keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 248/07.05.2019 privind aprobarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2019

07.05.2019

Hotararea Consiliului Local 248/07.05.2019
privind aprobarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2019


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având in vedere Expunerea de motive cu nr.SC2019 - 10727 / 02.05.2019 a Primarului Municipiului Timisoara - domnul Nicolae Robu;
Având in vedere Raportul de specialitate cu nr.SC2019 - 10727 / 02.05.2019 al Directiei Economice din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 02.05.2019 - Anexă la Raportul de specialitate nr. SC2019-10727/02.05.2019;
Având în vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistica, amenajarea teritoriului si patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comerţ, regii autonome si societăţi comerciale si Comisiei pentru cultura, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport si culte, din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
Având în vedere Legea bugetului de stat pe anul 2019 nr. 50/15.03.2019;
Având in vedere Adresa nr. 4752 /21.03.2019 însoţită de anexa nr. 5734 /08.04.2019 privind repartizarea sumelor defalcate din TVA, a cotelor şi sumelor defalcate din impozitul pe venit pe anul 2019 şi estimări 2020 - 2022 pentru Municipiul Timişoara.
În conformitate cu prevederile art.1, art.4, alin.1, art.5, art.19, alin.1 şi 2 si art. 20, alin.1, art.22 alin.1 şi art.23 alin.1 şi 2 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale modificată;
Având în vedere Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 47/01.09.2012 privind modificarea şi completarea unor acte normative şi reglementarea unor măsuri fiscal - bugetare;
Având în vedere amendamentele formulate în şedinţa Consiliului Local din data de 07.05.2019 de domnul consilier Dan Diaconu, domnul consilier Simion Moşiu şi domnul consilier Ioan Mateescu;
Având în vedere Procesul Verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Timişoara din data de 07.05.2019;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin.(2) lit.b) si alin.(4), lit.a) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publica locala, republicata si modificata ;
În temeiul art. 45, alin.(2) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publica locala, republicata si modificata;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă bugetul local al Municipiului Timişoara pe anul 2019, conform Anexei nr. 1 - Bugetul general al unitatii administrativ teritoriale pe anul 2019; Anexei nr. 2 - Bugetul local pe anul 2019; Anexei nr. 3 - Buget venituri proprii şi subvenţii pe anul 2019; Anexei nr. 4 - Fonduri externe nerambursabile; Anexei nr.5 - Program dezvoltare 2019; Anexei nr.6 - Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile 2019, anexe care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Economica, Direcţia Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse I Est şi II Vest, Direcţia Urbanism, Direcţia Dezvoltare, Direcţia Comunicare - Relationare, Direcţia de Mediu, Direcţia Generală Drumuri, Poduri, Parcaje şi Reţele de Utilităţi din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara si ordonatorilor tertiari de credite.

Art.3: Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timişoara şi pe site-ul propriu şi totodată , se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timisoara ;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse I Est
- Direcţiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse II Vest
- Serviciului Şcoli-Spitale;
- Biroului Sport Cultură;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Comunicare - Relaţionare;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Generală Drumuri, Poduri, Parcaje şi Reţele de Utilităţi;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Administraţiei Financiare a Municipiului Timisoara;
- Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice si Controlului Financiar de Stat a Judeţului Timiş;
- Mass media locale.


Presedinte de sedinta
IMRE FARKAS
Contrasemneaza
P.SECRETAR CAIUS ŞULI

Atasament: Aviz_raport_specialitate_BL_2019.pdf

ROMANIA Anexa la Raportul de specialitate nr. SC2019-10727/02.05.2019 JUDETUL TIMIS MUNICIPIUL TIMISOARA SERVICIUL JURIDIC 02.05.2019 AVIZ la raportul de specialitate privind aprobarea bugetului local al Primăriei Municipiului Timişoara pe anul 2019 Având în vedere Raportul de specialitate nr. SC2019-10727/02.05.2019 privind aprobarea bugetului local al Primăriei Municipiului Timişoara pe anul 2019. Având în vedere Expunerea de motive nr. SC2019-10727/02.05.2019 a Primarului Municipiului Timisoara privind oportunitatea Proiectului de hotărâre privind aprobarea bugetului local al Primăriei Municipiului Timişoara pe anul 2019 . Având în vedere prevederile Legii nr. 50/15.03.2019 Legea bugetului de stat pe anul 2019; Având în vedere prevederile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale : Art. 1 (1) Prezenta lege stabileşte principiile, cadrul general şi procedurile privind formarea, administrarea, angajarea şi utilizarea fondurilor publice locale, precum şi responsabilităţile autorităţilor administraţiei publice locale şi ale instituţiilor publice implicate în domeniul finanțelor publice locale. (2) Dispoziţiile prezentei legi se aplică în domeniul elaborării, aprobării, executării şi raportării: a) bugetelor locale ale comunelor, oraşelor, municipiilor, sectoarelor municipiului Bucureşti, judeţelor şi municipiului Bucureşti; b) bugetelor instituțiilor publice finanţate integral sau parţial din bugetele locale, după caz; C) bugetelor instituţiilor publice finanţate integral din venituri proprii; d) bugetului împrumuturilor externe şi interne, pentru care rambursarea, plata dobânzilor, comisioanelor, spezelor şi a altor costuri se asigura din bugetele locale şi care provin din: împrumuturi externe contractate de stat şi subîmprumutate autorităţilor administraţiei publice locale şi/sau agenţilor economici şi serviciilor publice din subordinea acestora; împrumuturi contractate de autorităţile administraţiei publice locale şi garantate de stat; împrumuturi externe şi/sau interne contractate sau garantate de autorităţile administraţiei publice locale; e) bugetului fondurilor externe nerambursabile. Art.4 alin. 1 Prin aprobarea bugetelor prevăzute la art_ 1 alin. (2) se autorizează, pentru anul bugetar, veniturile și cheltuielile bugetare, după caz. Art. 5 Veniturile și cheltuielile bugetelor locale (1) Veniturile bugetare locale se constituie din: a) venituri proprii, formate din: impozite, taxe, contribuţii, alte vărsăminte, alte venituri și cote defalcate din impozitul pe venit; b) sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat; c) subvenții primite de la bugetul de stat și de la alte bugete; d) donaţii și sponsorizări; e) sume primite de la Uniunea Europeană și/sau alţi donatori în contul plăţilor efectuate și prefinanțări (2) Fundamentarea veniturilor proprii ale bugetelor locale se bazează pe constatarea, evaluarea și inventarierea materiei impozabile și a bazei de impozitare în funcție de care se calculează impozitele și laxele aferente, evaluarea serviciilor prestate și a veniturilor obținute din acestea, precum și pe alte

elemente specifice, în scopul evaluării corecte a veniturilor. Donațiile și sponsorizările se cuprind, prin rectificare bugetară locală, în bugetul de venituri și cheltuieli numai după încasarea lor. (3) Fundamentarea, dimensionarea și repartizarea cheltuielilor bugetelor locale pe ordonatori de credite, pe destinaţii, respectiv pe acţiuni, activități, programe, proiecte, obiective, se efectuează în concordanță cu atribuţiile ce revin autorităților administrației publice locale, cu prioritățile stabilite de acestea, în vederea funcționării lor și în interesul colectivităților locale respective. (4) Fundamentarea și aprobarea cheltuielilor bugetelor locale se efectuează în stricta corelare cu posibilitățile reale de încasare a veniturilor bugetelor locale, estimate a se realiza. Art. 19 Aprobarea şi rectificarea bugetelor (1) Bugetele locale şi celelalte bugete prevăzute la art. 1 alin. (2) se aprobă astfel: a) bugetele locale, bugetele împrumuturilor externe și interne şi bugetele fondurilor externe nerambursabile, de către consiliile locale ale comunelor, oraşelor, municipiilor, sectoarelor, județelor şi de Consiliul General al Municipiului Bucureşti, după caz; b) bugetele instituţiilor publice, de către consiliile prevăzute la lit. a), în funcţie de subordonarea acestora. Art. 20 Rolul, competentele şi responsabilitățile autorităților administraţiei publice locale (1) Autorităţile administraţiei publice locale au următoarele competente şi responsabilităţi în ceea ce priveşte finanțele publice locale: a) elaborarea şi aprobarea bugetelor locale, în condiţii de echilibru bugetar, la termenele şi potrivit prevederilor stabilite prin prezenta lege; Având în vedere prevederile Legii 215/2001 administrației publice locale : Art. 36 alin. 2 Consiliul local exercită următoarele categorii de atribuţii: b) atribuţii privind dezvoltarea economico-socială şi de mediu a comunei, oraşului sau municipiului; alin. 4 lit. a În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (2) lit. b), consiliul local: aprobă, la propunerea primarului, bugetul local, virările de credite, modul de utilizare a rezervei bugetare şi contul de încheiere a exerciţiului bugetar; Având în vedere solicitările directiilor/ serviciilor/ birourilor/ compartimentelor din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara si ale unităţilor subordonate; Având în vedere dispozitiile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative; Se avizează favorabil raportul de specialitate înregistrat cu nr. nr. SC2019-10727/02.05.2019 privind aprobarea bugetului local al Primăriei Municipiului Timişoara pe anul 2019. Mentionăm că prezentul aviz nu priveste necesitatea si oportunitatea demersului privind aprobarea bugetului local al Primăriei Municipiului Timişoara pe anul 2019 si nu se substituie avizului de legalitate al secretarului, aviz reglementat de Legea nr. 215/2001 privind administratia publică locală cu modificarile si completarile ulterioare. De asemenea, avizul nu priveste aspectele tehnice, de specialitate ale documentatiei, nu obligă la emiterea actelor administrative ulterioare si nu înlocuieste obligatia structurilor competente de a analiza documentatia din punct de vedere al atributiilor ce le incumbă. CONSILIER JURIDIC DANIELA STEFAN Cod FO53-13,Ver.1

Atasament: Anexa_6.pdf

fa Ier 246 PP 05: 2:J0 ROMÂNIA N JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA APROBAT, SC 2019- PRIMAR Nicolae ROBU X Proiecte cu finantare din Fonduri Externe Nerambursabile-cu amendament mii lei Buget Local Fonduri MI DENUMIREA OBIECTIVULUI | “OUA” | Cheltuieli | Cheltuieri| | externe institutiilor] CFedite de 2019 RENE NEON Stat neramburs angajament eligibile |neeligibile subordona abile te o 1=2+3+4+5 2 3 4 5 6 7 TOTAL GENERAL I 84,607.67| 5,733.13| 7,328.55| 10,870.95| 60,264.83 410.21 73,086.34 TOTAL GENERAL II 84,607.67| 5,733.13| 7,328.55| 10,870.95| 60,264.83 410.21 73,086.34 LUCRĂRI ÎN CONTINUARE - A 11,748.55| 3,628.93 158.53 1,149.63 6,773.77 37.69 642.77 LUCRĂRI NOI - B 172,859.12| 2,104.20| 7,170.02 9,721.32| 53,491.06 372.52 72,443.57 TOTAL GENERAL CHELTUIELI 84,607.67| 5,733.13| 7,328.55| 10,870.95| 60,264.83 410.21 73,086.34 din care pe capitole Fapte SFUZ Eretutive 527.02 9.10 0.00 59.15| 458.77 0.00 0.00 şi Acţiuni Externe 51.02.01.03 Autorităţi executive 527.02 9.10 0.00 59.15 458.77 0.00 0.00 A.Lucrări în continuare 455.02 9.10 0.00 59.15 386.77 0.00 0.00 Optimizarea standardelor de calitate in sistemul public al Municipiului Timisoara" cod SIPOCA 482 Cod SMIS 250.01 5.00 0.00 32.50 212.51 0.00 0.00 2014+ 119160 (fonduri FSE) HCL 455/2018 Promovarea şi aplicarea masurilor pentru prevenirea coruptiei si consolidarea principiilor de etica si integritate în activitatea administratiei 205.01 4.10 0.00 2665| 17426 0.00 0.00 publice locale la nivelul municipiului Timisoara" cod smis SIPOCA 411/SMIS2014+ 117063, (fonduri FSE) HCL 454/2018 B. Lucrări noi 72.00 0.00 0.00 0.00 72.00 0.00 0.00 WiFi4EU, Agreement No Inea/Cef/WiFi4EU/1-2018/007134- 72.00 0.00 0.00 0.00 72.00 0.00 0.00 009609 Capitolul 66.02 Sănătate 25,963.89 108.94 799| 20,729.49 410.21 1,363.70 66.02.06 Spitale 25,963.89| 108.94 799) _4707.26| 20,729.49| 410.21 1,363.70 A. Lucrări în continuare 1,884.42 0.00 0.00 255.53| _1,591.20 37.69 0.00 Page 1

DENUMIREA OBIECTIVULUI Buget Local TOTAL 2019 Cheltuieli eligibile Cheltuieli neeligibile Buget de Stat Fonduri externe neramburs abile Surse proprii ale institutiilor subordona te Credite de angajament 0 1=2+3+4+5 6 Dezvoltarea competentelor profesionistilor din domeniul sanatatii in managementul pre si post natal al afectiunilor cu impact asupra mortalitatii infantile Cod proiect 107404 POCU/91/4/8/107404 - SCMUT 1,884.42 0.00 0.00 255.53 1,591.20 37.69 0.00 B. Lucrări noi 24,079.47 108.94 7.99 4,451.73 19,138.29 372.52 1,363.70 Cross-border cooperation in the prevention and complex treatment of cardiovascular and periferal vascular diseases in Bekes-Timis counties" Acronim: Team - Cardio - Prevent Cod eMS ROHU 396 SCMUT 3,236.01 0.00 0.00 485.40 2,685.89 64.72 0.00 New approaches in the prevention and treatment of common cancers". Acronim: 4C: Cure for Cervical and Colorectal Cancer Cod eMS ROHU 397 SCMUT 2,825.35 0.00 0.00 423.80 2,345.04 56.51 0.00 Asigurarea accesului la servicii de sanatate in regim ambulatoriu pentru populatia judetului Timis 2018/8/8.1/1/8.1.A/7 regiuni Nefinalizate SMIS125491 SCMUT 3,965.42 0.00 0.00 515.51 3,370.60 7931 0.00 Imbunatatirea accesului populatiei din judetul Timis la servicii medicale de urgenta 2018/8/8.1/1/8.2.B/7 regiuni — Nefinalizate SMIS 125490 SCMUT 3,940.39 0.00 0.00 312.25 3,349.33 78.81 0.00 Common approaches to enhanced early diagnosis and treatmen of thyroid cancer in the populations of partner areas SCMUT 2,096.09 0.00 0.00 272.47 1,781.67 41.95 0.00 Imbunatatirea accesului populatiei din judetul Timis la servicii medicale de urgenta SMIS 125490 (FEDR) SP. L.Turcanu 2,187.29 0.00 0.00 612.44 1,531.11 43.74 0.00 Asigurarea accesului la servicii de sanatate in regim ambulatoriu pentru populatia judetului Timis SMIS 125491(FEDR) SP. L.Turcanu 374.16 0.00 0.00 104.77 261.91 7.48 0.00 Page 2

Buget Local proprii ale DENUMIREA OBIECTIVULUI | “OUA” [Cheltuieli | Cheltuieni| PUZ de | *erne [institutiilor] CPedite de 2019 e e Stat neramburs angajament eligibile |neeligibile subordona abile te o 1=2+3+4+5 2 3 4 5 6 7 Dotarea cu echipamente a Unitatii de Primiri Urgente a Spitalului Clinic de Urgenta pentru Copii Louis Turcanu SMIS 121198 HCL477/2018 5,45476| 108.94 799| 1,525.09| 3,812.74 0.00 1,363.70 Capitolul 67.02 Cultură, recreere şi religie 228.17 33.68 0.00 19.71 174.78 0.00 642.77 67.02.03.04 Instituţii publice de spectacole şi concerte 228.17 33.68 0.00 19.71 174.78 0.00 642.77 A. Lucrări în continuare 151.57 3.03 0.00 19.71 128.83 0.00 642.77 „REDISCOVER - Rediscover, expose and exploit the concealed Jewish heritage of the Danube Region” cod proiect DTP2-084-2.2 - Programul Transnațional Dunărea 2014-2020 al Comisiei Europene (FEDR) HCL 341/2018 151.57 3.03 0.00 19.71 128.83 0.00 642.77 B. Lucrări noi 76.60 30.65 0.00 0.00 45.95 0.00 0.00 SOMEONE FROM HOME-in the sense of belonging to Europe (595941-CREA- 1-2018-1-RS-CULT-COOP3) Teatrul Maghiar HCL 178 /2019 76.60 30.65 0.00 0.00 45.95 0.00 0.00 Capitolul 68.02 Asigurări şi Asistenţa Socială 1,099.06 21.98 0.00 142.88 934.20 0.00 0.00 68.02.04 Asistenta acordata persoanelor in vârstă 526.55 10.53 0.00 68.45 447.57 0.00 0.00, B. Lucrări noi 526.55 10.53 0.00 68.45 447.57 0.00 0.00 GERAS Generam eficient, rapid, activ, sustenabil servicii integrate pentru vârstnici Cod SMIS 126135 FSE POCU 2014-2020 HCL 216/23.04.2019 (DASMTM) 526.55 10.53 0.00 68.45 447.57 0.00 0.00 68.02.06 Asistenta sociala pentru familie si copii 372.51 7.45 0.00 48.43 316.63 0.00 0.00 B. Lucrări noi 372.51 7.45 0.00 48.43 316.63 0.00 0.00 "SEVA -Stop! Eliminam violenta si agresivitatea" cod SMIS 2014:127586 - FSE- POCU 2014-2020, HCL 116/2019 (DASMTM) 372.51 745 0.00 48.43 316.63 0.00 0.00 68.02.15.01 Ajutor Social 200.00 4.00 0.00 26.00 170.00 0.00 0.00 A. Lucrări în continuare 200.00 4.00 0.00 26.00 170.00 0.00 0.00) Page 3

DENUMIREA OBIECTIVULUI Buget Local TOTAL 2019 Cheltuieli eligibile Cheltuieli neeligibile Buget de Stat Fonduri externe neramburs abile Surse proprii ale institutiilor subordona te Credite de angajament 0 1=2+3+4+5 n 6 "URB- Inclusion Faza II Programul de Cooperare URBACT III"HCL 258/2016, HCL 378/2017 200.00 4.00 0.00 26.00 170.00 0.00 0.00 Capitolul 70.02 Locuinte, servicii si dezvoltare publica 11,417.54 4,503.35 158.53 1,013.38 5,742.28 0.00 71,079.87 70.02.03 Locuinţe 11,416.64 4,503.35 157.63 1,013.38 5,742.28 0.00 71,079.87 70.02.03.01 Dezvoltarea sistemului de locuinţe 11,416.64 4,503.35 157.63 1,013.38 5,742.28 0.00 71,079.87 A.Lucrări în continuare 8,612.59 3,381.71 157.63 760.99 4,312.26 0.00 0.00 „Îmbunătăţirea eficienţei energetice în sectorul rezidențial prin reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe situate pe străzile: Aleea F.C. Ripensia, bd. Corneliu Coposu, str. Surorile Martir Caceu, str. Măgura, str. Mareşal Averescu, str. Învățătorului”- Cod SMIS 2014+: 116928 (FEDR) HCL 247/2018 5,723.51 2,238.00 127.83 503.65 2,854.03 0.00 0.00 „Îmbunătăţirea eficienţei energetice în sectorul rezidenţial prin reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe: Zona Dâmboviţa I" Cod SMIS 2014+:117520 (FEDR) HCL 343/2018 2,889.08 1,143.71 29.80 257.34 1,458.23 0.00 0.00 B. Lucrări noi 2,804.05 1,121.64 0.00 252.39 1,430.02 0.00 71,079.87 Îmbunătăţirea eficienţei energetice în sectorul rezidenţial prin reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe str.Martir Ioan Stanciu nr.2 - Calea Martirilor 1989 nr.31, str. Ştiinţei nr.3-5 " - Cod SMIS 2014+:119305 HCL 582/2018 80.62 32.25 0.00 1.25 41.12 0.00 1,816.20 Îmbunătăţirea eficienţei energetice în sectorul rezidenţial prin reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe situate pe strazile: " Calea Circumvalatiunii nr.67, Al. F. C. Ripensia 16-22, Gh. Lazar 42" Cod SMIS 2014+:121543 HCL 676/2018 375.56 150.23 0.00 33.80 191.53 0.00 10,444.44 Page 4

DENUMIREA OBIECTIVULUI Buget Local TOTAL 2019 Cheltuieli | Cheltuieli eligibile |neeligibile Buget de Stat Fonduri externe neramburs abile Surse proprii ale institutiilor subordona te Credite de angajament 0 1=2+3+4+5 2 3 6 Îmbunătăţirea eficienţei energetice în sectorul rezidențial prin reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe Zona Soarelui -Odobescu -Complex " Cod SMIS 2014+:119790 HCL 58/2018 168.66 67.46 0.00 15.18 86.02 0.00 3,338.43 Îmbunătăţirea eficienţei energetice în sectorul rezidenţial prin reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe situate pe strazile: str. Maslinului, nr.1 1 sc.A,B, str. Cernauti, nr.10-12- 14, str. Topologului, nr.5, sc. A,B, str. Topologului, nr.l, sc.A, str. Arges, nr.4, bdul Cetatii, nr.30, str. Rasaritului, nr.5 " - Cod SMIS 2014+:121134 HCL 638/2018 225.42 90.17 0.00 20.29 114.96 0.00 5,871.42 Îmbunătăţirea eficienței energetice a sectorul rezidenţial prin reabilitare termică a blocurilor de locuinţe: str. Intrarea Doinei nr. 19-21-23-25-31, cod SMIS 121436 HCL 674/2018 196.83 78.73 0.00 17.72 100.38 0.00 6,067.91 Îmbunătăţirea eficienţei energetice în sectorul rezidenţial prin reabilitarea termică a blocului de locuinţe, str. Splaiul Nicolae Titulescu, nr. 10A, cod SMIS 119739 HCL 566/2018 67.30 26.92 0.00 6.06 34.32 0.00 1,606.04 Îmbunătăţirea eficienţei energetice în sectorul rezidenţial prin reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe: Zona Averescu -Cod SMIS 2014+:117379 HCL 639/2018 36.39 14.56 0.00 3.28 18.55 0.00 705.31 Îmbunătăţirea eficienței energetice a sectorului rezidențial prin reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe: str. C. Brediceanu nr. 13-15, Calea Torontalului nr.14; str. Dropiei nr.7; Dambovita nr.22/A" Cod SMIS 2014+:121587 HCL12/2019 227.88 91.15 0.00 20.51 116.22 0.00 1,356.62 Page 5

DENUMIREA OBIECTIVULUI Buget Local TOTAL 2019 Cheltuieli | Cheltuieli eligibile |neeligibile Buget de Stat Fonduri externe neramburs abile institutiilor Surse proprii ale subordona te Credite de angajament 0 1=2+3+4+5 2 3 6 Îmbunătăţirea eficienţei energetice în sectorul rezidențial prin reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe din strazile: Bdul Cetatii, str. H. Coanda, Bdul G. Dragalina, str. Teiului str. Burebista, C. Circumvalaţiunii, cod SMIS 121578 HCL14/2019 354.56 141.82 0.00 31.91 180.83 0.00 8,702.06 „Îmbunătăţirea eficienței energetice în sectorul rezidenţial prin reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe: zona Take Ionescu Torontal „cod SMIS 121133 HCL697/2018 205.07 82.03 0.00 18.46 104.58 0.00 4,396.16 Îmbunătăţirea eficienţei energetice în sectorul rezidențial prin reabilitarea termică a blocului de locuinţe str. Aries, nr.20 - Cod SMIS 2014+:121249 HCL 138/2019 103.94 41.58 0.00 9.35 533.01 0.00 3,136.81 Îmbunătăţirea eficienţei energetice a sectorului rezidenţial prin reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe: str. Stelelor, nr.6, bl.74, sc.D, Aleea Cristalului, nr.1, bl.74, sc.D, b-dul Take Ionescu, nr.11-13 - Cod SMIS 2014+:121538 HCL675/2018 148.74 59.50 0.00 13.39 75.85 0.00 3,715.72 Îmbunătăţirea eficienţei energetice a sectorului rezidenţial prin reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe: str.Luminita Botoc , nr.2,Luminita Botoc , nr.4,Martir Dumitru Juganaru „nr.13, Vasile Lucaciu, nr.18" Cod SMIS 2014+:120790 HCL139/2019 128.09 51.24 0.00 11.53 65.32 0.00 2,255.84 „Îmbunătăţirea eficienţei energetice în sectorul rezidenţial prin reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe: str. Oglinzilor nr. 16-18; Gh.Lazăr, nr. 36; Intr. I. Simu nr. 12, bl. 8C, cod SMIS 121240 HCL647/2018 62.46 24.98 0.00 5.63 31.85 0.00 2,883.00 Page 6

Buget Local Fonduri proprii ale DENUMIREA OBIECTIVULUI | “OUA |Cheltuieli | Cheltuieni| PUSE | externe [institutiilor] Credite de 2019 e m Stat neramburs angajament eligibile |neeligibile subordona abile te 0 1=2+3+4+5 2 3 4 5 6 7 „Îmbunătăţirea eficienţei energetice în sectorul rezidenţial prin reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe: str. Felix nr. 23,bl.75,sc.A+B; Aleea Cascadei, nr. 1; Str.Brandusei nr. 11, str.Torontalului nr.66,bl.119,str.Brandusei nr.4,str.Linistei nr.17,bl.92, cod SMIS 117404 HCL 165.64 66.26 0.00 14.91 84.47 0.00 3,596.29 „Îmbunătăţirea eficienţei energetice în sectorul rezidenţial prin reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe: zona Soarelui-Sagului- tor EMIS PAPI ACE 256.89| 102.76 0.00 23.12| 13101 0.00) 5,187.62 70.02.50 Alte servicii în domeniile locuinţelor, serviciilor şi dezvoltării comunale 0.90 0.00 0.90 0.00 0.00 0.00 0.00 A. Lucrări în continuare 0.90 0.00 0.90 0.00 0.00 0.00 0.00, Reabilitarea infrastructurii publice urbane a malurilor Canalului Bega Timisoara, HCL 352/2010, HCL 566/2015, HCL 203/2017, HCL 313/2018 SMIS 31814 0.90 0.00 0.90 0.00 0.00 0.00 0.00 Capitolul 74.02 Protecţia mediului 29784| 297.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 74.02.06 Canalizarea si tratarea apelor reziduale 297.84 297.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 A. Lucrări în continuare 226.74) 226.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Extinderea si modernizarea sistemului de alimentare cu apa si canalizare in judetul Timis (proiect Aquatim) HCL 226.74 226.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 B. Lucrări noi 71.10 71.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Timis- localitatea Timisoara HCL 415/2018 71.10 71.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00) Capitolul 81.02 Combustibili si energie 44,856.84 753.89| 7,162.03 4,900.32| 32,040.60 0.00 0.00 81.02.06 Energie termică 44856.84) __753.89| 7,162.03) _4,900.32| 32,040.60 0.00 0.00 B. Lucrări noi 14,856.84 753.89| 7,162.03 4,900.32| 32,040.60 0.00 0.00 Page 7

Buget Local Boala poola DENUMIREA OBIECTIVULUI TOTAL | Cuettuieri | Chertuieri| | externe de 2019 RONI IRINEI Stat neramburs angajament eligibile |neeligibile : subordona abile te o 1=2+3+4+5 2 3 4 5 6 7 Retehnologizarea sistemului centralizat de termoficare din municipiul Timişoara în vederea conformării la normele de protecţia mediului privind emisiile poluante în aer şi pentru creşterea eficienţei în alimentarea cu căldură urbană - Etapa II - POIM HCL 490/2018,HCL489/2018 CEN 44,856.84 753.89| 7,162.03 4,900.32| 32,040.60 0.00 0.00 Capitolul 84.02 Transporturi 217.31 4.35 0.00 28.25 184.71 0.00 0.00 84.02.03 Transport rutier 217.31 4.35 0.00 28.25 184.71 0.00 0.00 84.02.03.02 Transportul în comun 217.31 4.35 0.00 28.25 184.71 0.00 0.00 A. Lucrări în continuare 217.31 4.35 0.00 28.25 184.71 0.00 0.00 "The Role of modal interchange to foster a low-carbon urban mobility" - Match-up, in cadrul Programului INTERREG EUROPE, PGI05382 HCL 342/2018 217.31 4.35 0.00 28.25 184.71 0.00 0.00 DIRECTOR DIRECTIA DEZVOLTARE Magdalena NICOARA / Page 8 CONSILIER Bogdan MI =

Atasament: Anexa_5.pdf

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA SC 2019 - Program Dezvoltare 2019 INVESTIȚII NR.1 cu amendament ANEXAT 8 tb 26/o7.05.209 Anexa la/1 APROBAT, PRIMAR Nicolae ROBU dos? lei SURSE PROPR Credit de TOTAL BUGET HI (ale BUGET DE B NUMIREA OBIECTIVULUI 2019 STAT ÎnSt: LOCAL angajament subordo nate) 0 1=2+3+4 2 3 4 5 TOTAL GENERAL 247,475.32| _35,300.37| 542.10| 211,632.85| 1,560,848.11 LUCRĂRI ÎN CONTINUARE - A 69,072.46| 22,813.78 0.00) _46,258.68 70,131.11 LUCRĂRI NOI - B 53,009.74 2,490.59 0.00) 50,519.15 895,811.50 DOTĂRI INDEPEND. SI ALTE INV. - C 125,393.12| _9,996.00| 542.10) 114,855.02| 594,905.50 TOTAL GENERAL 247,475.32| _35,300.37| 542.10) 211,632.85| 1,560,848.11 din care pe capitole Capitolul 51.02 Autorităţi Executive şi Acţiuni Externe 5,184.42 0.00 0.00 5,184.42 12,501.79 Autorităţi executive 5,184.42 0.00| 0.00) 5,18442| 12501.79 A-Lucrări în continuare 1,990.43 0.00) 000| 1,990.43 1,500.00 Extindere si reabilitare imobil situat pe str. V. Alecsandri nr.l Timisoara HCL 79/2016 1,990.43 0.00 0.00 1,990.43 1,500.00 B. Lucrări noi 200.00 0.00) 0.00 200.00 9,461.79 "Reabilitare faţadă şi înlocuire tâmplărie exterioară la corp clădire Primăria Municipiului Timişoara din B-dul C.D.Loga , nr.1" HCL 113/2019 100.00 0.00 0.00 100.00 8,844.26 Reamenajare camera 30 din cladirea PMT b-dul C.D.Loga nr.l HCL 218/2016 100.00 0.00 0.00 100.00 617.53 C. Dotări independente şi alte investiţii 2,993.99 0.00 0.00 2,993.99 1,540.00 în 2,031.87 0.00| 0.00) 2,031.87 0.00 Dotari Directia Fiscala 276.24 0.00 0.00 276.24 0.00 poti 1,603.63 000| 000| 1.603.63 0.00 Echipament de monitorizare şi măsurare topografică video aeriană tip Dronă 65.00 0.00 0.00 65.00 0.00 Terminal mobil cu localizare prin poziționare globală 87.00 0.00 0.00 87.00 0.00 c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii 962.12 0.00 0.00 962.12 1,540.00 Sistem infogeografic de administrare a PMT (+ registru spatii verzi) 200.00 0.00 0.00 200.00 1,540.00 Page1

DALI+ET+AE+DTAC+P.T. "Reabilitare faţadă şi înlocuire tâmplărie exterioară la corp clădire Primăria Municipiului Timişoara din B- dul C.D.Loga nr.1" 294.53 0.00 0.00 294.53 0.00 ET+DALI „„ Reparații capitale la ansamblul „Primaria Veche” format din imobil inscris in CF nr. 416672 si imobil inscris in CF nr. 419709-C1” 292.74 0.00 0.00 292.74 0.00 DALI+PT+AC Reamenajare camera 30 din cladirea PMT b-dul CD Loga nr 1 24.85 0.00 0.00 24.85 0.00 Documentatie pentru avizare si autorizare ISU a cladirii situate B-dul C. D. Loga nr.1 -PMT 150.00 0.00 0.00 150.00 0.00 Capitolul 61.02. Ordine publică şi siguranța naţională 1,573.27 0.00 0.00| _7,573.27 0.00 61.02.03.Ordine publică 1,5713.27 0.00 0.00 1,573.27 0.00 61-02.03.04 Poliţie locala 3,146.77 0.00| 0.00) _3,146.77 0.00 B. Lucrări noi 1,768.69 0.00) 000| 1,768.69 0.00 Monitorizarea video a unei portiuni a canalului Bega si a unei parti a zonei centrale a municipiului Timisora HCL 707/2018 1,768.69 0.00 0.00 1,768.69 0.00 C. Dotări independente şi alte investiții 1,378.08 0.00 0.00 1,378.08 0.00 b.Dotări independente 703.41 0.00 0.00 703.41 0.00 Dotari 703.41 0.00 0.00 703.41 0.00 Studii şi proiecte 674.67 0.00 0.00 674.67 0.00, SF+PT (inclusiv avize) pentru "Monitorizare video Canal Bega si zone limitrofe" 14743 0.00 0.00 147.43 0.00 DALI pentru Modernizare, extindere cladire si amenajare parcare la sediul Directiei Politiei Locale din str. Avram Imbroane, nr.54, Timisoara 35.70 0.00 0.00 35.70 0.00 Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de fezabilitate,a proiectelor si a altor studii aferente, inclusiv costuri de proiectere si avizare proiect "Sistem de supraveghere video rampe clandestine de deseuri" 491.54 0.00 0.00 491.54 0.00 61.02.05. Protecţie Civilă 4,426.50 0.00 0.00| _4,426.50 0.00, C. Dotări independente şi alte investiţii 4,426.50 0.00 0.00 4,426.50 0.00 b. Dotări independente 4,426.50 0.00 0.00 4,426.50 0.00 ete 4,426.50 000| 000| 4426.50 0.00 Capitolul 65.02 Învățământ 35,171.97| _6,119.95| 9.50) 29,042.52 96,922.09 65.02.03 Învăţământ preşcolar şi primar 1,525.48 0.00 0.00 1,525.48 1,653.04 65.02.03.01. Învățământ preşcolar 1,525.48 0.00 0.00 1,525.48 1,653.04 A. Lucrări în continuare 43.00 0.00 0.00 43.00 0.00 "Extindere in regim P+1E a Gradinitei PP nr.26 - Corp E, F, G" Timisoara, Teiului nr.3 HCL - Taxe ISC 43.00 0.00 0.00 43.00 0.00 B. Lucrări noi 674.50 0.00 0.00 674.50 0.00 Page 2

Reabilitare termica prin montare termosistem pe fatada Gradinitei P.P. 27, str. Brindusei, nr. 15 HCL 114/2015 306.50 0.00 0.00 306.50 0.00 Reabilitare termica prin montare termosistem pe fatada Gradinitei P.P. 11, str. Versului, nr. 2 HCL 113/2015 368.00 0.00 0.00 368.00 0.00 C.Dotări independente şi alte investiţii 807.98 0.00 0.00 807.98 1,653.04 a. Achiziţii imobile 172.70 0.00 0.00 172.70 1,600.00 /Achiziţie imobil din str. Odobescu nr. 56 în care funcţionează Grădiniţa cu program prelungit nr. 14 HCL 172.70 0.00 0.00 172.70 1,600.00 b. Dotări independente 128.70 0.00 0.00 128.70 0.00 Dotari invatamant prescolar 128.70 0.00 0.00 128.70 0.00 c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a 506.58 0.00 0.00 506.58 53.04 Audit Expertiza locala corp vechi+DALI+SF+PT+AC Extindere Gradinita PP33 HCL 299/2017 92.02 0.00 0.00 92.02 0.00 “Expertiza+DALI reabilitare la Gradiniță PP 26 MUNICIPIUL TIMIȘOARA str. Teiului nr.3” Timisoara, jud. Timiş 65.20 0.00 0.00 65.20 0.00 “DALI+PT+DTAC reabilitare la Gradinita PP 5 Municipiul Timisoara, str. Canal Bega nr.1” Timisoara, jud. Timiş 33.00 0.00 0.00 33.00 0.00 "Audit energetic + DALI reabilitare termica corp cladire Gradinita PP nr.6, Timisoara, str. Ismail nr.17 36.10 0.00 0.00 36.10 0.00 „Expertizare+AE + DALI+PT - reabilitare GRĂDINIȚA PP nr.48 MUNICIPIUL TIMIŞOARA, str. Dragasani nr.1, din 32.36 0.00 0.00 32.36 0.00 "Expertiza tehnica, Expertiza PSI (analiza riscului si scenariul de securitate la incendiu) HAE+ DTAC +DALI+ PT intabulare extindere si refunctionalizare cladire gradinita program saptamanal, Timisoara, str. Al. Odobescu nr. 46/A" jud. Timis 81.00 0.00 0.00 81.00 0.00 ET+DALI+PT+DTAC+DDE+CS+AC Reparatii capitale cladiri si inprejmuire pe amplasamentul situat in Timisoara str.Crisan nr.21-23(Gradinita Carla Peltz) 45.00 0.00 0.00 45.00 0.00 Expertizare si reconstituire Carte Tehnica la imobilele apartinand unitatilor de invatamnt prescolar ( Gradinite: PP nr. 22, PP nr. 27, PP nr. 48, PP nr.53) Timisoara 121.90 0.00 0.00 121.90 53.04 65.02.04 Învăţământ secundar 33,646.49 6,119.95 9.50 27,517.04 95,269.05 65.02.04.01 Învăţământ secundar inferior 8,495.60 4,645.59 0.00 3,850.01 611.98 A. Lucrari in continuare 4,435.09 3,300.00 0.00 1,135.09 104.07 Reabilitare Sala Sport Sc. Gen. 18 HCL 12/2015 798.45 0.00 0.00 798.45 0.00 Extindere şcoală cu regim P+2E Şcoala Gimnazială nr.16 , str.Bucureşti nr.11 HCL13/2015, HCL 499/2017 PNDL 3,400.00 3,300.00 0.00 100.00 104.07 Page 3

Reabilitare acoperiş tip șarpantă (corp C2) la Şcoala Gimnazială nr.19, Bv. Cetăţii nr.24 Timişoara HCL 215/2015 236.64 0.00 0.00 236.64 0.00 B. Lucrari noi 2,859.61 1,345.59 0.00 1,514.02 0.00 Realizare mansarda la corpurile existente in regim P+IE si P+2E - etapa I Sc.Gimnaziala (Generala). 25, Timisoara, str. Cosminului 42 HCL 110/2015, HCL 402/2015 HCL 498/2017 PNDL 1,416.00 1,345.59 0.00 70.41 0.00 Reabilitare termica prin montare termosistem pe fatada Scolii Generale nr. 25, str. Cosminului, nr. 42 HCL 109/2015 419.20 0.00 0.00 419.20 0.00 Reabilitare termica prin montare termosistem pe fatada Scolii Generale nr. 24, str. Brandusei nr. 7 HCL 108/2015 540.00 0.00 0.00 540.00 0.00 Reabilitare termica prin montare termosistem pe fatada Scolii Generale nr.2, str. Mures, nr. 8 HCL 112/2015 484.41 0.00 0.00 484.41 0.00 C. Dotări independente şi alte investiţii 1,200.90 0.00 0.00 1,200.90 507.91 a. Achiziţii imobile 83.00 0.00 0.00 83.00 300.00 Achiziţie teren în suprafață de 427 mp, situat în str.Gorniştilor nr.6, în vederea asigurării aceesului în incinta Şcolii gimnazială nr. 27 a maşinilor de pompieri şi a unor utilaje pentru executarea lucrărilor de construcţii 83.00 0.00 0.00 83.00 300.00 b. Dotări independente 165.00 0.00 0.00 165.00 0.00 Dotari invatamant secundar inferior 165.00 0.00 0.00 165.00 0.00 c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente 952.90 0.00 0.00 952.90 207.91 SF+PT Construire corp P+IE la Scoala Gimnaziala nr.13” din Timişoara „str. Muzicescu, nr. 14 81.52 0.00 0.00 81.52 0.00 D.A.L.L.+P.T. Extindere corp cladire C1 Scoala Generala nr.7, str.I.I de la Brad, nr.2, Timisoara 95.00 0.00 0.00 95.00 0.00 „Expertizare+SF+DALI+PT Extindere corp cladire scoala la Scoala Generala nr.27, Aleea Gornistilor, nr.3, Timisoara, jud. Timiş” 192.78 0.00 0.00 192.78 0.00 “ExpertizatDALI reabilitare la Scoala Generala nr. 19 - corp cladire str. Avram Iancu nr. 5” Timisoara, 54.00 0.00 0.00 54.00 0.00 Expertizare si reconstituire Carte Tehnica la imobilele apartinand unitatilor de invatamant secundar inferior ( Scoala Gimnaziala nr.2, Scoala generala nr. 12 „Școala Gimnaziala nr.21, Scoala gimnaziala nr. 24, Scoala generala nr. 27, ) Municipiul Timisoara 504.60 0.00 0.00 504.60 20791 Page 4

SF+DALI construire cladire pentru relocare Centrala termica si modificare instalatii aferente la Scoala Gimnaziala nr. 20, Str. Martir Radu Constantin nr.23 25.00 0.00 0.00 25.00 0.00 65.02.04.02 Învăţământ secundar superior 25,150.89 1,474.36 9.50 23,667.03 94,657.07 A. Lucrări în continuare 992.70 329.36 0.00 663.34 0.00 Reabilitare constructii si instalatii la corp cladie atelier Colegiul Tehnic Regele Ferdinand str.Renasrerii nr.24/A HCL 301/2015 85.04 0.00 0.00 85.04 0.00 Mansardare scoala P.+1E. pentru amenajarea 4 sali de clasa, rezultind P.+1E.+M.la Liceul Vlad Tepes” din Timişoara, str. Surorile Martir Caceu(fosta Negoiu), nr. 47 HCL 400/2015, HCL 243/2017 HCL 156/2018 PNDL 907.66 329.36 0.00 578.30 0.00 B. Lucrări noi 1,564.43 1,145.00 0.00 6,419.43 87,322.90, Construire corp 2 al Liceului Teoretic Nikolaus Lenau pentru Şcoala Gimnazială Nikolaus Lenau, Timişoara, str.Popa Şapcă, nr.5 HCL 398/2015 2,000.00 0.00 0.00 2,000.00 60,204.35 Extindere corp cladire scoala cu corp S(teh) +P+3E Colegiul Tehnic Regele Ferdinand, str. Renasterii nr.24/A HCL 237/2014 500.00 0.00 0.00 500.00 2,507.70 Reabilitare Corp A Lic. W. Shakespeare- acoperis si instalatii corp I. L. Caragiale, nr.6 HCL 299/2015 420.05 0.00 0.00 420.05 0.00 Reabilitare corp cladire scoala D+P+2E din Timisoara, str. Regele Carol nr.1 colt cu str. Dragalina nr.8 (Înlocuire acoperiş nou)- cf. HG 673/2017) la Lic. de Arte Plastice Timişoara" HG 673/2018; HCL 560/2018 2,548.06 1,145.00 0.00 1,403.06 5,000.00 PT + Reabilitare fatade si invelitoare Colegiul LC.Bratianu , P-ţa Huniade nr.2 HCL717/2018 1,596.32 0.00 0.00 1,596.32 12,000.00 Reabilitare corp cladire internat apartinand Liceului Henri Coanda”, din Timisoara, str. Brediceanu nr. 35-39 HCL 584/2018 500.00 0.00 0.00 500.00 7,610.85 C. Dotări independente şi alte investiţii 16,593.76 0.00 9.50 16,584.26 7,334.17 a. Achiziţii imobile 13,343.82 0.00 0.00 13,343.82 6,500.00 Achizitie imobile in care functioneaza Colegiul National Banatean si Liceul Teoretic D. Obradovici , Bv. 16 decembrie 1989 nr.26 HCL 205/2016 12,250.00 0.00 0.00 12,250.00 5,000.00 Achizitie imobil in care functioneaza cantina si spalatoria Colegiului Tehnic de Vest, Bv. 16 Decembrie 1989 nr.30 HCL 390.12 0.00 0.00 390.12 1,500.00 “Spatii modulare de invatamant pentru realizarea a 6 Sali clasa pe amplasamentul Liceului Waldorf, str. Uranus nr.10, Timisoara” jud. Timis 703.70 0.00 0.00 703.70 0.00 Page 5

b. Dotări independente 132.80 0.00 9.50 723.30 0.00 Dotari invatamant secundar superior 732.80 0.00 9.50 723.30 0.00 c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii 2,517.14 0.00 0.00 2,517.14 834.17 “AUDIT ENERGETIC+DALI+PT Reabilitare acoperis si fatade la Colegiul Banatean- corp str. 16 Decembrie nr.4, jud Timis" 63.30 0.00 0.00 63.30 0.00 "Expertiza+ AUDIT ENERGETIC+DALI+PT Refunctionalizare si reabilitare corp ateliere si clase, Lie N. Lenau (fost Colegiul Ion Mincu), Timisoara, str. Ghe, Lazar nr. 20” jud. Timis 90.00 0.00 0.00 90.00 0.00 “ExpertizatAUDIT ENERGETIC+DALI+PT Creşterea eficienţei energetice prin reabilitare termică construcţii şi instalaţii la cladire scoala Lic N. Lenau (fost Colegiul Ion Mincu), Timisoara, str. Ghe, Lazar nr. 22-30” jud. Timis 228.60 0.00 0.00 228.60 0.00 “AUDIT ENERGETIC+DALI+PT Reabilitare acoperis la corp Sala festiva Colegiul C.D. Loga, Timisoara" 55.00 0.00 0.00 55.00 0.00 "SF + PT realizare corp cladire P+1E cu sala sport , bazin de inot si spatii conexe de invatamant la Colegiul Banatean - fosta PP.14", Timisoara” jud. Timis 111.50 0.00 0.00 111.50 0.00 “ SF+PT Construire sala sport la LICEUL TEORETIC "VLAD TEPES", Timisoara” jud. Timis 37.00 0.00 0.00 37.00 100.00 “DALI+PT — realizare instalatie climatizare LICEUL TEORETIC "GRIGORE MOISIL", corp cladire str. Ghirlandei nr.4, Timisoara” jud. Timis 31.32 0.00 0.00 31.32 0.00 „AEtexpertizatDALI+SF+PT+AC Extindere corp cladire C1 (scoala) la Colegiului Economic"FRANCESCO SAVERIO NITTI" Munucipiul Timişoara, Str.Corbului nr.7/C, Timisoara, jud. Timiş” 172.30 0.00 0.00 172.30 0.00 ExpertizatDALI +PT Realizare sarpanta, reabilitare finisaje corp scoala Colegiul [Național de Arta "ION VIDU", Municipiul Timişoara, str. Cluj nr.12 178.40 0.00 0.00 178.40 0.00 “Expertiza+DALI +PT Reabilitare termica corp scoala Colegiul National “Ana Aslan”, Timisoara, B-dul.Revoluţiei,nr.15/ A, jud. Timiş 177.60 0.00 0.00 177.60 0.00 “Expertiza+DALI reabilitare corp cladire internat la Colegiul Tehnic "ELECTROTIMIȘ", Str.Matei Millo nr.2/ a” Timisoara, jud. Timis 120.00 0.00 0.00 120.00 0.00 Page 6

„Expertizare+ DALI+PT reabilitare fatade, acoperis si tamplarie la Liceul Pedagogic" CARMEN SYLVA", B-dul C.D.Loga NR.45, Timisoara, jud. Timiş” 250.00 0.00 0.00 250.00 0.00 Documentatie tehnica pentru conformare in vederea obtinerii autorizatiei de securitate la incendiu la Liceul teoretic Nikolaus Lenau, Timisoara 41.18 0.00 0.00 41.18 0.00 Documentatie tehnica pentru conformare in vederea obtinerii autorizatiei de securitate la incendiu la Colegiul National C.D.Loga 53.32 0.00 0.00 53.32 0.00 D.A.L.I +PT.Reabilitare fatada si sarpanta (toate fatadele) Colegiul I.C.Bratianu , P-ţa Huniade nr.2 43.00 0.00 0.00 43.00 0.00 D.A.L.L+P.T Reabilitare termica cladire internat Liceul Teoretic Bela Bartok 18.32 0.00 0.00 18.32 36.52 Actualizare „D.A.L.I.+P.T. "Reabilitare constructii, instalatii si utilitati clădire Scoala Grup Şcolar "Emanuil Ungureanu" cladire P+2E Piata Huniade nr. 3, Timisoara, judet Timis 85.00 0.00 0.00 85.00 0.00 DALI Creşterea eficienței energetice prin reabilitare termica constructii si instalatii la Colegiul Tehnic "HENRI COANDĂ" str. Brediceanu nr.37 178.38 0.00 0.00 178.38 0.00 DALI Creşterea eficienţei energetice prin reabilitare termica constructii si instalatii Liceul Tehnologic de Industrie Alimentara 108.65 0.00 0.00 108.65 0.00 ET+DALI+PT Reabilitare corp cladire scoala D+P+2E (înlocuire acoperiş nou) din Timisoara, str. Regele Carol nr.11 colt cu str. Dragalina nr.8 122.13 0.00 0.00 122.13 0.00 Expertizare+DALI reabilitare acoperis la Liceul Teoretic J.L.Calderon (corp fosta Scoala Generala nr. 28) str.C. Salceanu, 11” Timisoara 19.50 0.00 0.00 19.50 56.61 „Expertizare + AE + DALI + PT Reabilitare corp cladire internat apartinand Liceului Henri Coanda”, din Timisoara, str. Brediceanu nr. 35 39 159.34 0.00 0.00 159.34 0.00 Expertizare si reconstituire Carte Tehnica la imobilele apartinand unitatilor de invatamant superior: ( Colegiul Tehnic "Electrotimis", Liceul Teoretic "W. SHAKESPEARE", Colegiul Economic "F. S. NITTI"), Timişoara 173.30 0.00 0.00 173.30 641.04 Capitolul 66.02 Sănătate 65,440.47 19,996.00 382.60 45,061.87 98,150.98 66.02.06 Spitale 65,440.47 19,996.00 382.60 45,061.87 98,150.98 A. Lucrări în continuare 27,921.44 10,000.00 0.00 17,921.44 46,341.98 Page 7

Statie de epurare ape uzate, reţele de canalizare de incinta şi lucrări rutiere de incinta la Spitalului de Boli Infectioase si Pneumottiziologie "Victor Babes"HCL 303/25.06.2015 3,400.00 0.00 0.00 3,400.00 0.00 Modernizare staţie de abur la Spitalul de infectioase si pneumoftizologie V.Babeş, str.Ghe.Adam, nr.13 HCL 302/2015 30.05 0.00 0.00 30.05 0.00 Reabilitare imobil Clinica ORL + lift, la Spitalul Clinic Municipal de Urgenta, B-dul Revolutiei nr.6 Timisoara HCL 452/30.10.2015 791.32 0.00 0.00 1791.32 0.00 PT +Executie " Extindere SCMUT cu un corp constructie pentru un nou laborator de Radioterapie si acces principal pentru vizitatori si ambulatoriu" HCL 484/20.12.2017 2,700.07 0.00 0.00 2,700.07 0.00 Extindere Corp B, sectiile chirurgie, prematuri si laborator pneumoftiziologie si reabilitare cladire existenta la Spitalul "Louis Turcanu"din Timisoara „str. I. Nemoianu - Dr. L. Gabor, colţ cu str. Braila HCL 124/2013 21,000.00 10,000.00 0.00 11,000.00 46,341.98 B. Lucrări noi 350.50 0.00 0.00 350.50 40,813.00 "Reabilitare fatada si tamplarie Ambulator Spitalul de Copii, inlocuire elemente de tinichigerie, consolidare elemente de structura, construire scara secundara de evacuare, modificari interioare (necesar flux scara)" la Spitalul clinic de urgenta pentru copii "Louis Turcanu" Timisoara, jud. Timis HCL 330.30 0.00 0.00 330.30 1,609.70 Extindere si modernizare ansamblu construit existent la Spitalul de Boli Infectioase si Pneumoftiziologie dr. V. Babes Timisoara, etapa I - Extindere compartiment de recuperare medicala respiratorie HCL 301/2017 10.00 0.00 0.00 10.00 32,969.30 Refunctionalizare, reabilitare si realizare pasarela circuit septic la corp vechi Spital Louis Turcanu, din Timisoara str. Nemoianu - Dr.Liviu Gabor colt cu str. Braila HCL 300/2017 10.20 0.00 0.00 10.20 6,234.00 C. Dotări independente şi alte investiţii 37,168.53 9,996.00 382.60 26,789.93 10,996.00 b. Dotari independente 34,359.37 9,996.00 382.60 23,980.77 9,996.00 DOTARI Spitalul Clinic de Urgenta pentru copii 'Louis Turcanu" 6,592.10 0.00 251.92 6,340.18 0.00 DOTARI Spitalul Clinic Municipal de Urgenta Timisoara 9,789.70 0.00 130.68 9,659.02 0.00 Dotari Spitalul Clinic Boli Infectioase si Pneumofttiziologie Victor Babes 17,977.57 9,996.00 0.00 7,981.57 9,996.00 Page 8

c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii 2,809.16 0.00 0.00 2,809.16 1,000.00 Documentatie pentru avizare si autorizare ISU la Spitalul V. Babes (Spital V. Babes) 75.00 0.00 0.00 75.00 0.00 Documentatie pentru evaluarea de risc la securitate fizica la Spitalul V. Babes (Spital V. Babes) 14.10 0.00 0.00 14.10 0.00 "Expertiza+ Audit energetic+SF+DALI+PT Extindere si modernizare Spital Clinic Municipal de Urgenta Timisoara, inclusiv parcare subterana” Timisoara, str. Gheorghe Dima nr.5” jud. Timis 650.00 0.00 0.00 650.00 1,000.00 “Expertiza+DALI refunctionalizare si reabilitare corp cladire internat , Timisoara, str. V. Babes nr.22” jud. Timis 86.00 0.00 0.00 86.00 0.00 DALI+PT lucrari de "Reabilitare tablouri electrice si redistribuire putere instalata in tablouri electrice de incinta la imobilele din ansamblul cladirilor Spitalului de boli infectioase "Victor Babes", Timisoara, jud. Timis 21.18 0.00 0.00 21.18 0.00 “Expertiza+AUDIT ENERGETIC+DALI+PT Refunctionalizare si reabilitare corp clinica la Spitalul Municipal, Clinica de Balneologie , Timisoara, str. C.D. Loga nr.42-44” jud. Timis 79.00 0.00 0.00 79.00 0.00 SF Realizare Centrul Oncologic de terapie personalizata "dr.Victor Babes" la Spitalul de boli infectioase Victor Babes, Timisoara 134.75 0.00 0.00 134.75 0.00 DALI+PT+DTAC „Documentatie pentru avizare si autorizare ISU, Refacere retele exterioare si interioare, redimensionare si relocare rezervor apa pentru compartimentele de incendiu din incinta Spitalului clinic de urgenta L. Turcanu, Timisoara - str. I.Nemoianu — Dr. L. Gabor, colţ cu str.Brăila” 100.00 0.00 0.00 100.00 0.00 DALI-PT reparatii capitale corp cantina la Spitalul Clinic de Urgenţe pentru copii "Louis Ţurcanu" din Timişoara 70.30 0.00 0.00 70.30 0.00 Proiect complex de investiţii +PT Extindere si modernizare ansamblu construit existent la Spitalul de Boli Infectioase si Pneumoftiziologie dr. V. Babes Timisoara, etapa I - Extindere compartiment de recuperare medicala respiratorie 73.99 0.00 0.00 13.99 0.00 Page 9

D.A.L.L«Creşterea eficienței energetice prin reabilitare construcții şi instalații la Spitalul clinic nr.4 V.Babeş Timişoara la corpurile C2-7 din CF - respectiv corpurile Administrativ, Laboratoare,Spital Infecţioase | și II şi Spălătorie, Farmacie, Atelier, Centrală Termică” din Timişoara, str. Ghe. Adam, nr. 13 54.74 0.00 0.00 54.74 0.00 Studiu topografic de acces aerian pentru Realizare platforma de aterizare elicopter la Spitalul Clinic de Urgenta pentru copii "Louis Turcanu" Timisoara 160.00 0.00 0.00 160.00 0.00 ET+ audit energetictDALI+SF+PT+DDE Refunctionalizare, reabilitare si realizare pasarela circuit septica la corp vechi Spital Louis Turcanu, din Timisoara str. Nemoianu - Dr.Liviu Gabor colt cu str. Braila 57.32 0.00 0.00 57.32 0.00 SF +PT Maternitate SCMU Timisoara si Corp Administrativ 430.40 0.00 0.00 430.40 0.00 „Proiect complex de investiții (inclusiv ET) + PT (inclusiv DDE) + DTAC + anexe- Extindere, reabilitare, modernizare si echiparea ambulatoriului de specialitate al Clinicii de Recuperare, Medicina Fizica si Balneologie Timisoara din cadrul Spitalului Clinic Municipal de Urgenta Timisoara, prin demolare partiala si extindere orizontala si verticala” 248.00 0.00 0.00 248.00 0.00 Proiect mixt de investitii (inclusiv ET) + PTE (inclusiv DDE) + PAC + anexe — “Reabilitarea, extinderea și dotarea infrastructurii /Ambulatoriului O.R.L. din cadrul Spitalului Clinic Municipal de Urgență" 74.38 0.00 0.00 74.38 0.00 SF+PT Centrul de terapii cu fascicole de protoni Timisoara (Proton Therapy Center Timisoara-PTCT) 480.00 0.00 0.00 480.00 0.00 Capitolul 67.02 Cultură, recreere şi religie 21,278.17 0.00 150.00 21,128.17 71,684.54, 67.02.03.04 Instituţii publice de spectacole şi concerte 5,222.21 0.00 150.00 5,072.21 37,472.06 A. Lucrări în continuare 1,025.37 0.00 0.00 1,025.37 4,227.43 Refunctionalizarea cladirilor ce apartin Palatului Culturii, Piata Victoriei HCL 286/2008 1,025.37 0.00 0.00 1,025.37 4,227.43 B. Lucrări noi 674.32 0.00 0.00 674.32 31,166.20 PT+Executie "Reabilitarea scenei de spectacole din Parcul Rozelor " HCL 64.32 0.00 0.00 64.32 500.00 Refunctionalizare cladire din functiunea de spital de dermatologie in cladire cu functiunea de spatiu multicultural HCL 403/2015,HCL 201/2016 600.00 0.00 0.00 600.00 23,717.55 Page 10

Reabilitare termica si reamenajare partiala nivel parter corpuri Al, A2 si B ale Palatului Culturii HCL 585/2018 10.00 0.00 0.00 10.00 6,948.65 C. Dotări independente şi alte investiții 3,522.52 0.00 150.00 3,372.52 2078.43 b. Dotări independente 1,034.53 0.00 150.00 884.53 0.00 Dotări Teatrul German 145.82 0.00 0.00 145.82 0.00 Dotari Teatrul Maghiar 201.70 0.00 0.00 201.70 0.00 Dotari Filarmonica 687.01 0.00 150.00 537.01 0.00 c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii 2,487.99 0.00 0.00 2,487.99 2,078.43 DALI+PT Reabilitare termica si reamenajare partiala nivel parter corpuri Al, A2 si B ale Palatului Culturii 160.08 0.00 0.00 160.08 0.00 DALI +PT Refunctionalizarea fostelor ateliere scoala ale Colegiului Tehnic I.C.Bratianu (fost MIU), cu spatii de creatie pentru Teatrul German de Stat Timisoara 133.88 0.00 0.00 133.88 0.00 DALI + PT corp D in vederea refunctionalizarii si schimbarii destinatiei din functiune de spital in cladire cu functiune de spatiu multicultural 53.17 0.00 0.00 53.17 0.00 DALT+PT Reabilitare si refunctionalizare imobil Filarmonica Banatul , str. CD Loga nr.2, Timisoara 400.00 0.00 0.00 400.00 100.00 Expertiza / Documentatie pentru obtinerea avizului de securitate la incendiu pentru cladirile ce apartin Palatului Culturii 60.00 0.00 0.00 60.00 0.00 Consultanta / DALI+PT Refunctionalizare imobil pentru Centru Cultural”Turnul de apa” Iosefin, str. Gh.Baritiu HCL 563/2018 277.10 0.00 0.00 277.10 0.00 DALI+PT Reabilitare imobil Cinematograful Timis, Piata Victoriei, nr.7( fost Bulev.30 Decembrie,nr.7) Timisoara 417.61 0.00 0.00 417.61 0.00 DALT+PT Reabilitare imobil Cinematograful Dacia, str. Burebista „nr.7, Timisoara 104.00 0.00 0.00 104.00 0.00 DALI+PT Reabilitare imobil Cinematograful Victoria, str. C.Porumbescu nr.2, P-ta N.Balcescu nr.7-8, Timisoara 125.00 0.00 0.00 125.00 0.00 DALI+PT Reabilitare imobil Cinematograful Fratelia, str. Izlaz nr.40,Timisoara in centru cultural multifunctional 71.83 0.00 0.00 71.83 0.00 Consultanta + DALI+PT "Centru pentru Arta, Tehnologie şi Experiment, MultipleXity", în Timişoara 610.32 0.00 0.00 610.32 0.00 Page 11

DALI+PT Reabilitarea Corpului vechi din imobilul Palatul Culturii, str. Alba Iulia nr.2 10.00 0.00 0.00 10.00 1,387.00 DALI+PT Consolidare, conservare si refunctionalizare -Sala de spectacole Sinagoga Fabric, Timisoara 10.00 0.00 0.00 10.00 591.43 DALI+PT Conservare si punere in siguranta a balconului de la etajul 1, str. Alba Iulia-Palatul Culturii-Teatrul Maghiar 33.58 0.00 0.00 33.58 0.00 DALI "Reabilitarea scenei de spectacole din Parcul Rozelor " 15.83 0.00| 0.00 15.83 0.00 DALI +PT Reabilitare constructii si instalatii la Galeria Heli -ta Victoriei nr. aleria Helios, P-ta Victoriei nr.6 5.59 0.00 0.00 5.59 0.00 67.02.03.30 Alte servicii culturale 479.00 0.00 0.00 479.00 0.00 C. Dotări independente şi alte investiţii 479.00 0.00 0.00 479.00 0.00 b. Dotari 479.00 0.00 0.00 479.00 0.00, Realizare replica din bronz " Bust E. Ungureanu" si amplasarea lui pe soclul din Piata Huniade nr.3 Timisoara 50.00 0.00 0.00 50.00 0.00 SF+PT + Executie Monument al Revolutiei din Decembrie 1989 -Timisoara 429.00 0.00 0.00 429.00 0.00 67.02.0501 Sport 5,608.44 0.00) 000| 5,60844| 35,264.50 A. Lucrări în continuare 1,500.00 0.00) __0.00| _1,500.00 12,410.93 Sala Polivalenta Universitatea Politehnica 2500 locuri, str.Dr.Podeanu,nr.4 cofinantare UPT HCL nr.134/14.03.2013 HCL nn HOL ur 1,500.00 0.00| 000| 1,500.00| 12410.93 B. Lucrări noi 2,108.63 0.00 0.00 2,108.63 22,566.21 Complex sportiv zona Lipovei (bazin de înot acoperit , bazin in aer liber, teren de tenis, teren multifunctional, alte amenajari exterioare), str. Verde, Silistra-zona Lipovei HCL SIRE 2.093.00 000| 000| 2.093.00| 22279.00 PT+Executie Sistem de iluminat cu LED Sala "Constantin Jude” HCL 15.63 0.00) 0.00 15.63 28721 C. Dotări independente şi alte investitii 1999.81 0.00 0.00 1999.81 287.36 999. , Ă 999. c. Studii şi proiecte 1,068.79 0.00 0.00 1,068.79 287.36 SF+PT Complex sportiv zona Lipovei (bazin de înot acoperit , bazin in aer liber, teren de tenis, teren multifunctional,alte amenajariexterioare) str. Verde, Silistra-zona Lipovei 84.35 0.00 0.00 84.35 34.15 SF+ PT Zona sportiva si de agrement Calea Buziasului: bazin de înot acoperit , bazin in aer liber, teren rugby/fotbal, tribune , alte amenajari exterioare, str. N.D. Cocea, str. Legumiculturii, str. Recoltei 286.79 0.00 0.00 286.79 70.21 Page 12

SF+PT Zona sportiva si de agrement Calea Sagului (bazin de înot acoperit , bazin in aer liber, teren de tenis,alte amenajari exterioare), str. P.Constantinescu, Alee Dedeman 228.60 0.00 0.00 228.60 25.40 SF + PT Bază sportivă de antrenament - zona Stadion-str.Cerna, Timişoara” so 5.00 0.06 80.00 5.00 DALI Sistem de iluminat cu LED Sala Constantin Jude 13.09 000| 0.00 13.09 0.00 Expertizare si reconstituire documentatii Carte Tehnica la Sala Polivalenta "Constantin Jude" (Olimpia),Aleea FC Ripensia nr.11 101.46 0.00 0.00 10146 0.00 Documentatie pentru avizare si autorizare siguranta la incendii la Sala Polivalenta "Constantin Jude"(Olimpia) , Aleea FC Ripensia nr.1 1 91.50 0.00 0.00 91.50 0.00 SF Amenajare terenuri de sport multifunctionale de minifotbal / baschet/handbal 80.00 0.00 0.00 80.00 0.00 DALT+PT Reabilitare loc de joaca cu teren betonat existent in loc de joaca cu suprafata sintetica teren baschet/streetball- in incinta Parcului Fratii Constantin, str. Uzinei 35.00 0.00 0.00 35.00 0.00 DALI+PT Reabilitare Baza sportiva -Stadion usb sti. Pictor Atari, SEI 68.00 000| 0.00 68.00 157.60 b. Dotări independente 931.02 0.00 0.00 931.02 0.00 Dotari Sala Polivalenta "Constantin Jude”: 151.87 0.00 0.00 151.87 0.00 Dotari echipamente Complex Sportiv Bega 280.80 0.00 0.00 280.80 0.00 Dotari Stadion rugby str. Pictor Aman nr.11 458.00 5.00 0.00 458.00 5.0 Dotari pentru Baza Sportiva Adrian Stoicov 40.35 0.00 0.00 4035 0.00 67.02.05.03 Întreţinere grădini parcuri zone verzi, baze sportive şi de agrement 9,904.25 0.00) 0.00) 9,90425 4,150.00 A. Lucrări în continuare 3,222.76 0.00) 0.00) _3,222.76 0.00 Reconstrucţia ecologica a bălții de pe strada Lămâiţei HCL 260/29.06.2010 6.55 0.00 0.00 6.55 0.00 Modernizarea Parcului Scudier ( Central) HCL 291/2015 3,185.26 0.00 0.00 3,185.26 0.00 Modernizarea Parcului Alpinet HCL 464/2010 30.95 0.00 0.00 30.95 0.00 E. Lucrări noi 6210.24 0.00) 000| 6210.24 4,000.00 Amenajare pista skateboard in Parcul Central din Municipiul Timisoara HCL 404/2014, HCL 317/2018 2,448.79 0.00 0.00 2,448.79 0.00 Modernizarea Parcului Cetăţii (Civic) HCL 78/2016 3,761.45 000| 000| 3,761.45 4,000.00 C. Dotări independente şi alte investiții 471.25 0.00 0.00 471.25 150.00 Page 13

c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii 471.25 0.00 0.00 471.25 150.00 SF+PT +CS+DE+DTAC Amenajare loc de joaca si zona verde adiacenta str. Paul Constantinescu 59.50 0.00 0.00 59.50 0.00 Studiu de fezabilitate privind investiţia Exproprierea si amenajarea spațiului verde de pe strada Kiriac 53.55 0.00 0.00 53.55 0.00 Studiu de fezabilitate privind investiția Exproprierea si amenajarea spațiului verde de pe strada Verde 71.35 0.00 0.00 11.35 0.00 DALI+PT+CS+DE+DTAC+ verificator proiecte, Modernizarea Scuarului Piata Crucii 39.27 0.00 0.00 39.27 0.00 DALI+PT+CS+DE+DTAC Modernizarea parcului Scudier (Central), HCL 291/2015 2.98 0.00 0.00 2.98 0.00 DALI +PT+CS+DE+DTAC Modernizare Parcul Cetăţii (Civic) 3.81 0.00 0.00 3.81 0.00 DALI+PT+CS+DE+DTAC+ verificator proiecte , Modernizarea Parcului Copiilor Ion Creanga 124.95 0.00 0.00 124.95 0.00 Studiul de fezabilitate „Amenajare habitate feline mari (lei şi tigrii) la Grădina Zoologică Timişoara” 48.20 0.00 0.00 48.20 0.00 SF Amenajare teren (parc, parcare) Str Paul Constantinescu colt cu Str Dreptatea 50.00 0.00 0.00 50.00 150.00 Studiu - "Amenajament Silvic" 11.64 0.00 0.00 11.64 0.00 67.02.06 Servicii religioase 64.27 0.00 0.00 64.27 797.98 B. Lucrări noi 10.00 0.00 0.00 10.00 797.98 PT+ Reabilitare instalatie termica interioara si realizare punct termic la imobilul Biserica Millennium, Piata Romanilor,nr.3 „Timisoara HCL 10.00 0.00 0.00 10.00 797.98 C. Dotări independente şi alte investiţii 54.27 0.00 0.00 54.27 0.00 b. Dotări independente 22.27 0.00 0.00 22.27 0.00 Bust Ion Oprea primul proptop roman 2227 0.00 0.00 22.27 0.00 c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii 32.00 0.00 0.00 32.00 0.00 DALI+PT Reabililitare instalatie termica interioara si realizare punct termic la imobilul Biserica Millennium Piata Romanilor nr.2, Timisoara 32.00 0.00 0.00 32.00 0.00 Capitolul 68.02 Asigurări şi Asistenţa Socială 1,667.16 0.00 0.00 1,667.16 0.00 68.02.04 Asistenta acordata persoanelor in vârstă 336.00 0.00 0.00 336.00 0.00 C. Dotări independente şi alte investiţii 336.00 0.00 0.00 336.00 0.00 Page 14

b. Dotări independente 240.00 0.00 0.00 240.00 0.00 Dotari pentru persoane vârstnice 240.00 0.00 0.00 240.00 0.00 c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii 96.00 0.00 0.00 96.00 0.00 Documentaţie pentru avizare şi autorizare ISU - Bdul. Dragalina nr. 38-42 DASMTM 48.00 0.00 0.00 48.00 0.00 Documentație pentru avizare şi autorizare ISU - str. Sever Bocu nr. 44A DASMTM 48.00 0.00 0.00 48.00 0.00 68.02.05 Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati 45.00 0.00 0.00 45.00 0.00 68.02.05.02 Asistenta sociala in caz de invaliditati 45.00 0.00 0.00 45.00 0.00 C. Dotări independente şi alte investiții 45.00 0.00 0.00 45.00 0.00 Dotări independente 45.00 0.00) 0.00 45.00 0.00 Dotări Servicii pentru persoane cu dizabilitati 45.00 0.00 0.00 45.00 0.00 68.02.06 Asistenta sociala pentru familie si copii 26.78 0.00 0.00 26.78 0.00 C. Dotări independente şi alte investiţii 26.78 0.00 0.00 26.78 0.00 Dotări independente 26.78 0.00 0.00 26.78 0.00 Dotari Servicii pentru copii si familie 16.78 5.00 0.00 2678 5.00 602. 1 Creşe 664.17 0.00) 0.00 664.17 0.00 C. Dotări independente şi alte investiţii 664.17 0.00 0.00 664.17 0.00 b. Dotări independente 86.00 0.00 0.00 86.00 0.00, Dotari creşe 86.00 0.00) 0.00 86.00 0.00 c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii 578.17 0.00 0.00 578.17 0.00 SF+PT (incusiv verificare) Constructie clădire destinaţia ă, str. Cocea Di LUA 148.78 0.00) 0.00 148.78 0.00 SF+PT(incusiv verificare) Constructie clădire cu destinaţia creşă, Zona de Nord 148.78 0.00 0.00 148.78 0.00 SF + PT (incusiv verificare) „Construcţia si echiparea infrastructurii pentru educatie timpurie anteprescolară în Municipiul Timisoara — Calea Bogdăneştilor” 130.61 0.00 0.00 130.61 0.00 DALI+PT Reabilitare si extindere pe vericala P+IE a imobilului situat in str. Brediceanu nr.37A si refunctionalizare in creșă 100.00 0.00 0.00 100.00 0.00 Documentatie pentru avizare si autorizare ISU si sisteme antiincendiu la creşe 50.00 0.00 0.00 50.00 0.00 68.02.15 Prevenire excluderii sociale 595.21 0.00 0.00 595.21 0.00 68.02.15.01 Ajutor social 595.21 0.00| 0.00 595.21 0.00 Page 15

C. Dotări independente şi alte investiţii 595,21 0.00 0.00 595.21 0.00 b. Dotări independente 284.26 0.00 0.00 284.26 0.00 Dotări Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Timisoara 28426 0.00| 0.00 284.26 0.00 c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii 310.95 0.00| 0.00 310.95 0.00 SF+PT " Centru Multifunctional Kuncz" 143.50 0.00 0.00 143.50 0.00 SF+PT " Regenerare fizică, economică şi socială a zonei urbane marginalizate din cartierul Ronaţ Timişoara" 106.99 at 0.00 106.59 0.00 SF+PT Regenerare fizica, economica si sociala a zonei urbane marginalizate str. Polonă din cartierul Freidorf Timşoara 60.46 0.00 0.00 60.46 0.00 Capitolul 70.02 Locuinte , servicii si dezvoltare publica 10,869.16 0.00 0.00 10,869.16 72,666.70 70.02.03 Locuinţe 4241.39 0.00| _0.00| 4241.39 46,546.70 70.02.03.01 Dezvoltarea sistemului de locuinţe 4,241.39 0.00 0.00) _4,241.39 46,546.70 A-.Lucrări în continuare 852.37 0.00 0.00 852.37 2.046.70 Reabilitare cladiri istorice In Municipiul Timisoara - Lucrări exterioare de reabilitare a clădirii şi a spaţiilor adiacente clădirii Liceului Nikolaus Lenau, str Ghe. Lazar, Timişoara" HCLA414/2009 HCL 74/2016 141.00 0.00| 0.00 141.00 2,046.70 Reabilitare termica imobil Calea Sagului nr.31- 33 HCL 145 /31.10.2016 711.37 0.00 0.00 711.37 0.00 B. Lucrări noi 2,500.00 0.00| 0.00) 2,500.00 44,500.00 Reabilitare clădiri istorice - proprietate privată prin Programul de sprijin financiar al Consiliului Local Timişoara, aprobat prin HCL 158/.2016 2,500.00 0.00 0.00 2,500.00 44,500.00 C. Dotări independente şi alte investiţii 389.02 0.00 0.00 889.02 0.00 c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente 839.02 0.00 0.00 889.02 0.00 DALI+PT Reabilitare şi faţade imobil Str.Ștefan Cel Mare nr.30 60.00 0.00 0.00 60.00 0.00 DALI+PT Reabilitare şi fațade imobil Str.Ştefan Cel Mare nr.32 60.00 0.00 0.00 60.00 0.00 DALT+PT Reabilitare şi faţade imobil Str.Ştefan Cel Mare nr.34 80.00 0.00 0.00 80.00 0.00 DALT+PT reabilitare imobil Str.Deliblata nr.3 165.00 0.00 0.00 165.00 0.00 Studiu privind evaluarea vulnerabilitatii cladirilor istorice in caz de seism 150.00 0.00 0.00 150.00 0.00 Page 16

Studiu privind parametrii de calitate a mediului urban 150.00 0.00 0.00 150.00 0.00 ET+DALI+PT +AUDIT +Consultanta pentru reabilitare termica blocuri de locuinte din Municipiul Timisoara POR 2014-2020 224.02 0.00 0.00 224.02 0.00 70.02.05 Alimentări cu apă şi amenajări hidrotehnice 4,635.00 0.00 0.00 4,635.00 22,350.00 70.02.05.01 Alimentări cu apă 4,635.00 0.00| 000| 4,635.00 22,350.00 A. Lucrări în continuare 1,190.00 0.00| 0.00) _1,190.00 0.00 Alimentare cu apa industriala prin foraje puiet BL 410.00 000| 000) 410.00 0.00 PT+ Fantana ornamentala DACIA HCL 411/31.10.17 780.00 0.00 0.00 780.00 0.00 B. Lucrări noi 3,168.00 0.00) __0.00| 3,168.00 22,350.00 PT+ Fantana Ornamentala cu Pesti HCL 192/2018 724.00 0.00| 0.00 724.00 0.00 Executie podet canal desecare CCP263 str. D. Dinicu HCL 437/21.11.17 274.00 0.00 0.00 274.00 0.00 Executie podet canal desecare CCP263 str. Neajlov HCL 438/21.11.17 274.00 0.00] 0.00 274.00 0.00 Executie podet canal desecare CCP263 str. N. Stoica de Hateg HCL 436/21.11.17 276.00 0.00 0.00 276.00 0.00 Executie Fantani publice forate in municipiul Timisoara HCL605/16.11.2018 970.00 000| 000 970.00 0.00 PT+Executie Fantana Ornamentala Piata lia tau 50.00 0.00| 0.00 50.00 950.00 PT+Executie Fantana Ornamentala Galeria 1 HCL 50.00 0.00 0.00 50.00 450.00 PT+Executie Fantana Ornamentala Calea Lipovei HCL 50.00 0.00 0.00 50.00 450.00 PT+Executie Fantana Ornamentala Selgros HCL 50.00 0.00 0.00 50.00 850.00 PT+Executie Fantana Ornamentala Piata Iuliu Maniu HCL 50.00 0.00 0.00 50.00 600.00 PT+Executie Fantana Ornamentala Praktiker HCL 50.00 0.00 0.00 50.00 600.00 PT+Executie Fantana ornamentala zona Michelangelo HCL 50.00 0.00 0.00 50.00 450.00 PT+Executie Fantana ornamentala muzicala in municipiul Timisoara HCL 300.00 0.00 0.00 300.00 18,000.00 C. Dotări independente şi alte investiții 277.00 0.00 0.00 277.00 0.00 c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii 277.00 0.00 0.00 277.00 0.00 SF Fantana ornamentala muzicala in Municipiul Timisoara 60.00 0.00 0.00 60.00 0.00 SF Fantana ornamentala Michelangelo 8.00 0.00 0.00 8.00 0.00 Page 17

SF+PT+DDE — Construire 3 fântâni apă potabilă str. Munteniei (colt cu str. M. Cernaianu), str. Cerna (Stadion, Negoiu, V. Parvan) , str Răscoala 1907 (colt cu str. Romaniei) 75.00 0.00 0.00 73.00 0.00 SF +PT Executie de fantani publice forate in Mun, Timisoara 40.00 0.00| 0.00 40.00 0.00 SF Executie Fantana Ornamentala P-ta Balcescu 12.00 0.00 0.00 12.00 0.00 SF- Fantana Ornamentala Galeria 1 800 000 ont sia si SF- Fantana Ornamentala Calea Lipovei 800 0.00 BOU 500 5.00 SF- Fantana Ornamentala Selgros 8.00 0.00 0.00 8.00 0.00 SF- Fantana Ornamentala Piata Iuliu Maniu 8.00 0.00 0.00 8.00 0.00 SF- Fantana Ornamentala Praktiker 8.00 0.00 0.00 8.00 0.00 SF+PT Executie podet canal desecare CCP263 str. D. Dinicu 14.00 0.00 0.00 14.00 0.00 SF+PT Executie podet canal desecare CCP 263 str. Neajlov 14.00 0.00 0.00 14.00 0.00 SF+PT Executie podet canal desecare CCP 263 str. N. Stoica de Hateg 14.00 0.00 0.00 14.00 0.00 70.02.06. Iluminat public şi electrificări 690.56 0.00 0.00 690.56 3500.00 Ă , „500. B. Lucrări noi 312.57 0.00) 0.00 312.57 3,500.00 PT + Executie lucrari extindere iluminat public în Parcul Botanic HCL 470/2018 312.57 0.00 0.00 312.57 3,500.00 C. Dotări independente şi alte investiţii 377.99 0.00 0.00 377.99 0.00 Studii şi proiecte 377.99 0.00 0.00 377.99 0.00 Studiu de fezabilitate privind extinderea ilumintului public în Parcul Botanic 833 0.00 0.00 833 0.00 SF - Extindere iluminat public în parcare Calea Buziaşului - str. Siemens 39.87 000| 0.00 39.87 0.00 SF - Extindere iluminat public zona Calea Ategului Est 26.78 000| 0.00 26.78 0.00 SF- Extindere iluminat public str. Drubeta nr. 97 (parcare în spatele blocului) str.Iosif Sarbu 14.53 0.00 0.00 14.53 0.00 SF - Extindere iluminat public în sectorul cuprins între str. Constructorilor şi str. Măcin 26.13 0.00 0.00 26.13 0.00 SF - Extindere iluminat public pe str. Grigore Alexandrescu porţiunea cuprinsă între Calea Torontalului și Aleea Viilor 20.74 0.00 0.00 20.74 0.00 SF - Extinderea iluminatului public pe str.de legătură cuprinsă între Blv.dr.I.Bulbuca până la str. Prof.dr. A Păunescu Podeanu 17.98 0.00 0.00 17.98 0.00 Page 18

SF - Reîntregiri rețele de iluminat public în zona de nord a municipiului Timişoara 33.45 0.00 0.00 33.45 0.00 SF - Reîntregiri rețele de iluminat public în zona de sud a municipiului Timişoara 33.45 0.00 0.00 33.45 0.00 SF - Modernizare iluminat public Blv. Take enescu 47.36 0.00 0.00 47.36 0.00 SF - Modernizare iluminat public Blv. Simion ii ii 41.72 0.00| 0.00 41.72 0.00 SF - Modernizare iluminat public blv. 67.65 000| 0.00 67.65 0.00 70.02.50 Alte servicii în domeniile locuinţelor, serviciilor şi dezvoltării comunale 1,302.21 0.00 0.00 1,302.21 270.00 B. Lucrări noi 40.00 0.00 0.00 40.00 0.00 PT+Executie Protectie Minaret Piata Sf. Gheorghe Timisoara HCL 40.00 0.00 0.00 40.00 0.00 .D i ind i altei iții C-Dotări independente și alte investiții 1,262.21 0.00) 0.00) 1262.21 270.00 c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente 1,262.21 0.00 000| 1262.21 270.00 Elaborare studii de urbanism (PUZ, PUD, ) 300.00 0.00 0.00 300.00 0.00 PUZ in vederea construirii de locuinte de catre ANL pe terenul situat in Calea Aradului colt cu Grigore Alexandrescu 150.00 0.00 0.00 150.00 132.00 PUZ in vederea construirii de locuinte de catre ANL pe terenul din Timisoara (CF 446813) 50.40 0.00 0.00 50.40 138.00 Actualizare harta strategica de zgomot 64.26 0.00 0.00 6426 0.00 Revizuire Planuri de acţiune pentru prevenirea și reducerea zgomotului ambiant 65.45 0.00 0.00 65.45 0.00 Expertiza, DALI +PT Reabilitare Ceas Floral situat in zona centrala a Timisoarei 17.90 0.00 0.00 17.90 0.00 Plan Urbanistic General - municipiul Timisoara (PUG) + documentatii pentru elaborare si AVI 614.20 0.00 0.00 614.20 0.00 Capitolul 74.02 Protecţia mediului 363.29 0.00 0.00 363.29 200.00 74.02.03 Reducerea si controlul poluarii 144.59 0.00 0.00 144.59 0.00 C. Dotări independente şi alte investiţii 144.59 0.00 0.00 144.59 0.00 c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii 144.59 0.00 0.00 144,59 0.00 Sudiu privind Planul de calitate a aerului pentru aglomerarea Timișoara 144.59 000| 0.00 144.59 0.00 74.02.05 Salubritate şi gestiunea deşeurilor 218.70 0.00 0.00 218.70 200.00 C. Dotări independente şi alte investiţii 218.70 0.00 0.00 218.70 200.00 Studii şi proiecte 218.70 0.00 0.00 218.70 200.00 Page 19

DALI+PT Retehnologizare si modernizare statie de sortarea deseuri din Municipiul Timisoara, str. Mile Carpenisan nr.3 218.70 0.00 0.00 218.70 200.00 Capitolul 81.02 Combustibili si energie 26,671.78 0.00 0.00 26,671.78 0.00 81.02.06 Energie termică 26,671.78 0.00 0.00 26,671.78 0.00 A. Lucrări în continuare 5,181.58 0.00 0.00 5,181.58 0.00 Retehnologizarea centralelor termice de cartier prin instalarea unor unitati de cogenerare cu motoare termice- CT Dunarea HCL 556/2006 HCL 92/2017 366.54 0.00 0.00 366.54 0.00 PT+ Executie lucrari privind maximizarea puterii termice livrate din CET Sud, în reţeaua de transport , prin funcţionarea interconectată cu CET Centru HCL 263/2016 4,143.00 0.00 0.00 4,143.00 0.00 PT+ Executie lucrari privind Eficientizarea producerii de energie termică la CET Freidorf prin folosirea resurselor regenerabile HCL 91/2017 672.04 0.00 0.00 672.04 0.00 C. Dotări independente şi alte investiţii 21,490.20 0.00 0.00 21,490.20 0.00 Studii şi proiecte 490.20 0.00 0.00 490.20 0.00 Consultanta intocmire Program de imbunatatire a eficientei energetice in municipiul Timisoara 0.00 0.00 43.90 0.00 Asistenta tehnica pentru intocmirea unei noi cereri de finantare pentru proiectul "Retehnologizarea sistemului centralizat de termoficare din Municipiul Timişoara in vederea conformarii la normele de protectia mediului privind emisiile poluante in aer si pentru cresterea eficientei in alimentarea cu caldura urbana" etapa III 160.65 0.00 0.00 160.65 0.00 Asistenta tehnica pentru intocmirea unei noi cereri de finantare pentru proiectul "Realizarea unei noi instalatii de cogenerare care sa produca energie termica si electrica prin arderea biomasei, cu o putere termica instalata de 15 MW" 160.65 0.00 0.00 160.65 0.00 Consultanţă privind revizuirea/actualizarea cererii de finantare si a documentaţiilor de atribuire a contractelor de achizitie publica aferente proiectului — Retehnologizarea sistemului centralizat de termoficare în Municipiul Timişoara — etapa II-a. 125.00 0.00 0.00 125.00 0.00 e. Alte cheltuieli asimilate investitiilor 21,000.00 0.00 0.00 21,000.00 0.00 Majorare capital social SC Colterm SA HCL 202/2016 21,000.00 0.00 0.00 21,000.00 0.00 Capitolul 84.02 Transporturi 13,255.63 9,184.42 0.00 64,071.21 1,202,722.01 84.02.03 Transport rutier 13,255.63 9,184.42 0.00 64,071.21 1,202,722.01 84.02.03.02 Transportul în comun 22,742.06 0.00 0.00 22,742.06 873,538.56 B. Lucrări noi 630.40 0.00 0.00 630.40 303,936.06 Page 20

PT+execuţie Cl0.Linie noua de tramvai: Solventul - Gara de Nord HCL476/2009 HCL 186/2016 HCL 91/2019, HCL 108/2019 469.00 0.00 0.00 469.00 81,831.00 Proiect C4 Reabilitarea liniilor de tramvai şi modernizarea tramelor stradale în municipiul Timişoara, traseul 5, C. Bogdanestilor HCL 186/2016 HCL 472/2009, HCL 636/2018 61.40 0.00 0.00 61.40 149.355.06 C3.Reabilitarea liniilor de tramvai si modernizarea tramelor stradale in municipiul Timisoara, traseul 4, B-dul Cetatii HCL 186/2016, HCL 476/2009, HCL 100.00 0.00 0.00 100.00 72,750.00 C. Dotări independente şi alte investiţii 22,111.66 0.00 0.00 22,111.66 569,602.50 b.Dotări independente 21,403.14 0.00 0.00| _21,403.14 569,602.50 Maşini, echipamente si mijloace de transport 21,403.14 0.00 0.00) 21.403.14 569.602.50 403. Ă 403. „602. îli i L 328/201 Rorer GHICI 3080 14,241.68 000| 0.00) 14,241.68 0.00 Achiziţie autobuze de capacitate mică (20 buc.) + autocar 4,690.96 0.00 0.00 4,690.96 0.00 M7a.Innoirea flotei de tramvaie HCL 186/2016, HCL475/2018 HCL 488/2017, HCL 475/2018 1,097.50 0.00 0.00 1,097.50 558,902.50 Achiziție ambarcatiune 233.00 0.00) 0.00 233.00 0.00 Sistem proiectie holografica Poarta Cetatii 140.00 0.00 0.00 140.00 700.00 Achizitie de mijloace detransport public autobuze electrice (statie de transformare depou Dambovita, racordare statiide inacrcare rapida, statii de incarcare lenta) 1,000.00 0.00 0.00| 1,000.00 10,000.00 c, Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii 708.52 0.00 0.00 708.52 0.00 Studii si proiecte 708.52 0.00 0.00 708.52 0.00 PT M4 Amenajare Institut de cercetări în sisteme inteligente de transport (IC-ITS) HCL 224/2016 HCL 293.52 0.00 0.00 293.52 0.00 SF+PT - Amenajare centru administrativ, spații întreținere şi depozitare, piste pentru "Atelier biciclete STP Timişoara", situat în str. Gării, nr. 17 170.00 0.00 0.00 170.00 0.00 SPF Amenajare autostrada pentru biciclete in Municipiul Timisoara, pe relatia E-V, respectiv pe relatia N-S 100.00 0.00 0.00 100.00 0.00 SPF privind realizarea unui sistem de transport in comun de tip metrou 145.00 0.00| 0.00 145.00 0.00 84.02.03.01 Drumuri si poduri 19,271.96| _9,184.42 0.00| _10,087.54 159,200.00 A. Lucrări în continuare 13,060.01 9,184.42 0.00 3,875.59 0.00 Reabilitare Podul Eroilor HCL 345/.2015 PNDL 4,426.93 2,968.13 0.00 1,458.80 0.00 Reabilitare Podul Ștefan cel Mare ( General lon Dragalina) HCL 346/.2015 PNDL 828131| 6,216.29 0.00) 2,065.02 0.00 Pasaj Popa Sapca HCL 604/2014 35177 000| 0.00 35177 0.00 Page 21

B. Lucrări noi 5,485.85 0.00 0.00| __5,485.85| 159,200.00 Construire Pod peste Bega - str. Jiul HCL 845/2018 2,494.00 0.00 0.00 2,494.00 20,000.00 Reabilitare Podul Mihai Viteazu (Tinereţii) HCL 100.00 0.00 0.00 100.00 11,900.00 Reabilitare Podul Iuliu Maniu (Muncii) HCL 100.00 0.00 0.00 100.00 5,900.00 Pasaj inferior Solventul HCL 581/2013 2791.85 0.00 0.00 2791.85 121,400.00 C. Dotări independente şi alte investiţii 726.10 0.00 0.00 726.10 0.00 c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii 726.10 0.00 0.00 726.10 0.00, SF+PT Construire Pod peste Bega - str. Jiul 109.71 0.00 0.00 109.71 0.00 Actualizare SF+PT Pasaj Inferior Solventul 50.00 0.00 0.00 50.00 0.00 SF+PT Pasarelă Indrăgostiților ( Parcul Copiilor) 75.00 0.00 0.00 13.00 0.00 DALI+PT Reabilitare Podul Mihai Viteazu (Tinereţii) 56.74 0.00| 0.00 56.74 0.00 DALT+PT Reabilitare Podul Iuliu Maniu (Muncii) 108.66 0.00 0.00 108.66 0.00 DALI+PT Pasarelă Str. Gelu- str. Crizantemelor 25.99 0.00) 0.00 25.99 0.00 Ac suni piete 300.00 0.00) 000| 300.00 0.00 B402-03.03 Străzi 31,241.61 0.00| 0.00) 31241.61] _169,983.45 A. Lucrări în continuare 7,657.71 0.00| 0.00) _7,657.71 3,500.00 Lărgire la 4 benzi Calea Martirilor HCL 188/2014,HCL 186/2015 2,807.69 000| 0.00) 2,807.69 0.00 Amenajare str.Edgar Quinet HCL 261/2009, HCL 200/2014 9.66 0.00| 0.00 9.66 0.00 PT+Executie Sistematizare str. Versului HCL 211/2016 859.66 0.00 0.00 859.66 0.00 /Amenajate Inel IV, sector str. Macin-str. Constructorilor si racord la str, Demetriade HCL 578/2013 2,420.18 0.00 0.00 2,420.18 3,500.00 Amenajare strada Gr. Antipa -Margaretelor HCL 2010/2016 1,560.52 0.00 0.00 1,560.52 0.00 Br bucrări oi 18,452.00 0.00 _0.00| 18,452.00| 166,197.36 PT+Executie utilitati bloc locuinte ANL str. [. Ionescu de la Brad L/E etapa I- pt.specialisti in sanatate HCL 384/2017 364.00 0.00 0.00 364.00 0.00 Realizarea drumurilor de legatura si a utilitatilor aferente, intre str.Popa Sapca, Calea Aradului si str. Oituz HCL 435/2014 2317.64 0.00 0.00 2317.64 2,09736 Modernizare str. Gr. Alexandrescu, tronson C.Torontalului - C. Aradului HCL 96/2018 HCL 583/2018 2,120.09 0.00 0.00 2,120.09 8,000.00 Page 22

Amenajare drum de legatura între Calea. Moşniţei şi DC 149 HCL 388/2015 HCL 34/2017 3,417.00 0.00 000| 3417.00 15,200.00 Modernizare si extindere la 4 benzi str. Maresal C-tin Prezan(Lidia) - Venus HCL 318/2018 1,566.00 0.00 0.00 1,566.00 52,000.00 Modernizarea strazilor din piatra cubica din municipiul Timisoara, HCL 389/22.09.2015 1956.53 0.00 0.00 1956.53 9.000.00 Amenajare drum de legatura intre str. Aurel Pop si Calea Torontalului HCL 100.00 0.00 0.00 100.00 900.00 PT+ Execuţie Blv. Sudului HCL 26/2010, HCL 250/2018 4,529.74 0.00 0.00 4,529.74 12,000.00 Amenajare parcare Bd Take Ionescu 1,000.00 0.00 0.00 1,000.00 19,000.00 Amenajare Inelul II de circulatie, sector cuprins intre str.A.Demetriade si Bv.J.H.Pestalozzi, construire pod rutier si pod pietonal peste Canalul Bega HCL 564/2018 1,081.00 0.00| _0.00| 1081.00) 48000.00 C. Dotări independente şi alte investiții 5,131.90 0.00 0.00 5,131.90 286.09 c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii 5,131.90 0.00) 000| 5,131.90 286.09 DALT+PT Reabilitare Piaţa Victoriei 364.57 0.00 0.00 364.57 86.09 SF+PT Amenajare strada Gr. Antipa - Margaretelor 20.35 0.00 0.00 20.35 0.00 SF+PT+DE Amenajare drum de legatura intre Calea Mosnitei si DC149 79.10 0.00 0.00 79.10 0.00 SF+PT Modernizare str. Gr. Alexandrescu, tronson C.Torontalului-C. Aradului 35.81 0.00 0.00 35.81 0.00 SF+PT Modernizarea strazilor din piatra cubica din Mun. Timisoara 25.53 0.00 0.00 25.53 0.00 SF+PT Amenajare legatura intre str. Constructorilor - I.I. de la Brad 84.10 0.00 0.00 84.10 0.00 SF+PT Modernizare si extindere la 4 benzi str.Maresal C-tin Prezan (Lidia) - Venus 107.48 0.00 0.00 107.48 0.00 SF+PT Modernizare strazi zona Xenopol, Banul Severinului - Mickiewicz 5442 0.00 0.00 5442 0.00 SF+PT Modernizare strazi zona Orastie - Alpinistilor 108.60 0.00) 0.00 108.60 0.00 SF+PT Amenajare str. Spatarul Nicolae Milescu 18.26 0.00 0.00 18.26 0.00 SF+PT Viabilizare zona de locuinţe Ovidiu Balea 110.00 0.00 0.00 110.00 0.00 SF+PT Amenajare străzi Zona Blaşcovici 150.25 0.00 0.00 150.25 0.00 SF+PT Extindere la 4 benzi str. Pictor Zaicu - Demetriade 242.83 0.00 0.00 242.83 0.00 Page 23

DALI+PT Reabilitare str.Gospodarilor- Apicultorilor - Cehov 81.02 0.00 0.00 81.02 0.00 SF+PT Extindere la 4 benzi Calea Buziasului 158.58 0.00 0.00 158.58 0.00 Actualizare SF Modernizare si extindere B-dul Sudului (tronson Prof. A. Podeanu-L.Rebreanu) 50.00 0.00 0.00 50.00 0.00 SF+PT Amenajare parcare Str Dr losif Nemoianu 200.00 0.00 0.00 200.00 0.00 SF+PT Reabilitare zona Piata Traian 200.00 0.00 0.00 200.00 0.00 SF+PT Extindere la 4 benzi str. Lt. Ovidiu Balea 180.00 0.00 0.00 180.00 0.00 SF+PT Amenajare zona Procopiu (str. S.Procopiu, E.Coseriu, T.Tzara, H. Hulubei) 115.00 0.00 0.00 115.00 200.00 SF +PT Amenajare strada Paul Constantinescu (tronson str.Dreaptatea - str.Banatul) 71.00 0.00 0.00 71.00 0.00 SF +PT Amenajare zona Emanuel de Martonne 65.00 0.00 0.00 65.00 0.00 SF+PT Amenajare drum de legătură între str.Aurel Pop şi Calea Torontalului 34.00 0.00 0.00 34.00 0.00 SF Inel IV tronson Calea Buziaşului - Malul stâng al Canalului Bega 345.00 0.00 0.00 345.00 0.00 SF Inel IV tronson Malul stâng al Canalului Bega - Calea Lugojului 442.00 0.00 0.00 442.00 0.00 SF Inel IV tronson Calea Lugojului - str. Măcin 531.00 0.00 0.00 531.00 0.00 SF Inel IV tronson Calea Sever Bocu - str. Armoniei 115.00 0.00 0.00 115.00 0.00 SF Inel IV tronson Calea Torontalului - Str. Cloşca 246.00 0.00 0.00 246.00 0.00 SF Inel IV tronson str. Cloşca - Calea Bogdăneştilor 131.00 0.00 0.00 131.00 0.00 SF Modernizare si extindere str. Ovidiu Cotruş 280.00 0.00 0.00 280.00 0.00 SF+PT Viabilizare zona de locuințe ANL str. Chişodei 65.00 0.00 0.00 65.00 0.00 SEPT Zoia Calea Useri 60.00 0.00) 0.00 60.00 0.00 SF+PT Amenajare zona Kuntz 111.00 0.00 0.00 111.00 0.00 Alte studii si proiecte parcări 100.00 0.00 0.00 100.00 0.00 Al ii şi proiect i le studii și proiecte drumuri 150.00 0.00| 0.00 150.00 0.00 DIRECTOR DIRECTIA DEZVOL Magdalena NICOARA Page 24 CONSILIER Bogdan MIHNEA i d 7 / /

Atasament: Anexa_4.pdf

BUGET LOCAL 2019 MUNICIPIUL TIMISOARA SURSA D - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE nod 7 &sa Mr p DENUMIREA INDICATORILOR pue! poo Lueifodq SECTIUNEA DE FUNCTIONARE + SECTIUNEA DE DEZVOLTARE TOTAL VENITURI 09.01 45,95 1. VENITURI CURENTE 00,02 13,80 C. VENITURI NEFISCALE 00.03 13,80 C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII 00.05 13,80 41.08 13,80 Sume aferente fondurilor externe nerambursabile 41.08.04 13,80 IV. SUBVENTII 00.06 32,15 Sume primite de la UE/alti donatori în contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020 —-| Not Vo; m 48.08 3215 Alte programe comunitare finan?ate în perioada 2014-2020 (APC) a 48.08.15 3215 Prefinantare 10 48.08.15.03 32,15 TOTAL CHELTUIELI 11 45,95 CHELTUIELI CURENTE 12 0i 45,95 TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 13 58 45,95 CHELTUIELI DE CAPITAL 14 70 0,00 Partea a Hl-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE 15 64.08 45,95 Cultura, recreere si religie 16 67.08 45,85 CHELTUIELI CURENTE 17 01 45,95 TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 18 58 45,95 CHELTUIELI DE CAPITAL 19 70 0,00 Din total capitol Servicii culturale 20 67.08.03 45,95 Institutii publice de spectacole si concerte 21 67.08.03.04 45,95 Pag-1/3

DENUMIREA INDICATORILOR puei 1oţeoIpu| Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT 96.08 0,00 REZERVE 23 97.08 0,00 EXCEDENT 24 98.08 0,00| DEFICIT 25 99.08 0,00 SECTIUNEA FUNCTIONARE TOTAL CHELTUIELI 0,00 CHELTUIELI CURENTE 01 0,00 Partea a Vil-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT 96. 0,00 REZERVE 97. 0,00 EXCEDENT 98. 0,00| DEFICIT -| NI 69| «60| 6 99. 0,00 SECTIUNEA DEZVOLTARE SECTIUNEA DEZVOLTARE 45,95 TOTAL VENITURI 00.01 45,95| i. VENITURI CURENTE 00.02 13,80 C, VENITURI NEFISCALE 00.03 13,80 C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII 00.05 13,80 41.08 13,80 Sume aferente fondurilor externe nerambursabile 41.08.04 13,80 IV. SUBVENTII =-|N|M|t| BG m 00.06 3215 Sume primite de la UE/alti donatori în contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020 48.08 3215 Alte programe comunitare finan?ate în perioada 2014-2020 (APC) 10 48.08.15 32,15 Prefinantare 11 48.08.15.03 32,15 TOTAL CHELTUIELI 12 45,95| CHELTUIELI CURENTE 13 01 TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 14 58 45,95 CHELTUIELI DE CAPITAL 15 70 0,00| Pag.2/3

DENUMIREA INDICATORILOR pusi po POD We160Jd Partea a Ill-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE 16 64.08 45,95 Cultura, recreere si religie 17 67.08 45,95 CHELTUIELI CURENTE 18 ai 45,95 TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 19 58 45,95 CHELTUIELI DE CAPITAL 20 70 0,00 Din total capitol Servicii culturale 21 67.08.03 45,95: Institutii publice de spectacole si concerte 22 567:08.03.04 45,95 Partea a VI-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT 23 96.08 0,00 REZERVE 24 97.08 0,00 EXCEDENT 25 98.08 0,00 DEFIGIT 26 99.08 0,00 NICOLAE ROBU OI p ( STEHIANA _ PRIMAR, DIRECTOR MIC, A / Pag.3/3 | SEF SERVICIU BUGET, RAMONĂ RADU

Atasament: Anexa_3B.pdf

BUGET LOCAL 2019 MUNICIPIUL TIMISOARA SURSA F - INTEGRAL VENITURI PROPRII Mol 3) | o 1 246/0305, (9 DENUMIREA INDICATORILOR poD puei po uwe16o1d SECTIUNEA DE FUNCTIONARE + SECTIUNEA DE DEZVOLTARE TOTAL VENITURI 00.01 586.677,97 1. VENITURI CURENTE 00.02 368.954,73 C. VENITURI NEFISCALE 00.07 368.954,73 C1. VENITURI DIN PROPRIETATE 00.08 291,00 Venituri din proprietate 30.10 291,00 Venituri din concesiuni si inchirieri 30.10.05 291,00 Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre instituti publice 30.10.05.30 291,00 C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII o 00.09 368.663,73 Venituri din prestari de servicii si alte activitati o 33.10 367.122,06 Venituri din prestari de servi o 33.10.08 2.510,96 Venituri din cercetare 33.10.20 348,00 Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate N 33.10.21 238.873,10 Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat m 33.10.30 108.350,00 Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii 33.10.31 16.500,00 si alte activitati Alte venituri din prestari de servi o 33.10.50 540,00 Diverse venituri o 36.10 1.956,00 Alte venituri = 36.10.50 1.956,00 Transferuri voluntare, altele decat subveni m _ 37.10 -414,33 Donatii si sponsorizari o 37.10.01 96,00 Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului de venituri proprii si subven o N 37.10.03 -1.303,14 Varsaminte din sectiunea de functionare & 37.10.04 792,81 SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE N N 00.18 200.806,49 Subventii de la bugetul de stat n N 42.10 3.182,17 Subventii de la bugetul de stat catre institutii publice finantate partial sau integral din venituri proprii necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din FEN postaderare, aferente perioadei de programare 2014-2020 < N 42.10.70 3.182,17 Pag. 1/6

DENUMIREA INDICATORILOR pue po? po de la alte administratii 43.10 197.624,32 Subventii de la bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente in domeniul santatii 26 43.10.10 575,81 Subventii de la bugetul local pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul santatii 27 43.10.14 22.952,51 Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea investitiilor in sanatate 28 43.10.16 9.996,00 Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea aparaturii medicale si echipamentelor de comunicatii in urgenta in sanatate 29 43.10.16.01 9.996,00 Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea cresterilor salariale 30 43.10.33 164.100,00 Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate 31 45.10 16.916,75 Fondul European de Dezvoltare regionala 32 45.10.01 16.916,75 Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent 33 45.10.01.01 16.916,75 TOTAL CHELTUIELI 34 586.677,97 CHELTUIELI CURENTE 35 01 553.346,86 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 36 10 367.670,65 TITLUL II BUNURI SI SERVIC 37 20 165.167,08 TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 38 58 20.509,13 CHELTUIELI DE CAPITAL 39 70 33.331,11 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 40 71 33.331,11 Active fixe 41 71.01 33.331,11 Constructii 42 71.01.01 0,00 Masini, echipamente si mijloace de transport 43 71.01.02 33.242,01 Alte active fixe 44 71.01.30 89,10 Partea a Ill-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE 45 64.10 586.677,97 Sanatate 46 66.10 586.677,97 CHELTUIELI CURENTE 47 01 553.346,86 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 48 10 367.670,65 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 49 20 165.167,08 TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 50 58 20.509,13 CHELTUIELI DE CAPITAL 51 70 33.331,11 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 5sz 71 33.331,11 Active fixe 53 71.01 33.331,11 Pag.2/6

DENUMIREA INDICATORILOR puei pOD wueifo1g Constructii 71.01.01 0,00 Masini, echipamente si mijloace de transport 55 71.01.02 33.242,01 Alte active fixe 56 71.01.30 89,10 Din total capitol Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi 57 66.10.06 586.677,97 Spitale generale 58 66.10.06.01 586.677,97 Servicii de sanatate publica 59 66.10.08 0,00 Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT 60 96.10 0,00 REZERVE 61 97.10 0,00 EXCEDENT 62 98.10 0,00 DEFICIT 63 99.10 0,00 SECTIUNEA FUNCTIONARE SECTIUNEA FUNCTIONARE 532.837,73 TOTAL VENITURI 00.01 532.837,73 I. VENITURI CURENTE 00.02 368.161,92 C. VENITURI NEFISCALE 00.07 368.161,92 C1. VENITURI DIN PROPRIETATE 00.08 291,00 Venituri din proprietate 30.10 291,00 Venituri din concesiuni si inchirieri 30.10.05 291,00 Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice 30.10.05.30 291,00 C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII a 00.09 367.870,92 Venituri din prestari de servicii si alte activitati o _ 33.10 367.122,06 Venituri din prestari de servicii 33.10.08 2.510,96 Venituri din cercetare N 33.10.20 348,00 Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate m 33.10.21 238.873,10 Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat «+ 33.10.30 108.350,00 Io 33.10.31 16.500,00 Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati o 33.10.50 540,00 Diverse venituri = E 36.10 1.956,00 Pag.3/6

DENUMIREA INDICATORILOR pue1 po 1oțeolpul poo we16o1g Alte venituri 36.10.50 1.956,00 Transferuri voluntare, altele decat subventiile 37.10 -1.207,14 Donatii si sponsorizari 37.10.01 96,00 Varsaminte din sectiunea de functionare peniru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului de venituri proprii si subventii 37.10.03 -1.303,14 SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 00.18 164.675,81 Subventii de la alte administratii 43.10 164.675,81 Subventii de la bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente in domeniul santal 43.10.10 575,81 Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea cresterilor salariale 43.10.33 164.100,00 TOTAL CHELTUIELI 532.837,73 CHELTUIELI CURENTE 01 532.837,73 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 10 367.670,65 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 20 165.167,08 Partea a Ill-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE 64.10 532.837,73 Sanatate 66.10 532.837,73 CHELTUIELI CURENTE 01 532.837,73 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 10 367.670,65 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 20 165.167,08 Din total capitol Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi 35 66.10.06 532.837,73 Spitale generale 36 66.10.06.01 532.837,73 Servicii de sanatate publica 37 66.10.08 0,00 PE Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT 38 96.10 0,00 REZERVE 39 97.10 0,00 EXCEDENT 40 98.10 0,00 DEFICIT 41 99.10 0,00 SECTIUNEA DEZVOLTARE SECTIUNEA DEZVOLTARE 53.840,24 TOTAL VENITURI 00.01 53.840,24 I. VENITURI CURENTE 00.02 792,81 Pag.4/6

DENUMIREA INDICATORILOR pue1 pOD we16o1q C. VENITURI NEFISCALE 00.07 792,81 C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII 00.09 792,81 Transferuri voluntare, altele decat subventiile 37.10 792,81 Varsaminte din sectiunea de functionare 37.10.04 792,81 SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE <+|w|o|-|e 00.18 36.130,68 Subventii de la bugetul de stat 42.10 3.182,17 Subventii de la bugetul de stat catre institutii publice finantate partial sau integral din venituri proprii necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din FEN postaderare, aferente perioadei de programare 2014-2020 42.10.70 3.182,17 Subventii de la alte administra 11 43.10 32.948,51 Subventii de la bugetul local pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul santatii 12 43.10.14 22.952,51 Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea investitiilor in sanatate 13 43.10.16 9.996,00 Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea aparaturii medicale si echipamentelor de comunicatii in urgenta in sanatate 14 43.10.16.01 9.996,00 Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate 15 45.10 16.916,75 Fondul European de Dezvoltare regionala 16 45.10.01 16.916,75 Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent 17 45.10.01.01 16.916,75 TOTAL CHELTUIELI 18 53.840,24 CHELTUIELI CURENTE 19 01 20.509,13 TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 20 58 20.509,13 CHELTUIELI DE CAPITAL 21 70 33.331,11 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 22 71 33.331,11 Active fixe 23 71.01 33.331,11 Constructii 24 71.01.01 0,00 Masini, echipamente si mijloace de transport 25 71.01.02 33.242,01 Alte active fixe 26 71.01.30 89,10 Partea a Ill-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE 27 64.10 53.840,24 Sanatate 28 66.10 53.840,24 CHELTUIELI CURENTE 29 01 20.509,13 TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 30 58 20.509,13 CHELTUIELI DE CAPITAL 31 70 33.331,11 Pag. 5/6

DENUMIREA INDICATORILOR puei po poo ure16014 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 71 33.331,11 Active fixe 33 71.01 33.331,11 Constructii 34 71.01.01 0,00 Masini, echipamente si mijloace de transport 35 71.01.02 33.242,01 Alte active fixe 36 71.01.30 89,10 Din total capitol Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi 37 66.10.06 53.840,24 Spitale generale 38 66.10.06.01 53.840,24 Servicii de sanatate publica 39 66.10.08 0,00 Pra Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT 40 — 96.10 0,00 REZERVE 41 97.10 0,00 EXCEDENT 42 98.10 0,00 DEFICIT 43 99.10 0,00 PRIMAR, SEF SERVICIU BUGET, NICOLAE ROBU RAMONA RADU Pra Pag.6/6 |

Atasament: Anexa_3A.pdf

BUGET LOCAL 2019 MUNICIPIUL TIMISOARA INEL 5 & CL 24607 05.109 SURSA E - ACTIVITATI FINANTATE INTEGRAL DIN VENITURI PROPRII DENUMIREA INDICATORILOR puei po JoJedIpUl POD we16o1d SECTIUNEA DE FUNCTIONARE + SECTIUNEA DE DEZVOLTARE TOTAL VENITURI 00.01 42.553,10 I. VENITURI CURENTE 00.02 41.910,80 C. VENITURI NEFISCALE 00.07 41.910,80 C1. VENITURI DIN PROPRIETATE 00.08 1.988,70 Venituri din proprietate 30.10 1.988,70 Venituri din concesiuni si inchirieri 30.10.05 1.618,20 Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice 30.10.05.30 1.618,20 Alte venituri din proprietate o 30.10.50 370,50 C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII o 00.09 39.922,10 Venituri din prestari de servicii si alte activitati o = 33.10 38.588,20 Taxe si alte venituri in invatamant 33.10.05 7.895,60 Venituri din prestari de servi N 33.10.08 154,20 Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine m 33.10.14 20.783,70 Venituri din valorificarea produselor obtinute din activitatea proprie sau anexa < 33.10.16 6,00 Venituri din organizarea de cursuri de calificare si conversie profesionala, specializare si perfectionare 15 33.10.17 400,00 in serbari si spectacole scolare, manifestari culturale, artistice si sportive 16 33.10.19 1.031,50 Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati 17 33.10.50 8.517,20 Venituri din taxe administrative, eliberari permise 18 34.10 32,00 Alte venituri din taxe administrative, eliberari de permise 19 34.10.50 32,00 Diverse venituri 20 36.10 1.081,60 Alte venituri 21 36.10.50 1.081,80 Transferuri voluntare, altele decat subven' 22 37.10 220,30 Donatii si sponsorizari 23 37.10.01 145,20 Pag. 1/9

DENUMIREA INDICATORILOR puei po pod we1601d Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului de venituri proprii si subventii 37.10.03 -150,00 Varsaminte din sectiunea de functionare 25 37.10.04 150,00 Alte transferuri voluntare 26 37.10.50 75,10 Il. VENITURI DIN CAPITAL 27 00.10 642,30 Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate 28 40.10 283,30 Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de chelti 29 40.10.15 283,30 Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru sectiunea de functionare 30 40.10.15.01 283,30 31 41.10 359,00 Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa 32 41.10.06 359,00 TOTAL CHELTUIELI 33 42.553,10 CHELTUIELI CURENTE 34 01 42.403,10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 35 10 11.142,20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 36 20 30.774,70 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 37 57 384,20 Asigurari sociale 38 57.01 0,00 Ajutoare sociale 39 57.02 384,20 Ajutoare sociale in natura 40 57.02.02 384,20 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 41 59 102,00 Burse 42 59.01 87,00 Despagubiri ci 43 59.17 5,00 Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate 44 59.40 10,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 45 70 150,00 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 46 71 150,00 Active fixe 47 71.01 150,00 Mol r, aparatura birotica si alte active corporale 48 71.01.03 150,00 Partea a Ill-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE 49 64.10 42.533,10 Pag.2/8

DENUMIREA INDICATORILOR puei po we16o1g Invatamant 65.10 39.651,10 CHELTUIELI CURENTE 01 39.651,10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 10 10.830,20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 20 28.334,70 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 57 384,20 Asigurari sociale 57.01 0,00 Ajutoare sociale 57.02 384,20 Ajutoare sociale in natura 57.02.02 384,20 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 59 102,00 Burse 59.01 87,00 Despagubiri civi 59.17 5,00 Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate 59.40 10,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 70 0,00 Din total capitol Servicii educationale complementare 63 65.10.12 0,00 Scoala dupa scoala 64 65.10.12.01 0,00 Invatamant prescolar si primar 65 65.10.03 17.995,80 Invatamant prescolar 66 65.10.03.01 12.113,40 Invatamant primar 67 65.10.03.02 5.882,40 Invatamant secundar 68 65.10.04 16.526,50 Invatamant secundar inferior 69 65.10.04.01 4.424,40 Invatamant secundar superior 70 65.10.04.02 11.982,10 Invatamant profesional 71 65.10.04.03 140,00 Invatamant postliceal 72 65.10.05 3.209,90 Servicii auxiliare pentru educatie 73 65.10.11 1.918,90 Internate si cantine pentru elevi 74 65.10.11.03 1.918,90 Cultura, recreere si religie 75 67.10 2.882,00 CHELTUIELI CURENTE 76 01 2.732,00 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 7 10 312,00 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 78 20 2.420,00 Pag.3/9

DENUMIREA INDICATORILOR pue1 po po) ue16o1g CHELTUIELI DE CAPITAL 79 70 150,00 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 80 FI 150,00 Active fixe 81 71.01 150,00 Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale 82 71.01.03 150,00 Din total capitol Servicii culturale 83 67.10.03 2.807,00 Institutii publice de spectacole si concerte 84 67.10.03.04 1.857,00 Case de cultura 85 67.10.03.06 950,00 Servicii recreative si sportive 86 67.10.05 75,00 Sport 87 67.10.05.01 75,00 Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE 88 69.10 20,00 Locuinte, servicii si dezvoltare publica 89 70.10 20,00 CHELTUIELI CURENTE 90 01 20,00 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 91 20 20,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 92 70 0,00 Din total capitol Alte servicii in domeniul locuintei, serviciilor si dezvoltarii comunale a Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT 93 94 70.10.50 96.10 20,00 ECE EEE > E momit 0,00 REZERVE 95 97.10 0,00 EXCEDENT 96 98.10 0,00 DEFICIT 97 99.10 0,00 SECTIUNEA FUNCTIONARE SECTIUNEA FUNCTIONARE 42.403,10 TOTAL VENITURI 00.01 42.403,10 I. VENITURI CURENTE 00.02 41.760,80 C. VENITURI NEFISCALE 00.07 41.760,80 C1. VENITURI DIN PROPRIETATE 00.08 1.988,70 Venituri din proprietate -|au|o|<[|19]6 30.10 1.988,70 Pag.4/9

DENUMIREA INDICATORILOR puei po pod we1601g Venituri din concesiuni si inchiri: 30.10.05 1.618,20 Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile pul 30.10.05.30 1.618,20 Alte venituri din proprietate 30.10.50 370,50 C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII 10 00.09 39.772,10 Venituri din prestari de servicii si alte activitati 11 33.10 38.588,20 Taxe si alte venituri in invatamant 12 33.10.05 7.695,60 Venituri din prestari de servici 13 33.10.08 154,20 Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine 14 33.10.14 20.783,70 Venituri din valorificarea produselor obtinute din activitatea proprie sau anexa 15 33.10.16 6,00 Venituri in organizarea de cursuri de calificare si conversie profesionala, specializare si perfectionare 16 33.10.17 400,00 Venituri din serbari si spectacole scolare, manifestari culturale, artistice si sportive 17 33.10.19 1.031,50 Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati 18 33.10.50 8.517,20 Venituri din taxe administrative, eliberari permise 19 34.10 32,00 Alte venituri din taxe administrative, eliberari de permise 20 34.10.50 32,00 Diverse venituri 21 36.10 1.081,60 Alte venituri 22 36.10.50 1.081,60 Transferuri voluntare, altele decat subventiile 23 37.10 70,30 Donatii si sponsorizari 24 37.10.01 145,20 Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului de venituri proprii si subven 25 37.10.03 -150,00 Alte transferuri voluntare 26 37.10.50 75,10 Il. VENITURI DIN CAPITAL 27 00.10 642,30 Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate 28 40.10 283,30 Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli 29 40.10.15 283,30 Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru sectiunea de functionare 30 40.10.15.01 283,30 31 41.10 359,00 Pag.5/9

DENUMIREA INDICATORILOR pue1 po POD we16o1q Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa 41.10.06 359,00 TOTAL CHELTUIELI 33 42.403,10 CHELTUIELI CURENTE 34 01 42.403,10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 35 10 11.142,20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 36 20 30.774,70 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 37 57 384,20 Asigurari sociale 38 57.01 0,00 Ajutoare sociale 39 57.02 384,20 Ajutoare sociale in natura 40 57.02.02 384,20 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 41 59 102,00 Burse 42 59.01 87,00 Despagubiri civile 43 59.17 5,00 Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate 44 59.40 10,00 Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE 45 64.10 42.383,10 Invatamant 46 65.10 39.651,10 CHELTUIELI CURENTE 47 01 39.651,10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 48 10 10.830,20 TITLUL II BUNURI SI SERVIC 49 20 28.334,70 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 50 57 384,20 Asigurari sociale 51 57.01 0,00 Ajutoare sociale 52 57.02 384,20 Ajutoare sociale in natura 53 57.02.02 384,20 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 54 59 102,00 Burse 55 59.01 87,00 Despagubiri civile 56 59.17 5,00 Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate 57 59.40 10,00 Din total capitol Servicii educationale complementare 58 65.10.12 0,00 Scoala dupa scoala 59 65.10.12.01 0,00 Pag.6/9

DENUMIREA INDICATORILOR puei po po we16o1q Invatamant prescolar si primar 60 65.10.03 17.995,80 Invatamant prescolar 61 65.10.03.01 12.113,40 Invatamant primar 62 65.10.03.02 5.882,40 Invatamant secundar 63 65.10.04 16.526,50 Invatamant secundar inferior 64 65.10.04.01 4.424,40 Invatamant secundar superior 65 65.10.04.02 11.962,10 Invatamant profesional 66 65.10.04.03 140,00 Invatamant postliceal 67 65.10.05 3.209,90 Servicii auxiliare pentru educatie 68 65.10.11 1.918,90 Internate si cantine pentru elevi 69 65.10.11.03 1.918,90 Cultura, recreere si religie 70 67.10 2.732,00 CHELTUIELI CURENTE 71 01 2.732,00 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 72 10 312,00 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 73 20 2.420,00 Din total capitol Servicii culturale 74 67.10.03 2.657,00 Institutii publice de spectacole si concerte 75 67.10.03.04 1.707,00 Case de cultura 76 67.10.03.06 950,00 Servicii recreative si sportive 7 67.10.05 75,00 Sport 78 67.10.05.01 75,00 Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE 79 69.10 20,00 Locuinte, servicii si dezvoltare publica 80 70.10 20,00 CHELTUIELI CURENTE 81 01 20,00 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 82 20 20,00 Din total capitol r si dezvoltarii comunale 83 Alte servicii in domeniul locuintei, servici Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT 84 70.10.50 96.10 ES n 20,00 0,00 REZERVE 55 97.10 0,00 Pag.7/9

DENUMIREA INDICATORILOR pus po) ure16014 EXCEDENT 98.10 0,00 DEFICIT 99.10 0,00 SECTIUNEA DEZVOLTARE SECTIUNEA DEZVOLTARE 150,00 TOTAL VENITURI 00.01 150,00 I. VENITURI CURENTE 00.02 150,00 C. VENITURI NEFISCALE 00.07 150,00 C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII 00.09 150,00 Transferuri voluntare, altele decat subventiile 37.10 150,00 Varsaminte din sectiunea de functionare 37.10.04 150,00 TOTAL CHELTUIELI e 150,00 CHELTUIELI CURENTE o 01 0,00 CHELTUIELI DE CAPITAL o 70 150,00 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE a 150,00 Active fixe N 71.01 150,00 Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale n 71.01.03 150,00 Partea a lil-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE < 64.10 150,00 Cultura, recreere si religie 0 = 67.10 150,00 CHELTUIELI CURENTE o 01 0,00 CHELTUIELI DE CAPITAL = 70 150,00 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE o 71 150,00 Active fixe o 71.01 150,00 Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale o N 71.01.03 150,00 Din total capitol i culturale 21 67.10.03 150,00 ii publice de spectacole si concerte 22 67.10.03.04 150,00 Case de cultura 23 67.10.03.06 0,00 Servicii recreative si sportive 24 67.10.05 0,00 Sport Pag.8/9 25 67.10.05.01 SS SS 0,00

DENUMIREA INDICATORILOR puei po JoţeIpul pod we1601q Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT 26 96.10 0,00 REZERVE 27 97.10 0,00 EXCEDENT 28 98.10 0,00 DEFICIT 29 99.10 0,00 PRIMAR, NICOLAE ROBU Pag.9/9 SEF SERVICIU BUGET, RAMONA RADU

Atasament: Anexa_2.pdf

BUGET LOCAL 2019 MUNICIPIUL TIMISOARA Mod SURSA A - BUGET LOCAL fa ta, DR. 246 /o7 03. 2019 cu amendamente DENUMIREA INDICATORILOR uwe1601d J0JeDIpul po puei po? SECTIUNEA DE FUNCTIONARE + SECTIUNEA DE DEZVOLTARE TOTAL VENITURI VENITURI PROPRII 1. VENITURI CURENTE A. VENITURI FISCALE A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL A12. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE Impozit pe venit Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal 00.01 974.895,25 49.90 693.708,55 00.02 731.180,55 00.03 679.935,55 00.04 419.376,00 00.06 418.376,00 03.02 2.500,00 03.02.18 2.500,00 Cote si sume defalcate din impozitul pe venit 9 [04.02 415.876,00 Cote defalcate din impozitul pe venit 10 |04.02.01 415.876,00 Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale 11 |04.02.04 0,00 A13. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL 12 [00.07 1.000,00 Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital 13 [05.02 1.000,00 Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital 14 |05.02.50 1.000,00 A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE 15 [00.09 162.240,85 Impozite si taxe pe proprietate 16 |07.02 162.240,85 Impozit pe cladiri 17 |07.02.01 136.558,95 Impozit pe cladiri - PF 18 |07.02.01.01 20.201,40 Impozit pe cladiri - PJ 19 |07.02.01.02 116.357,55 Impozit pe terenuri 20 |07.02.02 15.423,90 Impozit pe terenuri - PF 21 |07.02.02.01 7.246,80 Impozit pe terenuri - PJ 22 |07.02.02.02 7.613,20 Impozit pe terenurile extravilane 23 |07.02.02.03 563,90 o Pag.1/32

DENUMIREA INDICATORILOR puei po? 10yealpu| po) uwe1601y Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de stat = restante anii anteriori = 24 07.02.03 7.308,00 Alte impozite si taxe de proprietate 25 07.02.50 2.950,00 A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII 26 00.10 96.018,70 Sume defalcate din TVA 27 11.02 37.472,00 Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti 28 11.02.02 24.148,00 Sume defalcate din TVA pt echilibrarea bugetelor locale 29 11.02.06 6.650,00 Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea invatamantului particular sau confesional acreditat 30 11.02.09 6.674,00 Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii 31 12.02 1.200,00 Taxe hoteliere 32 12.02.07 1.200,00 Taxe pe servicii specifice 33 15.02 100,00 Impozit pe spectacole 34 15.02.01 16,10 speci Alte taxe pe servi ce 35 15.02.50 83,90 Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati 36 16.02 57.246,70 Taxa asupra mijloacelor de transport 37 16.02.02 47.749,00 Taxa asupra loacelor de transport - PF 38 16.02.02.01 30.062,30 Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ 39 16.02.02.02 17.686,70 Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati 40 16.02.50 9.497,70 A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE 41 00.11 2.300,00 Alte impozite si taxe fiscale 42 18.02 2.300,00 Alte impozite si taxe 43 18.02.50 2.300,00 C. VENITURI NEFISCALE 44 00.12 51.245,00 C1. VENITURI DIN PROPRIETATE 45 00.13 17.558,20 Venituri din proprietate 46 30.02 17.557,20 Venituri din concesiuni si inchirieri 47 30.02.05 14.430,90 Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice 48 30.02.05.30 14.430,90 Venituri din dividende 49 30.02.08 3.126,30 Dividende de la societatile oi companiile nationale oi societa?ile cu capital majoritar de stat 50 30.02.08.03 3.126,30 Venituri din dobanzi 51 31.02 1,00 Pag.2/32

DENUMIREA INDICATORILOR puei po5 10JedIpUI po uwe1601Jg Alte venituri din dobanzi 31.02.03 1,00 C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII 53 00.14 33.686,80 Venituri din prestari de servicii si alte activitati 54 33.02 1.305,60 Contributia parintilor sau sustinatorilor legali pentru intretinerea copiilor in crese 55 33.02.10 258,20 Contributia persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social 56 33.02.12 500,00 Contributia de intretinere a persoanelor asistate 57 33.02.13 90,00 Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri 58 33.02.28 457,40 Venituri din taxe administrative, eliberari de permise 59 34.02 274,80 Alte venituri din taxe administrative, eliberari de permise 60 34.02.50 274,80 Amenzi, penalitati si confiscari 61 35.02 20.684,10 Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate conform dispozitiilor legale 62 35.02.01 20.180,20 Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate 63 35.02.01.02 20.180,20 Alte amenzi, penalitati si confiscari 64 35.02.50 503,90 Diverse venituri 65 36.02 11.422,30 Varsaminte din venituri si/sau disponibilitatile institutiilor publice 66 36.02.05 570,00 Taxe speciale 67 36.02.06 7.283,30 Venituri din recuperarea cheltuielilor efectuate in cursul procesului de executare silita 68 36.02.14 769,00 Alte venituri 69 36.02.50 2.800,00 Transferuri voluntare, altele decat subventiile 70 37.02 0,00 Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus) 71 37.02.03 -75.729,40 Varsaminte din sectiunea de functionare 72 37.02.04 75.729,40 IV. SUBVENTII 73 00.17 47.380,89 SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 74 00.18 47.380,89 Subventii de la bugetul de stat 75 42.02 47.380,89 A. De capital 76 19.996,00 Suventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea investitiilor in sanatate 7 42.02.16 9.996,00 Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea aparaturii medicale si echipamentelor de comunicatii in urgenta in sanatate 78 42.02.16.01 9.996,00 Subventii din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii catre bugetele locale pentru finantarea investiilor in sanatate 79 42.02.18 10.000,00 Pag. 3/32

DENUMIREA INDICATORILOR puei po? POD we1601g Subcentii din ventiuri proprii ale Ministerului Sanatatii catre bugetele locale pentru finantarea altor invesi sanatate 42.02.18.03 10.000,00 B. Curente 81 27.384,89 Ajutor pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni si combustibil petrolier 82 42.02.34 5,00 Subventii de la bugetul de stat pentru finantarea sanata 83 42.02.41 18.385,20 Finantarea Programui National de Dezvoltare Locala 84 42.02.65 904,30 Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, aferente perioadei de programare 2014 - 2020 85 42.02.69 8.090,39 Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate 86 45.02 196.333,81 Fondul European de Dezvoltare regionala 87 45.02.01 185.499,47 Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent 88 45.02.01.01 185.499,47 Fondul Social European 89 45.02.02 10.834,34 Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent 90 45.02.02.01 10.834,34 TOTAL CHELTUIELI 91 984.827,14 CHELTUIELI CURENTE 92 01 735.767,92 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 93 10 197.036,83 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 94 20 235.036,61 TITLUL III DOBANZI 95 30 23.780,33 Dobanzi aferente datoriei publice interne 96 30.01 15.459,81 Dobanzi aferente datoriei publice externe 97 30.02 8.320,52 TITLUL IV SUBVENTII 98 40 112.469,68 Subventii pe produse 99 40.01 0,00 Subventii pentru acoperirea diferentelor de pret si tarif 100 40.03 112.469,68 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 101 51 37.188,68 Transferuri curente 102 51.01 1.622,81 Transferuri catre institutii publice 103 51.01.01 15,00 Varsaminte din privatizare in contul general al trezoreriei statului 104 51.01.20 0,00 Transferuri din bugetele locale pentru finantarea unitatilor de asistenta medico-sociale 105 51.01.39 1.032,00 Transferuri de la bugetele locale catre institutii publice si activitati finantate integral sau partial din venituri proprii pentru finantarea sanatatii 106 51.01.46 575,81 Transferuri de capital 107 51.02 35.565,87 Pag. 4/32

DENUMIREA INDICATORILOR puei po Joyealpu| pod uwe1601d Transferuri de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea aparaturii medicale si echipamentelor de comunicatii in urgenta in sanatate 108 51.02.22 9.996,00 Transferuri din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii 109 51.02.28 24.069,87 Alte transferuri de capital catre institutii publice 110 51.02.29 1.500,00 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 111 55 6.733,30 A. Transferuri interne 112 55.01 6.733,30 Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 113 56 298,74 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 114 57 36.227,70 Asigurari sociale 115 57.01 0,00 Ajutoare sociale 116 57.02 36.227,70 Ajutoare sociale in numerar 117 57.02.01 33.311,27 Ajutoare sociale in natura 118 57.02.02 2.904,43 Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita 119 57.02.03 12,00 TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 120 58 63.753,84 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 121 59 23.242,21 Burse 122 59.01 6.792,86 Ajutoare pentru daune provocate de calamitatile naturale 123 59.02 290,65 Asociatii si fundatii 124 59.11 9.400,00 Despagubiri civile 125 59.17 6.400,00 Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate 126 59.40 358,70 CHELTUIELI DE CAPITAL 127 70 211.367,34 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 128 71 190.367,34 Active fixe 129 71.01 190.367,34 Construci 130 71.01.01 132.413,04 Masini, echipamente si mijloace de transport 131 71.01.02 28.765,27 Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale 132 71.01.03 4.918,70 Alte active fixe 133 71.01.30 24.270,33 TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE 134 72 21.000,00 Active financiare 135 72.01 21.000,00 Participare la capitalul social al societatilor comerciale 136 72.01.01 21.000,00 Pag. 5/32

DENUMIREA INDICATORILOR puei po3 JOJEDIPUI POD we1601d TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE 81 37.840,46 Rambursari de credite externe 138 81.01 15.303,00 Rambursari de credite interne 139 81.02 22.537,46 TITLUL XIX PATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT 140 85 -148,58 Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE 141 50.02 107.520,37 Autoritati publice si actiuni externe 142 51.02 83.240,04 CHELTUIELI CURENTE 143 01 78.055,61 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 144 10 60.063,43 TITLUL Il BUNURI SI SERVICII 145 20 11.465,16 TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 146 58 527,02 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 147 59 6.000,00 Burse 148 59.01 0,00 Despagubiri civile 149 59.17 6.000,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 150 70 5.184,43 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 191 71 5.184,43 Active fixe 152 71.01 5.184,43 Constructii 183 71.01.01 2.190,44 Masini, echipamente si mijloace de transport 154 71.01.02 1.730,63 Alte active fixe 155 71.01.30 1.263,36 Din total capitol Autoritati executive si legislative 156 51.02.01 83.240,04 Autoritati executive 157 51.02.01.03 83.240,04 Alte servicii publice generale 158 54.02 500,00 CHELTUIELI CURENTE 159 01 500,00 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 160 20 500,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 161 70 0,00 Din total capitol Fondul National de Preaderare 162 54.02.04 0,00 Fond pentru garantarea imprumuturilor externe, contracte/garantate de administratiile publice locale 163 54.02.07 0,00 Pag.6/32

DENUMIREA INDICATORILOR puei po 1oyealpul po) publice comunitare de evidenta a persoanelor 164 54.02.10 0,00 Alte servicii publice generale 165 54.02.50 500,00 Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi 166 55.02 23.780,33 CHELTUIELI CURENTE 187 01 23.780,33 TITLUL III DOBANZI 168 30 23.780,33 Dobanzi aferente datoriei publice interne 169 30.01 15.459,81 Dobanzi aferente datoriei publice externe 170 30.02 8.320,52 CHELTUIELI DE CAPITAL 171 70 0,00 Din total capitol Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi 172 55.02.00 23.780,33 Partea a ll-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA 173 59.02 40.638,28 Ordine publica si siguranta nationala 174 61.02 40.638,28 CHELTUIELI CURENTE 175 01 33.065,01 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 176 10 30.600,00 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 177 20 2.200,01 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 178 51 15,00 Transferuri curente 179 51.01 15,00 Transferuri catre institutii publice 180 51.01.01 15,00 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 181 59 250,00 Burse 182 59.01 0,00 Ajutoare pentru daune provocate de calamitatile naturale 183 59.02 250,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 184 70 7.573,27 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 185 71 7.573,27 Active fixe 186 71.01 7.573,27 Constructii 187 71.01.01 0,00 Masini, echipamente si mijloace de transport 188 71.01.02 3.806,81 Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale 189 71.01.03 2.459,01 Alte active fixe 190 71.01.30 1.307,45 Din total capitol Pag. 7/32

DENUMIREA INDICATORILOR puei po Joyeolpu| ue1601g Ordine publica 191 61.02.03 35.746,78 Politie locala 192 61.02.03.04 35.746,78 Protectie civila si protectie contra incendiilor (protectie civila nonmilitara) 193 61.02.05 4.891,50 Partea a Ill-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE 194 64.02 429.636,41 Invatamant 195 65.02 89.518,54 CHELTUIELI CURENTE 196 01 54.356,07 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 197 10 758,00 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 198 20 34.403,56 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 199 55 6.733,30 A. Transferuri interne 200 55.01 6.733,30 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 201 57 5.227,70 Asigurari sociale 202 57.01 0,00 Ajutoare sociale 203 57.02 5.227,70 Ajutoare sociale in numerar 204 57.02.01 3.570,70 Ajutoare sociale in natura 205 57.02.02 1.645,00 Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita 206 57.02.03 12,00 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 207 59 7.233,51 Burse 208 59.01 6.792,86 Ajutoare pentru daune provocate de calamitatile naturale 209 59.02 40,65 Despagubiri civile 210 59.17 400,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 211 70 35.162,47 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 212 TI 35.162,47 Active fixe 213 71.01 35.162,47 Construci 214 71.01.01 30.168,85 echipamente si mijloace de transport 215 71.01.02 473,10 Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale 216 71.01.03 543,90 Alte active fixe 217 71.01.30 3.976,82 Din total capitol Invatamant prescolar si primar 218 65.02.03 10.496,80 Invatamant prescolar 219 65.02.03.01 9.595,92 Pag.8/32

DENUMIREA INDICATORILOR puei JoyedIpu| pod we1601d Invatamant primar 220 65.02.03.02 900,88 Invatamant secundar 221 65.02.04 79.021,74 Invatamant secundar inferior 222 65.02.04.01 22.009,51 Invatamant secundar superior 223 65.02.04.02 56.948,70 Invatamant profesional 224 65.02.04.03 63,53 Invatamant postliceal 225 65.02.05 0,00 Servicii auxiliare pentru educatie 226 65.02.11 0,00 Alte servicii auxiliare 227 65.02.11.30 0,00 Alte cheltuieli în domeniul invatamantului 228 65.02.50 0,00 Sanatate 229 66.02 91.779,29 CHELTUIELI CURENTE 230 01 60.787,29 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 231 10 18.383,42 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 232 20 2.307,43 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 233 51 34.641,68 Transferuri curente 234 51.01 575,81 Transferuri catre institutii publice 235 51.01.01 0,00 Varsaminte din privatizare in contul general al trezoreriei statului 236 51.01.20 0,00 Transferuri de la bugetele locale catre institutii publice si activitati finantate integral sau partial din venituri proprii pentru finantarea sanata 237 51.01.46 575,81 Transferuri de capital 238 51.02 34.065,87 Transferuri de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea aparaturii medicale si echipamentelor de comunicatii in urgenta in sanatate 239 51.02.22 9.996,00 Transferuri din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatai 240 51.02.28 24.069,87 TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 241 58 5.454,76 CHELTUIELI DE CAPITAL 242 70 30.992,00 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 243 n 30.992,00 Active fixe 244 71.01 30.992,00 Constructii 245 71.01.01 28.271,94 Alte active fixe 246 71.01.30 2.720,06 Din total capitol Pag.9/32

DENUMIREA INDICATORILOR pue1 po 10JeDIPUI POD we1601g Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi 247 66.02.06 73.088,44 Spitale generale 248 66.02.06.01 73.088,44 Servicii de sanatate publica 249 66.02.08 18.690,85 Cultura, recreere si religie 250 67.02 136.632,36 CHELTUIELI CURENTE 251 01 117.152,77 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 252 10 30.709,99 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 253 20 84.557,86 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 254 51 1.500,00 Transferuri curente 255 51.01 0,00 statului Varsaminte din privatizare in contul general al trezoreri 256 51.01.20 0,00 Transferuri de capital 257 51.02 1.500,00 Alte transferuri de capital catre institutii publice 258 51.02.29 1.500,00 TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 259 58 182,22 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 260 59 202,70 Burse 261 59.01 0,00 Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate 262 59.40 202,70 CHELTUIELI DE CAPITAL 263 70 19.628,17 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 264 71 19.628,17 Active fixe 265 71.01 19.628,17 Constructii 266 71.01.01 13.251,32 echipamente si mijloace de transport 267 71.01.02 1.262,34 Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale 268 71.01.03 1.003,59 Alte active fixe 269 71.01.30 4.110,92 TITLUL XIX PATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT 270 85 -148,58 Din total capitol Servicii culturale 271 67.02.03 70.547,55 Institutii publice de spectacole si concerte 272 67.02.03.04 38.218,55 Case de cultura 273 67.02.03.06 31.850,00 Alte servicii culturale 274 67.02.03.30 479,00 Servicii recreative si sportive 275 67.02.05 64.683,54 Pag. 10/32

DENUMIREA INDICATORILOR puei po? JoyedIpu| po) uwe1601g Sport 276 67.02.05.01 28.258,44 Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement 277 67.02.05.03 36.425,10 Servicii religioase 278 67.02.06 1.401,27 Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei 279 67.02.50 0,00 Asigurari si asistenta sociala 280 68.02 111.706,22 CHELTUIELI CURENTE 281 01 110.039,06 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 282 10 56.051,99 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 283 20 11.300,01 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 284 51 1.032,00 Transferuri curente 285 51.01 1.032,00 Transferuri catre institutii publice 286 51.01.01 0,00 Transferuri din bugetele locale pentru finantarea unitatilor de asistenta medico-sociale 287 51.01.39 1.032,00 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 288 57 31.000,00 Asigurari sociale 289 57.01 0,00 Ajutoare sociale 290 57.02 31.000,00 Ajutoare sociale in numerar 291 57.02.01 29.740,57 Ajutoare sociale in natura 292 57.02.02 1.259,43 TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 293 58 1.099,06 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 294 59 9.556,00 295 59.01 0,00 fundatii 296 59.11 9.400,00 Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate 297 59.40 156,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 298 70 1.667,16 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 299 71 1.667,16 Active fixe 300 71.01 1.867,16 Constructii 301 71.01.01 0,00 echipamente si mijloace de transport 302 71.01.02 89,25 Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale 303 71.01.03 512,20 Alte active fixe 304 71.01.30 1.065,71 Din total capitol Pag. 11/32

DENUMIREA INDICATORILOR po POD uwue16oJd Asistenta acordata persoanelor in varsta 305 68.02.04 6.767,75 Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati 306 68.02.05 65.632,31 Asistenta sociala in caz de boli 307 68.02.05.01 0,00 Asistenta sociala in caz de invaliditate 308 68.02.05.02 65.632,31 Asistenta sociala pentru familie si copii 309 68.02.06 2.332,84 Crese 310 68.02.11 9.520,17 Prevenirea excluderii sociale 311 68.02.15 27.453,15 Ajutor social 312 68.02.15.01 18.115,88 Cantine de ajutor social 313 68.02.15.02 9.337,27 Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale 314 68.02.50 0,00 Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale 315 68.02.50.50 0,00 Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE 316 69.02 99.384,84 Locuinte, servicii si dezvoltare publica 317 70.02 80.523,71 CHELTUIELI CURENTE 318 01 31.814,11 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 319 10 470,00 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 320 20 19.926,58 Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 321 56 0,90 TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 322 58 11.416,63 CHELTUIELI DE CAPITAL 323 70 10.869,14 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 324 71 10.869,14 Active fixe 325 71.01 10.869,14 Constructii 326 71.01.01 8.062,94 Alte active fixe 327 71.01.30 2.806,20 TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE 328 81 37.840,46 Rambursari de credite externe 329 81.01 15.303,00 Rambursari de credite interne 330 81.02 22.537,46 Din total capitol Locuinte 331 70.02.03 15.658,02 Dezvoltarea sistemului de locuinte 332 70.02.03.01 15.658,02 Alte cheltuieli în domeniul locuintelor 333 70.02.03.30 0,00 Pag. 12/32

DENUMIREA INDICATORILOR puei po Joyeolpu| poo uwue1601g Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice 334 70.02.05 7.811,73 Alimentare cu apa 335 70.02.05.01 7.811,73 Amenajari hidrotehnice 336 70.02.05.02 0,00 Iluminat public si electrificari rurale 337 70.02.06 8.490,56 338 70.02.07 23,27 Alimentare cu gaze naturale in localitati Alte servicii in domeniul locuintei, servi: lor si dezvoltarii comunale 339 70.02.50 48.540,13 Protectia mediului 340 74.02 18.861,13 CHELTUIELI CURENTE 341 01 18.497,84 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 342 20 18.200,00 Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 343 56 297,84 CHELTUIELI DE CAPITAL 344 70 363,29 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 345 71 363,29 Active fixe 346 71.01 363,29 Constructii 347 71.01.01 0,00 Alte active fixe 348 71.01.30 363,29 Din total capitol Reducerea si controlul poluarii 349 74.02.03 144,59 Salubritate si gestiunea deseurilor 350 74.02.05 18.418,70 Salubritate 351 74.02.05.01 14.500,00 Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor 352 74.02.05.02 3.918,70 Canalizarea si tratarea apelor reziduale 353 74.02.06 297,84 Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE 354 79.02 307.647,24 Combustibili si energie 355 81.02 107.998,30 CHELTUIELI CURENTE 356 01 81.326,52 TITLUL IV SUBVENTII 357 40 36.469,68 Subventii pe produse 358 40.01 0,00 Subventii pentru acoperirea diferentelor de pret si tarif 359 40.03 36.469,68 TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 360 58 44.856,84 CHELTUIELI DE CAPITAL 361 70 26.671,78 Pag. 13/32

DENUMIREA INDICATORILOR pue1 Joyeolpu| po) uwe160o1Jg TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 362 71 5.671,78 Active fixe 363 71.01 5.671,78 Constructii 364 71.01.01 5.181,58 Alte active fixe 365 71.01.30 490,20 TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE 366 72 21.000,00 Active financiare 367 72.01 21.000,00 Participare la capitalul social al societatilor comerciale 368 72.01.01 21.000,00 Din total capitol Energie termica 369 81.02.06 107.998,30 Transporturi 370 84.02 199.648,94 CHELTUIELI CURENTE 371 01 126.393,31 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 372 20 50.176,00 TITLUL IV SUBVENTII 373 40 76.000,00 Subventii pe produse 374 40.01 0,00 Subventii pentru acoperirea diferentelor de pret si tarif 375 40.03 76.000,00 TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 376 58 217,31 CHELTUIELI DE CAPITAL 377 70 73.255,63 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 378 71 73.255,63 Active fixe 379 71.01 73.255,63 Constructii 380 71.01.01 45.285,97 Masini, echipamente si mijloace de transport 381 71.01.02 21.403,14 Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale 382 71.01.03 400,00 Alte active fixe 383 71.01.30 6.166,52 Din total capitol Transport rutier 384 84.02.03 199.648,94 Drumuri si poduri 385 84.02.03.01 19.271,96 Transport in comun 386 84.02.03.02 99.135,37 Strazi Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT Pag. 14/32 387 84.02.03.03 81.241,61

DENUMIREA INDICATORILOR puei po 1ojeolpul po) wue16o1y REZERVE 389 97.02 0,00 EXCEDENT 390 98.02 0,00 DEFICIT 391 99.02 9.931,89 SECTIUNEA FUNCTIONARE SECTIUNEA FUNCTIONARE 673.841,35 TOTAL VENITURI 00.01 673.841,35 VENITURI PROPRII 49.90 693.708,55 I. VENITURI CURENTE 00.02 655.451,15 A. VENITURI FISCALE 00.03 679.935,55 A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL 00.04 419.376,00 A12. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE 00.06 418.376,00 Impozit pe venit 03.02 2.500,00 Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobi re din patrimoniul personal 03.02.18 2.500,00 Cote si sume defalcate din impozitul pe venit 04.02 415.876,00 Cote defalcate din impozitul pe venit 04.02.01 415.876,00 Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru ecl rarea bugetelor locale 04.02.04 0,00 A13. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL 00.07 1.000,00 Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital 05.02 1.000,00 Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital 05.02.50 1.000,00 A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE 00.09 162.240,85 Impozite si taxe pe proprietate 07.02 162.240,85 Impozit pe cladiri 07.02.01 136.558,95 Impozit pe cladiri - PF 07.02.01.01 20.201,40 Impozit pe cladiri - PJ 07.02.01.02 116.357,55 Impozit pe terenuri 07.02.02 15.423,90 Impozit pe terenuri - PF 07.02.02.01 7.246,80 Impozit pe terenuri - PJ 07.02.02.02 7.613,20 Impozit pe terenurile extravilane 07.02.02.03 563,90 Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de stat = restante anii anteriori = 07.02.03 7.308,00 Pag. 15/32

DENUMIREA INDICATORILOR po Joyeolpul po) we160o1Jg Alte impozite si taxe de proprietate 07.02.50 2.950,00 A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII 27 00.10 96.018,70 Sume defalcate din TVA 28 11.02 37.472,00 Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, muni Muni lui Bucuresti or, sectoarelor si 29 11.02.02 24.148,00 Sume defalcate din TVA pt ec rarea bugetelor locale 30 11.02.06 6.650,00 Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea invatamantului particular sau confesional acreditat 31 11.02.09 6.674,00 Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii 32 12.02 1.200,00 Taxe hoteliere 33 12.02.07 1.200,00 Taxe pe servicii specifice 34 15.02 100,00 Impozit pe spectacole 35 15.02.01 16,10 Alte taxe pe servicii specifice 36 15.02.50 83,90 Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati 37 16.02 57.246,70 Taxa asupra mijloacelor de transport 38 16.02.02 47.749,00 Taxa asupra mijloacelor de transport - PF 39 16.02.02.01 30.062,30 Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ 40 16.02.02.02 17.686,70 Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati 41 16.02.50 9.497,70 A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE 42 00.11 2.300,00 Alte impozite si taxe fiscale 43 18.02 2.300,00 Alte impozite si taxe 44 18.02.50 2.300,00 C. VENITURI NEFISCALE 45 00.12 -24.484,40 C1. VENITURI DIN PROPRIETATE 46 00.13 17.558,20 Venituri din proprietate 47 30.02 17.557,20 Venituri din concesiuni si inchirieri 48 30.02.05 14.430,90 Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice 49 30.02.05.30 14.430,90 Venituri din dividende 50 30.02.08 3.126,30 Dividende de la societatile oi companiile nationale oi societa?ile cu capital majoritar de stat 51 30.02.08.03 3.126,30 Venituri in dobanzi 52 31.02 1,00 Alte venituri din dobanzi 53 31.02.03 1,00 C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII 54 00.14 -42.042,60 Pag. 16/32

DENUMIREA INDICATORILOR puei po 10yeoIpu| uue1601g Venituri din prestari de servicii si alte activitati 33.02 1.305,60 Contributia parintilor sau sustinatorilor legali pentru intretinerea copiilor in crese 56 33.02.10 258,20 Contributia persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social 57 33.02.12 500,00 Contributia de intretinere a persoanelor asistate 58 33.02.13 90,00 Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri 59 33.02.28 457,40 Venituri din taxe administrative, eliberari de permise 60 34.02 274,80 Alte venituri din taxe administrative, eliberari de permise 61 34.02.50 274,80 Amenzi, penalitati si confiscari 62 35.02 20.684,10 Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate conform dispozitiilor legale 63 35.02.01 20.180,20 Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate 64 35.02.01.02 20.180,20 Alte amenzi, penalitati si confiscari 65 35.02.50 503,90 Diverse venituri 66 36.02 11.422,30 Varsaminte din venituri si/sau disponibilitatile institutiilor publice 67 36.02.05 570,00 Taxe speciale 68 36.02.06 7.283,30 Venituri din recuperarea cheltuielilor efectuate in cursul procesului de executare silita 69 36.02.14 769,00 Alte venituri 70 36.02.50 2.800,00 Transferuri voluntare, altele decat subventiile 7 37.02 -75.729,40 Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus) 72 37.02.03 -75.729,40 IV. SUBVENTII 73 00.17 18.390,20 SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 74 00.18 18.390,20 Subventii de la bugetul de stat 75 42.02 18.390,20 B. Curente 76 18.390,20 Ajutor pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni si combustibil petrolier 77 42.02.34 5,00 Subventii de la bugetul de stat pentru finantarea sanatatii 78 42.02.41 18.385,20 TOTAL CHELTUIELI 79 673.841,35 CHELTUIELI CURENTE 80 01 636.149,47 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 81 10 197.036,83 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 82 20 235.036,61 TITLUL III DOBANZI 83 30 23.780,33 Dobanzi aferente datoriei publice interne 84 30.01 15.459,81 Pag. 17/32

DENUMIREA INDICATORILOR puei po? 10JeDIpU! ue16Bo1y Dobanzi aferente datoriei publice externe 30.02 8.320,52 TITLUL IV SUBVENTII 86 40 112.469,68 Subventii pe produse 87 40.01 0,00 Subventii pentru acoperirea diferentelor de pret si tarif 88 40.03 112.469,68 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 89 51 1.622,81 Transferuri curente 90 51.01 1.622,81 Transferuri catre institutii publice 91 51.01.01 15,00 Transferuri din bugetele locale pentru finantarea unitatilor de asistenta medico-sociale 92 51.01.39 1.032,00 Transferuri de la bugetele locale catre institutii publice si activitati finantate integral sau partial din venituri proprii pentru finantarea sanata! 93 51.01.46 575,81 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 94 55 6.733,30 A. Transferuri interne 95 55.01 6.733,30 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 96 57 36.227,70 Asigurari sociale 97 57.01 0,00 Ajutoare sociale 98 57.02 36.227,70 Ajutoare sociale in numerar 99 57.02.01 33.311,27 Ajutoare sociale in natura 100 57.02.02 2.904,43 Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita 101 57.02.03 12,00 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 102 59 23.242,21 Burse 103 59.01 6.792,86 Ajutoare pentru daune provocate de calamitatile naturale 104 59.02 290,65 105 59.11 9.400,00 Asociatii si fundatii Despagu ivile ci 106 59.17 6.400,00 Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate 107 59.40 358,70 TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE 108 81 37.840,46 Rambursari de credite externe 109 81.01 15.303,00 Rambursari de credite interne 110 81.02 22.537,46 TITLUL XIX PATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT 111 85 -148,58 Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE 112 50.02 101.808,92 Autoritati publice si actiuni externe 113 51.02 77.528,59 Pag. 18/32

DENUMIREA INDICATORILOR po 10yeolpul po) CHELTUIELI CURENTE 114 01 77.528,59 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 115 10 60.063,43 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 116 20 11.465,16 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 117 59 6.000,00 Burse 118 59.01 0,00 Despagubiri civile 119 59.17 6.000,00 Din total capitol Autoritati executive si legislative 120 51.02.01 77.528,59 Autoritati executive 121 51.02.01.03 77.528,59 Alte servicii publice generale 122 54.02 500,00 CHELTUIELI CURENTE 123 01 500,00 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 124 20 500,00 Din total capitol Fondul National de Preaderare 125 54.02.04 0,00 Fond pentru garantarea imprumuturilor externe, contracte/garantate de administratiile publice locale 126 54.02.07 0,00 Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor 127 54.02.10 0,00 Alte servicii publice generale 128 54.02.50 500,00 Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi 129 55.02 23.780,33 CHELTUIELI CURENTE 130 01 23.780,33 TITLUL III DOBANZI 131 30 23.780,33 Dobanzi aferente datoriei publice interne 132 30.01 15.459,81 Dobanzi aferente datoriei publice externe 133 30.02 8.320,52 Din total capitol Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi 134 55.02.00 23.780,33 Partea a l-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA 135 59.02 33.065,01 Ordine publica si siguranta nationala 136 61.02 33.065,01 CHELTUIELI CURENTE 137 01 33.065,01 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 138 10 30.600,00 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 139 20 2.200,01 Pag. 19/32

DENUMIREA INDICATORILOR puei po 10JeSIPUI POD TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 51 15,00 Transferuri curente 141 51.01 15,00 Transferuri catre institutii publice 142 51.01.01 15,00 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 143 59 250,00 Burse 144 59.01 0,00 Ajutoare pentru daune provocate de calamitatile naturale 145 59.02 250,00 Din total capitol Ordine publica 146 61.02.03 32.600,01 Politie locala 147 61.02.03.04 32.600,01 Protectie civila si protectie contra incendiilor (protectie civila non 148 61.02.05 465,00 Partea a Ill-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE 149 64.02 299.884,70 Invatamant 150 65.02 54.356,07 CHELTUIELI CURENTE 151 01 54.356,07 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 152 10 758,00 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 153 20 34.403,56 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 154 55 6.733,30 A. Transferuri interne 155 55.01 6.733,30 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 156 57 5.227,70 Asigurari sociale 157 57.01 0,00 Ajutoare sociale 158 57.02 5.227,70 Ajutoare sociale in numerar 159 57.02.01 3.570,70 Ajutoare sociale in natura 160 57.02.02 1.645,00 Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita 161 57.02.03 12,00 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 162 59 7.233,51 Burse 163 59.01 6.792,86 Ajutoare pentru daune provocate de calamitatile naturale 164 59.02 40,65 Despagubiri civile 165 59.17 400,00 Din total capitol Invatamant prescolar si primar 166 65.02.03 8.971,32 Invatamant prescolar 167 65.02.03.01 8.070,44 Pag. 20/32

DENUMIREA INDICATORILOR puei po? poJ uwe1601g Invatamant primar 65.02.03.02 900,88 Invatamant secundar 169 65.02.04 45.384,75 Invatamant secundar inferior 170 65.02.04.01 13.513,91 Invatamant secundar superior 171 65.02.04.02 31.807,31 Invatamant profesional 172 65.02.04.03 63,53 Invatamant postliceal 173 65.02.05 0,00 Servicii auxiliare pentru educatie 174 65.02.11 0,00 Alte servicii auxiliare 175 65.02.11.30 0,00 Alte cheltuieli in domeniul invatamantului 176 65.02.50 0,00 Sanatate 177 66.02 21.266,66 CHELTUIELI CURENTE 178 01 21.266,66 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 179 10 18.383,42 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 180 20 2.307,43 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 181 51 575,81 Transferuri curente 182 51.01 575,81 Transferuri catre institutii publice 183 51.01.01 0,00 Transferuri de la bugetele locale catre institutii publice si activitati finantate integral sau partial din venituri proprii pentru finantarea sanatatii 184 51.01.46 575,81 Din total capitol Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi 185 66.02.06 2.575,81 Spitale generale 186 66.02.06.01 2.575,81 Servicii de sanatate publica 187 66.02.08 18.690,85 Cultura, recreere si religie 188 67.02 115.321,97 CHELTUIELI CURENTE 189 01 115.470,55 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 190 10 30.709,99 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 191 20 84.557,86 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 192 59 202,70 Burse 193 59.01 0,00 Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate 194 59.40 202,70 TITLUL XIX PATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT 195 85 -148,58 Pag. 21/32

DENUMIREA INDICATORILOR puei po poD we1601g Din total capitol Servicii culturale 196 67.02.03 64.814,12 Institutii publice de spectacole si concerte 197 67.02.03.04 32.964,12 Case de cultura 198 67.02.03.06 31.850,00 Alte servicii culturale 199 67.02.03.30 0,00 Servicii recreative si sportive 200 67.02.05 49.170,85 Sport 201 67.02.05.01 22.650,00 Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement 202 67.02.05.03 26.520,85 Servicii religioase 203 67.02.06 1.337,00 recreerii si religiei 204 67.02.50 0,00 Asigurari si asistenta sociala 205 68.02 108.940,00 CHELTUIELI CURENTE 206 01 108.940,00 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 207 10 56.051,99 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 208 20 11.300,01 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 209 51 1.032,00 Transferuri curente 210 51.01 1.032,00 Transferuri catre institutii publice 211 51.01.01 0,00 Transferuri din bugetele locale pentru finantarea unitatilor de asistenta medico-sociale 212 51.01.39 1.032,00 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 213 57 31.000,00 Asigurari sociale 214 57.01 0,00 Ajutoare sociale 215 57.02 31.000,00 Ajutoare sociale in numerar 216 57.02.01 29.740,57 Ajutoare sociale in natura 217 57.02.02 1.259,43 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 218 59 9.556,00 Burse 219 59.01 0,00 Asociatii si fundatii 220 59.11 9.400,00 Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate 221 59.40 156,00 Din total capitol Asistenta acordata persoanelor in varsta 222 68.02.04 5.905,20 Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati 203 68.02.05 65.587,31 Pag.22/32

DENUMIREA INDICATORILOR pue po Joyeolpul po) we1601q Asistenta sociala in caz de boli 224 68.02.05.01 0,00 Asistenta sociala in caz de invaliditate 225 68.02.05.02 65.587,31 Asistenta sociala pentru familie si copii 226 68.02.06 1.933,55 Crese 227 68.02.11 8.856,00 Prevenirea excluderii sociale 228 68.02.15 26.657,94 Ajutor social 229 68.02.15.01 17.320,67 Cantine de ajutor social 230 68.02.15.02 9.337,27 Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale 231 68.02.50 0,00 Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale 232 68.02.50.50 0,00 Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE 233 69.02 76.437,04 Locuinte, servicii si dezvoltare publica 234 70.02 58.237,04 CHELTUIELI CURENTE 235 01 20.396,58 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 236 10 470,00 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 237 20 19.926,58 TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE 238 81 37.840,46 Rambursari de credite externe 239 81.01 15.303,00 Rambursari de credite interne 240 81.02 22.537,46 Din total capitol Locuinte 241 70.02.03 0,00 Dezvoltarea sistemului de locuinte 242 70.02.03.01 0,00 Alte cheltu n domeniul locuintelor 243 70.02.03.30 0,00 Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice 244 70.02.05 3.176,73 Alimentare cu apa 245 70.02.05.01 3.176,73 Amenajari hidrotehnice 246 70.02.05.02 0,00 Iluminat public si electrificari rurale 247 70.02.06 7.800,00 Alimentare cu gaze naturale in localitati 248 70.02.07 23,27 Alte servi or si dezvoltarii comunale n domeniul locuintei, servi 249 70.02.50 47.237,04 Protectia mediului 250 74.02 18.200,00 CHELTUIELI CURENTE 251 01 18.200,00 Pag.23/32

DENUMIREA INDICATORILOR pod pue1 po) uwue1601Jy TITLUL II BUNURI SI SERVICII 252 |20 18.200,00 Din total capitol Reducerea si controlul poluarii 253 |74.02.03 0,00 Salubritate si gestiunea deseurilor 254 |74.02.05 18.200,00 Salubritate 255 |74.02.05.01 14.500,00 Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor 256 |74.02.05.02 3.700,00 Canalizarea si tratarea apelor reziduale 257 |74.02.06 0,00 Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE 258 |79.02 162.645,68 Combustibili si energie 259 |81.02 36.469,68 CHELTUIELI CURENTE 260 [01 36.469,68 TITLUL IV SUBVENTI 261 |40 36.469,68 Subventii pe produse 262 |40.01 0,00 Subventii pentru acoperirea diferentelor de pret si tarif 263 |40.03 36.469,68 Din total capitol Energie termica 264 |81.02.06 36.469,68 Transporturi 265 |84.02 126.176,00 CHELTUIELI CURENTE 266 |01 126.176,00 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 267 |20 50.176,00 TITLUL IV SUBVENTI 268 |40 76.000,00 Subventii pe produse 269 |40.01 0,00 Subventii pentru acoperirea diferentelor de pret si tarif 270 [40.03 76.000,00 Din total capitol Transport rutier 271 |84.02.03 126.176,00 Drumuri si poduri 272 |84.02.03.01 0,00 Transport in comun 273 |84.02.03.02 76.176,00 Strazi Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT 274 |84.02.03.03 275 [96.02 50.000,00 mmm e az 0,00 REZERVE 276 |97.02 0,00 EXCEDENT 277 |98.02 0,00 Pag. 24/32

DENUMIREA INDICATORILOR po poS we1601d DEFICIT 278 99.02 0,00 SECTIUNEA DEZVOLTARE SECTIUNEA DEZVOLTARE 301.053,90 TOTAL VENITURI 00.01 301.053,90 VENITURI PROPRII 49.90 0,00 I. VENITURI CURENTE 00.02 75.729,40 C. VENITURI NEFISCALE 00.12 75.729,40 C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII 00.14 75.729,40 Transferuri voluntare, altele decat subventiile 37.02 75.729,40 Varsaminte din sectiunea de functionare —|N|M|TIVIO|-|O 37.02.04 75.729,40 IV. SUBVENTII a 00.17 28.990,69 SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE o _— 00.18 28.990,69 Subventii de la bugetul de stat = = 42.02 28.990,69 A. De capital N — 19.996,00 Suventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea investitiilor in sanatate m _ 42.02.16 9.996,00 Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea aparaturii medicale si echipamentelor de comunicatii in urgenta in sanatate tr 42.02.16.01 9.996,00 Subventii din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii catre bugetele locale pentru finantarea investiilor in sanatate 15 42.02.18 10.000,00 Subcentii din ventiuri proprii ale Ministerului Sanatatii catre bugetele locale pentru finantarea altor investitii in sanatate 16 42.02.18.03 10.000,00 B. Curente 17 8.994,69 Finantarea Programui National de Dezvoltare Locala 18 42.02.65 904,30 Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, aferente perioadei de programare 2014 - 2020 19 42.02.69 8.090,39 Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate 20 45.02 196.333,81 Fondul European de Dezvoltare regionala 21 45.02.01 185.499,47 Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent 22 45.02.01.01 185.499,47 Fondul Social European 23 45.02.02 10.834,34 Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent 24 45.02.02.01 10.834,34 TOTAL CHELTUIELI 25 310.985,79 Pag.25/32

DENUMIREA INDICATORILOR puei po JoJeoIpU! pOJ we1601g CHELTUIELI CURENTE 01 99.618,45 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 27 51 35.565,87 Transferuri curente 28 51.01 0,00 Varsaminte din privatizare in contul general al trezoreriei statului 29 51.01.20 0,00 Transferuri de capital 30 51.02 35.565,87 Transferuri de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea aparaturii medicale si echipamentelor de comunicatii in urgenta in sanatate 31 51.02.22 9.996,00 Transferuri din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii 32 51.02.28 24.069,87 Alte transferuri de capital catre institutii publice 33 51.02.29 1.500,00 Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 34 56 298,74 TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 35 58 63.753,84 CHELTUIELI DE CAPITAL 36 70 211.367,34 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 37 71 190.367,34 Active fixe 38 71.01 190.367,34 Constructii 39 71.01.01 132.413,04 Masini, echipamente si mijloace de transport 40 71.01.02 28.765,27 Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale 41 71.01.03 4.918,70 Alte active fixe 42 71.01.30 24.270,33 TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE 43 72 21.000,00 Active financiare 44 72.01 21.000,00 Participare la capitalul social al societatilor comerciale 45 72.01.01 21.000,00 Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE 46 50.02 5.711,45 Autoritati publice si actiuni externe 47 51.02 5.711,45 CHELTUIELI CURENTE 48 01 527,02 TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 49 58 527,02 CHELTUIELI DE CAPITAL 50 70 5.184,43 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 51 71 5.184,43 Active fixe 52 71.01 5.184,43 Constructii 53 71.01.01 2.190,44 Masini, echipamente si mijloace de transport 54 71.01.02 1.730,63 Pag. 26/32

DENUMIREA INDICATORILOR puei po? 10yeolpul po) uue1601g Alte active fixe 71.01.30 1.263,36 Din total capitol Autoritati executive si legislative 56 51.02.01 5.711,45 Autoritati executive 57 51.02.01.03 5.711,45 Partea a Il-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA 58 59.02 7.573,27 Ordine publica si siguranta nationala 59 61.02 7.513,27 CHELTUIELI CURENTE 60 01 0,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 61 70 7.573,27 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 62 71 7.573,27 Active fixe 63 71.01 7.573,27 Construci 64 71.01.01 0,00 Masini, echipamente si mijloace de transport 65 71.01.02 3.806,81 Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale 66 71.01.03 2.459,01 Alte active fixe 67 71.01.30 1.307,45 Din total capitol Ordine publica 68 61.02.03 3.146,77 Politie locala 69 61.02.03.04 3.146,77 Protectie civila si protectie contra incendiilor (protectie civila nonmilitara) 70 61.02.05 4.426,50 Partea a Ill-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE 71 64.02 129.751,71 Invatamant 72 65.02 35.162,47 CHELTUIELI CURENTE 73 01 0,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 74 70 35.162,47 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 75 71 35.162,47 Active fixe 76 71.01 35.162,47 Constructii m 71.01.01 30.168,85 Masini, echipamente si mijloace de transport 78 71.01.02 473,10 Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale 79 71.01.03 543,90 Alte active fixe 80 71.01.30 3.976,62 Din total capitol Pag.27/32

DENUMIREA INDICATORILOR puei po JOJESIPUI POS uwue16o1g Invatamant prescolar si primar 65.02.03 1.525,48 Invatamant prescolar 82 65.02.03.01 1.525,48 Invatamant primar 83 65.02.03.02 0,00 Invatamant secundar 84 65.02.04 33.636,99 Invatamant secundar inferior 85 65.02.04.01 8.495,60 Invatamant secundar superior 86 65.02.04.02 25.141,39 Invatamant profesional 87 65.02.04.03 0,00 Invatamant postliceal 88 65.02.05 0,00 Servicii auxiliare pentru educatie 89 65.02.11 0,00 Alte servicii auxiliare 90 65.02.11.30 0,00 Alte cheltuieli in domeniul invatamantului 91 65.02.50 0,00 Sanatate 92 66.02 70.512,63 CHELTUIELI CURENTE 93 01 39.520,63 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 94 51 34.065,87 Transferuri curente 95 51.01 0,00 Varsaminte din privatizare in contul general al trezoreriei statului 96 51.01.20 0,00 Transferuri de capital 97 51.02 34.065,87 Transferuri de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea aparaturii medicale si echipamentelor de comunicatii in urgenta in sanatate 98 51.02.22 9.996,00 Transferuri din bugetele locale pentru finantarea cheltui: r de capital din domeniul sanatatii 99 51.02.28 24.069,87 TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 100 58 5.454,76 CHELTUIELI DE CAPITAL 101 70 30.992,00 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 102 7” 30.992,00 Active fixe 103 71.01 30.992,00 Constructii 104 71.01.01 28.271,94 Alte active fixe 105 71.01.30 2.720,06 Din total capitol Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi 106 66.02.06 70.512,63 Spitale generale 107 66.02.06.01 70.512,83 Servicii de sanatate publica 108 66.02.08 0,00 Pag. 28/32

DENUMIREA INDICATORILOR puei po? 10JEDIPUI po we1601q Cultura, recreere si religie 109 67.02 21.310,39 CHELTUIELI CURENTE 110 01 1.682,22 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 111 51 1.500,00 Transferuri curente 112 51.01 0,00 Varsaminte din privatizare in contul general al trezoreriei statului 113 51.01.20 0,00 Transferuri de capital 114 51.02 1.500,00 Alte transferuri de capital catre institutii publice 115 51.02.29 1.500,00 TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 116 58 182,22 CHELTUIELI DE CAPITAL 117 70 19.628,17 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 118 71 19.628,17 Active fixe 119 71.01 19.628,17 Constructii 120 71.01.01 13.251,32 Masini, echipamente si oace de transport 121 71.01.02 1.262,34 Mobi r, aparatura birotica si alte active corporale 122 71.01.03 1.003,59 Alte active fixe 123 71.01.30 4.110,92 Din total capitol culturale 124 67.02.03 5.733,43 Institutii publice de spectacole si concerte 125 67.02.03.04 5.254,43 Case de cultura 126 67.02.03.06 0,00 culturale 127 67.02.03.30 479,00 recreative si sportive 128 67.02.05 15.512,69 Sport 129 67.02.05.01 5.608,44 Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement 130 67.02.05.03 9.904,25 Servicii religioase 131 67.02.06 64,27 132 67.02.50 0,00 Asigurari si asistenta sociala 133 68.02 2.766,22 CHELTUIELI CURENTE 134 01 1.099,06 TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 135 58 1.099,06 CHELTUIELI DE CAPITAL 136 70 1.667,16 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 137 TI 1.667,16 Pag. 29/32

DENUMIREA INDICATORILOR po> Joyealpul po) Active fixe 138 71.01 1.667,16 Constructii 139 71.01.01 0,00 Masini, echipamente si mijloace de transport 140 71.01.02 89,25 Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale 141 71.01.03 512,20 Alte active fixe 142 71.01.30 1.065,71 Din total capitol Asistenta acordata persoanelor in varsta 143 68.02.04 862,55 Asistenta sociala in caz de bol 144 68.02.05 45,00 Asistenta sociala in caz de bol 145 68.02.05.01 0,00 Asistenta sociala in caz de inva 146 68.02.05.02 45,00 Asistenta sociala pentru familie si copi 147 68.02.06 399,29 Crese 148 68.02.11 664,17 Prevenirea excluderii sociale 149 68.02.15 795,21 Ajutor social 150 68.02.15.01 795,21 Cantine de ajutor social 151 68.02.15.02 0,00 Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale 182 68.02.50 0,00 Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale 153 68.02.50.50 0,00 Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE 154 69.02 22.947,80 Locuinte, servicii si dezvoltare publica 155 70.02 22.286,67 CHELTUIELI CURENTE 156 01 11.417,53 itlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 157 56 0,90 TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 158 58 11.416,63 CHELTUIELI DE CAPITAL 159 70 10.869,14 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 160 71 10.869,14 Active fixe 161 71.01 10.869,14 Constructii 162 71.01.01 8.062,94 Alte active fixe 163 71.01.30 2.806,20 Din total capitol Locuinte 164 70.02.03 15.658,02 Dezvoltarea sistemului de locuinte 165 70.02.03.01 15.658,02 Pag. 30/32

DENUMIREA INDICATORILOR pue1 po poD we1601g Alte cheltuieli in domeniul locuintelor 166 70.02.03.30 0,00 Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice 167 70.02.05 4.635,00 Alimentare cu apa 168 70.02.05.01 4.635,00 Amenajari hidrotehnice 169 70.02.05.02 0,00 Iluminat public si electrificari rurale 170 70.02.06 690,56 Alimentare cu gaze naturale in localitati 171 70.02.07 0,00 Alte servicii in domeniul locuintei, servi or si dezvoltarii comunale 172 70.02.50 1.303,09 Protectia mediului 173 74.02 661,13 CHELTUIELI CURENTE 174 01 297,84 Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 175 56 297,84 CHELTUIELI DE CAPITAL 176 70 363,29 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 177 71 363,29 Active fixe 178 71.01 363,29 Constructii 179 71.01.01 0,00 Alte active fixe 180 71.01.30 363,29 Din total capitol Reducerea si controlul poluarii 181 74.02.03 144,59 Salubritate si gestiunea deseurilor 182 74.02.05 218,70 Salubritate 183 74.02.05.01 0,00 Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor 184 74.02.05.02 218,70 Canalizarea si tratarea apelor reziduale 185 74.02.06 297,84 Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE 186 79.02 145.001,56 Combustibili si energie 187 81.02 71.528,62 CHELTUIELI CURENTE 188 01 44.856,84 TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabi aferente cadrului financiar 2014-2020 189 58 44.856,84 CHELTUIELI DE CAPITAL 190 70 26.671,78 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 191 71 5.671,78 Active fixe 192 71.01 5.671,78 Constructii 193 71.01.01 5.181,58 Pag. 31/32

DENUMIREA INDICATORILOR puei po? JOJeDIPUl POD we1601d Alte active fixe 71.01.30 490,20 TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE 195 72 21.000,00 Active financiare 196 72.01 21.000,00 Participare la capitalul social al societatilor comerciale 197 72.01.01 21.000,00 Din total capitol Energie termica 198 81.02.06 71.528,62 Transporturi 199 84.02 73.472,94 CHELTUIELI CURENTE 200 01 217,31 TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 201 58 217,31 CHELTUIELI DE CAPITAL 202 70 73.255,83 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 203 m 73.255,63 Active fixe 204 71.01 73.255,63 Constructii 205 71.01.01 45.285,97 Masini, echipamente si mijloace de transport 206 71.01.02 21.403,14 Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale 207 71.01.03 400,00 Alte active fixe 208 71.01.30 6.166,52 Din total capitol Transport rutier 209 84.02.03 73.472,94 Drumuri si poduri 210 84.02.03.01 19.271,96 Transport in comun 211 84.02.03.02 22.959,37 Strazi 212 PE Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT 213 84.02.03.03 96.02 31.241,61 0,00 REZERVE 214 97.02 0,00 EXCEDENT 215 98.02 0,00 DEFICIT 216 99.02 9.931,89 PRIMAR, NICOLAE ROBU Pag. 32/32 SEF SERVICIU BUGET, RAM NA RADU

Atasament: Anexa_1.pdf

JUDEŢUL:TIMIS Unitatea administrativ-teritorială:'MUNICIPIUL TIMISOARA BUGETUL GENERAL AL UNITĂŢII ADMINISTRATIV-TERITORIALE PE ANUL 2019 Anexa nr.1 Cod rând Bugetul local si subventii din Total Total buget general 7=5-6 Venituri curente (rd.03+18) 5 Venituri fiscale (rd.04+06+09+10+11+17) 731.180, 5, A 679.935,55 1.146.784.20 5 679.935.55 1.146.784.20 679.935, SE Impozit pe venit, profit si castiguri din capital de la persoane juridice, din care: Impozit pe profit Impozit pe venit, profit si castiguri din capital de la persoane fizice (rd.07+ rd.08), din care: 06 418.376,00 418.376,00 418.376,00 Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal *) 07 2.500,00 2.500,00 2.500,00 Cote si sume defalcate din impozitul pe venit 08 415.876,00 415.876,00 415.876.00 Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital 09 1.000.00 1.000,00 1.000,00 Impozite şi taxe pe proprietate 10 162.240,85 162.240,85 162.240,85 Impozite si taxe pe bunuri si servicii (rd.12 la rd.16) 96.018,70 96.018,70 96.018.70 Sume defalcate din TVA 37.472,00 37.472,00 37.472.00 Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii Taxe hoteliere 1.200.00 1.200,00 1.200,00 Taxe pe servicii specifice 100,00 100,00 100.00 Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati 16 57246.70 57.246,70 57.246,70

Alte impozite si taxe fiscale 2.300,00 2.300,00 Venituri nefiscale 415.589,90 466.848,65 466.848.65 Venituri din capital 9.50 9,50 9.50 Operatiuni financiare Subvenţii (rd.22+23) 47.380,89 197.884,58 Subvenţii de la bugetul de stat 47.380,89 3.224,96 245.265,47 - 245.265 50.605.835 5 Subvenţii de la alte administrati 194.659.62 194.659.62 - 19 Sume primite de la UE în contul platilor efectuate 196.333,81 16.874.00 213.240,01 Alte venituri Cheltuieli curente (rd.27 la rd.37) 735.767,92 43.906.98 87.656.91 Cheltuieli de personal 197.036,83 380.866,67 12 577.903,50 577.903,50 Bunuri si servicii 235.036.61 192.947,97 427.984,58 427.984,58 Dobanzi 23.780,33 23.780,33 23.780,33 Subventii 112.469,68 112.469,68 112.469,68 Fonduri de rezerva Transferuri intre unitati ale administratiei publice a a 37.188,68 37.188.68 37.173,68 15,00 Alte transferuri a na 6.733,30 6.733,30 6.733,30 Proiecte cu finantare din Fonduri externe nerambursabile postaderare 298.74 298,74 A Proiecte cu finantare din Fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014 - 2020 na n 20.509,18 84.308.97 84.308.97 Asistenta sociala o 36.227,70 384.20 36.611,90 36.611.90 Alte cheltuieli = cn a 23.242,21 1.042,00 24.284,21 2428421 Cheltuieli de capital 211.367,34 34.607,96 245.975,30 245.975.30 Operatiuni financiare (rd.37+38) 39 Imprumuturi acordate 40 Rambursari de credite externe si interne 41 37.840,46 37.840,46 37.840,46 Plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent 42 148,58 148,58 = 148,58 Rezerve 43 EXCEDENT(+)DEFICIT(-) (rd.01-rd.23) Sectiunea de functionare 44 9.931,89 931.89 9.931,89 E 9.931,89 Sectiunea de dezvoltare 48 77.528,59 77.528,59 5.711,45 5.711,45

500,00 500.00 Sectiunea de functionare „Sectiunea de dezvoltare Sectiunea de functionare Sectiunea de dezvoltare Sectiunea de functionare Sectiunea de dezvoltare 33065.01 7571327 (Sectiunea de functionare Sectiunea de dezvoltare 5.171,97 m 917792 21.266.66 0.512,63 Sectiunea de functionare Sectiunea de dezvoltare 118.053,97 21.506,34 053.97 20.006.34 Sectiunea de dezvoltare 1.500,00 Sectiunea de functionare Sectiunea de dezvoltare 108. 2.766,22 940.00 107.908.00 58.237.04 22.386.617 Sectiunea de functionare Sectiunea de dezvoltare 18.200.00 13 661,13 18.200.00 661,13 Sectiunea de functionare Sectiunea de dezvoltare 8,3 | Sectiunea de functionare 86 36.469.68 36.469.68 Sectiunea de dezvoltare 87 71.528.62 71.528,62 71.528,62 Agricultur: DEEE ETER pi E (EET EEE [POE EEE vata pa aa Sectiunea de functionare Sectiunea de dezvoltare 90 - E Sectiunea de functionare 92 126.176,00 126.176.00 126.176.00 Sectiunea de dezvoltare 93 13.472.94 13.472.94 73.472,94 Nota*:veniturile bugetului de credite interne si externe nu se includ SEF SERVICIU ET, RAI NA RADU | / A e

Atasament: Expunere_motive_BL_2019.pdf

ROMÂNIA JUDETUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMISOARA PRIMAR NR. SC2019 — 10727 / 02.05.2019 EXPUNERE DE MOTIVE PRIVIND OPORTUNITATEA PROIECTULUI DE HOTARARE PRIVIND APROBAREA BUGETULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMISOARA PE ANUL 2019 Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2019 Consiliul Local al Municipiului Timisoara Avand in vedere: Solicitarile directiilor din cadrul aparatului de specialitate al Municipiului Timisoara, precum si a unitatilor subordonate, de necesitate in vederea cuprinderii/ suplimentarii/ redistribuirii sumelor in bugetul de venituri si cheltuieli, pentru asigurarea cheltuielilor aferente sectiunii de functionare precum si a sectiunii de dezvoltare, componente ale bugetului local; Legea bugetului de stat pe anul 2019 nr. 50/15.03.2019; în conformitate cu Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale art. 1, art, 4 alin.1, art.5, art.19, alin.1 si art. 20 alin.1; precum şi OUG 47/01.09.2012 privind modificarea şi completarea unor acte normative şi reglementarea unor măsuri fiscal - bugetare şi Legea 215/2001 privind administraţia publică locală art. 36, alin. 2, lit. b şi alin. 4 lit. a, art. 45, alin2, lit. a, art.63 alin.1, lit. c şi alin. 4, lit. b, art.115, alin. 1, lit b; Adresa nr. 4752/21.03.2019 a Directiei Generale Regionale a Finantelor Publice Timisoara, Activitatea de Trezorerie si Contabilitate Publica, insotita de anexa nr. 5734 / 08.04.2019 privind repartizarea sumelor in conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006 a finantelor publice locale; Tinand cont de cele enumerate mai sus, apreciez ca fiind oportuna, promovarea proiectului de hotarare privind aprobarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2019 si supun dezbaterii Consiliului Local, documentatia aferenta,. PRIMAR DIRECTOR ECONOMIC, NICOLAE ROBU STELIANA STANCIU Cod FO53-03,Ver.1

Atasament: Raport_specialitate_BL_2019.pdf

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA DIRECŢIA ECONOMICĂ NR. SC 2019 — 10727 / 02.05.2019 Raport de specialitate privind aprobarea bugetului local al Primăriei Municipiului Timişoara pe anul 2019 Având în vedere: = Legea bugetului de stat pe anul 2019 cu nr. 50/15.03.2019; = Adresa nr. 5255/26.03.2019 a Consiliului Judeţean Timiş, privind repartizarea sumelor în conformitate cu prevederile Legii nr.273/2006 a finanţelor publice locale, Legii nr.215/2001 a administrației publice locale, Legii nr.69/2010 a responsabilității fiscal-bugetare, Legii nr.500/2002 privind finanțele publice prin care ni s-a comunicat aprobarea următoarelor sume: 1. Cote defalcate din impozitul pe venit: Cod 04.02.01 = 415.876 mii lei 2. Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale: Cod 11.02.06 = 6.650 mii lei - din care: o Alocări TVA pentru acoperirea cheltuielilor cu asistenţa socială (art.6 alin.10 din Legea bugetului de stat pe anul 2019) = 6.650 mii lei = Adresa nr. 4752/21.03.2019 însoțită de anexa nr. 5734/08.04.2019 privind repartizarea sumelor defalcate din TVA, a cotelor şi sumelor defalcate din impozitul pe venit pe anul 2019 şi estimări 2020-2022 pentru Municipiul Timişoara prin care ni s-a comunicat repartizarea următoarelor sume: 1. Cote defalcate din impozitul pe venit: Cod 04.02.01 = 415.876 mii lei 2. Sume defalcate din TVA pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraşelor, municipiilor: Cod 11.02.02 H 24.148 mii lei - din care: o Finanţarea de bază a unităților de învăţământ preuniversitar de stat pt. cat. de cheltuieli prevăzute la art.104 alin.2 lit.b) — d) din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011 = 18.437 mii lei

o Finanţarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni şi combustibili petrolieri, pentru beneficiari de ajutor social = 64 mii lei o Finanţarea cheltuielilor de funcționare a căminelor pentru persoane vârstnice = 195 mii lei o Plata stimulentelor educaționale acordate copiilor din familii defavorizate în scopul stimulării participării în învățământul preşcolar = 12 mii lei o Finanțarea drepturilor copiilor cu cerințe educaționale speciale integrați în învățământul de masă potrivit prevederilor HG nr.564/2017, lit A din HG nr.904/2014 = 3.630 mii lei o Finanţarea serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor de sub autoritatea consiliilor locale, a creşelor = 1.810 mii lei 3. Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale : Cod 11.02.06 = 6.650 mii lei - din care: o Pentru acoperirea cheltuielilor pentru protecția copilului , centre pt persoane adulte cu handicap şi însoțitori sau indemnizaţiile lunare ale persoanelor cu handicap grav = 6.650 mii lei 4. Sume defalcate din TVA pentru finanţarea învăţământului particular şi cel confesional acreditate: Cod 11.02.09 = 6.674 mii lei - din care: o Salarii, sporuri, indemnizaţii şi alte drepturi salariale în bani stabilite prin lege, precum şi contribuțiile aferente acestora = 6.084 mii lei o Cheltuieli cu bunuri şi servicii pentru întreţinerea curentă a unităților de învăţământ particular şi cel confesional acreditate = 590 mii lei Subventii de la Bugetul de Stat pentru finantarea sanatatii sunt in suma de 18.383,43 mii lei pentru cheltuieli de natura salariala aferente personalului de specialitate = Adresele nr. 9028/23.04.2019 şi nr. 8793/23.04.2019 de la Direcţia de Sănătate Publică Judeţeană Timiş privind repartizarea de credite bugetare pentru dotări cu aparatură și echipamente medicale la Spitalul Clinic de Boli Infecțioase şi Pneumoftiziologie "Victor Babeş” Timişoara în valoare de 9.996 mii lei.

= Adresele nr. 9029/23.04.2019 și nr. 8793/23.04.2019 de la Direcţia de Sănătate Publică Judeţeană Timiş privind repartizarea de credite bugetare pentru extindere corp B la Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii "Louis Țurcanu” Timişoara în valoare de 10.000 mii lei. " Estimarea veniturilor proprii ce urmează a se realiza în anul 2019 comunicată de Direcţia Fiscală, respectiv analiza contului de executie de casa al bugetului local la data de 30.04.2019. Cheltuielile bugetului general al Municipiului Timişoara pe anul 2019 au fost fundamentate şi dimensionate pe cele doua secţiuni ale bugetului: secţiunea de funcţionare şi secţiunea de dezvoltare, urmărindu-se asigurarea secţiunii de funcţionare şi asigurarea resurselor pentru secţiunea de dezvoltare. Deficitul anului precedent al secţiunii de funcţionare în valoare de 2.260.583,68 lei, excedentul secțiunii de dezvoltare în valoare de 3.623.037,46 lei, respectiv soldul neutilizat aferent anului 2018 în suma de 8.569.436,63 lei, au fost aprobate prin HCL nr.45/15.02.2019, excedentul total de 9.931.890 lei, utilizându-se pentru reabilitarea corpului de clădire şi înlocuirea acoperişului Liceului de Arte Plastice 1.145.000 lei, iar pentru acoperirea temporară a golurilor de casă 8.786.890,41 lei. Sumele alocate pentru bunuri şi servicii au fost asigurate, astfel încât prioritatea o reprezintă prevederile pentru acoperirea cheltuielilor de electricitate, gaz, încălzire, apă, salubritate, pentru toţi ordonatorii de credite ai bugetului local, impunându-se măsuri de economicitate şi eficienţă în utilizarea resurselor. Cheltuielile bugetului public se clasifica dupa natura lor in cheltuieli operationale si de capital, exprimand preocuparea si capacitatea autoritatii publice de a asigura fondurile necesare functionarii serviciilor si dezvoltarii publice. Cheltuielile de personal ale UAT au fost dimensionate in urma analizei monitorizari cheltuielilor de personal aferenta trimestrului I al anului 2019, transmisa de fiecare ordonator de credite si avizata de catre Directia Generala Regionala a Finantelor Publice Timis, la care s-au adaugat drepturile salariale obligatorii conform Legii 153 / 2017 Art, 18 cu modificarile si completarile ulterioare. Ponderile cele mai mari in cadrul cheltuielilor operationale le au cheltuielile cu serviciile publice, cheltuielile cu unitatile de invatamant, serviciul datoriei publice locale, functionarea institutiilor publice si asistenta sociala. Serviciile publice finantate din bugetul consolidat al Municipiului Timisoara includ: - iluminatul public: o Lucrari de extindere, modernizare si intretinere a retelei publice de iluminat o Consumul de energie privind functionarea acesteia

- strazile — lucrari de intretinere, extindere si modernizare - salubritate — salubrizarea spatiilor apartinand domeniului public - spatii verzi — intretinerea si amenajarea de spatii verzi Programele sociale finantate din bugetul consolidat al Municipiului Timisoara includ: - remuneratia insotitorilor persoanelor cu handicap - indemnizatiile persoanelor cu handicap - ajutoare sociale pentru asigurarea venitului minim garantat - ajutoare pentru incalzirea locuintelor - suportarea integrala sau partiala a costurilor pe mijloacele de transport public ale unor categorii sociale - subventiile de tarife pentru populatie privind alimentarea cu energie termica Acordarea de subventii operatorilor locali de servicii publice — producerea si distributia de energie termica, transport in comun de calatori — asigura prestarea acestor servicii la nivelul standardelor si in conditiile unor tarife accesibile beneficiarilor acestor servicii. Serviciul datoriei publice in anul 2019 este compus din dobanzi in suma de 24.212,33 mii lei si rambursari de credite interne si externe in suma de 38.008,45 mii lei aferente creditelor contractate de Municipiul Timisoara (opt contracte de finantari rambursabile interne si externe), postate pe site-ul Municipiului Timisoara. Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii este compus din: - Bugetul Spitalului Clinic Municipal de Urgenta Timisoara in suma de 306.184,22 mii lei, - Bugetul Spitalului Clinic de Boli Infectioase si Pneumoftiziologie „Dr. V. Babes” Timisoara, in suma de 97.772,12 mii lei, - Bugetul Spitalului Clinic de Urgenta pentru Copii „L. Turcanu” Timisoara in suma de 182.721,63 mii lei. - Unitatile de invatamant din municipiul Timisoara in suma de 39.651,10 mii lei. - Unitatile de cultura din municipiul Timisoara in suma de 2.928 mii lei. Având în vedere următoarele documente privind solicitări de cuprindere de sume în bugetul local: - referatele Biroului Finanţare Şcoli nr. BFS 241/28.01.2019, BFS 246/29.01.2019 - referatul Biroului Managementul Calităţii nr. SC2019-9648/17.04.2019 - referatul Serviciului Buget nr. SC2019-164/07.01.2019 - referatul Biroului Contabilitate FN

- referatul Biroului Evidenţa Patrimoniului nr. SC2019-2834/06.02.2019 - referatele Biroului Sport-Cultură nr. SC2018-24958/11.02.2019, SC2018-24958/09.02.2019, SC2018-24958/14.01.2019 = referatul Biroului Managementul Documentelor nr. SC2019-80/04.01.2019 referatul Biroului Administrativ nr. SC2018-31434/28.12.2018 referatul Compartimentului Guvernanţă Corporativă nr. SC2018-26468/08.11.2018 şi adresa nr. SC2018-24958/08.11.2018 - adresa Direcţiei Secretariat General nr. SC2018-24958/08.11.2018 - adresa Direcţiei de Mediu nr. SC2018-24958/20.12.2018 și referatul nr. SC2018- 31015/20.12.2018 - referatul Direcţiei Urbanism şi Dezvoltare Urbană nt. SC2018-28857/04.12.2018 - referatele Serviciului Şcoli Spitale nr. SC2018-24958/04.12.2018. nr. SC2018- 28828/11.02.2019 - adresa Serviciului Public Asistenţă Medicală Şcolară nr. SC2018-24958/03.12.2018, referatul FN al Serviciului Public Asistenţă Medicală Şcolară şi referatul Serviciului Resurse Umane FN - referatul Direcţiei Generale Drumuri, Poduri, Parcaje şi Reţele Utilitare nr. SC2019- 4242/21.02.2019, referatul Direcţiei Edilitare nr. SC2018-24958/08.11.2018 - referatul Direcţiei Clădiri Terenuri şi Dotări Diverse I Est nr. SC2018-24958/09.01.2019 - referatul Direcţiei Clădiri Terenuri şi Dotări Diverse II Vest nr. SC2019-953/15.01.2019 - referatul Direcţiei de Dezvoltare nr. SC2019-972/15.01.2019 - referatul Serviciului Monitorizare Implementare Proiecte nr. SC2018-24958/09.11.2018 - referatul Compartimentului de Relaționare cu Minoritățile Etnice nr. SC2018- 24958/24.10.2018 - referatul Direcţiei Comunicare-Relaţionare nr. SC2018-24958/26.11.2018 - referatele Compartimentului Servicii Informatice nr. SC2018-24958/30,10.2018 şi nr. SC2018-28430/28.11.2018 = referatul Serviciului Achiziţii Publice nr. SC2018-28646/29.11.2018 - bugetul FN întocmit de Biroul Bficientizare Energetică Blocuri - referatele Biroului Logistică nr. SC2018-24958/21.11.2018 şi nr. SC2019-1191/16.01.2019 - referatele Serviciului Resurse Umane nr. 5C2018-24958/21.11.2018 şi nr. SC2019- 167/07.01.2019 = referatul Compartimentului Administrare Fond Funciar nr. SC2018-23507/04.01.2019 E referatul Biroului Gestiune Populaţie Canină, Deratizare, Dezinsecţie, Dezinfecţie nr. SC2018-31279/27.12.2018 - propunerile Biroului Construcţii Instalaţii nr. SC2018-24958/16.11.2018

- adresa Biroului Aparatului Permanent de Lucru al Consiliului Local nr. SC2018- 24958/13.11.2018 - adresa Compartimentului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă nr. SC2018-24957/15.11.2018 şi bugetul nr, SC2019-423/09.01.2019 - referatul Serviciului Juridic nr. SJ2018-24958/17,12.2018 şi adresa nr. SJ2018- 24958/31.10.2018 - referatul nr, SC2019-9440/15.04.2019 al Biroului Salubrizare - referatele Direcţiei Fiscale nr. IF2019-13593/04.03.2019 și nr. 1F2019-006701/01.02.2019 şi adresele nr, şi nr. IF2018-69447/15.11.2018 - nota de fundamentare a Poliţiei Locale nr.7758/15.11.2018 , nr. 8395/11.12.2018 , nr. 7924/21.112018 și nr. 839/08.02.2019, lista nr.324/16.01.2019, lista 838/08.02.2019, lista 7923/21.11.2018 - referat de necesitate a Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului Timişoara nr, 4467/03.04.2019, nr. 5705/24.04.2019, program dezvoltare nr.3745/20.03.2019, notă fundamentare nr.354/11.01.2019 - referatele de necesitate a Serviciului Public Creşe nr.3481/09.11.2018 şi nr.3604/20.11.2018 - nota de fundamentare a Asociaţiei Casa Faenza fn - adresa Centrului Regional de Competenţe şi Dezvoltare a Fumizorilor în Sectorul Automotive CERC nr. 859/27.12.2018 şi referat nr. 859 27.12.2018 Ținând cont de propunerile directiilor/ serviciilor/ birourilor/ compartimentelor din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara si ale unităţilor de subordonare locală, precum şi în conformitate cu Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale art. 1, art. 4 alin. 1, art.5, art.19, alin.1 si art. 20 alin.1 si Legea 215/2001 privind administraţia publică locală art. 36, alin. 2, lit. b şi alin, 4 lit, a, art. 45, alin.2, lit. a, art.63 alin.1, lit. c şi alin. 4, lit. b, Serviciul Buget supunem spre analiza si aprobare bugetul local pe anul 2019, conform anexelor: " Anexa nr.1 — Bugetul general al unității administrativ-teritoriale pe anul 2019; = Anexa nr.2 - Bugetul local pe anul 2019; = Anexa nr.3 — Buget venituri proprii şi subvenţii pe anul 2019; = Anexanr.4- Program dezvoltare 2019; = Anexa nr. 5 — Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile 2019. DIRECTOR ECONOMIC, SEF SERVICIU BUGET, STELIANA STANCIU RAMONA RADU Cod FP 53-11, Ver.1