keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 257/04.07.2017 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2017

04.07.2017

Hotararea Consiliului Local 257/04.07.2017
privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2017


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având in vedere Referatul nr. SC2017 - 15914/30.06.2017 al Primarului Municipiului Timişoara - domnul Nicolae Robu;
Având în vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu şi al Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comerţ, regii autonome si societăţi comerciale din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Legea nr. 6/16.02.2017 a bugetului de stat pe anul 2017;
În conformitate cu prevederile art.1, art.4, alin.1, art.5, art.19, alin.1 şi 2 si art. 20, alin.1, art.22 alin.1 şi art.23 alin.1 şi 2 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, modificată;
Având în vedere Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 47/01.09.2012 privind modificarea şi completarea unor acte normative şi reglementarea unor măsuri fiscal - bugetare;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin.(2) lit.b) si alin.(4), lit.a) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publica locala, republicata si modificata ;
În temeiul art. 45 alin.2 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publica locala, republicata si modificata;


HOTARASTE

Art. 1: Se rectifică bugetul local al Municipiului Timişoara pe anul 2017 conform Anexei nr. 1 "Bugetul local pe anul 2017", Anexei nr. 2 "Bugetul de venituri proprii" - sursa F , sursa E si sursa G, Anexei nr. 3 "Program Dezvoltare pe anul 2017", Anexei nr. 4 "Proiecte cu Finantare Externa nerambursabila", respectiv Anexei nr. 5 "Buget de Fonduri Externe Nerambursabile", care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: La data intrării in vigoare a prezentei hotărâri, se modifica in mod corespunzător Hotărârea Consiliului Local nr. 194/12.05.2017 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timişoara pe anul 2017.

Art.3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Economica, Direcţia Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse, Direcţia Generală de Urbanism şi Dezvoltare Urbană, Direcţia Comunicare-Relaţionare, Direcţia de Mediu, Direcţia Edilitară din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art.4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Direcţiei Generale de Urbanism şi Dezvoltare Urbană;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Comunicare- Relaţionare;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Edilitare;
- Serviciului Juridic;
- Compartimentului de Control si Antifrauda al Primarului;
- Administraţiei Financiare a Municipiului Timisoara;
- Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice si Controlului Financiar de Stat a Judeţului Timiş;
- Mass media locale.


Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
SECRETAR SIMONA DRĂGOI

Atasament: ANEXA_5.pdf

BUGET DE FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE - ANEXA NR. 5 DENUMIREA INDICATORILOR puei po po) wueiBo1y ul SECTIUNEA DE FUNCTIONARE + SECTIUNEA DE DEZVOLTARE TOTAL VENITURI 00.01 -306,11 1.819,70 VENITURI CURENTE 00.02 2.125,81 45,91 200,21 C. VENITURI NEFISCALE 00.03 246,12 45,91 200,21 C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII 00.05 246,12 45,91 200,21 Subventii de la bugetul de stat 42.08 246,12 -45,91 200,21 Cofinantare publica acordata in cadrul mecanismului norvegian 42.08.61 246,12 -45,91 200,21 IV. SUBVENTII 00.06 1.879,69 -260,20 1.618,49 Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate —| [MT] 45.08 1.879,69 -260,20 1.619,49 Mecanismul financiar norvegian a 45.08.18 1.879,69 -260,20 1.619,49 Sume primite in contul platilor efectuate în anii anteriori o = 45.08.18.02 1.394,69 -260,20 1.134,49 Prefinantari — = 45.08.18.03 485,00 0,00 485,00 TOTAL CHELTUIELI N — 2.125,81 -306,11 1.819,70 CHELTUIELI CURENTE mo pd 01 2.125,81 -306,11 1.818,70 Titlul VIIE PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE <* = 56 2.125,81 -306,11 1.819,70 CHELTUIELI DE CAPITAL WV = 70 0,00 0,00 0,00 Partea a Ill-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE V _ 64.08 2.125,81 -306,11 1.819,70 Sanatate = < 56.08 1.640,81 -306,11 1.334,70 CHELTUIELI CURENTE SĂ = 01 1.640,81 -306,11 1.334,70 Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 1) = 56 1.640,81 -306,11 1.334,70 CHELTUIELI DE CAPITAL o N 70 0,00 0,00 0,00 Din total capitol Servicii medicale în unitati sanitare cu paturi 21 66.08.06 1.640,81 -306,11 1.334,70 Spitale generale 22 66.08.06.01 1.640,81 -308,11 1.334,70 Asigurari si asistenta sociala 23 68.08 485,00 0,00 485,00 Pag. 1/4

DENUMIREA INDICATORILOR puei po3 Jeqosde weifo1qd 10)EDIPUI POD WueIBoId CHELTUIELI CURENTE 01 485,00 0,00 485,00 Titlul VIll PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 25 56 485,00 0,00 485,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 26 70 0,00 0,00 0,00 Din total capitol Prevenirea excluderii sociale 27 68.08.15 485,00 0,00 485,00 Ajutor social 28 68.08.15.01 485,00 0,00 485,00 Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT 29 96.08 0,00 0,00 0,00 REZERVE 30 97.08 0,00 0,00 0,00 EXCEDENT 31 98.08 0,00 0,00 0,00 DEFICIT 32 99.08 0,00 0,00 0,00 SECTIUNEA FUNCTIONARE TOTAL CHELTUIELI 0,00 0,00 0,00 CHELTUIELI CURENTE 01 0,00 0,00 0,00 Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT 96. 0,00 0,00 0,00 REZERVE 97. 0,00 0,00 0,00 EXCEDENT 98. 0,00 0,00 0,00 DEFICIT —|NI| | t| 196 EEA 0,00 0,00 0,00 SECTIUNEA DEZVOLTARE SECTIUNEA DEZVOLTARE 2.125,81 -306,11 1.819,70 TOTAL VENITURI 00.01 2.125,81 -306,11 1.818,70 l. VENITURI CURENTE 00.02 246,12 -45,91 200,21 C. VENITURI NEFISCALE 00.03 246,12 45,91 200,21 C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII 00.05 246,12 45,91 200,21 Subventii de la bugetul de stat 42.08 246,12 45,91 200,21 Cofinantare publica acordata în cadrul mecanismului norvegian 42.08.61 246,12 45,91 200,21 IV. SUBVENTII 00.06 1.879,69 -260,20 1.619,49 Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate —| NO mo o 45.08 1.879,69 -260,20 1.619,49 Mecanismul financiar norvegian o = 45.08.18 1.879,69 -260,20 1.618,49 Pag.2/4

DENUMIREA INDICATORILOR pus po3 JoyeaIpul yeqoide we1Bo1d BJUON UI ue16o1g Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori 45.08.18.02 1.394,69 -260,20 1.134,49 Prefinantari 12 45.08.18.03 485,00 0,00 485,00 TOTAL CHELTUIELI 13 2.125,81 -306,11 1.813,70 CHELTUIELI CURENTE 14 01 2.125,81 -306,11 1.819,70 Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 15 56 2.125,81 -306,11 1.819,70 CHELTUIELI DE CAPITAL 16 70 0,00 0,00 0,00 Partea a lil-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE 17 64.08 2.125,81 -306,11 1.819,70 Sanatate 18 66.08 1.640,81 -306,11 1.334,70 CHELTUIELI CURENTE 198 01 1.640,81 -306,11 1.334,70 Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 20 56 1.640,81 -306,11 1.334,70 CHELTUIELI DE CAPITAL 21 1 0,00 0,00 0,00 Din total capitol Servit medicale in unitati sanitare cu paturi 22 66.08.06 1.640,81 -306,11 1.334,70 Spitale generale 23 66.08.06.01 1.640,81 -306,11 1.334,70 Asigurari si asistenta sociala 24 68.08 485,00 0,00 485,00 CHELTUIELI CURENTE 25 01 485,00 0,00 485,00 Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 26 56 485,00 0,00 485,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 27 70 0,00 0,00 0,00 Din total capitol Prevenirea excluderii sociale 28 68.08.15 485,00 0,00 485,00 Ajutor social 29 68.08.15.01 485,00 0,00 485,00 Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT 30 96.08 0,00 0,00 0,00 REZERVE 31 97.08 0,00 0,00 0,00 EXCEDENT 32 98.08 0,00 0,00 0,00 Pag. 3/4

DENUMIREA INDICATORILOR 1oJeoIPUI POD puei po3 Je2ynoa4 yeqosde uie16014 DEFICIT 33 j99.08 0,00 0,00 0,00 PRIMAR, DIRECTOR ECONOMIC, SEF SERVICIU BUGET, NICOLAE ROBU STELIANA STANCIU RAMONA RADU Pag.4/4

Atasament: Anexa_3_cu_amendament.pdf

ANEXA NR. 3 CU AMENIA LAHCLMT 907 ROMÂNIA JUDEȚUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA SC 2017 -15914/ 30.06.2017 PROGRAM DEZVOLTARE 2017 INVESTITII Lista de investitii rectificare 3 amendament 4 / 04.07.2017 mii lei 1.500,00 5.044,11 nasa 4.379,38 1.740,00 3.258,70 SURSE PROPRII (ale Credite de DENUMIREA OBIECTIVULUI "er STAT inst. FOCAL angajament Subordonate 2017 ) E DN E SE E SO NN SE UT SU TOTAL GENERAL 247.286,88 7.000,00 1.028,14 239.258,74 624.032,68 LUCRĂRI ÎN CONTINUARE - A 74698,90| _7.000,00| 000| 67.698,00| 0,00 LUCRĂRI NOI -B 42277,17) 000| 0,00] 42.277,17] 599.868,91 DOTĂRI INDEPEND. SI ALTE INV.-C | 130.31081] ____0,00| __1.028,14| _129,282,67| __24:163,7| din care pe capitole II 1 Capitolul 51.02 Autorităţi Executive şi Acţiuni Externe 6.590,91 8.590,91 6.784,11 51.02.01.03 Autorităţi executive 6.590.941 6-590;91 6-784;11 Extindere si reabilitare imobil situat pe str. V. Alecsandri nr.l Timisoara HCL, 79/2016 150000 000 EEE MI b-dul C.D.Loga nr.1 HCL 218/2016 711,53 Dotări Evidenta populatiei 96,00 c. Cheltuieli pentru elaborarea stadiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii 1.120,68 Sistem infogeografic de administrare a PMT (+ registru spatii verzi) 350,00 DALI+PT Reabilitare faţade imobile str. V. 147,00 Alecsandri nr.1 + Piaţa Libertăţii nr.1 Page 1 166,35 2.996,35 sam) oo 1.120,68 1.740,00 350,00 1.740,00 147,00 aaa

SURSE PROPRII (ale inst. Subordonate ) TOTAL 2017 BUGET STAT DENUMIREA OBIECTIVULUI DALI+ET+AE+DTAC+P.T. "Reabilitare fațadă şi înlocuire tâmplărie exterioară la corp clădire Primăria Municipiului Timişoara din B-dul C.D.Loga nr.1” 295,00 0,00 0.00 DALI+PT+AC Reamenajare camera 30 din cladirea PMT b-dul CD Loga nr 1 28.68 0.00 0.00 Documentatie Sisteme de securitate PMT 150,00 | oo0 Credite de angajament 2017 PMT 0,00 0,00 Capitolul 61.02. Ordine publică şi siguranța [aa] aco 0,00 0,00 naţională 61.02.03.0rdine publică 61.02.03.04 Poliţie locala 5.111,22 | al = a o eo j limitrofe" HCL 9.305, 1.331,00 1.331,00 0.00 22 0,00 9.305,22) 000| 0,00 9.305,22 0,00 0,00 0,00 b.Dotări independente 3.760,52 19,70 SF-+PT (inclusiv avize) pentru "Monitorizare 19,70 0 video Canal Bega si zone limitrofe" 4.194,0 61.02.05. Protecţie Civilă 4.194,00 "Monitorizare video Canal Bega si zone 1.331,00 zi alteinvestiții 3780.22 C. Dotări independente şi alte investiții b. Dotări independente 4.124 00 70,00 70,00 Studiu de audibilitate pentru completare sistem de instiintare - alarmare in municipiul Timisoara 21.796,25 Capitolul 65.02 Învățământ 000| 0.00 63.02.03 Învăţământ preşcolar şi primar 65.02.03.01. Învățământ preşcolar | 1310,30) 0,00 B. Lucrări noi 500,00 0,00 Extindere Gradinita PP 33 HCL 500,00 Page 2 3.780,22 3.760,52 3.760,52 19,70 19,70 4.194,00 4.194,00 0,00 4.124,00 eo & o 201,00 21.595,25 1.310,30 500,00 0,00 500,00 3.335,00 3.335,00

SURSE PROPRII (ale inst, Subordonate ) 00) +0) TOTAL 2017 BUGET STAT DENUMIREA OBIECTIVULUI TIT sr] C.Dotări independente şi alte investiții 810,30 a. Achiziţii imobile 100,00 | 0.0 |Achizitie imobil in vederea continuitatii activitatii Gradinitei PP 14, Str Odobescu nr.56 HCL 0,00 0,0 pene mie [anl ala b. Dotiiri independente | 435,50 0,00 0,00 Dotari invatamant prescolar 435 50 c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a 274,80 Audit energetic+Expertiza locala corp vechi +DALI+SF+PT+AC Extindere Gradinita PP33 110,85 SF+PT +DDE Sala de sport Gradinita PP32 - str.C-tin.Brailoiu 50.00 SF+PT Gradinita zona Steaua —_ 50,00 0.0 0,00 0,08 BUGET LOCAL 100,00 810,30 0,00 435,50 Credite de angajament 2017 0,00 Actualizare + P.T. — Creşterea eficienței energetice prin reabilitare termica constructii si instalatii Gradinita P.P. 27, str. Brindusei, nr. 15 34,65 29,30 5.239,68 Actualizare D.A.L. + P.T. — Creşterea eficienței energetice prin reabilitare termica constructii si instalatii Gradinita P.P. 11, str. Versului, nr. 2 65.02.04 Învățământ secundar 65.02.04.01 Învățământ secundar inferior A. Lucrari în continuare 302,97 125,95 Reabilitare acoperiş la Școala Generală nr.7 HCL 217/2015 17702 B. Lucrari noi | 2.026,63| Extindere şcoală cu regim P+2E Şcoala Gimnazială nr.16 , str.Bucureşti nr.11 HCL13/20135 Reabilitare fatada la Scoala Generala nr. 12 din Timişoara, Bv. Tineretii (actual Regele Carol nr. 17 HCL 111/03.03.15 asa m 1.000,00 Page 3 20.284,95 5.239,68 11.286,64 2.026,63 .12.500,39 1.000,00

SURSE PROPRII (ale inst. Subordonate ) Credite de angajament 2017 TOTAL BUGET 2017 STAT DENUMIREA OBIECTIVULUI Realizare mansarda la corpurile existente in regim P+1E si P+2E - etapa I Sc. Gen. 235, Timisoara, str. Cosminului 42 HCL 110/2015, HCL 402/2015 26,63 o „00 Reabilitare Sala Sport Sc. Gen. 18 HCL 12/2015 991,00 0,00 26,63 0.0 O 991,00 0.0 9.00 7.626,95 2.910,08 1.712,60 610,00 587,48 Construire sala sport la Scoala Generala nr. 25 HCL 115/2015 900 C. Dotări independente şi alte investiții 2.910,08 171260 Achizitie containere modulare cu destinaţia de Şcoala Gimnazială nr.30, str.Aştrilor ,nr.13, Timişoara" 610.00 DALI+AC+PT+DE+CS+LC Modernizare terase circulabile existente, montare termosistem la constructie D si E in regim de P+2E+3E retras (mansarda) Scoala Gen.30, Timisoara, str. b. Dotări independente spații de învățământ pentru 10 sali de clasă la c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii 587 48 fatade si extindere pe orizontala cu corpuri de Astrilor nr.13 10,00 0,00 153,00 153,00 SF+PT Scoala Calea Aradului 100 SF +PT +DDE Sala de sport Sc.gen. nr.19 10,00 0,00 Construire corp P+IE la Şcoala Gimnazială nr.13 100,00 100,00 0,00 DALI+P.T. Reabilitare cladire preluata de Scoala Generala nr. 2, str.Islaz, nr. 44-46, Timisoara 30,00 30,00 Page 4

DENUMIREA OBIECTIVULUI D.A.L.I+P.T, Extindere corp cladire C4 Scoala Generala nr.7, str.II de la Brad, nr.2, Timisoara D.A.L. — Cresterea eficientei energetice prin reabilitare termica constructii si instalatii la Liceul Teoretic J.L.Calderon — corp str.C. Salceanu, 11”- corp scoala gimnazială Actualizare D.A.L.. + P.T. — Creşterea eficienței energetice prin reabilitare termica constructii si instalatii Scoala Gimnaziala nr. 25, str. Cosminului, nr. 42 Actualizare D.A.L.I. + P.T. — Creşterea eficienței energetice prin reabilitare termica constructii si nr. 7 Actualizare D.A.L.lI. + P.T. — Creşterea eficienței SURSE Tora n [E te 2017 STAT Subordonate 2017 ) | 2 [| 3 | 4 | 8 | 40,00 instalatii Scoala Gimnaziala nr. 24, str. Brandusei 82,98 —-jenergetice-prinieabilitare-termica-constructii-si instalatii Scoala Gimnaziala nr.2, str. Mures, nr. corp Piata Romanilor, nr. 13 HCL300/2015 Reabilitare constructii si instalatii la corp cladie atelier Colegiul Tehnic Regele Ferdinand str.Renasrerii nr.24/A HCL 301/2015 Extindere corp gimnaziu Liceul Teoretic Grigore Moisil str.G.Doja HCL 8 65.02.04.02 Învățământ secundar superior Reabilitare acoperiş internat Colegiul Silvic HCL Reabilitare Corp B Lic. W. Shakespeare-instalatii B. Lucrări noi 54,63 15.246,27 470,78 20100) __15.045,27 1.213,75 0,00 47078) 0,00) 0,00 143,45 aaa 327,33 a 2.061,86 1.213,75 EN n a al 327,33 445,00 509,00 Page 5

DENUMIREA OBIECTIVULUI 0 [14 Ţ 21 Mansardare scoala P.+1E. pentru amenajarea 4 sali de clasa, rezultind P.+1E.+M.la Liceul Vlad Tepes” din Timişoara, str. Surorile Martir Caceu(fosta Negoiu), nr. 47 HCL 400/2015 Reabilitare Corp A Lic. W. Shakespeare-acoperis si instalatii corp 1. L. Caragiale, nr.6 HCL SURSE PROPRII aucar | pina Subordonate LOCAL 2017 113,75 1.213,75 299/2015 a. Achiziţii imobile 7.256, eri 0.00 Achizitie imobile in care functioneaza Colegiul [National Banatean si Liceul Teoretic D. Obradovici , Bv. 16 decembrie 1989 nr.26 HCL 205/2016 7.206,87 Pal a 725657) 0,00 7.206, d Achizitie imobil in care functioneaza cantina si spalatoria Colegiului Tehnic de Vest, Bv. 16 pre 1989 ar.30 DGE 50, 00 b. Dotări independente 4.425,82 c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii 1.031,14 DALI+PT “Extindere, etajare, modificari interioare si exterioare la cladirea D+P existenta a fostei gradinite PP14 in Cladire P+1E, bazin de innot si sala de sport.” din Timisoara, Bulevardul 16 Decembrie 1989 70,56 D.A.LI.+P.T.-Reabilitare si modernizare corpuri cladire fost Liceu Agricol , Calea Aradului nr.56 10,00 4.224,82 Documentatie tehnica pentru conformare in vederea obtinerii autorizatiei de securitate la incendiu la Colegiul National C.D.Loga 20,00 Page 6

DENUMIREA OBIECTIVULUI Racord si spor de putere la Liceul Teoretic [Nikolaus Lenau" Timisoara D.A.L.I +PT.Reabilitare fatade si invelitoare Colegiul LC Bratianu , P-ţa Huniade nr.2 ET+DALI+PAC+PT+DDE+CS+AC - scoala P+1E pentru amenajare 4 săli clasă, rezultand Lic.V.Țepeş din Timisoara str. Surorile Martir Caceu (fosta Negoiu) nr.47 D.A.L.I+ P.T -Reabilitare instalatii Corp B Lic. Shakespeare” din Timisoara, Piata Romanilor, nr. 13 DALI+PAC+PT+DDE+CS+AC reabilitare constructii si instalatii la corp cladie atelier Colegiul Tehnic Regele Ferdinand str.Renasrerii SURSE PROPRII (ale inst, Subordonate Credite de angajament 2017 —|nt24/A— — DA.LI+P.T.-Reabilitare termica cladire internat Liceul Teoretic Bela Bartok D.A.L.L+P.T Reabilitare bazin de inot Colegiul Tehnic Electrotimis, str.Matei Millo nr.2A Actualizare S.F.+PT Construire corp 2 al Liceului Teoretic Nikolaus Lenau pentru Şcoala Gimnazială Nikolaus Lenau, Timişoara, str.Popa Şapcă, nr.5 Actualizare „D.A.L.I+P.T.Reabilitare constructii, si utilitati cladirea B2 la Colegiul Tehnic E.Ungureanu, P-ta Huniade nr. 3 DALI Creşterea eficienței energetice prin reabilitare termica constructii si instalatii Colegiul Tehnic "ELECTROTIMIŞ'str. M. Millo Page 7

SURSE PROPRII (ale Credite de DENUMIREA OBIECTIVULUI inst. angajament Subordonate 2017 DALI Creşterea eficienței energetice prin reabilitare termica constructii si instalatii la Colegiul Tehnic "HENRI COANDĂ! str. Brediceanu nr.37 DALI Creşterea eficienței energetice prin reabilitare termica constructii si instalatii Liceul Tehnologic de Industrie Alimentara DALI Creşterea eficienței energetice prin reabilitare termica constructii si instalatii Colegiul Economic „F.S. NITTI „, str..Corbului nr.7C-9 Timisoara DALI Creşterea eficienței energetice prin reabilitare termica constructii si instalatii Tehnic "” + "” Ion Mincu 120.00 Capitolul 66.02 Sănătate 55.971.004 7.000,00 48.343,90 17.996,65| 7.000,00 Modernizare si extindere Unitate de Primire Urgenta la Spitalul Clinic Municipal de Urgenta Timisoara (Clinicile Noi), str. Gh. Dima nr.5; HCL 591/2013 16,85 0.00 Construire si montare lift persoane imobil Clinica de Oncologie , Spitalul Clinic Municipal de Urgenta , str. V. Babes nr.22 Timisoara HCL 451/30.10.2015 980 00 980.00 0.00 0,0) Extindere Corp B, sectiile chirurgie, prematuri si laborator pneumottiziologie si reabilitare cladire existenta la Spitalul "Louis Turcanu"din Timisoara „str. Nemoianu - Dr.L. Gabor, colţ cu str. Braila HCL 124/2013 ]__17.000,00 7.000,00 10.000,00 oo 10.996,65 06.02.06 Spitale 5597104) 7.000,00 627,14) _48.343,90 B. Lucrări noi 8.447,00 8.447,00 5.446,80 Reabilitare imobil Clinica ORL + lift, la Spitalul 1.700,00 Clinic Municipal de Urgenta, B-dul Revolutiei nr.6 Timisoara HCL 452/30.10.2015 1.700,00 Page 8

SURSE PROPRII (ale Credite de DENUMIREA OBIECTIVULUI TOTAL BUGET inst. BUGET angajament 2017 STAT LOCAL Subordonate 2017 ) Statie de epurare ape uzate, rețele de canalizare de incinta şi lucrări rutiere de incinta la Spitalului de Boli Infectioase si Pneumottiziologie "Victor Babes"HCL 303/25.06.2015 0,00 5.750,00 5.750,00 Refunctionalizare, reabilitare si realizare pasarela circuit septic la corp vechi Spital Louis Turcanu, din Timişoara str. Nemoianu -Dr.Liviu Gabor colt cu str, Braila”HCL 500,00 Modernizare staţie de abur la Spitalul de infectioase si pneumofttizologie V.Babeş, str.Ghe.Adam, nr.13 HCL 302/2015 497,00 C, Dotări independente şi alte investiții 29.527,39 b. Dotari independente 27.847 13 497,00 627,14 28.900,25 384,64 27.462,49 121,00 9.062,49 263,64 9.400,00 9.000,00 1.437,76 0,00 65,50 0,00 0,00 92,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 DOTARI Spitalul Clinic Municipal de Urgenta Timisoara 9.663.684 Dotari Spitalul Clinic Boli Infectioase si Pneumoftiziologie Victor Babes 9.000.00 c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii — DOTARI Spitalul Clinic de 'Urgenta-pentru copii 'Louis Turcanu" 9.183 49 1.680,26 SF Extindere SCMUT cu un corp constructie pentru un nou laborator de radioterapie cu acces principal pentru vizitatori (SCMUT) PUZ Extindere si modernizare SCMUT (SCMUT) SF Sectia ORL si Maxilofaciala (SCUMT) 85,00 Documentatie pentru avizare si autorizare ISU la Spitalul V. Babes (Spital V. Babes) Page 9

DENUMIREA OBIECTIVULUI [Documentatie pentru evaluarea de risc la securitate fizica la Spitalul V. Babes (Spital V. Babes) Spor de putere 120Kw pentru Spitalul V. Babes Proiect complex de investiţii +PT Extindere si modernizare ansamblu construit existent la Spitalul de Boli Infectioase si Pneumoftiziologie dr. V. Babes Timisoara, etapa I - Extindere compartiment de recuperare medicala respiratorie D.A.LI. şi AT pentru «Creşterea eficienței energetice a clădirilor Spitalului Dr. V. Babes - Corpuri Administrativ, Laboratoare, Spital TBC, Spital Ifectioase [, Spital Ifectioase II si Spalatorie, Farmacie, Atelier, Centrala Termica” din Timişoara, str. Ghe. Adam, nr. 13 SURSE PROPRII (ale inst. Subordonate ) Credite de angajament 2017 ET+ audit energetic+DALI+SF+PT+DDE Refunctionalizare, reabilitare si realizare pasarela circuit septica la corp vechi Spital Louis Turcanu, din Timisoara str. Nemoianu - Dr.Liviu Gabor colt cu str. Braila SF+PT+DDE+AC Maternitate SCMU Timisoara si Corp Administrativ SE/DALI+PT Extindere si refunctionalizare cladiri anexa ale sectiei de Ginecologie a Spitalului Municipal str.Odobescu SF/DALI+PT Modernizare si extindere Spital Clinic Municipal de Urgenta str. Gh. Dima nr.5 Page 10

SURSE PROPRII (ale DENUMIREA OBIECTIVULUI inst. Subordonate ) Proiect complex de investiţii (inclusiv ET)+PT (inclusiv DDE)+DTAC-+anexe-"Extindere in regim [D+P+2E, reabilitarea, modernizarea şi echiparea ambulatoriului de specialitate al Clinicii de Recuperare, medicină fizică și balneologie Timişoara din cadrul Spitalului Clinic Municipal de Urgenta Timisoara, prin supraetajare cu 2 niveluri a corpului B" DALI (inclusiv ET) + P.T E. (inclusiv DDE) + P.A.C. + anexe — "Reabilitarea, modernizarea, reamenajarea şi dotarea Ambulatoriului Integrat Oftalmologie din cadrul Spitalului Clinic Municipal de Urgență” 82,22 307,57 82,22 Credite de angajament 2017 200,00 Capitolul 67.02 Cultură, recreere şi religie 67.02.03.04 Instituţii publice de spectacole şi concerte 4.097,95 Refunctionalizarea cladirilor ce apartin Palatului Culturii, Piata Victoriei HCL, 286/2008 Proiect mixt de investitii (inclusiv ET) + PTE (inclusiv DDE) + PAC + anexe — “Reabilitarea, extinderea şi dotarea infrastructurii -—|Ambulatoriului-O-R-E-din cadrul Spitalului Clinic Municipal de Urgenţă" 120,00 Refunctionalizare cladire din functiunea de spital de dermatologie in cladire cu functiunea de spatiu multicultural - Clinica Radiologie SCMU HCL 403/2015, HCL 201/2016 120,00 28.219,00 200,00 3.897,95 1.174,00 1.329,52 1.174,00 1.174,00 C. Dotări independente şi alte investiții 2.768,43 0,00 200,00 2.568,43 b. Dotări independente 2.291,69 Dotări Teatrul German Dotari Teatrul Maghiar 1.104,69 Dotari Filarmonica Page 11 1.104,69

SURSE PROPRII (ale Credite de DENUMIREA OBIECTIVULUI TOTAL BUGET inst. BUGET angajament 2017 STAT LOCAL Subordonate 2017 ) c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii 0,00 476,74 DALI+PT Reabilitare termica si reamenajare partiala nivel parter corpuri Al, A2 si B ale Palatului Culturii 0.00 160,08 133,88 0,00 0,00 NI 28,10 la 39,30 0,00 DALI +PT Refunctionalizarea fostelor ateliere scoala ale Colegiului Tehnic LC. Bratianu (fost IMIU), cu spatii de creatie pentru Teatrul German de Stat Timisoara DALT+PT Refunctionalizare cladire din functiunea de spital de dermatologie in cladire cu functiunea de spatiu multicultural si reactualizare documentatie 28,10 SF+DALT+PT Refunctionalizare imobil pentru |Centru Cultural”Turnul de apa” Iosefin, str. Gh.Baritiu DALI+PT Reabilitare imobil Cinematograful "Timis", Piata Victoriei nr.7 (fost Blv.30 [Decembrie nr.7) Timisoara 39,30 DALI+PT Reabilitare imobil Cinematograful "Arta", str. lancu Vacarescu nr.18, Timisoara 23,25 23,25 0,00 "Studio", str. Nicolaus Lenau nr.2, Timisoara 60,00 DALI +PT Reabilitare constructii si instalatii la Galeria Helios, P-ta Victoriei nr.6 6,13 67.02.03.30 Alte servicii culturale 50,00 C. Dotări independente şi alte investiții 50,00 c. Studii şi proiecte | sooo| PT +Realizare statuie din bronz - bust „Emanoil Ungureanu" , Piata Huniade nr.3 67.02.05.01 Sport | az1106 A. Lucrări în continuare 600,00 Page 12 50,00 0,00 3.211,06 2.572,00 600,00 0,00 DALI+PT Reabilitare imobil Cinematograful 26,00

DENUMIREA OBIECTIVULUI Sala Politehnica (Polivalenta) HCL 134/2013, HCL 344/2015 B. Lucrări noi , (Complex sportiv zona Lipovei ( bazin de înot acoperit , bazin in aer liber, teren de tenis, teren multifunctional, alte amenajari exterioare), str. Verde, Silistra-zona Lipovei HCL Construire teren de sport multifunctional de minifotbal / baschet/handbal - str.Zefirului HCL Construire teren de sport multifunctional de minifotbal / baschet/handbal - str. Holdelor HCL Construire teren de sport multifunctional de minifotbal / baschet/handbal str. A. Demetriade SURSE PROPRII (ale inst, Subordonate Credite de angajament 2017 HCE Sistem de supraveghere video, control acces si sistema alarma antiefractie la Sala Olimpia, str FC Ripensia nr.1l HCL 1 15, 00 C. Dotări independente şi alte investitii 2.096,06 c. Studii şi proiecte 1.713,54 SF+PT Sala Polivalenta Timisoara 400,00 SF+PT Complex sportiv zona Lipovei (bazin de înot acoperit , bazin in aer liber, teren de tenis, teren multifunctional,alte amenajariexterioare) str. Verde, Silistra-zona Lipovei 194,00 180,50 n SF+ PT Zona sportiva si de agrement Calea Buziasului(bazin de înot acoperit , bazin in aer liber, alte amenajari exterioare), str. N.D. Cocea, str. Legumiculturii, str. Recoltei Page 13 2.096,06 1.000,00 1.713,54 = 3 , 1.000,00

DENUMIREA OBIECTIVULUI P.Constantinescu, Alee Dedeman Timisoara minifotbal/baschet/handbal transa I SF-+PT Construire terenuri de sport transa II- 4 obiective Bega, str. Intrarea Zanelor nr.2 SF+DALI+PT Refunctionalizare baza sportiva str.Splaiul Tudor Vladimirescu 17a 135 00 SF+DALI+PT Refunctionalizare baza sportiva Usoda str.Splaiul Nicolae Titulescu 2 135.00 SF Aquapark - Ovidiu Balea 100.00 b. Dotări independente Dotari Sala Sporturilor Constantin Jude - suprafata sintetica de joc 137,06 Dotari pentru patinoar suprafata sintetica 4119 Dotari Sala Sporturilor Constantin Jude (Olimpia) 119,19 Dotari Complex Sportiv Bega SF+PT Zona sportiva si de agrement Calea Sagului (bazin de înot acoperit , bazin in aer liber, teren de tenis,alte amenajari exterioare), str. SF+PT Construire zona sportiva si de agrement Calea Buziasului - teren de rugby, tribune , str. Recoltei, str, Legumiculturii, str. N.D. Cocea, SF +PT Construire terenuri multifunctionale de multifunctionale de minifotbal / baschet/handbal- SF+ DALI+PT Extindere corp cladire imobil cu anexa vestiare, reabilitare centrala termica si statie de tratare a apei la bazinul de inot, implementare.şistem solar-la Complexul sportiv. TOTAL BUGET 2017 STAT 202,50 SURSE PROPRII (ale inst, Subordonate 0,00 BUGET |. angajament LOCAL 2017 30,00 [Documentatie tehnica pentru obtinerea autorizatiei de securitate la incendiu ( scenariu de securitate la incendiu +PT+DDE) pentru Sala Polivalenta Olimpia, FC Ripensia nr.11 50,00 1 1 1 85,08 Page 14 0,00 0,00 „00 0 135,00 50,00 135,00 52 | 0,00 0,00 85,08

SURSE PROPRII (ale Credite de DENUMIREA OBIECTIVULUI TOTAL | BUGET inst. angajament 2017 STAT Subordonate 2017 ) 0 [ra | 2 ps) 4 | sI 67.02.05.03 Întreţinere grădini parcuri zone verzi, baze sportive şi de agrement 8.207,52 8.207,52 Reconstrucția ecologica a bălții de pe strada Lămâiţei HCL 260/29.06.2010 6,50 6,50 0, 00 Amenajare pista skateboard in Parcul Central din a Municipiul Timisoara HCL 404/2014 700.00 Modernizarea Parcului Cetății (Civic) HCL aa 78/2016 1.000,00 Modernizarea Parcului Scudier ( Central) HCL | aaa 291/2015 4.500,00 "Modernizarea Parcului Alpinet HCT 46472010 1.000,00 C. Dotări independente și alte investiții b. Dotări independente Dotari pentru Gradina Zoologică c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii SF+PT +CS+DE+DTAC Amenajare loc de joaca si zona verde adiacenta str. Paul Constantinescu SF+PT Scuar Zona Martir Cernaianu DALI+PT+CS+DE+DTAC Modernizarea parcului Petofi Page 15

SURSE PROPRII (ale Credite de DENUMIREA OBIECTIVULUI inst. angajament Subordonate 2017 ) DALI +PT Modernizare Parcul Scudier (Central) DALI +PT+CS+DE+DTAC Modernizare Parcul Cetății (Civic) 67.02.06 Servicii religioase C. Dotări independente şi alte investiții c, Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii [DALI+PT Reabililitare instalatie termica interioara si realizare punct termic la imobilul Biserica Millennium Piata Romanilor nr.2, Timisoara EXPERTIZA TEHNICA cu solutii de consolidare pentru imobil Biserica Millennium „Piata Romanilor nr.2, Timisoara Capitolul 68.02 Asigurări şi Asistenţa Socială u PSI ASISTEnE 1.964,15 00 oi 0 ocara 1 0, 68.02.04 Asistenta acordata persoinelor in vârstă 13155 0,00 C. Dotări independente şi alte investiții 131,55 0,00 131,55 0,00 Dotari Caminul pentru persoane vârstnice 4400 4400 00 c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii 87,55 DALI+DTAC+PT+DDE Consolidare, reabilitare, modernizare si dotare cladire, in vederea extinderii retelei de Centre de zi pentru persoane varstnice str. Canal Bega 24,30 b. Dotări independente 44,00 44,00 0,00 x Page 16

SURSE PROPRII (ale inst. Subordonate Credite de angajament 2017 DENUMIREA OBIECTIVULUI DALI + PT „Cresterea eficientei energetice prin reabilitarea termica constructii si instalatii la Caminul pentru Persoane Timisoara”. 68.02.05 Asisterita sociala în caz de boli si - invaliditati II C. Dotări independente şi alte investiții Dotări independente 75,60 75,60 Dotări Serviciul pentru Protectia Persoanelor cu Handicap c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii DALI+DTAC+PT+DDE Reabilitare, modernizare, extindere si dotare Centru de “consiliere psihosociala, b-dul 16 Decembrie 1989" 68.02. 11 C. Dotări independente şi alte investiții 780,32 b. Dotări independente 70,00 710,32 0,00 c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii SF+PT Constructie clădire cu destinația creşă, str. Cocea 21 SF+PT Constructie clădire cu destinația creşă, Zona de Nord Documentatie pentru avizare si autorizare ISU si sisteme antiincendiu la creşe Sistem de supraveghere video pentru creşe 68.02.15 Prevenire excluderii sociale

DENUMIREA OBIECTIVULUI SURSE TOTAL | BUGET ri late angajament 2017 STAT |Subordonate 2017 TIS asa [ITI 68.02.15.01 Ajutor social 847,38 | ocol 000 000| C. Dotări independente şi alte investiții 847,38 o, o 324,39 b. Dotări independente 324,39 [Dotări Direcţia de Asistenţă Socială Comunitară c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii SF +PT Serviciul comunitar de interventie stradala integrata Timisoara 133,26 205,35 SF-+PT Centrul de urgenta pentru persoane adulte aflate in risc de excluziune sociala din municipiul "Timisoara SF+PT Centrul pentru femei abuzate si copiii __ acestora 68.02.15.02 Cantine de ajutor social C Dotări independente şi alte investiții 121,20 Dotări independente 121,20 Dotari Centrul Social de Urgenta pentru Persoanele fara Adapost cu Cantina Sociala 121,20 Capitolul 70.02 Locuinte , servicii si [1250081 dezvoltare publica 12.999,61 70.02.03.01 Dezvoltarea sistemului de locuințe 9.677,84 A.Lucrări în continuare | 3235,22| Reabilitare cladiri istorice În Municipiul Timisoara HCL 74/2016 2.259,92 Reabilitare termica imobil Calea Sagului nr.31-33 HCL 145 /31.10.2016 975.30 B. Lucrări noi 2.000,00 121,20 121,20 12.999,61 365.135,85 9.677,84 184,38 9.677,84 2.259,92 aa 975 NI 2.000,00 Page 18

DENUMIREA OBIECTIVULUI Reabilitare clădiri istorice - proprietate privată prin Programul de sprijin financiar al Consiliului Local Timişoara, aprobat prin HCL 514/22.10.2013 c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente DALI +PT Reabilitare fatada imobile str. Stefan cel Mare nr.30,32,34 SF Constructii locuinte ANL - 4 blocuri P+6E (120 ul. tip apartament) zona II.de la Brad (baza RATT) SF Constructii locuinte ANL - Calea Aradului - fosta U.M.977 (864 u.l. tip apartament) SF Constructii locuinte ANL - str.Chisodei nr.125 (87 u.l. tip casa) DALI +AT pentru " Cresterea eficientei energetice a cladirilor din str. Polona (Camin nr, 3,Camin 4,Camin 5,Camin 6) Studiu privind evaluarea vulnerabilitatii cladirilor istorice in caz de seism 70.02.05 Alimentări cu apă şi amenajări hidrotehnice 2.362,50 0,00 SURSE PROPRII (ale inst. Subordonate 0,00 4 5 2.000,00 0,00 Credite de angajament 2017 4.442,62 0,00 57,12 100,00 0,00 0,00 100,00 Studiu privind parametrii de calitate a mediului urban 100,00 0,00 +AUDIT +Consultanta pentru reabilitare termica blocuri de locuinte din Municipiul Timisoara POR 2014-2020 2.362,50

SURSE PROPRII (ale Credite de DENUMIREA OBIECTIVULUI inst, angajament 70.02.05.01 Alimentări cu apă B. Lucrări noi [Alimentare cu apa industriala prin foraje publice HCL 130/18.10.2016 c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii SF Fantana ornamentala muzicala in Municipiul Timisoara SF +PT Executie de fantani publice forate in Mun. Timisoara DALI - Fantana Ornamentala cu Pesti SF Executie Fantana Ornamentala P-ta Balcescu 15 00 7 DALI - Fantana Ornamentala Dacia 7 8 SF- Fantana Ornamentala Calea Lipovei 8, 0,00 SF- Fantana Ornamentala Selgros 15,00 00 00 SF- Fantana Ornamentala Galeria 1 00 0,00 00 SF- Fantana Ornamentala Piata Iuliu Maniu 8,00 0,00 8,00 0 SF- Fantana Ornamentala Praktiker 8,0 0,00 0,00 8,00 SF+PT Executie podet canal desecare Behela - str.Aleea Ghirodei 14,00 0,00 0,00 14,00 SF+PT Executie podet canal desecare CCP263 str. D. Dinicu

SURSE PROPRII (ale Credite de DENUMIREA OBIECTIVULUI inst, angajament Subordonate SF+PT Executie podet canal desecare CCP 263 str. Neajlov SF+PT Executie podet canal desecare CCP 263 str. N. Stoica de Hateg 70.02.06, Iluminat public şi electrificări E Reabilitare, modernizare, extindere, iluminat architectural şi implementare sistem de telegestiune pentru serviciul de iluminat public, zona de nord HCL 220/2015, HCL 420/2015 150,00 199.949,30 Reabilitare, modernizare, extindere, iluminat architectural şi implementare sistem de telegestiune pentru serviciul de iluminat public, zona de sud HCL, 220/2015, HCL, 420/2015 C. Dotări independente şi alte investiții Studiu de oportunitate, de fundamentare, a delegării gestiunii prin concesionare a serviciului de iluminat public, studiu de fezabilitate şi caiet de sarcini privind concesionarea serviciului de iluminat public Studiu de fezabilitate privind extinderea ilumintului public în sectorul cuprins între str.Constructorilor şi str.Măcin Studiu de fezabilitate privind extinderea iluminatului public în parcare str.Siemens- Calea Buziaşului Studiu de fezabilitate privind extinderea iluminatului public pe str.de legătură cuprinsă între Biv.dr.I.Bulbuca până la str. Prof.dr. A Păunescu Podeanu

DENUMIREA OBIECTIVULUI Studiu de fezabilitate privind extinderea iluminatului public pe str.GrigoreAlexandrescu porțiunea cuprinsă între C.Torontalului şi Aleea Studiu de fezabilitate privind modernizarea sistemului de iluminat public de pe Calea Torontalului (de la Piaţa Consiliul Europei până la intersecție cu str, Bucovinei) Studiu de fezabilitate privind modernizarea sistemului de iluminat public de pe Calea Sever Bocu (de la sensu giratoriu de la Galeria 1 până la Sensul giratoriu cu str. Ion Ionescu de la Brad Studiu de fezabilitate privind modernizarea sistemului de iluminat public de pe Blv. Cetăţii Studiu de fezabilitate privind modernizarea sistemului de iluminat public de pe Blv, Take Studiu de fezabilitate privind modernizarea sistemului de iluminat public de pe Blv. Simion Bărnuţiu Studiu de fezabilitate privind modernizarea sistemului de iluminat public de pe Calea Dorobanţilor de la blv. Simion Bărnuţiu până la str. Bobâlna Studiu de fezabilitate privind modernizarea sistemului de iluminat public de pe Calea Aradului până la sensul Giratoriu de la Selgros Studiu de fezabilitate privind modernizarea sistemului de iluminat public de pe Calea Circumvalațiunii Studiu de fezabilitate privind modernizarea sistemului de iluminat public de pe Calea Șagului (porțiunea între sensul giratori Iuliu Maniu şi până la sensul giratoriu str. Ana Ipătescu) Page 22 SURSE PROPRII (ale inst. Subordonate ) Credite de angajament 2017

SURSE PROPRII (ale Credite de DENUMIREA OBIECTIVULUI inst. angajament Subordonate 2017 ) Studiu de fezabilitate privind modernizarea sistemului de iluminat public de pe Calea Sagului (porţiunea de la sensul giratoriu de de la Shopping City până la str. Ovidiu Cotruş) Studiu de fezabilitate privind modernizarea sistemului de iluminat public de pe Calea Buziaşului (de la calea ferată până la sensul giratoriu Piaţa Ghe. Domăşneanu) 15,21 PT+Executie TOTEMURI de semnalizare a monumentelor istorice (monumente, ansambluri,situri, conform LMI 422/2010) HCL |PT+ Executie Reamplasare panou de mari dimensiuni HCL c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii PUZ Director zona Stadion PUZ Calea Buziasului pentru zona sportiva si de agrement PUZ Calea Şagului pentru zona sportiva si de agrement Elaborare studii de urbanism (PUZ,PUD) , 300,00 Actuali harta strategica di t 81,00 9,00 0,00 81,00 Plan Urbanistic General - municipiul Timisoara (PUG) + documentatii pentru elaborare si avizare Capitolul 74.02 Protecţia mediului

DENUMIREA OBIECTIVULUI 0 74.02.05 Salubritate și gestiunea deşeurilor Studii şi proiecte Studiu de oportunitate şi a proiectelor tehnico- economice privind colectarea separată a deşeurilor organice şi a uleiurilor alimentare uzate Retehnologizarea, modernizarea si dezvoltarea sistemului centralizat de producere si distributie a energiei termice in municipiul Timisoara Retehnologizarea centralelor termice de cartier prin instalarea unor unitati de cogenerare cu motoare termice- CT Dunarea HCL 556/2006 FICL /2017 B. Lucrări noi Maximizarea puterii termice livrate din CET Sud, în rețeaua de transport , prin funcționarea interconectată cu CET Centru HCL 263/2016 Eficientizarea producerii de energie termică la CET Freidorf prin folosirea resurselor regenerabile HCL 91/2017 Consultanta intocmire Program de imbunatatire a eficientei energetice in municipiul Timisoara Page 24 SURSE PROPRII (ale inst. Credite de angajament 2017 25.409,01

2020 e. Alte cheltuieli asimilate investitiilor Majorare capital social SC Colterm SA HCL 202/2016 Capitolul 84.02: Transporturi 96. 842, 26 84. 02.03 Transport rutier - 84.02.03.02 - Transporturi în comun 29.927,85 _|Proiect-MA - PT+Amenajare Institut de cetcetări-- în sisteme inteligente de transport (IC-ITS) HCL 224/2016 HCL (Traseul 13) HCL DENUMIREA OBIECTIVULUI Consultanta pentru revizuire documentatie proiect “Retehnologizarea sistemului centralizat de termoficare din municipiul Timişoara în vederea conformării la normele de protecţia mediului privind emisiile poluante în aer şi pentru creşterea eficienței în alimentarea cu căldură urbană - etapa a II-a” conf. Ghidului Solicitantului POIM 2014- Proiect C4 Reabilitarea liniilor de tramvai şi modernizarea tramelor stradale în municipiul Timişoara, traseul 5, C. Bogdanestilor HCL 186/2016 HCL 472/2009 PT+EXtindere retea troleibuz Traian Grozavescu - Iulius Mall (Traseul 17) HCL /PT+ Modernizare retea troleibuz pe str.Lt.O.Balea pana la Pasaj CF Ronat-Timisoara 125,00 25.185,00 25.185,00 96. 842, 26 80,00 SURSE PROPRII (ale inst. Sumortonate IT 50,00 27.649,45 0,00 50, Pa C. Dotări independente și alte investiții 29.647,85 0,00 0,00 29.647,85 21.306,70 b.Dotări independente 0,00 BUGET LOCAL 125,00 25.185,00 96. 842, 26 29.927,85 22.306,70 1.000,00 80,00 27.649,45 25.185, tz 96. 842, 26 197. 356, 60 „00 100,00 0,00 50,00 500,00 50,00 500,00 Credite de angajament 2017 197. 356, „60 0 10.700,96 Maşini, echipamente si mijloace de transport Autobuze articulate (30 buc.) + Autocar 8211.00 Reabilitare tramvaie HCL 328/2015 10.826,67 Achiziţie autobuze de capacitate mică (20 buc.) + autocar 8.711,78 27.649,45 0,00 Page 25 0,00 0.00 0,00 27.849,45 8.211,00 10.626,67 ___8711,78 4.690,96

DENUMIREA OBIECTIVULUI SURSE TOTAL | BuGeT |“ rose) BUGET angaja nart 2017 STAT Subordonate LOCAL 2017 ) 0 1286 2) 4 | 0,00 0,00 |Achiziție refugii pentru călători 100.00 0.00 100.00 6.010,00 c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de 1.998,40 10.605,74 1.998,40 10.605,74 158,40 aa 262,00 prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii 1.998,40 1 Studii si proiecte 1.998,40 Optimizarea planurilor de semaforizare în Municipiul Timişoara pe baza măsurătorilor realizate prin Planul de Mobilitate 158,40 0,00 100,00 50,00 300,00 d 300,00 IE SF+PT Sistemul de E-Ticheting 10,00 10,00 1.385,94 SF+PT Crearea de benzi dedicate transportului [noa al noa 10,00 SF+PT Modernizare substaţii de transformare- redresare (substaţiile 2, 6) SF+PT Amenajare golfuri pentru vaporetto şi agrement (Uzina de Apă+lIosefin) 100,00 50,00 a SF + PT Amenajare centru administrativ, spaţii întreţinere și depozitare, piste pentru "Atelier biciclete RAT Timişoara" situat în str. Gării, nr. 17 [PT Amenajare Parcare supraterana Bd. Take Ionescu nr.56 Studii si proiecte PMUD HCL186/10.05.2015 public 10,00 1.000,00 8.957,80 44.234,36 142.478,00 1 _ 7 1.000,00 Alte studii şi proiecte 200,00 44.234,36 39.990,68 84.02.03.01 Drumuri si poduri A. Lucrări în continuare Pasaj Jiul HCL 605/2014 39.990,68 16.481,21 23.509,47 3.489,00 142.478,00 50,00 12.300,00 16.481,21 Pasaj Popa Sapca HCL 604/2014 23.509,47 B. Lucrări noi 3.489,00 Construire Pod peste Bega - str. Jiul HCL 50.00 Page 26

TOTAL 2017 DENUMIREA OBIECTIVULUI SURSE PROPRIEI aucer | STAT Subordonate LOCAL 2017 ) 1221344 | 2) 3 [4 Reabilitare Podul Ştefan cel Mare ( General Ion Dragalina) HCL 346/.2015 1.966,00 aaa 1.966,00 8.468,00 Reabilitare Podul Eroilor HCL 345/2015 1.048,00 Reabilitare Pasarelă Parcul Copiilor HCL 325,00 325,00 tul HCL 581/2 Pasaj inferior Solventu /2013 100.00 100.00 116.164,00 C. Dotări independente şi alte investiții 754,68 | mal — ala c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii 754,68 754,68 SF+PT Construire Pod peste Bega - str. Jiul 107,87 107,87 SF+PT Pasaj Inferior Solventul 50,00 50,00 DALI+PT Reabilitare Podul Eroilor n 24,96 [DALI+PT Reabilitare Podul Ştefan cel Mare 34,35 34,35 DALI+PT Pasarelă Parcul Copiilor 18,50 18,50 DALI+PT Reabilitare Podul Mihai Viteazu 73,00 a — 73,00 | ol. 24,96 DALI+PT Reabilitare Podul Iuliu Mani eabilitare Podul Iuliu Maniu 135,00 135,00 11,00 0,00 0,00 11,00 Alte studii si proiecte 200,00 0,00 0,00 200,00 rutiere şi de transport public (Pasaj Piaţa Victoriei) 100,00 a 100,00 84.02.03.05 Străzi 22.680,05 0,00 000| __22.680,05 32.571,90 Amenajare str. Chimistilor, HCL 483/2007, HCL 59/2015 1.600,61 1.600,81 Page 27 DALI+PT Pasarelă Str. Gelu- str, Crizantemnelor SF+PT Reorganizarea circulației rutiere pe inelul I de circulație şi reproiectarea infrastructurii

DENUMIREA OBIECTIVULUI Exindere la 4 benzi str. Prof. Dr.Păunescu Podeanu HCL 526/2014 Lărgire la 4 benzi Calea Martirilor HCL 488/2014,HCL 186/2015 Inel IV, sector str, Macin-str. Constructorilor si racord la str, Demetriade HCI, 578/2013 Amenajare str.Edgar Quinet HCL 261/2009, HCL 200/2014 Amenajare str.Profesor Mircea Neamtu HCL 262/2009, HCL 199/2014 Amenajare strada Gr. Antipa -Margaretelor HCL 2010/2016 ITI III Realizarea drumurilor de legatura si a utilitatilor aferente, intre str.Popa Sapca, Calea Aradului si str. Oituz HCL, 435/2014 Modernizare str. Gr. Alexandrescu, tronson C.Torontalului-C. Aradului HCL PT+Executie Sistematizare str. Versului HCL 211/2016 Amenajare drum de legatura între Calea. Moşniței şi DC 149 HCL 388/2015 Modernizare si extindere la 4 benzi str, Maresal C tin Prezan(Lidia) - Venus HCL Modernizarea strazilor din piatra cubica din municipiul Timisoara, HCL 389/22.09.2015 C. Dotări independente şi alte investiții c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de pretezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente SURSE PROPRII (ale inst. Subordonate TOTAL 2017 BUGET STAT 5.084,89 4.954,00 0,00 0,00 0,00 BUGET LOCAL ENE 26,60 o 5.084,89 0 0 4.954,00 rss 0,00 0,00 0,00 0,00 911,45 0,00 0,00 911,45 „00 1.375,00 1.500,00 2.584,50 2.584,50 Page 28 ad 0.00 ta 0,00 865,00 0 0,00 865,00 0,00 1.375,00 1.500,00 4.500,90 500,00 8.758,00 2.765,00 0,00 2.584,50 2.584,50 Credite de angajament 2017 „00 „00 00 1 0,00

DENUMIREA OBIECTIVULUI SF+PT Amenajare strada Gr. Antipa - Margaretelor SF+PT+DE Amenajare drum de legatura intre Calea Mosnitei si DC149 SF+PT Modernizare str. Gr. Alexandrescu, tronson C.Torontalului-C. Aradului SF+PT Modernizarea strazilor din piatra cubica din Mun. Timisoara SF+PT Amenajare legatura intre str. SURSE TOTAL | BUGET PRO tale/ BUGET 2017 STAT SE LOCAL Subordonate 0,00 23.09 Constructorilor - LI. de la Brad SF+PT Modernizare si extindere la 4 benzi str.Maresal C-tin Prezan (Lidia) - Venus SF+PT Modernizare strazi zona Xenopol, Banul - |Severinului - Mickiewicz - SF+PT Modernizare strazi zona Orastie - /Alpinistilor SF+PT Amenajare str. Spatarul Nicolae Milescu SF+PT Viabilizare zona de locuinţe Ovidiu Balea SF+PT Amenajare străzi Zona Blaşcovici SF+PT Extindere la 4 benzi str. Pictor Zaicu - Demetriade SF+PT Reabilitare strazi în zona de blocuri Calea Martirilor SF+PT Reabilitare strazi în zona de blocuri Calea Aradului - Calea Lipovei SF+PT Reabilitare străz zona de blocuri Balta Verde DALI+PT Reabilitare str.Gospodarilor- Apicultorilor - Cehov SF-+PT Extindere la 4 benzi Calea Buziasului 351,00 440,00 0,00 0,00 440,00 200,00 200,00 0.00 200,00 Credite de angajament 2017

SURSE PROPRII (ale Credite de DENUMIREA OBIECTIVULUI TOTAL | BUGET inst. angajament 2017 STAT Subordonate 2+3+ | 0 1238) Alte studii şi proiecte drumuri 100,00 DIRECTOR DIRECȚIA ECONOMICĂ DIRECTOR GENERAL DIREC GUDU, (1 Steliana STAN Magdalena NICOARĂ A Verificat, Întocmit, SEF SERVICIUL MIP CONSILIER SERVICIUL MIP Gabriela BICA e a TOMA Page 30

Atasament: Anexa_1_cu_amendament.pdf

BUGETUL LOCAL CU AMENDAMENT - ANEXA NR. 1 14 SOL NR 04.03 cdi 7 DENUMIREA INDICATORILOR puei po Joyeotpul poa yeqosde we1601d SECTIUNEA DE FUNCTIONARE + SECTIUNEA DE DEZVOLTARE TOTAL VENITURI 00.01 976.644,39 40.389,1$ 1.017.004,58 VENITURI PROPRII 49.90 576.186,69 39.250,17 615.436,86 I. VENITURI CURENTE 00.02 799.929,98 38.886,92 838.816,90 A. VENITURI FISCALE - 00.03 142.855,85 36.817,06 TT9.772,91 A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL 00.04 395.408,93 36.817,06 432.225,99 A12. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE 00.06 394.681,97 36.817,06 431.499,03 Impozit pe venit 03.02 11.576,36 0,00 11.576,36 Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal —| NO m O 03.02.18 11.576,36 0,00 11.576,36 Cote si sume defalcate din impozitul pe venit o 04.02 383.105,61 36.817,06 419.922,67 Cote defalcate din impozitul pe venit o = 04.02.01 380.189,61 36.817,06 417.006,67 Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale —_ — 04.02.04 2.916,00 0,00 2.916,00 A13. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL N _ 00.07 726,96 0,00 726,96 Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital “m _ 05.02 726,96 0,00 726,96 Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital t < 05.02.50 726,96 0,00 726,96 A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE Lt — 00.09 91 -560,75| 0,00 91.560,76 Impozite si taxe pe proprietate wo _ 07.02 91.560,76 0,00 91.560,76 Impozit pe cladiri m = 07.02.01 77.357,00 0,00 77.357,00 Impozit pe cladiri - PF o = 07.02.01.01 26.115,28 0,00 26.115,28 Impozit pe cladiri - PJ a - 07.02.01.02 51.241,72 0,00 51.241,72 Impozit pe terenuri o N 07.02.02 9.326,60 0,00 9.326,60 impozit pe terenuri - PF — N 07.02.02.01 4.361,96 0,00 4.361,96 impozit pe terenuri - PJ N N 07.02.02.02 4.657,00 0,00 4.657,00 Impozit pe terenurile extravilane n N 07.02.02.03 307,64 0,00 307,64 Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru La bugetul de stat = restante anii anteriori = N 07.02.03 4.407,80 0,00. 4.407,80 Alte impozite si taxe de proprietate 25 07.02.50 469,36 0,00 469,36 A4. IMPOZITE Si TAXE PE BUNURI SI SERVICII 26 00.10 254.767 0,00 254.767,45 Pag. 1/25

DENUMIREA INDICATORILOR po3 JoțeIpu| POS yeqoide EJUoNul Jeoyyos Sume defalcate din TVA 11.02 225.328,00 0,00 225.328,00 Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti 28 11.02.02 220.555,00 0,00 220.555,00 Sume defalcate din TVA pt echilibrarea bugetelor locale 29 11.02.06 756,00 0,00 756,00 Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea învatamântului particular sau confesional acreditat 30 11.02.09 4.017,00 0,00 4.017,00 Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii 31 12.02 | 66,65 0,00 66,65 Taxe hoteliere | 32 12.02.07 66,65 0,00 66,65 Taxe pe servicii specifice 33 15.02 484,20 0,00 484,20 impozit pe spectacole 34 15.02.01 | 429,72 0,00 429,72 Alte taxe pe servicii specifice 35 15.02.50 54,48 0,00 54,48 Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati 36 16.02 28.888,60 0,00 28.888,60 Taxa asupra mijloacelor de transport 37 16.02.02 22.348,12 0,00 22.348,12 Taxa asupra mijloacelor de transport - PF 38 16.02.02.01 13.792,36 0,00 13.792,36 Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ 39 16.02.02.02 8.555,76 0,00 8.555,76 Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati 40 16.02.50 6.540,48 0,00 6.540,48 A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE 41 00.11 1.218,71 0,00 1.218,71 Alte impozite si taxe fiscale 42 18.02 1.218,71 0,00 Alte impozite si taxe 43 18.02.50 1.218,71 0,00 1.218,71 "287| C. VENITURI NEFISCALE 44 00.12 56.974,13 2.069,86 59.043,99 C1. VENITURI DIN PROPRIETATE 45 00.13 31.280,63 2.000,00 33.280,63 Venituri din proprietate 46 30.02 31.276,42 2.000,00 33.276,42 Venituri din concesiuni si inchirieri 47 30.02.05 16.623,86 2.000,00 18.623,86 Alte venituri din concesiuni si închirieri de catre institutiile publice 48 30.02.05.30 16.623,86 2.000,00 18.623,86 Venituri din dividende 49 30.02.08 14.652,56 0,00 14.652,56 Venituri din dividende de la alti platitori 50 30.02.08.02 14.558,92 0,00 14.558,92 Dividende de la societatile ?i compa! nationale "i societăpile cu capital majoritar de staț 51 30.02.08.03 93,64 0,00 93,64 Venituri din dobanzi 52 31.02 4,21 0,00 4,21 Alte venituri din dobanzi 53 31.02.03 4,21 0,00 421 C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII 54 00.14 25.693,50 69,86 25.763,36 Pag.2/25

DENUMIREA INDICATORILOR puei po9 1oealpu| POS yeqosde weibosq Jeoygosu ue1601d Venituri din prestari de servicii si alte activitati 33.02 104,28 27,42 131,70 Venituri din prestari de servicii 56 33.02.08 5,99 0,00 5,99 Contributia parintilor sau sustinatorilor legali pentru intretinerea copiilor în crese 57 33.02.10 21,12 27,42 48,54 Contributia persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social 58 33.02.12 42,17 e 0,00 42,17 Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri 59 33.02.28 35,00 0,00 35,00 Venituri din taxe administrative, eliberari de permise 60 34.02 2.809,13 0,00 2.809,13 Taxe extrajudiciare de timbru 61 34.02.02 2.809,13 0,00 2.809,13 Amenzi, penalitati si confiscari 82 35.02 13.807,06 41,84 13.948,90 Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate conform dispozitiilor legale 83 35.02.01 13.896,86 0,00 13.896,86 Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate 84 35.02.01.02 13.896,86 0,00 13.896,86 Alte amenzi, penalitati si confiscari 65 35.02.50 10,20 41,84 52,04 Diverse venituri 66 36.02 8.399,98 0,60 8.400,58 Taxe speciale 67 36.02.06 4.174,12 0,00 4.174,12 Venituri din recuperarea cheltuielilor efectuate în cursul procesului de executare silita 58 36.02.14 0,00 0,60 0,60 Sume provenite din finantarea bugetara a anilor precedenti E 36.02.32 1.785,46 0,00 1.785,46 Sume provenite din finantarea bugetara a anilo rprecedenti, aferente secii de dezvoltare 70 36.02.32.02 676,60 0,00 676,60 Sume provenite din finantarea bugetara a anilorprecedenti, aferente sectiunii de functiongre 1 36.02.32.03 1.108,86 0,00 1.108,86 Alte venituri 12 36.02.50 2.440,40 0,00 2.440,40 Transferuri voluntare, altele decat subventiile 73 37.02 473,05 0,00 473,05 Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus) 74 37.02.03 -90.015,72 16.688,24 -73.327,48 Varsaminte din sectiunea de functionare 75 37.02.04 90.015,72 -16.688,24 73.327,48 Alte transferuri voluntare 76 37.02.50 473,05 0,00 473,05 IL. VENITURI DIN CAPITAL 7 00.15 2.057,76 363,25 2.421,01 Venituri din valorificarea unor bunuri 78 39.02 2.057,76 363,25 2.421,01 Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului 79 39.02.03 1.871,30 282,62 2.153,92 Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat 80 39.02.07 124,21 0,00 124,21 Depozite speciale pentru constructii de construinte 81 39.02.10 62,25 80,63 142,88 IV. SUBVENTII 82 00.17 38.861,64 1.108,03 39.369,67 SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIE! PUBLICE 83 00.18 38.861,64 1.108,03 39.969,67 Pag. 3/25

DENUMIREA INDICATORILOR puei JoyeoIpul POS yeqoude ue1bord BJUOn UI we1601g Subventii de la bugetul de stat 42.02 37.576,87 1.108,03 38.684,90 A. De capital 85 29.742,96 0,00 29.742,95 Suventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea investitiilor in Sanatate 86 42.02.16 7.000,00 0,00 7.000,00 Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea altor învestitii în sarţatate 87 42.02.16.03 7.000,00 0,00 7.000,00 Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din FEN postaderare 88 42.02.20 22.742,96 0,00 22.742,96 B. Curente 89 7.833,91 1.108,03 8.941,94 Ajutor pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni si combustibil petrolier 90 42.02.34 90,00 0,00 890,00 Subventii de la bugetul de stat pentru finantarea sanatatii 91 420241 7.743,91 1.108,03 8.851,94 Subventii de la alte administratii 92 43.02 1.284,77 0,00 1.284,77 Sume primite de ia bugetul judetului pentru plata drepturilor de care beneficiaza copiii cu cerinte educationale speciale integrati in invatamantul de masa 93 43.02.30 1.284,77 0,00 1.284,77 Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate 94 45.02 135.795,01 1,99 135.797,00 Fondul European de Dezvoltare regionala 95 45.02.01 135.778,01 0,00 135.778,01 Sume primite in contul platilor efectuate în anul curent 95 45.02.01.01 135.778,01 0,00 135.778,01 Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 97 45.02.15 17,00 1,99 18,99 Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent 98 45.02.15.01 17,00 -17,00 0,00 Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori 99 45.02.15.02 0,00 18,99 18,99 TOTAL CHELTUIELI 100 979.554,39 40.360,19 1.019.914,58 CHELTUIELI CURENTE 101 01 702.220,64 58.408,56 760.829,20 TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL 102 10 296.326,79 7.402,18 303.728,97 TITLUL il BUNURI SI SERVICII 103 20 214.607,88 34.689,33 249.297,21 TITLUL III DOBANZI 104 30 13.335,10 0,00 13.335,10 TITLUL IV SUBVENTII 105 40 94.305,00 15.000,00 109.305,00 TITLUL Vi TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 106 51 34.354,49 -1.619,95 32.734,54 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 107 55 4.017,00 0,00 4.017,00 Titlul VIIE PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 108 56 1.420,53 -20,00 1.400,53 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 109 57 27.453,00 0,00 27.453,00 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 110 59 16.400,85 2.957,00 19.357,85 CHELTUIELI DE CAPITAL 111 70 233.673,26 -15.627,00 218.046,26 Pag.4/25

DENUMIREA INDICATORILOR JOJeDIPU| POD puei po3 yeqosde TITLUL XINH ACTIVE NEFINANCIARE 11271 208.488,26 -15.627,00 192.861,26 TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE 113172 25.185,00 0,00 25.185,00 TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE 114|81 46.384,92 -1.610,00 44.774,92 TITLUL XIX PATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT 115 (85 -2.724,43 -811,37 -3.535,80 Partea l-a SERVICI! PUBLICE GENERALE 116 [50.02 81.447,90 4.961,18 56.405,08| Autoritati publice si actiuni externe 117 |51.02 564.400,12 6.601,13 71.001,25 CHELTUIELI CURENTE 118 |01 58.284,66| 6.414,13 64.698,79 TITLUL ! CHELTUIELI DE PERSONAL 119 |10 41.823,77 4.998,05 46.821,82 TITLUL îl BUNURI SI SERVICII 120 |20 10.460,89 1.416,08 11.876,97 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 121 |59 6.000,00 0,00 6.000,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 122|70 6.403,91 187,00 6.590,91 ' TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 123 |71 6.403,91 187,00 6.590,91 TITLUL XIX PATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT 124 [85 -288,45 0,00 -288,45 Din total capitol Autoritati executive si legislative 125 [51.02.01 64.400,12 6.601 13| 71.001,25 Autoritati executive 126 |51.02.01.03 84.400,12 6.601,13 71.001,25 Alte servicii publice generale 127 [54.02 3.712,68 -1.639,95 2.072,73| CHELTUIELI CURENTE 128 |01 3.712,68 -1.639,95 2.072,73] TITEUL II BUNURI SI SERVICII 129 |20 150,68 0,00 150,68| TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 130 [51 3.562,00 -1.639,95 1.922,05] CHELTUIELI DE CAPITAL 131 [70 0,00 0,00 000| Din total capitol | Fondul National de Preaderare 132 [54.02.04 0,00 0,00 0.00| Fond pentru garantarea imprumuturilor externe, contracte/garantate de administratiile publice locale 133 [54.02.07 0,00 0,00 0,00 publice comunitare de evidenta a persoanelor 134 54.02.10 3.562,00 -1.639,95 1.922,05 publice generale 135 [54.02.50 150,68 0,00 150,68 Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi 136 [55.02 13.335,10 0,00 13.335,10 CHELTUIELI CURENTE 137 |01 13.335,10 0,00 13.335,10 TITLUL III DOBANZI 138 |30 13.335,10 0,00 13.335,10 Pag. 5/25

DENUMIREA INDICATORILOR pusi po3 JoJB9IpUI POS yeqosde wei6o1d Ju) CHELTUIELI DE CAPITAL 138 70 0,00 0,00 0,00 Din total capitol Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi 140 55.02.00 13.335,10 0,00 13.335,10 Partea a l-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA 141 59.02 33.795,22 3.808,63 37.603,85 Ordine publica si siguranta nationala 142 61.02 33.795,22 3.808,63 37.603,85 CHELTUIELI CURENTE 143 01 28.300,00 0,00 28.300,00 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 144 10 26.000,00 0,00 26.000,00| TITLUL II BUNURI SI SERVICII 145 20 2.300,00 0,00 2.300,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 146 70 5.495,22 3.810,00 9.305,22 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 147 71 5.495,22 3.810,00 9.305,22 TITLUL XIX PATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURE! = ZI 148 85 0,00 -1,37 -1,37 Din total capitol Ordine publica 149 61.02.03 33.211,22 -1,37 33.209,85 Politie locala 150 61.02.03.04 33.211,22 -1,37 33.209,85 Protectie civila si protectie contra incendiilor (protectie civila nonmilitara) 151 61.02.05 584,00 3.810,00 1394.00)| Partea a Ill-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE 152 64.02 491.841,19 19.575,46 511.416,65 Invatamant 153 65.02 245.527,34 5.500,00 251.027,34 CHELTUIELI CURENTE 154 01 221.534,79 7.980,00 229.514,79 TITLUL i CHELTUIELI DE PERSONAL 155 10 164.717,00 0,00 164.717,00 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 156 20 40.073,21 8.000,00 48.073,21 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 157 55 4.017,00 0,00 4.017,00 Tittul VIII PROIECTE CU FINANTARE DiN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 158 56 578,73 -20,00 558,73 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 189 57 5.891,00 0,00 5.891,00 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 160 59 6.257,85 0,00 6.257,85 CHELTUIELI DE CAPITAL 161 70 24.075,25 -2.480,00 21.595,25| TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 162 "A 24.075,25 -2.480,00 21.595,25| TITLUL XIX PATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT 163 85 -82,70 0,00 -82,70 Din total capitol Invatamant prescolar si primar 184 65.02.03 69.972,65 172,50 70.145,15 Pag.6/25

DENUMIREA INDICATORILOR pue po3 pod yeqoude uue1Boid 1824091 Invatamant prescolar 165 65.02.03.01 41.235,55 172,50 41.408,05 invatamant primar 166 65.02.03.02 28.737,10 0,00 28.737,10 Invatamant secundar 187 65.02.04 175.459,38 5.327,50 180.786,88 invatamant secundar inferior 168 65.02.04.01 56.089,64 -843,50 55.246,14 invatamant secundar superior 169 65.02.04.02 117.185,07 6.121,00 123.306,07 invatamant profesional 170 65.02.04.03 2.184,67| 50,00 2.234,67 invatamant postliceal 171 65.02.05 95,31| 0,00 95,31 Alte cheltuieli in domeniul invatamantului 172 65.02.50 000| 0,00 0,00 Sanatate 173 66.02 70.721,99 -897,34 69.824,65 CHELTUIELI CURENTE 174 01 41.430,58 1.122,66 42.553,24 TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL 175 10 8.238,08 613,86 8.851,94 TITLUL Il BUNURI SI SERVICII 176 20 4.300,01 88,80 4.388,81 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 177 51 28.892,49 420,00 29.312,49 CHELTUIELI DE CAPITAL [178 70 29.751,41 -2.020,00 27.731,41 TITEUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE [179 71 29.751,41 -2.020,00 27.131,41 TITLUL XIX PATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT [180 85 -460,00 0,00 -460,00 Din total capitol Servi medicale in unitati sanitare cu paturi 181 66.02.06 82.183,90 -1.600,00 860.583,90 Spitale generale 182 66.02.06.01 82.183,90 -1.600,00 60.583,90 Servicii de sanatate publica 183 [66.02.08 8.538,09 702,66 9.240,75 Cultura, recreere si religie 184 67.02 104.791,73 11.985,80 116.777,53 CHELTUIELI CURENTE 185 01 88.637,81 13.675,80 102.313,61 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 186 10 21.142,01 1.681,35 22.823,36 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 187 20 66.465,80 12.394,45 78.860,25 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 188 51 1.000,00 -400,00 600,00 Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 189 56 30,00 0,00 30,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 190 70 16.405,92 -1.600,00 14.805,92 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 191 71 16.405,92 -1.600,00 14.805,92 TITLUL XIX PATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT 192 85 -252,00 -90,00 -342,00 Pag. 7/25

DENUMIREA INDICATORILOR po3 POD weifo1q Din total capitol Servicii culturale 193 67.02.03 42.262,00 11.409,10 53.671,10 Institutii publice de spectacole si concerte 194 67.02.03.04 29.705,00 1.630,00 31.335,00 Case de cultura 195 67.02.03.06 12.507,00 9.779,10 22.286,10 Alte servicii culturale 196 67.02.03.30 50,00 0,00 50,00 Servicii recreative si sportive 197 67.02.05 53.349,05 6.980,00 60.329,05 Sport 198 67.02.05.01 19.611,03 5.000,00 24.611,03 Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement 199 67.02.05.03 33.738,02 1.980,00 35.718,02 Servicii religioase 200 67.02.06 2.839,38 0,00 2.839,38 Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei 201 67.02.50 6.341,30 -6.403,30 -82,00 Asigurari si asistenta sociala 202 68.02 70.800,13 2.987,00 73.787,13 CHELTUIELI CURENTE 203 n 68.868,09 3.057,00 71.925,09 TITLUL i CHELTUIELI DE PERSONAL 204 10 34.263,10 0,00 34.263,10 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 205 20 7.999,99 100,00 8.099,99 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 206 51 900,00 0,00 900,00 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 207 57 21.562,00 0,00 21.562,00 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 208 59 4.143,00 2.957,00 7.100,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 209 70 1.964,15 0,00 1.964,15 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 210 71 1.964,15 0,00 1.964,15 TITLUL XIX PATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURE 211 85 -32,11 -70,00 -102,11 Din total capitol Asistenta acordata persoanelor in varsta |212 68.02.04 1.910,97 -50,00 1.860,97 Asistenta sociala în caz de boli si invaliditati 213 68.02.05 42.210,67 1.624,00 43.834,67 Asistenta sociala în caz de boli 214 68.02.05.01 0,00 0,00 0,00 Asistenta sociala in caz de invaliditate 215 [68.02.05.02 42.210,67 1.624,00 43.834,67 Asistenta sociala pentru familie si copii 216 68.02.06 2.815,00 225,00 3.040,00 Crese 217 68.02.11 5.780,34 100,00 5.880,34 Prevenirea excluderii sociale 218 68.02.15 18.083,15 1.088,00 19.171,15 Ajutor social 219 68.02.15.01 9.774,98 1.088,00 10.862,98 Cantine de ajutor social 220 68.02.15.02 8.308,17 0,00 8.308,17 Pag.8/25

DENUMIREA INDICATORILOR puse po JOJBDIpU! po BUBU yeoynosi wuesBoid Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale 221 88.02.50 0,00 0,00 0,00 Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale 222 68.02.50.50 0,00 0,00 0,00 Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE 223 69.02 100.488,34 1.114,92 101.603,26 Locuinte, servicii si dezvoltare publica 224 70.02 81.626,52 1.114,92 82.T41,44| CHELTUIELI CURENTE 225 01 28.732,83 2.798,92 31.531,55 TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL 226 10 142,83 108,92 251,75 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 227 20 28.057,30 2.690,00 30.747,30 Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 228 56 532,50 0,00 532,50 CHELTUIELI DE CAPITAL 229 70 12.423,61 576,00) 12.999,61 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE | 230 Nm 12.423,61 576,00 12.999,61 TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE 231 81 42.077,92 -1.610,00 40.467,92 TITLUL XIX PATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT 232 85 -1.607,64 650,00 -2.257 64 Din total capitol Locuinte 233 70.02.03 7.559,20 74,00 7.485,20 Dezvoltarea sistemului de locuinte 234 |70.02.03.01 7.559,20 -14,00 7.485,20 Alte cheltuieli in domeniul locuintelor 235 |70.02.03.30 0,00 0,00 0,00 Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice 236 70.02.05 5.083,11 500,00 5.583,11 Alimentare cu apa 237 70.02.05.01 5.083,11 500,00 5.583,11 Amenajari hidrotehnice 238 70.02.05.02 0,00 0,00 0,00 luminat public si electrificari rurale 239 70.02.06 8.003,50 1.000,00 9.003,50 Alimentare cu gaze naturale in localitati 240 70.02.07 567,82 60,00 627,82 Alte servicii în domeniul locuintei, servi r si dezvoltarii comunale 241 70.02.50 60.412,89 -371,08 60.041,81 Protectia mediului 242 74.02 18.861,82 0,00 18.861,82 CHELTUIELI CURENTE 243 01 18.779,30 0,00 18.779,30 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 244 20 18.500,00 0,00 18.500,00 Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 245 56 279,30 0,00 279,30 CHELTUIELI DE CAPITAL 246 70 82,52 0,00 82,52 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 247 TH 82,52 0,00 82,52 Din total capitol ] Pag.9/25

DENUMIREA INDICATORILOR puei po JoJeoIpUl POS Salubritate si gestiunea deseurilor 248 74.02.05 18.582,52 0,00 18.582,52 Salubritate 249 74.02.05.01 15.000,00 0,00 15.000,00 Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor 250 74.02.05.02 3.582,52 0,00 3.582,52 Canalizarea si tratarea apelor reziduale 251 74.02.06 279,30 0,00 279,30 Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE 252 79.02 271.981,74 10.900,00 282.881,74 Combustibili si energie 253 81.02 76.034,01 -600,00 75.434,01 CHELTUIELI CURENTE 254 01 49.305,00 0,00 49.305,00 TITLUL IV SUBVENTII 255 40 49.305,00 0,00 49.305,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 256 70 26.729,01 -600,00 26.129,01 TITLUL XIH ACTIVE NEFINANCIARE 257 71 1.544,01 600,00 944,01 TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE 258 72 25.185,00 0,00 25.185,90 Din total capitol Energie termica 259 81.02.06 76.034,01 -600,00 75.434,01 Transporturi 260 84.02 195.947,73 11.500,00 207.447.73 CHELTUIELI CURENTE 261 01 81.300,00 25.000,00 106.300,00 TITLUL Il BUNURI SI SERVICII 262 20 36.300,00 10.000,00 46.300,00 TITLUL IV SUBVENTII 263 40 45.000,00 15.000,00 860.000,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 264 70 110.342,26 -13.500,00 96.842,26 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 265 71 110.342,26 -13.500,00 96.842,26 TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE 266 81 4.307,00 0,00 4.307,00 TITLUL XIX PATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT 267 85 -1,53 0,00 -1,53 Din total capitol Transport rutier 268 84.02.03 195.847,73 11.500,00 207.447,713 Drumuri si poduri 269 84.02.03.01 44.734,36 -500,00 44.234,36 Transport în comun 270 84.02.03.02 92.534,85 3.000,00 95.534,85 Strazi 271 84.02.03.03 58.678,52 3.000,00 67.678,52 Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT 272 96.02 0,00 0,00 0,00 REZERVE 273 97.02 0,00 0,00 0,00 EXCEDENT 274 98.02 0,00 0,00 0,00 Pag. 10/25

DENUMIREA INDICATORILOR puse po3 Joyeolpul po5 ,eqosde weifio1q Byuenul Jeoygos1 wes6osqd DEFICIT 275 99.02 2.910,00 0,00 2.910,00 SECTIUNEA FUNCTIONARE SECTIUNEA FUNCTIONARE + 718.356,34 56.683,19 775.039,53 TOTAL VENITURI 00.01 718.356,34 56.683,19 775.039,53 VENITURI PROPRII 49.90 573.452,33 38.886,92 612.339,25 1. VENITURI CURENTE 00.02 709.237,66 55.575,16 764.812,82 A. VENITURI FISCALE 00.03 742.955,85 36.817,06 778.772,91 A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL 00.04 395.408,93 36.817,06 432.225,99 A12. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE 00.06 394.681,97 36.817,06 431.499,03 Impozit pe venit O 03.02 11.576,36 0,00 11.576,36 impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal a 03.02.18 11.576,38 0,00 11.576,36 Cote si sume defalcate din impozitul pe venit o = 04.02 383.105,61 36.817,06 419.922,67 Cote defalcate din impozitul pe venit — — 04.02.01 380.189,61 36.817,06 417.006,67 Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale N _ 04.02.04 2.916,00 0,00 2.916,00 |A13. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital mt = 00.07 05.02 726,96 726,96 0,00 0,00 726,96 726,96 Alte impozite pe venit, profit si caștiguri din capital o = 05.02.50 726,96 000| 726,96 A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE 16 j00.09 91.560,76 0,00[ 91.560,76 impozite si taxe pe proprietate 17 [or.02 91.560,76 0,00| 91.560,76 impozit pe cladiri 18 07.02.01 77.357.090 0,00 77.357,00 Impozit pe cladiri - PF 19 07.02.01.01 26.115,28 0,00 26.115,28 Impozit pe cladiri - PJ 20 07.02.01.02 51.241,72 0,00 51.241,72 impozit pe terenuri 21 07.02.02 9.326,60 0,00 9.326,60 Impozit pe terenuri - PF 22 07.02.02.01 4.361,96 0,00 4.361,96 Impozit pe terenuri - PJ 23 tt 07.02.02.02 4.657,00 0,00 4.657,00 Impozit pe terenurile extravilane 24 07.02.02.03 307,64 0,00 307,64 anii anteriori = Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru = La bugetul de stat = restante 25 07.02.03 4.407,80 0,00 4.407,80 Alte impozite si taxe de proprietate 26 07.02.50 469,36 0,00 469,36 A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII 27 00.10 254.767,45 0,00 254.767,45 Pag. 11/25

DENUMIREA INDICATORILOR po 1oțeoIpul poD urmsfiosq ejuengul 1eoyyoss wesbo1g Sume defalcate din TVA 11.02 225.328,00 0,00 225.328,00 Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheliui oraselor, municii T, sectoarelor si Municipiului Bucuresti =] or descentralizate la nivelul comunelor, 29 11.02.02 220.555,00 0,00 220.555,00 Sume defalcate din TVA pt echilibrarea bugetelor locale 30 11.02.06 756,00 0,00 756,00 Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea învatamântului particular sau confesional acreditat 31 11.02.08 4.017,00 0,00 4.017,00 Aite impozite si taxe generale pe bunuri si servicii 32 12.02 66,65 0,00 66,65 Taxe hoteliere 33 12.02.07 66,65 0,00 66,65 Taxe pe servicii specifice 34 15.02 484,20 0,00 484,20 Impozit pe spectacole 35 15.02.01 429,72 0,00 429,72 Alte taxe pe servicii specifice 36 15.02.50 54,48 0,00 54,48 Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati 37 16.02 28.888,60 0,00 28.888,60 Taxa asupra mijloacelor de transport 38 15.02.02 22.348,12 0,00 22.348,12 Taxa asupra mijloacelor de transport - PF 39 16.02.02.01 13.792,36 0,00 13.792,36 Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ 40 16.02.02.02 8.555,76 0,00 8.555,76 Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati 41 16.02.50 6.540,48 0,00 6.540,48 A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE 42 00.11 1.218,71 0,00 1.218,71 Alte impozite si taxe fiscale 43 18.02 1.218,71 0,00 1.218,71 Alte impozite si taxe 18.02.50 1.218,71 0,00 1.218,71 C. VENITURI NEFISCALE 45 00.12 -33.718,19 18.758,10 -14.960,09 C1. VENITURI DIN PROPRIETATE 46 00.13 31.280,63 2.000,00 33.280,63 Venituri din proprietate 47 30.02 31.276,42 2.000,00 33.276,42 Venituri din concesiuni si inchirieri 48 30.02.05 16.623,86 2.000,00 18.623,86 Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice 49 30.02.05.30 16.623,86 2.000,00 18.623,86 Venituri din dividende 50 30.02.08 14.652,56 0,00 14.652,56 Venituri din dividende de la alti platitori 51 30.02.08.02 14.558,92 0,00. 14.558,92 Dividende de la societatile *i companiile nationale *i societăpile cu capital majoritar de stai 52 30.02.08.03 93,64 0,00 93,64 Venituri din dobanzi 53 31.02 4,21 0,00 4,21 Alte venituri din dobanzi 54 31.02.03 4,21 0,00 4,21 C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII 55 00.14 -64.998,82 16.758,10 -48.240,72 Pag. 12/25

DENUMIREA INDICATORILOR pus po3 POD Jeqosde weJforg ejuonu| Venituri din prestari de servicii si alte activitati 33.02 104,28 131,70 Venituri din prestari de servici 57 33.02.08 5,99 5,99 Contributia parintilor sau sustinatorilor legali pentru intretinerea copiilor in crese 58 33.02.10 21,12 48,54 Contributia persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social 59 33.02.12 42,17 42,17 Venituri din recuperarea cheltuielitor de judecata, imputatii si despagubiri 60 33.02.28 35,00 35,00 Venituri din taxe administrative, eliberari de permise 61 34.02 2.809,13 2.809,13 "Taxe extrajudiciare de timbru 62 34.02.02 2.809,13 2.809,13 Amenzi, penalitati si confiscari 63 35.02 13.907,06 13.948,90 Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate conform dispozitiilor legale 64 35.02.01 13.896,86 13.896,86 Venituri din amenzi si alte sanctii i aplicate de catre alte institutii de specialitate 65 35.02.01.02 13.896,86 13.896,86& Alte amenzi, penalitati si confiscari 66 35.02.50 10,20 52,04 Diverse venituri 67 36.02 7.723,38 1.123,98 Taxe speciale 68 36.02.06 4.174,12 4.174,12 Venituri din recuperarea cheltuielilor efectuate în cursul procesului de executare 69 [36.02.14 0,00 0,80 Sume provenite din finantarea bugetara a anilor precedenti 70 36.02.32 1.108,86 1.108,86 D | Sume provenite din finantarea bugetara a anilorprecedenti, aferente sectiunii de functiona 71 36.02.32.03 1.108,86 1.108,86 Alte venituri 72 36.02.50 2.440,40 2.440,40 Transferuri voiuntare, altele decat subventiile 73 37.02 -89.542,67 16.688,24 -72.854,43 Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugeti i local (cu semnul minus) 74 37.02.03 -90.015,72 16.688,24 -13.327,48 Alte transferuri voluntare 75 37.02.50 473,05 0,00 473,05 IV. SUBVENTII 76 00.17 fm, 9.118,68 1.108,03 10.226,71 SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE Tm 00.18 9.118,68 1.108,03 10.226,71 Subventii de la bugetul de stat 78 42.02 7.833,91 1.108,03 8.941,94 B. Curente 79 7.833,91 1.108,03 8.941,94 Ajutor pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni si combustibil petrolier 80 42.02.34 90,00 0,00 90,00 Subventii de la bugetul de stat pentru finantarea sanatatii 81 420241 7.743,91 1.108,03 8.851,94 Subventii de la alte administratii 82 43.02 1.284,77 0,00 1.284,77 Sume primite de la bugetul judetului pentru plata drepturilor de care beneficiaza copiii cu cerinte educationale speciale integrati in invatamantul de masa 83 43.02.30 1.284,77 0,00 1.284,77 Pag. 13/25

DENUMIREA INDICATORILOR puei po3 10JEDIPUI POS yeqoide ejuenul Jeoyygoas wueiBoiq TOTAL CHELTUIELI 718.356,34 56.683,19 775.039,53 CHELTUIELI CURENTE 85 01 672.511,82 58.504,56 731.016,18 TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL 86 10 296.326,79 7.402,18 303.728,97 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 87 20 214.607,88 34.689,33 249.297,21 TITLUL Il DOBANZI 88 30 13.335,10 0,00 13.335,10 TITLUL IV SUBVENTII 89 40 94.305,00 15.000,00 109.305,00 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 90 51 6.066,00 -1.543,95 4.522,05 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 91 55 4.017,00 0,00 4.017,00 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 92 57 27.453,00 0,00 27.453,00 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 93 59 16.400,85 2.957,00 19.357,85 TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE 84 81 46.384,92 -1.610,00 44.774,92 TITLUL XIX PATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT 95 85 -540,20 -211,37 151,57 Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE 96 50.02 75.086,44| 4.870,18 79.956,62 Autoritati publice si actiuni externe 97 51.02 58.134,66 6.414,13 64.548,79 CHELTUIELI CURENTE 98 01 58.284,66 6.414,13 64.698,79 TITLUL f CHELTUIELI DE PERSONAL 99 10 41.823,77 4.998,05 46.821,82 TITLUL Ii BUNURI SI SERVICII 100 20 10.460,89 1.416,08 11.876,97 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 101 59 6.000,00 0,00 6.000,00 TITLUL XIX PATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT 102 85 -150,00 0,00 -150,00 Din total capitol Autoritati executive si legislative 103 51.02.01 58.134,66 6.414,13 64.548,79 Autoritati executive 104 51.02.01.03 58.134,66 6.414,13 64.548,79 Alte servicii publice generale 105 54.02 3.616,68 -1.543,95 2.072,73 CHELTUIELI CURENTE 106 a 3.816,88 -1.543,95 2.072,73 TITLUL Il BUNURI SI SERVICII 107 20 150,68 0,00 150,88 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 108 51 3.466,00 -1.543,95 1.922,05 Din total capitol Fondul National de Preaderare 109 54.02.04 0,00 0,00 0,00 Fond pentru garantarea imprumuturilor externe, contracte/garantate de administratiile pul ice locale 110 54.02.07 0,00 0,00 0,00 Pag. 14/25

DENUMIREA INDICATORILOR pue1 po5 POS yeqosde yeoyosi Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor 111 54.02.10 3.466,00 -1.543,95 1.922,05 Alte servicii publice generale 112 54.02.50 150,68 0,00 150,68 Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi 113 55.02 13.335,10 0,00 13.335,10 CHELTUIELI CURENTE 114 01 13.335,10 0,00 13.335,10 TITLUL Ill DOBANZI 115 30 13.335,10 0,00 13.335,10 Din total capitol Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi 118 55.02.00 13.335,10 0,00 13.335,10 Partea a ll-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA 117 59.02 28.300,00 -1,37 28.298,63 Ordine publica si siguranta nationala 118 61.02 28.300,00 -1,37 28.298,63 CHELTUIELI CURENTE 119 01 28.300,00 0,00 28.300,00 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 120 10 26.000,00 0,00 26.000,00 TITLUL IE BUNURI SI SERVICII 121 20 2.300,00 0,00 2.300,00 TITLUL XIX PATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE ÎN ANUL CURENT 122 85 0,00 -1,37 -1,37 Din total capitol Ordine publica 123 61.02.03 28.100,00 -1,37 28.098,63 Politie locala 124 561.02.03.04 28.100,00 -1,37 28.098,63 Protectie civila si protectie contra încendiilor (protectie civila nonmilitara) 125 61.02.05 200,00 0,00 200,00 Partea a Ili-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE 126 64.02 391.312,35 25.675,46 416.987,81 Invatamant 127 65.02 220.873,36 8.000,00 228.873,36 CHELTUIELI CURENTE 128 01 220.958,06 8.000,00 228.956,06 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 129 10 164.717,00 0,00 164.717,00 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 130 20 40.073,21 8.000,00 48.073,21 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 131 55 4.017,00 0,00 4.017,00 TITLUL iX ASISTENTA SOCIALA 132 57 5.891,00 0,00 5.891,00 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 133 59 6.257,85 0,00 6.257,85 TITLUL XIX PATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT 134 85 -82,70 0,00 -82,70 Din total capitol 1 Invatamant prescolar si primar 135 65.02.03 68.062,35 772,50 58.834,85 invatamant prescolar 136 65.02.03.01 39.325,25 772,50 40.097,75 Pag. 15/25

DENUMIREA INDICATORILOR pusi po JoțEOIpUI POD yeqode ue16oJd Jeoyoa1 Byusnpul Invatamant primar 137 65.02.03.02 28.737,10 0,00 28.737,10 invatamant secundar 138 65.02.04 152.715,70 7.227,50 159.943,20 Invatamant secundar inferior 139 65.02.04.01 49.319,96 686,50 50.006,46 Invatamant secundar superior 140 65.02.04.02 101.211,07 6.491,00 107.702,07 invatamant profesional | 141 65.02.04.03 2.184,67 50,00 2.234,67 Invatamant postliceal 142 65.02.05 95,31 0,00 95,31 Alte cheltuieli in domeniul invatamantului 143 65.02.50 0,00 0,00 0,00 Sanatate | 144 66.02 14.238,09 702,66 14.940,75 CHELTUIELI CURENTE 145 01 14.238,09 702,66 14.940,75 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 146 10 8.238,08 613,86 8.851,94 TITLUL Il BUNURI SI SERVICII | 147 20 4.300,01 88,80 4.388,81 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE [148 51 1.700,00 0,00 1.700,00 Din total capitol Servicii medicale în unitati sanitare cu paturi 149 66.02.06 5.700,00 0,00 5.700,00 Spitale generale 150 66.02.06.01 5.700,00 0,00 5.700,00 Servicii de sanatate publica 151 66.02.08 8.538,09 702,66 9.240,75 Cultura, recreere si religie 152 67.02 87.355,81 13.985,80 101.341,61 CHELTUIELI CURENTE 183 01 87.607,81 14.075,80 101.683,61 TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL | 154 10 21.142,01 1.681,35 22.823,36 TITLUL Il BUNURI SI SERVICII | 155 20 | 66.465,80 12.394,45 78.860,25 TITLUL XIX PATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT | 156 85 -252,00 -90,00 -342,00 Din total capitol Servicii culturale 157 67.02.03 38.284,04 11.409,10 49.693,14 Institutii publice de spectacole si concerte 158 67.02.03.04 25.777,04 1.630,00 27.407,04 Case de cultura 159 67.02.03.06 12.507,00 3.779,10 22.286,10 Alte servicii culturale 160 67.02.03.30 0,00 0,00 0,00 Servicii recreative si sportive 161 67.02.05 39.930,47 8.980,00 48.910,47 Sport 162 67.02.05.01 16.399,97 5.000,00 21.399,97 Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement 1863 67.02.05.03 23.530,50 3.980,00 27.510,50 Pag. 16/25

DENUMIREA INDICATORILOR J0JBDIpPUJ POI wesBo1g yeqoude wueJ6o1d Servicii religioase 164 [67.02.06 2.800,00 0,00 2.800,00 culturii, recreerii si religiei 165 j67.02.50 6.341,30 -6.403,30| -62,00 Asigurari si asistenta sociala 166 [68.02 68.845,09 2.887,00 71.832,09 CHELTUIELI CURENTE 167 101 68.868,09 3.057,00 71.925,09 TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL 168 [10 34.263,10 066| 34.263,10 TITLUL li BUNURI SI SERVICII 169 20 7.999,99 100,00 8.099,99 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 170|51 900,00 0,00 900,00 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA | 171 |57 21.562,00 0,00 21.562,00 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 172 |59 4.143,00 2.957,00 7.100,00 TITLUL XIX PATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT 173 [85 -23,00 -10,00 -93,00| Din total capitol Asistenta acordata persoanelor in varsta 174 |68.02.04 1.783,00 -50,00 1.733,00 Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati 175 [68.02.05 42.130,00 1.824,00 43.754,00 Asistenta sociala in caz de boli 176 |68.02.05.01 0,00 0,00 0,00 Asistenta sociala in caz de invaliditate 177 |68.02.05.02 42.130,00 1.624,00 43.754,00 Asistenta sociala pentru familie si copii 178 [68.02.06 2.815,00 225,00 3.040,00 Crese 179 |68.02.11 5.000,02 100,00 5.100,02 Prevenirea excluderii sociale 180 168.02.15 17.117,07 1.088,00 18.205,07 Ajutor social 181 |68.02.15.01 8.930,10 1.088,00 10.018,10 Cantine de ajutor social 182 168.02.15.02 8.186,97 0,00 8.186,97 Alte cheltuieli în domeniul asigurarilor si asistentei sociale 183 [68.02.50 0,00 0,00 0,00 Alte cheltuieli în domeniul asistentei sociale 184 [68.02 50.50 0,00 0,00 0,00 Partea a IV-a SERVICII Si DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE 185 [69.02 88.745,55 1.138,92 89.884,47 Locuinte, servicii si dezvoltare publica 186 70.02 70.245,55 1.138,92 71.384,47 CHELTUIELI CURENTE 187 |01 28.200,13 Tea 30.999,05 TITLUL E CHELTUIELI DE PERSONAL 188 [10 142,83 108,92 251,75 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 189 ]20 28.057,30 2.890,00 30.747,30 TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE 190 [81 42.077,92 -1.610,00| 40.467,92 TITLUL XIX PATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT 191 |85 -32,50 -50,00 -82,50 ti Pag. 17/25

DENUMIREA INDICATORILOR puse po3 POD yeqode weJ6o1d ejuonțul ue160Jd Din total capitol Locuinte 192 70.02.03 0,00 -50,00 -50,00 Dezvoltarea sistemului de locuinte 193 70.02.03.01 0,00 -50,00 -50,00 Alte cheltuieli în domeniul locuintelor 194 70.02.03.30 0,00 0,00 0,00 Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice 195 70.02.05 4.000,00 500,00 4.500,00 Alimentare cu apa 196 70.02.05.01 4.000,00 500,00 4.500,00 Amenajari hidrotehnice 197 70.02.05.02 0,00 0,00 0,00 luminat pubkc si electrificari rurale 198 70.02.06 7.500,01 1.000,00 8.500,01 Alimentare cu gaze naturale în localitati 198 70.02.07 567,82 60,00 627,82 Aite servicii in domeniul locuintei, serviciilor si dezvoltarii comunale 200 70.02.50 58.177,72 -371,08 57.806,64 Protectia mediului 201 74.02 18.500,00 0,00 18.500,00 CHELTUIELI CURENTE 202 01 18.500,00 0,00 18.500,00 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 203 20 18.500,00 0,00 18.500,00 Din total capitol Salubritate si gestiunea deseurilor 204 74.02.05 18.500,00 0,00 18.500,00 Salubritate 205 74.02.05.01 15.000,00 0,00 15.000,00 Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor 206 74.02.05.02 3.500,00 0,00 3.500,00 Canalizarea si tratarea apelor reziduale 207 74.02.06 0,00[ 0,00 0,00 Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE 208 79.02 134.912,00 25.000,00 159.912,00 Combustibili si energie 209 81.02 49.305,00 0,00 49.305,00 CHELTUIELI CURENTE 210 01 49.305,00 0,00 49.305,00 TITLUL IV SUBVENTII 211 40 49.305,00 0,00 49.305,00 Din total capitol Energie termica 212 81.02.06 49.305,00 0,00 49.305,00| Transporturi 213 84.02 85.607,00 25.000,00 110.607.00| CHELTUIELI CURENTE 214 01 81.300,00 25.000,00 106.300,00 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 215 20 36.300,00 10.000,00 46.300,00 TITLUL IV SUBVENTII 216 40 45.000,00 15.000,00 0.000,00 TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE 217 81 4.307,00 0,00 4.307,00 Pag. 18/25

DENUMIREA INDICATORILOR po; POS Jeqo1de Ejuonyul we1601g Din totat capitol Transport rutier 218 84.02.03 85.607,00 25.000,00 110.607,00 Drumuri si poduri 219 84.02.03.01 0,00 0,00 0,00 Transport in comun 220 84.02.03.02 50.607,00 15.000,00 65.607,00 Strazi 221 84.02.03.03 35.000,00 10.000,00 45.000,00 Partea a Vli-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT 222 96.02 0,00 0,00 0,00 REZERVE 223 97.02 0,00 0,00 0,00 EXCEDENT 224 98.02 0,00 0,00 0,00 DEFICIT 225 99.02 0,00 0,00 0,00 SECTIUNEA DEZVOLTARE SECTIUNEA DEZVOLTARE 258.288,05 -16.323,00 241.965.05 TOTAL VENITURI 00.01 258.288,05 -16.323,00 241.965,05 VENITURI PROPRII 49.90 2.734,36 363,25 3.097,61 i. VENITURI CURENTE 00.02 90.692,32 -16.688,24 74.004,08 C. VENITURI NEFISCALE 00.12 90.692,32 -16.688,24 74.004,08 C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII 00.14 90.692,32 -16.688,24 74.004,08 Diverse venituri 36.02 676,60 0,00 676,60 Sume provenite din finantarea bugetara a anilor precedenti —| Nol t| 10| Ol 0 36.02.32 676,60 0,00 676,60 Sume provenite din finantarea bugetara a anilo rprecedenti, aferente sectiunii de dezvolta ei i 36.02.32.02 676,60 0,00 676,60 Transferuri voluntare, altele decat subventiile o = 37.02 90.015,72 -16.688,24 73.327,48 Varsaminte din sectiunea de functionare — — 37.02.04 90.015,72 -16.688,24 73.327,48 li. VENITURI DIN CAPITAL N a 00.15 2.057,76 363,25 2.421,01 Venituri din valorificarea unor bunuri n —_ 39.02 2.057,76 363,25 2.421,01 Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului T = 39.02.03 1.871,30 282,62 2.153,92 Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat 0 = 39.02.07 124,21 0,00 124,21 Depozite speciale pentru constructii de construinte o = 39.02.10 62,25 80,63 142,88 IV. SUBVENTII psi = 00.17 29.742,96 0,00 29.742,96 SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE “wo _ 00.18 23.742,96 0,00 29.742,96 Subventii de la bugetul de stat a ba 42.02 29.742,96 0,00 29.742,96 Pag. 19/25

DENUMIREA INDICATORILOR puei po3 POS yeqosde ejusngul Jeo1yjo91 A. De capital 20 +— 29.742,96 0,00 29.742,96 Suventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea investi or in sanatate 21 42.02.16 7.000,00 0,00 7.000,00 Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea altor investitii in sanatate 22 42.02.16.03 7.000,00 0,00 7.000,00 Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiecteli or finantate din FEN postaderare 23 42.02.20 22.742,96 0,00 22.742,96 Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate 24 45.02 135.795,01 1,99 135.797,00 Fondul European de Dezvoltare regionala 25 45.02.01 135.778,01 0,00 135.778,01 Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent 26 45.02.01.01 135.778,01 0,00 135.778,01 Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 27 45.02.15 17,00 1,99 18,99 Sume primite in contul platilor efectuate în anul curent 28 45.02.15.01 17,00 -17,00 0,00 Sume primite in contul platilor efectuate în anii anteriori 29 45.02.15.02 0,00 18,99 18,99 TOTAL CHELTUIELI 30 261.198,05 -16.323,00 244.875,05 CHELTUIELI CURENTE 31 01 29.709,02 -96,00 29.613,02 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 32 51 28.288,49 -76,00 28.212,49 Titlul Vill PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 33 56 1.420,53 -20,00 1.400,53 CHELTUIELI DE CAPITAL 34 70 233.673,26 -15.827,00 218.046,26 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 35 71 208.488,26 -15.827,00 192.861,26 TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE 36 2 25.185,00 0,00 25.185,00 TITLUL XIX PATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURE NT 37 85 -2.184,23 -600,00 -2.784,23 Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE 38 50.02 6.361,46 91,00 6.452,46 Autoritati publice si actiuni externe 39 51.02 6.265,46 187,00 e 6.452,46 CHELTUIELI CURENTE 40 01 0,00 0,00 0,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 41 70 6.403,91 187,00 6.590,91 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 42 TA 6.403,91| 187,00 6.590,91 TITLUL XIX PATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT 43 85 -138,45 0,00 -138,45 Din total capitol Autoritati executive si legislative 51.02.01 6.265,46 187,00 8.452,46 Autoritati executive 45 51.02.01.03 6.265,46 187,00 6.452,46 Alte servicii publice generale 46 54.02 96,00 -96,00 9,00 Pag. 20/25

DENUMIREA INDICATORILOR 10JeoIpu POI ,eqosde welfo1y CHELTUIELI CURENTE 47 01 96,00 -96,00 0,00 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 48 51 96,00 -96,00 0,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 49 70 0,00 0,00 0,00 Din total capitol Fondul National de Preaderare 50 54.02.04 0,00 0,00 0,00 Fond pentru garantarea imprumuturilor externe, contracte/garantate de administratiile putilice locale 51 54.02.07 0,00 0,00 0,00 Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor 52 54.02.10 96,00 -96,00 0,00 Alte servicii publice generale 53 54.02.50 0,00 0,00 0,00 Partea a l-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA 54 59.02 5.495,22 3.810,00 9.305,22 Ordine publica si siguranta nationala 55 61.02 5.495,22 3.810,00 9.305,22 CHELTUIELI CURENTE 56 01 0,00 0,00 0,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 57 70 5.495,22 3.810,00 9.305,22 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 58 N" 5.495,22 3.810,00 9.305,22 Din total capitol Ordine publica 59 61.02.03 5.111,22 0,00 5.111,22 Politie locala 60 61.02.03.04 5.111,22 0,00 5.111,22 Protectie civila si protectie contra incendiilor (protectie civila nonmilitara) 61 61.02.05 384,00 3.810,00 4.194,00 Partea a Ill-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE 62 64.02 100.528,84 -6.100,00 94.428,84 invatamant 63 65.02 24.653,98 -2.500,00 22.153,98 CHELTUIELI CURENTE 64 01 578,73 -20,00 558,73 Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 65 56 578,73 -20,00 558,73 CHELTUIELI DE CAPITAL 66 |70 24.075,25 -2.480,00 21.595,25 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 67 "n 24.075,25 -2.480,00 21.595,25 Din total capitoi invatamant prescolar si primar 68 65.02.03 1.910,30 -600,00 1.310,30 Invatamant prescolar 69 65.02.03.01 1.910,30 -600,00 1.310,30 Invatamant primar 70 65.02.03.02 0,00 0,00 0,00 invatamant secundar n 65.02.04 22.743,68 -1.900,00 20.843,68 Invatamant secundar inferior 72 65.02.04.01 6.769,68 -1.530,00 5.239,68 Pag.21/25

DENUMIREA INDICATORILOR POS po Jeolygoa1 ,eqoude weiBo,d Invatamant secundar superior 73 [65.02.04.02 15.974,00 -370,00 15.604,00 invatamant profesional 74 |65.02.04.03 0,00 0,00 0,00 Invatamant postliceal 75 |65.02.05 0,00 0,00 0,00 Alte cheltuieli în domeniul invatamantului 76 |65.02.50 0,00 0,00 0,00 Sanatate 77 |66.02 56.483,90 -1.600,00 54.883,90 CHELTUIELI CURENTE 78 |01 27.192,49 420,00 27.612,49 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 79 |51 27.192,49 420,00 27.612,49 CHELTUIELI DE CAPITAL 80 |70 29.751,41 -2.020,00 27.731,41 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 181 [71 29.751,41 -2.020,00 27.131,41 TITLUL XIX PATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT 82 |85 -460,00 0,00 460,00 Din total capitol Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi 83 |66.02.06 56.483,90 -1.600,00 54.883,90 Spitale generale 84 |66.02.06.01 56.483,90 -1.800,00 54.883,90 Servicii de sanatate publica 85 66.02.08 0,00 0,00 0,00 Cultura, recreere si religie 86 (67.02 17.435,92 -2.000,00 15.435,92 CHELTUIELI CURENTE 87 (01 1.030,00 -400,00 630,00 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 88 |51 1.000,00 -400,00 600,00 Titlul VIN PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 89 [56 30,00 0,00 30,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 90 |70 16.405,92 -1.600,00 14.805,92 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 91 |71 16.405,92 -1.600,00 14.805,92 Din total capitol culturale 92 [67.02.03 3.977,96 0,00 3.977,96 Institutii publice de spectacole si concerte 93 (67.02.03.04 3.927,96 0,00 3.927,96 Case de cultura 94 0,00 0,00 0,00 95 50,00 0,00 50,00 Servicii recreative si sportive 96 167.02.05 13.418,58 -2.000,00 11.418,58 Sport 97 |67.02.05.01 3.211,06 0,00 3.211,06 Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement 98 |67.02.05.03 10.207,52 -2.000,00 8.207,52 igi 99 [67.02.06 39,38 0,00 39,38 Pag. 22/25

DENUMIREA INDICATORILOR pui po3 POS yeqoide Jeoynoas Alte servicii în dome culturii, recreerii si religiei 100 67.02.50 0,00 0,00 0,00 Asigurari si asistenta sociala 101 68.02 1.955,04 0,00 1.955,04 CHELTUIELI CURENTE 102 01 0,00 0,00 0,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 103 0 1.964,15 0,00 1.984,15 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 104 "m 1.964,15 0,00 1.964,15 TITLUL XIX PATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURE NT 105 85 -8,11 0,00 9,11 Din total capitol Asistenta acordata persoanelor in varsta 106 [68.02.04 127,97 0,00 127,97 Asistenta sociala în caz de boli si invaliditati 107 68.02.05 80,67 0,00 80,67 Asistenta sociala în caz de boli 108 68.02.05.01 0,00 0,00 0,00 Asistenta sociala în caz de invaliditate 109 68.02.05.02 80,67 0,00 80,67 Asistenta sociala pentru familie si copii 110 68.02.06 0,00 0,00 0,00 Crese 111 68.02.11 780,32 0,00 780,32 Prevenirea excluderii sociale 112 68.02.15 966,08 0,00 966,08 Ajutor social 113 68.02.15.01 844,88 0,00 844,88 Cantine de ajutor social 114 68.02.15.02 121,20 0,00 121,20 Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale 115 68.02.50 0,00 0,00 0,00 Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale 116 68.02 50.50 0,00 0,00 0,00 Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE 117 69.02 11.742,78 -24,00 11.718,79 Locuinte, servicii si dezvoltare publica 118 70.02 11.380,97 -24,00 11.356,97 CHELTUIELI CURENTE 119 01 532,50 0,00 532,50 Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 120 56 532,50 0,00 532,50 CHELTUIELI DE CAPITAL 121 70 12.423,61 576,00 12.999,61 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 122 71 12.423,61 576,00 12.999,61 TITLUL XIX PATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURE! NT 123 85 -1.575,14 -600,00 -2.175,14 Din total capitol Locuinte 124 70.02.03 7.559,20 -24,00 7.535,20 Dezvoltarea sistemului de locuinte 125 70.02.03.01 7.559,20 -24,00 7.535,20 Alte cheltuiel in domeniul locuintelor 126 70.02.03.30 0,00 0,00 0,00 Pag. 23/25

DENUMIREA INDICATORILOR poa JOJeSIpU| POS yeqoude eyuenţul WweJ60Iy Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice 127 70.02.05 1.083,11 0,00 1.083,11 Alimentare cu apa 128 70.02.05.01 1.083,11 0,00 1.083,11 Amenajari hidrotehnice 129 70.02.05.02 0,00 0,00 0,00 Huminat public si electrificari rurale 130 70.02.06 503,49 0,00 503,48 Alimentare cu gaze naturale in localitati 131 70.02.07 0,00 0,00 0,00 Alte servicii in domeniul locuintei, serviciilor si dezvoltarii comunale 132 70.02.50 2.235,17 0,00 2.235,17 Protectia mediului 133 74.02 361,82 0,00 361,82 CHELTUIELI CURENTE 134 01 279,30 0,00 279,30 Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 135 56 279,30 0,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 136 70 82,52 0,00 21940) 82,52 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 137 71 82,52 0,00 82,52 Din total capitol Salubritate si gestiunea deseurilor 138 74.02.05 82,52 0,00 82,52 Salubritate 139 74.02.05.01 rm 0,00 0,00 0,00 Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor 140 14.02.05.02 82,52 0,00 82,52 Canalizarea si tratarea apelor reziduale 141 74.02.06 279,30 0,00 279,30 Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE 142 79.02 137.069,74 -14.100,00 122.969,74 Combustibili si energie 143 81.02 26.729,01 -600,00 26.128,01 CHELTUIELI CURENTE 144 01 0,00 0,00 0,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 145 70 26.729,01 600,00 26.129,01 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 146 ”" 1.544,01 -600,00 944,01 TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE 147 72 25.185,00 0,00 25.185,00 Din total capitol Energie termica 148 81.02.06 26.729,01 600,00 26.129,01 Transporturi 149 84.02 110.340,73 -13.500,00 96.840,73 CHELTUIELI CURENTE 150 01 0,00 0,00 0,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 151 70 110.342,26 -13.500,00 96.842,26 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 152 71 110.342,26 -13.500,00 96.842,26 TITLUL XIX PATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT 153 85 1,53 0,00 -1,53 Pag. 24/25

DENUMIREA INDICATORILOR po) puei yeqoude weiBo1y EJUBNUI WweJ601q Din total capitol Transport rutier 154 (84.02.03 110.340,73 -13.500,00 96.840,73 Drumuri si poduri 155 [84.02.03.01 44.734,36 -500,00 44.234,36 Transport in comun 41.927,85 -12.000,00 29.927,85 Strazi 156 [84.02.03.02 157 [84.02.03.03 23.678,52 -1.000,00 22.678,52 Partea a Vli-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT 158 [96.02 0,00 0,00 0,00 REZERVE 159 [97.02 0,00 0,00 0,00 EXCEDENT | 160 [98.02 0,00 0,00 0,00 DEFICIT > | 161 [99.02 2.910,00 0,00 2.910,00; PRIMAR, LAE Ri Pag. 25/25 SEF SERVICIU BUGET, RAMONA RADU

Atasament: Referat.pdf

MUNICIPIUL TIMISOARA APROBAT,

DIRECTIA ECONOMICĂ P R I M A R SERVICIUL BUGET NICOLAE ROBU Nr. SC2017 – 15914 / 30 .06.2017

REFERAT privind rectificarea bugetului local

al municipiului Timişoara pe anul 2017

Având în vedere: - Validarea Dispozitiei nr. 652/23.05.2017 privind rectificarea bugetului local pe

anul 2017; - Referatul cu nr. SC 2017 – 16210/30.06.2017 al Biroului Contabilitate, de

cuprindere a sumei de 400,00 mii lei, privind TVA – ul datorat bugetului de stat, in cadrul cap. 51.2A.01.03 „Autoritati executive”, titlul II – bunuri si servicii;

- Referatul cu nr. SC 2017 – 16132/29.06.2017 al Compartimentului Guvernanta Corporativa, de includere a sumei de 15,00 mii lei, la cap. 51.2A.03.01 „Autoritati executive”, titlul II – bunuri si servicii;

- Referatul cu nr. SC 2017 – 16460/30.06.2017 al Directiei de Mediu, de suplimentare a sumei prevazute la cap. 67.02.05.03 „Intretinere spatii verzi”, titlul II- bunuri si servicii;

- Adresa cu nr. 92/30.06.2017 a Clubului „Sport Club Municipal”, de suplimentare a sumei prevazute la cap. 67.2A.05.01 „Sport”, titlul II – bunuri si servicii;

- Referatul cu nr. 5333/27.06.2017 al Spitalului Clinic de Boli Infectioase si Pneumoftiziologie Dr. Victor Babes, de redistribuire, respectiv suplimentare, a sumei prevazute la cap. 66.10.06.01 „Spitale Generale”;

- Referatul cu nr. 2557/30.06.2017 al Casei de Cultura a Municipiului Timisoara, de suplimentare a sumei prevazute la cap. 67.02.03.06 „Case de Cultura”, titlul I – cheltuieli de personal, respectiv titlul II – cheltuieli cu bunuri si servicii;

- Adresele Serviciului Financiar cu nr. 1315/29.06.2017, respectiv 1316/29.06.2017, de suplimentare a sumei prevazute la cap. 65.02 „Invatamant”, titlul II – bunuri si servicii;

- Referatul FN al Biroului G.P.C.D.D.D.A.A, de suplimentare a sumei prevazute la cap. 51.02 „Autoritati executive”, titlul II – bunuri si servicii, respectiv a sumei prevazute la cap. 70.2A.50 „Alte servicii in domeniul locuintei, serviciilor”, titlul II – bunuri si servicii;

- Referatul 16278/30.06.2017 al Serviciului Scoli - Spitale, de suplimentare a sumei prevazute la cap. 65.02 ”Invatamant”, titlul II – bunuri si servicii;

- Referatul Directiei Generale de Urbanism si Dezvoltare Urbana, cu nr. SC 2017 – 16232/30.06.2017, de suplimentare a sumei sumei prevazute la cap. 70.2A.50 „Alte servicii in domeniul locuintei, serviciilor”, titlul II – bunuri si servicii;

- Referatul cu nr. 2323/30.06.2017 al Teatrului German de Stat, de suplimentare a sumei prevazute la cap. 67.02.03.04 „Institutii publice de spectacole si concerte”, titlul I – cheltuieli de personal, respectiv titlul II – bunuri si servicii;

- Referatele cu nr. 3078, 3079, 3080, 3081/30.06.2017, ale Directiei de Asistenta Sociala Comunitara, de suplimentare a sumei prevazute la cap. 68.02 „Asistenta Sociala”, titlul 59 „Asociatii si fundatii”;

- Referatul Spitalului Clinic Municipal De Urgenta, de suplimentare a sumei prevazute la cap. 66.10.06.01 „Sanatate”, titlul I – cheltuieli de personal, respectiv titlul II – bunuri si servicii;

- Referatul cu nr. 8818/22.06.2017, al Spitalului Clinic de Urgenta pentru Copii „Louis Turcanu”, de redistribuire intre alineate a sumei prevazute la cap. 66.10.06.01 „Sanatate”, tiltul I – cheltuieli de personal, respectiv titlul II – cheltuieli cu bunuri si servicii;

- Referatul cu nr. 364/28.06.2017 al Serviciului Crese, de suplimentare a sumei prevazute la cap. 68.2A.11 „Crese”, titlul II – bunuri si servicii;

- Referatul Compartimentului Voluntar pentru Situatii de Urgenta cu nr. SC 2017 – 14196/12.06.2017, de redistribuire a sumei prevazute la cap. 61.02.05 „Protectie civila”, in cadrul titlului II – bunuri si servicii;

- Referatul cu nr. SC 2017 – 15280/21.06.2017 al Serviciului Resurse Umane, de suplimentare a sumei prevazute la cap. 51.02 „Autoritati Executive”, titlul I - cheltuieli de personal;

- Adresa SC 2017 – 16507/30.06.2017 a Directiei Edilitare, de suplimentare a sumei prevazute la cap. 70.02.06 „Iluminat Public”, titlul II – bunuri si servicii, 84.02.03.02 „Subventii – Transport in comun”, respectiv 84.02.03.03 „Strazi”, titlul II – bunuri si servicii, 81.02.06 „Energie termica”, titlul XIII – active nefinanciare, 84.02.03.01 – „Drumuri si poduri ”, titlul XIII – active nefinanciare, 84.02.03.02 – „Transport in comun” ”, titlul XIII – active nefinanciare, 84.02.03.03 „Strazi”- titlul XIII – active nefinanciare;

- Referatul cu nr. 3680/30.06.2017 al Teatrului Maghiar de suplimentare a sumei prevazute la cap. 67.02.03.04 „Institutii publice de spectacole si concerte”, titlul I – cheltuieli de personal, respectiv de redistribuire in cadrul titlului II – bunuri si servicii, precum si suplimentare a sumei prevazute la cap. 67.10.03.04, titlul I – cheltuieli de personal;

- Referatul cu nr. 270/20.06.2017 al Serviciului Public de Administrare a Centrului Regional de Competente si Dezvoltare a Furnizorilor in Sectorul Automotive - Cerc, de suplimentare a sumei prevazute la cap. 70.2A.50 „Alte servicii in domeniul locuintei, serviciilor”, titlul I - cheltuieli de personal, respectiv titlul II – bunuri si servicii;

- Referatul cu nr. 2250/13.06.2017 al Filarmonicii Banatul Timisoara, de suplimentare a sumei prevazute la cap. 67.10.03.04 „Institutii publice de concerte si spectacole”, titlul II - bunuri si servicii;

- Referatul SC 2017 – 16539/30.06.2017 al Compartimentului Monumente, de suplimentare a sumei prevazute la cap. 70.02.03.01 „Dezvoltarea sistemului de locuinte”, titlul XIII – active nefinanciare pentru achizitie imobil, conform HCL 51/21.02.2017;

- Referatul cu nr. SC 2017 – 16411/30.06.2017 al Compartimentului Servicii Informatice, de suplimentare a sumei prevazute la cap. 51.02.01.03 „Autoritati executive”, titlul XIII – active nefinaciare;

- Referatul cu nr. SC 2017 – 16278/30.06.2017 al Serviciului Scoli – Spitale, privind diminuarea sumei prevazute la cap. 65.02 „Invatamant”, titlul XIII –active nefinaciare;

- Referatul cu nr. SC 2017 – 16459/30.06.2017 al Directiei de Mediu, de diminuare a sumei prevazute la cap. 67.02.05.03 „Intretinere spatii verzi”, titlul XIII – active nefinanciare;

- Referatul cu nr. SC 2017 – 6998/30.06.2017 al Biroului Sport Cultura, de schimbare a denumirii unui obiectiv de investitii;

- Adresa E – 2028/30.06.2017 a Spitalului Clinic Municipal, de suplimentare a sumei prevazute la cap. 66.10.06.01 „Spitale generale”, titlul XIII –active nefinaciare;

- Referatul cu nr. SC 2017 – 15722/26.06.2017 al Directiei Generale de Urbanism si Dezvoltare Urbana, privind includerea in programul de dezvoltare, a unui obiectiv de investitii;

- Referatul cu nr. SC 2017 – 15449/21.06.2017 al Biroului Finantare Scoli, de suplimentare a sumei prevazute la cap. 65.10.04.02 „Invatamant secundar superior”, titlul XIII – active nefinanciare;

- Referatul SC 2017 – 015253/21.06.2017 al Teatrului Maghiar, privind redistribuirea unor sume, in cadrul cap. 67.02.03.04 „Institutii publice de spectacole si concerte”, titlul XIII –active nefinaciare;

- Referatul cu nr. SC 2017 -14195/12.06.2017 al Compartimentului Voluntariat pentru Situatii de Urgenta, de suplimentare a sumei prevazute la cap. 61.02.05 „Protectie civila”, titlul XIII –active nefinanciare, respectiv de redistribuire in cadrul titlului II – bunuri si servicii;

- In urma analizei executiei de casa la data de 30.06.2017, s-a constatat incasarea unor venituri suplimentare, conform anexei nr. 1;

- Având în vedere Legea bugetului de stat pe anul 2017 nr.6/16.02.2017; în conformitate cu Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale art. 1, art. 4 alin.1, art.5, art.19, alin.1 si art. 20 alin.1; precum şi OUG 47/01.09.2012 privind modificarea şi completarea unor acte normative şi reglementarea unor măsuri fiscal - bugetare şi Legea 215/2001 privind administraţia publică locală art. 36, alin. 2, lit. b şi alin. 4 lit. a, art. 45, alin.2, lit. a, art.63 alin.1, lit. c şi alin. 4, lit. b, Serviciul Buget propune rectificarea bugetului local, conform anexei nr.1 „Bugetul Local”, anexei nr. 2 – „Bugetul de venituri proprii” – sursa F, sursa E si sursa G, anexei nr. 3 „Program de Dezvoltare 2017”, anexei nr. 4 „Proiecte cu Finantare Externa Nerambursabila”, respectiv anexei nr. 5 „Buget de Fonduri Externe Nerambursabile”. DIRECTOR ECONOMIC, SEF SERVICIU BUGET, STELIANA STANCIU RAMONA RADU

AVIZAT JURIDIC,

Cod FP 53 – 01, Ver.

Atasament: ANEXA_4.pdf

ROMÂNIA JUDEȚUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIȘOARA SC 2017 PROGRAM DEZVOLTARE 2017 Proiecte cu finantare din Fonduri Externe Nerambursabile /04.07.2017 rectificare 3 HCL TOTAL DENUMIREA OBIECTIVULUI 2017 1=243+4 TOTAL GENERALI 3.220,33 TOTAL GENERAL II 3.220,23 3.141,03 78,20 LUCRĂRI ÎN CONTINUARE - A LUCRĂRI NOI - B Buget Local 2 1,359,15 1339.15 1.297,53 ' |din care pe capitole Capitolul 65.02 Învăţământ Buget de Stat 3 4 5 pm mmm rr rare ANEXA ARĂ APROBAT, PRIMAR Nicolae ROBU mii lei Fonduri externe nerambursabile Credite de angajament 1.660,87 1.660,87 1.643,87 65.02.04 Învățăinârit secundar a 0.06 65.02.0402 Învățământ secundar 558.73 | superior , 558,73 0,00 0,00 0,00 A. Lucrări în continuare 538,73 558,73 0,00 0,00 0,00 „Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaționale a Liceului Teoretic Nikolaus Lenau- Timişoara”, cod SMIS 54092 HCL, 564/2015 HCL 415/2009 HCL 241/2015 _ 234,57 234,57 0,00 0,00 0,00 „Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaționale a Colegiului Naţional CD Loga”, cod SMIS |54103 HCL 561/2015 324,16 324,16 0,00 0,00 0,00 Capitolul 66.02 Sănătate 1.334,76 0,00 200,21 1.134,49 0,00 66.02.06 Spitale 1.334,70 0,00 200,21 1,13449 0,00 A. Lucrări în continuare 133470 0,00 200,21 1,134,49 0.00 Page1

Page 2 DENUMIRIA OBIECTIVULUI TOTAL |BugotLocal| Bugetde | 2017 externe Stat 5 nerambursabile pr al a 1=2+3+4 a 3 4 Imbunatatirea serviciilor acordate in |Jdomeniul Hematologiei si Oncologiei Pediatrice în România, prin achizitia de bunuri, servicii si lucrari de specialitate CF 6987/30.06.2015 (Spital Clinic de Urgenta pentru copii "Louis | Țurcanu'"mecanismul financiar norvegian 2005-2014) 1.334,70 0,00 200,21 - 1.134,49 Capitolul 67.02 Cultură, recreere şi religie 30,00 13,00 0,00 17,00 67.02.03.04 Instituţii publice de spectacole și concerte 30,00 13,00 0,00 17,00 B. Lucrări noi 30,00 13,00 0,00 17,00 (RE)DISCOVERING EUROPE (583762-CREA-1-2017-1-HR-CULT- COOPI) - programul Europa Creativa - Teatrul German de Stat Timişoara (TAST) HCL 195/2017 30,00 13,00 0,00 17,00 Capitolul 68.02 Asigurări și Asistenţa Socială Social 485,00 000 6.00 485.00 68.02,15.01 Ajutor Social 485,00 0,00 0,00 |A. Lucrări în continuare 485,00 0,00 0,00 "Consolidarea educaţiei și dezvoltarea joompetențelor de muncă și formare” - MEN 2009-2014/ RO 25 - 06 - DASC HCL 542/2015 HCL 64/2017 0.00 Capitolul 70.02 Locuinte , servicii si dezvoltare publica 532,30 508,12 0,00 70.02.03 Locuinţe 32,50 8,12 0,00 70.02.03.01 Dezvoltarea sistemului de locuinţe 32,50 8,12 0,08 A.Lucrări în continuare 32,50 8,12 0,00 Credite de angajament 0,00 164,00 164,00 164,00 164,00 0,00

+ Fonduri [DENUMIREA OBIECTIVULUI Buget Local | Buget de Credite de Stat externe angajament nerambursabile aj Promovarea unor masuri NZEBR de renovare a cladirilor in sistem "0 energie", inteligente si integrate pe piata europeana a renovarilor de cladiri- NeZeR HCL 108/2014 70.02.50 Alte servicii în domeniile locuințelor; serviciilor și dezvoltării |comirsale E A, Lucrări în continuare Reabilitarea infrastructurii publice urbane a malurilor Canalului Bega Timisoara, HCL 352/2010, HCL 566/2015, HCL 203/2017 SMIS 31814 Capitolul 74.02 Protecţia mediului 74,02.06 Canalizarea si tratarea apelor Ir a a A. Lucrări în continuare Extinderea si modernizarea sistemului de alimentare cu apa si canalizare in judetul "Timis (proiect Aquatim) HCL 364/2010 B. Lucrări noi |Extinderea si modernizarea sistemului de alimentare cu apa si canalizare in judetul Timis - Etapa IE HCL 429/2015 (proiect Aquatim) DIRECTOR GENERAL DIRECȚIA DIRECTOR DIRECȚIA ECONOMICA CTO 3 DU T Steliana STANCIU Magdalena NICOARĂ Verificat, Întoomit, SEF SERVICIUL CONSILIER SERVICIUL MIP Gabriela BICA Luminiţa Toma Page 3

Atasament: ANEXA_2.pdf

BUGET DE VENITURI PROPRII-SURSA E-ANEXA NR. 2 DENUMIREA INDICATORILOR pue4 po Jojeolpul yeqosde uue1fo1q Jeoynoss ue1Bosy SECTIUNEA DE FUNCTIONARE + SECTIUNEA DE DEZVOLTARE TOTAL VENITURI 00.01 38.016,63 154,24 38.170,87 I. VENITURI CURENTE 00.02 37.799,89 25,80 37.825,69 C. VENITURI NEFISCALE 00.07 37.799,89 25,80 37.825,69 C1. VENITURI DIN PROPRIETATE 00.08 1.728,80 5,50 1.734,30 Venituri din proprietate 30.10 1.728,80 5,50 1.734,30 Venituri din concesiuni si inchirieri 30.10.05 1.269,77 5,50 1.275,27 Alte venituri din concesiuni si închirieri de catre institutiile publice 30.10.05.30 1.269,77 5,50 1.275,27 Alte venituri din proprietate | NOT GO | 30.10.50 459,03 0,00 459,03 C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII n 00.09 36.071,09 20,30 36.091,39 Venituri din prestari de servicii si alte activitati o = 33.10 35.049,31 -43,94 35.005,37 Taxe si alte venituri in invatamant —_ — 33.10.05 6.293,36 0,00 6.293,36 Venituri din prestari de servicii N = 33.10.08 159,00 4,50 163,50 Contributia de intretinere a persoanelor asistate m = 33.10.13 590,00 0,00 590,00 Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine + < 33.10.14 19.460,90 0,00 19.460,90 Venituri din valorificarea produselor obtinute din activitatea proprie sau anexa wo = 33.10.16 fra 11,72 0,00 11,72 Venituri din organizarea de cursuri de calificare si conversie profesionala, specializare si perfectionare o = 33.10.17 368,00 0,00 368,00 Venituri din serbari si spectacole scolare, manifestari culturale, artistice si sportive 17 33.10.19 919,00 -48,44 870,56 Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati 18 33.10.50 7.247,33 0,00 7.247,33 Venituri din taxe administrative, eliberari permise 18 34.10 8,00 0,00 8,00 Alte venituri din taxe administrative, eliberari de permise 20 34.10.50 8,00 0,00 8,00 Diverse venituri 21 36.10 816,81 0,00 816,81 Sume provenite din finantarea bugetara a anilor precedenti 22 36.10.32 5,00 0,00 5,00 Sume provenite din finantarea bugetara a anilorprecedenti, aferente sectiunii de functionare 23 36.10.32.03 5,00 0,00 5,00 Alte venituri 24 36.10.50 811,81 0,00 811,81 Pag. 1/9

DENUMIREA INDICATORILOR pusi po POI Jeqosde wueiBo1g JeoyoSI Transferuri voluntare, altele decat subventiile 37.10 136,97 64,24 261,21 Donatii si sponsorizari 26 37.10.01 7,08 4,24 11,33 Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului de venituri proprii si subventii 27 37.10.03 -341,00 0,00 -341,00 Varsaminte din sectiunea de functionare 28 37.10.04 341,00 60,00 401,00 Alte transferuri voluntare 29 37.10.50 189,88 0,00 189,88 ll, VENITURI DIN CAPITAL 30 00.10 216,74 128,44 345,18 Incasari din rambursarea împrumuturilor acordate 31 40.10 0,00 128,44 128,44 Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli 32 40.10.15 0,00 128,44 128,4 Sume uti ate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru sectiunea de functionare 33 40.10.15.01 0,00 128,44 128,44 34 41.10 216,74 0,00 216,74 Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa 35 41.10.06 216,74 0,00 216,74 TOTAL CHELTUIELI 36 38.026,63| 144,24 38.170,87 CHELTUIELI CURENTE 37 01 37.685,63 84,24 37.769,87 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 38 10 8.624,99 80,00 8.704,99 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 39 20 28.533,42 4,24 28.537,66 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 40 57 355,00 0,00 355,00 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 41 59 172,22 0,00 172,22 CHELTUIELI DE CAPITAL 42 70 341,00 60,00 401,00 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 43 71 341,00 60,00 401,00 Partea a II-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE 64.10 38.016,63 144,24 38.160,87 Invatamant 45 65.10 34.802,63 60,00 34.862,63 CHELTUIELI CURENTE 46 01 34.661,63 0,00 34.661,83 TITLUL. 1 CHELTUIELI DE PERSONAL 47 10 8.244,99 0,00 8.244,99 TITLUL Il BUNURI SI SERVICII 48 20 25.889,42 0,00 25.889,42 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 49 57 355,00 0,00 355,00 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 59 172,22 0,00 172,22 Pag. 2/9

DENUMIREA INDICATORILOR pusi po JoyeoIpul POS ue16oJd Yeoynosu CHELTUIELI DE CAPITAL 70 141,00 60,00 201,00 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 52 71 141,00 60,00 201,00 Din total capitol Servicii educationale complementare 53 85.10.12 0,00 0,00 0,00 Scoala dupa scoala 54 65.10.12.01 0,00 0,00 0,00 Invatamant prescolar si primar 55 65.10.03 16.586,70 0,00 16.586,70 Invatamant prescolar 56 65.10.03.01 11.704,38 0,00 11.704,38 invatamant primar 57 65.10.03.02 4.882,32 0,00 4.882,32 Invatamant secundar 58 65.10.04 13.594,23 60,00 13.654,23 Invatamant secundar inferior 59 865.10.04.01 2.647,83 0,00 2.647,83 Invatamant secundar superior 60 65.10.04.02 10.703,54 60,00 10.763,54 Invatamant profesional 81 65.10.04.03 242,86 0,00 242,86 Invatamant postliceal 62 65.10.05 3.051,36 0,00 3.051,36 Servicii auxiliare pentru educatie 83 65.10.11 1.570,34 0,00 1.570,34 Internate si cantine pentru elevi 64 65.10.11.03 1.570,34 0,00 1.570,34 Cultura, recreere si religie 65 67.10 2.624,00 84,24 2.708,24 CHELTUIELI CURENTE 66 n 2.424,00 84,24 2.508,24 TITLUL | CHELTUIELI DE PERSONAL 67 10 370,00 80,00 450,00 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 68 20 2.054,00 4,24 2.058,24 CHELTUIELI DE CAPITAL 69 70 200,00 0,00 200,00 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 70 71 200,00 0,00 200,00 Din total capitol Servicii culturale 71 67.10.03 2.624,00 84,24 2.708,24 Institutii publice de spectacole si concerte 72 67.10.03.04 1.774,00 84,24 1.858,24 Case de cultura 73 67.10.03.06 850,00 0,00 850,00 Asigurari si asistenta sociala 74 68.10 590,00 0,00 590,00 CHELTUIELI CURENTE 75 01 590,00 0,00 590,00 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 7 20 590,00 0,00 590,00 CHELTUIELI DE CAPITAL m 70 0,00 0,00 0,00 Pag. 3/9

DENUMIREA INDICATORILOR puei po3 JOJeDIpUI POS wesBoiy EJUenul WBJfoId Din total capitol Asistenta acordata persoanelor în varsta 78 68.10.04 590,00 0,00 590,00 Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati 79 68.10.05 0,00 0,00 0,00 Asistenta sociala în caz de invaliditate 80 68.10.05.02 0,00 0,00 0,00 Asistenta sociala pentru familie si copii 81 68.10.06 0,00 0,00 0,00 Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE 82 69.10 10,00 0,00 10,00 Locuinte, servicii si dezvoltare publica 83 70.10 10,00 0,00 10,00 CHELTUIELI CURENTE 84 01 10,00 0,00 10,00 TITLUL E CHELTUIELI DE PERSONAL 85 10 10,00 0,00 10,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 86 70 0,00 0,00 0,00 Din total capitol or si dezvoltarii comunale Alte servicii în domeniul locuintei, servi 87 70.10.50 10,00 0,00 10,00 Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT 88 96.10 0,00 0,00 0,00 REZERVE 89 — 97.10 0,00 0,00 0,00 EXCEDENT 90 98.10 0,00 0,00 0,00| DEFICIT 91 99.10 10,00 -10,00 0,00 SECTIUNEA FUNCTIONARE SECTIUNEA FUNCTIONARE 37.675,63 94,24 37.769,87 TOTAL VENITURI 00.01 37.675,63| 94,24 37.769,87 l. VENITURI CURENTE 00.02 37.458,89 -34,20 37.424,69 C. VENITURI NEFISCALE 00.07 37.458,89 -34,20 37.424,69 C1. VENITURI DIN PROPRIETATE 00.08 1.728,80 5,50 1.734,30 Venituri din proprietate 30.10 1.728,80 5,50 1.734,30 Venituri din concesiuni si inchirieri 30.10.05 1.269,77 5,50 1.275,27 Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre înstitutiile publice 30.10.05.30 1.269,77 5,50 1.275,27 Alte venituri din proprietate NM TI VIOI 0 SG 30.10.50 459,03 0,00 459,03 C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII 00.09 35.730,09 -39,70 35.690,39 Venituri din prestari de servicii si alte activitati oi = 33.10 35.049,31 43,94 35.005,37 Pag. 4/9

DENUMIREA INDICATORILOR pusi po JoyeoIput POD ,eqosde we:Bo,yg Taxe si alte venituri în invatamant 33.10.05 6.293,36 0,00 6.293,36 Venituri din prestari de servi 33.10.08 158,00 4,50 163,50 Contributia de intretinere a persoanelor asistate 33.10.13 590,00 0;00 590,00 Contributia elevilor si studentilor pentru înternate, camine si cantine 33.10.14 19.460,90 0,00 19.460,90 Venituri din valorificarea produselor obtinute din activitatea proprie sau anexa 33.10.16 11,72 0,00 11,72 Venituri din organizarea de cursuri de calificare si conversie profesionala, specializare si perfectionare 33.10.17 368,00 0,00 368,00 Venituri din serbari si spectacole scolare, manifestari culturale, artistice si sportive 18 33.10.19 919,00 48,44 870,56 Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati 19 33.10.50 7.247,33 0,00 7.247,33 Venituri din taxe administrative, eliberari permise 20 34.10 8,00 0,00 8,00 Alte venituri din taxe administrative, eliberari de permise 21 34.10.50 8,00 0,00 8,00 Diverse venituri 22 36.10 815,81 0,00 816,81 Sume provenite din finantarea bugetara a anilor precedenti 23 36.10.32 5,00 0,00 5,00 Sume provenite din finantarea bugetara a anilorprecedenti, aferente sectiunii de functionare 24 36.10.32.03 5,00 0,00 5,00 Alte venituri 25 36.10.50 811,81 000| 811,81 Transferuri voluntare, altele decat subventiile 26 37.10 144,03 4,24 -139,79 Donaiii si sponsorizari 27 37.10.01 7,09 4,24 11,33 Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului de venituri proprii si subveni 28 37.10.03 -341,00 0,00 -341,00 Alte transferuri voluntare 28 37.10.50 189,88 0,00 189,88 Il. VENITURI DIN CAPITAL 30 00.10 216,74 128,44 345,18 Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate 31 40.10 0,00 128,44 128,44 Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli 32 40.10.15 0,00 128,44 128,44 Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru sectiunea de functionare 33 40.10.15.01 0,00 128,44 128,44 34 41.10 216,74 0,00 216,74 Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa 35 41.10.06 216,74 0,00 216,74 Pag.5/9

DENUMIREA INDICATORILOR pusi po JoyeaIpu| Jeqoide eso TOTAL CHELTUIELI 37.685,63 34,24 37.769,87 CHELTUIELI CURENTE 37 01 37.685,63 84,24 37.769,87 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 38 10 8.624,99 80,00 8.704,99 TITLUL Il BUNURI SI SERVICII 39 20 28.533,42 4,24 28.537,66 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 40 57 355,00 0,00 355,00 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 41 59 172,22 0,00 172,22 Partea a lii-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE 42 64.10 37.675,63 84,24 37.759,87 Invatamant 43 65.10 34.661,63 0,00 34.661,63 CHELTUIELI CURENTE 01 34.661,63 0,00 34.661,83 TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL 45 10 8.244,99 0,00 8.244,99 TITLUL II BUNURI SI SERVIC 46 20 25.889,42 0,00 25.889,42 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 47 57 355,00 0,00 355,00 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 48 59 172,22 0,00 172,22 Din total capitol Servicii educationale complementare 49 65.10.12 0,00 0,00 0,00 Scoala dupa scoala 50 65.10.12.01 0,00 0,00 0,00 Invatamant prescolar si primar 51 65.10.03 16.586,70 0,00 16.586,70 invatamant prescolar 52 65.10.03.01 11.704,38 0,00 11.704,38 invatamant primar 53 65.10.03.02 4.882,32 0,00 4.882,32 Invatamant secundar 65.10.04 13.453,23 0,00 13.453,23 Invatamant secundar inferior 55 65.10.04.01 2.647,83 0,00 2.847,83 Invatamant secundar superior 56 65.10.04.02 10.562,54 0,00 10.562,54 Invatamant profesional 57 65.10.04.03 242,86 0,00 242,86 Invatamant postliceal 58 65.10.05 3.051,36 0,00 3.051,36 Servicii auxiliare pentru educatie 59 65.10.11 1.570,34 0,00 1.570,34 Internate si cantine pentru elevi 60 65.10.11.03 1.570,34 0,00 1.570,34 Cultura, recreere si religie 61 67.10 2.424,00 84,24 2.508,24 CHELTUIELI CURENTE 62 01 2.424,00 84,24 2.508,24 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL L 63 10 370,00 80,00 450,00 Pag.6/9

DENUMIREA INDICATORILOR pues po3 POD ue1601d uesfo1d TITLUL II BUNURI SI SERVICII 20 2.054,00 4,24 2.058,24 Din total capitol Servicii culturale 65 67.10.03 2.424,00 84,24 2.508,24 Institutii publice de spectacole si concerte 66 67.10.03.04 1.574,00 84,24 1.658,24 Case de cultura 67 67.10.03.06 850,00 0,00 850,00 Asigurari si asistenta sociala 68 68.10 590,00 0,00 590,00 CHELTUIELI CURENTE 69 01 590,00 0,00 590,00 TITLUL Îl BUNURI SI SERVICII 70 20 590,00 0,00 590,00 Din total capitol Asistenta acordata persoanelor in varsta ra 68.10.04 590,00 Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati 72 68.10.05 0,00 0,00 0,00 590,00 0,00 Asistenta sociala in caz de invaliditate 73 68.10.05.02 0,00 0,00 0,00 Asistenta sociala pentru familie si copii 74 68.10.06 0,00 0,00 0,00 Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE 75 69.10 10,00 0,00 10,00 Locuinte, servicii si dezvoltare publica 76 70.10 10,00 0,00 10,00 CHELTUIELI CURENTE m 01 10,00 0,00 10,00 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 78 10 10,00 0,00 10,00 Din total capitol Alte servicii in domeniul locuintei, serviciilor si dezvoltarii comunale 78 70.10.50 10,00 0,00 10,00 Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT 80 96.10 0,00 0,00 0,00 REZERVE 81 97.10 0,00 0,00 0,00 EXCEDENT 82 98.10 0,00 0,00 0,00 DEFICIT 83 99.10 10,00 -10,00 0,00 SECTIUNEA DEZVOLTARE SECTIUNEA DEZVOLTARE 341,00 50,00 401,00 TOTAL VENITURI 00.01 341,00 60,00 401,00 i. VENITURI CURENTE 00.02 341,00 60,00 401,00 C. VENITURI NEFISCALE 00.07 341,00 60,00 401,00 Pag. 7/9

DENUMIREA INDICATORILOR puei po 10)EDIPUI POS ureJ6o1y BJuenyu| Jeoynosi we1601q C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII 00.08 341,00 60,00 401,00 Transferuri voluntare, altele decat subventiile 37.10 341,00 60,00 401,00 Varsaminte din sectiunea de functionare 37.10.04 341,00 60,00 401,00 TOTAL CHELTUIELI 10| 65| || o 341,00 50,00 401,00 CHELTUIELI CURENTE 01 0,00 0,00 0,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 70 341,00 60,00 401,00 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 11 71 341,00 60,00 401,00 Partea a Ill-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE 12 64.10 341,00 60,00 401,00 Invatamant 13 65.10 141,00 60,00 201,00 CHELTUIELI CURENTE 14 01 0,00 0,00 0,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 15 70 141,00 60,00 201,00 TITEUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 16 T1 141,00 60,00 201,00 Din total capitol Servicii educationale complementare 17 85.10.12 0,00 0,00 0,00 Scoala dupa scoala 18 65.10.12.01 0,00 0,00 0,00 invatamant prescolar si primar 19 65.10.03 0,00 0,00 0,00 Invatamant prescolar 20 65.10.03.01 0,00 0,00 0,00 Invatamant primar 21 65.10.03.02 0,00 0,00 0,00 Invatamant secundar 22 85.10.04 141,00 860,00 201,00 invatamant secundar inferior 23 65.10.04.01 0,00 0,00 0,00 Invatamant secundar superior 24 65.10.04.02 141,00 60,00 201,00 Invatamant profesional 25 65.10.04.03 0,00 0,00 0,00 Invatamant postliceal 26 65.10.05 0,00 0,00 0,00 Servicii auxiliare pentru educatie 27 65.10.11 0,00 0,00 0,00 Internate si cantine pentru elevi 28 65.10.11.03 0,00 9,00 0,00 Cultura, recreere si religie 29 67.10 200,00 0,00 200,00 CHELTUIELI CURENTE 30 n 0,00 0,00 0,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 31 70 200,00 0,00 200,00 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 32 71 200,00 0,00 200,00 Pag.8/9

DENUMIREA INDICATORILOR po J0yeaIpul ,eqoude Byuonyul 1eoyosJ Din total capitol icii culturale 33 67.10.03 0,00 200,00 Institutii publice de spectacole si concerte 34 67.10.03.04 0,00 200,00 Case de cultura 35 67.10.03.06 0,00 0,00 Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT 36 96.10 0,00 0,00 REZERVE 37 97.10 0,00 0,00 EXCEDENT 38 98.10 0,00 0,00 DEFICIT 39 99.10 0,00 0,00 PRIMAR, NICOLAE ROBU Pag.9/9 DIRECTOR ECONOMIC, STELIANA STANCIU SEF SERVICIU BUGET, RAMONA RADU

BUGET DE VENITURI PROPRII-SURSA F-ANEXA NR. 2 DENUMIREA INDICATORILOR pues po 1oeoIpul poS ,eqosde Byuongul wesfiord SECTIUNEA DE FUNCTIONARE + SECTIUNEA DE DEZVOLTARE TOTAL VENITURI 00.01 377.278,26 27.414,13 404.692,39 1, VENITURI CURENTE 00.02 326.115,77 24.012,63 350.128,40 C. VENITURI NEFISCALE 00.07 326.115,77 24.012,63 350.128,40 C1. VENITURI DIN PROPRIETATE 00.08 313,80 0,00 313,80 Venituri din proprietate 30.10 313,80 0,00 313,80 Venituri din concesiuni si inchirieri 30.10.05 313,80 0,00 313,80 Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice 30.10.05.30 313,80 0,00 313,80 C2. VANZARI DE BUNURI Si SERVICII —|N|MITI WC 00.08 325.801,97 24.012,63 349.814,60 Venituri din prestari de servicii si alte activitati o 33.10 318.201,97 24.878,63 343.080,60 Venituri din prestari de servicii o = 33.10.08 2.270,96 0,00 2.270,96 Venituri din cercetare —_ =— 33.10.20 520,00 0,00 520,00 Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate N — 33.10.21 253.422,01 271.378,63 280.800,64 Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat nm = 33.10.30 53.812,00 -2.720,00 51.092,00 Venituri din contractele încheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii 14 33.10.31 8.077,00 220,00 8.297,00 Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati 15 33.10.50 100,00 0.00] 100,00 Diverse venituri 16 36.10 7.600,00 -917,00 6.683,00 Alte venituri 17 36.10.50 7.600,00 -917,00 6.683,00 Transferuri voluntare, altele decat subventiile 18 37.10 0,00 51,00 51,00 Donatii si sponsorizari 19 37.10.01 0,00 51,00 51,00 Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului de venituri proprii si subventii 20 37.10.03 615,64 0,00 -615,84 Varsaminte din sectiunea de functionare 21 37.10.04 615,64 0,00 515,64 SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 22 00.18 51.162,49 3.401,50 54.563,99 Subventii de la alte administrati 23 43.10 51.162,49 3.401,50 54.563,99 Pag. 1/5

DENUMIREA INDICATORILOR pue po? JoţeoIpul POD yeqosde we1fo1q Subventii de la bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente în domeniul santatii 24 43.10.10 1.200,00 0,00 1.200,00 Subventii de la bugetul local pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul santatii 25 43.10.14 27.192,49 411,50 27.603,99 Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea cresterilor salariale 26 43.10.33 22.770,00 2.990,00 25.760,00 TOTAL CHELTUIELI 27 377.278,26 27.414,13 404.692,39 CHELTUIELI CURENTE 28 01 349.470,13 27.002,64 376.472,77 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 29 10 201.194,52 25.002,64 226.197,16 TITLUL IL BUNURI SI SERVICII 30 20 146.523,61 0,00 146.523,61 TITLUL Xt ALTE CHELTUIELI 31 59 1.752,00 2.000,00 3.752,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 32 70 27.808,13 411,50 28.219,63 TITLUL XIIE ACTIVE NEFINANCIARE 33 71 27.808,13 411,50 28.219,63 TITLUL XIX PATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT 34 85 0,00 -0,01 -0,01 Partea a Ill-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE 35 64.10 377.278,26 27.414,13 404.692,39 Sanatate 36 66.10 377.278,26 27.414,13 404.692,39 CHELTUIELI CURENTE 37 01 349.470,13 27.002,64 376.472,77 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 38 10 201.194,52 25.002,64 226.197,16 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 39 20 146.523,61 0,00 146.523,61 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 40 59 1.752,00 2.000,00 3.752,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 41 70 27.808,13 411,50 28.219,63| TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 42 Va! 27.808,13 411,50 28.219,63 TITLUL XIX PATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT 43 85 0,00 -0,01 -0,01 Din total capitol Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi 44 66.10.08 377.278,26 27 414,13 404.692,39 Spitale generale 45 66.10.06.01 377.278,26 27.414,13 404.692,39 Servicii de sanatate publica 66.10.08 0,00 0,00 0,00 Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT 47 [96.10 0,00 0,00 0,00 Pag.2/5

DENUMIREA INDICATORILOR puei po J0JBIIPUI POS uri6o14 ye2ynoa1 Wwe1Bo1g REZERVE 48 97.10 0,00 0,00 0,00 EXCEDENT 49 98.10 0,00 0,00 0,00 DEFICIT 50 99.10 0,00 0,00 0,00 SECTIUNEA FUNCTIONARE SECTIUNEA FUNCTIONARE 349.470,13 27.002,63 376.472,76 TOTAL VENITURI 00.01 349.470,13 27.002,63 376.472,76 i. VENITURI CURENTE 00.02 325.500,13 24.012,63 349.512,76 C. VENITURI NEFISCALE 00.07 325.500,13 24.012,63 349.512,76 C1. VENITURI DIN PROPRIETATE 00.08 313,80 0,00 313,80 Venituri din proprietate 30.10 313,80 0,00 313,80 Venituri din concesiuni si inchirieri 30.10.05 313,80| 0,00 313,80 Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice —|N|M| T| 16| >] | 30.10.05.30 313,80 0,00 313,80 C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII a 00.09 325.186,33 24.012,63 349.198,96 Venituri din prestari de servicii si alte activitati o = 33.10 318.201,97 24.878,63 343.080,60 Venituri din prestari de servi — = 33.10.08 2.270,96 0,00 2.270,96 Venituri din cercetare N < 33.10.20 520,00 0,00 520,00 Venituri din contractele încheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate m 33.10.21 253.422,01 27.378,63 280.800,64 Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat < < 33.10.30 53.812,00 -2.720,00 51.092,00 Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii 15 33.10.31 8.077,00 220,00 8.297,00 Alte venituri din prestari de servicii si aite activitati 16 33.10.50 100,00 0,00 100,00 Diverse venituri 17 36.10 7.600,00 -917,00 6.683,00 Alte venituri 18 36.10.50 7.600,00 -917,00 6.683,00 Transferuri voluntare, altele decat subventiile 19 37.10 -615,64 51,00 -564,64 Donatii si sponsorizari 20 37.10.01 0,00 51,00 51,00 Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului de venituri proprii si subventii 21 37.10.03 -615,64 0,00 615,64 SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 22 00.18 23.970,00 2.990,00 26.960,00 Subventii de la alte administratii 23 43.10 23.970,00 2.990,00 26.960,00 Pag.3/5

DENUMIREA INDICATORILOR pusi poz POS yeqoude Subventii de la bugetele iocale pentru finantarea cheltuielilor curente in domeniul santatii 43.10.10 1.200,00 0,00 1.200,00 Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea cresterilor salariale 25 43.10.33 22.770,00 2.990,00 25.760,00 TOTAL CHELTUIELI 26 349.470,13 27.002,63 376.472,76 CHELTUIELI CURENTE 27 01 349.470,13 27.002,64 376.472,77 TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL 28 10 201.194,52 25.002,64 226.197,16 TITLUL Il BUNURI SI SERVICII 29 20 146.523,61 0,00 146.523,61 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 30 59 1.752,00 2.000,00 3.752,00 TITLUL XIX PATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT 31 85 0,00 -0,01 -0,01 Partea a IIl-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE 32 64.10 349.470,13 27.002,63 376.472,75 Sanatate 33 66.10 349.470,13 27.002,63 376.472,76 CHELTUIELI CURENTE 34 01 349.470,13 27.002,64 376.472,77 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 35 10 201.194,52 25.002,64 226.197,16 TITLUL Il BUNURI SI SERVICII 36 20 146.523,61| 0,00 146.523,61 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 37 59 1.752,00 2.000,00 3.752,00 TITLUL XIX PATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT 38 85 0,00 -0,01 -0,01 Din total capitol Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi 39 66.10.06 349.470,13 27.002,83 376.472,76 Spitale generale 40 66.10.06.01 349.470,13 27.002,63 376.472,76 Servicii de sanatate publica 41 66.10.08 0,00 0,00 0,00 Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT 42 96.10 0,00 0,00 0,00 REZERVE 43 97.10 0,00 0,00 0,00 EXCEDENT 98.10 0,00 0,00 0,00 DEFICIT 45 99.10 0,00 0,00 0,00 SECTIUNEA DEZVOLTARE SECTIUNEA DEZVOLTARE 27.808,13 411,50 28.219,63 TOTAL VENITURI 00.91 27.808,13 411,50 28.219,63 Pag. 4/5

DENUMIREA INDICATORILOR pusi po3 Jojeolpu| pod Bjuangul Jeomosi WBibo1g l. VENITURI CURENTE 00.02 615,64 0,00 615,64 C. VENITURI NEFISCALE 00.07 615,64 0,00 615,64 C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII 00.09 615,64 0,00 615,64 Transferuri voluntare, altele decat subventiile 37.10 615,64 0,00 615,64 Varsaminte din sectiunea de functionare 37.10.04 515,64 0,00 615,64 SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 00.18 27.192,49 411,50 27.603,99 Subventii de la alte administrati 05| e 43.10 27.192,49 411,50 27.603,99 Subventii de la bugetul local pentru finantarea cheltuielilor de capita! din domeniul santatii o = 43.10.14 27.192,49 411,50 27.603,99 TOTAL CHELTUIELI 27.808,13 411,50 28.21 CHELTUIELI CURENTE 01 0,00 0,00 0,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 70 27.808,13 411,50 28.219,63 TITLUL Xill ACTIVE NEFINANCIARE 1 27.808,13 411,50 28.219,63 Partea a Ill-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE 64.10 27.808,13 411,50 28.219,63 Sanatate 66.10 27.808,13 411,50 28.219,63 CHELTUIELI CURENTE 01 0,00 0,00 0,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 70 27.808,13 411,50 28.219,63 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 71 27.808,13 411,50 28.219,83 Din total capitol Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi 20 66.10.06 27.808,13 411,50 28.219,63 Spitale generale 21 66.10.06.01 27.808,13 411,50 28.219,63 Servicii de sanatate publica 22 66.10.08 0,00 0,00 0,00 Partea a Vli-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT 23 96.10 0,00 0,00 0,00 REZERVE 24 97.10 0,00 0,00 0,00 EXCEDENT 25 98.10 0,00 0,00 0,00 DEFICIT 26 99.10 0,00 0,00 0,00 PRIMAR, DIRECTOR ECONOMIC, NICOLAE ROBU STELTANA STANCIU Pag. 5/5 SEF SERVICIU BUGET, RAMONA RADU

BUGET DE VENITURI PROPRII - SURSA G-ANEXA NR. 2 DENUMIREA INDICATORILOR JOJeDIPUI POD yeqosde we16o1d Bjuențul SECTIUNEA DE FUNCTIONARE + SECTIUNEA DE DEZVOLTARE TOTAL VENITURI 00.01 3.567,00 -1.388,18 2.178,82 1. VENITURI CURENTE 00.02 345,00 67,82 412,82 C. VENITURI NEFISCALE 00.07 345,00 67,82 412,82 C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII mult 00.09 345,00 67,82 412,82 Venituri din taxe administrative, eliberari permise 34.10 345,00 67,82 412,82 Alte venituri din taxe administrative, eliberari de permise 34.10.50 345,00 67,82 412,82 SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 00.18 3.222,00 -1.456,00 1.766,00 Subventii de la alte administratii 43.10 3.222,00 -1.456,00 1.766,00 Subventii pentru institutii publice 43.10.09 3.126,00 -1.380,00 1.766,00 Subventii pentru institutii publice destinate sectiunii de devoltare 43.10.19 96,00 -86,00 0,00 TOTAL CHELTUIELI 11 4.419,85 -2.241,06 2.178,78 CHELTUIELI CURENTE 12 01 4.323,85 -2.145,06 2.178,79 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 13 10 3.466,00 -1.543,96 1.922,04 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 14 20 857,85 601,10 256,75 CHELTUIELI DE CAPITAL 15 70 96,00 -96,00 0,00 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 16 71 96,00 -96,00 0,00 Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE 17 50.10 4.419,85 -2.241,06 2.178,79 Alte servicii publice generale 18 54.10 4.419,85 -2.241,06 2.178,79 CHELTUIELI CURENTE 19 01 4.323,85 -2.145,06 2.178,79 TITLUL E CHELTUIELI DE PERSONAL 20 10 3.466,00 -1.543,96 1.922,04 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 21 20 857,85 -601,10 256,75 Pag. 1/4

DENUMIREA INDICATORILOR pus po3 POS weJ6o1y Bjuengul Jeoynoes ue1601d CHELTUIELI DE CAPITAL 70 96,00 -96,00 0,00 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 23 71 96,00 -96,00 0,00 Din total capitol Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor 24 54.10.10 4.419,85 -2.241,06 2.178,79 Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT 25 96.10 0,00 0,00 0,00 REZERVE 26 97.10 0,00 0,00 0,00 EXCEDENT 27 98.10 0,00 0,03 0,03 DEFICIT 28 99.10 852,85 -852,85 0,00 SECTIUNEA FUNCTIONARE SECTIUNEA FUNCTIONARE 3.471,00 1.292,18 2.178,82 TOTAL VENITURI 00.01 3.471,00 -1.292,18 2.178,82 1. VENITURI CURENTE 00.02 345,00 67,82 412,82 C. VENITURI NEFISCALE 00.07 345,00 67,82 412,82 C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII —-|N olt wo 00.09 345,00 67,82 412,82 Venituri din taxe administrative, eliberari permise 34.10 345,00 67,82 412,82 Alte venituri din taxe administrative, eliberari de permise 34.10.50 345,00 67,82 412,82 SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 00.18 3.126,00 -1.360,00 1.766,00 Subventii de la alte administratii 43.10 3.126,00 -1.360,00 1.766,00 Subventii pentru institutii publice 10 43.10.09 3.126,00 -1.360,00 1.766,00 TOTAL CHELTUIELI 11 4.323,85 -2.145,06 2.178,79 CHELTUIELI CURENTE 12 1 4.323,85 -2.145,06 2.178,79 TITLUL FCHELTUIELI DE PERSONAL 13 10 3.466,00 -1.543,96 1.922,04 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 14 20 857,85 -601,10 256,75 Pag.2/4

DENUMIREA INDICATORILOR pus po JOJEDIPU] POD 1eqoude uue1601g Byuonul Jeoyyjosu Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE 50.10 4.323,85 -2.145,06 2.178,79 Alte servicii publice generale 16 54.10 4.323,85 -2.145,06 2.178,79 CHELTUIELI CURENTE 17 01 4.323,85 -2.145,06 2.178,78 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 18 10 3.466,00 -1.543,96 1.922,04 TITLUL IE BUNURI SI SERVICII 19 20 857,85 -601,10 256,75 Din total capitoi Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor 20 54.10.10 4.323,85 -2.145,06 1 2.178,79 Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT 21 96.10 0,00 0,00 0,00 REZERVE 22 97.10 0,00 0,00 0,00 EXCEDENT 23 98.10 0,00 0,03 0,03 DEFICIT 24 99.10 852,85 852,85 0,00 SECTIUNEA DEZVOLTARE SECTIUNEA DEZVOLTARE 96,00 -96,00 0,00 TOTAL VENITURI 00.01 96,00 -96,00 0,00 SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 00.18 96,00 -96,00 0,00 Subventii de la alte administratii 43.10 96,00 -96,00 0,00 Subventii pentru institutii publice destinate sectiunii de devoltare m-|N| nm 6 43.10.18 96,00 -96,00 0,00 TOTAL CHELTUIELI 96,00 -896,00 0,00 CHELTUIELI CURENTE 01 0,00 0,00 0,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 70 96,00 -96,00 0,00 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE w|- || o 71 96,00 -96,00 0,00 Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE 10 50.10 96,00 -96,00 0,00 Alte servicii publice generale 11 54.10 96,00 -96,00 0,00 CHELTUIELI CURENTE 12 01 0,00 0,00 0,00 Pag.3/4

DENUMIREA INDICATORILOR puei po POD Jeqosde LUeJBOIA CHELTUIELI DE CAPITAL 70 96,00 -96,00 0,00 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 14 71 96,00 -96,00 0,00 Din total capitol Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor 15 54.10.10 96,00 -96,00 0,00 Partea a Vil-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT 16 96.10 0,00 0,00 0,00 REZERVE 17 97.10 0,00 0,00 0,00 EXCEDENT 18 98.10 0.09] 0,00 0,00 DEFICIT 19 99.10 0,00 0,00 0,00 PRIMAR, NICOLAE ROBU Pag. 4/4 DIRECTOR ECONOMIC, STELIANA STANCIU SEF SERVICIU BUGET, RAMONA RADU