keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 281/22.05.2018 privind imputernicirea de catre Consiliul Local al Municipiului Timisoara, a Comisiei de Negociere cu Tertii, in vederea negocierii unor despagubiri sau schimburi de terenuri aflate in proprietatea privata a municipiului Timisoara cu terenuri aflate in proprietatea privata a unei persoane fizice

22.05.2018

Hotararea Consiliului Local 281/22.05.2018
privind imputernicirea de catre Consiliul Local al Municipiului Timisoara, a Comisiei de Negociere cu Tertii, in vederea negocierii unor despagubiri sau schimburi de terenuri aflate in proprietatea privata a municipiului Timisoara cu terenuri aflate in proprietatea privata a unei persoane fizice


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Avand in vedere Expunerea de motive nr.SC2018-11789 din 18.05.2018, a Primarului Municipiului Timisoara - domnul Nicolae Robu, privind oportunitatea proiectului de hotarare;
Avand in vedere Raportul de specialitate nr.SC2018-11789 din 18.05.2018, al Directiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse - Biroul Cladiri-Terenuri din cadrul Primariei Municipiului Timisoara;
Avand in vedere Avizul Serviciului Juridic nr. SC2018 - 11789 din data de 21.05.2018 - Anexa la Raportul de specialitate nr.SC2018-11789 din 16.05.2018;
Avand in vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finante, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistica, amenajarea teritoriului si patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comert, regii autonome si societati comerciale, Comisiei pentru cultura, stiinta, invatamant, sanatate, protectie sociala, turism, ecologie, sport si culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
Avand in vedere Adresa nr.CT2018-523 din 06.02.2018, a domnului Kassnel Roland;
Avand in vedere Adresa nr.CT2018-523 din 04.04.2018 a Directiei Edilitare;
Avand in vedere Certificatul de urbanism nr.449 din 31.01.2018;
In conformitate cu prevederile art.36 alin. (2) lit. c) si art 121 alin. 4 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicata si modificata;
In temeiul art.45 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicata si modificata;


HOTARASTE

Art. 1: Se imputerniceste Comisia de negociere cu tertii a Consiliului Local al Municipiului Timisoara, constituita in baza Hotararii Consiliului Local nr.7/2012, modificata si completata prin Hotararea Consiliului Local nr.43/2016, prin Hotararea Consiliului Local nr. 60/2016, respectiv Hotararea Consiliului nr.209/2017, in vederea negocierii unor despagubiri sau schimburi de terenuri aflate in proprietatea privata a municipiului Timisoara, cu terenuri aflate in proprietatea privata a numitului Kassnel Roland.

Art. 2: Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza Comisia de negociere cu tertii a Consiliului Local al Municipiului Timisoara, Directia Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse - Biroul Cladiri - Terenuri si Directia Ecomomica - Biroul Evidenta Patrimoniului, din cadrul Primariei Municipiului Timisoara.

Art. 3: Prezenta hotarare se publica in Monitorul Primariei Municipiului Timisoara si pe site -ul propriu si totodata, se comunica :
- Institutiei Prefectului - Judetul Timis;
- Primarului Municipiului Timisoara;
- Serviciului Juridic;
- Directiei Economice;
- Directiei Edilitare;
- Directiei Cladiri Terenuri si Dotari Diverse;
- Directiei Generale de Urbanism sui Dezvoltare Urbana;
- Directiei Comunicare - Relationare;
- Directiei de Mediu;
- Biroului Managementul Calitatii;
- Biroului Audit;
- Corpului de Control si Antifrauda al Primarului;
- Domnului Kassnel Roland ;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
LUMINITA TUNDREA
Contrasemneaza
SECRETAR SIMONA DRAGOI

Atasament: Raport_specialitate.pdf

MUNICIPIUL TIMIŞOARA DIRECŢIA CLĂDIRI, TERENURI şi DOTĂRI DIVERSE BIROUL CLĂDIRI-TERENURI Nr. SC2018-11789 din 18.05.2018 RAPORT de SPECIALITATE,

privind împuternicirea de către Consiliului Local al Municipiului Timișoara, a Comisiei de Negociere cu Terții, în vederea negocierii unor despăgubiri sau schimburi de terenuri aflate în proprietatea privată a municipiului Timișoara cu terenuri aflate în proprietatea privată a unei persoane fizice

Având în vedere Expunerea de motive nr.SC2018-11789 din 18.05.2018, a Primarului Municipiului Timișoara și proiectul de hotărâre privind împuternicirea Comisiei de Negociere cu Terții a Consiliului Local al Municipiului Timișoara, în vederea acordării de despăgubiri sau efectuarea unui schimb de teren, la solicitarea d-lui Kassnel Roland. Având în vedere solicitarea domnului Kassnel Roland, prin care ne înștiințează că, este proprietarul imobilului-teren, înscris în C.F. nr.426982-Timișoara, în suprafață de 960 m.p, respectiv a imobilului-teren înscris în C.F. nr.426983-Timișoara, în suprafață de 46 m.p., dar nu le poate folosi în exclusivitate, deoarece sunt amenajate ca parcări publice, fapt confirmat și de către Biroul Drumuri, Poduri și Parcaje din cadrul Direcției Edilitare, conform adresei nr.CT2018-523 din 04.04.2018 . Inițial, terenurile menționate mai sus, au fost redobândite de la Statul Român, conform Dispoziției nr.2274 din 30.07.2007, în baza Legii nr.10/2001. Având în vedere Certificatul de urbanism nr.449 din 31.01.2018, din care rezultă că, imobilele- teren, aflate în proprietatea numitului Kassnel Roland, conform PUZ aprobat prin H.C.L. nr.92/1998, fac parte din zonă propusă ca spații verzi, care conform O.U.G. nr.195/2005, modificată și completată cu O.U.G. nr.114/2007, nu pot fi construibile.

Având în vedere cele menţionate mai sus, apreciem că, proiectul de hotărâre, privind împuternicirea Comisiei de Negociere cu Terții a Consiliului Local al Municipiului Timișoara, constituită în baza Hotărârii Consiliului Local nr.7/2012, modificată și completată prin Hotărârile Consiliului Local nr.43/2016, nr.60/2016, respective nr.209/2017, să negocieze cu d-ul Kassnel Roland, acordarea de despăgubiri sau un schimb de teren, ținând cont de cele menționate la aliniatul precedent, în compensare pentru terenul în suprafață totală de 1046 m.p., proprietatea acestuia și amenajat ca parcare publică, îndeplinește condițiile pentru a fi supus dezbaterii și aprobării Consiliului Local Timișoara.

p.DIRECTOR, ŞEF BIROU,

Mihai Boncea Călin-Nicuşor Pîrva

CONSILIER, Ilie Dumbravă

Cod FO 53-01, Ver.1

Atasament: Expunere_motive.pdf

ROMÂNIA JUDEȚUL TIMIȘ MUNICIPIUL TIMIȘOARA PRIMAR Nr. SC2018-11789 din 18.05.2018

EXPUNERE de MOTIVE, PRIVIND OPORTUNITATEA PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

privind împuternicirea de către Consiliului Local al Municipiului Timișoara, a Comisiei de Negociere cu Terții, în vederea negocierii unor despăgubiri sau schimburi de terenuri aflate în proprietatea privată a municipiului Timișoara cu terenuri aflate în proprietatea privată a unei persoane fizice

Se supune spre aprobare, comisiilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara, împuternicirea Comisiei de Negociere cu Terții, să analizeze posibilitatea acordarea de despăgubiri sau efectuarea unui schimb de teren, pentru terenul înscris în C.F. nr.426982-Timișoara, în suprafață de 960 m.p, respectiv pentru terenul înscris în C.F. nr.426983-Timișoara, în suprafață de 46 m.p., cu o parcelă de teren echivalentă ca valoare, aflată în proprietatea Municipiului Timișoara. Terenurile menționate mai sus, sunt în proprietatea domnului Kassnel Roland, care ne informează că, nu le poate folosi, în exclusivitate, deoarece sunt amenajate ca parcare, inițial au fost redobândite de la Statul Român, în baza Legii nr.10/2001, conform Dispoziției nr.2274 din 30.07.2007, Acordarea de despăgubiri sau schimbul de teren, este necesar, în vederea reglementării situației constatate de către inspectorii din cadrul Biroului Drumuri, Poduri și Parcaje, conform adresei nr.CT2018-523 din 04.04.2018 . Conform prevederilor Certificatului de urbanism nr. 449 din 31.01.2018, terenurile aflate în proprietatea numitului Kassnel Roland.

Având în vedere cele menţionate mai sus, considerăm oportun, împuternicirea Comisiei de Negociere cu Terții a Consiliului Local al Municipiului Timișoara, constituită în baza Hotărârii Consiliului Local nr.7/2012, modificată și Completată prin Hotărârile Consiliului Local nr.43/2016, nr.60/2016, respective nr.209/2017, să negocieze cu d-ul Kassnel Roland, acordarea de despăgubiri sau un schimb de teren, echivalent, în compensare pentru terenul în suprafață totală de 1046 m.p., proprietatea acestuia și amenajat ca parcare publică. PRIMAR, VICEPRIMAR,

Nicolae Robu

DIRECȚIA EDILITARĂ DIRECTOR,

Culiță Chiș

Cu privire la procedura de dobândire a terenului, DIRECȚIA CLĂDIRI, TERENURI și DOTĂRI DIVERSE

p.DIRECTOR, Mihai Boncea

Cod FO53-03,Ver.2