keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 43/29.07.2016 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 140/ 19.04.2011 - privind aprobarea "Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului"

29.07.2016

Hotararea Consiliului Local 43/29.07.2016
pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 140/ 19.04.2011 - privind aprobarea "Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului"


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC 2016- 015290/18.07.2016 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor şi Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere avizul avizul favorabil al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi de Urbanism nr. 05/09.06.2016;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 138/28.09.2012 privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 140/ 19.04.2011 privind aprobarea "Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului";
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 467/30.10.2015 privind modificarea şi aprobarea Organigramei şi Statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Timişoara;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 140/ 19.04.2011 - privind aprobarea "Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului";
Având în vedere dezbaterea publica din data de 14.07.2016, incheiata cu Minuta cu nr. SC2016-17443/18.07.2016;
Având în vedere prevederile Legii nr. 350/ 2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, actualizată;
Având în vedere prevederile Ordinului nr. 233 din 26 februarie 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 350/ 2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, actualizată;
Ţinând cont de prevederile Ordinului nr. 2701/2010 al ministrului Dezvoltării Regionale şi Turismului pentru aprobarea Metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbansim;
Având în vedere prevederile Ordinului nr. 835/30.05.2014 privind abrogarea art. 4 din Ordinul ministrului Dezvoltării Regionale şi Turismului nr. 2.701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. c) şi alin. (5) lit. c) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă modificarea "Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajarea teritoriului", aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 140/ 19.04.2011, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Comunicare;
- Biroului Sport - Cultură;
- Biroului Şcoli - Spitale;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
SANDU CONSTANTIN ŞTEFAN
Contrasemneaza
SECRETAR SIMONA DRĂGOI

Atasament: Referat.pdf

  R O M Â N I A J U D E Ţ U L T I M I Ş

M U N I C I P I U L T I M I Ş O A R A

D I R E C T I A U R B A N I S M

T i m i ş o a r a , B d . C . D . L o g a n r . 1 , T e l . / F a x + 4 0 2 5 6 4 0 8 3 0 0

e ‐ m a i l : p r i m a r i a @ p r i m a r i a t m . r o , i n t e r n e t : w w w . p r i m a r i a t m . r o

COD FP53‐01, VER. 2 PAGINA 1/2

SC 2016‐ 015290/18.07.2016 Se aprobă, Primar,

Nicolae Robu

REFERAT

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 140/ 19.04.2011 prin care a fost aprobat „Regulamentul local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism

şi amenajare a teritoriului”

Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 140/ 19.04.2011 a fost aprobat „Regulamentul local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului”

Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 138/ 28.09.2012 au fost aduse modificari la „Regulamentul local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului” aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 140/ 19.04.2011.

Modificarile prezentului regulament, se impun datorita aparitie Ordinului nr. 233/26.02.2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul şi de elaborare şi actualizare a documentaţiilor de urbanism prin care se aduc modificari legislative cu privire la:

‐ Etapa de documentare şi elaborare a studiilor de fundamentare; ‐ Actele necesare (parte scrisa si desenata) pentru Informarea si consultarea publicului; ‐ Modul de afisare pe site‐ul oficial al Primariei Municipiului Timisoara; Având în vedere sesizarea Asociatiei Culturala Salvati Patrimoniul Timisoarei, inregistrata cu nr.

SC2016‐016502 din data de 06.07.2016 la Directia Secretariat General, prin care s‐a solicitat dezbatere publica pe marginea prezentului Regulament, proiectul de hotarare pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 140/ 19.04.2011 prin care a fost aprobat „Regulamentul local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului”, Timisoara a fost retras de pe ordinea de zi a sedintei Consiliului Local al Municipiului Timisoara.

Conform Dispozitiei Primarului nr. 92/ 15.01.2007 privind aprobarea Procedurii pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, in data de 14.07.2016 s‐a organizat dezbaterea publica, incheiata cu Minuta cu nr. SC2016‐ 17443/18.07.2016.

Având în vedere prevederile Legii nr. 350/06.06.2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, actualizată;

Având în vedere prevederile Ordinului nr. 2.701/30.12.2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism, care sta la baza emiterii Hotărârea Consiliului Local nr. 140/ 19.04.2011;

Având în vedere prevederile Ordinului nr. 835/30.05.2014 privind abrogarea art. 4 din Ordinul ministrului dezvoltării regionale şi turismului nr. 2.701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism;

  R O M Â N I A J U D E Ţ U L T I M I Ş

M U N I C I P I U L T I M I Ş O A R A

D I R E C T I A U R B A N I S M

T i m i ş o a r a , B d . C . D . L o g a n r . 1 , T e l . / F a x + 4 0 2 5 6 4 0 8 3 0 0

e ‐ m a i l : p r i m a r i a @ p r i m a r i a t m . r o , i n t e r n e t : w w w . p r i m a r i a t m . r o

COD FP53‐01, VER. 2 PAGINA 2/2

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 467/30.10.2015 privind modificarea şi aprobarea Organigramei şi Statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Timişoara;

PROPUNEM:

Emiterea unei Hotarari de Consiliu Local prin care sa se aprobe modificarea „Regulamentului

local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajarea teritoriului”, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 140/ 19.04.2011, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta Hotărâre.

Arhitect‐Şef, Andreea Stănilă

Consilier, Gabriela GHILEZAN

Consilier, Steluţa Ursu

Şef Birou Consultanţă Juridică, Daniel Văcărescu

Atasament: hcl_043_anexa.pdf

  R O M Â N I A   J U D E Ț U L   T I M I Ş

M U N I C I P I U L   T I M I Ş O A R A   D I R E C T I A   U R B A N I S M

   

T i m i ş o a r a ,   B d .   C . D .   L o g a   n r .   1 ,   T e l . / F a x   + 4 0   2 5 6   4 0 8 3 0 0 e ‐ m a i l : p r i m a r i a @ p r i m a r i a t m . r o ,   i n t e r n e t : w w w . p r i m a r i a t m . r o

 

REGULAMENTUL LOCAL DE IMPLICARE A PUBLICULUI ÎN ELABORAREA SAU REVIZUIREA PLANURILOR DE URBANISM     PAGINA 1/21 

 

  REGULAMENTUL LOCAL 

DE IMPLICARE A PUBLICULUI  ÎN ELABORAREA SAU REVIZUIREA   PLANURILOR DE URBANISM ŞI AMENAJARE A TERITORIULUI 

   

  CAPITOLUL 1 

DISPOZIŢII GENERALE   

Prezentul Regulament local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor  de urbanism şi amenajare a teritoriului stabileşte componentele obligatorii ale informării şi consultării  publicului  care  se  aplică  în  cadrul proceselor de  elaborare  sau  revizuire  a  planurilor  de urbanism  şi  de  amenajare a teritoriului, în conformitate cu art. 61 din Legea nr. 350/ 2001 privind amenajarea teritoriului  şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare. 

Informarea  şi  consultarea  publicului  se  va  efectua  în  toate  fazele  proceselor  de  elaborare  sau  actualizare a planurilor de urbanism şi de amenajare a teritoriului şi este parte integrantă a procedurii de  inițiere, elaborare, avizare şi aprobare a documentațiilor de urbanism şi amenajare a teritoriului. 

Regulamentul  local  de  implicare  a  publicului  în  elaborarea  sau  revizuirea  planurilor  de  urbanism  şi amenajare a  teritoriului  se  adresează  tuturor  inițiatorilor,  elaboratorilor  şi  utilizatorilor  planurilor  de  urbanism  (P.U.G.,  P.U.Z.,  P.U.D.),  a  avizatorilor,  precum  şi  tuturor  factorilor  de  decizie  din  domeniu de la nivelul administrației publice locale. 

Documentațiile  de  urbanism  şi  de  amenajare  a  teritoriului  înregistrate  vor  parcurge  etapele  cu  privire  la  informarea  şi  consultarea  publicului  prin  grija  Direcției  Urbanism  în  baza  prezentului  Regulament. Procesul de informare şi consultare a publicului pentru fiecare documentație se va finaliza  cu  Raportul  informării  şi  consultării  publicului,  raport  ce  se  va  supune  atenției  autorităților  administrației publice responsabile cu aprobarea planului, împreună cu documentația completă. 

După  aprobare,  prezentul  Regulament  este  act  de  autoritate  al  administrației  publice  a  municipiului Timişoara, parcurgerea tuturor etapelor fiind obligatorie, şi care conferă documentațiilor de  urbanism legitimitate de aplicare, constituindu‐se astfel temei juridic în vederea realizării programelor de  dezvoltare urbanistică, precum şi a autorizării lucrărilor de construire a obiectivelor de investiții, corelate  cu strategia de dezvoltare.    

1.1. SCOP   

Scopul prezentului Regulament este creşterea calității vieții cetățenilor prin:  ▪  includerea  proceselor  participative  (participarea  cetățenească)  în  configurarea,  planificarea  şi 

implementarea  intervențiilor,  în  corelare  cu  prioritățile  şi  necesitățile  semnalate  de  comunitățile  locale,  bazate pe nevoile, preferințele şi sugestiile comunității; 

▪  stimularea participării  active  a  cetățenilor  în  procesul de  luare  a  deciziilor  administrative  şi  în  procesul de elaborare a actelor normative. 

  R O M Â N I A   J U D E Ț U L   T I M I Ş

M U N I C I P I U L   T I M I Ş O A R A   D I R E C T I A   U R B A N I S M

   

T i m i ş o a r a ,   B d .   C . D .   L o g a   n r .   1 ,   T e l . / F a x   + 4 0   2 5 6   4 0 8 3 0 0 e ‐ m a i l : p r i m a r i a @ p r i m a r i a t m . r o ,   i n t e r n e t : w w w . p r i m a r i a t m . r o

 

REGULAMENTUL LOCAL DE IMPLICARE A PUBLICULUI ÎN ELABORAREA SAU REVIZUIREA PLANURILOR DE URBANISM     PAGINA 2/21 

 

1.2. LEGISLAŢIE    Activitatea de  informare şi  consultare a publicului  în etapa aprobării  fiecărei categorii de plan  în 

parte se face va face cu respectarea şi în conformitate cu:  ▪ Ordinul nr. 2.701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare şi consultare a publicului cu 

privire  la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism, modificat prin  Ordinul nr. 835/2014; 

▪ Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată;  ▪ Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, actualizată;  ▪ Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, actualizată;  ▪ Ordinul nr. 233/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 350/2001 

privind amenajarea teritoriului şi urbanismul şi de elaborare şi actualizare a documentațiilor de urbanism;    ▪ H.G. nr. 1.076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri  şi programe, actualizată;    ▪ Ordinul M.L.P.A.T. nr. 13/N/1999 ‐ „Ghid privind metodologia de elaborare şi conținutul‐cadru al  planului urbanistic general” ‐ indicativ GP038/99;     ▪ Ordinul M.L.P.A.T. nr. 176/N/2000 ‐ „Ghid privind metodologia de elaborare şi conținutul‐cadru al  planului urbanistic zonal” ‐ indicativ GM‐010‐2000;    ▪ Ordinul M.L.P.A.T. nr. 37/N/2000 ‐ „Ghid privind metodologia de elaborare şi conținutul‐cadru al  planului urbanistic de detaliu” ‐ indicativ GM 009‐2000;    ▪ Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată şi actualizată;    ▪ Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, actualizată;    ▪  H.G.  nr.  870/2006  privind  aprobarea  Strategiei  pentru  îmbunătățirea  sistemului  de  elaborare,  coordonare şi planificare a politicilor publice la nivelul administrației publice centrale; 

▪ întreaga legislație specifică şi conexă din domeniul urbanismului şi amenajării teritoriale.   

CAPITOLUL 2  STRUCTURA ŞI PERSOANELE CU ATRIBUŢII ÎN COORDONAREA INFORMĂRII ŞI CONSULTĂRII  PUBLICULUI PENTRU DOCUMENTAŢIILE DE URBANISM ŞI/SAU AMENAJARE A TERITORIULUI 

  Articolul  1.  Responsabilitatea  privind  informarea  şi  consultarea  publicului  pentru  planurile  de 

urbanism  şi  amenajarea  teritoriului  revine,  în  conformitate  cu  atribuțiile  stabilite  prin  prezentul  Regulament: 

▪ Direcției Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;  ▪ Compartimentului  Avizare Conformități P.U.G./P.U.D./P.U.Z.;  ▪ consilierului responsabil de zonă ‐ persoana desemnată cu coordonarea dosarului. 

  Articolul 2. (1) Persoana responsabilă cu informarea şi consultarea publicului este consilierul din 

cadrul  Compartimentului  Avizare  Conformități  P.U.G./P.U.D./P.U.Z.  în  zona  căruia  se  află  documentația  solicitată.  Privitor  la  P.U.G.,  responsabilitatea  informării  şi  consultării  publicului  revine  persoanelor  desemnate  de  către  Arhitectul‐Şef.  Persoana  responsabilă  va  întocmi  Documentul  de  planificare  a  procesului  de  informare  şi  consultare  a  publicului  pentru  fiecare  documentație,  la  intrarea  acesteia  la 

  R O M Â N I A   J U D E Ț U L   T I M I Ş

M U N I C I P I U L   T I M I Ş O A R A   D I R E C T I A   U R B A N I S M

   

T i m i ş o a r a ,   B d .   C . D .   L o g a   n r .   1 ,   T e l . / F a x   + 4 0   2 5 6   4 0 8 3 0 0 e ‐ m a i l : p r i m a r i a @ p r i m a r i a t m . r o ,   i n t e r n e t : w w w . p r i m a r i a t m . r o

 

REGULAMENTUL LOCAL DE IMPLICARE A PUBLICULUI ÎN ELABORAREA SAU REVIZUIREA PLANURILOR DE URBANISM     PAGINA 3/21 

 

Direcția Urbanism, în baza prezentului Regulament.   (2) Persoana responsabilă cu informarea şi consultarea publicului are următoarele atribuții: 

      a) coordonează redactarea Documentului de planificare a procesului de informare şi consultare a  publicului, pe baza prezentului Regulament adoptat şi  în funcție de complexitatea planului de urbanism  sau amenajare a teritoriului;        b)  răspunde  de  redactarea  cerințelor  specifice  care  vor  fi  incluse  în  documentele  de  selectare  şi  desemnare  a  elaboratorului  pentru  documentațiile  de  urbanism  şi  amenajare  a  teritoriului  inițiate  de  autoritățile administrației publice locale;       c) răspunde de redactarea propunerilor de cerințe specifice necesar a fi incluse în avizul prealabil  de  oportunitate  pentru  documentațiile  de  urbanism  inițiate  de  investitori  privați,  persoane  fizice  sau  juridice;      d) gestionează activitățile de  informare şi consultare a publicului pe tot parcursul documentației,  până la aprobare;       e) este persoană de contact din partea administrației publice locale pentru activitățile de informare  şi consultare a publicului în privința proiectului respectiv.   

Articolul  3.  În  funcție  de  complexitatea  documentației  de  urbanism,  persoana  desemnată  ca  responsabilă cu informarea şi consultarea publicului poate fi sprijinită de un grup de lucru permanent, din  care  pot  face  parte  reprezentanți  ai  administrației  publice  locale,  ai  mediului  de  afaceri  şi  ai  societății  civile, precum şi de reprezentanți ai cetățenilor.   

Articolul  4.  Grupul  de  lucru  permanent  va  fi  numit  prin  Dispoziția  Primarului  Municipiului  Timişoara în baza referatului întocmit de Direcția Urbanism.   

Articolul 5. Documentul de planificare a procesului de informare şi consultare a publicului, în baza  căruia  se  desfăşoară  procesul  de  participare  a  publicului  trebuie  să  cuprindă  următoarele  informații  obligatorii:        a) identificarea părților interesate, persoane fizice sau juridice, instituții publice care pot fi afectate  de prevederile propuse prin planul de urbanism sau amenajare a teritoriului;        b) modalitatea prin care vor  fi anunțați cei  interesați şi cei potențial afectați  referitor  la  inițierea  procesului de elaborare a planului de urbanism sau amenajare a teritoriului şi de schimbările propuse;        c) modalitatea prin care li se va oferi ocazia celor afectați sau interesați de a discuta propunerea cu  inițiatorul  şi  cu  proiectantul  şi  de  a‐şi  exprima  rezerve,  a  formula  observații  sau  a  sesiza  probleme  pertinente legate de propunerile din planul de urbanism sau amenajare a teritoriului, înainte de supunerea  spre avizare autorităților competente;        d)  calendarul  propus  de  inițiator  pentru  îndeplinirea  obligațiilor  de  informare  şi  consultare  a  publicului;        e) datele de contact ale reprezentantului proiectantului.   

Articolul 6.  (1) Raportul informării şi consultării publicului,  întocmit de persoana desemnată  cu coordonarea dosarului, va cuprinde următoarele informații: 

a) detalii privind tehnicile şi metodele utilizate de solicitant pentru a informa si consulta publicul: 

  R O M Â N I A   J U D E Ț U L   T I M I Ş

M U N I C I P I U L   T I M I Ş O A R A   D I R E C T I A   U R B A N I S M

   

T i m i ş o a r a ,   B d .   C . D .   L o g a   n r .   1 ,   T e l . / F a x   + 4 0   2 5 6   4 0 8 3 0 0 e ‐ m a i l : p r i m a r i a @ p r i m a r i a t m . r o ,   i n t e r n e t : w w w . p r i m a r i a t m . r o

 

REGULAMENTUL LOCAL DE IMPLICARE A PUBLICULUI ÎN ELABORAREA SAU REVIZUIREA PLANURILOR DE URBANISM     PAGINA 4/21 

 

▪  datele  şi  locurile  tuturor  întâlnirilor  la  care  cetățenii  au  fost  invitați  să  dezbată  propunerea  solicitantului; 

▪  conținutul, datele de  transmitere prin poştă, numărul  trimiterilor poştale,  sau  invitații, buletine  informative, publicații (unde este cazul); 

▪ localizarea rezidenților, proprietarilor şi părților interesate care au primit notificări, sau buletine  informative si alte materiale scrise; 

▪ numărul persoanelor care au participat la procesul de consultare şi informare;  b) rezumatul problemelor, observațiilor, rezervelor exprimate de public pe parcursul procesului de 

informare si consultare:  ▪  modul  în  care  solicitantul  a  rezolvat  sau  intenționează  să  rezolve  observațiile  şi  rezervele 

exprimate de public;  ▪ observațiile şi rezervele pe care inițiatorul planului de urbanism nu poate sau nu este dispus să le 

rezolve, în baza motivației scrise de inițiator şi/sau elaboratorul documentației;  ▪  orice  alte  informații  considerate  necesare  pentru  a  susține  preluarea  sau  nepreluarea 

propunerilor.  (2) Raportul  informării si consultării publicului  însoțit de punctul de vedere al proiectantului 

referitor la sesizările formulate de public vor fi postate pe site‐ul Primăriei Municipiului Timişoara, într‐o  secțiune  special  dedicată  acestor  documentații,  pentru  fiecare  în  parte  (la  adresa  www.primariatm.ro,  secțiunea „Planuri urbanistice” ‐ „Planuri urbanistice supuse informării şi consultării publicului”). 

  Articolul 7. Raportul informării şi consultării publicului,  însoțit de Referatul de specialitate al 

Direcției Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara, fundamentează decizia Consiliului Local al  Municipiului Timişoara de aprobare  sau  respingere a planurilor de urbanism.  În vederea  fundamentării  tehnice  a  deciziei,  autoritățile  administrației  publice  locale  pot  solicita  opinia  unor  experți  atestați  sau  asociații profesionale din domeniu.   

CAPITOLUL 3  MODALITĂŢILE DE FINANŢARE A ACTIVITĂŢILOR DE INFORMARE ŞI CONSULTARE 

  Articolul  8.  Pentru  documentațiile  de  urbanism  inițiate  de  către  autoritatea  publică  locală, 

activitățile de informare şi consultare vor fi suportate din bugetul local.    Articolul 9. Pentru documentațiile de urbanism inițiate de persoane fizice sau juridice interesate, 

se va percepe o taxă stabilită anual prin Hotărâre a Consiliului Local al Municipiului Timişoara în temeiul  Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, Titlul IX ‐ Impozite şi taxe locale, Capitolul VIII ‐ Taxe speciale, art.  484 alin. (1).  

  Articolul  10.  Taxa  va  fi  achitată  în  avans,  la  sediul  Primăriei  Municipiului  Timişoara,  odată  cu 

înregistrarea documentației pentru informarea şi consultarea publicului.    Articolul 11. Cuantumul taxelor pentru activitatea de  informare şi consultare a publicului se vor 

stabili anual prin Hotărâre a Consiliului Local al Municipiului Timişoara. 

  R O M Â N I A   J U D E Ț U L   T I M I Ş

M U N I C I P I U L   T I M I Ş O A R A   D I R E C T I A   U R B A N I S M

   

T i m i ş o a r a ,   B d .   C . D .   L o g a   n r .   1 ,   T e l . / F a x   + 4 0   2 5 6   4 0 8 3 0 0 e ‐ m a i l : p r i m a r i a @ p r i m a r i a t m . r o ,   i n t e r n e t : w w w . p r i m a r i a t m . r o

 

REGULAMENTUL LOCAL DE IMPLICARE A PUBLICULUI ÎN ELABORAREA SAU REVIZUIREA PLANURILOR DE URBANISM     PAGINA 5/21 

 

Articolul 12. Venitul obținut din perceperea acestei  taxe va  fi  folosit pentru cheltuielile aferente  informării şi consultării publicului.   

CAPITOLUL 4  PRINCIPIILE DE IDENTIFICARE A GRUPURILOR ŢINTĂ PENTRU  

INFORMARE ŞI CONSULTARE, PENTRU FIECARE CATEGORIE DE PLAN   

Articolul  13.  Pentru  Planul  Urbanistic  General  şi  Regulamentul  Local  de  Urbanism  aferent,  procedura  de  informare  şi  consultare  a  publicului  se  adresează  tuturor  cetățenilor  oraşului,  precum  şi  autorității competente în ceea ce priveşte protecția mediului, precum şi tuturor autorităților interesate.   

Articolul 14. Pentru Planurile Urbanistice Zonale şi Regulamentele Locale de Urbanism aferente,  procedura de informare şi consultare se adresează: 

a)  persoanelor  cu  drept  patrimonial:  inițiatorii  documentației,  proprietarii  direct  afectați,   proprietarii parcelelor vecine zonei afectate; 

b)  persoanelor  cu  relevanță  funcțională:  rezidenți  şi  deținători  de  activități  identice  sau  complementare etc.; 

c) persoanelor cu caracter asociativ: organizații ale societății civile, asociații profesionale, asociații  ale sectorului de afaceri;  

d)  altor  grupuri‐țintă  care  se  vor  identifica  pe parcursul procedurii  de  informare  şi  consultare  a  publicului, împreună cu toți cetățenii interesați.   

Articolul 15. Pentru Planurile Urbanistice de Detaliu, procedura de  informare şi consultare se  adresează  grupului‐țintă  constituit  din  proprietarii  parcelelor  vecine  pe  toate  laturile  parcelei  care  a  generat P.U.D.‐ul,  precum şi proprietarilor parcelelor situate peste drum de parcela beneficiarului P.U.D.   

CAPITOLUL 5  MODUL ŞI LOCUL ÎN CARE PUBLICUL VA AVEA ACCES LA INFORMAŢII ŞI DOCUMENTAŢII 

  Articolul  16.  Se  va  asigura  spațiu  permanent  dedicat  schimbului  de  informații  cu  privire  la 

activitatea  de  urbanism  şi  amenajare  a  teritoriului  la  sediul  Direcției  Urbanism  din  cadrul  Primăriei  Municipiului Timişoara (situată la adresa Bulevardul C.D. Loga nr. 1). 

  Articolul 17. Orarul şi locul unde se va putea face consultarea documentațiilor de urbanism se va 

stabili pentru fiecare documentație în parte şi va fi specificat atât în anunțul de informare afişat pe site‐ul  Primăriei  Municipiului  Timişoara  (la  adresa  www.primariatm.ro,  secțiunea  „Anunțuri”  „Documente  publice  –  Planuri  urbanistice  –  Planuri  urbanistice  supuse  informarii  si  consultarii  publice),  cât  şi  pe  panourile de informare.  

  Articolul 18. Caracterul public al documentațiilor se asigură fără a se aduce atingere restricțiilor 

impuse de legislația în vigoare privind secretul comercial şi industrial, proprietatea intelectuală, protejarea  interesului public şi privat, garantarea drepturilor fundamentale ale persoanelor fizice cu privire la dreptul 

  R O M Â N I A   J U D E Ț U L   T I M I Ş

M U N I C I P I U L   T I M I Ş O A R A   D I R E C T I A   U R B A N I S M

   

T i m i ş o a r a ,   B d .   C . D .   L o g a   n r .   1 ,   T e l . / F a x   + 4 0   2 5 6   4 0 8 3 0 0 e ‐ m a i l : p r i m a r i a @ p r i m a r i a t m . r o ,   i n t e r n e t : w w w . p r i m a r i a t m . r o

 

REGULAMENTUL LOCAL DE IMPLICARE A PUBLICULUI ÎN ELABORAREA SAU REVIZUIREA PLANURILOR DE URBANISM     PAGINA 6/21 

 

la  viață  intimă,  familială  şi  privată  conform  Legii  nr.  544/2001  privind  liberul  acces  la  informațiile  de  interes public, actualizată şi a Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică,  actualizată. 

  CAPITOLUL 6 

DEFINIREA SITUAŢIILOR ÎN CARE SE CONSIDERĂ CĂ REGULAMENTUL LOCAL   A FOST ÎNCĂLCAT ŞI MĂSURILE ADMINISTRATIVE DE SANCŢIONARE 

  Articolul  19.  În  cazul  nerespectării  prevederilor  prezentului  Regulament,  se  vor  aplica 

prevederile legislației  în vigoare,  iar  în cazul  funcționarilor publici se vor aplica sancțiunile stabilite prin  Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată şi actualizată. 

  Articolul  20.  Nerespectarea  prevederilor  prezentului  Regulament  de  către  inițiatorii 

documentațiilor urbanistice va duce la imposibilitatea întocmirii Raportului de informare şi consultare  a publicului şi implicit la restituirea documentației la inițiator şi nepromovarea acesteia către comisiile de  specialitate respectiv plenul Consiliului Local al Municipiului Timişoara.   

CAPITOLUL 7  MODUL ÎN CARE SE VA FACE EVALUAREA PROCEDEELOR DE PARTICIPARE PUBLICĂ  

ŞI ACTUALIZAREA REGULAMENTULUI LOCAL ÎN CONSECINŢĂ   

Articolul 21.  Evaluarea  eficacității  procesului  de  consultare  şi  informare  a  publicului  se  va  face  anual prin analiza reclamațiilor şi  recomandărilor de  îmbunătățire şi a modificărilor  legislative.  În urma  analizei se încheie un proces verbal care poate să stea la baza modificării prezentului Regulament.   

CAPITOLUL 8  DESFĂŞURAREA ETAPELOR METODOLOGICE DIFERENŢIATE PE CATEGORII  

DE PLANURI DE AMENAJARE A TERITORIULUI ŞI DE URBANISM   

SUBCAPITOLUL 8.1  PLANUL URBANISTIC GENERAL (P.U.G.) ŞI REGULAMENTUL LOCAL DE URBANISM (R.L.U.) AFERENT   

Articolul  22.  Implicarea  şi  consultarea  publicului  pentru  Planul  Urbanistic  General  şi  Regulamentul Local de Urbanism aferent se va face în cinci etape: 

▪ Etapa 1 ‐ etapa pregătitoare P.U.G. şi R.L.U. aferent.;  ▪ Etapa 2 ‐ etapa de documentare şi de elaborare a studiilor de fundamentare;  ▪ Etapa 3 ‐ etapa elaborării propunerilor P.U.G. şi R.L.U. aferent;  ▪ Etapa 4 ‐ etapa aprobării P.U.G. şi R.L.U. aferent;  ▪ Etapa 5 ‐ etapa monitorizării implementării P.U.G. şi R.L.U. aferent.   

8.1.1. ETAPA 1 ­ ETAPA PREGĂTITOARE P.U.G. ŞI R.L.U. AFERENT   

  R O M Â N I A   J U D E Ț U L   T I M I Ş

M U N I C I P I U L   T I M I Ş O A R A   D I R E C T I A   U R B A N I S M

   

T i m i ş o a r a ,   B d .   C . D .   L o g a   n r .   1 ,   T e l . / F a x   + 4 0   2 5 6   4 0 8 3 0 0 e ‐ m a i l : p r i m a r i a @ p r i m a r i a t m . r o ,   i n t e r n e t : w w w . p r i m a r i a t m . r o

 

REGULAMENTUL LOCAL DE IMPLICARE A PUBLICULUI ÎN ELABORAREA SAU REVIZUIREA PLANURILOR DE URBANISM     PAGINA 7/21 

 

Articolul  23.  Primarul  Municipiului  Timişoara  prin  Direcția  Urbanism,  în  calitate  de  inițiator,  informează  publicul  cu  privire  la  intenția  de  elaborare  sau  de  revizuire  a  P.U.G.,  înainte  de  elaborarea  documentelor necesare procedurii de atribuire a serviciilor de elaborare a planului.   

Articolul  24.  Informarea  cu  privire  la  intenția  de  elaborare  a  P.U.G.  se  face  simultan,  prin  următoarele metode: 

a) anunțuri afişate la sediul autorității publice în spațiile accesibile tuturor cetățenilor;  b) anunț cu vizibilitate imediată publicat pe pagina proprie de internet şi în publicația proprie; 

  Articolul  25.  Anunțurile  prevăzute  la  Art.  24  vor  cuprinde  în  mod  obligatoriu  cel  puțin 

următoarele:  a) prezentarea succintă a argumentării intenției de elaborare/revizuire a P.U.G. şi a obiectivelor;  b) numele şi datele de contact ale persoanei responsabile cu informarea şi consultarea publicului, 

către care pot fi transmise comentarii, observații şi propuneri;  c) perioada (maximum 25 de zile de la data aducerii la cunoştința publicului a intenției) în care pot 

fi transmise comentarii, observații şi propuneri sau exprimate nevoi;  d) modul  în  care  va  fi  pus  la  dispoziția  publicului  răspunsul  la  observațiile  transmise  în  această 

perioadă.    Articolul  26.  Anunțurile  publicate  pe  pagina  proprie  de  internet  a  Primăriei  Municipiului 

Timişoara  (www.primariatm.ro)  şi  cele  afişate  la  sediul  Primăriei  Municipiului  Timişoara  trebuie  menținute pe toată perioada în care pot fi transmise observații şi propuneri.   

Articolul 27. Primarul Municipiului Timişoara, prin Compartimentul  Avizare Conformități P.U.G./  P.U.D./P.U.Z.  din  cadrul Direcției Urbanism,    aduce  la  cunoştința  publicului  intenția  sa  de  elaborare  sau  revizuire a P.U.G. şi prin anunțuri publicate în presa locală, cel puțin două anunțuri publicate la interval de  minimum 3 zile, panouri amplasate pe domeniul public, emisiuni la stații de radio şi televiziune, conferințe,  afişe, interviuri, organizarea unor evenimente şi/sau expoziții cu hărți, planuri, schițe, tabele, grafice, orice  alte materiale. 

  Articolul  28.  Primarul  Municipiului  Timişoara  prin  Direcția  Urbanism  primeşte  de  la  public 

observații, sugestii sau propuneri cu privire la intenția de elaborare sau revizuire a P.U.G. şi la informațiile  furnizate  prin  anunț  şi  pune  la  dispoziția  publicului  sinteza  acestora  şi  argumentația  preluării  sau  nepreluării propunerilor, în maximum 15 zile de la data‐limită stabilită pentru primirea lor.   

Articolul 29. Toate propunerile obținute şi nevoile identificate în urma procesului de informare şi  consultare vor fi examinate şi sintetizate şi vor fi prezentate ca anexă la documentația necesară atribuirii  serviciilor de elaborare a P.U.G. 

  Articolul  30.  Elementele  de  temă  incluse  în  documentația  necesară  atribuirii  serviciilor  de 

elaborare  sau  revizuire  a  P.U.G.  privind  obiectivele  principale,  aspectele  şi  prevederile  principale  ce  urmează a fi abordate, precum şi procedurile specifice de informare şi consultare a publicului pe parcursul 

  R O M Â N I A   J U D E Ț U L   T I M I Ş

M U N I C I P I U L   T I M I Ş O A R A   D I R E C T I A   U R B A N I S M

   

T i m i ş o a r a ,   B d .   C . D .   L o g a   n r .   1 ,   T e l . / F a x   + 4 0   2 5 6   4 0 8 3 0 0 e ‐ m a i l : p r i m a r i a @ p r i m a r i a t m . r o ,   i n t e r n e t : w w w . p r i m a r i a t m . r o

 

REGULAMENTUL LOCAL DE IMPLICARE A PUBLICULUI ÎN ELABORAREA SAU REVIZUIREA PLANURILOR DE URBANISM     PAGINA 8/21 

 

elaborării  sau  revizuirii  P.U.G.  se  redactează  de  către  Compartimentului  Avizare  Conformități  P.U.G./  P.U.D./P.U.Z.  din  cadrul  Direcției  Urbanism,  cu  sprijinul  unui  grup  cu  rol  consultativ  format  din  reprezentanți ai compartimentului de specialitate, comisiei tehnice de urbanism, autorității competente cu  protecția mediului, comisiei de urbanism din cadrul consiliului local şi altor instituții/organisme interesate  de  la  nivel  central,  județean  sau  local,  precum  şi  de  către  persoana  responsabilă  cu  informarea  şi  consultarea publicului, astfel încât să se asigure identificarea prealabilă a nevoilor la care P.U.G. trebuie să  răspundă.   

Articolul  31.  Documentația  necesară  atribuirii  serviciilor  de  elaborare  sau  revizuire  a  P.U.G.  include în mod clar obligațiile ce derivă din derularea activităților de informare şi consultare a publicului.   

8.1.2. ETAPA 2 ­ ETAPA DE DOCUMENTARE ŞI ELABORARE A STUDIILOR DE FUNDAMENTARE   

Articolul 32.  În  etapa elaborării  studiilor de  fundamentare  a propunerilor,  cerințele  şi  opțiunile  publicului legate de dezvoltarea urbană durabilă sunt obținute de elaboratorul documentației de urbanism  prin metode de cercetare sociologică relevante pentru obiectivele propuse. 

  Articolul  33.  Cercetarea  sociologică  se  efectuează  de  către  persoane  specializate  în  pregătirea, 

derularea  şi  analizarea  rezultatelor  metodelor  corespunzătoare,  atestate  conform  legii  în  privința  elaborării documentațiilor de urbanism şi amenajare a teritoriului.   

8.1.3. ETAPA 3 ­ ETAPA ELABORĂRII PROPUNERILOR P.U.G. ŞI R.L.U. AFERENT   

Articolul 34. (1) Pe parcursul elaborării propunerilor este recomandată consultarea publicului sau  a  anumitor  factori  interesați,  precum  organizații  ale  societății  civile,  asociații  profesionale,  asociații  ale  sectorului  de  afaceri,  reprezentanți  ai  cetățenilor,  asupra  evoluției  propunerilor  preliminare,  a  altemativelor şi opțiunii preferate, astfel încât să fie preîntâmpinate eventuale dezacorduri sau contestări. 

(2)  În  vederea  reducerii  birocratizării  şi  a  costurilor  se  recomandă  ca  această  consultare  să  fie  organizată  în  mod  unitar  cu  evaluarea  de  mediu,  prin  colaborarea  cu  autoritățile  responsabile  din  domeniul mediului. 

  Articolul 35. Informarea şi consultarea publicului asupra propunerilor de P.U.G. se face astfel:  a)  Primarul  Municipiului  Timişoara  prin  Direcția  Urbanism  ca  inițiator  al  planului  informează 

publicul prin următoarele activități simultan:  ▪  publică  pe  site‐ul  Primăriei  Municipiului  Timişoara  (www.primariatm.ro),  în  varianta  online  a 

Monitorului  Primăriei Municipiului  Timişoara,  publică  pe  panourile  de  afişaj  ale  Primăriei Municipiului  Timişoara,  în  locațiile  de  afişaj  stradal  disponibile  de  pe  teritoriul  municipiului  Timişoara,  aflate  în  momentul  de  față  în  concesionarea  S.C.  DRUMURI MUNICIPALE  S.A.  Timişoara  şi  prin  alte mijloace  de  informare disponibile, anunțul cu privire la posibilitatea, modul şi perioada, locul şi orarul în care se pot  consulta  documentele  complete  ale  propunerilor  şi  pot  transmite  observații  la  sediul  autorității  competente pentru aprobarea  finală a P.U.G.  în  termen de maximum 45 de zile calendaristice de  la data  anunțului  de  încadrare  a  Etapei  3  ‐  Etapa  elaborării  propunerilor  P.U.G.  şi  R.L.U.  aferent,  precum  şi 

  R O M Â N I A   J U D E Ț U L   T I M I Ş

M U N I C I P I U L   T I M I Ş O A R A   D I R E C T I A   U R B A N I S M

   

T i m i ş o a r a ,   B d .   C . D .   L o g a   n r .   1 ,   T e l . / F a x   + 4 0   2 5 6   4 0 8 3 0 0 e ‐ m a i l : p r i m a r i a @ p r i m a r i a t m . r o ,   i n t e r n e t : w w w . p r i m a r i a t m . r o

 

REGULAMENTUL LOCAL DE IMPLICARE A PUBLICULUI ÎN ELABORAREA SAU REVIZUIREA PLANURILOR DE URBANISM     PAGINA 9/21 

 

obiectivele, data,  locul de desfăşurare, ora de începere şi durata estimată a dezbaterilor publice care vor  avea loc la minimum 20 de zile de la data anunțului de încadrare a Etapei 3 ‐ etapa elaborării propunerilor  P.U.G.  şi  R.L.U.  aferent;  se  vor  organiza  4  dezbateri  publice  la  care  vor  fi  invitați  cetățenii  domiciliați  în  partea  de  nord‐est,  sud‐est,  sud‐vest,  respectiv  în  partea  de  nord‐vest  a  municipiului  Timişoara,  prin  adrese transmise Forurilor de conducere ale Consiliilor Consultative de Cartier din Municipiul Timişoara; 

▪ afişează anunțul de mai sus şi propunerile însoțite de explicații succinte, scrise şi desenate, într‐un  limbaj nontehnic, pe o perioadă de cel puțin 30 de zile, la sediul propriu, pe site‐ul Primăriei Municipiului  Timişoara (www.primariatm.ro) şi în alte locuri disponibile care vor fi făcute publice în anunț; 

▪ trimite în scris către factorii interesați identificați anunțul publicat, cu cel puțin 15 zile înainte de  data dezbaterilor publice; 

b) Primarul Municipiului Timişoara prin Direcția Urbanism consultă publicul asupra propunerilor  prin cel puțin următoarele activități: 

▪  pune  la  dispoziția publicului,  pentru  consultare,  prima versiune  a propunerilor  pe durata  a  cel  puțin 45 de zile; 

▪ expune materialele grafice cu explicații formulate într‐un limbaj nontehnic, pe durata a cel puțin  45 de zile, într‐un spațiu special amenajat şi cu posibilitatea colectării în scris a observațiilor cetățenilor; 

▪ pregăteşte, organizează şi conduce cele patru dezbateri publică cu privire la propuneri;  c)  Primarul  Municipiului  Timişoara  prin  Direcția  Urbanism  informează  publicul  cu  privire  la 

rezultatele consultării, cel puțin prin publicarea pe propria pagină de internet a observațiilor şi sugestiilor  publicului asupra propunerilor preliminare şi a răspunsului la acestea, în termen de maximum 15 zile de la  data dezbaterilor publice; 

d) Consultarea publicului pe propunerile de plan se face înainte de transmiterea documentației pe  circuitul legal de avizare.   

Articolul 36. Pentru propunerile ce aduc modificări importante unor părți mari din localitate sau  care afectează un număr mare de persoane, Primarul Municipiului Timişoara prin Direcția Urbanism: 

a)  informează publicul prin expoziții  în cartiere, emisiuni radio sau TV, broşuri,  anunțuri  în  şcoli  etc.,  prin  afişe  pliante  disponibile  la  sediul  Primăriei  Municipiului  Timişoara,  instituții  de  învățământ,  panouri  informative  în  oraş,  sediile  Consiliilor  Consultative  de  Cartier,  pe  site‐ul  Primăriei Municipiului  Timişoara  (www.primariatm.ro),  în  Monitorul  Primăriei  Municipiului  Timişoara,  www.pugtm.ro  şi  alte  domenii online; 

b)  consultă  publicul  asupra  propunerilor  prin:  dezbateri  publice  pe  anumite  subiecte  critice,  dezbateri sau întruniri în anumite zone, interviuri de grup, grupuri consultative structurate pe domenii sau  pe  anumite  categorii  de  public  etc.  ‐  toate  acestea  se  vor  organiza  în  urma  unor  solicitări  scrise,  cu  participarea colectivului de elaborare P.U.G.; 

c)  consultă  publicul  şi  asupra  altor  documente  referitoare  la  planificare  spatiala:  studii  de  fezabilitate, studii de circulație, planuri de mobilitate, strategii de dezvoltare etc.; 

d)  organizează  ateliere  de  lucru,  audieri  publice,  întâlniri  itinerante  etc.,  pentru  identificarea  propunerilor  alternative  şi  ideilor  inițiate  de  public  prin  interacțiune  cu  echipele  de  lucru,  punerea  în  comun a cunoştințelor şi competențelor sau identificarea interese mutuale etc.   

  R O M Â N I A   J U D E Ț U L   T I M I Ş

M U N I C I P I U L   T I M I Ş O A R A   D I R E C T I A   U R B A N I S M

   

T i m i ş o a r a ,   B d .   C . D .   L o g a   n r .   1 ,   T e l . / F a x   + 4 0   2 5 6   4 0 8 3 0 0 e ‐ m a i l : p r i m a r i a @ p r i m a r i a t m . r o ,   i n t e r n e t : w w w . p r i m a r i a t m . r o

 

REGULAMENTUL LOCAL DE IMPLICARE A PUBLICULUI ÎN ELABORAREA SAU REVIZUIREA PLANURILOR DE URBANISM     PAGINA 10/21 

 

Articolul 37. Elaboratorul P.U.G.‐ului desemnat în urma licitației va prezenta detaliat propuneri de  desfăşurare a fiecarei etape descrisă în acest capitol, înaintea inițierii acesteia de către Direcția Urbanism. 

Articolul 38. (1) În vederea introducerii în circuitul legal de avizare a Planului Urbanistic General  şi  Regulamentului  Local  de  Urbanism  aferent  P.U.G.,  Primarul  Municipiului  Timişoara  prin  Direcția  Urbanism asigură realizarea Raportului informării şi consultării publicului. 

(2) Raportul informării şi consultării publicului  însoțit de Referatul de specialitate al Direcției  Urbanism  din  cadrul  Primăriei  Municipiului  Timişoara  se  prezintă  Consiliului  Local  al  Municipiului  Timişoara spre însuşire sau respingere. În vederea fundamentării tehnice a deciziei, Primarul Municipiului  Timişoara poate solicita opinia unor experți atestați sau a unor asociații profesionale din domeniu.   

8.1.4. ETAPA 4 ­ ETAPA APROBĂRII PROPUNERILOR P.U.G. ŞI R.L.U. AFERENT   

Articolul 39. Etapa 4 se va  face  în baza Dispoziției Primarului Municipiului Timişoara nr. 92 din  15.01.2007  privind  aprobarea  Procedurii  pentru  aplicarea  prevederilor  Legii  nr.  52/2003  privind  transparența decizională în administrația publică, actualizată.   

8.1.5. ETAPA 5 ­ ETAPA MONITORIZĂRII IMPLEMENTĂRII P.U.G. ŞI R.L.U. AFERENT   

Articolul 40. Informațiile cuprinse în P.U.G. şi R.L.U. aferent reprezintă informații de interes public  şi  vor  fi  furnizate  şi  puse  la  dispoziție  în  urma  solicitărilor,  conform Legii  nr.  544/2001  privind  liberul  acces la informațiile de interes public, actualizată.   

Articolul 41. Informațiile cuprinse în P.U.G. şi R.L.U. aferent vor fi puse la dispozitia celor interesați  prin afişarea pe site‐ul Primăriei Municipiului Timişoara (www.primariatm.ro).   

SUBCAPITOLUL 8.2  PLANUL URBANISTIC ZONAL (P.U.Z.) ŞI REGULAMENTUL LOCAL DE URBANISM (R.L.U.) AFERENT 

  Articolul 42. Implicarea şi consultarea publicului pentru Planul Urbanistic Zonal şi Regulamentul 

Local de Urbanism aferent se va face în patru etape:  ▪ Etapa 1 ‐ etapa pregătitoare P.U.Z. şi R.L.U. aferent;  ▪ Etapa 2 ‐ etapa elaborării propunerilor P.U.Z. şi R.L.U. aferent;  ▪ Etapa 3 ‐ etapa aprobării P.U.Z. şi R.L.U. aferent;  ▪ Etapa 4 ‐ etapa monitorizării implementării P.U.Z. şi R.L.U. aferent. 

  8.2.1. ETAPA 1 ­ ETAPA PREGĂTITOARE P.U.Z. ŞI R.L.U. AFERENT P.U.Z. 

  Articolul 43. În situația documentațiilor de urbanism de tip P.U.Z. inițiate de Primarul Municipiului 

Timişoara, Etapa 1 va fi elaborarea „Temei de proiectare” şi a „Caietului de Sarcini”. Acestea se vor face cu  sprijinul unui grup cu rol consultativ, astfel încât să se asigure identificarea prealabilă a tuturor nevoilor la  care documentațiile de urbanism (P.U.Z.) trebuie să răspundă. 

 

  R O M Â N I A   J U D E Ț U L   T I M I Ş

M U N I C I P I U L   T I M I Ş O A R A   D I R E C T I A   U R B A N I S M

   

T i m i ş o a r a ,   B d .   C . D .   L o g a   n r .   1 ,   T e l . / F a x   + 4 0   2 5 6   4 0 8 3 0 0 e ‐ m a i l : p r i m a r i a @ p r i m a r i a t m . r o ,   i n t e r n e t : w w w . p r i m a r i a t m . r o

 

REGULAMENTUL LOCAL DE IMPLICARE A PUBLICULUI ÎN ELABORAREA SAU REVIZUIREA PLANURILOR DE URBANISM     PAGINA 11/21 

 

Articolul 44.  În situația documentațiilor de urbanism de tip P.U.Z.  inițiate de persoane  fizice sau  juridice  interesate,  Etapa 1  începe  în momentul  înregistrării  cererii  însoțită  de Certificatul  de urbanism  prin care se solicită datele de anunț pentru informarea şi consultarea a publicului aferentă Etapei 1 ‐ etapa  pregătitoare P.U.Z. şi R.L.U. aferent. 

Cererea  însoțită  de  Certificatul  de  urbanism  se  va  înregistra  la  Serviciul  Centrul  de  Consiliere  Cetățeni, împreună cu o documentație ce va cuprinde: 

a)  piese  scrise:  memoriu  tehnic  explicativ,  care  cuprinde:  prezentarea  investiției/operațiunii  propuse;  indicatorii  propuşi; modul  de  integrare  a  investiției/operațiunii  propuse  în  zonă;  prezentarea  consecințelor economice şi sociale la nivelul unității teritoriale de referință; categoriile de costuri ce vor fi  suportate de investitorii privați şi categoriile de costuri ce vor cădea în sarcina autorității publice locale; 

b)  piese  desenate:  încadrarea  în  zonă;  plan  topografic/cadastral  cu  zona  de  studiu  (actualizat);  conceptul  propus  ‐  plan  de  situație  cu  prezentarea  funcțiunilor,  a  vecinătăților,  modul  de  asigurare  a  accesurilor  şi  utilităților;  împreună  cu  piese  desenate  prezentate  într‐un  limbaj  nontehnic  (volumetrii,  perspective, axonometrii, schițe logice, scheme funcționale, machete etc.). 

  Articolul  45.  (1)  În  termen  de  5  zile  lucrătoare,  persoana  responsabilă  cu  informarea  şi 

consultarea publicului  din  cadrul Direcției Urbanism pune  la dispoziția  inițiatorului  datele necesare  a  fi  înscrise pe panoul model, conform Anexei 1 la prezentul Regulament,  iar data publicării anunțului se va  stabili de comun acord. 

(2) Data înscrisă în anunțul de pe panou va fi şi prima zi de consultare şi informare a publicului cu  privire la demararea Etapei 1 ‐ etapa pregătitoare P.U.Z. şi R.L.U. aferent. 

(3)  În  situația  în  care  solicitantul nu  ia  legătura  în  termen de 5  zile  lucrătoare  cu  inspectorul de  zonă pentru stabilirea datei publicarii anunțului conform alin. (1), documentația va fi restituită.   

Articolul  46.  (1)  Se  acordă  inițiatorului  un  termen  de  5  zile  lucrătoare  în  care  să  facă  dovada  afişării panoului model conform Anexei 1 la prezentul Regulament completat cu datele puse la dispoziție  de către Directia Urbanism. 

(2) În situația în care inițiatorul nu ia legătura în termen de 5 zile lucrătoare cu inspectorul de zonă  pentru a face dovada afişării panoului model, documentația va fi restituită şi procedura se va relua. 

  Articolul  47.  Compartimentul  Avizare  Conformități  P.U.G./P.U.D./P.U.Z.,  prin  persoana 

responsabilă cu informarea şi consultarea publicului (inspectorul de zonă), la data la care inițiatorul face  dovada  afişării  panoului  menționat  la  Art.  46,  va  afişa  şi  pe  site‐ul  Primăriei  Municipiului  Timişoara  documentația  privitoare la demararea Etapei 1 ‐ etapa pregătitoare P.U.Z. şi R.L.U. aferent, într‐o secțiune  special dedicată acestor documentații (la adresa www.primariatm.ro, secțiunea „Aviz de oportunitate”).   

Articolul 48. La depunerea documentației pentru Avizul de oportunitate, inițiatorul documentației  va  anexa  dovada  amplasării  pe  proprietate  a  panoului model  completat  conform Anexei  1  la  prezentul  Regulament şi având dimensiunile 90x120 cm,  prin fotografii datate. Panoul va rămâne pe parcelă până  la declanşarea etapei următoare (Etapa 2 ‐ etapa elaborării propunerilor P.U.Z. şi R.L.U. aferent P.U.Z.). 

 

  R O M Â N I A   J U D E Ț U L   T I M I Ş

M U N I C I P I U L   T I M I Ş O A R A   D I R E C T I A   U R B A N I S M

   

T i m i ş o a r a ,   B d .   C . D .   L o g a   n r .   1 ,   T e l . / F a x   + 4 0   2 5 6   4 0 8 3 0 0 e ‐ m a i l : p r i m a r i a @ p r i m a r i a t m . r o ,   i n t e r n e t : w w w . p r i m a r i a t m . r o

 

REGULAMENTUL LOCAL DE IMPLICARE A PUBLICULUI ÎN ELABORAREA SAU REVIZUIREA PLANURILOR DE URBANISM     PAGINA 12/21 

 

Articolul 49. De la data amplasării panoului pe parcela beneficiarului, respectiv de la data afişării  documentației  pe  site‐ul  Primăriei  Municipiului  Timişoara,  se  va  acorda  o  perioadă  de  10  zile  calendaristice în care proprietarii ale căror imobile sunt direct afectate de intențiile de elaborare P.U.Z. sau  asociații legal constituite pot face observații în scris înregistrate la Serviciul Centrul de Consiliere Cetățeni.   

Articolul 50.  Observațiile  depuse  în  acest  termen  vor  însoți  documentația  înaintată  în  Comisia  Tehnică  de  Amenajare  a  Teritoriului  şi  Urbanism  (C.T.A.T.U.)  în  vederea  analizării  pentru  emiterea  Avizului de oportunitate.   

Articolul 51. Avizul  de  oportunitate  se  emite  în  baza  unei  solicitări  scrise  (conform Anexei  1  la  Ordinul  nr.  233/2016  pentru  aprobarea  Normelor  metodologice  de  aplicare  a  Legii  nr.  350/2001,  formularul F4 ‐ „Cerere pentru emiterea avizului de oportunitate”), cuprinzând următoarele elemente:        a) certificatul de urbanism (copie);        b) dovada titlului asupra imobilului ‐ teren şi/sau construcții/extrasul de plan cadastral actualizat  la zi şi extrasul de carte funciară de informare actualizat la zi (copie);    c)  dovada  amplasării  pe  proprietate  a  panoului model  completat  conform Anexei  1  la  prezentul  Regulament, prin fotografii datate;        d) studiul de oportunitate compus din: 

▪  piese  scrise:  memoriu  tehnic  explicativ,  care  cuprinde:  prezentarea  investiției/operațiunii  propuse;  indicatorii  propuşi; modul  de  integrare  a  investiției/operațiunii  propuse  în  zonă;  prezentarea  consecințelor economice şi sociale la nivelul unității teritoriale de referință; categoriile de costuri ce vor fi  suportate de investitorii privați şi categoriile de costuri ce vor cădea în sarcina autorității publice locale; 

�  piese  desenate:  încadrarea  în  zonă;  plan  topografic/cadastral  cu  zona  de  studiu  (actualizat);  conceptul  propus  ‐  plan  de  situație  cu  prezentarea  funcțiunilor,  a  vecinătăților,  modul  de  asigurare  a  accesurilor  şi  utilităților;  împreună  cu  piese  desenate  prezentate  într‐un  limbaj  nontehnic  (volumetrii,  perspective, axonometrii, schițe logice, scheme funcționale, machete etc.);        e) chitanța de plată a taxei de emitere a avizului de oportunitate.       Articolul 52. Avizul de oportunitate stabileşte următoarele  (conform Legii nr. 350/2001 privind  amenajarea teritoriului şi urbanismul, actualizată, art. 32, alin. (4)):        a) teritoriul care urmează să fie reglementat prin P.U.Z.;        b) categoriile funcționale ale dezvoltării şi eventualele servituți;        c) reglementări obligatorii sau dotări de interes public necesare;        d) reglementări privind asigurarea acceselor, parcajelor, utilităților;        e) capacități şi indicatori maximali pentru volumele de marfă vehiculate, emisii de noxe.   

Articolul 53. Avizul de oportunitate favorabil, nefavorabil sau cu condiții, împreună cu studiul de  oportunitate  compus  din  piese  scrise  şi  piese  desenate,  vor  fi  afişate  pe  site‐ul  Primăriei  Municipiului  Timişoara, într‐o secțiune special dedicată acestor documentații (la adresa www.primariatm.ro, secțiunea  „Aviz de oportunitate”). 

  Articolul  54.  La  recomandarea  Comisiei  Tehnice  de  Amenajare  a  Teritoriului  şi  Urbanism 

  R O M Â N I A   J U D E Ț U L   T I M I Ş

M U N I C I P I U L   T I M I Ş O A R A   D I R E C T I A   U R B A N I S M

   

T i m i ş o a r a ,   B d .   C . D .   L o g a   n r .   1 ,   T e l . / F a x   + 4 0   2 5 6   4 0 8 3 0 0 e ‐ m a i l : p r i m a r i a @ p r i m a r i a t m . r o ,   i n t e r n e t : w w w . p r i m a r i a t m . r o

 

REGULAMENTUL LOCAL DE IMPLICARE A PUBLICULUI ÎN ELABORAREA SAU REVIZUIREA PLANURILOR DE URBANISM     PAGINA 13/21 

 

(C.T.A.T.U.), pentru documentațiile care pot avea un  impact major asupra comunității, Direcția Urbanism  din  cadrul  aparatului  de  specialitate  al  Primarului Municipiului  Timişoara  poate  organiza  consultări  cu  Ordinul  Arhitecților  din  România  ‐  Filiala  Teritorială  Timiş,  Registrul Urbaniştilor  din  România  ‐  Biroul  Teritorial al Regiunii de Dezvoltare Vest Timişoara şi Comisia de Urbanism din cadrul Consiliului Local al  Municipiului Timişoara înainte de emiterea Avizului de oportunitate.    

Articolul  55.  Etapa  1  se  va  finaliza  prin  afişarea  pe  site‐ul  Primăriei  Municipiului  Timişoara  a  Avizului de oportunitate favorabil, nefavorabil sau cu condiții, împreună cu studiul de oportunitate aferent  compus din piese scrise şi piese desenate, într‐o secțiune special dedicată acestor documentații (la adresa  www.primariatm.ro, secțiunea „Aviz de oportunitate”).   

8.2.2. ETAPA 2 ­ ETAPA ELABORĂRII PROPUNERILOR P.U.Z. ŞI R.L.U. AFERENT   

Articolul 56. Etapa 2 începe în momentul înregistrării cererii însoțită de Certificatul de urbanismul  pentru informarea şi consultarea publicului, cerere înregistrată la Serviciul Centrul de Consiliere Cetățeni,  împreună cu o documentație ce va cuprinde: 

a) date de identificare a imobilului ‐ teren şi/sau construcții ‐ conform Certificatului de urbanism  emis  în  vederea  obținerii  avizului  de  oportunitate  (copie)  şi  Avizul  de  oportunitate  favorabil  sau  cu  condiții obținut în prealabil (copie); 

b) dovada titlului asupra imobilului ‐ teren şi/sau construcții/extrasul de plan cadastral actualizat  la zi şi extrasul de carte funciară de informare actualizat la zi (copie); 

c)  partea  tehnică  (inclusiv  în  format  digital  tip  .pdf)  ‐  documentația  de  P.U.Z.  întocmită  conform  Ordinului  M.L.P.A.T.  nr.  176/N/2000 ‐  „Ghid  privind  metodologia  de  elaborare  şi  continutul‐cadru  al  planului urbanistic zonal” ‐ indicativ GM‐010‐2000, mai puțin avizele; 

d) partea nontehnică (inclusiv în format digital tip .pdf);  e) afişele completate conform Anexei 2 la prezentul Regulament, afişe imprimate astfel:  ▪ 4 afişe cu dimensiunea 60x90 cm care vor  fi amplasate prin grija Direcției Urbanism: 3 afişe  în 

locuri vizibile în spațiile de afişaj ale S.C. DRUMURI MUNICIPALE S.A. Timişoara şi 1 afiş la sediul Primăriei  Municipiului Timişoara; 

▪ 1 afiş imprimat pe panou rezistent la intemperii cu dimensiunea 90x120 cm care va fi amplasat de  către inițiatorul documentației de urbanism pe parcela care a generat P.U.Z.‐ul. 

  Articolul 57. (1) Partea tehnică (inclusiv în format digital tip .pdf) este cuprinsă din:  a) partea scrisă ce cuprinde memoriul general având următorul conținut‐cadru:  ▪ descrierea situației existente;  ▪  concluziile  studiilor  de  fundamentare  privind  disfuncționalitățile  rezultate  din  analiza  critică  a 

situației existente;  ▪ soluțiile propuse pentru eliminarea sau diminuarea acestora.  ▪  planul  de  acțiune  pentru  implementarea  investițiilor  propuse  prin  P.U.Z.,  conform  Avizului  de 

oportunitate prevăzut la art. 32 alin. (3) din Lege, plan de acțiune ce evidențiază categoriile de costuri ce  vor  fi  suportate de  investitorii privați  şi  categoriile de costuri  ce vor cădea  în sarcina autorității publice  locale, precum şi etapizarea realizării investițiilor; 

  R O M Â N I A   J U D E Ț U L   T I M I Ş

M U N I C I P I U L   T I M I Ş O A R A   D I R E C T I A   U R B A N I S M

   

T i m i ş o a r a ,   B d .   C . D .   L o g a   n r .   1 ,   T e l . / F a x   + 4 0   2 5 6   4 0 8 3 0 0 e ‐ m a i l : p r i m a r i a @ p r i m a r i a t m . r o ,   i n t e r n e t : w w w . p r i m a r i a t m . r o

 

REGULAMENTUL LOCAL DE IMPLICARE A PUBLICULUI ÎN ELABORAREA SAU REVIZUIREA PLANURILOR DE URBANISM     PAGINA 14/21 

 

▪  regulamentul  local  de  urbanism  aferent  P.U.Z.  care  detaliază  sub  formă  de  prescripții  (permisivități şi restricții) reglementările P.U.Z.; 

b) partea desenată formată din planşe realizate pe suport topografic actualizat, astfel:  ▪ încadrarea în localitate a zonei ce face obiectul P.U.Z. (relaționarea cu prevederile P.U.G.), stabilită 

după caz, prin Avizul de oportunitate; scara recomandată este 1:2.000 sau 1:5.000;  ▪ analiza situației existente, pentru zona ce face obiectul P.U.Z., cu evidențierea disfuncționalităților 

din punct de vedere al funcțiunilor, fondului construit, circulațiilor, sistemului de spații publice, regimului  juridic,  echipării  tehnico‐edilitare;  scara  recomandată  este  1:500  sau  1:1000,  fiind  aleasă  în  raport  cu  teritoriul studiat; 

▪ propuneri de reglementări urbanistice, zonificare funcțională şi echipare edilitară pentru zona ce  face obiectul P.U.Z., la aceeaşi scară cu planşa analizei situației existente; 

▪ propuneri privind circulația juridică a terenurilor şi obiectivele de utilitate publică;  ▪ propuneri de  ilustrare urbanistică a zonei studiate,  la aceeaşi scară cu planşa situației existente 

sau la scară redusă.  Piesele desenate pot fi completate cu cartograme, scheme, grafice etc. editate în format A2, A3 sau 

A4,  care  însoțesc  părțile  scrise  şi  care  au  rol  de  susținere  a  propunerilor  din  P.U.Z.  Acestea  pot  ilustra  concluzii ale studiilor de fundamentare ce stau la baza propunerilor de reglementare pentru dezvoltarea  zonei studiate.  

(2) Partea nontehnică (inclusiv în format digital tip .pdf) este cuprinsă din:  a) partea scrisă: un scurt memoriu de prezentare.  b)  partea  desenată:  volumetrii,  perspective,  axonometrii,  schițe  logice,  scheme  funcționale, 

machete şi altele asemenea.    Articolul  58.  (1)  În  termen  de  5  zile  lucrătoare,  persoana  responsabilă  cu  informarea  şi 

consultarea  publicului  din  cadrul  Direcției  Urbanism  pune  la  dispoziția  inițiatorului  datele  necesar  a  fi  înscrise pe panoul model Anexa 2  la prezentul Regulament,  iar data publicării anunțului se va stabili de  comun acord. 

(2) Data înscrisă în anunțul de pe panou va fi şi prima zi de consultare şi informare a publicului cu  privire la demararea Etapei 2 ‐ etapa elaborării propunerilor P.U.Z. şi R.L.U. aferent P.U.Z. 

(3) În situția în care solicitantul nu ia legătura în termen de 5 zile lucrătoare cu inspectorul de zonă  pentru stabilirea datei publicării anunțului conform alin. (2), documentația va fi restituită. 

(4) Data  înscrisă  în anunțul publicat pe pagina oficială a Primăriei Municipiului Timişoara pentru  demararea Etapei 2 ‐ etapa elaborării propunerilor P.U.Z. şi R.L.U. aferent va fi şi prima zi de consultare şi  informare a publicului. 

(5)  Inițiatorul  documentației  va  face  dovada  amplasării  panoului  model  Anexa  2  la  prezentul  Regulament  completat  cu  datele  puse  la  dispoziție  de  către  Direcția  Urbanism  cu  cel  puțin  4  zile  lucrătoare  înainte de data  stabilită  pentru publicarea  anunțului,  astfel  încât  inspectorul  de  zonă  să  aibă  posibilitatea  de  a  solicita  Compartimentului  e‐Comunicare  din  cadrul  Direcției  Comunicare  publicarea  anunțului pe site‐ul Primăriei Municipiului Timişoara. 

(6) În cazul nerespectării de către inițiator a termenelor prevăzute la alin. (5), documentația va fi  restituită, urmând a se relua procedura.   

  R O M Â N I A   J U D E Ț U L   T I M I Ş

M U N I C I P I U L   T I M I Ş O A R A   D I R E C T I A   U R B A N I S M

   

T i m i ş o a r a ,   B d .   C . D .   L o g a   n r .   1 ,   T e l . / F a x   + 4 0   2 5 6   4 0 8 3 0 0 e ‐ m a i l : p r i m a r i a @ p r i m a r i a t m . r o ,   i n t e r n e t : w w w . p r i m a r i a t m . r o

 

REGULAMENTUL LOCAL DE IMPLICARE A PUBLICULUI ÎN ELABORAREA SAU REVIZUIREA PLANURILOR DE URBANISM     PAGINA 15/21 

 

Articolul  59.  Compartimentul  Avizare  Conformități  P.U.G./P.U.D./P.U.Z.,  prin  persoana  responsabilă  cu  informarea  şi  consultarea publicului  (inspectorul de  zonă),  în  termen de maxim 10  zile  lucrătoare de  la  înregistrarea documentației de  către  inițiator,  va  afişa pe  site‐ul Primăriei Municipiului  Timişoara documentația în format digital şi anunțul cu posibilitatea, modul, locul, perioada şi orarul în care  se  poate  consulta  respectiva  documentație  de  urbanism,  într‐o  secțiune  special  dedicată  acestor  documentații (la adresa www.primariatm.ro, secțiunea „Planuri urbanistice” ‐ „Planuri urbanistice supuse  informării şi consultării publicului”). 

  Articolul  60.  Compartimentul  Avizare  Conformități  P.U.G./P.U.D./P.U.Z.,  prin  persoana 

responsabilă  cu  informarea  şi  consultarea publicului  (inspectorul de  zonă),  în  termen de maxim 10  zile  lucrătoare de  la  înregistrarea documentației de  către  inițiator va  identifica  şi notifica  cetățenii  ale  căror  proprietăți  vor  fi  direct  afectate de propunerile P.U.Z.,  aducându‐li‐se  la  cunoştință posibilitatea, modul,  locul, perioada şi orarul în care se pot consulta documentele. 

  Articolul 61.  (1) Observațiile,  sugestiile  şi  propunerile  celor  interesați  pot  fi  transmise  la  sediul 

Primăriei Municipiului Timişoara, prin intermediul Serviciului Centrul de Consiliere Cetățeni sau online, în  termen de maximum 25 de zile calendaristice de la data anunțului.   

(2)  În  această  perioadă  se  va  organiza  o  întâlnire  între  proiectant  şi  persoanele  identificate  la  Capitolul  4,  Art.  14,  data  şi  locul  acesteia  fiind  anunțate  pe  site‐ul  oficial  al  Primăriei  Municipiului  Timişoara (la adresa www.primariatm.ro, secțiunea „Anunțuri” „Documente publice – Planuri urbanistice –  Planuri urbanistice  supuse  informarii  si  consultarii  publice),  conform Art.  59,  şi prin notificările  trimise  cetățenilor conform Art. 60 din prezentul Regulament. 

  Articolul 62. După expirarea acestei perioade, în termen de 15 zile calendaristice, Compartimentul 

Avizare  Conformități  P.U.G./P.U.D./P.U.Z.  va  informa  publicul  cu  privire  la  rezultatele  informării  şi  consultării publicului, a observațiilor şi sugestiilor acestora (dacă este cazul) şi a răspunsului argumentat  şi motivat a  inițiatorului documentației de urbanism (dacă este cazul). Aceste  informări şi răspunsuri se  vor afişa pe site‐ul Primăriei Municipiului Timişoara, pentru fiecare documentație în parte, într‐o secțiune  special  dedicată  acestor  documentații  (la  adresa  www.primariatm.ro,  secțiunea  „Planuri  urbanistice”  ‐  „Planuri  urbanistice  supuse  informării  şi  consultării  publicului”)  şi  se  vor  transmite  şi  în  scris  celor  interesați care au formulat sesizări şi care au transmis opinii (dacă este cazul). 

  Articolul  63.  (1)  În  cazul  în  care  inițiatorul  documentației  nu  răspunde  în  termen  de  10  zile 

calendaristice dupa expirarea perioadei de informare si consultare la observațiile şi sugestiile publicului,  printr‐o  adresă  înregistrată  la  Serviciul  Centrul  de  Consiliere  Cetățeni,  documentația  va  fi  restituită,  intrucât procedura prevăzută  la Etapa 2  ‐  etapa elaborării propunerilor P.U.Z.  şi R.L.U.  aferent nu a  fost  respectată, urmând ca  inițiatorul documentației  să  reia  întreaga procedură prevăzută  la Etapa 2  ‐  etapa  elaborării propunerilor P.U.Z. şi R.L.U. aferent. 

(2) Astfel,  inițiatorul  documentației  va  reveni  cu  o  nouă  cerere pentru  informare  şi  consultare  a  publicului înregistrată la Serviciul Centrul de Consiliere Cetățeni, împreună cu documentația si răspunsul  la observațiile, propunerile si sugestiile publicului făcute în perioada inițială de informare şi consultare a  publicului Etapa 2 ‐ etapa elaborării propunerilor P.U.Z. şi R.L.U. aferent. 

  R O M Â N I A   J U D E Ț U L   T I M I Ş

M U N I C I P I U L   T I M I Ş O A R A   D I R E C T I A   U R B A N I S M

   

T i m i ş o a r a ,   B d .   C . D .   L o g a   n r .   1 ,   T e l . / F a x   + 4 0   2 5 6   4 0 8 3 0 0 e ‐ m a i l : p r i m a r i a @ p r i m a r i a t m . r o ,   i n t e r n e t : w w w . p r i m a r i a t m . r o

 

REGULAMENTUL LOCAL DE IMPLICARE A PUBLICULUI ÎN ELABORAREA SAU REVIZUIREA PLANURILOR DE URBANISM     PAGINA 16/21 

 

  Articolul 64. Se va acorda o perioadă de 10 zile calendaristice în care proprietarii ale căror imobile 

sunt  direct  afectate  de  propunerile  P.U.Z.  sau  asociațiile  legal  constituite  pot  face  solicitări  în  scris,  înregistrate la Serviciul Centrul de Consiliere Cetățeni (Camera 12), în vederea organizării unei dezbateri  publice. 

  Articolul  65.  Dezbaterea  publică  se  va  organiza  în  maxim  30  de  zile  de  la  data  înregistrării 

solicitării de dezbatere publică.    Articolul  66.  (1)  Dezbaterea  publică  va  fi  organizată  la  sediul  municipalității,  prin  grija 

Compartimentului Avizare Conformități P.U.G./P.U.D./P.U.Z. din cadrul Direcției Urbanism, data şi ora fiind  anunțate  pe  site‐ul  Primăriei  Municipiului  Timişoara  (la  adresa  www.primariatm.ro,  secțiunea  „Anunțuri”),  precum  şi  în  scris  celor  care  au  solicitat  dezbaterea.  Fiecare  documentație  de  urbanism  supusă dezbaterii publice se va afişa  în  format digital pe site‐ul Primăriei Municipiului Timişoara,  într‐o  secțiune  special  dedicată  acestor  documentații  (la  adresa  www.primariatm.ro,  secțiunea  „Planuri  urbanistice” ‐ „Planuri urbanistice supuse dezbaterilor publice”). 

(2) La dezbateri participă obligatoriu inițiatorul şi elaboratorul documentației de urbanism supusă  dezbaterii. Cetățenii care doresc să ia cuvântul în cadrul dezbaterii publice se vor înscrie înaintea începerii  acesteia,  pe  baza  cărții  de  identitate,  la  persoana  responsabilă  de  conducerea  dezbaterii,  menționând  documentația de urbanism pentru care doresc să‐şi expună punctul de vedere. Propunerile,  sugestiile  şi  opiniile  participanților  la  dezbatere  se  consemnează  într‐un  proces  verbal  şi  se  înregistrează  cel  puțin  audio/video. 

  Articolul  67.  Etapa  2  ‐  etapa  elaborării  propunerilor  P.U.Z.  şi  R.L.U.  aferent  se  va  finaliza  prin 

afişarea pe site‐ul Primăriei Municipiului Timişoara a Raportului  informării  şi consultării publicului,  într‐o  secțiune  special  dedicată  acestor  documentații,  pentru  fiecare  documentație  în  parte  (la  adresa  www.primariatm.ro, secțiunea „Planuri urbanistice” ‐ „Planuri urbanistice supuse informării şi consultării  publicului”), ocazie cu care se va putea începe circuitul legal de avizare. 

  8.2.3. ETAPA 3 ­ ETAPA APROBĂRII P.U.Z. ŞI R.L.U. AFERENT 

  Articolul  68.  Etapa  3  ‐  etapa  aprobării  P.U.Z.  şi  R.L.U.  aferent  se  va  face  în  baza  Dispoziției 

Primarului Municipiului Timişoara nr. 92 din 15.01.2007 privind aprobarea Procedurii pentru aplicarea  prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, actualizată.   

8.2.4. ETAPA 4 ­ ETAPA MONITORIZĂRII IMPLEMENTĂRII P.U.Z. ŞI R.L.U. AFERENT   

Articolul 69. Informațiile cuprinse în P.U.Z. şi R.L.U. aferent reprezintă informații de interes public  şi  vor  fi  furnizate  şi  puse  la  dispoziție  în  urma  solicitărilor,  conform Legii  nr.  544/2001  privind  liberul  acces la informațiile de interes public, actualizată. 

  Articolul 70. Informațiile cuprinse în P.U.Z. şi R.L.U. aferent vor fi puse la dispoziția celor interesați 

  R O M Â N I A   J U D E Ț U L   T I M I Ş

M U N I C I P I U L   T I M I Ş O A R A   D I R E C T I A   U R B A N I S M

   

T i m i ş o a r a ,   B d .   C . D .   L o g a   n r .   1 ,   T e l . / F a x   + 4 0   2 5 6   4 0 8 3 0 0 e ‐ m a i l : p r i m a r i a @ p r i m a r i a t m . r o ,   i n t e r n e t : w w w . p r i m a r i a t m . r o

 

REGULAMENTUL LOCAL DE IMPLICARE A PUBLICULUI ÎN ELABORAREA SAU REVIZUIREA PLANURILOR DE URBANISM     PAGINA 17/21 

 

prin  afişarea  pe  site‐ul  Primăriei  Municipiului  Timişoara,  într‐o  secțiune  special  dedicată  acestor  documentații  (la  adresa  www.primariatm.ro,  secțiunea  „Planuri  urbanistice”  ‐  „Planuri  urbanistice  aprobate” ‐ „P.U.Z.”). 

SUBCAPITOLUL 8.3  PLANUL URBANISTIC DE DETALIU (P.U.D.) 

  Articolul 71. Implicarea şi consultarea publicului pentru Planul Urbanistic de Detaliu se va face 

în trei etape:  ▪ Etapa 1 ‐ etapa pregătitoare P.U.D.;  ▪ Etapa 2 ‐ etapa aprobării P.U.D.;  ▪ Etapa 3 ‐ etapa monitorizării implementării P.U.D. 

  8.3.1. ETAPA 1 ­ ETAPA PREGĂTITOARE P.U.D. 

  Articolul 72. Etapa 1 începe în momentul înregistrării cererii însoțită de certificatul de urbanismul 

pentru informarea şi consultarea publicului, cerere înregistrată la Serviciul Centrul de Consiliere Cetățeni,  împreună cu o documentație ce va cuprinde: 

a) certificatul de urbanism (copie);  b) dovada titlului asupra imobilului ‐ teren şi/sau construcții/extrasul de plan cadastral actualizat 

la zi şi extrasul de carte funciară de informare actualizat la zi (copie);  c)  partea  tehnică  (inclusiv  în  format  digital  tip  .pdf)  ‐  documentația de P.U.D.  întocmită  conform 

Ordinului  M.L.P.A.T.  nr.  37/N/2000 ‐  „Ghid  privind  metodologia  de  elaborare  şi  continutul‐cadru  al  planului urbanistic de detaliu” ‐ indicativ GM 009‐2000, mai puțin avizele; 

d) partea nontehnică (inclusiv în format digital tip .pdf);  e) afişul completat conform Anexei 2 la prezentul Regulament, afiş imprimat pe panou rezistent la 

intemperii astfel: 1 afiş cu dimensiunea 90x120 cm care va fi amplasat de către inițiatorul documentației  de urbanism pe parcela care a generat P.U.D.; 

f) datele de identificare ale vecinilor direct afectați: proprietarii parcelelor vecine pe toate laturile  parcelei care a generat P.U.D., precum şi a celor de peste drum de parcela care a generat P.U.D.   

Articolul 73. (1) Partea tehnică (inclusiv în format digital tip .pdf) este cuprinsă din:  a) partea scrisă ce cuprinde memoriul tehnic;  b) partea desenată formată din planşe realizate pe suport topografic actualizat, astfel:  ▪ planul de încadrare în zonă;   ▪ planul de situație existent;  ▪ planşa de reglementări urbanistice;  ▪ planşa de obiective de utilitate publică;  ▪ posibilitați de mobilare.  (2) Partea nontehnică (inclusiv în format digital tip .pdf) este cuprinsă din:  a) partea scrisă: un scurt memoriu de prezentare.  b)  partea  desenată:  volumetrii,  perspective,  axonometrii,  schițe  logice,  scheme  funcționale, 

machete şi altele asemenea. 

  R O M Â N I A   J U D E Ț U L   T I M I Ş

M U N I C I P I U L   T I M I Ş O A R A   D I R E C T I A   U R B A N I S M

   

T i m i ş o a r a ,   B d .   C . D .   L o g a   n r .   1 ,   T e l . / F a x   + 4 0   2 5 6   4 0 8 3 0 0 e ‐ m a i l : p r i m a r i a @ p r i m a r i a t m . r o ,   i n t e r n e t : w w w . p r i m a r i a t m . r o

 

REGULAMENTUL LOCAL DE IMPLICARE A PUBLICULUI ÎN ELABORAREA SAU REVIZUIREA PLANURILOR DE URBANISM     PAGINA 18/21 

 

  Articolul  74.  (1)  În  termen  de  5  zile  lucrătoare,  persoana  responsabilă  cu  informarea  şi 

consultarea  publicului  din  cadrul  Direcției  Urbanism  pune  la  dispoziția  inițiatorului  datele  necesar  a  fi  înscrise pe panoul model Anexa 2 la prezentul Regulament,  iar data publicării anunțului se va stabili de  comun acord. 

(2) Data înscrisă în anunțul de pe panou va fi şi prima zi de consultare şi informare a publicului cu  privire la demararea Etapei 1 ‐ etapa pregătitoare P.U.D. 

(3) In situția în care solicitantul nu ia legătura în termen de 5 zile lucrătoare cu inspectorul de zonă  pentru stabilirea datei publicării anunțului, conform alin. (1), documentația va fi restituită. 

(4) Data înscrisă în anunțul publicat pe site‐ul Primăriei Municipiului Timişoara, pentru demararea  Etapei  1  ‐  etapa  pregătitoare  P.U.D.  va  fi  şi  prima  zi  de  consultare  şi  informare  a  publicului  pentru  documentația P.U.D. 

(5)  Inițiatorul  documentației  va  face  dovada  amplasării  panoului  model  Anexa  2  la  prezentul  Regulament  completat  cu  datele  puse  la  dispoziție  de  către  Direcția  Urbanism  cu  cel  puțin  4  zile  lucrătoare  înainte de data  stabilită  pentru publicarea  anunțului,  astfel  încât  inspectorul  de  zonă  să  aibă  posibilitatea  de  a  solicita  Compartimentului  e‐Comunicare  din  cadrul  Direcției  Comunicare  publicarea  anunțului pe site‐ul Primăriei Municipiului Timişoara. 

(6) În cazul nerespectării de către inițiator a termenelor prevăzute la alin. (5), documentația va fi  restituită, urmând a se relua procedura. 

  Articolul  75.  (1)  Compartimentul  Avizare  Conformități  P.U.G./P.U.D./P.U.Z.,  prin  persoana 

responsabilă cu informarea şi consultarea publicului (inspectorul de zonă), în termen de maxim 10 zile de  la  înregistrarea  documentației  de  către  inițiator,  va  afişa  pe  site‐ul  Primăriei  Municipiului  Timişoara  documentația  în  format  digital,  într‐o  secțiune  special  dedicată  acestor  documentații  (la  adresa  www.primariatm.ro, secțiunea „Planuri urbanistice” ‐ „Planuri urbanistice supuse informării şi consultării  publicului”) şi va notifica proprietarii parcelelor vecine cu privire la intenția şi propunerile documentației  de urbanism, cu acordarea unui termen de primire a observațiilor de maxim 20 zile calendaristice. 

(2) Dacă nu se înregistrează observații în termenul de 20 zile calendaristice acordat, se consideră  acord favorabil, fără obiecții sau propuneri. 

  Articolul 76.  În situația  în care  inițiatorul P.U.D. este o persoană  fizică sau  juridică  interesată,  în 

termen de 5 zile  lucrătoare de  la primirea  tuturor observațiilor, persoana responsabilă cu  informarea şi  consultarea  publicului  (inspectorul  de  zonă)  notifică  inițiatorul  P.U.D.  cu  privire  la  eventualele  obiecții  primite şi solicită modificarea propunerilor sau răspunsul motivat de refuz al acestora, cu acordarea unui  termen de transmitere a răspunsului în termen de maximum 10 zile calendaristice. 

  Articolul 77.  În  termen  de  10  zile  lucrătoare  de  la  răspunsul  argumentat  al  inițiatorului  P.U.D., 

persoana responsabilă cu  informarea şi  consultarea publicului  (inspectorul de zonă)  informează  în scris  proprietarii care au trimis opinii şi/sau sesizări, cu privire la observațiile primite şi răspunsul  la acestea  din partea inițiatorului P.U.D.. 

  Articolul 78.  Etapa  1  ‐  etapa  pregătitoare  P.U.D.  se  va  finaliza  prin  afişarea  pe  site‐ul  Primăriei 

  R O M Â N I A   J U D E Ț U L   T I M I Ş

M U N I C I P I U L   T I M I Ş O A R A   D I R E C T I A   U R B A N I S M

   

T i m i ş o a r a ,   B d .   C . D .   L o g a   n r .   1 ,   T e l . / F a x   + 4 0   2 5 6   4 0 8 3 0 0 e ‐ m a i l : p r i m a r i a @ p r i m a r i a t m . r o ,   i n t e r n e t : w w w . p r i m a r i a t m . r o

 

REGULAMENTUL LOCAL DE IMPLICARE A PUBLICULUI ÎN ELABORAREA SAU REVIZUIREA PLANURILOR DE URBANISM     PAGINA 19/21 

 

Municipiului  Timişoara  a  Raportului  informării  şi  consultării  publicului,  într‐o  secțiune  special  dedicată  acestor  documentații,  pentru  fiecare  documentație  în  parte  (la  adresa  www.primariatm.ro,  secțiunea  „Planuri urbanistice”  ‐  „Planuri urbanistice supuse  informării  şi  consultării publicului”), ocazie  cu care se va putea începe circuitul legal de avizare.   

8.3.2. ETAPA 2 ­ ETAPA APROBĂRII P.U.D.   

Articolul 79. Etapa 2 ‐ etapa aprobării P.U.D. se va face în baza Dispoziției Primarului Municipiului  Timişoara  nr.  92  din  15.01.2007  privind  aprobarea  Procedurii  pentru  aplicarea  prevederilor  Legii  nr.  52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, actualizată.   

8.3.3. ETAPA 3 ­ ETAPA MONITORIZĂRII IMPLEMENTĂRII P.U.D.   

Articolul  80.  Informațiile  cuprinse  în  P.U.D.  reprezintă  informații  de  interes  public  şi  vor  fi  furnizate  şi  puse  la  dispoziție  în  urma  solicitărilor,  conform  Legii  nr.  544/2001  privind  accesul  la  informațiile de interes public, actualizată. 

  Articolul 81.  Informațiile cuprinse în P.U.D. vor fi puse la dispoziția celor  interesați prin afişarea 

documentației  pe  site‐ul  Primăriei  Municipiului  Timişoara,  într‐o  secțiune  special  dedicată  acestor  documentații  (la  adresa  www.primariatm.ro,  secțiunea  „Planuri  urbanistice”  ‐  „Planuri  urbanistice  aprobate” ‐ „P.U.D.”). 

.  CAPITOLUL 9 

DISPOZIŢII FINALE   

Prevederile  prezentului  Regulament  se  completează  cu  prevederile  Ordinului  nr.  2.701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de  informare  şi consultare a publicului cu privire  la  elaborarea  sau  revizuirea planurilor de  amenajare  a  teritoriului  şi de urbanism, modificat prin  Ordinul nr. 834/2014 şi cu prevederile legislaţiei în vigoare.       

Arhitect‐Şef,  Arh. Andreea Stănilă 

  Consilier, 

Ing. Gabriela Ghilezan  Consilier, 

Ing. Steluţa Ursu     

   

 

  R O M Â N I A   J U D E Ț U L   T I M I Ş

M U N I C I P I U L   T I M I Ş O A R A   D I R E C T I A   U R B A N I S M

   

T i m i ş o a r a ,   B d .   C . D .   L o g a   n r .   1 ,   T e l . / F a x   + 4 0   2 5 6   4 0 8 3 0 0 e ‐ m a i l : p r i m a r i a @ p r i m a r i a t m . r o ,   i n t e r n e t : w w w . p r i m a r i a t m . r o

 

REGULAMENTUL LOCAL DE IMPLICARE A PUBLICULUI ÎN ELABORAREA SAU REVIZUIREA PLANURILOR DE URBANISM     PAGINA 20/21 

 

ANEXA 1 LA REGULAMENT  MODEL DE PANOU PENTRU ANUNŢURILE AFIŞATE  

PE TERITORIUL ZONEI TRATATE DE PLANURI DE URBANISM       

┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ │ │ MUNICIPIUL TIMIŞOARA, DIRECŢIA URBANISM │ │ (denumirea administraţiei publice locale) ┌──────────────────────┐ │ │ │ │ │ │ Data anunţului: ...........(2) (ziua/luna/anul) │ │ │ │ │ │ │ │ │ REPREZENTARE │ │ │ INTENŢIE DE ELABORARE │ VIZUALĂ SUGESTIVĂ │ │ │ PLAN URBANISTIC .....................(1) │ (SCHEMATICĂ) │ │ │ (general, zonal, de detaliu) │ A INTENŢIEI │ │ │ │ ŞI PLAN DE │ │ │ │ SITUAŢIE PROPUS │ │ │ │ │ │ │ Argumentare: ..........................(1) │ (1)│ │ │ ......................................... └──────────────────────┘ │ │ Iniţiator: ............................(1) │ │ (numele şi prenumele/denumirea) │ │ │ │ │ │ PUBLICUL ESTE INVITAT SĂ TRANSMITĂ OBSERVAŢII ŞI PROPUNERI │ │ privind intenţia de elaborare a planului urbanistic ...............(1) │ │ (general, zonal, de detaliu) │ │ în perioada ................(2)-................(2) │ │ (ziua/luna/anul) (ziua/luna/anul) │ │ │ │ │ │ Persoana responsabilă cu informarea şi consultarea publicului: .........(2)│ │ (numele şi prenumele, funcţia) │ │ adresa ....................., telefon ..........., e-mail ................ │ │ Observaţiile sunt necesare în vederea .................................(1) │ │ (de exemplu: stabilirii cerinţelor de elaborare/eliberării avizului de │ │ oportunitate) │ │ Răspunsul la observaţiile transmise va fi ..............................(2)│ │ (modul în care va fi pus la dispoziţia publicului, data şi perioada) │ │ Etapele preconizate pentru consultarea publicului până la aprobarea │ │ planului:(2) │ │ ● ........................................................................ │ │ ● ........................................................................ │ │ ● ........................................................................ │ │ (metoda/scopul/perioada) │ │ │ │ │ │ │ └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

 

▪ Datele de mai sus vor fi înscrise obligatoriu în panouri cu dimensiunile 90x120 cm, confecționate din materiale  rezistente la intemperii şi afişate la loc vizibil pe toată perioada. 

▪ Literele vor fi tipărite având o înălțime de cel puțin 5 cm, respectiv 7 cm pentru „Intenție [...]”, „Publicul este [...]”.  � Câmpurile marcate cu (1) se vor completa de către inițiatorul documentației, iar câmpurile marcate cu (2) se vor 

completa de către Direcția Urbanism. 

 

  R O M Â N I A   J U D E Ț U L   T I M I Ş

M U N I C I P I U L   T I M I Ş O A R A   D I R E C T I A   U R B A N I S M

   

T i m i ş o a r a ,   B d .   C . D .   L o g a   n r .   1 ,   T e l . / F a x   + 4 0   2 5 6   4 0 8 3 0 0 e ‐ m a i l : p r i m a r i a @ p r i m a r i a t m . r o ,   i n t e r n e t : w w w . p r i m a r i a t m . r o

 

REGULAMENTUL LOCAL DE IMPLICARE A PUBLICULUI ÎN ELABORAREA SAU REVIZUIREA PLANURILOR DE URBANISM     PAGINA 21/21 

 

ANEXA 2  MODEL DE PANOU PENTRU ANUNŢURILE AFIŞATE  

PE TERITORIUL ZONEI TRATATE DE PLANURI DE URBANISM       

┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ │ │ MUNICIPIUL TIMIŞOARA, DIRECŢIA URBANISM │ │ (denumirea administraţiei publice locale) ┌──────────────────────┐ │ │ │ │ │ │ Data anunţului: ...........(2) (ziua/luna/anul) │ │ │ │ │ │ │ │ CONSULTARE ASUPRA │ REPREZENTARE │ │ │ PROPUNERILOR PRELIMINARE │ VIZUALĂ SUGESTIVĂ │ │ │ PLAN URBANISTIC .....................(1) │ (SCHEMATICĂ) │ │ │ (general, zonal, de detaliu) │ A PROPUNERILOR │ │ │ │ ŞI PLAN DE │ │ │ │ SITUAŢIE PROPUS │ │ │ │ │ │ │ Iniţiator: ..............................(1) │ (1)│ │ │ (numele şi prenumele/denumirea) └──────────────────────┘ │ │ │ │ Elaborator: .............................(1) │ │ (denumirea) │ │ │ │ │ │ PUBLICUL ESTE INVITAT SĂ TRANSMITĂ OBSERVAŢII │ │ asupra documentelor expuse/disponibile la sediul ......................(2)│ │ (denumirea, adresa, camera/sala) │ │ în perioada .............(2)-.............(2) între orele: .........(2) │ │ (ziua/luna/anul)-(ziua/luna/anul) │ │ │ │ │ │ PUBLICUL ESTE INVITAT SĂ PARTICIPE LA (2) │ │ ● .......................................................................; │ │ ● .......................................................................; │ │ ● ...................................................................... . │ │ (metoda/scopul/data, ora/locul, durata) │ │ │ │ Răspunsul la observaţiile transmise va fi .............................(2) │ │ (modul în care va fi pus la dispoziţia publicului, data şi perioada) │ │ │ │ Persoana responsabilă cu informarea şi consultarea publicului: .......(2) │ │ (numele şi prenumele, funcţia) │ │ │ │ adresa ......................(2), telefon .......(2), e-mail ..........(2) │ │ │ │ │ │ │ └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

 

▪ Datele de mai sus vor fi înscrise obligatoriu în panouri cu dimensiuni conform Art. 56 (pentru P.U.Z.), respectiv  Art. 72 (pentru P.U.D.), confecționate din materiale rezistente la intemperii şi afişate la loc vizibil pe toată perioada. 

▪ Literele vor fi tipărite având o înălțime de cel puțin 5 cm, respectiv 7 cm pentru „Consultare asupra [...]”.  � Câmpurile marcate cu (1) se vor completa de către inițiatorul documentației, iar câmpurile marcate cu (2) se vor 

completa de către Direcția Urbanism. 

Atasament: 05_AVIZ_CTATU_Regulam_local_de_inf_si_consult_a_publicului.pdf

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA DIRECȚIA URBANISM COMPARTIMENT AVIZARE CONFORMITĂŢII PUG/PUD/PUZ Bd. Constantin Diaconovici Loga, nr. 1, 300030, tel/fax +40 256 408341 e-mail:institutiaarhitectuluisefEprimariatm.ro, internet:www.primariatm.ro 1. Comisia Tehnică de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism, înființată în baza art. 37 din Legea 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismului și a H.C.L. nr. 299/27.06.2006, modificat prin H.C.L. nr. 95/26.02.2013 privind înființarea C.T.A.T.U, întrunită la data de 19.03.2015 a luat în discuţie materialul iniţiat de Direcţia Urbanism cu privire la aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului, elaborat in conformitate cu prevederile Ordinului nr. 2.701 din 30 decembrie 2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism, ale Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv a modificărilor aduse prin Ordinul nr. 233/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul si de elaborare si actualizare a documentatiilor de urbanism. In urma analizării materialului prezentat, Comisia emite: AVIZ FAVORABIL NR. 05/09.06.2016 Pentru: - Regulamentul local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului - Iniţiator: Direcţia Urbanism; Întocmit în baza procesului verbal al şedinţei din data de 09.06.2016; Prezentul AVIZ se comunică: e Inițiatorului DIRECȚIA URBANISM; e membrilor C.TATU. ARHITECT ŞEF, ANDREEA STĂNILĂ Co CEE Achitat taxa de SCUTIT TAXA. chit. Ar. Red/dact - LI. - Zex 1 FO47-03, ver. 2