keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 4/28.01.2003 privind aprobarea realizării aliniamentelor de arbori aferente drumurilor publice aflate pe teritoriul administrativ al municipiului Timişoara

28.01.2003

Hotararea Consiliului Local 4/28.01.2003
privind aprobarea realizării aliniamentelor de arbori aferente drumurilor publice aflate pe teritoriul administrativ al municipiului Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2002 -2042313.12.2002 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere prevederile Hotărârii de Guvern nr.525/1996 pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism;
Având în vedere prevederile Legii nr.350/2001 - privind amenajarea teritoriului şi urbanismul şi Regulamentul local de urbanism;
Având în vedere prevederile Legii nr. 351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a IV-a Reţeaua de localităţi;
În baza prevederilor Legii nr.137/1995 a protecţiei mediului;
Având în vedere Ordonanţa nr.43/1997 privind regimul juridic al drumurilor;
În conformitate cu prevederile art. 38 lit.(f) şi (l) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;
În temeiul art. 46 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;


HOTARASTE

Art.1: Începând cu data emiterii prezentei hotărâri , este obligatorie realizarea aliniamentelor de arbori pentru drumurile publice nou propuse de pe teritoriul administrativ al Municipiului Timişoara, conform documentaţiilor de proiectare a construcţiei şi modernizării drumurilor, ce se întocmesc cu respectarea planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism şi cu avizele prevăzute în legislaţia specifică.

Art.2: La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se revocă orice prevederi contrarii acesteia conţinute în hotărâri anterioare.

Art.3 : Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia de Urbanism şi Direcţia Tehnică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art.4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Prefecturii Judeţului Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara,
- Direcţiei Juridice;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Serviciului Control şi Audit Intern;
- Biroului Relaţii Publice;
- Serviciului Centrul de Informare pentru Cetăţeni;
- Mass - media locale;


Presedinte de sedinta
GABRIELA OANEA
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI