keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 562/30.10.2018 privind împuternicirea de către Consiliul Local al Municipiului Timişoara, a Comisiei de Negociere cu Terţii, în vederea negocierii unui schimb de terenuri între Primăria Municipiului Timişoara şi Arhiepiscopia Ortodoxă Română a Timişoarei

30.10.2018

Hotararea Consiliului Local 562/30.10.2018
privind împuternicirea de către Consiliul Local al Municipiului Timişoara, a Comisiei de Negociere cu Terţii, în vederea negocierii unui schimb de terenuri între Primăria Municipiului Timişoara şi Arhiepiscopia Ortodoxă Română a Timişoarei


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Expunerea de motive nr.SC2018-24486 din 19.10.2018, a Primarului Municipiului Timişoara - domnul Nicolae Robu, privind oportunitatea proiectului de hotărâre;
Având în vedere Raportul de specialitate nr.SC2018-24486 din 19.10.2018, al Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse II Vest - Biroul Clădiri-Terenuri II Vest, din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic - Anexă la Raportul de specialitate nr. SC2018 - 24486/19.10.2018;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe şi al Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Adresa nr.SC2018-23705 din 11.10.2018, primită de la Arhiepiscopia Ortodoxă Română a Timişoarei;
În conformitate cu prevederile art.36 alin. (2) lit. c) si art 121 alin. 4 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se împuterniceşte Comisia de negociere cu terţii a Consiliului Local al Municipiului Timişoara, constituită în baza Hotărârii Consiliului Local nr.7/2012, modificată şi completată prin Hotărârea Consiliului Local nr.43/2016, prin Hotărârea Consiliului Local nr. 60/2016, respectiv Hotărârea Consiliului nr.209/2017, in vederea negocierii unui schimb de terenuri între Municipiul Timişoara şi Arhiepiscopia Ortodoxă Română a Timişoarei.
Art. 2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse II Vest - Biroul Clădiri -Terenuri II Vest şi Direcţia Ecomomică - Biroul Evidenţa Patrimoniului, din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.
Art. 3: Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timişoara şi pe site -ul propriu şi totodată, se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Urbanism şi Dezvoltare Urbană;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri, Dotări Diverse I Est;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri, Dotări Diverse II Vest;
- Direcţiei Comunicare - Relaţionare;
- Direcţiei de Mediu;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Biroului Audit;
- O.C.P.I. Timiş;
- Arhiepiscopiei Ortodoxă Română a Timişoarei;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
P.SECRETAR SIMONA DRĂGOI

Atasament: Expunere_motive.pdf

ROMÂNIA JUDEȚUL TIMIȘ MUNICIPIUL TIMIȘOARA PRIMAR Nr. SC2018-24486 din 19.10.2018 EXPUNERE de MOTIVE, PRIVIND OPORTUNITATEA PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

privind împuternicirea de către Consiliului Local al Municipiului Timișoara, a Comisiei de Negociere cu Terții, în vederea negocierii unui schimb de terenuri, între Primăria Municipiului Timișoara și Arhiepiscopia Timișoarei

Se supune spre aprobare, comisiilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara, împuternicirea Comisiei de Negociere cu Terții, să analizeze posibilitatea unui schimb de terenuri, între Primăria Municipiului Timișoara, proprietar a terenului situat în B-dul M. Eminescu nr.6, înscris în C.F. nr.420622-Timișoara(conversie a C.F. nr.13918), nr. topo.59/1, în suprafață de 927 m.p. și Arhiepiscopia Timișoarei, proprietar a terenului situat în str. Ferdinand nr.1, înscris în C.F. nr.404550-Timișoara(conversie a C.F. nr.15), nr. topo.1,2, în suprafață de 36.079 m.p. Pe terenul aflat în proprietatea Municipiului Timișoara, construcțiile edificate, sunt în proprietatea Arhiepiscopiei Timișoarei, conform cărților funciare anexate. Prin adresa nr.SC2018-23705 din 11.10.2018, Arhiepiscopia Ortodoxă Română a Timișoarei, ne înștiințează că, pe suprafața de 2.292 m.p., din terenul aflat în proprietatea acesteia, a fost amenajat un racord rutier, în perioada anilor 1970, iar pe suprafața de 18 m.p., o stație RATT/STPT, fără acordul proprietarului terenului, motiv pentru care acesta nu își poate exercita dreptul său legal asupra suprafețelor menționate.

Având în vedere cele menţionate mai sus, considerăm oportun, împuternicirea Comisiei de Negociere cu Terții a Consiliului Local al Municipiului Timișoara, constituită în baza Hotărârii Consiliului Local nr.7/2012, modificată și Completată prin Hotărârile Consiliului Local nr.43/2016, nr.60/2016, respective nr.209/2017, să negocieze cu Arhiepiscopia Ortodoxă Română a Timișoarei, un schimb de trenuri, în sensul atribuirii acesteia terenul situat în B-dul M. Eminescu nr.6, înscris în C.F. nr.420622-Timișoara, în schimbul unei suprafețe, în echivalent, din terenul situat în str. Ferdinand nr.1, înscris în C.F. nr.404550-Timișoara.

PRIMAR, VICEPRIMAR,

Nicolae Robu Farkas Imre DIRECTOR, Mihai Boncea

Cod FO53-03,Ver.2

Atasament: Raport_specialitate.pdf

MUNICIPIUL TIMIŞOARA DIRECŢIA CLĂDIRI, TERENURI şi DOTĂRI DIVERSE II VEST BIROUL CLĂDIRI-TERENURI II VEST Nr. SC2018-24486 din 19.10.2018

RAPORT de SPECIALITATE, privind împuternicirea de către Consiliului Local al Municipiului Timișoara, a

Comisiei de Negociere cu Terții, în vederea negocierii unui schimb de terenuri, între Primăria Municipiului Timișoara și Arhiepiscopia Ortodoxă Română a Timișoarei

Având în vedere Expunerea de motive nr.SC2018-24486 din 19.10.2018, a Primarului

Municipiului Timișoara și proiectul de hotărâre, privind împuternicirea Comisiei de Negociere cu Terții a Consiliului Local al Municipiului Timișoara, în vederea negocierii unui schimb de terenuri, între Municipiul Timișoara și Arhiepiscopia Ortodoxă Română a Timișoarei. Având în vedere adresa nr.SC2018-23705 din 11.10.2018, prin care Arhiepiscopia Ortodoxă Română a Timișoarei, ne înștiințează că, pe suprafața de 2.292 m.p., din terenul aflat în proprietatea acesteia, situat în str. Ferdinand nr.1, înscris în C.F. nr.404550-Timișoara(conversie a C.F. nr.15), nr. topo.1,2, în suprafață de 36.079 m.p., a fost amenajat un racord rutier, în perioada anilor 1970, iar pe suprafața de 18 m.p., o stație RATT/STPT, fără acordul proprietarului terenului, motiv pentru care acesta nu își poate exercita dreptul său legal asupra suprafețelor menționate. Având în vedere faptul că, pe terenul situat în B-dul M. Eminescu nr.6, înscris în C.F. nr.420622-Timișoara(conversie a C.F. nr.13918), nr. topo.59/1, în suprafață de 927 m.p., aflat în proprietatea Municipiului Timișoara, sunt edificate construcții, aflate în proprietatea Arhiepiscopiei Timișoarei, conform înscrisurilor în cărțile funciare anexate.

Având în vedere cele menţionate mai sus, apreciem că, proiectul de hotărâre, privind împuternicirea Comisiei de Negociere cu Terții a Consiliului Local al Municipiului Timișoara, constituită în baza Hotărârii Consiliului Local nr.7/2012, modificată și completată prin Hotărârile Consiliului Local nr.43/2016, nr.60/2016, respectiv nr.209/2017, să negocieze cu Arhiepiscopia Ortodoxă Română a Timișoarei, un schimb de trenuri, în sensul atribuirii acesteia terenul situat în B- dul M. Eminescu nr.6, înscris în C.F. nr.420622-Timișoara(conversie a C.F. nr.13918), nr. topo.59/1, în suprafață de 927 m.p, în schimbul unei suprafețe, în echivalent, din terenul situat în str. Ferdinand nr.1, înscris în C.F. nr.404550-Timișoara, îndeplinește condițiile pentru a fi supus dezbaterii și aprobării Consiliului Local Timișoara.

DIRECTOR, ŞEF BIROU,

Mihai Boncea Diana Rof

CONSILIER,

Ilie Dumbravă

Cod FO 53-01, Ver.1