al deşeurilor municipal din cele 5 zone ale judeţului Timiş – lotul 2- servicii de colectare şi transport deşeuri Zona 1 Timişoara”, precum şi desemnarea de către consiliul local a unei persoane care să participe la adunarea organizată pentru aprobarea încheierii contractului în baza unui mandat special, urmare a finalizării procedurii de atribuire pentru delegarea gestiunii prin concesiune a serviciilor de colectare-transport a deșeurilor municipale din cele 5 zone ale județului Timiș - Lotul 2- servicii de colectare și transport deșeuri Zona 1 Timișoara, desfășurată în baza anunțului de participare nr. 2845/26.05.2017.

Totodată, în adresa sus menţionată se precizează că, ofertantul SC RETIM Ecologic Service S.A., a îndeplinit toate criteriile impuse, fiind declarat câștigător, urmând ca ADID Timiş să încheie cu acest operator Contractul “Delegarea gestiunii prin concesiune a serviciilor de colectare-transport al deşeurilor municipal din cele 5 zone ale judeţului Timiş – lotul 2- servicii de colectare şi transport deşeuri Zona 1 Timişoara”.

Prin Hotărârea nr.457 din 20.12.2005 Consiliul Local al Municipiului Timişoara a aprobat asocierea cu alte consilii locale ale municipiilor, oraşelor şi comunelor judeţului Timiş şi cu Consiliul Judeţean Timiş pentru promovarea proiectului „Sistem Integrat de Management al Deşeurilor în Judeţul Timiş”, iar prin Hotărârea nr.200 din 22.04.2008 s-a aprobat acordul participării Consiliului Local al Municipiului Timişoara ca membru în cadrul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară a Deşeurilor Timiş (ADID) alături de Consiliul Judeţean Timiş.

De asemenea, prin Hotărârea nr.95 din 24.02.2009 Consiliul Local al Municipiului Timişoara a aprobat Statutul-cadru şi Actul constitutiv-cadru al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Deşeuri Timiş, iar la data de 18.05.2011 a fost semnat Documentul de Poziţie privind modul de implementare a proiectului „Sistem Integrat de Management al Deşeurilor în Judeţul Timiş” de către membrii Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Deşeuri Timiş din care face parte şi Municipiul Timişoara.

Prin Hotărârea nr.52 din 01.03.2016 Consiliul Local al Municipiului Timişoara a aprobat înfiinţarea Serviciului public de salubrizare pentru activităţile de colectare-transport deşeuri municipale la nivelul

2

judeţului Timiş-membre ale Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Deșeuri Timiș, Regulamentul de organizare şi funcţionare a serviciului public de salubrizare din judeţul Timiş şi a indicatorilor de performanţă, Studiul de oportunitate pentru delegarea de gestiune prin concesiune a serviciilor de colectare- transport al deşeurilor municipale din cele cinci zone ale judeţului Timiş şi Documentația de atribuire pentru delegarea gestiunii prin concesiune a serviciilor de colectare - transport al deșeurilor municipale din Zona 1 Timişoara.

În conformitate cu prevederile art.21 din Statutul ADID, astfel cum a fost modificat prin actul adiţional din 17.09.2015, “Hotărârile adunării generale a Asociaţiei luate în exercitarea atribuţiilor prevăzute la art.16 alin.(2) lit.i)-j) şi art.16 alin.(3) lit.a ) – g), nu pot fi votate de reprezentanţii asociaţilor în adunarea generală a asociaţiei decât în baza unui mandat special, acordat expres, în prealabil prin hotărâre a autorităţii deliberative a asociatului al cărui reprezentant este”. Potrivit art.37 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată, “persoanele împuternicite să reprezinte interesele unităţii administrativ- teritoriale în….asociaţii de dezvoltare intercomunitară şi ….sunt desemnate prin hotărâre a consiliului local, în condiţiile legii, …”.

Organizarea gestiunii, funcţionării şi exploatării serviciului de salubrizare, corespunzător modalităţii de gestiune adoptate, se face în condiţiile prevăzute de Legea nr.51/2006, republicată şi ale Legii nr.101/2006 a serviciului de salubrizare a localităţilor, republicată şi actualizată.

În conformitate cu prevederile art.13 alin.(1) lit.b) din Legea nr.101/2006 a serviciului de salubrizare a localităţilor, republicată şi actualizată, raporturile juridice dintre asociaţiile de dezvoltare intercomunitară şi operatorii serviciului de salubrizare sunt reglementate prin hotărâri privind atribuirea şi încheierea contractelor de delegare a gestiunii serviciului, adoptate de adunările generale ale asociaţiilor, în cazul gestiunii delegate. Având în vedere solicitarea ADID Timiş şi cele expuse mai sus, se propune aprobarea încheierii Contractului de Delegare prin concesiune a gestiunii activităţii de colectare şi transport al deşeurilor municipale în Zona 1 Timişoara, judeţul Timiş, din cadrul proiectului „Sistem Integrat de Management al Deşeurilor în Județul Timiş”. Având în vedere prevederile legale expuse în prezentul raport, apreciem că proiectul de hotărâre privind aprobarea încheierii Contractului de Delegare prin concesiune a gestiunii activităţii de colectare şi transport al deşeurilor municipale în Zona 1 Timişoara, judeţul Timiş, din cadrul proiectului „Sistem Integrat de Management al Deşeurilor în Județul Timiş” îndeplineşte condiţiile pentru a fi supus dezbaterii şi aprobării plenului consiliului local.

DIRECTOR DIRECŢIA DE MEDIU CONSILIER, Adrian BERE-SEMEREDI Adina PANC

Cod FO53-01, Ver.1

Atasament: Expunere_motive.pdf

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA PRIMAR SC2017-25930/18.10.2017

EXPUNERE DE MOTIVE PRIVIND OPORTUNITATEA PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii Contractului de Delegare prin concesiune a gestiunii activităţii de colectare şi transport al deşeurilor municipale în Zona 1 Timişoara, judeţul Timiş, din cadrul proiectului „Sistem Integrat de Management al Deşeurilor în Judeţul Timiş”

Prin Hotărârea nr.457 din 20.12.2005 Consiliul Local al Municipiului Timişoara a aprobat asocierea cu alte consilii locale ale municipiilor, oraşelor şi comunelor judeţului Timiş şi cu Consiliul Judeţean Timiş pentru promovarea proiectului „Sistem Integrat de Management al Deşeurilor în Judeţul Timiş”, iar prin Hotărârea nr.200 din 22.04.2008 s-a aprobat acordul participării Consiliului Local al Municipiului Timişoara ca membru în cadrul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară a Deşeurilor Timiş (ADID) alături de Consiliul Judeţean Timiş.

De asemenea, prin Hotărârea nr.95 din 24.02.2009 Consiliul Local al Municipiului Timişoara a aprobat Statutul-cadru şi Actul constitutiv-cadru al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Deşeuri Timiş, iar la data de 18.05.2011 a fost semnat Documentul de Poziţie privind modul de implementare a proiectului „Sistem Integrat de Management al Deşeurilor în Judeţul Timiş” de către membrii Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Deşeuri Timiş din care face parte şi Municipiul Timişoara.

Prin Hotărârea nr.52 din 01.03.2016 Consiliul Local al Municipiului Timişoara a aprobat înfiinţarea Serviciului public de salubrizare pentru activităţile de colectare-transport deşeuri municipale la nivelul judeţului Timiş-membre ale Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Deșeuri Timiș, Regulamentul de organizare şi funcţionare a serviciului public de salubrizare din judeţul Timiş şi a indicatorilor de performanţă, Studiul de oportunitate pentru delegarea de gestiune prin concesiune a serviciilor de colectare-transport al deşeurilor municipale din cele cinci zone ale judeţului Timiş şi Documentația de atribuire pentru delegarea gestiunii prin concesiune a serviciilor de colectare - transport al deșeurilor municipale din Zona 1 Timişoara.

Prin adresa nr. 1895/16.10.2017 înregistrată la Direcţia de Mediu din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara cu nr.CDM2017-480/17.10.201, ADID Timiş ne comunică faptul că procedura de atribuire pentru delegarea gestiunii prin concesiune a serviciilor de colectare-transport a deșeurilor municipale din cele 5 zone ale județului Timiș - Lotul 2- servicii de colectare și transport deșeuri Zona 1 Timișoara, desfășurată în baza anunțului de participare nr. 2845/26.05.2017 a fost finalizată, ofertantul SC RETIM Ecologic Service SA fiind declarat câștigător.

Totodată, se solicită supunerea spre aprobarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara a încheierii Contractului “Delegarea gestiunii prin concesiune a serviciilor de colectare-transport al deşeurilor municipal din cele 5 zone ale judeţului Timiş – lotul 2- servicii de colectare şi transport deşeuri Zona 1 Timişoara”, precum şi desemnarea de către consiliul local a unei persoane care să participe la adunarea organizată pentru aprobarea încheierii contractului în baza unui mandat special.

De asemenea, în adresa sus menţionată, se mai precizează faptul că lipsa oricărei hotărâri de aprobare a încheierii contractului din partea UAT-urilor din Zona 1, duce la imposibilitatea semnării contractului, cu consecinţele de rigoare.

Urmare a celor expuse mai sus, considerăm necesară şi oportună aprobarea încheierii Contractului de Delegare prin concesiune a gestiunii activităţii de colectare şi transport al deşeurilor municipale în Zona 1 Timişoara, judeţul Timiş, din cadrul proiectului „Sistem Integrat de Management al Deşeurilor în Județul Timiş”. PRIMAR DIRECTOR DIRECŢIA DE MEDIU NICOLAE ROBU ADRIAN BERE-SEMEREDI Cod FO53-03, Ver.2

Atasament: ANEXA_3_Program_Dezvoltare_cu_amendament.pdf

Anexa 1al1 ROMÂNIA JUDEȚUL TIMIŞ APROBAT, MUNICIPIUL TIMIŞOARA PRIMAR SC 2017 - 3761/03.11.2017 Nicolae ROBU PROGRAM DEZVOLTARE 2017 INVESTITII Lista de investitii rectificare 5 cu amendament HCL /31.10.2017 mii lei SURSE PROPRII (ale Credite de DENUMIREA OBIECTIVULUI SE BUGET inst. BUGET angajament 2017 STAT LOCAL Subordonate 2017 ) 0 1=2+3+4 2 3 4 5 TOTAL GENERAL 226.996,14 8.145,00 1.170,55| 217.680,59 269.743,49 LUCRĂRI ÎN CONTINUARE - A 71.893,90 7.000,00 0,00 64.893,90 0,00 LUCRĂRI NOI - B 21.614,19 1.145,00 0,00 20.469,19 239.779,02 DOTĂRI INDEPEND. SI ALTE INV. - C 133.488,05 0,00 1.170,55| _132.317,50 29.964,47 TOTAL GENERAL 226.996,14 8.145,00 1.170,55| 217.680,59 269.743,49 din care pe capitole Capitolul 51.02 Autorităţi Executive şi Acţiuni Externe 4.506,18 0,00 0,00 4.506,18 7.084,11 51.02.01.03 Autorităţi executive 4.506.183 0.00 0.00 4.506,18 7084.11 B. Lucrări noi 500,00 0,00 0,00 500,00 5.044,11 Extindere si reabilitare imobil situat pe str. V. Alecsandri nr.l Timisoara HCL 79/2016 500.00 000 000 500.00 5.044 11 C. Dotări independente şi alte investiții 4.006,18 0.00 0.00 4.006.18 2.040.00 b. Dotări independente 3.185,50 0,00 0,00 3.185,50 0,00 Dotari Directia Fiscala 166.35 0.00 0.00 166.35 0.00 Dotări Primărie 2.923,15 0.00 000| 2.923,15 0.00 Dotări Evidenta populatiei 96.00 0.00 0.00 96.00 0.00 c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii 820,68 0,00 0,00 820,68 2.040,00 Sistem infogeografic de administrare a PMT (+ registru spatii verzi) 50,00 0.00 0.00 50,00 2.040,00 DALT+PT Reabilitare imobile str. V. Alecsandri + Pi ibertății nr. nr.1+ Piaţa Libertății nr. 147,00 0.00 0.00 147,00 0.00 Page 1

SURSE PROPRII (ale Credite de ET DENUMIREA OBIECTIVULUI ear STAT inst. Foca AL angajament Subordonate 2017 ) 0 1=2+3+4 2 3 4 5 DALI+ET+AE+DTAC+P.T. "Reabilitare fațadă şi înlocuire tâmplărie exterioară la corp clădire Primăria Municipiului Timişoara din B-dul C.D.Loga, nr.1” 295,00 0,00 0,00 295,00 0,00 DALI+PT+AC Reamenajare camera 30 din cladirea PMT b-dul CD Loga ar l 28 68 0.00 0.00 2868 0.00 Documentatie Sisteme de securitate PMT 150,00 0,00 0,00 150,00 0,00 Documentatie pentru avizare si autorizare ISU PMT 150,00 0,00 0,00 150,00 0,00 Capitolul 61.02. Ordine publică şi siguranța națională 4.379,35 0,00 0,00 4.379,35 3.700,00 61.02.03.0Ordine publică 4.379,35 0,00 0,00 4.379,35 3.700,00 PIOTR 3.885,35 0,00 000| 3.885,35 0,00 B. Lucrări noi 131,00 0,00 0.00 131,00 0,00 "Monitorizare video Canal Bega si zone limitrofe" HCL 131,00 0,00 0,00 131,00 0,00 C. Dotări independente şi alte investiții 3.754 35 0.00 0.00 3.754.35 0.00 b.Dotări independente 3.734,65 0,00 0,00 3.734,65 0,00 Dotari 3.734,65 0,00 000| 3.734,65 0.00 Studii şi proiecte 19,70 0,00 0,00 19,70 0,00 SF+PT (inclusiv avize) pentru "Monitorizare video Canal Bega si zone limitrofe" 19,70 0,00 0,00 19,70 0,00 61.02.05. Protecţie Civilă 494,00 0,00 0,00 494,00 3.700,00 C. Dotări independente şi alte investiții 494.00 0.00 0.00 49400 3.700.00 b. Dotări independente 424,00 0,00 0,00 424,00 3.700,00 Dotări 424,00 0,00 0,00 424,00 3.700,00 Studii şi proiecte 70,00 0,00 0,00 70,00 0,00 Studiu de audibilitate pentru completare sistem de instiintare - alarmare in municipiul Timisoara 70,00 0,00 0,00 70,00 0,00 Capitolul 65.02 Învățământ 19.250,81| 1.145,00 194,00| 14.044,64 65.02.03 Învăţământ preşcolar şi primar 617,22 0,00 0,00 617,22 0,00 65.02.03.01. Învăţământ preşcolar 617,22 0,00 0,00 617,22 0,00 C.Dotări independente şi alte investiții 617,22 0,00 0,00 617,22 0,00 a. Achiziţii imobile 20,00 0,00 0,00 20,00 0,00 Page 2

SURSE PROPRII (ale Credite de DENUMIREA OBIECTIVULUI TOTAL BUGET inst. BUGET angajament 2017 STAT LOCAL Subordonate 2017 ) 0 1=2+3+4 2 3 4 5 Achizitie imobil in vederea continuitatii activitatii Gradinitei PP 14, Str Odobescu nr.56 HCL 10,00 0,00 0,00 10,00 0,00 Achizitie imobile 10,00 0.00 0.00 10.00 0.00 b. Dotări independente 476,37 0,00 0,00 476,37 0,00 Dotari invatamant prescolar 476.37 0.00 0.00 476.37 0.00 c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a 120,85 0,00 0,00 120,85 0,00 Audit energetic+Expertiza locala corp vechi+DALI+SF+PT+AC Extindere Gradinita PP33 110,85 0,00 0,00 110,85 0,00 SF+PT +DDE Sala de sport Gradinita PP32 - str.C-tin.Brailoiu 500 0.00 0.00 5.00 0.00 SF+PT Gradinita zona Steaua 5,00 0,00 0,00 5,00 0,00 65.02.04 Învățământ secundar 18.633,59| 1.145,00 19400| _17.294,59 14.044,64 65.02.04.01 Învățământ secundar inferior 3.565,15 0,00 0,00 3.565,15 12.673,84 A. Lucrari in continuare 300,07 0,00 0,00 300,07 0,00 Reabilitare fatada la Scoala Generala nr. 12 din Timişoara, Bv. Tineretii (actual Regele Carol D), nr. 17 HCL 111/03.03.15 125,95 0,00 0.00 125,95 0,00 Reabilitare acoperiş la Şcoala Generală nr.7 HCL zl 174,12 0,00 0,00 174,12 0.00 B. Lucrari noi 626,63 0,00 0,00 626,63 12.673,84 Extindere şcoală cu regim P+2E Şcoala Gimnazială nr.16 , str.Bucureşti nr.11 HCL13/2015 100,00 0,00 0,00 100,00 3.659,68 Realizare mansarda la corpurile existente in regim P+IE si P+2E - etapa I Sc. Gen. 25, Timisoara, str. Cosminului 42 HCL 110/2015, HCL 26,63 0,00 0,00 26,63 1.387,20 Reabilitare Sala Sport Sc. Gen. 18 HCL 12/2015 491,00 0,00 0,00 491,00 0,00 Construire sala sport la Scoala Generala nr. 25 HCL 115/2015 9.00 0.00 0.00 9,00 7.626,96 Page 3

SURSE PROPRII (ale Credite de DENUMIREA OBIECTIVULUI TOTAL BUGET inst. BUGET angajament 2017 STAT LOCAL Subordonate 2017 ) 0 1=2+3+4 2 3 4 5 C. Dotări independente şi alte investiții 2.638,45 0,00 0,00 2.638,45 0,00 b. Dotări independente 2.344,45 0,00 0,00 2.344,45 0,00 Dotari 1.734,45 0,00 0,00 1.734,45 0,00 Achizitie containere modulare cu destinația de spații de învățământ pentru 6 sali de clasă la Şcoala Gimnazială nr.30, str.Aştrilor ,nr.13, Timişoara" 610,00 0,00 0,00 610,00 0,00 c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii 294.00 0.00 0.00 294.00 0.00 DALI+AC+PT+DE+CS+LC Modernizare terase circulabile existente, montare termosistem la fatade si extindere pe orizontala cu corpuri de constructie D si E in regim de P+2E+3E retras (mansarda) Scoala Gen.30, Timisoara, str. Astrilor nr.13 153,00 0,00 0,00 153,00 0,00 SF+PT Scoala Calea Aradului 100 0.00 000 100 0.00 S.F.+PT+DTAC+AC Construire corp P+IE la la Gi ială nr.1 url 100,00 0.00 0.00 100,00 0,00 D.A.L.L+P.T. Extindere corp cladire C4 Scoala Generala nr.7, str.I.I de la Brad, nr.2, Timisoara 40,00 0,00 0,00 40,00 0,00 REZ 15.068,44| 1.145,00 19400| _13.729,44 1.370,80 A. Lucrări în continuare 473,68 0,00 0,00 473,68 0,00 Reabilitare acoperiş internat Colegiul Silvic HCL 216/2015 144,45 0,00 0,00 144,45 0.00 Reabilitare Corp B Lic. W. Shakespeare-instalatii corp Piata Romanilor, nr. 13 HCL300/2015 329,23 0,00 0.00 329,23 0.00 B. Lucrări noi 2.303,75| 1.145,00 0,00 1.158,75 1.213,75 Page 4

DENUMIREA OBIECTIVULUI TOTAL 2017 BUGET STAT SURSE PROPRII (ale inst. Subordonate ) BUGET LOCAL Credite de angajament 2017 0 1=2+3+4 3 Reabilitare corp cladire scoala D+P+2E din Timisoara, str. Regele Carol nr.1 colt cu str. Dragalina nr.8 (contine "Înlocuire acoperiş ( acoperiş nou) la Lic. De Arte Plastice Timişoara" cf. HG 673/2017) 1.145,00 1.145,00 0,00 0,00 0,00 Reabilitare constructii si instalatii la corp cladie atelier Colegiul Tehnic Regele Ferdinand str.Renasrerii nr.24/A HCL 301/2015 445,00 0,00 0,00 445,00 0,00 Mansardare scoala P.+1E. pentru amenajarea 4 sali de clasa, rezultind P.+1E.+M.la Liceul Vlad Tepes” din Timişoara, str. Surorile Martir Caceu(fosta Negoiu), nr. 47 HCL 400/2015, HCL 243/2017 713,75 0,00 0,00 713,75 1.213,75 C. Dotări independente şi alte investiții 12.291,01 0,00 194,00 12.097,01 157,05 a. Achiziţii imobile 7.216,67 0,00 0,00 7.216,67 0,00 Achizitie imobile in care functioneaza Colegiul National Banatean si Liceul Teoretic D. Obradovici , Bv. 16 decembrie 1989 nr.26 HCL 205/2016 7.206,67 0,00 0,00 7.206,67 0,00 Achizitie imobil in care functioneaza cantina si spalatoria Colegiului Tehnic de Vest, Bv. 16 Decembrie 1989 nr.30 HCL 10,00 0,00 0,00 10,00 0,00 b. Dotări independente 4.356,10 0,00 194,00 4.162,10 0,00 Dotari 4.356,10 0,00 194,00 4.162,10 0,00 c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii 718,24 0,00 0,00 718,24 157,05 DALI+PT “Extindere, etajare, modificari interioare si exterioare la cladirea D+P existenta a fostei gradinite PP14 in Cladire P+IE, bazin de innot si sala de sport.” din Timisoara, Bulevardul 16 Decembrie 1989 70,56 0,00 0,00 70,56 0,00 Documentatie tehnica pentru conformare in vederea obtinerii autorizatiei de securitate la incendiu la Colegiul National C.D.Loga 20,00 0,00 0,00 20,00 0,00 Page 5

DENUMIREA OBIECTIVULUI TOTAL 2017 BUGET STAT SURSE PROPRII (ale inst. Subordonate ) BUGET LOCAL Credite de angajament 2017 0 1=2+3+4 3 Documentatie tehnica pentru conformare in vederea obtinerii avizului de securitate la incendiu la Corp A Lic. W. Shakespeare corp [. L. Caragiale, nr.6 20,00 0,00 0,00 20,00 0,00 Racord si spor de putere la Liceul Teoretic " Nikolaus Lenau" Timisoara 76,74 0,00 0,00 76,74 0,00 D.A.L.I +PT.Reabilitare fatade si invelitoare Colegiul LC.Bratianu, P-ţa Huniade nr.2 33,00 0,00 0,00 33,00 0,00 ET+DALI+PAC+PT+DDE+CS+AC - Mansardare scoala P+IE pentru amenajare 4 săli clasă, rezultand PHIE+M Lic.V.Țepeş din Timisoara str. Surorile Martir Caceu (fosta Negoiu) nr.47 4,20 0,00 0,00 4,20 0,00 D.A.L.I+ P.T.-Reabilitare instalatii Corp B Lic. W. Shakespeare” din Timisoara, Piata Romanilor, nr. 13 11,90 0,00 0,00 11,90 0,00 DALI+PAC+PT+DDE+CS+AC reabilitare constructii si instalatii la corp cladie atelier Colegiul Tehnic Regele Ferdinand str.Renasrerii nr.24/A 12,00 0,00 0,00 12,00 0,00 D.A.L.IL+P.T —Reabilitare termica cladire internat Liceul Teoretic Bela Bartok 18,32 0,00 0,00 18,32 0,00 D.A.L.L+P.T Reabilitare bazin de inot Colegiul Tehnic Electrotimis, str.Matei Millo nr.2A 21,42 0,00 0,00 21,42 0,00 Actualizare S.F.+PT Construire corp 2 al Liceului Teoretic Nikolaus Lenau pentru Şcoala Gimnazială Nikolaus Lenau, Timişoara, str.Popa Şapcă, nr.5 57,00 0,00 0,00 57,00 0,00 Actualizare „D.A.L.I.+P.T.Reabilitare constructii,instalaii si utilitati cladirea B2 la Colegiul Tehnic E.Ungureanu , P-ta Huniade nr. 3 65,00 0,00 0,00 65,00 0,00 Page 6

DENUMIREA OBIECTIVULUI TOTAL 2017 BUGET STAT SURSE PROPRII (ale inst. Subordonate ) BUGET LOCAL Credite de angajament 2017 0 1=2+3+4 3 DALI Creşterea eficienței energetice prin reabilitare termica constructii si instalatii la Colegiul Tehnic "HENRI COANDĂ str. Brediceanu nr.37 180,00 0,00 0,00 180,00 0,00 DALI Creşterea eficienței energetice prin reabilitare termica constructii si instalatii Liceul Tehnologic de Industrie Alimentara 120,00 0,00 0,00 120,00 0,00 ET+DALI+PT Reabilitare corp cladire scoala D+P+2E din Timisoara, str. Regele Carol nr.11 colt cu str. Dragalina nr.8 8,10 0,00 0,00 8,10 157,05 Capitolul 66.02 Sănătate 54.858,01 7.000,00 776,55 47.081,46 7.797,21 66.02.06 Spitale 54.858,01 7.000,00 776,55 47.081,46 7.797,21 A. Lucrări în continuare 17.996,65 7.000,00 0,00 10.996,65 0,00 Modernizare si extindere Unitate de Primire Urgenta la Spitalul Clinic Municipal de Urgenta Timisoara (Clinicile Noi), str. Gh. Dima nr.5; HCL 591/2013 16,65 0,00 0,00 16,65 0,00 Construire si montare lift persoane imobil Clinica de Oncologie , Spitalul Clinic Municipal de Urgenta , str. V. Babes nr.22 Timisoara HCL 451/30.10.2015 980,00 0,00 0,00 980,00 0,00 Extindere Corp B, sectiile chirurgie, prematuri si laborator pneumoftiziologie si reabilitare cladire existenta la Spitalul "Louis Turcanu"din Timisoara „str. L. Nemoianu - Dr. L. Gabor, colț cu str. Braila HCL 124/2013 17.000,00 7.000,00 0,00 10.000,00 0,00 B. Lucrări noi 6.538,66 0,00 0,00 6.538,66 7.716,56 Reabilitare imobil Clinica ORL + lift, la Spitalul Clinic Municipal de Urgenta, B-dul Revolutiei nr.6 Timisoara HCL 452/30.10.2015 1.700,00 0,00 0,00 1.700,00 0,00 Statie de epurare ape uzate, rețele de canalizare de incinta şi lucrări rutiere de incinta la Spitalului de Boli Infectioase si Pneumoftiziologie "Victor Babes"HCL 303/25.06.2015 3.750,00 0,00 0,00 3.750,00 0,00 Page 7

SURSE PROPRII (ale Credite de BUGET DENUMIREA OBIECTIVULUI ea pi inst. angajament Subordonate 2017 ) 0 1=2+3+4 2 3 4 5 Refunctionalizare, reabilitare si realizare pasarela circuit septic la corp vechi Spital Louis Turcanu, din Timişoara str. Nemoianu -Dr.Liviu Gabor colt cu str, Braila”HCL 300/2017 100,00 0,00 0,00 100,00 5.446,80 Modernizare stație de abur la Spitalul de infectioase si pneumoftizologie V.Babeş, str.Ghe.Adam, nr.13 HCL 302/2015 497,00 0,00 0,00 497,00 0,00 PT +Executie " Extindere SCMUT cu un corp constructie pentru un nou laborator de Radioterapie si acces principal pentru vizitatori si ambulatoriu" 491,66 0,00 0,00 491,66 2.269,76 C. Dotări independente şi alte investiții 30.322,70 0,00 776,55 29.546,15 80,65 b. Dotari independente 28.722,19 0,00 533,15| 28.189,04 0,00 DOTARI Spitalul Clinic de Urgenta pentru copii Louis Turcanu" 9.188,99 0.00 126,50| 9.062,49 0.00 DOTARI Spitalul Clinic Municipal de Urgenta Timisoara 10.031,40 0,00 406,65 9.624,75 0,00 Dotari Spitalul Clinic Boli Infectioase si Pneumoftiziologie Victor Babes 9501.80 0.00 0.00 9.501,80 0.00 e. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente pbicetivelordle Învestiții 1.600,51 0,00 24340| 1.357,11 80,65 SF Extindere SCMUT cu un corp constructie pentru un nou laborator de radioterapie cu acces principal pentru vizitatori (SCMUT) 65 50 000 65 50 000 000 PUZ Extindere si modernizare SCMUT (SCMUT) 92,90 0,00 92,90 0,00 0.00 SF Sectia ORL si Maxilofaciala (SCUMT) 85,00 0,00 85,00 0,00 0,00 Documentatie pentru avizare si autorizare ISU la Spitalul V. Babes (Spital V. Babes) 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00 Page 8

DENUMIREA OBIECTIVULUI TOTAL 2017 BUGET STAT SURSE PROPRII (ale inst. Subordonate ) BUGET LOCAL Credite de angajament 2017 0 1=2+3+4 3 Documentatie pentru evaluarea de risc la securitate fizica la Spitalul V. Babes (Spital V. Babes) 30,00 0,00 0,00 30,00 0,00 Spor de putere 120Kw pentru Spitalul V. Babes 20,00 0,00 0,00 20,00 0,00 Proiect complex de investiții +PT Extindere si modernizare ansamblu construit existent la Spitalul de Boli Infectioase si Pneumoftiziologie dr. V. Babes Timisoara, etapa I - Extindere compartiment de recuperare medicala respiratorie 125,00 0,00 0,00 125,00 0,00 D.A.Lil. şi AT pentru «Creşterea eficienței energetice a clădirilor Spitalului Dr. V. Babes - Corpuri Administrativ, Laboratoare, Spital TBC, Spital Ifectioase I, Spital Ifectioase II si Spalatorie, Farmacie, Atelier, Centrala Termica” din Timişoara, str. Ghe. Adam, nr. 13 140,00 0,00 0,00 140,00 0,00 ET+ audit energetictDALI+SF+PT+DDE Refunctionalizare, reabilitare si realizare pasarela circuit septica la corp vechi Spital Louis Turcanu, din Timisoara str. Nemoianu - Dr.Liviu Gabor colt cu str. Braila 152,32 0,00 0,00 18232 0,00 SF+PT+DDE+AC Maternitate SCMU Timisoara si Corp Administrativ 250,00 0,00 0,00 250,00 80,65 SF/DALI+PT Extindere si refunctionalizare cladiri anexa ale sectiei de Ginecologie a Spitalului Municipal str.Odobescu 30,00 0,00 0,00 30,00 0,00 Proiect complex de investiții (inclusiv ET)+PT (inclusiv DDE)+DTAC+anexe-"Extindere in regim D+P+2E, reabilitarea, modernizarea și echiparea ambulatoriului de specialitate al Clinicii de Recuperare, medicină fizică și balneologie Timişoara din cadrul Spitalului Clinic Municipal de Urgenta Timisoara, prin supraetajare cu 2 niveluri a corpului B" 307,57 0,00 0,00 307,57 0,00 Page 9

SURSE PROPRII (ale Credite de BUGET DENUMIREA OBIECTIVULUI TOTAL BUGEŢ inst. angajament 2017 STAT LOCAL Subordonate 2017 ) 0 1=2+3+4 2 3 4 5 DALI (inclusiv ET) + P.T.E. (inclusiv DDE) + P.A.C. + anexe — "Reabilitarea, modernizarea, reamenajarea şi dotarea Ambulatoriului Integrat Oftalmologie din cadrul Spitalului Clinic dle Urgent 82,22 0.00 0.00 82,22 0.00 Proiect mixt de investitii (inclusiv ET) + PTE (inclusiv DDE) + PAC + anexe — “Reabilitarea, extinderea și dotarea infrastructurii Ambulatoriului O.R.L. din cadrul Spitalului Clinic Municipal de Urgenţă" 120,00 0,00 0,00 120,00 0,00 Capitolul 67.02 Cultură, recreere şi religie 9.083,71 0,00 200,00 8.883,71 26.552,00 67.02.03.04 Instituţii publice de spectacole şi concerte 2.248,49 0,00 200,00 2.048,49 579,00 B. Lucrări noi 229,52 0,00 0,00 229,52 500,00 Refunctionalizarea cladirilor ce apartin Palatului Culturii, Piata Victoriei HCL 286/2008 229,52 0,00 0,00 229,52 500,00 C. Dotări independente şi alte investiții 2.018,97 0.00 200.00 1.818.97 79.00 b. Dotări independente 1.665,01 0,00 200,00 1.465,01 0,00 Dotări Teatrul German 75400 0.00 0.00 75400 0.00 Dotari Teatrul Maghiar 647 89 000 000 647 89 000 Dotari Filarmonica 263,12 0.00 200,00 63,12 0,00 c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii 353,96 0,00 0,00 353,96 79,00 DALI+PT Reabilitare termica si reamenajare partiala nivel parter corpuri Al, A2 si B ale Palatului Culturii 160.08 0.00 0,00 160.08 0,00 DALI +PT Refunctionalizarea fostelor ateliere scoala ale Colegiului Tehnic LC.Bratianu (fost MIU), cu spatii de creatie pentru Teatrul German de Sul Timisoara 133,88 0.00 0,00 133,88 0.00 Page 10

SURSE PROPRII (ale Credite de DENUMIREA OBIECTIVULUI TOTAL BUGET inst. BUGET angajament 2017 STAT LOCAL Subordonate 2017 ) 0 1=2+3+4 2 3 4 5 Consultanta / DALI+PT Refunctionalizare imobil pentru Centru Cultural”Turnul de apa” Iosefin, str. Gh.Baritiu 60,00 0,00 0,00 60,00 79,00 67.02.03.30 Alte servicii culturale 50.00 0.00 0.00 50.00 0.00 C. Dotări independente şi alte investiții 50,00 0,00 0,00 50,00 0,00 c. Studii şi proiecte 50,00 0,00 0,00 50,00 0,00 PT +Realizare statuie din bronz - bust „Emanoil Ungureanu", Piata Huniade nr.3 50.00 000 000 5000 000 Sport 1.345,81 0,00 0,00| 1.345,81 1.500,00 C. Dotări independente şi alte investitii 1345.81 0.00 0.00 1.345.81 1.500,00 c. Studii şi proiecte 940,38 0,00 0,00 940,38 1.500,00 ; RE, SF+PT Sala Polivalenta Timisoara 400.00 0.00 0.00 400.00 1.000,00 SF+PT Complex sportiv zona Lipovei (bazin de înot acoperit , bazin in aer liber, teren de tenis, teren multifunctional,alte amenajariexterioare) str. Verde, Silistra-zona Lipovei 194,00 0,00 0,00 194,00 0,00 SF+ PT Zona sportiva si de agrement Calea Buziasului:bazin de înot acoperit , bazin in aer liber, teren rugby/fotbal, tribune , alte amenajari exterioare, str. N.D. Cocea, str. Legumiculturii, str. Recoltei 10,84 0,00 0,00 10,84 500,00 SF +PT Construire terenuri multifunctionale de minifotbal/baschet/handbal transa I 50,54 0,00 0,00 50,54 0,00 SF+DALI+PT Refunctionalizare baza sportiva str.Splaiul Tudor Vladimirescu 17a 135.00 0.00 0.00 135.00 0.00 Documentatie tehnica pentru obtinerea autorizatiei de securitate la incendiu ( scenariu de securitate la incendiu +PT+DDE) pentru Sala Polivalenta Olimpia, FC Ripensia nr.11 50.00 0.00 0.00 50.00 0.00 SF Aquapark - Ovidiu Balea 100,00 0.00 0.00 100,00 0.00 b. Dotări independente 405,43 0,00 0,00 405,43 0,00 Dotari Sala Sporturilor Constantin Jude - suprafata sintetica de joc 137,06 0,00 0,00 137,06 0,00 Page 11

SURSE PROPRII (ale Credite de ET DENUMIREA OBIECTIVULUI TOTAL inst. BUG angajament 2017 STAT LOCAL Subordonate 2017 ) 0 1=2+3+4 2 3 4 5 Dotari pentru patinoar suprafata sintetica 22,65 0.00 0.00 22,65 0.00 Dotari Sala Sporturilor Constantin Jude (Olimpia) 119,19 0,00 0,00 119,19 0,00 Dotari pentru Baza Sportiva Adrian Stoicov 41,45 0,00 0.00 41,45 0.00 Dotari Complex Sportiv Bega 85 08 000 0.00 85.08 0.00 67.02.05.03 Întreţinere grădini parcuri zone verzi, baze sportive și de agrement 5.409,66 0,00 000| _540966| 24.473,00 A. Lucrări în continuare 6,50 0,00 0,00 6,50 0,00 Reconstrucția ecologica a bălții de pe strada Lămâiţei HCL 260/29.06.2010 6,50 0,00 0,00 6,50 0,00 B. Lucrări noi 5.244,68 0,00 000| 5.244,68) 24.473,00 Amenajare pista skateboard in Parcul Central din icipiul Timi L 404 Municipiul Timisoara HCL 404/2014 100.00 0.00 0.00 100.00 2.307,00 Modernizarea Parcului Cetății (Civic) HCL 2 78/2016 100,00 0,00 0,00 100,00 7.850,00 Modernizarea Parcului Scudier ( Central) HCL SUIE 3.500,00 0,00 0,00 3.500,00 14.316,00 Modernizarea Parcului Alpinet HCL 464/2010 1.544,68 0,00 0,00 1.544,68 0,00 C. Dotări independente şi alte investiții 158,48 0,00 0,00 158,48 0,00 b. Dotări independente 81,27 0,00 0,00 81,27 0,00 Dotari pentru Gradina Zoologică 81,27 0,00 0,00 81,27 0,00 c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii 77,21 0,00 0,00 77,21 0,00 SF+PT +CS+DE+DTAC Amenajare loc de joaca si zona verde adiacenta str. Paul Constantinescu 31,00 0,00 0,00 31,00 0,00 Page 12

SURSE PROPRII (ale Credite de DENUMIREA OBIECTIVULUI TOTAL BUGET inst. BUGET angajament 2017 STAT LOCAL Subordonate 2017 ) 0 1=2+3+4 2 3 4 5 DALI +PT Modernizare Parcul Scudier (Central) 5,71 0,00 0,00 5,71 0,00 DALI +PT+CS+DE+DTAC Modernizare Parcul Cetății (Civic) 3,81 0,00 0,00 3,81 0.00 DALT+PT Reabilitare Scena de spectacole din Parcul Rozelor Timisoara 24,99 0,00 0,00 24,99 0,00 Studiu - "Amenajament Silvic" 11,70 0,00 0,00 11,70 0,00 67.02.06 Servicii religioase 29,75 0,00 0,00 29,75 0,00 C. Dotări independente şi alte investiții 29,75 0,00 0,00 29,75 0,00 c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii 29,75 0,00 0,00 29,75 0,00 EXPERTIZA TEHNICA cu solutii de consolidare pentru imobil Biserica Millennium „Piata Romanilor nr.2, Timisoara 29,75 0,00 0,00 29,75 0,00 Capitolul 68.02 Asigurări şi Asistenţa Socială 2.053,41 0,00 0,00 2.053,41 0,00 68.02.04 Asistenta acordata persoanelor in vârstă 42,63 0,00 0,00 42,63 0,00 C. Dotări independente şi alte investiții 42,63 0,00 0,00 42,63 0,00 b. Dotări independente 42,63 0,00 0,00 42,63 0,00 Dotari Caminul pentru persoane vârstnice 4263 0.00 0.00 4263 0.00 68.02.05 Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati 83,70 0,00 0,00 83,70 0,00 C. Dotări independente şi alte investiții 83.70 0.00 0.00 83.70 0.00 Dotări independente 75,60 0,00 0,00 75,60 0,00 Dotări Serviciul pentru Protectia Persoanelor cu Handicap 75,60 0,00 0,00 75,60 0,00 c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii 8,10 0,00 0,00 8,10 0,00 Page 13

SURSE PROPRII (ale Credite de DENUMIREA OBIECTIVULUI TOTAL BUGET inst. BUGET angajament 2017 STAT LOCAL Subordonate 2017 ) 0 1=2+3+4 2 3 4 5 DALI+DTAC+PT+DDE Reabilitare, modernizare, extindere si dotare Centru de consiliere psihosociala, b-dul 16 Decembrie 1989 8,10 0,00 0,00 8,10 0,00 68-02. 11 Creşe 570,00 0,00 0,00 570,00 0,00 C. Dotări independente şi alte investiții 570.00 0.00 0.00 570.00 0.00 b. Dotări independente 70,00 0,00 0,00 70,00 0,00 Dolari 70.00 0.00 0.00 70.00 0.00 c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii 500,00 0,00 0,00 500,00 0,00 SF+PT Constructie clădire cu destinaţia creşă, str. Cocea 21 167,00 0,00 0,00 167,00 0,00 SF-+PT Constructie clădire cu destinația creşă, VA d ana.de Nor 167,00 0.00 0.00 167,00 0.00 SF + PT, Construcția si echiparea infrastructurii pentru educatie timpurie anteprescolară în Municipiul Timisoara — Calea Bogdăneştilor” 116,00 0,00 0,00 116,00 0,00 Documentatie pentru avizare si autorizare ISU si sisteme antiincendiu la creşe 50.00 000 000 50.00 000 68.02.15 Prevenire excluderii sociale 1.357,08 0,00 0,00 1.357,08 0,00 68.02.15.01 Ajutor social 830,93 0,00 0,00 830,93 0,00 C. Dotări independente şi alte investiții 830.93 0.00 0.00 830.93 0.00 b. Dotări independente 307,94 0,00 0,00 307,94 0,00 Dotări Direcţia de Asistenţă Socială Comunitară 307,94 0,00 0,00 307,94 0,00 c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii 522,99 0,00 0,00 522,99 0,00 SF +PT Serviciul comunitar de interventie stradala integrata Timisoara 133 26 0.00 000 13326 000 Page 14

SURSE PROPRII (ale Credite de T DENUMIREA OBIECTIVULUI TOTAL BUGET inst. BUGE angajament 2017 STAT LOCAL Subordonate 2017 ) 0 1=2+3+4 2 3 4 5 SF+PT Centrul de urgenta pentru persoane adulte aflate in risc de excluziune sociala din municipiul iilor 205,35 0,00 0,00 205,35 0,00 SF+PT Centrul pentru femei abuzate si copiii acestora 184,38 0,00 0,00 184,38 0,00 68.02.15.02 Cantine de ajutor social 526,15 0,00 0,00 526,15 0,00 C Dotări independente şi alte investiții 526,15 0,00 0,00 526,15 0,00 Dotări independente 526,15 0,00 0,00 526,15 0,00 Dotari Centrul Social de Urgenta pentru Persoanele fara Adapost cu Cantina Sociala 526,15 0,00 0,00 526,15 0,00 Capitolul 70.02 Locuinte , servicii si dezvoltare publica 9.405,88 0,00 0,00 9.405,88 2.400,00 70.02.03 Locuinţe 7.178,72 0,00 000| 7.178,72 1.700,00 70.02.03.01 Dezvoltarea sistemului de locuințe 7.178,72 0,00 0,00 7.178,72 1.700,00 A.Lucrări în continuare 2.535,22 0,00 0,00 2.535,22 0,00 Reabilitare cladiri istorice In Municipiul Timisoara HCL 74/2016 2.259,92 0.00 000| 2.259,92 0.00 Reabilitare termica imobil Calea Sagului nr.31-33 HCL 145 /31.10.2016 275,30 0.00 0,00 275,30 0,00 B. Lucrări noi 300,00 0,00 0,00 300,00 1.700,00 Reabilitare clădiri istorice - proprietate privată prin Programul de sprijin financiar al Consiliului Local Timi bat prin HCL 158/.2016 SS, Inot, 300,00 0.00 0,00 300,00 1.700,00 C. Dotări independente şi alte investiții 4.343,50 0,00 0,00 4.343,50 0,00 a)Achizitii imobile 576,00 0,00 0,00 576,00 0,00 Achizitie imobil spatiu alimentatie publica - restaurant HCL51/2017 576.00 0.00 0.00 576.00 0.00 c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente 3.767,50 0,00 0,00 3.767,50 0,00 Page 15

DENUMIREA OBIECTIVULUI TOTAL 2017 BUGET STAT SURSE PROPRII (ale inst. Subordonate ) BUGET LOCAL Credite de angajament 2017 0 1=2+3+4 3 SF in vederea realizarii utilitatilor si dotarilor tehnico-edilitare pana la limita exterioara a perimetrulului destinat constructiei a 4 blocuri de locuinte P+6E ce se realizeaza prin programul ANL 25,00 0,00 0,00 25,00 0,00 SF in vederea realizarii utilitatilor si dotarilor tehnico-edilitare pana la limita exterioara a perimetrulului destinat construirii a 864 de locuinte colective din care 216 cu credit ipotecar situate in Calea Aradului - (fosta U.M.977) prin program ANL 390,00 0,00 0,00 390,00 0,00 SF in vederea realizarii utilitatilor si dotarilor tehnico-edilitare pana la limita exterioara a perimetrulului destinat construirii unui cartier locuinte ANL prin credit ipotecar : case tip HC 23 buc., case tip TS 28 buc. case tip LC 36 buc. situat in str.Chisodei nr.125 (fosta str. Diminetii cu Str. Cercului) prin program ANL 390,00 0,00 0,00 390,00 0,00 DALI +AT pentru " Cresterea eficientei energetice a cladirilor din str. Polona (Camin nr. 3,Camin 4,Camin 5,Camin 6) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Studiu privind evaluarea vulnerabilitatii cladirilor istorice in caz de seism 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00 Studiu privind parametrii de calitate a mediului urban 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00 ET+DALI+PT +AUDIT +Consultanta pentru reabilitare termica blocuri de locuinte din Municipiul Timisoara POR 2014-2020 2.762,50 0,00 0,00 2.762,50 0,00 70.02.05 Alimentări cu apă şi amenajări hidrotehnice 383,11 0,00 0,00 383,11 700,00 70.02.05.01 Alimentări cu apă 383,11 0,00 0,00 383,11 700,00 B. Lucrări noi 51,50 0,00 0,00 51,50 700,00 Alimentare cu apa industriala prin foraje publice HCL 130/18.10.2016 51,50 0,00 0,00 51,50 700,00 C. Dotări independente şi alte investiții 331,61 0,00 0,00 331,61 0,00 Page 16

SURSE PROPRII (ale Credite de DENUMIREA OBIECTIVULUI TOTAL BUGET inst. BUGET angajament 2017 STAT LOCAL Subordonate 2017 ) 0 1=2+3+4 2 3 4 5 c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii 331,61 0,00 0,00 331,61 0,00 SF Fantana ornamentala muzicala in Municipiul Timisoara 150,00 0,00 0,00 150,00 0,00 SF +PT Executie de fantani publice forate in Mun. Timisoara 39,61 0,00 0,00 39,61 0,00 SF+PT-Alimentare cu apa industriala prin foraje publice 10,00 0.00 0,00 10,00 0,00 DALI - Fantana Ornamentala cu Pesti 7,00 0,00 0,00 7,00 0,00 DALI - Fantana Ornamentala Dacia 7.00 0,00 0.00 7.00 0.00 SF Executie Fantana Ornamentala P-ta Balcescu 15,00 0,00 0,00 15,00 0,00 SF- Fantana Ornamentala Galeria 1 8,00 0,00 0,00 8,00 0,00 SF- Fantana Ornamentala Calea Lipovei 8,00 0,00 0,00 8,00 0,00 SF- Fantana Ornamentala Selgros 15,00 0,00 0,00 15,00 0,00 SF- Fantana Ornamentala Piata Iuliu Maniu 8,00 0,00 0,00 8,00 0,00 SF- Fantana Ornamentala Praktiker 8,00 0,00 0,00 8,00 0,00 SF+PT Executie podet canal desecare Behela - str.Aleea Ghirodei 14,00 0,00 0,00 14,00 0.00 SF+PT Executie podet canal desecare CCP263 str. D. Dinicu 14,00 0,00 0,00 14,00 0,00 SF+PT Executie podet canal desecare CCP 263 str. Neajlov 14,00 0.00 0,00 14,00 0,00 SF+PT Executie podet canal desecare CCP 263 str. N. Stoica de Hateg 14,00 0,00 0,00 14,00 0.00 70.02.06. Iluminat public şi electrificări 203,49 0,00 0,00 203,49 0,00 C. Dotări independente şi alte investiții 203,49 0,00 0,00 203,49 0,00 Page 17

DENUMIREA OBIECTIVULUI TOTAL 2017 BUGET STAT SURSE PROPRII (ale inst. Subordonate ) BUGET LOCAL Credite de angajament 2017 1=2+3+4 3 Studii şi proiecte 203,49 0,00 0,00 203,49 0,00 Studiu de oportunitate, de fundamentare, a delegării gestiunii prin concesionare a serviciului de iluminat public, studiu de fezabilitate şi caiet de sarcini privind concesionarea serviciului de iluminat public 56,11 0,00 0,00 56,11 0,00 Studiu de fezabilitate privind extinderea ilumintului public în Parcul Botanic 8,94 0,00 0,00 8,94 0,00 Studiu de fezabilitate privind extinderea ilumintului public în sectorul cuprins între str.Constructorilor şi str.Măcin 4,90 0,00 0,00 4,90 0,00 Studiu de fezabilitate privind extinderea iluminatului public în parcare str.Siemens- Calea Buziaşului 2,70 0,00 0,00 2,70 0,00 Studiu de fezabilitate privind extinderea iluminatului public pe str.de legătură cuprinsă între Blv.dr.I.Bulbuca până la str. Prof.dr. A Păunescu Podeanu 2,20 0,00 0,00 2,20 0,00 Studiu de fezabilitate privind extinderea iluminatului public pe str.GrigoreAlexandrescu porţiunea cuprinsă între C.Torontalului şi Aleea 2,10 0,00 0,00 2,10 0,00 Studiu de fezabilitate privind modernizarea sistemului de iluminat public de pe Calea Torontalului (de la Piaţa Consiliul Europei până la intersecție cu str. Bucovinei) 8,45 0,00 0,00 8,45 0,00 Studiu de fezabilitate privind modernizarea sistemului de iluminat public de pe Calea Sever Bocu (de la sensu giratoriu de la Galeria 1 până la Sensul giratoriu cu str. Ion Ionescu de la Brad 10,63 0,00 0,00 10,63 0,00 Studiu de fezabilitate privind modernizarea sistemului de iluminat public de pe Blv. Cetății 12,16 0,00 0,00 12,16 0,00 Studiu de fezabilitate privind modernizarea sistemului de iluminat public de pe Blv. Take Ionecu 522 0,00 0,00 9,32 0,00 Studiu de fezabilitate privind modernizarea sistemului de iluminat public de pe Blv. Simion Bărnuţiu 8,23 0,00 0,00 8,23 0,00 Page 18

DENUMIREA OBIECTIVULUI TOTAL 2017 BUGET STAT SURSE PROPRII (ale inst. Subordonate ) BUGET LOCAL Credite de angajament 2017 0 1=2+3+4 3 Studiu de fezabilitate privind modernizarea sistemului de iluminat public de pe Calea Dorobanţilor de la blv. Simion Bărnuţiu până la str. Bobâlna 9,98 0,00 0,00 9,98 0,00 Studiu de fezabilitate privind modernizarea sistemului de iluminat public de pe Calea Aradului până la sensul Giratoriu de la Selgros 19,14 0,00 0,00 19,14 0,00 Studiu de fezabilitate privind modernizarea sistemului de iluminat public de pe Calea Circumvalațiunii 12,16 0,00 0,00 12,16 0,00 Studiu de fezabilitate privind modernizarea sistemului de iluminat public de pe Calea Șagului (porțiunea între sensul giratori Iuliu Maniu şi până la sensul giratoriu str. Ana Ipătescu) 9,32 0,00 0,00 9,32 0,00 Studiu de fezabilitate privind modernizarea sistemului de iluminat public de pe Calea Şagului (porţiunea de la sensul giratoriu de de la Shopping City până la str. Ovidiu Cotruş) 11,94 0,00 0,00 11,94 0,00 Studiu de fezabilitate privind modernizarea sistemului de iluminat public de pe Calea Buziaşului (de la calea ferată până la sensul giratoriu Piața Ghe. Domăşneanu) 15,21 0,00 0,00 15,21 0,00 70.02.50 Alte servicii în domeniile locuințelor, serviciilor şi dezvoltării comunale 1.640,56 0,00 0,00 1.640,56 0,00 B. Lucrări noi 300,00 0,00 0,00 300,00 0,00 PT+ Executie Reamplasare panou de mari dimensiuni HCL 300,00 0,00 0,00 300,00 0,00 C.Dotări independente şi alte investiții 1.340,56 0,00 0,00 1.340,56 0,00 c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii 1.340,56 0,00 0,00 1.340,56 0,00 Page 19

SURSE PROPRII (ale Credite de BUGET : DENUMIREA OBIECTIVULUI TOTAL BUGET inst. angajament 2017 STAT LOCAL Subordonate 2017 ) 0 1=2+3+4 2 3 4 5 SF+PT TOTEMURI de semnalizare a monumentelor istorice (monumente, ansambluri,situri, conform LMI 422/2010) 20.00 0.00 0.00 20.00 0,00 PUZ Director zona Stadion 94,01 0,00 0,00 94,01 0,00 PUZ Calea Buziasului pentru zona sportiva si de agrement 44,91 0,00 0,00 44,91 0,00 PUZ Calea $agului pentru zona sportiva si de agrement 12,17 0,00 0,00 12,17 0,00 Elaborare studii de urbanism (PUZ,PUD) 300,00 0,00 0,00 300,00 0,00 Actuali harta strategica d t ctualizare harta strategica de zgomo 81.00 000 0.00 81.00 0.00 Plan Urbanistic General - municipiul Timisoara (PUG) + documentatii pentru elaborare si avizare 788,47 0,00 0,00 788,47 0,00 Capitolul 74.02 Protecţia mediului 8252 0.00 0.00 8252 0.00 74.02.05 Salubritate şi gestiunea deşeurilor 82,52 0,00 0,00 82,52 0,00 Studii şi proiecte 82,52 0,00 0,00 82,52 0,00 Studiu de oportunitate şi a proiectelor tehnico- economice privind colectarea separată a deşeurilor organice şi a uleiurilor alimentare uzate 82,52 0,00 0,00 82,52 0,00 Capitolul 81.02 Combustibili si energie 26.129,01 0,00 0,00 26.129,01 5.254,93 81.02.06 Energie termică 26.129,01 0,00 0,00| 26.129,01 5.254,93 A. Lucrări în continuare 430,00 0,00 0,00 430,00 0,00 Retehnologizarea, modernizarea si dezvoltarea sistemului centralizat de producere si distributie a energiei termice in municipiul Timisoara 430,00 0,00 0,00 430,00 0,00 Retehnologizarea centralelor termice de cartier prin instalarea unor unitati de cogenerare cu motoare termice- CT Dunarea HCL 556/2006 HCL 92/2017 430,00 0,00 0,00 430,00 0,00 B. Lucrări noi 290,00 0,00 0,00 290,00 5.137,86 Page 20

SURSE PROPRII (ale Credite de DENUMIREA OBIECTIVULUI br STAT inst. angajament Subordonate 2017 ) 0 1=2+3+4 2 3 4 5 Maximizarea puterii termice livrate din CET Sud, în reţeaua de transport, prin funcționarea interconectată cu CET Centru HCL 363016 200,00 0.00 0.00 200.00| 4.555,82 Eficientizarea producerii de energie termică la CET Freidorf prin folosirea resurselor regenerabile HCL 91/2017 90.00 0.00 0.00 90.00 582.04 C. Dotări independente şi alte investiții 25.409,01 0,00 0,00 25.409,01 117,07 Studii şi proiecte 224,01 0,00 0,00 224,01 117,07 Consultanta intocmire Program de imbunatatire a eficientei energetice in municipiul Timisoara 99,01 0,00 0,00 99,01 117,07 Consultanta pentru revizuire documentatie proiect “Retehnologizarea sistemului centralizat de termoficare din municipiul Timişoara în vederea conformării la normele de protecția mediului privind emisiile poluante în aer şi pentru creşterea eficienței în alimentarea cu căldură urbană - etapa a II-a” conf. Ghidului Solicitantului POIM 2014- 2020 125,00 0,00 0,00 125,00 0,00 e. Alte cheltuieli asimilate investitiilor 25.185.00 0.00 0.00 25.185.00 0.00 Majorare capital social SC Colterm SA HCL E 25.185.00 0.00 000| 25.185,00 0.00 Capitolul 84.02 Transporturi 97.247,26 0,00 000| _97.247,26| _202.910,60 84.02.03 Transport rutier 97.247,26 0,00 0,00| _97.247,26| 202.910,60 84.02.03.02 Transportul în comun 39.736,85 0,00 000| 39.736,85| 22.671,70 B. Lucrări noi 210,00 0,00 0,00 210,00 1.070,00 Proiect M4 - PT+Amenajare Institut de cercetări în sisteme inteligente de transport (IC-ITS) HCL 224/2016 HCL 10,00 0,00 0,00 10,00 70,00 Proiect C4 Reabilitarea liniilor de tramvai şi modernizarea tramelor stradale în municipiul Timişoara, traseul 5, C. Bogdanestilor HCL 186/2016 HCL 472/2009 100.00 0.00 0.00 100.00 0.00 PT+Extindere retea troleibuz Traian Grozavescu - Iulius Mall (Traseul 17) HCL 5000 500 500 0:00 500.00 Page 21

SURSE PROPRII (ale Credite de DENUMIREA OBIECTIVULUI TOTAL | BUGET inst. BUGET |/ ancajarent 2017 STAT LOCAL Subordonate 2017 ) 0 1=2+3+4 2 3 4 5 PT+ Modernizare retea troleibuz pe str.Lt.O.Balea pana la Pasaj CF Ronat-Timisoara (Traseul 13) HCL 50,00 0,00 0,00 50,00 500,00 C. Dotări independente şi alte investiții 39.526,85 0,00 0,00 39.526,85 21.601,70 b.Dotări independente 38.649,45 0,00 0,00 38.649,45 10.700,96 să 5 i mil Maşini, echipamente si mijloace de transport 38.649,45 0,00 0,00 38.649,45 10.700,96 Autobuze articulate (30 buc.) + Autocar 821100 000 000 8211.00 000 Reabilitare tramvaie HCL 328/2015 21.126,67 0,00 0,00 21.126,67 0,00 Achiziţie autobuze de capacitate mică (20 buc.) + autocar 9.211,78 0,00 0,00 9.211,78 4.690,96 Achiziţie refugii pentru călători 100.00 0,00 0.00 100.00 6.010,00 c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii 877,40 0,00 0,00 877,40 10.900,74 Suci si 877,40 0,00 0,00 877,40| __10.900,74 Optimizarea planurilor de semaforizare în Municipiul Timişoara pe baza măsurătorilor realizate prin Planul de Mobilitate 158,40 0,00 0,00 158,40 0,00 SF+PT Modernizare substații de transformare- redresare (substaţiile 2, 6) 20,00 0,00 0,00 20,00 342,00 SF+PT Amenajare golfuri pentru vaporetto şi agrement (Uzina de Apă+losefin) 500 0.00 0.00 5.00 0.00 SF + PT Amenajare centru administrativ, spații întreţinere şi depozitare, piste pentru "Atelier biciclete RAT Timişoara" situat în str. Gării, nr. 17 50,00 0,00 0,00 50,00 120,00 PT Amenajare Parcare supraterana Bd.Take Ionescu nr.56 5,00 0,00 0,00 5,00 95,00 SF+PT Sistemul de E-Ticheting 10,00 0,00 0,00 10,00 1.385,94 SF+PT Crearea de benzi dedicate transportului public 10,00 0,00 0,00 10,00 0,00 Page 22

SURSE PROPRII (ale Credite de DENUMIREA OBIECTIVULUI TOTAL BUGET inst. BUGET angajament 2017 STAT LOCAL Subordonate 2017 ) 0 1=2+3+4 2 3 4 5 Studii si proiecte PMUD HCL 186/10.05.201 AS Sc proiecte 419,00 0.00 0,00 419.00 8.957,80 Alte studii şi proiect Sci şt prilecte 200.00 0.00 0,00 200,00 0,00 84.02.03.01 Drumuri si poduri 41.434,36 0,00 0,00| 142.478,00 A. Lucrări în continuare 39.990,68 0,00 0,00 39.990,68 0,00 Pasaj Jiul HCL 605/2014 16.481,21 0,00 0,00 16.481,21 0,00 Pasaj Popa Sapca HCL 604/2014 HCL319/2017 23.509,47 0,00 0,00 23.509,47 0,00 p 689,00 0.00 0,00 689,00| _142.478,00 Construire Pod peste Bega - str. Jiul HCL 50.00 0.00 000 50.00 12 300.00 Reabilitare Podul Eroilor HCL 345/2015 248.00 0,00 0.00 248,00 5.548,00 Reabilitare Podul Ştefan cel Mare ( General Ion Dragalina) HCL 346/.2015 266,00 0,00 0,00 266,00 8.466,00 Reabilitare Pasarelă Parcul Copiilor HCL 25,00 0,00 0,00 25,00 0,00 Pasaj inferior Solventul HCL 581/2013 ia i III 100,00 0.00 0.00 100,00) _116.164,00 C. Dotări independente şi alte investiții 754,68 0,00 0,00 754,68 0,00 c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii 754,68 0,00 0,00 754,68 0,00 SF+PT Construire Pod peste Bega - str. Jiul 107,87 0,00 0,00 107,87 0,00 SF+PT Pasaj Inferior Solventul 50,00 0,00 0,00 50,00 0,00 DALI+PT Reabilitare Podul Eroilor 24,96 0,00 0,00 24,96 0,00 DALI+PT Reabilitare Podul Ștefan cel Mare 34,35 0,00 0,00 34,35 0,00 DALI+PT Pasarelă Parcul Copiilor 18,50 0,00 0,00 18,50 0,00 DALI+PT Reabilitare Podul Mihai Viteazu 7300 000 000 73.00 0.00 DALI-+PT Reabilitare Podul Iuliu Maniu 135.00 0.00 0.00 135,00 0.00 Page 23

SURSE PROPRII (ale Credite de DENUMIREA OBIECTIVULUI TOTAL SUCEL inst. BUGET angajament 2017 STAT LOCAL Subordonate 2017 ) 0 1=2+3+4 2 3 4 5 DALI+PT Pasarelă Str. Gelu- str. Crizantemelor 11,00 0,00 0.00 11,00 0,00 Alte studii si proiect e Suci 200,00 0.00 0.00 200.00 0,00 SF+PT Reorganizarea circulației rutiere pe inelul I de circulație şi reproiectarea infrastructurii rutiere şi de transport public (Pasaj Piaţa Victoriei) 100,00 0.00 0.00 100,00 0,00 sd 16.076,05 0,00 0,00| _16.076,05| _37.760,90 A. Lucrări în continuare 10.161,10 0,00 000| _10.161,10 0,00 Amenajare str. Chimistilor, HCL 483/2007, HCL 1.600,61 0.00 000| 1.600,61 0,00 Exindere la 4 benzi str. Prof. Dr.Păunescu Podeanu HCL 526/2014 26,60 0,00 0,00 26,60 0,00 Lărgire la 4 benzi Calea Martirilor HCL 488/2014,HCL 186/2015 8.084,89 0,00 0,00 8.084,89 0,00 Amenajate Inel IV, sector str. Macin-str. Constructorilor si racord la str, Demetriade HCL 578/2013 449,00 0,00 0,00 449,00 0.00 B. Lucrări noi 4.199,45 0,00 0,00 4.199,45 37.071,90 Amenajare str.Edgar Quinet HCL 261/2009, HCL 200/2014 911,45 0,00 0.00 911,45 0,00 Amenajare str.Profesor Mircea Neamtu HCL 262/2009, HCL 199/2014 865.00 0.00 0.00 865.00 0.00 Amenajare strada Gr. Antipa -Margaretelor HCL 2010/2016 375,00 0,00 0,00 375,00 2.000,00 Realizarea drumurilor de legatura si a utilitatilor aferente, intre str.Popa Sapca, Calea Aradului si ur 500,00 0.00 0.00 500,00 5.000,90 Modernizare str. Gr. Alexandrescu, tronson C.Torontalului-C. Aradului HCL 100.00 0,00 000 100,00 8.758,00 Page 24

SURSE PROPRII (ale Credite de DENUMIREA OBIECTIVULUI TOTAL BUGET inst. BUGET angajament 2017 STAT LOCAL Subordonate 2017 ) 0 1=2+3+4 2 3 4 5 PT+Executie Sistematizare str. Versului Wa 765,00 0.00 0.00 765,00 2.000,00 Amenajare drum de legatura între Calea. Moşniţei şi DC 149 HCL 388/2015 HCL 34/2017 +30 00 as 11300 1831300 Modernizare si extindere la 4 benzi str. Maresal C tin Prezan(Lidia) - Venus HCL 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00 Modernizarea strazilor din piatra cubica din municipiul Timisoara, HCL 389/22.09.2015 100.00 000 0.00 100.00 0.00 PT+Executie utilitati bloc locuinte ANL str. [. Ionescu de la Brad etapa I- pt.specialisti in CL 384/2 SEL 365,00 0.00 0.00 365,00 0.00 Amenajare drum de legatura intre str. Aurel Pop si Calea Torontalului HCL 5.00 000 0.00 5.00 0.00 C. Dotări independente şi alte investiții 1.715,50 0.00 0.00 1.715,50 689,00 c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente Investitii 1.715,50 0.00 000| 1.715,50 689,00 DALI+PT Reabilitare Piaţa Victoriei 581,00 0.00 0.00 581,00 0.00 SF+PT Amenajare strada Gr. Antipa - Margaretelor 23,09 0,00 0.00 23,09 0,00 SF+PT+DE Amenajare drum de legatura intre Calea Mosnitei si DC149 76,75 0,00 0,00 76,75 0,00 SF+PT Modernizare str. Gr. Alexandrescu, tronson C.Torontalului-C. Aradului 36.18 0.00 0.00 36.18 0.00 SF+PT Modernizarea strazilor din piatra cubica din Mun. Timisoara 24,48 0,00 0.00 24,48 0.00 SF+PT Amenajare legatura intre str. Constructorilor - I.I. de la Brad 85.00 0.00 0.00 85.00 0.00 SF+PT Modernizare si extindere la 4 benzi str.Maresal C-tin Prezan (Lidia) - Venus 108.00 0.00 0.00 108.00 0.00 SF+PT+DE Modernizare str. Ştrandului 29,00 0,00 0,00 29,00 0,00 Page 25

SURSE PROPRII (ale Credite de DENUMIREA OBIECTIVULUI TOTAL BUGET inst. BUGET angajament 2017 STAT LOCAL Subordonate 2017 ) 0 1=2+3+4 2 3 4 5 SF+PT Modernizare strazi zona Xenopol, Banul Severinului - Mickiewicz 120,00 0.00 0,00 120,00 0,00 SF+PT Modernizare strazi zona Orastie - Alpinistilor 30.00 0.00 0.00 30.00 0.00 SF+PT Amenajare str. Spatarul Nicolae Milescu 21,00 0,00 0,00 21,00 0,00 SF+PT Viabilizare zona de locuințe Ovidiu Balea 20,00 0,00 0,00 20,00 100,00 SF+PT Amenajare străzi Zona Blaşcovici 51,00 0,00 0,00 51,00 264,00 SF+PT Extindere la 4 benzi str. Pictor Zaicu - Demetriade 40,00 0,00 0,00 40,00 325,00 SF+PT Reabilitare strazi în zona de blocuri Calea Martirilor 10,00 0.00 0.00 10.00 0.00 SF+PT Reabilitare strazi în zona de blocuri Calea Aradului - Calea Lipovei 10,00 0,00 0,00 10,00 0,00 SF+PT Reabilitare străz zona de blocuri Balta Verde 50,00 0,00 0,00 50,00 0,00 DALI+PT Reabilitare str.Gospodarilor- Apicultorilor - Cehov 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00 SF+PT Extindere la 4 benzi Calea Buziasului 200,00 0.00 0.00 200.00 0.00 Alte studii şi proiecte drumuri 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00 DIRECTOR DIRECȚIA ECONOMICĂ Steliana STANCIU Verificat, SEF SERVICIUL MIP Gabriela BICA DIRECTOR GENERAL DIRECȚIA G.U.D.U. Magdalena NICOARĂ Întocmit, CONSILIER SERVICIUL MIP Luminiţa TOMA Page 26