keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 556/30.10.2018 privind aprobarea rectificarii bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2018

30.10.2018

Hotararea Consiliului Local 556/30.10.2018
privind aprobarea rectificarii bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2018


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Avand in vedere Expunerea de motive cu nr. SC2018 - 25170/ 26.10.2018 a Primarului Municipiului Timisoara - domnul Nicolae Robu;
Avand in vedere Raportul de specialitate cu nr. SC2018 - 25171/26.10.2018 al Directiei Economice din cadrul Primariei Municipiului Timisoara;
Avand in vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finante, impozite si taxe si al Comisiei pentru dezvoltare urbanistica, amenajarea teritoriului si patrimoniu din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
Avand in vedere Legea bugetului de stat pe anul 2018 nr. 2/03.01.2018;
In conformitate cu prevederile art.1, art.4, alin.1, art.5, art.19, alin.1 si 2 si art. 20, alin.1, art.22 alin.1 si art.23 alin.1 si 2 din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, modificata;
Avand in vedere Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 47/01.09.2012 privind modificarea si completarea unor acte normative si reglementarea unor masuri fiscal - bugetare;
In conformitate cu prevederile art. 36 alin.(2) lit.b) si alin.(4), lit.a, din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicata si modificata ;
In temeiul art. 45 alin.2 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata si modificata;


HOTARASTE

Art. 1: Se aproba rectificarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2018, conform Anexei nr. 1 - Bugetul local pe anul 2018 - sursa 2A; Anexei nr. 2 - Bugetul local pe anul 2018 - sursa 2E; Anexei nr. 3 - Bugetul local pe anul 2018 - sursa 2F; Anexei nr. 4 - Program de dezvoltare 2018; Anexei nr. 5 - Program de dezvoltare 2018, Proiecte cu finantare Fonduri Externe Nerambursabile, anexe care fac parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2: La data intrarii in vigoare a prezentei hotarari se modifica in mod corespunzator Hotararea Consiliului Local nr.483/19.10.2018 privind aprobarea rectificarii bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2018.

Art.3: Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza Directia Economica, Directia Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse I Est, Directia Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse II Vest, Directia de Urbanism si Dezvoltare Urbana, Directia Comunicare - Relationare, Directia de Mediu, Directia Edilitara din cadrul Primariei Municipiului Timisoara.

Art.4: Prezenta hotarare se publica in Buletinul Informativ al Primariei Municipiului Timisoara si pe site-ul propriu, si totodata se comunica:
- Institutiei Prefectului - Judetul Timis;
- Primarului Municipiului Timisoara ;
- Serviciului Juridic;
- Directiei Economice;
- Directiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse I Est;
- Directiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse II Vest;
- Directiei Urbanism si Dezvoltare Urbana;
- Directiei Comunicare- Relationare;
- Directiei de Mediu;
- Directiei Edilitare;
- Corpului de Control si Antifrauda al Primarului;
- Biroului Managementul Calitatii;
- Biroului Audit;
- Biroului Sport-Cultura;
- Serviciului Scoli-Spitale;
- Directiei Generale a Finantelor Publice si Controlului Financiar de Stat a Judetului Timis;
- Mass media locale.


Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
P.SECRETAR SIMONA DRAGOI

Atasament: Anexa_5.pdf

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ

MUNICIPIUL TIMIŞOARA SC 2018-

mii lei

0 1=2+3+4 2 3 4 5

TOTAL GENERAL I 3.462,43 557,43 337,48 2.567,52 9.621,18

TOTAL GENERAL II 3.462,43 557,43 337,48 2.567,52 9.621,18

LUCRĂRI ÎN CONTINUARE - A 723,95 358,68 81,00 284,27 0,00

LUCRĂRI NOI - B 2.738,48 198,75 256,48 2.283,25 9.621,18

TOTAL GENERAL CHELTUIELI 3.462,43 557,43 337,48 2.567,52 9.621,18

din care pe capitole

Capitolul 51.02 Autorităţi Executive şi Acţiuni Externe

500,62 10,01 65,08 425,53 0,00

51.02.01.03 Autorităţi executive 500,62 10,01 65,08 425,53 0,00 B. Lucrări noi 500,62 10,01 65,08 425,53 0,00

Promovarea şi aplicarea masurilor pentru prevenirea coruptiei si consolidarea principiilor de etica si integritate in activitatea administratiei publice locale la nivelul municipiului Timisoara" cod smis SIPOCA 411/SMIS2014+ 117063, (fonduri FSE) HCL 454/2018 250,61 5,01 32,58 213,02 0,00

Optimizarea standardelor de calitate in sistemul public al Municipiului Timisoara" cod SIPOCA 482 Cod SMIS 2014+ 119160 (fonduri FSE) HCL 455/2018 250,01 5,00 32,50 212,51 0,00

Capitolul 65.02 Învăţământ 12,00 0,00 0,00 12,00 0,00

65.02.11 Servicii auxiliare pentru educatie

12,00 0,00 0,00 12,00 0,00

65.02.11.30 Alte servicii auxiliare 12,00 0,00 0,00 12,00 0,00

B. Lucrări noi 12,00 0,00 0,00 12,00 0,00

PROGRAM DEZVOLTARE 2018

DENUMIREA OBIECTIVULUI TOTAL

2018 Buget de Stat

Fonduri externe

nerambursabi le

Buget Local

Proiecte cu finantare din Fonduri Externe Nerambursabile

rectificare 4 HCL

Credite de angajament

APROBAT, PRIMAR

Nicolae ROBU

Page 1

0 1=2+3+4 2 3 4 5

DENUMIREA OBIECTIVULUI TOTAL

2018 Buget de Stat

Fonduri externe

nerambursabi le

Buget Local Credite de angajament

,,Crearea unui cadru si a unor continuturi specifice pentru centrele de tineret de maine/Creating a framework and developing contents for tomorrow's youth centers'' 2016-1- RO01-KA205-024305 HCL 133/18.10.2016 12,00 0,00 0,00 12,00 0,00

Capitolul 66.02 Sănătate 1.648,83 0,00 143,80 1.505,03 0,00

66.02.06 Spitale 1.648,83 0,00 143,80 1.505,03 0,00 B. Lucrări noi 1.648,83 0,00 143,80 1.505,03 0,00

Dezvoltarea competentelor profesionistilor din domeniul sanatatii in

managementul pre si post natal al afectiunilor cu impact asupra mortalitatii

infantile Cod proiect 107404 POCU/91/4/8/107404 - SCMU 1.648,83 0,00 143,80 1.505,03 0,00

Capitolul 67.02 Cultură, recreere şi religie 308,57 2,29 95,89 210,39 679,77 67.02.03.04 Instituţii publice de spectacole şi concerte 308,57 2,29 95,89 210,39 679,77

A. Lucrări în continuare 194,00 0,00 81,00 113,00 0,00

(RE)DISCOVERING EUROPE (583762-CREA-1-2017-1-HR-CULT- COOP1) - programul Europa Creativa - Teatrul German de Stat Timişoara (TGST) HCL 195/2017 194,00 0,00 81,00 113,00 0,00 B. Lucrări noi 114,57 2,29 14,89 97,39 679,77

„REDISCOVER - Rediscover, expose and exploit the concealed Jewish heritage of the Danube Region” cod proiect DTP2- 084-2.2 - Programul Transnațional Dunărea 2014-2020 al Comisiei Europene (FEDR) HCL 341/2018

114,57 2,29 14,89 97,39 679,77

Capitolul 68.02 Asigurări şi Asistenţa Socială 201,45 30,18 0,00 171,27 0,00

68.02.15.01 Ajutor Social 201,45 30,18 0,00 171,27 0,00

A. Lucrări în continuare 201,45 30,18 0,00 171,27 0,00

Page 2

0 1=2+3+4 2 3 4 5

DENUMIREA OBIECTIVULUI TOTAL

2018 Buget de Stat

Fonduri externe

nerambursabi le

Buget Local Credite de angajament

"URB- Inclusion Faza II Programul de Cooperare URBACT III"HCL 258/2016, HCL 378/2017 201,45 30,18 0,00 171,27 0,00

Capitolul 70.02 Locuinte , servicii si dezvoltare publica 364,49 146,40 32,71 185,38 8.277,14

70.02.03 Locuinţe 363,49 145,40 32,71 185,38 8.277,14

70.02.03.01 Dezvoltarea sistemului de locuinţe 363,49 145,40 32,71 185,38 8.277,14

B. Lucrări noi 363,49 145,40 32,71 185,38 8.277,14

„Îmbunătăţirea eficienţei energetice în sectorul rezidenţial prin reabilitarea

termică a blocurilor de locuinţe: Zona Dâmboviţa I" Cod SMIS 2014+:117520

(FEDR) HCL 343/2018 139,92 55,97 12,59 71,36 2.776,74 „Îmbunătăţirea eficienţei energetice în

sectorul rezidenţial prin reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe situate pe străzile: Aleea F.C. Ripensia, bd. Corneliu

Coposu, str. Surorile Martir Caceu, str. Măgura, str. Mareșal Averescu, str.

Învățătorului”- Cod SMIS 2014+: 116928 (FEDR) HCL 247/2018

223,57 89,43 20,12 114,02 5.500,40

70.02.50 Alte servicii în domeniile locuinţelor, serviciilor şi dezvoltării comunale 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00

A. Lucrări în continuare 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00

Reabilitarea infrastructurii publice urbane a malurilor Canalului Bega Timisoara, HCL 352/2010, HCL 566/2015, HCL 203/2017, HCL 313/2018 SMIS 31814

1,00 1,00 0,00 0,00 0,00

Capitolul 74.02 Protecţia mediului 353,30 353,30 0,00 0,00 0,00

74.02.06 Canalizarea si tratarea apelor reziduale 353,30 353,30 0,00 0,00 0,00

A. Lucrări în continuare 327,50 327,50 0,00 0,00 0,00

Page 3

0 1=2+3+4 2 3 4 5

DENUMIREA OBIECTIVULUI TOTAL

2018 Buget de Stat

Fonduri externe

nerambursabi le

Buget Local Credite de angajament

Extinderea si modernizarea sistemului de alimentare cu apa si canalizare in judetul Timis (proiect Aquatim) HCL 364/2010

279,30 279,30 0,00 0,00 0,00

Extinderea si modernizarea sistemului de alimentare cu apa si canalizare in judetul Timis - Etapa II HCL 429/2015 (proiect

Aquatim) 48,20 48,20 0,00 0,00 0,00

B. Lucrări noi 25,80 25,80 0,00 0,00 0,00

Sprijin pentru pregatirea aplicatiei de finantare si a documentatiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Timis in perioada 2014-2020 (proiect Aquatim)HCL362/2017

25,80 25,80 0,00 0,00 0,00

Capitolul 84.02 Transporturi 73,17 15,25 0,00 57,92 664,27

84.02.03 Transport rutier 73,17 15,25 0,00 57,92 664,27

84.02.03.02 Transportul în comun 73,17 15,25 0,00 57,92 664,27

B. Lucrări noi 73,17 15,25 0,00 57,92 664,27

SUMPs-Up - European Programme for Accelerating the Take-up of Sustainable Urban Mobility Plans - HCL 16/2018

38,20 10,00 0,00 28,20 0,00

"The Role of modal interchange to foster a low-carbon urban mobility" - Match-up, in cadrul Programului INTERREG EUROPE, PGI05382 HCL 342/2018

34,97 5,25 0,00 29,72 664,27

DIRECTOR DIRECŢIA ECONOMICĂ

Steliana STANCIU Gabriela BICA

Verificat, SEF SERVICIUL M.I.P.

Întocmit, CONSILIER SERVICIUL MIP

Page 4

0 1=2+3+4 2 3 4 5

DENUMIREA OBIECTIVULUI TOTAL

2018 Buget de Stat

Fonduri externe

nerambursabi le

Buget Local Credite de angajament

Luminiţa Toma

Page 5

Atasament: Anexa_3.pdf

BUGETUL LOCAL pentru anul 2018 - ANEXA NR. 3 - sursa 2F

Rectificare nr.5

DENUMIREA INDICATORILOR

C o

d r

a n

d

C o

d i n

d ic

a to

r

P ro

g ra

m a

p ro

b a

t

In fl u

e n

ta

P ro

g ra

m r

e c ti fi c a

t

SECTIUNEA DE FUNCTIONARE + SECTIUNEA DE DEZVOLTARE

TOTAL VENITURI 1 00.01 504.114,33 48.851,04 552.965,37

I. VENITURI CURENTE 2 00.02 328.065,34 23.659,53 351.724,87

C. VENITURI NEFISCALE 3 00.07 328.065,34 23.659,53 351.724,87

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE 4 00.08 331,00 0,00 331,00

Venituri din proprietate 5 30.10 331,00 0,00 331,00

Venituri din concesiuni si inchirieri 6 30.10.05 331,00 0,00 331,00

Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice 7 30.10.05.30 331,00 0,00 331,00

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII 8 00.09 327.734,34 23.659,53 351.393,87

Venituri din prestari de servicii si alte activitati 9 33.10 325.787,52 23.659,53 349.447,05

Venituri din prestari de servicii 10 33.10.08 2.530,96 -100,00 2.430,96

Venituri din cercetare 11 33.10.20 348,00 -2,00 346,00

Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate 12 33.10.21 212.174,80 26.758,85 238.933,65

Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat 13 33.10.30 91.105,76 -7.330,32 83.775,44

Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii 14 33.10.31 19.298,00 4.148,00 23.446,00

Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati 15 33.10.50 330,00 185,00 515,00

Diverse venituri 16 36.10 1.499,00 0,00 1.499,00

Alte venituri 17 36.10.50 1.499,00 0,00 1.499,00

Transferuri voluntare, altele decat subventiile 18 37.10 447,82 0,00 447,82

Donatii si sponsorizari 19 37.10.01 447,82 0,00 447,82

Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului de venituri proprii si subventii 20 37.10.03 -950,64 -300,00 -1.250,64

Varsaminte din sectiunea de functionare 21 37.10.04 950,64 300,00 1.250,64

SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 22 00.18 175.124,90 25.216,85 200.341,75

Subventii de la bugetul de stat 23 42.10 0,00 25,34 25,34

Subventii de la bugetul de stat catre institutii publice finantate partial sau integral din venituri proprii necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din FEN postaderare, aferente perioadei de programare 2014-2020

24 42.10.70 0,00 25,34 25,34

Pag. 1 / 6

DENUMIREA INDICATORILOR

C o

d r

a n

d

C o

d i n

d ic

a to

r

P ro

g ra

m a

p ro

b a

t

In fl u

e n

ta

P ro

g ra

m r

e c ti fi c a

t

Subventii de la alte administratii 25 43.10 175.124,90 25.191,51 200.316,41

Subventii de la bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente in domeniul santatii 26 43.10.10 2.300,00 0,00 2.300,00

Subventii de la bugetul local pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul santatii 27 43.10.14 32.636,90 -90,00 32.546,90

Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea cresterilor salariale 28 43.10.33 140.188,00 25.281,51 165.469,51

Sume primite de la UE/alti donatori în contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020 29 48.10 924,09 -25,34 898,75

Fondul Social European (FSE) 30 48.10.02 924,09 -25,34 898,75

Sume primite în contul platilor efectuate în anul curent 31 48.10.02.01 913,89 -65,34 848,55

Prefinantare 32 48.10.02.03 10,20 40,00 50,20

TOTAL CHELTUIELI 33 504.114,33 48.851,04 552.965,37

CHELTUIELI CURENTE 34 01 470.986,78 48.905,78 519.892,56

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 35 10 320.113,27 27.005,85 347.119,12

TITLUL II BUNURI SI SERVICII 36 20 147.689,43 21.635,19 169.324,62

TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 37 58 1.384,08 264,74 1.648,82

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 38 59 1.800,00 0,00 1.800,00

CHELTUIELI DE CAPITAL 39 70 33.127,55 -54,74 33.072,81

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 40 71 33.127,55 -54,74 33.072,81

Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE 41 64.10 504.114,33 48.851,04 552.965,37

Sanatate 42 66.10 504.114,33 48.851,04 552.965,37

CHELTUIELI CURENTE 43 01 470.986,78 48.905,78 519.892,56

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 44 10 320.113,27 27.005,85 347.119,12

TITLUL II BUNURI SI SERVICII 45 20 147.689,43 21.635,19 169.324,62

TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 46 58 1.384,08 264,74 1.648,82

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 47 59 1.800,00 0,00 1.800,00

CHELTUIELI DE CAPITAL 48 70 33.127,55 -54,74 33.072,81

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 49 71 33.127,55 -54,74 33.072,81

Din total capitol

Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi 50 66.10.06 504.114,33 48.851,04 552.965,37

Spitale generale 51 66.10.06.01 504.114,33 48.851,04 552.965,37

Servicii de sanatate publica 52 66.10.08 0,00 0,00 0,00

Pag. 2 / 6

DENUMIREA INDICATORILOR

C o

d r

a n

d

C o

d i n

d ic

a to

r

P ro

g ra

m a

p ro

b a

t

In fl u

e n

ta

P ro

g ra

m r

e c ti fi c a

t

Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT 53 96.10 0,00 0,00 0,00

REZERVE 54 97.10 0,00 0,00 0,00

EXCEDENT 55 98.10 0,00 0,00 0,00

DEFICIT 56 99.10 0,00 0,00 0,00

SECTIUNEA FUNCTIONARE

SECTIUNEA FUNCTIONARE 1 469.602,70 48.641,04 518.243,74

TOTAL VENITURI 2 00.01 469.602,70 48.641,04 518.243,74

I. VENITURI CURENTE 3 00.02 327.114,70 23.359,53 350.474,23

C. VENITURI NEFISCALE 4 00.07 327.114,70 23.359,53 350.474,23

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE 5 00.08 331,00 0,00 331,00

Venituri din proprietate 6 30.10 331,00 0,00 331,00

Venituri din concesiuni si inchirieri 7 30.10.05 331,00 0,00 331,00

Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice 8 30.10.05.30 331,00 0,00 331,00

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII 9 00.09 326.783,70 23.359,53 350.143,23

Venituri din prestari de servicii si alte activitati 10 33.10 325.787,52 23.659,53 349.447,05

Venituri din prestari de servicii 11 33.10.08 2.530,96 -100,00 2.430,96

Venituri din cercetare 12 33.10.20 348,00 -2,00 346,00

Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate 13 33.10.21 212.174,80 26.758,85 238.933,65

Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat 14 33.10.30 91.105,76 -7.330,32 83.775,44

Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii 15 33.10.31 19.298,00 4.148,00 23.446,00

Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati 16 33.10.50 330,00 185,00 515,00

Diverse venituri 17 36.10 1.499,00 0,00 1.499,00

Alte venituri 18 36.10.50 1.499,00 0,00 1.499,00

Transferuri voluntare, altele decat subventiile 19 37.10 -502,82 -300,00 -802,82

Donatii si sponsorizari 20 37.10.01 447,82 0,00 447,82

Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului de venituri proprii si subventii 21 37.10.03 -950,64 -300,00 -1.250,64

SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 22 00.18 142.488,00 25.281,51 167.769,51

Subventii de la alte administratii 23 43.10 142.488,00 25.281,51 167.769,51

Subventii de la bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente in domeniul santatii 24 43.10.10 2.300,00 0,00 2.300,00

Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea cresterilor salariale 25 43.10.33 140.188,00 25.281,51 165.469,51

Pag. 3 / 6

DENUMIREA INDICATORILOR

C o

d r

a n

d

C o

d i n

d ic

a to

r

P ro

g ra

m a

p ro

b a

t

In fl u

e n

ta

P ro

g ra

m r

e c ti fi c a

t

TOTAL CHELTUIELI 26 469.602,70 48.641,04 518.243,74

CHELTUIELI CURENTE 27 01 469.602,70 48.641,04 518.243,74

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 28 10 320.113,27 27.005,85 347.119,12

TITLUL II BUNURI SI SERVICII 29 20 147.689,43 21.635,19 169.324,62

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 30 59 1.800,00 0,00 1.800,00

Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE 31 64.10 469.602,70 48.641,04 518.243,74

Sanatate 32 66.10 469.602,70 48.641,04 518.243,74

CHELTUIELI CURENTE 33 01 469.602,70 48.641,04 518.243,74

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 34 10 320.113,27 27.005,85 347.119,12

TITLUL II BUNURI SI SERVICII 35 20 147.689,43 21.635,19 169.324,62

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 36 59 1.800,00 0,00 1.800,00

Din total capitol

Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi 37 66.10.06 469.602,70 48.641,04 518.243,74

Spitale generale 38 66.10.06.01 469.602,70 48.641,04 518.243,74

Servicii de sanatate publica 39 66.10.08 0,00 0,00 0,00

Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT 40 96.10 0,00 0,00 0,00

REZERVE 41 97.10 0,00 0,00 0,00

EXCEDENT 42 98.10 0,00 0,00 0,00

DEFICIT 43 99.10 0,00 0,00 0,00

SECTIUNEA DEZVOLTARE

SECTIUNEA DEZVOLTARE 1 34.511,63 210,00 34.721,63

TOTAL VENITURI 2 00.01 34.511,63 210,00 34.721,63

I. VENITURI CURENTE 3 00.02 950,64 300,00 1.250,64

C. VENITURI NEFISCALE 4 00.07 950,64 300,00 1.250,64

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII 5 00.09 950,64 300,00 1.250,64

Transferuri voluntare, altele decat subventiile 6 37.10 950,64 300,00 1.250,64

Varsaminte din sectiunea de functionare 7 37.10.04 950,64 300,00 1.250,64

SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 8 00.18 32.636,90 -64,66 32.572,24

Subventii de la bugetul de stat 9 42.10 0,00 25,34 25,34

Pag. 4 / 6

DENUMIREA INDICATORILOR

C o

d r

a n

d

C o

d i n

d ic

a to

r

P ro

g ra

m a

p ro

b a

t

In fl u

e n

ta

P ro

g ra

m r

e c ti fi c a

t

Subventii de la bugetul de stat catre institutii publice finantate partial sau integral din venituri proprii necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din FEN postaderare, aferente perioadei de programare 2014-2020

10 42.10.70 0,00 25,34 25,34

Subventii de la alte administratii 11 43.10 32.636,90 -90,00 32.546,90

Subventii de la bugetul local pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul santatii 12 43.10.14 32.636,90 -90,00 32.546,90

Sume primite de la UE/alti donatori în contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020 13 48.10 924,09 -25,34 898,75

Fondul Social European (FSE) 14 48.10.02 924,09 -25,34 898,75

Sume primite în contul platilor efectuate în anul curent 15 48.10.02.01 913,89 -65,34 848,55

Prefinantare 16 48.10.02.03 10,20 40,00 50,20

TOTAL CHELTUIELI 17 34.511,63 210,00 34.721,63

CHELTUIELI CURENTE 18 01 1.384,08 264,74 1.648,82

TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 19 58 1.384,08 264,74 1.648,82

CHELTUIELI DE CAPITAL 20 70 33.127,55 -54,74 33.072,81

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 21 71 33.127,55 -54,74 33.072,81

Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE 22 64.10 34.511,63 210,00 34.721,63

Sanatate 23 66.10 34.511,63 210,00 34.721,63

CHELTUIELI CURENTE 24 01 1.384,08 264,74 1.648,82

TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 25 58 1.384,08 264,74 1.648,82

CHELTUIELI DE CAPITAL 26 70 33.127,55 -54,74 33.072,81

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 27 71 33.127,55 -54,74 33.072,81

Din total capitol

Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi 28 66.10.06 34.511,63 210,00 34.721,63

Spitale generale 29 66.10.06.01 34.511,63 210,00 34.721,63

Servicii de sanatate publica 30 66.10.08 0,00 0,00 0,00

Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT 31 96.10 0,00 0,00 0,00

REZERVE 32 97.10 0,00 0,00 0,00

EXCEDENT 33 98.10 0,00 0,00 0,00

Pag. 5 / 6

DENUMIREA INDICATORILOR

C o

d r

a n

d

C o

d i n

d ic

a to

r

P ro

g ra

m a

p ro

b a

t

In fl u

e n

ta

P ro

g ra

m r

e c ti fi c a

t

DEFICIT 34 99.10 0,00 0,00 0,00

PRIMAR,

NICOLAE ROBU

DIRECTOR ECONOMIC,

STELIANA STANCIU

SEF SERVICIU BUGET,

RAMONA RADU

Pag. 6 / 6

Atasament: Anexa_1.pdf

BUGETUL LOCAL pentru anul 2018 - ANEXA NR. 1 - sursa 2A

Rectificare nr.5

DENUMIREA INDICATORILOR

C o

d r

a n

d

C o

d i n

d ic

a to

r

P ro

g ra

m a

p ro

b a

t

In fl u

e n

ta

P ro

g ra

m r

e c ti fi c a

t

SECTIUNEA DE FUNCTIONARE + SECTIUNEA DE DEZVOLTARE

TOTAL VENITURI 1 00.01 887.686,35 291,42 887.977,77

VENITURI PROPRII 2 49.90 707.205,01 0,00 707.205,01

I. VENITURI CURENTE 3 00.02 843.809,46 0,00 843.809,46

A. VENITURI FISCALE 4 00.03 787.484,68 0,00 787.484,68

A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL 5 00.04 480.504,39 0,00 480.504,39

A12. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE 6 00.06 479.556,15 0,00 479.556,15

Impozit pe venit 7 03.02 3.964,32 0,00 3.964,32

Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal 8 03.02.18 3.964,32 0,00 3.964,32

Cote si sume defalcate din impozitul pe venit 9 04.02 475.591,83 0,00 475.591,83

Cote defalcate din impozitul pe venit 10 04.02.01 475.591,83 0,00 475.591,83

Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale 11 04.02.04 0,00 0,00 0,00

A13. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL 12 00.07 948,24 0,00 948,24

Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital 13 05.02 948,24 0,00 948,24

Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital 14 05.02.50 948,24 0,00 948,24

A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE 15 00.09 120.573,01 0,00 120.573,01

Impozite si taxe pe proprietate 16 07.02 120.573,01 0,00 120.573,01

Impozit pe cladiri 17 07.02.01 83.056,04 0,00 83.056,04

Impozit pe cladiri - PF 18 07.02.01.01 30.262,92 0,00 30.262,92

Impozit pe cladiri - PJ 19 07.02.01.02 52.793,12 0,00 52.793,12

Impozit pe terenuri 20 07.02.02 23.328,32 0,00 23.328,32

Impozit pe terenuri - PF 21 07.02.02.01 12.471,64 0,00 12.471,64

Impozit pe terenuri - PJ 22 07.02.02.02 10.572,96 0,00 10.572,96

Impozit pe terenurile extravilane 23 07.02.02.03 283,72 0,00 283,72

Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de stat = restante anii anteriori =

24 07.02.03 13.803,53 0,00 13.803,53

Pag. 1 / 24

DENUMIREA INDICATORILOR

C o

d r

a n

d

C o

d i n

d ic

a to

r

P ro

g ra

m a

p ro

b a

t

In fl u

e n

ta

P ro

g ra

m r

e c ti fi c a

t

Alte impozite si taxe de proprietate 25 07.02.50 385,12 0,00 385,12

A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII 26 00.10 185.255,00 0,00 185.255,00

Sume defalcate din TVA 27 11.02 136.641,50 0,00 136.641,50

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti

28 11.02.02 58.278,50 0,00 58.278,50

Sume defalcate din TVA pt echilibrarea bugetelor locale 29 11.02.06 70.674,00 0,00 70.674,00

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea învatamântului particular sau confesional acreditat 30 11.02.09 7.689,00 0,00 7.689,00

Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii 31 12.02 11,52 0,00 11,52

Taxe hoteliere 32 12.02.07 11,52 0,00 11,52

Taxe pe servicii specifice 33 15.02 149,64 0,00 149,64

Impozit pe spectacole 34 15.02.01 107,64 0,00 107,64

Alte taxe pe servicii specifice 35 15.02.50 42,00 0,00 42,00

Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati 36 16.02 48.452,34 0,00 48.452,34

Taxa asupra mijloacelor de transport 37 16.02.02 40.369,50 0,00 40.369,50

Taxa asupra mijloacelor de transport - PF 38 16.02.02.01 24.003,18 0,00 24.003,18

Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ 39 16.02.02.02 16.366,32 0,00 16.366,32

Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati 40 16.02.50 8.082,84 0,00 8.082,84

A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE 41 00.11 1.152,28 0,00 1.152,28

Alte impozite si taxe fiscale 42 18.02 1.152,28 0,00 1.152,28

Alte impozite si taxe 43 18.02.50 1.152,28 0,00 1.152,28

C. VENITURI NEFISCALE 44 00.12 56.324,78 0,00 56.324,78

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE 45 00.13 22.535,88 0,00 22.535,88

Venituri din proprietate 46 30.02 22.533,16 0,00 22.533,16

Venituri din concesiuni si inchirieri 47 30.02.05 22.533,16 0,00 22.533,16

Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice 48 30.02.05.30 22.533,16 0,00 22.533,16

Venituri din dobanzi 49 31.02 2,72 0,00 2,72

Alte venituri din dobanzi 50 31.02.03 2,72 0,00 2,72

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII 51 00.14 33.788,90 0,00 33.788,90

Venituri din prestari de servicii si alte activitati 52 33.02 122,11 0,00 122,11

Contributia parintilor sau sustinatorilor legali pentru intretinerea copiilor in crese 53 33.02.10 75,64 0,00 75,64

Pag. 2 / 24

DENUMIREA INDICATORILOR

C o

d r

a n

d

C o

d i n

d ic

a to

r

P ro

g ra

m a

p ro

b a

t

In fl u

e n

ta

P ro

g ra

m r

e c ti fi c a

t

Contributia persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social 54 33.02.12 43,66 0,00 43,66

Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri 55 33.02.28 2,81 0,00 2,81

Venituri din taxe administrative, eliberari de permise 56 34.02 325,20 0,00 325,20

Taxe extrajudiciare de timbru 57 34.02.02 191,80 0,00 191,80

Alte venituri din taxe administrative, eliberari de permise 58 34.02.50 133,40 0,00 133,40

Amenzi, penalitati si confiscari 59 35.02 25.439,75 0,00 25.439,75

Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate conform dispozitiilor legale 60 35.02.01 25.386,63 0,00 25.386,63

Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate 61 35.02.01.02 25.386,63 0,00 25.386,63

Penalitati pentru nedepunerea sau depunerea cu intarziere a declaratiei de impozite si taxe 62 35.02.02 53,12 0,00 53,12

Diverse venituri 63 36.02 7.901,84 0,00 7.901,84

Taxe speciale 64 36.02.06 5.078,56 0,00 5.078,56

Venituri din recuperarea cheltuielilor efectuate în cursul procesului de executare silita 65 36.02.14 18,80 0,00 18,80

Alte venituri 66 36.02.50 2.804,48 0,00 2.804,48

Transferuri voluntare, altele decat subventiile 67 37.02 0,00 0,00 0,00

Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus) 68 37.02.03 -192.439,97 14.901,08 -177.538,89

Varsaminte din sectiunea de functionare 69 37.02.04 192.439,97 -14.901,08 177.538,89

II. VENITURI DIN CAPITAL 70 00.15 37,05 0,00 37,05

Venituri din valorificarea unor bunuri 71 39.02 37,05 0,00 37,05

Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat 72 39.02.07 13,38 0,00 13,38

Depozite speciale pentru constructii de construinte 73 39.02.10 23,67 0,00 23,67

IV. SUBVENTII 74 00.17 25.191,39 80,01 25.271,40

SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 75 00.18 25.191,39 80,01 25.271,40

Subventii de la bugetul de stat 76 42.02 25.191,39 80,01 25.271,40

A. De capital 77 9.137,63 45,00 9.182,63

Suventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea investitiilor in sanatate 78 42.02.16 5.000,00 0,00 5.000,00

Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea altor investitii in sanatate 79 42.02.16.03 5.000,00 0,00 5.000,00

Subventii din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii catre bugetele locale pentru finantarea investiilor in sanatate 80 42.02.18 0,00 45,00 45,00

Subventii din venituri proprii ale Ministerului Sanatatii catre bugetele locale pentru finantarea aparaturii medicale si echipamentelor de comunicatii in urgenta in sanatate

81 42.02.18.01 0,00 45,00 45,00

Pag. 3 / 24

DENUMIREA INDICATORILOR

C o

d r

a n

d

C o

d i n

d ic

a to

r

P ro

g ra

m a

p ro

b a

t

In fl u

e n

ta

P ro

g ra

m r

e c ti fi c a

t

Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din FEN postaderare 82 42.02.20 4.137,63 0,00 4.137,63

B. Curente 83 16.053,76 35,01 16.088,77

Ajutor pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni si combustibil petrolier 84 42.02.34 5,68 0,00 5,68

Subventii de la bugetul de stat pentru finantarea sanatatii 85 42.02.41 16.048,08 0,00 16.048,08

Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, aferente perioadei de programare 2014 - 2020

86 42.02.69 0,00 35,01 35,01

Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate 87 45.02 18.648,45 0,00 18.648,45

Fondul European de Dezvoltare regionala 88 45.02.01 18.222,92 0,00 18.222,92

Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent 89 45.02.01.01 18.222,92 0,00 18.222,92

Fondul Social European 90 45.02.02 425,53 0,00 425,53

Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent 91 45.02.02.01 425,53 0,00 425,53

Sume primite de la UE/alti donatori în contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020 92 48.02 0,00 211,41 211,41

Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) 93 48.02.01 0,00 211,41 211,41

Sume primite in contul platilor efectuate în anul curent 94 48.02.01.01 0,00 211,41 211,41

TOTAL CHELTUIELI 95 893.356,45 291,42 893.647,87

CHELTUIELI CURENTE 96 01 666.929,62 14.999,22 681.928,84

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 97 10 165.585,69 183,30 165.768,99

TITLUL II BUNURI SI SERVICII 98 20 249.647,76 10.947,78 260.595,54

TITLUL III DOBANZI 99 30 14.538,40 -1.500,00 13.038,40

TITLUL IV SUBVENTII 100 40 137.200,00 7.000,00 144.200,00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 101 51 35.756,91 -240,00 35.516,91

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 102 55 7.689,00 63,60 7.752,60

Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 103 56 328,50 0,00 328,50

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 104 57 34.686,21 -63,60 34.622,61

TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 105 58 1.146,96 338,14 1.485,10

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 106 59 20.350,19 -1.730,00 18.620,19

CHELTUIELI DE CAPITAL 107 70 191.820,83 -14.707,80 177.113,03

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 108 71 177.776,83 -14.707,80 163.069,03

Pag. 4 / 24

DENUMIREA INDICATORILOR

C o

d r

a n

d

C o

d i n

d ic

a to

r

P ro

g ra

m a

p ro

b a

t

In fl u

e n

ta

P ro

g ra

m r

e c ti fi c a

t

TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE 109 72 14.044,00 0,00 14.044,00

TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE 110 81 35.306,00 0,00 35.306,00

TITLUL XIX PATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT 111 85 -700,00 0,00 -700,00

Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE 112 50.02 86.755,38 -3.041,33 83.714,05

Autoritati publice si actiuni externe 113 51.02 72.216,98 -1.541,33 70.675,65

CHELTUIELI CURENTE 114 01 68.022,64 -1.213,50 66.809,14

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 115 10 51.354,27 66,50 51.420,77

TITLUL II BUNURI SI SERVICII 116 20 12.567,75 420,00 12.987,75

TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 117 58 500,62 0,00 500,62

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 118 59 3.600,00 -1.700,00 1.900,00

CHELTUIELI DE CAPITAL 119 70 4.294,34 -327,83 3.966,51

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 120 71 4.294,34 -327,83 3.966,51

TITLUL XIX PATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT 121 85 -100,00 0,00 -100,00

Din total capitol

Autoritati executive si legislative 122 51.02.01 72.216,98 -1.541,33 70.675,65

Autoritati executive 123 51.02.01.03 72.216,98 -1.541,33 70.675,65

Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi 124 55.02 14.538,40 -1.500,00 13.038,40

CHELTUIELI CURENTE 125 01 14.538,40 -1.500,00 13.038,40

TITLUL III DOBANZI 126 30 14.538,40 -1.500,00 13.038,40

CHELTUIELI DE CAPITAL 127 70 0,00 0,00 0,00

Din total capitol

Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi 128 55.02.00 14.538,40 -1.500,00 13.038,40

Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA 129 59.02 36.796,00 -120,70 36.675,30

Ordine publica si siguranta nationala 130 61.02 36.796,00 -120,70 36.675,30

CHELTUIELI CURENTE 131 01 30.209,01 0,00 30.209,01

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 132 10 27.700,01 0,00 27.700,01

TITLUL II BUNURI SI SERVICII 133 20 2.270,00 30,00 2.300,00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 134 51 0,00 0,00 0,00

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 135 59 239,00 -30,00 209,00

Pag. 5 / 24

DENUMIREA INDICATORILOR

C o

d r

a n

d

C o

d i n

d ic

a to

r

P ro

g ra

m a

p ro

b a

t

In fl u

e n

ta

P ro

g ra

m r

e c ti fi c a

t

CHELTUIELI DE CAPITAL 136 70 6.586,99 -120,70 6.466,29

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 137 71 6.586,99 -120,70 6.466,29

Din total capitol

Ordine publica 138 61.02.03 32.126,11 -120,70 32.005,41

Politie locala 139 61.02.03.04 32.126,11 -120,70 32.005,41

Protectie civila si protectie contra incendiilor (protectie civila nonmilitara) 140 61.02.05 4.669,89 0,00 4.669,89

Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE 141 64.02 386.742,31 -2.335,12 384.407,19

Invatamant 142 65.02 84.993,10 -317,73 84.675,37

CHELTUIELI CURENTE 143 01 63.356,61 914,58 64.271,19

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 144 10 665,00 116,80 781,80

TITLUL II BUNURI SI SERVICII 145 20 43.730,01 797,78 44.527,79

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 146 55 7.689,00 63,60 7.752,60

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 147 57 3.738,21 -63,60 3.674,61

TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 148 58 12,00 0,00 12,00

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 149 59 7.522,39 0,00 7.522,39

CHELTUIELI DE CAPITAL 150 70 21.636,49 -1.232,31 20.404,18

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 151 71 21.636,49 -1.232,31 20.404,18

Din total capitol

Invatamant prescolar si primar 152 65.02.03 14.443,69 -111,47 14.332,22

Invatamant prescolar 153 65.02.03.01 12.539,79 -89,10 12.450,69

Invatamant primar 154 65.02.03.02 1.903,90 -22,37 1.881,53

Invatamant secundar 155 65.02.04 70.537,41 -206,26 70.331,15

Invatamant secundar inferior 156 65.02.04.01 18.758,25 -584,65 18.173,60

Invatamant secundar superior 157 65.02.04.02 51.674,16 378,39 52.052,55

Invatamant profesional 158 65.02.04.03 105,00 0,00 105,00

Invatamant postliceal 159 65.02.05 0,00 0,00 0,00

Servicii auxiliare pentru educatie 160 65.02.11 12,00 0,00 12,00

Alte servicii auxiliare 161 65.02.11.30 12,00 0,00 12,00

Alte cheltuieli in domeniul invatamantului 162 65.02.50 0,00 0,00 0,00

Pag. 6 / 24

DENUMIREA INDICATORILOR

C o

d r

a n

d

C o

d i n

d ic

a to

r

P ro

g ra

m a

p ro

b a

t

In fl u

e n

ta

P ro

g ra

m r

e c ti fi c a

t

Sanatate 163 66.02 82.767,80 -5.315,84 77.451,96

CHELTUIELI CURENTE 164 01 52.680,49 -90,00 52.590,49

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 165 10 15.084,08 0,00 15.084,08

TITLUL II BUNURI SI SERVICII 166 20 2.959,50 0,00 2.959,50

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 167 51 34.636,91 -90,00 34.546,91

CHELTUIELI DE CAPITAL 168 70 30.087,31 -5.225,84 24.861,47

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 169 71 30.087,31 -5.225,84 24.861,47

Din total capitol

Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi 170 66.02.06 67.224,22 -5.315,84 61.908,38

Spitale generale 171 66.02.06.01 67.224,22 -5.315,84 61.908,38

Servicii de sanatate publica 172 66.02.08 15.543,58 0,00 15.543,58

Cultura, recreere si religie 173 67.02 116.751,61 3.298,45 120.050,06

CHELTUIELI CURENTE 174 01 102.573,04 6.664,57 109.237,61

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 175 10 25.198,02 0,00 25.198,02

TITLUL II BUNURI SI SERVICII 176 20 76.732,22 6.700,00 83.432,22

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 177 51 200,00 -150,00 50,00

TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 178 58 194,00 114,57 308,57

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 179 59 248,80 0,00 248,80

CHELTUIELI DE CAPITAL 180 70 14.178,57 -3.366,12 10.812,45

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 181 71 14.178,57 -3.366,12 10.812,45

Din total capitol

Servicii culturale 182 67.02.03 53.265,93 -1.014,43 52.251,50

Institutii publice de spectacole si concerte 183 67.02.03.04 32.817,93 -1.714,43 31.103,50

Case de cultura 184 67.02.03.06 20.312,00 700,00 21.012,00

Alte servicii culturale 185 67.02.03.30 136,00 0,00 136,00

Servicii recreative si sportive 186 67.02.05 60.864,00 4.312,88 65.176,88

Sport 187 67.02.05.01 23.172,87 2.307,88 25.480,75

Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement 188 67.02.05.03 37.691,13 2.005,00 39.696,13

Servicii religioase 189 67.02.06 2.088,38 0,00 2.088,38

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei 190 67.02.50 533,30 0,00 533,30

Pag. 7 / 24

DENUMIREA INDICATORILOR

C o

d r

a n

d

C o

d i n

d ic

a to

r

P ro

g ra

m a

p ro

b a

t

In fl u

e n

ta

P ro

g ra

m r

e c ti fi c a

t

Asigurari si asistenta sociala 191 68.02 102.229,80 0,00 102.229,80

CHELTUIELI CURENTE 192 01 100.425,47 0,00 100.425,47

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 193 10 45.152,02 0,00 45.152,02

TITLUL II BUNURI SI SERVICII 194 20 14.464,00 0,00 14.464,00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 195 51 920,00 0,00 920,00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 196 57 30.948,00 0,00 30.948,00

TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 197 58 201,45 0,00 201,45

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 198 59 8.740,00 0,00 8.740,00

CHELTUIELI DE CAPITAL 199 70 2.104,33 0,00 2.104,33

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 200 71 2.104,33 0,00 2.104,33

TITLUL XIX PATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT 201 85 -300,00 0,00 -300,00

Din total capitol

Asistenta acordata persoanelor in varsta 202 68.02.04 4.043,50 -167,50 3.876,00

Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati 203 68.02.05 58.340,53 270,50 58.611,03

Asistenta sociala in caz de boli 204 68.02.05.01 0,00 0,00 0,00

Asistenta sociala in caz de invaliditate 205 68.02.05.02 58.340,53 270,50 58.611,03

Asistenta sociala pentru familie si copii 206 68.02.06 1.254,50 -14,00 1.240,50

Crese 207 68.02.11 8.087,82 0,00 8.087,82

Prevenirea excluderii sociale 208 68.02.15 30.503,45 -89,00 30.414,45

Ajutor social 209 68.02.15.01 21.498,54 -169,00 21.329,54

Cantine de ajutor social 210 68.02.15.02 9.004,91 80,00 9.084,91

Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale 211 68.02.50 0,00 0,00 0,00

Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale 212 68.02.50.50 0,00 0,00 0,00

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE 213 69.02 87.799,96 -901,43 86.898,53

Locuinte, servicii si dezvoltare publica 214 70.02 67.364,14 -521,43 66.842,71

CHELTUIELI CURENTE 215 01 25.446,49 1.223,57 26.670,06

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 216 10 432,29 0,00 432,29

TITLUL II BUNURI SI SERVICII 217 20 24.873,28 1.000,00 25.873,28

Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 218 56 1,00 0,00 1,00

Pag. 8 / 24

DENUMIREA INDICATORILOR

C o

d r

a n

d

C o

d i n

d ic

a to

r

P ro

g ra

m a

p ro

b a

t

In fl u

e n

ta

P ro

g ra

m r

e c ti fi c a

t

TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 219 58 139,92 223,57 363,49

CHELTUIELI DE CAPITAL 220 70 6.911,65 -1.745,00 5.166,65

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 221 71 6.911,65 -1.745,00 5.166,65

TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE 222 81 35.306,00 0,00 35.306,00

TITLUL XIX PATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT 223 85 -300,00 0,00 -300,00

Din total capitol

Locuinte 224 70.02.03 3.875,45 -1.431,43 2.444,02

Dezvoltarea sistemului de locuinte 225 70.02.03.01 3.875,45 -1.431,43 2.444,02

Alte cheltuieli in domeniul locuintelor 226 70.02.03.30 0,00 0,00 0,00

Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice 227 70.02.05 4.688,65 410,00 5.098,65

Alimentare cu apa 228 70.02.05.01 4.688,65 410,00 5.098,65

Amenajari hidrotehnice 229 70.02.05.02 0,00 0,00 0,00

Iluminat public si electrificari rurale 230 70.02.06 7.645,87 0,00 7.645,87

Alimentare cu gaze naturale in localitati 231 70.02.07 500,00 0,00 500,00

Alte servicii in domeniul locuintei, serviciilor si dezvoltarii comunale 232 70.02.50 50.654,17 500,00 51.154,17

Protectia mediului 233 74.02 20.435,82 -380,00 20.055,82

CHELTUIELI CURENTE 234 01 19.853,30 0,00 19.853,30

TITLUL II BUNURI SI SERVICII 235 20 19.500,00 0,00 19.500,00

Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 236 56 327,50 0,00 327,50

TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 237 58 25,80 0,00 25,80

CHELTUIELI DE CAPITAL 238 70 582,52 -380,00 202,52

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 239 71 582,52 -380,00 202,52

Din total capitol

Reducerea si controlul poluarii 240 74.02.03 0,00 2,52 2,52

Salubritate si gestiunea deseurilor 241 74.02.05 20.082,52 -382,52 19.700,00

Salubritate 242 74.02.05.01 14.000,00 0,00 14.000,00

Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor 243 74.02.05.02 6.082,52 -382,52 5.700,00

Canalizarea si tratarea apelor reziduale 244 74.02.06 353,30 0,00 353,30

Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE 245 79.02 295.262,80 6.690,00 301.952,80

Pag. 9 / 24

DENUMIREA INDICATORILOR

C o

d r

a n

d

C o

d i n

d ic

a to

r

P ro

g ra

m a

p ro

b a

t

In fl u

e n

ta

P ro

g ra

m r

e c ti fi c a

t

Combustibili si energie 246 81.02 72.848,91 0,00 72.848,91

CHELTUIELI CURENTE 247 01 55.500,00 0,00 55.500,00

TITLUL IV SUBVENTII 248 40 55.500,00 0,00 55.500,00

CHELTUIELI DE CAPITAL 249 70 17.348,91 0,00 17.348,91

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 250 71 3.454,91 0,00 3.454,91

TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE 251 72 13.894,00 0,00 13.894,00

Din total capitol

Energie termica 252 81.02.06 72.848,91 0,00 72.848,91

Transporturi 253 84.02 222.413,89 6.690,00 229.103,89

CHELTUIELI CURENTE 254 01 134.324,17 9.000,00 143.324,17

TITLUL II BUNURI SI SERVICII 255 20 52.551,00 2.000,00 54.551,00

TITLUL IV SUBVENTII 256 40 81.700,00 7.000,00 88.700,00

TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 257 58 73,17 0,00 73,17

CHELTUIELI DE CAPITAL 258 70 88.089,72 -2.310,00 85.779,72

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 259 71 87.939,72 -2.310,00 85.629,72

TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE 260 72 150,00 0,00 150,00

Din total capitol

Transport rutier 261 84.02.03 222.413,89 6.690,00 229.103,89

Drumuri si poduri 262 84.02.03.01 21.584,13 0,00 21.584,13

Transport in comun 263 84.02.03.02 132.982,53 4.890,00 137.872,53

Strazi 264 84.02.03.03 67.847,23 1.800,00 69.647,23

Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT 265 96.02 0,00 0,00 0,00

REZERVE 266 97.02 0,00 0,00 0,00

EXCEDENT 267 98.02 0,00 0,00 0,00

DEFICIT 268 99.02 5.670,10 0,00 5.670,10

SECTIUNEA FUNCTIONARE

SECTIUNEA FUNCTIONARE 1 667.423,25 14.901,08 682.324,33

TOTAL VENITURI 2 00.01 667.423,25 14.901,08 682.324,33

VENITURI PROPRII 3 49.90 707.167,96 0,00 707.167,96

Pag. 10 / 24

DENUMIREA INDICATORILOR

C o

d r

a n

d

C o

d i n

d ic

a to

r

P ro

g ra

m a

p ro

b a

t

In fl u

e n

ta

P ro

g ra

m r

e c ti fi c a

t

I. VENITURI CURENTE 4 00.02 651.369,49 14.901,08 666.270,57

A. VENITURI FISCALE 5 00.03 787.484,68 0,00 787.484,68

A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL 6 00.04 480.504,39 0,00 480.504,39

A12. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE 7 00.06 479.556,15 0,00 479.556,15

Impozit pe venit 8 03.02 3.964,32 0,00 3.964,32

Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal 9 03.02.18 3.964,32 0,00 3.964,32

Cote si sume defalcate din impozitul pe venit 10 04.02 475.591,83 0,00 475.591,83

Cote defalcate din impozitul pe venit 11 04.02.01 475.591,83 0,00 475.591,83

Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale 12 04.02.04 0,00 0,00 0,00

A13. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL 13 00.07 948,24 0,00 948,24

Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital 14 05.02 948,24 0,00 948,24

Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital 15 05.02.50 948,24 0,00 948,24

A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE 16 00.09 120.573,01 0,00 120.573,01

Impozite si taxe pe proprietate 17 07.02 120.573,01 0,00 120.573,01

Impozit pe cladiri 18 07.02.01 83.056,04 0,00 83.056,04

Impozit pe cladiri - PF 19 07.02.01.01 30.262,92 0,00 30.262,92

Impozit pe cladiri - PJ 20 07.02.01.02 52.793,12 0,00 52.793,12

Impozit pe terenuri 21 07.02.02 23.328,32 0,00 23.328,32

Impozit pe terenuri - PF 22 07.02.02.01 12.471,64 0,00 12.471,64

Impozit pe terenuri - PJ 23 07.02.02.02 10.572,96 0,00 10.572,96

Impozit pe terenurile extravilane 24 07.02.02.03 283,72 0,00 283,72

Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de stat = restante anii anteriori =

25 07.02.03 13.803,53 0,00 13.803,53

Alte impozite si taxe de proprietate 26 07.02.50 385,12 0,00 385,12

A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII 27 00.10 185.255,00 0,00 185.255,00

Sume defalcate din TVA 28 11.02 136.641,50 0,00 136.641,50

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti

29 11.02.02 58.278,50 0,00 58.278,50

Sume defalcate din TVA pt echilibrarea bugetelor locale 30 11.02.06 70.674,00 0,00 70.674,00

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea învatamântului particular sau confesional acreditat 31 11.02.09 7.689,00 0,00 7.689,00

Pag. 11 / 24

DENUMIREA INDICATORILOR

C o

d r

a n

d

C o

d i n

d ic

a to

r

P ro

g ra

m a

p ro

b a

t

In fl u

e n

ta

P ro

g ra

m r

e c ti fi c a

t

Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii 32 12.02 11,52 0,00 11,52

Taxe hoteliere 33 12.02.07 11,52 0,00 11,52

Taxe pe servicii specifice 34 15.02 149,64 0,00 149,64

Impozit pe spectacole 35 15.02.01 107,64 0,00 107,64

Alte taxe pe servicii specifice 36 15.02.50 42,00 0,00 42,00

Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati 37 16.02 48.452,34 0,00 48.452,34

Taxa asupra mijloacelor de transport 38 16.02.02 40.369,50 0,00 40.369,50

Taxa asupra mijloacelor de transport - PF 39 16.02.02.01 24.003,18 0,00 24.003,18

Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ 40 16.02.02.02 16.366,32 0,00 16.366,32

Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati 41 16.02.50 8.082,84 0,00 8.082,84

A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE 42 00.11 1.152,28 0,00 1.152,28

Alte impozite si taxe fiscale 43 18.02 1.152,28 0,00 1.152,28

Alte impozite si taxe 44 18.02.50 1.152,28 0,00 1.152,28

C. VENITURI NEFISCALE 45 00.12 -136.115,19 14.901,08 -121.214,11

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE 46 00.13 22.535,88 0,00 22.535,88

Venituri din proprietate 47 30.02 22.533,16 0,00 22.533,16

Venituri din concesiuni si inchirieri 48 30.02.05 22.533,16 0,00 22.533,16

Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice 49 30.02.05.30 22.533,16 0,00 22.533,16

Venituri din dobanzi 50 31.02 2,72 0,00 2,72

Alte venituri din dobanzi 51 31.02.03 2,72 0,00 2,72

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII 52 00.14 -158.651,07 14.901,08 -143.749,99

Venituri din prestari de servicii si alte activitati 53 33.02 122,11 0,00 122,11

Contributia parintilor sau sustinatorilor legali pentru intretinerea copiilor in crese 54 33.02.10 75,64 0,00 75,64

Contributia persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social 55 33.02.12 43,66 0,00 43,66

Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri 56 33.02.28 2,81 0,00 2,81

Venituri din taxe administrative, eliberari de permise 57 34.02 325,20 0,00 325,20

Taxe extrajudiciare de timbru 58 34.02.02 191,80 0,00 191,80

Alte venituri din taxe administrative, eliberari de permise 59 34.02.50 133,40 0,00 133,40

Amenzi, penalitati si confiscari 60 35.02 25.439,75 0,00 25.439,75

Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate conform dispozitiilor legale 61 35.02.01 25.386,63 0,00 25.386,63

Pag. 12 / 24

DENUMIREA INDICATORILOR

C o

d r

a n

d

C o

d i n

d ic

a to

r

P ro

g ra

m a

p ro

b a

t

In fl u

e n

ta

P ro

g ra

m r

e c ti fi c a

t

Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate 62 35.02.01.02 25.386,63 0,00 25.386,63

Penalitati pentru nedepunerea sau depunerea cu intarziere a declaratiei de impozite si taxe 63 35.02.02 53,12 0,00 53,12

Diverse venituri 64 36.02 7.901,84 0,00 7.901,84

Taxe speciale 65 36.02.06 5.078,56 0,00 5.078,56

Venituri din recuperarea cheltuielilor efectuate în cursul procesului de executare silita 66 36.02.14 18,80 0,00 18,80

Alte venituri 67 36.02.50 2.804,48 0,00 2.804,48

Transferuri voluntare, altele decat subventiile 68 37.02 -192.439,97 14.901,08 -177.538,89

Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus) 69 37.02.03 -192.439,97 14.901,08 -177.538,89

IV. SUBVENTII 70 00.17 16.053,76 0,00 16.053,76

SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 71 00.18 16.053,76 0,00 16.053,76

Subventii de la bugetul de stat 72 42.02 16.053,76 0,00 16.053,76

B. Curente 73 16.053,76 0,00 16.053,76

Ajutor pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni si combustibil petrolier 74 42.02.34 5,68 0,00 5,68

Subventii de la bugetul de stat pentru finantarea sanatatii 75 42.02.41 16.048,08 0,00 16.048,08

TOTAL CHELTUIELI 76 667.423,25 14.901,08 682.324,33

CHELTUIELI CURENTE 77 01 632.617,25 14.901,08 647.518,33

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 78 10 165.585,69 183,30 165.768,99

TITLUL II BUNURI SI SERVICII 79 20 249.647,76 10.947,78 260.595,54

TITLUL III DOBANZI 80 30 14.538,40 -1.500,00 13.038,40

TITLUL IV SUBVENTII 81 40 137.200,00 7.000,00 144.200,00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 82 51 2.920,00 0,00 2.920,00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 83 55 7.689,00 63,60 7.752,60

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 84 57 34.686,21 -63,60 34.622,61

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 85 59 20.350,19 -1.730,00 18.620,19

TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE 86 81 35.306,00 0,00 35.306,00

TITLUL XIX PATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT 87 85 -500,00 0,00 -500,00

Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE 88 50.02 81.960,42 -2.713,50 79.246,92

Autoritati publice si actiuni externe 89 51.02 67.422,02 -1.213,50 66.208,52

CHELTUIELI CURENTE 90 01 67.522,02 -1.213,50 66.308,52

Pag. 13 / 24

DENUMIREA INDICATORILOR

C o

d r

a n

d

C o

d i n

d ic

a to

r

P ro

g ra

m a

p ro

b a

t

In fl u

e n

ta

P ro

g ra

m r

e c ti fi c a

t

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 91 10 51.354,27 66,50 51.420,77

TITLUL II BUNURI SI SERVICII 92 20 12.567,75 420,00 12.987,75

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 93 59 3.600,00 -1.700,00 1.900,00

TITLUL XIX PATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT 94 85 -100,00 0,00 -100,00

Din total capitol

Autoritati executive si legislative 95 51.02.01 67.422,02 -1.213,50 66.208,52

Autoritati executive 96 51.02.01.03 67.422,02 -1.213,50 66.208,52

Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi 97 55.02 14.538,40 -1.500,00 13.038,40

CHELTUIELI CURENTE 98 01 14.538,40 -1.500,00 13.038,40

TITLUL III DOBANZI 99 30 14.538,40 -1.500,00 13.038,40

Din total capitol

Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi 100 55.02.00 14.538,40 -1.500,00 13.038,40

Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA 101 59.02 30.209,01 0,00 30.209,01

Ordine publica si siguranta nationala 102 61.02 30.209,01 0,00 30.209,01

CHELTUIELI CURENTE 103 01 30.209,01 0,00 30.209,01

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 104 10 27.700,01 0,00 27.700,01

TITLUL II BUNURI SI SERVICII 105 20 2.270,00 30,00 2.300,00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 106 51 0,00 0,00 0,00

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 107 59 239,00 -30,00 209,00

Din total capitol

Ordine publica 108 61.02.03 29.805,01 0,00 29.805,01

Politie locala 109 61.02.03.04 29.805,01 0,00 29.805,01

Protectie civila si protectie contra incendiilor (protectie civila nonmilitara) 110 61.02.05 404,00 0,00 404,00

Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE 111 64.02 285.491,25 7.614,58 293.105,83

Invatamant 112 65.02 63.344,61 914,58 64.259,19

CHELTUIELI CURENTE 113 01 63.344,61 914,58 64.259,19

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 114 10 665,00 116,80 781,80

TITLUL II BUNURI SI SERVICII 115 20 43.730,01 797,78 44.527,79

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 116 55 7.689,00 63,60 7.752,60

Pag. 14 / 24

DENUMIREA INDICATORILOR

C o

d r

a n

d

C o

d i n

d ic

a to

r

P ro

g ra

m a

p ro

b a

t

In fl u

e n

ta

P ro

g ra

m r

e c ti fi c a

t

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 117 57 3.738,21 -63,60 3.674,61

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 118 59 7.522,39 0,00 7.522,39

Din total capitol

Invatamant prescolar si primar 119 65.02.03 13.759,37 -1,47 13.757,90

Invatamant prescolar 120 65.02.03.01 11.855,47 20,90 11.876,37

Invatamant primar 121 65.02.03.02 1.903,90 -22,37 1.881,53

Invatamant secundar 122 65.02.04 49.585,24 916,05 50.501,29

Invatamant secundar inferior 123 65.02.04.01 13.515,49 3,26 13.518,75

Invatamant secundar superior 124 65.02.04.02 35.964,75 912,79 36.877,54

Invatamant profesional 125 65.02.04.03 105,00 0,00 105,00

Invatamant postliceal 126 65.02.05 0,00 0,00 0,00

Servicii auxiliare pentru educatie 127 65.02.11 0,00 0,00 0,00

Alte servicii auxiliare 128 65.02.11.30 0,00 0,00 0,00

Alte cheltuieli in domeniul invatamantului 129 65.02.50 0,00 0,00 0,00

Sanatate 130 66.02 20.043,58 0,00 20.043,58

CHELTUIELI CURENTE 131 01 20.043,58 0,00 20.043,58

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 132 10 15.084,08 0,00 15.084,08

TITLUL II BUNURI SI SERVICII 133 20 2.959,50 0,00 2.959,50

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 134 51 2.000,00 0,00 2.000,00

Din total capitol

Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi 135 66.02.06 4.500,00 0,00 4.500,00

Spitale generale 136 66.02.06.01 4.500,00 0,00 4.500,00

Servicii de sanatate publica 137 66.02.08 15.543,58 0,00 15.543,58

Cultura, recreere si religie 138 67.02 102.179,04 6.700,00 108.879,04

CHELTUIELI CURENTE 139 01 102.179,04 6.700,00 108.879,04

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 140 10 25.198,02 0,00 25.198,02

TITLUL II BUNURI SI SERVICII 141 20 76.732,22 6.700,00 83.432,22

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 142 59 248,80 0,00 248,80

Din total capitol

Pag. 15 / 24

DENUMIREA INDICATORILOR

C o

d r

a n

d

C o

d i n

d ic

a to

r

P ro

g ra

m a

p ro

b a

t

In fl u

e n

ta

P ro

g ra

m r

e c ti fi c a

t

Servicii culturale 143 67.02.03 48.441,00 700,00 49.141,00

Institutii publice de spectacole si concerte 144 67.02.03.04 28.043,00 0,00 28.043,00

Case de cultura 145 67.02.03.06 20.312,00 700,00 21.012,00

Alte servicii culturale 146 67.02.03.30 86,00 0,00 86,00

Servicii recreative si sportive 147 67.02.05 51.155,74 6.000,00 57.155,74

Sport 148 67.02.05.01 21.308,02 3.000,00 24.308,02

Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement 149 67.02.05.03 29.847,72 3.000,00 32.847,72

Servicii religioase 150 67.02.06 2.049,00 0,00 2.049,00

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei 151 67.02.50 533,30 0,00 533,30

Asigurari si asistenta sociala 152 68.02 99.924,02 0,00 99.924,02

CHELTUIELI CURENTE 153 01 100.224,02 0,00 100.224,02

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 154 10 45.152,02 0,00 45.152,02

TITLUL II BUNURI SI SERVICII 155 20 14.464,00 0,00 14.464,00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 156 51 920,00 0,00 920,00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 157 57 30.948,00 0,00 30.948,00

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 158 59 8.740,00 0,00 8.740,00

TITLUL XIX PATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT 159 85 -300,00 0,00 -300,00

Din total capitol

Asistenta acordata persoanelor in varsta 160 68.02.04 3.993,50 -167,50 3.826,00

Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati 161 68.02.05 58.283,00 270,50 58.553,50

Asistenta sociala in caz de boli 162 68.02.05.01 0,00 0,00 0,00

Asistenta sociala in caz de invaliditate 163 68.02.05.02 58.283,00 270,50 58.553,50

Asistenta sociala pentru familie si copii 164 68.02.06 1.254,50 -14,00 1.240,50

Crese 165 68.02.11 7.464,00 0,00 7.464,00

Prevenirea excluderii sociale 166 68.02.15 28.929,02 -89,00 28.840,02

Ajutor social 167 68.02.15.01 20.073,51 -169,00 19.904,51

Cantine de ajutor social 168 68.02.15.02 8.855,51 80,00 8.935,51

Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale 169 68.02.50 0,00 0,00 0,00

Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale 170 68.02.50.50 0,00 0,00 0,00

Pag. 16 / 24

DENUMIREA INDICATORILOR

C o

d r

a n

d

C o

d i n

d ic

a to

r

P ro

g ra

m a

p ro

b a

t

In fl u

e n

ta

P ro

g ra

m r

e c ti fi c a

t

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE 171 69.02 80.011,57 1.000,00 81.011,57

Locuinte, servicii si dezvoltare publica 172 70.02 60.511,57 1.000,00 61.511,57

CHELTUIELI CURENTE 173 01 25.305,57 1.000,00 26.305,57

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 174 10 432,29 0,00 432,29

TITLUL II BUNURI SI SERVICII 175 20 24.873,28 1.000,00 25.873,28

TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE 176 81 35.306,00 0,00 35.306,00

TITLUL XIX PATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT 177 85 -100,00 0,00 -100,00

Din total capitol

Locuinte 178 70.02.03 0,00 0,00 0,00

Dezvoltarea sistemului de locuinte 179 70.02.03.01 0,00 0,00 0,00

Alte cheltuieli in domeniul locuintelor 180 70.02.03.30 0,00 0,00 0,00

Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice 181 70.02.05 3.200,00 500,00 3.700,00

Alimentare cu apa 182 70.02.05.01 3.200,00 500,00 3.700,00

Amenajari hidrotehnice 183 70.02.05.02 0,00 0,00 0,00

Iluminat public si electrificari rurale 184 70.02.06 7.300,00 0,00 7.300,00

Alimentare cu gaze naturale in localitati 185 70.02.07 500,00 0,00 500,00

Alte servicii in domeniul locuintei, serviciilor si dezvoltarii comunale 186 70.02.50 49.511,57 500,00 50.011,57

Protectia mediului 187 74.02 19.500,00 0,00 19.500,00

CHELTUIELI CURENTE 188 01 19.500,00 0,00 19.500,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII 189 20 19.500,00 0,00 19.500,00

Din total capitol

Reducerea si controlul poluarii 190 74.02.03 0,00 0,00 0,00

Salubritate si gestiunea deseurilor 191 74.02.05 19.500,00 0,00 19.500,00

Salubritate 192 74.02.05.01 14.000,00 0,00 14.000,00

Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor 193 74.02.05.02 5.500,00 0,00 5.500,00

Canalizarea si tratarea apelor reziduale 194 74.02.06 0,00 0,00 0,00

Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE 195 79.02 189.751,00 9.000,00 198.751,00

Combustibili si energie 196 81.02 55.500,00 0,00 55.500,00

CHELTUIELI CURENTE 197 01 55.500,00 0,00 55.500,00

Pag. 17 / 24

DENUMIREA INDICATORILOR

C o

d r

a n

d

C o

d i n

d ic

a to

r

P ro

g ra

m a

p ro

b a

t

In fl u

e n

ta

P ro

g ra

m r

e c ti fi c a

t

TITLUL IV SUBVENTII 198 40 55.500,00 0,00 55.500,00

Din total capitol

Energie termica 199 81.02.06 55.500,00 0,00 55.500,00

Transporturi 200 84.02 134.251,00 9.000,00 143.251,00

CHELTUIELI CURENTE 201 01 134.251,00 9.000,00 143.251,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII 202 20 52.551,00 2.000,00 54.551,00

TITLUL IV SUBVENTII 203 40 81.700,00 7.000,00 88.700,00

Din total capitol

Transport rutier 204 84.02.03 134.251,00 9.000,00 143.251,00

Drumuri si poduri 205 84.02.03.01 0,00 0,00 0,00

Transport in comun 206 84.02.03.02 81.821,00 7.000,00 88.821,00

Strazi 207 84.02.03.03 52.430,00 2.000,00 54.430,00

Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT 208 96.02 0,00 0,00 0,00

REZERVE 209 97.02 0,00 0,00 0,00

EXCEDENT 210 98.02 0,00 0,00 0,00

DEFICIT 211 99.02 0,00 0,00 0,00

SECTIUNEA DEZVOLTARE

SECTIUNEA DEZVOLTARE 1 220.263,10 -14.609,66 205.653,44

TOTAL VENITURI 2 00.01 220.263,10 -14.609,66 205.653,44

VENITURI PROPRII 3 49.90 37,05 0,00 37,05

I. VENITURI CURENTE 4 00.02 192.439,97 -14.901,08 177.538,89

C. VENITURI NEFISCALE 5 00.12 192.439,97 -14.901,08 177.538,89

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII 6 00.14 192.439,97 -14.901,08 177.538,89

Transferuri voluntare, altele decat subventiile 7 37.02 192.439,97 -14.901,08 177.538,89

Varsaminte din sectiunea de functionare 8 37.02.04 192.439,97 -14.901,08 177.538,89

II. VENITURI DIN CAPITAL 9 00.15 37,05 0,00 37,05

Venituri din valorificarea unor bunuri 10 39.02 37,05 0,00 37,05

Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat 11 39.02.07 13,38 0,00 13,38

Depozite speciale pentru constructii de construinte 12 39.02.10 23,67 0,00 23,67

Pag. 18 / 24

DENUMIREA INDICATORILOR

C o

d r

a n

d

C o

d i n

d ic

a to

r

P ro

g ra

m a

p ro

b a

t

In fl u

e n

ta

P ro

g ra

m r

e c ti fi c a

t

IV. SUBVENTII 13 00.17 9.137,63 80,01 9.217,64

SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 14 00.18 9.137,63 80,01 9.217,64

Subventii de la bugetul de stat 15 42.02 9.137,63 80,01 9.217,64

A. De capital 16 9.137,63 45,00 9.182,63

Suventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea investitiilor in sanatate 17 42.02.16 5.000,00 0,00 5.000,00

Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea altor investitii in sanatate 18 42.02.16.03 5.000,00 0,00 5.000,00

Subventii din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii catre bugetele locale pentru finantarea investiilor in sanatate 19 42.02.18 0,00 45,00 45,00

Subventii din venituri proprii ale Ministerului Sanatatii catre bugetele locale pentru finantarea aparaturii medicale si echipamentelor de comunicatii in urgenta in sanatate

20 42.02.18.01 0,00 45,00 45,00

Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din FEN postaderare 21 42.02.20 4.137,63 0,00 4.137,63

B. Curente 22 0,00 35,01 35,01

Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, aferente perioadei de programare 2014 - 2020

23 42.02.69 0,00 35,01 35,01

Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate 24 45.02 18.648,45 0,00 18.648,45

Fondul European de Dezvoltare regionala 25 45.02.01 18.222,92 0,00 18.222,92

Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent 26 45.02.01.01 18.222,92 0,00 18.222,92

Fondul Social European 27 45.02.02 425,53 0,00 425,53

Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent 28 45.02.02.01 425,53 0,00 425,53

Sume primite de la UE/alti donatori în contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020 29 48.02 0,00 211,41 211,41

Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) 30 48.02.01 0,00 211,41 211,41

Sume primite in contul platilor efectuate în anul curent 31 48.02.01.01 0,00 211,41 211,41

TOTAL CHELTUIELI 32 225.933,20 -14.609,66 211.323,54

CHELTUIELI CURENTE 33 01 34.312,37 98,14 34.410,51

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 34 51 32.836,91 -240,00 32.596,91

Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 35 56 328,50 0,00 328,50

TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 36 58 1.146,96 338,14 1.485,10

CHELTUIELI DE CAPITAL 37 70 191.820,83 -14.707,80 177.113,03

Pag. 19 / 24

DENUMIREA INDICATORILOR

C o

d r

a n

d

C o

d i n

d ic

a to

r

P ro

g ra

m a

p ro

b a

t

In fl u

e n

ta

P ro

g ra

m r

e c ti fi c a

t

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 38 71 177.776,83 -14.707,80 163.069,03

TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE 39 72 14.044,00 0,00 14.044,00

TITLUL XIX PATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT 40 85 -200,00 0,00 -200,00

Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE 41 50.02 4.794,96 -327,83 4.467,13

Autoritati publice si actiuni externe 42 51.02 4.794,96 -327,83 4.467,13

CHELTUIELI CURENTE 43 01 500,62 0,00 500,62

TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 44 58 500,62 0,00 500,62

CHELTUIELI DE CAPITAL 45 70 4.294,34 -327,83 3.966,51

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 46 71 4.294,34 -327,83 3.966,51

Din total capitol

Autoritati executive si legislative 47 51.02.01 4.794,96 -327,83 4.467,13

Autoritati executive 48 51.02.01.03 4.794,96 -327,83 4.467,13

Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA 49 59.02 6.586,99 -120,70 6.466,29

Ordine publica si siguranta nationala 50 61.02 6.586,99 -120,70 6.466,29

CHELTUIELI CURENTE 51 01 0,00 0,00 0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL 52 70 6.586,99 -120,70 6.466,29

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 53 71 6.586,99 -120,70 6.466,29

Din total capitol

Ordine publica 54 61.02.03 2.321,10 -120,70 2.200,40

Politie locala 55 61.02.03.04 2.321,10 -120,70 2.200,40

Protectie civila si protectie contra incendiilor (protectie civila nonmilitara) 56 61.02.05 4.265,89 0,00 4.265,89

Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE 57 64.02 101.251,06 -9.949,70 91.301,36

Invatamant 58 65.02 21.648,49 -1.232,31 20.416,18

CHELTUIELI CURENTE 59 01 12,00 0,00 12,00

TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 60 58 12,00 0,00 12,00

CHELTUIELI DE CAPITAL 61 70 21.636,49 -1.232,31 20.404,18

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 62 71 21.636,49 -1.232,31 20.404,18

Din total capitol

Invatamant prescolar si primar 63 65.02.03 684,32 -110,00 574,32

Pag. 20 / 24

DENUMIREA INDICATORILOR

C o

d r

a n

d

C o

d i n

d ic

a to

r

P ro

g ra

m a

p ro

b a

t

In fl u

e n

ta

P ro

g ra

m r

e c ti fi c a

t

Invatamant prescolar 64 65.02.03.01 684,32 -110,00 574,32

Invatamant primar 65 65.02.03.02 0,00 0,00 0,00

Invatamant secundar 66 65.02.04 20.952,17 -1.122,31 19.829,86

Invatamant secundar inferior 67 65.02.04.01 5.242,76 -587,91 4.654,85

Invatamant secundar superior 68 65.02.04.02 15.709,41 -534,40 15.175,01

Invatamant profesional 69 65.02.04.03 0,00 0,00 0,00

Invatamant postliceal 70 65.02.05 0,00 0,00 0,00

Servicii auxiliare pentru educatie 71 65.02.11 12,00 0,00 12,00

Alte servicii auxiliare 72 65.02.11.30 12,00 0,00 12,00

Alte cheltuieli in domeniul invatamantului 73 65.02.50 0,00 0,00 0,00

Sanatate 74 66.02 62.724,22 -5.315,84 57.408,38

CHELTUIELI CURENTE 75 01 32.636,91 -90,00 32.546,91

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 76 51 32.636,91 -90,00 32.546,91

CHELTUIELI DE CAPITAL 77 70 30.087,31 -5.225,84 24.861,47

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 78 71 30.087,31 -5.225,84 24.861,47

Din total capitol

Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi 79 66.02.06 62.724,22 -5.315,84 57.408,38

Spitale generale 80 66.02.06.01 62.724,22 -5.315,84 57.408,38

Servicii de sanatate publica 81 66.02.08 0,00 0,00 0,00

Cultura, recreere si religie 82 67.02 14.572,57 -3.401,55 11.171,02

CHELTUIELI CURENTE 83 01 394,00 -35,43 358,57

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 84 51 200,00 -150,00 50,00

TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 85 58 194,00 114,57 308,57

CHELTUIELI DE CAPITAL 86 70 14.178,57 -3.366,12 10.812,45

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 87 71 14.178,57 -3.366,12 10.812,45

Din total capitol

Servicii culturale 88 67.02.03 4.824,93 -1.714,43 3.110,50

Institutii publice de spectacole si concerte 89 67.02.03.04 4.774,93 -1.714,43 3.060,50

Case de cultura 90 67.02.03.06 0,00 0,00 0,00

Pag. 21 / 24

DENUMIREA INDICATORILOR

C o

d r

a n

d

C o

d i n

d ic

a to

r

P ro

g ra

m a

p ro

b a

t

In fl u

e n

ta

P ro

g ra

m r

e c ti fi c a

t

Alte servicii culturale 91 67.02.03.30 50,00 0,00 50,00

Servicii recreative si sportive 92 67.02.05 9.708,26 -1.687,12 8.021,14

Sport 93 67.02.05.01 1.864,85 -692,12 1.172,73

Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement 94 67.02.05.03 7.843,41 -995,00 6.848,41

Servicii religioase 95 67.02.06 39,38 0,00 39,38

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei 96 67.02.50 0,00 0,00 0,00

Asigurari si asistenta sociala 97 68.02 2.305,78 0,00 2.305,78

CHELTUIELI CURENTE 98 01 201,45 0,00 201,45

TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 99 58 201,45 0,00 201,45

CHELTUIELI DE CAPITAL 100 70 2.104,33 0,00 2.104,33

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 101 71 2.104,33 0,00 2.104,33

Din total capitol

Asistenta acordata persoanelor in varsta 102 68.02.04 50,00 0,00 50,00

Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati 103 68.02.05 57,53 0,00 57,53

Asistenta sociala in caz de boli 104 68.02.05.01 0,00 0,00 0,00

Asistenta sociala in caz de invaliditate 105 68.02.05.02 57,53 0,00 57,53

Asistenta sociala pentru familie si copii 106 68.02.06 0,00 0,00 0,00

Crese 107 68.02.11 623,82 0,00 623,82

Prevenirea excluderii sociale 108 68.02.15 1.574,43 0,00 1.574,43

Ajutor social 109 68.02.15.01 1.425,03 0,00 1.425,03

Cantine de ajutor social 110 68.02.15.02 149,40 0,00 149,40

Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale 111 68.02.50 0,00 0,00 0,00

Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale 112 68.02.50.50 0,00 0,00 0,00

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE 113 69.02 7.788,39 -1.901,43 5.886,96

Locuinte, servicii si dezvoltare publica 114 70.02 6.852,57 -1.521,43 5.331,14

CHELTUIELI CURENTE 115 01 140,92 223,57 364,49

Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 116 56 1,00 0,00 1,00

TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 117 58 139,92 223,57 363,49

CHELTUIELI DE CAPITAL 118 70 6.911,65 -1.745,00 5.166,65

Pag. 22 / 24

DENUMIREA INDICATORILOR

C o

d r

a n

d

C o

d i n

d ic

a to

r

P ro

g ra

m a

p ro

b a

t

In fl u

e n

ta

P ro

g ra

m r

e c ti fi c a

t

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 119 71 6.911,65 -1.745,00 5.166,65

TITLUL XIX PATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT 120 85 -200,00 0,00 -200,00

Din total capitol

Locuinte 121 70.02.03 3.875,45 -1.431,43 2.444,02

Dezvoltarea sistemului de locuinte 122 70.02.03.01 3.875,45 -1.431,43 2.444,02

Alte cheltuieli in domeniul locuintelor 123 70.02.03.30 0,00 0,00 0,00

Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice 124 70.02.05 1.488,65 -90,00 1.398,65

Alimentare cu apa 125 70.02.05.01 1.488,65 -90,00 1.398,65

Amenajari hidrotehnice 126 70.02.05.02 0,00 0,00 0,00

Iluminat public si electrificari rurale 127 70.02.06 345,87 0,00 345,87

Alimentare cu gaze naturale in localitati 128 70.02.07 0,00 0,00 0,00

Alte servicii in domeniul locuintei, serviciilor si dezvoltarii comunale 129 70.02.50 1.142,60 0,00 1.142,60

Protectia mediului 130 74.02 935,82 -380,00 555,82

CHELTUIELI CURENTE 131 01 353,30 0,00 353,30

Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 132 56 327,50 0,00 327,50

TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 133 58 25,80 0,00 25,80

CHELTUIELI DE CAPITAL 134 70 582,52 -380,00 202,52

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 135 71 582,52 -380,00 202,52

Din total capitol

Reducerea si controlul poluarii 136 74.02.03 0,00 2,52 2,52

Salubritate si gestiunea deseurilor 137 74.02.05 582,52 -382,52 200,00

Salubritate 138 74.02.05.01 0,00 0,00 0,00

Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor 139 74.02.05.02 582,52 -382,52 200,00

Canalizarea si tratarea apelor reziduale 140 74.02.06 353,30 0,00 353,30

Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE 141 79.02 105.511,80 -2.310,00 103.201,80

Combustibili si energie 142 81.02 17.348,91 0,00 17.348,91

CHELTUIELI CURENTE 143 01 0,00 0,00 0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL 144 70 17.348,91 0,00 17.348,91

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 145 71 3.454,91 0,00 3.454,91

Pag. 23 / 24

DENUMIREA INDICATORILOR

C o

d r

a n

d

C o

d i n

d ic

a to

r

P ro

g ra

m a

p ro

b a

t

In fl u

e n

ta

P ro

g ra

m r

e c ti fi c a

t

TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE 146 72 13.894,00 0,00 13.894,00

Din total capitol

Energie termica 147 81.02.06 17.348,91 0,00 17.348,91

Transporturi 148 84.02 88.162,89 -2.310,00 85.852,89

CHELTUIELI CURENTE 149 01 73,17 0,00 73,17

TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 150 58 73,17 0,00 73,17

CHELTUIELI DE CAPITAL 151 70 88.089,72 -2.310,00 85.779,72

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 152 71 87.939,72 -2.310,00 85.629,72

TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE 153 72 150,00 0,00 150,00

Din total capitol

Transport rutier 154 84.02.03 88.162,89 -2.310,00 85.852,89

Drumuri si poduri 155 84.02.03.01 21.584,13 0,00 21.584,13

Transport in comun 156 84.02.03.02 51.161,53 -2.110,00 49.051,53

Strazi 157 84.02.03.03 15.417,23 -200,00 15.217,23

Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT 158 96.02 0,00 0,00 0,00

REZERVE 159 97.02 0,00 0,00 0,00

EXCEDENT 160 98.02 0,00 0,00 0,00

DEFICIT 161 99.02 5.670,10 0,00 5.670,10

PRIMAR,

NICOLAE ROBU

DIRECTOR ECONOMIC,

STELIANA STANCIU

SEF SERVICIU BUGET,

RAMONA RADU

Pag. 24 / 24

Atasament: Anexa_2.pdf

BUGETUL LOCAL pentru anul 2018 - ANEXA NR. 2 - sursa 2E

Rectificare nr.5

DENUMIREA INDICATORILOR

C o

d r

a n

d

C o

d i n

d ic

a to

r

P ro

g ra

m a

p ro

b a

t

In fl u

e n

ta

P ro

g ra

m r

e c ti fi c a

t

SECTIUNEA DE FUNCTIONARE + SECTIUNEA DE DEZVOLTARE

TOTAL VENITURI 1 00.01 39.478,06 163,45 39.641,51

I. VENITURI CURENTE 2 00.02 39.478,06 163,45 39.641,51

C. VENITURI NEFISCALE 3 00.07 39.478,06 163,45 39.641,51

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE 4 00.08 1.765,45 4,35 1.769,80

Venituri din proprietate 5 30.10 1.765,45 4,35 1.769,80

Venituri din concesiuni si inchirieri 6 30.10.05 1.315,69 4,35 1.320,04

Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice 7 30.10.05.30 1.315,69 4,35 1.320,04

Alte venituri din proprietate 8 30.10.50 449,76 0,00 449,76

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII 9 00.09 37.712,61 159,10 37.871,71

Venituri din prestari de servicii si alte activitati 10 33.10 36.344,11 148,00 36.492,11

Taxe si alte venituri in invatamant 11 33.10.05 6.340,56 4,00 6.344,56

Venituri din prestari de servicii 12 33.10.08 154,21 0,00 154,21

Contributia de intretinere a persoanelor asistate 13 33.10.13 584,00 0,00 584,00

Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine 14 33.10.14 19.758,33 100,00 19.858,33

Venituri din valorificarea produselor obtinute din activitatea proprie sau anexa 15 33.10.16 50,00 0,00 50,00

Venituri din organizarea de cursuri de calificare si conversie profesionala, specializare si perfectionare 16 33.10.17 344,20 0,00 344,20

Venituri din serbari si spectacole scolare, manifestari culturale, artistice si sportive 17 33.10.19 969,30 0,00 969,30

Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati 18 33.10.50 8.143,51 44,00 8.187,51

Venituri din taxe administrative, eliberari permise 19 34.10 8,00 0,00 8,00

Alte venituri din taxe administrative, eliberari de permise 20 34.10.50 8,00 0,00 8,00

Diverse venituri 21 36.10 1.138,72 0,00 1.138,72

Sume provenite din finantarea bugetara a anilor precedenti 22 36.10.32 15,00 0,00 15,00

Sume provenite din finantarea bugetara a anilo rprecedenti, aferente sectiunii de dezvoltare 23 36.10.32.02 15,00 0,00 15,00

Pag. 1 / 8

DENUMIREA INDICATORILOR

C o

d r

a n

d

C o

d i n

d ic

a to

r

P ro

g ra

m a

p ro

b a

t

In fl u

e n

ta

P ro

g ra

m r

e c ti fi c a

t

Alte venituri 24 36.10.50 1.123,72 0,00 1.123,72

Transferuri voluntare, altele decat subventiile 25 37.10 221,78 11,10 232,88

Donatii si sponsorizari 26 37.10.01 131,78 11,10 142,88

Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului de venituri proprii si subventii

27 37.10.03 -170,00 0,00 -170,00

Varsaminte din sectiunea de functionare 28 37.10.04 170,00 0,00 170,00

Alte transferuri voluntare 29 37.10.50 90,00 0,00 90,00

TOTAL CHELTUIELI 30 39.551,06 163,45 39.714,51

CHELTUIELI CURENTE 31 01 39.366,06 163,45 39.529,51

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 32 10 9.557,81 22,35 9.580,16

TITLUL II BUNURI SI SERVICII 33 20 29.324,25 141,10 29.465,35

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 34 57 352,00 0,00 352,00

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 35 59 132,00 0,00 132,00

CHELTUIELI DE CAPITAL 36 70 185,00 0,00 185,00

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 37 71 185,00 0,00 185,00

Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE 38 64.10 39.541,06 163,45 39.704,51

Invatamant 39 65.10 36.254,06 163,45 36.417,51

CHELTUIELI CURENTE 40 01 36.219,06 163,45 36.382,51

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 41 10 9.167,81 22,35 9.190,16

TITLUL II BUNURI SI SERVICII 42 20 26.567,25 141,10 26.708,35

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 43 57 352,00 0,00 352,00

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 44 59 132,00 0,00 132,00

CHELTUIELI DE CAPITAL 45 70 35,00 0,00 35,00

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 46 71 35,00 0,00 35,00

Din total capitol

Servicii educationale complementare 47 65.10.12 0,00 0,00 0,00

Scoala dupa scoala 48 65.10.12.01 0,00 0,00 0,00

Invatamant prescolar si primar 49 65.10.03 17.782,60 8,00 17.790,60

Invatamant prescolar 50 65.10.03.01 12.059,31 -10,00 12.049,31

Invatamant primar 51 65.10.03.02 5.723,29 18,00 5.741,29

Pag. 2 / 8

DENUMIREA INDICATORILOR

C o

d r

a n

d

C o

d i n

d ic

a to

r

P ro

g ra

m a

p ro

b a

t

In fl u

e n

ta

P ro

g ra

m r

e c ti fi c a

t

Invatamant secundar 52 65.10.04 14.818,48 155,45 14.973,93

Invatamant secundar inferior 53 65.10.04.01 3.171,43 110,00 3.281,43

Invatamant secundar superior 54 65.10.04.02 11.505,97 45,45 11.551,42

Invatamant profesional 55 65.10.04.03 141,08 0,00 141,08

Invatamant postliceal 56 65.10.05 2.307,12 0,00 2.307,12

Servicii auxiliare pentru educatie 57 65.10.11 1.345,86 0,00 1.345,86

Internate si cantine pentru elevi 58 65.10.11.03 1.345,86 0,00 1.345,86

Cultura, recreere si religie 59 67.10 2.703,00 0,00 2.703,00

CHELTUIELI CURENTE 60 01 2.553,00 0,00 2.553,00

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 61 10 380,00 0,00 380,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII 62 20 2.173,00 0,00 2.173,00

CHELTUIELI DE CAPITAL 63 70 150,00 0,00 150,00

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 64 71 150,00 0,00 150,00

Din total capitol

Servicii culturale 65 67.10.03 2.703,00 0,00 2.703,00

Institutii publice de spectacole si concerte 66 67.10.03.04 1.853,00 0,00 1.853,00

Case de cultura 67 67.10.03.06 850,00 0,00 850,00

Asigurari si asistenta sociala 68 68.10 584,00 0,00 584,00

CHELTUIELI CURENTE 69 01 584,00 0,00 584,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII 70 20 584,00 0,00 584,00

CHELTUIELI DE CAPITAL 71 70 0,00 0,00 0,00

Din total capitol

Asistenta acordata persoanelor in varsta 72 68.10.04 584,00 0,00 584,00

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE 73 69.10 10,00 0,00 10,00

Locuinte, servicii si dezvoltare publica 74 70.10 10,00 0,00 10,00

CHELTUIELI CURENTE 75 01 10,00 0,00 10,00

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 76 10 10,00 0,00 10,00

CHELTUIELI DE CAPITAL 77 70 0,00 0,00 0,00

Pag. 3 / 8

DENUMIREA INDICATORILOR

C o

d r

a n

d

C o

d i n

d ic

a to

r

P ro

g ra

m a

p ro

b a

t

In fl u

e n

ta

P ro

g ra

m r

e c ti fi c a

t

Din total capitol

Alte servicii in domeniul locuintei, serviciilor si dezvoltarii comunale 78 70.10.50 10,00 0,00 10,00

Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT 79 96.10 0,00 0,00 0,00

REZERVE 80 97.10 0,00 0,00 0,00

EXCEDENT 81 98.10 0,00 0,00 0,00

DEFICIT 82 99.10 73,00 0,00 73,00

SECTIUNEA FUNCTIONARE

SECTIUNEA FUNCTIONARE 1 39.293,06 163,45 39.456,51

TOTAL VENITURI 2 00.01 39.293,06 163,45 39.456,51

I. VENITURI CURENTE 3 00.02 39.293,06 163,45 39.456,51

C. VENITURI NEFISCALE 4 00.07 39.293,06 163,45 39.456,51

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE 5 00.08 1.765,45 4,35 1.769,80

Venituri din proprietate 6 30.10 1.765,45 4,35 1.769,80

Venituri din concesiuni si inchirieri 7 30.10.05 1.315,69 4,35 1.320,04

Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice 8 30.10.05.30 1.315,69 4,35 1.320,04

Alte venituri din proprietate 9 30.10.50 449,76 0,00 449,76

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII 10 00.09 37.527,61 159,10 37.686,71

Venituri din prestari de servicii si alte activitati 11 33.10 36.344,11 148,00 36.492,11

Taxe si alte venituri in invatamant 12 33.10.05 6.340,56 4,00 6.344,56

Venituri din prestari de servicii 13 33.10.08 154,21 0,00 154,21

Contributia de intretinere a persoanelor asistate 14 33.10.13 584,00 0,00 584,00

Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine 15 33.10.14 19.758,33 100,00 19.858,33

Venituri din valorificarea produselor obtinute din activitatea proprie sau anexa 16 33.10.16 50,00 0,00 50,00

Venituri din organizarea de cursuri de calificare si conversie profesionala, specializare si perfectionare 17 33.10.17 344,20 0,00 344,20

Venituri din serbari si spectacole scolare, manifestari culturale, artistice si sportive 18 33.10.19 969,30 0,00 969,30

Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati 19 33.10.50 8.143,51 44,00 8.187,51

Venituri din taxe administrative, eliberari permise 20 34.10 8,00 0,00 8,00

Alte venituri din taxe administrative, eliberari de permise 21 34.10.50 8,00 0,00 8,00

Pag. 4 / 8

DENUMIREA INDICATORILOR

C o

d r

a n

d

C o

d i n

d ic

a to

r

P ro

g ra

m a

p ro

b a

t

In fl u

e n

ta

P ro

g ra

m r

e c ti fi c a

t

Diverse venituri 22 36.10 1.123,72 0,00 1.123,72

Alte venituri 23 36.10.50 1.123,72 0,00 1.123,72

Transferuri voluntare, altele decat subventiile 24 37.10 51,78 11,10 62,88

Donatii si sponsorizari 25 37.10.01 131,78 11,10 142,88

Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului de venituri proprii si subventii

26 37.10.03 -170,00 0,00 -170,00

Alte transferuri voluntare 27 37.10.50 90,00 0,00 90,00

TOTAL CHELTUIELI 28 39.366,06 163,45 39.529,51

CHELTUIELI CURENTE 29 01 39.366,06 163,45 39.529,51

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 30 10 9.557,81 22,35 9.580,16

TITLUL II BUNURI SI SERVICII 31 20 29.324,25 141,10 29.465,35

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 32 57 352,00 0,00 352,00

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 33 59 132,00 0,00 132,00

Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE 34 64.10 39.356,06 163,45 39.519,51

Invatamant 35 65.10 36.219,06 163,45 36.382,51

CHELTUIELI CURENTE 36 01 36.219,06 163,45 36.382,51

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 37 10 9.167,81 22,35 9.190,16

TITLUL II BUNURI SI SERVICII 38 20 26.567,25 141,10 26.708,35

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 39 57 352,00 0,00 352,00

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 40 59 132,00 0,00 132,00

Din total capitol

Servicii educationale complementare 41 65.10.12 0,00 0,00 0,00

Scoala dupa scoala 42 65.10.12.01 0,00 0,00 0,00

Invatamant prescolar si primar 43 65.10.03 17.782,60 8,00 17.790,60

Invatamant prescolar 44 65.10.03.01 12.059,31 -10,00 12.049,31

Invatamant primar 45 65.10.03.02 5.723,29 18,00 5.741,29

Invatamant secundar 46 65.10.04 14.783,48 155,45 14.938,93

Invatamant secundar inferior 47 65.10.04.01 3.171,43 110,00 3.281,43

Invatamant secundar superior 48 65.10.04.02 11.470,97 45,45 11.516,42

Invatamant profesional 49 65.10.04.03 141,08 0,00 141,08

Pag. 5 / 8

DENUMIREA INDICATORILOR

C o

d r

a n

d

C o

d i n

d ic

a to

r

P ro

g ra

m a

p ro

b a

t

In fl u

e n

ta

P ro

g ra

m r

e c ti fi c a

t

Invatamant postliceal 50 65.10.05 2.307,12 0,00 2.307,12

Servicii auxiliare pentru educatie 51 65.10.11 1.345,86 0,00 1.345,86

Internate si cantine pentru elevi 52 65.10.11.03 1.345,86 0,00 1.345,86

Cultura, recreere si religie 53 67.10 2.553,00 0,00 2.553,00

CHELTUIELI CURENTE 54 01 2.553,00 0,00 2.553,00

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 55 10 380,00 0,00 380,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII 56 20 2.173,00 0,00 2.173,00

Din total capitol

Servicii culturale 57 67.10.03 2.553,00 0,00 2.553,00

Institutii publice de spectacole si concerte 58 67.10.03.04 1.703,00 0,00 1.703,00

Case de cultura 59 67.10.03.06 850,00 0,00 850,00

Asigurari si asistenta sociala 60 68.10 584,00 0,00 584,00

CHELTUIELI CURENTE 61 01 584,00 0,00 584,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII 62 20 584,00 0,00 584,00

Din total capitol

Asistenta acordata persoanelor in varsta 63 68.10.04 584,00 0,00 584,00

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE 64 69.10 10,00 0,00 10,00

Locuinte, servicii si dezvoltare publica 65 70.10 10,00 0,00 10,00

CHELTUIELI CURENTE 66 01 10,00 0,00 10,00

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 67 10 10,00 0,00 10,00

Din total capitol

Alte servicii in domeniul locuintei, serviciilor si dezvoltarii comunale 68 70.10.50 10,00 0,00 10,00

Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT 69 96.10 0,00 0,00 0,00

REZERVE 70 97.10 0,00 0,00 0,00

EXCEDENT 71 98.10 0,00 0,00 0,00

DEFICIT 72 99.10 73,00 0,00 73,00

SECTIUNEA DEZVOLTARE

SECTIUNEA DEZVOLTARE 1 185,00 0,00 185,00

Pag. 6 / 8

DENUMIREA INDICATORILOR

C o

d r

a n

d

C o

d i n

d ic

a to

r

P ro

g ra

m a

p ro

b a

t

In fl u

e n

ta

P ro

g ra

m r

e c ti fi c a

t

TOTAL VENITURI 2 00.01 185,00 0,00 185,00

I. VENITURI CURENTE 3 00.02 185,00 0,00 185,00

C. VENITURI NEFISCALE 4 00.07 185,00 0,00 185,00

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII 5 00.09 185,00 0,00 185,00

Diverse venituri 6 36.10 15,00 0,00 15,00

Sume provenite din finantarea bugetara a anilor precedenti 7 36.10.32 15,00 0,00 15,00

Sume provenite din finantarea bugetara a anilo rprecedenti, aferente sectiunii de dezvoltare 8 36.10.32.02 15,00 0,00 15,00

Transferuri voluntare, altele decat subventiile 9 37.10 170,00 0,00 170,00

Varsaminte din sectiunea de functionare 10 37.10.04 170,00 0,00 170,00

TOTAL CHELTUIELI 11 185,00 0,00 185,00

CHELTUIELI CURENTE 12 01 0,00 0,00 0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL 13 70 185,00 0,00 185,00

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 14 71 185,00 0,00 185,00

Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE 15 64.10 185,00 0,00 185,00

Invatamant 16 65.10 35,00 0,00 35,00

CHELTUIELI CURENTE 17 01 0,00 0,00 0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL 18 70 35,00 0,00 35,00

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 19 71 35,00 0,00 35,00

Din total capitol

Servicii educationale complementare 20 65.10.12 0,00 0,00 0,00

Scoala dupa scoala 21 65.10.12.01 0,00 0,00 0,00

Invatamant prescolar si primar 22 65.10.03 0,00 0,00 0,00

Invatamant prescolar 23 65.10.03.01 0,00 0,00 0,00

Invatamant primar 24 65.10.03.02 0,00 0,00 0,00

Invatamant secundar 25 65.10.04 35,00 0,00 35,00

Invatamant secundar inferior 26 65.10.04.01 0,00 0,00 0,00

Invatamant secundar superior 27 65.10.04.02 35,00 0,00 35,00

Invatamant profesional 28 65.10.04.03 0,00 0,00 0,00

Invatamant postliceal 29 65.10.05 0,00 0,00 0,00

Pag. 7 / 8

DENUMIREA INDICATORILOR

C o

d r

a n

d

C o

d i n

d ic

a to

r

P ro

g ra

m a

p ro

b a

t

In fl u

e n

ta

P ro

g ra

m r

e c ti fi c a

t

Servicii auxiliare pentru educatie 30 65.10.11 0,00 0,00 0,00

Internate si cantine pentru elevi 31 65.10.11.03 0,00 0,00 0,00

Cultura, recreere si religie 32 67.10 150,00 0,00 150,00

CHELTUIELI CURENTE 33 01 0,00 0,00 0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL 34 70 150,00 0,00 150,00

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 35 71 150,00 0,00 150,00

Din total capitol

Servicii culturale 36 67.10.03 150,00 0,00 150,00

Institutii publice de spectacole si concerte 37 67.10.03.04 150,00 0,00 150,00

Case de cultura 38 67.10.03.06 0,00 0,00 0,00

Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT 39 96.10 0,00 0,00 0,00

REZERVE 40 97.10 0,00 0,00 0,00

EXCEDENT 41 98.10 0,00 0,00 0,00

DEFICIT 42 99.10 0,00 0,00 0,00

PRIMAR,

NICOLAE ROBU

DIRECTOR ECONOMIC,

STELIANA STANCIU

SEF SERVICIU BUGET,

RAMONA RADU

Pag. 8 / 8

Atasament: Raport_specialitate.pdf

MUNICIPIUL TIMISOARA

DIRECTIA ECONOMICĂ SERVICIUL BUGET

Nr. SC2018 – 25171/26.10.2018

RAPORT DE SPECIALITATE

Privind rectificarea Bugetului Local

al Municipiului Timişoara pe anul 2018

Având în vedere:

- Expunerea de motive nr.SC2018 – 25170/26.10.2018 a Primarului Municipiului Timișoara;

- Adresa nr.21644/22.10.2018 de la Directia de Sanatate Publica Judeteana Timis prin care se comunica alocarea de fonduri de la bugetul de stat pentru finantarea

cheltuielilor cu achizitia de echipamente medicale in suma de 27 mii lei la Spitalul

Clinic Municipal de Urgenta Timisoara si 18 mii lei la Spitalul Clinic de Urgenta

pentru Copii Louis Turcanu.

- Referatul Compartimentului Voluntar pentru Situatii de Urgenta nr.SC 2018- 22064/24.09.2018 prin care se solicită redistribuirea sumei de 30 mii lei de pe

articolul 59 Alte cheltuieli la articolul 20 Bunuri si servicii

- Nota de fundamentare a Direcției Poliției Locale nr.6514/05.10.2018 prin care se solicită diminuarea sumei de 120,70 mii lei de la articolul 70 Cheltuieli de capital

- Referatul Direcției de Mediu nr. SC2018-23213/08.10.2018 prin care se solicită suplimentarea articolului 20 Bunuri si servicii cu suma de 3.000 mii lei

- Referatul Teatrului German de Stat nr.3222/17.10.2018 prin care se solicită redistribuiri de sume în cadrul articolului 20 Bunuri si servicii cu influență totală 0 și

diminuarea la articolul 70 Cheltuieli de capital cu suma de 387 mii lei

- Referatele Direcției Comunicare Relationare nr.SC2018-24455 și SC2018- 24427/18.10.2018 prin care se solicită suplimentarea articolului 20 Cheltuieli

materiale cu suma de 420 mii lei

- Sume redistribuite de la Serviciul Juridic diminuarea capitolului 59 Alte cheltuieli cu suma de 1.700 mii lei

- Sume redistribuite de la Serviciul Buget diminuarea capitolului 30 Dobânzi cu suma de 1.500 mii lei

- Referatul Sport Club Municipal Timișoara nr.306/03.10.2018 prin care se solicită suplimentarea articolului 20 Bunuri si servicii cu suma de 3.000 mii lei

- Referatul Spitalului pentru Copii Louis Turcanu prin care se solicită diminuarea articolului 70 Cheltuieli de capital cu suma de 135 mii lei simultan cu diminuarea

articolului 43.2F.14 Subventii de la bugetul local pt finantarea chelt de capital in

domeniul sanatatii cu suma de 135 mii lei

- Referatul Direcției Fiscale nr. IF2018-062072/10.10.2018 prin care se solicită suplimentarea articolului 10 Cheltuieli de personal cu suma de 65,50 mii lei

- Referatul Direcției de Asistență Socială nr.13287/22.10.2018 prin care se solicită redistribuiri de sume în cadrul clasificațiilor funcționale între articolele 10 Cheltuieli

de personal și 20 Bunuri si servicii cu influență totală 0

- Referatul Direcției Edilitare nr. SC2018-24897/24.10.2018 prin care se solicită la capitolul 84.02.03.02 Transport in comun suplimentarea articolului 40 Subventii

pentru Societatea de Transport Public Timișoara cu suma de 7.000 mii lei,

suplimentarea la caitolului 84.02.03.03 articolul 20 Bunuri si servicii cu suma de

2.000 mii lei, la capitolul 70.02.05.01 Alimentare cu apă suplimentarea articolului 20

Bunuri si servicii cu suma de 500 mii lei, cuprinderea unui credit de angajament

pentru investitii de 2.890,93 mii lei, diminuare cheltuielilor de dezvoltare de la cap.

51.02 cu 151,13 mii lei, de la cap 70.02.05 diminuarea cu 90 mii lei, cap 84.02.03.02

dimnuarea cu 2110 mii lei, cap 84.02.03.03 dimuinuare cu 200 mii lei

- Referatul Biroului Constructii instalatii nr 23521/16.10.2018 privind disponibilizarea unor sume din cadrul programului de dezvoltare

- Referatul Biroului Gestiune Populatie Canina, Deratizare, Dezinfectie, Dezinsectie si Activitati Administrative nr. SC2018-25183/29.10.2018 prin care se solicită la

capitolul 70 Locuinte, servicii si dezvoltare publica suplimentarea articolului 20

Bunuri si servicii cu suma de 500 mii lei, și referatul nr SC2018 – 25350/29.10.2018

prin care se solicita diminuarea chelt de dezv cu suma de 100 mii lei si ref

25267/29.10.2018 prin care se solicita diminuarea chelt de dezv cu suma de 35 mii

lei

- Referatul Casei de Cultură a Municipiului Timișoara nr.2963/06.09.2018 prin care se suplimentarea articolului 20 Bunuri si servicii cu suma de 700 mii lei

- Referatul Serviciului Scoli-Spitale nr. SC2018-25096/26.10.2018 prin care se solicită redistribuiri de sume în cadrul clasificațiilor funcționale pe articolul 20 Bunuri si

servicii cu influență totală 0 și referatul 25217/29.10.2018 prin care solicita

diminuarea cu 20 mii lei la chelt de dezvoltare

- Solicitările unităților de învățământ privind suplimentarea articolului 20 Bunuri si servicii cu suma de 797,78 mii lei, articolului 10 Cheltuieli personal transport

profesori cu suma de 116,80 mii lei și articolului 70 Cheltuieli de capital cu suma de

13,55 mii lei

- Referatul Biroului Sport Cultura nr 25348/29.10.2018 prin care se solicita diminuarea unor sume pentru chelt de dezv

- Referatul Directiei de urbanism si Dezvoltare Urbana nr. 25150/26.10.2018 prin care se solicita diminuarea unor sume pentru cheltuieli de dezvoltare si nr

22763/02.10.2018 prin care solicita cuprinderea sumei de 223,57 mii lei nr.

23583/10.10.2018 prin care solicita cuprinderea sumei de 114,57 mii lei nr. SC

2018-24407/18.10.2018 solicita suplimentare credite de angajament

- - Referatul UIPACEC nr. SC2018-25288/29.10.2018 prin care se solicita diminuarea

unor sume pentru cheltuieli de dezvoltare de 90 mii lei

- Referatul Biroului Salubrizare SC 2018-25285/29.10.2018 prin care se solicita diminuarea unor sume pentru cheltuieli de dezvoltare suma de 300 mii lei

- Referatul Biroului Finantare Scoli nr. SC2018 – 20566/26.10.2018 prin care se solicita diminuarea chelt de dezvoltare cu 13,55 mii lei

- Referatul Directiei Cladiri Terenuri si Dotari Diverse II Vest SC 2018- 25334/29.10.2018 prin care se solicita diminuarea chelt de dezvoltare

- Referatul Directiei de Mediu nr.25139/26.10.2018 prin care se solicita diminuarea unor sume pentru cheltuieli de dezvoltare suma de 1.075 mii lei

- Referatul Teatrului German pentru diminuarea sumei de 387 mii lei de la chelt de dezvoltare

- Referatul Spitalului Louis Turcanu nr 15187/11.10.20178 prin care solicita diminuarea chelt de dezvoltare cu suma de 135 mii lei

- Referatul Spitalului Municipal nr.3067/22.10.2018 prin care solicita suplimentarea chlet de dexvoltare cu 299,98 mii lei

- Având în vedere Legea bugetului de stat pe anul 2018 cu nr.2/2018; în conformitate cu Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale art. 1, art. 4 alin.1, art.5,

art.19, alin.1 si art. 20 alin.1; precum şi OUG 47/01.09.2012 privind modificarea şi

completarea unor acte normative şi reglementarea unor măsuri fiscal - bugetare şi

Legea 215/2001 privind administraţia publică locală art. 36, alin. 2, lit. b şi alin. 4 lit.

a, art. 45, alin.2, lit. a, art.63 alin.1, lit. c şi alin. 4, lit. b, art.115, alin. 1, lit b;

- Ţinând cont de propunerile directiilor/ serviciilor/ birourilor/ compartimentelor din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara, precum şi în conformitate cu Legea

bugetului de stat pe anul 2018 nr.2/2018, Legea nr. 273/2006 privind finanţele

publice locale art. 1, art. 4 alin.1, art.5, art.19, alin.1 si art. 20 alin.1 si Legea

215/2001 privind administraţia publică locală art. 36, alin. 2, lit. b şi alin. 4 lit. a, art.

45, alin.2, lit. a, art.63 alin.1, lit. c şi alin. 4, lit. b, art.115, alin. 1, lit b, Serviciul

Buget propune aprobarea rectificării bugetului local pe anul 2018, conform anexelor:

� Anexa nr.1 – Bugetul local pe anul 2018 – sursa 2A;

� Anexa nr.2 - Bugetul local pe anul 2018 – sursa 2E;

� Anexa nr.3 - Bugetul local pe anul 2018 – sursa 2F;

� Anexa nr.4 - Program dezvoltare 2018;

� Anexa nr.5 - Program dezvoltare 2018, Proiecte cu finantare F.E.N.

DIRECTOR ECONOMIC, SEF SERVICIU BUGET,

STELIANA STANCIU RAMONA RADU

Cod FP 53 – 01, Ver.

Atasament: expunere_motive.pdf

ROMÂNIA JUDETUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMISOARA PRIMAR NR. SC2018 - 25170/ 26.10.2018

EXPUNERE DE MOTIVE PRIVIND OPORTUNITATEA PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA RECTIFICARII BUGETULUI

LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMISOARA PE ANUL 2018

Avand in vedere:

- Solicitarile directiilor din cadrul aparatului de specialitate al Municipiului Timisoara, precum si a unitatilor subordonate de necesitate in vederea cuprinderii/ suplimentarii/

redistribuirii / diminuarii sumelor in bugetul de venituri si cheltuieli, pentru asigurarea

cheltuielilor aferente sectiunii de functionare precum si a sectiunii de dezvoltare,

componente ale bugetului local;

- Legea bugetului de stat pe anul 2018 nr.2/03.01.2018; în conformitate cu Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale art. 1, art. 4 alin.1, art.5, art.19, alin.1 si art.

20 alin.1; precum şi OUG 47/01.09.2012 privind modificarea şi completarea unor

acte normative şi reglementarea unor măsuri fiscal - bugetare şi Legea 215/2001

privind administraţia publică locală art. 36, alin. 2, lit. b şi alin. 4 lit. a, art. 45, alin.2,

lit. a, art.63 alin.1, lit. c şi alin. 4, lit. b, art.115, alin. 1, lit b;

Tinand cont de cele enumerate mai sus, apreciez ca fiind oportuna promovarea proiectului de

hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2018 si supun

dezbaterii Consiliului Local, documentatia aferenta,.

PRIMAR DIRECTOR ECONOMIC, NICOLAE ROBU STELIANA STANCIU

Cod FO53-03,Ver.1

Atasament: anexa_4_cu_amendamente.pdf

ÂNEA fr. 7 la OLP 3% |30 ho 2or8 Anexa la/l ROMÂNIA / JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIȘOARA Î hd SC 2018 - OBU PROGRAM DEZVOLTARE 2018 INVESTITII Rectificare 4 cu amendament HCL Credit de angajament DENUMIREA OBIECTIVULUI TOTAL BUGET 2018 STAT TOTAL GENERAT LUCRĂRI ÎN CONTINTARE 2 emana] sooo of soazosa|— 28.0567 LUCRĂRI NOI -B 1411922 — 114500 DOTĂRI INDEPEND. SIALTE INV, -C | 13445088) 450| 710,88] _133.725,00| 593.233,35l TOTAL GENERAL din care pe capitole PTT TI Capitolul 51.02 Autorităţi Executive şi 1 Acţiuni Externe 3.966,51 3.966,51 3.875,49 51.02.01.03 Autorităţi executive 3.066,51 0,00 0,00 3.966,51 3.875,49 A.Lucrări în continuare 700,00 0,00 0,00 700,00 1.938,49 Extindere si reabilitare imobil situat pe str. V. Alecsandri nr.1 Timisoara HCL 79/2016 B. Lucrări noi Reamenajare camera 30 din cladirea PMT b-dul C.D.Loga nr.1 HCL 218/2016 C. Dotări independente şi alte investiții 3.266,51 b. Dotări independente Dotari Directia Fiscala Dotări Primărie c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii 2.450,79 2.450,79 0,00 Sistem infogeografic de administrare a PMT (+ registru spatii verzi) DALHPT Reabilitare fatada imobil Piaţa Libertăţii nr. 1(str. V, Alecsandri - str. Ungureanu) DALI+ET+AE+DTAC+P.T, "Reabilitare faţadă şi înlocuire tâmplărie exterioară la corp clădire Primăria Municipiului Timişoara din B-dul C.D.Loga, nr.1" Page 1

TOTAE BUGET DENUMIREA OBIECTIVULUI 2018 STAT 0 DALI+PT+AC Reamenajare camera 30 din cladirea PMT b-dul CD Loga ar 1 24,84 0,00 Documentatie privind analiza de risc la securitatea fizica a cladirii situate B-dul C. D. Loga nr.I- PMT Documentatie pentru avizare si autorizare ISU a cladirii situate B-dul C. D. Loga nr.1 -PMT 0.00 Capitolul 61.02. Ordine publică şi siguranța naţională 6.466,29 61.02.03.Ordine publică 8.466,29 0,00 61.02.03.04 Poliţie locala 2.200,40 0,00 b.Dotări independente 2.014,00 0,00 Studii şi proiecte 186,40 0,00 SF+PT (inclusiv avize) pentru "Monitorizare video Canal Bega si zone limitrofe" 0,00 DALI pentru Extindere si modernizare cladire DPLT C. Dotări independente şi alte investiții 4.265,89 0,00 Dotări 4.265,89 0,00 Capitolul 65.02 Învăţământ 20.439,18 1.145,00 65.02.03 Învăţământ preşcolar şi primar 574,32 0,00 65.02.03.01. Învăţământ preşcolar 574,32 0,00 16100, 0,00 Gradinita PP33 - Extindere grădiniță existentă în 31,00 Reabilitare termica prin montare termosistem pe fatada Gradinitei P,P, 27, str. Brindusei, nr. 15 HCL 114/2015 Reabilitare termica prin montare termosistem pe fatada Gradinitei P.P. 11, str, Versului, nr. 2 HCL C. Dotări independente şi alte investiţii 2.200,40 0,00 0,00 2.200,40 0.00 Dotari anina) ase) aan) 204) aaa 0,00 0,00 0,00 0,00 35,70 ao 61.02.05. Protecţie Civilă 4.265,89 0,00 b. Dotări independente 4.265,89 0,00 0,00 4.265,89 SURSE PROPRII Credit de (ale inst. angajament e) 0,00 24,84 0,00 0,00 0,00 6.466,29 un 0,00 6.466,29 0,0 0,00 2.200,40 oo d 0,00 2.014,00 0,00 0,00 186,40 0,00 130,70 0,00 4.265,89 0,00 aval 0,00 4.265,89 0,00 35,00) 19.259,15| _ 109.329,82 000| 574,32 3.844,50 1 3 0,00 574,32 3.844,50) 0,00 161,00 3.744,50 31,00 3.200,00 50,00 256,50 regim de înălțime P+LE+M, reparații şi reabilitare termică corp existent HCL 0,00 50,00 0,00 80,00 0,00 299/28.07.2017 Page 2 113/2015 0,00 0,00 0,00 80,00 288,00i

DENUMIREA OBIECTIVULUI C.Dotări independente și alte investiții a. Achiziţii imobile /Achiziţie imobil din str. Odobescu nr. 56 în care funcţionează Grădiniţa cu program prelungit nr. 14 HCL b. Dotări independente Dotari invatamant prescolar ce, Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a Audit energetic++Expertiza locala corp vechi+DALI+SF+PT+AC Extindere Gradinita PP33 ET+DALI+PT+DTACHDDE+CS+AC Reparatii capitale cladiri si inprejmuire pe amplasamentul situat in Timisoara str.Crisan (Gradinita Carla Peltz) Expertizare si reconstituire Carte Tehnica la imobilele apartinand unitatilor de invatamnt prescolar ( Gradinite: PP nr. 22, PP nr. 27, PP nr. 48, PP nr.53) Timisoara 65.02.04 Învăţământ secundar TOTAL 2018 20,00 215,57 21,90 19.864,86 65.02.04.01 Învăţământ secundar inferior A. Lucrari in continuare Reabilitare Sala Sport Sc. Gen. 18 HCL, 12/2015 B. Lucrari noi Extindere şcoală cu regim P+2E Şcoala Gimnaziată nr. 16 , str.Bucureşti nr. 11 HCL13/2015, HCL 499/2017 Realizare mansarda la corpurile existente in regim P+LE si P+2E - etapa I Sc.Gimnaziala ( Generala). 25, Timisoara, str, Cosminului 42 HCL 110/2015, HCL 402/2015 HCL 498/2017 1.092,63 1,092,63 1.584,16 416,00 BUGET STAT 0,00 0,00 9,00 0,00 0,00 Reabilitare acoperiş tip şarpantă (corp C2) la Şcoala Gimnazială nr.19, Bv, Cetăţii nr.24 Timişoara HCL 215/2015 336,16 0.00 Construire sala sport la Scoala Generala nr. 25 HCL 115/2015 50.00 0.00 1.145,00 35,00 SURSE PROPRII (ale inst. subordonat 0,00 0,00 0,00 BUGET LOCAL 213,57 4.654,85 1.092,63 1.092,63 1.584,16 Credit de angajament 0,00 32.400,85 1.000,00 7.089,84 Page 3

DENUMIREA OBIECTIVULUI Reabilitare termica prin montare termosistem pe fatada Scolii Generale nr. 25, str. Cosminului, nr. 42 HCL 109/2015 Reabilitare termica prin montare termosistem pe fatada Scolii Generale nr. 24, str. Brandusei nr. 7 HCL 108/2015 Reabilitare termica prin montare termosistem pe fatada Scolii Generale nr.2, str. Mures, nr. 8 HCL 112/2015 Modernizare terase circulabile existente, montare termosistem la fatade si extindere scoala generala corp A,B si C, cu doua corpuri D si E in regim D+ P+2E Scoala Gimnaziala nr. 30, str. Astrilor nr. 13 HCL401/2015, HCL302/2017, HCL 316/2018 C. Dotări independente şi alte investiţii a. Achiziţii imobile Achiziţie teren în suprafață de 427 mp, situat în str.Gorniştilor nr.6, în vederea. asigurării aceesului în incinta Școli gimnazială nr. 27 a maşinilor de pompieri şi a unor utilaje pentru executarea lucrărilor de construcţii b. Dotări independente 492,66 0,00 325,65 0.00 Achizitie containere modulare cu destinaţia de spații de învăţământ pentru 6 sali de clasă la Şcoala Gimnazială nr.30, str.Aştrilor ,nr.13, Timişoara" c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente SF+PT Construire corp P+E la Scoala Gimnaziala nr.13” din Timişoara „str, Muzicescu, nr. 14 DALI+.T, Extindere corp cladire C1 Scoala Generala nr.7, str.LI de la Brad , nr.2, Timisoara 1.978,06 0,00 0,00 SURSE PROPRII (ale inst. subordonat |___ 00| 040 Page 4 0,00 0,00 Credit de angajament 1.159,75 0,00 1.652,41 0.00 1.652,41 0,00 82,00 132,80 492,66 0,00 325,65 54,60

SURSE PROPRII Credit de DENUMIREA OBIECTIVULUI (ale inst. angajament subordonat e) Expertizare si reconstituire Carte Tehnica la imobilele apartinand unitatilor de invatamant secundar inferior ( Scoala Gimnaziala nr.2, Scoala generala nr. 12 „Școala Gimnaziala nr.21, Scoala gimnaziala nr. 24, Scoala generala nr, 27, ) Municipiul Timisoara SF+DALI construire cladire pentru relocare Centrala termica si modificare instalatii aferente la Scoala Gimnaziala nr. 20, Str. Martir Radu Constantin nr.23 Expertiza + DALI reabilitare acoperis la Scoala generala nr. 19, str. Avran fancu nr, 5, Timisoara SF+PT realizare 6 Sali clasa in spatii modulare de invatamant, inclusiv utilitati, pe amplasamentul Şcolii Generale nr. 7 SF+PT realizare 12 Sali clasa in spatii modulare de invatamant , inclusiv utilitati, pe amplasamentul Şcolii Generale nr. 19, Bv Cetatii pr. 24 0,00 Reabilitare constructii si instalatii la corp cladie atelier Colegiul Tehnic Regele Ferdinand str.Renasrerii nr.24/A HCL 301/2015 316,56 0,00 0,00 316,56 237270) 114500) 000| 122770) 72500.87 Reabilitare corp cladire scoala D+P+2E din Timisoara, str. Regele Carol nr.1 colt cu str. Dragalina nr.8 (înlocuire acoperiş nou) la Lic. De Arte Plastice Timişoara" cf. HG 673/2017) HCL 1.145,00 1.145,00 6.181,47 Mansardare scoala P.+LE. pentru amenajarea 4 sali de clasa, rezultind P.+1E.+M.la Liceul Vlad Tepes” din Timişoara, str. Surorile Martir Caceu(fosta Negoiu), nr. 47 HCL 400/2015, HCL 243/2017 1.000,00 0,00 000| 1.000,00 915,00 Page 5 00 X 3 0 65.02.04.02 Învățământ secundar superior 15.210,01 1.145,00 14.030,01 73.029.87

DENUMIREA OBIECTIVULUI SURSE PROPRII (ale inst. subordonat e) Credit de angajament Construire corp 2 al Liceului Teoretic Nikolaus Lenau pentru Școala Gimnazială Nikolaus Lenau, Timişoara, str.Popa Şapcă, nr.5 HCL 398/2015 Extindere corp cladire scoala cu corp S(teh) +P+3E Colegiul Tehnic Regele Ferdinand, str. Renasterii ar.24/A HCK 237/2014 Reabilitare Corp A Lic. W. Shakespeare- acoperis si instalatii corp L. Caragiale, nr.6 HCL 299/2015 C. Dotări independente şi alte investiţii a. Achiziţii imobile Achizitie imobile in care functioneaza Colegiul [National Banatean si Liceul Teoretic D. Obradovici , Bv. 16 decembrie 1989 nr.26 HCL 205/2016 12.520,73 9.100,81 9.020,81 0,00 | 0.00) |.) 35,00 Achizitie imobil in care functioneaza cantina si spalatoria Colegiului Tehnic de Vest, Bv. 16 Decembrie 1989 nr.30 HCL b. Dotări independente c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii DALI+PT “Extindere, etajare, modificari interioare si exterioare la cladirea D+P existenta a fostei gradinite PP14 in Cladire P+1E, bazin de innot si sala de sport.” din Timisoara, Bulevardul 16 Decembrie 1989 Documentatie tehnica pentru conformare in vederea obtinerii autorizatiei de securitate la incendiu la Liceul teoretic Nikolaus Lenau, Timisoara Documentatie tehnica pentru conformare in vederea obtinerii autorizatiei de securitate la incendiu la Colegiul National C.D.Loga 62.104,35 7,70 120,00 300,05 12.485,75 529,00 |___o00|___10081 2.436,89 0,00 35,00 2.401,89 2.436,89 0,00 35,00 2.401,89 Page 6 983,05 529,00 41,18 25,00 25,00

DENUMIREA OBIECTIVULUI Documentatie tehnica pentru conformare in vederea obtinerii avizului de securitate la incendiu la Corp A Lic, W. Shakespeare corp L L. Caragiale, nr.6 DA.LI +PT.Reabilitare fatada si sarpanta (toate fatadele) Colegiul L.C.Bratianu , P-ţa Huniade nr2 SF+ PT realizare 12 Sali clasa in spatii modulare de invatamantnt, iclusiv utilitati, la Liceul Teoretic "Grigore Moisil" -amplasament Gheorghe Doja nr. 27-29 SF+PT Constructii modulare pentru 6 Sali de clasa, inclusiv utilitati la Liceul Waldorf DALI+P.T Reabilitare termica cladire internat Liceul Teoretic Bela Bartok Actualizare „D.ALI+P.,T, "Reabilitare constructii, instalatii si utilitati clădire Scoala Grup Școlar "Emanuil Ungureanu" Piata Huniade nr.3, Timisoara, judet Timis DALI Creşterea eficienței energetice prin reabilitare termica constructii si instalatii la Colegiul Tehnic "HENRI COANDĂ! str. Brediceanu nr.37 DALI Creşterea eficienţei energetice prin reabilitare termica constructii si instalatii Liceul Tehnologic de Industrie Alimentara ET+DALI+PT Reabilitare corp cladire scoala D+P+2E (înlocuire acoperiș nou) din Timisoara, str. Regele Carol nr. [| colt cu str. Dragalina nr.8 Expertizare DALI reabilitare acoperis la Liceul Teoretic J.L.Calderon (corp fosta Scoala Generala nr. 28) str.C. Salceanu, 11” Timisoara Expertiza corp sala sport si biblioteca” Liceul Teoretic Grigore Moisil, P-ta Balcescu, nr, 2-3, Timisoara Page 7 SURSE PROPRII (ale inst. subordonat e) Credit de angajament

SURSE PROPRII Credit de TOTAL BUGET BUGET DENUMIREA OBIECTIVULUI 2018 STAT (ale inst. LOCAL angajament subordonat e) | Jimi 2 | 3 | 4 | 5) 203,80 BR 0,00 „Expertizare + AE + DALI + PT Reabilitare corp cladire internat apartinand Liceu Henri Coanda”, din Timisoara, str. Brediceanu nr. 35-39 Expertizare si reconstituire Carte Tehnica la imobilele apartinand unitatilor de invatamant superior: (Liceul Tehnologic Transporturi Auto,Colegiul Tehnic "Electrotimis", Liceul Teoretic "W. SHAKESPEARE", Colegiul Economic "F. $. NITTI"), Timişoara 13,30 0,00 Capitolul 66.02 Sănătate 57.93426| 5.045,00 525,88| __52.363,38 66.02.06 Spitale 57.93426| 5.045,00 52.363,38 A. Lucrări în continuare Statie de epurare ape uzate, reţele de canalizare de incinta şi lucrări rutiere de incinta la Spitalului de Boli Infectioase si Pneumoftiziologie "Victor Babes"HCL 303/25.06.2015 23.144,59 5.000,00 18.144,59 4.893,78 4.893,78 Modernizare staţie de abur la Spitalul de infectioase si pneumottizologie V Babeş, str.Ghe.Adam, nr.13 HCL 302/2015 Reabilitare imobil Clinica ORL + Lift, la Spitalul Clinic Municipal de Urgenta, B-dul Revolutiei nr.6 Timisoara HCL 452/30.10.2015 1.006,17 1.006,17 Construire si montare lift persoane imobil Clinica de Oncologie , Spitalul Clinic Municipal de Urgenta, str. V. Babes nr.22 Timisoara HCL 451/30.10.2015 Extindere Corp B, sectiile chirurgie, prematuri si laborator pneumottiziologie si reabilitare cladire existenta la Spitalul "Louis Turcanu"din Timisoara „str. L. Nemoianu - Dr.L. Gabor, colţ cu str. Braila HCL 124/2013 B. Lucrări noi 191,39 0,00 17.000,00 5.000,00 | 100,00] 0.00] 12.000,00 0,00 0.00) 2.206,24 Page 8

DENUMIREA OBIECTIVULUI PT +Executie " Extindere SCMUT cu un corp constructie pentru un nou laborator de Radioterapie si acces principal pentru vizitatori si ambulatoriu” HCL 484/20.12.2017 C. Dotări independente şi alte investiţii a„Achizitii imobile Achiziţie imobil situat în Timişoara Bv. Revoluţiei 1989 nr. 12 în care funcţionează Clinica de Cardiologie Ascar din cadrul Spitalului Clinic Municipal de Urgraţă 34,689,67 10,00 b. Dotari independente 32.902,52 | as.00! DOTARI Spitalul Clinic de Urgenta pentru copii 'Louis Turcanu" DOTARI Spitalul Clinic Municipal de Urgenta Timisoara 11.752,03 Dotari Spitalul Clinic Boli Infectioase si Pneumoftiziologie Victor Babes c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii SF Extindere SCMUT cu un corp constructie pentru un nou laborator de radioterapie cu acces principal pentru vizitatori (SCMUT) Studiu de fezabilitate extindere SCMUT - balneofizioterapie Documentatie pentru avizare si autorizare ISU la Spitalul V. Babes (Spital V. Babes) Documentatie pentru evaluarea de risc la securitate fizica la Spitalul V. Babes (Spital V. Babes) SF Realizare Centrul Oncologic de terapie personalizata "dr. Victor Babes" la Spitalul de boli infectioase Victor Babes, Timisoara 9.183,71 11.966,78 1.777,15 Page 9 0,00 SURSE PROPRII (ale inst. subordonat e) 34.118,79 10,00 32.412,81 Credit de angajament 45,00 8.816,91 18,00 11.629,12 11.966,78 45,93 0,00 35,24 0,00 0,00 14,10 0,00 81,17 1.695,98 19,60 0,00 15,00

DENUMIREA OBIECTIVULUI DALI+PT+DTAC „Documentatie pentru avizare si autorizare ISU, Refacere retele exterioare si interioare, redimensionare si relocare rezervor apa pentru compartimentele de incendiu din incinta Spitalului clinic de urgenta L. Turcanu, Timisoara - str. LNemoianu — Dr. L. Gabor, colţ cu str.Brăila” DALI-+PT reparatii capitale corp cantina la Spitalul Clinic de Urgenţe pentru copii "Louis Ţurcanu" din Timişoara Proiect complex de investiţii +PT Extindere si modernizare ansamblu construit existent la Spitalul de Boli Infectioase si Pneumoftiziologie dr. V. Babes Timisoara, etapa ! - Extindere compartiment de recuperare medicala respiratorie D.A.L.L«Creşterea eficienței energetice prin reabilitare construcții și instalații la Spitalul clinic nr.4 V.Babeş Timişoara la corpurile C2-7 din CE - respectiv corpurile Administrativ, Laboratoare,Spital Infecţioase | şi II și Spălătorie, Farmacie, Atelier, Centrală Termică” din Timişoara, str. Ghe. Adam, nr. 13 Studiu topografic de acces aerian pentru Realizare platforma de aterizare elicopter la Spitalul Clinic de Urgenta pentru copii "Louis Turcanu" Timisoara ET+ audit energeticDALI+SF+PT+DDE Refunctionalizare, reabilitare si realizare pasarela circuit septica la corp vechi Spital Louis Turcanu, din Timisoara str, Nemoianu - Dr.Liviu Gabor colt cu str. Braila SF +PT Maternitate SCMU Timisoara si Corp Administrativ Page 10 SURSE PROPRII (ale inst, subordonat e) Credit de angajament

DENUMIREA OBIECTIVULUI „Proiect complex de investiții (inclusiv ET) + PT (inclusiv DDE) + DTAC + anexe- Extindere, reabilitare, modernizare si echiparea ambulatoriului de specialitate al Clinicii de Recuperare, Medicina Fizica si Balneologie Timisoara din cadrul Spitalului Clinic Municipal de Urgenta Timisoara, prin demolare partiala si extindere orizontala si verticala” DALI (inclusiv ET) + P.T.E. (inclusiv DDE) + P.A.C. + anexe — "Reabilitarea, modernizarea, reamenajarea şi dotarea Ambulatoriului Integrat Oftalmologie din cadrul Spitalului Clinic Municipal de Urgență” Proiect mixt de investitii (inclusiv ET) + PTE (inclusiv DDE) + PAC + anexe — “Reabilitarea, extinderea și dotarea infrastructurii /Ambulatoriului O.R.Z. din cadrul Spitalului Refunctionalizarea cladirilor ce apartin Palatului Culturii, Piata Victoriei HCL, 286/2008 Refunctionalizare cladire din functiunea de spital de dermatologie in cladire cu functiunea de spatiu multicultural HCL 403/2013,HCL 201/2016 C. Dotări independente și alte investiţii o o 3 o un Dotări Teatrul German c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii TOTAL 2018 Clinic Municipal de Urgență" Capitolul 67.02 Cultură, recreere şi religie 11.012,45 [anl 67.02.03.04 Instituţii publice de spectacole şi concerte 2.901,93 150,00 2.751,93 26.798,00 0,0 255,62| 0.00) 0.0) 255,62 100.00 100,00 2.546,31 b. Dotări independente | 1.592,06| 1.592,06 413,00 Dotari Teatrul Maghiar 892.05 Dotari Filarmonica 28701 SURSE BUGET fate inst. BUGET IRI STAT "| tocat | RA subordonat 6) 0,00 0,00 150,00 10.862,45 40.493,10 255,62 500,00 24,114,00 413,00 150,00 137 il 00| 954,25 2.184,00 150,00 1.442,06 a af 2306] a | Page 11

DENUMIREA OBIECTIVULUI DALI+PT Reabilitare termica si reamenajare partiala nivel parter corpuri Al, A2 si B ale Palatului Culturii DALI+PT Consolidare, conservare si refunctionalizare - Sala de spectacol Sinagoga Fabric, Timisoara DALI +PT Refunctionalizarea fostelor ateliere scoala ale Colegiului Tehnic LC Bratianu (fost MIU), cu spatii de creatie pentru Teatrul German de Stat Timisoara Revizuire/actualizare DALI + PT Refunctionalizare cladire din functiunea de Spital de Dermatologie in cladire cu functiunea de Spatiu Multicultural DALI+PT Conservare si punere in siguranta a balconului de la ctajul 1, str. Alba Iulia-Palatul Culturii-Teatrul Maghiar DALI+PT Reabilitare Scena de spectacole din Parcul Rozelor: structura metalica, prelata PVC, turnuri laterale, podea scena,anexe cabine,alte amenajari in perimetrul scenei DALI+PT Reabilitare si refunctionalizare imobil Filarmonica Banatul , str. CD Loga nr.2, Timisoara (etapa l:consolidari structura de rezistenta,acoperis, constructii-instalatii exterioare-interioare; etapa 2:refunctionalizari spatii, lucrari de modelare a salii cf unui studiu acustic,marirea scenei, refunctionalizare acceselor si evacuarilor,circulatiei verticale) Expertiza / Autorizare de securitate la incendiu pentru cladirile ce apartin Palatului Culturii, Piata Victoriei SURSE TOTAL BUGET PROPRII BUGET 2018 sraT | (e inst | LOCAL subordonat Credit de angajament 160,08 50,00 Consultanta / DALI+PT Refunctionalizare imobil pentru Centru Cultural”Turnul de apa” Iosefin, str. Gh.Baritiu DALI+PT Reabilitare imobil Cinematograful Timis, Piata Victoriei, nr.7( fost Bulev.30 Decembrie,nr.7) Timisoara Page 12

DENUMIREA OBIECTIVULUI DALI+PT Reabilitare imobil Cinematograful Arta(sala spectacole si gradina de vara), str. Iancu Vacarescu, nr.18, Timisoara DALIT+PT Reabilitare imobil Cinematograful Studio, str. Nicolaus Lenau „nr.2, Timisoara DALI+PT Reabilitare imobil Cinematograful Dacia, str. Burebista ,nr.7, Timisoara DALT+PT Reabilitare imobil Cinematograful Victoria, str, C.Porumbescu nr.2, P-ta N.Balcescu Timisoara DALI+PT Reabilitare imobil Cinematograful Fratelia, str, Izlaz nr.40,Timisoara DALI+PT Reabilitare imobil Cinematograful Freidorf, str. N.Andreescu, nr.97, Timisoara TOTAL 2018 10,00 148,00 Consultanta/ SF+PT "Centrul Arta Tehnologie Experiment" DALI +PT Reabilitare constructii si instalatii la Galeria Helios, P-ta Victoriei nr.6 10,00 15,00 SURSE PROPRII (ale inst. subordonat BUGET STAT 0,00 0,00 Credit de BUGET ; angajament LOCAL 67.02.03.30 Alte servicii culturale C. Dotări independente şi alte investiții b. Dotari Realizare replica din bronz " Bust E. Ungureanu" si amplasarea lui pe soclul din Piata Huniade nr.3 Timisoara 67.02.05.01 Sport A. Lucrări în continuare 50,00 50,00 0,00 50,00 1.172,73 50,00 0,00 0,00 0,00 noa 1.172,73 2.957, 50,00 0,00 12 950,00 Sala Polivalenta Universitatea Politehnica 2500 locuri, str.Dr.Podeanu,nr.4 cofinantare UPT HCL nr.134/14.03.2013 HCL nr.196/04.04.2013; HCL nr.344/2015 50,00 0,00 0,00 50,00 C. Dotări independente şi alte investitii c. Studii şi proiecte 27| 883,75| Page 13 0,00 0,00 0,00 0,00 1.122,73 883,75 2-007,12 2.007,12

DENUMIREA OBIECTIVULUI SF+PT Complex sportiv zona Lipovei (bazin de înot acoperit , bazin in aer liber, teren de tenis, teren multifunctional,alte amenajariexterioare) str. Verde, Silistra-zona Lipovei SF+ PT Zona sportiva si de agrement Calea Buziasului:bazin de înot acoperit , bazin in aer liber, teren rugby/fotbal, tribune , alte amenajari exterioare, str. N.D. Cocea, str. Legumiculturii, jstr. Recoltei SF+PT Zona sportiva si de agrement Calea Sagului (bazin de înot acoperit , bazin in aer liber, teren de tenis,alte amenajari exterioare), str. P.Constantinescu, Alee Dedeman SF+PT Baza sportiva de antrenament Zona Stadion - str. Cerna SF+PT+DDE Construirea unui teren de sport multifuncțional în zona Freidorf Documentatii tehnice constituire Carte Tehnica la Sala Sporturilor "Constantin Jude” (Olimpia),Aleea FC Ripensia nr. 11 Expertiza +PT Autorizare siguranta la incendii la Sala Sporturilor"Constantin Jude"(Olimpia) , Aleea FC Ripensia nr.1 SF/ DALI+PT Reabilitare Complex sportiv Bega( centrala termica,statia de filtrare si tratare a apei la bazinul de inot, extindere corp cladire existenta cu anexa vestiare), str. Intrarea Zanelor nr.2 SF+PT Construire terenuri de sport multifunctionale de minifotbal / baschet/handbal -transa 1, 4 terenuri DALI+PT Reabilitare si refunctionalizare baza sportiva str.Splaiul Tudor Vladimirescu 17a DALI+PT Reabilitare Baza sportiva Adrian Stoicov instalatie iluminat- nocturna, amenajari exterioare), Aleea FC Ripensia Page 14 SURSE PROPRII (ale inst. subordonat 0,00 Credit de angajament

SURSE PROPRII DENUMIREA OBIECTIVULUI TOTAL BUGET (ale inst. 2018 STAT subordonat e) DALT+PT Reabilitare Baza sportiva rugby (terenuri gazon iarba,sistem irigare, tribuna, anexe), str.Pictor Aman, nr. 11 Ripensia SF+PT Sala Polivalenta 16000 locuri, Timisoara SF Aquapark - Ovidiu Balea, Calea Torontalului, Padurea Bistra sau alta locatie. b. Dotări independente Dotari Sala Sporturilor Constantin Jude - suprafata sintetica de joc 17,30 0,00 Dotari Sala Sporturilor Constantin Jude (Olimpia) 52,87 on Dotari pentru Baza Sportiva Adrian Stoicov 11301 0.00 Dotari Complex Sportiv Bega P 55,80 0, 67.02.05.03 Întreţinere grădini parcuri zone verzi, baze sportive şi de agrement 0,00 0,00 6.848,41 Reconstrucţia ecologica a bălții de pe strada Lămâiţei HCL 260/29.06.2010 o Modernizarea Parcului Scudier ( Central) HCL 291/2015 5.168,29 0 0 Modernizarea Parcului Alpinet HCL 464/2010 746,34 o) a) Amenajare pista skateboard in Parcul Central din Municipiul Timisoara HCL 404/2014, HCL 317/2018 207,99 Modernizarea Parcului Cetăţii (Civic) HCL 78/2016 200,00 C. Dotări independente şi alte investiţii 519,29 | oa0 b. Dotări independente 16,65 00 Dotari pentru Gradina Zoologică 16,65 Page 15 00 , 00 0,00 2 , „00 , „00 Ă „00 0 0 0 amo vol e BUGET LOCAL Credit de angajament 113,01 0.00 0,00 6.848,41 10.737,98 000| 000| 1.000,00 6,50 0,00 5.168,29 1.000,00 0,00 2.239,98 7.498,00 519,29 0,00 16,65 0,00 16,65 0,00

DENUMIREA OBIECTIVULUI c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii SF+PT +CS+DE+DTAC Amenajare loc de joaca si zona verde adiacenta str. Paul Constantinescu DALI+PT+CS+DE+DTAC Modernizarea Scuarului Piata Crucii DALI +PT Modernizare Parcul Scudier (Central) DALI +PT+CS+DE+DTAC Modernizare Parcul Cetăţii (Civic) DALI+PT+CS+DE+DTAC Modernizarea Parcului Copiilor Ion Creanga SF+PT Reamenajare Scuar Piata Alexandru Mocioni DALI+PT "Reabilitare Ceas Floral" Studiu de oportunitate privind modalitatea de atribuire a serviciului de întreţinere și amenajare a spaţiilor verzi, a sistemelor de irigare, a tăierilor de corecție, defrişărilor, elagărilor, a întreţinerii locurilor de joacă şi canisitelor din municipiul Timişoara, Studiul de piaţă, Caiet de Sarcini, Contract şi Regulament.” SF "Amenajare spaţii verzi cu piste de biciclete şi alei de promenadă pe coridorul natural situat între Pădurea Verde şi Bazinul din incinta Azur de-a lungul canalelor de desecare”. SF "Transformarea zonei degradate din Pădurea Verde (partea vis-â-vis de Institutul de Boli Cardiovasculare Timişoara) în Pădure — Parc” şi loc de recreere prin amenajarea accesului pietonal şi velo nemotorizat şi realizarea unui traseu ecologic, monitorizarea, protecţia şi conservarea biodiversității Page 16 SURSE PROPRII (ale inst. subordonat Credit de angajament

TOTAL BUGET DENUMIREA OBIECTIVULUI 2018 STAT Studiu - "Amenajament Silvic" 67.02.06 Servicii religioase C, Dotări independente şi alte investiţii c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii DALI+PT Reabililitare instalatie termica interioara si realizare punct termic la imobilul Biserica Millennium Piata Romanilor nr.2, Timisoara 9,63 0,00 EXPERTIZA TEHNICA cu solutii de SURSE PROPRII (ale inst. subordonat consolidare pentru imobil Biserica Millennium „Piata Romanilor nr.2, Timisoara Capitolul 68.02 Asigurări şi Asist Socială apitolul igurări şi Asistenţa Socială 210433 68.02.04 Asistenta acordata persoanelor in C. Dotări independente și alte investiţii c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii SF+ PT Camin pentru Persoane Vârstnice Timisoara”, 68.02.05 Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati 68.02.05.02 Asistenta sociala in caz de invaliditati 57,53 57,53 0,00 C. Dotări independente şi alte investiţii 5753 7 Dotări independente 57,53 0,00 Dotări Serviciul pentru Protectia Persoanelor cu Handicap 57,53 68.02. 11 Creşe 623.82 IT x C. Dotări independente şi alte investiții 623.82 3 b. Dotări independente 36,00 Page 17 0 0,00 0,00 0,00 0,00 57,53 0,00 57,53 0,00 36,00 BUGET LOCAL 29,75 0 50,00 0 57,53 Credit de angajament 00 00 0,00 2.104,33 0,00 vârstă 50,00 0,00 0,00 50,00 0,00 00

SURSE PROPRII Credit de TOTAL BUGET BUGET DENUMIREA OBIECTIVULUI 2018 STAT (ale inst. LOCAL angajament subordonat ce, Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investiții SF+PT (incusiv verificare) Constructie clădire cu destinaţia creşă, str. Cocea 0,00 0,00 145,91 0,00 SF+PT(incusiv verificare) Constructie clădire cu destinația creşă, Zona de Nord 145,91 0,00 145,91 0,00 116,00 0,00 0,00 MI DALI+PT reabilitare şi extindere pe verticală P+IE şi refuncţionalizare în creşă a imobilului din str.Brediceanu nr.37A 100,00 0,00 0,00 100,00 Documentatie pentru avizare si autorizare ISU si sisteme antiincendiu la creşe 10,00 Sistem de supraveghere video pentru creşe 70.00 68.02.15 Prevenire excluderii sociale 1.372,98 68.02.15.01 Ajutor social 1.223,58 0,00 C. Dotări independente şi alte investiţii 1.223,58 0.00 b. Dotări independente 545,33 Dotări Direcţia de Asistenţă Socială Comunitară 545,33 c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii SF + PT,Construcţia si echiparea infrastructurii pentru educatie timpurie anteprescolară în Municipiul Timisoara — Calea Bogdăneștilor” —_1 = Co Cc 678,25 Spor de putere- redimensionare retea electrica (DASTM) SF+PT(incusiv verificare) "Urbanizarea Cartierului Kuncz prin regenerarea fizică, economică şi sociala" SF+PT(incusiv verificare) Regenerare fizică, economică şi socială a zonei urbane marginalizate din cartierul Ronaţ Timişoara" 0,00 234,00 0,00 Page 18

cartierul Freidorf Timşoara Dotari Centrul Social de Urgenta pentru Capitolul 70.02 Locuinte , servicii si dezvoltare publica Reabilitare cladiri istorice In Municipiul Timisoara HCL 74/2016 33 HCL 145 /31.10.2016 B. Lucrări noi C., Dotări independente şi alte investiţii proiectelor si a altor studii aferente istorice in caz de seism DENUMIREA OBIECTIVULUI SF+PT Regenerare fizica, economica si sociala a zonei urbane marginalizate str, Polonă din Persoanele fara Adapost cu Cantina Sociala 70.02.03 Locuinţe 2.280,53 0,00 0,00 70.02.03.01 Dezvoltarea sistemului de locuinţe A.Eucrări în continuare Reabilitare termica imobil Calea Sagului nr.31- |Reabilitare clădiri istorice - proprietate pr prin Programul de sprijin financiar al Consiliului Local Timişoara, aprobat prin HCL 158/.2016 a)Achizitii imobile 100,00 Achizitie imobile/Exercitare drept de preemtiune HCL 100,00 c, Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a DALI+PT reabilitare imobil Str. Pavlov nr.19 70,00 Studiu privind evaluarea vulnerabilitatii cladirilor! SURSE TOTAL BUGET ale inst, 2018 STAT MU subordonat e) 205,85 0,00 0,00 0 5.166,65 2.280,53 1.127,64 ivată 1.052,89 0,00 9,00 352,89 Page 19 149,40 BUGET LOCAL 205,85 149,40 2.280,53 1.052,89 Credit de angajament 0,00 68.02.15.02 Cantine de ajutor social 149,40 0,00 0,00 149,40 0,00 C Dotări independente şi alte investiții 149,40 0,00 0,00 149,40 0,00 Dotări independente 149,40 0,00 0,00 | 0,00 0,00 „19 00 0.00 0,00 5.166,65 37.586, 2.280,53 12.500,00 1.127,64 1.800,00 3.500,00 100,00 1.900,00 0,00 100,00 1.900,00 0,00 952,89 1.600,00

DENUMIREA OBIECTIVULUI Studiu privind stabilirea cadrului de masurare si analiza a unor parametrii/indicatori de calitate ai mediului urban la nivel de microzone pentru municipiul Timisoara ET+DALI+PT +AUDIT +Consultanta pentru reabilitare termica blocuri de locuinte din Municipiul Timisoara POR 2014-2020 70.02.05 Alimentări cu apă și amenajări hidrotehnice 70.02.05.01 Alimentări cu apă A. Lucrări în continuare Alimentare cu apa industriala prin foraje publice HCL 130/18.10.2016 B. Lucrări noi PT+ Fantana ornamentala DACIA HCL 411/31.10.17 Executie podet canal desecare CCP263 str, D Dinicu HCL 43721.11.17 Executie podet canal desecare CCP263 str, Neajlov HCL 438/21.11.17 Executie podet canal desecare CCP263 str. N. Stoica de Hateg HCL 436/21,11.17 PT+ Fantana Ornamentala cu Pesti HCL 192/2018 PT+Executie Fantana Ornamentala Muzicala in municipiul Timisoara HCE C. Dotări independente şi alte investiții c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii SF Fantana ornamentala muzicala in Municipiul Timisoara SF+PT+DDE — Construire 3 fântâni apă potabilă str. Munteniei (colt cu str. M. Cernaianu), str. Cerna (Stadion, Negoiu, V. Parvan) , str Răscoala 1907 (colt cu str. Romaniei) 1.398,65 1.398,65 5,00 SURSE PROPRII (ale inst. subordonat e) 1.398,65 1.398,65 753,65 753,65 425,00 Credit de angajament 1.600.00 20.270,00 20.270,00 aa 500,00 18.290,00 2 70,00 70,00 Page 20

DENUMIREA OBIECTIVULUI SF +PT Executie de fantani publice forate in Mun. Timisoara DALI - Fantana Ornamentala cu Pesti SF Executie Fantana Ornamentala P-ta Balcescu SF- Fantana Ornamentala Piata Iuliu Maniu SF- Fantana Ornamentala Praktiker SF+PT Executie podet canal desecare Behela - str.Aleea Ghirodei SF+PT Executie podet canal desecare CCP263 str. D. Dinicu SF+PT Executie podet canal desecare CCP 263 str. Neajlov SF+PT Executie podet canal desecare CCP 263 str. N. Stoica de Hateg 70.02.06. Iluminat public și electrificări TOTAL 2018 BUGET STAT SURSE PROPRII (ale inst, subordonat e) BUGET LOCAL Credit de angajament 12,00 0,00 0,00 12,00 0,00 SF- Fantana Ornamentala Galeria 1 8,00 0,00 0,00 8,00 0,00 SF- Fantana Ornamentala Calea Lipovei 8,00 0,00 0,00 8,00 0,00 SF- Fantana Ornamentala Selgros 8,00 0,00 0,00 8,00 0,00 345,87 0,00 0.00 345,87 4.016,19 B. Lucrări noi 71,64 0,00 0.00 71,64 4.016,19 PT + Executie lucrari extindere iluminat public în Parcul Botanic HCL PT + Bxecutie lucrari extindere iluminat public în parcare str, Siemens - Calea Buziaşului HCL C. Dotări independente şi alte investiţii Studii și proiecte 3.790,93 Studiu de fezabilitate privind extinderea ilumintului public în Parcul Botanic SF - Extindere iluminat public în parcare str. Siemens-Calea Buziaşului 833 0,00 0,00 Mn TIT 1 5.49 0,00[, 5,49 Page 21

SURSE PROPRII (ale inst. subordonat Credit de angajament DENUMIREA OBIECTIVULUI SF - Extindere iluminat public str. Martir C-tin Vâlceanu SF- Extindere iluminat public str. Drubeta nr. 97 (parcare în spatele blocului) SF - Extindere iluminat public în sectorul cuprins între str. Constructorilor şi str. Măcin 10,28 0,00 SF - Extindere iluminat public pe str. Grigore Alexandrescu porțiunea cuprinsă între Calea Torontalului şi Aleea Viilor SF - Extinderea iluminatului public pe str.de legătură cuprinsă între Blv.dr.I.Bulbuca până la str. Prof.dr. A Păunescu Podeanu Sf - Modernizare iluminat public Blv. Cetăţii SF - Modernizare iluminat public Blv, Take Ionescu SF - Modernizare iluminat public Blv. Simion Bărnuţiu SF - Modernizare iluminat public blv. Circumvalaţiunii 67,65 0,00 SF - Reîntregiri rețele de iluminat public în zona de nord a municipiului Timişoara SF - Reîntregiri rețele de iluminat public în zona de sud a municipiului Timişoara 5,22 0,00 0,00 5,22 0,00 70.02.50 Alte servicii în domeniile locuinţelor, serviciilor şi dezvoltării comunale B. Lucrări noi 1.141,60 64,00 1.141,60 PT+Executie TOTEMURI de semnalizare a monumentelor istorice (monumente, ansambluri,situri, conform LMI 422/2010) HCL 64,00 0,00 0,00 64,00 0,00 C.Dotări independente şi alte investiții 1.077,60 0.00 0.00 3 1.077,60 Page 22

DENUMIREA OBIECTIVULUI c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii Elaborare studii de urbanism (PUZ,PUD) Revizuire Planuri de acţiune pentru prevenirea şi reducerea zgomotului ambiant |Realizare PUZ în vederea construirii de locuințe de către ANL pe terenul situat în Calea Aradului colț cu Grigore Alexandrescu Plan Urbanistic General - municipiul Timisoara (PUG) + documentatii pentru elaborare si avizare ET+DALI+PT+DTAC Reabilitare Ateliere Bv, Take Ionescu 56-58 Capitolul 74.02 Protecţia mediului 74.02.03 Reducerea si controlul poluarii c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii Studiu de fezabilitate si documentatie de atribuire pentru obiectivul de investitii Realizarea unei statii de compostare pentru deseuri vegetale din gradini, parcuri si piete, care sa deserveasca zona 1 Timisoara de colectare a deseurilor din Judetul Timis 2,52 Sudiul privind Planul de calitate a aerului pentru aglomerarea Timişoara 2,52 2 2 Capitolul 81.02 Combustibili si energie 17.348,91 TOTAL | BUGET fate inst. BUGET Credit de 2018 STAT | | | PI subordonat 1.077,60 100,00 Actualizare harta strategica de zgomot 81,00 0,00 0,00 81,00 0,00 65,45 50,00 2,52 C. Dotări independente şi alte investiţii 2,52 0,00 | a) 252 142,07 SURSE e) 1.077,60 0,00 0,00 100,00 150,00 0,00 “. 50,00 150,00 | oo0 202,52 142,07 14207 0,00 74.02.05 Salubritate şi gestiunea deşeurilor 200.00 0,00 0,00 C. Dotări independente şi alte investiţii 200.00 200,00 Studii şi proiecte 200,00 | oa] 200,00 Page 23 2 2 0,00 142,07 142,07 0,00 2.032,20 200,00 0,00 0,00 > 200,00 0,00 17.348,91

SURSE PROPRII DENUMIREA OBIECTIVULUI (ale inst. subordonat 81.02.06 Energie termică 17.348,91 A. Lucrări în continuare Retehnologizarea centralelor termice de cartier prin instalarea unor unitati de cogenerare cu motoare termice- CT Dunarea HCL 556/2006 HCL 92/2017 B. Lucrări noi 2.815,04 PT+ Executie lucrari privind maximizarea puterii termice livrate din CET Sud, în reţeaua de transport , prin funcţionarea interconectată cu CET Centru HCL 263/2016 2.143,00 PT+ xecutie lucrari privind Eficientizarea producerii de energie termică la CET Freidorf prin folosirea resurselor regenerabile HCL 91/2017 C. Dotări independente şi alte investiţii 14.103,87 17.348,91 2,815,04 2.143,00 14.103,87 Credit de angajament 2.000,00 Studii şi proiecte Consultanta intocmire Program de imbunatatire a eficientei energetice in municipiul Timisoara Consultanţă privind revizuirea/actualizarea cererii de finantare si a documentaţiilor de atribuire a contractelor de achizitie publica aferente proiectului — Retehnologizarea sistemului centralizat de termoficare în Municipiul Timişoara — etapa II-a. e. Alte cheltuieli asimilate investitiilor 13.894,00 ol osol 0,00 13.894,00 0,00 Majorare capital social SC Colterm SA HCL 202/2016 13.894,00 13.894,00 0,00 Capitolul 84.02 Transporturi 85.779,72 e — ee 84.02.03 Transport rutier 85.779,72 ITI 84.02.03.02 Transportul în comun 48.978,36 IE TNT! 48.978,36 973.592,07 160.00) 000) Proiect C4 Reabilitarea liniilor de tramvai şi modernizarea tramelor stradale în municipiul Timişoara, traseul 5, C. Bogdanestilor HCL, 186/2016 HCL, 472/2009 Page 24 209,87 | 857797 719,72 85.779,72 160,00 1.278.499,09, 1.278.499,09 392.982,31 145.142,48

474/15.12.2009 Gării, nr. 17 HCL autocar HCL DENUMIREA OBIECTIVULUI TOTAL 2018 BUGET STAT SURSE PROPRII (ale inst. subordonat 6) Cl.Reabilitarea liniilor de tramvai si modernizarea tramelor stradale in Municipiul Timisoara, Traseul 2, Calea Stan Vidrighin /PMUD - HCL 186/10.05.2016 HCL PT+ executie Amenajare centru administrativ, spații întreținere și depozitare, piste pentru "Atelier biciclete RAT Timişoara", situat în str. C3.Reabilitarea liniilor de tramvai si modernizarea tramelor stradale in municipiul Timisoara, Traseul 4, B-dul Cetatii HCL 186/2016, HCL 476/2009 C. Dotări independente și alte investiţii b.Dotări independente Maşini, echipamente si mijloace de transport Reabilitare tramvaie HCL 328/2015 Achiziţie autobuze de capacitate mică (20 buc.) + Innoirea flotei de tramvaie HCL 475/2018 Modernizare sistem E-tiketing „00 0,00 Achiziție refugii pentru călători 200,00 0,00 0,00 c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii 00 0,00 Studii si proiecte 803,92 0,00 0,00 PT Amenajare Institut de cercetări în sisteme inteligente de transport (IC-ITS) HCL 224/2016 SF+PT MI6b.Amenajarea unei retele regionale de piste de biciclete + 50,00 48.818,36 47.864,44 41.253,34 5.361,10 1.000,00 50,00 803,92 43,52 100,00 Page 25 0,00 0,00 4736444) 00| 0,00 0,00 0,00 0, 0 0,00 0,00 0,00 0,00 Credit de BUGET : angajament LOCAL 167.219,63 580.609,76, 566.998,32 47.864,44 47.864,44 566.998,32 41.253,34 5.361,10 4.020,82 1.000,00 549.077,50 50,00 0,00 200,00 13.900,00 803,92 13.611,44 803,92 13.611,44 100,00 1.000,70

DENUMIREA OBIECTIVULUI SF+PT Ml6a.Amenajarea retelei urbane de piste de biciclete - etapa a II-a SF+PT Cl0.Linie noua de tramvai: Solventul - Gara de Nord SF+PT C9b. Inel IV Vest: conexiunea str.Garii - Bd.Dambovita SF+PT C23a. Inel IV: inchidere estica, doua benzi pe sens, Etapa 1, Str.Macin (UMT) - Calea SF+PT C23b. Inel IV: inchidere estica, doua benzi pe sens, Etapa II, Calea Lugojului - AEM SF+PT SI.Constructia de structuri de parcare in zona centrala - Str.Gh.Dima SF+PT C33a.Reabilitare nod rutier _ |Str.Polona/Str.W.Tell si construirea unui pasaj CF (inclusiv largire la 4 benzi) SPF privind realizarea unui sistem de transport in comun de tip metrou e. Alte cheltuieli asimilate investitiilor Constituire capital social SC Societatea de Transport Public Timisoara SA HCL 271/2017 A. Lucrări în continuare SF+PT SI.Constructia de structuri de parcare in zona centrala - Bd.IL.C Bratianu 20,00 SF+PT Crearea de benzi dedicate transportului public 20,00 0 0,00 20,00 180,00 TOTAL 2018 150,00 100,00 15,00 150,00 150,00 84.02.03.01 Drumuri si poduri 21.584,13 0,00 0,00 18.731,77 Pasaj Jiul HCL 605/2014 5.173,10 0,00 0,00 Pasaj Popa Sapca HCL 604/2014 HCL319/2017 13.558,67 0,00 0,00 00) 0) 235179 Construire Pod peste Bega - str. Jiul HCL 50,00 Reabilitare Podul Eroilor HCL 345/.2015 953,27 Reabilitare Podul Ştefan cel Mare ( General Ion Dragalina) HCL 346/2015 1.298,52 Page 26 BUGET STAT 20,00 0,00 0,00 20,00 180,00 0,00 0,00 20,00 180,00 „00 SURSE PROPRII Credit de (ale inst. angajament subordonat e) | 4 | ss | 105,40 700,00 150.00 1.360,11 100,00 2.416,00 0,00 0,00 100,00 1.074,53 0,00 [asa 100,00 5.890,10 30,00 250,00 13,00 130,00 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150,00 21.584,13 111.432,81 18.731,77 0,00 0,00 0,00 0,00 9,00 5.173,10 0,00 13.558,67 0,00 111.232,81 50,00 12.223,00 953,27 2.800,00 1.298,52 5.200,00

DENUMIREA OBIECTIVULUI C9a. Inelul IV Vest: pasaj inferior Solventul HCL 581/2013 C. Dotări independente și alte investiţii c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a |proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii SF+PT Pasarelă Indrăgostiților ( Parcul Copiilor) DALI+PT Reabilitare Podul Mihai Viteazu DALI+PT Reabilitare Podul Iuliu Maniu DALT+PT Pasarelă Str, Gelu- str. Crizantemelor TOTAL 2018 BUGET STAT 50,00 0,00 38,38 2 23,50. DALT+PT Modernizare Podeț peste Bchela - Grădina Zoologică SURSE PROPRII (ale inst. subordonat 500,57 0,00 0,00 SF+PT Construire Pod peste Bega - str. Jiul 107,57 0,00 0,00 SF+PT Pasaj Inferior Solventul 50,00 0.00 0.00 50,00 0 „00 „00 0,00 0, 0,00 0 „00 107,57 0, Alte studii si proiecte A. Lucrări în continuare Lărgire la 4 benzi Calea Martirilor HCL, 4188/2014,HCL 186/2015 |Amenajare str.Edgar Quinet HCL, 261/2009, HCL 200/2014 25,00 0,00 0,00 80,00 0,00 0,00 84.02.03.03 Străzi 15.217,23 0,00 0,00 9.297,03 0,00 5.674,10 0,00 0,00 80,00 200,00 15.217,23 193.474,21 9.297,03 5.670,18 5.674,10 0,00 Credit de angajament BUGET LOCAL 50,00 91.009,81 500,57 200,00 25,00 0,00 667,21 0,00 Amenajare str.Profesor Mircea Neamtu HCl, 262/2009, HCL 199/2014 516,58 0,00 0,00 PT+Executie Sistematizare str. Versului HCL 211/2016 2.189,14 0,00] 0,00 2.189,14 Page 27

PROPRII Credit de DENUMIREA OBIECTIVULUI (ale inst. angajament subordonat | SURSE | | e) | Amenajate Inel IV, sector str. Macin-str. | Constructorilor si racord la str, Demetriade HCL | 578/2013 5.670,18 B. Lucrări noi 3.406,00 3.406,00| _186.754,03 Amenajare strada Gr. Antipa -Margaretelor HCL 2010/2016 1.500,00 1.500,00 Realizarea drumurilor de legatura si a utilitatilor aferente, intre str.Popa Sapca, Calea Aradului si str, Oituz HCL 435/2014 Modernizare str. Gr, Alexandrescu, tronson C.Torontalului - C. Aradului HCL 96/2018 8100.32 Amenajare drum de legatura între Calea. Moşniţei și DC 149 HCL 388/2015 HCL 34/2017 Modernizare si extindere la 4 benzi str. Maresal C-tin Prezan(Lidia) - Venus HCL 318/2018 53.373,00 Modernizarea ștrazilor din piatra cubica din municipiul Timisoara, HCL 389/22.09.2015 13.756.53 PT+Executie utilitati bloc locuinte ANL str. I. Ionescu de la Brad WE etapa I- pt.specialisti in sanatate HCL 384/2017 0,00 Amenajare drum de legatura intre str. Aurel Pop si Calea Torontalutui HCL 600.00 PT+ Execuţie Blv. Sudului HCL 26/2010, HCL 250/2018 40.523,18 Amenajare Inelul II de circulatie, sector cuprins p intre str.A Demetriade si Bv.J.H.Pestalozzi, construire pod rutier si pod pietonal peste | Canalul Bega HCL 100.00 46.819,00 | : SD | i C. Dotări independente şi alte investiţii 2.514,20 e. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii 2.514,20 2.514,20 1.050,00 | | 1 | | DALI+PT Reabilitare Piaţa Victoriei 155.00 0,00 0,00 155,00 300,00 Page 28

DENUMIREA OBIECTIVULUI SF+PT Amenajare strada Gr, Antipa - Margaretelor SF+PT+DE Amenajare drum de legatura intre Calea Mosnitei si DC149 SF+PT Modernizare str. Gr. Alexandrescu, tronson C.Torontalului-C. Aradului SF+PT Modernizarea strazilor din piatra cubica din Mun. Timisoara SF+PT Amenajare legatura intre str. Constructorilor - LI. de la Brad SF+PT Modernizare si extindere la 4 benzi str.Maresal C-tin Prezan (Lidia) - Venus SF+PT Modernizare strazi zona Xenopol, Banul Severinului - Mickiewicz SF+PT Modernizare strazi zona Orastie - Alpinistilor SF+PT Amenajare str. Spatarul Nicolae Milescu SF+PT Viabilizare zona de locuințe Ovidiu Bale SF+PT Amenajare străzi Zona Blaşcovici SF+PT Extindere la 4 benzi str. Pictor Zaicu - Demetriade SF+PT Modernizare Aleea Viilor SF+PT Extindere la 4 benzi str, Lt. Ovidiu Balea SF+PT Amenajare zona Procopiu (str, S.Procopiu, E.Coseriu, T.Tzara, H. Hulubei) Amenajare strada Paul Constantinescu (tronson str.Dreaptatea - str.Banatul) SF+PT Modernizare B-dul C.D.Loga BUGET STAT 0,00 0,00 SURSE PROPRII (ale inst. subordonat BUGET LOCAL Credit de angajament 0,00 0,00 DALI+PT Reabilitare str.Gospodarilor- Apicultorilor - Cehov 0,00 SF+PT Extindere la 4 benzi Calea Buziasului Actualizare SF Modernizare si extindere Bv.Sudului 0,00

DENUMIREA OBIECTIVULUI Amenajare legatura intre strada Podeanu si Bv Pestalozzi. DIRECTOR D a ECONOMICĂ Steliana PR L SEF SERVICIUL |MIP Gabriela Bi S 80,00 Alte studii si proiecte parcări 100,00 100,00 SURSE PROPRII (ale inst. subordonat 0) 3 4 | SI 100,00 Credit de BUGET ; angajament LOCAL 80,00 Alte studii şi proiecte drumuri 200.00 Întocmit, CONSILIER SERVICIUL MIP Luminiţa TOMA Page 30