keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 99/24.03.2009 privind aprobarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2009

24.03.2009

Hotararea Consiliului Local 99/24.03.2009
privind aprobarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2009


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. 5352/18.03.2009 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul Gheorghe Ciuhandu;
Având în vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor şi Comisiei pentru cultura, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte, din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara ;
Având în vedere Legea bugetului de stat pe anul 2009 nr.18/27.02.2009;
În conformitate cu prevederile art.1, art.4, alin.1, art.5, art.19, alin.1 şi art. 20, alin.1 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin.(2) lit.b) şi alin.(4), lit.a, art.63 alin.(1), lit.c) si alin.(4), lit.b, din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 alin (2) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă bugetul local al Municipiului Timisoara pe anul 2009 conform Anexei Nr. 1 - bugetul general al unităţii administrativ-teritoriale pe anul 2009; Anexei nr. 2 - bugetul local detaliat la venituri pe capitole şi subcapitole şi la cheltuieli pe capitole titluri, articole de cheltuieli, subcapitole si paragrafe, pe anul 2009; Anexei nr. 3 - programul de investiţii (bugetul local, credite, fond rulment, fond de locuinţe, obligaţiuni) pe anul 2009; Anexei nr. 4 - bugetul instituţiilor publice si activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2009; Anexei nr. 5 - venituri şi cheltuieli evidenţiate în afara bugetului local - anul 2009; Anexei nr. 6 - bugetul fondurilor externe nerambursabile - anul 2009; Anexei nr. 7 - bugetul creditelor externe si interne - anul 2009, anexe care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Economică, Direcţia Edilitară, Direcţia Patrimoniu, Direcţia Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.
Art.3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara ;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei de Urbanism;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Drumuri si Transporturi;
- Biroul Control Intern şi Managementul Calităţii;
- Administraţiei Financiare a Municipiului Timisoara;
- Direcţiei Generale a Finanţelor Publice şi Controlului Financiar de Stat a
Judeţului Timiş;
- Mass media locale.


Presedinte de sedinta
VALENTIN MOLDOVAN
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Anexa_nr_5.pdf

JUDETUL TIMIS MUNICIPIUL TIMISOARA DIRECTIA ECONOMICA TOTAL VENITURI DENUMIREA INDICATORILOR VENITURILE ŞI CHELTUIELILE EVIDENȚIATE ÎN AFARA 2003 BUGETULUI Cod indicator LOCAL Zoso ON Program 44.141,13 1. VENITURI CURENTE 44.141,13 C. VENITURI NEFISCALE 44.141,13 C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII 4 44.141,13 Diverse venituri 36.11 44.141,13 Taxe speciale 36.11.06 1 506,16| Depozite speciale pentru constructii de locuinte 38.11.08 1.386,55 Fondul de risc 36.11.09 900,00 Fond de rulment = |N jo [o 36.11.10 30.330,75 Alte venituri o 38.11.50 17,87 TOTAL CHELTUIELI 44.141,13 CHELTUIELI CURENTE 12 01 12.406,16 TITLUL HI BUNURI SI SERVICII 13 20 12.406,16 CHELTUIELI DE CAPITAL TA 70 21.845,72 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE 15 71 21.845,72 TITLUL XII IMPRUMUTURI 18 80 9.889,25 Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE 17 50.11 10.414,25 Autoritati publice si actiuni externe 18 51.11 25,00 CHELTUIELI CURENTE 19 01 0,00 CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE 20 21 70 71 25.00 25.00 Din totai capitol DI EEE Pagina 1/4

DENUMIREA INDICATORILOR Cod rand Cod indicator Program Autoritati ecuiive si legistalive N N sl e N e n = IS x 0 | ma o N Alte servicii publice generale CHELTUIELI CURENTE 25 54.11 01 10.389,25 0.06 CHELTUIELI DE CAPITAL 26 70 500,00 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE 27 71 500,00 TITLUL XI IMPRUMUTURI 28 80 9.889,25 ice generale 10 389.25 Partea a ill-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE 64.11 3.874,00 nvatamant 65.11 350,00 CHELTUIELI CURENTE 01 0,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 70 850,00 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE 71 850,00 Din total capitol invatamart secundar 1 m“) 55.11.04 850.00 invatamant secundar superior o = 55.11.04.02 850.00 Sanatate 66.11 274,00 CHELTUIELI CURENTE 38 01 0,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 38 70 274,00 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE 40 71 274,00 Din ioia! capitol Servici edicale in unitati sanitare cu paiuri + = 56.11.05 Spitale generale i = 66.11.06.01 Cultura, recreere si religie [6711 2.750,00| CHELTUIELI CURENTE 44 [or 0.00) CHELTUIELI DE CAPITAL 45 2.750,00| TITLUL XACTIVE NEFINANCIARE 46 TI 2.750,00 Pagina 2/4

UMIREA INDICATORILOR Din ioiai capitoi Cod rand Cod indicator Program ervicii culturale >) n < —- — m m institutii publice de s; i mo | = < o) intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement z B di o a SBS III? P m” o n — pi Ii D|D|D| — e = Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE 69.11 27.898,35 Locuinte, servicii si dezvoltare publica 52 70.11 27.898,33 CHELTUIELI CURENTE 53 01 12.406,16 LUCI BUNURI Si SERVCII 54 20 12.406,16 CHELTUIELI DE CAPITAL 55 70 15.492,22 LUL X ACTIVE NEFINANCIARE 58 71 15.492,22 Din total capitol Locuinte 70.11.03 1.388,55 Dezvoltarea sistemului de iocuinie 70.11.03.01 1.386,55 limentare cu apa si amenajar 7011.05 0.00 Alimentare cu apa 70.11.05.01 0.00 uminat public si eleci 7011.06 1.122.67| Alte servicii in dome, 70.11.50 25.385.16 Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE 63 79.11 1.954,50 Transporturi 64 84.11 1.854,50 [CHELTUIELI CURENTE 65 01 0,00 [CHELTUIELI DE CAPITAL 566 70 1.954,50 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE 71 1.954,50| ial capitol nsport rutier 5 84.11.03 Drumuri si poduri 84.11.0301 | Transport in comun o o E 84.11.0302 | Strazi DN 84.11.0303 Alte ch iefi in domeniul transr = Dn 84.11.50 Pagina 3/4

NUMIREA INDICATORILOR Cod rand Cod indicator Program Partea a Vil-a REZERVE, EXCEDENT/DEI FICIT 73 |9611 0,00 REZERVE 74 97.11 0,00 EXCEDENT 75 [9811 0,00 DEFICIT i PRIMAR DR. ING. GHEI 76 LL E CIUHANDU DIRECTOR ECONOMIC EC. SMARAN a HARACICU 99.11 P a 0,00 gina 4/4

Atasament: Anexa_nr_4.pdf

JUDETUL TIMIS MUNICIPIUL TIMISOARA DIRECTIA ECONOMICA BUGETUL INSTITUȚIILOR PUBLICE ŞI ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII 2009 Ie PI DENUMIREA INDICATORILOR TOTAL VENITURI Cod rand Cod indicator Program 21.128,91 VENITURI CURENTE 2112834 A. VENITURI NEFISCALE m — |N |? E 848,50 848,50 Taxe pe servicii specifice [1510 848,50 mpozit pe spectacole 15.10.01 728,50 Alte taxe pe servicii specifice 15.10.50 120,00 C. VENITURI NEFISCALE m CT VENITURI DIN PROPRIETATE 5 5 6 7 8 "30.273 | 3.047,84 Venituri din proprietate TI enituri din concesiuni si inchirieri Alte venituri din proprietate 30.10 3.047,94 30.10.05 30.10.50 [01005 231) 99,63 C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII Venituri din prestari de servicii si alte activitati Taxe si alte venituri in invatamant 33.10.08 17.232,04 15.287,53 2.384,16 Venituri din prestari de servicii 33.10.08 Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine 133,83 10.086,65 Venituri din valorificarea produselor obtinute din activitatea proprie sau anexa 331016 89,74 Venituri din serbari si spectacole scolare, manifestari culturale, artistice si sportive 33.10.19 2,14 te venituri din prestari de servcii si alte activitati 33.10.50 34.10 259107 443,10 Alte venituri din taxe administrative, eliberari de permise Amenzi, penalitati si confiscari 34.10.50 35.10 449,10 0,35 Alte amenzi, penalitati si confiscari 35.10.50 0,35 Pagina 1/4

DENUMIREA INDICATORILOR Cod rand Cod indicator Program erse venituri 25 36.10 926,11 Alte venituri 26 38.10.50 926,11 Transferuri valuntare, altele decat subventiile 27 37.10 568,89 Donatii si sponsorizari 37.10.01 548.89 Alte transferuri voluntare 37.10.50 20,00 IL VENITURI DIN CAPITAL 0,43 Venituri din vaforificarea unor bunuri 39.10 0,43 Alte venituri din valorificarea unor bunuri NIN TIM O 39.10.50 0,43 TOTAL CHELTUIELI 3 49.02 CHELTUIELI CURENTE 34 01 21.128, NI 20.382 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 35 10 2.674,38 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 38 20 17.595 TITLUL MII ASISTENTA SOCIALA 37 57 111,12 TITLUL IX ALTE CHELTUIELI 38 59 0,56 CHELTUIELI DE CAPITAL 39 70 746,91 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE 40 71 746,91 Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE 41 50.10 Alte servicii publice generale 42 54.10 CHELTUIELI CURENTE 43 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 44 TITLUL II BUNURI SI SERVCII 45 CHELTUIELI DE CAPITAL 46 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE 47 Din iatal capitol Ss vicii publice comunitare de evidenta a persoanelor 48 Partea a Ill-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE 49 64.10 [Invatamant 50 65.10 | 20.681,5/ = EEE] CHELTUIELI CURENTE 51 01 19.362, 55) TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 52 10 2.360,38 Pagina2/4

DENUMIREA INDICATORILOR Cod rand Cod indicator Program TITLUL Si SERVICII 53 20 TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA 54 57 66,12 TITLUL IXALTE CHELTUIELI 55 59 0,56 CHELTUIELI DE CAPITAL 56 70 470,91 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE 57 71 470,91 nvatamant prescolar s 65.10.03 vatamant prescolar 55.10.03 9.392,55| 6.529, 76| 65.10.03 ca & 2.862,78 55.10.04 6.796,04 65.10.0401 0,00 Invatamant secundar superior 65.10.04.02 5.757,57 Invatamant profesio. 65.10.04.03 1.038,47 Invatamant postliceal 65.10.05 1.003,60 Servicii auxiliare pentru educatie 65.10.11 2.641,22 internate si cantine pentru elevi 2.641,22 Alte servicii auxiliare 55.10.11.03 65.10.11.30 0.00 Cuftura, recreere si religie 69 67.10 848,50 CHELTUIELI CURENTE 70 01 698,50 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 71 10 139,00] TITLUL II BUNURI SI SERVCII 72 20 514,50] TITLUL MII ASISTENTA SOCIALA 73 57 45,00| CHELTUIELI DE CAPITAL TA 70 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE 71 Din total cap Servicii culturale înst publice de spectacole si concerte Alte servicii în domeniile culturii. recreerii si religiei Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DERICIT Pagina 3/ 4

ENUMIREA INDICATORILOR Cod rand Cod indicator Program 9,00 EXCEDENT 7 E m 8 9810 II "0,00 TOT ca _ va ra FE EEE n ca . 505 DIRECTOR ECONOMIC EC. SMARANDA HARACICU PRIMAR anl DR. ING. fa Pagina 4/4

Atasament: Anexa_nr_7.pdf

JUDETUL TIMIS MUNICIPIUL TIMISOARA DIRECTIA ECONOMICA BUGETUL CREDITELOR EXTERNE 2009 DENUMIREA INDICATORILOR Cod rand Cod indicator CREDITE EXTERNE SI — TOTAL ui or 7 Program 83.750 TOTAL CHELTUIELI 83.750 CHELTUIELI CURENTE 01 3.750. TITLUL [i BUNURI SE SERVICII 20 3.750 CHELTUIELIDE CAPITAL 70 80.000 [AL X ACTIVE NEFINANCIARE = |N [MO | | 71 80.000 Partea a Ill-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE 64.06 80.000 Sanatate 65.06 80.000 01 CURENTE CHELTUIELI DE CAPITAL w|- oa 70 80.000 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE o 71 80.000 Din total capitol Servicii medicale îr tati sanitare cu [ 11 66 06.05 80.500 Spitale generale 12 56 06.06.01 Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE 13 69.06 3750] Locuinte, servicii si dezvoltare publica 14 70.06 3.750 CHELTUIELI CURENTE 15 01 3.750 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 18 20 3.750 CHELTUIELI DE CAPITAL 17 70 Din total capitol Locuinte î8 70.06.03 Ş = 0) Aite cheliuieli in domeniul locuintelor o 19 70.06.03.30 pr a 5 ru Pagina 1/2

Partea a Vii-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT 20 36.06 REZERVE 21 97.06 EXCEDENT 22 35.06 DENUMIREA INDICATORILOR Cod rand Cod indicator Program : 9| 9| o DEFICIT 7 23 95.06 DIRECTOR ECONOMIC LI EC. SMARANDA HARACICU j 7, d PRIMAR i [ LA i DR. ING. anche E CIUHANDU (, / d Pagina 2/2

Atasament: Referat_buget_2009.pdf

ROMANIA APROBAT, JUDEŢUL TIMIS PRIMAR MUNICIPIUL TIMIŞOARA Dr. Ing. GHEORGHE CIUHANDU DIRECŢIA ECONOMICĂ NR. SC 2009 – 5352/18.03.2009 AVIZAT, VICEPRIMAR SORIN GRINDEANU

R E F E R A T

privind aprobarea bugetului local al Primariei Municipiului Timisoara pe anul 2009

Având în vedere: - Legea bugetului de stat pe anul 2009 cu nr. 18/2009 si adresa nr. 2604/11.03.2009 a

D.G.F.P. Timiş privind repartizarea sumelor în conformitate cu prevederile Legii nr.273/2006 a finanţelor publice locale:

1. Sume defalcate din TVA pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate Cod 11.02.02 = 166.798 mii lei - din care:

o cheltuieli de personal pentru învăţământ 155.043 mii lei o ajutoare sociale, asistenţi personali ai persoanelor cu handicap, burse,

servicii comunitare 11.755 mii lei 2. sumele defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale (11.02.06) = 203 mii lei 3. cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale (04.02.04) = 609 mii lei

Tinând cont de propunerile serviciilor din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara si unităţilor de subordonare locală, precum şi în conformitate cu Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale art. 1, art. 4 alin.1, art.5, art.19, alin.1 si art. 20 alin.1 si Legea 215/2001 privind administraţia publică locală art. 36, alin. 2, lit.b şi alin. 4 lit. a, art. 45, alin.2, lit. a, art.63 alin.1, lit. c şi alin. 4, lit. b, Serviciul Buget propune aprobarea bugetului local pe anul 2009 conform anexelor:

- Anexa nr.1 – Bugetul general al unităţii administrativ-teritoriale pe anul 2009; - Anexa nr.2 – Bugetul local detaliat la venituri pe capitole şi subcapitole şi la cheltuieli pe capitole, titluri, articole de cheltuieli, subcapitole şi paragrafe, pe anul 2009; - Anexa nr.3 – programul de investiţii (bugetul local, credite, fond rulment, fond de locuinţe, obligaţiuni) pe anul 2009; - Anexa nr.4 – bugetul instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2009;

- Anexa nr.5 – venituri şi cheltuieli evidenţiate în afara bugetului local – anul 2009;

1

- Anexa nr.6 – bugetul fondurilor externe nerambursabile – anul 2009 ; - Anexa nr. 7 – bugetul creditelor externe şi interne – anul 2009.

DIRECTOR ECONOMIC, SEF SERVICIUL BUGET,

SMARANDA HARACICU STELIANA STANCIU

AVIZAT JURIDIC,

Cod FP 53 – 01, Ver.1

2

  • ROMANIA APROBAT,
    • MUNICIPIUL TIMIŞOARA Dr. Ing. GHEORGHE CIUHANDU

Atasament: Anexa_nr.2.pdf

JUDETUL MUNICIPIUL TIMISOARA DIRECTIA ECONOMICA BUGET LOCAL 2009 DENUMIREA INDICATORILOR Cod rand Cod indicator Program TOTAL VENITURI î 00.01 718.147,39| VENITURI PROPRII 2 4802 535.479,20| I. VENITURI CURENTE 3 00.02 684.077,08| A. VENITURI FISCALE 4 00.03 636.926,32| A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL 5 00.04 337.035,40| A11, IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE 6 00.05 2611 76| impozit pe profit 7 01.02 2.611,76 Impozit pe profit de la agentii economici 8 01.02.01 2.611,76 A12. IMPOZIT PE VENIT, PRORAT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE 9 00.06 330.609,00 Cote si sume defalcate din impozitul pe venit 10 04.02 330.609,00 Cote defalcate din impozitul pe venit 11 04.02.01 330.000,00 Sume alocate de la consiliul judetean pentru echilibarea bugetelor locale 12 04.02.04 609,00 A13. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT Si CASTIGURI DIN CAPITAL 13 00.07 3.814,64 Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital Tt4 05.02 3.814,64 Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital 15 05.02.50 3.814,64 A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE 16 00.09 103.056,92 Impozite si taxe pe proprietate O 17 07.02 " 103.056,92 Impozit pe cladiri 18 07.02.01 $2.685,92 Împozitpe cladiri- PF 7 19 07.02.01.01 7 92685,92 Impozit pe terenuri 20 07.02.02 7.895,00 Impozit pe ierenuri - PF 21 07.02.02.01 7.895.090 Taxe Jud sare de timbru, taxe de tim bru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de 22 07.02.03 m “ 2.408,90 stai = restante anii anieriori = Alte impozite si taxe de proprietate 7 L 23 TE 50 68,00 Pagina 1/9

| ENUMIREA INDICATORILOR Cod rand Cod :ngic Program A4, IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICI 24 00.10 191.018,00 Sume defalcate din TVA 25 11.02 167.001,00 Sume defalcate din TVA pt finantarea cheltuielilor des centralizate la nivelul comunelor, oraselor, mun. si 26 11.02.02 1686.798,00 sectoarele mun. Bucuresti Sume defalcate din TVA pt echilibrarea bugetelor locale 27 11.02.08 203,00 Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii 28 12.02 399,28 Taxe hoteliere 29 12.02.07 398,28 Taxe pe servicii specifice 30 15.02 724,40 Impozit pe spectacole 31 15.02.01 724,40 Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea uti bunurilor sau pe desfasurarea de activitati 32 186.02 22.834,32 Taxa asupra mijloacelor de transport 33 16.02.02 15.844,32 Taxa asupra mijloacelor de transpart- PF 34 16.02.02.01 15.844,32 Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare 35 16.02.03 70,06 Ajie taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati 36 16.02.50 6.980,00 AS. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE 37 00.11 5.815,00 Alte impozite si taxe fiscale 38 18.02 5.815,00 Alte impozite si taxe 39 18.02.50 | 5.815,00 C. VENITURI NEFISCALE 40 00.12 | 47.150,76 C1. VENITURI DIN PROPRIETATE 41 00.13 29.259,24 Venituri din proprietate 42 30.02 29.197,24 Venituri din concesiuni si Închirieri 43 30.02.05 27.800,00| Alte venituri din proprietate 44 30.02.50 1.397,24 Venituri din dobanzi 45 31.02 62,00 Alte venituri dobanzi 46 31.02.03 62,00 C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII 47 00.14 17.891,52 Venituri din prestari de servicii si alte activitati 48 33.02 257,00 Venituri din prestari de servicii 49 33.02.08 50,00 Cantribuira persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social 50 33.02.12 7 193,00| Ve turi din recuperarea cheltuie or de judecata imputatii si despagubiri 5 33.02.28 ERROR SERIE _1400| Venituri din taxe administrative, eliberari de permise 52 34.02 | 3.125,12 Taxe extrajudiciare de timbru 53 34.02.02 3.125,12 [Amenzi, penalitati si confiscari 54 [35:02 10.899,40| Pagina 2/9

_, DENUMIREA INDICATORILOR Cod rand Cod indicator Program Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate conform dispo, or legale 55 35.02.01 10.898,40 Alte amenzi, penalitati si confiscari 56 35.02.50 1,00 Diverse venituri 57 36.02 3.610,00 Alte venituri 58 36.02.50 3.610,00 MI. VENITURI DIN CAPITAL 59 00.15 18.403,12 Venituri din valorificarea unor bunuri 60 39.02 18.403,12 Veniiuri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice 61 38.02.01 2,00 Veniiuri din vanzarea focuintelor construite din fondurile statului m | 82 39.02.03 401,12 Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat 83 38.02.07 18.000,00 IV. SUBVENTII 64 00.17. 15.667,19 SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 65 00.18 15.667,19 Subventii de la bugetul de stat |. 66 42.02 15.667,19 A. De capital 67 222,12 Subventii pentru reabilitarea termica a cladirilor de locuit 68 42.02.12 222,12 B. Curente 69 15.445,07 Subventii pentru compensarea cresterilor vizionate ale preturilor la combustibi 70 4202.32 15.156,00: Sprijin financiar pentru constituirea familiei 71 42.02.33 m 121,42 Ajutor pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni si combustib petrolier 12 42.02.34 110,35 Trusouri pentru nou nascuti m 73 42.02.36 57,30 TOTAL CHELTUIELI 74 50.02 718.14733 CHELTUIELI CURENTE 75 01 536.864,12 TITLUL ICHELTUIELI DE PERSONAL 76 10 228.264,81 TITLUL II BUNURI SI SERVICII m 20 186.709,94 TITLUL HE DOBANZI 7 78 30 30.579,95 TITLUL IV SUBVENTII 75 40 5.156,00 THLUL VII ALTE TRANSFERURI 80 55 200,00 TITLUL MII ASISTENTA SOCIALA 81 57 7 22.996,02 THLUL IXALTE CHELTUIELI 82 |5s 1.757,58 CHELTUIELI DE CAPITAL : 83 7 149.567,20 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE "84 71 149.587,20 TITLUL XI RAMBUR SARI DE CREDITE 85 81 31.915,87 Pagina 3/95

| DENUMIREA INDICATORILOR Cod rand Cod indicator ! Program Venituri din ame alte sanctiuni aplicate conform dispozitiilor legale 55 [35.02.01 | 10.898 40| Alte amenzi, penalitati si confiscari 56 35.02.50 1,00 Diverse venituri 57 36.02 3.610,00 Alte venituri 58 36.02.50 3.610,00 VENITURI DIN CAPITAL 59 00.15 18B.403,12 Venituri din valorificarea unor bunuri 60 39.02 18.403,12 Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice 81 390201 2,00 Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului m 82 39.02.03 "401 „12 Venituri ain vanzarea unor bunuri apariinand domeniului privat 63 39.02.07 18.000,00 TV. SUBVENTII 64 00.17 15.667,19 SUBVENTII DELA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 65 00.18 15.667,19 Subventii de la bugetul de stat 66 42.02 15.667,19 A. De capital 67 222,12 Subventii pentru reabilitarea termica a cladirilor de locuit s8 4202.12 222,12 B. Curente 69 15.445,07 Subventii pentru compensarea cresterilor nepre vizionate ale preturilor la combustibili 70 42.02.32 15.156,00 Sprijin financiar pentru constituirea familiei 71 42.02.33 121,42 Ajutor pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni si combustibil petrolier 72 42.02.34 110,35 Trusouri pentru nou nascuti 73 4202.36 57,30 TOTAL CHELTUIELI 74 50.02 718.147,29 CHELTUIELI CURENTE 75 01 536.664,12 TITLUL 1CHELTUIELI DE PERSONAL 76 10 229.264,61 TITLUL BUNURI SI SERVICII m 7 20 186.709,94 TITLUL II DOBANZI 78 130 30575,55| TITLUL IV SUBVENTII 79 [40 65 156,00] TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 80 55 200,00 TITLUL VII ASISTENTA SOCIALA m sm [87 22.956,02 TITLUL IXALTE CHELTUIELI 82 59 1.757,58 CHELTUIELI DE CAPITAL 7 83 70 pF 149.567,20 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE 84 71 148.567,20 | TITLUL XII RAMBURSARI DE CREDITE 85 87 7 | "3191537 Pagina 3/9

REA INDICATORILOR Cod rand | Cod indicator Program = = ZT _ rr PORNIRE — —_ _ Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE 85 50.02 95.370,36 Autoritati publice si actiuni externe 87 51.02 42.264,1 6| CHELTUIELI CURENTE 88 (01 | 38.896,51 TITLUL LI CHELTUIELI DE PERSONAL | 89 10 | 25.071,36 TITLUL Il BUNURI SI SERVICII 90 20 | 12.825,14 TITLUL IXALTE CHELTUIELI 91 59 | 1.000,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 92 (70 _ 3.567,65 TITLUL XACTIVE NEFINANCIARE 7 93 71 3.567,65 Din total capitol Autoritati executive si legislative 94 51.0201 42.264,18| Autoritati executive 85 51.02.01.03 42.264,16 Alte servicii publice generale 36 54.02 22.526,25 CHELTUIELI CURENTE 97 01 7.348,28 TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL 98 10 5.000,00 TITLUL Il BUNURI SI SERVICII 99 20 2.348,28 CHELTUIELI DE CAPITAL 100 70 1.589,00 TITLUL XACTIVE NEFINANCIARE 101 71 1.589,00 TITLUL XII RAMBURSARI DE CREDITE 102 81 13.588,97 în total capitol i Fond pentru garaniarea con e/garantate de administratiile publice locale 103 540207 [s a persoanelor 104 |54 02 Ale [5102 50 T Tranzactii privind datoria publica si împrumuturi 106 55.02 30.579,95 CHELTUIELI CURENTE 7 107 01 30.579,95 TITLUL ii DOBANZI 108 30 30.579,95 CHELTUIELI DE CAPITAL - 109. 70 i 0,00 Di. Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA S! SIGURANTA NATIONALA [| 110 [58.02 ' 13.157,18| Pagina 4/9

DENUMIREA INDICATORILOR Cod rand Cod indicator Program Ordine publica si siguranta nationala 111 51.02 13.157,18 CHELTUIELI CURENTE E 112 01 12.292,18 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 113 10 8.151,98 TITLUL Il BUNURI SI SERVICII 114 20 4.140,20 CHELTUIELI DE CAPITAL 115 70 865,00 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE 116 71 865,00 pubilea m TI | 610203 TE E fe Comu Tm 118 51.02.03.04 Protectie civila si protectia contra incendiilor 119 61.02.05 Partea a Ill-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE 120 64.02 328.976,22 Invatamant 121 65.02 200.214,95 CHELTUIELI CURENTE 122 01 193.554,24 TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL 123 10 155.043,00 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 124 20 31.130,16 TITLUL VI ALTE TRANSFERURI 125 [55 200,00 TITLUL VII ASISTENTA SOCIALA 126 57 6.423,49 TITLUL IXALTE CHELTUIELI 127 59 757,58 CHELTUIELI DE CAPITAL 128 70 6.660,71 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE 128 71 6.660,71 Din iotai capitol invatam prescolar si primar 130 65.02.03 87.862.77| 7 65020307 65.02.0302 6502.04 [65.02.0402 , 135 55.02.04.03 TI 65.02.08 _ n era Sanatate | 137 |66.02 6.861,36 CHELTUIELICURENTE 7 7 m 138 01 3788.46 Pagina 5/9

DENUMIREA INDICATORILOR Cod rand Cod indicator Program THLUL FCHELTUIELI DE PERSONAL 139 16 2.037,05 TITLUL BUNURI SI SERVI 140 20 1.751,40 CHELTUIELI DE CAPITAL T41 70 3.072,90 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE 143 71 3.072,90 143 02, 4.500,53 144 o 4.500,53 TITI 145 66.02.50 2.360,82 146 66.02.5003 2.360,82 Cultura, recreere si religie 147 67.02 80.870,03 CHELTUIELI CURENTE 148 01 64.372,79 TITLUL ICHELTUIELI DE PERSONAL 148 10 12.781,07 TITLUL HI BUNURI ST SERVCII 150 20 51.591,72 CHELTUIELI DE CAPITAL | 181 70 16.497,24 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE 7 16.497, 24 Din tota! capitol Servicii cu 153 67.02.03 21.811.289 institutii publice de spectacole si concerte 154 67.02.0304 15.331,73 Case de cu 155 67.02.03.06 6.479.55 Servicii recreative si sportive 156 67.02.05 57.879.74 Sport 157 67.02.0501 7.810,00 158 57.02.0502 200,00 159 57.02.0503 50.069.74 160 67.02.06 0.00 167 67.02.50 1.179,00 Asigurari si asistenta sociala 162 6802 41.029,87 CHELTUIELI CURENTE 183 01 | 40.498,87 |TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 164 10 i 1811182 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 185 20 5.815,71 [TITLUL VII ASISTENTA SOCIALA 166 57. 16.572 53 Pagina6/9

DENUMIREA INDICATORILOR | Cod rand Cod indicator Program 187 70 530,00 _ 168 7 E 530,00 165 [682 TZS0T3| “170 68.02.0502 1.290,13 Asii T71 68.02 5.749,09 172 6802 27.621,71 173 56.02.15.01 7 26.01 174 58.02.1502 1.607, 175 68.02.50 5.368,93 Partea a IV-a SERVICII Si DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU Si APE 176 69.02 113.612,07 [Locuinte, servicii si dezvoltare publica 177 70.02 97.217,65 CHELTUIELI CURENTE 178 01 33.815,11 TITLUL CHELTUIELI DE PERSONAL 179110 2.876,22 TITLUL BUNURI SI SERVCII 180 20 30.942.85 CHELTUIELI DE CAPITAL 181 70 4507154 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE : 182 71 45.071,54 TITLUL RAMBURSARI DE CREDITE 183 81 18.327,00 T84 70.02.03 7126.67| de locuinte 185 70.02.0301 134845 elor 186 frotehnice 187 [700205 188 70.02.0501 789 0205 190 700207 elor serviciilor si dezv comunale 7 191 70.02.50 Protectia mediului 7 m T m 192 [7402 16.394,42 CHELTUIELI CURENTE | 193 joT 16823042 TITLUL Î BUNURI SI SERVICII 19420 16230.42 Pagina 7/3

1 DENUMIREA INDICATORILOR Cod rand Cod indicator Program CHELTUIELI DE CAPITAL 164,00 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE m 7 164,00 197 102.05 6.394,42 798 74020501 3500.00) 74.02.0502 7.694,32 74.02.06 0,00 Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE 201 75.02 167.031,46 Combustibili si energie 202 81.02 62.978,00 CHELTUIELI CURENTE 203 01 40.156.00 TITLUL IVSUBVENTII 204 40 40.156,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 205 70 2282200 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE 206 71 2282200 Bin tota | 207 81.02.06 62.978.00 Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare 208 83.02 CHELTUIELI CURENTE 208 01 TITLUL CHELTUIELI DE PERSONAL 210 10 TITLUL BUNURI SI SERVICII 211 20 CHELTUIELI DE CAPITAL 212 70 213 83.03.03 | na fiosanitară 21 83.02.03.03 | Transporturi 7 7 215 84.02 103.727,16 CHELTUIELI CURENTE 216 01 55.000,00 TITLUL [BUNURI SI SERVICII 7 237 |20 30.060,00 TITLUL IVSUBVENTII TIE m "218 40 7 25.000.00 CHELTUIELI DE CAPITAL 219 70 48.727 16 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE m "220 71 7 48.727 16 Pagina 8/39

DENUMIREA INDICATORILOR Cod rand Cod indicator Program Din total capitol Transportrutier 7 221 8402.03 98.246,47| Drumuri si poduri 222 84.02.03.01 5.800,00 Transpolt în comun 223 84.02.03.02 36.727,50 Strazi 224 84.02.03.03 55.718,97 Alte cheltuieli i, 225 84.02.50 5.480,689| Partea a Vil-a REZERVE, EXCEDENT/DERCIT 226 96.02 0,00 REZERVE 227 937.02 0,00 EXCEDENT 228 98.02 9,00 DEFICIT 223 99.02 0,00 DIRECTOR ECONONIC EC. SMARANDA Wii CICU e il (HI | | Pagina 9/9

Atasament: Anexa_nr.1.pdf

JUDEŢUL: TIMIS atea administrativ-teritorială: MUNICIPIUL TIMISOARA Formular: 11 BUGETUL GENERAL AL UNITĂȚII ADMINISTRATIV-TERITORIALE PE ANUL 20089 - mii lei - Bugetul instituțiilor publice Bugeiul - Bugetul Bugetul fonduritor Veniturile si Transferuri Total Cod Bugetul finanțate din instituţiilor publice| împrumuturilor - _ 4 ta înt externe cheltuielile evidentiate Total între bugete”") buget rând local venituri proprii si | finanțate integral externe şi nerambursabile |in afara bugetului local (se scad eneral subventii din | din venituri propri interne = 9 ) 8 bugetul local A 0 1,00 2,00 3,00 5,00 6,00 7=1+2+3+415+6 8.00 9=7-8 VENITURI TOTAL (rd.02+18+19+20) 01| 718147,39 - 21.128,91 83.750,00 6.836,94 44141,13 874.004,37 - 874.004,37 Venituri curente (rd.03+17) o2] 684.077.08 - 21.128,48 - 44.141,13 749.346,89 - 749.346.69 Venituri fiscale (1d.04:06+09+10+11+18) 03) 636.926,32 - 848,50 - - 637.774,82 - 637.774.82 Impozit pe venit, profit si castiguri din capital de fa persoane 2.611,76 261176 261176 juridice, din care: 04 îrnpozit pe profit 05 2.611,76 2.611,76 2.611,76 Impozit pe venit, profit si castiguri din capital de la persoane 330.809,00 330.609.00 330.609.00 fizice, din care: 06 hmpozitul pe veniturile din transferul proprietatilor - - obiliare din patrimoniul personal ”) 07 - Cote si sume defalcate din impozitul pe venit oa | 330.608.00 330.609,00 330.609,00 Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital 03 3.814,64 3.814,64 3.814,64 fmpozite şi taxe pe proprietate 19 103.056.92 103.056,82 103.056,92 Impozite si taxe pe bunuri si servicii (rd.12ia rd.18) 11 191.018.00 = 848,50 - - 191.867,50 - 191.867,50 Sume defalcate din TVA 12| _167.001,00 187.001,00 187.001,00 Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii 13 399,28 120,00 519,28 519.28 Taxe pe servi 14 724,40 72850 | 1.452,90 1.452.90 Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii 22.894,32 22.894,32 22.894,32 bunuritor sau pe desfasurarea de activitati 15 Alte impozite si taxe fiscale 5.815,00 5.815,00 5.8150 Venituri nefiscale 17 47.150,76 20.279,98 44.141,13 111.571,87 111.571,87 Venituri din capital 18 18.403.12 0,43 18.403,55 18.403,55 Operatiuni financiare 19 - Subvenţii (rd,21+22) 20 15.867,18 - - 5.841,00 - 21.508,18 - 21.508,19 Pagina 1 din 2

Ţ Bugetul instituțiilor pub e Bugetul - Bugelul Bugetul fondurilor Veniturile si Transferuri Total Cod Bugetul finanțate din instituțiilor publice| împrumuturilor a 4 a nai externe entiate Total între bugete””) buget rând tocat venituri proprii si | finanțate integral externe şi nerambursabile |in afara bugetului local (se scad) general subventii din | din venituri propi interne bugetul locat d, A RMN) 1,00 2,00 3.00 5.00 5.00 =1142+3+4+5+6 8,00 9=7-8 Subvenţii de la bugetul de stat 21 15.867,19 15.667,19 15.667,19 Subvenţii de la alte administrati 22 5.841,00 5.841,00 5.841,00 CHELTUIELI - TOTAL (r4.24+35+36+3340) 23| 718.147,38 - 21.128,91 83.750,00 6.836,94 44.141,13 874.004,36 - 862.356,86 Cheltuieli curente (rd.25 la rd.34) 24 536.664,21 - 20.382,00 3.750,00 6.766,94 22.295,41 389.858,56 - 578.211,06 Cheltuieli de personal 25 223.264,62 2.674,38 76,74 232.015.74 232.015.74 Bunuri si servici 26 186.709.94 17.595,94 3.750,00 5.689,74 12.406,15 227.151,77 227.151,77 Dobanzi 27 30.579,95 0,46 30.580,41 30.580,41 28 65.156,00 65.156,00 65.156,00 Fonduri de rezerva 28 Transferuri intre unitati ale administratiei publice 3a ” = Alte transferuri 31 200,90 200,00 200.00 Proiecte cu finantare din Fonduri externe nerambursabile postaderare 32 7 Asistenta sociala 33 22.996,02 111,12 23.107,14 23.107,14 Alte cheltu 34| 1757.68 0,56 9.889,26 11.647,50 11.647,50 Cheltuieti de capital 35 149.567,20 746.81 80.000,00 70.00 21.845,72 252.229.83 252.229.83 Operatiuni financiare (rd.36+37) 36 31.915,97 319158 31915.97 Imprumuturi acordate 37 = = Rambursari de credite externe si interne 38 31.815,97 31.915.987 31915.97 Plăţi efectuate în anii precedenţi și recuperate în anul cure: 39 Rezerve 40 EXCEDENT(+)/DEFICIT(-) 001 (rd.01-14.23) 4 ' 0.04 00 ORDONATO CREDITE DIRECTOR ECONONIC DR. ING. UHANDU Pagina 2 din 2 EC. j ( j i

Atasament: Anexa_nr.3.pdf

ROMÂNIA +a a JUDEŢUL TIMIŞ mere ÎN. > MUNICIPIUL TIMIŞOARA SC 2009 - 5352/18.03.2009 PROGRAM INVESTIȚII 2009 mii lei FOND FOND DE |OBLIGA- DENUMIREA OBIECTIVULUI TOTAL 2009, CREDITE | RULMENT LOCUNȚE | ȚIUNI 1 2 3 4 6 TOTAL GENERAL 251.412,92| 20.441,50| 1.386,55 149.567,20 LUCRĂRI ÎN CONTINUARE - A 68.786,94 0,00) 2.345,00 0,00 66.424,27 LUCRĂRI NOI -B 120.957,04| 80.000,00) 9.250,00, 1.386,55 30.320,49 DOTĂRI INDEPEND. SI ALTE INV. - C 61.668,94 0,00) 8.846,50 0,00 52.822,44 TOTAL GENERAL. vii 1]. 251412,92| 1.386,55 din care pe capitole Capitolul 51.02 Autorităţi Executive şi 3.592,65 25,00 0,00 3.567,65 Acţiuni Externe TOTAL, din care : 51.02.01.03 Autorităţi executive 3.592,65 25,00 0,00 51.02.01.03. Autoritati executive PMT 3.554,15 25,00 0,00 A.lucrări în continuare 283,30 0,00 0,00 Amenajare spații PMT (corp II si sediu Banc Post), HCL, 103/2007,HCL 335/2008 283,30 0,00 B. Lucrări noi 0,00 0,00 0,00 0,00 C. Dotări independente şi alte investiții 3.270,85 25,00 0.00 3.245,85 Dotări îndependente 1.837,65 25,00 0,00 0,00) 1.812,65 Dotări Primărie 1.757,85 25,00 1.732,65 Achizitie sistem pontaj electronic 80,00 0,00 0,00 0,00 80,00 Studii şi proiecte 1.433,20 0,00 0,00 0,00) 1.433,20 DAL + PT Reparatii capitale corp clădire V.Alecsandri nr.1 165,00 0,90 165,00 DAL + PT Reabilitare imobil P-ta Libertatii nr.1 285,00 0,00 285,00 SF + PT Executie spatiu depozitare arhiva cu utilitati locatia Parc Industrial Freidorf (inclusiv generator curent) 100,00 100,00 Sistem infogeografic de administrare a PMT 730,00 730,00 SF+PT Solutie informatica arhivare electronica 8,20 8,20 Spor putere PMT 130,00 130,00 Stema oficiala a municipiului Timisoara 15,00 15,00 Dotari directia fiscala 38,50 38,50 Capitolul 54.02 Alte servicii publice 2.089,00 500,00 0,00 0,00| 1.589,00 enerale 54.02.10 Servicii publice comunitare de 2.039,00 500,00 0,00 000 1.589,00 evidență a populatiei A.Lucrări în continuare 1.700,00 500,00 0,00 0,00) 1.200,00 Casa casatoriilor si direciia de evidenta a persoanelor, HCL 597/2006 1.700,90 500,00 1.200,00 B. Lucrări noi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

FOND FOND DE |OBLIGA- DENUMIREA OBIECTIVULUI TOTAL 2009 | CREDITE | RuLMENT LOCUINȚE | ȚIUNI LOCAL C. Dotări independente si alte investiții 389,00 0,00 0,00 0,00 389,00 Dotări independente 389,00 0,00 0,00 0,00 389,00 Dotări 389,00 389,00 Studii şi proiecte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Capitolul 61.02. Ordine publică şi siguranța națională 865,00 0,00 0,00 0,00 865,00 61.02.03.Ordine publică 865,00 0,00 0,00 0,00 865,00 61.02.03.04 Poliţie comunitară 625,00 0,00 0,00 0,00 625,00 A. Lucrări în continuare 315,00 0,00 0,00 0,00 315,00 Amenajare sediu politia comunitara (Clubul 1 Mai), HCL 48/2007 315,00 0,00 315,00 B. Lucrări noi 0,00 0,00 0,00, 0,00 0,00 0,00 0,00 C. Dotări independente şi alte investiții 310,00 0,00 0,00 0,00 310,00 Dotări independente 310,00 0,00 0,00 0,00 310,00 Dotari diverse 310,00 310,00 Studii şi proiecte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00) 09,00 0,00 61.02.05. Protecţie Civilă 240,00 0,00 0,00 0,00 240,00 C. Dotări independente şi alte investiții 240,00 0,00) 0,00 0,00 240,00 Dotări independente 240,00 0,00 0,00 0,00 240,00 Dotări 240,00 240,00 Studii şi proiecte 0,00 0,00 0,00 0,90 0,00 Capitolul 65.02 Învățământ 7.510,71, 850,00 0,00 0,00| 6.660,71 65.02.03:Invăţământ preşcolar şi primar 1.621,71 0,00 0,00 000|; 1.821,71 65.02.03.01. invățământ preşcolar 1.128,10 0,00 0,00 1.128,10 A. Lucrări în continuare 383,10 0,00 0,00 0,00 383,10 Extindere rețea gaz+branşgament + centr.termică Grăd. PN 7, HCL 428/2002 25,61 0,00 25,61 Extindere rețea gaz+tbrangament + centr.termică PN5, HCL 416/2002 29,00 0,00 29,00 Extindere rețea gaz+branşament + centr.termică Gr. PP45, HCL 422/2002, HCL 278/2008 103,22 0,00 103,22 Extindere rețea gaz+branşament + centr.termică Gr. PP30, HCL 424/2002,HCL 336/2008 200,00 0,00 200,00 Mansardare gradinita Gr. PP29, HCL 278/2007 10,00 10,00 Extindere gradinita PP 22, HCL 433/2007 10,00 10,00 Extindere rețea gaz+branşament + centr.termică Gr. PP7, HCL 524/2006 2,27 2,27 Bransament si instalatii utilizare gaze naturale HCL 524/2006 3,00 3,00 B. Lucrări noi 300,00 0,00 0,00 0,00 300,00 Mansardare gradinita PS1, HCL 236/2008 177,50 177,50 PT Extindere si reabilitare Gradinita PP. 12, HCL 431/2007 72,50 72,50 PT Extindere spalatorie gradinita PP 32 50,00 59,00 C.Dotări independente şi alte investiții 445,00 0,00 0,00 0,00 445.00 Dotări independente 245,00 Achiziţie plită gaz la gradinite 140,00 140,00 Achizitie si montare CT la GR. PP 21 25,00 25,00 Rampe electromagnetice la unități de învăţământ 80,00 80,00

FOND FOND DE [OBLIGA-| BUGET DENUMIREA OBIECTIVULUI TOTAL 2009 | CREDITE | RurMENT LOCUINȚE | ȚIUNI LOCAL Studii şi proiecte 200,00 0,00 0,00 0,00 200,00 DAL+ PT constructie sala de mese curte(cu utilitati) gradinita PP 36 20,00 20,00 DAL+ PT bransament gaz gradinita PP 6 20,00 20,00 DAL+ PT realizare acces independent pt. persoane cu dizabilitati gradinita PP 31 (pt. SPCF) 20,00 20,00 DAL + PT bransament gaz cu CT gradinita PN 10 20,00 20,00 DAL + PT pentru redimensionare instalatie termica gradinita PP 28 20,00 20,00 SF + PT utilitati, redimensionare instalatie termica si bransament gaz cu CT la radinita PP 31 20,00 20,00 DAL + PT bransament gaz cu CT proprie gradinita PP 25 20,00 20,00 DAL+ PT racord la sistem incalzire gradinita PN 16 20,00 20,00 DAL + PT bransament gaz cu CT proprie gradinita PN 18 20,00 20,00 DAL + PT extindere gradinita (si utilitati) PP 29 20,00 20,00 65.02.03.02 Învățământ primar 493,61 0,00 0,00 0,00 493,61 A.Lucrări în continuare 4,54 0,00 0,00 0,00 4,54 Extindere branşament gaz +CT Gen. 19, HCL 526/2006 2,54 2,54 Extindere branşament gaz +CT Gen. 6 (corp Generala 29), HCL 529/2008, HCL 277/2008 2.00 2,00 B. Lucrări noi 334,07 0,00 9,00 0,00 334,07| Extindere branşament gaz +CT (corp J.Moor) gen 4, HCL 527/2006 74,07 74,07 Extindere branşament gaz +CT Gen 22, HCL 525/2006 10,00 10,00 Constructii sala sport generala nr.1, HCL 432/2007 250,00 250,00 C.Dotări independente şi alte investiții 155,00 0.00 0.00 0,00 155,00 Dotări independente 0,00 Studii şi proiecte 155,00 0,00 0,00 0,00 155,00 SF + PT Constr.sală sport (si utilitati) Gen.15 88,50 88,50 SF + PT Costructie sala sport Sc. Gen 29 si utilitati (corp str.Vaslui) 566,50 66,50 65.02.04 invăţământ secundar 5.889,00 850,00 0,00 0,00]: 5.039,00 65.02.04.02 Învățământ secundar superior 5.889,00 850,00 0,00 0,00| 5.039,00 A. Lucrări în continuare 150,00 0,00 0,00 0,00 150,00 Extindere spatii liceul V. Tepes, HCL331/2007 150,00 150,00 B. Lucrări noi 2.950,00 850,00 0,00 0,00| 2.100,00 Amenajare campus scolar la Scoala generala 9, pt.Liceui de Arte plastice, HCL 434/2007 1.250,00 1.250,00 Branşament gaz + centrală termică + plita Liceul Sportiv Banatul, HCL 427/2002 100,00 100,00 Cofinantare Reabilitare Liceul JL Calderon 150,00 150,00 Reabilitare Liceul N Lenau 1.000,00 850,00 150,00 Cofinantare Reabilitare, modernizare Grup Sc. CFR 150,00 150,00

FOND FOND DE |OBLIGA-| BUGET DENUMIREA OBIECTIVULUI TOTAL 2009 CREDITE | RuLMENT LOCUINȚE | ȚIUNI LOCAL Cofinantare Reabilitare, modernizare Grup Sc.Industrie Alimentara 150,00 150,00 Cofinantare Reabilitare C.D.Loga 150,09 150,00 C. Dotări independente şi alte investiții 2789.00 0,00 0,00 000| 2.789,00 Dotări independente 400,00 Achizitie si montaj centrala termica Liceul MIU 400,00 400,00 Studii şi proiecte 2.389,00 0,00 0,00 0,00) 2.389,00 DAL + PT Mansardare corp A si C Liceul. Vidu si utilitati 100,00 100,00 SF + PT Constructie Campus inclusiv utilitati la Colegiul Tehnic de Vest str.Recoltei 100,00 100,00 DAL + PT Reabilitare Lic.E.Ungureanu si utilitati (corp P-ta Huniade) 100,00 100,00 DAL si PT Reparatii capitale retele termice si utilitati G.S. Auto 94,00 94,00 DAL si PT Reabilitare Liceul W.Shakespeare 100,00 100,00 DAL si PT Mansardare cantina si utilitati Liceul Electrotimis 100,00 100,00 SF + PT Construire spatii invatam.si utilitati Liceul Lenau str. Oituz 400,00 400,00 Actualizare DAL + PT Reabilitare Liceul JL Calderon 250,00 250,00 Actualizare DAL + PT Reabilitare Liceul N Lenau 300,00 300,00 ActualizareDAL + PT Reabilitare C.D.Loga 250,00 250,00 DAL si PT Mansardare internat Liceul Lenau str. Gheorghe Lazar 10,00 10,00 DAL si PT Bransament gaz + montaj CT + apa calda si utilitati Liceul FS Nitti str. Corbului 85,00 85,00 DAL + PT Reabilitare, modernizare Grup Sc. CER 225,00 225,00 DAL + PT Reabilitare, modernizare Grup Sc.industrie Alimentara 225,00 225,00 DAL si PT Reabilitare tamplarie Col,Banatean 50,00 50,00 Capitolul 66.02 Sănătate 83.346,90j 80.000,90 274,00 0,00 0,00) 3.072,90 66.02.06 Spitale 83.346,90/ 80.000,00 274,00 0,00 0,00; 3.072,90 A. Lucrări în continuare 679,20 0,00 0,00 0,00 679,20 Mansardare secție hematologie Clinicile Noi, HCL 173/2007 863,70 0,00 663,70 Constructie centru MRF 15,50 15,50 B. Lucrări noi 81,073,30| 80.000,00 0,00 0,00 0,00) 1.073,30 PT + Cofinantare Reabilitare,modernizare ambulatoriu spital clinic Dr.Victor Babes HCL 11/2008 350,00 350,00 PT + Cofinantare Reabilitare,modernizare Clinicii de Chirurgie Cranio- Maxilo - Faciala al SCMU Timisoara 350,00 350,00 PT + Executie Finalizarea Noului Spital Clinic Municipal Timisoara HCL 357/2008 80.000,00j 80.000,00 0,00 PT + Executie extindere corp B sectia prematuri si laborator de explorari paraclinice Spitalul L. Turcanu HCL 60/2006 373,30 373,30 C. Dotări independente şi alte investiții 1.594,40 274,00 0.00 000| 1.320,40

DENUMIREA OBIECTIVULUI TOTAL 2009 | CREDITE FOND RULMENT FOND DE LOCUINȚE OBLIGA- ȚIUNI Dotari independente 340,40 0,00 0,00 0,00 PT+Achizitie si montaj centrală abur spital V.Babeş, HCL, 29/2004 209,00 Dotari spital! Victor Babes 131,40 Studii şi proiecte 800,00 Consultanta + Asistenta juridica pentru Finalizarea Noului Spita! Clinic Municipal Timisoara 600,00 SF +PT extindere Centru MPI Str.Corbului nr 7 200,00 Cheituieli de expertiza , proiectare si executie privind consolidari si interventii 454,00 DAL Reabilitare,modernizare Ambulatoriu Clinicii de Chirurgie Cranio- Maxilo - Faciala al SCMU Timisoara 74,00 DAL +PT + fosă septică,st.epurare V.Babeş 80,00 DAL +PT consolidare antiseismica Spital L.Turcanu str.Nemoianu nr.3 100,00 DAL +PT reabilitare anexe Spital Dermato Str.Marasesti nr.5 100,00 DAL + PT lucrari reabilitare Spital de obstetrica si ginecologie Dumitru Popescu, B-dui 16 Decembrie nr. 25 100,00 Capitolul 67.02 Cultură, recreere şi religie 19.247,24 2.750,00 67.02.03.04 Instituții publice de spectacole şi concerte 3.337,90 2.000,00 A. Lucrări în continuare 0,00 0,00 0,00 B. Lucrări noi 2.850,00 2.000,00 Reabilitare imobil Sala Capitol HCL 285/2008 2.450,00 2.000,00 Reabilitare Palatul Culturii HCL 286/2008 400,00 0,00 C. Dotări independente şi alte investiții 487,90 0,00 Dotări independente 242,90 0,00 Dotări Teatrul German 120,00 Dotari Teatrul Maghiar 118,80 Dotari Filarmonica 4,10 Studii şi proiecte 245,00 DAL +PT Reabilitare constructie si instalatii Sala C-tin Jude (fosta Olimpia) 200,00 DAL + PT Reabilitare Cinema Studio 45,00 67.02.03.07 Casa de cultură 120,00 C. Dotări independente şi alte investiții 120,00 Dotări independente 120,00 Dotări independente 120,00 67.02.05.01 Sport 510,00 A. Lucrări în continuare 10,00 Amenajare Stadion Dan Paltinişan (Baza de Antrenament), HCL 83/2005 10,00 B. Lucrări noi 500,00 Reabilitare complex Bega HCL 283/2008 500,00 67.02.05.03 intreținere grădini parcuri zone verzi, baze sportive şi de agrement 15,279,34 750,00 0,00 0,00 14.529,34

FOND FOND DE JOBLIGA-| BUGET DENUMIREA OBIECTIVULUI TOTAL 2009| CREDITE | RuMENT LOCUINȚE | ȚIUNI LOCAL 67.02.05.03 Întreţinere grădini parcuri zone Verzi, baze sportive şi de agrement : (Gradina Zoologica si Botanica) 629,92 0.00 0,00 0,00[:. 629,92 C. Dotări independente şi alte investiții 629,92 0,00 0,00 0,00 529,92 Dotări independente 342,17 0,00 0,00 0,00 342,17 Dotari 342,17 342,17 Studii şi proiecte 287,75 0,00 0,00 0,00 287,75 SF+PT Extindere si amenajare Gradină Zoologică, etapa a-ll-a 287,75 287,75 67.02.0503 Întreţinere grădini parcuri E zone verzi, baze sportive şi de agrement. | 14.649,42 0,00 0,00, 13.899,42 A. Lucrări în continuare 5.481,38 0,00 0,00 0,00) 5.481,38 Cladire educationala multifunctionala la Gradina Zoo, HCL 383/2007 850,00 0,00 850,00 Amenajare parc zona Uzinei, HCL 162/2008 2.269,27 0,00 2.269,27 Reamenajare Parcul Poporului, HCL 499/2006 1.100,61 1.100,61 Amenajare Parc zona Bucovina, HCL 161/2008 1.261,50 1.261,50 B. Lucrări noi 6.193,12 0,00 0,00 0,00; 6.193,12 Modernizare Scuar Bihor, HCL 489/2007 917,14 0,00 917,14 Modernizare Scuar Arcidava, HCL 490/2007 10,00 0,00 10,00 Modernizare Parcul Stadion,HCL 32/2008 20,00 0,00 20,00 Modernizare Parcul Studentesc, HCL 33/2008 15,00 15,00 Modernizare Scuar Paun Pincio( Sf. Nicolae) HCL 486/2007 10,00 10,00 Modernizare Scuar Arhanghelii Mihail şi Gavril, HCL 487/2007 249,01 0,00) 249,01 PT Amenajare Zona verde Strada Eternitatii HCL555 /2008 80,00 60,00 PT Modernizarea Parcului Mocioni ( ILSA), HCL554 /2008 47,39 47,39 PT Modernizarea Parcului Carmen Sylva (Doina), HCL553 /2008 47,39 47,39 PT Modernizare Parc Vasile Pârvan, HCL556 /2008 47,19 47,18 PT Amenajare zona verde, Zona Dambovita -l.Barac”, HCL552 /2008 60,00 60,00 Amenajare Parcul Copiltor 4.500,00 4.500,00 PT Transformarea biomasei in materiale refolosibile. Statie de compostare a deseurilor vegetale - faza de tratare HCL 12/2009. 210,00 210,00 C. Dotări independente şi alte investiții 2.974,92 750,00 0,00 0,00| 2.224,92 Dotări independente 1.045,18 0,00 0,00 0,00) 1.045,18 Dotari 845,18 845,18 Cofinantare proiect transfrontalier Gradina ZOO Timișoara Szeged HCL 7/2009 200,00 200,00 Studii şi proiecte 1.929,74 750,00 0,00 0,00) 1.179,74 SF+PT Reconstructia ecologica a baitii de pe str. Lamaitei + utilitati 100,00 100,00 SF+PT Reconstructia ecologica a baltii de pe str. Lacului + utilitati 100,00 100,00 Studii geo-pedologice 30,00| 30,00

DENUMIREA OBIECTIVULUI TOTAL 2009 CREDITE FOND RULMENT FOND DE LOCUINȚE OBLIGA- ȚIUNI SF + PT Amenajare Zona verde B-dul |. Budai Deieanu + utilitati 50,00 PUZ zona CET amplasament Statia de compostare deseuri vegetale - faza de tratarestr. Ovidiu Cotrus (A) 49,74 SF+PT Amenajare parcare ecologica Intrarea Castanilor nr. 1 - 2 si Harniciei nr. 3 50,00 SF+PT Amenajare parcare ecologica str. Circumvalatiunii nr. 37 50,00 SF+PT Amenajare parcare ecologica str. intrarea Sabinei nr 1, 2, 3 si Str. Muzicescu nr, 12 50,00 SF+PT Amenajare parcare ecologica str. Zarand nr.3, 5, 7,8 50,00 SF+PT Amenajare parcare ecologica b-dul Dambovita nr. 80 50,00 Actualizare SF + PT Parcul Copiilor 250,00 Cadastrul verde si realizarea registrului spatii verzi(L 24/2007) 100,00 Actualizare SF + PT Reamenajare Parcul Botanic etapa | 200,00 Actualizare SF + PT Reamenajare Parcul Rozelor 200,00 Actualizare SF + PT Reamenajare Parcul Justitiei 175,00 Actualizare SF + PT Reamenajare Parcul Alpinet 175,00 SF + PT Amenajare loc de joaca si canisita Calea Buziasului 50,00 SF + PT Amenajare loc de joaca si canisita str. Orion 50,00 SF + PT Amenajare loc de joaca intrarea Doinei 30,00 SF + PT Amenajare loc de joaca lorgovanului 50,00 SF + PT Amenajare loc de joaca si canisita str.Mures 50,00 Capitolul 68.02 Asigurări şi Asistenţa Socială 530,00 Total, din care: Construcţii 0,00 Maşini, echipamente si mijloace de transport Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale) 68.02.05 Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati 68.02.05.02 Asistenta sociala in caz de invaliditati C. Dotari independente si alte investitii Dotari independente Studii si proiecte 100,00 0,00 0,00 0,00 100,09) DAL + PT Extindere si mansardare Casa Faenza 100,00 100,00 68.02.06 Asistență socială pentru familie 40,00 5,00 0.00 0.00 40,00 şi copii 68.02.06 Centrul pentru voi 40,00, 0,00 0,00 0,00 40,00)

DENUMIREA OBIECTIVULUI TOTAL 2009 CREDITE FOND RULMENT FOND DE LOCUINȚE OBLIGA- ȚIUNI C. Dotări independente şi alte investiții 40,00 0,00 0,00 0,00 Dotări independente 40,00 0,00 0,00 0,00 Dotari 40,00 Studii şi proiecte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68.02.15 Prevenirea excluderii sociale 390,00 0,90 0,00 0,00 68.02.15.01 Centru comunitar 300,00 0,00 0,00 0,00 C. Dotări independente şi alte investiții 300,00 0,00 0,00 0,00 Dotări independente 200,00 0,00 0,00 0,00 Dotări 200,00 Studii şi proiecte 100,00 0,00 0,00 0,00 DAL + PT Bransament gaz si CT la Camin persoane varsnice str. inacentiu Klein 100,00 68.02.15.02 Cantine de ajutor social 90,00 0,00 0,00 0,00 B. Lucrări noi 0,00 0,00 0,00 0,00 C Dotări independente şi alte investiții 90,00 0,00 0,00 0,00 Dotări independente 90,00 0,90 0,00 0,00 Dotari 90,00 Studii şi proiecte 0,00 0,00 0,00, 0,00 Capitoliul 70.02 Locuinte , servicii si dezvoltare publica 60.563,76 14.088,00 1.386,55 17,67 10:02.03 Locuinţe 2:735,00 0,00 1.386,55 0,00 70.02.03.01 Dezvoltarea sistemului de locuinţe 2.735,00 9,00 1.386,55 0,00 A.Lucrări în continuare 210,00 9,00 0,90 0,00 Amenajări exterioare zona Polonă 2, HCL 238/1999 110,00 0,00 Zona de locuinte Steaua 3 (bloc 23,25,30A +B) 100,00 0,90 B. Lucrări noi 2.400,00 1.386,55 1.013,45 PT Locuinte sociale str. |.l.de la Brad, HCL 435/27,11,2007(RATT) 2.400,00 1.386,55 1.013,45 C. Dotări independente şi alte învestiții 125,00 0,00 Dotări independente 20,00 0,00 0,00 0,00 20,00 dotari independente 20,00 20,00 Studii şi proiecte 105,00) 0.00 0,00 0,00 105,00 DAL + PT Bransament apa imobil str. Mihai Eminescu 9 5,00 5,00 DAL + PT reabilitare imobil Regele Carol | nr.23 100,00 100,00 70.02.05 Alimentări cu'apă şi amenajări 21.179,00 0,00 0,00 0,00|. 21.179,00 hidrotehnice. 70.02.95.01 Alimentări cu apă 21.179,00 0,00 0,00 0,00/ 21.179,00 A. Lucrări în continuare 16.985,00 0,00 0,00 0,00| 16.985,00 Sistem major cana! -zona de locuințe-str. Polonă, HCL199/2005 400,00 0,00 400,00 Sistem major canal zona Aleea Ghirodei „HCL 109/2006 300,00 0,90 300,00 Sistem major canai - cartier Urseni - Uzina de apa 1, HCL 489/2005 1.110,00 1.110,00 Extindere retea canal zona Plopi - Canal Bega, HCL 100/2007 710,00 0,00 710,00 Extindere retele apa canal Plopi Sud, Str. 2-| 5, HCL 101/2007 250,00 0,00 250,00

DENUMIREA OBIECTIVULUI TOTAL 2009 CREDITE FOND RULMENT FOND DE LOCUINȚE OBLIGA- ȚIUNI BUGET LOCAL Extindere retea canal str. Bobalna Zona Padurea Verde, HCL 176/2007 480,00 0,00 480,00 Realizare fantana ormamentala P-ta Huniade, HCL 283/2007 840,00 0,00 840,00 Sistem major cana! Cartier Plopi - etapa Il, HCL 281/2007 1.350,00 0,00 1.350,00 Sistem major canal Cartier Kuntz - etapa a I-a, HCL 175/2007 420,00 420,00 Sistem major canal Cartier Ciarda Roşie - etapa Il, HCL 177/2007 850,00 850,00 Sistem major canal Zona Aleea Ghirodei - etapa a HCL 178/2007 2.150,00 2.150,00 Extindere retea canal zona Colonia Radio| Plopi, HCL 96/2007 170,00 0,00 170,00 Fantani publice forate, HCL 282/2007 140,00 0,00 140,00 Viabilizare terenuri cu utilitati , zona Armoniei nr.4-6 TMS, HCL 488/2007 1.085,00 1.085,00 Viabilizare canal B-dul Industriilor - Calea Mosnitei, HCL 179/2007 900,00 0,00 900,00 Extindere retele apa-canal Plopi, zona Jokai Mor, HCL 243/2008 850,00 650,00 Extindere retele apa cartier Kuntz, HCL 239/2008 795,00 0,00 795,00 Alimentari cu apa industriala fantani ornamentale si zone verzi HCL. 280/2008 300,00 0,00 300,00 Extindere retele apa-canal str. Ernest Neumann( zona Torontal), HCL245/2008 175,00 0,00 175.00 Extindere retea apa-canal str. Ana Lugojana , zona Lidia Mures, HCL 241/2008 170,00 170,00 Extindere retele apa-canal Ciarda Rosie, zona Jupiter, HCL 246/25008 450,00 450,00 Extindere retele apa-canal Ciarda Rosie, zona Cheveres, HCL 237/2008 920,00 920,00 Extindere retele apa zona Rudolf Walter, HCL 242/2008 470,00 470,00 Sistem major canal - Kuntz 162/2004 300,00 300,00 Extindere retele apa-canal Mehaia - zona Aleea Viilor, FCL 238/2008 1.600,00 0,00 1.600,90 B. Lucrări noi 4.000,00 0,00 0,00 0,00) 4.000,00 Extindere retele apa-canal Ronat ( zona Comoarei) HCL 281/2008 507,00 0,00 507,00 Extindere retele apa-canal Ronaf - zona Pavilioane HCL 282/2008 43,00 0,90 43,00 Extindere retele apa-canal zona Blascovici 513/2008 350,00 350,00 Extindere retele apa-canal Plopi-zona Repin 514/2008 500,00 500,00 Extindere retele canal Plopi- zona Parang 509/2008 400,00 400,00 Extindere retele apa-canal Plopi-zona Martir, lon Tanase 511/2008 400,00 400,00 Extindere retele apa-canal Mehala - zona Mesteacanul 512/2008 400,00 400,00 Extindere retele canal Ciarda Rosie - zona Matei Millo 510/2008 400,00 400,00 Extindere retele cana! Fratelia zona Cercului 557/2008 200,00 200,00 Extindere retele apa-cartier Ghiroda 558/2008 450,00 450,00 PT + Executie canalizare menajera Calea Sagului etapa | 350,00 350,00

DENUMIREA OBIECTIVULUI TOTAL 2009 CREDITE FOND RULMENT FOND DE LOCUINȚE OBLIGA- ȚIUNI C. Dotări independente şi alte investiții 194,00 0,00 0,00 0,00 Dotări independente 0,00 0,00 0,00 0,00 Studii şi proiecte 194,00 0,00 9,00 0,00 SF + PT Extindere retele apa cartier Ciarda Rosie 21,50 9,00 SF+ PT Extindere retele canal cartier Ciarda Rosie-zona Urseni 33,50 0,00 SF+ PT Extindere retele canal cartier Ciarda Rosie-zona Calea Buziasului 33,50 0,00 SF+ PT Extindere retele apa cartier Plopi 29,90 0,00 Documentatii tehnice pt. alimentari cu apa „canal, fantani 67,20 0,00 SF + PT Extinderi retele apa canal Ghiroda str. Radu Tudoran 8,40 0,00 70.02.06: llurninat public şi electrificări rurale 6.050,00 1.105,00 A. Lucrări în continuare 6.000,00 1.105,00 Extindere rețele iluminat public zona de nord, HCL 136/2005 3.000,00 554,00 2.428,33 Extindere rețele iluminat public zona de sud, HCL 136/2005 3.000,00 551,00 2.449,00 B. Lucrări noi 0,00 0,00 0.00 C. Dotări independente şi alte investiții 50,00 0,00 Dotări independente 0,00 0.00 Studii şi proiecte 50,00 0,00 SF+ PT Bransament si instalatii iluminat cimitire 50,00 70.02.07: Alimentare cu gaze naturale localități 30,00 0,00 Studii si proiecte 30,90 0,00 SF extindere si intregire retele gaze naturale 30,00 70.02.50 Alte servicii: în: domeniile locuințelor, : serviciilor. şi '; dezvoltării comunale. 30.569,76 12.983,00 A. Lucrări în continuare 6.248,00 440,00[ 5.808,00 Viabilizare teren pentru loc.Miloia lt, HCL 412/2002, HCL 117/2004 602,00 602,00 PT + Reabilitare P-ţa losefin , HCL 414/2002 2.360,00 260,00 2.100,00 Reabilitarea şi revitalizarea fortificației Cetății Timişoara - Bastionul Therezia, HCL 156/2007 3.286,00 180,00 3.106,00 B. Lucrări noi 1.300,00 6.400,00 Cofinantare Reabilitarea zonei centrale a Municipiului Timisoara, parte a patrimoniului cultural national in vederea valorificarii potentialului sau turistic (AXA 5) 900,00 900,00 Cofinantare lucrari de executie AXA 1 5.400,00 5.400,00 0,00 Cofinantare Extindere P-ta de Gros (Cooperare transfrontaliera Szeged) 1.000,00 1.000,00 0,00 C. Dotări independente şi alte investiții 17.021,76 6.143,00 0,00 0,00) 10.878,76 Dotări independente 339,24 0,00 0,00 0,00 339,24 10

FOND FOND DE |OBLIGA- DENUMIREA OBIECTIVULUI TOTAL 2009 | CREDITE | LOCUINȚE | ȚIUNI LOCAL Dotari privind proiectul"Dezvoltarea serviciilor de informare si promovarea turistica din Timisoara" 23,00 23,00 Aport de capital social "Asociatia Polul de crestere” 3,00 3,00 Aport de capital! social "Automotivest"HCL 319/2007 13,50 13,50 Cofinantare panouri informative pentru cetateni si pentru managementul traficului 100,00 100,00 Achizitie sistem alarma si TVC pt. caseriile PMT 50,00 50,00 Dotari directia MEDIU 149,74 149,74 Studii şi proiecte 16.682,52 5.143,00 0,00 0,00) 10.539,52 Consultanta + Studii si proiecte pentru accesare fonduri europene 1.000,00 1.000,00 0,00 Consultanta pentru PIDU AXA 1 0,00 0,00 Cofinantare proiect Romano - Olandez pt. elaborare PID + PUG 1.025,00 1.025,00 Consultanta pentru PPP P-ta 700 600,00 600,00 SF+ PT - Extindere P-ta de Gros (Cooperare transfrontaliera Szeged) 270,00 270,00 DAL imobile istorice HCL 3/2007 250,00 250,00 SF - Infrastructura comunala faza ll in vederea renovarii centrului istoric al Minicipiului Timisoara 20,00 20,00 Cercetare si dezvoltare in domeniul protectiei mediului 23,00 23,00 0,00 SF+PT panouri fonoizolante penetratii Calea Aradului, C. Torontalului, C. Lipovei, C.Sagului, Bl. Cetatii etc 45,25 45,25 SF+PT Ampiasare instalatii panouri solare/fotovoltaice la institutiile de invatamant 44,00 44,00 intocmire harta de zgomot si monitorizarea zgomotului ambiental 240,00 240,00 Studiu privind reducerea nivelului de zgomot folosind asfalt cauciucat 49,27 48,27 Studiu privind conservarea biodiversitatii in Municipiul Timisoara 28,00 28,00 SF + PT Amplasament comercializare si expunere animale de companie 32,00 32,00 Studii de fundamentare + master plan +| PUG digital 3.750,00 2.450,00 1.300,00 Studii directoare privind densificarea tesutului urban in Municipiul Timisoara (25 studii) 750,00 | 750,00 0,00 Studii facilitati sportive 500,00 500,00 0,00 SF + PT Sediul Administrativ anexe +| utilitati cimitir C. Buziasului 50,00 50,00 SF + PT Sediul Administrativ , anexe + utilitati cimitirul Saracilor 50,00 50,00 SF+ PT Amenajarea malurilor Canalului Bega 2.000,00 375,00 1.825,00 SF + PT Reabilitarea zonei centrale a Municipiului Timisoara, parte a patrimoniului cultura! national in vederea valorificarii potentialului sau turistic (AXA 5) 1.450,00 1.000,00 450,00 Actualizare SF + PT Reabilitarea spatiilor publice din centrul istoric al Municipului Timisoara CETATE 2.500,00 45,00 2.455,00 11

DENUMIREA OBIECTIVULUI TOTAL 2009 CREDITE FOND RULMENT FOND DE LOCUINȚE OBLIGA- ȚIUNI BUGET LOCAL SF si PT Viabilizare terenuri pentru constructii Sali sport si bazine inot cu CNI 2.900,00 2.000,00 Documentatii topo cadastrale 6.00 6,00 Capitolul 74.02 Protecţia mediului 164,00 164,00 74.02.05 Salubritate şi gestiunea deşeurilor 164,00 C. Dotări independente şi alte investiții 164,00 Dotări independente 0,00 Studii şi proiecte 164,00 SF, S impact in vederea realizarii unei statii de reciclare a deseurilor rezultate din constructii si demolari (44140) 84,00 SF, S impact Privind realizarea unei instalatii pentru valorificarea energetica a deseurilor (40+40) 80,00 Capitolul 81.02 Combustibili si energie 22.822,00 81.02.06 Energie termică 22.822,00 0,00 0,00 0,00, 22.822,00 A. Lucrări în continuare 10.739,00 0,00 0,00 0,00| 10.739,00 Reabilitare RTS Zona Soarelui HCL 288/2008 60,00 60,00 Reabilitare RTS cartierul Calea Şagului , HCL 292/2008 378,00 378,00 Reabilitare RTS Cartierul GiroculuiHCL 289/2008 185,00 185,00 Reabilitare RTS Campus Universitar HCL 290/2008 60,00 60,00 Reabilitare RTS Zona Calea Aradului, HCL 92/2004 102,00 102,00 Reabilitare RTS ZONA Circumvalațiunii, HCL 275/2006 89,00 89,00 Reabilitare RTS ZONA Lipovei, HCL 276/2006 150,00 150,00 Reabilitare RTS ZONA Lunei HCL 291/2008 150,00 150,00 Retehnologizare CAFtip PTVMJ de 50 Gcal/h CET Centru, HCL 167/2004 500,00 500,00 Reabilitare retele primare de termoficare din municipiul Timisoara , HCL 166/2094 3.600,00 3.600,00 Reabilitare modernizare retele termice secundare in municipiul Timisoara, HCL 557/2006 1.826,00 1.826,00 Prelevare „evacuare si transport zgura si cenusa sub forma de slam la cazanele 1,2,3 din CET SUD, HCL 57/2006 500,00 500,00 Reabilitare si modernizare statie de tratare apa din CET SUD Timisoara , HCL30/2007 100,00 100,00 Retehnologizarea centralelor termice de cartier prin instalarea unor unitati de cogenerare cu motoare termiceCT BUZIAS HCL 556/2006 1.000,00 1.000,00 Retehnologizarea centralelor termice de cartier CT Dunarea prin instalarea unor unitati de cogenerare cu motoare termice HCL 556/2006 1.000,00 1.000,00 Construirea unui punct termic str. Torac-l Bitolea-Apateu, HCL 29/2007 319,00 318,00 Reabilitarea termică bloc de locuințe Calea Sagului 41-43, HCL 384/2007 400,00 400,00 Reabilitarea termică bloc A2, Calea A.l.Cuza nr.10, HCL 385/2007 150,00 150,00 12

FOND FOND DE JOBLIGA-| BUGET DENUMIREA OBIECTIVULUI TOTAL 2009 | CREDITE | RULMENT LOCUINȚE | ȚIUNI LOCAL Reabilitarea termică pt. blocul 36 Aleea Martir O.Tintaru nr.1, HCL 386/2007 170,00 170,00 B. Lucrări noi 6.900,00 0,00 0,00 0,00| 6.900,00 Executie lucrari R.T. la 79 obiective (reabilitare termica) 6.900,00 6.900,00 C. Dotări independente şi alte investiții 5.183,00 0,00 0,00 0,00| 5.183,00 Dotări independente 0,00 Studii şi proiecte 5.183,00 SF Modernizare RTS zona Dorobantilor 30,00 SF Modernizare RTS zona |.l. Brad 23,00 23,00 SF Modernizare RTS zona Calea Aradului Vest 30,00 30,00 SF Modernizare RTS zona Bucovina M.Basarab 30,00 30,00 SF Modernizare RTS Calea Sagului Vest 30,00 30,00 SF Modernizare RTS Calea Sagului Est 30,00 30.00 SF Modernizare RTS Calea Martirilor 15,00 15,00 SF Modernizare RTS zona Soarelui - Buziasului 30,00 30,00 SF Modernizare RTS zona Traian 30,00 30,00 SF Modernizare RTS zona Stadion 27,00 27,00 SF Modernizare RT din zona de Nord a Municipiului Timisoara Zona | 18,00 18,00 SF Modernizare RT din zona de Nord a Municipiului Timisoara Zona ll 18,00 18,00 SF Modernizare RT din zona de Sud a Municipiului Timisoara Zona | 18,00 18,00 SF Modernizare RT din zona de Sud a Municipiului Timisoara Zona il 18,00 18,00 SF Modernizare RT din zona de de centru a Municipiului Timisoara Zona | 18,00 18,00 SF Modernizare RT din zona de de centru a Municipiului Timisoara Zona îl 18,00 18,00 Strategia locala de alimentare cu energie, termica in Municipiul Timisoara HCL 318/2008 200,00 200,00 Program de eficienta energetica a Municipiului Timisoara 300,00 300,00 DAL + PT Reabilitare termica cladiri - proiectare obiective pe grupe 4.000,00 4.000,00 Documentatie tehnica pentru reabilitarea retelelor de termoficare 250,00 250,00 Studiu pentru valorificarea surselor] regenerabile de energie in Municipiul Timisoara 50,00 50,00 Capitolul 84.02 Transporturi 50.681,66 1.954,50 0,00 0,00| 48.727,18| 84.02.03: Transport rutier 50.681,66 1.954,50 0,00, 0,00|: 48.727,16 84.02.03.02 Transportul în comun 11.884,00 156,50 9,00 0,00) 11.727,50 A. Lucrări în continuare 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 B. Lucrări noi 100,00 0,00) 0,00 0,00 100,00 PT Linie de troleibuz pe str. Lidia HCL 252/1998 , 445/2006 50,00 50,00 PT Al doilea sens de circulatie linie de troleibuz pe Bv.Pavan HCL 156/2001 50,00 0,00 50,00 C. Dotări independente şi alte investiții 11.784,00 0,00 156,50 0,00 0,00, 11.827,50 Dotări independente 6.800,00 6.800,00 Maşini, echipamente si mijloace de transport 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 Autobuze articulate (30 buc.) 2.500,00 0,00 2.500,00 13

FOND NDDE OBLIGA-J BUGET DENUMIREA OBIECTIVULUI TOTAL 2009 | CREDITE RULMEUT LOCUINȚE ȚIUNI LOCAL Tramvaie folosite 2.000,00 2.000,00 Autocar 1.000,00 0,00 1.000,00 Achizitii tramvaie noi 500,00 500,00 Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 800,00 Achizitii refugii calatori 800,00 800,00 Instalatii climatizare pt. 10 trenuri tramvaie 0,00 0,00 Studii şi proiecte 4.984,00 156,50| 0,00 0,00) 4.827,50 Studiu privind efectuarea de corectii in amenajarea geometrica a intersectiilor si retelelor de transport dispuse prin hotarare a Comisiei de Circulatie 70,00 70,00 Sistem integrat de transport intermodal 50,00 50,00 SF Extindere retea contact linia 13 50,00 50,00 SF Studiu de prioritizare a transportului pe trasee actuale si in perspectiva extinderii 200,00 200,00 Studiu de reamenajare a intersectiilor cheie pe radialele principale 150,00 150,00 Studiu de realizare a lucrarilor inelului IV 200,00 200,00 Studiu privind ridicarea liniei CF pe estacada in mun. Timisoara 35,00 35,00 Studiu privind valorificarea retelei de cai ferate industriale 150,00 150,00 Studiu privind verificarea potentialului de trafic naval pe canalul Bega 100,00 100,00 SF Amenajare alveole 150,00 150,00 SF Studiu de extindere a retelei de tramvai 100,00 100,00 Studiu de circulatie 300,00 300,00 SF. + PT Trafic management si supraveghere video 250,00 250,00 SF + PT Modernizare linie cale 1.651,50 0,00 1.651,50 SF + PT Statie intermodaia Dambovita 697,50 156,50 541,00 SF Infiintare depou tramvaie Optica 200,00 0,00 200,00 SF + PT Extindere linie cale Mosnita 630,00 0,00 630,00 84.02.03.01 Drumuri si poduri 5.938,00 138,00 0,00 0,00| 5.800,00 A. Lucrări în continuare 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00| 2.000,00 Consolidare pasaj Cal. Şagului, HCL 94/2007 2.000,00 0,00 2.000,00 B. Lucrări noi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 C. Dotări independente şi alte investiții 3.938,00 138,00 0,00 000| 3.800,00 Dotări independente 0,00 Studii şi proiecte 3.938,00 SF+ PT Realizare pod, largire pasaj si strada Jiul 1.000,00 1.000,00 SF + PT Extindere la 4 benzi , largire pasaj si amenajare intersectii str. Popa Sapca - B dul Antenelor 1.000,00 1.000,00 SF Completare inel IV - Calea Buziasului - Calea Lugojului 0,00 0,00 SF + PT Pod Stefan cel Mare 200,00 200,00 S.F.+ PT Podul Muncii 200,00 200,00 S.F+ PT. Podul Tinereţii 200,00 200,00 S.F.+ PT Amenajare Complex rutier zona Michelangello 1.000,00 1.000,00 SF Pod rutier str. Mircesti 0,00 0,00 SF Pasarele pietonale peste Bega 100,00 100,00 14

DENUMIREA OBIECTIVULUI TOTAL 2009 CREDITE FOND RULMENT FOND DE LOCUINȚE OBLIGA- ȚIUNI Actualizare SF+ PT " Consolidare Pod Eroilor 70,00 70,00 Aactualizare SF + PT Consolidare Pod Uzina de apa 68,00 68,00 DAL + PT Pasarelă Parcul Copiilor 100,00 84.02.03.03 Străzi 26.278,97| 560,00 A. Lucrări în continuare 17.598,42| 300,00 Modernizare str. Armoniei HCL 176/21.12.2004; HCL 91/2007 5,00 Reparatii capitale stradale zona de locuinte| blv.Dambovita, HCL 267/2006 20,00 Amenajare str. Busuioc, HCL 274/2006 396,25 Modernizare bl. L. Rebreanu - |. Bulbuca 400,00 Amenajare str.Bastilia-Fortaretei-Zurich, HCL, 420/2006 100,00 Amenajare sir. Veronica Micle, HCL 408/2006 309,25 Amenajare str. Olarilor, HCL 425/2006 789,62 Amenajare str. Progresul, HCL 444/2006 50,00 Amenajare str.Stavrescu, HCL 402/2006 10,00 Amenajare str Mureş, HCL 411/2006 987,89 Amenajare Botoca Drăghicescu, HCL 409/2006 660,81 Amenajare str. Bruxelles, HCL 412/2006 528,99 Amenajare str . Anişoara Odeanu, HCL 415/2006 496,00 Amenajare str. Pius Brânzeu, HCL 403/2006 467,50 Amenajare str.Aida, HCL 404/2008 4,00 Amenajare str Barsei, HCL 426/2006 458,36 Amenajare str Berzei, HCL 405/2006 524,58 524,58 Amenajare str Bucovina, HCL 414/2006 50,00 50,00 Amenajare sir Gr Alexandrescu, HCL 417/2006 4.404,14 4.404,14 Amenajare str Jose Silva, HCL. 418/2006 238,70 238,70 Amenajare str Vânătorilor, HCL 413/2006 940,28 940,28 Amenajare str Virtuții, FICL 406/2008 494,58 494,58 Amenajare str. Bârzava, HCL 416/2006 1.207,47 1.207,47 Amenajare intr.Lupului şi Ursului, HCL 443/2006 50,00 50,00 Amenajare biv Dragalina, HCL 102/2007 5,00 5,00 Amenajare strada Calimanesti HCL 160/2008 4.000,00 4.000,00 B. Lucrări noi 5.056,55 Modernizare sir. Closca si extindere HCL159/2008 360,00 PT + Modernizare Calea Torontalului si extindere HCL 247/2008 3.000,00 3.000,00 Amenajare str. Liege, HCL 158/2008 571,55 571,55 Amenajare str. Chimistilor, HCL 483/2007 500,90 500,00 Amenajare piste de biciclete si parcari pe b- dul Brancoveanu- str. Romulus, str. C. Porumbescu HCL 138/2009 1.625,00 1.625,00 C. Dotări independente şi alte investiții 2.624,00 Dotări independente 0.00 Studii şi proiecte 2.624,00 260,00 0,00 0,00 SF Amenajare str.Steaua 21,00 21,00 SF + PT Amenajare str. Cronicar lon Neculce 30,00 30,00 15

DENUMIREA OBIECTIVULUI TOTAL 2008) CREDITE FOND RULMENT FOND DE LOCUINȚE OBLIGA- ȚIUNI SF+ PT Amenajare str. Gladiolelor 30,00 SF+PT Amenajare str.H. Delavrancea Gibon 150,00 SF+PT Amenajare Zona Campului 100,00 SF Amenajare str. Muzicescu 117,00 SF Parcare subterana AEM 100,00 SF Amenajare str. M.Neamtu 21,00 SFAmenajare B-dul Sudului 395,00 SF Amenajare str.Edgar Quint 22,00 SF Modernizare Calea Buziasului si extindere 100,00 Actualizare SF Modernizarea Calea Torontalului si extindere 15,00 Actualizare SF. + PT Amenajare sir. Calimanesti 15,00 Actualizare SF Reabilitare Str. Vacarescu intre B-dul Regele Carol si Splaiul T. Vladimirescu 60,00 Actualizare SF + PT Reabilitare Str. Vacarescu intre B-dul Regele Carol si bd. 16 Decembrie 200,00 SF + PT Amenajare str. Petuniei Magnoliei 100,00 SF + PT Parcare subterana zona Magazin| Bega 500,00 SF Parcare Pod Calea Sagului 100,00 SF + PT Amenajare zona Weismuller - Laurentiu Nicoara 200,90 SF+ PT Amenajare legatura intre str. Torac si Calea Stan Vidrighin 100,00 SF + PT Amenajare str. Gh. Cotosman 48,00 SF + PT Amenajare zona Polona 100,00 Alte studii si proiecte drumuri 100,00 84.02.50 Aite cheltuieli in domeniul transporturilor 6.580,69 1.100,00 A. Lucrari in continuare 0,00 0,00 0,00 B.Lucrari noi 0,00 0,00 0,00 C.Dotari independente si alte investitii 5.580,69 1.100,00 Dotari independente 6.580,69 1,100,00 Achizitii mijloace de transport DIRECTOR DIRECȚIA ECONOMICĂ SMARANDA HARACICU 6.580,69 1.100,00 DIRECTOR DIRECȚIA DEZVOLTARE AURELIA!) Iu IE SERVICIUL i VU IN F TIȚII CARMEN DROG ia | i 5.480,69 16

Atasament: Anexa_nr_6.pdf

JUDETUL TIMIS MUNICIPIUL TIMISOARA DIRECTIA ECONOMICA DENUMIREA INDICATORILOR TOTAL VENITURI SID E BUGETUL FONDURILOR EXTERNE NERAMBURSABILE 2009 Cod indicator Program 6.836,94 IV. SUBVENTII 5.836,94 Donatii din strainatate 44.08 5.836,94 Donatii din strainatate 44.08.01 6.836,94 Curente [14.08.01 .01 6.766,94 De capital — | ja |v |n jo 44.08.01 02 70.00 TOTAL CHELTUIELI 6.836,95 CHELTUIELI CURENTE 01 6.766,94 TITLUL FCHELTUIELI DE PERSONAL m ja (m 10 76,74 TITLUL IEBUNURI SI SERVICII a |20 5689175 TITLUL If DOBANZI 30 0,45 CHELTUIELI DE CAPITAL 70 70,00 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE N|mM = | |v 71 70.00 Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE 64.08 687,9% invatamant 15 55.08 85| CHELTUIELI CURENTE 18 01 587 9% TITLUL LICHELTUIELI DE PERSONAL 17 10 76,74 TITLUL H BUNURI SI SERVICII 18 20 810,75 TITLUL Il DOBANZI 19 30 0,45 CHELTUIELI DE CAPITAL 20 70 0,00 Din îotal cap. valamani sec 55.08.04 Pagina 1/2

DENUMIREA INDICATORILOR Cod indicator invatamant secundar superior 55.08.04.02 Program Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE 59.08 6.149,00 Locuinte, servicii si dezvoltare publica 70.08 6.149,00 CHELTUIELI CURENTE 01 6.079,00 TITLUL Il BUNURI SI SERVICII 20 6.079,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 70 70,00 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE 71 70,00 FI Din total caj; Locuinie 70.08.03 mG «+ + m e Alte cheituieli in domeniul locuinielor 70.08.03.30 Alte servicii în domeniile locuini or, serviciilor si dezvoltarii comunale 70.08.50 o = Qi SISIS m + < 5 Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT 32 96.08 o 00| REZERVE 33 97.08 0,00| EXCEDENT DEFICIT [ PRIMAR fi DR. ING. GHEORGHE CIUHANDU 7 DIRECTOR ECONOM EC. SMARAND Îi HĂRACICU Pagina 2/2

MUNICIPIUL TIMISOARA NR SC2009 - 5351/18.03.2009 LISTA DE INVESTIȚII PENTRU OBIECTIVELE REALIZATE DIN FONDURI NERAMBURSABILE Denumirea obiectivului Valoare Data începerii execuției Totală Nr.şi data acord M.F. Nr.şi data act aprobare Cap. 70.08.50 C. Dotări independente şi alte investiții Dotări independente Participare la proiectul "Dezvoltarea serviciilor de informare şi promovare turistică din Timişoara în context regional" HCL 510/2007 (program Phare CBC) Studii şi proiecte (0.0 Prin ned CIUHANDU 2009 PREVEDERI 2008 Total Surse Credite Credite Alte col.5 Proprii Bancare. Bancare Surse mii lei buget fonduri la interne Externe nerambursabile Col.9 4 5 6 7 8 70.00 70.00 70.00 70.00 0.00 0.00 d DIRECTOR ECONONIC, DIRECTOR DEZVOL ARE, Ec. Smaranda HARACICU Arh. Aurelia JUNIE 1 / Serviciul Inves' Mihaela JURCA Ș + CĂ d CE 70.00 70.00 70.00 70.00 0.00 0.00