keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 447/09.09.2019 privind împuternicirea de către Consiliul Local al Municipiului Timişoara, a Comisiei de Negociere cu Terţii, în vederea negocierii cumpărării terenului situat în Timişoara, Aleea Gorniştilor, nr. 6, în vederea asigurării accesulului autospecialelor de intervenţie în caz de incendiu şi utilaje pentru executarea unor lucrări de construcţii la Şcoala Gimnazială nr. 27

09.09.2019

Hotararea Consiliului Local 447/09.09.2019
privind împuternicirea de către Consiliul Local al Municipiului Timişoara, a Comisiei de Negociere cu Terţii, în vederea negocierii cumpărării terenului situat în Timişoara, Aleea Gorniştilor, nr. 6, în vederea asigurării accesulului autospecialelor de intervenţie în caz de incendiu şi utilaje pentru executarea unor lucrări de construcţii la Şcoala Gimnazială nr. 27


Consiliul Local al Municipiului Timisoara


Având în vedere Expunerea de motive nr. SC2019-19894/06.08.2019 privind oportunitatea proiectului de hotărâre, a Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. SC2019-19894/06.08.2019 al Serviciului Şcoli ,Spitale şi Baze Sportive din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
Având în vedere Adresa Direcţiei Economice privind Raportul de specialitate nr. SC2019-19894/06.08.2019 ;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 08.08.2019- Anexă la Raportul de specialitate nr.nr. SC2019-19894/06.08.2019 ;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale şi Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Procesul verbal de control nr. 72211/TM/27.03.2017 al Inspectoratului Pentru Situaţi de Urgenţă "Banat" al judeţului Timiş ;
Având în vedere Adresa cu nr. nr.2289/26.06.2017, înregistrată la Primăria Municipiului Timişoara cu nr.SC2017-015775/27.06.2017, a conducerii Şcoli Gimnaziale nr. 27 privind achiziţionarea terenului în suprafaţă de 427 mp, înscris în CF nr. 422748 Timişoara , CF vechi nr. 147421, nr. top 26737/2, situat în str. Aleea Gornisţilor nr 6;
Având în vedere adresa cu nr. SC2017- 14216/12.06.2017 a d-nei Drăgan Doina privind intenţia de vânzare a terenului în suprafaţă de 427 mp, înscris în CF nr. 422748 Timişoara , CF vechi nr. 147421, nr. top 26737/2, situat în str. Aleea Gornistilor nr 6;
Având în vedere Legea nr. 273/2006 privind finaţele publice locale, modificată;
Având în vedere prevederile art. 20, alin. 1 din Legea nr. 1/2011 a educaţiei naţionale;
În conformitate cu prevederile art. 129 alin 2 lit. d) şi alin. 7 lit a) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 - privind Codul administrativ
În temeiul prevederilor art.139 alin.(1) şi (3) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 - privind Codul administrativ


HOTARASTE

Art.1: Se împuterniceşte Comisia de negociere cu terţii a Consiliului Local al Municipiului Timişoara, constituită în baza Hotărârii Consiliului Local nr.7/2012, modificată şi completată prin Hotărârea Consiliului Local nr.43/2016, prin Hotărârea Consiliului Local nr. 60/2016, respectiv Hotărârea Consiliului nr.209/2017, în vederea negocierii cumpărării terenului în suprafaţă de 427 mp, situat în Timişoara, aleea Gorniştilor nr. 6, înscris în CF nr. 422748 Timişoara , CF vechi nr. 147421, nr. top 26737/2, aflat in proprietatea numitei Drăgan Doina , în vederea asigurării accesulului autospecialelor de intervenţie în caz de incendiu şi utilaje pentru executarea unor lucrări de construcţii la Şcoala Gimnazială nr. 27.

Art.2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Comisia de negociere cu terţii a Consiliului Local al Municipiului Timisoara, Serviciul Şcoli, Spitale şi Baze Sportive, Direcţia Ecomomică, şi Serviciul Juridic din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art.3: Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timişoara şi pe site -ul propriu şi totodată, se comunică :
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Generală Drumuri, Poduri, Parcaje şi Reţele de Utilităţi;
- Direcţiei Clădiri Terenuri şi Dotări Diverse I Est ;
- Direcţiei Clădiri Terenuri şi Dotări Diverse II Vest ;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Comunicare - Relaţionare;
- Direcţiei de Mediu;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Biroului Audit;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Serviciului Şcoli, Spitale şi Baze Sportive;
- Şcolii Gimnaziale nr. 27;
- D-nei Drăgan Dioina;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
P.SECRETAR GENERAL CAIUS ŞULI

Atasament: 2019-_Raport_Specialitate__Imputernicire__Com_neg_pt_SC_gim__27.pdf

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA SERVICIUL ŞCOLI SPITALE ŞI BAZE SPORTIVE NR.SC2019-19894/06.08.2019

RAPORT DE SPECIALITATE privind împuternicirea de către Consiliul Local al Municipiului Timişoara, a Comisiei de Negociere cu Terţii, în vederea negocierii cumpărării terenului situat în Timişoara, Aleea Gorniştilor nr. 6 în vederea asigurării accesulului autospecialelor de intervenţie în caz de incendiu şi utilaje pentru executarea unor lucrării de construcţii la Şcoala Gimnazială nr. 27 Având în vedere Expunerea de motive nr.SC2019-19894/06.08.2019 a Primarului Municipiului Timişoara şi Proiectul de hotărâre privind împuternicirea de către Consiliul Local al Municipiului Timişoara, a Comisiei de Negociere cu Terţii, în vederea negocierii cumpărării terenului situat în Timişoara, Aleea Gorniştilor nr.6 în vederea asigurării accesulului autospecialelor de intervenţie în caz de incendiu şi utilaje pentru executarea unor lucrării de construcţii la Şcoala Gimnazială nr. 27. Facem următoarele precizări: Şcoala Gimnazială nr. 27 funcţionează în imobilul situat în Timişoara str. Aleea Gorniştilor nr.3, înscris în CF nr. 444420 Timişoara cu nr. cad 444420, top vechi 26737/1,compus din clădire şi teren construit şi neconstruit în suprafaţă de 6085 mp, aflat în domeniul public al Municipiului Timişoara. Terenul în suprafaţă de 427 mp, înscris în CF nr. 422748 Timişoara , CF vechi nr. 147421, nr. top 26737/2, situat în str. Aleea Gorniştilor nr.6 a făcut parte din incinta unităţii de învăţământ şi a fost restituit d-nei Drăgan Doina în baza Legii nr.10/2001 prin Dispoziţia Primarului cu nr.983/09.03.2017. Pentru acest teren restituit a fost înscrisă servitute de trecere pe o lăţime de 3 m în favoarea Municipiului Timişoara, în vederea accesului la terenul ce constituie incinta Şcoli Gimnaziale nr. 27. Inspectoratul Pentru Situaţii de Urgenţă „Banat” al judeţului Timiş, în urma controlului efectuat la Şcola Gimnazială nr. 27 a constatatat că nu este asigurat accesul autospecialelor de intervenţie în caz de incendiu la cel puţin două faţade conform Procesului verbal de control nr. 72211/TM/27.03.2017 Prin adresa cu nr.2289/26.06.2017, înregistrată la Primăria Municipiului Timişoara cu nr.SC2017-015775/27.06.2017, conducerea Şcolii Gimnaziale nr. 27 a solicitat sprijinul pentru achiziţionarea acestui teren în vederea asigurării aceesului maşinilor de pompieri, utilajelor necesare lucrărilor de reparaţii,investiţii- construire sală sport etc. Prin adresa nr. SC2017- 14216/12.06.2017, d-na Drăgan Doina şi-a exprimat intenţia de vânzare a terenului în suprafaţă de 427 mp, înscris în CF nr. 422748 Timişoara , CF vechi nr. 147421, nr. top 26737/2, situat în str.Aleea Gorniştilor nr 6, la preţul de 85.000 euro, stabilit printr-un raport de evaluare întocmit la data de 29.05.2017. Prin raportul de evaluare întocmit de instituţia noastră prin SC FIDOX SRL Braşov, valoare de piaţă a terenului în suprafaţă de 427 mp a fost stabilită la suma de 55.510,00 euro. În bugetul aprobat pe anul 2019, există prevedere bugetară la Cap. 65.02.04.01 – Învăţământ secundar inferior- C Dotări Independete şi alte investiţi- lit.a Achiziţii imobile şi sunt cuprinse sumele de 83,00 mii lei – credit bugetar, credit angajament 300,00 mii lei - Achiziţie teren în suprafaţă de 427 mp, situat în str.Gorniştilor nr.6, în vederea asigurării accesulului autospecialelor de intervenţie în caz de incendiu.

Având în vedere cele de mai sus şi a faptului că autorităţile administraţiei publice locale asigură, în condiţiile legii, buna desfăşurare a învăţământului preuniversitar în localităţile în care acestea îşi exercită autoritatea, conform prevederilor art.20, alin.1 din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011, aprecim că: - proiectul de hotărâre privind împuternicirea de către Consiliul Local al Municipiului Timişoara, a Comisiei de Negociere cu Terţii, în vederea negocierii cumpărării terenului situat în Timişoara, Aleea Gorniştilor nr. 6 în vederea asigurării accesulului autospecialelor de intervenţie în caz de incendiu şi utilaje pentru executarea unor lucrării de construcţii, investiţii la Şcola Gimnazială nr. 27, îndeplineşte condiţiile pentru a fi supus dezbaterii şi aprobării Consiliului Local al Municipiului Timişoara. VICEPRIMAR , ŞEF SERVICIU, Dan Diaconu Anca Lăudatu CONSILIER, Ioana Ciucur

Cod.FO 53-01,Ver.1

Atasament: 2019-expunere_de_motive_-cump_teren__Gen_27.pdf

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA SERVICIUL ŞCOLI SPITALE ŞI BAZE SPORTIVE NR.SC2019-19894/06.08.2019

PRIMAR

EXPUNERE DE MOTIVE

PRIVIND OPORTUNITATEA PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE - privind împuternicirea de către Consiliul Local al Municipiului Timişoara, a Comisiei de Negociere cu Terţii, în vederea negocierii cumpărării terenului situat în Timişoara, Aleea Gorniştilor nr. 6 în vederea asigurării accesulului autospecialelor de intervenţie în caz de incendiu şi utilaje pentru executarea unor lucrării de construcţii la Şcola Gimnazială nr. 27

Conform prevederilor art.20, alin.1 din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011, autorităţile administraţiei publice locale asigură, în condiţiile legii, buna desfăşurare a învăţământului preuniversitar în localităţile în care acestea îşi exercită autoritatea. Având în vedere Procesul verbal de control nr. 72211/TM/27.03.2017 al Inspectoratului Pentru Situaţii de Urgenţă „Banat” al judeţului Timiş prin care s-a constatat ca la Şcoala Gimnazială nr. 27 nu este asigurat accesul autospecialelor de intervenţie în caz de incendiu la cel puţin două faţade; Având în vedere adresa cu nr.2289/26.06.2017, înregistrată la Primăria Municipiului Timişoara cu nr.SC2017-015775/27.06.2017, a conducerii Şcolii Gimnaziale nr.27 privind achiziţionarea terenului în suprafaţă de 427 mp, înscris în CF nr. 422748 Timişoara , CF vechi nr. 147421, nr. top 26737/2, situat în str. Aleea Gorniştilor nr. 6 în vederea asigurării aceesului maşinilor de pompieri, utilajelor necesare lucrărilor de reparaţii, investiţii-construire sală de sport etc; Având în vedere adresa cu nr. SC2017- 14216/12.06.2017 a d-nei Drăgan Doina privind intenţia de vânzare a terenului în suprafaţă de 427 mp, înscris în CF nr. 422748 Timişoara , CF vechi nr. 147421, nr. top 26737/2, situat în str. Aleea Gornisţilor nr 6; - Considerăm necesară şi oportună iniţierea unui proiect privind împuternicirea de către Consiliul Local al Municipiului Timişoara, a Comisiei de Negociere cu Terţii, în vederea negocierii cumpărării terenului situat în Timişoara, Aleea Gorniştilor nr. 6 în vederea asigurării accesulului autospecialelor de intervenţie în caz de incendiu şi utilaje pentru executarea unor lucrării de construcţii la Şcoala Gimnazială nr. 27 PRIMAR VICEPRIMAR Nicolae Robu Dan Diaconu

ŞEF SERVICIU Anca Lăudatu