keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 514/22.10.2013 privind aprobarea Programului de sprijin financiar acordat proprietarilor de clădiri istorice din zona de acţiune prioritară a Municipiului Timişoara

22.10.2013

Hotararea Consiliului Local 514/22.10.2013
privind aprobarea Programului de sprijin financiar acordat proprietarilor de clădiri istorice din zona de acţiune prioritară a Municipiului Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2013-29139/14.10.2013 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Legea nr. 153 din 5 iulie 2011 privind măsuri de creştere a calităţii arhitectural-ambientale a clădirilor, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere Hotărârea de Guvern nr. 945 din 28 septembrie 2011 privind aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a Legii nr. 153/2011;
Având în vedere Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 208/2011 privind aprobarea Studiului de Fundamentare Istorică "Zone construite protejate - Timişoara 2011";
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 61/2012 privind aprobarea Etapei a-2-a Concept general de dezvoltare urbană (MASTERPLAN);
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă Programul de sprijin financiar acordat proprietarilor de clădiri istorice din zona de acţiune prioritară a Municipiului Timişoara, conform Anexei 1, care face parte din prezenta hotărâre.

Art. 2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia de Urbanism şi Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Instituţii Şcolare, Medicale, Sportive şi Culturale;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Compartimentului Control;
- Biroului Audit;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
LUCIAN TAROPA
Contrasemneaza
P. SECRETAR SIMONA DRĂGOI

Atasament: Referat.pdf

  R O M Â N I A J U D E Ţ U L T I M I Ş

M U N I C I P I U L T I M I Ş O A R A D I R E C T I A U R B A N I S M

S e r v i c i u l d e D e z v o l t a r e U r b a n a s i R e a b i l i t a r e s i C o n s e r v a r e C l a d i r i I s t o r i c e B I R O U L R E A B I L I T A R E Ş I C O N S E R V A R E C L Ă D I R I I S T O R I C E

S t r . Ş t e f a n c e l M a r e , n r . 2 , t e l / f a x + 4 0 2 5 6 4 3 5 4 3 6 e - m a i l : b r c c i @ p r i m a r i a t m . r o , i n t e r n e t : w w w . p r i m a r i a t m . r o

Redactat V. M. Cod FO 53-01,ver.2

Nr. SC 2013­  

                                                                                    APROBAT,  PRIMAR                          

Nicolae Robu                               REFERAT 

privind aprobarea Programului de sprijin financiar acordat proprietarilor de clădiri istorice  din zona de acţiune prioritară a Municipiului Timişoara 

  Municipiul Timişoara deține cel mai mare patrimoniu arhitectural din țară, de o valoare deosebită 

atât pentru România, cât şi pentru Europa. Păstrarea acestei moşteniri culturale constituie o datorie, atât  pentru autorități cât şi pentru proprietari.  

Primăria Municipiului Timişoara derulează încă din anul 2004 un program de reabilitare şi  revitalizare a cartierelor istorice, dar şi de informare şi sensibilizare a populației locale, a factorilor  economici şi a instituțiilor partenere cu privire la problematica reabilitării în ansamblu. 

Prin Hotărârea de Consiliu Local nr. 61 din 28.02.2012 s‐a aprobat Etapa a 2‐a ‐ Concept general  de dezvoltare urbană (MASTERPLAN), care la Politica 7 Reabilitarea Patrimoniului Arhitectural şi  Cultural, Clădiri şi Zone Urbane, Programul 2 prevede încurajarea lucrărilor de reabilitare prin acordare  de asistență tehnică şi sprijin financiar proprietarilor de imobile istorice. 

Serviciul de Dezvoltare Urbană şi Reabilitare şi Conservare Clădiri, prin Biroul de Reabilitare şi  Conservare Clădiri Istorice a elaborat un Program de sprijin financiar pentru proprietarii de clădiri  istorice, persoane fizice, în conformitate cu modificările legislative recente.  Programul oferă  proprietarilor de clădiri istorice, persoane fizice, un instrument financiar flexibil şi uşor de accesat, în  vederea creşterii calității arhitectural‐ambientale a clădirilor istorice prin reabilitarea structural‐ arhitecturală a anvelopei acestora, în concordanță cu planurile de urbanism şi cu regulamentele locale  aferente. 

Astfel, Programul propune, în baza prevederilor Legii nr. 153/2011 şi ale Legii nr. 422/2001, că  Municipiul Timişoara poate acorda sprijin financiar constând în acordarea de grant în cuantum de 20% a  costurilor eligibile la lucrările de reabilitare la clădirile clasate ca monumente, ansamblu sau sit, şi 80%  sprijin financiar cu dobândă zero, în limitele fondurilor alocate anual cu această destinație, în condițiile  prezentului Program şi cu respectarea criteriilor de selecție şi ierarhizare stabilite conform legii. 

Persoanele eligibile pentru înscrierea în program sunt deținători – persoane fizice – ai clădirilor  care prin nivelul de degradare a sistemului de închidere perimetrală, pun în pericol sănătatea, viața,  integritatea fizică şi siguranța populației şi/sau afectează calitatea mediului înconjurător, a cadrului  urban construit şi a spațiilor publice urbane şi sunt clădiri clasate ca monumente, ansamblu sau sit.  

Perioada de rambursare al sprijinului financiar este de 10 ani (120 de luni), începând cu data de  întâi a lunii următoare încheierii Procesului Verbal de Recepție la Terminarea Lucrărilor. 

  R O M Â N I A J U D E Ţ U L T I M I Ş

M U N I C I P I U L T I M I Ş O A R A D I R E C T I A U R B A N I S M

S e r v i c i u l d e D e z v o l t a r e U r b a n a s i R e a b i l i t a r e s i C o n s e r v a r e C l a d i r i I s t o r i c e B I R O U L R E A B I L I T A R E Ş I C O N S E R V A R E C L Ă D I R I I S T O R I C E

S t r . Ş t e f a n c e l M a r e , n r . 2 , t e l / f a x + 4 0 2 5 6 4 3 5 4 3 6 e - m a i l : b r c c i @ p r i m a r i a t m . r o , i n t e r n e t : w w w . p r i m a r i a t m . r o

Redactat V. M. Cod FO 53-01,ver.2

Costurile întregii documentații tehnice necesare obținerii autorizației de construire, precum şi  documentația tehnico‐economică necesară executării lucrărilor cad în sarcina proprietarilor şi reprezintă  contribuția proprie la acest Program. 

  Având  în  vedere  cele  de  mai  sus  propunem  Consiliului  Local  al  Municipiului  Timişoara 

aprobarea: 

‐  Programului de sprijin financiar acordat proprietarilor de clădiri istorice din zona de  acţiune prioritară a Municipiului Timişoara; 

    Viceprimar,                                                                                                             Secretar,  Dan DIACONU                                                                                                     Ioan COJOCARI                                    Director Executiv                                                                            Director Direcția Economică  Arh.  Sorin Emilian CIURARIU                                                        Ec. Smaranda HARACICU                                                                   Şef Serviciu DURCCI  Arh. Ciprian Silviu CĂDARIU      BRCCI,  Violeta Mihalache                                                                                                                                   

AVIZAT,  Serviciul Juridic 

   

Atasament: HCL_514_ANEXA.pdf

ANEXA 1 Program de sprijin financiar acordat proprietarilor de clădiri istorice din zona de

acţiune prioritară a Municipiului Timişoara I. Preambul Municipiul Timişoara deţine cel mai mare patrimoniu arhitectural din ţară, de o valoare deosebită atât pentru România, cât şi pentru Europa. Păstrarea acestei moşteniri culturale constituie o datorie, atât pentru autorităţi cât şi pentru proprietari. Deşi Timişoara are o istorie de circa opt secole, structura urbană şi clădirile actuale se datorează activităţii de construcţii din ultimii trei sute de ani. Construcţiile istorice formează ansambluri, având fiecare o identitate arhitecturală proprie, într‐o varietate impresionantă de stiluri. Ele reprezintă întreaga istorie a arhitecturii europene, de la perioada barocă şi până la cea interbelică. Evenimentele din ultimele şapte decenii au dus la neglijarea cartierelor istorice, care necesită măsuri urgente de intervenţie. Primăria Municipiului Timişoara derulează încă din anul 2004 un program de reabilitare şi revitalizare a cartierelor istorice, dar şi de informare şi sensibilizare a populaţiei locale, a factorilor economici şi a instituţiilor partenere cu privire la problematica reabilitării în ansamblu. Prin Hotărârea de Consiliu Local nr. 61 din 28.02.2012 s‐a aprobat Etapa a 2‐a ‐ Concept general de dezvoltare urbană (MASTERPLAN), care la Politica 7 Reabilitarea Patrimoniului Arhitectural şi Cultural, Clădiri şi Zone Urbane, Programul 2 prevede încurajarea lucrărilor de reabilitare prin acordare de asistenţă tehnică şi sprijin financiar proprietarilor de imobile istorice. Prezentul Program oferă proprietarilor de clădiri istorice, persoane fizice, un instrument financiar flexibil şi uşor de accesat, în vederea creşterii calităţii arhitectural‐ambientale a clădirilor istorice prin reabilitarea structural‐arhitecturală a anvelopei acestora, în concordanţă cu planurile de urbanism şi cu regulamentele locale aferente. II. Dispoziţii generale Prezentul program are ca obiectiv principal stabilirea principiilor şi cadrului general pentru respectarea şi punerea în valoare a specificului patrimoniului local istoric, cultural şi arhitectural prin derularea lucrărilor de reabilitare asupra clădirilor din zona de acţiune prioritară a Municipiului Timişoara, în concordanţă cu planurile de urbanism şi regulamentele locale aferente, aprobate în condiţiile legii, în scopul creşterii calităţii arhitectural‐ambientale a clădirilor precum şi al conservării caracterului estetic‐arhitectural al cadrului urban construit. În acest sens se stabilesc lucrările pentru reabilitarea structural‐arhitecturală a anvelopei clădirilor, etapele, termenele şi modul de finanţare a lucrărilor, obligaţiile şi răspunderile autorităţilor publice locale şi ale proprietarilor clădirilor, precum şi sancţiunile aplicabile pentru neîndeplinirea/îndeplinirea necorespunzătoare a obligaţiilor care le revin acestora din urmă.

Proprietarii clădirilor care, prin nivelul de degradare a sistemului de închidere perimetrală, pun în pericol sănătatea, viaţa, integritatea fizică şi siguranţa populaţiei şi afectează calitatea mediului înconjurător, a cadrului urban construit şi a spaţiilor publice urbane, sunt obligaţi, în conformitate cu legea, din proprie iniţiativă să ia măsuri de realizare a lucrărilor de intervenţie pentru reabilitarea structural‐arhitecturală a anvelopei clădirilor. În baza prevederilor Legii nr. 153/2011 şi ale Legii nr. 422/2001, în vederea protejării monumentelor istorice, municipiul Timişoara poate acorda sprijin financiar constând în acordarea de grant în cuantum de 20% a costurilor eligibile la lucrările de reabilitare la clădirile amplasate în zona de acţiune prioritară a Municipiului Timişoara, aşa cum sunt identificate acestea în prezenta hotărâre de consiliu local, şi 80% sprijin financiar rambursabil, cu dobândă zero, în limitele fondurilor alocate anual cu această destinaţie, în condiţiile prezentului Program şi cu respectarea criteriilor de selecţie şi ierarhizare stabilite conform legii. III. Termeni şi expresii În înţelesul prezentului program, termenii şi expresiile de mai jos au următoarea semnificaţie: ‐ beneficiari de sprijin financiar – persoane fizice, care deţin în proprietate clădiri cu valoare cultural arhitecturală situate în zona de acţiune prioritară a prezentului Program, conform Anexei 2; ‐ lucrări de intervenţie pentru reabilitarea structural‐arhitecturală a anvelopei clădirii ‐ totalitatea lucrărilor stabilite prin proiectul tehnic elaborat cu respectarea proiectului iniţial de arhitectură şi a caracteristicilor de culoare, materiale, detalii, stabilite de regulamentele de intervenţie pentru zonele de acţiune prioritară; ‐ anvelopa clădirii ‐ ansamblul constructiv de închidere perimetrală a clădirii, compus din faţade, indiferent de materiale şi sistem de realizare, precum şi sistem de acoperire ‐ terasă sau învelitoare ‐, inclusiv elementele exterioare funcţionale şi de plastică arhitecturală, precum balcoane, logii, bovindouri, aticuri, cornişe, ornamente ‐ brâuri, ancadramente, trafoare, bosaje, profile ‐, şi altele asemenea; ‐ zonă de acţiune prioritară ‐ zonă omogenă din punctul de vedere al caracteristicilor urbanistice şi arhitecturale, care afectează atractivitatea şi competitivitatea localităţii prin procentul mare de clădiri a căror anvelopă necesită lucrări de intervenţie şi care justifică intervenţia prioritară, conform Anexei 2; ‐ monument ‐ construcţie sau parte de construcţie, împreună cu instalaţiile, componentele artistice, elementele de mobilare interioară sau exterioară care fac parte integrantă din acestea, precum şi lucrări artistice comemorative, funerare, de for public, împreună cu terenul aferent delimitat topografic, care constituie mărturii cultural‐istorice semnificative din punct de vedere arhitectural, arheologic, istoric, artistic, etnografic, religios, social, ştiinţific sau tehnic; ‐ ansamblu ‐ grup coerent din punct de vedere cultural, istoric, arhitectural, urbanistic ori muzeistic de construcţii urbane sau rurale care împreună cu terenul aferent formează o unitate delimitată topografic ce constituie o mărturie cultural‐istorică semnificativă din punct de vedere arhitectural, urbanistic, arheologic, istoric, artistic, etnografic, religios, social, ştiinţific sau tehnic;

‐ sit ‐ teren delimitat topografic cuprinzând acele creaţii umane în cadru natural care sunt mărturii cultural‐istorice semnificative din punct de vedere arhitectural, urbanistic, arheologic, istoric, artistic, etnografic, religios, social, ştiinţific, tehnic sau al peisajului cultural. ‐ cheltuieli eligibile – cheltuieli care sunt luate în considerare pentru finanţare şi care sunt reflecate în documentaţia tehnică privind executarea lucărilor de reabilitare ‐ Anexa nr. 3 la prezentul Program; ‐ contract de finanţare – contract incheiat, in conditiile legii, intre finanţator şi beneficiar; ‐ sprijin financiar – sume alocate de autorităţile administraţiei publice locale pentru acoperirea costurilor lucrărilor de reabilitare asupra clădirilor cu valoare cultural arhitecturală situate în zona de acţiune prioritară a Municipiului Timişoara, ‐ contract de garanţie imobiliară ‐ contract prin care se acordă creditorului garantat dreptul ca la scadenta, în caz de nerespectare a obligaţiei debitorului, să‐şi satisfaca creanţa cu bunul afectat garanţiei înaintea oricărui creditor negarantat şi înaintea altor creditori ale căror garanţii reale sau drepturi asupra bunului afectat garanţiei au un grad de prioritate inferior; ‐ finanţare – preluarea integrală sau parţială a cheltuielilor aferente lucrărilor de reabilitare corespunzătoare cotei proprietarilor de clădiri; ‐ finanţator/cofinanţator – autoritatea administraţiei publice locale, care acordă finanţarea/cofinanţarea în condiţiile prezentului program; ‐ grant – finanţare nerambursabilă acordată de autoritatea publică finanţatoare în cadrul programului, astfel definită în liniile bugetare; ‐ zi – zi lucrătoare; IV. Cadru legal Cadrul legal care stă la baza elaborării Programului: ‐ Legea nr. 153 din 5 iulie 2011 privind măsuri de creştere a calităţii arhitectural‐ambientale a clădirilor, cu modificările şi completările ulterioare; ‐ HG nr. 945 din 28 septembrie 2011 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a Legii nr. 153 din 5 iulie 2011 privind măsuri de creştere a creşterii arhitectural‐ambientale a clădirilor, cu modificările şi completările ulterioare; ‐ Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice cu modificările şi completările ulterioare; ‐ Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; ‐ Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, cu modificările ulterioare; ‐ Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare; ‐ Hotărârea de Guvern nr. 1430/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice privind situaţiile în care Ministerul Culturii şi Cultelor, respectiv autorităţile administraţiei publice locale, contribuie la acoperirea costurilor lucrărilor de reabilitare asupra monumentelor istorice, proporţia contribuţiei, procedurile, precum şi condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească proprietarul, altul decât statul, municipiul, oraşul sau comuna;

‐ Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare; ‐ Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de Procedură Fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; ‐ Codul Civil şi de Procedură Civilă; ‐ HCL nr. 3 din 30.01.2007 privind aprobarea Conceptului Integrat de Măsuri pentru Reabilitarea Prudentă şi Revitalizarea Economică a Cartierelor Istorice din Timişoara; ‐ HCL nr. 224 din 22.04.2008 privind aprobarea Îndrumarului pentru Regulamentul Local de Urbanism al cartierului Cetate şi al altor zone istorice protejate din Timişoara; ‐ HCL nr. 208 din 31.05.2011 privind aprobarea Studiului de Fundamentare Istorică "Zone construite protejate ‐ Timişoara 2011"; ‐ HCL nr. 61 din 28.02.2012 privind aprobarea Etapei a 2‐a ‐ Concept general de dezvoltare urbană (MASTERPLAN) ‐ alte acte normative care reglementează măsuri de punere în valoare a patrimoniului istoric, cultural sau arhitectura V. Eligibilitate Deţinători – persoane fizice – ai clădirilor care prin nivelul de degradare a sistemului de închidere perimetrală, pun în pericol sănătatea, viaţa, integritatea fizică şi siguranţa populaţiei şi/sau afectează calitatea mediului înconjurător, a cadrului urban construit şi a spaţiilor publice urbane şi care se află situate în zona de acţiune prioritară, aşa cum e stabilită de prezentul Program. VI. Etapele Programului de sprijin financiar acordat proprietarilor de clădiri istorice din zona de acţiune prioritară a Municipiului Timişoara ‐ anual, prin hotărâre de consiliu local, se va aloca o sumă de bani destinată Programului de sprijin financiar acordat proprietarilor de clădiri istorice din zona de acţiune prioritară a Municipiului Timişoara; ‐ în decurs de 7 zile de la aprobarea hotărârii de consiliu local, autoritatea publică locală prin Direcţia de Urbanism, BRCCI va publica pe www.primariatm.ro şi într‐un ziar local, un anunţ de participare la Program. Anunţul va cuprinde prevederile art. 38 alin 5 dinLegea nr. 422/2001, republicată, „În situaţiile şi în condiţiile prevăzute la alin. (4), la data alocării sprijinului financiar în cuantumul contribuţiei statului sau a autorităţilor administraţiei publice locale asupra imobilului monument istoric în cauză se constituie o garanţie imobiliară pentru o perioadă de 10 ani în favoarea statului, respectiv a unităţilor administrativ-teritoriale.”; ‐ cei interesaţi, într‐un interval de 30 zile de la publicarea anunţului de participare, îşi pot depune dosarele de participare în program, conform Anexei 4. Dosarele se depun la Primăria Municipiului Timişoara, camera 12 . ‐ În maxim 15 zile de la expirarea termenului de depunere a dosarelor, Direcţia de Urbanism, BRCCI va proceda la verificarea dosarelor privind eligibilitatea, înregistrarea şi îndeplinirea criteriilor. Dosarele incomplete au termen de 10 zile pentru completare, în caz contrar fiind descalificate;

‐ În termen de 30 de zile de la primirea documentaţiilor complete, autoritatea publică locală prin Direcţia de Urbanism, verifică prin experţi tehnici, la faţa locului, starea fizică a monumentului istoric. În urma verificării va rezulta o Notă Tehnică de Constatare, conform Anexei 5; ‐ Dosarele, însoţite de Nota Tehnică sunt înaintate în cel mai scurt timp, Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi de Urbanism înfiinţată prin HCL 95/2013, care le evaluează într‐o perioadă de timp de 15 zile, conform Criteriilor de evaluare ce urmează a fi aprobate prin hotărâre de consiliu local pe baza propunerilor Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi de Urbanism; ‐ Rezultatele evaluării, împreună cu modelul de Contract de finanţare vor fi aprobate prin hotărâre de consiliu local; ‐ Ordinea la finanţarea lucrărilor se face conform punctajului obţinut, în limita fondurilor disponibile; ‐ Dacă fondurile nu se epuizează, procedura se poate relua; VII. Finanţarea A. Contribuţia proprie a beneficiarilor de sprijin financiar Costurile întregii documentaţii tehnice necesare obţinerii autorizaţiei de construire, precum şi documentaţia tehnico‐economică necesară executării lucrărilor cad în sarcina proprietarilor şi reprezintă contribuţia proprie la acest Program. B. Contribuţia Municipiului Timişoara Municipiul Timişoara contribuie la acoperirea costurilor pentru executarea lucrărilor de reabilitare asupra clădirilor, conform lucrărilor specificate în Contractul de Finanţare, după cum urmează: ‐ 20% din valoarea facturilor decontate executantului lucrărilor – sub formă de “grant” – sprijin financiar nerambursabil acordat de autoritatea publică finanţatoare în cadrul prezentului Program. ‐ 80% din valoarea facturilor decontate executantului lucrărilor – sub formă de contribuţie financiară ‐ finanţare rambursabilă acordată de autoritatea publică finanţatoare în cadrul prezentului Program. Sumele menţionate se vor deconta executantului în baza facturilor fiscale emise de acesta autorităţii publice finanţatoare, documente justificative ce vor fi emise în baza situaţiilor de lucrări întocmite conform prevederilor legale în vigoare; - recuperarea sumelor rambursabile alocate de autoritatea locală finanţatoare se va face în 10 ani (120 de luni) în baza contractelor de finanţare semnate şi a constituirii garanţiei imobiliare asupra imobilului, pentru o perioadă de 10 ani, prin Direcţia Economică; C. Imobile în care autoritatea publică locală are cotă parte În cazul imobilelor în care Municipiul Timişoara deţine cote parte, cheltuielile aferente Municipiului Timişoara vor fi suportate din bugetul local, fără a afecta nivelul de finanţare (grant şi finanţare rambursabilă) alocat imobilului prin prezentul Program. D. Imobile în care persoane juridice au cotă parte

Proprietarii – persoane juridice suportă integral cota parte a costurilor care le revine. Decontarea cotei‐parte care îi revine proprietarului persoană jurdică se va face direct către constructor. E. Constituirea de garanţii – Contractul de Garanţie Imobiliară 1. Acordarea sprijinului financiar în cuantumul contribuţiei autorităţii administraţiei publice locale este condiţionată de constituirea unei garanţii imobiliare prin încheierea unui Contract de Garanţie Imobiliară, individual, cu proprietarii de clădiri şi în formă autentică, prin Biroul Urmărire Venituri din Valorificarea Patrimoniului, astfel: ‐ în cazul finanţării nerambursabile ‐ pentru o perioadă de 10 ani, în procent de 20% raportat la valoarea sumelor prevăzute în anexa la documentaţia tehnică care stă la baza executării lucrărilor de reabilitare, exclusiv costul acesteia; ‐ în cazul finanţării rambursabile ‐ pe perioada rambursării finanţării în procent de 80% raportat la valoarea sumelor prevăzute în Anexa la documentaţia tehnică care stă la baza executării lucrărilor de reabilitare; 2. Garanţia imobiliară se recuperează în totalitate (inclusiv partea de grant) de la beneficiarul contribuţiei autorităţii administraţiei publice locale, împreună cu dobânzile legale aferente, în situaţia în care bunul în cauză a fost înstrăinat de proprietar altei persoane decât autoritatea administraţiei publice locale înainte de împlinirea perioadei de 10 ani de la constituirea garanţiei imobiliare. 3. Cuantumul garanţiei imobiliare se actualizează, la solicitarea autorităţii administraţiei publice locale, în termen de 30 de zile calendaristice de la data Întocmirii Procesului Verbal de Recepţie la terminarea lucrărilor raportat la valoarea sumelor decontate ce revin în cotă parte proprietarilor. 4. Pe perioada derulării contractului de garanţie imobiliară grevarea şi dezmembrarea se va putea efectua, la solicitarea temeinic justificată a beneficiarilor finanţării, în baza acordului autorităţii publice finanţatoare emis de ordonatorul de credite care aprobă decontarea sumelor destinate acoperirii costurilor pentru executarea lucrărilor de reabilitare. 5. Garanţia imobiliară se recuperează în totalitate de la beneficiarul contribuţiei autorităţii administraţiei publice locale, împreună cu dobânzile legale aferente, în situaţia în care bunul în cauză a fost supus grevării şi dezmembrării fără acordul prealabil al autorităţii publice finanţatoare emis de ordonatorul de credite care aprobă decontarea sumelor destinate acoperirii costurilor pentru executarea lucrărilor de reabilitare. F. Acordarea şi rambursarea finanţării - Contractul de Finanţare 1. Contractul de Finanţare se încheie, individual, cu proprietarii de clădiri parte din Program, concomitent cu încheierea Contractului de Garanţie Imobiliară. Sumele se vor actualiza în termen de 30 de zile calendaristice de la data Întocmirii Procesului Verbal de Recepţie la terminarea lucrărilor raportat la valoarea sumelor decontate ce revin în cotă parte proprietarilor. 2. Finanţarea va fi restituită autorităţii publice finanţatoare în termen de 10 ani (120 de luni) în tranşe lunare egale, începând cu data de întâi a lunii următoare încheierii Procesului Verbal de Recepţie la Terminarea Lucrărilor.

3. Beneficiarii finanţării, beneficiază de o perioadă de graţie pentru rambursarea sumelor cuprinsă între data încheierii Contractului de Finanţare şi data de întâi a lunii următoare încheierii Procesului Verbal de Recepţie la Terminarea Lucrărilor. 4. Sumele datorate de titularii contractelor de finanţare, având ca obiect recuperarea cotelor părţi din valoarea lucrărilor de reabilitare executate se achită în cel mai scurt timp, conform facturilor emise de autoritatea publică finanţatoare, prin Direcţia Economică. 5. Sumele datorate de titularii contractelor de finanţare se indexează, de drept, anual, cu rata inflaţiei comunicată de Institutul Naţional de Statistică. 6. Pentru plata cu întârziere a sumelor facturate autoritatea publică finanţatoare va calcula/stabili/percepe majorări de întârziere/creanţe bugetare accesorii în cuantum legal stabilit pentru creanţe fiscale. 7. Pentru recuperarea sumelor facturate autoritatea publică finanţatoare va proceda la iniţierea măsurilor de executare silită prevăzute în O.G. 92/2003 privind Codul de Procedură Fiscală coroborate cu prevederile Codului Civil. 8. Autoritatea publică finanţatoare poate solicita rezilierea Contractelor de Finanţare de plin drept, fără a fi necesară intervenţia instanţei de judecată, în situaţia neachitării de către beneficiar a unui număr de şase rate lunare consecutive. În cazul rezilierii contractului de finanţare, autoritatea publică finanţatoare va transmite o notificare de reziliere scrisă iar întreaga sumă rămasă de achitat va fi considerată scadentă anticipat şi exigibilă, beneficiarul fiind de drept în întârziere. 9. În cazul rezilierii Contractului de Finanţare, beneficiarul finanţării este obligat să returneze autorităţii publice finanţatoare, în termen de 90 de zile calendaristice, sumele decontate de aceasta în contul lucrărilor de reabilitare împreună cu majorările de întârziere în cuantumul legal stabilit pentru creanţe fiscale. 10. În cazul nerestituirii sumelor menţionate la pct. 9, garanţia imobiliară constituită în conformitate cu prevederile pct. VII.C. din prezentul Program, se recuperează în totalitate de la beneficiarul contribuţiei autorităţii administraţiei publice locale, împreună cu dobânzile legale aferente. G. Executarea şi recepţia lucrărilor 1. În cazul lucrărilor de reabilitare realizate prin prezentul program, autoritatea administraţiei publice locale organizează, în condiţiile legii, procedura de achiziţie publică de executare a lucrărilor, cu participarea reprezentantului asociaţiei de proprietari sau a proprietarului de locuinţă unifamilială, după caz, în comisia de adjudecare a ofertelor; 2. Contractele de execuţie urmează a fi încheiate între executantul desemnat al lucrărilor de reabilitare, beneficiari/proprietari (persoane fizice şi persoane juridice) şi autoritatea publică finanţatoare; 3. Garanţia bancară de bună execuţie a lucrărilor constituită de constructor se eliberează astfel: a) 30%, la data recepţionării fără obiecţii a lucrărilor la terminarea executării acestora; b) 70% la recepţia finală a lucrărilor (10 ani). 4. Executarea lucrărilor se realizează cu respectarea reglementărilor tehnice şi a celorlalte acte normative în vigoare la data contractării lucrărilor.

5. Materialele şi, după caz, sistemele izolante utilizate de constructor trebuie să fie însoţite de declaraţiile de conformitate ale producătorilor, prin care să se ateste conformitatea cu specificaţiile tehnice recunoscute în condiţiile legii. 6. Contractul de execuţie încheiat între constructor, autoritate publică locală şi beneficiarul de sprijin financiar prevede valoarea lucrărilor exprimată în lei, precum şi un grafic de executare al lucrărilor; 7. În termenul prevăzut la alin. (6) constructorul are obligaţia de a finaliza lucrările contractate, conform graficului de execuţie anexat contractului. 8. Situaţia lunară de lucrări executate fizic şi valoric, exprimată în lei, se întocmeşte de constructor, se verifică şi se confirmă de dirigintele de şantier autorizat, şi se însuşeşte de reprezentantul asociaţiei de proprietari ca beneficiar de sprijin financiar, prin semnătură şi împreună cu factura aferentă se depune la finanţator. 9. Nerespectarea, fără just temei, a termenelor prevăzute în cadrul contractelor de execuţie precum şi a celorlalte prevederi din contract duce la rezilierea contractului. 10. Recepţia lucrărilor se organizează cu respectarea prevederilor Regulamentului de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 273/1994, cu modificările şi completările ulterioare. 11. În situaţia în care odată cu lucrările de intervenţie pentru reabilitarea structural‐arhitecturală a anvelopei clădirii s‐au executat şi lucrări de reabilitare termică a acesteia, beneficiarul este obligat să prezinte comisiei de recepţie la terminarea lucrărilor şi certificatul de performanţă energetică a clădirii reabilitate termic, elaborat, la cererea beneficiarului, de către un auditor energetic pentru clădiri atestat, şi finanţat din sursele proprii ale beneficiarului. 12. Certificatul de performanţă energetică a clădirii face parte integrantă din cartea tehnică a construcţiei, în condiţiile legii. H. Taxe Pentru lucrările de reabilitare prevăzute de prezentul Program, proprietarii beneficiază de scutirea de la virarea cotei de 0,7% şi a cotei de 0,1%, după caz, către Inspectoratul de Stat în Construcţii, precum şi a cotei de 0,5% către Casa Socială a Constructorului, din cheltuielile cu lucrările de intervenţie, conform Legii 153/2011. I. Dirigintele de şantier 1. Contractarea dirigintelui de şantier este obligaţia autorităţii publice locale, care organizează procedura de achiziţie publică, conform legii; 2. În comisia de adjudecare a ofertelor poate participa şi un reprezentant al asociaţiei de proprietari/proprietar unic; 3. Fondurile necesare contractării şi plăţii dirigintelui/diriginţilor de şantier vor fi prevăzute în fondurile alocate prezentului Program; J. Eligibilitatea constructorului Pentru executarea lucrărilor pentru reabilitarea structural‐arhitecturală la anvelopa clădirilor de locuit în spiritul prezentului Program, constructorul trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii care să ateste că: a) este înregistrat la registrul comerţului ca operator economic cu activitate în construcţii şi/sau instalaţii pentru construcţii şi prezintă certificatul de înregistrare fiscală;

b) nu înregistrează datorii la bugetul de stat şi local, conform certificatelor de atestare fiscală din care reiese plata la zi a obligaţiilor fiscale, valabile la data semnării contractului pentru executarea lucrărilor de intervenţie; c) are capacitatea financiară de a angaja şi executa lucrări; d) are angajaţi calificaţi pentru lucrările ce urmează a fi contractate, inclusiv responsabil tehnic cu execuţia lucrărilor atestat în condiţiile legii; e) să dispună de un expert/specialist atestat de Institutul National al Patrimoniului; f) are experienţă în domeniu, confirmată conform legii. g) alte condiţii solicitate prin Caietul de sarcini; VIII. Stabilirea sancţiunilor aplicabile pentru neîndeplinirea/îndeplinirea necorespunzătoare a obligaţiilor care revin proprietarilor clădirilor Sancţiunile care urmează a fi aplicate proprietarilor clădirilor cuprinse în prezentul Program sunt cele specificate în Legea 422 din 2001 – Legea Monumentelor Istorice, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cele din alte acte elaborate/aprobate de autorităţile administraţiei publice locale care reglementează măsuri de protejare a clădirilor din Timişoara. Sancţiunile precizate nu sunt limitative urmând a se actualiza/completa conform prevederilor legale şi locale în vigoare la data aplicării acestora. IX. Dispoziţii finale 1. Orice comunicare, solicitare, informare, notificare în legătură cu procedura prevăzută în prezentul Program se va transmite sub forma de document scris. 2. Orice document scris va trebui înregistrat/transmis de beneficiarul finanţării la registratura Primăriei Municipiului Timişoara, camera 12. Fac parte integrantă din prezentul Program următoarele anexe: Anexa nr. 2 ‐ Zona de acţiune prioritară a Programului de sprijin financiar acordat proprietarilor de clădiri istorice din Municipiul Timişoara Anexa nr. 3 ‐ Cheltuieli eligibile privind categoriile de lucrări de reabilitare supuse finanţării; Anexa nr. 4 – Acte necesare; Anexa nr. 5 – Nota tehnică de constatare privind clădirile înscrise în Program; Anexa nr. 6 ‐ Acord unanim al proprietarilor clădirilor; Anexa nr. 7 ‐ Solicitare de finanţare – formular cerere; Anexa nr. 8 ‐ Declaraţie de imparţialitate; Prevederile prezentului Program şi a anexelor parte integrantă din acesta nu sunt limitative urmând a se actualiza/completa conform dispoziţiilor legale în vigoare la data aplicării acestora. Şef Serviciu DURCCI Arh. Ciprian Silviu CĂDARIU BRCCI, Violeta Mihalache

ANEXA 2

Zona de acţiune prioritară a Programului de sprijin financiar acordat proprietarilor de clădiri istorice din Municipiul Timişoara cuprinde doar clădiri clasate ca monumente, ansamblu sau sit, conform Legii 422/2001

Nr. Crt.

Cod LMI Denumire Adresă

1. TM‐II‐s‐A‐06095 Situl urban Cartierul "Cetatea Timişoara" Piaţa Victoriei‐Piaţa Huniade Iancu‐Str. Telbisz Carol‐Str.Proclamaţia de la Timişoara‐Str. Hector‐Piaţa Brătianu Ionel I.C.‐Str. Oituz‐Str. Dima Gh.‐Str. Sf. Ioan 2. TM‐II‐s‐B‐06096 Situl urban "Fabric" (I) Str. Timocului‐Str. Dacilor (ambele fronturi) ‐ Str. Ştefan cel Mare (ambele fronturi) ‐ Str. Şcolii ‐ Str. Comăneşti – Piaţa Suluţiu Sterca Al., mitropolit‐ Piaţa Vlaicu Aurel‐Str. Petrescu‐ Titel Constantin‐Str. Negruzzi C.‐ Str. Ispirescu Petre 3. TM‐II‐a‐A‐06097 Ansamblul urban "Fabric" (II) Pod Neptun‐Splaiul Nistrului‐Str. Linţia Dionisie, profesor‐Str. 3 August 1919 (nr. 33)‐Str. Mirceşti (până la intersecţia cu Str. Abrud)‐Piaţa Romanilor‐Str. Nischbach Joseph, episcop 4. TM‐II‐s‐B‐06098 Situl urban "Vechiul cartier Iosefin" Splaiul Vladimirescu Tudor ‐ Str. Dragalina Ion, general ‐ Str. 16 Decembrie 1989 ‐ Str. Odobescu ‐ Str. Romulus‐Str. Doja Gheorghe‐Str. Braşov 5. TM‐II‐a‐B‐06101 Cămine muncitoreşti interbelice Bd. Ionescu Take‐Str. Baader‐Str. Înfrăţirii 6. TM‐II‐a‐B‐06102 Ansamblul urban III Str. Virtuţii (nr. 4) ‐ Str.Kogălniceanu Mihail (nr. 19,21) 7. TM‐II‐a‐B‐06104 Ansamblul urban IV Intersecţia Bd. Regele Carol I cu Str. Văcărescu I. 8. TM‐II‐a‐B‐06105 Ansamblul urban V Intersecţia Bd. Regele Carol I cu Str. Maniu Iuliu 9. TM‐II‐a‐B‐06106 Ansamblul urban VI Str. 1 Decembrie (între nr. 2‐10), Str. Feldioara (între nr. 2‐6) 10. TM‐II‐a‐B‐06114 Ansamblul urban IX Bd. Revoluţiei din 1989 şi Piaţa Murgu Eftimie (între nr. 1‐7, 15‐17), cu Poşta, Banca Naţională, Institutul de Medicină,

două cămine studenţeşti 11. TM‐II‐m‐B‐06119 Casă Str. Alecsandri Vasile 3 12. TM‐II‐a‐B‐06108 Ansamblul urban "Str. Badea Cârţan" Piaţa Badea Cârţan (front vestic) 13. TM‐II‐m‐B‐06124 Casa cu axă de fier Piaţa Brătianu Ionel I.C. 1 14. TM‐II‐m‐B‐06125 Casă Piaţa Brătianu Ionel I.C. 2 15. TM‐II‐m‐A‐06158 Casa turcească Str. Celebi Evlia 2 16. TM‐II‐m‐B‐06127 Casă Str. Coşbuc George 3 17 TM‐II‐m‐B‐06129 Casă Str. Dacilor 4 18. TM‐II‐m‐B‐06130 Casă Str. Dacilor 13 19. TM‐II‐m‐B‐06131 Casa cu Atlanţi, azi locuinţă Str. Delamarina V. V. 1 20. TM‐II‐a‐B‐06109 Ansamblul urban VIII Str. Doja Gheorghe (de la Piaţa Bălcescu la Str. Oniţiu Virgil) 21. TM‐II‐m‐B‐06136 Casă Str. Eugeniu de Savoya 14 22. TM‐II‐m‐A‐06137 Casa Prinţului Eugeniu de Savoya Str. Eugeniu de Savoya 24 23. TM‐II‐m‐B‐06151 Casă Str. Mercy Florimund 4 24. TM‐II‐a‐B‐06110 Ansamblul urban “Bd. Mihai Viteazul” Bd. Mihai Viteazul 28 25. TM‐II‐m‐B‐06156 Casă Str. Paul Chinezul 1 26. TM‐II‐m‐B‐06157 Casă Str. Paul Chinezul 4 27. TM‐II‐m‐B‐06161 Casa cu “Pomul breslelor” Str. Proclamaţia de la Timişoara 3

28. TM‐II‐a‐B‐06112 Ansamblul urban “Str. Anton Seiller” Str. Seiller Anton 1‐11 29. TM‐II‐a‐B‐06113 Ansamblul urban “Str. Nicolae Titulescu” Str. Titulescu Nicolae (de la Parcul Central la str. A. Mureşanu) 30. TM‐II‐m‐B‐06170 Casă Piaţa Traian 7 31. TM‐II‐m‐B‐06171 Casă Piaţa Ţepeş Vodă 1 32. TM‐II‐m‐B‐20931 Casă Str. Ungureanu Emanuil 8 33. TM‐II‐a‐A‐06115 Ansamblul urban interbelic “Corso” Municipiul TIMIŞOARA * constituită în baza Ordinului ministrului culturii și patrimoniului naţional nr. 2.361/2010 pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului culturii și cultelor nr. 2.314/2004 privind aprobarea Listei monumentelor istorice, actualizată

ANEXA 3

CHELTUIELI ELIGIBILE PRIVIND CATEGORIILE DE LUCRĂRI DE REABILITARE SUPUSE FINANŢĂRII

Natura sumelor ce pot fi decontate în cadrul Programului, conform documentaţiei tehnice întocmite pentru fiecare clădire: ‐ lucrări de reparare/refacere a sistemului de acoperire: structură acoperiş – reparaţii, înlocuiri de elemente, consolidare ornamente de acoperiş învelitoare – reparaţii sau înlocuire tinichigerie – pervaze, jgheaburi, burlane sau altele ‐ lucrări de reparare/refacere a zidăriilor/pereţilor exteriori; ‐ lucrări de reparare/refacere a finisajelor exterioare, precum tencuieli, zugrăveli, vopsitorii, placaje şi altele asemenea; ‐ lucrări de reparare/refacere a elementelor de plastică arhitecturală, precum brâuri, ancadramente, bosaje, profiluri şi altele asemenea; ‐ lucrări de reparare/refacere a elementelor exterioare funcţionale, precum balcoane, logii, bovindouri; ‐ lucrări de reparare/înlocuire a tâmplăriei exterioare; ‐ lucrări de refacere şi înlocuire a vitrinelor; ‐ lucrări de refacere şi înlocuire a elementelor de signalistică; ‐ lucrări de eliminare a igrasiei, precum şi de izolare a rosturilor;

ANEXA 4

Acte necesare ‐ formular solicitare sprijin financiar (Anexa 7); ‐ statutul asociaţiei de proprietari; ‐ documente justificative care atestă dreptul de proprietate ‐ Extras de carte funciară nu mai vechi de 30 de zile, însoţit de copie legalizată de pe titlul de proprietate; ‐ declaraţie pe propria răspundere, autentificată, din care să rezulte că: imobilul nu constituie obiectul unui litigiu; imobilul nu se află sub sechestru; imobilul nu este ipotecat; ‐ documente justificative din care să reiasă veniturile nete realizate/lună/familie/ membru de familie: adeverinţe de la locul de muncă pentru veniturile salariale; cupoane de pensie/alocaţie/indemnizaţie persoane cu handicap; adeverinţe emise de unităţile de învăţământ: burse şcolare/de merit; altele, după caz. ‐ declaraţia pe proprie răspundere a solicitantului privind veniturile realizate altele decât cele pentru care a depus documentele justificative prevăzute mai sus (exemplu: venituri din activităţi independente ‐ chirii, drepturi de autor, brevete, alte activităţi generatoare de venituri, după caz); ‐ documente justificative din care să reiasă că solicitantul nu are debite restante faţă de bugetul de stat/bugetul local. Dovada că asociaţia de proprietari nu înregistrează mai mult de 2 rate scadente şi neachitate la plata facturilor la utilităţi în ultimele 3 luni calendaristice, anterioare evaluării eligibilităţii de către finanţator; ‐ memoriu istoric însoţit de documentar fotografic al situaţiei prezente; ‐ proiectul tehnic, elaborat şi verificat în condiţiile Legii; ‐ devizul general şi devizele pe obiecte; ‐ autorizaţia de construire; ‐ hotărârea privind solicitarea unui sprijin financiar de la autoritatea publică locală în vederea realizării lucrărilor de reabilitare, adoptată în unanimitate, conform Anexei 6; ‐ situaţia lucrărilor efectuate anterior solicitării, după caz;

Notă: Comisia Tehnică de Amenajare a Teritoriului şi de Urbanism poate solicita orice alte documente tehnice pe care le consideră necesare.

ANEXA 5

NOTA TEHNICĂ DE CONSTATARE întocmită la data de _______ / _____/ ______________ I. Datele de identificare ale clădirii: 1. Judeţul __________, localitatea ________, strada ________ nr. ___, număr cadastral ___________, număr carte funciară _______________, 2. Proprietate: [_] privată [_] publică 3. Deţinător/Proprietar: a. persoană fizică: Numele şi prenumele __________, CNP_________, B.I./C.I. seria ____ nr. __________; b. persoană juridică: Denumire _____________________, sediu___________________, C.I.F. ___________; c. asociaţie de proprietari: Denumire _____________, reprezentată prin dl/dna _____________, funcţia _________, identificat/ă prin CNP __________, B.I./C.I. seria ______ nr. ________, ALCĂTUIREA GENERALĂ A CLĂDIRII Numar total niveluri: ............................................., din care subterane: ................. Numar de tronsoane/din care numar de tronsoane distincte: .../.....; numar de apartamente........ . Forma în plan: simetrica; asimetrica. Tip: izolată cuplată înşiruita; Poziţie: de colţ la frontul stradal; parcela. Anul construirii (se mentioneaza anul sau, daca nu este cunoscut, se bifeaza perioada estimata): ... necunoscut; inainte de 1900; intre 1901‐1920; intre 1921‐1960; DATE PRIVIND CONCEPŢIA DE REALIZARE A CLĂDIRII: perioada de proiectare ................. perioada de execuţie .................. , Tip proiect: unicat tip refolosibil; Topografia terenului: teren plat; teren in panta Clasa de importanţă a constructiei: .......................................... , Dimensiuni generale in plan (m): ......................................................................... , Suprafaţa construită la sol (m2): .......... , suprafaţa construită desfasurată (m2): ................. , Inaltime medie de nivel (ml): ........... ; suprafata construita medie de nivel (m2) ................ , Funcţiunile clădirii:

locuinţe colective; mixte (locuinţe şi spaţii cu altă destinaţie); locuinţă individuală; comerţ; birouri; sediu autoritate locală/centrală; învăţământ; funcţii publice; turism; altele. DATELE PRIVIND STRUCTURA DE REZISTENŢĂ A CLĂDIRII Structura verticală de Structura orizontală Elemente Fundaţii rezistenţă de rezistenta nestructurale zidarie simpla bolti de caramida zidarie din caramida fundatii din beton (nearmata) armat monolit zidarie cu stalpisori si profile metalice si zidarie din B.C.A. fundatii din caramida centuri din beton armat boltisoare de caramida grinzi si stalpi din beton grinzi de lemn beton armat Sistem de acoperire armat (care nu formeaza structura in cadre) cadre din beton armat beton armat monolit lemn tip terasa pereti structurali din beton armat altele tip sarpanta beton armat prefabricat panouri mari altele mixt structura mixta structura metalica Trotuar de protectie structura din lemn da altele nu Comportarea generala a cladirii la cutremurele Interventii efectuate in timp asupra cladirii produse fara avarii semnificative necunoscute cu avarii la elemente nestructurale nicio masura avarii izolate la structura refaceri finisaje avarii grave la structura consolidare (partiala/totala) altele demolare partiala Factori care au influentat negativ comportarea la cutremure a cladirii Alte interventii efectuate in timp asupra cladirii Inaltimea parterului mai mare decat a etajelor supraetajari si/sau¨ configuratia elementelor structurale diferita de a etajelor (parter flexibil)

Forma defavorabilă în plan şi/sau în elevaţie modificari compartimentari si/sau fatade Disimetrie in distributia maselor si rigiditatilor altele Pozitionarea in plan a elementelor structurale, diferita la etaje fata de parter (in consola) Discontinuitatea elementelor structurale/nestructurale pe verticala/orizontala CATEGORII DE DEFECTE/EVENIMENTE CONSTATATE degradari structurale: ......................................................................... degradari elemente nestructurale: ......................................................................... alte categorii de defecte/evenimente constatate: igrasie; lemn putrezit; condens; coroziune; incendii/explozii; altele EVALUAREA CLADIRII Aspecte generale DA NU Colaps, colaps partial Cladirea/unul dintre etaje inclinata/inclinat Alte aspecte Degradari elemente structurale Minore Moderate Severe Neidentificabile Fundatii Sistem de acoperire Plansee (pentru incarcari verticale) Stalpi, stalpisori din zidarie Plansee (saibe orizontale) contravantuiri orizontale Pereti structurali, contravantuiri verticale Imbinari elemente prefabricate Alte aspecte Degradari elemente

Minore Moderate Severe Neidentificabile nestructurate Parapete, ornamente Placaje, tamplarie

Tavane, corpuri iluminat Pereti interiori de compartimentare Ascensoare Scari cai de evacuare Alte aspecte Pericole/Degradari geotehnice Minore Moderate Severe Alunecari de teren Miscari de teren, crapaturi Tasari Altele CONCLUZII SI RECOMANDĂRI ................................................................................................................... ACTIUNI VIITOARE OBLIGATORII: Efectuarea unei expertize tehnice pentru: structura, teren de fundare. Se anexează material fotografic de ansamblu şi reprezentativ din punct de vedere al stării tehnice a clădirii, cu localizarea avariilor şi explicitarea prin text a acestora. Anexele fac parte integrantă din prezenta Notă tehnică de constatare. Întocmit, Arhitect specialist Însuşit, Reprezentant Asociaţia de

Proprietari (numele şi prenumele) (numele şi prenumele) Data întocmirii

ANEXA 6 Acord unanim al proprietarilor clădirilor ASOCIAŢIA DE PROPRIETARI Localitatea .................................... Judeţul (sectorul) ............................. Str. ......... nr. ....., bl. ....., cod poştal ........... Cod de înregistrare fiscală ............................... HOTĂRÂREA adunării generale a proprietarilor nr. ...... din data de ....... pentru solicitarea unui sprijin financiar de la Municipiul Timişoara reabilitarea clădirii Luând cunoştinţă de prevederile HCL nr. ......, privind Programul de sprijin financiar acordat proprietarilor de clădiri istorice din zona de acţiune prioritară a Municipiului Timişoara, adunarea generală a proprietarilor, în şedinţa ordinară/extraordinară din data de ......., în prezenţa a ...... membri din totalul de ...... membri ai asociaţiei, HOTĂRĂŞTE ÎN UNANIMITATE: ‐ să solicite sprijinului financiar acordat de administraţia publică locală, conform HCL nr...., privind Programul de sprijin financiar acordat proprietarilor de clădiri istorice din zona de acţiune prioritară a Municipiului Timişoara; ‐ să desemneze şi să mandateze un reprezentant legal în relaţia cu autorităţile publice locale în scopul realizării lucrărilor de reabilitare ce trebuie executate pentru reabilitarea structural‐arhitecturală a clădirii, în persoana ...., CNP.......; ‐ să înscrie în Cartea Funciară menţiunea privind “Obligaţia de folosinţă a imobilului” în conformitate cu documentele justificative emise în acest sens; ‐ să ramburseze sumele decontate de autorităţile administraţiei publice locale în cazul nefinalizării lucrărilor din vina noastră exclusivă, în termen de 90 de zile de la data notificării comunicate în acest sens, sume stabilite prin raportarea la cota parte de proprietate deţinută în cadrul imobilului; ‐ să încheie Contractul de Garanţie Imobiliară în formă autentică; ‐ să încheieie Contractul de finanţare cu autoritatea publică locală; Prezenta hotărâre se afişează la avizierul asociaţiei de proprietari începând cu data de ......... şi va însoţi documentaţia ce urmează a fi transmisă finanţatorului. Preşedinte, .................... (numele şi semnătura) L.S. Contrasemnează: Administratorul Asociaţiei de proprietari ............. Comitetul executiv al Asociaţiei de proprietari ................ ASOCIAŢIA DE PROPRIETARI Localitatea ........................... Judeţul (sectorul) .................... Str. ....... nr. ....., bl. ...., cod poştal ............ Cod de înregistrare fiscală .............. Nr. ......... din ........................

LISTA PROPRIETARILOR *) ‐ situaţie la data de ........... Asociaţia de proprietari, prin preşedintele acesteia, declară următoarele: *T* *Font 9* ┌────┬────────┬──────────────┬─────────────┬───────────┬────────────┬──────── ──┬─────────┐ │Nr. │ Nr. │Proprietarul │Nr. camerelor│Suprafaţa │Cota‐parte │Decizia │ │ │crt.│aparta‐ ├──────────────┤ locuibile │ utilă în │indiviză │proprieta‐│Semnătura│ │ │mentului│ Numele şi │ │proprietate│ din │rului**) │ │ │ │ │ prenumele *** │ │individuală│proprietatea├─────┬────┤ │ │ │ ├──────────────┤ │ ‐ m˛ ‐ │ comună │ Da │ Nu │ │ │ │ │Codul numeric │ │ │ ‐ % ‐ │ │ │ │ │ │ │ personal*** │ │ │ │ │ │ │ ├────┼────────┼──────────────┼─────────────┼───────────┼────────────┼─────┼────┼─────────┤ │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ ├────┼────────┼──────────────┼─────────────┼───────────┼────────────┼─────┼────┼─────────┤ │ 1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼────────┼──────────────┼─────────────┼───────────┼────────────┼─────┼────┼─────────┤ │ 2 │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼────────┼──────────────┼─────────────┼───────────┼────────────┼─────┼────┼─────────┤ │... │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼────────┼──────────────┼─────────────┼───────────┼────────────┼─────┼────┼─────────┤ │ n │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┴────────┴──────────────┴─────────────┴───────────┴────────────┼─────┼────┼─────────┤ │ TOTAL: 100% │ │ │ │ └───────────────────────────────────────────────────────────────────┴─────┴────┴─────────┘ *ST* Răspundem pentru realitatea şi exactitatea datelor înscrise. Preşedinte, Administrator, .................... .................... (numele şi semnătura) (numele şi semnătura) L.S. ___________ *) Se anexează la Hotărârea adunării generale a proprietarilor nr. ..... din .............. pentru soloicitarea unui sprijin financiar de la Municipiul Timişoara. **) Coloana 6 se completează cu "Da" sau, după caz, coloana 7 se completează cu "Nu", se semnează de către fiecare proprietar şi reprezintă decizia acestuia, exprimată în adunarea generală a proprietarilor, cu privire la executarea lucrărilor de intervenţie pentru reabilitarea structural‐arhitecturală a anvelopei clădirii de locuit, în condiţiile HCL…. ***) În cazul proprietarilor persoane juridice se trec datele corespunzătoare acestora

ANEXA 7

FORMULARE SOLICITARE DE FINANŢARE Către, PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIŞOARA Deţinătorul clădirii situate în Timişoara, str. ________, nr. ____, ap._____, CF nr. _________ sub nr. Topo ___________, identificat prin: persoană fizică: Numele şi prenumele ___________, CNP__________, B.I./C.I. seria ______ nr. _________; asociaţie de proprietari: Denumire ___________, reprezentată prin dl/dna __________, funcţia ___________, identificat/ă prin CNP _________, B.I./C.I. seria ______ nr. ________, Prin prezenta solicit acordarea unei finanţări în sumă de ______________ lei pentru susţinerea lucrărilor de reabilitare ce urmează a se executa la clădirea situată în Timişoara, str. ______________, nr. _____ conform Program de sprijin financiar acordat proprietarilor de clădiri istorice din zona de acţiune prioritară a Municipiului Timişoara, aprobat prin HCL nr. ______ / ______________ .

ANEXA 8 DECLARAŢIE DE IMPARŢIALITATE Subsemnatul/(a) _______________________ presedinte/membru în Comisia Tehnică de Amenajare a

Teritoriului şi de Urbanism În conformitate cu prevederile Capitolului VI, din Programul de sprijin financiar acordat proprietarilor de clădiri istorice din zona de acţiune prioritară a Municipiului Timişoara, aprobat prin HCL nr. ______ / ______________ , Declar pe propria răspundere, sub sancţiunea falsului în declaraţii, următoarele: ‐ nu am calitatea de soţ/sotie, ruda sau afin, pana la gradul al patrulea inclusiv, în raport cu solicitantul finanţării; ‐ nu am niciun interes de natura sa afecteze imparţialitatea pe parcursul procesului de analiză, evaluare şi selecţie a documentaţiilor/beneficiarilor în vederea acordării finanţării. Sub sancţiunea legii penale privind falsul în declaraţii, precizez că am verificat toate datele din prezenta declaraţie şi în conformitate cu informaţiile furnizate o declar completă şi adevărată.

Timişoara la, Semnatura