keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 220/27.05.2016 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timişoara pe anul 2016

27.05.2016

Hotararea Consiliului Local 220/27.05.2016
privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timişoara pe anul 2016


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având in vedere Referatul nr. SC2016 - 12946/27.05.206, al Primarului Municipiului Timişoara - domnul Nicolae Robu;
Având în vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistica, amenajarea teritoriului si patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comerţ, regii autonome si societăţi comerciale si Comisiei pentru cultura, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport si culte, din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 5/02.02.2016 - privind aprobarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2016;
Având în vedere Legea bugetului de stat pe anul 2016 nr. 339/2015;
În conformitate cu prevederile art.1, art.4, alin.1, art.5, art.19, alin.1 şi 2 si art. 20, alin.1, art. 22 alin.1 şi art. 23 alin.1 şi 2 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale modificată;
Având în vedere Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 47/01.09.2012 privind modificarea şi completarea unor acte normative şi reglementarea unor măsuri fiscal - bugetare;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin.(2) lit.b) si alin.(4), lit.a, din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publica locala, republicata si modificata;
În temeiul art. 45, alin.(2) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publica locala, republicata si modificata;


HOTARASTE

Art. 1: Se rectifică bugetul local al Municipiului Timişoara pe anul 2016 conform Anexei nr. 1 - "Bugetul local pe anul 2016", Anexei nr. 2 - "Buget finantat integral sau partial din venituri proprii" şi Anexei nr. 3 - "Program Dezvoltare 2016", care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: La data intrării in vigoare a prezentei hotărâri, se modifica in mod corespunzător Hotărârea Consiliului Local nr. 5/02.02.2016, privind aprobarea bugetului local al Municipiului Timişoara pe anul 2016.

Art. 3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Economica, Direcţia Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse, Biroul Sport-Cultură, Biroul Şcoli-Spitale, Direcţia Urbanism, Direcţia Comunicare, Direcţia Dezvoltare, Direcţia de Mediu, Direcţia Tehnică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timisoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei de Mediu;
- Biroului Sport - Cultură;
- Biroului Şcoli - Spitale;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control si Antifrauda al Primarului;
- Administraţiei Financiare a Municipiului Timisoara;
- Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice si Controlului Financiar de
Stat a Judeţului Timiş;
- Mass media locale.


Presedinte de sedinta
SIMONIS ALFRED
Contrasemneaza
P. SECRETAR SIMONA DRĂGOI

Atasament: Referat.pdf

MUNICIPIUL TIMISOARA APROBAT,

DIRECTIA ECONOMICĂ P R I M A R SERVICIUL BUGET NICOLAE ROBU

Nr. SC2016 – ________ / .05.2016

REFERAT

privind rectificarea bugetului local al municipiului Timişoara pe anul 2016

Având în vedere: - Dispozitiile Primarului nr. 251/29.02.2016, nr. 434/07.04.2016, respectiv nr.

598/13.05.2016, privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timisoara; - Referatul nr. SC 2016 – 12201/18.05.2016 al Directiei de Mediu de redistribuire a

sumei de 123.000,00 lei de la cap. 67.02.05.03.20.30.30 „Intretinere spatii verzi”, la cap. 67.02.05.03.20.02 „Reparatii – intretinere spatii verzi”, precum si la alte alineate ale aceluiasi articol;

- Adresa nr. 1871/19.05.2016 a Teatrului German, de redistribuire a mai multor sume aferente unor alineate in cadrul capitolului 67.02.03.04 „Institutii publice de spectacole si concerte”, titlul II – bunuri si servicii;

- Adresa Spitalului Clinic de Urgenta pentru Copii „Louis Turcanu”, cu numarul 5144/04.04.2016, de suplimentare a sumei prevazute la cap. 66.10.06.01 „Spitale Generale”, titlul I – cheltuieli de personal si titlul II – cheltuieli cu bunuri si servicii, respectiv de diminuare a sumei prevazute la cap. 68.02.11 „Crese”, titlul I – cheltuieli de personal, respectiv titlul II – cheltuieli cu bunuri si servicii, precum si suplimentarea valorii prevazute la titlul VI – transferuri;

- Referatul nr. SC 2016 – 12806/26.05.2016 al Directiei Comunicare de suplimentare a sumei prevazute la cap. 51.02.01.03 „Autoritati Executive”, titlul II – bunuri si servicii, pentru plata cotizatiei catre „Asociatia Timisoara Capitala Culturala Europeana”, cu valoarea de 580.000,00 lei;

- Referatul nr. 1457/26.05.2016 al Casei de Cultura privind suplimentarea sumei prevazute la cap. 67.02.03.06 „Case de Cultura”, titlul II – bunuri si servicii, cu valoarea de 659.000,00 lei;

- Având în vedere Legea bugetului de stat pe anul 2016 nr.339/2015; în conformitate cu Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale art. 1, art. 4 alin.1, art.5, art.19, alin.1 si art. 20 alin.1; precum şi OUG 47/01.09.2012 privind modificarea şi completarea unor acte normative şi reglementarea unor măsuri fiscal - bugetare şi Legea 215/2001 privind administraţia publică locală art. 36, alin. 2, lit. b şi alin. 4 lit. a, art. 45, alin.2, lit. a, art.63 alin.1, lit. c şi alin. 4, lit. b, Serviciul Buget propune rectificarea bugetului local, conform anexei nr.1 „Bugetul Local”, respectiv anexei nr. 2 „Buget intitutiilor finantate integral sau partial din venituri proprii”.

DIRECTOR ECONOMIC, pt. SECRETAR, SMARANDA HARACICU SIMONA DRAGOI

SEF SERVICIU BUGET,

STELIANA STANCIU

AVIZAT JURIDIC, Cod FP 53 – 01, Ver.

Atasament: hcl_220_anexa03.pdf

ANGA 3 b Wc NR 2% [2 05 (om Anexa 1a/1 ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ APROBAT, MUNICIPIUL TIMIŞOARA PRIMAR sc2016- Nicolae PROGRAM DEZVOLTARE 2016 INVESTITII HCL, 220/27.05.2016 Lista de investitii - rectificare 2 cu amendament - mii lei PROGRAM KfW Credit Grant Kfw KfW 237.625,05 4 8) |_1092,30|___15,44|_57.693,70 000| 0,00] | ___ooo[___o,0| SURSE PROPRII (ale inst, Subordon ate) TOTAL BUGET 2016 STAT BUGET LOCAL DENUMIREA OBIECTIVULUI | 0 |1=2131415+6) 2.000,0 2.000,0 a —— TI INERAL din care pe capitole po Capitolul 51.02 Autorităţi Executive şi Acţiuni Externe 51.02.01.03 Autorităţi executive 3.351,85 Amenajari interioare la Sala de Consiliu a PMT HCL 107/2015 73,50 3.278,35 b. Dotări independente 2.369,67 1 Dotari Directia Fiscala 370,56 81.372,69 98.558,86 231.625.05 C. Dotări independente și alte investiții 3.278,35 2.369,67 370,56 908,68 740,00 140,00 28,68 Capitolul 54.02 Alte servicii publice generale 69,00 1.999,11 c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii A oa PI a a & e 908,68 Sistem infogeografic de administrare a PMT 740,00 DALITAC+PT+DE+CS+LC Extindere si reabilitare imobil situat pe str. V. Alecsandri nr.] Timisoara 140,00 DALI+PT+AC Reamenajare camera 30 din cladirea PMT b-dul CD Loga nr 1 28,88 69,00

PROGRAM KfW SURSE PROPRII DENUMIREA OBIECTIVULUI ae STAT (ale inst. Subordon Kfw KW ate) | 141516 54.02.10 Servicii publice comunitare de evidență a populației 69,00 0,00 C. Dotări independente si alte investiții 59,00 0.00 0,00 0,00 0,00 b.Dotări independente 69,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dotări Evidenta populatiei 69.00 000 0.00 000 000 Capitolul 61.02, Ordine publică şi siguranța naţională 2.530,02 0,00 0,00 0,00 0,00 [61.02.03.Ordine publică | 0,00] 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 b.Dotări independente | 201402[ 000| 5.00 0.00] 0.00] 61.02.05. Protecţie Civilă | 51600 0,00| 0,00 0,00 0,00 C. Dotări independente și alte investiţii b. Dotări independente 446,00 0,00 0,00 Studii şi proiecte 70,00 0,00 0,00 0,00 Studiu de audibilitate pentru completare o o e 2, 1 o o o O 89,00 2.530,02 2.530,02 2.014,02 2.014,02 2.014,02 2.014,02 516,00 o sistem de instiintare - alarmare in municipiul Timi soara 70,00 Capitolul 65.02 Învățământ [1730346 000] 14850) 000| 000) 65.02.03 Învățământ preşcolarși primar | 1.639,05) 000] 000] 0.00) 0,00) 55.02.03.01. Învățământ preşcolar [163905 000| 0,00) 0,00/ Extindere Gradinita PP 33 HCL 50,00 Reabilitare termică prin montare termosistem pe fațade la Grădinița PP.27, str. Brânduşei 15 HCL 114/2015 Reabilitare termică prin montare termosistem pe fațade la la Gradinita PP11,str. Versului nr.2 HCL113/2015 10,00 C.Dotări independente şi alte investiţii 1.569,05 | 0.00 a. Achiziţii imobile 1.004,77 0,00 0,00 | o0| /Achiziţionare Grădiniţă PP 14 str.Odobescu 818,77 nr.56 HCL 10/31.01.2012 Page 2 |_1639,05) 70,00 50,00 10,00| | 1000| | 1.569,05]

TOTAL 2016 DENUMIREA OBIECTIVULUI Achiziţionare imobil din str.3 August pentru mutarea PP 16 b. Dotări independente Dotari invatamant prescolar e. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a 1=2+3+4+5+6 DALI+PT+SF+AC. Refunctionalizare cladire 3 August (Gradinita PP16) Audit energetic locala corp vechi+DALI+SF+PT+AC Extindere Gradinita PP33 65.02.04 Învățământ secundar 65.02.04.01 Învățământ secundar inferior B. Lucrari noi 3.140,48 Extindere scoala P+2E, Gen.16 HCL 13/2015 16.354,41 (Reabilitare termică prin montare termosistem pe fațade la Scoala Gimnaziala nr, .2,str. Mureş nr. 8 HCL 112/2015 Reabilitare termică prin montare termosistem pe fațade la Scoala Gimnaziala nr,.24,str. Brindusei nr. 7 HCL108/03/0332015 Refunctionalizarea/dotarea salii de asteptare si climatizare scolii Scoala Generala 30, Timişoara, str. Astrilor, nr. 13 HCL Extindere Scoala P.+1E (sala multifunctionala + 6 Sali clasa). Scoala Generala nr. 13 HCL Reabilitare fatada la Scoala Generala nr. 12 din Timişoara, Bv. Tineretii (actual Regele Carol 1), nr. 17 HCL 111/03.03.15 BUGET STAT 0,00 4.219,08 0,00 SURSE PROPRII (ale inst. Subordon ate) PROGRAM KfW Credit Grant 0,00 000| 4.219,08 000| 3.140,48

DENUMIREA OBIECTIVULUI Realizare mansarda la corpurile existente in regim P+IE si P+2E - etapa I Sc. Gen. 25, HCL 402/2015 Reabilitare acoperiş la Şcoala Generală nr.7 HCL 217/2015 Reabilitare Sala Sport Sc. Gen. 18 HCL 12/2015 Modernizare terase circulabile existente, [montare termosistem la fatade si extindere pe orizontala cu corpuri de constructie D si E in regim de P+2E+3E retras (mansarda) Scoala [Gen.30, Timisoara, str. Astrilor nr.13 HCL SURSE PROPRII (ale inst. Subordon TOTAL 2016 BUGET STAT Timisoara, str. Cosminului 42 HCL 110/2015, 1.500,28 0,00 25 HCL 115/2015 Reabilitare termica prin montare termosistem pe fatade la Scoala Gimnaziala nr. 25 in Municipiul Timisoara, str, Cosminului, nr. 42 HCL 109/2015 401/2015, HCL 100,00 0,00 Construire sala sport la Scoala Generala nr. 500,00 0,00 Credit Kfw 0,00 C. Dotări independente şi alte investiții b. Dotări independente c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de proiectelor si a altor studii aferente prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a 0,00 0,00 > 0,00 DALITAC+PT+DE+CS+LC Modernizare terase circulabile existente, montare termosistem la fatade si extindere pe orizontala cu corpuri de constructie D si E in regim de P+2E+3£E retras (mansarda) Scoala Gen.30, Timisoara, str. Astrilor nr.13 DALI+PT Reabilitare acoperis Sc.Gen.7 obiectivelor de investitii 157,20 0,00 0,00 154,20 3,00 0,00 ZE. 0,00 Page 4 0,00 0,00 PROGRAM KfW BUGET Grant LOCAL 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL DENUMIREA OBIECTIVULUI 2016 | 0 |1=2+3+415+6 65.02.04.02 Învățământ secundar superior 12.135,33 Construire Corp 2 al Liceului Teoretic [Nikolaus Lenau,pentru Sc. Gimnaziala [Nikolaus Lenau, Tmişoara, str. Popa Şapcă nr.5, HCL 398/2015 Reabilitare constructii si instalatii la corp cladie atelier Colegiul Tehnic Regele Ferdinand str.Renasrerii nr.24/A HCL 301/2015 Extindere Lic. Grigore Moisil corp str.G.Doja 29 HCL Mansardare scoala P,+1E. pentru amenajarea 4 sali de clasa, rezultind P.+IE.+M.la Liceul Vlad Tepes” din Timişoara, str. Surorile Martir Caceu(fosta Negoiu), nr. 47 HCL 400/2015 1.077,61 Reabilitare Corp B Lic. W. Shakespeare- instalatii corp Piata Romanilor, nr. 13 HCL300/2015 Reabilitare Corp A Lic. W. Shakespeare- acoperis si instalatii corp L L. Caragiale, nr.6 HCL 299/2015 356,46 Reabilitare constructii, si utilitati cladirea B2 la Colegiul Tehnic E.Ungureanu „P-ta Huniade nr. 3 HCL 60/2015 100,00 Reabilitare acoperiş internat Colegiul Silvic HCL 216/2015 163.24 C. Dotări independente şi alte investiții 9.356,00 BUGET STAT a. Achiziţii imobile 4.800,00 Achizitie imobil Colegiul.National.Banatean HCL 407/2014 4.000,00 Achizitie imobil CANTINA +SPALATORIE incinta Colegiul National Banatean HCL SURSE PROPRII (ale inst. Subordon PROGRAM KfW Credit Kfw Grant KW BUGET | LOCAL 9.207 4.000,00 800,00

DENUMIREA OBIECTIVULUI b. Dotări independente Dotari 1=2+3+4+5+6 3.530,85 3.530,85 SURSE PROPRII (ale inst. Subordon ate) 0,00 148,50 0,00 PROGRAM KfW 000| 3.382,35 c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii DALI + PT Reabilitare, modernizarea, dezvoltarea si echiparea Liceului C.D.Loga HCL 414/2009 (faza KfW) (faza KFW) BOTIŞ” 10,50 0,00 0,00 0,00 0,00 10,50 DALI+ PT Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea si echiparea Liceului Teoretic [Nikolaus Lenau Timisoara HCL 415/2009 8,80 0,00 0,00 0,00 0,00 8,80 DALI+PT+SF+AC. Reabilitare termica COLEGIUL TEHNIC "ELECTROTIMIŞ" 86,00 0,00 0,00 0,00 0,00 86,00 DALI+SF+PT+AC Reabilitare termica prin montare termosistem pe fatade la cladirile existent la Liceul cu Program Sportiv Banatul str.F.C.Ripensia nr.29 60,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60,00 DALI+PT+SF+AC Reabilitare termica Col. National Ion Vidu 60,00 0,00 0.00 000| 0,00 60,00 DALI+SF+PT+AC Reabilitare termica la COLEGIUL TEHNIC "HENRI COANDĂ" 130,00 0,00 0,00 0,00 0,00 130,00 DALI+SF+PT+AC Refunctionalizare [LICEU TEHNOLOGIC AGRICOL "PETRU 130,00 0,00 0,00 130,00 D.A.L.L+P.T. Reabilitare fatada Colegiul LC.Bratianu , P-ţa Huniade nr.2 130,00 130,00 DALI+PT+SF+AC Refunctionalizare fosta Gradinita PP14 ( Colegiul Banatean) . 80,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80,00 Page 6

[DENUMIREA OBIECTIVULUI o ET+DALI+PAC+PT+DDE+CS+AC - Mansardare scoala pentru amenajare 4 săli clasă, rezultand P+1B+M Lic.V.Ţepeş din Timisoara str. Surorile Martir Caceu (fosta Negoiu) nr.47 DALI +PT reabilitare corp A Liceul W Shakespeare str. I.L.Caragiale nr.6 DALI+PT extindere corp cladie şcoala cu corp S+P+3E C, Tehnic Regele Ferdinand [DALI+PAC+PT+DDE+CS+AC reabilitare constructii si instalatii la corp cladie atelier Colegiul Tehnic Regele Ferdinand str.Renasrerii nr.24/A DALI +PT Reabilitare termica COLEGIUL TEHNIC "ION MINCU" DALI+PT Reabilitare termica LICEUL TEHNOLOGIC DE INDUSTRIE ALIMENTARĂ Capitolul 66.02 Sănătate 66.02.06 Spitale A. Lucrări în continuare Modernizare si extindere Unitate de Primire Urgenta la Spitalul Clinic Municipal de Urgenta Timisoara (Clinicile Noi), str. Gh. Dima nr.5; HCL 591/2013 Extindere Corp B, sectiile chirurgie, prematuri si laborator pneumoftiziologie si reabilitare cladire existenta la Spitalul "Louis Turcanu"din Timisoara „str. L. Nemoianu - Dr, L. Gabor, colţ cu str. Braila HCL 124/2013 B. Lucrări noi Reabilitare imobil Clinica ORL + lift, la Spitalul Clinic Municipal de Urgenta, B-dul Revolutiei nr.6 Timisoara HCL 452/30.10.2015 P A SURSE ROGRAM KfW TOTAL BUGET (a E Credit Grant BUGET 2016 STAT Subordon Kfw KRW LOCAL ate) pm] 1=2+3+4+5+6| 2 3 4 5 6 19,70 0,00 0,00 0,00 0,00 19,70 3,10 0,00 0,00 0,00 0,00 3,10 40,45 0,00 0,00 0,00 0,00 40,45 44,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44,00 111,30 0,00 0,00 0,00 0,00 111,30 111,30 0,00 0,00 0,00 0,00 111,30 57.546,84 2.000,00 460,49 0,00 0,00| _55.086,35 57.535,88 2.000,00 460,49 0,00 0,00j 55.075,19 29.546,79 2.000,00 0,00 0,00 0,00| 27.546,79 2.546,79 0,00 0,00 0,00 0,00] 2.546,79 27.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00| 25.000,00 10.936,69 0,00 0,00 0,00 0,00| _10.936,69 2.481,81 0,00 0,00 0,00 0,00) 2.481,81 Page 7

[DENUMIREA OBIECTIVULUI Construire si montare lift persoane imobil Clinica de Oncologie , Spitalul Clinic Municipal de Urgenta, str. V. Babes nr.22 "Timisoara HCL 451/30.10.2015 Modernizare şi extindere Spital Clinic Municipal de Urgență (Secţia de [Radioterapie), str. Gh.Dima nr.5, Timişoara HCL Statie de epurare ape uzate, reţele de canalizare de incinta şi lucrări rutiere de incinta la Spitalului de Boli Infectioase si Pneumoftiziologie "Victor Babes"HCL 303/25.06.2015 Refunctionalizare, reabilitare si realizare pasarela circuit septic la corp vechi Spital Louis Turcanu, din Timişoara str. Nemoianu - Dr.Liviu Gabor colt cu str, Braila”HCL Staţie şi instalații abur la Spitalul V. Babeş, str.Ghe.Adam, nr.13 HCL 302/2015 C, Dotări independente şi alte investiţii b. Dotari independente 1 SURSE PROPRII e STATI (ale inst. | Credit Subordon Kfw ate) 1.412,35 5.759,08 0,00 0,00 0,00 14.487,87 [DOTARI Spitalul Clinic de Urgenta pentru copii 'Louis Turcanu" [DOTARI Spitalul Clinic Municipal de Urgenta Timisoara Dotari Spitalul Clinic Boli Infectioase si Pneumoftiziologie Victor Babes c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii Spor de putere 600 Kw la Spitalul Clinic Municipal - Clinicile Noi 700,00 0,00 4.124,05 6.209,88 4.153,94 2.564,33 0,00 0,00 0,00 Page 8 PROGRAM KfW 5.759,08 0,00 133,45 |cod 16.591,71 0,00| _14.027,38 N 4.109,05 5.764,39 4.153,94 700,00

DENUMIREA OBIECTIVULUI Spor de putere 180 Kw la Spitalul Clinic Municipal - Radiologie Clinicile Noi Spor de putere 100 Kw la Spitalul Clinic Municipal - Clinica ORL Spor de putere 40 Kw la Spitalul Clinic Municipal - Clinica Oncologie Medicala Spor de putere 40 Kw la Spitalul Clinic Municipal - Clinica de Chirurgie Maxlilo- Faciala Proiect complex de investiții +PT Extindere si modernizare ansamblu construit existent la Spitalul de Boli Infectioase si Pneumoftiziologie dr. V. Babes Timisoara, etapa I - Extindere centru de recuperare medicala respiratorie DALI +PT refunctionalizare cadire, din (functiunea de spital de dermatologie in cladire cu functiunea de spatiu multicultural Studiu topografic de acces aerian pentru realizare pista de elicopter la Spitalul Louis Turcanu Timisoara DALI (inclusiv ET)+ PT (inclusiv DDE)+ DTAC - Reabilitarea, modernizarea si echiparea Ambulatoriului Clinicii de Recuperare, Medicina Fizica si Balneologie Timişoara ET+ audit energetictDALI+SF+PT+DDE Refunctionalizare, reabilitare si realizare pasarela circuit septica la corp vechi Spital Louis Turcanu, din Timisoara str, Nemoianu - Dr.Liviu Gabor colt cu str. Braila DALI +PT Reabilitare imobil Clinica ORL + lift, la Spitalul Clinic Municipal de Urgenta, B-dul Revolutiei nr.6 Timisoara TOTAL 2016 BUGET STAT 122+3+415+6 Page 9 SURSE PROPRII (ale inst. Subordon ate) Credit PROGRAM KW

DENUMIREA OBIECTIVULUI [DALI +PT Construire si montare lift persoane imobil Clinica de Oncologie , Spitalul Clinic [Municipal de Urgenta, str. V. Babes nr.22 Timisoara SF/DALT+PT Modernizare si extindere Spital Clinic Municipal de Urgenta ( Sectia de Radioterapie) str. Gh. Dima nr.5 DALT+PT Reabilitare energetica Spitalul Clinic Municipal de Urgenţă str. Gh. Dima nr.5 Timişoara C. Dotări independente şi alte investiţii b. Dotari independente Sistem alarma antiefractie pentru cabinetele stomatologice Capitolul 67.02 Cultură, recreere şi religie 67.02.03.04 Instituţii publice de spectacole şi concerte B. Lucrări noi 66.02.08 Servicii de sanatate publica 11,16 0,00 SURSE PROGRAM KfW PROPRII e STAT (ale inst. | Credit Subordon Kfw ate) 1=2+3+4+5+6 80,65 0,00 11,16 11,16 0,00 0,00 29.617,33 0,00 200,00 4.390,43 0,00 200,00 0,00 Helios, P-ta Victoriei nr.6 HCL 2.098,87 Reabilitare constructii si instalatii la Galeria 540,00 0,00 Reabilitare termica si reamenajare partiala nivel parter corpuri Al, A2 si B ale Palatului Culturii HCL Refunctionalizarea cladirilor ce apartin Paltului Culturii, Piata Victoriei HCL 286/2008 403/2015 158,87 0,00 0,00 Refunctionalizare cladire din functiunea de spital de dermatologie in cladire cu functiunea de spatiu multicultural HCL 500,00 0,00 0,00 C. Dotări independente și alte investiții 2.291,56 0,00 200,00 b. Dotări independente 1.863,37 0,00 0,00 0,00 0,00 Dotări Teatrul German IL 0,00 200,00 0,00 0,00 Page 10 0,00 0,00 11,16 11,16 0,00) 29.417,33 00| 4.190,43 00 0 0 0,00 2.091,56

[DENUMIREA OBIECTIVULUI Dotari Filarmonica c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii DALI+PT Reabilitare termica si reamenajare partiala nivel parter corpuri Al, A2 si B ale Palatului Culturii SF +PT Refunctionalizarea fostelor ateliere scoala ale Colegiului Tehnic LC.Bratianu (fost MIU), cu spatii de creatie pentru Teatrul (German de Stat Timisoara DALI+PT Refunctionalizare cladire din functiunea de spital de dermatologie in cladire cu functiunea de spatiu multicultural DALI +PT Reabilitare constructii si instalatii la Galeria Helios, P-ta Victoriei nr.6 C. Dotări independente şi alte investiții Dotări independente Obiect urban - Piata Unirii 67.02.05.01 Sport A. Lucrări în continuare Sala Politehnica (Polivalenta) HCL 134/2013 B. Lucrări noi Construire bazin de înot acoperit , bazin in aer liber, terenuri de tenis, baschet si minifotbal, str. Verde, Silistra ( zona Lipovei) HCL Construire stadion de 5000 locuri, Calea Buziasului, str. Recoltei, str. Legumiculturii, str. N.D. Cocea HCL Dotari Teatrul Maghiar 26137 000 150,00 0,00 200,00 0,00 TOTAL BUGET 2016 STAT 152,91 15,00 0,00 100,00 0,00 11.004,11 6.654,93 0,00 2-204,00 0,00 500,00 00 Page 11 SURSE PROPRII (ale inst. Subordon ate) 1=2+3+4+5+6 2 3 0,00 0,00 67.02.03.30 Alte servicii culturale 100,00 0,00 0,00 0.00 0,00 100.00 100,00 0,00 0,00 000| 000| 100,00 7 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0, 0,00 0,00 0,00 0,00 6.654,93 0,00 0,00 0,00 0,00) 6.654,93 PROGRAM KfW BUGET LOCAL Credit Grant Kfw KW 0,00 0,00 261,37 0,00 550,00 0,00 0,00 15,00 0,00 0,00 100,00 00 100,00 0,00 6.654,93 0,00| 2.204,00

DENUMIREA OBIECTIVULUI 0 1=2+3+4+5+6 2 | 3 | Reabilitarea centralei termice si a automatizarii instalatiei de tratare a apei la bazinul de inot din Complexul sportiv Bega HCL Cofinanțare Bazin de înot olimpic B-dul Iosif Bulbuca , Timişoara HCL 283/28.07.2009 PT+ executie Sistem solar pentru incalzirea apei la Bazinul de inot -Complex Bega Timisoara,str. Intrarea Zanelor nr.2 HCL Sistem de supraveghere video, control acces si sistem alarma antiefractie la Sala Olimpia, str FC Ripensia nr.1 1 HCL PT + executie - Realizare patinoar suprafata sintetica HCL 546/2015 C. Dotări independente şi alte investitii c. Studii şi proiecte SF +PT Construire terenuri multifunctionale de minifotbal/baschet/handbal transa ! din 2013 SF+PT Construire bazin de înot acoperit , bazin in aer liber, terenuri de tenis, baschet si minifotbal, str. Verde, Silistra-zona Lipovei SF+ PT Construire bazin de înot acoperit , bazin in aer liber, Calea Buziasului, str. N.D. Cocea, str, A.M. Marinescu 546,00 0,00 0,00 SURSE PROPRII (ale inst, Subordon ate) 415,00 2.145,18 1.928,90 PROGRAM KfW 400,00 0,00 0,00 0,00 SF+PT Construire bazin de înot acoperit , bazin in aer liber, teren de tenis, Calea Sagului, str. P.Constantinescu, Alee Dedeman 400,00 0,00 0,00 0,00 SF+PT Construire terenuri de sport multifunctionale de minifotbal / baschet/handbal-transa 2 din 2016 60,00 0,00 0,00 0,00 SF+PT Construire stadion de 5000 locuri, Calea Buziasului, str. Recoltei, str. Legumiculturii, str, N.D. Cocea 540,00 0,00 0,00 0,00 m age 0,00 0,00 0,00 0,00 400,00 400,00 60,00 540,00

DENUMIREA OBIECTIVULUI DALI+PT Reabilitarea centralei termice si a automatizarii instalatiei de tratare a apei la bazinul de inot din Complexul sportiv Bega, str. Intrarea Zanelor nr.2 DALI+PT Extindere corp cladire bazin inot cu anexa vestiare la Complexul sportiv Bega str. Intrarea Zanelor nr.2 Expertiza +PT Autorizare siguranta la incendii pentru Sala Polivalenta Olimpia, FC Ripensia nr.11 SF+PT Sala Polivalenta (15.000 locuri) SF+PT Stadion (42.000 locuri) b. Dotări independente Achiziţionare robot de curățare piscine, pentru Bazinul de înot din Complexul Sportiv Bega Tribuna modulata din structura metalica pe 3 randuri, cu scaune din fibra de sticla-120 locuri, pentru Bazinul de înot din Complexul Sportiv Bega Dotari pentru patinoar suprafata sintetica Dotari Vila Bistra + Vila Berta 67.02.05.03 Întreţinere grădini parcuri zone verzi, baze sportive şi de agrement A. Lucrări în continuare Reconstrucția ecologica a bălții de pe strada Lămâiţei HCL 260/29.06.2010 1=22+3+41516 47,28 16,00 14.122,79 6.957,78 2.280,73 [Modernizarea Parcului Lidia (Padurice) HCL 249/2012 5.768,85 4.677,05 Page 13 TOTAL BUGET 2016 STAT 0,00 0,00 P SURSE ROGRAM KfW PROPRII (ale inst. | Credit Subordon ate) 0,00 0,00 6.957,78 2.280,73 4.677,05 5.768,85

TOTAL DENUMIREA OBIECTIVULUI 2018 PROGRAM KfW SURSE PROPRII (ale inst. Subordon BUGET STAT Credit Kfw KfW 1=2+3+4+5+6 |Amenajare pista skateboard in Parcul Central din Municipiul Timisoara HCL, 404/2014 Modernizarea Parcului Scudier ( Central) HCL 291/2015 4.000,00 Modernizarea Parcului Alpinet HCL 464/2010 1.668,85 C. Dotări independente şi alte investiții b. Dotări independente Dotari pentru Gradina Zoologică c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii 1.366,21 SF+PT +CS+DE+DTAC Amenajare loc de joaca si zona verde adiacenta str. Paul Constantinescu 62,00 SF+PT+CS+DE+DTAC Amenajare zona verde str. Apostolii Petru si Pavel intersectie cu str. Holdelor Timisoara 49.60 DALI +PT+CS+DE+DTAC Modernizare Parcul Cetății (Civic) 89,57 Realizare registru spatii verzi 1.000,00 Studii de fezabilitate, servicii de consultanță şi DTE pentru realizarea unui Proiect pilot de amenajare a unui număr de 3 acoperişuri verzi şi pereți verzi pe clădiri publice din Municipiul Timişoara p : 165,04 Capitolul 68.02 Asigurări şi Asistenţa Socială 1.088,00 68.02.04 Asistenta acordata persoanelor in vârstă C. Dotări independente şi alte investiții [sooo 0,00 0,00 0,00 0,00| 1.366,21 0,00 0,00 0,00 0,00 62,00 49,60 89,57 1.000, 00| 165,04 1.088,00 0,00 0,00

DENUMIREA OBIECTIVULUI 68.02.05 Asistenta sociala i in caz de boli si invaliditati 68.02.05.02 Asistenta sociala in caz de invyaliditati A. Lucrări în continuare Dotări independente 68.02.06 Asistenta sociala a pentru! familie si. copii. c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii SF+PT Constructie clădire cu destinaţia creşă, str. Cocea SF+PT Constructie clădire cu destinaţia creşă, str. I.I.de la Brad 08.02.15 Prevenire excluderii sociale C, Dotări independente şi alte investiții 0 1=2+3+4+5+6 b. Dotări independente 50,00 0,00 Dotari Caminul pentru persoane vârstnice 50.00 0,00 0,00 47,00 C. Dotări independente şi alte investiții 137,80 Dotări independente 137,80 Dotari Serviciul pentru Protectia Copilului si Familiei 137,80 68.02. 11 Creşe RU C. Dotări ind dente şi alte investiții 80,00 o o o TOTAL 2016 BUGET STAT | ocol ama 0,00 42,00 Dotări Serviciul pentru Protectia Persoanelor cu Handicap 42, 00 ca: SL o o. 68.02.1501 Ajutor social 663.20 0,00 0,00 Construire corp clădire nou As.Casa Faenza HCL 14/2015 C. Dotări ind dent; lt t otări independente şi alte investiții 42,00 SURSE PROPRII (ale inst, Subordon

DENUMIREA OBIECTIVULUI b. Dotări independente |Dotări Direcţia de Asistenţă Socială Comunitară 68.02.15.02 Cantine de ajutor social C Dotări independente şi alte investiții Dotari Centrul Social de Urgenta pentru [Persoanele fara Adapost cu Cantina Sociala Capitolul 70.02 Locuinte , servicii si 70.02.03 Locuinţe : Reabilitare cladiri istorice In Municipiul Timisoara (KfW) B. Lucrări noi Reabilitare clădiri istorice - proprietate privată prin Programul de sprijin financiar al Consiliului Local Timişoara, aprobat prin HCL 514/22.10.2013 2.500 00 1.450,00 C. Dotări independente și alte investiţii 2.360,80 Dezvoltarea sistemului de locuinte - Construire locuințe pentru tineri in Municipiul Timişoara HCL c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a Dotări independente , 80,00 70.02.03.01 Dezvoltarea sistemului de locuințe 1.132,42 A.Lucrări în continuare | 142182 a)Achizitii imobile 1.000,00 Achizitie imobile 1.000.00 proiectelor si a altor studii aferente 1.360,60 Audit energetic Blocuri ANL str Miloia aaa 31,20 TOTAL BUGET 2016 STAT 1=2+3+41+5+6 0,00 dezvoltare publica 13.187,47 0,0 7.732,42 1.421,82 3.950,00 Page 16 SI e e SURSE PROPRII (ale inst. Subordon ate) 80,00 80,00 12.079,73 6.624,68 6.624,68 314,08 314,08 3.950,00 2.500,00 1.450,00 2.360,60 1.000,00 1.000,00 bă 1 1.360,60 31,20

DENUMIREA OBIECTIVULUI DALI +PT Reabilitare fatada imobile str. Stefan cel Mare nr.30,32,34 SF+PT anvelopare si mansardare bloc C8 str. Polona nr.2 Intocmire documentatie (DTAC,DTOE, PT+DDE) pentru reabilitare cladiri istorice proprietate publica sau privata Studiu privind evaluarea vulnerabilitatii cladirilor istorice in caz de seism SF +PT+ DTAC Dezvoltarea sistemului de locuinte - Construire locuințe pentru tineri in Municipiul Timişoara Expertiza, Audit, DALI si PT la blocuri locuinte municipiul Timisoara HCL 150/2012 10.02.05 Alimentări cu apă şi amenajări hidrotehnice 70.02.05.01 Alimentări cu apă c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a |proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii SF Fantana ornamentala muzicala in Municipiul Timisoara SF +PT Executie de fantani publice forate in Mun. Timisoara SF+PT-Alimentare cu apa industriala prin foraje publice DALI - Fantana Ornamentala cu Pesti SURSE PROPRII (ale inst. Subordon ate) 1=2131+4+5+6 20,00 0,00 0,00 Page 17 PROGRAM KfW

PROGRAM KfW SURSE PROPRII DENUMIREA OBIECTIVULUI DALI - Fantana Ornamentala Dacia SF Executie Fantana Ornamentala P-ta Balcescu SF+PT Executie podet canal desecare Behela str.Aleea Ghirodei SF+PT Executie podet canal desecare CCP263 str. D. Dinicu SF+PT Executie podet canal desecare CCP 263 str. Neajlov SF+PT Executie podet canal desecare CCP 263 str. N. Stoica de Hateg 70.02.06, Iluminat public şi electrificări B. Lucrări noi Reabilitare, modernizare, extindere, iluminat architectural şi implementare sistem de telegestiune pentru serviciul de iluminat public, zona de nord HCL 220/2015, HCL 420/2015 Reabilitare, modernizare, extindere, iluminat architectural şi implementare sistem de telegestiune pentru serviciul de iluminat public, zona de sud HCL 220/2015, HCL 420/2015 Studii şi proiecte Studiu de oportunitate, de fundamentare, a delegării gestiunii prin concesionare a serviciului de iluminat public, studiu de fezabilitate şi caiet de sarcini privind concesionarea serviciului de iluminat public 70.02.50 Alte servicii în domeniile locuințelor, serviciilor şi dezvoltării comună C.Dotări independente şi alte investiții b. Dotări independente TOTAL 2018 BUGET STAT (ale inst. Subordon | 0 141546 10,00 10,00 10,00 0,00 0,00 0,00 2.556,11 2.500,00 N n e s e & 0,00 1.500,00 0,00 1.500,00 1.000,00 C. Dotări independente şi alte investiții 56.11 o 0,00 1.000,00 0,00 00 56,11 56,11 56,11 56,11 2.013,30 70,00 70,00 Page 18

TOTAL 2016 BUGET DENUMIREA OBIECTIVULUI STAT 1=2+3+41516 TOTEMURI de semnalizare a monumentelor istorice (monumente, ansambluri, situri, conform LMI 422/2010) c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii 1.943,30 0,00 PUZ Zona de Agrement Vest PUZ Complex Studentesc 0,00 PUZ Director zona Stadion 94,01 0,00 PUZ Calea Buziasului pentru zona sportiva si de agrement , PUZ Calea Şagului pentru zona sportiva si de agrement 56,57 Consultanta pentru elaborare Plan Integrat de [Dezvoltare a Polului de Crestere Timisoara 2014-2020 (TIT) 60,00 |Plan Urbanistic General - municipiul Timisoara (PUG) + documentatii pentru elaborare si avizare 151677 Capitolul 74.02 Protecţia mediului 247 56 74.02.05 Salubritate şi gestiunea deşeurilor 247,56 Studii şi proiecte 247,56 economice privind colectarea separată a RL o o O Studiu de oportunitate şi a proiectelor tehnico-| deşeurilor organice şi a uleiurilor alimentare uzate 82,52 165,04 Capitolul 81.02 Combustibili si energie 850,00 81.02.06 Energie termică 850,00 Page 19 Studiu de oportunitate "Staţie de reciclarea şi valorificarea deşeurilor din construcţii în Municipiul Timişoara." SURSE PROPRII (ale inst. Subordon ate) 0,00 0,00 Credit = < PROGRAM KfW a _ o un E ao o & o = ls o an WU o o UT O o BUGET LOCAL 10,00 0 94,01 1.516,77 247,56 247,56 247,56 82,52 165,04 850,00 850,00

TOTAL BUGET DENUMIREA OBIECTIVULUI 2016 STAT 1=2+3+4+15+6, 2 Retehnologizarea, modernizarea si dezvoltarea sistemului centralizat de producere si distributie a energiei termice in municipiul Timisoara Retehnologizarea centralelor termice de cartier prin instalarea unor unitati de cogenerare cu motoare termice- CT Dunarea HCL 556/2006 |C. Dotări independente şi alte investiții Studii şi proiecte Consultanta intocmire Program de imbunatatire a eficientei energetice in municipiul Timisoara Asistenta tehnica pentru finalizare proiect “Retehnologizarea sistemului centralizat de termoficare din municipiul Timişoara în SURSE PROPRII (ale inst, Subordon ate) vederea conformării la normele de protecţia mediului privind emisiile poluante în aer şi pentru creşterea eficienței în alimentarea cu căldură urbană” etapa I Consultanta pentru revizuire documentatie proiect “Retehnologizarea sistemului centralizat de termoficare din municipiul "Timişoara în vederea conformării la normele de protecţia mediului privind emisiile poluante în aer şi pentru creşterea eficienței în alimentarea cu căldură urbană - etapa a II-a” conf. Ghidului Soticitantului POIM 2014- 2020 125,00 Capitolul 84.02 Transporturi |_115.060,25| 84.02.03 Transport rutier 84.02.03.02 Transportul în comun 48.819,19 Reabilitarea, reamenajarea si echiparea Centrului de Semnalizari Rutiere HCL 99,86 48.719,33 450/2015 Page C. Dotări independente şi alte investiții Credit Kfw PROGRAM KfW Grant KW 0,00 0,00 0) 000) 0,00 BUGET LOCAL 100,00 125,00 125,00 99,86 48.719,33

DENUMIREA OBIECTIVULUI b.Dotări independente Maşini, echipamente si mijloace de Autobuze articulate (30 buc.) + Autocar Reabilitare tramvaie HCL 328/2015 Achiziţie autobuze de capacitate mică (20 buc.) + autocar c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii SPF Reconfigurare traseu cale ferată pe teritoriul municipiului Timișoara prin introducerea liniilor CF în subteran SF+PT Optimizarea intersecţiilor pe radiale SF+PT Înlocuirea rețelei de contact pentru troleibuze SF+PT Amenajarea rețelei urbane de piste de biciclete - etapa a II-a SF+PT Amenajarea de locuri de Optimizarea planurilor de semaforizare în Municipiul Timişoara pe baza măsurătorilor realizate prin Planul de Mobilitate agrement (Uzina de Apă+losefin) SF + PT Amenajare centru administrativ, spații întreținere și depozitare, piste pentru "Atelier biciclete RAT Timişoara" situat în str. Gării, nr, 17 SF+PT Amenajare Parcare Supraterana, Bd. Take lonescu, nr. 56 0 1=213+415+6 prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a încărcare/descărcare de marfă în zona centrală| SF+PT Amenajare golfuri pentru vaporetto şi Alte studii şi proiecte TOTAL 2018 45.660,15 46.660,15 8.737,10 32.240,00 5.682,45 2.059,18 69,00 170,00 50,00 170,00 300,00 200,00 SURSE BUGET (ale Inst STAT Subordon ate) PROGRAM KfW BUGET Credit LOCAL Kfw Grant KW 0,00) 46.660,15 0,00 0,00) _46.660,15 | 00| 8.737,70

SURSE PROPRII (ale inst. | Credit Subordon Kfw ate) TOTAL BUGET [DENUMIREA OBIECTIVULUI 2016 STAT B. Lucrări noi 29.049,78 0,00 0,00 0,00 Pasaj Popa Sapca HCL 604/2014 13.609.00 0.00 0.00 0.00 Pasaj Jiul HCL 605/2014 14.000,00 0,00 Reabilitare Podul Eroilor HCL 345/.2015 Reabilitare Podul Ştefan cel Mare HCL 346/.2015 300,00 0,00 0,00 0,00 „00 0,00 0.00 Reabilitare Pasarelă Parcul Copiilor HCL 340,78 0 Pasaj inferior Solventul HCL 581/2013 500,00 0,00 0,00 0,00 00 0,00 0, Ă 0,00 C. Dotări independente şi alte investiţii c, Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii SF+PT Construire Pod peste Bega - str. Jiul SF+PT Pasaj Inferior Solventul DALT+PT Reabilitare Podul Eroilor [DALI+PT Reabilitare Podul Ştefan cel Mare DALI+PT Reabilitare Podul Tinereţii 73,00 DALT+PT Reabili IM eabilitare Podul Muncii 13500 + ic - DALT+PT Pod Metalic - Ady Endre 20.00 DALT+PT Pasarelă Str. Gelu- str. Crizantemelor DALT+PT Pasarelă Parcul Copiilor SF+PT Reorganizarea circulației rutiere pe inelul I de circulație şi reproiectarea infrastructurii rutiere şi de transport public Pasaj Piaţa Victoriei) PROGRAM KfW TIT rs TITI EI 84.02.03.01 Drumuri si poduri 29.653,34| 000| 000| 00| oo] KW 0,00 0,00 „00 0,00 0,00 29.653,34 29.049,78| 13.609,00 0,00 o 14.000,00 0,00 0,00 300,00 340,78 500,00

DENUMIREA OBIECTIVULUI 1 84.02.03.03 Străzi 36.587,72 A. Lucrări în continuare 14.934,92 Amenajare str. Muzicescu HCL 395/2009 1012.39 Amenajare zona Petuniei -Magnoliei HCL 319/2010 10,00 Drum de legatura C. Buziasului - str. Siemens, sens giratoriu Calea Buziasului;parcare publica HCL 579/2013 Exindere la 4 benzi str, Prof. Dr.Păunescu Podeanu HCL 526/2014 5.394,00 Lărgire la 4 benzi Calea Martirilor HCL 488/2014,HCL 186/2015 4.000,00 Inel IV, sector str, Macin-str. Constructorilor si racord la str, Demetriade Amenajare str.Edgar Quinet HCL 261/2009, HCL 200/2014 630,83 18.874,69 PROGRAM KfW SURSE BUGET | (ale inst STAT Subordon ate) 0,00 0,00 0,00 0,00| 36.587,72 0,00 0,00 1.012,39 00 10, 4.000,00 3.780,00 0,00 0, 5.394,00 0 0 0 0 18.874,69 0,00 Amenajare parcare supraterană, Bd. Take Ionescu, nr. 56 HCL 1300.00 Amenajare str.Profesor Mircea Neamtu HCL 262/2009, HCL 199/2014 1299 40 500,00 3.413,10 299, 1 413, Modernizare str. Gr, Alexandrescu, tronson „875, 1 Amenajare legătura între str. Constructorilor - I.I. De la Brad HCL Realizarea drumurilor de legatura si a utilitatilor aferente, intre str.Popa Sapca, Calea Aradului si str. Oituz HCL, 435/2014 C.Torontalului-C. Aradului HCL, 1675.00 PT+Executie Sistematizare str. Versului HCL 211/2016 2962.31 00 00 , 00 00 630,83 00 0,00j 1.300,00 ao 1.299,40 0,00 da 500,00 3.413,10 1.675,00 2.962,31 0,00 Page 23 0,00 0,00 0,00| _14.934,92|

DENUMIREA OBIECTIVULUI Amenajare str. Chimistilor, HCL 483/2007, HCL 59/2015 Amenajare drum de legatura între Calea. Moşniţei şi DC 149 HCL 388/2015 Modernizare si extindere la 4 benzi str. Maresal C-tin Prezan(Lidia) - Venus HCL Modernizarea strazilor din piatra cubica din municipiul Timisoara, HCL 389/22.09.2015 C. Dotări independente şi alte investiții c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii SF-+PT Modernizare strazi zona Xenopol Banul Severinului - Mickiewicz SF+PT Modernizare strazi zona Orastie - Alpinistilor SF+PT Modernizarea strazilor din piatra cubica din Mun. Timisoara 1=2+3+4+15+6 2.224,88 2.000,00 1.000,00 2.500,00 2.778,11 2.778,11 SF+PT Modernizare Calea Urseni (tronson str. Maresal C.Prezan - str.Musicescu) SF+PT Modernizare strada Wilhelm Tell SF Sistematizare strada Versului SF+PT Modernizare strada Gradinii (legatura C.Sagului) SF+PT Amenajare legatura intre str. Constructorilor - LI, de la Brad SF+PT Modernizare strada Sacului (legatura intre str. Banu Udrea si Spaliul Titulescu) Page 24 SURSE PROPRII (ale inst. Subordon ate) PROGRAM KfW RER RI Credit Kfw Grant KW 2.178,11 2.778,11

SURSE PROPRII (ale inst, | Credit Subordon Kfw ate) TOTAL 2016 BUGET DENUMIREA OBIECTIVULUI STAT II NN SF--PT Modernizare str. Gr. Alexandrescu, tronson C.Torontalului-C. Aradului 36.57 SF+PT Modernizare str, Chimistilor 771 SF+PT Modernizare si extindere la 4 benzi str.Maresal C-tin Prezan (Lidia) - Venus 111,70 3 IL SF+PT Inel IV Str. Garii -Dambovita 500,00 SF+PT Inchidere inel IV est: Etapa 1, UMT- Calea Lugojului 500,00 SF+PT Amenajare drum de legatura între Cl. Moşniței şi DC 149 82,55 SF+PT Amenajare strada Gr. Antipa - Margaretelor 23,83 SF+PT Modernizare strada Strandului 155,00 SF+PT Amenajare str. Spatarul Nicolae Milesci 20,00 SF+PT Amenajare străzi Zona Blaşcovici 350,00 SF+PT Drum de legatura C. Buziasului - str. Siemens, sens giratoriu Calea Buziasului;parcare publica DIRECTOR DIRECȚIA ECONOMICĂ DIRECTOR DIRECȚIA DEZVOL PROGRAM KfW Grant KW 5 | 0 0 0 a o o 0 o „00 „00 „00 „00 „00 00 „00 „00 00 D, Smaranda HARACICU Magdalena NICOARĂ L / Verificat, Întocmit, SEF MIP CONSILIER SERVICIUL MIP Gabriel A uminița TOMA i Page 25 BUGET LOCAL

Atasament: hcl_220_anexa02.pdf

E i = _ i BUGET DE NENIȚURI PROPRII -SDITALE. ANEXTt 2 LA hol Nr [23.05 20 /6 > E SI e sI si 5 & = DENUMIREA INDICATORILOR = £ E Ss E G 3 E s O e 2 a a SECTIUNEA DE FUNCTIONARE + SECTIUNEA DE DEZVOLTARE TOTAL VENITURI 1 100.01 293.224,30 3.898,58 297.122,88 1. VENITURI CURENTE 2 |00.02 277-451,43 2.577,00 280.028,43 C. VENITURI NEFISCALE 3 00.07 277-451,43| 2:57700| 280.028,43 C1. VENITURI DIN PROPRIETATE 4 |00.08 305,80 0,00 305,80 Venituri din proprietate 5 |30.10 305,80 0,00 305,80 Venituri din concesiuni si inchirieri & |30.10.05 305,80 0,00 305,80 |Alte venituri din concediuni si inchirieri de catre institutiile publice 7 |30.10.05.30 305,80 0,00 305,80 C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII 8 j00.09 | 277.145,63 2.577,00 279.722,63| Venituri din prestari de servicii si alte activitati 9 (33.10 | 274.945,63 2.577,00 277,522,63 [Venituri din prestari de servicii 10 [33.10.08 2.284,96 0,00 2.284,96 Venituri din cercetare 11 |33.10.20 282,00 0,00 282,00 Venituri din contractele încheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate 12 [33.10.21 224.796,67 0,00 224.796,87 Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat 13 |33.10.30 41.224,00 436,00 41.860,00 incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate din veniturile proprii ale 14 |33.10.31 6.100,00 2.141,00 8.241,00 Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati | 15 [33.10.50 [ 258,00 0,00 258,00 Amenzi, penalitati si confiscari 16 |35.10 2.200,00 0,00 2.200,00 Alte amenzi, penalitati si confiscari 17 135.10.50 2.200,00 0,00 2.200,00 Transferuri voluntare, altele decat subventiile 18 [37.10 0,00 0,00 0,00 satul a a „sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului de venituri 19 [37.10.03 -15,00 0.00 -15,00 Varsaminte din sectiunea de functionare 20 |37.10.04 15,00 9,00 15,00 IV. SUBVENTII 21 |00.12 15.772,87 1.321,58 17.094,45 Subventii de la bugetul de stat | 22 |42.10 465,00 0,00 465,00 relata de la bugetul de stat catre institutiile publice finantate partial sau integral din venituri proprii pentru | 23 |4210.39 465,00 0.00 465,00 Subventii de la alte administratii 24 43.10 15.307,87 1.321,58 16.629,45 Pag. 1/5

= Dv G Ş : 5 | 8 £ = DENUMIREA INDICATORILOR 3 2 £ E E s 5 = s O e o a a Subventii de la bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente în domeniul santatii | 25 |43.10.10 0,00 1.321,58 1.321,58 Subventii de la bugetul local pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul santatii | 26 |43.10.14 15.307,87 0,00 15.307,87 TOTAL CHELTUIELI 27 293.224,18 3.898,58 297.122,76 CHELTUIELI CURENTE 28 |01 2771.436,31 3.898,58 281.334,89 TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL 29 |10 161.351,00 1.212,36 162.563,36 TITLUL Il BUNURI SI SERVICII 30 20 115.375,31 2.206,22 117.581,53 [TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 31 |59 710,00 480,00 1.190,00 JCHELTUIELI DE CAPITAL 32 |70 15.787,87 0,00 15.787,87 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 33 i71 15.787,87 0,00| 15.787,87 Partea a lil-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE 34 |64.10 293.224,18 3.898,58| 297.122,76 Sanatate 35 |66.10 293.224,18| 3.898,58 297.122,76 CHELTUIELI CURENTE 36 E 277.436,31 | 3.898,58 281.334,89 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 37 [10 161.351,00 1.212,36 162.563,36 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 38 [20 115.375,31 2.206,22 117.581,53 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 39 |59 710,00 480,00 1.190,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 40 |70 15.787,87 0,00 15.787,87 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 41 |71 15.787,87, 0,00 15.787,87 Din total capitol Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi 42 |66.10.06 293.224,18 — 297.122,76 Spitale generale 43 |66.10.06.01 293.224,18 3.898,58 297.122,76 Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT 44 196.10 0,00 0,00| 0,00 REZERVE 45 |97.10 000| 0,00 0,00 EXCEDENT 46 |98.10 0,12] 0,00 0,12 DEFICIT 47 |99.10 0,00 0,00 0,00 SECTIUNEA FUNCTIONARE SECTIUNEA FUNCTIONARE 1 ] 277.436,43 3.898,58 281.335,01 TOTAL VENITURI 2 00.01 277 436,43 3.898,58 281.335,01 l. VENITURI CURENTE 3 |00.02 277.436,43 2.577,00 280.013,43 Pag.2/5

pr na ra e rm a ap rea pre pm a i pt 5 5 | 3 o = DENUMIREA INDICATORILOR > E Ss E o £ E s SG 9 2 a a C. VENITURI NEFISCALE 4 |00.07 277.436,43 2.577,00 280.013,43 C1. VENITURI DIN PROPRIETATE 5 |00.08 305,80 0,00 305,80 Venituri din proprietate 6 j30.10 305,80 0,00 305,80 Venituri din concesiuni si inchirieri 7 [30.10.05 305,80 0,00 305,80 Alte venituri din concediuni si inchirieri de catre institutiile publice 8 |30.10.05.30 305,80 0,00 305,80 C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII 9 [00.09 277.130,63 2.577,00 279.707,63 Venituri din prestari de servicii si alte activitati 10 |33.10 274.945,63 2.577,00 277.522,63 Venituri din prestari de servicii 11 |33.10.08 2.284,96 0,00 2.284,96] Venituri din cercetare 12 [33.10.20 282,00 0,00 282,00 Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate 13 [33.10.21 224.796,67 0,00 224.796.67 Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat 14 |33.10.30 41.224,00 436,00 41.660,00 Mirea Soniractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate din veniturile proprii ale 15 13310.31 aa 2141.00 8.241,00 Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati 18 [33.10.50 258,00 0,00 258,00 Amenzi, penalitati si confiscari 17 |35.10 2.200,00 0,00 2.200,00 Alte amenzi, penalitati si confiscari 18 |35.10.50 2.200,00| 0,00 2.200,00 Transferuri voluntare, altele decat subventiile 19 |37.10 -15,00 0,00 -15,00 moni sl oa N „sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului de venituri 20 13710.03 -15,00 0,00 15,00 IV. SUBVENTII 21 |00.12 0,00 1.321,58 1.321,58 Subventii de la alte administratii 22 |43.10 0,00 1.321,58 1.321,58 Subventii de la bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente in domeniul santatii 23 |43.10.10 0,00 1.321,58 1.321,58 TOTAL CHELTUIELI 24 277.436,31 3.898,58 281.334,89 CHELTUIELI CURENTE 25 |01 277.436,31 3.898,58 281.334,89 TITLUL | CHELTUIELI DE PERSONAL 26 |10 161.351,00 1.212,36 162.563,36 TITLUL Il BUNURI SI SERVICII i 27 |20 115.375,31 2.206,22 117.581,53 TITEUL XI ALTE CHELTUIELI [ 28 |59 | 710,00 480,00 1.190,00 Partea a Ili-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE 29 [64.10 | 277.436,31 3.898,58 281.334,89 Pag. 3/5

[ E i ei TIET TIT ri TE ŢIA E i p 3 3 i 2 = o DENUMIREA INDICATORILOR 3 2 £ s E & 3 5 E 5 o o 2 a a Sanatate 30 |66.10 277.436,31 3.898,58 281.334,89 CHELTUIELI CURENTE 31 |01 277 436,31 3.898,58 281.334,89 TITLUL CHELTUIELI DE PERSONAL 32 10 161.351,00 1.212,36 162.563,36 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 33 [20 115.375,31 2.206,22 117.581,53 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 34 |59 710,00 480,00 1.190,00 Din total capitol Servicii medicale în unitati sanitare cu paturi 35 |66.10.06 ] 277.436,31 3.898,58 281.334,89 Spitale generale 36 |66.10.06.01 277.436,51| 3.898,58 281.334,89 [parea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT 37 [96-10 0,00 0,00| 0,00 REZERVE 38 |97.10 0,00 0,00 0,00 EXCEDENT | 39 [98.10 0,12 0,00 0,12 DEFICIT | 40 |99.10 0,00 0,00 0,00 SECTIUNEA DEZVOLTARE SECTIUNEA DEZVOLTARE 1 15.787,87 0,00 15.787,87 TOTAL VENITURI 2 100.01 15.787,87 0,00 15.787,87 I. VENITURI CURENTE 3 |00.02 15,00 0,00 15,00 [c. VENITURI NEFISCALE 4 j00.07 15,00 0,00 15,00 C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII 5 [00.09 15,00 0,00 15,00 Transferuri voluntare, altele decat subventiile & |37.10 15,00 0,00 15,00 Varsaminte din sectiunea de functionare 7 37.10.04 15,00| 0,00 15,00 IV. SUBVENTII 8 00.12 15.772,87 0,00 15.772,87 Subventii de la bugetul de stat 9 (42.10 465,00 0,00 465,00 toiag de la bugetul de stat catre institutiile publice finantate partial sau întegral din venituri proprii pentru 10 14210.39 465,00 0,00 465,00 Subventii de la alte administrati 11 |43.10 15.307,87 0,00 15.307,87| | Subventii de la bugetul local pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul santatii 12 ]43.10.14 15.307,87 09,00 15.307,87 (TOTAL CHELTUIELI 13 15.787,87 0,00 15.787,87 CHELTUIELI CURENTE 14 |01 0,00 0,00 0,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 15 |70 15.787,87 0.00] 15.787,87 Pag.4/5

— ri EEE "| a 3 3 | s = = s | E s DENUMIREA INDICATORILOR = = E 3 E & 3 = 5 O e a a TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 16 |71 15.787,87 0,00 15.787,87 Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE 17 j64.10 15.787,87 0,00 15.787,87 Sanatate 18 j66.10 15.787,87 0,00 15.787,87 CHELTUIELI CURENTE 19 [01 0,00 0,00 0,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 20 |70 15.787,87 0,00 15.787,87 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 21 [11 15.787,87 0,00 15.787,87 Din total capitol Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi 22 |66.10.06 15.787,87 0,00 15.787,87 Spitale generale 23 |66.10.06.01 15.787,87 0,00 15.787,87 Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT 24 |96.10 0,00 0,00 0,00 REZERVE 25 |97.10 0,00 0,00 0,00 EXCEDENT 26 |98.10 0,00 0,00 0,00 DEFICIT 27 |99.10 0,00 0,00 0,00| PRIMAR, DIRECTOR ECONOMIC, SEF SERVICIU BUGET, NICOLAE ROBU SMARANDA HARACICU NCIU Pag. 5/5 E /

Atasament: hcl_220_anexa01.pdf

MUNICIPIUL TIMISOARA BUGET LOCAL CU A MENDAA MENT ANEXA NR.A fa UCL NR.220 ra 27.05. 206 Ț | | 5 3 e | e 5 a 5 Ss = 5 n DENUMIREA INDICATORILOR e E Ss E o 3 s E O o e a a [SECTIUNEA DE FUNCTIONARE + SECTIUNEA DE DEZVOLTARE ÎTOTAL VENITURI 1 [00.01 966.072,23 0,00 966.072,23 VENITURI PROPRII 2 (49.90 0,00 584.360,64 i. VENITURI CURENTE 3 j00.02 765.482,61 0,00 765.482,61 A. VENITURI FISCALE 4 100.03 723.854,79 0,00 723.854,79 A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL 5 [00.04 420.542,90 0,06 420.542,90 A11. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE 6 j00.08 2.281,48 0,08| 2.281,48 Impozit pe profit 7 |01.02 2.281,48 0,00 2.281,48 Impozit pe profit de la agentii econornici 8 jo1 02.01 2.281,48 0,00 2.281,48 A12. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, Si CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE 9 [00.06 416.011,82 0,00 416.011,82 impozit pe venit 10 [03.02 11.596,28 09,90. 11.596,28 Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal | 11 03.02.18 11.596,28 0,00 11.596,28 [Cote si sume defalcate din impozitul pe venit 12 [04.02 404.415,54 0,00 404.415,54 Cote defalcate din impozitul pe venit 13 [04.02.01 401.700,54 0,00j 401.700,54 Sume aiocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale 14 [04.02.04 2.715,00 0,00| 2.715,00 A13. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT Si CASTIGURI DIN CAPITAL 15 [00.07 2:249,60 0,00 2.249,60 |Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capitai i 16 |05.02 2.249,60 0,00 2.249,60 |Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital 17 |05.02.50 2.249,60 0,00 2.249,60 |A3. IMPOZITE Si TAXE PE PROPRIETATE i 18 [00.09 88.530,96 0,00 88.530,96 |Impozite si taxe pe proprietate 19 |07.02 88.530,96 0,00 88.530,96 Impozit pe cladiri 20 |07.02.01 | 74.463,20 0,00 74.463,20 Pag. 1/23

[ , 5 3 3 i z 3 i ș 3 a 2 SG = o | DENUMIREA INDICATORILOR > e E Ss E 5 3 £ : O 2 2 [Impozit pe cladiri - PF | 21 |07.02.01.01 25.229,52 0,00 25.229,52 Impozit pe cladiri - PJ | 22 |07.02.01.02 49.233,68 0,00 49.233,68 Impozit pe terenuri | 23 [07.02.02 9.575,80 0,00 9.575,80 Impozit pe terenuri - PF | 24 |07.02.02.01 4.572,56 0,00 4.572,56 Impozit pe terenuri - PJ 25 |07.02.02.02 4.618,76 0,00 4.618,76 Impozit pe terenurile extravilane 26 |07.02.02.03 384,48 0,00 384,48 „e de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de stat = restante anii 27 07.02.03 4.387,16 o.ool 4.387,16 Alte impozite si taxe de proprietate 28 (07.02.50 104,80 0,00 104,80 A4. IWIPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII 29 (00.10 212.631,93 0,00 212.631,93 Sume defalcate din TVA 30 [11.02 181.121,97 0,00 181.121,97 sectoarelor si Barcanesti finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, 31 |11.0202 174.718.10 0,00 174.718,10 Sume defalcate din TVA pt echilibrarea bugetelor locale 32 [11.02.06 4.132,87 0,00 4.132,87 Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea învatamântului particular sau confesional acreditat 33 |11.02.08 2.271,00 0,00 2.271,00 Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii 34 |12.02 781,04 0,00 181,04 Taxe hoteliere 35 |12.02.07 781,04 0,00 781,04 Taxe pe servicii specifice 36 [15.02 351,72 0,00l 351,72 Impozit pe spectacole 37 |15.02.01 284,20 0,00) 284,20 Alte taxe pe servicii specifice 38 |15.02.50 67,52 0,00 67,52 Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati 39 [16.02 30.377,20 0,00| 30.377,20 (Taxa asupra mijloacelor de transport 40 |16.02.02 24.676,60 000| 24.676,60 Taxa asupra mijloacelor de transport - PF 41 |16.02.02.01 15.342,28 0,00| 15.342,28 Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ 42 |16.02.02.02 9.334,32 0,00 9.334,32 Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare 43 |16.02.03 0,20 0,00 0,20 Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati 44 [16.02.50 5.700,40 0,00 5.700,40 A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE 45 [00.11 2.149,00 0,00 2.148,00 |Alte împozite si taxe fiscaie 46 [18.02 2.149,00 0,00 2.149,00 |Alte impozite si taxe 47 |18.02.50 2.149,00 0,00 2.149,00 Pag.2/23

DENUMIREA INDICATORILOR > < E Ss E & 3 5 = s O e e a a ] C. VENITURI NEFISCALE 48 [00.12 41.627,82 0,00 41.627,82 C1. VENITURI DIN PROPRIETATE 49 [00.13 21.790,96 0,00 21.790,96 Venituri din proprietate 50 |30.02 21.783,80 0,00 21.783,80 Venituri din concesiuni si inchirieri 51 (30.02.05 16.215,28 0,00 16.215,28 Alte venituri din concediuni si inchirieri de catre institutiile publice 52 [30.02.05.30 16.215,28 0,00 16.215,28 Venituri din dividende 53 [30.02.08 5.568,52 0,00 5.568,52 Venituri din dividende varsate de 54 |30.02.08.01 5.568,52 0,00 5.568,52 Venituri din dobanzi 55 [31.02 7,16 0,00 1,16 Alte venituri din dobanzi 56 [31.02.03 7,18 0,00 7,16 C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII 57 [00.14 19.836,86| 0,00 19.836,86 Venituri din prestari de servicii si alte activitati 58 [33.02 272,80| 0,00 272,80 Venituri din prestari de servicii 59 [33.02.08 124| 0,00 1,24 Contributia persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social 60 [33.02.12 263,76| 0,00 263,76 Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri 61 [33.02.28 7,80 0,00 7,80 Venituri din taxe administrative, eliberari de permise 62 [34.02 2.927,08 0,00 2.927,08 Taxe extrajudiciare de timbru 63 |34.02.02 2.927,08 0,00 2.927,08 Amenzi, penalitati si confiscari | 64 |35.02 11.457,98 0,00 11.457,98 Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate conform dispozitiilor legale 65 |35.02.01 11.367,88 0,00 11.367,88 Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate | 86 |35.02.01.02 11.367,88 0,00 11.367,88 Penalitati pentru nedepunerea sau depunerea cu intarziere a declaratiei de impozite si taxe | 67 |35.02.02 0,02 0,00 0,02 Incasari din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate si alte sume constatate odata cu confiscarea potrivit legii 68 |35.02.03 90,08 0,00 90,08 Diverse venituri | 69 |36.02 5.179,00 0,00 5.179,00 Taxe speciale 70 [36.02.06 3.640,60 0,00 3.640,60 Alte venituri 71 |36.02.50 1.538,40 0,00 1.538,40 Transferuri voluntare, altele decat subventiile 72 |37.02 0,00 0,00 0,00 Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus) T3 |37.02.03 -100.141,75 0,00) -100.141,75 Varsaminte din sectiunea de functionare T4 (37.02.04 100.141,75 0,00 100.141,75 IV. SUBVENTII 75 |00.17 25.284,22 0,00 25.284,22 Pag. 3/23

5 | - zl 8 3 3 3 | a 2 «G = o DENUMIREA INDICATORILOR = g E Ss E & = s € 5 o e 2 a a [SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 76 |00.18 25.284,22 0,00 25.284,22 | Subventii de la bugetul de stat T7 |42.02 25.284,22 0,00 25.284,22 A. De capital 78 18.001,54 0,00 18.001,54 Suventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea investitiilor in sanatate 79 |42.02.16 2.000,00 0,00 2.000,00 |Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea altor investitii in sanatate 80 |42.02.16.03 2.000,00 0,00 2.000,00 Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din FEN postaderare 81 |42.0220 16.001,54 0,00 16.001,54 B. Curente 82 | 7.282,68 0,00 7.282,68 Ajutor pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni si combustibil petrolier 83 [42.02.34 44,40 0,00 44,40 Subventii de la bugetul de stat pentru finantarea sanatatii 84 [42.02.41 7.238,28 0,00| 7.238,28 Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate 85 |45.02 175.305,40 0,00 175.305,40 Fondul European de Dezvoltare regionala 86 |45.02.01 1 75.305,40| 0,00 175.305,40 Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori 87 |45.02.01.02 175.305,40| 0,00 175.305,40 TOTAL CHELTUIELI 88 968.796,18| 0,00 968.796,18 CHELTUIELI CURENTE 89 [01 893.405,07| 0,00 693.405,07 TITLUL E CHELTUIELI DE PERSONAL 90 [10 242.389,20 -1.212,36 241.176,84 TITLUL Il BUNURI SI SERVICII 91 |20 246.316,58 182,57| 246.498,95 TITLUL II DOBANZI 92 |30 20.284,55 0,00) 20.284,55 TITLUL IV SUBVENTII 93 [40 60.000,00 0,00 60.000,00 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 94 [51 26.865,47 1.029,99 27.895,46 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 95 |55 2.271,00 0,00 2.271,00 Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 96 [56 56.547,59 0,00 56.547,59 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 97 [57 26.299,25 0.00| 26.299,25 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 98 |59 12431,43 0,00 12.431,43| CHELTUIELI DE CAPITAL 99 [70 217.573,74 0,00 217.573,74 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 100 |71 217.573,74 0,00 217.573,74 [TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE 101 [81 57.817,37 0,00 57.817,37 Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE : | 102 150.02 84.507,36 580,00 85.087,36 Autoritati publice si actiuni externe 103 [51.02 59.624,81 580,00 50.204,81 CHELTUIELI CURENTE 104 (01 56.272,96 580,00 56.852,96 Pag. 4/23

E 3 DENUMIREA INDICATORILOR > € E 9 E 8 3 E 5 o 9 2 a O TITLUL i CHELTUIELI DE PERSONAL 105 |10 37.244,98 0,00 37.244,98 TITLUL Il BUNURI SI SERVICII 106 |20 14.027,98 580,00 14.607,98 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 107 [59 5.000,00 0,00 5.000,00| CHELTUIELI DE CAPITAL 108 |70 3.351,85 0,00 3.351,85) TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 109 |71 3.351,85 0,00 3.351,85 Din total capitol |Autoritati executive si legislative 110 [51.02.01 59.624,81 580,00 80.204,81 |Autoritati executive 111 [51.02.01.03 59.624,81 580,00 60.204,81 Alte servicii publice generale 112 [54.02 4.598,00 0,00 4.598,00 CHELTUIELI CURENTE 113 (01 4.598,00 0,00 4.598,00 [TITLUL II BUNURI SI SERVICII 114 |20 E 0,00 650,00 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 115 [51 3.948,00 0,00 CI CHELTUIELI DE CAPITAL 11670 0,00 0,00 0.00) Din total capitol | Fond pentru garantarea imprumuturilor externe, contracte/garantate de administratiile publice locale 117 [54.02.07 0,00 0,00 0,00 Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor 118 e sr 0,00 3.948,00 Alte servicii publice generale 119 [54.02.50 650,00| 0,00 650,00 Tranzactii privind datoria publica si împrumuturi 120 pe 20.284,55| 0,00 20.284,55 CHELTUIELI CURENTE 121 (01 20.284,55 0,00 20.284,55 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 122 (20 0,00 0,00 0,00 TITLUL Ill DOBANZI 123 130 20.284,55 0,00 20.284,55 CHELTUIELI DE CAPITAL 124170 0,00 0,00 0,00 Din total capitol Transferuri din bugetul de stat catre bugetul asigurarilor sociale de stat 125 155.02.00 20.284,55| 0,00 20.284,55 Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA 126 |59.02 26.913,62 0,00 26.913,62 Ordine publica si siguranta nationala 127 [61.02 26.913,62 0,00 26.913,62 CHELTUIELI CURENTE 128 |01 24.383,60 0,00 24.383,60 TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL 129 [10 21.000,00 0,00 21.000,00 ȚITLUL Il BUNURI SI SERVICII 130 |20 3.168,60 0,00 3.168,60 Pag. 5/23

a a. 5 5 8 | 3 m = w = p DENUMIREA INDICATORILOR s £ E Ss E S 8 > E O e o a | a ţ TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI! ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 131 [51 15,00 0,00 15,90) TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 132 |59 200,00 0,00 200,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 133 |70 2.530,02 0,00 2.530,02 |TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 134 |71 2.530,02 0,00 2.530,02 Din total capitol Ordine publica 135 [61.02.03 25.782,62 000| 25.782,62 136 |61.02.03.04 25.782,62 0,00 si protectie contra incendiilor (protectie civila nonmilitara) 137 |61.02.05 1.131,00 0,00 1.131,00 |Partea a Ill-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE 138 64.02 456.913,43 -291,59 456.621,84 invatamant 139 [65.02 206.975,30 0,00 208.975,36 CHELTUIELI CURENTE 140 [01 189.130,34 0,00 189.130,341 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 141 |10 134.465,00 0,00 134.465,09 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 142 [20 40.650,00 0,00 40.650,00 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 143 [55 | 2.271,00 0,06 2.271,00| Titlul Viit PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 144 156 [ 7.988,94 0,00 7.988,94| TITLUL iX ASISTENTA SOCIALA 145 (357 1.099,25 0,00 1.099,25 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI IE 2.656,15 0,00 2.656,15 CHELTUIELI DE CAPITAL | 147| 70 | 17.844,96 000| 17.844,95| TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE [148 [71 | 17.844,56 0,00 17.844,96| Din total capitol | | Invatamant prescolar si primar 149 ]65.02.03 71:137,57 0,00| 71.137,57 Invatamant prescolar 150 |65.02.03.01 40.856,71 0,00 40.856,71 Invatamant primar 151 |65.02.03.02 30.280,86 0.00, 30.280,8& Invatamant secundar 152 165.02.04 134.304,83 0,00 134.304,83 Invatamant secundar inferior 153 |65.02.04.01 47.199,36 0,00 47.199,36 Invatamant secundar superior 154 65.02.04.02 83.793,40 0,00 83.793,40 invatamant profesional | 155 |65.02.04.03 3.312,07 0,00 3.312,97 invatamant postliceal 156 165.02.05 1.507,80 0,09 1.507,89) Alte cheltuii domeniui invatamantului 157 [85.02.50 25,10 0,00 25,10 Pag.6/23

5 5 | 2 5 |? s 5 a = E] S p DENUMIREA INDICATORILOR 3 < E E E & 3 S E s GS 2 2 a a, Sanatate 158 [66.02 70.654,58 0,00 70.654,58 CHELTUIELI CURENTE 159 [01 28.895,61 0,00 28.895,61 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 160 [10 8.838,07 0,00 8.838,07 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 161 |20 4.500,00 0,00 4.500,00 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 162 |51 | 15.557,54| 0,00 15.557,54 CHELTUIELI DE CAPITAL 163 (70 41.758,97| 0,00 41.758,97 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 164 |71 | 41.758,97 0,00 41,758,97 Din total capitol Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi 165 [66.02.06 61.305,35 0,00 61.305,35 Spitale generale 166 |66.02.06.01 61.305,35 0,00 61.305,35 Servicii de sanatate publica 167 |66.02.08 9.349,23 0,00 9.349,23 Cultura, recreere si religie 168 |67.02 112.785,81 0,00 112.785,81 CHELTUIELI CURENTE 169 |01 90.023,41 0.00[ 99.023,41 TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL 170 [10 16.766,00 0,00 16.766,00 TITLUL IF BUNURI SI SERVICII | 171 |20 66.602,48 0,00 66.602,48 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 172 |51 6.654,93 0,00 6.654,93) CHELTUIELI DE CAPITAL 173 |ro 22.762,40 000| 22.762,40| TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE | 174 |71 22.762,40 0,00 22.782,40 Din total capitol | Servicii culturale 175 |67.02.03 42.271,63 0,00 42.271,83 Institutii publice de spectacole si concerte | 176 |67.02.03.04 26.657,43 0,00 26.657,43 Case de cultura 177 |67.02.03.06 15.514,20 0,00 15.514,20 Alte servicii culturale 178 |67.02.03.30 100,00 0,00 100,00 Servicii recreative si sportive 179 [67.02.05 66.583,38 0,00 66.583,38| Sport 180 |67.02.05.01 32.654,11 0,00 32.654,11 Intretinere gradini publice, parcuri, Zone verzi, baze sportive si de agrement | 181 |67.02.05.03 33.929,27 0,00; 33.929,27 Servicii religioase | 182 [67.02.06 3.000,00 0,00 3.000,00 Alte servi domeniile culturii, recreerii si religiei | 183 [67.02.50 930,80 0,00 930,80 Asigurari si asistenta sociala | 184 |68.02 66.497,74 -291,59 66.208,15 Pag. 7/23

5 s E = $ DENUMIREA INDICATORILOR £ E E E s 3 5 £ 5 o 2 9 a a |CHELTUIELI CURENTE 185 |01 65.409,74 -291,59 65.118,15 [TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 186 (10 24.075,15 -1.212,36 22.862,79 [TITLUL IL BUNURI SI SERVICII 187 |20 10.869,31 -109,22 10.760,09 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 188 |51 690,00 1.029,99 1.718,99 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 189 |57 25.200,00 0,00 25.200,00 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 190 [59 4.575,28 0,00 4.575,28 CHELTUIELI DE CAPITAL 191 (70 1.088,00 0,00 1.088,00 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 192 [71 1.088,00 0,00 1.088,00 Din total capitol Asistenta acordata persoaneior in varsta 193 [68.02.04 1.956,00 0,00 1.956,00 Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati 194 [68.02.05 SEL 0,00 37.874,31 Asistenta sociala in caz de invaliditate 195 |68.02.05.02 37.874,31 0,00 37.874,31 Asistenta sociala pentru familie si copii | 196 |68.02.06 3.329,9% 0,00 3.329,96 Crese | 197 |68.02.11 2.361,57 -291,58 2.069,98 Prevenirea excluderii sociale 198 [68.02.15 20.975,90 0,00 20.975,90 Ajutor social 199 |68.02.15.01 12.503,87 0,00 12.503,87 Cantine de ajutor social 200 |68.02.15.02 8.472,03| 0,00 8.472,03 Alte cheltuieli în domeniul asigurarilor si asistentei sociale 201 [68.02.50 0,00 0,00 0,00 Alte cheltuieli în domeniul asistentei sociale = 58.02.50.50 0,00 0,00 0,00 Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE E 69.02 163.224,60 -288,41 162.936,19 Locuinte, servicii si dezvoltare publica 204 |70.02 142.586,04 -288,41 142.297,63 CHELTUIELI CURENTE | 205 |01 82.688,94 -288,41 82.400,53 TITLUL Il BUNURI SI SERVICII 206 |20 45.648,21 -288,41 45.359,80 Titiut VIlt PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 207 |56 37.040,73 0,00 37040.73) CHELTUIELI DE CAPITAL 208 |70 12.079,73 0,00 12.079,73| TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 209 |71 12.079,73 0,00 12.079,73| TITLUL XVIERAMBURSARI DE CREDITE | 210 81 47.817,37 0,00 47.817,37| Din total capitol | | Locuinte | 211 [70.02.03 26.906,15 000| 26.906,15| Dezvoltarea sistemului de locuinte | 212 |70.02.03.01 26.906,15 0,00 26.906,15| Pag.8/23

nr ră ta tt 7 a 8 = = s DENUMIREA INDICATORILOR = e E s E S| 3 > E 5 o 9 2 a a in domeniul locuintelor | 213 |70.02.03.30 0,00| 0,00 0,00 Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice | 214 [70.02.05 11.402,46| 0,00 11.402,46 Alimentare cu apa | 215 |70.02.05.01 11.402,46 0,00 11.402,46 luminat public si electrificari rurale 216 [70.02.06 8.556,11 0,00 8.556,11 Alimentare cu gaze naturale în localitati 217 [70.02.07 600,00 0,00 600,00 Alte servicii in domeniul locuintei, serviciilor si dezvoltarii comunale 218 |70.02.50 95.121,32 -288,41 94.832,91 Protectia mediului 219 [74.02 20.638,56 0,00 20.638,56 CHELTUIELI CURENTE | 220 |01 20.391,00 0,00 20.391,00 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 221 |20 19.000,00 0,00 19.000,00 Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 222 [56 1.391,00 0,00 1.391,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 223|70 247,56 0,00 247,56 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 224 |71 247,56 0.00) 247,56 Din total capitol i Salubritate si gestiunea deseurilor 225 74.02.05 19.247,56 0,00| 19.247,56 Salubritate 226 |74.02.05.01 13.000,00 0.00) 13.000,00 Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor 227 |74.02.05.02 8.247,56 0.00| 6.247,56 Canalizarea si tratarea apelor reziduale 228 [74.02.06 1.391,00 0,00 1.391,00 Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE 229 [79.02 237.237,17 0,00 237.237,17 Combustibili si energie 230 [81.02 20.850,00 0,00| 20.850,00 CHELTUIELI CURENTE 231 |01 20.000,00 000| 20.000,00 TITLUL IV SUBVENTII 232 |40 20.000,00 0.00| 20.000,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 233 |70 850,00 0,00] 850,00 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 234 71 850,00 0,00 850,00 [Din total capitot |Energie termica 235 E 02.06 20.850,00 0,00 20.850,00 |Transporturi 236 [84.02 216.387,17 0,00 216.387,17 [CHELTUIELI CURENTE 237 (01 91.326,92 0,00 91.326,92 TITLUL Ii BUNURI SI SERVICII 238 |20 41.200,00 0,00 41.200,00 [TITLUL IV SUBVENTII 239 140 40.000,00 0,00 40.000,00 Pag.9/23

= 5 5 | n g 3 s 5 Ss = S e DENUMIREA INDICATORILOR = 2 E E E s 8 5 E O e e a a Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 240 156 10.126,92 0,00 10.126,92 CHELTUIELI DE CAPITAL 241 |70 115-060,25 0,00 115.060,25 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 242 |71 115.060,25 0,00 115.060,25 TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE 243 |81 10.000,00 0,00 10.000,00 Din tota! capitol Transport rutier 244 [84.02.03 216.387,17 0,00 216.387,17 Drumuri si poduri 245 [84.02.03.01 29.653,34 0,00 29.653,34 "Transport in comun 246 |84.02.03.02 110.146,11 0,00 110.146,11 Strazi 247 |84.02.03.03 76.587,72 0,00 76.587,72 Alte cheltuieli in domeniul transporturilor 248 (84.02.50 0,00 0,00 0,00 Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT 249 [96.02 0,00 0,00 0,00 REZERVE 250 [97.02 0,00 0,00i 0,00 EXCEDENT | 251 [98.02 _ 0,00 0.00| 0,00 DEFICIT ] 252 [99.02 2.723,95 0,00 2.723,95 SECTIUNEA FUNCTIONARE SECTIUNEA FUNCTIONARE 1 | 672.623,54 0,00 672.623,54 TOTAL VENITURI 2 [00.01 672.623,54 0,00 672.623,54 VENITURI PROPRII 3 [49.90 584.360,64 0,00 584.360,654 1. VENITURI CURENTE 4 |00.02 665.340,86 0,00 665.340,86 A. VENITURI FISCALE 5 [00.03 723.854,79 0,00 7123.854,79 A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL 6 |00.04 420.542,90 0,00 420.542,90 A11. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE 7 |00.05 2.281,48 0,00 2.281,48 Impozit pe profit 8 |01.02 2.281,48 0,00 2.281,48 | mpozit pe profit de la agentii economici S |01.02.01 2.281,48 0,00 2.281,48 IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE 10 [00.06 416.011,82 0,00 416.011,82 Impozit pe venit 11 |03.02 11.596,28 0,00 11.596,28 |impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal 12 03.02.18 11.596,28 0,00 11.596,28 Cote si sume defalcate din impozitul pe venit 13 [04.02 404.415,54 0,00 404.415,54 Cote defalcate din impozitul pe venit 14 [04.02.01 401.700,54 0,00 401.700,54 Pag. 10/23

— | ata s R - | 3 s G EA | 5 s E o DENUMIREA INDICATORILOR > 2 E E E S| 2 5 = 5 o e s | a m Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale 15 (04.02.04 2.715,00 0,00 2.715,00 A13. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL 16 [00.07 - 2.249,60 0,00 2.243,60 Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital 17 [05.02 2.249,60 0,00 2.249,69| Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital 18 [05.02.50 2.249,60 0,00 2.249,60) A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE 19 [00.09 88.530,96 0,00 88.530,96| Impozite si taxe pe proprietate 20 |07.02 88.530,96 0,00 88.530,96 Impozit pe cladiri | 21 |07.02.01 74.463,20 0,00 74.463,20 |Impozit pe cladiri - PF | 22 |07.02.01.01 25.229,52 0,00 25.229,52| Impozit pe cladiri - PJ 23 |07.02.01.02 49.233,68 0,00 49.233,68 Impozit pe terenuri 24 |07.02.02 9.575,80 0,00 9.575,80 Impozit pe terenuri - PF | 25 |07.02.02.01 4.572,56 0,00| 4.572,56 Impozit pe terenuri - PJ 26 |07.02.02.02 4618,76 0,00| 4.618,78 Impozit pe terenurile extravilane 27 |07.02.02.03 384,48 0,00| 384,48 Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de stat = restante anii 28 l0702.03 | 4.387,16 0,00 4.387, +el |Alte impozite si taxe de proprietate 29 |07.02.50 | 104,80 0,00 104,89 A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII 30 [00.10 | 212.631,93 0,00 212.631,93 Sume defalcate din TVA , 31 [11.02 | 181.121,97 0,00 181.121,97 «i satu finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, 32 [11.02.02 | 174.718.10 0.00 174.718,10 Sume defalcate din TVA pt echilibrarea bugetelor locale 33 [11.02.06 4.132,87 ceai 4.132,87) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea învatamântului particular sau confesional acreditat 34 [11.02.09 | 2.271,00 0,00 2.271,00] Alte împozite si taxe generale pe bunuri si servicii 35 [12.02 781,04 0,00[ 781,04 Taxe hoteliere 36 [12.02.07 781,04 0,00 781,04 |Taxe pe servicii specifice 37 |15.02 351,72 0,06| 351,72 [Impozit pe spectacole 38 [15.02.01 284,20) 0.00] 284.20) taxe pe servicii specifice 39 (15.02.50 | 67,52 0,00| 67,521 |Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati 40 118.02 | 30.377,20| 0,00| 30.377,20| [Taxa asupra mijloacelor de transport 41 [16.02.02 i 24.676,60| 0,00 24.676,50 Pag. 11/23

% Ei a = s s E DENUMIREA INDICATORILOR > E E Ss E s E s 6 2 9 ţ a a Taxa asupra mijloacelor de transport - PF 42 [16.02.02.01 15.342,28 0,00 15.342,28 Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ 43 |16.02.02.02 9.334,32 0,00 9.334,32 Taxe si tarife peniru eliberarea de licente si autorizatii de functionare 44 [16.02.03 0,20 0,00 0,20 Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati 45 |16.02.50 "5.700,40 0,00 5.700,40| A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE 46 |00.11 2.149,00 0,00 2.149,00 Alte impozite si taxe fiscale 47 |18.02 2.149,00 0,00 2.149,00 Alte impozite si taxe 48 |18.02.50 2.149,00 0,00 2.149,00 C. VENITURI NEFISCALE 49 [00.12 -58.513,93 0,00 -58.513,93 C1. VENITURI DIN PROPRIETATE 50 [00.13 21.790,96 0,00 21.790,56 Venituri din proprietate 51 [30.02 21.783,80 0,00 21.783,80 Venituri din concesiuni si inchirieri 52 j30.02.05 16.215,28 0,00 16.215,28 Alte venituri din concediuni si inchirieri de catre institutiile publice 53 |30.02.05.30 16.215,28 0,00 16.215,28 Venituri din dividende 54 |30.02.08 5.568,52 9,00 5.568,52 Venituri din dividende varsate de 55 |30.02.08.01 5.568,52 0,00 5.568,52 Venituri din dobanzi 56 [31.02 7,16 0,00 7,16 Alte venituri din dobanzi 57 |31.02.03 1,16 0,00 7,16 C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII 58 [00.14 -80.304,89 0,00 -80.304,88 Venituri din prestari de servicii si alte activitati 59 [33.02 272,80 0,00 212,80| Venituri din prestari de servicii 60 |33.02.08 1,24 0,00 1,24 Contributia persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social 51 [33.02.12 263,76 0,00 263,76 Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri 62 |33.02.28 7,80 0,00 7,80 Venituri din taxe administrative, eliberari de permise 63 134.02 2.927,08 0,00 2.927,08 Taxe extrajudiciare de timbru 64 34.02.02 2.927,08 0,00 2.927,08 Amenzi, penalitati si confiscari - 65 j35.02 11.457,98 0,06 11.457,98 Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate conform dispozitiilor legale 66 |35.02.01 11.367,88 0,00 11.367,88 ÎVenituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate 67 |35.02.01.02 11.387,88 0,00 11.367,88 Penalitati pentru nedepunerea sau depunerea cu intarziere a declaratiei de impozite si taxe 68 |35.02.02 0,02 0,00 0,02 Incasari din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate si alte sume constatate odata cu confiscarea potrivit legii 69 |35.02.03 | 90,08 9,00 90,08 |Diverse venituri 70 [36.02 | 5.179,00| 0,00 5.179,00 Pag. 12/23

„| 8 : £ a 3 e = DENUMIREA INDICATORILOR = E E Ss E 8 3 E o e 2 a a Taxe speciale 71 |36.02.06 3.640,60 0,00 3.640,60, Alte venituri 72 |36.02.50 1.538,40 0,00 1.538,40 Transferuri voluntare, altele decat subventiile 73 (37.02 -100.141,75 0,00 -100.141,75 Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus) 74 137.02.03 -100.141,75 0,00 -100.141,75 IV. SUBVENTII 75 |00.17 7.282,88 0,00 7.282,68 SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 76 |00.18 7.282,68 0,00 7.282,68 Subventii de la bugetul de stat T7 |42.02 1.282,68 0,00 7.282,68| B. Curente 78 1.282,68 0,00 7.282,68 Ajutor pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni si combustibil petrolier 79 |42.02.34 44,40 0,00 44,40 Subventii de la bugetul de stat pentru finantarea sanatatii 80 [42.02.41 1.238,28 0,00 7.238,28 TOTAL CHELTUIELI 81 672.623,54 0,00 672.623,54 CHELTUIELI CURENTE 82 01 614.806,17 0,00 614.806,17| TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 83 [10 242.389,20 -1.212,36 241 .176,84| TITLUL II BUNURI SI SERVICII 84 |20 246.316,58 182,37 246.498,95 TITLUL HI DOBANZI 85 |30 20.284,55 0,00 20.284,55 TITLUL IV SUBVENTII 86 |40 80.000,00 0,00 80.000,00 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 87 |51 4.814,16 1.029,99 5.844,15 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 88 |55 2.271,00 0,00 2.271,00 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 89 (57 26.299,25 0,00 26.299,25 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 90 [59 12.431,43 0,00 12.431,43 TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE 91 |81 57.817,37 0.00[ 57.817,37 Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE 92 150.02 81.086,51 580.00 31.666,51 Autoritati publice si actiuni externe 93 |51.02 56.272,96 580,00 56.852,96 CHELTUIELI CURENTE 94 |01 56.272,96 580,00 56.852,96 TITLUL | CHELTUIELI DE PERSONAL 95 |10 37.244,98 0,00 37.244,98 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 96 |20 14.027,98 580,00 14.607,98 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 97 |59 5.000,00 0,00 5.000,90 Din total capitol Autoritati executive si legislative 98 [51.02.01 56.272,96 580,00 56.852,96 Pag. 13/23

: 2 3 5 | 5 m = w = p DENUMIREA INDICATORILOR > 8 E Ss E 8 = 5 E s S 2 e a a Autoritati executive 99 [51.02.01.03 56.272,96 580,00 56.852,96 Alte servicii publice generale 100 [54.02 4.529,00 0,00 4.529,00 CHELTUIELI CURENTE 101 |01 4.529,00 0,00 4.529,00| TITLUL Il BUNURI SI SERVICII 102 |20 650,00 0,00 650,00 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 103 |51 3.879,00 0,00 3.879,00 Din fotal capitol Fond pentru garantarea imprumuturilor externe, contracte/garantate de administratiile publice locale 104 [54.02.07 0,00 0,00 0,00/ Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor 105 54.02.10 3.879,00 0,00 3.879,00 Alte servicii publice generale 106 [54.02.50 650,00 0,00 650,00 Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi 107 [155.02 20.284,55 0,00 20.284,55 CHELTUIELI CURENTE 108 [01 20.284,55 0,00 20.284,55 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 109 (20 0,00 0,00[ 0,00 TITLUL III DOBANZI 110 |30 20.284,55 0,00 20.284,55| Din total capitol 1 Transferuri din bugetul de stat catre bugetul asigurarilor sociale de stat 111 [55.02.00 20.284,55 0,00 20.284,55 Partea a ll-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA 112 [59.02 24.383,60 0,00 24.383,60 Ordine publica si siguranta nationala 113 |61.02 24.383,60 0,00 24.383,60 CHELTUIELI CURENTE 114 |01 24.383,60 0,00 24.383,80 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 115 [10 21.000,00 0,00 21.000,00 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 116 |20 3.168,60 0,00 3.168,60 "TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 117 [51 15,00 0,00 15,00 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 118 |59 200,00 0,00 200,00 Din total capitol Ordine publica 119 [61.02.03 23.768,60 0,00) 23.788,60 Politie locala 120 |61.02.03.04 23.768,80 0,00| 23.768,60 Protectie civila si protectie contra incendiilor (protectie civila nonmilitara) 121 [61.02.05 615,00 0,00 615,00 Partea a Ill-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE 122 |64.02" | 343.487,85| -291,59 343.196,26 invatamant 123 [65.02 181.141 40| 0,00 181.141,40 CHELTUIELI CURENTE 124 |01 181.141,40 0,00 181.141,40 Pag. 14/23

d a Ei - 5 a = e 3 S a Ş Ss = SG S e DENUMIREA INDICATORILOR = E E s E S 3 £ 5 G e e a a TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 125 [10 134.465,00 0,00 134.465,00 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 126 |20 40.650,00 0,00 40.650,00 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 127 |55 2.271,00 0,00 2.271,00 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 128 [57 1.099,25 0.00| 1.098,25 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 129 |59 2.656,15 0,00| 2.656,15 Din total capitol Invatamant prescolar si primar 130 |65.02.03 69.498,52 0,00 69.498,52 Invatamant prescolar 131 |65.02.03.01 39.217,66 0,00 39.217,66 Invatarnant primar 132 |65.02.03.02 30.280,86 0,00 30.280,86 Invatamant secundar 133 65.02.04 110.109,98 0,00 110.109,98 Invatamant secundar inferior 134 |65.02.04.01 | 42.980,28 0,00 42.980,28 Invatamant secundar superior 135 |65.02.04.02 | 63.817,63 0,00 53.817,63 Invatamant profesional 136 |65.02.04.03 3.312,07 0,00 3.312,07 Invatamant postliceal 137 [65.02.05 1.507,80 0,00 1.507,80 Alte cheltuieli in domeniul invatamantului 138 [65.02.50 25,10 0,00 25,10| Sanatate 139 [66.02 13.568,23 0,00 13.568,23 CHELTUIELI CURENTE 140 |01 13.568,23 0,00 13.568,23 TITLUL i CHELTUIELI DE PERSONAL 141 [10 8.838,07 0,00 8.838,07 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 142 |20 4.500,00 0,00 4.500,00 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 143 |51 230,16 0,00 230,16 Din total capitol Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi 144 |66.02.06 4.230,16 0,00 4.230,16 Spitale generale 145 |66.02.06.01 4.230,16 0,00 4.230,16 Servicii de sanatate publica 146 [66.02.08 9.338,07 0,00 9.338,07 Cultura, recreere si religie 147 |67.02 83.368,48 0,00 83.368,48 CHELTUIELI CURENTE 148 [01 83.368,48 0,00 33.368,48 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 149 |10 16.766,00 0,00 16.766,00 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 150 [20 66.602,48 0,00 66.602,48 Din total capitol Pag. 15/23

a , a i 5 VU 4 Ss s 8 8 E o DENUMIREA INDICATORILOR = 2? E s E s 3 5 E E SG e s a a | | Servicii culturale 151 [67.02.03 37.981,20 0,00 37.981,20 Institutii publice de spectacole si concerte 152 |67.02.03.04 22.467,00 000| 22.467,00 Case de cultura 153 |67.02.03.06 15.514,20 0,00 15.514,20 Alte se culturale 154 |67.02.03.30 0,00 0,00 0,00 Servicii recreative si sportive 155 (67.02.05 41.455,48 0,00 41.456,48 [Sport 156 |67.02.05.01 21.650,00 0,00 21.650,00 [Intretinere gradini publice, parcuri, Zone verzi, baze sportive si de agrement 157 [67.02.05.03 19.806,48 0,00 18.806,48 [Servicii religioase 158 (67.02.06 3.000,00 0,00 3.000,00 Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei 159 |67.02.50 930,80 0,00 930,80 Asigurari si asistenta sociala 160 168.02 65.409,74 -291,59 65.118,15 CHELTUIELI CURENTE 161 |01 65.409,74 -291,59 65.118,15| |TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL 162 (10 24.075,15 -1.212,36 22.862,79 TITLUL Il BUNURI Si SERVICII 163 (20 10.869,31 -108,22 10.760.09| TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 164 |51 690,00 1.029,99 1719,99| TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 165 (57 25.200,00 0,00 25.200,00 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 166 |pe 4.575,28 0,00 4.575,28 [Din total capitol | |Asistenta acordata persoanelor in varsta 167 |68.02.04 1.906,00] 0,00 1.906,00 Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati 168 [68.02.05 37.827,31 | 0,00 37.827,31 Asistenta sociala în caz de invaliditate 169 |68.02.05.02 37.827,31 0,00 37.827,31| Asistenta sociala pentru familie si copii 170 [68.02.06 3.192,16 0,00 3.192,18; Crese 171 [68.02.11 2.281,57 -291,59 1.989,98 Prevenirea excluderii sociale 172 |68.02.15 20.202,70 0,06 20.202,70 Ajutor social 173 |[68.02.15.01 11.810,67 00| 11.810,87 Cantine de ajutor sociat 174 168.02.15.02 8.392,03 0.00| 8.392,03 Alte cheltuieli în domeniul asigurarilor si asistentei sociale 175 |68.02.50 0,00 0,00 0,00 Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale 176 |68.02.50.50 0,00 0,00 0,00| Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE 177 |69.02 112.465,58 -288,41 112.177,17| Locuinte, servicii si dezvoltare publica 178 |70.02 93.465,58 -288,41 93.177,1 7) Pag. 16/23

o 5 3 - 5 8 a g s DENUMIREA INDICATORILOR s 2 E S E S 3 E E gs 8 > a a CHELTUIELI CURENTE 179 [01 45.648,21 -288,41 45.359,80 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 180 [20 45.648,21 -288,41 45.359,80 TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE 181 |81 47:817,37 0,00 47.817,37 Din total capitol Locuinte 182 |70.02.03 0,00 0,00 0,00 Dezvoltarea sistemului de locuinte 183 |70.02.03.01 0,00 0,00 0,00 Alte cheltuieli in domeniul locuintelor | 184 |70.02.03.30 0,00 0,00 0,00 Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice | 185 (70.02.05 10.516,82 0,00 10.516,82 Alimentare cu apa 186 |70.02.05.01 10.516,82 0,00 10.516,82 Iluminat public si electrificari rurale 187 70.02.06 6.000,00 0,00 8.000,00 Alimentare cu gaze naturale in localitati 188 |70.02.07 600,00 0,00 600,00 IAlte servicii în domeniul locuintei, serviciilor si dezvoltarii comunale 189 |70.02.50 76.348,76 -288,41 76.060,35 Protectia mediului 190 |74.02 19.000,00 0,06 19.000,00 CHELTUIELI CURENTE 191 [01 19.000,00 0,00 19.000,00 TITLUL Il BUNURI SI SERVICII 192 |20 19.000,00 0,00 19.000,00 Din total capitol Salubritate si gestiunea deseurilor rs 74.02.05 19.000,00 0,00 19.000,00 [Salubritate [194 74.02.05.01 13.000,00 0,00 13.000,00| |Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor 195 |74.02.05.02 6.000,00 0,00 5.000,00) Canalizarea si tratarea apelor reziduale 196 |74.02.06 0,00 0,00 0,00 Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE 197 |79.02 111.200,00 0,00 111.200,00| Combustibili si energie 198 [81.02 20.000,00 0,00 20.000,00 CHELTUIELI CURENTE 199 |01 20:000,00 0,00 20.000,00| TITLUL IV SUBVENTII | 200 (40 20.000,00 0,00 20.000,00| Din total capitol [ | Energie termica 201 [81.02.06 20.000,00 0,00 20.000,00 Transporturi 202 [84.02 91.200,00 0,00 91.200,00 CHELTUIELI CURENTE 203 |01 81.200,00 0,00. 81.200,00 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 204 |20 41.200,00 0,00 41206.00) Pag. 17/23

ll 8 5 3 a s DENUMIREA INDICATORILOR = 8 E Ss E S 3 = 5 o e e a a TITLUL IV SUBVENTII 205 [40 40.000,00 0,00 40.000,00 TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE 206 [81 10.000,00 0,00| 10.000,00 Din total capitol [ Transport rutier 207 [84.02.03 91 -200,00| 0,00 91.200,00 Drumuri si poduri 208 [84.02.03.01 0,00 0,00 0,00 Transport in comun 209 |84.02.03.02 51.200,00 0,00 51.200,00 Strazi 210 |84.02.03.03 40.000,00 0,00 40.000,00 Alte cheltuieli in domeniul transporturilor 211 [84.02.50 0,00 0,00 0,00 Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT 212 [96.02 0,00 0,00 0,00 REZERVE 213 [97.02 0,00 0,00 0,00 EXCEDENT 214 [98.02 0,00 0,00 0,06 DEFICIT 215 [99.02 0,00 0,00 0,00 SECTIUNEA DEZVOLTARE SECTIUNEA DEZVOLTARE 1 293.448,69 0,00 293.448,68 TOTAL VENITURI 2 j00.01 293.448,69 0,00 293.448,59 VENITURI PROPRII 3 |49.90 0,00 0,00 0,00 ÎI VENITURI CURENTE 4 100.02 100.141,75 0,00 100.141,75 [c. VENITURI NEFISCALE 5 [00.12 100.141,75 0,00 100.141,75 C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII & [00.14 100.141,75 0,00 100.141,75 Transferuri voluntare, altele decat subventiile 7 |37.02 100.141,75 0,00 100.141,75 Varsaminte din sectiunea de functionare 8 |37.02.04 100.141,75 0,00 100.141,75 IV. SUBVENTII $ [00.17 18.001,54 0,00 18.001,54 SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 10 [00.18 18.001,54 0,00 18.001,54 Subventii de la bugetul de stat 11 |42.02 18.001,54 0,00 18.001,54 A. De capital 12 18.001,54 0,00 18.001,54 Suventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea investitiilor in sanatate 13 (42.02.16 2.000,00 0,00 2.000,00 Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea altor inve: 14 |42.02.16.03 2.000,00 0,00 2.000,00 Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din FEN postaderare 15 [42.02.20 16.001,54 0,00 16.001,54 Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate 16 |45.02 175.305,40 0,00 175.305,40 Pag. 18/23

o a E o DENUMIREA INDICATORILOR s 2 E E E 8| 3 , € 5 O e e a a Fondul European de Dezvoltare regionala 17 |45.02.01 175.305,40 0,00 175.305,40 [Sume primite in contul platilor efectuate În anii anteriori 18 [45.02.01 .02 175.305,40 0,00 175.305,40 [TOTAL CHELTUIELI 19 | 296.172,64 0,00 296.172,64 CHELTUIELI CURENTE 20 [01 78.598,90 0,00 78.598,90 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 21 [51 22.051,31 0,00 22.051,31 Titlul VII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 22 |56 56.547,59 0,00 56.547,59 CHELTUIELI DE CAPITAL 23 |70 217.573,74 0,00 217.573,74 TITEUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 24 |71 217.573,74 0,00j 217.573.74 Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE 25 |50.02 3.420,85 0,00 3.420,85 Autoritati publice si actiuni externe 26 |51.02 3.351,85 0,00 3.351,85 CHELTUIELI CURENTE 27 |01 0,00 0,00 0,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 28 |70 3.351,85 0,00 3.351,85 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 29 (71 3.351,85 0,00 3.351,85 Din total capitol Autoritati executive si legislative 30 |51.02.01 3.351,85 0,00 3.351,85 Autoritati executive 31 |51.02.01.03 3.351,85 0,00 3.351,85 Alte servicii publice generale 32 |54.02 69,00 0,00 69,00 CHELTUIELI CURENTE 33 |01 69,00 0,00 69,00 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 34 |51 69,00 0,00 69,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 35 |70 0,00 0,00 0,00 Din total capitol Fond pentru garantarea imprumuturilor externe, contracte/garantate de administratiile publice locale 36 |54.02.07 0,00 0,00 0,00 Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor 37 (54.02.10 69,00 0,00 69,00 Alte servicii publice generale 38 |54.02.50 0,00 0,00 0,00 Partea a Il-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA 39 [59.02 2.530,02 0,00 2.530,02 Ordine publica si siguranta nationala 40 [61.02 2.530,02 0,00 2.530,02 CHELTUIELI CURENTE 41 |01 0,00 0,00 0,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 42 |70 2.530,02 0,00 2.530,02 TFFLUL XIIE ACTIVE NEFINANCIARE 43 |71 2.530,02 0,00 2.530,02 Pag. 19/23

5 E | 3 E IP 5 5 | = 5 Ss = SG S e DENUMIREA INDICATORILOR = £ E E E s 3 5 = 5 o e e a a Din total capitol Ordine publica 44 [61.02.03 2.014,02 0,00 2.014,02 Politie locala 45 |61.02.03.04 2.014,02 0,00 2.014,02 [Protectie civila si protectie contra incendiilor (protectie civila nonmilitara) 46 |61.02.05 516,00 0,00 516,00 Partea a Ill-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE | 47 |64.02 113.425,58 0,00 113.425,58 Invatamant 48 |65.02 25.833,80 0.00| 25.833,90 CHELTUIELI CURENTE 49 |01 7.988,94 0,00 7.988,94 Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 50 [56 7.988,94 0,00 7.988,94 CHELTUIELI DE CAPITAL 51 (70 17.844,96 0,00 17.844,96 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 52 |71 17.844,96 0,00 17.844,96 Din total capitol Invatamant prescolar si primar 53 [65.02.03 1.639,05] 0,00 1.639,05 Invatamant prescolar 54 |65.02.03.01 1.639,05] 0,00 1.639,05 Invatamant primar 55 0,00 0,00 0,00 Invatamant secundar 56 [65.02.04 24.194,85 0,00]. 24.194,85 Invatamant secundar inferior 57 |65.02.04.01 4.219,08 006|" 4.219,08 Invatamant secundar superior 58 |65.02.04.02 19.975,77 0,00 19.975,77 Invatamant profesional 59 |65.02.04.03 0,00 0,00 0,00 Invatamant postliceal 60 [65.02.05 0,00 0,00 0,00 Alte cheltuieli în domeniul invatamantului 61 165.02.50 0,00 0,00 0,00 Sanatate 62 [66.02 57.086,35 0,00 57.086,35 CHELTUIELI CURENTE 63 |01 15.327,38 0,00 15.327,38 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 64 [51 15.327,38 0,00 15.327,38 CHELTUIELI DE CAPITAL 65 [ro 41.758,97 0,00 41.758,97 TITLUL XIIE ACTIVE NEFINANCIARE 66 [71 41.758,97 0,00| 41.758,87 Din total capitol Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi 67 [66.02.06 57.075,19 0,00 57.075,19 Spitale generale 68 |66.02.06.01 57.075,19 0,00 57.075,19 Servicii de sanatate publica 69 |66.02.08 11,16 0,00 11,18 Pag. 20/23

rr m a m m ta si 3 £ a £ E si £ 8 5 s DENUMIREA INDICATORILOR = g E 3 E S 3 5 £ 5 GO 9 2 a a Cultura, recreere si religie 70 |67.02 28.417,33 0,00 29.417,33 CHELTUIELI CURENTE 71 |01 6.654,93 0,00 6.654,93 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 72 |51 5.654,93 0,00 6.654,93 ELI DE CAPITAL 73 (70 22.762,40 0,00 22.762,40 [TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 74 |71 22.762,40 0,00 22.762,40| [Din total capitol 7 [Servicii culturale 75 |67.02.03 4.290,43 0,00 4.290,43 institutii publice de spectacole si concerte 76 |67.02.03.04 4.190,43 0,00 4.190,43) Case de cultura 77 167.02.03.06 0,00 0,00 0,00 Alte servicii culturale 78 |67.02.03.30 100,00 0,00 100,00 Servicii recreative si sportive 79 |67.02.05 25.126,90 0,00[ 25.126,90| Sport 80 |67.02.05.01 11.004,11 11.004,11 | Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement 81 |67.02.05.03 14.122,79 0,00 14.122,78| Servicii religioase 82 |67.02.06 0,00 0,00 0,00| Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei 83 |67.02.50 0,00 0,00 0,00 Asigurari si asistenta sociala 84 168.02 1.088,00 0,00 1.088,00 CHELTUIELI CURENTE 85 |01 0,00 0,00 0,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 86 |70 1.088,00 0,00 1.088,00 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 87 |71 1.088,00 0,00 1.088,00] Din total capitol Asistenta acordata persoanelor in varsta 88 [68.02.04 50,00 0,00| 50,00 Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati 89 |68.02.05 47,00 0,00 47,00| Asistenta sociala in caz de invaliditate 90 |68.02.05.02 47,00 0,00 47,00 Asistenta sociala pentru familie si copii 91 [68.02.06 137,80 0,00 137,80 Crese 92 |68.02.11 80,00 0,00 80,00 Prevenirea excluderii sociale 93 [68.02.15 773,20). 0,06 713,20 Ajutor social | 94 |68.02.15.01 693,20 0.00| 693,20 [Cantine de ajutor social | 95 168.02.15.02 80,00 000| 80,00 |Atte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale 96 (68.02.50 0,00 0,00| 0,00 Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale 97 0,00 0,00 0,00] Pag. 21/23

5 E 8 DENUMIREA INDICATORILOR > e E E E â| 2 : £ i o 2 E a a Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE 98 [69.02 50.759,02 0,00 50.759,02 Locuinte, servicii si dezvoltare publica 99 70.02 49.120,46 0,00 49.120,46 CHELTUIELI CURENTE 100 |01 37.040,73 0,00 37.040,73 Tittul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 101 [56 37.040,73 0,00 37.040,73 CHELTUIELI DE CAPITAL 102 |70 12.079,73 0,00 12.079,73 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 103 |71 12.079,73 0,00 12.079,73 Din total capitol Locuinte 104 |70.02.03 26.906,15 0,00 26.908,15 Dezvoltarea sistemului de locuinte 105 |70.02.03.01 26.906,15 0.00] 26.906,15 Alte cheltuieli in domeniul locuintelor 106 |70.02.03.30 0,00 0,00 0,00 Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice 107 170.02.05 885,64) 0,00 885,64 Alimentare cu apa 108 |70.02.05.01 885,64 0,00 885,64 Iluminat public si electrificari rurale 109 |70.02.06 2,556,11 0,00 2.556,11) Alimentare cu gaze naturale in localitati 110 [70.02.07 0,00 0,00 0.00) Alte servicii în domeniul locuintei, serviciilor si dezvoltarii comunale 111 |70.02.50 18.772,56 0,00 18.772,56| Protectia mediului 112 |74.02 1.638,56 0,00 1.638,56 CHELTUIELI CURENTE 113 [01 1:391,00 0.00| 1.391,00 Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 114 |56 1.391,00 0,00] 1.391,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 115 [70 247,56 0,00 247,56 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 11671 247,56 0,00 247,56 Din total capitol | Salubritate si gestiunea deseurilor 117 |74.02.05 247,56 0,00 247,56 Salubritate | 118 [74.02.05.01 0,00 0,00 0,00 Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor | 119 [74.02.05.02 247,56 0,00 247,56 Canalizarea si tratarea apelor reziduale 120 74.02.06 1.391,00 0,00 1.391 100| Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE 121 j79.02 126.037,17 0,00 126.037,17 Combustibili si energie 122 [81.02 850,00 0,00 850,001 CHELTUIELI CURENTE 123 |01 0,00 0,00 0,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 124 |70 850,00| * 0,00 850,00i Pag.22/23

EEE mam tr e rm 7 -: 3 s e e E s DENUMIREA INDICATORILOR > e E € 8 3 E 9 e a a TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 12571 850,00 0,00 850,09 Din fotal capitol | Energie termica 126 |81.02.06 850,00 0,00 850,00 Transporturi 127 [84.02 125.187,17 0,00 125.187,17 CHELTUIELI CURENTE 128 |01 10.126,92 0,00 10.126,92 Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 129 [56 10.126,92 0,00 10.126,92 CHELTUIELI DE CAPITAL 130 [70 115.060,25 0,00 115.060,25 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 131 [71 115.060,25 0,00 115.060,25 Din total capitol Transport rutier 132 [84.02.03 125.187,17 0,00 125.187,1 |Drumuri si poduri 133 |84.02.03.01 29.653,34 0,00 29.653,34 Transport in comun 134 [84.02.03.02 58.946,11 0,00 58.946,11 Strazi 135 |84.02.03.03 36.587,72 0,00 36.587,72 Alte cheltuieli în domeniul transporturilor 136 |84.02.50 0,00 0,00 0,00 Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT 137 [96.02 0,00 0,00 0,00 REZERVE 138 [97.02 0,00 0,00 0,00 EXCEDENT 139 [98.02 0,00 0,00 0,00 DEFICIT 140 [99.02 2.723,95 0,00 2.723,95 PRIMAR, DIRECTOR ECONOMIC, SEF SERVISIU BUGET, NICOLAE ROBU SMARANDA HARACŢCU STELIT d NCIU Pag. 23/23