keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 182/08.05.2017 privind aprobarea unei noi proceduri în vederea obţinerii Avizului de oportunitate necesar pentru elaborarea unui Plan Urbanistic Zonal (P.U.Z.)

08.05.2017

Hotararea Consiliului Local 182/08.05.2017
privind aprobarea unei noi proceduri în vederea obţinerii Avizului de oportunitate necesar pentru elaborarea unui Plan Urbanistic Zonal (P.U.Z.)


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2017 - 10968/04.05.2017 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al municipiului Timişoara;
Având în vedere prevederile Legii nr. 350/06.06.2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, actualizată;
Având în vedere prevederile Ordinului nr. 233/26.02.2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul şi de elaborare şi actualizare a documentaţiilor de urbanism;
Având în vedere prevederile Legii nr. 86/28.04.2017 privind respingerea Ordonanţei de Urgenţă nr. 100/15.12.2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, precum şi a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii;
Având în vedere prevederile Ordinului 2701/30.10.2010 al ministrului Dezvoltării Regionale şi Turismului pentru aprobarea Metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 43/29.07.2016 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 140/19.04.2011 - privind aprobarea "Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului";
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 17/07.07.2016 pentru abrogarea Hotărârii Consiliului Local nr. 198/31.05.2011 privind procedura în vederea obţinerii Avizului de oportunitate necesar pentru elaborarea unui Plan Urbanistic Zonal şi aprobarea unei noi proceduri în vederea obţinerii Avizului de oportunitate;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 32/25.01.2017 privind abrogarea Hotărârii Consiliului Local nr. 17/07.07.2016 privind procedura în vederea obţinerii Avizului de oportunitate necesar pentru elaborarea unui Plan Urbanistic Zonal şi aprobarea unei noi proceduri în vederea obţinerii Avizului de iniţiere necesar pentru elaborarea unui Plan Urbanistic Zonal (P.U.Z.);
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. c) şi alin. (5) lit. c) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă Procedura în vederea obţinerii Avizului de oportunitate necesar pentru elaborarea unui Plan Urbanistic Zonal (P.U.Z.) conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Se abrogă Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 32/25.01.2017 privind abrogarea Hotărârii Consiliului Local nr. 17/07.07.2016 privind procedura în vederea obţinerii Avizului de oportunitate necesar pentru elaborarea unui Plan Urbanistic Zonal şi aprobarea unei noi proceduri în vederea obţinerii Avizului de iniţiere necesar pentru elaborarea unui Plan Urbanistic Zonal (P.U.Z.).

Art. 3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;

Art. 4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Biroului Sport - Cultură;
- Biroului Spitale - Şcoli;
- Direcţiei Comunicare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
GABRIELA POPOVICI
Contrasemneaza
SECRETAR SIMONA DRĂGOI

Atasament: Referat.pdf

  R O M Â N I A J U D E Ţ U L T I M I Ş

M U N I C I P I U L T I M I Ş O A R A

D I R E C T I A U R B A N I S M

C O M P A R T I M E N T A V I Z A R E C O N F O R M I T A Ţ I P U G / P U D / P U Z

T i m i ş o a r a , B d . C . D . L o g a n r . 1 , T e l . / F a x + 4 0 2 5 6 4 0 8 3 0 0

e ‐ m a i l : p r i m a r i a @ p r i m a r i a t m . r o , i n t e r n e t : w w w . p r i m a r i a t m . r o

1 COD FP53‐01, VER. 2

SC 2017 – 10968/04.05.2017 Se aprobă, Primar,

Nicolae Robu

REFERAT pentru aprobarea unei noi proceduri în vederea obţinerii Avizului de oportunitate

necesar pentru elaborarea unui Plan Urbanistic Zonal (P.U.Z.) Având în vedere prevederile Legii nr. 350/06.06.2001 privind amenajarea teritoriului şi

urbanismul, actualizată; Având în vedere prevederile Ordinului nr. 233/26.02.2016 pentru aprobarea Normelor

metodologice de aplicare a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul şi de elaborare şi actualizare a documentaţiilor de urbanism;

Având în vedere prevederile Ordinului 2701/30.10.2010 al ministrului Dezvoltării Regionale şi Turismului pentru aprobarea Metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 43/29.07.2016 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 140/ 19.04.2011 - privind aprobarea "Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului";

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 17/07.07.2016 pentru abrogarea Hotărârii Consiliului Local nr. 198/31.05.2011 privind procedura în vederea obţinerii Avizului de oportunitate necesar pentru elaborarea unui Plan Urbanistic Zonal şi aprobarea unei noi proceduri în vederea obţinerii Avizului de oportunitate;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 32/25.01.2017 privind abrogarea Hotărârii Consiliului Local nr. 17/07.07.2016 privind procedura în vederea obţinerii Avizului de oportunitate necesar pentru elaborarea unui Plan Urbanistic Zonal şi aprobarea unei noi proceduri în vederea obţinerii Avizului de iniţiere necesar pentru elaborarea unui Plan Urbanistic Zonal (P.U.Z.);

Având în vedere prevederile Legii nr. 86/28.04.2017 privind respingerea Ordonanţei de urgenţă nr. 100/15.12.2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, precum şi a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, prin care se revine la forma anterioară a Avizului de oportunitate necesar pentru elaborarea unui Plan Urbanistic Zonal (P.U.Z.), prevăzută în procedura aprobată prin H.C.L. nr. 17/07.07.2016.

  R O M Â N I A J U D E Ţ U L T I M I Ş

M U N I C I P I U L T I M I Ş O A R A

D I R E C T I A U R B A N I S M

C O M P A R T I M E N T A V I Z A R E C O N F O R M I T A Ţ I P U G / P U D / P U Z

T i m i ş o a r a , B d . C . D . L o g a n r . 1 , T e l . / F a x + 4 0 2 5 6 4 0 8 3 0 0

e ‐ m a i l : p r i m a r i a @ p r i m a r i a t m . r o , i n t e r n e t : w w w . p r i m a r i a t m . r o

1 COD FP53‐01, VER. 2

PROPUNEM:

1. Aprobarea unei noi Proceduri în vederea obţinerii Avizului de oportunitate necesar pentru

elaborarea unui Plan urbanistic zonal (P.U.Z.) conform Anexei care va face parte integrantă din Hotărârea Consiliului Local;

2. Abrogarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 32/25.01.2017 privind abrogarea Hotărârii Consiliului Local nr. 17/07.07.2016 privind procedura în vederea obţinerii Avizului de oportunitate necesar pentru elaborarea unui Plan Urbanistic Zonal şi aprobarea unei noi proceduri în vederea obţinerii Avizului de iniţiere necesar pentru elaborarea unui Plan Urbanistic Zonal (P.U.Z.);

Arhitect‐Şef, Emilian Sorin Ciurariu

Consilier, Liliana Iovan

Şef Birou Consultanţă Juridică,

Daniel Văcărescu

Red – L.I.

Atasament: ANEXA.pdf

  R O M Â N I A J U D E Ţ U L T I M I Ş

M U N I C I P I U L T I M I Ş O A R A

D I R E C T I A U R B A N I S M

T i m i ş o a r a , B d . C . D . L o g a n r . 1 , T e l . / F a x + 4 0 2 5 6 4 0 8 3 0 0

e ‐ m a i l : p r i m a r i a @ p r i m a r i a t m . r o , i n t e r n e t : w w w . p r i m a r i a t m . r o

PAGINA 1/7

PROCEDURA

ÎN VEDEREA OBŢINERII AVIZULUI DE OPORTUNITATE NECESAR PENTRU ELABORAREA UNUI PLAN URBANISTIC ZONAL (P.U.Z.)

CAPITOLUL 1 DISPOZIŢII GENERALE

Conform art. 32 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, actualizată:

„În cazul în care prin cererea pentru emiterea certificatului de urbanism se solicită o modificare de la prevederile documentaţiilor de urbanism aprobate pentru zona respectivă sau dacă condiţiile specifice ale amplasamentului ori natura obiectivelor de investiţii o impun, autoritatea publică locală are dreptul ca, după caz, prin certificatul de urbanism: [...] să condiţioneze autorizarea investiţiei de aprobarea de către autoritatea publică competentă a unui plan urbanistic zonal, elaborat şi finanţat prin grija persoanelor fizice şi/sau juridice interesate, numai în baza unui aviz prealabil de oportunitate întocmit de structura specializată condusă de arhitectul‐şef şi aprobat, după caz, conform competenţei: de primarul localităţii [...]”. Conform art. 38, alin. (4) din Ordinul nr. 233/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul şi de elaborare şi actualizare a documentaţiilor de urbanism, cu privire la certificatul de urbanism: „Necesitatea obţinerii unui aviz de oportunitate se include în lista de avize necesare aprobării documentaţiilor de urbanism în situaţiile prevăzute la art. 32 alin. (1) lit. c) din Lege”. Conform art. 32 alin. (4) lit. a)‐e) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, actualizată: „Prin avizul de oportunitate se stabilesc următoarele: a) teritoriul care urmează să fie reglementat prin Planul urbanistic zonal; b) categoriile funcţionale ale dezvoltării şi eventualele servituţi; c) indicatorii urbanistici obligatorii ‐ limitele minime şi maxime; d) dotările de interes public necesare, asigurarea accesurilor, parcajelor, utilităţilor; e) capacităţile de transport admise.” Conform art. 36 alin. (12) lit. c) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, actualizată: „Structura de specialitate condusă de arhitectul‐şef [...] al municipiului [...] îndeplineşte următoarele atribuţii principale: [...] întocmeşte, verifică din punct de vedere tehnic şi propune emiterea avizelor de oportunitate [...]”. Conform art. 1, alin. (2) din Ordinul nr. 233/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul şi de elaborare şi actualizare a documentaţiilor de urbanism: „Formularele utilizate în cadrul procedurii de eliberare a avizelor de oportunitate prevăzute la art. 32 din Lege [...] sunt prezentate în anexa nr. 1 la prezentele norme metodologice.”

  R O M Â N I A J U D E Ţ U L T I M I Ş

M U N I C I P I U L T I M I Ş O A R A

D I R E C T I A U R B A N I S M

T i m i ş o a r a , B d . C . D . L o g a n r . 1 , T e l . / F a x + 4 0 2 5 6 4 0 8 3 0 0

e ‐ m a i l : p r i m a r i a @ p r i m a r i a t m . r o , i n t e r n e t : w w w . p r i m a r i a t m . r o

PAGINA 2/7

Avizul de oportunitate se va emite de către Direcţia Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara conform Anexei 1 la prezenta Procedură (respectiv Anexa 1 ‐ Formularul F1 „Aviz de oportunitate eliberat de către u.a.t. de bază” la Ordinul nr. 233/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul şi de elaborare şi actualizare a documentaţiilor de urbanism), în baza unei cereri însoţită de o documentaţie întocmită conform Capitolului 2 din prezenta Procedură.

CAPITOLUL 2 CONŢINUTUL‐CADRU AL DOCUMENTAŢIEI ÎN VEDEREA OBŢINERII AVIZULUI DE OPORTUNITATE

Avizul de oportunitate se emite de către structura de specialitate (Direcţia Urbanism) condusă de arhitectul‐şef din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara, este fundamentat din punct de vedere tehnic de către Comisia Tehnică de Amenajare a Teritoriului şi de Urbanism (C.T.A.T.U.) şi aprobat de Primarului Municipiului Timişoara.

În vederea întocmirii avizului de oportunitate este necesară depunerea unei documentaţii care să conţină:

a) cerere privind intenţia solicitantului, conform Anexei 2 la prezenta Procedură (respectiv Anexa 1 ‐ Formularul F4 „Cerere pentru emiterea avizului de oportunitate” la Ordinul nr. 233/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul şi de elaborare şi actualizare a documentaţiilor de urbanism);

b) certificatul de urbanism prin care i‐a fost solicitat avizul de oportunitate însoţit de plan de încadrare în zonă 1:5000 şi plan de situaţie 1:500 eliberate de Primăria Municipiului Timişoara (copie);

c) dovada titlului asupra imobilului ‐ teren şi/sau construcţii/extrasul de plan cadastral actualizat la zi şi extrasul de carte funciară de informare actualizat la zi (copie);

d) dovada amplasării pe proprietate a panoului model completat conform Anexa 1 la H.C.L. nr. ________/______________ privind aprobarea „Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajarea teritoriului” (respectiv Anexa la Ordinul nr. 2.701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism (model panou 1); e) studiul de oportunitate compus din:

▪ piese scrise: memoriu tehnic explicativ, care cuprinde: prezentarea investiţiei/operaţiunii propuse; indicatorii propuşi; modul de integrare a investiţiei/operaţiunii propuse în zonă; prezentarea consecinţelor economice şi sociale la nivelul unităţii teritoriale de referinţă; categoriile de costuri ce vor fi suportate de investitorii privaţi şi categoriile de costuri ce vor cădea în sarcina autorităţii publice locale;

▪ piese desenate: încadrarea în zonă; plan topografic/cadastral cu zona de studiu (actualizat); conceptul propus ‐ plan de situaţie cu prezentarea funcţiunilor, a vecinătăţilor, modul de asigurare a accesurilor şi utilităţilor; f) chitanţa de plată a taxei de emitere a avizului de oportunitate. Documentaţia prezentată în vederea obţinerii avizului de oportunitate se va înregistra la Serviciul Centrul de Consiliere Cetăţeni din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara şi va fi întocmită şi semnată la fel ca şi celelalte documentaţii de urbanism şi amenajare a teritoriului de profesionişti atestaţi

  R O M Â N I A J U D E Ţ U L T I M I Ş

M U N I C I P I U L T I M I Ş O A R A

D I R E C T I A U R B A N I S M

T i m i ş o a r a , B d . C . D . L o g a n r . 1 , T e l . / F a x + 4 0 2 5 6 4 0 8 3 0 0

e ‐ m a i l : p r i m a r i a @ p r i m a r i a t m . r o , i n t e r n e t : w w w . p r i m a r i a t m . r o

PAGINA 3/7

conform legislaţiei în vigoare. Documentaţia prezentată va conţine piese scrise în format A4 şi minim 3 piese desenate cu elementele solicitate pe format minim A3, în două exemplare, color.

CAPITOLUL 3 DISPOZIŢII FINALE

Pentru documentaţiile iniţiate de persoane fizice sau juridice interesate se va percepe o taxă

stabilită anual prin Hotărâre a Consiliului Local al Municipiului Timişoara în temeiul Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, Titlul IX ‐ Impozite şi taxe locale, Capitolul VIII ‐ Taxe speciale, art. 484 alin. (1). Venitul obţinut din perceperea acestei taxe va fi folosit pentru cheltuielile legate de funcţionarea Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului şi Urbanism (C.T.A.T.U.).

Prezenta Procedură se va corela cu prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. ________/______________ privind aprobarea „Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajarea teritoriului”.

Arhitect‐Şef, Emilian Sorin Ciurariu

Consilier, Liliana Iovan

ANEXA 1

  R O M Â N I A J U D E Ţ U L T I M I Ş

M U N I C I P I U L T I M I Ş O A R A

D I R E C T I A U R B A N I S M

T i m i ş o a r a , B d . C . D . L o g a n r . 1 , T e l . / F a x + 4 0 2 5 6 4 0 8 3 0 0

e ‐ m a i l : p r i m a r i a @ p r i m a r i a t m . r o , i n t e r n e t : w w w . p r i m a r i a t m . r o

PAGINA 4/7

AVIZ DE OPORTUNITATE ELIBERAT DE CĂTRE U.A.T. DE BAZĂ ROMÂNIA Judeţul Timiş Primăria Municipiului Timişoara

Aprobat, Primar ............................................................ (numele, prenumele şi semnătura)

Ca urmare a cererii adresate de (1) ...................................................................................................................................., cu domiciliul/sediul (2) în judeţul ........................................, municipiul/oraşul/comuna ........................................, satul ........................................, sectorul ...................., cod poştal ...................., str. .................................................. nr. .........., bl. .........., sc. .........., et. .........., ap. .........., telefon/fax ........................................, email ............................................................, înregistrată la nr. .................... din .............................. În conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare, se emite:

AVIZUL DE OPORTUNITATE Nr. .................... din ..............................

Pentru elaborarea Planului urbanistic zonal pentru (3) ............................................................................................ .............................................................................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................................................................. Generat de imobilul (4) ............................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................................................................. ..............................................................................................................................................................................................................................

Cu respectarea următoarelor condiţii: 1. Teritoriul care urmează să fie reglementat prin P.U.Z.: conform anexei (5) la prezentul aviz, teritoriul este delimitat la nord de ............................................................, la sud de ............................................................, la est de ............................................................, la vest de ............................................................ 2. Categoriile funcţionale ale dezvoltării şi eventualele servituţi: ......................................................................... .............................................................................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................................................................. 3. Indicatorii urbanistici obligatorii (limite valori minime şi maxime): .............................................................. .............................................................................................................................................................................................................................. ..............................................................................................................................................................................................................................

  R O M Â N I A J U D E Ţ U L T I M I Ş

M U N I C I P I U L T I M I Ş O A R A

D I R E C T I A U R B A N I S M

T i m i ş o a r a , B d . C . D . L o g a n r . 1 , T e l . / F a x + 4 0 2 5 6 4 0 8 3 0 0

e ‐ m a i l : p r i m a r i a @ p r i m a r i a t m . r o , i n t e r n e t : w w w . p r i m a r i a t m . r o

PAGINA 5/7

4. Dotările de interes public necesare, asigurarea acceselor, parcajelor, utilităţilor:..................................... .............................................................................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................................................................. 5. Capacităţile de transport admise: .................................................................................................................................... .............................................................................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................................................................. 6. Acorduri/Avize specifice ale organismelor centrale şi/sau teritoriale pentru P.U.Z.: ............................. .............................................................................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................................................................. 7. Obligaţiile iniţiatorului P.U.Z.ce derivă din procedurile specifice de informare şi consultare a publicului: ..................................................................................................................................................................................................... .............................................................................................................................................................................................................................. Prezentul aviz este valabil de la data emiterii sale pe toată durata de valabilitate a Certificatului de urbanism nr. .............................. din .............................., emis de ........................................................................................... Achitat taxa de .............................. lei, conform Chitanţei nr. .............................. din ..................................... Prezentul aviz a fost transmis solicitantului direct/prin poştă la data de ...........................................

Arhitect‐şef (6) ............................................................

(numele, prenumele şi semnătura) Observaţii: (1) Numele şi prenumele solicitantului: persoană fizică sau reprezentant al firmei (persoană juridică), cu precizarea denumirii acesteia, precum şi a calităţii solicitantului în cadrul firmei. (2) Adresa solicitantului: pentru persoană fizică se completează cu date privind domiciliul acesteia; pentru persoană juridică se completează cu date privind sediul social al firmei. (3) Denumirea investiţiei/operaţiunii propuse. (4) Date de identificare a imobilului ‐ teren şi/sau construcţii ‐ conform certificatului de urbanism emis în care este solicitată obţinerea avizului de oportunitate. (5) Una sau mai multe piese desenate ce conţin plan topografic/cadastral actualizat, furnizat de oficiile de cadastru şi publicitate imobiliară, cu delimitarea zonei de studiu a P.U.Z. (6) Se va semna de către arhitectul‐şef sau „pentru arhitectul‐şef”, de către persoana cu responsabilitate în domeniul amenajării teritoriului şi urbanismului, specificându‐se funcţia şi titlul profesional, după caz.

ANEXA 2

CERERE PENTRU EMITEREA AVIZULUI DE OPORTUNITATE

  R O M Â N I A J U D E Ţ U L T I M I Ş

M U N I C I P I U L T I M I Ş O A R A

D I R E C T I A U R B A N I S M

T i m i ş o a r a , B d . C . D . L o g a n r . 1 , T e l . / F a x + 4 0 2 5 6 4 0 8 3 0 0

e ‐ m a i l : p r i m a r i a @ p r i m a r i a t m . r o , i n t e r n e t : w w w . p r i m a r i a t m . r o

PAGINA 6/7

Către Primarul Municipiului Timişoara Nr. .................... din ..............................

CERERE PENTRU EMITEREA AVIZULUI DE OPORTUNITATE

Subsemnatul (1) ......................................................................................................................, CNP ........................................, cu domiciliul/sediul (2) în judeţul ........................................, municipiul/oraşul/comuna ........................................, satul ........................................, sectorul ...................., cod poştal ...................., str. .................................................. nr. .........., bl. .........., sc. .........., et. .........., ap. .........., telefon/fax ........................................, email ............................................................, în calitate de reprezentant al .................................................., CUI .................................................. În conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare, solicit emiterea avizului de oportunitate pentru elaborarea Planului urbanistic zonal pentru (3) ..................................................................................................................................................................... .............................................................................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................................................................. generat de imobilul (4) ............................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................................................................. Anexez la prezenta cerere:

a) certificatul de urbanism .............................. din .............................., emis de ............................................................ (copie);

b) dovada titlului asupra imobilului ‐ teren şi/sau construcţii/extrasul de plan cadastral actualizat la zi şi extrasul de carte funciară de informare actualizat la zi (copie);

c) dovada amplasării pe proprietate a panoului model completat conform Anexa 1 la H.C.L. nr. ________/______________ privind aprobarea „Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajarea teritoriului” (respectiv Anexa la Ordinul nr. 2.701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism (model panou 1); d) studiul de oportunitate compus din:

▪ piese scrise: memoriu tehnic explicativ, care cuprinde: prezentarea investiţiei/operaţiunii propuse; indicatorii propuşi; modul de integrare a investiţiei/operaţiunii propuse în zonă; prezentarea consecinţelor economice şi sociale la nivelul unităţii teritoriale de referinţă; categoriile de costuri ce vor fi suportate de investitorii privaţi şi categoriile de costuri ce vor cădea în sarcina autorităţii publice locale;

▪ piese desenate: încadrarea în zonă; plan topografic/cadastral cu zona de studiu (actualizat); conceptul propus ‐ plan de situaţie cu prezentarea funcţiunilor, a vecinătăţilor, modul de asigurare a accesurilor şi utilităţilor;

  R O M Â N I A J U D E Ţ U L T I M I Ş

M U N I C I P I U L T I M I Ş O A R A

D I R E C T I A U R B A N I S M

T i m i ş o a r a , B d . C . D . L o g a n r . 1 , T e l . / F a x + 4 0 2 5 6 4 0 8 3 0 0

e ‐ m a i l : p r i m a r i a @ p r i m a r i a t m . r o , i n t e r n e t : w w w . p r i m a r i a t m . r o

PAGINA 7/7

e) chitanţa de plată a taxei de emitere a avizului de oportunitate nr. .............................. din ..............................

Semnătura (6) ............................................................

(numele, prenumele şi semnătura) Observaţii: (1) Numele şi prenumele solicitantului: persoană fizică sau reprezentant al firmei (persoană juridică), cu precizarea denumirii acesteia, precum şi a calităţii solicitantului în cadrul firmei. (2) Adresa solicitantului: pentru persoană fizică se completează cu date privind domiciliul acesteia; pentru persoană juridică se completează cu date privind sediul social al firmei. (3) Denumirea investiţiei/operaţiunii propuse. (4) Date de identificare a imobilului ‐ teren şi/sau construcţii ‐ conform certificatului de urbanism emis în care este solicitată obţinerea avizului de oportunitate. (5) Se va înscrie în clar numele solicitantului: pentru persoană fizică, numele şi prenumele acesteia; pentru persoană juridică: numele şi prenumele reprezentantului acesteia, şi se va adăuga semnătura olografă a solicitantului, împreună cu ştampila persoanei juridice.