keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 243/12.07.2011 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2011

12.07.2011

Hotararea Consiliului Local 243/12.07.2011
privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2011


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având in vedere Referatul nr. SC2011 - 14691/07.07.2011 al Primarului Municipiului Timisoara - domnul dr.ing. Gheorghe Ciuhandu;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistica, amenajarea teritoriului si patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comerţ, regii autonome si societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locala, juridica, ordine publica, drepturile omului si probleme ale minorităţilor si Comisiei pentru cultura, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport si culte, din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
Având în vedere Legea bugetului de stat pe anul 2011 nr.286 / 2010;
În conformitate cu prevederile art.1, art.4 alin.1, art.5, art.19 alin.1 şi 2 si art. 20 alin.1, art.22 alin.1 şi art.23 alin.1 şi 2 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, modificată;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin.(2) lit.b) si alin.(4), lit.a) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publica locala, republicata si modificata;
În temeiul art. 45 alin.2 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publica locala, republicata si modificata;


HOTARASTE

Art.1: Se aproba rectificarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2011 conform Anexei nr. 1 - Bugetul Local pe anul 2011, Anexei nr.2 - Buget venituri proprii şi subvenţii pe anul 2011, Anexei nr.3 - Programul de dezvoltare pe anul 2011.

Art.2: La data intrării in vigoare a prezentei hotărâri, se modifica in mod corespunzător Hotărârea Consiliului Local nr.162/10.05.2011 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timişoara pe anul 2011.
Art.3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Economica, Direcţia Patrimoniu, Instituţia Arhitectului Şef, Direcţia Comunicare, Direcţia Dezvoltare, Direcţia de Mediu şi Direcţia Tehnică din cadrul Primăriei Municipiului Timisoara.
Art.4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timisoara ;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Instituţiei Arhitectului Sef;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Tehnice;
- Compartimentului Control Intern;
- Administraţiei Financiare a Municipiului Timisoara;
- Direcţiei Generale a Finanţelor Publice a Judeţului Timiş;
- Mass media locale.


Presedinte de sedinta
SORIN GRINDEANU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Referat_rectificare_buget.pdf

| PROCEDURĂ DE URGENȚĂ!!! PRIMARIA MUNICIPIULUI TIMISOARA APROBAT , DIRECTIA ECONOMICĂ PRIMAR SERVICIUL BUGET Dr.Ing. GHEORGHE Nr. SC2011 — ji /07.072011 ÎN | / V REFERAT privind rectificarea bugetului local al municipiului Timisoara pe anul 2011 Având în vedere: = Dispoziţia primarului nr.1322/06.06.2011 privind rectificarea bugetului local; = Adresa nr.5173/03.05.2011 Direcţiei Generale a Finanțelor Publice Timiş privind suplimentarea cheltuielilor de personal în învățământul preuniversitar de stat; * Adresa nr.5639/19.05.2011 Direcţiei Generale a Finanțelor Publice Timiş privind alocarea sumei de 874 mii lei din sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2011 (11.02.06) din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția guvernului, pentru înlăturarea efectelor exploziei produse la un bloc de locuințe din Municipiul Timişoara; = Adresa nr.5888/16.05.2011 a Direcţiei de Sănătate Publică privind repartizarea trimestrială a creditelor aprobate pentru anul 2011 pentru finanțarea unor cheltuieli de capital pentru Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii „Louis Turcanu” Timişoara; = Adresa nr.SC2011-9977/12.052011 a Serviciului juridic privind suplimentarea cheltuielilor materiale; = Adresa nr.SC2011-780/16.06.2011 a Direcţiei Patrimoniu privind suplimentarea cheltuielilor materiale; = Adresa Serviciului Resurse Umane nr.SC2011-12705/14.062011 suplimentarea cheltuielilor materiale; privind

Adresa nr.IF2011-6566/16.06.2011 a Direcţiei Fiscale privind suplimentarea cheltuielilor de personal, a cheltuielilor materiale precum şi a cheltuielilor cu asistența socială; Adresa nr.193132/17.062011 a Direcţiei de evidență a persoanelor privind suplimentarea cheltuielilor materiale, transfer buget local şi evidențierea în cadrul bugetului de venituri proprii şi subvenții; Estimarea prevederilor aferente cap.55 „Dobânzi” la un curs valutar superior celui înregistrat pe parcursul primului semestru al anului 2011; Adresa nr.9087/03.06.2011 a Direcţiei Poliţiei Locale privind suplimentarea cheltuielilor de personal şi materiale; Adresa nr.SC2011-11484/31.05.2011 a Serviciului Învățământ privind suplimentarea cheltuielilor materiale; Adresa nr.SC2011-14584/06.07.2011 a Direcţiei Dezvoltare privind redistribuirea cheltuielilor de capital; Adresa nr.2651/17.06.2011 a Teatrului German privind suplimentarea cheltuielilor materiale; Adresa nr.1282/09.06.2011 a Teatrului Maghiar privind suplimentarea cheltuielilor materiale; Adresa nr.1428/17.06.2011 a Filarmonicii Banatul Timişoara privind suplimentarea cheltuielilor materiale şi de capital; Adresa nr.10561/19.05.2011 a Direcţiei de Mediu, privind suplimentarea cheltuielilor materiale pentru Grădina Zoologică Timişoara; Adresa nr.493/16.06.2011 a Centrului de servicii sociale „Pentru Voi” privind suplimentarea cheltuielilor materiale; Adresa nr.2031/29.06.2011 a Direcţiei de Asistenţă Socială privind suplimentarea cheltuielilor de personal, materiale şi de asistență socială; Adresa nr.848/14.062011 a Cantinei de Ajutor Social privind suplimentarea cheltuielilor materiale; Adresa nr.SC2011-12764/14.06.2011 a Direcţiei dezvoltare privind evidenţierea sumelor transferate de SC Ursus Breweries pentru reabilitare clădiri; Adresa Direcţiei Tehnice nr.SC2011-780/28.06.2011 privind suplimentarea cheltuielilor materiale și redistribuirea cheltuielilor de capital şi suplimentarea cheltuielilor cu subvențiile; Adresa nr.SC2011-780/22.06.2011 a Direcţiei de Mediu privind suplimentarea cheltuielilor de capital; Adresele nr.SC2011-6869/06.04.2011 şi SC2011-3493/20.062011 a Direcţiei Patrimoniu privind suplimentarea cheltuielilor de capital; Adresa nr.SC2011-12951/16.06.2011 a Direcţiei Dezvoltare privind suplimentarea cheltuielilor de capital; Adresa nr.SC2011-13226/21.06.2011 a Serviciului Învăţământ privind suplimentarea cheltuielilor de capital, venituri proprii; Având în vedere analiza încasărilor realizate până la data de 06.07.2011, Serviciul Buget propune rectificarea bugetului local după cum urmează:

Mii lei Nr.crt.| Capitor| DOPUnire Buget inițial Buget Influențe indicatori rectificat TOTAL VENITURI, din care: 611.443,14 631.961,82 20.518,68 1 00.03 Venituri fiscale 478.540,71 493.232,08 14.691,37 2 Venituri nefiscale 00.12 32.594,36 41.508,36 8.914,00 3 Venituri din capital 00.15 1.773,69 2.429,23 655,54 Subvenţii de la 4 bugetul de stat 42.02 14.824,00 15.185,00 361,00 Sume FEN 5 postaderare 45.02 83.710,38 79.607,15 -4.103,23 TOTAL CHELTUIELI, din care: 616.156,01 636.674,69 20.518,68 6 Autorităţi publice 51.02 executive 32.735,41 37.131,13 4.395,72 7 Alte servicii publice 54.02 generale 4.718,10 5.666,10 948,00 Tranzacţii privind 8 datoria publică şi 55.02 împrumuturi 27.871,25 23.871,25 -4.000,00 9 Ordine publică şi 61.02 siguranţă naţională 11.651,81 13.809,81 2.158,00 10 65.02 învăţământ 138.806,61 145.361,61 6.555,00 11 (66.02 Sănătate 17.608,76 17.587,27 -41,49 12 Cultura, recreere si 67.02 religie 56.110,97 58.440,02 2.329,05 13 Asigurări şi asistență 58.02 sociată 38.589,26 41.570,38 2.981,12 14 Locuinţe, servicii şi 70.02 dezvoltare publică 91.226,17 93.048,63 1.822,46 15 Combustibili şi 81.02 energie 79.024,10 82.582,20 3.558,10 16 84.02 Transporturi 100.361,83 100.174,55 -187,28 Având în vedere Legea bugetului de stat pe anul 2011 nr.286/2010; în conformitate cu Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale art. 1, art. 4 alin.1, art.5, art. 19, alin.1 si art. 20 alin] si Legea 215/2001 privind administraţia publică locală art. 36, alin. 2, lit. b şi alin. 4 lit. a, art. 45, alin.2, lit. a, art.63 alin.l, lit. c şi alin. 4, lit. b, Serviciul Buget propune modificarea la: =)

Anexa nr. 1 — Bugetul Local pe anul 2011; Anexa nr.2 - Bugetul instituţiilor publice finanţate din venituri proprii si subvenţii pe anul 2011; Anexa nr.3 — Program de dezvoltare 2011. > DIRECTOR ECONOMIC SEF SERVICIU BUGET EC. SMARANDA HARACICU EC, STEL ANA STANCIU FI 47 Cod FP 53-01, Ver. i

Atasament: Anexa_2.pdf

MUNICIPIUL TIMISOARA TIMIS SERVICIUL BUGET Anexa nr.2 - cu amendamente BUGET VENITURI PROPRII SI SUBVENTII 2011 lei DENUMIREA INDICATORILOR Cod Cod indicator Program initial din care credite Influenta Program rectificat rand bugetare destinate stingerii platilor restante [TOTAL VENITURI 1 [00.01 200.954,07 1.757,00 202.711,07| VENITURI CURENTE 2 00.02 191.817,90 0,00 108,00 191.925,90 C. VENITURI NEFISCALE 3 00.07 191.817,80 0,00 108,00 191.925,90 C1. VENITURI DIN PROPRIETATE 4 00.08 1.513,43 0,00 0,00 1.513,43 Venituri din proprietate 5 30.10 1.513,43 0,00 0,00 1.513,43 Venituri din concesiuni si închirieri 6 30.10.05 1.428,00 0,00 0,00 1,428,00 Alte venituri din proprietate 7 30.10.50 85,43 0,00 0,00 85,43 C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII s 00.09 190.304,47 0,00 108,00 190.412,47 Venituri din prestari de servicii si alte activitati 9 33.10 188.331,88 0,00 0,00 188.331,88 Taxe si alte venituri in invatamant 10 |33.10.05 2.324,25 0,00 0,00 2.324,25 Venituri din prestari de senicii 11 33.10.08 2.340,09 0,00 0,00 2.340,09 Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine 12 33.10.14 8.832,00 0,00 0,00 8.832,00 Venituri din valorificarea produselor obtinute din activitatea proprie 13 33.10.16 1,02 0,00 0,00 1,02 sau anexa Venituri din organizarea de cursuri de calificare si conversie 14 33.10.17 5,81 0,00 0,00 5,81 profesionala, specializare si perfeciianare Venituri din serbari si spectacole scolare, manifestari culturale, 15 33.10.18 216,00 0,00 0,00 216,00 artistice si sportive Venituri din cercetare 16 33.10.20 63,02 0,00 0,00 63,02 Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de 17 33.10.21 149.004,51 0,00 0,00 149.004,51 sanatafe ra Pagina 1/6

DENUMIREA INDICATORILOR Cod Cod indicator Program initiat din care credite influenta Program rectificat rand bugetare destinate stingerii platilor restante rm mmm rm mmm Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica 18 33.10.30 18.421,00 0,00 0,00 19.421,00 din sume alocate de la bugetul de stat Alte venituri din prestari de seri 19 33.10.50 6.124,18 0,00 0,00 6.124,18 Venituri din taxe administrative, eliberari permise 20 34.10 1.600,00 0,00 0,00 1.600,00 Alte venituri din taxe administrative, erari de permise 21 34.10.50 1.600,00 0,00 0,00 1.600,00 Diverse venituri 22 36.10 332,00 0,00 108,00 440,00 Alte venituri 23 |36.10.50 332,00 0,00 108,00 440,00| Transferuri voluntare, altele decat subventiile 24 37.10 40,59 0,00 0,00 40,59 Donatii si sponsorizari 25 |37.1001 40,59 0,00 0,00 40,59 Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii 26 37.10.03 -4.599,85 0,00 -108,00 -4.707,85 de dezvoltare a bugetului local Varsaminte din sectiunea de functionare 27 37.10.04 4.599,85 0,00 108,00 4.707,85 IV. SUBVENTII 28 [00.12 9.136,17 0,00 1.649,00 10.785,17 Subventii de la alte administratii 29 43.10 4.752,00 0,00 1.649,00 6.401,00 Subventii pentru institutii publice 30 43.10.08 2.234,00 0,00 948,00 3.182,00 Subventii de la bugetul local pentru finantarea cheltuielilor de 31 43.10.14 1.877,00 0,00 701,00 2.578,00 capital din domeniul santa Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea 32 |43.10.16 641,00 09,00 0,00 541,00 sanatate Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea 33 [43.10.1601 641,00 0,00 0,00 641,00 aparaturii medicale si echipamentelor de comunicatii in urgenta in sanatate Sume FEN postaderare în contul platilor efectuate 34 45.10 4.384,17 0,00 0,00 4.384,17 Fondul European de Dezvoltare regionala 35 45.10.01 4.384,17 0,00 0,00 4.384,17 Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent 36 45.10.01.01 4.384,17 0,00 0,00 4.384,17 TOTAL CHELTUIELI 37 |49.10 200.954,07 3.808,47 1.757,00 202.711,07 CHELTUIELI CURENTE 38 |ot 193.835,22 3.771,72 1.581,00 195.416,22 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 39 (10 109.944,20 0,00 0,00 109.944,20) TITLUL II BUNURI SI SERVCII 40 |20 78.176,39 3.771,72 948,00 80.124,35| Pagina 2/6

DENUMIREA INDICATORILOR Cod Cod indicator Program initial din care credite influenta Program rectificat rand bugetare destinate stingerii platilor restante Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE 000 63300) 5.017,17 NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 42 57 318,80 0,00 0,00 318,80 TITLUL XALTE CHELTUIELI 43 59 11,66 0,00 0,00 11,66 CHELTUIELI DE CAPITAL 44 (70 7.117,85 36,75 176,00 7.283,85 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 45 71 7.117,85 36,75 176,00 7.293,85 TITLUL XV IMPRUMUTURI 46 80 1,00 0,00 0,00 1,00 Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE 47 |50.10 3.686,03 0,00 948,00 4.634,03 Alte servicii publice generale 48 54.10 3.686,03 0,00 948,00 4.634,03 CHELTUIELI CURENTE 49 01 3.369,53 0,00 948,00 4.317,53 TITLUL ICHELTUIELI DE PERSONAL 50 10 1.923,00 0,00 0,00 1.923,00 TITLUL SI SERVICII 51 20 1.446,53 0,00 948,00 2.394,53 CHELTUIELI DE CAPITAL 52 (70 316,50 0,00 0,00 316,50 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 33 71 316,50 0,00 0,00 316,50 Din total capitol Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor 54 54.10.10 3.686,03 0,00 948,00 4.634,03 Partea a Ill-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE 55 [64.10 195,147,12 3.808,47 758,00 185.906,12 invatamant 56 65.10 15.109,26 36,75 58,00 15.187,26 CHELTUIELI CURENTE 57 01 14541,84 0,00 0,00 14.541,84 TITLUL ICHELTUIELI DE PERSONAL 58 10 1.319,28 0,00 0,00 1.319,28 TITLUL HI BUNURI SE SERVCII 59 |20 13.203,10 0,00 0,00 13.203,10 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 60 57 7,80 0,00 0,00 7,80) TITLUL XALTE CHELTUIELI 61 59 11,66 0,00 0,00 11,66| CHELTUIELI DE CAPITAL 82 70 566,42 36,75 58,00 624,42| TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 83 71 566,42 36,75 TITLUL XV IMPRUMUTURI 64 |80 1,00 0,00 Din total capitol Pagina 3/6

DENUMIREA INDICATORILOR Cod Cod indicator Program initiat din care credite Influenta Program rectificat rand bugetare destinate stingerii platilor restante invatamant prescolar si primar 65 BETI TI! TE 0,00 5.906,46 invatamant prescolar 66 |65.10.03.01 5.300.60 0,00 0,00 5.500,60) invatamant primar 67 |65.10.03.02 605,86 36,75 0,00 605,86 invatamant secundar 68 65.10.04 5.009,60 0,00 58,00 5.067,601 invatamant secundar inferior 69 65.10.04.01 53,80 0,00 0,00 53,80 invatamant secundar superior 70 65.10.04.02 4.327,80 0,00 58,00 4.385,80 nvatamant profesional 71 65.10.04.03 628,00 0,00 0,00 628,00 Invatamant postliceal 72 65.10.05 991,50 0.00 0,00 991,50 Servicii auxiliare peniru educatie 73 65.10.11 3.201,70 0,00 0.00 3.201,70 Internate si cantine pentru elevi 74 65.10.11.03 3.201,70 0,00 0,00 3.201, 70| Alle servicii auxiliare 75 65.10.11.30 0,00 0,00 0,00 0,00 Sanatate 76 [66.10 177.610,91 3.735,44 701,00 178.311,91 CHELTUIELI CURENTE 77 01 173.536,90 3.735,44 633,00 174.169,80 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 78 10 106.503,92 0,00 0,00 106.503,92 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 78 20 62.648,81 373544 0,00 62.648,81 Titlul MII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE 80 |56 4.384,17 0,00 633,00 5.017,17. NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE CHELTUIELI DE CAPITAL 81 |70 4.074,01 0,00 68,00 4.142,01 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 82 [71 407401 0,00 68,00 4.142,01 Din total capitol Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi 83 |66.10.06 177.610,91 3.735,44 701,00 178.311,91 Spitale generale 84 66.10.06.01 177.610,91 3.735,44 701,00 178.311,91 Cultura, recreere si religie 85 67.10 1.505,00 38,28 0,00 1.505,00 CHELTUIELI CURENTE 86 [01 1.465,00 36,28 0,00 1.465,00 TITLUL ICHELTUIELI DE PERSONAL 87 [10 198,00 0,00 0.00 198,00| TITLUL II BUNURI SI SERVICII 88 |20 1.267,00 36,28 0,00 1.267,00| CHELTUIELI DE CAPITAL 89 70 40,00 0,00 0,00 40,00 Pagina 4/6

DENUMIREA INDICATORILOR Cod Cod indicator Program initial din care credite influenta Program rectificat rand bugetare destinate stingerii platilor restante TITLUL X'ACTIVE NEFINANCIARE A 4000[_ 0,00) 000| Din total capitol | Servicii culturale 91 67.10.03 1.505,00 36,28 0,00 1.505,00| institutii publice de spectacole si concerte 92 67.10.03.04 895,00 36,28 0,00 895,00, Case de cultura 93 |67.10.03.06 610,00 0,00 0,00 610,00 Asigurari si asistenta sociala 94 68.10 921,95 0,00 09,00 921,85 CHELTUIELI CURENTE 95 [01 921,95 0,00 0,00 921,95 [TITLUL II BUNURI SI SERVICII 96 |20 610,85 0,00 0,00 610,95 [TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 97 157 311,00 0,00 0,00 311,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 98 |70 0,00 0,00 0,00 0,00 Din total capital Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati 99 68.10.05 510,95 0,00 0,00 610,95 Asistenta sociala in caz de invaliditate 100 68.10.0502 610,95 0,00 0,00 610,95 Asigurari si asistenta sociala 101 68.10.06 0,00 0,00 0,00 0,00 Alte cheltuieli în domeniul asigurarilor si asistentei sociale 102 |68.10.50 311,00 0,00 0,00 311,00 Rezerva de siat 103 |68.10.50.01 311,00 0,00 0,00 311,00 Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, 104 |69.10 2.120,92 9,00 50,00 2.170,92 LOCUINTE, MEDIU SI APE Locuinte, servicii si dezvoltare publica 105 |70.10 2.120,92 0,00 50,00 2.170,92 CHELTUIELI CURENTE 108 |01 0,00 0,00 0,00 0,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 107 |70 2.120,92 0,00 50,00 2.170,92 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 108 [71 2.120,92 0,00 50,00 2.170,92| Din totai capitol Locuinie 109 |70.10.03 2.120,92 0,00 50,00 2.170,92 Dezvoltarea sistemului de focuinte 110 |70.10.03.01 2.120.92 0,00 50,00 2.170,92 Pagina 5/6

DENUMIREA INDICATORILOR Cod rand Cod indicator Program initial din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante Influenta Program rectificat Partea a Vil-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT 96.10 0,00 0,00 0,00 0,00 REZERVE 112 [97.10 0,00 0,90 0,00 0,00 EXCEDENT 113 [98.10 0,00 0,00 0,06 0,00 DEFICIT 114 |99.10 0,00 0,00 0,00 0,00 DIRECTOR ECONOMIC (ARACICU -p E CIQHAND Ki SEF SERVICIU BUGET EC. STELIA A STANCIU Pagina 6/6

Atasament: Anexa_1.pdf

MUNICIPIUL TIMISOARA TIMIS SERVICIUL BUGET BUGET LOCAL 2011 Anexa nr.1 - cu amendamente mii lei DENUMIREA INDICATORILOR Cod indicator Program initial din care credite Influenta Program rectificat bugetare destinate stingerii platilor restante TOTAL VENITURI 1 00.01 611.443,14 0,00 21.151,68 632.594,82 [VENITURI PROPRII 2 48.02 395.263,76 0,00 22.840,91 418.1 04,67| i. VENITURI CURENTE 3 00.02 511.135,07 0,00 23.805,37 534.740,44 A. VENITURI FISCALE 4 00.03 478.540,71 0,00 14.691,37 493.232,08 A1. IMPOZIT PE VENIT, PROAT SI CASTIGURI DIN CAPITAL 5 00.04 250.690,88 0,00 11.100,00 261.790,88 A11. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA 6 00.05 4.326,60 0,00 4.100,00 8.426,60 PERSOANE JURIDICE Impozit pe profit 7 01.02 876,28 0,00 1.000,00 1.875,28 Impozit pe profit de la agentii econom 8 01.02.01 876,28 0,00 1.000,00 1.876,28| Impozit pe venit 9 03.02 3.450,32 0,00 3.100,00 6.550,32| Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din 10 03.02.18 3.450,32 0,00 3.100,00 6.550,32 patrimoniul personal A12. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DELA) 11 [00.06 245.475,20 0,00 7.000,00 252.475,20 PERSOANE FIZICE Cote si sume defalcate din impozitul pe venit 12 04.02 245.475,20 0,00 7.000,00 252.475,20 Cote defalcate din impozitul pe venit 13 |04.02.01 244.579,20 0,00 7.000,00 251.579,20 Sume alocate de la consiliul judetean pentru echilibarea bugetelor 14 04.02.04 896,00 0,00 0,00 896,00 locale A13. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL| 15 00.07 889,08 0,00 0,00 889,08 Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital 16 05.02 889,08 0,00 0,00 889,08 |Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital 17 05.02.50 889,08 0,00 0,00 889,08 A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE 18 00.09 81.713,30 0,00 0,00 81.713,30| Pagina 1 / 12

DENUMIREA INDICATORILOR impozite si taxe pe proprietate Cod indicator 07.02 Program initial 81.713,30 din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante influenta 0,00 Program rectificat 81.713,30| impozit pe cladiri 20 07.02.01 67.712,13 0,00 0,00 67.712,13 Impozit pe cladiri - PF 21 07.02.0101 17.867,52 0,00 0,00 17.867,52 Impozit pe cladiri - PJ 22 07.02.01.02 49.844,61 0,00 0,00 49.84461 impozit pe terenuri 23 07.02.02 8.049,53 0,00 0,00 8.049,53 Impozit pe terenuri - PF 24 07.02.0201 3.524,49 0,00 0,00 3.524,49 impozit pe terenuri - PJ 25 07.02.02.02 4.287,28 0,00 0,00 4.287,28 Impozit pe terenurile extravilane 26 07.02.02.03 237,76 0,00 0,00 237,76 Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala 27 07.02.03 5.802,84 0,00 0,00 5.802,84 si alte taxe de timbru -= La bugetul de stat = restante anii anteriori = |Alte impozite si taxe de proprietate 28 [07.02.50 148,80 0,00 0,00 148,80| |A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII 29 00.10 145.491,16 0,00 3.591,37 149.082,53| Sume defalcate din TVA 30 [11.02 117.645,00 0,00 1.129,00 118.774,00 Sume defalcate din TVA pt finantarea cheltuielilor descentralizate la 31 11.02.02 117.370,00 0.00 255,00 117.625,00 nivelul comunelor, oraselor, mun. si sectoarele mun. Bucuresti Sume defalcate din TVA pt echilibrarea bugetelor locale 32 11.02.06 275,00 0,00 874,00 1.149,00, Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii 33 12.02 1.033,05 0,00 0,00 1.033,05 Taxe hoteliere 34 12.02.07 1.033,05 0,00 0,00 1.033,05 Taxe pe servicii specifice 35 15.02 528,72 0,00 0,00 528,72 impozit pe spectacole 36 13.02.01 188,05 0,00 0,00 188,05 Alte taxe pe servicii specifice 37 15.02.50 340,67 0,00 0,00 340,67 Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe 38 18.02 26.284,39 0,00 2.462,37 28.748,76 desfasurarea de activitati Taxa asupra mijloacelor de transport 39 16.02.02 20.078,28 0,00 2.000,00 22.078,28 Taxa asupra mijloacelor de transport- PF 40 16.02.0201 10.853,34 0,00 1.000,00 11.853,34 Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ 41 18.02.02.02 9.224,94 0,00 1.000,00 10.224,94 Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de 42 16.02.03 111,97 0,00 0,00 111,97 functionare Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati 16.02.50 6.094,14 462,37 6.556,51 Pagina 2 / 12

DENUMIREA INDICATORILOR Cod Cod indicator Program initial din care credite Program rectificat bugetare destinate stingerii platilor restante A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE lot TITS 000) 0,00l 645,37 Alte impozite si taxe fiscale 45 [18.02 645,37 0,00 0,00 645,37 Alte impozite si taxe 46 |18.02.50 845,37 0,00 0,00 645,37 C. VENITURI NEFISCALE 47 |00.12 32.594,36 0,00 8.914,00 41.508,36 C1. VENITURI DIN PROPRIETATE 48 (00.13 19.718,25 0,00 0,00 19.718,25 Venituri din proprietate 49 |30.02 19.685,41 0,00 0,00 19.685,41 Venituri din concesiuni si inchirieri 50 30.02.05 19.685,41 0,00 0,00 19.685,41 Chirie de la sala 51 |30.02.05.01 19.685,41 0,00 0,00 19.685,41 Venituri din dobanzi 52 |31.02 32,84 0,00 0,00 32,84 Alte venituri din dobanzi 53 31.02.03 32,84 0,00 0,00 32,84 C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII 54 [00.14 12.876,11 0,00 8.914,00 21.799,11 Venituri din prestari de servicii si alte activitati 55 33.02 235,40 0,00 200,00 435,40 Venituri din prestari de servcii 56 |33.02.08 0,20 0,00 0,00 0,20 Contributia persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social 57 33.02.12 235,05 0,00 200,00 435,05 Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si 58 33.02.28 0,15 0,00 0,00 0,15 despagubiri Venituri din taxe administrative, eliberari de permise 59 34.02 2.539,82 0,00 1.000,00 3.539,82 Taxe extraju re de timbru 60 |34.02.02 2.539,82 0,00 1.000,00 3.538,82 Amenzi, penalitati si confiscari 61 35.02 8.848,44 0,00 3.675,00 12.523,44 amenzi si alte sanctiuni aplicate conform pozitiilor 62 35.02.01 8.827,20 0,00 3.675,00 12.502,20 Penalitati pentru nedepunerea sau depunerea cu intarziere a 863 35.02.02 0,20 0,00 0,00 0,20 declaratiei de impozite si taxe Alte amenzi, penalitati si confiscari 64 35.02.50 21,04 0,00 0,00 21,04 Diverse venituri 65 |36.02 1.252,45 0,00 3.748,00 5.000,45 Alte venituri 66 38.02.50 1.252,45 0,00 3.748,00 5.000,45 Transferuri voluntare, altele decat subventiile 67 37.02 0,00 0,00 291,00 291,00 Donatii si sponsorizari 68 37.02.01 0,00 0,00 291,00 291,00 Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiun 69 37.02.03 -10.899,32 0,00 8.633,84 -62.265,48 de dezvaltare a bugetului local (cu semnul minus) Pagina 3/ 12

DENUMIREA INDICATORILOR Cod indicator Program ii din care credite Influenta Program rectificat bugetare destinate stingerii platilor restante Varsaminte din sectiunea de functionare 37.02.04 70.899,32 0,00 -8.633,84 62.265,48 Il. VENITURI DIN CAPITAL 71 |00.15 1.773,69 0,00 655,54 2.429,23 Venituri din valorificarea unor bunuri 72 39.02 1.773,69 0,00 655,54 2.429,23 Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice 73 39.02.01 0,00 0,00 1,00 = Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului 74 39.02.03 530,55 0,00 75,00 605,55 Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat 75 39.02.07 1.140,40 0,00 532,60 arsa Depozite speciale pentru constructii de construinte 76 39.02.10 102,74 0,00 46,94 149,68 IV. SUBVENTII 77 |00.17 98.534,38 0,00 -3.109,23 95.425,15 SUBVENTII DELA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 78 00.18 98.534,38 0,06 -3.109,23 95.425,1 Ă Subventii de la bugetul de stat 79 42.02 14.824,00 0,00 361,00 15.185,00 A. De capital 80 641,00 0,00 237,00 878,00 Suventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru 81 42.02.16 641,00 0,00 0,00 641,00 finantarea învestitiilor in sanatate Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru 82 |42.02.16.01 641,00 0,00 0,00 641 | finantarea aparaturii medicale si echipamentelor de comunicatii În urgenta in sanatate Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare 83 |42.02.20 0,00 0,00 237,00 EI sustinerii derularii proiectelor finantate din FEN postaderare B. Curente 84 14.183,00 0,00 124,00 14.307,00 Subventii pentru compensarea cresterilor neprevizionate ale 85 420232 10.123,00 0,00 0,00 e preturilor la combustibi Ajutor pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni si combustibil 86 42.02.34 0,00 0,00 124,00 N petrolier Subventii de la bugetul de stat pentru finantarea sanatatii 87 420241 4.060,00 0,00 0,00 4.060,00 Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate 88 45.02 83.710,38 0,00 -3.470,23 80.240,1 A Fondul European de Dezvoltare regionala 85 45.02.01 34.824,05 0,00 -4.103,23 30.720,82 Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent 90 45.02.01.01 34.824,.05 0,00 -4.103,23 30.720,82 Fondul Social European 91 45.02.02 2.841,70 0,00 0,00 2.841,70 Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent 92 45.02.02.01 2.841,70 0,00 0,00 2.841,70 Fondul de Coeziune 93 45.02.03 43.920,76& 09,00 0,00 43.920,76

DENUMIREA INDICATORILOR Cod indicator Program initial din care credite bugetare destinate stingerii platilor Influenta Program rectificat restante Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent 45.02.03.01 43.920,76 0,00 0,00 43.920,76 Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare 95 45.02.07 107,30 0,00 0,00 107,30 Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent 96 |45.02.07.01 107,30 0,00 0,00 107,30 Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 97 |45.02.15 2.016,57 0,00 633,00 2.849,57 Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent 98 45.02.15.01 2.016,57 0,00 633,00 2.649,57 TOTAL CHELTUIELI 95 |50.02 616.156,01 37.278,99 21.151,68 637.307,69 CHELTUIELI CURENTE 100 [01 518.427,87 37.191,61 28.960,98 547.388,85 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 101 [10 182.153,99 78,65 4.744,81 166.898,80 TITLUL II BUNURI Si SERVICII 102 120 169.870,21 35.608,96 14.224,49 184.09470 TITLUL II! DOBANZI 103 (30 27.871,25 0,00 -4.000,00 23.871,25 TITLUL IV SUBVENTII 104 [40 51.623,00 0,00 13.850,00 65.573,00 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI 105 |51 4.441,00 0,00 1.649,00 6.090,00 PUBLICE Titlul VH PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE 106 [56 83.710,38 0,00 -4.103,23 79.607,15 NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 107 (57 17.183,04 1.504,00 1.121,81 18.284,95 TITLUL XALTE CHELTUIELI 108 [59 1.595,00 0,00 1.374,00 2.969,00] CHELTUIELI DE CAPITAL 109 (70 75.508,88 87,38 -7.809,30 67.699,58 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 110 (71 75.508,88 87,38 -7.809,30 67.699,58 TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE 111 |81 22.219,26 0,00 0,00 22.219,26 Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE 112 50.02 65.324,76 87,88 1.343,72 66.668,48 Autoritati publice si actiuni externe 113 [51.02 32.735,41 87,38 4.395,72 37.131,1 3 CHELTUIELI CURENTE 114 [01 31.484,68 0,00 4.670,81 36.155,49| TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL 115 [10 19.187,00 0,00 2.070,81 21.257,81| TITLUL Il BUNURI SI SERMCII 116 |20 11.852,68 0,00 2.100,00 13.952,68 TITLUL XALTE CHELTUIELI 117 |59 445,00 0,00 500,00 945,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 118 |70 1.250,73 87,38 -275,09 975,64 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 119 [71 1.250,73 87,38 -275,09 975,64 Pagina 5 / 12

DENUMIREA INDICATORILOR Din total capitol Cod indicator Program initial din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante influenta Program rectificat Autoritati executive si legislative 120 51.02.01 32.735,41 87,38 4.395,72 37.131,13 Autoritati executive 121 |51.02.01.03 32.735,41 87,38 4.395,72 37.131,13| [Alte servicii publice generale 122 |54.02 4.718,10 0,50 948,00 5.668,1 al [CHELTUIELI CURENTE 123 01 2.240,25 0,50 948.00 3.188.25| [TITLUL Il BUNURI SI SERVCII 124 |20 317,25 0,50 0,00 317,25 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI 125 |51 1.923,00 0,00 948,00 2.871,00 PUBLICE CHELTUIELI DE CAPITAL 126 |70 2.477,85 0,00 0,00 2.477,85 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 127 |71 2.477,85 0,00 0,00 2.477,85 Din total capitol Fond pentru garantarea imprumuturilor externe, contracte/garantatei) 128 |54.02.07 0,00 0,00 0,00 0,00 de administratiile publice locale Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor 129 |54.02.10 440085 0,00 948,00 5.348,85 Alfe servicii publice generale 130 |54.02.50 317,25 0,50 0,00 317,25 Tranzactii privind datoria publica si împrumuturi 131 [55.02 27.871,25 0,00 -4.000,00 23.871,25 CHELTUIELI CURENTE 132 (01 27.871,25 0,00 -4.000,00 23.871,25 TITLUL îll DOBANZI 133 (30 27.871,25 0,00 -4.000,00 23.871,25 CHELTUIELI DE CAPITAL 134 (70 0,00 0,00 0,00 0,00 Din tatal capitol Partea a Il-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA 135 |59.02 11,651,81 0,00 2.158,00 13.809,81 NATIONALA Ordine publica si siguranta nationala 136 61.02 11.651,81 0,00 2.158,00 13.809,81 CHELTUIELI CURENTE 137 101 11.565,81 0,00 2.158,00 13.723,81 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 138 |10 7.118,00 0,00 1.034,00 8.152,00 TITLUL BUNURI SI SERVICII 139 (20 3.997,81 0,00 250,00 4.247,81 TITLUL XALTE CHELTUIELI 450,00 0,00 874,00 1.324,00 Pagina 6/ 12

DENUMIREA INDICATORILOR Cod indicator Program initiat din care credite Influenta Program rectificat bugetare destinate stingerii platilor restante CHELTUIELI DE CAPITAL 70 86,00 0,00 0.00 86,00 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 142 (71 86,00 0,00 0,00 86,00 Din total capitol Ordine publica 143 61.02.03 10.787,12 0,00 1.284,00 12.071,12 Politie comunitara 144 |61.02.03.04 10.787,12 0,00 1.284,00 12.071,12| Protectie civila si proteciia contra incendiilor 145 61.02.05 864,69 0,00 874,00 1.738,69 Partea a Ill-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE 146 [63.02 251.115,60 18.080,55 12.724,68 263.840,28 Pe 147 |65.02 138.806,61 9.140,99 6.555,00 145.361,61 CHELTUIELI CURENTE 148 |01 137.905,26 9.140,99 6.255,00 144.160,26 | TLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 149 |10 106.349,00 0,00 255,00 106.604,00 TITLUL Il BUNURI SI SERVICII 150 [20 27.602,26 9.140,99 6.000,00 33.602,26 = VI PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE 151 [56 2.754,00 0,00 0,00 2.754,00 NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 152 (57 500,00 0,00 0,00 500,00 pe XALTE CHELTUIELI 153 |59 700,00 0,00 0,00 700,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 154 (70 901,35 0,00 300,00 1.201,35 Ep XI ACTIVE NEFINANCIARE 155 (71 901,35 0,00 300,00 1.201,35 [Din total capitol [Invatamant prescolar si primar 156 |65.02.03 56.686,05 3.469,69 3.300,00 59.986,05 |/nvatarnant prescolar 157 65.02.03.01 19.680,15 896,16 1.800,00 21.480,15 invatamant primar 158 |65.02.03.02 37.005,90 2.573,53 1.500,00 38.505,90 invatamant secundar 159 |65.02.04 81.635,82 5.671,30 3.255,00 84.890,82| invatamant secundar inferior 160 68.02.0401 5.824,48 0,00 0,00 5.824,48 Invatamant secundar superior 161 |65.02.04.02 67.608,28 5.671,30 3.255,00 70.863,28 invatamant profesional 162 |65.02.04.03 8.203,06 0,00 0,00 8.203.06| Invatamant postliceal 163 65.02.05 484,74 0,00 0,00 484, 74| Sanatate 164 [66.02 17.608,76 0,00 659,51 18.268,27 Pagina 7 / 12

DENUMIREA INDICATORILOR Cod indicator Program initiat din care credite bugetare destinate stingerii platilor Influenta Program rectificat restante CHELTUIELI CURENTE 165 01 15.477,10 0,00 862,48 16.339,59 TITLUL ICHELTUIELI DE PERSONAL 166 (10 4.060,00 0,00 0,00 4.060,00 TITLUL IL BUNURI SI SERVICII 187 (20 3.311,02 0,00 161,49 3.472,51 TITLUL Vi TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI 188 |51 2.518,00 0,00 701,00 3.219,00 PUBLICE Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE 169 |56 5.588,08 0,00 0,00 5.588,08 NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE CHELTUIELI DE CAPITAL 170 |70 2.131,86 0,00 -202,98 1.928,68 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 171 [71 2.131,86 0,00 -202,98 1.928,68] Din total capitol Servicii medicale in unitati sanitare cu paiuri 172 |66.02.06 12.717,86 0,00 658,51 13.377,17| Spitale generale 173 |66.02.06.01 12.717,66 0,00 659,51 13.377,17| Servicii de sanatate publica 174 |66.02.08 4.891,10 0,00 0,00 4.891,10 Cultura, recreere si religie 175 [67.02 56.110,97 7.045,62 2.529,05 58.640,02 CHELTUIELI CURENTE 176 |01 49.682,72 7.045,62 -1.238,03 48.444,69 TITLUL ICHELTUIELI DE PERSONAL 17 | 11.500,00 6,65 0,00 11.500,00 TITLUL HI BUNURI SI SERVICII 178 [20 35.006,29 7.038,97 1.050,00 36.056,29 Titlul MII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE 179 |56 3.176,43 0,00 -2.288,03 888,40 NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE CHELTUIELI DE CAPITAL 180 |70 6.428,25 0,00 3.767,08 10.195,33 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 181 |71 6.428,25 0,00 3.767,08 10.195,33 Din iotai capitol Servicii culturale 182 67.02.03 16.636,93 256,57 1.500,00 18.136,93 institutii publice de spectacole si concerte 183 |67.02.03.04 13.196,95 72,57 1.500,00 14.696,95 Case de culiura 184 |67.02.03.06 3.439,98 184,00 0,00 3.439,98 Servicii recreative si sportive 185 |57.02.05 39.091,14 6.789,05 1.029,05 40.120,19 Sport 186 |67.02.05.01 4.879,41 3.327,28 0,00 4.879,41 Tineret 187 |67.02.05.02 0,00 0,00 0,08 0,00 Pagina 8/ 12

DENUMIREA INDICATORILOR Cod Cod indicator Program in din care credite Influenta Program rectificat rand bugetare destinate stingerii platilor restante Întretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de 188 |67.02.05.03 34.211,73 3.461,79 1.028,05 35.240,78 agrement Servicii religioase 189 |67.02.06 0,00 0,00 0,00 0,00 Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei 190 |67.02.50 382,90 0,00 0,00 382,90 Asigura asistenta sociala 191 (68.02 38.589,26 1.893,94 2.981,12 41.570,38 CHELTUIELI CURENTE 192 (01 38.228,91 1.893,94 3.146,91 41.375,82 TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL 193 [10 13.789,99 72.00 1.385,00 E TITLUL II BUNURI SI SERVICII 194 (20 5.564,31 317,94 640,00 6.204,31 Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE 195 [56 2.211,57 0,00 0,00 2.211,57 NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 198 [57 16.663,04 1.504,00 1.121,81 17.784,95 CHELTUIELI DE CAPITAL 197 |70 360,35 0,00 -185,79 194,56 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 198 [71 360,35 0,00 -165,79 e Din total capiioi Asistenta sociala în caz de boli si invaliditati 199 |68.02.05 6.683,79 0,00 0,00 6.683,79 Asistenta sociala in caz de invaliditate 200 |68.02.05.02 6.683,78 0,00 0,00 6.683,79 Asisienta sociala pentru familie si capii 201 |68.02.06& 3.422,10 0,00 28,72 3.450,82 Crese 202 |68.02.11 1.320,98 0,00 0,00 1.320,98 Prevenirea excluderii sociale 203 |68.02.15 18.928,36 1.893,94 2.830,49 21.758.85 Ajutor social 204 |68.02.15.01 17.226,60 1.713,13 2.458,57 19.685,17 Cantine de ajutor social 205 |68.02.15.02 1.701,76 180,81 371,92 E Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale 206 [68.02.50 8.234,03 0,00 121,91 8.355,94 Partea a IV-a SERVICII Si DEZVOLTARE PUBLICA, 207 |69.02 108.448,81 9.575,17 1.554,46 Ea LOCUINTE, MEDIU Si APE Locuinte, servicii si dezvoltare publica 208 |70.02 91.226,17 6.274,17 1.554,46 92.780,63 CHELTUIELI CURENTE 209 [01 42.840,41 6.274,17 6.041,54 48.881 TITLUL II BUNURI SI SERMCII 210 120 25.840,18 6.274,17 4.023,00 29.863,18 Pagina 9 / 12

DENUMIREA INDICATORILOR Cod Cod indicator Program initiat din care credite influenta Program rectificat rand bugetare destinate stingerii platilor restante Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE 56 17.000,23 0,00 2.018,54 19.018,77 NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE CHELTUIELI DE CAPITAL 212 |70 26.166,50 0,00 -4 487,08 21.678,42 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 213 |71 26.166,50 0,00 -4.487,08 21.678,42 TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE 214 |81 22.218,26 0,00 0,00 22219,26 Din totai capitol | Locuinte 215 |70.02.03 1.718,41 0,00 140,00 1.858,41| Dezvoltarea sistemului de locuinte 216 |70.02.03.01 1.607,72 0,00 0,00 1.607,72 Alte cheltuieli in domeniul locuintelor 217 |70.02.03.30 110,68 0,00 140,00 250,69 Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice 218 |70.0205 19.397,98 3.351,47 1.218,75 20.616,73 Alimentare cu apa 218 |70.02.05.01 19.397,98 3.351,47 1.218,75 20.616,73 Huminatpublic si electrificari rurale 220 |70.02.06 14.762,68 1.290,47 0,00 14.762,68 Alimentare cu gaze naturale in localitati 221 |70.0207 0,00 0,00 0,00 0,00 Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii 222 |70.02.50 55.347,10 1.632,23 195,71 55.542,81 comunale Protectia mediului 223 |74.02 17.222,64 3.301,00 09,00 17.222,64 CHELTUIELI CURENTE 224 |01 17.222,64 3.301,00 0,00 17.222.654 TITLUL II BUNURI SI SERVCII 225 |20 17.222,64 3.301,00 0,00 17.222,84 CHELTUIELI DE CAPITAL 226 |70 0,00 0,00 0,00 0,00 Din total capitol Salubritate si gestiunea deseurilor 227 |74.02.05 17.222,64 3.301,00 0,00 17.222,64 Salubritate 228 |74.02.05.01 9.229,89 2.441,49 0,00 9.229.89| Colectarea, fratarea si distrugerea deseurilor 229 |74.02.05.02 7.992,75 859,51 0,00 7.992,75 Canalizarea si tratarea apelor reziduale 230 |74.02.06 0,00 0,00 0,00 0,00 Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE 231 |79.02 179.615,03 9.535,39 3.370,82 182.985,85 Combustibili si energie 232 |81.02 79.024,10 0,00 3.558,10 82.582,20 CHELTUIELI CURENTE 233 [of 74.043,76 0,00 6.150,00 80.193,76 TITLUL IVSUBVENTH 234 |40 30.123,00 0,00 6.150,00 36.273,00 a 10/ 12

DENUMIREA INDICATORILOR Cod indicator Program initial din care credite influenta Program rectificat bugetare destinate stingerii platilor restante Tittul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE 56 4392076) 000| 0,00 43920,76 NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE CHELTUIELI DE CAPITAL 236 |70 4.980,34 0,00 -2.591,90 2.388,44 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 237 |71 4.980,34 0,00 -2.591,90 2.388,44 Din total capitol Energie termica 238 |81.02.06 79.024,10 0,00 3.558,10 82.582,20 Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare 239 83.02 229,10 0,00 0,00 229,10 CHELTUIELI CURENTE 240 Of 229,10 0,00 0,00 EI TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL 241 |10 150,00 0,00 0,00 150,00 TITLUL Il BUNURI SI SERMCII 242 20 79,10 0,00 0,00 = CHELTUIELI DE CAPITAL 243 70 0,00 0,00 0,00 0,00 Din total capitel Agricultura 244 183.02.03 229,10 0,00 0,00 228,10 Alte cheltuiefi in domeniul agriculturii 245 |83.02.03.30 229,10 0,00 0,00 229,10 Transporturi 246 |84.02 100.361,83 9.535,39 -187,28 100.174,55 CHELTUIELI CURENTE 247 [01 69.635,98 9.535,38 3.966,26 TITLUL II BUNURI SI SERMCII 248 20 39.076,67 9.535,39 0,00 39.076,67 TITLUL IV SUBVENTII 249 40 21.500,00 0,00 7.800,00 29.300,00 Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE 250 56 9.059,31 0,00 -3.833,74 5.225,57 NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE CHELTUIELI DE CAPITAL 251 70 30.725,85 0,00 4.153,54 26.572,31 [TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 252 71 30.725,85 0,00 4.153,54 26.572,31 |Din total capitol | Transpart rutier 253 (84.02.03 93.361,83 9.535,39 -187,28 93.174,55 Drumuri si poduri 254 |84.02.03.01 4.326,53 0,00 -2.030,31 2.296,22 Transport in comun 255 |84.02.03.02 24.678,14 0,00 5.976,33 30.654,47| Sirazi 256 |84.02.03.03 64.357,16 8.535,39 -4 133,30 60.223,86 Alte cheliuieli in domeniul transporturilor 257 |84.02.50 7.000,00 0,00 0,00 7.000,00 Pagina 11 / 12

DENUMIREA INDICATORILOR Cod indicator Program rm mmm rr E din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante influenta Program rectificat DIRECTOR ECONOMIC EC. SMARANDA HARACICU Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT 258 [96.02 0,00 0,00 0,00 0,00) REZERVE 259 [97.02 0,00 0,00 0,00 0,00, EXCEDENT 260 |98.02 0,00 0,00 0,00 0,00 DERICIT 261 |99.02 4.712,87 0,00 0,00 4.712,87 Pagina 12/ 12

Atasament: Anexa_3.pdf

ROMÂNIA JUDEȚUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA SC2011- PROGRAM DEZVOLTARE 2011 RECTIFICARE 2 CU AMENDAMENT SURSE DE FINANTARE. p. MAR | Dr. Ing. TBUGET "Anexa 1a TOTAL ALTE |ExcEpenT, SURSE imi re DENUMIREA OBIECTIVALUI 2011 | suRsE | 2010 | popii | FUSTA | PREDITE| LOCAL 9 1 2 3 4 5 6 7 ITOTAL GENERAL 169.260,47| 2.170,92| 4.712,87| 3.536,92| 76.202,11| 19.194,90| 63.442,75 LUCRĂRI ÎN CONTINUARE - A 42.462,87| _486,46| 4.312,87 0,00| 2.755,66 696,03| 34.211,85 LUCRĂRI NOI -B 104.933,96| 1.684,46 200,00 68,00| 73.046,45| 18.498,87| 11.436,18 DOTĂRI INDEPEND SI ALTE ÎNV. Cc 21.863,64 0,00 200,00| 3.468,92 400,00 0,00; 17.794,72 TOTAL GENERAL. 1169.260,47| 2170.92) 3536,92| din care pe capitole 51.02 Autorităţi Executive şi Acţiuni 975,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 975,64 |51.02.01.03 Autorităţi executive 975,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 975,64 A.Lucrări în continuare 106,92 0,00) 0,00 0,00 0,00 0,00 106,92 Amenajare spații PMT (corp Il si sediu Banc Post), 1 HCL 103/2007,HCL 335/2008 106,92 0,00 106,92 IB. Lucrări noi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 C. Dotări independente şi alte investiții 868,72 0,00 0,00 0,00 0,00, 0,00 868,72 Dotări independente 252,72 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 252,72 Dotări Primărie 165,34 0,00 165,34 Dotari directia Fiscala 87,38 87,38 Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a 596,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 596,00 proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii Sistem infogeografic de administrare a PMT. 596,00 596,00 Cheltuieli de expertiza , proiectare si executie privind consolidari si interventii 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 PT Reparatii capitale corp clădire V.Alecsandri nr.1 10,00 0,00 10,00 PT Reabilitare imobil P-ta Libertatii nr.1HCL 464/2009 10,00 0,00 10,00 Capitolul 54.02 Alte servicii publice generale 2.794,35 0,00 0,00| 316,50 0,00 0,00| 2.477,85 54.02.10 Servicii publice comunitare de evidență 0,00 000|. 316,50 0,00 0,00| 2.477,85 a populatiei |. A.Lucrări în continuare 2.477,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00| 2.477,85 Casa casatoriilor si directia de evidenta a persoanelor, HCL 597/2006 2.477,85 0,00 2.477,85 C. Dotări independente si alte investiții 316,50 0,00 0,00) 316,50 0,00 0,00 Dotări independente 316,50 0,00 0,00) 316,50 0,00 0,00 Dotări 316,50 316,50 0,00| Capitolul 61.02. Ordine publică şi siguranța națională 86,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85,00 61.02.03.0rdine publică 86,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 86,00 61.02.03.04 Poliție comunitară 26,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26,00 C. Dotări independente şi alte investiții 26,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26,00 Dotări independente 26,00 0,00 0,00 0,00 0.00 26,00 Dotari 26,00 26,00 61.02.05. Protecție Civilă 60,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 C. Dotări independente şi alte investiții 60,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60,00 Dotări independente 60,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60,00 Dotări 60,00 60,00 Capitolul 65.02 Învățământ 1.825,77 0,00 0,00) 624,42 0,00 0,00) 1.201,35 65.02.03 Învățământ preşcolar Şi primar 1:238,10 0,00 0,00 36,75 0,00 0,00| 1.201,35 Page t

SURSE DE FINANTARE ) TOTAL ALTE | EXCEDENT] SURSE BUGET DENUMIREA OBIECTIVUL 2011 SURSE | 2010 | pRopRi | FOSTA | PREDITE| 0 1 2 3 4 5 6 7 65.02.03.01, Învățământ preşcolar 1.201,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00| 1.201,35 A. Lucrări în continuare 1.158,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00| 1.158,25 Extindere Gradinita PP 26 1.158,25 1.158,25 Extindere Gradinita PP 22, HCL 433/2007 0,00 0,00 Extindere Gradinita PP 33 0,00 0,00 C.Dotări independente şi alte investiții 43,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43,10) Dotări independente 43,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43,10 Achizitie si montare CT la GR. PP 12 20,10 20,10 Dotari gradinita PP 24 23,00 23,00 65.02.03.02 Învățământ primar 36,75| 0,00 0,00 36,75 0,00 0,00 0,00 C.Dotări independente şi alte investiții 36,75 0,00 0,00 36,75 0,00 0,00 0,00 Dotări independente 36,75 0,00 0,00 36,75 0,00 0,00 0,00 Achizitii imobile 0,00 0,00 Dotari 36,75 36,75 0,00 65.02.04 Învățământ secundar 587,87 0,00) 0,00: 587,67 0,00 0,00 0,00 65.02.04.02 Învățământ secundar superior 587,67. 0,00 0,00 587,67 0,00 0,00 0,00 C. Dotări independente şi alte investiții 587,67 0,00 0,00) 587,67 0,00 0,00 0.00) Dotări independente 587,67 0,00 0,00| 587,67 0,00 0,00 0,00 Dotari 587,67 587,687 0,00 Capitolul 66.02 Sănătate 10.102,76 0,00 _656,04| 2.586,00/ 5.132,04 0,00) 1.728,68 66.02.06 Spitale 10.102,76 656,04| 2.586,00/ 5.132,04 0,00| 1.728,68 A. Lucrări în continuare 3.832,42 0,00| 456,04 0,00) 2.523,42 0,00 852,96 Reabilitarea,modernizarea, dezvoltarea si echiparea ambulatoriului spitalului Clinic de Boli Infectioase Dr.Victor Babes + Lucrari conexe HCL. 409/2010, HCL 145/2011 3.832,42 456,04 2.523,42 852,96 B. Lucrări noi 3.273,82 0,00, 0,00 68,00) 2.608,62 0,00 597,20 Reabilitarea,modernizarea si echiparea ambulatoriului Clinicii de Chirurgie Cranio- Maxilo - Faciala din cadrul Spitalului Clinic Municipal, HCL 410/2010 3.205,82 2.508,62 597,20 Screeningul bolilor metabolice la nou- nascut si | diagnosticul molecular al bolilor cu transmitere ereditara: realizarea infrastructurii si colaborarii euro: regionale.Cross-border cooperation- Hungary- Romania (2007-2013 Code HURO 0802/008 AF) 68,00 0,00 68,00 0,00 C. Dotări independente şi alte investiții 2.996,52 0,00| 200,00 2.518,00 0,00 0,00 278,52 Dotari independente 2.718,00 0,00) 200.00] 2.518,00 0,00, 0,00 0,00 Aparat computer tomograf pentru Spitalul Municipal 1.800,00 1.800,00 0,00| Achizitii imobile 0,00 0,00 Echipamente medicale dotare banca de tesuturi umane si celule/compartiment de transplant medular, pentru reacreditare - Spitalul Clinic de 875,00 575,00 0,00 Urgenta pentru Copii "Louis Turcanu" Timisoara Achizitie Statie de monitorizare hemodinamica la UMF "V.Babes”, HG 1168/2010 200,00 200,00 9.00 Dotari Spitalul Clinic Boli Infectioase si Pneumoftiziologie Victor Babes 43,00 43,00 0,00 Studii şi proiecte 60,00 0,00) 0,00 0,00 0,00 0,00 60,00 DALI-Dezvolitarea unui sistem regional transfrontalier de Centre Medicale de Excelenta - , 60,00 pentru imbunatatirea diagnosticului antenatal al malformatiilor fetale in aria Timisoara-Varset 60,00 le Cheltuieli de expertiza proiectare si 218,52 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 218,52 executie privind consolidari si interventii PăgEZ

TOTAL SURSE DE FINANTARE EXCEDENT SUR SE DENUMIREA OBIECTIVULUI 2011 a PROPRII EU+STAT | CREDITE 0 1 2 3 4 5 6 T DALI +PT Reabilitare anexa Spital Dermato 7852 Venerice Str.Marasesti nr.5 ! 78,52 ET (inclusiv releveu) +Studiu geo + DALI - Cresterea calitatii serviciilor medicale in cadrul 140.00 Spitalului de Boli Infectioase si Pneumoftiziologie ! "Victor Babes" 140,00 Capitolul 67.02 Cultură, recreere şi religie 11.093,73 0,00| 200,00 10,00) 888,40 0,00| 9.995,33 67.02.03.04 Instituții publice de spectacole şi 909,40 0,00 0,00 10,00 0,00 0,00 899,40 concerte C. Dotări independente şi alte investiții 909,40 0,00, 0,00 10,00 0,00 0,00 899,40 Dotări independente 711,00 0,00, 0,00 10,00 0,00 0,00, 701,00 Dotări Teatrul German 10,00 10,00 0,00 Dotari Filarmonica - pian 701,00 701,00 Studii şi proiecte 198,40 0,00, 0,00 0,00 0,00 0,00 198,40 DAL +PT Reabilitare fatada, intrari, sonorizare, climatizare si extindere sala C.Jude 198,40 198,40 67.02.05.03 Întreţinere grădini parcuri zone verzi, baze sportive şi de agrement 10.184,33 0,00|. 200,00 0,00 888,40 0,00| 9.095,93 67.02.05.03 Întreţinere grădini parcurizone | LO lo ll verzi, baze sportive şi de agrement | 1018433) 0,00 _0,00[. 888,40 0,00) 9.095,93 A. Lucrări în continuare 2.816,25 0,00, 0,00 0,00 0,00 0,00; 2.816,25 Reamenajare Parcul Poporului, HCL 499/2008, HCL 123/2008 611,83 511,83 Modernizare Scuar Arcidava, HCL 490/2007 157,38 157,38 Modernizare Scuar Paun Pincio( Sf. Nicolae) HCL 486/2007 3,38 3,38 Modernizare Parcul Carmen Sylva (Doina), HCL 553/2008 2.043,66 2.043,66 B. Lucrări noi 6.532,00 0,00| 200,00 0,00) 888,40 0,00) _5.443,60| Cladire educationala multifunctionala la Gradina Zoologica Timisoara, HCL 383/2007, HCL 354/2009, HCL 27/2011 280,00 0,00 0,00 280,00 Biodiversitatea si protectia mediului - o abordare responsabila a problemelor de mediu a doua orase infratite - BIOTOWNS HURO/0901/128/1 3.4 180,00 176,40 3,60 O abordare inclusa de la egal la egal, a conurbatiilori si aglomerarii urbane largi, pentru participarea la Conventia Primarilor - CONURBANT, CIP -IEE - 2010, nr.271380 40,00 30,00 10,00 Modernizarea Parcului Rozelor, HCL 180/2007 832,00 682,00 150,00 Reamenajare Parcul Lotusului conform Ho 1168/22.11.2010 200,00 0,00| 200,00 0,00 Reamenajare si modernizare Parcul Copiilor lon Creanga HCL 305/2009 5.000,00 0,00 5.000,00 C. Dotări independente şi alte investiții 836,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 836,08 Studii şi proiecte 836,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 836,08 DALI +PT Modernizare Parcul Lidia (Pădurice Giroc) 88,04 88,04 SF+PT Reconstrucția ecologică a bălții de pe strada Lămăiței 104,59 104,59 SF+PT Amenajare parcare ecologica intrarea Castanilor nr. î - 2 si Harniciei nr. 3 45,00 45,00 SF+PT Amenajare parcare ecologica str. Circumvalatiunii nr. 37 11,01 0,00) 0.00) 0,00 11,01 SF+PT Amenajare parcare ecologica str. Intrarea Sabinei nr 1, 2, 3 si Str. Muzicescu nr. 12 45,00 45,00 Page 3

SURSE DE FINANTARE DENUMIREA OBIECTIVULUI EXCEDENT | SURSE 2010 PROPRII EU+STAT | CREDITE 0 1 2 3 4 5 6 7 SF+PT Amenajare parcare ecologica str. Zarand nr.3,5, 7,9 20,73 000| 000| 9.00 20,73 SF+PT Amenajare parcare ecologica b-dul Dambovita nr. 80 21,24 21,24 SF + PT Amenajare loc de joaca si canisita Calea Buziasului 0.50 000| 000| 0,00 0,50 (SF + PT Amenajare loc de joaca si canisita str. Orion 0,50 0,50 SF + PT Amenajare loc de joaca intrarea Doinei 43,80 0,00 0,00 0,00 43,80 SF + PT Amenajare loc de joaca si canisita str.Mures 0,50 0,50 Amenajament silvic 22,59 22,59 DALI + PT Reamenajarea Parcului Rozelor 102,92 0,00 0,00 0,00 102,92 DALI + PT Modernizarea Parcului Justitiei 102,92 0.00 102.92 PT Reamenajare si modernizare Parcul Copiilor 1. Creanga 123,82 0,00 123,82 DALI+ PT Modernizarea Parcului Alpinet 102,92 0,00 102,92 Capitolul 68.02 Asigurări şi Asistenţa Socială 2.211,13 0.00 0,00 0,00| 2.016,57 0,00 194,56 68.02.06 Asistenta sociala pentru familie si copii 221113, 0,00 3,00 000| 2.016,57 0,00 104,56 68.02.06 Asistenta sociala pentru familie si copii 28,77 5,00 0,00 0,00 0,00 0.00 28,77 C, Dotări independente şi alte investiții 28,77 0,00 0,00 0,00 0,00 28,77 Cheltuieli de expertiza , proiectare si executie 28,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 2877 rivind consolidari si interventii N DALI+PT Reabilitarea, modernizarea si echiparea infrastructurii Serviciului pentru Protectia Copilului si Familiei (str. Platanilor nr.2) 28,77 28,77 68.02.15.01 Centru comunitar 82,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 82,27 C. Dotări independente şi alte investiții 82,27 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 82,27 Dotări independente 28.35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28,35 Dotări 28,35 28,35 Studii şi proiecte 53,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53,92 DALI+PT Reabilitarea Centrului de zi pentru copii cu dizabilitati Podul Lung 45,36 45,36 DALI+PT Reabilitare cladire pentru persoane in dificultate (str.Plavosin nr.21) 8,56 8,56 68.02.15.02 Cantine de ajutor social 35,98 0,00 0,00 9,00 0,00 0,00. 35,98 C Dotări independente şi alte investiții 35,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35,98 Studii şi proiecte 35,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35,98 DALI + PT Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea si echiparea Cantinei de Ajutor Social pentru dezvoltarea unui Centru Social de Urgenta pentru Persoane fara Adapost, situat in Timisoara, str Telegrafului nr.8 35,98 35,98 68.06.15.50 Alte cheltuieli in domeniul prevenirii 2.064,11 3,00 0,00 0,00| 2.016,57 47,54 excluderii sociale B. Lucrări noi 2.064,11 0,00 0,00 0,00) 2.016,57 47,54 BARRABARRIPEN 2.064,11 2.016,57 47,54 Capo 70.02 Locuinte , servicii si dezvoltare | 13 569 92|2.170,92| 1.500,00) 0,00|19.018,77| 700,81| 20.179,42 10.02.03 Locuinte 3.979,33[.2.120,92 0,00 0,00 0,00 0,00| 1.858,41 70.02.03.01 Dezvoltarea sistemului de locuințe 3.728,64| 2.120,92 0,00 0,00 0,00 0,00) 1.607,72 A.Lucrări în continuare 1.251 44| 486,46 0,00 0,00 0,00 0,00 764,98 Page 4

SURSE DE FINANTARE TOTAL ALTE | ExCcEDENT| SURSE BUGET DENUMIREA OBIECTIVUL! 2011 | SURSE | 2010 | pRopRiI | | SREDITE| LOCAL 0 1 2 3 4 5 6 7 Reabilitare termică Piaţa Mărăşti nr. 1-2 258,36) 102,39 155,97) Reabilitare termică Calea Al. loan Cuza, nr.8 4,53 4,53 0,00 Reabilitare termică Bv. 16 Decembrie 1988, nr.47 333,03 10,00 323,03 Reabilitare termică str.A.lpătescu,nr.16-Fructelor, nr.8 9,25 9,25 0,00 Reabilitare termică Intrarea Zenit, nr. 8 4,17 4,17 0,00 Reabilitare termică str.Dinu Lipatti, nr. 2 37,15 37,15 0,00 Reabilitare termică str. Constantin Stere nr. 10, bl. 18 6,25 6,25 0,00 Reabilitare termică str. Hotinului nr. 1 4,96 4,96 0,00 Reabilitare termică str. Invățătorului nr. 5 27,70 0,00 Reabilitare termică Aleea Scurtă, nr.2, bl. 94 40,29 24,88 15,41 Reabilitare termică str. Perlei, nr. 10 25,60 25,60 0,00 Reabilitare termică str Mareșal Averescu, nr.35, bl. 99 53,82| 27,50 26,32 Reabilitare termică str. Lidia, nr.104, sc.B+C 12,05 12,05) 0,00 Reabilitare termică Calea Martirilor, nr.37, sc A+B 1,34 1,34 0,00 Reabilitare termică str. Cosminului nr. 31, sc. A+B 2,00 2,00 0,00 Reabilitare termică Bv. Liviu Rebreanu nr. 132, sc. A+B 3,49 3,49 0,00 Reabilitare termică str. Martir D-tru Jugănaru, nr. 25 16,72 16,72 0,00 Reabilitare termică str. Aron Cotruş, nr. 2. bl.D 9/6 21,91 21,91 0,00 Reabilitare termică str. Martir D-tru Jugănaru, nr. 27 4,00 4,00 0,00 Reabilitare termică str. Meziad, nr.2 1,10 1,10 0,00 Reabilitare termică str. Gavril Musicescu nr. 1A, bl. 15/2 24,28| 24,28 0,00 Reabilitare termică str. Cornel Grofşoreanu nr. 14, sc.B 121,81 0,00 121,81 Reabilitare termică str. Cornel Grofşoreanu nr. 14, sc. A 133,04 10,60 122,44 Reabilitare termică str. Zarand nr. 3-5-7-9 5,22 5,22 0,00 Reabilitare termică str. Virgil Birou, nr.3 0,90 0,90 0,00 Reabilitare termică str. Mioriţa, nr.2, bl. 3 1,71 1,71 0,00 Reabilitare termică str. Burebista, nr. 1 53,72 53,72 0,00 Reabilitare termică str. Burebista, nr. 3 43,04 43,04 0,00 B. Lucrări noi 2.389,95 1.634,46 0,00 0,00 0.00 = Reabilitare termică str. Piatra Craiului, nr.1 5,00 0,00 5,00 Reabilitare termică str. Coriolan Brediceanu, nr.13- | 15 5,00 0,00 5,00 Reabilitare termică Calea Circumvalaţiunii, nr.26 790,77| 553,54 237,23 Reabilitare termică str. Stelelor, nr.6 5,00 0,00 5,00 Reabilitare termică Aleea Cristaluiui, nr.1, bl.74 5,00 0,00 5,00 Reabilitare termică str. lancu Flondor, bl. E17 5,00 0,00 5,00 Reabilitare termică str. Bucovinei nr. 40 290,83| 203,58 87,25 Reabilitare termică str. Dropiei nr. 7 5,00 0,00 3,00 Reabilitare termică Calea Torontalului nr. 14, bl. 7B, sc. ATB 5,00 0,00 5,00 [Reabi itare termică str. Uranus, nr. 27, bl. 87 5,00 0,00 5,00 Reabilitare termică str. Azuga, nr.1, Bl. 17 430,11j 301,08 129,03 Reabilitare termică Bv. Dâmbovița, nr. 22A 5,00 0,00 5,00 |Reabi itare termică str. Ana Ipătescu, nr. 9 254,84) 178,39 76,45 Reabilitare termică str. lon Slavici, bl.18 5,00 0,00 5,00 Page 5

SURSE DE FINANTARE ALTE | EXCEDENT| SURSE DENUMIREA OBIECTIVULUI SURSE E PROPRII EU+STAT | CREDITE 2 3 4 5 6 Reabilitare termică str. Cutezătorilor, nr. 2, Sc A+B 5,00 0,00 5,00 Reabilitare termică str, Corneliu Coposu, nr.32, sc A+B 318,24| 222,76 95,48 Reabilitare termică P-ţa Bihor, nr.14 250,16| 175,11 75,05 C. Dotări independente şi alte investiții 87,25 0,00 0,00 0,00 0,00, 87,25 Studii şi proiecte 87,25 0.00 0,00 0,00 0,00 87,25 Asistenta tehnica la 72 imobile 87,25 0,00 87,25 70.02.03.30 Alte servicii in domeniul locuintelor 250,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250,69 C. Dotari independente si aite investitii 250,69 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 250,69 Dotari 250,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250,69 Dotari Sala Olimpia, Complex Bega 250,69 250,69 70.02.05 Alimentări cu apă şi amenajări 6.279,09| 0,00 m 0,00 0,00| 700,81) 5.578,28 hidrotehnice | 70.02.05.01 Alimentări cu apă 6.279,09 0,00 0,00 0,00 0,00 700,81) 5.578,28 A. Lucrări în continuare 5.724,09 0,00 0,00 0,00 0,00 696,03; 5.028,06 Extindere retele apa cartier Kuntz, HCL 239/2008 216,27 0,00 216,27 Alimentari cu apa industriala fantani ornamentale si zone verzi HCL 280/2008 636,54 0,00 76,54 560,00 Extindere retele apa-canal Ronat ( zona Comoarei) HCL 281/2008 1.176,71 0,00 1.176,71 Extindere retele apa-canal zona Blascovici 513/2008 88,94 88,94 Extindere retele apa-canal Plopi-zona Repin 514/2008 656,29 656,29 Extindere retele canal Plopi- zona Parang 509/2008 291,27 291,27 Extindere retele apa-canal Plopi-zona Martir lon Tanase 511/2008 671,75 671,75 Extindere retele apa cartier Plopi HCl. 222/2009 1.270,26 550,22 720,04 Extindere retele canal Fratelia zona Cercului 557/2008 151,76 151,76 Extindere retele apa-cartier Ghiroda 558/2008 99,22 69,27 29,95 Extindere retele apa-canal Mehala - zona Mesteacanul 512/2008 465,08 465,08 B. Lucrări noi 113,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,78 108,22| Executie canalizare menajera Calea Sagului etapa | HCL 139/2009 4,78 0,00 0,00 0,00 4,78 0,00 Extindere retele canal Ciarda Rosie - zona Matei Millo 510/2008 108,22 108,22 C. Dotări independente şi alte investiții 442,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 442.00 Studii şi proiecte 442.00 0,00 0,00 0,50 0,00 0,00 442,00 Sistern major canal - cartier Ciarda Rosie et.lil, HCL 467/2010 71,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71,00 intregiri retele apa-canal Municipiul Timisoara et.l, HCL 466/2010 55,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55,00 Reabilitare conducta apa si bransamente zona Fabric, HCL 73/2011 87,00 0,00 0,00 0,00 0,00 87,00 Reabilitare conducta apa strada Uzinei, HCL 74/2011 54,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54,00 SF+PT Reabilitare retea de apa zona Ronat triaj si canal Calea Ghirodei 25,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25,00 SF Intregiri retele apa - canal Municipiul Timisoara et. II 75,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75,00 Page 6

SURSE DE FINANTARE EXCEDENT SURSE DENUMIREA OBIECTIVULUI 2010 PROPRII EU+STAT | CREDITE 0 1 2 3 4 5 6 7 Studiu privind capacitatea de transport a retelei de canalizare din zonele cu risc de inundabilitate din Municipiul Timisoara 75,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75,00 70-02.06. luminat public şi electrificări rurale 8.182,64 0.00 000| 000| 0,00 0,00| 8.18264 A. Lucrări în continuare 8.182,64 0,00 0,00, 0,0 0,00 0,00] 8.182,64) Extindere rețele iluminat public zona de nord, HCL 136/2005 4.612,64 0,00 0,00 4.612,64 Extindere retele iluminat public zona de sud, HCL 136/2005 3.570,00 0,00 3.570,00 70.02.50 Alte: servicii: în "domeniile “locuințelor, . 50,00[.1.500,00 0,00[.. 4.560,09 serviciilor şi- dezvoltării comunale A. Lucrări în continuare 1.963,84 0,00| 1.500,00 0,00| 232,24 0,00 231,60, Reabilitare P-ţa losefin , HCL 414/2002HCL 350/2009 1.510,00 1.500,00 10,00 PIMMS TRANSFER 238,32 232,24 6,08 Reabilitarea şi revitalizarea fortificației Cetății Timişoara - Bastionul Therezia, HCL 156/2007 215,52 0,00 215,52 B. Lucrări noi 18.735,57) 20,00 0,00 0,00 18.386,53 0,00 299,04 Reabilitarea infrastructurii publice. urbane a malurilor Canalului Bega Timisoara, HCL 352/2010 5.544,00 0,00 5.494,00 50,00 Reabilitare spatii publice din centrul istoric al orasului Timisoara (CETATE ), HCL 355/2010 8.315,00 0,00 8.265,00 50,00 Sistem agro-logistic regional integrat, HCL 242/2010 2.026,57 1.927,53 99,04 Structuri locale pentru sprijinirea afacerilor in Comuna Dumbravita-Incubator de afaceri, HCL 302/2010 635,00, 50,00 535.00 50,00 Infrastructura regionala de afaceri si inovare in sectorul TIC, HCL 425/2010 2.215,00 2.165,00 50,00 C. Dotări independente şi alte investiții 4.429,45 0,00 0,00 0,00) 400,00 0,00) 4.029,45 Dotări independente 501,00 0,00 0,00 0,00j 400,00 0,00 101,00 Asociatia pentru Management Energetic - aport capital 1,00 1,00 Sistem de informare si comunicare facil pentru cetateni - panouri informative, HCL 303/2010 500,00 400,00 100,00 Studii şi proiecte 3.928,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00) 3.928,45 Consultanta + Studii si proiecte pentru accesare fonduri europene 200,00 0,00 200,00 Studiu de oportunitate si Cerere finantare pt."Sistem de informare si comunicare facil pentru cetateni - panouri informative”, HCL 303/2010 60,00 60,00 Studiu de oportunitate si cerere de finantare pt, Sistemul de supraveghere pentru cresterea sigurantei si prevenirea criminalitatii in municipiul Timisoara 58,11 58,11 SF+PT Infrastructura regionala de afaceri si inovare in sectorul TIC, HCL 425/2010 620,99 620,99 SF+PT Trafic management si supraveghere video 178,00 178,00 CF+ Documentatie pentru modernizarea statiilor de transport public intermodal la nivelul Polului de Crestere Timisoara 67,00 67,00 SF+PT Reabilitarea infrastructurii publice urbane a maiurilor Canalului Bega Timisoara, HCL 352/2010 521,23 0.00 521,23 Page 7

SURSE DE FINANTARE ALTE |ExcepenT| SURSE BUGET o 1 2 3 4 5 6 7 Actualizare SF + PT, Reabilitare spatii publice din centrul istoric al orasului Timisoara (CETATE ) | 571,59 0,00 571,59 SF+PT Centru Regional de Competente si Dezvoltare a Furnizorilor in Sectorul Automotive 170,00 170,00 Studiu privind reducerea nivelului de zgomot folosind asfalt cauciucat 37,82 37,82 PUG Municipiul Timisoara 984,62 | 984,62 Consultanta pentru verificarea si modificarea conceptului general de dezvoltare urbana a municipiului Timisoara 79,10 79,10 PUZ- Complexul Studentesc 20,00 20,00 PUZ Piata 700 160,00 160,00 DALI + PT Reabilitare imobil Regele Carol Il Nr.23 55,43 0,00 0,00 0,00 0,00 55,43 SF + PT Spatiu depozitare arhiva si utilitati la Parc| Industrial Freidorf (inclusiv generator curent) 134,56 0,00 0,00 0,00 0,00 134,56 SF-Net City 10,00 10,00 Capitolul 81.02 Combustibili si energie 64.031,64 0,00 0,00 0,00| 43.920,76| 17.722.44| 2.388,44 81.02.06 Energie termică 64.031,64 0,00 0,00 0,00| 43.920,76| 17.722,44| 2.388,44 A. Lucrări în continuare 2.388,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00| 2.388,44 Retehnologizarea, modernizarea si dezvoltarea sistemului centralizat de producere si distributie a energiei termice in municipiul Timisoara 2.388,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00| 2.388,44 Retehnologizarea centralelor termice de cartier prin instalarea unor unitati de cogenerare cu motoare termiceCT BUZIAS HCL 556/2006 0,00 0,00 Retehnologizarea centralelor termice de cartier CT Dunarea prin instalarea unor unitati de cogenerare cu motoare termice HCL 556/2006 0,00 0,00 Reabilitare RTS Zona Soarelui HCL 288/2008 39,21 39,21 Reabilitare RTS Cartierul GiroculuiHCL 289/2008 57,73, 57,73 Reabilitare RTS Campus Universitar HCL 290/2008 50,77 50,77 Reabilitare RTS Zona Calea Aradului, HCL 92/2004 50,40 50,40 Reabilitare RTS ZONA Circumvalațiunii, HCL 275/2006 53,63 53,63 pa itare RTS ZONA Lipovei, HCL 276/2006 155,61 155,61 Reabilitare RTS ZONA Lunei HCL 291/2008 68,39 68,39) Reabilitare retele primare de termoficare din | municipiul Timisoara , HCL. 166/2004 1.572,25 1.572,25 Reabilitare modernizare retele termice secundare in municipiul Timisoara, HCL 557/2006 340,45 340,45 ÎB. Lucrări noi 61.643,20 0,00, 0,00 0,00| 43.920,76| 17.722,44 0,00 Retehnologizarea sistemului centralizat de termoficare din municipiul Timişoara în vederea conformării la normele de protecția mediului privind 61.643,20 43.920,76| 17.72.44 0,00 emisiile poluante în aer şi pentru creşterea eficienței în alimentarea cu căldură urbană - HCL 347/29.09.2009 C. Dotări independente şi alte investiții 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00, 0,00 0,00 Studii şi proiecte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00, 0,00 0,00 DALI+PT Reabilitare termica cladiri - proiectare 000 obiective Municipiul Timisoara 0,00 7 DALI+PT Reabilitare termica cladiri - proiectare 000 obiective Municipiul Timisoara 0,00 , Page 8

SURSE DE FINANTARE ALTE | ExcepenT| SURSE BUGET 0 1 2 3 4 5 6 7 DALI+PT Reabilitare termica cladiri conform OG 000 69/2010 0,00 Capitolul 84.02 Transporturi 32.569,53 0,00| 2.356,83 0,00| 5.225,57 771,65| 24.215,48 84.02.03 Transport rutier 32.569,53 0,00, 2.356,83 0,09[. 5.225,57 771,65) 24.215,48 84.02.03.02 Transportul în comun 1.354,47 0;00 0,00 0,00 0,00 0,00) 1.354,47 A. Lucrări în continuare 50,00 0,00) 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 Sistem integrat pentru eficientizarea incasarilor si cheltuielilor la RATT 50,00 30,090 C. Dotări independente și alte investiții 1.304,47 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00, 1.304,47 Dotări independente 537,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 537,55 Maşini, echipamente si mijloace de transport 537,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 537,55 Autobuze articulate (30 buc.) + Autocar 525,55 0,00 0,00 0,00 0,00 525,55] (Tramvaie folosite 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 Achizitii tramvaie noi 10,00 10,00 Studii şi proiecte 766,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 766,92 Studii si proiecte Primarie 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 SF+PT Reabilitare linii tramvai şi modernizare trame stradale pe str Slavici-str Polona din Municipiul Timişoara (traseul 9) 50,00 50,00 SF+PT Reabilitare linii tramvai şi modernizare trame| stradale pe str Stefan cel Mare din Municipiul Timişoara! (traseul 1) 150,00 150,00 Studii si proiecte RATT 566,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 566,92 SF + PT Statie intermodala Dambovita 2,00 2,00 SF+PT Extindere retea troleibuz Dumbrăvița (accesabilitatea zonei prin extinderea retelei de troieibuzi Timisoara-Dumbrăviţa) 200,00 200,00 SF+ PT Extindere retea troleibuz Ghiroda (accesabilitatea zonei prin extinderea retelei de troleibuz, Timisoara-Ghiroda) 200,00 200,00 Studiu privind valorificarea potentialului de trafic naval pe| Canaiul Bega 53,32 53,32 SF + PT Exiindere linie cale tramvai Mosnita (Accesibilizarea zonei prin extinderea liniei de tramvai Timisoara-Albina) 111,60 0,00 111,60 84.02.03.01 Drumuri si poduri 2.296,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00| 2.296,22 A. Lucrări în continuare 1.238,94 0,00 0,00 0,00) 0,00 0,00] 1.238,94 Consolidare pasaj Cal. $agului, HCL 94/2007 1.238,94 0,00 1238,94 B. Lucrări noi 80,63 0,00 0,00 0,00) 0,00 0,00 80,63 PT + Consolidare Pod Uzina de Apa, HCL 22/2005;HCL 396/2009 80,63 80,63 C. Dotări independente şi alte investiții 976,65 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 976,65) Studii şi proiecte _ 976,65) 0,00, 0,00 0,00 0,00 0,00 976,65 Expertiza Podul Stefan cel Mare 58,28 58,28 Expertiza Podul Muncii 44,48 44,48 Expertiza Podul Tinereţii 58,28 58,28 S.F.+ PT Amenajare Complex rutier zona Michelangelo 157,33 757,33 Expertiza Podul Eroilor 58,28 0,00 58,28 84.02.03.03 Străzi 21.918,84 0,00[.2.356,83 0,00| 5.225,57 771,85) 13.564,79) A. Lucrări în continuare 11.271,79 0,00| 2.356,83 0,00 0,00 0,00 8.914,98| Arnenajare str, Busuioc, HCL 274/2006 331,63 0,00 331,63 Amenajare str. Pius Brânzeu, HCL 403/2006 0,10 0,00 0,10 Amenajare str Berzei, HCL. 405/2006 3,00 0,00 3,00 Amenajare str Gr Alexandrescu, HCL 417/2006 6,97 0,00 6,97 Amenajare str Vânătorilor, HCL 413/2006 181,32 0,00 181,32 Amenajare str. Bârzava, HCL 416/2006 2,20 0,00 2,20 Page 9

SURSE DE FINANTARE TOTAL ALTE | EXCEDENT] SURSE BUGET DENUMIREA OBIECTIVULUI 2011 | SURSE | zota | PROPRII | FUSTA | | LOCAL 0 1 2 [3 4 5 6 7 Amenajare str. Liege, HCL 158/2008 7,58 7,58 Amenajare zona Polona HCL 466/2009 1.805,51 1.805,51 Amenajare strada Moise Dobosan( Calimanesti) HCL 160/2008 2.113,48 2.113,48 Modernizare Calea Torontalului si extindere HCL 247/2008;HCL 467/2009 6.820,00 2.356,83 4.463,17 B. Lucrări noi 10.101,68 0,00) 0,00, 0,00| 5.225,57| 771,65) 4.104,46 Modernizare str.Closca si extindere la 4 benzi pe sectorul Bv.Cetatii-str Ovidiu Balea, HCL 439/2010 1.650,00 1.600,00 50,00 PT + Amenajare str. Muzicescu HCL 395/2009 271,38 271,38 PT + Amenajare strada Steaua HCL 260/2009 888,45 888,45 Reabilitare Str. Vacarescu - pe tronsonul cuprins intre B-dul Regele Carol si bd. 16 Decembrie HCL 304/2010 5.803,13 3.625,57) 771,65| 1.405,91 Amenajare str. Neculce HCL 25/2010 1.478,72 1.478,72 Amenajare str. Anul 1848 10,00 | 10,00 C. Dotări independente şi alte investiții 545,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 545,37| Studii şi proiecte 545,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 545,37 SF+PT Amenajare str. Brazilor 6,16 6,16 SF+PT Amenajare str. Cronicar Neculce 13,64 13,64 SF+PT Amenajare str. Gladiolelor 17,40 17,40 SF+PT Amenajare Zona Campului 72,43 72,43 SF+PT Amenajare zona Petuniei -Magnoliei 37,59 37,59 SF+PT Amenajare zona VWeismuller-Laurenfiu 4717 Nicoară 47,17 SF+PT Amenajare str. Anul 1848 47,70 47,7 SF+PT Reamenajare geometrie intersectie P-ta 36 46 Balcescu 36,46 SF+PT Amenajare str. Gh. Cotoşman 30,38 30,38 SF+PT Amenajare legătură între str. Torac şi Calea Stan Vidrighin 30,00 30,00 SF+PT Amenajare Calea Martirilor 96,00 96,00| Studiu de impact, Actualizare SF+PT Modernizare str.Closca si extindere la 4 benzi pe sectorul Bv.Cetatii-str Ovidiu Balea, HCL 439/2010 110,44 110,44 84.02.50 Alte cheltuieli in domeniul 7.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00| 7.000,00 transporturilor C.Dotari independente si alte investitii 7.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00) 7.000,00, Dotari independente 7.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00) 7.000,00 JAchizitii mijloace de transport HCL 47/2004 7.000,00 0,00 7.000.00| [ DIRECTOR DIRECȚIA ECONOMICĂ DIRECTO n A DEZVOLTARE Smaranda HARACIC ! la pe] Verificat SEF SERVICIUL INVEST! / Gabriela BICA, Luminiţa TOMA Cd Page 10

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA APROBAT, Anexa 1al1 SC2011 ADU INVESTITII 2011 RECTIFICARE 2 CU AMENDAMENT mii lei SURSE DE DENUMIREA OBIECTIVULUI TOTAL | ALTE SURSE | CREDIT| BUGET 2011 | SURSE | „op | = | LOCAL 0 1 2 3 4 5 5 6 (TOTAL GENERAL 89.279,76| 2.170,92| 4.256,83| 3.468,92| 18.459,00| 700,81| 60.223,28 LUCRĂRI ÎN CONTINUARE - A 38.344,99 486,46| 3.856,83 0,00 0,00| 696,03 33.305,67 LUCRĂRI NOI -B 29.071,13| 1.684,46| 200,00 0,00j 18.059,00 4,78 9.122,89 DOTĂRI INDEPEND. SI ALTE ÎNV. e 21.863,64 0,00j 200,00] 3.468,92 400,00 0,00| 17.794,72 TOTAL GENERAL n, 4.256,83) 3.168,92). 18.459,00| 700.81] 60.223,28 din care pe capitole Capitolul 51.02 Autorităţi Executive şi 975,64 0,00 0,00 0,09 000| 0,00 975,64 Actiuni Externe 51.02.01.03 Autorităţi executive 975,64 0,00 0,00 0,00 0.00) 0,00 975,64) A.Lucrări în conținuare 106,92 0,00 0,00 0,00 0,00) 0,00 106,92 Amenajare spații PMT (corp II si sediu Banc Post), HCL 103/2007,HCL 335/2008 106,92 0,00 106,92 B. Lucrări noi 0,00 0,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 C. Dotări independente şi alte investiții 868,72 0,00 0,00 0,00 0,00) 0,00 868,72 Dotări independente 252,72 0,00 0,00 0,00 0,00| 0,00 252,72 Dotări Primărie 165,34 0,00 165,34 Dotari directia Fiscala 87,38 87,38 Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a 596,00 0,00 0,00 0.00 000| 0,00 596,00 proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii Sistem infogeografic de administrare a PMT 596,00 596,00 Cheltuieli de expertiza , proiectare si executie privind consolidari si interventii 20,00 0,00 0,00 0,00) 0,06 20,00 PT Reparatii capitale corp clădire V.Alecsandri nr.1 10,00 0,00 10,00 PT Reabilitare imobil P-ta Libertatii nr. 1HCL 464/2009 10,00 0,00 10,00 Capitolul 54.02 Alte servicii publice generale | 2,794,35 0,00 0,00, 316,50 0,00) 0,00) 2.477,85 54.02.10 Servicii publice comunitare de 2.794,35 000| 0,00) 316,50 000| 000| 2.477,85 evidenţă a populatiei A.Lucrări în continuare 2.477,85 0,00 0,00 0,00 0,00) 0,00; 2.477,85 Casa casatoriilor si directia de evidenta a persoanelor, HCL. 597/2006 2.477,85 0,00 2.477,85 C. Dotări independente si alte investiții 316,50 0,00 0,00) 316,50 0,00 0,00 Dotări independente 316,50 0,00 0,00| 316,50 0,00 0,00 Dotări 316,50 316,50 0,00 Capitolul 61.02. Ordine publică şi siguranța națională 86,00 0,00 0,00 0,00 0,00| 0,00 86,00 61.02.03.0rdine publică 86,00 0,00 0,00 0,00 0,00| 0,00 86,00 61.02.03.04 Poliție comunitară 26,00 0,00 0,00 9,00 0,00| 0,00 26,00 C. Dotări independente şi alte investiții 26,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26,00 Dotări independente 26,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26,00 Dotari 26,00 26,00 61.02.05. Protecţie Civilă 60,00 0,00 0,00 0,00 0,00j 0,00 60,00 Dotări independente 60,00 0,00 0,00 0,00 0,00) 0,00 60,00 Page 1

SURSE DE FINANTARE DENUMIREA OBIECTIVULUI SURSE EU+STAT CREDIT 0 1 5 5 Dotări 60,00 60,00 Capitolul 65.02 Învățământ 1.825,77 0,00 0,00| 624,42 0,00| 0,00) 1.201,35 65.02.03 Învățământ preşcolar şi primar. 1 1.238,10 0,00 0,00 36,75 0,00[.: 1.201,35 65.02.03.01, Învățământ preşcolar 1.201,35 0,00 0,00 0,00 0,00) 0,00) 1.201,35 A. Lucrări în continuare 1.158,25 0,00 0,00 0,00 0,00; 0.00) 1.158,25 „Extindere Gradinita PP 26 1.158,25 1.158,25 Extindere Gradinita PP 22, HCL 433/2007 0,00 0,00 Extindere Gradinita PP 33 0,00 0,00 C.Dotări independente şi alte investiții 43,10 0,00, 0,00 0,00 0,00) 0,00 43,10 Dotări independente 43,10 0.00[_ 0,00 0,00 0,00| 0,00 43,10 Achizitie si montare CT la GR. PP 12 20,10 20,10 Dotari gradinita PP 24 23.00 23,00 65.02.03.02 Învăţământ primar 36,75 0,00 0,00 36,75 0,00| 0,00 0,00 C.Dotări independente şi alte investiții 36,75 0,00 0,00 36,75 0,00) 0,00 0,00) Dotări independente 36,75 0,00 0,00 36,75 0,00| 0,00 0,00 Achizitii imobile 0,00 0,00 Dotari 36,75 36,75 0,00 65.02.04 Învăţământ secundar i 587,61 0,00 0,00[:: 587,67 0,00; 0,00 0.00 65.02.04.02 Învățământ secundar superior 587,67 0,00 0,00|. 587,67 0,00| 0,00 0,00 C. Dotări independente şi alte investiții 587,67 0,00 0.00) 587,67 0,00) 0,00 0,00 Dotări independente 587,67 0,00 0,00| 587,67 0,00| 0,00 0,00 Dotari 587,67 587,67 0,00 Capitolul 66.02 Sănătate 3.164,90 0,00| 200,00| 2.518,00 0,00| 0,00 446,90 66.02.06 Spitale 3.164,90 0,00| 200,00| 2.518,00 0,00| 0,00 446,90 A. Lucrări în continuare 168,38 0,00 0,00 0,00 0,00) 0,00 168,38| Reabilitarea,modernizarea, dezvoltarea si echiparea ambulatoriului spitalului Clinic de Boli Infectioase Dr.Victor Babes - Lucrari conexe HCL 145/2011 168,38 0,00 168,38 C. Dotări independente şi alte investiții 2.996,52 0.00) 200,00] 2.518,00 0,00) 0,00 278,52| Dotari independente 2.718,00 0,00) 200,00| 2.518,00 0,00) 0,00 0,00 Aparat computer tomograf pentru Spitalul Municipal 1.800,00 1.800,00 0,00 Achizitii imobile 0,00 0,00 Echipamente medicale dotare banca de tesuturi umane si ceiule/compartiment de transplant 675,00 0,00 medular, pentru reacreditare - Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii "Louis Turcanu” Timisoara 675,00 Achizitie Statie de monitorizare hemodinamica la UMF "V.Babes”, HG 1168/2010 200,00 200,00 0,00 Dotari Spitalul Clinic Boli Infectioase si Pneumnoftiziologie Victor Babes 43,00 43,00 0,00 Studii şi proiecte 60,00 0,00 0,00 0,00 0,00) 0,00 60,00 DALI-Dezvoltarea unui sistem regional transfrontalier de Centre Medicale de Excelenta pentru imbunatatirea diagnosticului antenatal al malformatiilor fetale in aria Timisoara-Varset 60,00 60,00 Cheltuieli de expertiza , proiectare si 218,52 0,00 0,00 0,00 0,00) 0,00 218,52 executie privind consolidari si interventii DALI +PT Reabilitare anexa Spital Dermato 7852 Venerice Str.Marasesti nr.5 78,52 Page 2

SURSE DE FINANTARE DENUMIREA OBIECTIVULUI TOTAL | ALTE < SURSE | EU+STAT | *REDIT BUGET | 2011 | SURSE | 2010 PROPRII E LOCAL 0 1 2 3 4 5 5 6 ET (inclusiv releveu) +Studiu geo + DALI - Cresterea calitatii serviciilor medicale in cadrul 140.00 Spitalului de Boli Infectioase si Pneumottiziologie "Victor Babes” 140,00 Capitolul 67.02 Cultură, recreere şi religie 10.041,73 0,00| 200,00 10,00 000| 000| 9.831,73 67.02.03.04 Instituții publice de spectacole şi 909,40 0,00 0,00 10,00 0,00| 0,00 899,40 concerte C. Dotări independente şi alte investiții 909,40 0,00 0,00 10,00 0,00| 0,00 899,40) Dotări independente 711,00 0,00 0,00) 10,00 0,00) 0,00 701,00 Dotări Teatrul German 10,00 10,00 0,00 Dotari Filarmonica - pian 701,00 701,00 Studii şi proiecte 198,40 0,00 0,00 0,00 0,00) 0,00 198,40) DAL +PT Reabilitare fatada, intrari, sonorizare, climatizare si extindere sala C.Jude 198,40 198,40 67.02.05.03 Întreţinere grădini parcuri zone verzi, baze sportive şi de agrement 9.132,33 200,00 0,00 0,00| 0,00| 8.932,33 67.02.05.03 Întreţinere grădini parcurizone |. LT o ll. verzi, baze sportive şi de agrement _. 913233|, 0,00) 200,00. 0,00 0,00|:- 0,00) 8.932,33 A. Lucrări în continuare 2.816,25 0,00 0,00 0,00, 0,00| 0,00) 2.816,25 Reamenajare Parcul Poporului, HCL 499/2008, HCL 123/2008 611,83 611,83 Modernizare Scuar Arcidava, HCL 490/2007 157,38 157,38 Modernizare Scuar Paun Pincio( Sf. Nicolae) HCL 486/2007 3,38 3,38 Modernizare Parcul Carmen Sylva (Doina), HCL 553/2008 2.043,66 2.043,66 B. Lucrări noi 5.480,00 0,00| 200,00 0,00 0,00| 0,00) 5.280,00 Cladire educationala multifunctionala la Gradina Zoologica Timisoara, HCL 383/2007, HCL 354/2009, HCL 27/2011 280,00 0,00 280,00 eamenajare Parcul Lotusului conform Ho 1168/22.11.2010 200,00 0,00| 200,00 0,00 Reamenajare si modernizare Parcul Copiitor lon Creanga HCL 305/2009 5.000,00 0,00 5.000,00 C. Dotări independente şi alte investiții 836,08 0,00 0,00 0,00 0,00) 0,00 836,08 Studii şi proiecte 836,08 0,00 0,00 0,00 0,00| 0,00 836,08 DALI +PT Modernizare Parcul Lidia (Pădurice Giroc) 88,04 88,04 SF+PT Reconstrucția ecologică a bălții de pe strada Lămăiței 104,59 104,59 SF+PT Amenajare parcare ecologica Intrarea Castanilor nr. 1-2 si Harniciei nr. 3 45,00 45,00 SF+PT Amenajare parcare ecologica str. Circumvalatiunii nr. 37 11,01 0.00 0,00 0.00 11,01 SF+PT Amenajare parcare ecologica str. Intrarea Sabinei nr 1, 2, 3 si Str, Muzicescu nr. 45,00 45,00 SF+PT Amenajare parcare ecologica str. Zarand nr.3, 5, 7, 9 20,73 0,00) 9,00 0,00 20,73 SF+PT Amenajare parcare ecologica b-dul Dambovita nr. 80 21,24 21,24 SF + PT Amenajare loc de joaca si canisita Calea Buziasului 0,50 0,00 0.00 0.00 0,50 Page 3

SURSE DE FINANTARE DENUMIREA OBIECTIVULUI EU+STAT CREDIT 9 4 5 SF + PT Amenajare loc de joaca si canisita str. Orion 0,50 0,50 SF + PT Amenajare loc de joaca intrarea Doinei j 43.80 000| 0,00 0,00 43.80 SF + PT Amenajare loc de joaca si canisita str.Mures 0,50 0,50 Amenajament silvic 22,59 22,59 DALI + PT Reamenajarea Parcului Rozelor 102,92 0,00 0,00 0,00 102,92 DALI + PT Modernizarea Parcului Justitiei 102,92 0,00 102,92 PT Reamenajare si modernizare Parcul Copiilor l. Creanga 123,82 0,00 123,82 DALI+ PT Modernizarea Parcului Alpinet 102,92 0,00 102,92 Capitolul 68.02 Asigurări şi Asistenţa 147,02 0,00 0,00 0,00 000| 0,00 147.02 Socială RE Asistenta sociala pentru familie si 14702 0.00 0.00 0,00 0,00| : 0.00 14702 copii Asistenta sociala pentru farnilie si 2877 0,00 0,00 0,00 000| 0,00 2877 C. Dotări independente şi alte investiții 28,77| 0,00 0,00 0,00 0,00 28,77 Cheltuieli de expertiza - proiectare si 2877 0,00 0,00 0,00 0.00 28.77 executie privind consolidari si intervenții DALI+PT Reabilitarea, modernizarea si echiparea infrastructurii Serviciului pentru Protectia Copilului si Familiei (str. Platanilor nr.2) 28,77 28,77 68.02.15.01 Centru comunitar 82,27 0,00 0,00 0,00 0,00; 0,00 82,27| C. Dotări independente şi alte investiții 82,27| 0,00 0,00 0,00, 0,00, 0,00 82,27 Dotări independente 28,35 0,00 0,00 0,00 0,00| 0,00 28,35 Dotări 28,35 28,35 Studii şi proiecte 53,92 0,00 0,00 0,00 0,00) 0,00 53,92 DALI+PT Reabilitarea Centrului de zi pentru copii cu dizabilitati Podul Lung 45,36 45,36 DALI+PT Reabilitare cladire pentru persoane in dificultate (str.Plavosin nr.21) _ 8,56 8,56 68.02.15.02 Cantine de ajutor social 35,98 0;00 0,00 0,00 0,00| 0,00 35,98 C Dotări independente şi alte investiții 35,98 0,00 0,00 0.00 0.00) 0,00 35,98 Studii şi proiecte 35,98 0,00 0.00 0,00 0,00) 0,00 35,98 DALI + PT Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea si echiparea Cantinei de Ajutor Social pentru dezvoltarea unui Centru Social de Urgenta pentru Persoane fara Adapost, situat in Timisoara, str Telegrafului nr.8 35,98 35,98 Capitolul 70.02 Locuinte , servicii si 41.089,51| 2.170,92[1.500,00| 0,00| 16.859,00| 700,81] 19.858,78 dezvoltare publica 10.02.03 Locuinţe 3.979,33) 2.120,92 0,00 000| 0,00 0.00| 1.858,41 Da OA Dezvoltarea sistemului de 3.728,64| 2.120:92|, 0,00|. 0,00 0,00| 0,00| 1.607,72 A.Lucrări în continuare 1.251,44) 486,46 0,00 0,00 0,00) 0,00 764,98 Reabilitare termică Piaţa Mărăşti nr. 1-2 258,36j 102,39 155,97 Reabilitare termică Calea Al. loan Cuza, nr.8 4,53 4,53 0,00 nr.47 333,03 10,00 323,03 Reabilitare termică str.A.lpătescu, nr. 16- Fructelor, nr.8 9,25 9,25 0,00 Reabilitare termică Intrarea Zenit, nr. 8 4,17 4,17 0,00 Reabilitare termică str.Dinu Lipatti, nr. 2 37,15 37,15 0,00 Page 4

[ SURSE DE FINANTARE | BUGET DENUMIREA OBIECTIVULUI TOTAL ALTE SURSE CREDIT |_2011 | SURSE | amro | PROPRII | | E | LOCAL 0 1 2 3 4 5 5 6 Reabilitare termică str. Constantin Stere nr. 10, bl. 18 6,25 6,25 0,00 Reabilitare termică str. Hotinului nr. 1 4,95 4,96 0,00 Reabilitare termică str. Învățătorului nr. 5 27,70 27,70 0,00 Reabilitare termică Aleea Scurtă, nr.2, bi. 94 40,29 24,88 15,41 Reabilitare termică str, Perlei, nr. 10 25,60 25,60 0,00 Reabilitare termică str Mareşal Averescu, nr.35, bl. 99 53,82 27,50 26,32 Reabilitare termică str. Lidia, nr.104, sc.B+C 12,05 12.05 0,00 A+B 1,34 1,34 0,00 Reabilitare termică str. Cosminului nr. 31, sc. A+B 2,00 2,00 0,00 Reabilitare termică Bv. Liviu Rebreanu nr. 132, sc. A+B 3,49 3,49 0,00 Reabilitare termică str. Martir D-tru Jugănaru, nr. 25 16,72 16,72 0,00 Reabilitare termică str. Aron Cotruş, nr. 2. bl.D 9/6 21,91 21,91 0,00 Reabilitare termică str. Martir D-tru Jugănaru, nr. 1 27 4,00 4,00 0,00 Reabilitare termică str. Meziad, nr.2 1,10 1,10 0,00 Reabilitare termică str. Gavril Musicescu nr. 1A, bl. 15/2 24,28 24,28 0,00 Reabilitare termică str. Cornel Grofşoreanu nr. 14, sc.B 121,81 0,00 121,81 Reabilitare termică str. Cornel Grofşoreanu nr. 14, sc. A 133,04 10,60 122,44 Reabilitare termică str. Zarand nr. 3-5-7-9 5,22 5,22 0,00 Reabilitare termică str. Virgil Birou, nr.3 0,90 0,90 0,00 Reabilitare termică str. Mioriţa, nr.2, bl.3 1,71 1,71 0,00 Reabilitare termică str. Burebista, nr. 1 53,72 53,72 0,00 Reabilitare termică str. Burebista, nr. 3 43,04 43,04 0,00 B. Lucrări noi 2.389,95| 1.634,46 0,00 0,00 0,00 755,49 Reabilitare termică str. Piatra Craiului, nr.1 5,00 0,00 5,00 Reabilitare termică str. Coriolan Brediceanu, nr.13-15 5,00 0,00 5,00 Reabilitare termică Calea Circumvalațiunii, nr.26 | 790,77 553,54 237,23 Reabilitare termică str. Stelelor, nr.6 5,00 0,00 5,00 Reabilitare termică Aleea Cristalului, nr.1, bl.74 5,00 0,00 5,00 Reabilitare termică str. lancu Flondor, bl. E17 5,00 0,00 5,00 Reabilitare termică str. Bucovinei nr. 40 290,83 203,58 87,25 Reabilitare termică str. Dropiei nr. 7 5,00 0,00 5,00 Reabilitare termică Calea Torontalului nr. 14, bl. 7B, sc. AB 5,00 0,00 [. 5.00 Reabilitare termică str. Uranus, nr. 27, bl. 87 5,00 0,00 5,00 Reabilitare termică str. Azuga, nr.1, Bl. 17 430,11 301,08 129,03 Reabilitare termică Bv. Dâmbovița, nr. 22A 5,00 0,00 5,00 Reabilitare termică str. Ana lpătescu, nr. 9 254,84 178,39 76,45 Reabilitare termică str. lon Slavici, bl.18 5,00 0,00 5,00 Reabilitare termică str. Cutezătorilor, nr. 2, Sci A+B 5,00 0,00 5,00 Page 5

SURSE DE FINANTARE DENUMIREA OBIECTIVULUI [Pe surse ÎEU+STAT CREDIT 2019 0 1 3 4 5 Reabilitare termică str. Corneliu Coposu, nr.32, sc ATB 318,24| 222,76 Reabilitare termică P-ta Bihor, nr.14 250,16 175,11 75,05 C. Dotări independente şi alte investiții 87,25 0,00 0,00 0,00 0.00 87,25 Studii şi proiecte 87,25 0,00 0,00, 0,00, 0,00 87,25 Asistenta tehnica la 72 imobile 87,25 0,00 87,25 70.02.03.30 Alte servicii in domeniul 250,69 0,00 0,00 0,00 000 0,00 250,69 locuintelor C. Dotari independente si alte investitii 250,69 0,00 0,00 0,00 0,00) 0,00 250,69 Dotari 250,69 0,00 0,00 0,00 0,00) 0,00 250,69 Dotari Sala Olimpia, Complex Bega 250,69 250,69 70-02-05 cu apă şi amenajări 6.279,09| 000 000| 0,00 0,00| 700,81) 5.578,28 hidrotehnice. 10.02.05.01 Alimentări cu apă 6.279,09 0,00 0,00 0,00 0,00| 700,81] 5.578,28 A. Lucrări în continuare 5.724,09 0,00 0,00 0,00 0,00|696,03) 5.028,06 Extindere retele apa cartier Kuntz, HCL| 216,27 0,00 216,27 Alimentari cu apa industriala fantani ornamentale si zone verzi HCL 280/2008 636,54 0,00 76,54 560,00 Extindere retele apa-canal Ronat ( zona Comoarei) HCL 281/2008 1.176,71 0,00 1.176,71 Extindere retele apa-canal zona Blascovici 513/2008 88,94 88,94 Extindere retele apa-canal Plopi-zona Repin 514/2008 656,29 656,29 Extindere retele canal Plopi- zona Parang 509/2008 291,27 291,27 Extindere retele apa-canal Plopi-zona Martir lon Tanase 511/2008 671,75 671,75 Extindere retele apa cartier Plopi HCL 222/2009 1.270,26 550,22 720,04 Extindere retele canal Fratelia zona Cercului 557/2008 151,76 151,76 Extindere retele apa-cartier Ghiroda 558/2008 99,22 69,27 29,95 Extindere retele apa-canal Mehala - zona Mesteacanul 512/2008 465,08 465,08 B. Lucrări noi 113,00 0,00 0,00, 0,00 0,00) 478 108,22 Executie canalizare menajera Calea Sagului etapa |] HCL 139/2009 4,78 0,00 0,00 0,00 4,78 0,00 Extindere retele canal Ciarda Rosie - zona Matei Millo 510/2008 108,22 108,22 C. Dotări independente şi alte investiții 442,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 442,00 Studii şi proiecte 442,00 0,00 0,00, 0,00 0,00; 0,00 442,00 Sistem major canal - cartier Ciarda Rosie et.lll, HCL 467/2010 71,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71,00 Intregiri retele apa-canal Municipiul Timisoara HCL 466/2010 55,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55,00 Reabilitare conducta apa si bransamente zona Fabric, HCL 73/2011 87,00 0,00 0,00 0,00 0,00 87,00 Reabilitare conducta apa strada Uzinei, HCL 74/2011 54,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54,00 SF+PT Reabilitare retea de apa zona Ronat triaj si canal Calea Ghirodei 25,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25,00 SF Intregiri retele apa - canal Municipiul Timisoara et. II 75,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75,00 Page 6

SURSE DE FINANTARE + DENUMIREA OBIECTIVULUI TOTAL ALTE [PP | suRsE | CRED] BUGET | 2011 SURSE | 2010 PROPRII E LOCAL 0 1 2 3 4 5 5 6 Studiu privind capacitatea de transport a retelei de canalizare din zonele cu risc de inundabilitate din Municipiul Timisoara 75.00 0,00 0,00 0,00 0,00 75,00 70.02.06. Iluminat public şi electrificări rurale | '8.182,64 0,00 0,00 0,00 0,00| 0,00| 8.182,64, A. Lucrări în continuare 8.182,64 0,00 0,00 0,00 0,00i 0,00) 8.182,64 Extindere rețele iluminat public zona de nord, HCL 136/2005 4.612,64 0,00 0,00 4.612,64 Extindere rețele iluminat public zona de sud, HCL 136/2005 3.570,00 0,00 3.570,00 70.02.50 Alte servicii în domeniile locuințelor 22 | 0,00 16.859,00| 000| 4.239,45 serviciilor.şi. dezvoltării comunale : A. Lucrări în continuare 1.510,00 0,00| 1.500,00 0,00 0.00) 0,00 10,00 Reabilitare P-ţa losefin , HCL 414/2002HCL 350/2009 1.510,00 1.500,00 10,00 B. Lucrări noi 16.709,00 50,00 0,00 0,00, 16.459,00| 0,00 200,00, Reabilitarea infrastructurii publice urbane a malurilor Canalului Bega Timisoara 5.544,00 0,00 5.494,00 50,00 Reabilitare spatii publice din centrul istoric al orasului Timisoara (CETATE ) 8.315,00 0,00 8.265,00 50,00 Structuri locale pentru sprijinirea afacerilor in Comuna Dumbravita-Incubator de afaceri 635,00 50,00 535,00 50.00 Infrastructura regionala de afaceri si inovare in sectorul TIC 2.215,00 2.165,00 50,00 C. Dotări independente şi alte investiții 4.429,45 0,00 0,00 0,00 400,00] 0,00) 4.029,45 Dotări independente 501,00 0,00 0,00 0,00 400,00) 0,00 101,00 Asociatia pentru Management Energetic - aport capital 1,00 1,00 Sistem de informare si comunicare facil pentru cetateni - panouri informative 500,00 400,00 100,00 Studii şi proiecte 3.928,45 0,00 0,00 0,00 0,00) 0,00) 3.928,45 Consultanta + Studii si proiecte pentru accesare fonduri europene 200,00 0,00 200,00 Studiu de oportunitate si Cerere finantare pt"Sistem de informare si comunicare facil pentru cetateni - panouri informative”, HCL 60,00 60,00 Studiu de oportunitate si cerere de finantare pt. Sistemul de supraveghere pentru cresterea sigurantei si prevenirea criminalitatii in municipiul Timisoara 58,11 58,11 SF+PT Infrastructura regionala de afaceri si inovare in sectorul TIC, HCL 425/2010 620,99 620,99 SF+PT Trafic management si supraveghere 178,00 178,00 CF+ Documentatie pentru modernizarea statiilor| de transport public intermodal la nivelul Polului de Crestere Timisoara 67,00 67,00 SF+PT Reabilitarea infrastructurii publice urbane a malurilor Canalului Bega Timisoara 521,23 0,00 521,23 Actualizare SF + PT, Reabilitare spatii publice din centrul istoric al orasului Timisoara (CETATE), HCL 355/2010 571,59 0,00 571,59 SF+PT Centru Regional de Competente si Dezvoltare a Furnizorilor in Sectorul Automotive 170,00 170,00 Page 7

DENUMIREA OBIECTIVULUI Su 0 1 5 6 Studiu privind reducerea nivelului de zgomot folosind asfalt cauciucat 37,82 37,821 PUG Municipiul Timisoara 984,62 984,62 Consultanta pentru verificarea si modificarea [ conceptului general de dezvoltare urbana a municipiului Timisoara 79,10 79,10 PUZ- Complexul Studentesc 20,00 20,00 PUZ Piata 700 160,00 160,00 DALI + PT Reabilitare imobil Regele Carol | 55,43 0,00 0,00 0,00 0,00 55,43 SF + PT Spatiu depozitare arhiva si utilitati la Parc industrial Freidorf (inclusiv generator 134,56 0,00 0,00 0,00 0,00 134,56 SF-Net City 10,00 10,00 Capitolul 81.02 Combustibili si energie 2.388,44 0,00 0,00 0,00 0,00| 0,00) 2.388,44 81.02.06 Energie termică 2.388,44 0,00 0,00[ 0,00 0,00| 0,00) 2.388,44 A. Lucrări în continuare 2.388,44 0,00 0,00 0,00 0,00| 0,00) 2.388,44 Retehnologizarea, modernizarea si dezvoltarea sistemului centralizat de producere si distributie a energiei termice in municipiul Timisoara 2.388,44 0,00 0,00 0,00 0,00| 0,00 2.388,44 Retehnoiogizarea centralelor termice de cartier prin instalarea unor unitati de cogenerare cu motoare termiceCT BUZIAS HCL 556/2006 0,00, 0,00 Retehnologizarea centralelor termice de cartier| CT Dunarea prin instalarea unor unitati de cogenerare cu motoare termice HCL 556/2006 0,00 0,00 Reabilitare RTS Zona Soarelui HCL 288/2008 39,21 39,21 Reabilitare RTS Cartierul 289/2008 57,73 57.73 Reabilitare RTS Campus Universitar HCL 290/2008 50,77 50,77 Reabilitare RTS Zona Calea Aradului, HCL 92/2004 50,40 50,40 Reabilitare RTS ZONA Circumvalațiunii, HCL 2751/2006 53,63 53,63 Reabilitare RTS ZONA Lipovei, HCL 276/2006 155,61 155,61 Reabilitare RTS ZONA Lunei HCL 291/2008 68,39 68,39 Reabilitare retele primare de termoficare din municipiul Timisoara , HCL. 166/2004 1.572,25 1.572,25 Reabilitare modernizare retele. termice secundare in municipiul Timisoara, HCL| 340,45 340,45 C. Dotări independente şi alte investiții 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00) 0,00 0,00 Studii şi proiecte 0,00 0,00 0,00) 0,00 0,00) 0,00 0,00 DALI+PT Reabilitare termica cladiri - proiectare 0 obiective Municipiul Timisoara 0,90 DALI+PT Reabilitare termica cladiri - proiectare 0.00 obiective Municipiul Timisoara 0,00 DALI+PT Reabilitare termica cladiri conform OG 000 69/2010 0,00 Capitolul 84.02 Transporturi 26.766,40 0,00[2.356,83 0,00) 1.600,00| 0,00) 22.809,57 84.02.03 Transport rutier 26.766,40 0,00 2.356,83[. 0,00[1.600,00[:. 0,00|; 22.809,57 84.02.03.02 Transportul în comun 1.354,47 0,00 0,00 0,00 0,00) 0,00) 1.354,47 A. Lucrări În continuare 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00; 0,00 50,00 Page 8

SURSE DE FINANTARE TEI DENUMIREA OBIECTIVULUI TOTAL ALTE SURSE | EU+STAT CREDIT 2011 | SURSE | oo_| PROPRI E 0 1 2 3 4 5 5 Sistem integrat pentru eficientizarea incasarilor| si cheltuielilor la RATT 50,00 C. Dotări independente şi alte investiții 1.304,47 0,00 0,00 0.00 0.00, 0,00 Dotări independente 537,55 0,00 0,00 0,00 0,00| 0,00 Maşini, echipamente si mijloace de transport 537,55 0,00 0,00 0,00 000| 0,00 Autobuze articulate (30 buc.) + Autocar 525,55 0,00 0,00 0,00 0,00 Tramvaie folosite 2.00 0,00 0,00 0,00 0,00 cui tramvaie noi 10,00 Studii şi proiecte 766,92 0,00 0,00 0,00 0,00| 0,00 Studii si proiecte Primarie 200,00 0,00, 0,00 0,00 0,00) 0,00 SF+PT Reabilitare linii tramvai şi modernizare trame stradale pe str Slavici-str Polona din Municipiul Timişoara (traseul 9) 50,00 SF+PT Reabilitare linii tramvai şi modernizare trame stradale pe str Stefan cel Mare din Municipiul Timişoara (traseul 1) 150,00 Studii si proiecte RATT 566,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SF + PT Statie intermodala Dambovita 2.00[ SF+PT Extindere retea troleibuz Dumbrăviţa (accesabilitatea zonei prin extinderea retelei de troleibuz Timisoara-Dumbrăviţa) 200,00 200,00 SF+ PT Extindere retea troleibuz Ghiroda (accesabilitatea zonei prin extinderea retelei de troleibuz Timisoara-Ghiroda) 200,00 200,00 Studiu privind valorificarea potentialului de trafic| naval pe Canalul Bega 53,32 53,32 SF + PT Extindere linie cale tramvai Mosnita (Accesibilizarea zonei prin extinderea liniei del tramvai Timisoara-Albina) 111,60 0,00 111,60 84.02.03.01 Drumuri si poduri 2.296,22 0,00 0,00 0,00 0,00) 0,00) 2.296,22 A. Lucrări în continuare 1.238,94 0,00 0,00 0,00) 0,00) 0,00) 1.238,94 Consolidare pasaj Cal. Sagului, HCL 94/2007 1.238,94 0,00 1238,94 B. Lucrări noi 80,63 0,00 0,00 0,00 0,00) 0,00 80,63, PT + Consolidare Pod Uzina de Apa, HCL 22/2005;HCL 396/2009 80,63 80,63 C. Dotări independente şi alte investiții 976,65 0,00 0,00 0,00 0.00; 0.00, 976,65 ___ Studii şi proiecte 976,65 0,00 0,00, 0,00 0.00| 0,00 976,65 Expertiza Podul Stefan cel Mare 58,28 58,28 Expertiza Podul Muncii 44,48 44.48 Expertiza Podul Tinereţii 58,28 58,28 S.F.+ PT Amenajare Complex rutier zona Michelangelo 757,33 757,33 Expertiza Podul Eroilor 58,28 0,00 58,28 84.02.03.03 Străzi 16.115,71 0,00[2.356,83 0,00| 1.600,00j 0,00) 12.158,88, A. Lucrări în continuare 11.271,79 0,00| 2.356,83 0,00, 0,00) 0,00 8.914,96 Amenajare str. Busuioc, HCL 274/2006 331,63 0,00 331,63 Amenajare str. Pius Brânzeu, HCL 403/2006 0,10 0,00 0,10 Arnmenajare str Berzei, HCL 405/2006 3,00 0,00 3,00 Amenajare str Gr Alexandrescu, HCL 417/2006 6,97 0,00 6,97 Amenajare str Vânătorilor, HCL 413/2006 181,32 0,00 181,32 Amenajare str. Bârzava, HCL 416/2008 2,20 0,00 2,20 Amenajare str, Liege, HCL 158/2008 7,58 7,58 Amenajare zona Polona HCL. 466/2009 1.805,51 1.805,51 Page 9

SURSE DE FINANTARE UER DENUMIREA OBIECTIVULUI SURSE caca | | “E 0 1 4 5 6 Amenajare strada Moise Dobosan( Calimanesti) HCL 160/2008 2.113,48 2.113,48 Modernizare Calea Torontalului si extindere HCL 247/2008;HCL 467/2009 6.820,00 2.356,83 4.483,17 |B. Lucrări noi 4.298,55 0,00 0,00 0,00| 1.600,00) 0,00| 2.698,55 Modernizare str.Closca si extindere la 4 benzi pe sectorul Bv.Cetatii-str Ovidiu Balea, 1.650,00 1.600,00 50,00 PT + Amenajare str. Muzicescu HCL 395/2009 271,38 271,38 PT + Amenajare strada Steaua HCL 2860/2009 888,45 888,45 Amenajare str. Neculce HCL 25/2010 1.478,72 1.478,72 Amenajare str. Anui 1848 10,00 10,00 C. Dotări independente şi alte investiții 545,37| 0,00 0,00 0,00 0,00| 0,00 545,37| Studii şi proiecte 545,37 0,00 0,00, 0,00 0,00) 0,00 545,37| SF+PT Amenajare str. Brazilor 6,16 6,16 SF+PT Amenajare str. Cronicar Neculce 13,64 13,64 SF+PT Amenajare str. Gladiolelor 17,40 17,40 SF+PT Amenajare Zona Campului 72,43 72,43 SF+PT Amenajare Zona Petuniei -Magnoliei 37,59 37,59 SF+PT Amenajare zona Weismuller-Laurenţiu 4717 Nicoară 47,17 ! SF+PT Amenajare str. Anul 1848 47,70 47,7 SF+PT Reamenajare geometrie intersectie P-ta 36 46 Balcescu 36,46 ! SF+PT Amenajare str. Gh. Cotoşman 30,38 30,38 SF+PT Amenajare legătură între str. Torac şi Calea Stan Vidrighin 30,00 30,00 SF+PT Amenajare Calea Martirilor 96,00 96,00 Studiu de impact, Actualizare SF+PT Modernizare str.Closca si extindere la 4 benzi pe| 110,44 110,44 sectorul Bv.Cetatii-str Ovidiu Balea, HCL 439/2010 84.02.50 Alte cheltuieli in domeniul 7.000,00 0.00 0,00 0,00 000| 0,00) 7.000,00 transporturilor C.Dotari independente si alte investitii 7.000,00 0,00 0,00, 0,00 0,00) 0,00) 7.000,00 Dotari independente 7.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00) 0,00 7.000,00 Achizitii mijloace de transport HCL,47/2004 7.000,00 0,00 7.900,00j [ / DIRECTOR DIRECȚIA ECONOMICĂ DIRECTOR DIRE ch DEZVOLTARE Smaranda HARACICUJ| JUNIE TA d Verificat SEF SERVICIUL INVESTITII O INTOCMIT miniţa TOMA Lum Page 10

ROMÂNIA JUDEȚUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA SC2011- PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POST ADE ARE 2011 RECTIFICARE 2 CU AMENDAMENT Dr.l mii lei | TOTAL |EXCEDE| SURSE BUGET DENUMIREA OBIECTIVULUI 2011 |NT 2010 | PROPRII FUSTAT | PREPITE | LOCAL 0 1 2 4 3 4 5 TOTAL GENERAL 79.980,71| 456,04| 68,00| 57.743,11| 18.494,09| 3.219,47 Capitolul 66.02 Sănătate 6.937,86| 456,04 68,00) 5.132,04 0,00| 1.281,78 66.02.06 Spitale 6.937,86| 456,04 68,00| 5.132,04 0,00| 1.281,78 Reabilitarea,modernizarea, dezvoltarea si echiparea ambulatoriului spitalului Clinic de Boli Infectioase Dr. Victor Babes, HCL 409/2010 3.664,04| 456,04 2.523,42 684,58 Reabilitarea,modernizarea si echiparea ambulatoriului Clinicii de Chirurgie Cranio- Maxilo - Faciala din cadrul Spitalului Clinic Municipal, HCL 410/2010 3.205,82 2.608,62 597,20 Screeningul bolilor metabolice la nou- nascut si diagnosticul molecular al bolilor cu transmitere ereditara: realizarea infrastructurii si colaborarii euro regionale.Cross-border cooperation- Hungary- Romania (2007-2013 Code HURO 0802/008 AF) 68,00 68,00 0,00 Capitolul 67.02 Cultură, recreere şi religie 1.052,00 0,00 0,00 888,40 0,00 163,60 67.02.05.03 Întreţinere grădini parcuri zone verzi, baze sportive şi de agrement. 1.052,00[: . 0,00 0,00 888,40 0,00 163,60 67.02.05.03 Întreţinere grădini parcuri zone II IL verzi, baze sportive şi de agrement | 105200 000 0,00, 88840, 000|. 163,60 Biodiversitatea si protectia mediului - o abordart responsabila a problemelor de mediu a doua orase infratite - BIOTOWNS HURO/0901/128/1.3.4 180,00 176,40 3,60 O abordare inclusa de la egal la egal, a conurbatiilor| si aglomerarii urbane largi, pentru participarea la Conventia Primarilor - CONURBANT, CIP - IEE - 2010, nr.271380 40,00 30,00 10,00 Modernizarea Parcului Rozelor, HCL 180/2007 832,00 682,00 150,00 Capitolul 68.02 Asigurări şi Asistenţa Socială 206411 000| 0,00| 2.016,57 0.00 47,54 68.02.06 Asistenta sociala pentru familie si copii 2.064,11 000| 0,00] 2.016,57 000 47.54 68.06.15.50 Alte cheltuieli în domeniul prevenirii 2.064,11 0,00 0,00| 2.018,57 47,54 excluderii sociale BARRABARRIPEN 2.064,11 2.016,57 47,54 Capo 70.02 Locuinte , servicii si dezvoltare 2.480,41 0,00 0,00| 2.159,77 0,00 320,54) 70.02.50 Alte servicii: în: domeniile locuințelor, : 2.480,41. 0,00[.. 0,00[. 2.159,77 0,00) 320,64 serviciilor şi: dezvoltării comunale Reabilitarea şi revitalizarea fortificației Cetăţii Timişoara - Bastionul Therezia, HCL 156/2007 215,52) 0,00 215,52 Page 1

Sistem agro-logistic regional integrat, HCL 242/2010 2.026,57 1.927,53 99,04 PiIMMS TRANSFER 238,32) 0,00 232,24 5,08 Capitolul 81.02 Combustibili si energie 51.643,20 0,00 0,00|43.920,76| 17.722,44 0,00 81.02.06 Energie termică 61.643,20; _0,00/ 0,00[43.920,76| 17.722,44 0,00 Retennologizarea sistemului centralizat de termoficare din municipiul Timişoara în vederea conformării la normele de protecția mediului privind 61643.20 43.920,76| 17.72.44 0,00 emisiile poluante în aer şi pentru creşterea eficienței în alimentarea cu căldură urbană - HCL 347/29.09.2009 Capitolul 84.02 Transporturi 5.803,13| 0,00) 3.625,57) 771,65) 1.405,91 84.02.03.Transport rutier 5.803,13, 0,00[ 771,65[: 1.405,91 84.02.03.03 Străzi |_ 5.803,13) 0,00 0,00, 3.625,57| 771,65 1.405,91 Reabilitare Str. Vacarescu - pe tronsonul cuprins intre B-dul Regele Carol si bd. 16 Decembrie HCL 304/2010 5.803,13 3.625,57) 771,65| 1.405,91 DIRECTOR DIRECȚIA DIRECT! R DI „afl E Smaranda HARACICU - n) Page 2 Lup A TOMA