keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 467/30.10.2015 privind modificarea şi aprobarea Organigramei şi Statului de Funcţii pentru aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Timişoara

30.10.2015

Hotararea Consiliului Local 467/30.10.2015
privind modificarea şi aprobarea Organigramei şi Statului de Funcţii pentru aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2015-25434/28.09.2015 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere Avizul Agentiei Nationale a Functionarilor Publici nr. 47448/2015 conexat cu nr. 46404/2015;
Având în vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale şi al Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor şi Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. a) şi alin. (3) lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se modifică şi se aprobă Organigrama şi Statul de Funcţii pentru aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Timişoara, conform Anexelor nr. 1 şi 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Serviciul Resurse Umane din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Timişoara.

Art. 3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Instituţii Şcolare, Medicale, Sportive şi Culturale;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Biroului Audit;
- Serviciului Resurse Umane;
- Mass - media locale.Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: ATTWICOT.pdf

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMISOARA ANEXA NR.1 LA HCL nr. ORGANIGRAMA PRIMARIEI MUNICIPIULUI TIMISOARA CONSILIUL LOCAL PRIMAR APROBAT PRIMAR COLAE ROBU [ADMINISTRATOR] PUBLIC 1 CABINET PRIMAR VICEPRIMAR n | + l I I SERVICIUL DE ADMINISTRATIE LOCALA, BIROUL ASISTARE LOCAL DIRECTE DECT SCADA TERENURI SI DOTARI DIRECTIA ENERSE TEHNICA RECTOR e REST L E Ş â E 5 3 PROIECTE DRUMURI E DEE e [5 TOTAL POSTURI DIN CARE 574 de demnitate publică 3 functii publice de conducere 51 functii publice de executie 431 , personal contractual de conducere 2 personal contractual de executie 87 DIREGTIADE DIRECTIA DE ASISTENTA CAMINUL PENTRU | [SERVICIUL PROTECTIA DIRECTIA FISCALA DIRECTIA POLITIA [SER 5 UN SADE EVIDENTA PERSOANEI SOCIALA A MUNICIPIULUI | PERSOANE VARSTNICE| |. COPILULUISI A MUNICIPIULUI DE UREENTA MUNICIPIULUI TIMISOARA, TIMISOARA TIMISOARA FAMILIEI TIMISOARA TIMISOARA TIMISOARA TIMISOARA Semen | RER PA aaa O] socia | || Lous | LOS! GERGELY TIMISO 23 SEPTEMBRIE 2015 HANDICAP TIMISOARA | TIMISOARA e E E SPITALUL DE BOLI INFECTIOASE TEATRUL DE STAT GERMAN SI PNEUMOFTIZIOLOGIE TIMISOARA, VICTOR BABES TIMISOARA. FILARMONICA BANATUL TIMISOARA

Atasament: Referat.pdf

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA PRIMAR SERVICIUL RESURSE UMANE SC2015 – ______ /________________

Bd. C.D. Loga nr. 1, 300030 Timişoara, tel: +40 256 408 300, fax:+40 256 490 635

e-mail: [email protected] internet: www.primariatm.ro

APROBAT

PRIMAR Nicolae Robu

REFERAT privind propunerea de modificare şi aprobare a organigramei si a statului de funcţii

al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Timisoara

Modificarea organigramei se impune datorită dinamicii cadrului legislativ si necesitatea corelarii competentelor compartimentelor functionale ale aparatului de specialitate al Primarului . Principiul pe care se întemeiază propunerile noastre este cel al creşterii eficienţei compartimentelor de specialitate astfel încât noile competenţe să poată fi absorbite de noua structură organizatorică si fluidizarea fluxului informational si functional existent.

Luând în considerare cele de mai sus şi în conformitate cu anexele nr. 1,2 la prezentul referat, parti integrante ale acestuia, în continuare vom detalia modificările propuse:

- Directia INSTITUTII SCOLARE, MEDICALE, SPORTIVE SI CULTURALE se desfiinteaza. Activitatea derualata de aceasta se reorganizeaza in 2 birouri, astfel:

o Biroul Scoli –Spitale, ce va avea in subordine Compartimentul Scoli (4 posturi) si Compartimentul Spitale (1 post)

o Biroul Sport-Cultura, rezultat din reorganizarea Biroului Baze Sportive si Compartiment Institutii Culturale, va avea in subordine Compartimentul Cultura(1 post), Compartimentul Sport (8 posturi) si Compartimentul Administrare Baze Sportive (13 posturi).

- In cadrul Directiei Cladiri, Terenuri, Dotari Diverse au loc urmatoarele modificari: o Biroul Autorizare Activitati Comerciale si Publicitare iese din cadrul directiei; o Biroul Evidenta Patrimoniului se reorganizeaza ca si Compartiment Evidenta

Patrimoniului prin reducerea a 2 posturi. Acest compartiment cu 5+1 posturi va fi componenta a Directiei Economice.

o Se infiinteaza Serviciul Terenuri Virane, Banca de Date Urbana si Cadastru cu 1+18 posturi prin comasarea Serviciului Banca de Date Urbana si Cadastru si partea privitoare la terenuri din cadrul Biroului Cladiri Terenuri.

o Prin reorganizarea activitatii, Biroul Cladiri Terenuri va deveni Biroul Cladiri cu 1+8 posturi ;

o Compartimentul Licitatii isi schimba denumirea in Compartimentul Valorificare Patrimoniu, pastrandu-si numarul de posturi.(3 posturi).

- Activitatea privind atragerea de fonduri internationale pentru realizarea obiectivelor si dezideratelor municipiului Timisoara,precum si implementarea si monitorizarea proiectelor cu finantare externa este una din cele mai importante pentru municipalitate.

Astfel,pe de o parte, pentru o mai buna atragere a fondurilor europene/internationale pentru construirea, reabilitarea, consolidarea, dezvoltarea infrastructurii rutiere pe raza municipiului Timisoara, se infiinteaza in cadrul Directiei Tehnice Biroul Generare si Monitorizare Proiecte Drumuri cu 1+7 posturi. Posturile sunt vacante si sunt obtinute prin redistribuire de la alte componente functionale ale aparatului de specialitate al Primarului

Pe de cealalta parte, Directia Dezvoltare se reorganizeaza la randul ei in doua servicii:

o Serviciul Generare si Management Proiecte (1+28+3 posturi) este rezultat din reorganizarea Serviciului Proiecte cu Finnatare Extranationala, Biroul Generare Proiecte cu Finantare Extranationala, Compartimentul Management Proiecte cu Finantare Extranationala, Biroul Finantare Proiecte cu Finantare Locala, Regionala si Nationala, Compartimentul Management Proiecte cu Finantare Locala, Regionala si Nationala. De asemenea numarul de posturi se suplimenteaza cu 5 fata de cel avut anterior, acestea fiind posturi vacante existente in cadrul institutiei si redistribuite acestui serviciu.

o Serviciul Monitorizare si Implementare Proiecte(1+9 posturi) este rezultatul reorganizarii Serviciului Proiecte cu Finantare Locala, Regionala si Nationala, Compartiment Monitorizare Proiecte cu Finantare Locala, Regionala si Nationala si Compartimentul Monitorizare Proiecte cu Finantare Extranationala.

- In cadrul Directiei Tehnice sunt urmatoarele modificari: o Compartimentul Eficientizare Energetica Cladiri iese din cadrul directiei ; o se infiinteaza Biroul Generare si Monitorizare Proiecte Drumuri cu 1+7 posturi.

- In cadrul Directiei Economice au loc urmatoarele modificari: o Compartimentul Evidenta Patrimoniului cu 5+1 posturi intra in directa subordonare a

Directiei Economice; - Directia Urbanism se reorganizeaza astfel:

o Se infiinteaza Compartimentul Management Documente , Arhivare si Statistica, cu 8 posturi;

o Se infiinteaza Compartimentul GIS prin preluarea unui post din cadrul Serviciului Banca de Date Urbana si Cadastru;

o Se desfiinteaza Compartimentul Coordonare Elaborare PUG//PUD/PUZ; Compartimentul Control, Serviciul de Dezvoltare Urbana si Reabilitare si Conservare Cladiri Istorice;

o Biroul Avizare Conformitati PUG/PUD/PUZ se reorganizeaza in compartiment, desfiintandu-se postul de sef birou , cu 5 posturi;

o Biroul Reabilitare si Conservare Cladiri Istorice isi schimba denumirea in Biroul de Reabilitare si Dezvoltare Urbana, pastrandu-si numarul de posturi 1+7+4 posturi;

o Biroul Certificate de Urbanism si Biroul Autorizari se unesc in Serviciul Certificari si Autorizari cu 1+16 posturi.

- In cadrul Directiei Comunicare au loc urmatoarele modificari: o Se desfiinteaza urmatoarele compartimente:

 Serviciul Relatii Locale, Regionale si Nationale  Compartimentul de Promovare Nationala a Municipiului  Compartimentul de Promovare Internationala a Municipiului  Compartimentul de Relationare cu Institutii Culturale  Compartimentul de Relationare cu Institutii Scolare  Compartimentul de Relationare cu Institutii Medicale  Compartimentul de Relationare cu Institutiile Varstnicilor  Compartimentul de Relationare cu Institutiile Tinerilor  Compartimentul de Relationare cu Consiliile Consultative de Cartier  Compartimentul de Relationare cu Organizatiile Neguvernamentale  Compartimentul de Relationare cu Organizatiile Mediului de Afaceri  Compartimentul de Relationare cu Parlamentarii Timisoarei, Autoritatile

Publie si Institutiile Statului acestea reorganizandu-se in Biroul Relatii Locale, Regionale si Nationale, cu 1+3+2 posturi și reducandu-se 2 posturi de inspector de specialitate II;

o Compartimentul de Relationare cu Asociatiile de Proprietari iese din subordinea Directiei Comunicare, numarul de posturi diminuandu-se cu unul de la 5 la 4 posturi.

- In cadrul Directiei de Mediu se produc urmatoarele modificari: o Biroul Salubrizare iese din subordinea Directiei de Mediu, numarul de posturi se

suplimenteaza cu un post;

o Serviciul Avize Mediu își schimbă denumirea în Serviciul Reglementare si Politici de Mediu Urban;

o Numarul de posturi din cadrul Serviciului Spatii Verzi si Locuri de Joaca se diminueaza cu 2 posturi;

o Numarul de posturi din cadrul Biroului Monitorizare si Protectie Mediu se suplimetează cu 1 post;

o Numarul de posturi din cadrul Compartimentului Gradina Zoologica se suplimenteaza cu un post .

- Compartimentul Administrativ se reorganizeaza in Biroul Administrativ cu 1+13 posturi, reducându-se un post ;

- Compartimentul Servicii Informatice isi schimba denumirea in Compartimentul Servicii Informatice si de Comunicatii, suplimentandu-i-se numarul de posturi cu 2 posturi ;

Se diminuează numărul de posturi de functii publice, in vederea redistribuirii posturilor vacante, din urmatoarele compartimente:

- Numarul de posturi din cadrul Serviciului Achizitii Publice se diminueaza cu un post ; - Numarul de posturi din cadrul Compartimentului Voluntar pentru Situatii de Urgenta se

diminueaza cu un post; - Numarul de posturi din cadrul Biroului Contencios se diminueaza cu un post ; - Numarul de posturi din cadrul Biroului Consultanta Juridica se diminueaza cu patru posturi; - Numarul de posturi din cadrul Serviciul Administrare Fond Funciar se diminueaza cu 2

posturi, transformându-se in Compartimentul Administrare Fond Funciar; Se diminueaza posturile de personal contractual din cadrul Biroului Audit cu un post si din cadrul

Compartimentului Corpul de Control si Antifraudă al Primarului cu un post. Se infiinteaza Compartimentul Secretariat Primar cu 1 post si Compartimentul Protocol cu 1 post.

Mentionam ca numarul de posturi se diminueaza cu 5 fata de precedenta organigrama aprobata

prin HCL nr.581/2014 si se incadreaza in numarul maxim de posturi comunicat de Institutia Prefectului Timis pentru anul 2015. Totodată , menționăm că funcțiile publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Timișoara au fost avizate de Agenția Națională a Funcționarilor Publici prin avizul nr. 47448/2015 conexat cu 46404/2015. Fata de cele de mai sus, propunem modificarea şi aprobarea organigramei si a statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Timişoara conform anexelor nr. 1 si 2 la prezentul referat, parti integrante ale acestuia. Secretar Ioan Cojocari Consilier juridic, Şef Serviciu Resurse Umane, Gabriela Iova Rodica Aurelian FO-53-01, ver.1

Atasament: Anexa.pdf

Anexa la HCL nr.-_________ / ______________ APROBAT STAT DE FUNCŢII PRIMAR

Nicolae Robu

Nr.posturi Nivel studii Cls. Grad oct.2015

I. FUNCTII DE DEMNITATE PUBLICA 1 PRIMAR 1 2 VICEPRIMAR 2

Total functii demnitate publica 3 II APARAT PROPRIU A . Functii publice de conducere

3 Secretar S 1 4 Director executiv S 7 5 Arhitect Şef S 1 6 Sef serviciu S 17 7 Şef birou S 25

Total functii publice de conducere 51 B. Functii publice de executie

8 Consilier S I superior 181 9 Consilier S I principal 112

10 Consilier S I asistent 72 11 Consilier S I debutant 6 11 Consilier juridic S I superior 8 12 Consilier juridic S I principal 6 13 Consilier juridic S I asistent 2 14 Consilier juridic S I debutant 0 15 Auditor S I superior 4 16 Auditor S I principal 1 17 Auditor S I asistent 1 18 Referent de specialitate SSD II superior 7 19 Referent M III superior 29 20 Referent M III asistent 1 21 Referent M III debutant 1

Total functii publice de executie 431 Total functii publice 482 C.1 . Functii personal contractual de conducere

22 Administrator Public S 1 23 sef birou S I 1

Total personal contractual de conducere 2 C.2 . Functii personal contractual executie

24 Inspector de specialitate S IA 11 25 Inspector de specialitate S I 7 26 Inspector de specialitate S II 19 27 Inspector de specialitate S D 2 28 Expert sportiv IA 2 29 Referent SSD IA 1 30 Referent M IA 5 31 Referent M I 4 32 Referent M II 1 33 Casier M 4

Total personal contractual de executie 56 C.3 Functii contractuale de deservire

34 Ingrijitor 8 35 Paznic 2 36 Magaziner 1 37 Sofer 4 38 Muncitor calificat I 6 39 Muncitor calificat II 2 40 Muncitor calificat III 0 41 Muncitor necalificat 8

Total personal contractual de deservire 31 Total personal contractual C.1+C.2+C.3 89 D.TOTAL APARAT PROPIU 571 TOTAL GENERAL 574

SEF SERVICIU RESURSE UMANE RODICA AURELIAN

Nr.crt Denumirea funcţiei Funcţia publică/Post contr