keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 82/09.03.2010 privind aprobarea contului de execuţie al Municipiului Timisoara pe anul 2009 şi rectificarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2009

09.03.2010

Hotararea Consiliului Local 82/09.03.2010
privind aprobarea contului de execuţie al Municipiului Timisoara pe anul 2009 şi rectificarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2009


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2010 - 3993/18.02.2010 al Primarului Municipiului Timişoara - domnul Gheorghe Ciuhandu;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finante, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistica, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comert, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului si probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara ;
Având în vedere Legea nr.18/27.02.2009 a bugetului de stat pe anul 2009;
În conformitate cu Hotărârea Consiliului Local nr. 99/24.03.2009 privind aprobarea bugetului local al Municipiului Timişoara pe anul 2009;
În conformitate cu prevederile art.1, art,4 alin.1, art.5, art.19 alin.1 si 2, art 20 alin.1, art 22 alin.1 si art.23 alin.1 si 2 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, modificată;
În conformitate cu art.36 alin.2 lit (b) si alin 4, lit.(a) din Legea 215/2001 privind administraţia publica locala, republicata si modificata;
În temeiul art.45 alin.2 din Legea 215/2001 privind administraţia publică loc, republicata si modificata;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă rectificarea bugetului local al Municipiului Timişoara pe anul 2009, conform Anexei nr.1 - Bugetul Local Detaliat la Venituri pe Capitole si Subcapitole şi la Cheltuieli pe Capitole, Titluri, Articole de Cheltuieli, Subcapitole si Paragrafe pe anul 2009, Anexei nr.2 - "Contul de execuţie pe anul 2009" şi Anexei nr. 3 - "Lista de investitii" pe anul 2009 , care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2: La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzator Hotărârea Consiliului Local nr. 439/15.12.2009 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timişoara pe anul 2009.
Art.3:Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza Directia Economica, Directia Edilitară , Directia Patrimoniu, Directia Urbanism, Direcţia de Mediu, Direcţia Drumuri şi Transporturi, Direcţia Comunicare, Direcţia Dezvoltare din cadrul Primăriei Municipiului Timisoara.
Art.4: Prezenta hotarare se comunica:
-Instituţiei Prefectului - Judetul Timis;
-Primarului Municipiului Timisoara ;
-Serviciului Juridic;
-Directiei Economice;
-Directiei Patrimoniu;
-Directiei Edilitare;
-Directiei de Urbanism;
-Direcţiei Comunicare;
-Direcţiei Drumuri şi Transporturi;
-Ditrecţiei Dezvoltare;
-Direcţiei de Mediu;
-Biroul Control Intern si Managementul Calitatii ;
-Administratiei Financiare a Municipiului Timisoara;
-Directiei Generale a Finantelor Publice a Judetului Timis;
-Mass media locale.


Presedinte de sedinta
VERONICA BUMBUC
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Anexa_nr_1.pdf

JUDEȚUL: Timis Unitatea administrativ - teritorială: Municipiul Timisoara BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE ŞI SUBCAPITOLE ŞI LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, TITLURI, ARTICOLE DE CHELTUIELI, SUBCAPITOLE ŞI PARAGRAFE PE ANUL 2009 DENUMIREA INDICATORILOR TOTAL VENITURI Cod indicator Buget Rectificat VI 2009 747.445,56 -mii lei- Buget Final 2009 572.945,56 influente -74.500,00 VENITURI PROPRII 550.760,00 476.255,00 -14.505,00, L VENITURI CURENTE 613.860,68[.. -74.505,00 637.166,81 562.661,81 -74.505,00 A. VENITURI FISCALE Impozi pe profil 01.02 2.611,75 2.611,75 Impozit pe profit de la agenţi economici 01.02.01 2611; 15 25611,75 56109.01 Cote si sume defalcate din împozitul F pe venit 04.02 330. 609,00 256.109,00 -74.500,00 Cote defalcate din impozitul pe venit 04.02.01 330.000,00 255.500,00 -14.500,00: 609,00 Sume alocate de consiliul judetean pentru echilibrarea bugetelor iocale IMP VENIT, PROFITSI CASTIGURI DIN CAPITAE impozite pe venit, profit si castiguri din capital 3.814,64 3.809,64 3.814,64 3. 809,64 Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital . IMPOZIT PE SALARII TOTAI e 00. - IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE: j _103.053.60[. _103:053,60[. Impozite si taxe pe proprietate 103.053,60 103.053,60 Impozit pe cladiri 07.02.01 92.682,60 92.682,60 Impozit pe terenuri 07.02.02 7.895,00 7.895,00 Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru 07.02.03 2.408,00 2.408,00 Alte impozite si taxe pe proprietate 07.02.50 568,00 68,00 Ad. POZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVIC 191.262,82|. Sume defalcate din TVA 11.02 157.008,80 157.008,80 Sume defalcate din taxa finantarea cheltuielilor descentralizate 11.02.02 158.805,80 156.805,80 Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale 11.02.08 203,00 203,00 Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii 12.02 399,30 399,30 Taxe hoteliere 12.02.07 399,30 399,30 Taxe pe servicii specifice 15.02 724,40 724,40 Impozit pe spectacole 15.02.01 724,40 724,40 Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activif18.02 33.130,32 33.130,32 impozit asupra mijloacelor de transport 16.02.02 21.844,32 21.844,32 Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare 16.02.03 70,00 70,00 activitati 16.02.50 11.216,00 11.216,00 AS. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE 01 815,00] _5.815.00[. Alte impozite si taxe fiscale 18.02 5.815,00 5.815,00 Alte impozite si taxe 18.02.50 5.815,00 5.815,00 CC. VENITURI NEFISCALE 00.12 51.198,87 51.198,87 C1. VENITURI DIN PROPRIETATE. 09.13 1 33307,36| Venituri din proprietate 30.02 32.307,36 32.307,36 Venituri din concesiuni si inchirieri 30.02.05 28.910,12 28.910,12 Alte venituri din proprietate 30.02.50 3.397,24 3.397,24 Venituri din dobanzi 31.02 1.000,00 1.000,00 0,00 Alte venituri din dobanzi 31.02.03 1.000,00 1.000,00 C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII . 004 189151 1189151). Venituri din prestari de servicii si alte activitati 33.02 257,00 257,00 Venituri din prestari de servicii 33.02.08 50,00 50,00 Contributia persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social 33.02.12 193,00 193,00 Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri 33.02.28 14.00 14.00 Venituri din taxe administrative, eliberari permise 34.02 3.125,11 3.125,11 Taxe extrajudiciare de timbru 34.02.02 3.125,11 3.125,11 Amenzi, penalitati si confiscari 36.02 10.899,40 10.899,40 Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale 35.02.01 10.898,40 10.898,40 Alte amenzi, penalitati si confiscari 35.05.50 1,00 1,00 Diverse venituri 36.02 3.610,00 3.610,00 0,00 Pagina 1 din 4

DENUMIREA INDICATORILOR Cod | indicator Buget Rectificat VI 2009 Buget Final 2009 influente Alte venituri 36.02.50 3.610,00 3.610,00 0,00 II VENITURI DIN CAPITAL: _19.403,12 19,403,12 0,00 Venituri din valorificarea unor bunuri 39.02 19.403,12 19.403,12 0,00 Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice 39.02.01 2,00 2,00 0,00 Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului 39.02.03 401,12 401,12 0,00: Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat 39.02.07 19.000,00 19.000,00 0,09 IV: SUBVENTII. TE 39.676.716 35.681,76 5.00 SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 00.18 38.964,56 38.969,56 5,00 Subventii de la bugetul de stat 42.02 38.964,56 38.969,56 5,00 Subveniii pentru reabilitarea termica a cladirilor 42.02.12 3.565,91 3.565,91 0,00 Subvenţii pentru compensarea creşterilor neprevizionate ale prețurilor la combustibili 42.02.32 30.195,00 30.200,00 5,001 Sprijin financiar pentru constituirea farniliei 42.02.33 2.100,00 2.100,00 0,00 Ajutor pentru incalzirea locuintei 42.02.34 113,65 113,65 0,00 Sub.pt.trusou nou nascuti 42.02.36 490,00 490,00 0,00: Subvenţii de la bugetul de stat pentru finanțarea sănătății 42.02.41 2.500,00 2.500,00 Subventii primite de la UE/ alti donatori in contul platilor efectuate 00.20 712,20 3: 712,20 0,00 Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent 45.02.01 712,20 712,20 0,00 TOTAL CHELTUIELI 49.02 „147.445,56 612.945,56|-14.500,00 CHELTUIELI CURENTE 01 648.015,79 611.698,10|*"-36.318,6$| TITLUL | CHELTUIELI DE PERSONAL 10 251.525,28 251.525,28 0,00 TITLUL li BUNURI SI SERVICII 20 236.643,91 210.997,64 -25.646,27, TITLUL III DOBANZI 30 26.579,95 26.579,95 0,00 TITLUL IV SUBVENTII 40 92.631,00 87.985,10 4.645,90 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 51 0,00 2.050,00 2.050,00 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 55 8.543,79 8.543,79 0,00 TITLUL VII PROIECTE CU FINANTARE FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE 56 712,19 712,18 TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA 57 24.822,82 21.623,51 3.199,11 TITLUL IX ALTE CHELTUIELI 59 1.757,58 1.680,64 -76,94 CHELTUIELI DE CAPITAL: 70 75.544.989 35,936,93 -35.608,08 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE 71 75.544,99 39.936,93. -35.808,08 OPERATIUNI FINANCIARE 79 24.595,97 21.310,54 -3.285,43 TITLUL XIIFRAMBURSARI DE CREDITE 81 21.310,54 -3.285,43 PUBLICE GENERALE 24.595,97 51.02.01.03 publice si actiuni extern ZI CHELTUIELI CURENTE 01 64.238,07 61.872,52 TITLUL | CHELTUIELI DE PERSONAL 10 46.625,14 46.625,14 TITLUL Il BUNURI SI SERVICII 20 18.612,93 14,424,32 -2.188,61 TITLUL IX ALTE CHELTUIELI 59 1.000,00 923,06 -76,94 CHELTUIELI DE CAPITAL 70 2.238,60 498,77 -1.739,83, TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE 71 2.238,60 498,77 -1,739,83 Autoritati executive si legislative: 51.02.01 6.476,67 62.471,28 4.005,39: Autorităţi executive 82.471,28 -4.005,39 Alte servicii publice generale 5.802,64 1.726,03 CHELTUIELI CURENTE 9.469,70 6.185,64 -3.284,06 TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL 10 3.135,64 3.135,64 0,00 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 20 2.245,78 1.000,00 -1.245,78 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI 51 4.088,28 2.050,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 70 1.870,00 713,46 -1.156,54 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE 71 1.870,00 713,46 -1.156,54 OPERATIUNI FINANCIARE 79 6.268,97 2.983,54 -3.285,43 TITLUL XIII RAMBURSARI DE CREDITE st 5.268,97 2.983,54 3.285,43 Servicii publice comunitâre de evidență a persdareloi: 54.02.10) 9.672,02 5.637,96 4.034,06 Alte servicii publice generale 54.02.50 1.936,85. 4.244,88 -3.691;97 -139,23 CHELTUIELI CURENTE 01 17.493,70 16,754,47 TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL 10 13.352,00 13,352,00 0,00; TITLUL Hi BUNURI SI SERVICII 20 4.141,70 3.402,47 -739,23 CHELTUIELI DE CAPITAL 70 1.485,00 364,69 -520,31 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE n 1.485,00 964,69 -520,31 Din total capitol: 0,00 Ordine publica 61.02.03 18.697,00 17.437,46 -1:259,54 Poliţie comunitara 61.02.03.04 18.697,00 17.437,46 -1.259,54 Protectie civila 61.02.08 251,70 281,70 0,00 0,05 Pagina 2 din 4

DENUMIREA INDICATORILOR Cod indicator Buget Rectificat VI 2009 Buget Final 2003 Influente 326.924.26 306.161,27 -20.762,93| Partea a CHELTUIELI SOCIAL-CUETURALE 188.919,11 188.919,11 CHELTUIELI CURENTE 01 0.00 TITLUL i CHELTUIELI DE PERSONAL 10 145.050,80 145.050,80. 0,00 TITLUL Ii BUNURI SI SERVICI 20 35.775.03 35.775,03 0,00 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 55 200,00 200.00 0,00 TITLUL VI PROIECTE CU FINANTARE FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE 56 712,19 112,19 0,00 TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA 57 6.423,51 6.423,51 5,00 TITLUL IX ALTE CHELTUIELI 59 757,58 757,58 0,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 70 2.293,53 593,14 -1.800,39 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE n 2.293,53 693,14 -1.600,39 Învatarânt prescolar si primar. 85.02.03 83.276,21 86.302,95 3.026,74 Învatamânt prescolar 55.02.03.01 30.139,56 33.029,93 2.890,37 Învatamânt primar 85.02.03.02 53.136,65 53.273,02 136,37. Învatamant secundar 85.02.04. 106.976,81 102.343,57 4.833,24 Învatamânt secundar superior 65.02.04.02 94.919,88 88.475,68 5.444,20 Invatamant profesional 85.02.04.03 12.056,93 13.867,89. 1.810,86! Învatamânt postliceal 65.02.05 959,62 965,73 s,11 AER 026; 732401 CHELTUIELI CURENTE 01 6.618,81 6.400,00 -218,81 TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL 10 2.500,00 2.500,00 0,00 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 20 4.118,81 3.900,00 -218,81 CHELTUIELI DE CAPITAL. 70 1.407,70 302,50 -1,105,20 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE 1 1.407,70 302,50 -1,195,20 Serviciimădicale in unitati sănitare cu paturi 86.02.06 5.026,51 4:202,50 "824,01 Spitale generale 66.02.06.01 5.026,51 4,202,50 -824,01 ii. de sănătate publică: 66.02.08 3.000,00 2.500,00 Cultura, recreere si religie. ieri 801249) . 63468.02[. 544 41 CHELTUIELI CURENTE 01 69.929,04 59,502,14 -10.426,90 TITLUL | CHELTUIELI DE PERSONAL 10 14.607,07 14.607,07 0,00 TITLUL If BUNURI SI SERVICII 20 55.321,97 44.895,07 -10.426,90 CHELTUIELI DE CAPITAL 70 8.083,45 3.965,88 4.117,57 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE 71 8.083,45 3.965,88 -4,117,57 Servicii cultiirale; 67.02.03: 23:707,57 23:707,57 0,00 Institutii publice de spectacole și concerte 67.02.03.04 17.090,02 17.090,02 0,00 |Case de cultura 67.02.03.06 6.617,55 8.517,55 0,00 Şervicii recreative si sprtive 87.025. 53.761,92 39.217:45 -14.544, 47 Sport 67.02.0501 11.471,00 11.471,00 0,00 Tineret 67.02.05.02 200,00 200,00 0,00 Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sporiive si de agrement 67.02.05.03 42.090,92 27.546,45. -14.544 47 :|Servicii religioase 67.02.06 0,00 0,00 Alte: servicii în: domeniile culturii; recreerii si religiei. 67.02.50, 543,00 Asigurari Si asistenta sociala 50 6.318,50 L294,12| CHELTUIELI CURENTE 01 49.242,57 45.043,46 -3.199.11 TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL 10 22.966,71 22.966,71 0,00 TITLUL îf BUNURI SI SERVICII 20 7.876,75 7.876,75 0,00 TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA 57 18.399,11 15.200,00 -3.199,11 CHELTUIELI DE CAPITAL, 79 430,05 335,04 -95,01 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE 1 430,05 335,04 -95,01 Din total capitol: 0,00 Asistenta sociala: in'caz de boli si invaliditati 58.02.05 127742 1.277,42 20,00 Asistenta sociala in caz de invaliditate 68.02.05.02 1.277,42 1.277,42 0,00 Asistenta'sociala pentru familie'si copii 68.03.06 6.092,20 5.914,72 177.48 Crese 68.02.11 2.360,82 2.360,82 0,00 Prevenirea excluderii sociale 66.02.15 33.648,65 30,627,03 3.021,62 Ajutor sociat 68.02.15.01 31,468,65 28.853,03 2.615,62) Cantine de ajutor social 68.02.15.02 2.180,00 1.774,00 -406,00 Alte cheltuieli:in'domeniul asigurarilor si asistentei*sociale 68.02.50 6.293,53 5.198,51 95,02 Partea a lV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE . 69.02 104.182,20 90:426,46 +13.735,74 Locuinte, servicii si dezvoltare publica. 10.02. 4720), 3615.74 CHELTUIELI CURENTE 01 42.210,66 37.695.862 -4.515,04 TITLUL i CHELTUIELI DE PERSONAL 10 3.095,62 3.095,62 0,00 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 20 39.115,04 34.600,00 4.515,04 CHELTUIELI DE CAPITAL 70 25.809,54 16.708,84 -9.100,70 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE 71 25.809,54 18.708,84 -9.100,70 OPERAȚIUNI FINANCIARE 7 18.327,00 18.327,00 0,00 TITLUL XIII RAMBURSARI DE CREDITE 81 18.327,00 18.327,00, 0,00 Din total capitol: 0,00 |Eocuinte 70.02.03 :8:109,06 3.109,06 0,00 | Dezvoltarea sistemului de locuinte 70,02.03.01 355,10 265,10 -90,00) Pagina 3 din 4

Cod Buget e Buget Final DENUMIREA INDICATORILOR | indicator Rectificat VI 2009 2009 influente Alte cheltuieli in domeniul locuintelor 70.02.03.30 7.153,96 7.843,96 Alimentare cu: apa si'ameriajari hidrotehnice E 70.02.05 30.250,45 30:211,78 Alimentare cu apa 70.02.05.01 30.250,45 30.211,78 luminat public si'electrificări rurale 10.64.08 Alimântare cu gaze naturale in; localitati 16:02.07 30,00 - [Alte servicii în domeniile locuintelor, serviciilor si dezvolia comunale 70.02.50 36.120,07 22.543,00 Protectia mediulu _ LIT 17815.00). 5.00[. CHELTUIELI CURENTE 01 17,690,00 17.690,00 TITLUL Il BUNURI SI SERVICII 20 17.690,00 17.690,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 70 125,00 5,00 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE 71 125.00 5,00 Din total capitol: Salubritate si gestiunea deseurilor: *: 74.02.05 17.815,00 17.695.00 | Salubritate 74.02.0501 8.700,00 8.705,00 [Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor 74.02.05.02 9.115,00 8.990,00 Partea'a V-a ACTIUNI ECONOMICE 02 186:715,11 159:704,80 Combustibili si energie E : [ti 334319) 1 65.146,44 CHELTUIELI CURENTE 63.538,79 62,142,89 TITLUL IV SUBVENTII 55.195,00 53.799,10 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 8.343,79 8.343,79 CHELTUIELI DE CAPITAL 9.804,40 3.003,55 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE 9.804,40 3.003,55 Din total capitol: Eriergie termica 02. 73.343,19 65.146,44 Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare... a 26,30 326,5 CHELTUIEL! CURENTE TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL II BUNURI SI SERVICII, TAgricultură ]8s.02.03 [ Protectia plantelor si carantina fitosanitara 83.02.03.03 Fransporturi _ II a 13045.62) 94232.06 CHELTUIELI CURENTE 01 91,047,90 81.486,00 TITLUL Il BUNURI Si SERVICII 20 53.611,90 47.300,00. TITLUL IV SUBVENTII 40 37.436,00 34.186,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 70 21.997,72 12.746,06 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE 1 21.997,72 12.745,06 -9.251,66 :|Transport rutier: :“ : 84.02.03 107.564,53 88.751,37 -18.813,56 Drumuri si poduri 84.02.03.01 1,999,79 1.999,79 Transport în comun 84.02,03.02 41.488,50 40.142,30. Strazi 84.02.03.03 64.076,64 46.609,28 Alte cheltuieli în domeniul transporturilor 84.02.50 5.480,69 5.480,69 VII REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT 96.02 0.00 9,00 REZERVE 97.02 EXCEDENT 98.02 DEFICIT! 99.02 ORDONATOR PR| Ra i E, DIRECTOR ECONOMIC, Dr.ing Gheorgi aţa d if Ec. Smaranda Haracicu VE Pagina 4 din 4

MUNICIPIUL TIMISOARA DIRECTIA ECONOMICA SERVICIUL BUGET BUGET VENITURI ŞI CHELTUIELI EVIDENTIATE IN AFARA BUGETULUI LOCAL MII LEI DENUMIREA INDICATORILOR Cod Cod indicator Program initial Influenta Program rectificat rand TOTAL VENITURI 1 00.01 30.254,17 -11.973,41 18.280,76 1. VENITURI CURENTE 2 00.02 30.254,17 -11.973,41 18.280,76 C. VENITURI NEFISCALE 3 00.03 30.254,17 -11.973,41 18.280,76 C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII 4 00.04 30.254,17 -11,973,41 18.280,76. Diverse venituri 5 36.11 30.254,17 -11,973,41 18.280,76 Taxe speciale 5 36.11.06 11.508,16 -996,17 10,509,99 Depozite speciale pentru constructii de locuinte 7 36.11.08 1.386,55 328,59 1.715,14 Fondul de risc 8 36.11.08 900,00 -22,06 877,94 Fond de rulment 9 38.11.10 100,00 11,20 111,20 Alte venituri 10 36.11.50 16.361,46 -11.294,97 5.066,49 TOTAL CHELTUIELI 11 65.335,92 0,00 65.335,92 CHELTUIELI CURENTE 12 01 16.865,37 0,00 16.865,37 TITLUL 1CHELTUIELI DE PERSONAL 13 10 430,00 0,00 430,00 TITLUL IF BUNURI SI SERVICII 14 20 16.435,37 0,00 16.435,37 CHELTUIELI DE CAPITAL 15 70 31.384,03 0,00 31.384,03 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 16 7” 31.394,03 0,00 31.384,03 TITLUL XV IMPRUMUTURI 17 80 9.076,52 0,00 8.075,52 TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE 18 81 8.000,00 0,00 8.000,00 Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE 19 50.11 18.364,42 0,00 18,364,42 Autoritati publice si actiuni externe 20 51.11 787,90 0,00 787,90 CHELTUIELI CURENTE 21 01 0,00 0,00 0,00 Pagina 1/4

DENUMIREA INDICATORILOR Cod Cod indicator Program initial Influenta Program rectificat CHELTUIELI DE CAPITAL 70 787,90 787,90 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 23 71 787,90 0,00 787,90 Din total capitol Autoritati executive si legislative 24 51.11.01 787,90 0,00 787,80 Autoritati executive 25 51.11.01.03 787,90 0,00 787,90 Alte servicii publice generale 26 54.11 17.576,52 0,00 17.578,52 CHELTUIELI CURENTE 27 01 0,00 0,00 0,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 28 70 500,00 0,00 500,00: TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 29 71 500,00 0,00 500,00 TITLUL XV IMPRUMUTURI 30 80 9.076,52 0,00 9.076,52 TITLUL XV RAMBURSARI DE CREDITE 31 81 8.000,00 0,00 8.000,00 Din total capitol Alte servicii publice generale 32 54.11.50 17.576,52 0,00 17.576,52| Partea a Ill-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE 33 64.11 3.227,04 0,00 3.227,04 Sanatate 34 66.11 74,00 0,00 74,00 CHELTUIELI CURENTE 35 01 0,00 0,00 0,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 36 70 74,00 0,00 7400 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 37 71 74,00 0,00 74,00 Din total capitol Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi 38 66.11.06 74,00 0,00 74,00 Spitale generale 39 66.11.06.01 74,00 0,00 7400 Cultura, recreere si religie 40 67.11 3.153,04 0,00 3.153,04 CHELTUIELI CURENTE 41 01 1.899,22 0,00 1.899,22 TITLUL IIBUNURI SI SERVICII 42 20 1.899,22 0,00 1.899,22 CHELTUIELI DE CAPITAL 43 70 1.253,82 0,00 1.253,82 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 44 71 1.253,82 0,00 1.253,82 Din total capitol Servicii culturale 45 67.11.03 51,22 0,00 51,22 Pagina 2/4

DENUMIREA INDICATORILOR institutii publice de spectacole si concerte Cod indicator 67.11.03.04 Program initial 51,22 influenta Program rectificat Servicii recreative si sportive 47 67.11.05 3.101,82 0,00 3.101,82 Sport 48 67.11.05.01 0,00 0,00 0,00 întretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement 49 67.11.05.03 3.101,82 0,00 3.101,82 Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, 50 69.11 34.092,61 0,00 34.092,61 MEDIU SI APE Locuinte, servicii si dezvoltare publica 51 70.11 34.092,61 0,00 34.092,61 CHELTUIELI CURENTE 52 01 9.632,15 0,00 9.632,15 TITLUL 1CHELTUIELI DE PERSONAL 53 10 430,00 0,00 430,00 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 54 20 9.202,15 0,00 9.202,15 CHELTUIELI DE CAPITAL 55 70 24.460,46 0,00 24. 460,46 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 56 71 24.460,46 0,00 24.460,46 Din total capitol Locuinte 57 70.11.03 12.548,26 0,00 12.548,26 Dezvoltarea sistemului de locuinte 58 70.11.03.01 12,548,26 0,00 12.548,26 Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice 59 70.11.05 3.818,83 0,00 3.818,83 Alimentare cu apa 60 /0.11.05.01 3.818,83 0,00 3.818,83 luminat public si electrificari rurale 61 70.11.06 1.928,38 0,00 1.928,38 Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale 62 70.11.50 15.797,14 0,00 15.797,14 Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE 63 79.11 9.651,85 0,00 9.651,85 Transporturi s4 84.11 9.651,85 0,00 9.651,85 CHELTUIELI CURENTE 65 01 5.334,00 0,00 5.334,00 TITLUL II BUNURI SI SERVICII [si] 20 5.334,00 0,00 5.334,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 67 70 4.317,85 0,00 4.317,85 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 68 71 4.317,85 0,00 4.317,85 Din total capitol Transportrutier 69 84.11.03 8.551,85 0,00 8.551,85 Drumuri si poduri 70 84.11.03.01 650,02 0,00 650,02 Transport in comun 71 84.11.03.02 156,50 0,00 156,50 Pagina 3/4

DENUMIREA INDICATORILOR Cod Cod indicator Program influenta Program rectificat rand Strazi 72 84.11.03.03 7.745,33 0,00 7.745,33 Alte cheltuieli în domeniul transporturilor 73 84.11.50 1.100,00 0,00 1.100,00) Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT 74 96.11 0,00 0,00 0,00 REZERVE 75 97.11 0,00 0,00 0,00 EXCEDENT 76 98.11 0,00 0,00 0,00 DEFICIT 77 99.11 35.081,75 11.973,41 47.055,16 n PRIMAR vlad fi DIRECTOR ECONOMIC DR.ING. cea HANDU/ 7 ARACICU pot nemai" Pagina 4/4

Atasament: Referat.pdf

MUNICIPIUL TIMISOARA PRIMAJ DIRECTIA ECONOMICA MA, R, fii SERVICIUL BUGET Dr.Ing. GH OR GHE in roflaspo Nr. SO IEC - ASI 4 Lu V Privind aprobarea contului de încheiere a exerciţiului bugetar pe anul 2009 și REFERAT rectificarea bugetului local al Primăriei municipiului Timisoara pe anul 2009 Având în vedere : - adresa nr. FN /10.02.2009 a Direcţiei Generale a Finanțelor Publice Timiş privind repartizarea sumelor defalcate din TVA pe anul 2009 si pe trimestre; - Ținând cont de Ordinul Ministrului Economiei si Finanţelor nr. 3387/15.12.2009 prin care au fost aprobate Normele Metodologice privind încheierea exerciţiului bugetar al anului 2009, precum si Legea nr.273/29.06.2006 privind finanțele publice locale art.57, alin.(l) alin.(4). - Legea nr.215/2001 art.36, alin. (4) lit. a, privind administrația publică locală. Serviciul Buget propune rectificarea bugetului local pe anul 2009 conform anexei nr.l si aprobarea contului de execuție pe anul 2009 conform anexei nr.2. şi a listei de investiții — execuția conform anexei nr.3. DIRECTOR EXECUTIV, SEF SERVICIU BUGET, SMARANDA HARACICU STELIANA STANCIU 1 AIA usi pie i Cod FP 53-01, Ver.1

Atasament: Anexa_2_cont_executie.pdf

TOTAL BUGET LOCAL MUNICIPIUL TI MI CONTUL DE EXECUTIE Al. BUGETULUI LOCAL - VENITURI 31122008 Pag. g 1 - lei- Capi- tol Sub- | Pa- |Gru- | Ar- | Ali capi-| ra- | pa / | ti- | ne- tol igrafiTitlu | col | at Denumire indicator Prevederi bugetare initiale Prevederi Drepturi constatate „bugetare definitive Total, din care: din anii precedenti din anul curent Incasari realizate Stingeri pe alte cai decat incasari Drepturi constatate de încasat A B 2 3=4+5 4 5 6 B=3-6-7 0001 0002 0003 0004 0005 0102 0300 0402 0500 0502 02 TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL 1, VENITURI CURENTE A. VENITURI FISCALE CASTIGURI DIN CAPITAL JURIDICE TMPOZIT PE PROFIT 01 Impozit pe profit de la agentii economici 02 IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT oi Cote defalcate din impozitul pe venit 04 Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale 02 Al. 3 ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL FIZICE sa Alte impozite pe venit, profit si cistiguri din capital Al. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI Al.1 IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE 7118.147.410, 6584.077.118 636.926.300| 337.035.400, 2.611.750 2.611.750 2.611.750 330.609.000: 330.609.000| 330.000.000, 609.000. 3.814.650 3.814.650 3.814.650 6172.945.560 613.860.680, 3562.661.810, 262.530,398| 2.611.750 2.611.750 2.611.756 256.105.000| 256.109.000 255.500.000| 609.000 3.809.640 3.809.640 3.809.640, 7160.640.384 713.036.597| 6539.614.953 258.461.739 1.577.030, 1.577.030 1.577.030 255.489,995 255.489.995 254.880.995, 609.000| 1394714 1.394.714 1.394.714 88.105.023 82.954.864 67.148.067 + 672,535.361 630.081,733 592.466.886| 2538.461.739 1.577.030 1.577.030] 1,577.030, 2553.489.995 255.489.995i 254.880.995| 609.000 1.394.714 1.394.714 1.394.714 5384.454.021 541.900.004 308,983.666 258.461.739 1.577.030, 1.577.030 1.577.030 255.489.995 255.489.995 2354.880.995: 609.000 1.394.714i 1.394.714 1.394.714 176.186.363 171.136.593 1530.631.287

Pag. 2 - lei- Capi- tol Sub- | Pa- (Gru- | Ar- | Ali4 capi-j ra-i pa / | fi tol igrafiTitiu | col | at ne-| Denumire indicator Prevederi bugetare initiale Prevederi Drepturi constatate „bugetare definitive din anii precedenti din anul curent Incasari realizate Stingeri pe alfe cai decat incasari Drepturi constatate de incasat B 3=4+5 n 8=3-6-7 0600 0602 0700 0702 1000 1102 02 02 01 01 01 02 02 0i Ol 02 02 03 03 50 02 02 A2. IMPOZIT PE SALARII IMPOZIT PE SALARII - TOTAL Cote defalcate din impozitul pe salarii IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE Impozit si taxa pe cladiri Impozit pe cladiri de la persoane fizice Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice Impozit si taxa pe teren Impozit pe terenuri de la persoane fizice Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice Impozitul pe terenul extravilan Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru Alte impozite si taxe pe proprietate IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII SUME DEFALCATE DIN TVA Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuie- lilor descentralizate la nivelul comunelor,oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti 103.036.900. 103.056.900, 92.685.900 92.685.900 7.895.000, 7.895.000. 2.408.000 68.000 1591.019.000 1687.001.000. 166,798.000 103.053.600 1903.053.600, 92.682.600 92.682.600 7.895.000 7.895.008 2.408.000, 68.008 191.262.820 1537.008.800, 1536.805.800 27.476, 27.476 27.476 192.691.540 192.651.540, 169.316.205 32.494.375 136.821,830 18.727.677 10.010.019 3.396,208 321.450 3.428.213 219.445 207.481.080 1357.008.800. 156.805.800 27.476 27.476 27.476 47.219.235 47.219.235 39.288.996 12.118.217 2717079 7.772.353 4.432.594 3.097.365 242.394 157.886 19.587.732 145.472.305| 145.472.305| 130.027.209 20,376.158| 109.651.051 11.955.324 3,577.425| 6.298.843 79.056 3.428.213 61.559 187.893.348i 157.008.800, 156.805.800) 69.818.057 69.818.057. 59.545.568 13.605.243 45.940.325 6.757.896 2.873.037 3.683.905 200.954 3.428.213 36.380 180.035.138. 157.008,800 1536.805.800. 27.476 21478 21.476 122.873.483 122.873.483 1095.770.637 18.889.132 50.881.505 12.969.781 7.136.982 5.712.303 120.496 133.065 27.445.942

Pag. 3 - lel- (Capi- tal Sub- capi- tol Pa- Ta- graf. Ali ne Denumire indicator at Prevederi bugetare initiale Prevederi Drepturi constatate „bugetare definitive Total, din care: din anii precedenti din anul curent Incasari realizate Stîngeri pe alfe cai decat incasari Drepturi constatate de încasat B 3=4+5 8=3-6-7 1102 1202 1502 1602 1800 1802 2900 06 07 01 50 02 03 50 02 50 02 91 ol 02 02 Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale ALTE IMPOZITE SI TAXE GENERALE PE SI SERVICII Taxe hoteliere TAXE PE SERVICII SPECIFICE Impozit pe spectacole Alte taxe pe servicii specifice TAXE PE UTILIZAREA UTILIZARII BUNURILOR SAU PE DE ACTIVITATI Impozit pe mijloacele de transport Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice*) Impozit pe mijloace de transport detinute persoane de juridice*) Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE Alte impozite si taxe C. VENITURI NEFISCALE 203.000 399.300; 399.300 724.400 724.400 22.894.300 15.844.300 13.844.300 70.000i 6,980.000 5.815.000: 5.815.000) 5.815.000 47.150.818. 203,000: 399.300 399.300 724.400 124.400, 33.130.320 21.844,320 21.844.320 70.000 11.218.008 5.815.000 5.815.006 5.815.000 51.198.870 203.000 1.693.716 1.693.716 1.333.014 775.817, 357.197, 47.445.550, 40.455.874 29.991.601 10.464.273 3.380 6.586.296 953.118 953.118 953.118 53.421.644 870.640 870.640 306.713 506.713 18.210.379 18.200.642 17.398.828 801.814 3.737 313.624 313.624 313.624. 15.806.797 203.006 823.076 823.076| 826.301 269.104| 357.197 29.235.171 22.255.232 12.592.773 3.662.459 3.380 6.976.559 639,494 639.494 639.494| 37.614.847 203.000 576.787 576.787 158.628 201.431 557.197 21.690.523 14.706.566 1.802.553 6.904.013 6.984,357 668.732 668.732 668.732 32.916.338 1.116.929 1.116.929 374.386 574.386 25.754.627 25.749.308 22.189.048 3.560.260 3.380 1.939 284386 284.386 284.386 20.503.306

Pag. 4 - lei- Capi- tol Sub- capi- tal Pa- ra- graf, Gru- pa/ Titiu Ar- col Ali ne- at Denumire indicator Prevederi bugetare initiale Prevederi Drepturi constatate „bugetare definitive Totai, din anii din care: precedenti din anul curent Incasari realizate Stingeri pe alte cai decat incasari Drepturi constatate de incasat B 2 3=4+5 4 5 6 8=3-6-7 3000 3002 3102 3300 3302 3402 3502 05 08 50 03 02 08 12 28 02 01 02 CI, VENITURI DIN PROPRIETATE VENITURI DIN PROPRIETATE Venituri din concesiuni si inchirieri Venituri din dividende Venituri din dividende de la alti platitori Alte venituri din proprietate VENITURI DIN DOBANZI Alte venituri din dobanzi C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI Venituri din prestari de servicii Contributia persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE, ELIBERARI PERMISE Taxe extrajudiciare de timbru AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale Penalitati pentru nedepunere sau depunere cu intarziere declaratiei de impozite si taxe 25.259.222 29.197.222 27.800.000 1397222 62,001 62.000 17.891.596 257.096 50.000: 193.000 14.096 3.125.100 3.125.100 10.899.400 10.898.400 33.307.360; 32.307.360 28.910.120, 3.397.240: 1.000.008 1.000.008 17.891.510 257.000 50.000) 193.000 14.000 3.125.110) 3.125.110 10.899.400. 10.898.400 42.082.332 15.725.106 41.103.609 15.725.106. 38.632.213 15.725.106 2.471.396 2.471.396 978.723 978.723 11.339.312 81.691 215.406 200 213.384| 1.822 2.243.741 2.243.741 8.106.437 81.691 8.060.889 69.926. 26.616; 11,765 26.357.228 25.378.503 22.907.107 2.471.396 2.471.396 978.723 978.723 11.257.621 215.406| 200| 213.384 1.822 2.243.741 2.243.741, 8.024.746 1.990.963 14.851 21.675.117 20.696.394 18.224.998 2.471.396 2.471.396 98.723 978.123 11.241.221 213.406 200 213.384| 2.243.741 2.243.741 8.008,346 7.974.563 14.851 20.407.215 20.407.215 20.407.215 98.091 98.091 86.326 11.765

Pag. 5 - lei- |Capi- |Sub-| Pa- |Gru- | Ar-| Ali-| Drepturi constatate Prevederi Prevederi Incasari Stingeri pe Drepturi tol |capi-| ra- | pa / | ti- | ne- Denumire indicator bugetare bugetare Total, din anii din anul realizate alte cai constatate to) |graf;Titla | col | at înifiale definitive din care: precedenti curent decat incasari de incasat A B 1 2 3=4+5 4 s 6 7 8=3-6-7 3502 03 Incasari din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate si alte sume constatate odata cu confiscarea potrivit legii 133 133 133 50 Alte amenzi, penalitati si confiscari 1.000 1.000 18.799 18.799, 18.799 3602 DIVERSE VENITURI 3.610.000: 3.610.000. 138.728i 738.728 738.728 50 Alte venituri 3.610.000, 3.610.000; 738.728 738.728 738.728 3702 TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT SUBVENTIILE 35.000, 35.000) 35.000 01 Donatii si sponsorizari 35.000| 35.000) 35.000| 3900 02 IL VENITURI DIN CAPITAL 18.403.100 19.403.120 10.102.440 5.150.159 4.952.281 5.052.670 5.049.770 3902 VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI 18.403.100 19.403.120 10.102.440 5.150.159 4952281 5.052.670 3.049.770 01 Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice 2.000 2.000 15.869 15.869) 15.869 03 Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului 401.100 401.120) 833.945 333,945 833.945 07 Venituri din vanzarea unor bunuri apartinind domeniului privat al statului sau al unitatilor adiministrativ- teritoriale 18.000.000 19.000.000 9.252.626 5.150.159 4.102.467 4.202.856 3.049.770 4100 02 TV. SUBVENTII 15.667.192 38.969.560; 37.501.347 37.501.347 37.501.347 4200 SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 15.667.192 38.969.560 37.501.347 37.501.347 37.501.347 4202 SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT 15.667.192 38.969.560 37.501,347 37.501.347| 37.501.347 12 Subventii pentru reabilitarea termica a cladirilor de locuit

Pag, 6 -lei- Capi- | Sub- | Pa- |IGru- toi |capi-| ra- | pa / tol ne-| at Denumire indicator Prevederi bugetare initiale Prevederi „bugetare definitive Drepturi constatate Total, din anii din care; precedenti din anul curent Incasari realizate Stingeri pe Drepturi alte cai constatate decat incasari de incasat 3=4+5 4 5 6 7 8=3-6-7 4202 32 33 34 36 41 4502 01 01 -peste 30 de zile Subventii pentru compensarea cresterilor neprevizionate ale preturilor la combustibili Sprijin financiar pentru constituirea familiei Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni,combustibili petrolie Subventii pentru acordarea trusoului pentru nou-nascuti Subventii de În bugetul de stat pentru finanfarea sanatatii SUME PRIMITE DE LA UE/ALTI DONATORI IN CONTUL PLATILOR EFECTUATE SI Fondul Social European Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent TI ORDONA POR FRICA DE CREDITE DR. NSE GHEORGHE, A 222.321 15.156.000 121.419 110.332. 57300 3.565.910 30.200.000| , 2.100.000 113,650: 490.000 2.500.000 712.206, 712.200 712.200 3.428.551 30.200.000 1.306.848 113.653 400.500 2.031.795 3.428.551 30.200.000) 1.306.848 113.653 400.500 2.051.795 3.428.551 30.200.000 1.306.848 113.653 400,500 2.051.755 DIRECTOR ECONOMIC EC. SMARANDA HARACICU Îl

TOTAL BUGET LOCAL CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL » CHELTUIELI 31122009 Pag. 1 - lei Capi-| Sub-: tel capi tol Pa- ra- graf Denumire indicator Credite de angajament Credite bugetare inifiale definitive Angajamente bugetare Angajamente legale Plati efectuate Angajamente legale de platit Cheltuieli efective B 2 3 4 5 6 7=5-6 8 5002 5100 5102 5402 5502 6000 6102 6500 6502 02 01 07 10 50 02 03 05 02 03 03 04 TOTAL CHELTUIELI Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE Autoritati executive si legislative Autoritati executive ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE Fond pentru garantarea imprumuturilor externe, contracte/garantate de administratiile publice locale Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor Alte servicii publice generale TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI IMPRUMUTURI Partea II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA Ordine publica Politie comunitara Protectie civila si protectia contra incendiilor (protectie civila nonmilitara) Partea II-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE INVATAMANT Invatamant prescolar si primar Invatamant prescolar Invatamant primar 78.147.410 95.370.389. 42.264.189 42.264.189 42.264.189 22.526.250 4.320.008 7.269.600, 10.936.650 30.579.950 13.157.180 13.157.180 12.876.980 12.876.580 280.20; 328.976.286 200.214.965 87.862.793 30.108.317 57.754.476 672.945.560 98.933.878 62.471.285 62.471.285 62.471.285 9.882.643 5.637.960 4.244.683 26.579.950 17.719.156 17.719.136 17.437.456 17.437.456 281.700 306.161.259 189.612.246 86.302.950 33.029.928 53.273.022 5397.307.231 79.663.364 59.924.153 59.924.153 59.924.153 2.015.559 3.984.222 -1.968.663 17.723.652 17.338.444 17.338.444 17.309.404 17.309.404 29.040 286.545.632 185.441.899 84.230.123 32.200.123 52.030.000 597.307.231 79.663.364 59.924.153 59.924.153 59.924.153 2.015.559 3.984.222 -1.968.663 17.723.652 17.338.444 17.338.444. 17.308.404 17.309,404 29.040 286.545,632| 185.441.899 84.230.123 32.200.123 52.030.000 3592.586.890 19.663.354 59.924.153 39.924.153 59.924.153 2.015.559: 3.584.222 -1.968.663 17.723.652 17.338.444 17.338.444 17.309.404 17.309.404. 29.040. 281.836.714 183.576.303 83.323.756 31.594.263 51.729.493 4.720.341 4.708.918 1.865.596 906.367 605,860 300.507 627,382.606 90.428.304 61.696.090 61.696.090 61.696.090 4.517.621 3.984.222 533.399 24.214.593 16.619.518 16.619.518 16.528.388 16.525.388 51.130 2585.562.040 1890.025.716 85.634.747 33.188.234 52.446.513

Pag. 2 -lei- Capi-| Sub-j Pa-|Gru- | Ar- tol | capi-| ra- | pa / | ti- tol |graf| Titlu| col at Denumire indicator Credite de angajament Credite bugetare definitive Angajamente bugetare Angajamente Plati legate efectuate Angajamente legale de platit Cheltuieli efective 2 3 4 5 6 7=5-6 3 6502 04 02 03 6602 06 01 08 50 50 6702 03 04 04 06 05 01 02 02 03 03 50 6802 03 invatamant secundar Invatamant secundar superior Invatamant profesional Invatamant posiliceal SANATATE Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi Spitale gencrale Servicii de sanatate publica Alte cheltuieli in domeniul sanatatii Alte institutii si actiuni sanitare CULTURA, RECREERE SI RELIGIE Servicii culturale Institutii publice de spectacole si concerte Case de cultura Servicii recreative si sportive Sport Tineret Tineret Intretinere gradini publice, parcuri zone verzi, baze sportive si de agrement Alte servicii in domeniile culturii, Tecreerii si religiei ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati 111,323.827 102.343.571 98.389.805 88.475.679 12.934.022 13.867.892 1.028.345 965.725 4.500.537 6.102.497 4.500.537 454.158 4.500.537: 454.158 2.500.000 3,748.339 3.748.335 80.870.038 63.468.029 21.811.298 23.707.578 15.331.740 17.090.020 6.479.558 6.617.558 57.879.740 39.217.451 71.610.000 11.471.000 200.000, 200.000 50.069.740 27.546.451 1.179.000 543.000 43.390.746 46.378.487 1.290.183 1.277.430 100.246.051 87.286.051 12.960.000 965.725 5.519.266 302.497 302.497 2.265.218 2.951.551 2.951.551 53.560.958 21.164.665 13.167.821 3.996.844 32.050.186 8.886.062 23.164.124 346.107 42.023.509 1.248.883 100.246.051 99.341.478 87.286.051 86.385.546 12.960.000 12.955.932 965.723 911.065 5.519.266 3.519,266 302.497 302.497 302.497 302.497 2 a 63.218 2.265.218 2.951.551 2.951.551 2.951.551 2.951.551 53.560.958 53.505.768 21.164.665 21.146.958 15.167.821 15.150.114 5.996.844: 5.996.844 32.050.186 32.012.703 8.886.062) 8.886.062 23.164.124, 23.126.641 346.107 346.107 42.023.509 39.235.377 1.248.883 1.176.467 904.573 900.505 4.068 54.656 55.190 17.707 17707 37.483 37.483 2.788.132 72416 103.497.858 90.353.478 3.144.380 893.111 5.877.648 2.252.185 3.625.463 3.625.463 57.861.670 21.751.138 14.648.036 1.103.102 33.639.756 8.886.003 26.753.753 410.776 41.797.006 1.213.614

Pag. 3 - Iei- Capi-i tel Sub- capi-| tol Pa- ra- graf Gru- pa/ Titiu Ar- col ne Denumire indicator at Credite de angajament Credite bugetare initiale definitive Angajamente bugetare Angajamente legale Plati efectuate Angajamente legale de platit Cheituieli efective B 4 5 & 8 6802 7000 7002 7402 8000 06 11 15 50 02 03 05 06 07 50 05 02 02 01 02 01 30 01 oi 02 02 Asistenta sociala in caz de invaliditate Asistenta sociala pentru familie si copii Crese Prevenirea excluderii sociale Ajutor social Cantine de ajutor social Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUNINTE, MEDIU SI APE LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA Locuinte Dezvoltarea sistemului de locuinte Alte cheltuieli in domeniul locuintelor Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice Alimeniare cu apa Iluminat public si electrificari rurale Alimentare cu gaze naturale in localitati Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale PROTECTIA MEDIULUI Salubritate si gestiunea deseurilor Salubritate Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE 1.290.183 5.749.052 2.360.824 27.621.710: 26.014.010 1.607,700 6.368.937, 113.612.076 97.217.656 1.126.670 1.348.450, 5.778.220 33.999.000 33.999.000 11.756.330 30.000 44.305.656 16.394.420 16.394.420 8.500.000 17.894.420 167.031.479, 1.277.430 5.914.725 2.360.824 30.627.008 28.853.000 1.774.000 6.198.508 90.426.464 72.731.464 8.109.060 265.100 1.843,960 30.211.784 30.211.784 11.837.620 30,000 22.543.000 17.695.000 17.695.000 8.705.000 3.590.000 1359.704.803 1.248.883 5.172.126 1.898.627 30.626.110 28.852.379 1773731 3.077.763 76.918.820 62.820.968 3.284.775 87.440 5.197.335 25.528.035 25.528.035 9.465.786 22.542.372 14.097.852 14.097.852 1.599.976 6.497.876 136.840,971 1.248.883 5.172.126 1.898.627 30.626.710 28.852.379 173.731 3.077.763 16.918.820 62.820.968 5.284,775 87.440| 53.197.335 25.528.035 25.528.033 9.465.786 22.542.372 14.097.852, 14.097.852 1.599.976 6.497.876 136.840.971 1.176.467 4.909.604 1.752.979 28.592.527 26.818.796 1773331 2.803.800 76.918.820 62.820.968 53.284.775 87.440 5.197.335 25.528.033 25,528.035 9.465.786| 22.542.372 14.097.852 14.097.852. 1.599.976 6.497.876 136.829.548 273.563 11.423 1.213.614 5.120.457 1.757.662 28.943.245 27.100.946 1.842.299 4.762.028 75.535.544 36.698.456 19.377.334 19.377.334 16.131.610 16.131.610 6.822.705 14.366.807 18.837.088 18.837.088 3.647.085 5.190.003 149.237.200

Pag. 4 - lei- Capi-| tol Sub- capi-| tol ra- graf| Gru- pa/ Titlu Ali neg at Denumire indicator Credite bugetare Credite de înitiale angajament definitive Angajamente bugetare Angajamente legale Plati efectuate Angajamente legale de platit Cheltuieli efective B 1 2 3 4 3 6 T=5-6 8 8102 8302 8402 9902 06 03 03 50 03 03 COMBUSTIBILI SI ENERGIE Energie termica AGRICULTURA, SILVICULTURA, SI VANATOARE Agricultura Protectia plantelor si carantina fitosanitara TRANSPORTURI Transport rutier Drumuri si poduri Transport în comun Strazi Alte cheltuieli in domeniul transporturilor DEFICIT 62.978.000 62.978.000 326.300, 326.300 326.300 103.727.179 98.246.489 5.800.000 36.727.500; 55.718.989 5.480.690 65.146.440 65.146.440 326.300 326.300 326.300 94.232.063 88.751.373 1.999.790 40.142.304 46.609.279 5.480.690 60.983.870 60.983.870 312.667 312,667 312.667 75.544.434 70.845.824 161.820 33.120.730 35.563.274 4.698.610 60.983.870 60.983.870: 312.667 312.667 312.667: 73.544.434 10.845.824 161,820 35.120.730 35.563.274 4.698.610 60.983.870 60.983.870 301.244 301.244. 301.244 75.544.434 70.845.824, 161.820: 35.120.730 35.563.274 4.698.610 8.132.869 11.423 11.423 11423 -8.132.869 63.336.797 63.336.797 298.295 298.295 298.295 85.602.108 85.602,108 38.268.369 41.333.739 -8.132.869

TOTAL BUGET LOCAL DETALIEREA CHELTUIELILOR - buget local - 31122008 Pag. 5 - lei- Capi- toi Sub-| Pa- |Gru- capi-| ra- tol |graf| Titlu ned at Denumire indicator Credite bugetare Credite de înitiale definitive angajament Angajamente bugetare Angajamente legale Plati efectuate Angajamente egale de platit Cheltuieli efective A 1 2 3 4 5 6 7=5-6 8 * 14 5002 81 02 55 01 10 20 20 30 30 30 30 40 40 51 31 51 53 53 55 56 56 36 56 01 30 03 93 01 Ol ol 01 92 02 26 ol 08 01 02 TOTAL CHELTUIELI CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL II BUNURI SI SERVICII Alte cheltuieli TITLUL IH DOBANZI Dobanzi aferente datoriei publice interne Dobanzi aferente datoriei publice externe Alte dobanzi THLUL IV SUBVENTII Subventii pentru acoperirea diferentelor de pret si tarif TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE Transferuri curente Transferuri catre institutiile publice TITLUL VI ALTE TRANSFERURI A, Transferuri interne Programe PHARE TITLUL VHI PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE Programe din Fondul Social European (FSE) Finantarea nationala*) Finantarea de la Uniunea Europeana*) 8.343.790 718.147.410 6712.945.560 536.664.221 611.698.091 229.484.050 2531.525.288 186.490.604, 210.597.624 4.644.213 6.861.036 30,579.950 26.579.950 24.477.730 21.471.730 4.089,560, 3.089.560 2.012.660 2.012.660 65.156.000 87.985.104 65.156.000 87.985.104 2.050.000 2.050.000 2.050.000 200.000 8.543.790 200.000 8.543.790 200.008 200.000 712.190 712.190 86.461 625.729 4.184.637 3597.307.231 547.788.920 243.470.527 171.784.758 6.861.036 17.723.652 13.573.509 2.448.047 1.702.096 87.985.104 87.985.104 2.035.915 2.035.915 2.035.915 4.184.637 4.184.637 480.647 480.647 57.678 422.569 4.184.637 3597.307.231 547.788.920 243,470.527 171,784.758 6.861.036 17.723.652 13.373.509 2.448.047: 1.702.096 87.985.104 87.985.104 2.035.915 2.035.915 2.035.915 4.184.637 4.184.637 480.647 480.647 57.678 422,969. 4.184.637 592.586.890 3543.068.579: 242.226.070 169.909.814 6.861.036 17.723.632 13.573.509 2.448.047 1.702.095. 87.985.104 87.985.104 2.035.915: 2.035.915 2.035.915 4.184.637. 4.184.637 395.530 395.530 41.464 348.066 4.720.343 4.720.341 1.244.457 1.874.944 85.117 10.214 174.903 4.184.637 627.382.606 3598.577.116 240.981.449 2132.712.709 6.603.229 24214.593 20.063.800 2.448.047 1.702.746 92.734.182 92.734,182 2.035.915 2.035.915 2.035.915 4.184.637 4.184.637 340.354 340.354 42211 298.143

Pag. 6 - lei- Capi-| Sub-| Pa-|Gru- tol | capi-| ra-| pa / tol |graf| Titlu Ar- ti- col ned at Denumire indicator Credite de angajament Credite bugetare initiale definitive Angajamente bugetare Angajamente legale Plati efectuate Angajamente legate de platit Cheltuieli efective B 2 3 4 5 6 7=5-6 8 57 57 57 57 57 57 59 59 59 70 7” 7" 7 71 n" 7" 79 81 si si 84 85 01 7 01 Ol 01 01 01 04 03 30 TITLUL VII ASISTENTA SOCIALA Ajutoare sociale Ajutoare sociale in numerar Ajutoare sociale in natura Tichiete de cresa Tichete cadou acordate pentru cheltuieli sociale TITLUL K ALTE CHELTUIELI Burse Despagubiri civile CHELTUIELI DE CAPITAL, TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE Active fixe Constructii Masini, echipamente si mijloace de transport Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale) OPERATIUNI FINANCIARE TITLUL XIV RAMBURSARI DE CREDITE Rambursari de credite externe Rambursari de credite interne PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT Titlu XV PLATI EFECTUATE IN ANI 22.996.031 22.996.031 16.884.150 719.07 187.020 5.203.791 1.757.586 157.586, 1.000.000 149.567.219. 149.567,219 149.567.219 48.404.790 11.720.690 11.822.040 71.619.699 31.915.970 31.915.970 10.847.000 21.068.970 21.623.510 21.623.510 15.512.113 120.570 187.036 5.203.791 1.680.635 157.580 923.055 39.936.921 39.936.921 39.936.921 30.091.474 5.148.610 1.527.199 3.169.638 21.310.548 21.310.548 6.527.000 14,783.548 18,766.140 18.766.140 14.161.023 550.087 4.055.030 1.357.540 434.485 923.055 39.936.921 39.936.921 39.936.921 30.091,474 5.148.610 1.527.199 3.169.638 13.143.721 13.143.721 5.343.721 7.800.000 3.562.331 18.766.140 18.766.140 14.161.023 550.087: 4.055.030 1.357.540 434.485 323.055 39.936.921 39.936.921 39.936.921 30.091.474 3.148.610, 1.527.199 3.169.638, 13.143.721 13.143.721 5.343.721 7.800.000. 3.562.331 17.296.703 17.296.703 12.691.586 550.087 4.055.030 1.311.154 388.099 923.055 39.936.921 39.936.921 39.936.921 30.091.474 5.148.610) 1.527.199 3.169.638 13.143.721 13.143.721 5.343.721 7.800.000 -3.562.331 1.468.437 1.469.437 1.469.437 46.386 46.386 19.941 703 19.841.703 15.223.357 561.116 4.155.230 1.431.574 508.519 523.055 23.461.769 23.461.769 23.461.769 125.277 1.162.659 2.384.578 19.789.255 5.343.721 5.343.721 5.343.721

Pag. 7 -lei- Capi-j Sub- tol | capi- tol Gru- pa / Titlu ned at Denumire indicator Credite de angajament Credite bugetare initiale definitive Angajamente bugetare Angajamente legale Plati efectuate Angajamente legale de platit Cheltuieii efective B T=5-6 5100 02 5102 85 01 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 01 01 91 Ol 01 01 Ol 01 01 01 01 01 03 01 02 93 04 03 06 07 08 09 12 13 06 01 02 PRECEDENTI SI RECUPERATE ÎN ANUL CURENT Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE CHELTUIELI CURENTE TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL Cheltuieli salariale in bani Salarii de baza Salarii de merit Îndemnizatie de conducere Spor de vechime Sporuri pentru conditii de munca Alte sporuri Ore suplimentare Fond de premii Prima de vacanta Îndemnizatii platite unor persoane din afara unitatii Indemnizatii de delegare Cheltuieli salariale in natura Tichete de vacanta Contributii Contributii de asigurari sociale de stat Contributii de asigurari de somaj 95.370.389 42.264.189 38.696.539 25.071.389 19.425.645, 5.111.284 374.884; 363.916 1.421.211 219.552 2.166.048, 600.305 3.153.742, 794.5417| 608.078, 12.078 3.645.744 3.967.410 323.983 98.933.878 62.471.285 61.972.514 46.625,140 36.540.560 9.514.608 394.814 404.161 1.630.627 272.460 19.928.540 518.905 2.562.742 894.547 368.078 51.078 64.800 64.800 10.019.780 7.480.107 235.634 -3.562.331 -3.562.33t 19.663.364 53.924.153 59,453.745 44.106.371 34.619.409 3.004.108 334,348 353.015 1.552.506 212.791 19.239.218 306.843 2.553.375 151,546 290.149 15.10 57.150 57.150 9.429.812 7.129.436 165.498 -3.562.331 -3.562.331 79.663.364 59.924.153 59.453.745 44.106.371 34.619.409 9.004.108 334.348 353.015 1,552.506 212,791 19.239.218. 306.843 2.553.375 157.946 250.149. 15.110 57.150 57.150, 9.429.812 1.129.436 165.498 -3.562.331 3.562.331 19.663.364 59.924,153 59.453.745 44.106.371 34.619.409 9.004.108. 334348 353.015 1.552.506 212.791 19.239.218 306.843 2.553.375 737.946 290.149 13.10 57.150, 57.150 9.429.812 7.129.436 165.498 90.428.304 61.696.090 59.275.534 44.259.295 34.710.932 3.039.484 342.908 302.268 1.615.560 230.015 19.344.479 272.991 2.453.000 129.387 304.766 16074 17.550 17.550 3.530.813 7.214.281 166.204

Pag. 8 - lei- Credite bugetare Angajamente tot | ra-| pa/ | ti- | ne Denumire indicator Credite de Înitiale definitive Angajamente | Angajamente Plati legale Cheltuieli angajament tol graf] Titlu | col | at bugetare legale efectuate de platit efective Capi-| Sub-| Pa- |Gru-| Ar-| Ali A B 1 2 3 4 5 6 7=5-6 8 10 03 03| Contributii de asigurari sociale de sanatate 1.087.038 1.927.226 1.826.468 1.826.168. 1.826.468 1.841.842 10 03 04| Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale 90.125 92.015 57415 57.415 57415 55.505 10 03 05| Prime de asigurare viata platite de angajator pentru angajati 27.188 34.161 21.857 21.857 27.857 30.197 10 03 06 Contributii pentru concedii si indemnizatii 150.000 250.633 223.138 223.138 223.138 222.784 20 TITLUL H BUNURI SI SERVICII 12.625,150 14.424.319 14.424.319 14.424.319 14.424319 14.093.184 20 01 Bunuri si servicii 4.527.842 4.521.857 4.521.857 4.521.857 4.527.857 4.563.487 20 01 01| Fumituri de birou 230.981 200.545 200.545 200.545 200.545 157.592 20 01 02| Materiale pentru curatenie 120.750| 80.526 80.526 80.526| 80.526 96.834 20 01 03| Incalzit, iluminat si forta motrica 551.500 452.051 432.051 452.051 452.051 451.331 20 01 04| Apa, canal si salubritate 57.500 52.766 52.766 52.766 52.766. 52,682 20 01 05| Carburanti si lubrifianti 49.000 41.266 41.266 41.266 41.266 41.250 20 01 06| Piese de schimb 41.000 41358 47.358 41358 47.358 50.939 20 01 08| Posta, telecomunicatii, radio, tv, înternet 982.873. 1.054.686 1.054.686 1.054.686 1.054.686 1.092.277 20 01 30) Altebunuri si servicii pentru intretinere si functionare 2.494.238 2.598.659 2.598.659 2.598.659 2.598.659 2.620.582 20 02 Reparatii curente 600.000: 638.369 638.369 638.369 638.369 637.349 20 04 Medicamente si materiale sanitare 641.810 706.412 706.412 706.412 706.412 706412 20 04 01| Medicamente 641.810 706.412 706.412 706.412 706.412 706.412 20 08 Bunuri de natura obiectelor de inventar 342.865 127.119 127.119 127.119 127.119 21.564 20 05 30| Alte obiecte de inventar 342.865| 127.119 127.319 127.119 127.119 21.564 20 06 Deplasari, detasari, transferari 882.405 138.199 738.199 738.199 738.199 737.531 20 06 01| Deplasari interne, detasari, transferari 841.455 682.358 682.358 682.358 682.358 682.324

Pag. 9 - lei- Capi- tol Sub- capi-| tol Pa- ra- grai| Gru- pa/ Titlu col Denumire indicator Credite bugetare Credite de initiale angajament definitive Angajamente bugetare Angajamente legale Plati efectuate Angajamente legale de platit Cheltuieli efective B 7=5-6 20 20 20 20 20 20 59 59 70 71 "N 71 7" 7” 84 85 06 H 30 30 30 30 30 17 01 01 01 01 02 01 02 03 30 01 03 30 Deplasari in strainatate Carti, publicatii si materiale documentare Pregatire profesionala Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale Alte cheltuieli Reclama si publicitate Protocol si reprezentare Prime de asigurare non-viata Alte cheltuieli cu bunuri si servicii TITLUL IX ALTE CHELTUIELI Despagubiri civile CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE Active fixe Constructii Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale) PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT Titlul XV PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE 40.950. 11.250 249.765 725.000 4.644.213 49.000 30.000 40.000 4.505.213 1.000.000 1.000.000, 3.567.650 3.567.650 3.567.650 283.300 1.851.150, 1.433.200 55.841 18.176 49.239 157.912 6.861.035 18.096 70.964 43.575 6.726.401 923.055 923.055 498.771 498.771 498.771 1.892 224.270 272.609 55.841 18.176 49.239 157.812 6.861.036 18.096 70.964 45.575 6.726.401 923.055 923.055 498.771 498.771 498.771 1.892 224.270 272.605 -28.363 55.841 18.176 49.239 151.912 6.861.036, 18.096 70.564 45.573 6.726.401 923.055 923.055 498.771 498.771 498.771 1.892 272.609 -28.363 55.841 18.176. 49.239 157.512 6.861.036 18.096. 70.964 45575 6.726.401 523.055 923.055. 498.771 498.771 498.771 1.892 224270 272.609 -28.363 55.207 18.031 49.233 756.348 6.603.229 19.815 41.216 45.575 6.496.623 923.055 923,055 2.420.556 2.420.556 2.420.556 4.675 1.388.095 1.027.782

Pag.10 - lei- Capi-| tol Sub- capi- tol Pa- ra- graf] Gru- pa/ Titlu Ar- tin col ne+ at Denumire indicator Credite de angajament Credite bugetare nitiale definitive Angajamente bugetare Angajamente legate Plati efectuate Angajamente Cheltuieli legale de platit efective B 7T=5-6 8 5402 85 01 10 10 10 10 10 10 10 10 ta 10 10 10 10 10 10 10 10 10 [n 01 oi 01 [i ol Ol 01 01 01 ol ai 01 03 03 03 03 03 Ol 02 03 04 0 97 08 99 13 30 01 02 03 04 IN ANUL CURENT Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL Cheltuieli salariale in bani Salarii de baza Salarii de merit Îndemnizatie de conducere Spor de vechime Alte sporuri Ore suplimentare Fond de premii Prima de vacanta Indermnizatii platite unor persoane din afara unitatii Indernnizatii de delegare Alte drepturi salariale in bani Contributii Contributii de asigurari sociale de stat Contributii de asigurari de somaj Contributii de asigurari sociale de sanatate Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale 22.526.250 7.348.280i 5.000.000 4.018.240 787.000, 37.000 60.000 184.000. 292.000 467.000 1.211.720 832.000 52.520 5.000 90.000) 981.760 663.840| 40.200 217.080: 16.080, 3.882.643 6.185.640 3.135.640 2.579.760 2.579.760 555.880 396.920 20.100 108.540 8.040 -28.363 -28.363 2.015.559 4.422.104 1.657.123 1.637.123 1.657.123 -28.363 -28.363 2.015.559 4.422.104 1.657.123 1.657.123 1.657.123 -28.363 -28.363 2.013,559 4.422.104 1.657.123 1.657.123 1.657.123 4.517.621 4.504.820 1.657.123 1.657.123 1.657.123

Pag. 11 - Capi- tol Sub- capi- tol Pa- ra- graf Gru- pa / Titiu ned at Denwmire îndicator Credite de angajament Credite bugetare initiale definitive Angajamente bugetare Angajamente legale Plati efectuate Angajamente legale Cheltuieli de platit efective B 10 10 20 20 20 20 20 20 20 20 20 03 03 oi 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 05 05 05 06 06 H 06 07 01 92 03 04 03 06 07 08 09 30 01 30 01 Contributii pentru concedii si indemnizatii Contributii la Fondul de garantare a creantelor salariale TITLUL E BUNURI SI SERVICI Bunuri si servicii Furnituri de birou Materiale pentru curatenie Încalzit, iluminat si forta motrica Apa, canal si salubritate Carburanti si lubrifianti Piese de schimb Transport Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet Materiale si prestari de servicii cu caracter functional Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare Reparatii curente Bunuri de natura obiectelor de inventar Uniforme si echipament Alte obiecte de inventar Deplasari, detasari, transferari Deplasari interne, detasari, transferari Carti, publicatii si materiale documentare 34.160 10.400 2.348.280 223,200 29.720 22.008) 24.760 24.800 16.800, 25.008 2.000 24.760 25.000 28.360, 24.200 63.520| 1.600 61.920 18.000; 18.000 1.320 22.280 1.000.000 8.593 3.849 1.317 453 100 2.239 635 483 149,020 149.020 312 729.066 8.593 3.849 1.317 453 100 = 3 a si 635 483 149.020 149.020 729.066, 8.593 3.849 1.317 453 100, 2.239 635. 483 149.020. 149.020 312, 729.066: 8.593 3.849 1.317 453 100 = a e ci 149.020 149.020 811,782 8.593 3.849 1337 453 100 2.239 635 483 25.090 25.090 2.100

Pag. 12 - lei- Capi- tal Sub- capi-| tol ra- graf; Ar- ti col Ali ne at Denumire indicator Credite de angajament Credite bugetare inifiale definitive Angajamente bugetare Angajamente egale Plati efectuate Angajamente Cheltuieli legale de platit efective B 7=5-6 8 20 20 20 20 20 20 20 20 31 51 70 7” n" 71 n" 7" 7” 31 12 13 14 23 30 30 30 30 01 01 01 01 01 01 92 04 06 30 91 01 03 30 Consultanta si expertiza Pregatire profesionala Protectia muncii Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale Alte cheltuieli Protocol si reprezentare Chirii Prestari servicii pentru transmiterea drepturilor Alte cheltuieți cu bunuri si servicii TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE Transferuri curente Transferuri catre institutiile publice CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE Active fixe Constructii Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale) OPERATIUNI FINANCIARE TITLUL XIV RAMBURSARI DE CREDITE 100 31.000 8.000: 5.300 1.967.640 2.000 1.000 308.000 1.656.640 1.589.000 1.589.000 1.589.000 1.200.000 389.000. 13.588.970 13.588.970 841.592 612 840.980 2.050.000 2.050.000 2.050.000 713.455 713.455 713.455 102.825 10.630 2.983.548 2.983.548 570.658 570.046 2.035.915 2.035.913 2.035.915 713.455 713.455 713.455 702.825 10.630 570.658 370.048| 2.035.915 2.035.915 2.035.915 713.455 713.453 713.455 702.825 10.630 570.658 370.046 2.035.915 2.035,913 2.835.915 713.455 713.455 713.455 702.825 10.630 775.516 612 714.904 2.035.915 2.033.915 2.035.915 12.801 12.801 12.801 2177 10.624

Pag.13 - lei- Capi-i toi Sub- capi-| tol Pa- ra- graf] Gru- pa/ Titiu Ar-| Ali. fi- | ned col) at Denumire indicator Credite de angajament Credite bugetare initiale definitive Angajamente bugetare Angajamente legale Plati efectuate Angajamente Cheltuieli legale de platit efective B 2 3 T=5-6 8 53502 81 81 81 31 81 84 85 85 01 30 30 30 30 30 30 30 Ol 01 05 02 01 02 05 01 01 91 Ol 02 02 02 03 03 05 Rambursari de credite externe Rambursari de credite aferente datoriei publice externe locale Rambursari de credite interne Rambursari de credite interne garantate Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT Titlul XV PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT Plati efectuate în anii precedenti si recuperate in anul curent TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI IMPRUMUTURI CHELTUIELI CURENTE TITLUL îi DOBANZI Dobanzi aferente datoriei publice interne Dobanzi aferente datoriei publice interne directe Dobanzi aferente daloriei publice externe Dobanzi aferente creditelor externe contractate de ordonatorii de credite Alte dobanzi Dobanzi la operatiunile de leasing 4.520.000 208,000 4.520.000 200.000 9.068.970. 2.783.548 6.068.970, 2.783.548 3.000.000 30.579.950 26.579.950 30.579.950 26.579.950 30.579.950; 26.579.950 24.477.730) 21.471.730 24.477.730 21.477.730 4.089.560: 3.089.560 4.089.560 3.089.560 2.012.660 2.012.660 2.012.660 2.012.660 -3,120.000 -3.120.000 -3.120.000 17.723.652 17.723.652 17.723.652 13.573.509 13.573,508 2.448.047 2.448.047 1.702.096 1.702.096 -3.120.000 -3.120.000 -3.120.000 17.723.652 17.723.652 17.723.652 13.573.509 13.573.509 2.448.047 2.448.047 1.702.056 1.702.096 -3.120.000 -3.120,000 -3.120.000 17.723.652 17.723.652 17.723.652 13.573.509 13,573.509 2.448.047 2.448.047 1.702.096 1.702.096 24.214.593 24.214.593 24.214.593 20.063.800 20.063.800 2.448.047 2.448.047 1.702.746 1.702.746

Pag. 14 -lei- Capi-| Sub- tol | capi- tol Pa- ra- graf Gru- pa/ Titlu ti- col Denumire indicator Credite de angajament Credite bugetare initiale definitive Angajamente bugetare Angajamente legale Plati efectuate Angajamente legale Cheltuieli de platit efective B 6000 02 6102 01 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 01 oi 01 01 01 91 01 oi 01 01 91 01 02 02 03 03 03 03 03 01 02 03 04 05 06 07 08 09 13 30 06 ot 02 03 04 Partea II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL, Cheltuieli salariale in bani Salarii de baza Salarii de merit Îndenmizatie de conducere Spor de vechime Sporuri pentru conditii de munca Alte sporuri Ore suplimentare Fond de premii Prima de vacanta Îndemnizatii de delegare Alte drepturi salariale în bani Cheltuieli salariale in natura Tichete de vacanta Contributii Contributii de asigurari sociale de stat Contributii de asigurari de somaj Contributii de asigurari sociale de sanatate Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale 13.157.180 13.157.180 12.292.180 8.151.980 6.112.000; 2,505.000 183.000; 40.000 425,000; 700.000, 760.000: 5.000 900.000 390.000, 4.000 200.000 2.039.980 1.550.000) 100.000 320.000 35.000 17,719.156 17.719.156 16.754.471 13.352.000 10.207.626 3.272.000 125.000 95.000 428,541 995.210 4.025.000 5.000 330.000 220.000 12.006 59.875 123.000 123.000 3.021.374 2874374 150.000 525.000 32.000 17.338.444 17,338.444 16.374.199 12.971.728 10.133.856 3.271.794 124.607 48374 427.776 992.280 4024211 2.724 927,305 215.302 104 98.775 122.400 122.400 2715472 2.070.251 44.928 524.967 31.108 17.338.444 17.338.444 16.374.199 12.971.728 10.133.856 3.271.794 124.607 48.974 427.776 992.280. 4.024.211 2.724 927.305 215.302 104 98.779 122.400: 122.400 2715472 2.070.251 44.928 524,967 31.108 17.338,444 17.338.444 16.374.199 12.971.728 10.133.856 3.271.794 124.607 48.974 427.776 992.280. 4024211 2.724 927.305 215.302 104 98.779, 122.400. 122.400 2.715.472 2.070.251 44.928 524.967 31.109 16.619.518 16.619.518 16,153.254 13.026.745 10.091.568 3.294.840 119.456 50.025 430,433 393.780 4.026.537 2.303 927.305 216.953 104 29.832 7.200 7.200 2.927,81 2.083.309 44953 687.486 29.065

Pag.15 - lei- Capi-i tol Sub- capi- tol Pa- ra- graf] Gru- pa / Ar- ti- Titlu | col ne4 Denumire indicator at Credite de angajament Credite bugetare initiale definitive Angajamente bugetare Angajamente legale Plati efectuate Angajamente Cheltuieli legale de platit efective B 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 03 01 01 Ol 01 01 01 01 01 01 01 04 04 04 05 03 05 06 06 06 i 06 Contribuiii pentru concedii si indemnizatii TITLUL II BUNURI SI SERVICII Bunuri si servicii Ol | Furnituri de birou 02| Materiale pentru curatenie 03 | incalzit, iluminat si forta motrica 04| Apa, canal si salubritate 05| Carburanti si lubrifianti 06 | Piese de schimb 08 | Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 09| Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 30| Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare Reparatii curente Medicamente si materiale sanitare 01, Medicamente 02| Materiale sanitare Bunuri de natura obiectelor de inventar 01 | Uniforme si echipament 30| Alte obiecte de inventar Deplasari, detasari, transferari 01| Deplasari interne, detasari, transferari 02| Deplasari in strainatate Carti, publicatii si materiale 34.980 4.140.200, 378.200 30.106 15.000 20.100 10.000, 35.000 20.000 78.000 120.000 50.080 40.000: 2.000 2.000 1.100.000, 600.000 500.000, 47.000 40.000 7.000 240.000 3.402.471 341.219 46.008 16419 18.874 20.844 96.793 102,017 40,264 41 3.169 820 2.349 423.138 181.120 242.018 44217 3.402.471 341,219 46.008 16.419 18.874 20.844 96.793 102.017 40.264 2.349 423.138 181.120 242.018 5.266 5.266 44.217 3.402.471 341.219 46.008. 16.419 18.874 20.844 96.793 102.017 40.264 41 3.16 820; 2.349 423.138 181.120 242.018 5.266. 3.266 44217 3.402.471 341.219 46.008, 16.419 18.874 20.844 96.793 102.017 40.264| 41 3.169 820 2.349 423.138 181.120 242.018 5.266 3.266 83.164 3.126.505 348.793 80.527 16.795 20.506 20.544 93.581 74.662 41.878 67 3.165 820 2345 116.543 12.097 4.446 5.243 5.243

Pag. 16 - Capi-| Sub-| Pa-|Gru- | Ar-| Ali Credite bugetare Angajamente toi | capi-| ra-| pa/ | &- | ne Denumire indicator Credite initiale dcfinifive Angajamente | Angajamente Plati legale Cheltuieli angajameni tol |grafjTitluj col | at EN bugetare legale efectuate de platit efective A B 1 2 3 4 5 6 7=5-6 8 documentare 6.000 5,778 5778 3.778 5.778 2.270 20 13 Pregatire profesionala 40.000 9.927 9.927 9.927 3.927 9.903 20 14 Protectia muncii 2.000 20 15 Munitie, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata 35.000 21.327 21.327 21.327 21327 14171 20 25 Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale 10.000 8.925 8925 8.925 8.925: 10.446 20 30 Alte cheltuieli 2.480.000 2.583.681 2.583.681 2.583.681 2.583.681 2.608.904 20 30 01| Reclama si publicitate 3.000 292 20 30 02| Protocol si reprezentare 11.000! 20 30 03| Primede asigurare non-viata 25.000, 21.424 27.424 27.424: 27.424 27424 20 30 04| Chirii 725.000 480,914 480.914 480.914 480.914 585.957 20 30 30| Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 1.716.000 2.075.343 2.075.343 2.075.343 2.075.343 1.995.231 70 CHELTUIELI DE CAPITAL 865.000 364.685 964,685 964.685 964.685 466.264 7" TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE 865.000 964.685 964.685 964.685 964,685 466.264 71 Ol Active fixe 865.000 964.685 964.685 964.685 964.685 466.264 71 01 Oî| Constructii 315.000 457.326 457.320 457.320 457.320 17211 71 Ol 02 Masini, echipamente si mijloace de transport 240.000 320.676 71 01 03| Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale 310,000, 507.365 507.365 507.365 507.365 124.828 71 03 30| Alteactive fixe (inclusiv reparatii capitale) 84 PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT 3.549 440 -440 440

Pag.17 - lei- Capi-| Sub-| Pa- tol | capi-| ra- tol ne at Denumire indicator Credite de angajament Credite bugetare initiale definitive Angajamente bugetare Angajamente legale Plati efectuate Angajamente Chelfuieli legale de platit efective B 1=5-6 8 5500 02 6502 83 85 01 10 10 10 10 10 10 19 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 01 01 01 01 01 01 oi 01 oi 01 01 91 01 01 01 01 01 02 13 14 30 Titlul XV PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent Partea I-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE INVATAMANT CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL Cheltuieki salariale in bani Salarii de baza Salarii de merit Îndemnizatie de conducere Spor de vechirne Sporuri pentru conditii de munca Alte sporuri Ore suplimentare Fond de premii Prima de vacanta Fond pentru posturi ocupate prin cumul Fond aferent platii cu ora Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii Wndemnizatii de delegare Indemnizatii de detasare Alte drepturi salariale in bani Cheltuieli salariale in natura 328.976.286 200.214.965: 193.554.255 1355.043.010 122.688.238 60.634.312 3.556.889 2.543.401 13.661.383 1.679.642 2.702.978 2.155.958 8.478.767 3.189.708: 1.879.306 3.953.983 296.767 30.053 17.925.091 388.348, 306.161.259 189.612.246 188.919.110 145.050.800 113.819,324 57.091.770 3.455.661 2.371.842 13.389.128 1.604.187 2.488.571 1.303.913 6.836.157 1.907.470 4.083.550 184.566 1,135 19.201.361 -440 -440 286.545.632 185.441.899 184.915.464 145.050.800 113.919.324 57.091.770 3.455.661 2.371.842 13.389.128 1.604.187 2.488.571 1.303.913 6.836.157 1.907.470 4.083.550 184.566 13 1.135 19.201.361 -440 286.545.632 1853.441.895 184.915.464 1435.050.800. 113.919.324 57.091.770 3.455.661 2.371.842, 13.389.128 1.604.187 2.488.571 1.303.913 6.836.157 1.907.470 4.083.550. 184.586 13 1.135 19.201.361 -440 281.836.714 183.576.303 183.049 868. 145.050.800. 113.919.324 57.091.77% 3.455.661 2.371.842 13.389.128 1.604.187 2.488.571 1.303.513 6.836.157 1.907.470 4.083.550 184.566 3 1.133 19.201.361 4.708.918 2953.562.040 1.865.596 190.025,716 1.865.596 189.815.705 144.189.915 113.101.441 56,702.678 3.464.382 2.383.258 13.374.871 1.612.928 2.495.994 1.175.648 6.667.467 161.471 1.861.164 4.015.779 175.233 13 1.135 18.403.420

Pag.18 - lei- Capi- tol Sub- ra- tol graf| Gru- pa/ Titlu ned at Denumire indicator Credite de angajament Credite bugetare definifive Angajamente bugetare Angajamente legale Plati efectuate Angajamente Cheltuieli legale de platit efective n 7=5-6 8 10 10 19 10 10 10 10 10 10 10 10 10 20 20 20 20 20 20 20 20 20 03 03 03 03 Ol 01 01 oi 01 91 01 01 05 01 02 03 04 06 07 Oi 02 03 04 05 06 07 Tichete de masa Norme de hrana Uniforme si echipament obligatoriu Locuinta de serviciu folosita de salariat si familia sa Transportul la si de la locul de munca Contributii Contributii de asigurari sociale de stat Contributii de asigurari de somaj Contributii de asigurari sociale de sanatate Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale Contributii pentru concedii si indemnizatii Contributii la Fondul de garantare a creantelor salariale TITLUL E BUNURI SI SERVICII Bunuri si servicii Furnituri de birou Materiale pentru curatenie Încalzit, ilurninat si forta motrica Apa, canal si salubritate Carburanti si lubrifianti Piese de schimb Transport 274.963 9,568 75.897 8.568 19.352 31.966.424) 22.582.758 1.062.523 6.441.983 129.743, 1.117.792 31.625 31.130.165 15.798.036 298.807 266.412 10.940.572 1.766,998 134,746 35.628i 35.966 31.131.476 22.813.693 570.346 6.059.026 333,972 1.354.439 35.775.030 19.796.303 297.169 270.857 13.147.147 2576.14 206.224 5.867 14.342 31.131.476 22.813.693 570.346 6.059.026 333.972 1.354.439 34.252.414 19.760.000 292.133 267.152 13.133.588 2.572.991 202.257 1.674 13.116 31.131.476 22.813.693 570.346 6.059.026 333.972, 1.354.439: 34,252.414. 19.760.000 292.133 267.152 13.133.588: 2.572.991 31.131.476 22.813.693 570.346 6.059.026 333.872 1.354.439 32.518.322 19.752.300. 292.133 267.152 13.133.588 2.572.991 202.257 5.102 13.110 31.088 474 23.373.822 555.993 5.958.146 298.232 902.281 1.734.092 39.946.687 7.700 22.817.233 326.777 312911 13.068.022 3.118.393 273.037 2.572 6.526 13.900

Pag.19 - lei- Capi-i tol Sub- capi- tol Pa- ra- grai] Gru- pa/ Titlu ne+ Denumire Îndicator at Credite de angajament Credite bugetare initiale definitive Angajamenfe bugetare Angajamente legale Plati efectuate Angajamente legale de platit Chaituieli efective B 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 29 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 01 01 01 02 03 03 04 04 04 04 05 05 05 05 06 06 06 09 u 12 13 14 25 08| Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 09| Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 30| Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare Reparatii curente Hrana 01 | Hrana pentru oameni Medicamente si materiale sanitare 01| Medicamente 02| Materiale sanitare 04| Dezinfectanti Bunuri de natura obiectelor de inventar 01| Uniforme si echipament 03| Lenjerie si accesorii de pat 30| Alte obiccte de inventar Deplasari, detasari, transferari 01| Deplasari interne, detasari, transferari 02| Deplasari în strainatate Materiale de laborator Carti, publicatii si materiale documentare Consultanta si expertiza Pregatire profesionala Protectia muncii Cheltuieli judiciare si extrajudiciare 529,757 214.299 1.510.851 9.885.142 6.000 6.000 61.398 5.938 50.880; 580 1.225.416 18.280, 13.716 1.033.420 28.098 22.148 5.950 11.826 40.231 14.275 57.636 173.577 630.485 336.556 2.307,542 10.064.607 6.000 6.000 61.178 9.938 50.880 360 664.182 13.024 122.929 526.229 24.520 19.520 3.000 10.351 630.485 336.556 2.304.054 9.939.400 438.325 628 112.465 325.232 597 597 111 3.724 17.449 292.582 630.485 336,556 2.304.054 9.939.400: E a că 1.560 365 438.325: 628 112,465 325.232: 597 597 TH 3.721 17.449 292.582. 627.845 334.068. 2.304.054 9.891.517, 436.619 628 112.465 323.526 1H 2.636 17.449 286.397 2.640 2.488 47.483 1.708 1.706 1.085 6.185 108.833 402.272 2.586.564 12.779.393 143 143 2325 1.960 365 77.880 77.880 273 23 132 424 18.489 336.885

Pag.20 -lei- Capi- tol Sub- capi-| tol Pa- graf] Gru- pa / Tifiu Ali ne+ at Denumire indicator Credite de angajament Credite bugetare initiale definitive Angajamente bugetare Angajamente legale Plati efectuate Angajamente legale de platit Cheltuieli efective B 7=5-6 20 20 20 20 20 20 20 53 55 35 56 56 36 56 57 57 57 57 37 57 27 30 30 30 30 30 30 ol 01 02 02 02 2 02 02 02 02 Ol 03 04 06 30 08 oi 02 01 02 03 04 derivate din actiuni în reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale Tichete cadou Alte cheltuieli Reclama si publicitate Prime de asigurare non-viata Chirii Prestari servicii pentru transmiterea drepturilor Alte cheltuieli cu bunuri si servicii TITLUL VII ALTE TRANSFERURI A. Transferuri interne Programe PHARE TITLUL VIN PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE Programe din Fondul Social European (FSE) Finantarea nationala*) Finantarea de la Uniunea Buropeana*) TITLUL VII ASISTENTA SOCIALA Ajutoare sociale Ajutoare sociale în numerar Ajutoare sociale in natura Tichkiete de cresa Tichete cadou acordate pentru cheltuieli sociale 2.000 3.826.530 45. 1.487.038 2.339.447 200.000 200.000 200.000 6.423.494 6.423.494, 311.613 719.070 187.020 5.205.791 20 4.775.031 45 16.000 1.897.808 100 2.861.078 200.000 200.000 200.006 712.190 712.190 86.461 625.729 6.423.510 6.423.510 312.113 720.570 187.036 5.203.791 5 3.797.898 12.502 1.897.808 7 1.887.517 480.647 480.647 57.678 422.969 4.697.118 4.697.118 92.001 550.087 4.055.030 6 3.797.898 12.582, 1.897.808 n" 1.887.517 480.647: 480.647 57.678 422.969 4.697.118. 4.697.118 92.001 550.087, 4.055.030 s 2.127.965: 12.502 1.813.218 n 302.174. 395.530 395.530, 47.464 348.066. 4.697,117 4.697.117 92.000) 550.087 4.053.030 1.669.933 84.590 1.585.343 85.117 85.117 10214 74.903 3.912,813 12.502 2.973.081 n 927.155 340.354 340.354 4221 298.143 4.834.230 4.834.230 117.884 561.116 4.155.230

Pag.21 -lei- Pa-|Gru-| Ar-j Ali : Credite bugetare Angajamente tol ra- | pa/ | ti- | ned Denumire indicator Credite d înitiale definitive Angajamente | Angajamente Plati legale Cheltuieli angajamen tol Titlu| col | at Ba] bugetare legale efectuate de platit efective A B 1 2 3 4 5 6 T=5-6 8 53 TITLUL IX ALTE CHELTUIELI 157.586| 757.580 434.485 434.485 388.099 46.386 508.519 59 01 Burse 151.586) 757.580 434.485 434.485 388.099 46.386 508.519 70 CHELTUIELI DE CAPITAL 6.660.710 693.136 693.136 "n TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE 6.660.710 693.136 693.136 693.136 693.136 206.011 693.136 693.136 206.011 71 01 Active fixe 6.660.710) 693.136 693.136 693.136 693.136 206.011 71 OI 01| Constructii 3.271.740 581.070 581.070 581.070 581.070 71 01 02| Masini, echipamente si mijloace de transport 94.038 71 Ol 03| Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale 645.000 25.000 25.000 25.000 25.000 89.274 71 01 30| Alteactive fixe (inclusiv reparatii capitale) 2.744.000 87.066 87.066 87.066 87.066 22.699 84 PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT -166.701 83 Titlul XV PLATI EFECTUATE ÎN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT 85 01 Plati efectuate in anii precedenti si -166.701 -166.701 -166.701 -166.701 -166.701 recuperate in anul curent -166.701 -166.701 -166.701 6602 SANATATE 4.500.537 6.702.497 5.519.266 oi CHELTUIELI CURENTE 1.427.637; 6.400.000 5.217.070 10 THILUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL 2.500.000 2.051.795 5.519.266 5.519.266 5.877.648 5.217.070: 5.217.070 5.877.648 2.051.795 2.051.795 2.042.705 10 0 Cheltuieli salariale in bani 1.983,500 1.600.834 1.600.834 1.600.834 1.600.834 10 01 01| Salarii de baza 1.294.500 1.163.971 1.163.971 1.163.971 1.163.971 10 Ol 04| Sporde vechime 230.000 191,912 191.912, 191.912 191.912 10 01 05) Sporuri pentru conditii de munca 176.000 118.959 118.959 118,959 118.959 10 01 06| Alte sporuri 131.000 125.992 125.992 125.992 125.992

Pag.22 - lei Capi- tal Sub-| Pa-|Gru- capii ra-| pa / tol |grafj Titlu Ar- col Ali ne+ Denumire indicator at Credite bugetare Credite de initiale angajament definitive Angajamente bugetare Angajamente legale Plati efectuate Angajamente legale Cheltuieli de platit efective 7=5-6 10 10 10 10 10 10 10 20 20 20 20 70 71 71 "N "n 71 24 85 01 093 03 03 03 03 03 30 30 Ol 01 01 01 98 01 02 03 04 06 30 01 03 30 Fond de premii Contributii Contributii de asigurari sociale de stat Contributii de asigurari de somaj Contributii de asigurari sociale de sanatate Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale Contributii pentru concedii si indemnizatii TITLUL II BUNURI SI SERVICII Reparatii curente Alte cheltuieli Alte cheltuieli cu bunuri si servicii CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE Active fixe Constructii Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale Alte active fixe (înclusiv reparatii capitale) PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT Titlul XV PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE 1.427.637. 1.427.637, 3.072.900, 3.072.908; 3.072.900 1.752.500 340.400 580.000 152.000 516.500 380.000 5.500 57.000 4.000 26.000 3.800.000 3.650.000 250.000 250.000 302.497 302.497 302.497 302.497 450.961 333.607 8.004 83.243 3.425 22.682 3.165.275 2.951.852 213.423 213.423 302.497 302.497 302.497 302.497 -301 450.961 333.607 5.004 83.243 3.425 22.682 3.165.275 2.951.852 213.423 213.423 302.497 302.497 302.497 302.497 -301 450.961 333.607 8.004 83.243 3.425 22.682 3.165.275 2.951.852 213.423 213.423 302.497 302.497 302.497 302,497 -301 441.871 333.607 8.004 83.811 2.857 13.592 3.834.943 3.625.463 209.480 209.480

Pag.23 - lei- Capi- tol Sub- capi- tol Pa- ra- ne4 at Denumire indicator Credite de angajament Credite bugetare initiale definitive Angajamente bugetare Angajamente legale Plati efectuate Angajamente Choituieli legale de platit efective B 7=5-6 8 6702 85 01 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 01 ol 01 01 01 01 01 01 Ol 01 0i 01 01 01 01 01 01 02 03 93 01 02 03 04 05 06 07 08 99 10 '. 12 13 16 30 0% 01 IN ANUL CURENT Plati efectuate în anii precedenti si recuperate în anul curent CULTURA, RECREERE SI RELIGIE CHELTUIELI CURENTE TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL Cheltuieli salariale in bani Salarii de baza Salarii de merit Îndemnizatie de conducere Spor de vechime Sporuri pentru conditii de munca Alte sporuri Ore suplimentare Fond de premii Prima de vacanta Fond pentru posturi ocupate prin cumul Fond aferent platii cu ora Îndemnizatii platite unor persoane din afara unitatii Îndemnizatii de delegare Alocatii pentru locuinte Alte drepturi salariale in bani Cheltuieli salariale in natura Tichete de vacanta Contributii Contributii de asigurari sociale de 80.870.038 64.372.798 12.781.072 10.100.352 4.906.450 199.900 199.500 1.044.640 517.400 139.400 83.580 671.500| 150.000 130.500 40.000 758.600 68.802 242.700 347.380 2.680.720, 63.468.029 59.502.146 14.607.072 11.616.793 5.801.088 216.930 221.250 1.107.790 563.400 787.150 88.580 755.193 130.000 144.500 40.000 970.950 33.412 294.100 441.850 77.000 77.000 2.913.279 -301 -301 53.560.958 49.674.602 13.212.399 10.576.342 5.647.369 173.842 179.518 1.047.136 499.769 682.215 19.996 544.136 140.835 114.6 813.737 25.072 246.876 441.230 73.800 73.800 2.562.257 -301 -30i 53.560.958 49.674.602 13.212.399 10.576.342 5.647.369: 173.842 179.518 1.047.136 499.769. 682.215 19.996 544.136 140,835 114631 813.737 25.072 246.876. 441.230 73.800 73.800 2.562.257: -301 -301 53.505.768 49.619.412 13.190.774 10.559.381 5.636.753 173.736 179.275 1.045.276 499.769 678.955 19.996 344.136 140.835 114.611 813.737 25.072 246.876 440.354 73.800 13.800 2.557.593 33.190 57.861.670 55.190 57.131.507 21.625 13.040.097 16961 10.407.948 10.61& 5.527.410 106 173.167 243 179.106 1.860 1.035.086 490,740 3.260 671.398 3.237 500.559 140.835 112.621 850.505 25072 251.326 876 446.906 73.800 73.800 4.664 2.558.349

Pag.24 -lei- Capi-i tol Sub- eapi-| tol Pa- ra- graf] Gru- pa/ Titiu Ar- col ne- Denumire indicator at Credite de angajament Credite bugetare înitîale definitive Angajamente bugetare Angajamente legate Plati efectuate Angajamente legale de platit Cheltuieli efective 2 3 5 6 T=5-6 8 10 10 10 10 10 20 20 20 03 03 03 03 03 Ol 01 01 oi 01 01 01 oi 01 91 oi 02 03 stat 02, Contributii de asigurari de somaj 03| Contributii de asigurari sociale de sanatate 04| Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale 06 Contributii pentru concedii si indemnizatii 07| Contributii la Fondul de garantare a creantelor salariale TITLUL II BUNURI SI SERVICE Bunuri si servicii 01, Furnituri de birou 02| Materiale pentru curatenie 03 | Incalzit, iluminat si forta motrica 04| Apa, canal si salubritate 05| Carburanti si lubrifianti 06| Piese de schimb 07| Transport 08| Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 09| Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 30| Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare Reparatii curente Hrana 1.968.500, 2.154.050 55.200 60.920 505.700! 540.030 44.900 47.810 84.420; 91.369 22.000 19.100 31.591.726 44.895.074 2.299.016 2334439 60.500 23.203 58.496 23.703 520.000 437.609 89.160 60.885 52.670 35.368 20.440 7.814 20.000 1.980 153.860 143.649 570.600, 133.684 153.290 886.444 330.000 646.000 334.150 154.000 1.946.518 45.061 492.408 28.998 49.272 36.462.203 2.354.439 23.203 23703 437.608 60.885 35.368 73914 1.980 143.649 733.684 886.444 380.668 148.127 1.946.518 45.061 492.408 28.998 49272 36.462.203 2.354.439 23.203 23.703 437.609 60.885 35.368 7914 1.980 143.649. 733.684 886.444 380.668. 148.127 1.342.990, 44,976 491.526 28.973 49.128 36.428.638 2.320.974 22.162 23.703 428.698 50.885. 35.368 7.914 1.980 142.713 733.684 563.867 380.668 148.127 3.528 85 882 44 33.465 1.041 8911 536 22.577 1.827.155 43.804 482.942 25.198 19.250 44.091.410 2.099.345 25.813 16.808 459,511 61.502 44272 10.098 125 147.367 586.261 146.988 645.111 153.661

Pag.25 -lei- Capi- tol Sub- capi- tol Pa- ra- graf] Ar= col ned at Denumire indicator Credite de angajament Credite bugetare initiale definitive Angajamente bugetare Angajamente legale Plati efectuate Angajamente Cheltuieli legale de platit efective B 7=5-6 8 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 70 93 04 04 04 05 05 05 0% 06 06 10 "1 12 13 14 27 30 30 30 30 30 30 30 02 01 02 04 01 30 01 02 01 02 93 04 06 30 Hrana pentru animale Medicamente si materiale sanitare Medicamente Materiale sanitare Dezinfectanti Bunuri de natura obiectelor de inventar Uniforme si echipament Alte obiecte de inventar Deplasari, detasari, transferari Deplasari interne, detasati, transferari Deplasari in strainatate Cercetare-dezvoltare Carti, publicatii si materiale documentare Consultanta si expertiza Pregatire profesionala Protectia muncii Tichete cadou Alte cheltuieli Reclama si publicitate Protocol si reprezentare Prime de asigurare non-viata Chirii Prestari servicii pentru transmiterea drepturilor Alte cheltuieli cu bunuri si servicii CHELTUIELI DE CAPITAL 334.150 154.000 42.460 13.575 13.920 6.289 12.760 1.042 15.780 244 668.380| 457.197 31.350 10.000 637.030 447.197 337.040 410.040 225.400 269.400 111,640 140.640 22.000 15.000 106.120 53.741 32.000 68.100, 6.080 30.670 17.000 132.000 64.200 41.169.790 40.751.802 65.600; 26.850 3.500 21.000 14.500 301.260) 135.000 46.755.080 40.576.802 16.497.240 3.965.883 148,127 13,57% 6.289 7.042 244 457.197 10.000 447.197 287,975 214.878 73.097 15.000 5.741 6.080 15.196 64.200 32.714.005 5.423 14.500 154.644 32.539.438 3.965.883 148.127 13.575 6.289 1.042 244 457.197 10.000 447,197 287,975 214.878 13.097 15.000; 5.741 6.080 15.196 64.200: 32.714.005 5.423 14.500 154.644 32.539.438 3.965.883 457.097 10.000 447.097 287.975 214.878 13.097| 15.000 5.741 6.080 15.198 64.200 32.714.005 5.423 14.500: 154.644 32.539.438 3.965.883 153.661 1.097 1.097 100 37316 100 37316 325.583 234.724 90.859 15.000 5.741 6.080 16.750 64.200 40.721.526 1.583 14.500 154.644 40.544,799 730.163

Pag.26 -lei- Capi-i tol Sub- eapi- tol Pa- ra- grafi Gru- pa/ Titlu Ar col ned at Denumire indicator Credite de angajament Credite bugetare initiale definitive Angajamente bugetare Angajamente Angajamente Plati Cheltuieli legale efectuate de platit efective B 2 3 4 3 6 T=5-6 8 6802 N 7" 7" n 71 n" 34 85 Ol 10 10 10 10 10 10 10 10 10 01 01 01 oi 01 ol ol 01 01 01 Ol 01 01 01 o 02 03 30 01 02 03 04 05 06 07 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE Active fixe Constructii Masini, echipamente si mijloace de transport Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale) PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT Titlul XV PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA CHELTUIELI CURENTE TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL Cheltuieli salariale în bani Salarii de baza Salarii de merit Indemnizatie de conducere Spor de vechime Sporuri pentru conditii de munca Alte sparuri Ore suplimentare 16.497.240 16.497.240 13.034.500 1.750.250, 1.712.490 43.390.746 42.860.746 20,148.679| 15.522.048 4.785.355: 122.263 140.596 716.808 319.313 1.053.675] 81.288 3.965.883 3.965.883 3.459.630 392.690 113.563 46.378.487 46.043,446 22.966.716 17.300.845 3.930.000 122,462 139.646 659.681 313.421 2.054.623 22.000 3.963.883 3.965.883 3.459.630 392.690 113,563 -19.527 -79.527 -19.527 42.023.509 41.738.054 21.521.961 16.594.150 3.927.613 99.673 114.667 649.906 268.023 1.967.710 21.047 3.965.883 3.965.883 3.459.630 392,690 113.563 -19.527| -19.5217 -19.527 42.023.509 41.738.054 21.521.961 16.594.150 3.927.613 99.673 114.667 649.906 268.023 1.967.710 21.047 3.965.883 730.163 3.965.883 730.163 3.459.630: 16912 532.937 392.690 48.589 113.563 111.725 -19.527 -18.527 -79.527 39.235.377 2,788.132 41.797.006 38.949.922 2.788.132 41.304.480 20.310.233 121.728 20.093.915 15.640.821 953.229 15.436.217 3.690.427 237.186 3.603.012 94.212 5.461 92.614 107.622 7.045 106.867 606.862 43.044 602.126 250.222 17.801 247329 1.901.574 66.136 1.898.335 21.047 14.087

Pag.27 -lei- Capi-i toi Sub-| Pa- capi- tol 'ra- grafi Ar- col neg Denumire indicator at Credite de angajament Credite bugetare înitiale definitive Angajamente bugetare Angajamente legale Plati efectuate Angajamente legale Cheltuieli de platit efective 7=5-6 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 01 01 01 91 Ol oi 01 02 02 93 03 93 03 03 03 03 01 DI 01 01 08 09 10 11 2 13 30 06 01 03 04 06 07 Fond de premii Prima de vacanta Fond pentru posturi ocupate prin cumul Fond aferent platii cu ora Indernnizatii platite unor persoane din afara unitatii Indemnizatii de delegare Alte drepturi salariale in bani Cheltuieli salariale in natura Tichete de vacanta Contributii Contributii de asigurari sociale de stat Contributii de asigurari de somaj Contributii de asigurari sociale de sanatate Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale Contributii pentru concedii si indemnizatii Coniributii la Fondul de garantare a creantelor salariale TITLUL II BUNURI SI SERVICII Bunuri si servicii Furnituri de birou Materiale pentru curatenie încalzit, iluminat si forta motrica 896.534 200.000 10.899 35.000 6.625.000 20.347 514.950 4.626.660 3.265.413 146.983 989.533 14.597 148.874 1.260 6.139.530 1.823.430 106.739 47.070 517,581 872.052 85.000 11.790 30.000 1.892.953 17.347 1.149.870 295.400 295.400 5.370.471 3.953.707 135.865 1.062.31a 69.018 148,571 1.000 1.876.730 2.125.951 110.661 53.330 718.270 607.923 51.040 6.665 1.892.953 2.873 984.057 293.400 293.400 4634411 3.534.426 12.203 878.317 31.788 136.711 966 6.147.071 1.436.816 85.850 41.603 441.802 607.923 51.040, 6,665 1.892.953 2873 984.057 293.400 293.400 4.634.411 3.534.426 72.203 878.317 31.788 116.711 966 6.147.071 1.436.816: 85.850 47.603 441.802 607.923 50.945 5.968 1.359.206 2873 942.040 293.400 293.400 4313.312| 3.335.653 68.249 828.042. 30.230, 112.837 901 6.040.103 1.423.897 85.850; 47.603 434815 55 697 533.747 42.037 258.499 198.773 3.954 50.275 1.558 3.874 65 106.968 12.919 6.987 611.148 49.176 6.068 1.262.429 2.873 940.153 253.800 253.800 4.403.898 3.341.018 71.031 26.855 121.870 896 6.103.092 1.465.141 135.997 52.092 452.976

Pag.28 - lei- Capi-| tol Sub- capi-| tol Pa- Ta- graf] Denumire indicator Credite de angajament Credite bugetare initiale definitive Angajamente bugetare Angajamente legale Plati efectuate Angajamente legale de platit Cheltuieli efective B 7=5-6 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 91 oi 01 01 oi 01 oi 02 03 03 04 04 04 04 035 05 05 06 06 06 1 12 04 05 06 07 08 09 30 ol i 02 04 91 03 30 01 02 Apa, canal si salubritate Carburanti si lubrifianti Piese de schimb Transpart Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet Materiale si prestari de servicii cu caracter functional Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare Reparatii curente Hrana Hrana pentru oameni Medicamente si materiale sanitare Medicamente Materiale sanitare Dezinfectanti Bunuri de natura obiectelor de inventar Uniforme si echipament Lenjerie si accesorii de pat Alte obiecte de inventar Deplasari, detasari, transferari Deplasari interne, detasari, transferari Deplasari in strainatate Carti, publicatii si materiale documentare Consultanta si expertiza 160.920 212.210 56.166 8.000, 260.844 49.150, 404.750 272.690 1.006.639: 1.006.639, 63.600 43.600| 13.500 8.500 141.300 17.000 15.000; 109.300 28.400 20.400 8.000 28.000, 12.000 193,820 153.200 38.240 249.530 74.150 538.750 323.690 1.381.299 1.381.299 72.250 50.800 12.950 8.500 167.000 14.500 12,500 140.000 33.100 25.100 8.000 33.800 18.000 126.574 130.719 25.257 176.415 27321 315.215 229.732 1.258.415 1.258.415 40.924 31.824 6.769 2331 116,354 9.256 12,479 94.619 1.882 1.882 18.639 126.574 130.719 25.257 176.415 27321 375.275. 229.732 1258415 1.258.415 40,924 31.824 5.769 2.331 116.354 9.256 12479 94.615 7.882 7.882 18.639, 125.626 130.715 253.257 174.519 27.321 372.187 176.145 1.256.067, 1.256.067: 40924 31.824 6.769 2331 116.334 18.639 948 1.896 3.088 53.587 2.348 2.348 127.873 91.138 26.422 174.620 28.110 375.913 231.000 1.279.980 1.279.980 251 53.633 1.890 9.966 41.777 7.882 7.882 18.493

Pag.29 - lei- Capi- tol Sub- Pa- capi: ra- tol graf| Gru- pa/ Titiu col at Denumire indicator Credite de angajament Credite bugetare initiale definitive Angajamentfe bugetare Angajamente legale Plati efectuate Angajamente Cheltuieli legale de platit efective 7=5-6 8 20 20 20 57 57 57 70 N 71 7" 7" 71 71 34 835 13 14 30 30 30 30 30 30 02 01 01 01 oi 0i ol Ol 02 03 30 Pregatire profesionala Protectia muncii Alte cheltuieli Reclama si publicitate Protocol si reprezentare Prime de asigurare non-viata Chirii Prestari servicii pentru transmiterea drepturilor Alte cheltuieli cu bunuri si servicii TITLUL VII ASISTENŢA SOCIALA Ajutoare sociale Ajutoare sociale în numerar CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE Active fixe Constructii Masini, echipamente si mijloace de transport Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale) PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT Titlul XV PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE 65.500 26.500 2.669.471 6.000 2.640 91.500 15.000) 284.000, 2.270.331 16.572.537 16.572,537 16.572.537 530.000 530.000, 330.000 214.000 316.000 61.600 25.700 3.630.340 1.800 2.640 173.300 15.000 89.000 3.440.600 15.200.000 15.200.000 15.200.000 335.041 335.041 335.041 292.980 42.061 20.060 13.546 3.004.703 2.167 2.397 67.508 6.560 75.592 2.850.079 14.069.022 14.069.022 14.069.022 335.041 335.041 335.041 292.980 42.061 -49.586 20.060: 13.546 3.004.703 2.167 2.397 67.908 6.560 753.592 2.850.079. 14.069.022 14.069.022 14.069.022 335.041 335.041 335.041 292.980, 42.081 -49.586 20.060 13,546 2.966.589 2.167 2.397 67.508 6.560 15.592 2.811.965 12.599.586 12.599.586 12.599.586 335.041 335.041 335.041 292.980 42.061 -49.586 20.060 13.542 38.114 2.981.340 2.167 2.397 50.660 6.560 75.592 38.114 2.843.964 1.469.436 15.107.473 1.469,436 13.107.473 1.469.436 13.107.473 492.526 492.526 492.526 86.479 195.008 131.611 19428

Pag-30 -lei. Capi-| Sub-| Pa-|Gru- | Ar-| Ali. Credite bugetare Angajamente ra-| pa/ | ti- | ned Denumire indicator Credite d înifiale definitive Angajamente | Angajamente Plati legale angajameni tol |graf| Titlu | col | at maj bugetare tol | capi legale efectuate de platit efective A B 1 2 3 4 5 6 7=5-6 8 IN ANUL CURENT -49.586 49.586: -49.586 85 0 Plati efectuate in anii precedenti si recuperate în anul curent -49.586 49.586 49 586| 7000 02 Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE 113.612.076 90.426.464 76.918.820 76.918.820 76.918.820 7002 LOCUINTE, SERVICE SI DEZVOLTARE PUBLICA 97.217.656, 72.131.464 62.820.968 62.820.968 62.820.968 01 CHELTUIELI CURENTE 33.819.116 37.695.620 33.004.519 33.004.519 33.004.519. 31.029.489 10 TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL 3.095.620 3.095.620 2.706.050 2.706.050 2.706.050 2.494.190 75.535.544 56.698.456 10 01 Cheltuieli salariale în bani 2.382.430 2.382.430 2.079.049 2.075.049 2.079.049 2.018.960 10 01 01| Salarii de baza 955.000 995.000 988.136 988.136 988.136 932.781 10 01 02| Salarii de merit 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 29.734 10 01 03| indemnizatie de conducere 18.000 18.000 17.606 17.606 17.606 17.828 10 01 04| Sporde vechime 250.000 250.000 239.547 239.547 239.547 239.201 10 01 06| Alte sporuri 280.000| 280.000 268.054 268.054 268.054 267.713 10 Ol 07) Ore suplimentare 95.000 57.000 56.616 56.616 56.616 53.539 10 01 08| Fond de premii 445.000| 403.000 148.145 148.145 148.145 148.145 10 01 13| Indemnizatii de delegare 3.000 5.000 10 01 30| Alte drepturi salariale în bani 304430 342.430 330.945 330.945 330.945 330.019 10 02 Cheltuieli salariale in natura 219.400| 219.400 210.600 210.600 210.600: 10 02 06| Tichete de vacanta 219.400 210.600 210,600 210.600 10 02 30| Alte drepturi salariale in natura 219.400 10 03 Contributii 493.790 493,790 416.401 416.401 416.401 475.236 10 03 01| Contributii de asigurari sociale de stat 356.250| 356.270 319.772 319.772 319.772 360.015 10 03 02| Contributii de asigurari de somaj 20.000| 14.000 5.806 8.806 8.806 10.545 10 03 03| Contributii de asigurari sociale de sanatate 100.000; 100.000 66.474 66.474 66.474 83.531

Pag.31 -lei- Credite bugetare Angajamente ra-| pa! | ti- | ned Denumire indicator Sote d înitiale definitive Angajamente | Angajamente Plati legale Cheltuieli angajameni tol |grafj Titlu| col | at en bugetare legale efectuate de platit efective tol | capi A B 1 2 3 4 5 6 7=5-6 8 10 03 04| Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale 7.500 5.500 3.336 3.336 3.336 3163 10 03 06 Contributii pentru concedii si indemnizatii 10.000 18.020 18.013 18.013 18.013 17976 20 "TITLUL i BUNURI SI SERVICII 30.723.496 34.600.000 30.298.469 30.298.469 30.298.469 34.535,299 20 01 Bunuri si servicii 28.272.896 32.050.000 27.919.908 27.919.909: 27.519.909 32.006.899 20 01 01| Fumituri de birou 10.000 16.000 23.700 20 01 02| Materiale pentru curatenie 30.000 100 si 20 01 03| Incalzit, iluminat si forta motrica 6.865.000 6.850.000 6.029.667 6.029.667 6.029.667 6.838.566 20 01 04| Apa, canal si salubritate 80.000 105.000 100.641 100.641 100.641 100.683 20 01 08| Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 12.000) 34.800 12.702 12.702 12,702 12.702 20 01 30| Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare 21.271.896 25.050.000 21.776.899 21.776.899 21.776.899 23.031.197 20 04 Medicamente si materiale sanitare 15.000 20 04 01| Medicamente 15.000) 20 05 Bunuri de natura obiectelor de inventar 20.000 17.000 16.479 16.479 16.479 2779 20 05 01| Uniforme si echipament 10.000; 20 05 30| Alte obiecte de inventar 10.000 17.000 16.479 16.479 16.479 2.779 20 06 Deplasari, detasari, transferari 10.000 3.000 20 06 Oi | Deplasari interne, detasari, transferari 10.000 3.000 20 13 Pregatire profesionala 8.000 20 30 Alte cheltuieli 2.397.600| 2.530.000 2.362.081 2.362.081 2.362.081 2.525.621 20 30 06| Prestari servicii pentru transmiterea drepturilor 860.600 875.600 872.657 872.657: 872.657 872.657 20 30 30) Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 1.537.000 1.654.400 1.489.424 1.489.424: 1.489.424 1.652.964 70 CHELTUIELI DE CAPITAL 45.071.540 16.708.844 16.708.844 16.708.844 16.708.844 14.325.246

Pag.32 -lei- Capi- tal Sub- capi-| tol Pa- ra- graf Gru- pa/ Titlu ned at Denumire indicator Credite de angajament Credite bugetare initiale definitive Angajamente bugetare Angajamente legate Plati efectuate Angajamente Cheltuieli legale de platit efective B 2 3 4 5 6 T=5-6 8 7402 n" 71 71 71 "n 7 81 81 81 II 81 34 85 85 01 01 01 01 Ol 01 02 02 01 01 01 ol 03 30 01 05 30 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE Active fixe Constructii Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale) OPERATIUNI FINANCIARE TITLUL XIV RAMBURSARI DE CREDITE Rambursari de credite externe Rambursari de credite externe contractate de ordonatorii de credite Rambursari de credite interne Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT Titlul XV PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent PROTECTIA MEDIULUI CHELTUIELI CURENTE TITLUL II BUNURI SI SERVICII Bunuri si servicii Alte bunuri si servicii pentru 45.071.540 45.071.540 8.808.780 339.240 35.923.520 18.327.000 18.327.000 6.327.060 6.327.000, 12.000.000 12.000.000 16.394.420 16.230.420 16.230.420 16.230.420 16.708.844 16.708.844 16.287.340 14.264 347.240 18.327.000 18.327.000 6.327.000 6.327.000 12.000.000 12.000.000 17.695.000 17.690.000 17.690.000 17.630.000 16.708.844 16.708.844 16.287.340 14.264 347.240 13.143.721 13.143.721 5343724 5.343.721 7.800.000 7.800.000 -36.116 -36.116 -36.116 14.097.852 14.092.852 14.092.852 14.040.685 16.708.844 16.708.844 16.287.340. 74.264 347.240 13.143.721 13.143.721 5.343.721 3343721 1.800.000 7.800.000 -36.16 -36.116 -36.116 14.097.852, 14.092.832 14.092.852 14.040.685 16.708.844 16.708.844 16.287.340 14264 347.240 13.143.721 13,143,.721 5.343.721 5.343,721 7.800.000 7.800.000 -36.116 -36.116 -36.116 14.097.852 14.092.852 14.092.852. 14.040.685 14.325.246 14.325.246 14.325.246 3.343.721 3.343.721 5.343.721 5.343.721 18.837.088 18.786.622 18.786.622 18.778.376

Pag.33 - lei- Credite bugetare Angajamente tol |capi-| ra- | pa / | ti- | ned Denumire indicator Credite de initiale definitive Angajamente | Angajamente Plati legale Cheltuieti angajament bugetare legale efectuate de platit efective tol |graf| Titlu | col | at A B 1 2 3 4 5 6 7=5-6 8 intretinere si functionare 16.230.420 17.630.000 14.040.685 14.040.683 14.040.685 18.778.376 20 05 Bunuri de natura obiectelor de inventar 60.000 52.167 52,167 52.167 8.246 20 05 30| Alte obiecte de inventar 60.000 52.167 52.167; 32.167 8.246 70 CHELTUIELI DE CAPITAL 164.000 5.000 5.000 5.000 3.000 50.466 71 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE 164.000) 5.000 5.000 5.000 5.000 50.466 7 Ol Active fixe 164.000 5.000 5.000 71 01 30| Alte active fixe 5.000 5.008 50.466 (inclusiv reparatii capitale) 164.000 5.000 3.000 5.000 5.000 50.466 8000 02 Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE 167,.031.475 159.704.803 8102 COMBUSTIBILI SI ENERGIE 62.978.000| 65.146.440 01 CHELTUIELI CURENTE 40.156.000; 62.142.894 40 TITLUL IV SUBVENTII 40.156.000 53.799.104 136.840.971 136.840.971 136.829.548 11.423 149.237.200 60.983.870 60.983.870 60.983.870 63.336.797 57.983.741 57.983.741 57.983.741 62.736.797 53.799.104 53.799.104 53.799.104 58.552.160 40 03 Subventii pentru acoperirea diferentelor de pret si tarif 40.156.000 53.799.104 53.799.104 53.799.104 53.799.104 58.552.160 55 TITLUL VI ALTE TRANSFERURI 8.343.790 4.184.637 4.184.637 4.184,637 4.184.637 55 ol A. Transferuri interne 3.343.790 4.184.637 4.184.637 4.184.637 4.184.637 7 CHELTUIELI DE CAPITAL 22.822.000, 3.003.546 3.003.546 3.003.546 3.003.546 600.000 71 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE 22.822.000 3.003.546 3.003.546 3.003.546. 3.003.546 600.000 71 0 Active fixe 22.822.000 3.003.546 3.003.546 3.003.546 3.003,546 600.000 71 01 01| Constructii 17.639.000. 1.223.780 1.223.780 1.223.780, 1.223.780 71 Ol 03) Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale 5.183.000 71 Ol 30| Alteactive fixe 600.000 (inclusiv reparatii capitale) 1.779.766 1.779.766 1.779.766 1.778.766 84 TITLUL XV PLATI EFECTUATE IN ANI PRECEDENTI SI RECUPERATE ÎN ANUL CURENT 3417 -3417 -3.417

Pag.34 - lei- Capi- tol Sub-! Pa-|Gru- capi-j ra-| pa / tot |eraf| Titlu ne+ at Denumire indicator Credite de angajament Credite bugetare înitiale definitive Angajamente bugetare Angajamente legale Plati efectuate Angajamente legale de platit Cheltuieli efective B T=5-6 8302 85 85 [i 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 01 oi 01 01 Ol oi 01 01 91 01 093 03 03 03 093 093 01 02 03 04 06 Titlul XV PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE ÎN ANUL CURENT Plati efectuate în anii precedenti si recuperate in anul curent AGRICULTURA, SILVICULTURA, SI VANATOARE CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL Cheltuieli salariale in bani Salarii de baza Salarii de merit Îndernnizatie de conducere Spor de vechime Sporuri pentru conditii de munca Alte sporuri Fond de premii Indemnizatii de delegare Contributii Contributii de asigurari sociale de stat Contributii de asigurari de somaj Contributii de asigurari sociale de sanatate Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale Contributii pentru concedii si 326.300 326.300) 192.300 124.300 72.008 5.000 7.000 15.000 13.360, 3.000 6.000 3.000 68.000 44.000 6.000 10.000, 3.000 326.300 326.300 192.300 "151,300 81.000 3.000 8.500 18.800 22.000 7.000 000 3.000 41.000 29.000 1.000 8.000 1.000 3.417 -3.417 312.667 312.667 192.300 131.300 81.000 3.000 5.500 18.800 22.000 7.000 8.000 3.000 41.000 25.000 1.000 8.000 1.000 -3.417 -3.417 312.667 312.667 192.300. 151.300 81.000 3.000 8.500| 18.800 22.000, 7.000 8.000. 3.000 41,000. 29.000 1.000 8.000, 1.000 3.417 -3.417. 301.244 301.244 181.196 142.652 50.506 2772 8,100 16.515 21.841 5.813 6.285 820 38.544 28.634 993 7.542 462 11,423 11.423 11.104 8.648 494 228 400 2.285 159 1.187 1715 2.180 2.456 366 458 538 298.295 298.295 177.460 138.916 18.584 2.615 7.985 16.452 20.553 5.622 6.285 820 38.544 28.634 993 1.542 462

Pag.35 - lei» Capi-i tol Sub-| Pa-|Gru- capi-j ra-| pa / tol |graf| Titlu ne3 at Denumire indicator Credite de angajament Credite bugetare nitiale definitive Angajamente bugetare Angajamente legale Plati efectuate Angajamente Cheltuieli legale de platit efective T=5-6 8 8402 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 Ol 20 Ol 01 oi 01 oi Ol 01 01 04 04 04 03 05 06 06 n" 13 01 02 03 04 08 09 30 01 04 01 Ol indemnizatii TITLUL II BUNURI SI SERVICI Bunuri si servicii Furnifuri de birou Materiale pentru curatenie Incalzit, iluminat si forta motrica Apa, canal si salubritate Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet Materiale si prestari de servicii cu caracter functional Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare Reparatii curente Medicamente si materiale sanitare Medicamente Dezinfectanti Bunuri de natura obiectelor de inventar Uniforme si echipament Deplasari, detasari, transferari Deplasari interne, detasari, transferari Carti, publicatii si materiale documentare Pregatire profesionala TRANSPORTURI CHELTUIELI CURENTE TITLUL II BUNURI SI SERVICII 5.000 134.000 81.000 7.000 9.000 3.000 2.000 13.000, 30.000 11.000 35.000 3.000 2.000 1.000 1.000 1.000, 9.000| 5.000 103.727.179 55.000.000 30.000.008, 2.000 134,000 66.000 7.000 9.000 5.000 2.000 13.000 15.000 11.000 20.000 3.000 2.000 1.000 1.000 1.000 30.000 30.000 5.000 5.000 94.232.063 81.436.000 47.300.000 2.000 120.367 61.650 6.997 8.596 8.997 1.992 5.919 14.875 10.874 19.816 2.817 1.935 962 27.035 27.035 8.949 75.544.434 62.876.251 28.690.251 2.000 120.367: 61.650 6.997 8.996 8.997, 1.992 8.919. 14875 10.874 19.816 2.817 1.955 962 27.035, 27.035 8.949 15.544.434 62.876.251 28.690.251 513 120.048 61.650; 6.997 8.996 8.997 1992 8.919. 14.875 10.874. 19.816 2.917 1.955 962 26.716 26.716 8.949 75.544.434 62.876.251 28.690.251 1.087 913 319 120.835 62437 1.784 8.996 8.997 1,992 8.919 14.875 10.874 19.816 2917 1.855 962 319 26.716 319 26.716 8.949 85.602.108 81.444.372 47.262.350

Pag.36 - lei- Capi-j Sub-/| Pa- toi | capi-j ra- foi |graf Gru- pa/ Titu Ar- col Ali ned at Denumire indicator Credite de angajament Credite bugetare initiale definitive Angajamente Angajamente bugetare legale Plati efectuate Angajamente Cheltuieli legale de platit efective 2 3 4 5 6 7=5-6 8 9902 20 40 40 70 n" 71 71 Ti n" n 84 35 85 03 01 01 01 01 01 01 01 02 03 30 Reparatii curente TITLUL IV SUBVENTII Subventii pentru acoperirea diferentelor de pret si tarif CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE Active fixe Constructii Masini, echipamente si mijloace de transport Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale) TITLUL XV PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE ÎN ANUL CURENT Titlul XV PLATI EFECTUATE IN ANI PRECEDENTI SI RECUPERATE ÎN ANUL CURENT Plati efectuate in anii precedenti si recuperate în anul curent DEFICIT ORDONATOR PRINCIPA E a Se ANI CIUHANDU 30.000.000. 25.000.000 25.000.000 48.721.179 48.727.179, 48.727.173, 2.100.000 11.480.690 500.000 34.346.489 41.300.000 34.186.000 34.186.000 12.746.063 12.746.063 12,746.063 7.075.320 5.148.610 522.333 28,690.251 28.690.251 34.186.000 34.186.000 34.186.000 34.186.000 12.746.063 12.746.063 12.746.063 12.746.063 12.746,063 12.746,063 1.015.120 7.075.120 5.148.610 5.148.610 522.333 522.333 -71.880 -77.880 -77.880 -11.880 -77.880 17.880 DIRECTOR ECONOMIC EC. SMARANDA HARACICU 28.690.251 34.186.000 34.186.000 12,746.063 12.748.063 12.746.063 7.075.126 5.148.610 522.333 -77.880 -77.880 -71.880 8.132.865: 47.262.350 34.182.022 34.182.022 4.157.736 4.157.736 4.157.736 4.157.736 -8.132.869 -8.132.869

TOTAL BUGET LOCAL CONTUL DE EXECUTIE AL IMPRUMUTURILOR EXTERNE 31122009 Pag. 1 - lei- Capi-/ Sub-| Pa- Gru- | Ar-| Ali- tol | capi- ra-| pa / | fi- | ne- Denumire indicator tol |graf Tiflu| col | at Credite bugetare Credite de initiale angajament definitive Angajamente Angajamente bugetare legale efectuate Angajamente Cheltuieli legate de platit efective 1 2 3 7=5-6 8 3006 CREDITE EXTERNE 6606 SANATATE 06 Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi oi Spitale generale 7006 LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA 03 Locuinte 30 Alte cheltuieli in domeniul locuintelor 83.750.000 80.000.000, 80.000.000 80.000.000, 3.750.000: 3.750.000 3.750.000 3.750.000 3.750.000 3.750.000 3.750.000

DETALIEREA CHELTUIELILOR - imprumuturi externe - 31122009 Pag. 2 - lei- Capi-| Sub- tol Pa- capi- tal ra- graf] Ar- col Ali- at Benunmire indicator Credite bugetare Credite de — — angajament initiale definitive Angajamente Angajamente Plai bugetare legate efectuate Angajamente Cheltuieli legale de platit efective A 1 2 3 7=5-6 8 *13 70 06 5006 6606 7006 20 01 20 20 20 20 70 7" N" "7 70 771 7" 71 01 20 20 20 02 24 24 01 01 01 01 24 24 01 01 01 01 CREDITE EXTERNE CHELTUIELI CURENTE TITLUL II BUNURI SI SERVICII Reparatii curente Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE Active fixe Construciii SANATATE CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE Active fixe Constructii LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA CHELTUIELI CURENTE TITLUL E BUNURI SI SERVICII Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor externc ORDONATOR PRR CPALDEE La „DR. ING, 3.750.000 3.750.006 83.750.000 3.750.000 3,750.000| 3.750.000 3.750.000 3.750.000 3.750.000 3.750.000 3.750.000 3.750.000 3.750.000, 3,750.000 80.000.000 80.000.000 80.000.000 80.000.000 80.000.000 80.000.000 80.000.000 80.000.000; 80.000.000 3.750.000 3.750.000 3.750.000) 3.750.000 3.750.000, 3.750.000 3,750,000 3.750.000 3.750.000, 3.750.000 CREDITE DIRECTOR ECO| VOMIC EC, SMARANDA VI

CONTUL DEE "UTIE AL FONDURILOR EXTERNE NERAMBURSABILE-VEN „Ri 31122003 Pag. 1 -lei- |Capi- [Sub- | Pa- |Gru- |Ar-| Ali- Prevederi Prevederi Drepturi constatate tol |capi-| ra- | pa / | ti- | ne- Denumire indicator bugetare bugetare Total, initiale definitive Incasari Stingeri pe Drepturi din anii din anul realizate alte cai constatate din care: precedenti curent decat incasari de incasat tol |grafiTitlu | col | at A B 1 2 3=4+5 4 3 5 7 8=3-6-7 0001 08 TOTAL VENITURI-NER AMBURSABILE 6.836.940 5.816.940| 1.143.131 893.946 249.185 978.088 165.043 0002 1 VENTIURI CURENTE 84.142 2900 C. VENITURI NEFISCALE 84.142 3000 Cl. VENITURI DIN PROPRIETATE 30.359 3108 VENITURI DIN DOBANZI 30.359 84,142 84.142) 84.142| 84.142 30,359 30.359: 30.359) 30.359 03 Alte venituri din dobanzi 30.359, 30.359) 30.359 3300 08 C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII 45402 3608 [DIVERSE VENITURI 49.402 49.402 49.402 49.402 49.402 50 Alte venituri 49.402 3708 TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT SUBVENTIILE 4.381 49.402 49.402, 4.381 4381 al Donatii si sponsorizari 4.381 4381 4.381 4100 08 IV. SUBVENTII 6.836.940 5.816.940 1.058.989 893.946 165.043 893.946 165.043 4408 DONATHK DIN STRAINATATE 6.836.940 5.816.940 1.058.989 893.946 165.043 893,946 165.043 di Donatii din strainatate 6.836.940 5.132.700 165.043 165.043) 165.043 01 Curente 6.766.940 5.662.700 165.043 165.043) 165.043 02 de capital 70.000 70.000| 02 De la guverne straine 723.593 723.593 723.593 01 curente 471.235 471.235 471.235 2 de capital 252.358 252,358 252.358 03 De la alte administrati 84.240 170.353 170.353 170.353 01 curente _ 84.240 170.353 170.353 170.353 ORDONATOR PRIN CIPAL DE CREDITE DIRECTOR ECONOMIC AM EA DR. ING GHEORGHE ȘIUHANDU EC. SMARAND AHARACICU

TOTAL BUGET LOCAL CONTUL DE EXECUTIE AL FONDURILOR EXTERNE NERAMBURSABILE-CHELTUIELI 31122009 Pag. 1 - lei- Capi- tol Sub- capi-i tol Pa- ra- graf] Gru- pa / Titlu Ar- tă col Ali- ned at Denumire indicator Credite bugetare Credite de — — angajament initiale definitive Angajamente bugetare Angajamente tegale Plati efectuate Angajamente legale de platit Cheltuieli efective B 1 2 3 4 5 6 71=5-5 8 5008 6508 6708 7008 9908 03 04 03 03 50 02 04 04 30 FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE INVATAMANT Invatamant prescolar si primar Invatamant primar Invatamant secundar Invatamant secundar superior CULTURA, RECREERE SI RELIGIE Servicii culturale Institutii publice de spectacole si concerte LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA Locuinte Alte cheltuieli in domeniul locuintelor Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale DEFICIT 6.836.940. 5.816.940 687.438, 1.037.938 687.438 1.037,938 687.438 1.037.938 1.000.000 1.000.000 1.000.000, 1.000,000 1.000.000 1.000.000 5.149.502 3.779.002 4.448.502 3.428.002 4.448.502 3.428.002 701.000 351.000 2.838.167 171.683 777.683 777.683 971.881 971.881 971.881 1.088.603 146.123 146.123 342.480 2.838.167 171.683 777.683 177.683 971.881 971.881 971.851 1.088.603 746.123 746.123 342.480 2.838.167 171.683 717.683 771.683 971.881 971.881 971.881 1.088.603 746.123 146.123 342.480 -1.860.079 1.860.079 2.428.835 677,564 3.432 3.432 674.132 674.132 142.871 742871 742.871 1.008.400 771.320 771.320 237.080

TOTAL BUGET LOCAL DETALIEREA CHELTUIELILOR - fonduri externe nerambursabile - 31122009 Pag. 2 - lei- Capi-| Sub-| Pa- |Gru- | Ar-| Ali- Credite bugetare Angajamente tol |capi-| ra-| pa/ | ti- | nel Denumire indicator Credite de initiale Angajamente Angajamente Plati Cheltuieli , angajament definitive legale tol |grafj Titlu; col] at bugefare legate efectuate de platit efective A B 1 2 3 4 5 6 7=5-6 8 *10 65 08 30 450 450 * 13 08 30 01 225 225 08 30 02 225 225 *14 0 30 01 Ol 225 225 % 30 02 01 225 225 5008 FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE 6.836.940 5.816.540 2.838.167 2.838.167 2.838.167 2.428.835 o CHELTUIELI CURENTE 6.486.940 3.466.940 2.533.278 2.533.227 2.533.278 2.411.484 10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 565.747 666.247 500.862 500.862 500.862 568.261 10 Ol Cheltuieli salariale in bani 536.568 636.568 471.510 471.510 411.510 538.909 10 01 01| Salarii de baza 137.662 137.662 137.662 137.662| 137.662 98.020 10 Ol 13| Indemnizatii de delegare 386.935 386.935 324.718 324718 324.718 429.427 10 01 30| Alte drepturi salariale in bani 11.971 111.971 9.130 9.130 9.130 11.462 10 03 Contributii 29.179 29.679 29.352 29.352 29.332 29.352 10 03 01| Contributii de asigurari sociale de stat 21.593 21.993 21.825 21.825 21.825 21.825 10 03 02| Contributii de asigurari de somaj 562 562 534 534| 534 534 10 03 03| Contributii de asigurari sociale de sanatate 5.722 5.822 5.786 5.786 5.786 5.786 10 03 04] Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale 320 320 292 a a e S a RI a a 10 03 06| Contributii pentru concedii si indemnizatii 982 982 913 915 915 915 20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 5.921.193. 4.800.693 2.032.416 2.032.416 2.032.416 1.843.223 20 o Bunuri si servicii 883.203 1.058.203 752.368 752.368 752.368 573.308 20 01 01| Fumituri de birou 3.106 716 716 716 716 20 01 08| Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 748

Pag. 3 -lei- Capi-| Sub-| Pa- |Gru- | Ar-| Ali. Credite bugetare Angajamente tol | capi-| ra-| pa/ | ti- | ned Denumire indicator Credite a initiale definitiva Angajamente | Angajamente Plati legale Cheltuieli Aangajameni tol |grafj Titlu| col] at Bu bugetare legale efectuate de platit efective A B 1 2 3 4 5 6 7=5-6 8 20 Q0l 09| Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 3.106 4.015 20 01 30| Altebunuri si servicii pentru intretinere si functionare 880.097 1.055.097 751,652 751,652 151.652 567.825 20 02 Reparatii curente 4.530.002| 3.509,502 1137471 1117471 1117471 1.082.243 20 03 Hrana 20 03 01| Hrana pentru oameni 4425 4.425 20 05 Bunuri de natura obiectelor de inventar 20 05 30| Alte obiecte de inventar 333 333 20 06 Deplasari, detasari, transferari 387.939 187.939 121.257 121.257 I = 5 4 a 145.266 20 06 01| Deplasari interne, detasari, transferari 603 20 06 02| Deplasari in strainatate 387.939 187.939 121.257 121.257 121,257 144.663 20 24 Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor 2.688 32.688 32.520 32,520 32.520 36394 20 24 01| Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe 2.575 32.575 32.520 32.520 32.520 36.394 20 24 02| Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne 17 13 20 30 Alte cheltuieli 117.361 12361 8.800 8.800; 8.800 1.254 20 30 30| Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 117.361 12.361 8.800 8.800 8.800 1254 30 01 Dobanzi aferente datoriei publice interne 225 225 30 01 01| Dobanzi aferente datoriei publice interne directe 225 225 30 02 Dobanzi aferente datoriei publice externe 225 225 30 02 01| Dobanzi, aferente datoriei publice externe directe FR a & a &

Pag. 4 - lei- Capi-j Sub-| Pa-|Gru-| Ar-| Ali Credite bugetare Angajamente tol | capi- ra-| pa / | ti- | ned Denumire indicator Credite de initiale definitive Angajamente Angajamente Plati Cheltuieli angajament legale , tol |graf| Tiflu| col | at bugetare legale efectuate de platit efective A B 1 2 3 4 5 6 1=5-6 8 7» CHELTUIELI DE CAPITAL 350.000 350.000 71 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE 350.000 350.000 304.885 304.889 304.889 17.351 304.889 304.889 304.885 17351 71 01 Active fixe 350.000 350.000 304.889 304.889 304.889 17351 71 01 03| Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale 71 01 30| Alteactive fixe 5.795 (inclusiv reparatii capitale) 350.000 350.000 304.889 304.889 304.889 7.556 6508 INVATAMANT 687.438 1.037.938 Ol CHELTUIELI CURENTE 687.438 1.037.938 71.83 771.683 171.683 667.769 10 TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL 76.247 176.747 11.445 111.683 771.683 771.683 671.564 11.445 11.445 118.486 10 oi Cheltuieli salariale in bani 74.168 174.168 9.130 5.130 9.130 116171 10 01 13| Indemnizatii de delegare 62.197| 62.197 104.709 10 01 30| Alte drepturi salariale in bani 11.971 111.971 9.130 9.130 9.130 11.462 10 03 Contributii 2.079 2.579 2.315 = = ci 2.315 2315 10 03 01| Contributii de asigurari sociale de stat 1,457 1.857 1.689 1.689 1.689 1.689 10 03 02| Contributii de asigurari de somaj 74 74 46 46 16 46 10 03 03| Contributii de asipurari sociale de sanatate 411 sil 475 475 475 475 10 03 04| Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale 55 55 27 27 27 10 03 06| Contributii pentru concedii si indemnizatii 82 2 7 7 78 20 TITLUL IE BUNURI SI SERVICII 611.191 861.191 166.238 766.238 766.238 549.283 20 01 Bunuri si servicii 103.203 628.203 603.661 603.661 603.661 361.611 20 01 01| Fumituri de birou 3.106 716 n6 716 716 20 01 08| Posta, telecomunicatii, radio, tv,

Pag. 5 -lei- Capi-| Sub-| Pa-|Gru-| Ar-| Al Credite bugetare Angajamente PRURIT Credite de ta Angajamente Angajamente Plati ieli tot | capi-j ra-| pa / | ti- | ned Denumire indicator tii ri paj gaj Cheltuieli p p angajament înitiale definitive legale tol igrafi Titlu col | at bugetare legale efectuate de platit efective 7=5-6 8 internet 748 20 01 09| Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 3.106 4.013 20 01 30| Altebunuri si servicii pentru întretinere si functionare 100.097 625.097 602.945 602.945 602,945 356.132 20 03 Hrana 4425 20 03 01| Hrana pentru oameni 4.425 20 05 Bunuri de natura obiectelor de inventar 20 05 30| Alte obiecte de inventar 333 333 20 06 Deplasari, detasari, transferari 387.939 187.939 121.257 121.257 121.257 145.266 20 06 01| Deplasari interne, detasari, transferari 603 20 06 02| Deplasari în strainatate 387.939 187.939 121.257 121.257 121.257 144.663 20 24 Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor 2.688 32.688 32.520 32.520 32.520 36.394 20 24 01| Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe 2.575 32.575 32.520 32.520 32.520 36.394 20 24 02| Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne 113 113 20 30 Alte cheltuieli 117.361 12,361 8.800 8.800; 8.800 20 30 30| Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 117.361 12361 8.800 8.800 8.800 1.254 70 CHELTUIELI DE CAPITAL N" TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE 71 OI Active fixe 71 Ol 03| Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale 9.195 6708 CULTURA, RECREERE SI RELIGIE 1.000.000| 1.000.000 971.881 971.881 971.881 742.871 oi CHELTUIELI CURENTE 720.000 720.000 719.523 719.523 719.523 742.871

Pag. 6 - lei- Capi- tol Sub- capi-| tol Pa- ra= graf, Gru- Ar- pa/ | ti- Titlu | col ned at Denumire indicator Credite de angajament Credite bugetare initiale definitive Angajamente bugetare Angajamente legale Plati efectuate Angajamente Cheltuieli legate de platit efective B 7=5-6 8 7008 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 20 20 20 70 " N 7 01 20 01 91 01 03 03 93 03 03 03 01 01 oi 91 01 13 01 02 03 04 96 30 30 TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL Cheltuieli salariale in bani Salarii de baza Îndenmizatii de delegare Contributii Contributii de asigurari sociale de stat Contributii de asigurari de somaj Contributii de asigurari sociale de sanatate Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale Contributii pentru concedii si indemnizatii TITLUL E BUNURI SI SERVICII Bunuri si servicii Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare Reparatii curente CHELTUIELI DE CAPITAL, TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE Active fixe Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale) LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA CHELTUIELI CURENTE TITLUL i BUNURI SI SERVICI 489.500 462.400 137,662 324.738 21.100, 20.136 488 5311 265 900 230.500 149.000 149.000! 81.500 280.000 280.000! 280.000 280.000 3.149.502 5.079.502 5.079.502 489.500 462.400 137.662 324.738 27.100 20.136 488 5311 265 900 230.500 149.000 149.000 81.500 280.000 280.000 280.000 280.000 3.779.002 3.709.002 3.709.002 489.417 462.380 137,662 324.18 27.037 20.136 488 5311 265 837 230.106 148.707 148.707 81.399 252.358 252.358 252.358 252.358 1.088.603 1.036.072 1.036.072 489.417 462.380. 137.662 324.718 27.037 20.136 488 5311 230.106 148.707 148.707, 81.399 252,358 252.358 232.358 252.358 1.088.603 1.036.072 1.036.072 489.417 137.662 324.718 27037 20.136 488 5311 837 230.106 148.707: 148.707 81.399 252.358 252.358 252.358 252.358 1.088.603 1.036.072 1.036.072 449.775 422.738 98.020 324.718 27.037 20.136 488 5311 837 293.096 211.697 211.697 81.399 1.008.400 1.000.844 1.000.844

Pag. 7 - lei- Capi- Gru- pa/ Titlu Denumire indicator Credite bugetare Credite de angajament initiale definitive Angajamente bugetare Angajamente Angajamente legale legale de platit efectuate Cheltuieli efective 20 70 71 N" " 01 01 92 Ol 01 Bunuri si servicii Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare Reparatii curente CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE Active fixe Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale) DEFICIT ORDONA rox RSC L be CREDITE RS art 631.000 631,000 4.448.502 70.000 70.000 70.000) 70.000 281.000 281.000 3.428.002 70.000 70.000 70.000 70.000 1.036.072 52.531 52.531 52.531 32.531 DIRECTOR ECONOMIC EC. SMARANDA 1.036.072 52.531 52.533 -1.860,079 1.860.079 CICU 1.000.844 7.556 7.556 7.556 7.556

TOTAL BUGET LOCAL CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL - VENITURI 31122009 Pag. 1 - lei- |Capi- tal Sub- capi-| ra- tol igraf;Titiu Pa- iGru- pa / ne-| Denumire indicator at Prevederi bugetare initiale Prevederi „bugetare definitive Drepturi constatate Total, din care: din anii precedenti din anul curent Incasari Stingeri pe realizate alte cai decat incasari Drepturi constatate de incasat 3=4+5 8=3-6-7 * 02 0001 0002 1510 2900 3000 3010 3300 3310 36 10 01 10 05 06 08 50 10 03 97 08 13 14 10 92 05 TOTAL VENITURI-VENITURI 1 VENITURI CURENTE TAXE PE SERVICII SPECIFICE Impozit pe spectacole C. VENITURI NEFISCALE Cl. VENITURI DIN PROPRIETATE VENITURI DIN PROPRIETATE Venituri din concesiuni si inchirieri Venituri din cota-parte transferata din tarifele de utilizare a spectrului Venituri din dividende Venituri din dividende varsate de alti platitori Alte venituri din proprietate C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII ST ALTE ACTIVITATI Taxe si alto venituri in invatamant Venituri realizate cu ocazia participarii la actiuni sub egida organizatiilor internationale Venituri din prestari de servicii Contributia de intretinere a persoanelor asistate Contributia elevilor si studentilor 21.128.850 21.128.420 848.440 548,440 20,279.980 3.047.940 3.047.940: 2.948310 14.637, 95.630 17.232.040 15.287.590 2.384.160 133.830 33.177.080 30.670.730 548.420 848.420 29.822.310 3.061,940 3.061.940 2.962.310 14.631 99.630 26.760.370 15.753.420 2.384.160 133.830 401 27.302.474 16.774.732 16.774.732 1.654.009 1.654.009, 1.547.820, 101,815 41.502 41.502 64.687 15.120.723 12.469.986 1.797.951 4.098 505,922 412 256.717 256.717 256.717 86.235 86.235 56235 170.482 158.206 5.636 401 27.045.757 16.518.015| 16.518.015 1.567.774 1.567.774 1.461,585| 101.815 41.502 41.502 64.687 14.950.241 12.311.788 1.797.991 4,098 500.286 401 22.143.562 36.667 16.461.173 36.667 16.461.173 36.667 1.569.519 1.569.519 1.463.330, 101,815 41,502 41.502 64.687 14.891.654 35.667 12.289.416 1.783.878 4.098 505.922 276.892 276.892 84.490 84.490 84.490 192.402 180.570 14.113

Pag. 2 - lei- Capi- tol Sub- capi- tol Denumire indicator Prevederi bugetare initiale Prevederi „bugetare definitive Drepturi constatate Total, din care: din anii precedenti din anul curent Incasari Stingeri pe realizate alte cai decat incasari Drepturi constatate de incasat B 2 3=4+15 5 8=3-6-7 3310 3410 3510 3610 3710 13 16 17 19 30 30 50 50 oi 30 pentru internate, camine si cantine Contributia pentru tabere si turism scolar Venituri din valorificarea produselor obtinute din activitatea proprie sau anexa Venituri din organizarea de cursuri de calificare si conversie profesionala, specializare si perfectionare Venituri din serbari si spectacole scolare manifestari culturale, artistice si sportive Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE, ELIBERARI PERMISE Alte venituri din taxe administrative, cliberari permise AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI Alte amenzi, penalitati si confiscari DIVERSE VENITURI Alte venituri TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT SUBVENTELE Donatii si sponsorizari Alte transferuri voluntare 10.086.650 89.740 2.140 2.591.070 449.100, 449.100 350 350 926.110 926.110 568.890 548.890! 20.000 10.086.650 89.740 2.140 3.056.900 1.186.920 1.186.920 350 350 8.812.294, 8.812.290 1.007.394, 987.390 20.000 8.564.659 7.353 37.918 26.277. 303.075 1.233.732 1.227.092 1.227.092 269.137, 269.137 500.432: 500,432 654.076 612.616 41.460 24.862 80.240 47.468 3.479 349 8.797 8.797 8.539.797 71.353 17.918 26.277 222.835 1.186.264 1.227.092 1,227.092| 269.137 269.137 496.953| 496.953 645.279 603,819) 41.460 8.541.792 7353 37.918 26.277 214.482 1.178.735 1.227.092 1.227.092 269.137 269.337 492.451 492.451 613.558 36.667 572.898 36.667 40.660 22.867 88.593 54.997 1981 7.981 3.851 3.051 800

Capi- tol Sub- tal Pa- capi-| ra- grafi Gru- pa / Titu AT- col ne- at Denumire indicator Prevederi bugetare înitiale Prevederi „bugetare definitive Drepturi constafate Total, din care: din anii precedenti din anul curent Incasari realizate Pag. 3 - lei — Stingeri pe Drepturi alte cai constatate decat incasari de incasat B 3=4+5 7 8=3-6-7 3900 3910 4100 4310 10 01 50 10 09 ÎL VENITURI DIN CAPITAL, VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR. BUNURI Venituri din valorificarea wnor bunuri ale institutiilor publice Alte venituri din valoarea unor bunuri IV. SUBVENTII SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII Subventii pentru institutii publice e i 430 430 430 AL DE CREDITE 490 490 490 2.505.860, 2,505,860| 2.505.860| 679 6 E) 10.527.063 10.527.063, 10.527.063 679) 679| 679| 10.527.063 10.527.063 10.527.063 579 679; 69 5.681.710; 5.681.710) 5.681.710| 4.845.353 4.845.353 4.845.353 DIRECTOR ECONOMIC EC. SMARANDA HARACICU

TOTAL BUGET LOCAL CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL - CHELTUIELI 31122009 Pag. 1 - lei- Sub- tol | capi-| tol Pa-|Gru- | Ar- ra-| pa / | ti graf Titlu| col Denumire indicator Credite de angajament Credite bugetare initiale definitive Angajamente bugetare Angajamente legale Plati efectuate Angajamente legale de platit Cheltuieli efective 3 4 3 6 8 *02 68 5010 5410 10 6510 03 04 05 1 6710 93 sa 6810 05 10 06 01 02 03 03 04 04 06 TOTAL CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor INVATAMANT Invatamant prescolar si primar Invatamant prescolar Invatamant primar Invatamant secundar Invatamant secundar superior Învatamant profesional Invatamant postliceal Servicii auxiliare pentru educatie Internate si cantine pentru elevi CULTURA, RECREERE SI RELIGIE Servicii culturale Institutii publice de spectacole si concerte Case de cultura Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA Asistenta sociala în caz de boli si invaliditati Asistenta sociala în caz de învaliditate 21.128.850 447.000 447.000 19.833.350 9.392.520, 6.529.736 2.862,784 6.796.005 5.757.531 1.038.474 1.003.602 2.641.223 2.641.223 548.500 728.500 728.500| 120.000 2.590.000 33.177.080 8.986.840 8.986.840 19.833.910 9.392.320 6.529.736 2.862.584 6.383.264 3.344.590 1.038.674 1.141.980 2.916.346 2.916.346 1.510.000 1.390.000 890.000 500.000 120.000 2.846.330 256.330 256.330 1.462.637 20.841.113 4.209,704 4.209.704 14.325.529 5.906,706 4.597.866 1.308.840 4.475.665 3.640.546 835.19 1.026.912 2.516.246 2.516.246 643.308 643.308 643.308 1.662.572 199.935 199.935 1.462.637 20.841.113 4.209.704 4.209.704 14.325.529. 5.906.706: 4.597.866 1.308.840. 4.475.663. 3.640,546: 835.119 1.026.912 2.516.246 2.916.246 643.308 643.308 643.308 1.662.572, 199.935 199.535 1.462.637 20.655.021 4.076.129 4.076.129 14.273.812) 5.884.986 4.581.237 1303.749 452.535 3.621.537 830.998 1.018.245 2.916.246 2.916.246 543.308 643.308 643.308 1.662.572, 199.935 199.935 186.092 133.575 133.575 1.462.637 20.218.923 4.118.492 4.118.492 13.954.591 5.866.532 4.581.237 1.285.295 4.178.635 3.417.839 160.796 1.013.565 2.895.859 2.895.859 496.238 496.238 496.238 1.649,602 186.965 186.965

Pag. 2 - lei- Capi-| Sub-| Pa-|Gru- | Ar-| Ali] Credite bugetare Angajamente tar i n sarma farma fi i tol | capi- ra-| pa/ | ti- | ned Denumire indicator Credite de Înttiaie Angajamente Angajamente Plai tegale Cheltuieli angajament tol |graf Titlu| col | at bugetare legale efectuate de platit efective A B 1 2 3 4 5 6 T=5-6 8 6810 50 Alte cheltuieli în domeniul asigurari- lor si asistentei sociale 9810 EXCEDENT 2.590.000 1.462.637 1.462.637 1.462.637 1.462.637 1.488.541 -1.488.541 1.488.541

TOTAL BUGET LOCAL DETALIEREA CHELTUIELILOR INSTITUTII PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL 31122008 Pag. 3 - lei- Capi-| Sub- tol | capi-i tal Pa- ra- graf Gru- pa / Titlu Ar- col Ali ne Denumire indicator Credite bugetare Credite de initiale angajament definitive Angajamente bugetare Angajamente legale Plati efectuate Angajamente legale de plafit Cheltuieţi efective A *09 65 * 10 *13 5010 10 10 10 79 80 80 01 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 190 10 10 10 10 30 01 01 01 0i N 01 ol ol Ol 01 01 01 01 01 01 01 02 02 02 12 13 16 30 01 06 TOTAL CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII CHELTUIELI CURENTE TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL Cheltuieli salariale in bani Salarii de baza Salarii de merit Îndernnizatie de conducere Spor de vechime Sporuri pentru conditii de munca Alte sporuri Ore suplimentare Fond de premii Prima de vacanta Fond pentru posturi ocupate prin cumul Fond aferent platii cu ora Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii Indemnizatii de delegare Alocatii pentru locuinte Alte drepturi salariale in bani Cheltuieli salariale in natura Tichete de masa Tichete de vacanta 21.128.850 33 20.381,935 31 2.674.385 8 2.096.809 17 315.324 1 24,838 5.350 53.930 9,534 96.724 2, 18.048 58.318 20.000 269.313 774.981 205.071 29.213 20 211.875 177.080 794.895 985.133 252.803 306.005 66.200 10.389 249.352 11.190 433.928 356.053 920.020 302.000 236.722 721.206 266.450 89.797 250 223,200 20.100 1.500 12.600 20.841.113 20.632.089 5.211.158 4.109.715 1.203.800 46.741 49.359 203.701 8.198 1.222.445 103.081 238.242 59.635 230.103 475.202 109.721 44.446 115,041 19.980 7.380 12.600 20.841.113 20.632.089 5.211.158 4.109.715 1.203.800 46.741 49.359 203.701 230.103 475.202 109.721 446 115.041 19.980. 1.380 12.600 20.655.021 20.445.997 5.063.683 3.993.881 1.134.889 44,055 46.394 191.444 8.198 1.199.860 103.081 238.156 59.635 230.103 472.572. 106.336 44.445 114,712 19.980 7.380 12.600 186.092 186.092 147.473 115.834 68911 2.686 22.583 56 2.630 329 20.218.923 18.758.810 5.055.507 3.988.374 1.138.085 44.697 47.198 193.161 82% 1.201.801 96.834 231.043 60.440 229.146 469.972 108.125 43.581 116.016 19.980 7.380 12.600

Pag. 4 -lei- 5 Capi- tel Sub- capi-| tol Pa-|Gru- ra- | pa/ graf] Titlu ti- col at Denumire indicator Credite de angajament Credite bugetare initiale definitive Angajamente bugetare Angajamente legale Plati efectuate Angajamente egale de platit Cheltuieli efective 3 4 5 6 7=5-6 8 10 10 10 10 10 10 10 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 093 93 03 03 03 03 03 01 01 91 oi 91 01 01 Ol 01 01 01 91 02 03 04 06 07 0 30 Contributii Contributii de asigurari sociale de stat Contributii de asigurari de somaj Contributii de asigurari sociale de sanatate Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale Contributii pentru concedii si indemnizatii Contributii la Fondul de garantare a creantelor salariale TITLUL II BUNURI SI SERVICII Bunuri si servicii Furnituri de birou Materiale pentru curatenie Încalzit, iluminat si forta motrica Apa, canal si salubritate Carburanti si lubrifianti Piese de schimb Transport Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet Materiale si prestari de servicii ca caracter functional Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare 571.57 376.298 34755 112.287 21.342 29.854 3.000. 17.595.862 4391.242 369.399 306.655 449.897, 168.302 70.960 29.520 60.044 163.826 432.362 2.340.271 1.712.252 1.149.237 85.594 340.088 46.978 90.355 20.118.052 5.009.277 416.714 380.250 596.409 217.845 95.738 52.893 14,284 246.735 510.640 2.357.709 1.081.463 811.242 19.439 206.915 1.522 36.345 13.930.236 4.154,762 401.835 315.505 456.824 134.073 61.395 13.160 38.075 182.378 436.595 2.114.922 1.081.463 811,242 19.435. 206.915 7.522 36.345 13.930.236 4.154.762 401.835 315.503 456,824 134.073 61.385 13.160 38.075 182.378 436.595 2.114.922, 1.049.824: 787.355 18.872 200.893 7.346 35.358 13.891.617 4.133.371 396.035 315.505 456.824 134.073 61.395 13.160 38.073 181.984 436.595, 2.099.721 31.639 23.887 567 176 987 38.619 21.391 5.796 394 15.201 1.047.153 189.059 18.836 200,514 6.991 31.753 13.208.840 3.887.925 393.440 311.403 436.514 133.187 59.069 13.635 41.216 183.667 426.076 1.887.718

Pag. 5 - lei- Capi- tol Sub- capi. tol Pa-|Gru- ra-| pa/ graf Ar- col Ali ne at Denumire indicator Credite de angajament Credite bugetare initîale definitive Angajamente bugetare Angajamente legale Plati efectuate Angajamente Cheltuieli legale de platit efective m 20 20 20 20 20 03 03 03 04 04 04 04 05 05 05 05 06 06 06 09 11 12 13 14 16 23 27 91 02 01 03 30 Ol 02 Reparatii curente Hrana Hrana pentru oameni Hrana pentru animale Medicamente si materiale sanitare Medicamente Materiale sanitare Dezinfectanti Bunuri de naiura obiectelor de inventar Uniforme si echipament Lenjerie si accesorii de pat Alte obiecte de inventar Deplasari, detasari, transferari Deplasari interne, detasari, transferari Deplasari in strainatate Materiale de laborator Carti, publicatii si materiale documentare Consultanta si expertiza Pregatire profesionala Protectia muncii Studii si cercetari Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale Tichete cadou 320.431 9.708.223. 3.703.523 4,700 2323 1.944 239 140 2.195.081 21.837 58.626 2.114.618 231.593 166.826 84.767 8.768 43.289 160.000 87.183 32.499 69.394 485.431 9.741.893 9.738.593 3.300 6723 5.244 1.339 140 2.300.004 22437 58.626 2.218.941 476.923 342.756 134,167 8.768 71.499 159,552 140.183 58.299 200 5.000 28.494 356.986 1.391.653 1.389.520 2.133 4.897 4.015 882 704.864 4% 11.357 693,037 242.912 140.634 192.278 803 15.113 878 75.601 15.066 100 22.050 356.986 1.391.653 7.389.520 2.133 4.897 4.035 882 704.864 470 11.357 693.037 242.912 140.634 102.278: 803 1313 878! 75.601 15.066 100 22.050 336.986 7.375.024 7.372.891 2.133 4.897 4.045 882 104.864 470 11.357 693.037: 242.512 140.634 102.278 803 15.113 878; 73.601 14.751 100 22.050: 372.947 16.629 1373.203 16.629 1.370.862 2341 6.07% 5.196 882 283.746 283.746 237.672 146.617 91.055 859 3.551 878 15.07% 315 14.751 100 22.050

Pag. 6 - lei- Capi- tol Sub-. capi-i tol Pa- Ta- graf Gru- | Ar- pa/ Titlu | col Ali- ne+ at Denumire îndicator Credite de angajament Credite bugetare initiale definitive Anpajamente bugetare Angajamente legale Plati efectuate Angajamente legale de platit Cheltuieli efective 3 20 57 57 57 57 57 59 59 70 71 "1 7” n" "7 n" 7" 30 30 30 30 30 30 30 01 oi 01 Qi 01 Ol 03 01 02 093 04 06 30 01 92 04 01 02 03 30 Alto cheliuieli Reclama si publicitate Protocol si reprezentare Prime de asigurare non-viata Chirii Prestari servicii pentru transmiterea drepturilor Alte cheltuieli cu bunuri si servici TITLUL VII ASISTENTA SOCIALA Ajutoare sociale Ajutoare sociale in numerar Ajutoare sociale in natura Tichete cadou acordate pentru cheltuieli sociale THITUL KX ALTE CHELTUIELI Burse CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE Active fixe Constructii Masini, echipamente si mijloace de transport Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale) Reparatii capitale aferente activelor 325.836 500 2.800 1.356 22.324 11.740 287.916 111.128 111.128 387. 9.871 100.870 560 560 746.915, 146.915 741.915 2.800 159.776 318.881 260.458 1.624.806 700 13.000 3.356 16.524 829.640 155.586 2.690.128 2.690.128 2.590.387 8.871 30.870 1.560 1.560 1.382.185 1.382.185 1.377.185 2.900 281.676 778.461 314.148 944.507 shi 5.966 7.095 11.407 656.893 262.535 1.489.589 1.489.589 1.462.737 5775 21.077 1,106 1.106 209.024 209.024 209.024 1.436 55.769 65.823 85.996 944.507. 611 5.966 7.095: 11.407 636.893 262.535 1.489.585 1.489.589. 1.462.737 5.775 21.077 1.106 1.106 209.024 209.024. 209.024 1.436 55.769 65.823 85.996 944.223 327 5.966 1.095 11.407 656.893 262.535 1.489.589: 1.489.589 1.482.737 5.775 21.077, 1.106 1.106 209.024 209.024 209.024 1.436 55.769. 65.823 85.996| 929.966 327 6.0i1 8.129 11.407 636.893 247.199 1.493.357 1.493.357 1.462.737 6.651 23.569 1.106 1.106 460.113 460.113 460.113 2.477 169.626 215448 72492

Pag. 7 - Iei Capi- tol Sub-: capi-| fol Pa- ra- graf Gru- pa / Titlu Ali- nei at Denumire indicator Credite de angajament Credite bugetare initiale definitive Angajamente bugetare Angajamente legale Plati efectuate Angajamente legale de platit Cheituieli efective n 71=5-6 5410 80 Ol 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 30 01 01 01 01 01 01 Ol Ol 01 Ol ol Ol 02 02 03 03 03 03 03 oi 02 03 04 06 07 08 09 13 30 06 91 02 03 04 fixe Alte imprumuturi ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE CHELTUIELI CURENTE TFILUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL Cheltuieli salariale in bani Salarii de baza Salarii de merit Indemnizatie de conducere Spor de vechime Alte sporuri Ore suplimentare Fond de premii Prima de vacanta Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii Îndemnizatii de delegare Alte drepturi salariale in bani Cheltuieli salariale în natura Tichete de vacanta Contributii Contributii de asigurari sociale de stat Contributii de asigurari de somaj Contributii de asigurari sociale de sanatate Contributii de asigurari pentru 5.000 447.000| 321.000 175.000 130.000 30.000 7.000 7.000 26.000 10.000, 20.000 10.000 10.000, 10.000 45.000. 10.000 11.000 10.000 5.000 8.986.840 8.225.570 6.436.270 5.270.840 958.600 51.000 60.000 198.000 2.367.820 325.360 862,320 302.000 57.520 24.790 63.430 12.600 12.600 1.132.830 748.840 66.750 237.080 4.209.704 4.181.815 3.336.559 2.617.277 857.846 33.995 39.241 152.785 1.207.999 74.617 188.552 59.635 243 156 2.208 12.600 12.600 706.682 532.539 277 136.104 4.209.704 4.181.815 3.336.559 2.617.277 857.846 33.995: 39.241 152.785 1.207.999 74.617 188.552 59.635 12.600 12.600 706.682 136.104 4.076.129 4.048.240: 3.203.693 2.512.890 193.647 31.309 36.276 140.833 1.185.414 74617 188.552 59.635 511.032 12.267 130.676 133.575 133.575 132.866 104.387 64.199 2.686 2.965 11.952 22.585 28479 5.503 4.118.492 4.029.671 3.197.993 2.506.182 789411 31.969 37.080 141.949 1.187.134 67.863 188.534 59.635 243 136 2.208 12.600 12.600 679.211 512.701 12.234 130.315

Pag. 8 - lei- Capi- tol Sub-i capi-| toi ra- graf] Gru- pa/ Titlu Ali- ne+ Benumire indicator at Credite bugetare Credite de initiale angajament definitive Angajamente bugetare Angajamente legale Plati efectuate Angajamente legale de platit Cheltuieli efective B 1=5-6 10 10 20 20 20 20 20 20 20 20 03 Ol Ol 01 01 ot 01 01 ol ol 01 01 05 05 05 06 06 11 accidente de munca si boli profesionale 06| Contributii pentru concedii si indemnizatii 07| Contributii la Fondul de garantare a creantelor salariale TITLUL II BUNURI SI SERVICII Bunuri si servicii 01| Fumnituri de birou 02| Materiale pentru curatenie 03| Incalzit, iluminat si forta motrica 04| Apa, canal si salubritate 05| Carburanti si lubrifianti 06| Piese de schimb 07| Transport 08| Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 09| Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 30| Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare Reparatii curente Bunuri de natura obiectelor de inventar 01 | Uniforme si echipament 30| Alte obiecte de inventar Deplasari, detasari, transferari 01| Deplasari interne, detasari, transferari Carti, publicatii si materiale 5.000 6.000 3.000 146.000: 73.000 10.000| 12.000 10.000 10.000 10.000 21.000 20.000 20.000 29.000 29.000 34.100 66.060 1.789.300 524.420 79.990 40.008 83.430 43.000 16.800 25.000 8.000 15.950 53.030 99.220 32.000 103.67 1.600 102.070 94.930 94.930 21.094 845.256 140,435 19.999 4.257 18.563 73521 10.013 577 16.143 19.11 11,336 2.846 2.846 4.168 21.094: 845.256 140.435 19.999 4.257 18.563 1.521 10.013 577 16.143 19.11 11.336 2.846 2.846 4.013 a a a 844,547 140.041 19.999 4.257 18.563 1.521 10.013 577 13.749 19.111 11.336 2.846 2.846 153 879 709 394 394 1727 20234 831.678 143.500 18.401 4.257 15.398 6.633 1260 1,677 14.265 23.562 390 2.846 2.846

Pag. 9 -lei- tol Sub- capii tal Pa- ra- graf ne at Denumire indicator Credite de angajament Credite bugetare nitiale definitive Angajamente bugetare Angajamente legale Plati efectuate Angajamente egale de platit Cheltuieli efective T=5-6 6510 20 20 20 20 20 20 70 7 n" 71 7" 7" 01 10 10 19 10 13 14 25 30 30 30 30 01 01 01 01 01 01 01 06 30 03 30 01 02 documentare Pregatire profesionala Protectia muncii Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni În reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale Alte cheltuieli Protocol si reprezentare Prestari servicii pentru transmiterea drepturilor Alte cheltuieli cu bunuri si servicii CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE Active fixe Masini, echipamente si mijloace de transport Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale) INVATAMANT CHELTUIELI CURENTE TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL Cheltuieli salariale in bani Salarii de baza Salarii de merit 2.000 10.000 12.000, 10.000, 2.000 126.000 126.000 126.000 42.000 20.000 19.833.350 19.362.435 2.360.385 1.827.809 285.324 17,838 31.310 51,000 42.000 5.000 904.970 7.000 827.300 10.670 761.270 161.270 761.270 164.000 524,580 12.690 19.833.910 19.362.995 2.360.385 1.793.463 347.403 15.200 2.400 4.234 44 683,694 654.914 28.780 27.889 27.889 21.889 25.545 2.344 14.325.529 14.192.796 1.766.210 1.384.049 345.954 12.746 44 683.694 654.914 28.780: 27.889 27.885 27.889 25.545 2.344 14.325.529 14.192.796 1.766.210 1.384.049. 345.954 12.746 2,400 3.919 44 683.694 654.914 28.780 27.885 27.889 27.889 25.545 2344 14.273.012 14.140.279 1.751.603 1.372.602 341.242 12.746. 315 52.517 52.517 14.607 11447 4712 2.400 3.318 “4 678.312 654.914 23.398 88.821 88.821 88.821 10516 35.130 23.175 13.954.591 13.628.542 1.751.811 1.376.589 348.674 12728

Pag.10 -lei- Gru-|Ar-| All Credite bugetare Angajamente ned Denumire indicator Credite de Înftiale Tefinitive Angajamente | Angajamente Plati legate Cheltuieli angajament tol |grafi Tiflu| col | at bugetare legale efectuate de platit efective tol | capi-| ra- A B 1 2 3 4 CA m wo wm 10 Ol 03| îndemnizatic de conducere 9.350 10.389 10.118 10.118 10.118 10.118 10 Ol 04| Sporde vechime 46.930| 51.352 50.916 50.516 50.611 305 51212 10 Ol 05| Sporuri pentru conditii de munca 9.534 11,190 8.198 s.198 8.198 3.275 10 01 06| Alte sporuri 710.724 66.109 14.446 14.446 14.446 14.667 10 01 07| Ore suplimentare 18.048 30.693 28.464 RI 8.464 28.464 28.971 10 01 08| Fond depremii 48.318 51.700 44.310 44310 44.224 86 37.129 10 01 09| Prima de vacanta sos 10 01 10| Fond pentru posturi ocupate prin cumul 269.313 236.722 230.103 230.103 230.103 229.146 10 Oi 11| Fond aferent platii cu ora 721.206 415.202 475.202 472.572 2.630 469.972 10 01 12| Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii 129.571 119.930 72.404 72.404 69.019 3.385 70.808 10 01 13| Indemnizatii de delegare 5.713 6.507 4.662 4.662 4.662 3797 10 Qi 16| Alocatii pentru locuinte 290 290 10 1 30) Alte drepturi salariale in bani 141.873 124.70 86.526 86.526 86.197 329 90.287 10 02 Cheltuieli salariale în natura 7.500 7380 7.380 7380 7.380 10 02 01| Tichete de masa 1.500 7280 1380 7350 2350 10 03 Contributii 532.576 559.422 374.781 374.781 371.621 3.160 367.942 10 03 01| Contributii de asigurari sociale de stat 366.298 400.397 278.703 278.703 276.323 2.380 216.358 10 03 02| Contributii de asigurari de somaj 23.795 18.844 6.662 6.662. 6.605 57 6.602 10 03 03| Contributii de asigurari sociale de sanatate 102.287 103.008 70,811 7OSII 70.217 504 20.195 10 03 04, Contributii de asigurari pentru - accidente de munca si boli profesionale 16.342 12.878 3.354 3.354 3.333 a 3.264 10 03 06| Contributii pentru concedii si indemnizatii 23.854 24295 15.251 15.251 15.143 108 11.519 20 TITLUL HI BUNURI SI SERVICII 16.935.362 16.935.922 12.398.528 12.398.528 12.360.618 37.310 11.844.805

Pag.11 - lei- Capi-i toi Sub- capi- tol Pa- ra- graf| Gru- pa/ Titiu Ali- ned Denumire indicator at Credite de angajament Credite bugetare definitive Angajamente bugetare Angajamente legale Plati efectuate Angajamente legale de platît Cheltuieli efective 2 3 4 3 6 7=5-8 8 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 1 01 01 01 ot 01 01 01 oi 01 i 02 03 03 03 04 04 04 04 05 05 05 05 06 Bunuri si servicii 01 | Fumituri de birou 02| Materiale pentru curatenie 03| încalzit, Huminat si forta motrica 04| Apa, canal si salubritate 05 | Carburanti si lubrifianti 06| Picse de schimb 07| Transport 08| Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 09 | Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 30| Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare Reparatii curente Hrana 01 | Hrana pentru oameni 02 | Hrana pentru animale Medicamente si materiale sanitare 01| Medicamente 02 | Materiale sanitare 04| Dezinfectanti Bunuri de natura obiectelor de inventar 01| Uniforme si echipament 03| Lenjerie si accesorii de pat 30| Alte obiecte de inventar Deplasari, detasari, transferari 3.936.242 358.899 306.653 379.897 118.302 70.960! 29.520 40.044 153.326 352.362 2.126.277 320.431 9.708.223 9.703.523 4.700 2.323 1944 239 140, 2.170.081 21.837| 58.626| 2.089.618 186.093 3.554.027 390,784 335.250 452.979 132.845 65.938 17.893 40.284 169.285 363.610 1.985.159 450,431 9.551.893 9.548.593 3.300 673 5.244 1339 140 2.175.334 20.837 58.626 2.095.871 186.093 3718311 381.832 311.248 438.261 126.552 51.382 12.583 37420 165.391 334373 1.859.869 356.719 7214716 71.212.583 2133 4.897 4015 882 689.081 470 11.357 677.254 70.189 3.718.511 381.832 311.248 438.261 126,552, 51.382 12.583 37.420. 165.391 334373 1.859.869 356.718 7214716 7.212.583 2.133 4.897 4015 582 689.081 47% 11.357 677.254 70.189 3.697.914 376.036 311.248 438.261 126,552 51.382. 12.583 37.420 165.391 334373 1.844.668 356.719 7.198.087 1.195.954 2.133 4.897 4.015 882 689.081 470 11.337 677,254 70.189 20.997 5.796 15.201 16.629 16,629 3.586.990 375.035 305.411 421.116 126.554 51.809 11.958 40,561 170.358 341.674 1.736.314 372.680 7.208.516 1.206.575 2341 283.356 283.356 64.946

Pag.12 - lei- Capi- tol Sub- capi- foi Pa- ra- graf Gru- pa/ Ar- ti- Titlu| col ned Denumire indicator at Credite de angajament Credite bugetare initiale definitive Angajamente bugetare Angajamente legale Plati efectuate Angajamente Cheltuieli legale de platit efective B 20 20 20 20 20 29 20 20 20 20 20 37 57 57 57 57 59 59 7% 7 06 96 09 "1 2 13 14 16 27 30 30 30 30 30 30 02 02 02 ot 01| Deplasari interne, detasari, transferari 02| Deplasari in strainatate Materiale de laborator Carti, publicatii si materiale documentare Consultanta si expertiza Pregatire profesionala Protectia munci! Studii si cercetari Tichete cadou Alte cheltuieli 01, Reclama si publicitate 03| Prime de asigurare non-viata 04| Chirii 06| Prestari servicii pentru transmiterea drepturilor 30| Alte cheltuieli cu bunuri si servicii TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA Ajutoare sociale Qi | Ajutoare sociale în numerar 02| Ajutoare sociale in natura 04 Tichete cadou acordate pentru cheltuieli sociale TITLUL IX ALTE CHELTUIELI Burse CHELTUIELI DE CAPITAI, TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE 127.826 58.267 8.768 41.289 160.000 87.183 22.499 394 291.836 500, 1.356 2324 1.740 285.916 66.128 66.128 387 9.871 55.870 560 560 470.915 470.915 127.826 58.267 8.768 40.189 159.552 89.183 16.299 200 394 296.836 700 9.356 524 2.340 283.916 65.128 65.128 387 8.871 55.870 1.560 1.560 470.915 470.915 29.188 41.001 803 243.088 Sil 7.095 1879 233.403 26.952 26.952 100 5775 21.077 1.106 1.106 132.733 132.733 29.188 41.001 803 15.113 578 73.201 10.832 100 243.088 Sit 1.095 1979 233.403 26.952 26.952 100 3.775 21077 1.106 1.106 132.733 132733 29.188 41.001 803 153.113 578 73.201 10.832 100 242.804 1.095 1.979 233.403 26.952 26.952 100 3.775 21.077 1.106 1.106 132.733 132.733 35171 29.775 859 3.551 878 726% 10.832 100 284 233.783 284 327 8.129 1979 223.348 30.720 30.720 100 6.651 23.969 1.106 1.106 326.049 326.049

Pag.13 - lei- Capi- tol Sub-| Pa- capi-j ra- tol |grafi at Denumire indicator Credite de angajament Credite bugetare înitiale definitive Angajamente bugetare Angajamente legale Plati efectuate Angajamente Cheltuieli legale de platit efective 7=5-6 8 6710 71 71 7 7 "N 01 10 10 10 10 10 10 20 20 20 20 20 29 20 20 20 20 01 91 01 oi 01 01 01 01 01 01 01 91 i 01 ol 01 OI 01 01 01 02 03 30 08 12 13 30 Active fixe Constructii Masini, echipamente si mijloace de transport Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale) CULTURA, RECREERE SI RELIGIE CHELTUIELI CURENTE TITLUL, 1 CHELTUIELI DE PERSONAL Cheltuieli salariale in bani Fond de premii Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii Indemnizatii de delegare Alte drepturi salariale in bani TITLUL H BUNURI SI SERVICII Bunuri si servicii Furnituri de birou Materiale pentru curatenie Incalzit, iluminat si forta motrica Apa, canal si salubritate Carburanti si lubrifianti Piese de schimb Transport Posta, telecomunicatii, radio, tv, 470.915 2.800 137.776 254.881 95.458 848.500| 698.500| 139.000 139.000 65.500 13.500 60.000 514.500 382.000 500 38.000 40.000 20.000 470.915 2.900 117.676 253.881 96.458 1,510.000 1.360.000 188.500 188.500 6.000 85.000 58.500 35.000 1.136.500 483.500 6.000 3.800 58.000 40.000 13.000 10.000 26.000 132.733 1.436 55.769 40278 35.250 643.308 594.906 108.389 108,389 5.380 37.074 39.628 26.307 486.517 272.770 4 655 132.733 1.436 55.769 40.278 35.250 643.308 594.906 108.389 108.389 5.380. 37.074 39.628. 26.307, 436.517 272.770 4 655; 132.733 1.436 55.769 40.278 35.250 643.308 594.906 108.389 108.389 5.380 37.074 39.628 26.307 486.517 227% 4 555 326.049 1,436 123.852 154.872 45.889 496.238 452.036 105,603 105.603 3.380 37.074 39.628 23.521 346,433 137.085 4 655

Pag.14 - lei Capi-| Sub-| Pa-|Gru- tol | capi-j ra-| pa / tol |graf] Titlu Ar- îi cal Ali ne at Denumire indicator Credite de angajament Credite bugetare initiale definitive Angajamente bugetare Angajamente legale Plati efectuate Angajamente Cheltuieli legale de platit efective 7=5-6 8 20 20 20 20 20 20 20 20 20 57 57 57 70 71 7" 7" 7" 7" 01 ol 05 05 06 06 06 27 30 30 30 30 02 91 ol Ol 01 09 30 30 01 02 04 30 04 02 03 30 internet Materiale si prestari de servicii cu caracter functional Alte bunuri si servicii pentra intretinere si functionare Bunuri de natura obiectelor de inventar Alte obiecte de inventar Deplasari, detasari, transferari Deplasari interne, detasari, transferati Deplasari in strainatate Tichete cadou Alte cheltuieli Protocol si reprezentare Chirii Alte cheltuieli cu bunuri si servicii TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA Ajutoare sociale Tichete cadou acordate pentru cheltuieli sociale CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE Active fixe Masini, echiparnente si mijloace de transport Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale Alte active fixe 508 70.000 193.000 5.000 5.000 36.500 10.000 26.500| 69.000 22.000 2.000 20.000 45.000 43.000 45.000 150,000 150.000. 145.000: 1.500 76.000 248.000 15.006 15.000 195.500 120.000 75.900 29.100 413.006 6.000 16.000 391.000 35.000 35.000 35.000 150,000 150.000 145.000 344 65.465 205.802 4447 4447 169.877 108.600 51.277 22.050 17373 5.966 11.407 48.402 48.402 48.402 844 65.465 205.802 4447 4447 169.877 108.600 61277 22.050 17373 5.966 11407 48.402 48.402 48.402 844 65.463, 205.802 4.447 4.447 169.877 108.600 61.277 22.050 17373 5.966 11.407 48.402 48.402 48.402 844 39.581 95.701 169.880 108.600 61.280 22.050 17.418 6011 11.407 44,202 44.202 44.202 35.328 5.446

Pag.15 - lei- Capi- tol Sub-j Pa-|Gru- capi-| ra-| pa / tol |grafj Titlu Ar- ti- col ned at Denumire indicator Credite bugetare Credite de -, initiale angajament definitive Angajamente bugetare Angajamente legale Plati efectuate Angajamente Cheltuieli egale de platit efective B 7=5-6 8 0810 "7 01 20 20 20 20 20 20 20 93 01 01 01 01 01 01 03 03 04 04 03 05 30 30 02 02 03 04 09 30 oi 01 30 30 01 (inclusiv reparatii capitale) Reparatii capitale aferente activelor fixe ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA CHELTUIELI CURENTE TITLUL II BUNURI SI SERVICI Bunuri si servicii Materiale pentru curatenie ÎIncalzit, iluminat si forta motrica Apa, canal si salubritate Materiale si prestari de servicii cu caracter functional Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare Reparatii curente Hrana Hrana pentru oameni Medicamente si materiale sanitare Medicamente Bunuri de natura obiectelor de inventar Alte obiecte de inventar Alte cheltuieli Alte cheltuieli cu bunuri si servicii TITLUL VIE ASISTENTA SOCIALA Ajutoare sociale Ajutoare sociale in nurnerar CHELTUIELI DE CAPITAL 145.000 5.000 145.000 5.000 2.846.330 2.846.330 256.330 47330 2.000 2.000 18.000 25.330 3.000 130.000 190.000 6.000 6.000 10.000 10.000 2.590.000 2.590.000 2.590.000 48.402 1.662.572 1.662.572 199.935 22.646 17.646 5.000 176.937 176.937 352 352 1.462.637 1.462.637 1.462.637 48.402: 1.662.572 16 572 199.935 22.646 17.646 5.000 176.937 176.937 352 1.462.637 1.462.637 1.462.637 48.402 1.662.572 1.662.572 199.935 22.646 17.646: 5.000 176.937 176.937 1.462.637 1.462.637 1.462.637 3.428 1.649.602 1.648.561 185.924 20.350 1.735 14.959 3.656 164.287 164.287 834 834 433 453 1.462.637 1.462.637 1.462.637 1.041

Pag.16 -Iei- Capi-[ Sub-| Pa- |[Gru- | Ar-| Ali Credite bugetare tol | capi-| ra- | pa / | ti- | nel Denumire indicator Credite de initiale definitive Augajamente | Angajamente Plati angajament tol |graf| Titlu] col | at Angajamente Cheltuieli legale bugetare legale efectuate de platit efective A B 1 2 3 4 5 6 7=5-6 s 71 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE | 7 01 Active fixe 71 Ol 01| Constructii 9810 EXCEDENT 1.041 1.041 1041 1.488.541 -1.488.541 1.488.541 ORDONA PRINCEFADDE CREDITE DIRECTOR ECONOMIC DR NE GENEIANDU EC. SMARÂNDA HARACICU pina < = E

TOTAL BUŞET LOCAL PUTU ci PiIYL SĂMISPRRR CONTUL DE EXECUTIE AL FONDURILOR EVIDENTIATE IN AFARA BUGETULUI LOCAL - VENITURI 31122009 Pag. 1 - lei- tol |Capi- Sub- capi- tol Pa- |Gru- pa/ grafiTitlu Atid ne-| Denumire indicator at Prevederi bugetare initiale Prevederi „bugetare definitive Drepturi constatate Total, din aniîi din care; precedenti din anul curent Incasari realizate Stingeri pe Drepturi alte cai constatate decat incasari de incasat B 2 3=4+5 4 5 8 7 8=3-6-7 000 330 3611 0002 2900 1 06 08 09 10 50 TOTAL VENITURI-IN AFARA BUGETULUI 1 VENITURI CURENTE C. VENITURI NEFISCALE C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII DIVERSE VENITURI Taxe speciale Depozite speciale pentru constructii de locuinte Fondul de risc Fond de rulment Alte venituri 13.910,380 13.910.380 13.510.380 13.910.380 13.910.380 11.506.160 1.386.550 900.000 100.000 17.670, 18.280.755 18.280.755 18.280.755 18.280.755 18.280.755 10.509.890 1715141 877.938 111.198 5.066.488 18.280.755 9.427.249 18.280.755 9.427.249 18.280.755. 9,427.249| 18.280.755 9.427.249 18.280.755 9.421.249 10.509.990 7.188.021 LASA 1.365.649 877.538 873.560| 111.198 5.066.488 19 8.853,506| 8.853.506 8.853.506 8.853.506 8.853.506 3.321,969| 349.492| 4.378 111.198 5.066.469 18.280.755 18.280.755 18.280.755 18.280.755 18.280.755 10.509.990 1.715.141 871.938 111.198 5.066.488 DIRECTOR ECONOMIC EC. SMARANDA HARACICU

TOTAL BUGET LOCAL CONTUL DE EXECUTIE AL FONDURILOR EVIDENTIATE IN AFARA BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI 31122009 Pag. 1 - lei- Capi-|-Sub-| Pa-|Gru- | Ar-| Ali. Credite bugetare Angajamente toi |capi-| ra-| pa/ | fi- | ne Denumire îndicator Credite de initiale definitive Angajamente Angajamente Plati Cheltuieli angajament legale tol |graf| Titiu] coli at bugetare legale efectuate de platit efective A B 1 2 3 4 5 6 5-6 3 3011 CHELTUIELI IN AFARA BUGETULUI LOCAL 44.141.130 71.038.937 34.898.676 34.898.676 34.898.676 3111 AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE 25.000 787.900 785.286 783.286 785.286 21.517.808 ai Autoritati executive si legislative 25.000 787.900 785.286 785.286 185.286 03 Autoritati executive 25.000 787.900 785.286 785.286 185.286 5411 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE 10.389.250 28.279.537 8.132.869 8.132.869 8.132.869 8.132.869 08 Fond de rulment 28.779.537 3.132.869 8.132.869 8.132.869 8.132.869 50 Alte servicii publice generale 10.389.250) 300.000 6511 INVATAMANT 850.000 04 Invatamant secundar 850.000 02 Invatamant secundar superfor 850.000 6611 SANATATE 274.000 74.000 73.185 73.185 73.185 a 06 Servicii medicale în unitati sanitare cu paturi 274.000 74.006 73.185 73.185 73.185 oi Spitale generale 274.000 74.000 73, 73.185 73.185 6711 CULTURA, RECREERE SI RELIGIE 2.750.000 3.153.040 1.908.230 1.908.230 1.908.230 1.346.422 a a a 03 Servicii culturale 2.000.000 51.220 51216 51216 51.216 04 Institutii publice de spectacole si 04 concerte 2.000.900 51.220 51.216 51216 31.216 05 Servicii recreative si sportive 750.000 3.101.820 1.857.014 1.857.014 1.857.014 1.346.422 03 Intretinere gradini publice, parcuri, 03 zone verzi, baze sportive si de agrement 750.000 3.101.820 1.857.014 1.857.014 1.857014| 1.346.422 7011 LOCUINTE, SERVICII DEZVOLTARE PUBLICA 27.898.380 34.092.610 15.651.600 15.651.600 15.651.600 7.251.542 03 Locuinte 1.386.550| 12.118.260 6.635.822 6.685.822 6.685.822 4.483.857 ol Dezvoltarea sistemului de locuinte 1.386.550) 12.118.260 6.685.822 6.685.822 6.685.822 4.483.857 05 Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice 3.818.830 3.818.725 3.818.725 3.818.725 01 Alimentare cu apa 3.818.830 3.818.725 3.818.725 818.725. m 06 luminat public si electrificari rurale 1.122.670| 1.928.380 1.928.366 1.928.366 1.928.366.

Pag. 2 - lef- Capi-| Sub-| Pa-|Gru- | Ar-| Ali. tol | capii ra-| pa / | ti- | ned Denumire indicator tol |graf| Titlu | col | at Credite de angajament Credite bugetare inifiale definitive Angajamente bugetare Angajamente egale Angajamente Plati Cheltuieli legale efectuate de platit efective A B 5 7=5-6 & 7011 50 Alte servicii în domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale 8411 TRANSPORTURI 03 Transport rutier 01 Drumuri si poduri 02 Transport in comun 03 Strazi 50 Alte cheltuieli in domeniul transporturilor 9911 DEFICIT 25.389.160 1.954.500, 854.500 138.000 156.500 560.000, 1.100.000 -30.230.750 16.227.140 9.651.850 8.771.930 650.020 119.850 8.002.060 879.920 -58.758.182 3.218.687 8.347.506 1.467.586 1.467.586 879.520 3.218.687 5.347.506 1.467.586 1.467.586, 579.920 3.218.687 2.773.685 8.347.506 4.780.975 1.467.586 4.780.975 7.467.586 4.780.975 879.920 -16.617,921 16.617.921 -16.360.741

TOTAL BUGET LOCAL DETALIEREA CHELTUIELILOR - fonduri evidentiate in afara bugetului local - 31122008 Pag. 3 - lei- Credite bugetare Angajamente Credite di 5 a 7 Rr, rei i e de definitive Angajamente Angajamente Plati egale Cheltuieli e angajament tol |graf| Titlu; col | at bugetare legale efectuate de platit efective Capi-[ Sub-| Pa- |Grau- | Ar-| Ali tol | capi-| ra-| pa / | fi- | ned Denumire indicator A B 1 2 3 4 5 6 7=5-6 8 5011 CHELTUIELI IN AFARA BUGETULUI LOCAL 44.141.130 71.038.937 34.898.676 34.898.676 34.898.676 21.517.808 01 CHELTUIELI CURENTE 12.406.160 16.865.370 8.869.189 8.869.189 8.869.189 8.900.592 10 TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL 430.000 188.832 188.832 188.832 188.832 10 01 Cheltuieli salariale în bani 280.000 90.064 90.064 90.064 90.064 10 01 0i| Salarii de baza 221.000 87.818 87.818 87.818 87.818 10 03 02| Salarii de merit 2.000 338 358 358 358 10 01 03| Indernnizatie de conducere 7.000 1.888 1.888 1.888 1.888 10 Qi 04| Sporde vechime 30.000 10 03 Coniributii 150.000 98.768 98.768 98.768 98.768 10 03 01| Contributii de asigurari sociale de stat 100.000 72.637 72.637 12.637 72.637 10 03 03| Contnbutii de asigurari sociale de sanatate 50.000 26.131 26131 26.131 26131 20 TITLUL E BUNURI SI SERVICII 12.406.160 16.435.370 8.680.357 8.680.357 8.680.357 8.711.760 20 01 Bunuri si servici 30.000 20 01 04| Apa, canal si salubritate 30.000 20 30 Alte cheltuieli 12.406.160) 16.405.370 3.680.357 8.680.357 8.680.357 8.711.760 20 30 06| Prestari servicii pentru transmiterea drepturilor 697.600 20 30 30| Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 12.406.160 15.707.770 8.680.357 8.680.357 8.680.357 8.711.760 70 CHELTUIELI DE CAPITAL 21.845.720) 31.394.030 17.896.618 17.896.618 17.896.618 4.484.347 71 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE 21.845.720 31.394.030 17.896.618 17.896.618 17.896.518. 4.484.347 7 01 Active fixe 21.845.720 31.394.030 17.896.618 17.896.618 17.896.618 4.484.347 71 Oi 01| Constructii 14.099.220 21.138.343 14.738.318 14.738.318 14.738.318 4.232.535 71 Ol 02| Masini, echipamente si mijloace de transport 25.000 907.540 904.940 904.940 904.940 71 Ol 03| Mobilier, aparatura birotica si alte

Pag. 4 - lei- Capi-| Sub-| Pa- |Gru- | Ar-| Alf Credite bugetare Angajamente tol |capi-| ra-| pa / | ti- | ned Denumire îndicator Credite de initiale definitive Angajamente Angajamente Plati legale Cheltuieli angajament B! bugetare legale efectuate de platit efective tol |graf Titlu| col | at A B 1 2 3 4 5 6 1=5-6 8 active corporale 530.210 180.201 180.201 180.201 71 01 30| Alteactive fixe (inclusiv reparatii capitale) 7.721.500 8.817.937 2.073.159 2.073.159! 2.073.159 251.812 79 OPERATIUNI FINANCIARE 9.889.250 28.719.537 8.132.869 80 TITLUL XIII IMPRUMUTURI 9.889.250 28.779.537 8.132.869 8.132.869 8.132.869| 8.132.869 8.132.869 8.132.869 8.132.869 30 08 Fondul de rulment pentru acoperirea golurilor temporare de casa 5.889.250 28.779.537 8.132.869 8.132.869 8.132.869 8.132.869 3111 AUTORITATI PUBLICE SI ACTRINI EXTERNE 25.000| 787.900 785.286 785.286 785.286 E) CHELTUIELI DE CAPITAL 25.000| 787.900 185.286 185.286 185.286 7" TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE 25.000 787.900 785.286 785.286 785.286 71 Ol Active fixe 25.000 787.900 185.286 785.286. 785.286 71 01 02| Masini, echipamente si mijloace de transport 25.000 25.000 22.400 22.400 22.400 71 Oi 03| Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale 180.210 180.201 180.201 180.201 71 Oi 30| Alteactive fixe (inclusiv reparatii capitale) 582.690 582.685 582.685 582.685 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE 10.389.250 29.219.537 8.132.869 8.132.869 8.132.869 8.132.869 7 CHELTUIELI DE CAPITAL 500.000| 500.000 71 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE 500.000| 500.000 71 a Active fixe 500.000| 500.000 71 Ol 01| Constructii 300.000| 500.000 7” OPERATIUNI FINANCIARE 9.889.250, 28.779.537 8.132.869 8.132.869 8.132.869 8.132.869 80 TITLUL XIII IMPRUMUTURI 9.889.258, 28.779.537 8.132.869 8.132.869 8.132.869, 8.132.869 80 08 Fondul de rulment pentru acoperirea golurilor temporare de casa 9.889.250 28.779.537 8.132.869 8.132.869 5.132.869 8.132.869 & p 6511 INVATAMANT 850.000

Pag. 5 -lei- 5 Capi-i tol Sub-| Pa- |Gru- capi-| ra- | pa / tol |grafj Titlu Ar- col ned at Denumire indicator Credite bugetare Credite de angajament inițiale definitive Angajamente bugetare Angajamente Plati legale efectuate Angajamente Cheltuieli legale de platit efective B 6611 6711 7011 70 "N 7" 771 70 71 71 71 91 20 20 20 70 N” 7" " 7 01 10 10 10 10 oi of 91 Ol 30 30 01 ot 01 01 01 01 91 30 30 oi 30 CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE Active fixe Constructii SANATATE CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE Active fixe Alte active fixe (înclusiv reparatii capitale) CULTURA, RECREERE SI RELIGIE CHELTUIELI CURENTE TITLUL II BUNURI SI SERVICI Alte cheltuieli Alte cheltuieli cu bunuri si servicii CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL & ACTIVE NEFINANCIARE Active fixe Constructii Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale) LOCUINTE, SERVICII SIDEZVOLTARE PUBLICA CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL Cheltuieli salariale in bani Salarii de baza Salarii de merit 850.000 850.000, 850,000 850.000 274.000 74.000 274.000 74.000 274.000. 74.000 274.000 74.000 274.000 74.000 2.750.000 3.153.040 1.899.220 1.899.220 1.899.220 1.899.220 2.750.000 1.253.820 2.750.000 1.253.820 2.750.000 1.253.820 2.000.000 552.600 750.000, 701.220 27.898.380 34.092.610 12.406.160 9.632.150 430.000 280.000 221.000 2.000 73.183 73.185 73.185 73.185 13.185 1.808.230 1.284.818 1.284.818 1.284.818 1.284.818 623.412 623.412 623.412 503.804 119.608 15.651.600 2.784.845 188.832 90.064 87.818 358 73.185 73.185 73.185 73.185 73.185 73.185 73.185 73.185 73.185 73.185. 1.908.230 1.908.230 1.284.818 1.284.818 1.284.818 1.284.818 1.284.818 1.284.818 1.284.818 1.284.818 8 623.412, a 3.412 6 a 3.412 623.412. 623.412 623.412: 503.804, 503.804. 119.608 113.608 15.651.600 15.651.600 2.784.845 2.784.845 188.832. 188.832 90.064 90.064 87.818 87.818 358 358 1346422 1.346.422 1.346.422 1.346.422 1.346.422 2.773.683 188.832 90.064 87.318 338

Pag. 6 -lei- E Capi- tol Sub- capi-| tol Pa- ra- graf] Gru- pa/ Titlu Ar- col Ali ne at Denumire indicator Credite de angajament Credite bugetare initiale definitive Angajamente bugetare Angajamente legale Plati efectuate Angajamente Cheltuieli legale de platit efective B 7=5-6 8 8411 10 10 10 10 10 20 20 29 20 20 20 70 n" "7 7" 71 71 01 20 20 20 01 01 03 093 03 01 01 30 30 30 of i Oi 91 30 30 03 04 01 03 04 06 30 ol 03 30 30 Indemnizatie de conducere Spor de vechime Contributii Contributii de asigurari sociale de stat Contributii de asigurari sociale de sanatate TITLUL îl BUNURI SI SERVICI Bunuri si servicii Apa, canal si salubritate Alte cheltuieli Prestari servicii pentru transmiterea. drepturilor Alte cheltuieli cu bunuri si servicii CHELTUIELI DE CAPITAL, TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE Active fixe Constructii Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale) TRANSPORTURI CHELTUIELI CURENTE TITLUL II BUNURI SI SERVICE Alte cheliuieli Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 12.406.160 12.406.160 12.406.160 15.492.220 15.492.220 15.492.220 9.349.220 6.143.000 1.954.500 7.000 50.000 150.000 100.000 50.000 9.202.150 30.000 30.000 5.172.150 697.600 8.474.550 24.460.460 24.460.460 24.460.460 17.095.593 130.000 7.014.867 9.651.850 5.334.000 5.334.000 5.334.000 5.334.000 1.888 98.768 72637 26.131 2.596.013 2.596.013 2.596.013 12.866.755 12.866.755 12.866.755 11.756.384 1.3037 8.347.506 4.799.526 4.799.526 4.799.526 4.799.526 1.888 98.768 72.637 26.131 2.596.013 2.596.013 2.596.013 12.866.755 12.866.755 12.866,755 11.756.384 1110371 8.347.506 4.799.526 4.799.526 4.799.526 4.799.526 1.888 98.768 12.637 26.131 2.596.013 2.596.013 2.596.013 12.866.755 12.866.755 12.866.753 11.756.384 1.110.371 8.347.506, 4.799.526 4.799.526, 4.799.526 4.799.526 1.888 98.768 72.637 26.131 2.584.853 2.584.853 2.584.853 4.483.857 4.483.857 4.483.857 4.232.045 251,812 4.780.975 4.780.485 4.780.483 4.780.485 4.780.485

Pag. 7 -lei- . Capi-| Sub-| Pa- iGru- tol | capiî- ra-| pa/ tel |graf| Titlu ne4 at Denumire indicator Credite bugetare Credite de initiale angajament definitive Angajamente bugetare Angajamente legale Plati efectuate Angajamente legale de platit Cheltuieli efective B 3 4 5 6 7=5-6 7 71 7 71 7 7" 9911 01 ol Ol Ol 01 02 30 CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE Active fixe Coustructii Masini, echipamente si mijloace de transport Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale) DEFICIT 1.954.500, 1.854.500 1.954.560 1.400.000), 554.500 -30.230.75| FIER 4.317.850 3.547.980 4317.850 3.547.980 4.317.850 3.547.980 2.990.150 2.478.130 882.540 882.540 445.160 187310 -58.758.182 Conducatorul compartimentului financiar-contabil 3.547.980 3.547.980 3.547.980 2.478.130: 882.540 187.310 3.547.980 3.547.980 3.547.980 2.478.130 882.540. 187.310 -16.617.921 16.617.921 490 490 490 490 -16.560.741

Atasament: Anexa_nr_3.pdf

ROMÂNIA JUDEȚUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA SC 2010 -3993/18.02.2010 Aso = PROGRAN INVESTIȚII 2009 EXECUTIE DENUMIREA OBIECTIVULUI TOTAL 2008 1 SURSE IN AFARA BL 2 FOND RULMENT 3 TOTAL GENERAL 57.833,54j 4.427,81| 13.396,15 54,99 17,67) 39.936,92 LUCRĂRI ÎN -A 36.439,87 0,00| 8.046,08 0,00 17,67| 28.376,12 LUCRĂRI NOI - 8.567,31) 4.427,81| 2.423,24 0,90 0,00| 1.715,36 DOTĂRI ÎNDEPEND sI ALTE INV. - e 12.826,36 0,00| 2.926,83 54,09 0,00| 9.845,44 TOTALE GENERAL CL i | 5183354) 4.427,81[13.396,15|. 54,99 11,67|: 39:936,92 din care pe capitole Capitolul 51.02 Autorităţi Executive şi 1.284,06 0,00 785,29 0,00 0,00 498,77 Acţiuni Externe TOTAL, din care : ] 51.02.01.03 Autorităţi executive 1.284,06 0;00 785,29 0,00 0,00 498,77 51.02.01.03. Autoritati executive PMT 1.249,57 0,00 785,29 0,00 0,00 464,28 A.Lucrări în continuare 1,89 0,00, 0,00 0,00 0,00 1,89| Amenajare spații PMT (corp ll si sediu Banc Post), HCL 103/2007,HCL 335/2008 1,89 0,00 1,89 B. Lucrări noi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 C. Dotări independente şi alte investiții 1.247,68 0,00 785,29 0,00 0.00 462,39 Dotări independente 392,38 0,00| 202,60 0,00 0,00 189,78 Dotări Primărie 329,20 202,60 126,60 Achizitie sistem pontaj electronic 63,18 0,00 0,00 0,00 63,18 Studii şi proiecte 855,30 0,00 582,69 0,00 0,00 272,61 DAL + PT Reparatii capitale corp clădire V.Alecsandri nr.1 0,00 0,00 0,00 DAL + PT Reabilitare imobil P-ta Libertatii nr.1 132,69 132,69 0,00 Sistem infogeografic de administrare a PMT 635,12 450,00 185,12 SF+PT Solutie informatica arhivare electronica 0,00 0,00 Spor putere PMT 84,89 84,89 Stema oficiala a municipiului Timisoara 2,60 2,60 Dotari directia fiscala 34,498 34,49 Capitolul 54.02 Aite servicii publice 713,46 0,00 0,00 0,00 0,00 713,46 enerale 54.02.10 Servicii publice comunitare de 713,46 0,00 0,00 0,00 0,00 713,46 evidență a populației A.Lucrări în continuare 702,83 0,00 0,00 0,00 0,00 702,83 Casa casatoriilor si directia de evidenta a persoanelor, HCL 597/2006 702,83 0,00 702,83 B. Lucrări noi 0,00 0,00 0,00 0,900 0,00 0,00 0,00 0,00 C. Dotări independente si alte investiții 10,63 0,00 0,00 0,90 10,83 Dotări independente 10,63 0,00 0,00 0,00 10,63 Dotări 10,63 10,63 Studii şi proiecte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Studii:si proiecte MEL TE E : 0,00 54.02.50 Alte servicii publice “scnsrale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Capitoliul 61.02. Ordine publică şi siguranta națională 964,69 0,00 0,00 0,00 0,00 964,69 61.02.03.Ordine publică 964,69 0,00 0,00 0,00 0,00 964,69

DENUMIREA OBIECTIVULUI 61.02.03.04 Poliţie comunitară TOTAL 2009 SURSE IN AFARA BL FOND RULMENT FOND DE LOCUINȚE OBLIGA- ȚIUNI A. Lucrări în continuare 457,32 0,00 0,00 0,00 0,90 457,32 Amenajare sediu politia comunitara (Clubul 1 Mai), HCL 49/2007 457,32 0,00 457,32 B. Lucrări noi 0,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,90 C. Dotări independente şi alte investiții 271,12 0,00 0,00 0,00 0,00 271,12 Dotări independente 271,12 0,00 0,00 0,00 0,00 271,12 Dotari diverse 271,12 271,12 Studii şi proiecte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00] 61.02.05. Protectie Civilă 236,25 0,00 0,00 0,00 0,00 236,25 C. Dotări independente şi alte investiții 235,25 0,00 0,00 0,00 0,00 236,25 Dotări independente 236,25 9,00 0,00 0,00 0,00 236,25 Dotări 236,25 236,25 Studii şi proiecte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Capitolul 65.02 Învățământ 693,14 0,90 0,00 0,00 0,00 693,14 65.02.03 Învățământ preşcolar şi primar. 552,36 0.00, 0,00 0,00 0,06 552,36 65.02.03.01. Învățământ preşcolar 447,95 0,00 0,00 0,00 0,00 447,95 A. Lucrări în continuare 376,31 0,00 0,0 0,00 0,00 376,31 Extindere rețea gaz+branşament + centr.termică Grăd. PN 7, HCL 429/2002 24,97 0,00 24,97 Extindere rețea gaz+branşament + centr.termică PN5, HCL 416/2002 27,59 0,00 27,59 Extindere rețea gaz+branşament + centr.termică Gr. PP45, HCL 422/2002, HCL 278/2008 100,30 0,00 100,30 Extindere rețea gaz+tbranşament + centr.termică Gr. PP30, HCL 424/2002,HCL| 336/2008 221,23 0,00 221,23 Extindere rețea gaz+branşament + centr.termică Gr. PP7, HCL 524/2006 2,22 2,22 B. Lucrări noi 71,64 0,00 0,00 0,00 71,64 Mansardare gradinita PS1, HCL 236/2008 0,00 0,00 PT Extindere si reabilitare Gradinita PP. 12, HCL 431/2007 71,84 71,64 PT Extindere gradinita PP 32 0,00 0,00 C.Dotări independente şi alte investiții 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65.02.03.02 Învățământ primar 104,41 0,00 0,00 0,00 0,00 104,41 A.Lucrări în continuare 0,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 B. Lucrări noi 73,62 0,00 0,00 0,00 0,00 73.62| Extindere branşament gaz +CT (corp J.Moor) gen 4, HCL 527/2006 73,62 73,62 Constructii sala sport generala nr.1, HCL 432/2007 0,00 0,00 C.Dotări independente şi alte investiții 30,79 0,00 0.00 0,00 0.00 30,79 Dotări independente 0,00 0,00 0,00 9,00 0,00 0,00 Studii şi proiecte 30,79 0,00 0,00 0,00 0,00 30,79 SF + PT Constr,sală sport (si utilitati) Gen.15 24,40 24,40 DAL Reabilitare Scoala Generala nr. 29 corp Vaslui 5,39 5,39 65.02,04 Învățământ secundar 140;78 %,00 0,00 0,00 0,00 140,78 65.02.04.02 Învățământ secundar 140,78 0,09 0,00 0,00 0,00 140,78 superior

SURSE IN FOND FOND DE |OBLIGA-| BUGET DENUMIREA OBIECTIVULUI TOTAL 2009 AFARABL | RULMENT | LOCUINȚE | ȚIUNI LOCAL A. Lucrări în continuare 0,00 Extindere spatii liceul V. Tepes, HCL331/2007 0,00 0,00 B. Lucrări noi 59,50 0,00 0,00 0,00 0,00 58,50 Amenajare campus scolar la Scoala generala 9, pt.Liceul de Arte plastice, HCL 434/2007 59,50 59,50 C. Dotări independente şi alte investiții 81,28 0.00 0,00 0,00 0,00 81,28 Dotări independente 25,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25,00 Achizitie si montaj centrala termica Liceul MIU 0,00 0,00 Achizitie plita gaz la Liceul FS Nitti str. Corbului 25,00 25,00 Studii şi proiecte 56,28 0,00 0,00 0,00 0,00 56,28 DAL + PT Reabilitare Liceul JL Calderon 26,27 26,27 DAL + PT Reabilitare C.D.Loga 30,01 30,01 Capitolul 66.02 Sănătate 375,68 0,00 73,18 0,00 0,00 302,50 66.02.06 Spitale 375,68 0,00 73,18 0,00 0,00 302,50 A. Lucrări în continuare 266,38 0,00 0,00 0,00 0,00 266,38 Mansardare secție hematologie Clinicile Noi, HCL. 173/2007 266,38 0,00 266,38 B. Lucrări noi 36,12 0,00 0,00 0,00 0,00 36,12 PT + Cofinantare Reabilitare,modernizare ambulatoriu spital clinic Dr.Victor Babes HCL 11/2009 36,12 36,12 C. Dotări independente şi alte investiții 73,18 0,00 7318 0,00 0,00 0,00 Cheltuieli de expertiza , proiectare si 73,18 0,00 73,18 0,00 0,00 0,00 executie privind consolidari și interventii DAL Reabilitare,modernizare Ambulatoriu Clinicii de Chirurgie Cranio- Maxilo - Faciala 73,18 73,18 al SCMU Timisoara 0,90 roll 67.02 Cultură, recreere şi 4.589,29 0,00) 62341) 0,00) 000| 3.965,88 87.02.03.04 Instituții publice de 322,27 0.08 51,21 0,00 0,00 271,06 spectacole şi concerte A. Lucrări în continuare 0,00 0,00 0,00 0,00, 0,00 0,00 0,00 0,00 B. Lucrări noi 51,21 0,00 51,21 0,00 0,00 0,00 Reabilitare Palatul Culturii HCL 286/2008 51,21 51,21 0,00] C. Dotări independente şi alte investiții 271,06 0,00 0.00 0,00 0,00 271,06 Dotări independente 271,06 0,00 0,00 0,00 0,00 271,06 Dotări Teatrul German 114,93 114,93 Dotari Teatrul Maghiar 69,38 69,38 Dotari Filarmonica 86,75 86,75 67.02.03.07 Casa de cultură 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 C. Dotări independente şi alte investiții 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 67.02.05.01 Sport 0,00) 0,00 0,00 0,00 0,90 0,00 67.02.05.03 Întreţinere grădini parcuri zone verzi, baze sportive şi de agrement. 4.267,02 0,00 572,20 0,00 0,00| 3.694,82 67.02.05.03 întreținere grădini parcuri SEI E E Ă zone verzi, baze sportive şi de agrement a a (Gradina Zoologica si Botanica) 2694) 000| 000|. 000 0,00 26,94 C. Dotări independente şi alte învestiții 26,94 0,00 0,00 0,00 0,00 26,94

SURSE IN FOND FOND DE |OBLIGA-| BUGET DENUMIREA OBIECTIVULUI TOTAL 2009 AFARABL | RULMENT | LOCUINȚE | ȚIUNI LOCAL Dotări independente 26,94 26,94 Dotari 26,94 26,94 Studii şi proiecte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67.02.05.03 Întretinere grădini parcuri RI IL zone verzi, baze sportive şi de agrement | 4.240,08) 0,00| 572,20) 0,00] A. Lucrări în continuare 2.614,07 0,00 393,16 0,00 0,00| 2.220,91 Amenajare parc zona Uzinei, HCL 162/2008 1.317,58 0,00 1.317,58 Reamenajare Parcul Poporului, HCL 499/2006 121,69 121,69 Amenajare Parc zona Bucovina, HCL 161/2008 1.174,80 393,16 781,64 B. Lucrări noi 1.298,15 0,00 59,43 0,00 0,00| 1.238,72 Modernizare Scuar Bihor, HCL 489/2007 919,42 [ 9,75 909,67 Modernizare Scuar Arhanghelii Mihail şi Gavril, HCL 487/2007 236,76 2,49 234,27 PT Modernizarea Parcului Mocioni ( ILSA), HCL554 /2008 47,39 47,39 PT Modernizarea Parcului Carmen Sylva (Doina), HCL553 /2008 47,39 47,39 PT Modernizare Parc Vasile Pârvan, HCL556 /2008 47,19 47,19 0,00 C. Dotări independente şi alte investiții 327,86 0,00 118,61 0,00 0,00 208,25 Dotări independente 94,69 0,00 0,00 0,00 0,00 94,69 Dotari 94,69 0,00 94,69 Studii şi proiecte 233,17 0,00 119,61 0,00 0,00 113,56 SF + PT Amenajare Zona verde B-dul |. Budai Deleanu + utilitati 47,60 47,60 PUZ zona CET amplasament Statia de compostare deseuri vegetale - faza de tratarestr. Ovidiu Cotrus (A) 1,46 1,46 SF + PT Reamenajare si modernizare Parcul Copiilor lon Creanga 64,50 64,50 Actualizare SF + PT Reamenajare Parcul Botanic etapa | 118,98 118,98 0,00 Actualizare SF + PT Reamenajare Parcul Rozelor 0,33 0,33 0,00 Actualizare SF + PT Reamenajare Parcul Alpinet 0,30 0,30 0,00 Capitolul 68.02 Asigurări şi Asistenţa 335,04 0,00 0,00 0,00 0,00 335,04 Socială 68.02.05 Asistenta sociala in caz de boli 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 si invaliditati i IEI Asistenţă socială pentru familie 22,40 0,00 0,00 0,00 0.00 22,40 68.02.06 Centrul pentru voi 22,40 0,00 0,00 0,00 0,00 22,40 C. Dotări independente şi alte investiții 2240 0.00 0.00 0.00 0,00 2240 Dotări independente 22,40 0,00 0,00 0,00 0,00 22,40 Dotari 22,40 L 22,40 68:02.15 Prevenirea excluderii sociale 312,64 0,00 0:00 0,00 0:00 312,64 68.02.15.01 Centru comunitar 312,64 0,00 0,00 0,00 0,00 312,64 C. Dotări independente şi alte investiții 312,64 0,00 0,00 0,00 0,00 31264 Dotări independente 270,58 0,00 0,00 0,00 0,00 270,58 Dotări 270,58 270,58] Studii şi proiecte 42,06 0,00 0,00 0,00 0,00 42,06 DAL + PT Bransament gaz si CT la Camin persoane varsnice str. Inocentiu Klein 42,05 42,06

SURSE IN FOND FoNDDE |OBLIGA- BUGET DENUMIREA OBIECTIVULUI ' | TOTAL 2009 AFARABL | RULMENT | LOCUINȚE | ȚIUNI LOCAL 68.02.15.02 Cantine de ajutor social 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Capitolul 70.02 Locuinte , servicii si 29.575,60| 4427,81| 8.366,29| 54,99| 17,67 16.708,84 dezvoltare publica 70.02.03 Locuinţe 6.186,04: 4.427,81|: 1.615,80 54,99 0,00 87,44 Tant Dezvoltarca sistemului de 6.186,04| 4.427,81) 1.615,80| 5499 0,00 87,44 A.Lucrări în continuare 97,78 0,00 10,34 0,00 0,00 87,44| Amenajări exterioare zona Polană 2, HCL 238/1999 0,10 0,00 0,10 Achizitie si reabilitare camin str. latonita nr. 61 B HCL 146/2000 87,34 87,34 Reabilitarea termică bloc de locuințe Calea Sagului 41-43, HCL 384/2007 3,47 3,47 0,00 Reabilitarea termică bloc A2, Calea A.l.Cuza nr.10, HCL 385/2007 4,67 4,67 0,00 Reabilitarea termică pt. blocul 36 Aleea Martir O.Tintaru nr.1, HCL 386/2007 2,20 2,20 0,00 B. Lucrări noi 5.928,71) 4.427,81) 1.500,00 0,90 0,00 0,00 PT Locuinte sociale str. |.i.de la Brad, HCL 435/27,11,2007(RATT) 0,90 0,90 0,00 Reabilitare termica bloc Pta Marasti nr.1-2 HCL 228/2009 15,65 10,96 4,69 0,00 Reabilitare termica bloc str.1 Decembrie 1918 nr.20 HCL 226/2009 121,28 75,81 45,48 0,00 Reabilitare termica bloc str.Petre Ramneantu nr.15/AHCL 226/2009 64,13 40,08 24,05 0,00 Reabilitare termica bloc str.Zlatna nr.6 HCL 226/2009 189,85 132,90 56,95 0,00 Reabilitare termica bloc str.Petre Ramneantu nr.6HCL 226/2009 149,22 93,26 55,96 0,00 Reabilitare termica bloc Calea Al.loan Cuza nr.8 HCL, 228/2009 344,10 226,36 117,74 0,00 Reabilitare termica bloc Calea Torontalului nr.13 HCL 226/2009 187,77 117,44 50,33 0,00 Reabilitare termica bloc Aleea F.C.Ripensia nr.10-12 HCL 228/2009 201,30 201,30 0,00 Reabilitare termica bloc Bv.General Dragalina nr.42 HCL 226/2009 158,15 98,84 59,31 0,90 Reabilitare termica bloc str.Burebista nr.10) HCl. 226/2009 262,59 184,12 98,47 0,00 Reabilitare termica bloc str.A.lpatescu nr.16 -Fructelor nr.8 HCL 226/2009 880,00 550,00 330,00 0,00 Reabilitare termica bloc Intrarea Zenit nr.8 HCL 226/2009 97,06 60,66 36,40 0,00 Reabilitare termica bloc str.Dinu Lipatti nr.2 HCL 228/2009 359,76 224,85 134,91 0,00 Reabilitare termica bloc str.Salciei nr.2,sc.A, HCL 226/2009 201,45 125,91 75,54 0,00 Reabilitare termica bloc str.Constantin Stere nr.18 HCL 226/2009 121,46 121,46 0,00 Reabilitare termica bloc str.Constantin Stere nr.10, bl.13 HCL 228/2009 63,30 83,30 0,00 Reabilitare termica bloc str.Hotinului nr.1 HCL 228/2009 16,45 16,45 0,00 Reabilitare termica bloc Aleea Scurta nr.2,bl.94 HCL 226/2009 52,19 52,19 0,00 Reabilitare termica bloc str.Leandrului nr.21,bl.21 HCL 226/2009 44,71 44,71 0,00 Reabilitare termica bloc str.Gh.Ostrogovich, nr.16,bl.103 HCL 226/2009 43,48 43,48 0,00

SURSE IN FOND FOND DE |OBLIGA-| DENUMIREA OBIECTIVULUI TOTAL 2009) AFARABL | RULMENT LOCUINȚE | ȚIUNI Reabilitare termica bloc str.Rasaritului nr.10 HCL 226/2009 30,50 30,50 0,00 Reabilitare termica bloc str.Titan nr.9, sc.B+C HCL 226/2009 94,42 66,09 28,33 0,00 Reabilitare termica bloc str.Titan nr.6, sc.A+B,-Tapia nr.13,sc.C HCL 226/2009 139,79 97,85 41,94 0,00 Reabilitare termica bloc str.Golescu nr.8 HCL 226/2009 74,88 46,80 28,08 0,00 Reabilitare termica bloc str.Maresal Averescu nr.35,bl.99 HCL 226/2009 23,82 23,82 0,00 Reabilitare termica bloc str.Lidia nr.104,sc.B+C HCL 226/2009 21,74 2174 0,00 Reabilitare termica bloc Calea Martirilor nr.37,sc.A+B HCL 226/2009 25,37 25,37 0,00 Reabilitare termica bloc str.Uranus nr.27,bl.87 HCL 226/2009 0,00 0,00 0,00 Reabilitare termica bloc str.Versului nr.6 HCL 226/2009 36,21 36,21 0,00 Reabilitare termica bloc str.Cosminului nr.27 HCL 226/2009 225,00 225,00 0,00 Reabilitare termica bloc sir.Cosminului nr.31,sc.A+B HCL 226/2009 40,63 2844 12,19 0,00 Reabilitare termica bloc str.Diaconu Coressi nr.119,bl.3 HCL 226/2009 54,88 38,42 16,46 0,00 Reabilitare termica bloc str.Dr.lon Muresan nr.107 HCL 226/2009 35,46 31,35 4,11 0,00 Reabilitare termica bloc str.Martir D-tru Juganaru nr.25 HCL 226/2008 68,02 68,02 0,00 Reabilitare termica bloc str.Aron Cotrus nr.2,bl.D 9/6 HCL 226/2009 126,63 126,63 0,00 Reabilitare termica bloc str.Martir D-tru Juganaru nr.27 HCL 226/2008 113,97 113,97 0,00 Reabilitare termica bloc str.Meziad, nr.2 | HCL 226/2009 52,03 52,03 0,00 Reabilitare termica bloc str.Gavril Muzicescu nr.1 A,bl. 15/2 HCL 226/2009 478,08 298,80 179,28 0,00 Reabilitare termica bloc str.Zarand nr.3-5-7- 9HCL 226/2009 118,21 83,45 35,76 0,00 Reabilitare termica bloc str.Filateliei nr.6 HCL 226/2009 75,72 75,72 0,00 Reabilitare termica bloc str.Filateliei nr.1 HCL 226/2009 80,69 67,92 12,77 0,00 Reabilitare termica bloc str.Virgil Birou nr.3 HCL 226/2009 12,55 12,55 0,00 Reabilitare termica bloc str.Miorita nr.2,bl.3 HCL 226/2009 109,72 68,57 41,15 0,00 Reabilitare termica bloc sir.Socrate nr.15,sc.A+B HCL 226/2009 33,66 23,56 10,10 0,00 Reabilitare termica bloc str.Burebista nr.1 HCL 226/2009 250,00 250,00 0,00 Reabilitare termica bloc str.Burebista nr.3 HCL 226/2009 50,92 50,92 0,00 C. Dotări independente şi alte investiții 159,55 0,00 105,46 54,09 0,00 0,00 Dotări independente 54,09 0,00 0,00 54,09 0,00 0,00 dotari independente 0,00 0,00 Acordarea subventiei prevazute de OUG nr.51/28.06.2006 privind sprijinirea 54,09 0.00 0.00 54,09 0.00 0,00 constructiei de locuinte proprietate personala Circa Radu HCL 255/13.05.2008 54,08 54,09 0,00] Studii şi proiecte 105,46 0,00 105,46 0,00 0,00 0,00

SURSE IN FOND FOND DE |OBLIGA-| BUGET DENUMIREA OBIECTIVULUI TOTAL 2009 | AFaRABL | RULMENT LOCUINȚE | IUNI LOCAL DAL + PT Reabilitare termica cladiri - proiectare obiective pe grupe 105,46 105,46 nod Alimentiri cu apă și amenajări 15.023,38 0,00|. 3.818,74 0,00| 1.204,84 hidrotehnice 70.02.05.01 Alimentări cu apă 15.023,38 0,00 3.818,74 0,00 0,00) 11.204,64 A. Lucrări în continuare 14.388,33 0,00) 3.404,11 0.00 0,00] 10.984,22 Sistem major canal -zona de locuințe-str. Polonă, HCL199/2005 663,95 0,00 663,95 Sistem major canal zona Aleea Ghirodei HCL 109/2006 28,24 0,00 28,24 Sistem major canal - cartier Urseni - Uzina de apa 1, HCL 489/2005 1.044,58 242,06 802,52 Extindere retea canal zona Plopi - Canal Bega, HCL 100/2007 236,45 0,00 236,45 Extindere retele apa canal Plopi Sud, Str. 2-| 5, HCL 101/2007 68,94 0,00 68,94 Extindere retea canal str. Bobalna Zona Padurea Verde, HCL 176/2007 470,58 0,00 470,58 Sistem major canal Cartier Plopi - etapa ll, HCL 281/2007 1.804,15 623,77 1.280,38 Sistem major canal Cartier Kuntz - etapa a Il-a, HCL 175/2007 917,60 76,71 840,89 Sistem major canal Cartier Ciarda Roşie - stapa Il, HCL 177/2007 831,39 98,86 732,53 Sistem major canal Zona Aleea Ghirodei - etapa a II-a, HCL 178/2007 1.584,13 22,61 1.561,52 Extindere retea canal zona Colonia Radio Plopi, HCL 96/2007 54,51 0,00 54,51 Fantani publice forate, HCL 282/2007 124,73 0,00 124,73 Viabilizare terenuri cu utilitati , zona Armoniei nr.4-8 TMS, HCL. 488/2007 1.085,00 1.076,08 8,92 Viabilizare canal B-dul industriilor - Calea Mosnitei, HCL 179/2007 1.055,31 50,29 1.005,02 Extindere retele apa-canal Plopi, zona Jokai Mor, HCL 243/2008 955,00 399,72 555,28 Extindere retele apa cartier Kuntz, HCLI 239/2008 73,88 73,10 0,89 Alimentari cu apa industriala fantani ornamentale si zone verzi HCL 280/2008 17,28 14,00 3,28 Extindere retele apa-canal str. Ernest Neumann( zona Torontal), HCL245/2008 7147 71,32 0,15 Extindere retea apa-canal sir. Ana Lugojana , zona Lidia Mures, HCL 241/2008 158,20 158,08 0,14 Extindere retele apa-canal Ciarda Rosie, zona Jupiter, HCL 246/25008 0,45 0,45 Extindere retele apa-cana! Ciarda Rosie, zona Cheveres, HCL 237/2008 278,76 277,86 0,80 Extindere retele apa zona Rudolf Walter, HCL 242/2008 151,78 151,23 0,55 Sistern major canal - Kuntz 162/2004 237,68 237,68 Extindere retele apa canal Mehala - zona Aleea Viilor HCL 238/2008 2.374,16 568,44 2.305,72 B. Lucrări noi 576,79 393,80 0,00 0,00 182,99 Extindere retele apa-canal Ronat ( zona Coamoarei) HCL 281/2008 429,78 356,31 73,47 Extindere retele apa-canal Ronat - zona Pavilioane HCL 282/2008 42,84 0,00 42,84 Extindere retele apa-canal zona Blascovici 513/2008 5,82 6,82 Extindere retele apa-canal Plopi-zona Repin 514/2008 16,64 16,64

DENUMIREA OBIECTIVULUI Extindere retele canal Plopi- zona Parang TOTAL 2009 SURSE ÎN AFARA BL FOND RULMENT FOND DE LOCUINȚE OBLIGA- ȚIUNI BUGET LOCAL 509/2008 16,81 16,81 Extindere retele apa-canal Plopi-zona Martir| lon Tanase 511/2008 16,54 16,54 Extindere retele apa-canal Mehala - zona Mesteacanul 512/2008 8,67 8,67 Extindere retele canal Fratelia zona Cercului 557/2008 14,68 14,28 0,40 Extindere retele apa-cartier Ghiroda 558/2008 23,61 23,21 0,40 Extindere retele apa cartier Piopi HCL 222/2009 0,40 0,00 0,40 C. Dotări independente şi alte investiții 58,26 0,00 20,83 0,00 0,00 3743 Dotări independente 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Studii şi proiecte 58,26 0,00 20,83 0,00 0,00 37,43 SF + PT Extindere retele apa cartier Ciarda Rosie 6,55 9,00 6,55 SF+ PT Extindere retele canal cartier Ciarda Rosie-zona Urseni 10,12 0,00 10,12 SF+ PT Extindere retele canai cartier Ciarda Rosie-zona Calea Buziasului 10,11 0,00 10,11 SF+ PT Extindere retele apa cartier Piopi 29,75 20,83 8,92 SF + PT Extinderi retele apa canal Ghiroda 3 str. Radu Tudoran 1,73 0,00 1,73 luminat public şi elgctrificâri 5.380,36 0,00 1.910,71 17,87|,- 3.451,98 A. Lucrări în continuare 5.380,36 0,00| 1.910,71 0,00 17,67) 3.451,98 Extindere rețele iluminat public zona de nord, HCL 136/2005 2.781,74 1.120,15 17,67, 1.643,92 Extindere rețele iluminat public zona de sud, HCL 138/2005 2.598,62 790,56 1.808,06 70.02.07 Alimentare cu gaze naturale 0.00 0,00 0.00 0,06 0.00 0,00 localități Studii si proiecte 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 70.02.50: Alte: servicii. “în: “domeniile locuințelor, serviciilor şi dezvoltării 2.985,82 0,00. 1.021,04 0,00 0,00[. 1.964,78 comunale A. Lucrări în continuare 1.862,59 0,00 281,88 0,00 0,00 1.580,71 Viabilizare teren pentru loc.Mitoia III, HCL 412/2002, HCL 117/2004 859,50 62,26 797,24 PT + Reabilitare P-ţa losefn , HCL 414/2002 158,11 61,50 96,51 Reabilitarea şi revitalizarea fortificației Cetății Timişoara - Bastionul Therezia, HCL 156/2007 844,98 158,12 686,86 B. Lucrări noi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 C. Dotări independente şi alte investiții 1.123,23 0,00 739,16 0,00 0,00 384,07 Dotări independente 101,97 0,00 27,71 0,00 0,00 74,26 Dotari privind proiectul"Dezvoltarea| serviciilor de informare si promovarea turistica din Timisoara” 1,22 7,22 Aport de capital social "Asociatia Polul de crestere” 1,50 1,50 Aport de capital social "Automotivest"HCL 319/2007 0,10 0,10 Dotari directia MEDIU 93,15 27,71 65,44 Studii şi proiecte 1.021,26 0,00 711,45 0,00 0,00 308,81

SURSE IN FOND FOND DE |OBLIGA-] BUGET DENUMIREA OBIECTIVULUI TOTAL 2009 AFARABL | RULMENT | LOCUINȚE | ȚIUNI LOCAL Consultanta + Studii si proiecte pentru accesare fonduri europene 16,81 16,81 0,00 Cofinantare proiect Romano - Olandez pt. elaborare PID + PUG 72,64 72,64 SF - Infrastructura comunala faza ll in vederea renovarii centrului istoric al Minicipiului Timisoara HCL. 192/2009 17,82 17,82 Cercetare si dezvoltare in domeniul protectiei mediului 23,00 23,00 0,00 intocmire harta de zgomot si monitorizarea zgomotului ambiental 43,50 43,50 Studii directoare privind densificarea tesutului urban in Municipiul Timisoara (25 studii) 478,86 478,86 0,00 Studii facilitati sportive 192,78 192,78 0,00 SF + PT Reabilitarea zonei centrale a Municipiului Timisoara, parte a patrimoniului cultural national in vederea valorificarii potentialului sau turistic (AXA 5) 175,85 0,00 175,85 Capitolul 74.02 Protecţia mediului 5,00 0,00 0,00 0,90 0,00 5,00 74.02.05 Salubritate şi gestiunea 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 deşeurilor C. Dotări independente şi alte investiții 5.00 0,00 0.00 0,00 0.00 5,00 Dotări independente 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Aport de capital Asociatia de Dezvoltare| Intercorunitara Deseuri Timis 5,00 5,00 Studii şi proiecte 9,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Capitolul 81.02 Combustibili si energie 3.003,54 0,00 0,00 0,00 000 3.003,54 81.02.06 Energie termică 3.003,54 0,00 0,00 0,00 0,00, 3.003,54 A. Lucrări în continuare 1.223,78 0,00 0,00 0,00 0,00) 1.223,78 Retehnologizare CAFtip PTVMJ de 50 Gcal/h CET Centru, HCL 167/2004 50,62 50,62 Prelevare „evacuare si transport zgura si cenusa sub forma de slam la cazanele 1,2,3 din CET SUD, HCL 57/2006 400,18 400,18 Reabilitare si modernizare statie de fratare| apa din CET SUD Timisoara , HCl.30/2007 100,00 100,00 Retehnologizarea centralelor termice de cartier prin instalarea unor unitati de cogenerare cu motoare termiceCT BUZIAS HCL 556/2006 0,20 0,20 Retehnologizarea centralelor termice de cartier CT Dunarea prin instalarea unor unitati de cogenerare cu motoare termice HCL 556/2006 0,34 0,34 Construirea unui punct termic str. Torac- Bitolea-Apateu, HCL 29/2007 48,66 48,66 Reabilitarea termică bloc de locuințe Calea Sagului 41-43, HCL 384/2007 320,83 0,00 320,83 Reabilitarea termică bloc A2, Calea A.l.Cuza nr.10, HCL 385/2007 165,92 0,00 165,92 Reabilitarea termică pt. blocul 36 Aleea Martir O.Tintaru nr.1, HCL 386/2007 137,03 0,90 137,03 B. Lucrări noi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 C. Dotări independente şi alte investiții 1779.76 0,00 0,00 0,00 000| 1779.76 Dotări independente 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 Aport de capital social Colterm 0,01 0,01 Studii şi proiecte 1.779,75 0,00 0,00 0,00 0,00, 1.779,75

DENUMIREA OBIECTIVULUI Strategia locala de alimentare cu energie TOTAL 2008 SURSE IN AFARA BL FOND RULMENT FOND DE LOCUINȚE OBLIGA- ȚIUNI BUGET LOCAL termica în Municipiul Timisoara HCL 319/2008 0,50 0,50 DAL + PT Reabilitare termica cladiri - proiectare obiective pe grupe 1.779,25 9,00 1.779,25 Capitolul 84.02 Transporturi 16.294,04 0,00| 3.547,98 0,00 0,00) _12.746,06 84.02.03 Transport rutier 16.294,04 9,00[:::3.547,98 0,00 0,00) :12.746,06 84.02.03.02 Transportul în comun 934,73 0,00 0,00 0,00 0,00 934,73 A. Lucrări în continuare 0,00 0,00, 0,00 0,00 0,00 0,00 B. Lucrări noi 39,13 0,00 0,00 0,00; 0,00 39,13 PT Linie de troleibuz pe str. Lidia HCL 252/1998 , 445/2006 39,13 39,13 C. Dotări independente şi alte investiții 895.60 0,00 0,00 0.00 0,00 895,60 Dotări independente 450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 450,00 Maşini, echipamente si mijloace de 450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 450,00 transport Autobuze articulate (30 buc.) 0,00 0,00 0,00 Tramvaie folosite 450,00 450,00 Studii şi proiecte 445,60 0,00 0.00 0,00 0,00 445,60 Studii si proiecte Primarie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Studii si proiecte RATT 445,60 0,00 0,00 0,00 0,00 445,60 SF + PT Modernizare linie cale 380,97 0,00 380,97 SF + PT Statie intermodala Dambovita 54,63 0,00 64,63 84.02.03.01 Drumuri si poduri 692,09 0,00 530,18 0,00 0,00 161,91 A. Lucrări în continuare 673.81 0,00 512,00 0,00 0,00 161,81 Consolidare pasaj Cal. Sagului, HCL 94/2007 673,81 512,00 161,81 B. Lucrări noi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 C. Dotări independente şi alte investiții 18,28 0.00 18,18 0,00 0,00 0,10 Dotări independente 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Studii şi proiecte 18,28 0,00 18,18 0,00 0,00 0,10 S.F.+ PT Amenajare Complex rutier zona Michelangello 0,10 0,10 Aactualizare SF + PT Consolidare Pod Uzina de apa 18,18 18,18 0,00 84.02.0303 Străzi 9.088,69 0,00|: 2.137,88 0,00 0,00| 6.950,81 A. Lucrări în continuare 8.394,42 0,00] 1.533,88 0,00 0,00) 6.860,54 Modernizare str. Armoniei HCL 176/21.12.2004; HCL 91/2007 1,81 0,00 1,81 Reparatii capitale stradale zona de locuinte blv.Dambovita, HCL 267/2006 14,04 0,00 14,04 Modernizare bl. L. Rebreanu - |. Bulbuca 286,60 286,60 0,00 Amenajare str.Bastilia-Fortaretei-Zurich, HCL 420/2006 19,84 0,00 19,84 Amenajare str. Veronica Micle, HCL 408/2006 297,93 0,00 297,93 Amenajare str. Olarilor, HCL 425/2008 0,00 9,00 Amenajare str. Progresul, HCL 444/2006 3,85 0,00 3,85 Amenajare str.Stavrescu, HCL 402/2006 3,04 0,00 3,04 Amenajare str Mureş, HCL 411/2006 868,16 8,43 859,73 Amenajare Botoca Drăghicescu, HCL 409/2006 659,14 3,80 655,34 Amenajare str. Bruxelles, HCL 412/2006 505,71 370,72 134,99 Amenajare str . Anişoara Odeanu, HCL 415/2006 454,25 0,00 454,25 Amenajare str. Pius Brânzeu, HCL 403/2006 410,67 408,64 2,03 Amenajare str.Aida, HCL 404/2006 3,78 0,00 3,78 Amenajare str Barsei, HCL 426/2006 143,61 0,84 142,77 10

DENUMIREA OBIECTIVULUI Amenajare str Berzei, HCL 405/2006 TOTAL 2009 0,00 SURSE IN AFARA BL FOND RULMENT FOND DE |OBLIGA- LOCUINȚE | TIUNI BUGET LOCAL 0,00 Amenajare str Bucovina, HCL 414/2006 3,33 0,00 3,33 Amenajare str Gr Alexandrescu, HCL 417/2006 3.066,97 2,26 3.084,71 Amenajare sir Jose Silva, HCL 418/2006 190,95 3,73 187,22 Amenajare str Vânătorilor, HCL 413/2006 0,58 0,00 0,58 Amenajare str Virtuții, HCL 406/2006 469,21 469,21 Amenajare str. Bârzava, HCL 416/2006 764,63 448,86 315,77 Amenajare intr.Lupului şi Ursului, HCL 443/2006 476 4,76 Amenajare blv Dragaiina, HCL 102/2007 0,77 0,00 0,77 Amenajare strada Agronomiei HCL 270/2006 6,18 0,00 6,18 Amenajare strada lon Ratiu HCL 401/2002 4,12 4,12 Amenajare strada Calimanesti HCL 160/2008 210,49 210,49 B. Lucrări noi 432,44 0,00) 418,80 0,00 0,00 13,84 Modernizare str.Ciosca si extindere HCL158/2008 1,00 1,00 PT + Modernizare Calea Torontalului si extindere HCL 247/2008 431,08 418,80 12,29 Amenajare str. Liege, HCL 158/2008 0,35 0,35 C. Dotări independente şi alte investiții 261,83 0,00 185,20 0.00 0,00 76,63 DIRECTOR DIRECȚIA ECONOMICĂ SMARANDA Apelul | DI | Â | | DIRECTOR DIRECȚIA DEZVOLTARE AURELIA JUNIE ia SERVICIUL ÎNVESTIȚII Delia PRGDAN Miţiaela JURCA CAD + U Dotări independente 0,00 0,00 0,00 0,00 0,90 0,90 0,90 Studii şi proiecte 261,83 0,00 185,20 0,00 0,00 76,63 SF Amenajare str.Steaua 21,03 21,03 SF + PT Amenajare str. Cronicar lon Neculce 0,50 0,40 0,10 SF Amenajare str. Muzicescu 116,75 116,35 0,40 SF Amenajare str. M.Neamtu 21,28 21,28 SFAmenajare B-dul Sudului 0,10 0,10 SF Amenajare str.Edgar Quint 22,32 22,32 Actualizare SF Modernizarea Calea Torontaluiui si extindere 14,87 14,87 0,00 SF + PT Amenajare zona Palona 53,68 53,18 0,50 Expertize 10,30 10,30 SF Amenajare strada Brazilor 0,90 9,40 0,50 Amenajare str. lon Cristoreanu 0,10 0,10 84.02.50 Alte cheltuieli în domehiul 5.578,53 0,00 87992 0,00 000| 4.698,51 transporturilor G.Dotari independente si alte investitii 5.578,53 0,00 879.92 0,00 000 4.698,61 Dotari independente 5.578,53 0,00 0,00 0,00; 4.698,61 Achizitii mijloace de transport 5.578,33 4.698,61 11