keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 271/28.07.2009 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2009

28.07.2009

Hotararea Consiliului Local 271/28.07.2009
privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2009


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având in vedere Referatul nr. SC2009-16372/20.07.2009 al Primarului Municipiului Timisoara - domnul Gheorghe Ciuhandu;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistica, amenajarea teritoriului si patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comerţ, regii autonome si societăţi comerciale si Comisiei pentru cultura, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport si culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara ;
Având în vedere Legea bugetului de stat pe anul 2009 nr.18/27.02.2009;
În conformitate cu prevederile art.1, art.4, alin.1, art.5, art.19, alin.1 şi 2 si art. 20, alin.1, art.22 alin.1 şi art.23 alin.1 şi 2 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin.(2) lit.b) si alin.(4), lit.a), din Legea nr.215/2001 privind administraţia publica locala, republicata si modificata;
În temeiul art. 45 alin (2) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publica locala, republicata si modificata;


HOTARASTE

Art.1: Se aproba rectificarea bugetului local al Primăriei Municipiului Timisoara pe anul 2009 conform Anexei nr. 1 - Bugetul Local pe anul 2009, Anexei nr. 2 - Bugetul venituri proprii si subventii pe anul 2009; Anexei nr. 3- buget venituri şi cheltuieli evidenţiate în afara bugetului local, Anexei nr. 4 - Programul de investiţii pe anul 2009.

Art.2: La data intrării in vigoare a prezentei hotărâri, se modifica in mod corespunzător Hotărârea Consiliului Local nr.235/30.06.2009 privind aprobarea bugetului local pe anul 2009.

Art.3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Economica, Direcţia Edilitară, Direcţia Patrimoniu, Direcţia Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timisoara.

Art.4: Prezenta hotarare se comunica:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timisoara ;
- Serviciului Juridic;
- Directiei Economice;
- Directiei Patrimoniu;
- Directiei Edilitare;
- Directiei de Urbanism;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Drumuri şi Transporturi;
- Biroul Control Intern si Managementul Calităţii ;
- Administratiei Financiare a Municipiului Timisoara;
- Directiei Generale a Finanţelor Publice si Controlului Financiar de Stat a Judeţului Timiş;
- Mass media locale.


Presedinte de sedinta
RITIVOIU MIHAI
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Referat_rectificare_buget.pdf

PRIMARIA MUNICIPIULUI TIMISOARA APR MAR DIRECTIA ECONOMICĂ SERVICIUL BUGET d Nr. SC2009—-/£372 _/20.07.2009 a: REFERAT privind rectificarea bugetului local al municipiului Timisoara pe anul 2009 Având în vedere: » Adresa nr.FN/15.07.2009 a Direcţiei Fiscale a Municipiului Timişoara prin care se solicită suplimentarea sumelor pentru cheltuieli de personal; e Adresa nr.1002/25.06.2009 a Şcolii Generale cu clasele I-VIII nr.16 prin care se solicită susținerea cu o cotă parte a unui proiect; + Adresa nr. 982/16.07.2009 a Casei de Cultură a municipiului Timişoara privind redistribuirea unor sume; + Adresa nr. SC2009-15579/10.07.2009 a Direcţiei de Mediu privind redistribuirea unor sume între capitole bugetare si privind redistribuirea sumelor pentru cheltuieli de capital; '» Adresa nr.336/30.06.2009 a Serviciului de Ajutor Maltez privind suplimentarea cheltuielilor materiale şi de personal în conformitate cu HCL 217/26.05.2009; e Adresa nr.SC2009-16215/16.07.2009 a Direcţiei Edilitare privind suplimentarea cheltuielilor materiale pentru iluminat public şi redistribuirea unor sume pentru lucrări de investiții; e Adresa nr. SC2009-16144/16.07.2009 a Serviciul Public de administrare locuințe şi utilităţi privind suplimentarea sumelor pentru cheltuieli de personal şi materiale pentru trimestrul IV 2009 precum şi redistribuirea unor sume între articole bugetare; e Adresa nr. SC2009-15614/10.07.2009 a Direcţiei Patrimoniu, Serviciul Administrativ privind suplimentarea sumelor pentru cheltuieli materiale; e Adresa nr. SC2009- /20.07.2009 a Direcţiei Drumuri şi Transporturi privind suplimentarea sumelor pentru cheltuieli întreţinere străzi; o Adresa nr.FN /17.07.2009 a Teatrului German privind evidențierea în bugetul de venituri proprii a sumelor atrase prin sponsorizări; e Adresa nr.SC2009-16064/15.07.2009 a Direcţiei de Mediu privind la renunțarea la unele sume alocate cheltuielilor de capital; o Adresa nr.SC2009-16080/15.07.2009 a Directiei Dezvoltare privind redistribuirea sumelor pentru cheltuieli de capital;

Adresa nr.SC2009-16211/16.07.2009 a Directiei Drumuri si Transfiorturi privind redistribuirea sumelor pentru cheltuieli de capital; Adresa nr.SC2009-16212/16.07.2009 a Serviciului Informatizare privind redistribuirea sumelor pentru cheltuieli de capital; Adresa nr.SC2009-14945/14.07.2009 a Directiei Patrimoniu privind diminuarea sumelor pentru cheltuieli de capital si suplimentarea cheltuielilor materiale; Adresa nr.2162/09.07.2009 a Directiei de Asistenta Sociala Comunitara privind diminuarea sumelor pentru cheltuieli de capital, Astfel, Serviciul Buget propune rectificarea bugetului după cum urmează, rezultând următoarele influențe: - mil lei — Denumire e Buget Nr.crt.j Capitol IE , Bugetinițial 9 Influențe indicatori rectificat 4 TOTAL VENITURI, din care: 711.695,47 711.696.47 - TOTAL 4 CHELTUIELI, din care: 711.896,47 711.696,47 - 5 |sro2 | oxeculve | 58. 783,53 58.703,33__[- 80,20 8 65.02 Învăţământ 187.862,57 187.174,57 - 688,00 1 9 66.02 Sănătate 400213 |, 3.802,13 |- 200,00 10 | Cultură, recreere, 67:02 _jreligie 73.540,28 73.190,28 - 350,00 11 Asigurări şi 68.02 asistență socială 46.560,03 4655433 |[- 5,70 Locuinţe, servicii şi , 12 dezvoltare publică = 70.02 96.375,89 97.773.698 1.398,00 | 13 | 74.02 1 Protecţia mediului 12.869,00 13.369,00 500,00 | 14 Combustibil şi , 51.02 energie 62.710,00 60.810,00 - 1.900,00 15 84.02 Transporturi 95.181,07 96.506,97 1.325,90 Având în vedere Legea bugetului de stat pe anul 2009 nr.18/27.02.2009; în conformitate cu prevederile art.1, art.4, alin.], art.5, art.19, alin.1 si 2, art. 20, alin.l, ârt.22 alin.l şi art.23 alin.1 şi 2 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale; în temeiul art. 36 alin.2 lit.b) şi alin4 lit.a) şi art. 45 alin (2) din Legea nr. 215/2001

privind administrația publica locala, republicata si modificata, Serviciul Buget din cadrul Direcţiei Economice, propune modificarea la: - Anexa nr. 1 — Bugetul Local pe anul 2009; - Anexa nr.2 — Buget venituri proprii şi subvenții pe anul 2009; - Anexa nr. 3 — Programul de investiții pe anul 2009. DIRECTOR ECONOMIC SEF SERVICIU BUGET EC. SMARANDA HARACICU EC. STELIANA STANCIU Be Cod FP 53-01, Ver. 1 Lo

Atasament: Anexa_2.pdf

MUNICIPIUL TIMISOARA DIRECTIA ECONOMICA NAD SERVICIUL BUGET BUGET VENITURI PROPRII SI SUBVENTII 2009 DENUMIREA INDICATORILOR TOTAL VENITURI Cod indicator Program initial 32.488,92 influenta 20.07.2009 Rectificare 3 mii lei Program rectificat VENITURI CURENTE 29.982,63 A. VENITURI NEFISCALE 848,50 A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII 848,50 Taxe pe servicii specifice 15.10 848,50 Impozit pe spectacole 15.10 01 728,50 Alte taxe pe servicii specifice 15.10 50 120,00 C, VENITURI NEFISCALE moț-i| Mi Dj GI N + 29.134,13 CT. VENITURI DIN PROPRIETATE Ei 3.047,94 Venituri din proprietate - o 30.10 3.047,94 Venituri din concesiuni si închirieri - 2 30.10 05 2.948,31 2.948,31 Alte venituri din proprietate - N 30.10 50 99,63 99,63 C2. VANZARI DE BUNURI Si SERVICII - o 26.086,19 Venituri din prestari de servicii si alte activitati = & 33.10 15.517,74 Taxe si alte venituri în invatamant - an 33.10 05 2.384,16 Venituri din prestari de servicii - a 33.10 -08 133,83 Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine _- 3 33.10. 14 10.086,65 Venituri din valorificarea produselor obtinute din activitatea proprie sau anexa _- am 33.10 16 88,74 Venituri din serbari si spectacole scolare, manifestari culturale, artistice si sportive _- 33.10 19 2,14 Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati 33.10 50 2.821,22 Venituri din taxe administrative, eliberari permise 34.10 1.186,92 Alte venituri din taxe administrative, eliberari de permise 34.10 50 1.186,92 Pagina 1 / 4

DENUMIREA INDICATORILOR Amenzi, penalitati si confiscari Cod indicator 35.10 Program initial 0,35 Influenta Program rectificat Alte amenzi, penalitati si confiscari 35.10.50 0,35 Diverse venituri 36.10 8.812,29 Alte venituri 36.10.50 8.812,29 Transferuri voluntare, altele decat subventiile 37.10 568,89 Donaitii si sponsorizari 37.10.01 548,89 Alte transferuri voluntare 37.10.50 20,00 If. VENITURI DIN CAPITAL 0,43 Venituri din valorificarea unor bunuri 39.10 9,43 Alte venituri din valorificarea unor bunuri 39.10.50 0,43 IV. SUBVENTII 2.505,86 Subventii de la alte administratii 43.10 2.505,86 Subventii pentru institutii publice 43.10.08 2.505,86 TOTAL CHELTUIELI 49.10 32.488,88 CHELTUIELI CURENTE 01 31.106,69 TITLUL ICHELTUIELI DE PERSONAL 10 8.935,65 TITLUL BUNURI SI SERVICII 20 19.469,35 TITLUL X ASISTENTA SOCIALA 57 2.701,12 TITLUL XALTE CHELTUIELI 59 0,56 CHELTUIELI DE CAPITAL 70 1.382,18 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 71 1.382,18 Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE 8.986,84 Alte servicii publice generale 8.986,84 CHELTUIELI CURENTE 8.225,57 TITLUL ICHELTUIELI DE PERSONAL 5.436,27 TITLUL Il BUNURI SI SERVICII 1.789,30 CHELTUIELI DE CAPITAL 761,27 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 781,27 Din total capitol Pagina2/ 4

DENUMIREA INDICATORILOR Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor Cod indicator 54.10.10 Program i 8.986,84 înfluenta Program rectificat Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE 64.10 23.502,04 invatamant 565.10 19.833,39 CHELTUIELI CURENTE 01 19.362,47 TITLUL ICHELTUIELI DE PERSONAL 10 2.380,38 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 20 16.935,40 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 57 66,12 TITLUL XALTE CHELTUIELI 59 0,56 CHELTUIELI DE CAPITAL 70 470,91 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 71 470,91 Din total capitol Invatamant prescolar si primar 65.10.03 9.392,52 Invatamant prescolar 65.10.03.01 6.529,73 Invatamant primar 65.10.03.02 2.862,78 invatamant secundar 65.10.04 6.796,04 invatamant secundar inferior 65.10.04.01 0,00 invatamant secundar superior 65.10.04.02 5.757,57 invatamant profesional 55.10.04.03 1.038,47 Invatamant postliceal 65.10.05 1.003,60 Servicii auxiliare pentru educatie 65.10.11 2.641,22 internate si cantine pentru elevi 65.10.11.03 2.641,22 Alte servicii auxiliare 65.10.11. 30 0,00 Cultura, recreere si religie 67.10 848,50 CHELTUIELI CURENTE 01 698,50 TITLUL ICHELTUIELI DE PERSONAL 10 139,00 TITLUL II BUNURI Si SERVCII 20 514,50 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 57 45,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 0 150,00 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 71 150,00 Pagina 3/4

DENUMIREA INDICATORILOR Din total capitol Cod indicator Program initial Influenta Program rectificat Servicii culturale 67.10.03 728,50 institutii publice de spectacole si concerte 67,10.03.04 728,50 Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei 67.10.50 120,00 Asigurari si asistenta sociala 68.10 2.820,15 CHELTUIELI CURENTE 01 2.820,15 TITLUL IHBUNURI SI SERVCII 20 230,15 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 57 2.590,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 70 0,00 Din total capitol Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati 68.10.05 230,15 Asistenta sociala in caz de învaliditate 58.10.05.02 230,15 Asigurari si asistenta sociala 68.10.06 2.590,00 Partea a Vil-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT REZERVE EXCEDENT DERICIT ORDONATOR DR.ING. GHE a) CIUHANDU i Pe, i et 1 rr N na 7 DIRECTOR ECONOMIC EC.SMARANDA HARACICU _ d Pagina 4/4

Atasament: Anexa_nr_3.pdf

Rmx N. Z MUNICIPIUL TIMISOARA | HCL 271/28.07.2009 DIRECTIA ECONOMICA | | Rectificare 3 cu amendament SERVICIUL BUGET BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI EVIDENTIATE mii le INAFARA BUGETULUI LOCAL DENUMIREA INDICATORILOR Cod Cod indicator | rand Program initial I. VENITURI CURENTE C. VENITURI NEFISCALE 13.910,38 | 13.910,38 36.11.06 | 11.506,16 36.11.08 | 1.386,55 36.11.09 900,00 36.11.10 100,00 TI 71 12.697,72 50.11 19.562,25 C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII Diverse venituri Taxe speciale Depozite speciale pentru constructii de locuinte Fondul de risc 7 Fond de rulment Alte venituri 10 — | N] mă TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 13 TITLUL IIBUNURI SI SERVCII CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE TITLUL XV IMPRUMUTURI Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE Autoritati publice si actiuni externe CHELTUIELI DE CAPITAL 18 N O N) —_ | —_| _ TI Qi uni e 25,00 Pagina 1/4

DENUMIREA INDICATORILOR | Cod rand Cod indicator Program initial Influenta Program rectificat N N — Le —b re — ae — —b . TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE Din total capitol 25,00 25,00 25,00 25,00 19.537,25 Autoritati executive si legislative 23 24 51.11.01 51.11.01.03 235,00 Autoritati executive 25,00 Alte servicii publice generale 54.11 19.537,25 CHELTUIELI CURENTE | 26 000 | CHELTUIELI DE CAPITAL 27 |70 | 500,00 | 500,00 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE | 28 500,00 | | 500,00 19.037,25 19.537,25 0,00 19.537,25 2.723,22 74,00 74,00 TITLUL XV IMPRUMUTURI Din total capitol N O 19.037,25 Alte servicii publice generale 30 |54.11.50 Partea a Ill-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE 3 | | 1 [CHELTUIE CURENTE CHELTUIELI DE CAPITAL 4 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE Din total capitol 64.11 66.11 2.123,22 14,00 d] O 74,00 14,00 35 Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi 36 Spitale generale 37 Cultura, recreere si religie | | CHELTUIELI CURENTE ŢI TITLUL II BUNURI SI SERVICII CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE Din total capitol 66.11.06 56.11.06.01 74,00 74,00 O A O 67.11, TITI a 1.899,22 1.899,22 750,00 750,00 - A O N OC O S 0 42 Servicii culturale 43 44 45 67.11.03 67.11.03.04 67.11.05 O Ș ) O institutii publice de spectacole si concerte Servicii recreative si sportive 0,00 2.649,22 Pagina2/ 4

DENUMIREA INDICATORILOR 0 Cod Cod indicator Program initial Influenta | Program rectificat | rand 47 67.11.05.03 2.649,22 0,00 2.649,22 69.11 17.866,37 19.026,37 MEDIU SI APE Locuinte, servicii si dezvoltare publica | 70.11 17.866,37 19.026,37 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 52 20 [| 847215| CHELTUIELI DE CAPITAL 55 ro sa TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 54 71| 939422 Din total capitol | Dezvoltarea sistemului de locuinte 56 70.11.03.01 1.386,55 Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice 57 |70.11.05 | 000| 59 |70.11.06 | 112267) 200 1.122,67 70.11.50 15.357,15 0,00 15.357,15 Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, Alimentare cu apa luminat public si electrificari rurale Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE onerueu cure —TTTTTTTTTTTTȚE TITLUL II BUNURI SI SERVICII CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE Din total capitol 0) + an Transportrutier 67 Drumuri si poduri o —_ o 0 a S o “a, co o an O 84.11.03.01 138,00 0,00 138,00 70 |84.11.03.03 | 5.894,00 | 000 5.894,00 PTT 84.11.50 1.100,00 Transport in comun Alte cheltuieli in domeniul transporturilor Pagina 3/4

"DENUMIREA INDICATORILOR Partea a Vil-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT Influenta Program rectificat Pagina 4/ 4

Atasament: Anexa_nr_1.pdf

MUNICIPIUL TIMISOARA | | ANEXA NR.1 DIRECTIA ECONOMICA | | Rectificare 3 - 28.07.2009 SERVICIUL BUGET BUGET LOCAL mii lei 2009 DENUMIREA INDICATORILOR Cod rand Cod indicator Influenta Program initial 00.01 111.696,47 671.479,58 Program rectificat 1 711.696,4] VENITURI PROPRII 48.02 535.475,90 535.475,89 i. VENITURI CURENTE 671.479,57 A. VENITURI FISCALE 624.328,82 624.328,81 A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL A11. IMPOZIT PE VENIT, PROAT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE | 00.04 337.035,41 337.035,40 2.611,76 00.06 impozit pe profit Impozit pe profit de la agentii economici A12. IMPOZIT PE VENIT, PROAT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DELA PERSOANE FIZICE Cote si sume defalcate din impozitul pe venit Cote defalcate din impozitul pe venit | 11 04.02.01 330.000,01 Sume alocate de la consiliul judetean pentru echilibarea bugetelor locale 12 04.02.04 609,00 A13. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL 13 00.07 | 3.814,64 Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital 14 3.814,64 Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital 18 A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE 16 [00.09 | 103.053,61 Impozite si taxe pe proprietate 17 |07.02 | | 103.053,61 — 07.02.01 92.682,61 Impozit pe cladiri - PF 19 07.02.01.01 92.682 61 0,00 92.682 61 07.02.02 7.895,00 0,00) | 7.895,00 07.02.02.01 7.895,00 0,00 7.895,00 Impozit pe terenuri Impozit pe terenuri - PF. 21 Pagina 1/9

DENUMIREA INDICATORILOR | Cod rand Cod indicator Program initial Influenta Program rectificat Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte 22 taxe de timbru -= La bugetul de stat = restante anii anteriori = 07.02.03 2.408,00 2.408,00 68 00 178.424,80 154.406,80 154.203,80 203.00 "39528 Alte impozite si taxe de proprietate 23 Ad. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII Sume defalcate din TVA Sume defalcate din TVApt finantarea cheltuielilor des centralizate la nivelul comunelor, oraselor, mun. si sectoarele mun. Bucuresti 07.02.50 68,00 00.10 178.424,80 11.02 154.406,80 11.02.02 154.203,80 26 Sume defalcate din TVA ptechilibrarea bugetelor locale 27 11.02.06 203,00 399,28 12.02.07 399,28 15.02 | 724,40 15.02.01 Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii Taxe hoteliere 29 30 31 Taxe pe servicii specifice Impozit pe spectacole = N E i Venituri din concesiuni'si inchirieri 43 44 30.02.05 30.02.50 - 31.02 31.02.03 00.14 27.800,00 1.397,24 Alte venituri din proprietate Venituri din dobanzi Alte venituri din dobanzi 'C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII Venituri din prestari de servic 46 47 62,00 17.891,52 257,00 | 0,00 ivitati ii si alte act Venituri din prestari de servicii 49 33.02.08 31 | | 724,40 724 40 Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe 22.894,32 22.894,32 desfasurarea de activitati | Taxa asupra mijloacelor de transport 33 | 15.844,32 Taxa asupra mijloacelor de transport - PF 34 | 16.02.02.01 15.844,32 Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare 35 | 16.02.03 70,00 Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe 36 16.02.50 6.980,00 desfasurare de actiwtati | | A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE | 37 | 00.11 000| 5.815,00 Alte impozite si taxe fiscale | 38 |18.02 581500) 0,00 5.815,00 Alte impozite si taxe | | 39 | 18.02.50 | 000| 5.815,00 C1. VENITURI DIN PROPRIETATE | 41 |0013. | 29.259,24 Venituri din proprietate 42 | 29.197,24 . + _ + Pagina2/9

DENUMIREA INDICATORILOR Contributia persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social Venituri din taxe administrative, eliberari de permise Taxe extrajudiciare de timbru Amenzi, penalitati si confiscari Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate conform dispozitiilor legale Alte amenzi, penalitati si confiscari Diverse venituri Alte venituri | Il. VENITURI DIN CAPITAL Venituri din valorificarea unor bunuri Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat SUBVENTII DELA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI P UBLICE Subventii de la bugetul de stat | A. De capital Subventii pentru reabilitarea termica a cladirilor de locuit Subventii pentru compensarea cresterilor vizionate ale preturilor la combustibili Sprijin financiar pentru constituirea familiei Trusouri pentru nou nascuti TOTAL CHELTUIELI T —_ O TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL II BUNURI SI SERVICII TITLUL III DOBANZI Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri Ajutor pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni si combustibil petrolier Cod Cod indicator rand Program initial 33.02.12 193,00 o3 34.02.02 3.123,12 Influenta Program rectificat 0 o1 39.02.03 401,12 401,12| 39.02.07 18.000,00 | 0,00] 18.000,00 00.18 21.813,77 | 0,00 21.813,77 35 o6 ST 28 61 62 3 6 18.888,00 222,12 42.02.32 18.888,00 2.100,00 113,65 490,00 TI 42.02.12 O 02. 7 42.02.33 42.02.34 42.02.36 4902 711.696,43 T1 12 13 4 5 O _ 4.294,69 —J Pagina 3/39

"DENUMIREA INDICATORILOR | Cod Cod indicator Program initial Influenta Program rectificat rand O N an | A O 55 200,00 | | 200,00 25561056 59551 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE TITLUL VII ALTE TRANSFERURI TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA MU AT RETETE an O CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 83 TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE 121.925,26 4.294,70|. 117.630,56 121.925,26 -4.294,70 117.630,56 31.915,97 Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE Autoritati publice si actiuni externe TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL II BUNURI SI SERVICII CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE Din total capitol m co A -—_ | —/ O n 114.292,15 | 58.783,53 55.449,03 38.923,88 | 23.468,83 38.943,68 15.525,15 1.000,00 3.234,50 3.234,50 O _ N O mo o O N a O Oo[ += O UW “-] O 94 Autoritati executive si legislative Autoritati executive Alte servicii publice generale | TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL | TITLUL II BUNURI SI SERVCII | | 100 CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 95 51.02.01 51.02.01.03 o -1 —_l — 20 40 70 1 13.588,97 —_ O —_ O N —_ mo m | o O O 103 104 TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE Din total capitol | Pagina 4/9

DENUMIREA INDICATORILOR Cod Cod indicator Program initial Influenta | Program rectificat rand 105 Fond pentru garantarea imprumuturilor externe, contracte/garantate de 0,00 4.320,00 54.02.07 administratiile pub lice locale 54.02.10 | 9.672,02 | 0,00 9.672.002 106 107 Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor Alte servicii publice generale | 30.579,95 0,00 30.579,95 109 |01 | 30.579,95 30.579,95 110 30 30.579,95 30.579,95 17.977,20 61.02 | 17.977,20 Tranzactii privind datoria publica si împrumuturi TITLUL III DOBANZI CHELTUIELI DE CAPITAL Din total capitol | Partea a ll-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA 112 NATIONALA Ordine publica si siguranta nationala TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 115 TITLUL II BUNURI SI SERVCII 116 CHELTUIELI DE CAPITAL 117 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 118 Din total capitol | Ordine publica _17.977,20 01 16.492,20 0,00 16.492,20 70 1.485,00 1.485,00 71 1.485,00 1.485,00 119 120 121 7 Politie comunitara 61.02.03.04 17.697,00 0,00 17.697,00 61.02.05 | 280,20) 000| 280,20 PR II E | 125270 310.712,53 Protectie civila si protectia contra incendiilor Partea a Ill-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 125 TITLUL IIBUNURI SI SERVICII 126 TITLUL MI ALTE TRANSFERURI 127 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 128 122 O a O NJ Pagina 5/9

DENUMIREA INDICATORILOR | Cod rand Cod indicator Program initial Influenta Program rectificat TITLUL XALTE CHELTUIELI CHELTUIELI DE CAPITAL 129 130 131 9 70 71 157,58 5.677,16 5.677,16 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE | Din total capitol Invatamant prescolar si primar Invatamant prescolar 132 [65.02.03 82.126,33 133 |65.02.03.01 28.899,18 134 |65.02.03.02 | 53.227,15 135 |65.02.04 104.776,61 -788,00 136 |65.02.04.02 92.719,68 | -788,00 137 |65.02.04.03 12.056,92 | 0,00 Invatamant postliceal | | 138 |65.02.05 959,62| 000 Sanatate | | TITLUL IIBUNURI SI SERVICII 141 CHELTUIELI DE CAPITAL | 142 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 143 Din total capitol Invatamant primar Invatamant secundar Invatamant secundar superior invatamant profesional 4.002,13 1.760,63 1.760,63 2.241,50 2.241,50 01 20 70 71 Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi 144 66.02.06 4.002,13 Spitale generale 145 |66.02.06.01 4.002,13 Alte cheltuieli in domeniu sanatatii 146 |66.02.50 147 |66.02.50.03 0,00 -209,00 Cultura, recreere si religie 148 67.02 13.540,28 13.190,28 i TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 150 [10 14.348,07 | 14395,07 TITLUL II BUNURI SI SERVCII | 151 |20 47.444,97 | 46.897,57| Pagina6/9

DENUMIREA INDICATORILOR | Cod Cod indicator Program initial Influenta Program rectificat rand | 155 [67.02.03.04 17.959,23| 0,00 17959.23 Servicii recreative si sportive 157 |67.02.05 | 47.755,49 -350,00 47.405,49 Institutii publice de spectacole si concerte Case de cultura Sport 158 |67.02.05.01 | 8.710,00 intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive side agrement| 160 |67.02.05.03 38.845,49 Servicii religioase | 161 162 67.02.06 67.02.50 1.229,00 68.02 46.560,03 Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei Asigurari si asistenta sociala | 163 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 165 TITLUL IL BUNURI SI SERVICII 166 TITLUL M TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 167 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 168 CHELTUIELI DE CAPITAL 169 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE | 170 Din total capitol | Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati | Asistenta sociala in caz de invaliditate 1.336,82 | 1.336,82 68.02.06 6.052,55 | 0,00 6.052,55 68.02.11 2.360,82 | 000 | 2.360,82 Prevenirea excluderii sociale 175 [68.02.15 30.540,61 176 |68.02.15.01 28.270,61 177 |68.02.15.02 2.270,00[ Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale 178 |68.02.50 | Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE Locuinte, servicii si dezvoltare publica 57 16.499,11 70 | 640,00 11 640,00 171 58.02.05 | 172 |68.02.05.02 Asistenta sociala pentru familie si copii l 173 Ajutor social Cantine de ajutor social 108 865,69 Pagina 7/9

Cod indicator Influenta DENUMIREA INDICATORILOR | Cod Program initial | rand Din total capitol TI Dezvoltarea sistemului de locuinte 188 70.02.0301 | 185,00 | | 185,00 Alimentare cu gaze naturale in localitati 194 |70.02.50 44.755,35 42.814,35 CHELTUIELI DE CAPITAL 198 70 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 199 Din total capitol Program rectificat 21940 3095.62 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL II BUNURI SI SERVICII | CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE Alte cheltuieli in domeniul locuintelor Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice Alimentare cu apa Iluminat public si electrificari rurale Salubritate si gestiunea deseurilor Salubritate Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE 159.929,27 60.810,00 TITLUL SUBVENTII 58800 356 43.888,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 16.922,00 | Pagina 8/9

"DENUMIREA INDICATORILOR Cod Cod indicator Program initial Influenta Program rectificat | rand | TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 209 71 18.822,00 210 |81.02.06 62.710,00 Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare 211 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 213 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 214 CHELTUIELI DE CAPITAL 215 16.922,00 Din total capitol Energie termica 83.02 01 10 20 70 Din total capitol Agricultura | 216 | 83.02.03 Protectia plantelor si carantina fitosanitara 217 83.02.03.03 Transporturi | | 218 | 84.02 | 95.181,07 TITLUL I BUNURI SI SERVICII | 220 TITLUL IV SUBVENTII 221 CHELTUIELI DE CAPITAL | 222 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE [223 Din total capitol | Transportrutier | | 224 18402.03 Drumuri si poduri | | 225 |84.02.03.01 Transport in comun 226 84.02.03.02 227 |84.02.03.03 Alte cheltuieli in domeniul transporturilor | 28 84.02.50 N O 35.000,00 27.000,00 4 Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DERCIT Pagina 9/39

Atasament: Anexa_nr_4.pdf

_|C. Dotări independente şi alte investiții ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ N MUNICIPIUL TIMIŞOARA (| SC 2009 - 16372/20.07.2009 Dr.Ing. Șt PROGRAM INVESTIȚII 2009 n RECTIFICARE 3 0 51.02.01 A.Lucrări în continuare Amenajare spații PMT (corp Il si sediu Banc Post), HCL 103/2007,HCL 335/2008 283,30 283,30 000| 0,00 -03 B. Lucrări noi _ 000 1 000| 0,00 2.937,70 25.00 0,00 2.912,70) 1.6045 25,0 __1.579,50 1.5245 25,0 1.499,50 80,0 80,0 1.3332 1.333,20 165,00 V.Alecsandri nr.1 165,00 nr.1 285,00 SF + PT Executie spatiu depozitare arhiva cu utilitati locatia Parc Industrial Freidorf 285,00 Co N O O co N O O|DIOIO inclusiv generator curent) Sistem infogeografic de administrare a PMT 730,00 130,00 electronica | 8, 130,00 O O 2.370,00 persoanelor, HCL 597/2006 2.370,00 PN C. Dotări independente si alte investiții Dotări independente 200, 1.870,00 da po 500,00 Studii şi proiecte

Poliție comunitară | 1.245,00) 0,00) 0,00) 0,00) 1.245,00 A. Lucrări în continuare 935,00 0,00] 0,00] 935,00 Amenajare sediu politia comunitara (Clubul 1 Mai), HCL 49/2007 935,00 B. Lucrări noi FOND FOND DE |OBLIGA-| BUGET DENUMIREA OBIECTIVULUI TOTAL 2009 | CREDITE TIUNI LOCAL C. Dotări independente şi alte investiții 310,00 310,0 310,0 Dotări independente Dotari diverse Studii şi proiecte 61.02.05. Protecție Civilă _ C. Dotări independente şi alte investiții 240,00 240,0 240,0 Dotări independente Dotări Studii şi proiecte 65.02.03.01. invăţământ preşcolar | 10359) A. Lucrări în continuare 382,64 Extindere rețea gaz+branşament + centr.termică Grăd. PN 7, HCL 429/2002 Extindere rețea gaz+branşament + centr.termică PNS, HCL 416/2002 Extindere rețea gaz+branşament + centr.termică Gr. PP45, HCL 422/2002, HCL 278/2008 103,22 Extindere rețea gaz+branşament + centr.termică Gr. PP30, HCL 424/2002,HCL 336/2008 222,94 Extindere rețea gaz+branşament + centr.termică Gr. PP7, HCL 524/2006 B. Lucrări noi Mansardare gradinita PS1, HCL 236/2008 W co N OI 25,61 29,00 222,54 2,21 122,90 2,217 122,50 PT Extindere si reabilitare Gradinita PP. 12, HCL 431/2007 PT Extindere gradinita PP 32 C.Dotări independente şi alte investiții 12,20 20,0 198,45 28,4 72,20 0,0 198,45 28,4 O Dotări independente Achiziţie plită gaz la gradinite (Centru bugetar Achizitie si montare CT la GR. PP 21 Studii şi proiecte W UV n an 23,0 140,00 20,0 23,0 140,0 W WV OIOIDOIUN aa DAL+ PT bransament gaz gradinita PP 6 20,0 DAL+ PT realizare acces independent pt. persoane cu dizabilitati si redimensionare instalatie termica la gradinita PP 31 (pt. 40,00 40,00 DAL + PT pentru redimensionare instalatie termica gradinita PP 28 20,00 + PT bransament gaz cu CT proprie gradinita PP 25 gradinita PN 16 20,00 gradinita PN 18 20,00 20,00 20,00 20,00

SF + PT Construire spatii invatam.si utilitati i sstl Lena SOT A.Lucrări în continuare | 0,00 32407) | 000 000| 000| 324,07 Extindere branşament gaz +CT (corp J.Moor) gen 4, HCL 527/2006 Extindere spatii liceul V. Tepes , HCL331/2007 1.100,00) | 000 000| 0,00) 1.100,00 generala 9, pt.Liceul de Arte plastice, HCL 434/2007 1.000,00 1.000,00 Liceul Sportiv Banatul, HCL 427/2002 100,00 100,00 Cofinantare Reabilitare Liceul JL PI ana Calderon 000| | | 0.00 Cofinantare Reabilitare Liceul N Lenau Cofinantare Reabilitare, modernizare Grup Sc. CFR Cofinantare Reabilitare, modernizare Grup Sc.Industrie Alimentara Cofinantare Reabilitare C.D.Loga C. Dotări independente şi alte investiții 2.333,00 300,00 2.355,00 Dotări independente 300,00 Achizitie si montaj centrala termica Liceul MIU 300,00 2.055,00 300,00 Studii şi proiecte 2.055,00 DAL + PT Mansardare corp A si C Liceul |. Vidu si utilitati SF + PT Constructie Campus inclusiv utilitati la Colegiul Tehnic de Vest str.Recoltei 10,00 DAL + PT Reabilitare Lic.E.Ungureanu si utilitati (corp P-ta Huniade DAL si PT Reparatii capitale retele termice si utilitati G.S. Auto DAL si PT Reabilitare Liceul W.Shakespeare DAL si PT Mansardare cantina si utilitati Liceul Electrotimis 100,00 100,00 10,00 100,00 100,00 100,00 100,00 400.00 DAL + PT Reabilitare Liceul JL Calderon | 250,00 300,0 250,0 230,00 300,00 250,00 DAL + PT Reabilitare Liceul N Lenau DAL + PT Reabilitare C.D.Loga

FOND FOND DE |OBLIGA-| BUGET a ge] ee Lenau str. Gheorghe Lazar 10,00 DAL si PT Bransament gaz + montaj CT + apa calda si utilitati Liceul FS Nitti str. Corbului 85,00 e og Te | aan) | |) | 2500 Sc. CFR 225,00 225,00 Almenara 250) Sc.Industrie Alimentara 225,00 aa ta ditale | 1.881,70, 000| 740 379,20 Ii an Noi, HCL 173/2007 363,70 363,70 ) 1) 1550 __000 0,00) 000 948,50 PT + Cofinantare Reabilitare,modernizare ambulatoriu spital clinic Dr.Victor Babes HCL 11/2009 350,00 PT + Cofinantare Reabilitare,modernizare Ambulatoriu Clinicii de Chirurgie Cranio- Maxilo - Faciala al SCMU Timisoara PT + Executie extindere corp B sectia prematuri si laborator de explorari paraclinice Spitalul L..Turcanu HCL 60/2006 ___Dotariindependente | 0,00 0,00, 000| 000| 0,00 PT+Achizitie si montaj centrală abur spital 000 N E E EA V.Babesş, HCL 29/2004 Dotari spital Victor Babes | 0,00 | | 000 Studii şi proiecte | 200,00) | 000| 0,00, 000| 200,00 DAL Reabilitare,modernizare Ambulatoriu Clinicii de Chirurgie Cranio- Maxilo - Faciala al SCMU Timisoara DAL +PT + fosă septică,st.epurare V.Babeş PI sono Turcanu si Nemoianu rr) 1009) | ||) ron L.Turcanu str.Nemoianu nr.3 100,00 Sargon nr E) | Str.Marasesti nr.5 100,00 DAL + PT lucrari reabilitare Spital de aaa obstetrica si ginecologie Dumitru Popescu, 0,00 11.897,24 1.230,00| 000| 000) _0,00| 1.230,00 Reabilitare imobil Sala Capitol HCL 285/2008 (Filarmonica 830,00 830,00 Reabilitare Palatul Culturii HCL 286/2008 400,00) | 000| | | 400,00

BUGET LOCAL OBLIGA- ȚIUNI FOND DE LOCUINŢE FOND CREDITE | RULMENT DENUMIREA OBIECTIVULUI TOTAL 2009 C. Dotări independente şi alte investiții 657 90 657,90 412,9 120,0 118,8 174,1 245,00 O 412,9 120,0 118,8 DAL +PT Reabilitare fatada, intrari, sonorizare, climatizare si extindere sala C.Jude 200,00 DAL + PT Reabilitare Cinema Studio 45,00 - 200,00 O C. Dotări independente şi alte investiții 120.00 | 00 0,00) 0,00 Dotări independente 120,00 Dotări independente | 1 20 00 67.02.05.01 Sport C. Dotări independente şi alte investiții 629,92 629,92 Dotări independente 342,17) | 000| 0,00) 000| 342,17 342,17) || | | 34217 287,75| | 000| 000| 0,00] 287,75 SF+PT Extindere si amenajare Gradină 287,75 1 a Zoologică, etapa a-ll- a A.Lucrări în continuare | 498138 | 000) 000| 0,00) 4.981,38 Gradina Zoo, HOL | one) || Gradina Zoo, HCL 383/2007 850,00 850,00 e) | [| 162/2008 1.769,27 1.769,27 | soon) atat [| 499/2006 1.100,61 1.100,61 BIZOO asta 120150 161/2008 1.261,50 1.261,50 2.193,12) | 000) 000| 0,00 2.193,12 Modernizare Scuar Bihor, HCL 489/2007 917,14) | 000| | | 917,14 Modernizare Scuar Arcidava, HCL 490/2007 10,00 10,00 Modernizare Parcul Stadion,HCL 32/2008 20,00| 000| III 20,00 Modernizare Parcul Studentesc, HCL 33/2008 15,00 Modernizare Scuar Paun Pincio( Sf. ÎNicolae) HCL 486/2007 E sata Gavril, HCL 487/2007 249,01 EEE ti of HCL3355 /2008 60,00

BUGET LOCAL OBLIGA- ȚIUNI FOND DE LOCUINȚE FOND CREDITE | RULMENT DENUMIREA OBIECTIVULUI TOTAL 2009 PT Modernizarea Parcului Mocioni ( ILSA), HCL554 /2008 47,39 PT Modernizarea Parcului Carmen Sylva Doina), HCL553 /2008 PT Modernizare Parc Vasile Pârvan, HCL556 /2008 PT Amenajare zona verde,, Zona Dambovita -l.Barac”, HCL552 /2008 60,00 Reamenajare si modernizare Parcul Copiilor lon Creanga PT Transformarea biomasei in materiale refolosibile. Statie de compostare a deseurilor vegetale - faza de tratare HCL 12/2009. C. Dotări independente şi alte investiții 47,39 47,39 47,39 47,19 47,19 = 60,00 200,00 200,00 210,00 210,00 2.074,92 145,1 249,1 2.824,92 143,1 245,1 120,00 co Dotări independente Dotari Cofinantare proiect transfrontalier Gradina ZOO Timisoara Szeged HCL 7/2009 Studii şi proiecte SF+PT Reconstructia ecologica a baltii de pe str. Lamaitei + utilitati SF+PT Reconstructia ecologica a baltii de pe str. Lacului + utilitati SF+PT Reconstructia ecologica a baltii de 200,00 1.329,74 200,0 2.079,7 120,00 100,00 100,00 100,00 100,00 pe str. Kuncz (canal Subuleasa) + utilitati Studii geo-pedologice SF + PT Amenajare Zona verde B-dul |. Budai Deleanu + utilitati PUZ zona CET amplasament Statia de compostare deseuri vegetale - faza de tratarestr. Ovidiu Cotrus (A 49,74 SF+PT Amenajare parcare ecologica O 30,0 O 30,0 ME 49,74 MI 30,00 IN 30,00 00,00 20,00 Intrarea Castanilor nr. 1 - 2 si Harniciei nr. 3 50,00 SF+PT Amenajare parcare ecologica str. Circumvalatiunii nr. 37 SF+PT Amenajare parcare ecologica str. Intrarea Sabinei nr 1, 2, 3 si Str. Muzicescu 50,00 50,00 SF+PT Amenajare parcare ecologica str. Zarand nr.3, 5, 7,9 50,00 SF+PT Amenajare parcare ecologica b-dul Dambovita nr. 80 SF + PT Reamenajare si modernizare Parcul Copiilor lon Creanga Cadastrul verde si realizarea registrului spatii verzi(L 24/2007) Actualizare SF + PT Reamenajare Parcul Botanic etapa | 200,00 Actualizare SF + PT Reamenajare Parcul 20000 20,00 —_ 4 —_ II 200,00 200,00 200,00 175,00 N S 2 - = Rozelor Actualizare SF + PT Reamenajare Parcul Justitiei |Actualizare SF + PT Reamenajare Parcul Alpinet SF + PT Amenajare loc de joaca si canisita Calea Buziasului SF + PT Amenajare loc de joaca si canisita str. Orion

BUGET LOCAL FOND FOND DE |OBLIGA- DENUMIREA OBIECTIVULUI TOTAL 2009 | CREDITE TIUNI SF + PT Amenajare loc de joaca intrarea Doinei 50,00 SF + PT Amenajare loc de joaca lorgovanului 20,00 SF + PT Amenajare loc de joaca si canisita | s r.M — nt 50 00 ———— 20,00 20,00 20,00 100,00 100,00 Studii si proiecte 100,00 100,00 Studii şi proiecte 68.02 C. Dotări independente şi alte investiții 397,60 | | oo] amo aa 397,60 MI IE Dotări independente 352,60 352,60 0 Studii şi proiecte 4500) | 000 000 0,00 45,00 DAL + PT Bransament gaz si CT la Camin 00| 0,00 90,00 68.02.15.02 Cantine de ajutor social |... 90,0 ERE. 0,00[ B.Lucrărinoi | 000 | 0.00 000| 0,00 | | 000 C Dotări independente şi alte investiții 90,00 | |. maj oo 90,00 Dotări independente | 9000 | 000 000 000) 90.00 Dotari) 900 | | | | 90.00 Studii şi proiecte | 000 360,00 Amenajări exterioare zona Polonă 2, HCL 238/1999 110,00 |/chizitie si reabilitare camin str. lalomitanr. |. 61 B HCL 146/2000 150,00 E Zona de locuinte Steaua 3 (bloc 23,25,30A +B 100,00 RE 000| 1.386,55| 0,00, 0,00 1.386,55 PT Locuinte sociale str. I.I.de la Brad, HCL 435/27,11,2007(RATT) 1.386,55

|Huniade, HCL 283/2007 zona Cheveres, HCL 237/2008 OBLIGA- ȚIUNI BUGET LOCAL FOND DE LOCUINŢE FOND DENUMIREA OBIECTIVULUI TOTAL 2009| CREDITE | RULMENT C. Dotări independente şi alte investiții 125 00 Dotări independente 20,00 dotari independente 20,00 Studii şi proiecte 105,00 DAL + PT Bransament apa imobil str. Mihai Eminescu 9 5,00 DAL + PT reabilitare imobil Regele Carol| 100.00 02.05.01 Alimentări cu ap : 0 LI A.Lucrări în continuare | _18.100,00[ | sal o Polonă, HCL199/2005 680,00 n mal oa „HCL 109/2006 | 182,31 Sistem major canal - cartier Urseni - “ne 000| de apa 1, HCL 489/2005 1.110,00 125,00 20,0 20,0 103,0 O 2,00 8.100,0 0 680,00 182,31 1.110,00 Extindere retea canal zona Plopi - Panel Bega, HCL 100/2007 236,50 Tal 5, HCL 101/2007 250,00 Padua Verde, HOL TIET Padurea Verde, HCL 176/2007 490,00 Realizare fantana ornamentala & IT EEE E | 840,00 CL AEON HCL 281/2007 1.950,00 la HOL TEEOT SOD II-a, HCL 175/2007 920,00 apa FEL STIRI etapa Il, HCL 177/2007 850,00 apa ata HOL DEEA etapa a Il-a, HCL 178/2007 2.350,00 Plopi HOL e Plopi, HCL 96/2007 170,00 Fantani publice forate, HCL 282/2007 124,80| Viabilizare terenuri cu utilitati , ne Armoniei nr.4-6 TMS, HCL 488/2007 1.085,00 Viabilizare canal B-dul Industriilor - Pale Mosnitei, HCL 179/2007 1.240,00 Extindere retele apa-canal Plopi, “nl Jokai Mor, HCL 243/2008 1.150,00 san 239/2008 400,00 236,20 250,00 490,00 840,00) 1.950,00 920,00 830,00 2.330,00 170,00 124,80 1.083,00 1.240,00 1.150,00 IN oo 10000 Alimentari cu apa industriala ars sa70 Pool | ornamentale si zone verzi HCL 280/2008 58,70 58,70 Extindere retele apa-canal str. ei 7800 oo || 7800 Neumann( Zona Torontal), HCL245/2008 75,00 735,00 m re In) na Lugojana , zona Lidia Mures , HCL 241/2008 70,00 70,00 zona Hot 18000) |) zona Jupiter, HCL 246/25008 150,00 130,00 Extindere retele apa-canal Ciarda Rosie, PI ot | zonal) |) 20000 HCL 242/2008 200,00 200,00 Sistem major canal - Kuntz 162/2004 23769) | | | | 237,69 Extindere retele apa-canal Mehala - zona Aleea Viilor, HCL 238/2008 2.380,00 2.380,00

|Extindere rețele iluminat public zona de | sud, HCL 136/2005 3.000,00 BUGET LOCAL 2.885,00 OBLIGA- ȚIUNI OND DE LOCUINŢE FOND DENUMIREA OBIECTIVULUI TOTAL 2009 | CREDITE | RuLMENT 2.885,00 Extindere retele apa-canal Ronat ( zona Comoarei) HCL 281/2008 592,00 292,00 Pauioane HOL 2652008 | 1800 Pavilioane HCL 282/2008 43,00 | son00 513/2008 300,00 Repin san) Repin 514/2008 300,00 | 2000 509/2008 300,00 Extindere retele apa-canal Plopi-zona Man 00.00 lon Tanase 511/2008 300,00 Mestescanul i) 30000 Mesteacanul 512/2008 300,00 Mate Milo 10000) Matei Millo 510/2008 100,00 Cerci i) 10000) Cercului 557/2008 100,00 i | al 558/2008 100,00 Hot zana | HCL 223/2009 80,00 43,00 300,00 300,00 300.00 300,00 300,00 100,00 100,00 100,00 80,00 Extindere retele canal cartier Ciarda Rosie zona Urseni HCL 219/2009 70,00 70,00 Extindere retele canal cartier Ciarda Rosie- zona Calea Buziasului HCL 220/2009 70,00 ra 2221/2009 71,00 era | Radu Tudoran HCL 221/2009 39,00 29,00 | ee “FITI Sagului etapa I HCL 139/2009 100,00 100,00 ___Dotăriindependente | 000 | 000| 000| 0,00, 0.00 e RE 19400) 000| 0,00 000) 000| 194,00 Rosie PA a As) ) a [| ast Rosie 21,50 21,50 Cierde Rosiezona useri) sasi) |n) |] sasa Ciarda Rosie-zona Urseni 33,50 33,50 SAE. PETER INI Ciarda Rosie-zona Calea Buziasului 33,50 et TE | a 29,90 E | uz „canal, fantani 67,20 | a str. Radu Tudoran 8,40 6.062,00 Extindere rețele iluminat public Zona de nord, HCL 136/2005 3.062,00 | 000 ____000) 000) 000 0,00 000 |, 00 C. Dotări independente şi alte investiții 50,00

FOND FOND DE |OBLIGA-I BUGET DENUMIREA OBIECTIVULUI TOTAL 2009| CREDITE RULMENT TIUNI LOCAL Dotări independente | 000 | 000 000| 000| 0,00 71) 000 5000| | 000 000 000 50,00 SF+ PT Bransament si instalatii iluminat cimitire localități SF extindere si intregire retele gaze naturale 30,00 30,00 Viabilizare teren pentru loc.Miloia III , HCL PD ozao 412/2002, HCL 117/2004 602,00 602,00 tarzan | | saca) ] |. 414/2002 1.360,00 62,00 1.298,00 Reabilitarea şi revitalizarea fortificației Cetății Timişoara - Bastionul Therezia, HCL 156/2007 3.286,00 180,00 3.106,00 2.000,00) | 50000 000| 000| 1.500,00 Cofinantare Reabilitarea zonei centrale a potentialului sau turistic (AXA 5) | Cofinantare lucrari de executie AXA 1 ___| 1.000,00, | 000| | |] 1.000,00 Cooperare transfrontaliera Szeged 500,00 >500,00 C. Dotări independente şi alte investiții 000| 853046 25494) | 000 000| 000| 254,94 Dotari privind proiectul"Dezvoltarea serviciilor de informare si promovarea turistica din Timisoara” 23,00 23,00 Aport de capital social "Asociatia Polul de PD aaa crestere" 3,00 3,00 Aport de capital social zel II oz 319/2007 0,20 0,20 Municipiului Timisoara, parte a patrimoniului cultural national in vederea Consultanta pentru PPP P-ta 700 600,00 II IN SF+ PT - Extindere P-ta de Gros IN BI 600,0 210,00 250,0 Cooperare transfrontaliera Szeqed O cotor si penru | 1000) ] | |] so cetateni si pentru managementul traficului 10,00 10,00 Grilaje metalice | 900| | | | | 90 Dotari directia MEDIU | 20974] LI ___Studiişi proiecte | 1452752) | 6.143,00] 0,00) Consultanta + Studii si proiecte PT 000.00 000 accesare fonduri europene 1.000,00 1.000,00 Consultanta pentru PIDU AXA 1 | 0,00 0,00 Cofinantare proiect Romano - Olandez pt. 20.00 elaborare PID + PUG 200,00 200,00 250,00 SF - Infrastructura comunala faza Il in _jvederea renovarii centrului istoric alj Minicipiului Timisoara HCL 192/2009 Cercetare si dezvoltare in domeniul protectiei mediului SF+PT panouri fonoizolante penetratii Calea Aradului, C. Torontalului, C. Lipovei, C.Sagului, Bl. Cetatii etc m ru N O _ O

SF+ PT Amenajarea malurilor Canalului _|Bega 1.800,00 375,00 OBLIGA- ȚIUNI BUGET LOCAL FOND | FOND DE CREDITE LOCUINȚE SF+PT Amplasare instalatii panouri N solare/fotovoltaice a institutiile de invatamant 44,00 Intocmire harta de zgomot si monitorizarea zgomotului ambiental 145,00 Studiu privind radioactivitatea apelor in Municipiul Timisoara Studiu privind reducerea nivelului de zgomot folosind asfalt cauciucat 49,27 Studiu privind conservarea biodiversitatii in Municipiul Timisoara 28,00 expunere animale de companie 32,00 PUG digital 3.750,00 DENUMIREA OBIECTIVULUI TOTAL 2009 | 44,00 145,00 33,00 335,00 49,27 28,00 32,00 2.450,00 1.300,00 Studii directoare privind e coma tesutului urban in Municipiul Timisoara (25 750,00 750,00 PUZ Piata 700 150,00 SF + PT Sediul Administrativ ,anexe + utilitati cimitir C. Buziasului 50,00( SF + PT Sediul Administrativ , anexe + utilitati cimitirul Saracilor 50,00 50,00 1.425,00 SF + PT Reabilitarea zonei centrale a | | Municipiului Timisoara, parte a patrimoniului cultural national in vederea valorificarii potentialului sau turistic (AXA 5 Actualizare SF + PT Reabilitarea spatiilor MI a 800,00 publice din centrul istoric al Municipului Timisoara CETATE 2.500,00 Su 45,00 IN NE 2.455,00 SF si PT Viabilizare terenuri pentru constructii Sali sport si bazine inot cu CNI 350,00 350,00 Documentatii topo cadastrale 20600 ÎI ÎI 20600 Dotări independente 125,00| 0,00) 000| 0,00) _0,00| 125,00 Achizitie sistem pentru optimizare si | stradala, colectare si transport deseuri | menajere in Municipiul Timisoara 120,00 120,00 Studii şi proiecte 1400, | 000| 000| _0,00| 44,00 SF, S impact in vederea realizarii unei statii ependente şi alte investiții 168 00 | 000 monitorizare a activitati de salubrizare Aport de capital Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara Deseuri Timis 5,00 5,00 de reciclare a deseurilor rezultate din 6.739,00 0,00 288/2008 60,00 60,00 Reabilitare RTS cartierul Calea Şagului | | 17800 HCL 292/2008 178,00 178,00 11

OBLIGA- ȚIUNI BUGET LOCAL FOND FOND DE CREDITE RULMENT | LOCUINȚE DENUMIREA OBIECTIVULUI TOTAL 2009 Reabilitare RTS Cartierul GiroculuiHCL 289/2008 85,00 290/2008 60,00 92/2004 102,00 Reabilitare RTS ZONA Circumvalațiunii, 83,00 60,00 102,00 HCL 275/2006 89,00 89,00 Reabilitare RTS ZONA Lipovei, HCL 276/2006 150,00 150,00 Reabilitare RTS ZONA Lunei HCL 291/2008 | 150,00 150,00 Gcal/h CET Centru, HCL 167/2004 500,00 din municipiul Timisoara , HCL 166/2004 1.900,00 Reabilitare modernizare retele termice secundare in municipiul Timisoara, HCL 557/2006 826,00 Prelevare ,evacuare si transport zgura si cenusa sub forma de slam la cazanele 200,00 1.900,00 826,00 1,2,3 din CET SUD, HCL 57/2006 500,00 500,00 Reabilitare si modernizare statie de tratare [10000 apa din CET SUD Timisoara , HCL30/2007 100,00 100,00 Retehnologizarea centralelor termice de cartier prin instalarea unor unitati de cogenerare cu motoare termiceCT BUZIAS HCL 556/2006 Retehnologizarea centralelor termice de cartier CT Dunarea prin instalarea unor unitati de cogenerare cu motoare termice HCL 556/2006 Construirea unui punct termic str. Torac- Bitolea-Apateu, HCL 29/2007 319,00 Reabilitarea termică bloc de locuințe Calea Sagului 41-43, HCL 384/2007 380,00 Reabilitarea termică bloc A2, Calea 200,00 MN 500,00 MN 500,00 200,00 A.l.Cuza nr.10, HCL 385/2007 tool ri ovar ai Hol ss. | tran 1 Martir O.Tintaru nr.1, HCL 386/2007 170,00 170,00 B.Lucrărinoi | 5.000,00) | 000| 0,00) 0,00, 5.000,00 Executie lucrari R.T. la 79 “rece ||| 00000 reabilitare termica) 5.000,00 5.000,00 C. Dotări independente şi alte investiții | 518300) | of 000 518300 Dotări independente | 000 | 000 0,00, 0,00, 0,00 IL |] 0.00 ___Studiişi proiecte | 5.183,00] 000| 0,00, 0,00) 5.183,00 SF Modernizare RTS zona Dorobantilor | 3000) | | | | 3000 SF Modernizare RTS zona l.l.Brad___ | 2300 | | | | 2300 eat a rol] ) rea Vest 10,00 70,00 oo) | sooo M.Basarab 30,00 30,00 SF Modernizare RTS Calea Sagului Vest | 3000) [| | | | 30.00 SF Modernizare RTS Calea Sagului Est | 3000, | | | | 3000 |SF Modernizare RTS Calea Martirilor |. 1500 Lo 15,00 Buzias some) | aoaa Buziasului 30,00 30,00 SF Modernizare RTS zona Traian | 3000) | | | | 3000 SF Modernizare RTS zona Stadion | 2700) | | | [| 27.00 Nord Pre E saca) |] [retea Nord 134,00 134,00 _ INI

OBLIGA- ȚIUNI BUGET LOCAL FOND FOND DE DENUMIREA OBIECTIVULUI TOTAL 2009 | CREDITE RULMENT | LOCUINȚE SF Modernizare RT primare din zona del Sud 134,00 Strategia locala de alimentare cu energie 319/2008 200,00 INI termica in Municipiul Timisoara HCL Program de eficienta energetica a Municipiului Timisoara 300,00 DAL + PT Reabilitare termica cladiri - proiectare obiective pe grupe 4.000,00 retelelor de termoficare Studiu pentru valorificarea surselor regenerabile de energie in Municipiul 134,00 200,00 300,00 4.000,00 — O O O O PT Linie de troleibuz pi 52/1998, 445/2006. ] oilea sens de c pe Bv.Parvan HCL 1 PT £ C. Dotări independente şi alte investiții 160000] 000| 000 000] 15000 555 Maşini, echipamente si mijloace de | 120000] 0.00 | 000 transport Autobuze articulate (30 buc.) | 100,00[ 1] a 100,00 Tramvaie folosite] 100000] | FI 1.000,00 Autocar) 5000 | 000| | 50,00 Achizitii tramvaie noi, 5000[ | FI 50,00 e cal corporale 400,00 400,00 Achizitii refugii calatori | 40000) [II 400,00 are e opel 156,50| 0,00 5.092,5 Studii si proiecte Primarie 1.170,00 000| 0,00 1.170,0 Studiu privind efectuarea de corectii in amenajarea geometrica a intersectiilor si retelelor de transport dispuse prin hotarare a Comisiei de Circulatie Studiu de reamenajare a intersectiilor cheie pe radialele principale 150,00 Studiu de realizare a lucrarilor inelului IV 200,00 Studiu de circulatie 300,00 A Studiu de extindere a retelei de transport buble local si metopaltan | 20000) SF. + PT Trafic management sI supraveghere video 250,00 230,00 Studii si proiecte RATT 4.079,00 0,00 156,50 0,00 0,00 3.922,50 SF Extindere retea contact linia 13 Studiu privind ridicarea liniei CF pe estacada in mun. Timisoara Studiu privind valorificarea retelei de cai. 70,00 150,00 200,0 300,0 OO 200,00 330,00 ferate industriale 150,00) SF Amenajare alveole 150,00 150,00 SF Studiu de prioritizare a transportului pe trasee actuale si in perspectiva extinderii 200,00 200,00 Sistem integrat de transport intermodal 50,00 50,00 a < Ww

SF + PT Extindere la 4 benzi , largire pasaj |si amenajare intersectii str. Popa Sapca - B dul Antenelor 200,00 LI II IN ISF Pod rutier str. Mircesti PA IN A e | Amenajare str. Pius Brânzeu, HCL _|403/2006 467,50 IN NE A FOND FOND DE |OBLIGA-| BUGET DENUMIREA OBIECTIVULUI TOTAL 2009 | CREDITE TIUNI | LOCAL SF + PT Modernizare linie cale 1.651,50| | 000| | | 1.651,50 SF + PT Statie intermodala Dambovita 697,50| | 15650 | | 541,00 SF Infiintare depou tramvaie Optica 200,00| | 000| | | 200,00 SF + PT Extindere linie cale Mosnita 630,00) | 000| | |] 630,00 550,00 84.02.03.01 Drumuri si poduri. 1.000,00) 000| 0,00 _0,00| 0,00] 1.000,00 A) ao0ano) | [100000 94/2007 1.000,00 1.000,00 B.Lucrărinoi | 000 ] 000 000 000 0,00 |___Dotăriindependente | 000 | 000 000| 0,00 II Studii şi proiecte | 168800) | 138,00| 0,00 1.550,00 SF+ PT Realizare pod, largire pasaj | strada Jiul 200,00 200,00 200,00 SF Completare inel IV - Calea Buziasului - Calea Lugojului F + PT Pod Stefan cel Mare 200,00 .F.+ PT Podul Muncii 200,00 .F+ PT. Podul Tineretii 200,00 S.F.+ PT Amenajare Complex rutier zona Michelangello 400,00 200,0 200,0 200,0 0 a > - & SF Pasarele pietonale peste Bega 50,00 Actualizare SF+ PT Consolidare Pod Eroilor 70,00 Uzina de apa DAL + PT Pasarelă Parcul Copiilor 84.02.03.03 Străzi. A. Lucrări în continuare Modernizare str. Armoniei Il II oo 176/21.12.2004; HCL 91/2007 1 1,81 Div ct 2000) ol] aaa blv.Dambovita, HCL 267/2006 20,00 20,00 Amenajare str. Busuioc, HCL 274/2006 396,25| | 000| | | 396,25 5 Modernizare bl. L. Rebreanu - l. Bulbuca 300,00| | 30000) | | 0,00 mot zoso) | | zaaa HCL 420/2006 20,00 20,00 Amenajare str. Veronica Micle, HCL | 408/2006 297,93 N oC O GV Amenajare str. Olarilor, HCL 425/2006 | 78962) | Amenajare str. Progresul, HCL 444/2006 | 400|. 987,8 660,81 203,71 Amenajare Botoca Drăghicescu, HCL 409/2006 660,81 Amenajare str. Bruxelles, HCL 412/2006 505,71 Amenajare str . Anişoara Odeanu, HCL 415/2006 454,26 454,26 4,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 Amenajare str Gr Alexandrescu, "OEI aaa | 440414 417/2006 4.404,14 4.404,14 E O oc O O ololo 4 o oja OO O —_ -

Amenajare str Virtutii, HCL 406/2006 Amenajare str. Bârzava, HCL 416/2006 Amenajare intr.Lupului şi Ursului, HCL 443/2006 Amenajare blv Dragalina, HCL 102/2007 Amenajare strada Agronomiei HCL 270/2006 Amenajare strada lon Ratiu HCL 401/2002 Amenajare strada Calimanesti HCL 160/2008 B. Lucrări noi Modernizare str.Closca si extindere HCL159/2008 PT + Modernizare Calea Torontalului si extindere HCL 247/2008 Amenaiare str. Liege, HCL 158/2008 Amenajare str. Chimistilor, HCL 483/2007 Amnenajare strada Steaua HCL 260/2009 Amenajare piste de biciclete si parcari pe b- dul Brancoveanu- str. Romulus, str. C. Porumbescu HCL 138/2009 |C. Dotări independente şi alte investiții Dotări independente Studii şi proiecte SF Amenajare str.Steaua SF + PT Amenajare str. Cronicar lon Neculce SF+ PT Amenajare str. Gladiolelor SF+PT Amenajare str.H. Delavrancea Gibon SF Amenajare str.Edgar Quint SF Modernizare Calea Buziasului si extindere Actualizare. SF Modernizarea Calea Torontalului si extindere Calimanesti Actualizare SF Reabilitare Str. Vacarescu intre B-dul Regele Carol si Splaiul T. Vladimirescu Actualizare SF PT Reabilitare Str. Vacarescu intre B-dul Regele Carol si bd. 16 Decembrie |SF + FT Amenajare str. Petuniei Magnoliei SF + PT Parcare subterana zona Magazin Bega SF Parcare Pod Calea Sagului SF + PT Amenajare zona Weismuller - Laurentiu Nicoara TOTAL 2009 DENUMIREA OBIECTIVULUI Amenajare str Jose Silva, HCL 418/2006 Amenajare str Vânătorilor, HCL 413/2006 238,7 940,2 469,2 1.207,4 a O O — | IS, OO O co O 3 6,20 4,20 1.000,00 2.206,95 360,00 200,00 71,39 50,00 100,00 623,00 2.114,60 2.114,6 21,0 60,00 30,0 O 100,0 117,0 20,0 21,2 393,0 a |N o |N o | O |o|ojo|o|C|S 15,00 15,00 60,00 200,00 20,00 100,00 200,00 CREDITE FOND RULMENT 260,0 o O O O O 60,00 200,00 FOND DE |OBLIGA-| BUGET LOCUINȚE | ȚIUNI LOCAL 238,7 940,2 469,2 1.207,4 a O O | ISO O oC co O 6,2 O 4,20 1.000,00 2.206,5 360,00 200,00 571,39 20,00 100,00 625,00 1.854,6 21,0 , 30, 100,0 117,0 20,0 21,2 393,0 22,3 pr co 0) n O > - o &Iolo ls a! 20,00 15,00 13,00 _100,00| 20,00 100,00 200,00 E a

FOND FONDDE |OBLIGA-| BUGET DENUMIREA OBIECTIVULUI TOTAL 2009| CREDITE TIUNI LOCAL SF+ PT Amenajare legatura intre str. Torac si Calea Stan Vidrighin 100,00 100,00 SF + PT Amenajare str. Gh. Cotosman 4800) PI II 48,00 SF + PT Amenajare zona Polona ÎI T.T 100,00 599% | | | | 59,96 Alte studii si proiecte drumuri 20000) | [| | | 200,00 8 mi E | 000 | 0,00 000 000| 0,00 0,0) | |) ) 0,00 B.Lucrarinoi | 00| ] 0,00 000 0,00 0,00 | 00 |) | 1 000 C.Dotari independente si alte investitii SEGA 1100.00 ana 0.00 5.480,69 Dotari independente 6.580,69) | 1.100,00] 0,00) 0,00| 5.480,69 Achizitii mijloace de transport 6.580,69| | 1.100,00[ | | 5.480,69 DIRECTOR DIRECȚIA ECONOMICĂ ; ŢIA DEZVOLTARE CICU SMARANDA HAR. Mifaela JURCA 7 16