keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 61/03.08.2012 privind trecerea din domeniul public al municipiului Timişoara în domeniul privat al municipiului Timişoara, a unor mijloace fixe aflate în administrarea Regiei Autonome de Transport Timişoara, în vederea scoaterii din funcţiune, dezmembrării, casării şi valorificării materialelor rezultate din dezmembrarea acestora

03.08.2012

Hotararea Consiliului Local 61/03.08.2012
privind trecerea din domeniul public al municipiului Timişoara în domeniul privat al municipiului Timişoara, a unor mijloace fixe aflate în administrarea Regiei Autonome de Transport Timişoara, în vederea scoaterii din funcţiune, dezmembrării, casării şi valorificării materialelor rezultate din dezmembrarea acestora


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2012 - 17172/17.07.2012 al Primarului Municipiului Timişoara NICOLAE ROBU ;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara; Având în vedere Hotărârea Guvernului nr. 548/1999 privind aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor, care alcătuiesc domeniul public al comunelor, oraşelor , municipiilor şi judeţelor;
În baza prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 977/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Timiş , precum şi al municipiilor , oraşelor şi comunelor din judeţul Timiş;
Având în vedere Ordonanţa Guvernului nr. 112/2000, pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune , casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ teritoriale;
Având în vedere Legea nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale şi necorporale , republicată şi modificată;
Având în vedere adresele nr. DP2012-002597/27.04.2012 şi DP2012-003901/22.06.2012 înaintate de REGIA AUTONOMĂ DE TRANSPORT TIMIŞOARA, prin care s-a propus trecerea din domeniul public al municipiului Timişoara în domeniul privat al municipiului Timişoara a unor mijloace fixe care aparţin Secţiei Cale Contact Substaţii, amplasate în str. Gării nr. 17 şi Atelierul de reparaţii auto situat în Calea Buziaşului nr. 2, în vederea scoaterii din funcţiune;
În conformitate cu prevederile art. 10, alin. 2 din Legea nr. 213/1998 actualizată, privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia;
În conformitate cu prevederile art.36 , alin. (2) , lit.c) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45, art. (3) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă trecerea din domeniul public al municipiului Timişoara în domeniul privat al municipiului Timişoara, a mijloacelor fixe prevăzute în Anexă, în vederea scoaterii din funcţiune, dezmembrării, casării şi valorificării materialelor rezultate din dezmembrarea acestora.

Art. 2: Procedura de scoatere din funcţiune, casare şi după caz valorificare a mijloacelor fixe cuprinse în Anexă, va fi pusă în aplicare de către REGIA AUTONOMĂ DE TRANSPORT TIMIŞOARA şi comunicată Direcţiei Tehnice şi Direcţiei Patrimoniu, iar sumele încasate prin valorificarea mijloacelor fixe, vor fi vărsate la bugetul local.
Art. 3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Tehnică, Direcţia Patrimoniu şi Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara, respectiv de Regia Autonomă de Transport Timişoara.
Art. 4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei de Mediu;
- Serviciului Audit Public Intern;
- Compartimentului Control Intern;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Regiei Autonome de Transport Timişoara;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
PETRU EHEGARTNER
Contrasemneaza
P. SECRETAR SIMONA DRĂGOI

Atasament: Anexa.pdf

ANEXA

MIJLOACE FIXE PROPUSE PENTRU SCOATERE DIN FUNCTIUNE SI CASARE

1 12010 ATELIER REPARATII AUTO CALEA BUZIASULUI NR. 2 1.1.1. 5.564,89 2 12210 GRUP SANITAR LCCS STR. GARII NR. 17 1.6.1.1. 24.129,49 3 12294 CLADIRE CENTRALA TERMICA STR. GARII NR. 17 1.6.5. 19.111,58 4 12293 COS FUM CENTRALA TERMICA LC STR. GARII NR. 17 1.1.12. 16.529,25 5 12173 COPERTINA METALICA STR. GARII NR. 17 1.3.1. 73.455,42 6 12016 ATELIER REPARATII SI CONFECTII STR. GARII NR. 17 1.1.1. 128,11 7 12074 ATELIER LINIE CONTACT STR. GARII NR. 17 1.1.1. 13,30 8 12075 CLADIRE ATELIER TAMPLARIE STR. GARII NR. 17 1.1.1. 7,32 9 12060 GHERETA PORTAR STR. GARII NR. 17 1.1.2.1. 0,25 10 22057 DRUM IN INCINTA STR. GARII NR. 17 1.3.12. 19,35

11 22094 CONDUCTA PENTRU ALIMENTE CU APA SI CANAL STR. GARII NR. 17 1.8.13. 0,89

12 22098 CONDUCTE CANALIZARE FARA PRESIUNE STR. GARII NR. 17 1.8.7. 38.766,89

13 22105 IMPREJMUIRE MIXTA STR. GARII NR. 17 1.6.3.2. 3,89 Total: 177.730,63

Director, Sef Serviciu,

Martin Staia Ioan Mihai Costa

Intocmit,

Adriana Madalina Sandu

Valoare inventar PMT

Nr. crt.

Cod clasificareDenumire mijloc fix

Nr. Inventar Amplasare

Atasament: Referat.pdf

ROMÂNIA APROBAT MUNICIPIUL TIMIŞOARA PRIMAR DIRECŢIA PATRIMONIU SERVICIUL ADMINISTRARE PATRIMONIU – BAZE SPORTIVE NICOLAE ROBU NR. SC2012 - 17172 / 17.07.2012

REFERAT privind trecerea din domeniul public al municipiului Timişoara în domeniul privat

al municipiului Timişoara, a unor mijloace fixe aflate în administrarea Regiei Autonome de Transport Timişoara, în vederea scoaterii din funcţiune, dezmembrării,

casării şi valorificării materialelor rezultate din dezmembrarea acestora

Prin adresele nr. DP2012-002597/27.04.2012 şi nr. DP2012-003901/22.06.2012, REGIA AUTONOMĂ DE TRANSPORT TIMIŞOARA a solicitat promovarea unui Proiect de Hotărâre Consiliu Local, care să aprobe trecerea din domeniul public al Municipiului Timişoara, în domeniul privat al Municipiului Timişoara, a unor mijloace fixe degradate ce aparţin Secţiei Linie Cale Contact Substaţie, situată în Timişoara, str. Gării nr. 17, respectiv un Atelier de reparaţii auto, situat în Calea Buziaşului nr. 2, colţ cu str. 1 Decembrie nr. 58.. Aceste mijloace fixe fac parte din domeniul public al Municipiului Timişoara şi în administrarea Regiei Autonome de Transport Timişoara, HCL nr. 474/2006 şi nr. 171/2009, respectiv în baza HG 849/2009.. Bunurile sunt înscrise în evidenţa mijloacelor fixe ale Primăriei Municipiului Timişoara la o valoare totală de 177.730,63 lei. Pentru a fi casate, este necesară trecerea mijloacelor fixe din domeniul public al municipiului Timişoara în domeniul privat al municipiului Timişoara, în conformitate cu Ordonanţa Guvernului nr. 112/2000, art.2 , privind reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ teritoriale.

În conformitate cu prevederile art. 10, alin. 2 din L. 213/1998 actualizată, privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia; Faţă de cele de mai sus:

PROPUNEM:

Emiterea unui HCL care să aprobe: 1. Trecerea din domeniul public al municipiului Timişoara în domeniul privat al

municipiului Timişoara, a mijloacelor fixe prevăzute în Anexă, în vederea scoaterii din funcţiune, dezmembrării, casării şi valorificării materialelor rezultate din dezmembrarea acestora .

2. Procedura de scoatere din funcţiune, casare şi după caz valorificare a mijloacelor fixe cuprinse în Anexă la prezentul referat, va fi pusă în aplicare de către Regia Autonome de Transport Timişoara şi se va comunica Direcţiei Tehnice şi Direcţiei Patrimoniu.

Viceprimar, Dan Aurel Diaconu Director, Director, Direcţia Tehnică Direcţia Patrimoniu Culiţă Chiş Martin Staia Director, Şef Serviciu, Direcţia Economică Administrare Patrimoniu – Baze Sportive Smaranda Haracicu Ioan Mihai Costa Întocmit, Adriana Mădălina Sandu

AVIZAT Serviciul juridic

Cod FP 53-1, Ver. 1