keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 70/28.02.2020 Privind aprobarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2020

28.02.2020

Hotararea Consiliului Local 70/28.02.2020
Privind aprobarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2020


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având in vedere Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre nr. SC2020 - 5255/28.02.2020, al Primarului Municipiului Timisoara - domnul Nicolae Robu;
Având in vedere Raportul de specialitate cu nr. SC2020 - 5255/28.02.2020 al Directiei Economice din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 28.02.2020 - Anexa la Raportul de specialitate al Directiei Economice nr. SC2020 - 5255/28.02.2020 ;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistica, amenajarea teritoriului si patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comerţ, regii autonome si societăţi comerciale si Comisiei pentru cultura, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport si culte, din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
Având în vedere Legea bugetului de stat pe anul 2020, nr. 5/2020;
În conformitate cu prevederile art.1, art.4, alin.(1), art.5, art.19, alin.(1) şi (2) si art.20, alin.(1), art.22, alin.(1) şi art.23 alin.(1) şi (2) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, modificată;
Având în vedere prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.47/01.09.2012 privind modificarea şi completarea unor acte normative şi reglementarea unor măsuri fiscal - bugetare;
Având în vedere amendamentele formulate de doamna consilier Luminiţa Ţundrea, domnul consilier Dan Diaconu -Viceprimar al Municipiului Timişoara şi domnul consilier Simion Moşiu;
Având în vedere Procesul Verbal al Şedinţei Consiliului Local din data de 28.02.2020;
În conformitate cu prevederile art.129, alin.(2), lit.b) şi alin. 4), lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
În temeiul art.139, alin.(1) şi (3) şi art.196 alin. (1), lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă bugetul local al Municipiului Timişoara pe anul 2020, conform Anexei nr.1 - BUGET 2020 Sursa de finantare 2A - Integral de la buget; Anexei nr.2 - BUGET 2020 Sursa de finantare 2C - Credite interne; Anexei nr.3 - BUGET 2020 Sursa de finantare 2D - Fonduri externe nerambursabile; Anexei nr.4 - BUGET 2020 Sursa de finantare 2E - Activitati finantate integral din venituri proprii; Anexei nr.5 - BUGET 2020 Sursa de finantare 2F - Integral venituri proprii; Anexei nr.6 - Program Dezvoltare 2020 - investitii; Anexei nr.7 - Program Dezvoltare 2020 - Proiecte cu finantare din Fonduri Externe Nerambursabile, anexe care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează structurile şi unităţile subordonate ale Municipiului Timişoara.

Art.3: Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timişoara şi pe site-ul propriu şi totodată, se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timi
- Primarului Municipiului Timisoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Generală Urbanism;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Cladiri, Terenuri si Dotări Diverse I Est;
- Direcţiei Cladiri, Terenuri si Dotări Diverse II Vest;
- Direcţiei Generală Drumuri, Poduri, Parcaje şi Reţele de Utilităţi;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Comunicare - Relaţionare;
- Direcţiei de Mediu;
- Serviciului Şcoli, Spitale şi Baze Sportive;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Administraţiei Financiare a Municipiului Timisoara;
- Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice Timişoara;
- Mass media locale.


Presedinte de sedinta
LUMINIŢA ŢUNDREA
Contrasemneaza
SECRETAR GENERAL CAIUS ŞULI

Atasament: ANEXA_1.pdf

MUNICIPIUL TIMISOARA Anexa nr.1 btu me 70 cin. 26.02 2020 BUGET 2020 Sursa de finantare 2A - Integral de la buget Sursa de finantare: 02A CU AMENDAMENTE Indicator bugetar Denumirea indicatorului bugetar Ta SECTIUNEA TOTAL 00.01 TOTAL VENITURI 1.459.313,513,43 00.02. VENITURI PROPRII 830.983.856,43 00.03 I, VENITURI CURENTE '898.732.856,43| 00.04 A. VENITURI FISCALE 849.932.556,43, 00.05 PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN 506.853.000,00 03.00.01 CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE | 505.853.000,00 03.02A Impozit pe venit __3.500.000,00 03.024.18 imobiliare din patrimoniul ES 3.500.000,00| 04.02A Cote si sume defalcate din impozitul pe venit 502.353.000,00 04.024.01 Cote defalcate din impozitul pe venit 502.353.000,00 05.00.01 DIN PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI 1.000.000,00 05.02A Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital 1.000.000,00 05.02A.50 Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital 1.000.000,00| 07.00.01 A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE '201.800.000,00 0702A Impozite si taxe pe proprietate 201.800.000,00 07.02.01 Impozit pe cladiri _168.700.000,00 07.024.01.01 Impozit pe cladiri - PF 30.000.000,00 07.02A.01.02 Impozit pe cladiri - PJ 138.700.000,00| 07.024.02 Impozit pe terenuri 22.600.000,08 | 07.02A.02.01 Impozit pe terenuri - PF “10.000.000,00 07.02A.02.02 Impozit pe terenuri - PJ 12.000.000,00| 07.02A.02.03 Impozit pe terenurile extravilane 600.000,00 Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru “| 07.02A.03 activitatea notariala si alte taxe de timbru = La bugetul 9.000.000,00 de stat = restante anii anteriori = 07,02A.50 Alte impozite si taxe de proprietate "1.300.000,00| 11.00.01 A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII 138.779.556,43 11.02A Sume defalcate din TVA (se scad) 67.749.000,00 Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru TE MI 11024.02 Eni ara oilor la nivel 57.14.0000 Municipiului Bucuresti m Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru TA 11,02A.09 invatamantului particular sau confesional 9.935.000,00 Pagina 1/16 Tr rm rar | | | | | | | | Î ] |

[dies Tm Indicator bugetar Denumirea indicatorului bugetar TOR 12.02A ALTE IMPOZITE SI TAXE GENERALE PE BUNURI SI 3.000.000,00 SERVICII 12.02.07 Taxe hoteliere 3.000.000,00 15,02A Taxe pe servicii specifice 90.000,00 15.024.01 Impozit pe spectacole 30.000,00 15.02A.50 Alte taxe pe servicii specifice 60.000,00 Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii 16.02A bunurilor sau pe desfasurarea de activitati 87.940.556,43 16.02.02 Taxa asupra mijloacelor de transport 48.940.556,43 16.02A.02.01 Taxa asupra mijloacelor de transport - PF 33.925.356,43 16.02A.02.02 Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ 15.015.000,00| Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii 16.02.50 bunurilor sau pe desfasurare de activitati 19.000.000,00 18.00.01 A6, ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE 2.500.000,00| 18.02A Alte impozite si taxe fiscale 2.500.000,00 18.02A.50 Alte impozite si taxe 2.500.000,00 30.00.01 C. VENITURI NEFISCALE 48.800.300,00 30.00.02 C1, VENITURI DIN PROPRIETATE 18.000.000,00 30.02A Venituri din proprietate 18.000.000,00 30.02A.05 Venituri din concesiuni si inchirieri 1 15.000.000,0 Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre , 30.024.05.30 institutiile publice 15.000.000,0Q 30.02A.08 Venituri din dividente 3.000.000,00| Dividende de la societatile ?i companiile nationale *i 30.024.08.03 societăbile cu capital majoritar de stat 3000.000,00 33.00.01 C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII 30.800.300,00 33.02A Venituri din prestari de servicii si alte activitati 1.600.000,00 Contributia parintilor sau sustinatorilor legali pentru : 33.02A.10 intretinerea copiilor in crese 500.000,00| Contributia persoanelor beneficiare ale cantinelor de | 33.02A,12 ajutor social 1.000.000,00 Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, | 33.02.28 imputatii si despagubiri 100.000,00 34.02A Venituri din taxe administrative, eliberari permise 1.500.000,00 Alte venituri din taxe administrative, eliberari de 34.02A.50 permise 1.500.000,00 35.02A Amenzi, penalitati si confiscari 20.100.300,00 Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate conform 35.024.01 dispozitiilor legale 20.000.000,00 Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte 35.02A.01.02 institutii de specialitate 20.000.000,00 o Penalitati pentru nedepunerea sau depunerea cu 35.02A.02 intarziere a declaratiei de impozite si taxe 300,00 35.02A.50 Alte amenzi, penalitati si confiscari __100.000,00 36.02A Diverse venituri 7.600.000,00 36.02A.06 Taxe speciale 5.500.000,00 Venituri din recuperarea cheltuielilor efectuate in cursul 36.02A.14 procesului de executare silita [. 100.000,00 Pagina 2/16 36.02A.50 Alte venituri TC n

Indicator bugetar Denumirea indicatorului bugetar TR Varsaminte din sectiunea de functionare pentru 37.024.03 finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului de venituri -100.000.000,00| proprii si subventii : 37.02A.04 Varsaminte din sectiunea de functionare 100.000.000,00 [42.00.01 IV. SUBVENTII 37.121.983,00 UITI FBI TOŢII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI 37.121.983,00 42.02A Subventii de la bugetul de stat 37.121.983,00 42.02A.41 Subventii de la bugetul de stat pentru finantarea sanatatii) 16.077 370,00 42.02A.65 Finantarea Programui National de Dezvoltare Locala 21.044.613,00 Sume primite de la UE/alti donatori în contul platilor 48.02A efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 523.458.674,00 2014-2020 [18074.01 Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) 442.267.980,00 48.02A.01.01 Sume primite in contul platilor efectuate în anul curent 442.267.980,00| 48,02A.02 Fondul Social European (FSE) 17.528.594,00 418.024.02.01 Sume primite în contul platilor efectuate în anul curent 17.528.594,00 48.02A.03 Fondul de Coeziune (EC) 62.350.430,00| 418.02A.03.01 Sume primite în contul platilor efectuate în anul curent 62.350.430,00 48.02A.11 Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (IPA ID 739.970,00 48.02A.11,01 Sume primite în contul platilor efectuate în anul curent 739.970,00 | 48.02A.15 finan?ate în perioada 571.700,00 418.024.15.01 Sume primite în contul pla?ilor efectuate în anul curent ___ 571-700,00 TOTAL CHELTUIELI 1.458.955.604,00 [oa IE CHELTUIELI CURENTE 1.116.334.394,00 10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 200.257.370,00 20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 355.247.010,00 [30 TITLUL III DOBANZI 17.640.870,00 40 TITLUL IV SUBVENTII "135.000.000,00 530 TITLUL V FONDURI DE REZERVA 500.000,00 : EDT III = PRI 27725900 55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 10.994.594,00 57 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA __35.301.000,00)| sa arene panduri SE | 302.66955000 59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 37.951.690,00| 70 CHELTUIELI DE CAPITAL 325.701.940,00)| 71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 72 TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE 23.871.000,00 79 OPERATIUNI FINANCIARE 16.919.270,00 81 TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE 16.919.270,00| 50.02A Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE 141.944.210,06 51.02A Autoritati publice si actiuni externe 120.805.340,00 01 CHELTUIELI CURENTE 106.763.030,00 10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL Pagina 3/16 62.967.000,00

rr Indicator bugetar Denumirea indicatorului bugetar acri 20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 24.806.720,00 58 TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe 236 210.00 nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 te 59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 18.753.100,00 70 CHELTUIELI DE CAPITAL 14.042,310,00 71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 14.042.310,00 51.02A.01 Autoritati executive si legislative 120.805.340,00 51.02A.01.03 Autoritati executive 54.02A Alte servicii publice generale 3.498.000,00 01 CHELTUIELI CURENTE 3.498.000,06. 20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 998.000,00 50 TITLUL V FONDURI DE REZERVA 500.000,06| EBNER = DSM 20000 54.02A.05 end le rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor 2.500.000,00)| 54.02A.50 Alte servicii publice generale 998.000,00 55.02A Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi 17.640.870,00| 01 CHELTUIELI CURENTE 17.640.870,00| 30 TITLUL III DOBANZI 17.640.870,06 Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi 17.640.870,00, 59.02A SIGURANTA ORDINE PUBLICA SI 36.272.360,00 61.02A Ordine publica si siguranta nationala 36.272.360,00| [01 CHELTUIELI CURENTE 32.593.390,00 10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 30.037.000,00 20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 2.391.390,00 51 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE 15.000 oi ADMINISTRATIEI PUBLICE , 59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI |150.000,00 70 CHELTUIELI DE CAPITAL 3.678.970,00 71 m TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 3.678.970,00 61,02A.03 Ordine publica 35.183.230,00 61.02A.08.04 Politie locala 35.183.230,00 61024.05 drosel ale bratele sputa încondilr um 64.02A Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE 545.272,304,00| 65.02A Invatamant 135.896.214,00 01 CHELTUIELI] CURENTE 73.346.074,00 10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 300.000,00 20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 42.895.350,00, |35 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 10.994.594,00 57 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 3.118.000,00)| sa eram eo nat inna | 74881300 59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 8.550.000,00 Pagina 4/16

Tm mmm na Indicator bugetar Denumirea indicatorului bugetar To 70 CHELTUIELI DE CAPITAL 62.550.140,0A MI TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE "| 62.550.140,08| 65.02A.03 Invatamant prescolar si primar 10.881.980,00| 65.02A.03.01 Invatamant prescolar 10.501.980,00 65.02A.03.02 Invatamant primar 380.000,00 65.02A.04 Invatamant secundar 125.014.234,00 65.02A.04.01 Invatamant secundar inferior 24.097 .091,00| 65.02A.04.02 Invatamant secundar superior 100.917.143,00 66.02A Sanatate 70.323.820,00 01 CHELTUIELI CURENTE 44.309.580,00 10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 16.077.370,00 20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 3.467.890,00| > NORA EREI STATI AIE 1475000 sa Dora eroare n RIS | 1027555009 70 CHELTUIELI DE CAPITAL 26.014.240,00 71 TIHLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 26.014.240,00| 66.02A.06 Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi 53.678.560,00 66.02A.06.01 Spitale generale 53.678.560,00 [66.02A.08 Servicii de sanatate publica 16.645.260,00 67.02A Cultura, recreere si religie 212.428.690,00| 01 |CHELTUIELI CURENTE 159.934.520,00 10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 31.563.000,00| 20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII | 124.339.200,00 > FORARE SATI At 240000 58 TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe 634.360.00 nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 deci E TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 397.960,00, 70 CHELTUIELI DE CAPITAL 52.494.170,00| 71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 52.494.170,00 67.024.03 Servicii culturale 116.756.500,00 67.02A.03.04 Institutii publice de spectacole si concerte 69.159.140,00 567.024.03.06 Case de cultura 47.547.360,00 67.02A.03.30 Alte servicii culturale 50.000,06| 67.02A.05 Servicii recreative si sportive 92.837.190,00 [67.02.0501 Sport "34.174.350,00 67.024.05.03 d agrement parcuri, zone verzi, baze 58.662.8 40,00 67.02A.06 Servicii religioase 1.800.000,00 67.02A.50 Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei 1.035.000,06 68.02A Asigurari si asistenta sociala 126.623.580,00| 01 CHELTUIELI CURENTE 123.841.790,00 10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 58.885.000,00| Pagina 5/16

Pagina 6/16 Indicator bugetar Denumirea indicatorului bugetar TOBE Tar 20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 13712900) 51 ADMINISTRATIEI PUBLICE 1210.000,00 57 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 32.183.000,0Q 58 aferente cadrului financlar Vi | 10.01.8700 59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 10.100.630,00 70 CHELTUIELI DE CAPITAL 2.781.790,00 71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 2.781.790,00 68.02A.04 Asistenta acordata persoanelor in varsta 7.517.849,00 68.02A.05 Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati 70.028.489,00 68.02A.05.02 Asistenta sociala in caz de invaliditate 70.028.489,00 68.02A.06 Asistenta sociala pentru familie si copii 2.712.894,00 68.02A.11 Crese 16.949.800,06 68.02A.15 Prevenirea excluderii sociale 29.414.548,00| 68.02A.15.01 Ajutor social 20.156.978,00 68.02A,15.02 Cantine de ajutor social 9.257.570,00 pa LOCUINTE, MEDIU SI ADE OLTARE PUBLICA, 196.451.610,00 70.02A Locuinte, servicii si dezvoltare publica 150.416.360,00 01 CHELTUIELI CURENTE 109.646.740,00, 10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 428.000,00 pe N TITLUL II BUNURI SI SERVICII | 41.121.310,06 sa e aul ont RI oo | 6605743000 70 CHELTUIELI DE CAPITAL 23.850.350,0 i TI TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 23.850.350,00| a OPERATIUNI FINANCIARE 16.919.270,00 81 7 TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE 16.919.270,00 70.02A.03 Locuinte 74.951.590,00 70.02A.03.01 Dezvoltarea sistemului de locuinte 74.951.590,00 70.02A.05 Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice 70.024.05.01 Alimentare cu apa 12.335.000,00 70.02A.06 Iluminat public si electrificari rurale ___17.051.890,00 70.02A.50 d In locuintei, serviciilor si 16:077.850,00| 74.02A Protectia mediului 46.015.250,00 01 CHELTUIELI CURENTE "44.904.110,00 20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 43.770.110,00 58 TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe 1.134.000 nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 70 CHELTUIELI DE CAPITAL 1.111,140,00 71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 1.111.140,00 74.02A.03 Reducerea si controlul poluarii 955.130,00| 74.02A.05 Salubritate si gestiunea deseurilor 44.751.120,00 74.02.0501 Salubritate 35.730.470,00 74.02A.05.02 Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor 9.020.650,00 3

Total (T1+T2+ 03.00.01 Indicator bugetar Denumirea indicatorului bugetar T3+T4) 74.02A.06 Canalizarea si tratarea apelor reziduale 309.000,00 79.02A Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE 539.035.120,00 81.02A Combustibili si energie 148.267.860,00 01 CHELTUIELI CURENTE 123.346.880,00 40 TITLUL IV SUBVENTII 50.000.000,00 58 nerambursabile aferente cad fana | 73346.880,00 70 CHELTUIELI DE CAPITAL 24.920.980,00, 71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 1.049.980,00' 72 TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE 23.871.000,00| 81.02A.06 Energie termica 148.267.860,00 84.02A Transporturi 390.767.260,00| 01 CHELTUIELI CURENTE 276.509.410,00 20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 60.085.750,00 40 TITLUL IV SUBVENTII 85.000.000,00 sa era aferenta art au og | 1514236000 70 CHELTUIELI DE CAPITAL 114.257.850,0 71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 114.257.850,00 84.02A.03 Transport rutier 390.767.260,00 [84.024.03.01 Drumuri si poduri 25.127.810,00 84.02A.03.02 Transport in comun 235.288.270,00| 84.02A.03.03 Strazi 130.351.180,00 96.02A Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEEFICIT 0,00 97.02A REZERVE 0,00 98.02A EXCEDENT 357.909,43 99.02A DEFICIT __0,00 SECTIUNEA FUNCTIONARE i 00.01 TOTAL VENITURI 5145102645 00.02 VENITURI PROPRII 830.983.856,43 [00.03 1. VENITURI CURENTE 798.732.856,43 00.04 A. VENITURI FISCALE 849.932.556,43 00.05 d PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN 506.853.000,00 050004 ASEDII Ip! | 03.02A Impozit pe venit 3.500.000,00 02024.18 Blana patrimoniul poz Proprietar | 3500.00000 04.02A Cote si sume defalcate din impozitul pe venit 502.353.000,00 04.02.01 Cote defalcate din impozitul pe venit 502.353.000,00| n A13, ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI n DIN CAPITAL 1.000.000,00 05.02A Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital 05.02A.50 Pagina 7/16 Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital 1.000.000,03| 1.000.000,00

PTT imn mn tm Indicator bugetar Denumirea indicatorului bugetar To 07.00.01 A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE 201.800.000,00 07.02A Impozite si taxe pe proprietate 201.800.000,00 07.02A.01 Impozit pe cladiri 168.700.000,00 07.02A.01.01 Impozit pe cladiri - PF 30.000.000,00 07.024.01.02 Impozit pe cladiri - P] 138.700.000,00 07.02A.02 Impozit pe terenuri 22.600.000,00 07,02A.02.01 Impozit pe terenuri - PF 10.000.000,00 07.02A.02.02 Impozit pe terenuri - PJ 12.000.000,00 07.02A.02.03 Impozit pe terenurile extravilane 600.000,00| Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru 07.02A.03 activitatea notariala si alte taxe de timbru -— La bugetul 9.000.000,00| de stat = restante anii anteriori = 07.02.50 Alte impozite si taxe de proprietate 1,500.000,00 11.00.01 A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII 138.779.5565,43 11.02A Sume defalcate din TVA (se scad) 67.749.000,00 Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru j 11024.02 Eero pasat na la nivel 57.514.000 Municipiului Bucuresti i Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru 11.02A.09 finantarea invatamantului particular sau confesional 9.935.000,00 acreditat 12.02A SERVICII SI TAXE GENERALE PE BUNURI SI 3.000.000,00 12.02.07 Taxe hoteliere 15.02A Taxe pe servicii specifice 90.000,00 15.02A.01 Impozit pe spectacole 30.000,00 15.02A.50 Alte taxe pe servicii specifice 60.000,00| 15024 Duo sape de ia | 6734 16.02A.02 Taxa asupra mijloacelor de transport 48.940.556,43 16.02A.02.01 Taxa asupra mijloacelor de transport - PF 33.925.556,43 16,02A.02.02 Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ 15.015.000,00| 1602450 pe desire atv ea vilizari | 1900000000 18.00.01 AS. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE 2.500.000,00 18.024 Alte impozite si taxe fiscale 2.500.000,00| 18.02A.50 Alte impozite si taxe 2.500.000,00 30.00,01 C. VENITURI NEFISCALE -51.199.700,00 30.00.02 C1. VENITURI DIN PROPRIETATE 18.000.000,00| 30.02A Venituri din proprietate 18.000.000,00 30.02A.05 Venituri din concesiuni si inchirieri 15.000.000,00 30.024.05.30 nt Ea concestuni si inchirieri de catre 15.000.000,06 30.02A.08 Venituri din dividente 3.000.000,09| 20024.0803 copt onoreze nationale i |. 3000.00000 33.00.01 C2, VANZARI DE BUNURI SI SERVICII -69.199.700,00 Pagina 8/16 33.02A Venituri din prestari de servicii si alte activitati 1.600.000,00

aaa : Total (T1+T2+ Indicator bugetar Denumirea indicatorului bugetar T3+14) dm Contributia parintilor sau sustinatorilor legali pentru 33.02A.10 intretinerea copiilor in crese 300.000,00 Contributia persoanelor beneficiare ale cantinelor de 33.02A.12 ajutor social 1.000.000,00 Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, 33.02A.28 imputatii si despagubiri 100.000,00 34.02A Venituri din taxe administrative, eliberari permise 1.500.000,00 Alte venituri din taxe administrative, eliberari de 34.02A.50 permise 1.500.000,00 35.02A Amenzi, penalitati si confiscari 20.100.300,00 Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate conform 33.02.01 dispozitiilor legale 20.000.000,00 Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte : 35.02A.01.02 institutii de specialitate 20.000.000,00 Penalitati pentru nedepunerea sau depunerea cu 35.024.02 intarziere a declaratiei de impozite si taxe 300,00 35.02A.50 Alte amenzi, penalitati si confiscari 100.000,00 36.02A Diverse venituri 7.600.000,00 36.02A.06 Taxe speciale 5.500.000,00 Venituri din recuperarea cheltuielilor efectuate in cursul : 36.02.14 procesului de executare silita 100.000,00 36.02A.50 Alte venituri 2.000.000,00 37.02A Transferuri voluntare, altele decat subventiile -100.000.000,00 Varsaminte din sectiunea de functionare pentru 37.02A.03 finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului de venituri | -100.000.000,00 proprii si subventii | 42.00.01 IV, SUBVENTII 16.077.370,00| 42.00.02 SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI 16.077.370,00 PUBLICE 42.02A Subventii de la bugetul de stat 16.077.370,00 42.02A.41 Subventii de la bugetul de stat pentru finantarea sanatatii 16.077.370,00 TOTAL CHELTUIELI 814.496.804,00 01 CHELTUIELI CURENTE 797.577.534,00, 10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 200.257.370,00 20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 355.247.010,00| 30 TITLUL III DOBANZI 17.640.870,00 40 TITLUL IV SUBVENTII 135.000.000,00 50 TITLUL V FONDURI DE REZERVA 500.000,00 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE 51 ADMINISTRATIEI PUBLICE 35 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 10.994.594,00 57 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 35.301.000,00| 59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 37.951.690,00 79 OPERATIUNI FINANCIARE 16,919.270,00| 81 TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE 16.919.270,00 50.024 Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE 127.665.690,00 51.02A Autoritati publice si actiuni externe 106.526.820,00 01 CHELTUIELI CURENTE 106.526.820,00 Pagina 9/16 dm

mmm rm Indicator bugetar Denumirea indicatorului bugetar Pot 10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 62.967.000,00| 20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 24.806.720,00 59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 51.02A.01 Autoritati executive si legislative 106.526.820,00 51.02A.01.03 Autoritati executive 106.526.820,00 54.02A Alte servicii publice generale 3.498.000,00 01 CHELTUIELI CURENTE 3.498.000,00 20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 998.000,00 50 TITLUL V FONDURI DE REZERVA 500.000,00 BNR ERE STATE 21001000 54.02.05 Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor 2.500.000,00 54.02A.50 Alte servicii publice generale 998.000,03 | 55.02A Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi 17.640.870,00 01 CHELTUIELI CURENTE 17.640.870,00 30 TITLUL III DOBANZI 17.640.870,00 55.02A.00 Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi 17.640.870,00 59.02A ala APARARE, ORDINE PUBLICA SI 32.593.390,06 61.02A Ordine publica si siguranta nationala 32.593.390,00| 01 CHELTUIELI CURENTE 32.593.390,00| 10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 30.037.000,00 20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 2.391.390,00| 51 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE 15.000,00 ADMINISTRATIEI PUBLICE , 59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI "150.000,00 | 61.02A.03 Ordine publica , 31.941.760,00 61.02A.03.04 Politie locala 31.941.760,00 61.02A.05 (erotectie civila nunmilitara) 051.630,00 64.02A Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE 356.913.284,00| 65.02A Invatamant 65.857.944,00 01 CHELTUIELI CURENTE 65.857.944,00| 10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 300.000,00 20 TITLUL NI BUNURI SI SERVICII 42.895.350,00, 55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 10.994.594,00 57 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 3.118.000,00 59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 8.550.000,00 65.02A.03 Invatamant prescolar si primar 7.180.000,00 65.02A.03.01 Invatamant prescolar 6.800.000,06 65.02A.03.02 Invatamant primar 380.000,00 [65.02A.04 Invatamant secundar 58.677.944,00 65.02A.04.01 Invatamant secundar inferior 11.972.521,00 65.02A.04.02 Invatamant secundar superior 46.705.423,00 Pagina 10/16

mmm na Indicator bugetar Denumirea indicatorului bugetar TOI ET : 66.02A Sanatate 20.945.260,00 01 CHELTUIELI CURENTE 20.945.260,00 10 TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL 16.077.370,00 20 7 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 3.467.890,00 sI ADMINISTRATIEI PUBLICE 1.400.000,00 66.02A.06 Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi 4.300.000,00 66.02A.06.01 Spitale generale _4.300.000,00 66.02A.08 Servicii de sanatate publica 16.645.260,00 67.02A Cultura, recreere si religie 156.300.160,00 01 CHELTUIELI CURENTE 156.300.160,00 | 10 THLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 31.563.000,00 20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 124.339.200,00 59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 397.960,00 67.02A.03 Servicii culturale 80.489.020,00| 67.02A.03.04 Institutii publice de spectacole si concerte 33.219.070,00 67.02A.03.06 Case de cultura 47.269.950,00 67.02A.05 Servicii recreative si sportive 72.976.140,00| 67.02A.05.01 Sport 26.276.140,00 67.02A.05.03 al da parcuri, zone verzi, baze | 16.700.000,00 67.02A.06 Servicii religioase 1.800.000,00 167.02A.50 Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei _1.035.000,00| 68.02A Asigurari si asistenta sociala 113.809.920,00 01 CHELTUIELI CURENTE 113.809.920,00 10 TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL 58.885.000,00 | 20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 11.371.290,00 > EDO PUNE OAIE 120000) 57 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 32.183.000,00 59 m TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 10.100.630,00 68.02A.04 Asistenta acordata persoanelor in varsta 5.806.749,00| 68.02A.05 Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati 69.682.659,00 68.02A.05.02 Asistenta sociala in caz de invaliditate 69.682.659,00 68.02A.06 Asistenta sociala pentru familie si copii 1.771.094,00: 68.02A.11 Crese 10.358.290,00 68.02A.15 Prevenirea excluderii sociale 26.191.128,00| 68.02A.15.01 Ajutor social 17.397.358,00| 68.02A.15.02 Cantine de ajutor social 8.793.770,00 a SR SI AI SETURI | 70.02A Locuinte, servicii si dezvoltare publica 58.468.580,00 01 CHELTUIELI CURENTE 41.549.310,00 10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 428.000,00 20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 41.121.310,00 Pagina 11/16

n Total (T1+T2+ Indicator bugetar Denumirea indicatorului bugetar T3+T4) 79 OPERATIUNI FINANCIARE 16.919.270,00 81 TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE 16.919.270,00 70.02A.05 Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice p 4.300.000,00 70.02A.05.01 Alimentare cu apa 41.300.000,00 70.02A.06 INuminat public si electrificari rurale 15.000.000,00 70.02A.50 Alle servicii în | domeniul locuintei, serviciilor si 39.168.580,00 74.02A Protectia mediului 43.770.110,00 01 CHELTUIELI CURENTE 43,770.110,06 20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 43.770.110,00 74.02A.05 Salubritate si gestiunea deseurilor 43.770.110,00 74.02A.05.01 Salubritate 35.199.460,00 74.024.05.02 Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor 8.570.650,00 79.02A Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE 195.085.750,00| 81.02A Combustibili si energie 50.000.000,00 01 CHELTUIELI CURENTE 50.000.000,00 40 TITLUL IV SUBVENTII 50.000.000,00 81.02A.06 Energie termica 50.000.000,00 84.02A Transporturi 145.085.750,00| 1 CHELTUIELI CURENTE 145.085.750,00 20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 60.085.750,00 40 TITLUL IV SUBVENTII 85.000.000,0 84.02A.03 Transport rutier 145.085.750,00| 84.02A.03.02 Transportin comun 85.085.750,00| [84.024.03.03 Strazi 60.000.000,00 96.02A Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT 0,00 97.02A REZERVE 0,00 98.02A EXCEDENT 313.422,43| 99.02A DEFICIT 0,00 SECTIUNEA DEZVOLTARE | 00.01 TOTAL VENITURI 644.503.287,00 00.03 I. VENITURI CURENTE 100.000.000,00 30.00.01. C. VENITURI NEFISCALE 100.000.000,00 33.00.01 C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII 100.000.000,00 37.02A Transferuri voluntare, altele decat subventiile 100.000.000,00 37.02.04 Varsaminte din sectiunea de functionare 100.000.000,00 42.00.01 IV. SUBVENTII 21.044.613,00| 42.00.02 DELA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI 21.044.613,00| Subventii de la bugetul de stat 21.044.613,00| 42.02A 42.02A.65 Pagina 12/16 Finantarea Programui National de Dezvoltare Locala 21.044.613,06)|

mmm rm ia Indicator bugetar Denumirea indicatorului bugetar Sume primite de la UE/alti donatori în contul platilor Total (T1+T2+ T3+T4) 48.02A efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 523.458.674,00 2014-2020 : 48.02A.01 Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) 442.267.980,00 48.02A.01.01 Sume primite in contul platilor efectuate în anul curent 442.267 980,00 48.02A.02 Fondul Social European (FSE) 17.528.594,00 48.02A.02.01 Sume primite în contul platilor efectuate în anul curent 17.528.594,00 48.02A.03 Fondul de Coeziune (FC) 62.350.430,00| 48.02A.03.01 Sume primite în contul platilor efectuate în anul curent 62.350.430,00 48.02A.11 Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (IPA II) 739.970,00 48.02A.11.01 Sume primite în contul platilor efectuate în anul curent 739.970,00 48.024.153 don unitare finan?ate în perioada 571.700,00 48.02A.15.01 Sume primite în contul pla?ilor efectuate în anul curent 571.700,00 TOTAL CHELTUIELI 644.458.800,00 01 CHELTUIELI CURENTE 318.756.860,00 : DMI o TARIA 16002500 58 nerambursabile aferente cadrului financiar 20145020 | 302:669.53000 70 CHELTUIELI DE CAPITAL 325.701.940,00 "71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 301.830.940,00 72 TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE 23.871.000,00 50.02A Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE 14.278.520,00 51.02A Autoritati publice si actiuni externe 14.278.520,00| 01 CHELTUIELI CURENTE 236.210,00 58 TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe 236.210 ool nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 ! 70 CHELTUIELI DE CAPITAL 14.042.310,00 71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 14.042.310,00 51.02A.01 Autoritati executive si legislative 14.278.520,00 51.02A.01.03 Autoritati executive 14.278.520,00 BEREA PUBLICA si 61.02A Ordine publica si siguranta nationala 3.678.970,00 70 CHELTUIELI DE CAPITAL 3.678.970,00 71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 3.678.970,00 61.02.03 Ordine publica 3.241.470,00 61.02A.03.04 Politie locala 3.241.470,00 SLOZA.OS stati al incendiilor sa7:50000 64.02A Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE 188.359.020,00 65.02A Invatamant 70.038.270,00 01 CHELTUIELI CURENTE 7.488.130,00 58 TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe 7.488.130,00 Pagina 13/16 nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

70 Indicator bugetar Denumirea indicatorului bugetar CHELTUIELI DE CAPITAL Total (T1+T2+ T3+T4) 62.550.140,00 71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 62.550.140,00 65.02A.03 Invatamant prescolar si primar 3-701.980,00 65.02A.03.01 Invatamant prescolar 3.701.980,00 65.02A.04 Invatamant secundar 66.336.290,00 65.02A.04.01 Invatamant secundar inferior 12.124.570,00 65.02A.04.02 Invatamant secundar superior 54.211.720,00 | 66.02A Sanatate 49.378.560,00 01 CHELTUIELI CURENTE 23.364.320,00 a ADMIRA IL EATA 1206159000 58 aferente cadrului financiar 20125020 | _1022756.99000 70 CHELTUIELI DE CAPITAL 26.014.240,00 71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 26,014.240,06 66.02A.06 Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi 49.378.560,00| 66.02A.06.01 Spitale generale 67,024 Cultura, recreere si religie 56.128.530,00 01 CHELTUIELI CURENTE 3.634.360,00| 51 ADMINISTRATIEI PUBLICE 3.000.000,00 58 TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe 634.360 00 nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 ? 70 CHELTUIELI DE CAPITAL | 52.494.170,00 MT TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 52.494.170,00 67.02A.03 Servicii culturale 36.267.480,00 67.02A.03.04 Institutii publice de spectacole si concerte 35.940.070,00 67.02A.03.06 Case de cultura 277.410,00 67.02A.03.30 Alte servicii culturale 50.000,00 67.024.05 Servicii recreative si sportive 19.861.050,00 67.02A.05.01 Sport 7.898.210,00| 687.024.05.03 d parcuri, zone verzi, baze 11.962.8 40,00 Asigurari si asistenta sociala 12.813.660,00 01 CHELTUIELI CURENTE _10.031.870,00 Der E and RE |. 1003187040 70 CHELTUIELI DE CAPITAL 2.181.790,00| 71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 2.781.790,00, 68.02A.04 Asistenta acordata persoanelor in varsta 1.711.100,06 68.02A.05 Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati 345.830,00 68.02A.05.02 Asistenta sociala in caz de invaliditate 345.830,00 68.02A.06 Asistenta sociala pentru familie si copii "941.800,00 68.02.11 Crese 6.591.510,00 68.02A.15 Prevenirea excluderii sociale ' 3.223.420,00 Pagina 14/16

Indicator bugetar Denumirea indicatorului bugetar Tot Tar Pagina 15/16 68.02A.15.01 Ajutor social 2.759.620,00 Cantine de ajutor social __463.800,00 69.02A Data SV ADI SI PUBLICA, 94.192.920,00 70.02A Locuinte, servicii si dezvoltare publica 91.947.780,00 01 CHELTUIELI CURENTE 68.097.430,00 sa Dora renta a ont no | GA 09743008 70 CHELTUIELI DE CAPITAL 23.850.350,00| 71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 23.850.350,00 70.024.03 Locuinte 74.951.590,00 70.02A.03.01 Dezvoltarea sistemului de locuinte 74.951.590,00| 70.02A.05 Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice 8.035.000,00 |70.024.05.01 Alimentare cu apa 8.035.000,00 70.02A.06 Iuminat public si electrificari rurale 2.051.890,00| 70.02A.50 ale servicii în domeniul locuintei, serviciilor si 6.909.300,00 74.02A Protectia mediului 2.245.140,00 01 CHELTUIELI CURENTE 1.134.000,00 a arate ont Sano | 1.124 70 CHELTUIELI DE CAPITAL 1.111.140,00 71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 1.111.140,00 74.02.03 Reducerea si controlul poluarii 955.130,00 74.02.05 Salubritate si gestiunea deseurilor 981.010,00 74.02A.05.01 Salubritate 881.010,00 74.02A.05.02 Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor 450.000,00 74.02A.06 Canalizarea si tratarea apelor reziduale 309.000,08. 79.02A Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE 343.949.370,00| 81.02A. Combustibili si energie 98.267.860,00 01 CHELTUIELI CURENTE 73.346.880,00 sa norbi rea nat A no | 70 CHELTUIELI DE CAPITAL 21.920.980,00| 71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 1.049.980,00 72 TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE 23.871.000,00 81.02A.06 Energie termica 98.267.860,00 81.02A Transporturi 245.681.510,00| [oa CHELTUIELI CURENTE 131.423.660,00 Pere romana PR RSS po | 13122.60 00 70 CHELTUIELI DE CAPITAL 114.257.850,00 71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 114.257.850,00 84.02A.03 Transport rutier 245.681.510,00 84.02A.03.01 Drumuri si poduri 25.127.810,00 84.02A.03.02 Transport in comun 150.202.520,00

Indicator bugetar Strazi . Denumirea indicatorului bugetar Total (T1+T2+ T3+T4) 70.351.180,00 841.024.03.03 PRIMAR Pagina 16/16 DIRECTOR Stelian: 96.02A Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT 0,00 97.024 REZERVE 0,00 98.02A EXCEDENT 44.487,00 99.02A DEFICIT 0,00 Pt, SEF SERVICIU BUGET e k

Atasament: ANEXA_6.pdf

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIS MUNICIPIUL TIMIŞOARA SC 2020 - 5255/02.03.2020 Program Dezvoltare 2020 - investitii cu amendament DENUMIREA OBIECTIVULUI LUCRĂRI NOI - B DOTĂRI INDEPEND. SI ALTE INV. - C TOTAL GENERAL din care pe capitole Capitolul 51.02 Autorităţi Executive şi Acţiuni Externe 51.02.01.03 Autorităţi executive A.Lucrări în continuare Extindere si reabilitare imobil situat pe str. V. Alecsandri nr.1 Timisoara HCL 79/2016 LUCRĂRI ÎN CONTINUARE - A 119.144,95 14.042,31 14.042,31 B. Lucrări noi "Reabilitare fațadă şi înlocuire tâmplărie exterioară la corp clădire Primăria Municipiului Timişoara din B-dul C.D.Loga , nr.1” HCL 113/2019 Reamenajare camera 30 din cladirea PMT b-dul C.D.Loga nr.1 HCL 218/2016 C. Dotări independente şi alte investiţii b. Dotări independente Dotări Directia Fiscala Dotări Primărie c, Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii Sistem infogeografic de administrare al Municipiului Timisoara (migrarea pe o alta platforma, actualizarea si completarea cu noi aplicatii a Sistemului Informatic Geografic de administrare al Municipiului Timisoara 5.884,76 3.300,00 2.800,00 4.857,55 2.747,79 2.663,30 2.109,76 1.500,00 Page 1 0,00 040) ANA N. 6 ata Mr. Do f2g02 2 APROBAT, PRIMAR icolae ROBU mii lei SURSE PROPRII (ale inst. subordonate) Credit de angajament | 3 |, 4 7 ss | 2470,25| __331.703,22|2.396.457,72 110.404,49| __120.133,65 113.446,38| _1.769.021,29 2.470,25 107.852,35 507.297,78 331.703,22| _2.396.457,72 14.042,31 10.420,13 14.042,31 10.420,13 oo) 0,00 5.884 da 3.300,00 8.000,26 2.800,00 7.044,26 0,00 0,00 0.00 0,00 4.857,55 2.419,87 0,00 0,00 2.747,79 500,00 956,00 2-109,76 2.419,87 1.500,00 2.419,87

DENUMIREA OBIECTIVULUI "Reabilitare faţadă şi înlocuire tâmplărie exterioară la corp clădire Primăria Municipiului Timişoara din B-dul C.D.Loga,, nr.1" ET+DALI „ Reparaţii capitale la ansamblul „Primaria Veche” format din imobil inscris in CF nr. 416672 si imobil inscris în CF nr. 419709-C1” DALI+PT+AC Reamenajare camera 30 din cladirea PMT b-dul CD Loga nr 1 Documentatie pentru avizare si autorizare ISU a cladirii situate B-dul C. D. Loga nr.1 -PMT Capitolul 61.02. Ordine publică şi siguranţa națională TOTAL 181,48 150,00 61.02.03.0rdine publică 3.678,97 61.02.03.04 Poliţie locala A. Lucrări în continuare Monitorizarea video a unei portiuni a canalului Bega si a unei parti a zonei centrale a municipiului Timisora HCL 707/2018 3.241,47 1.750,96 1.750,96 BUGET 2020 STAT 3.678,97 0,00 0,00 SURSE PROPRII (ale inst, subordonate) 3 Credit de angajament BUGET LOCAL 0,00 0,00 3.678,97 0,00 3.678,97 3.241,47 1.750,96 C. Dotări ind dente și alte investiţii b.Dotări independente 120798 [000] 120798] 0.00 Dotari 1.207,98 0.00 1.207,98 Studii şi proiecte 282,53 0,00 282,53 SF+PT (inclusiv avize) pentru "Monitorizare video Canal Bega si zone limitrofe" 4743 0.00 Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de fezabilitate,a proiectelor si a altor studii aferente, inclusiv taxe si avize pentru obtinerea SF aferent proiect "Sistem de supraveghere video rampe clandestine de deseuri" 200,00 0,00 Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de fezabilitate,a proiectelor si a altor studii aferente, inclusiv taxe si avize pentru obtinerea SF aferent proiect "Sistem de supraveghere video sediu DPLT" 15.10 0.00 Studiu pentru construire ponton pe Canalul Bega 20,00 0,00 61.02.05. Protecţie Civilă 437,50 0,00 0,00 437,50 0,0) C. Dotări independente şi alte investiții 437.50 0.00 0.00 437.50 oo şi A 7 b. Dotări independente 431,50 000| 0,00 437,50 | oool Dotări 431,50 000| 0,00 437,50 0.00 Page 2

DENUMIREA OBIECTIVULUI Capitolul 65.02 Învăţământ 65.02.03 Învăţământ preşcolar şi primar 65.02.0301. Învăţământ preşcolar A. Lucrări în continuare Reabilitare termica prin montare termosistem pe fatada Gradinitei P.P. 27, str. Brindusei, nr. 15 HCL 114/2013 Reabilitare termica prin montare termosistem pe fatada Gradinitei P.P. 11, str, Versului, nr. 2 HCL 113/2015 C.Dotări independente şi alte investiţii a. Achiziţii imobile Achiziţie imobil din str. Odobescu nr. 56 în care funcţionează Grădiniţa cu program prelungit nr. 14 HCL b. Dotări independente Dotari invatamant prescolar c, Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a Expertiza +DALI Reabilitare corp cladire Gradinita PP nr.1, Timisoara, str. Alunis nr. 4lA Expertiza +DALI Reabilitare corp cladire GRĂDINIȚA PP NR.10 TIMIȘOARA Str. Tuliu Maniu nr 42 Expertiza+*DALI+PT Reabilitare gradinita PP nr. 23, str. Musicescu nr.9 ExpertizatDALI+PT Reabilitare gradinita PP nr. 30, str. Vasile Lupu nr.29A AETET+DALI+SF+PT+AC Mansardare si reabilitare constructii instalatii Gradinita PP 22, str.semenic nr.8, Timisoara, jud. Timis SF+PT+AC Construire gradinita, cu utilitati, Timisoara, jud. Timis "Studii si proiecte - învăţământ preşcolar" “Expertiza DALI reabilitare la Gradiniţă PP 26 MUNICIPIUL TIMIȘOARA str. Teiului nr.3” Timisoara, jud. Timiş “DALI+PT+DTAC reabilitare la Gradinita PP 5 Municipiul Timisoara, str. Canal Bega nr.1” Timisoara, jud. Timiş "Audit energetic + DALI reabilitare termica corp cladire Gradinita PP nr.6, Timisoara, str. Ismail nr.17 SURSE TOTAL BUGET PROPRII 2020 STAT (ale inst, subordonate) 1=2+3+4 2 3 62,576,14 4.626,05 1.423,99 1.423,99 26,00 Credit de angajament 57.924,09 1.423,99 1.423,99 0,00 0,00 100,00] _0.00| 100,00 1.801,20 Page 3

SURSE Credit de TOTAL BUGET PROPRII BUGET DENUMIREA OBIECTIVULUI 2020 STAT (ale inst. LOCAL angajament subordonate) 0 1=2+3+4 2 3 4 5 „Expertizare+AE + DALI-PT - reabilitare GRĂDINIȚA PP nr.48 MUNICIPIUL TIMIȘOARA, str. Dragasani nr.1, din Timisoara, Jud. Timis” 30,36 0,00 0,00 30,36 0,00 "Expertiza tehnica, Expertiza PSI (analiza riscului si scenariul de securitate la incendiu) +AE+ DTAC +DALI+ PT intabulare extindere si refunctionalizare cladire gradinita program saptamanal, Timisoara, str. Al, Odobescu nr. 46/A" jud, Timis | 81,00 0,00 0,00 81,00 ET+DALI+PT+DTAC+DDE+CS+AC Reparatii capitale cladiri si inprejmuire pe amplasamentul situat in Timisoara str.Crisan nr.21-23(Gradinita Carla Peltz) 52,69 0,00 0,00 52,69 0,00 Expertizare si reconstituire Carte Tehnica la imobilele apartinand unitatilor de invatamnt prescolar ( Gradinite: PP nr. 22, PP nr. 27, PP ar. 48, PP nr.53) Timisoara 174,95 0,00 0,00 174,95 0,00 65.02.04 Învăţământ secundar 61.152,15 4.626,05 26,00 56.500,10 122.772,61 65.02.04.01 Învățământ secundar inferi țământ secunda lor 12124,57| 4.538,15 0,00 7.586,42 30.800,36 A. Lucrari in continuare 5.047,62 3.192,56 0,00 1.855,06 Reabilitare Sala Sport Sc. Gen, 18 HCL | 12/2015 416,61 0,00 0,00 416,61 Extindere scoala in regim P+2E Scoala Gimnaziala nr.16, str. Bucuresti nr.11, HCL13/2015,HCL499/2017; PNDL 3.280,52 3.192,56 0,00 87,96 0,00 Reabilitare acoperiş tip şarpantă (corp C2) la Şcoala Gimnazială nr.19, Bv. Cetăţii nr.24 Timişoara HCL 215/2015 LO0 0.00 0.00 L00 0.00 Reabilitare termica prin montare termosistem “1 pe fatada Scolii Generale nr. 25, str. Cosminului, nr. 42 HCL 109/2015 488,86 0,00 0,00 488,86 0,00 Reabilitare termica prin montare termosistem Î pe fatada Scolii Generale nr. 24, str. Brandusei nr. 7 HCL 108/2015 510,91 0,00 0,00 510,91 0,00 Reabilitare termica prin montare termosistem pe fatada Scolii Generale nr, 2, str. Mures, nr. 8 HCL 112/2015 349,72 0,00 0,00 349,72 0,00 B. Lucrari noi 2.955,90 1.345,59 0,00 1.610,31 30.372,36 Realizare mansarda la corpurile existente în regim P+IE si P+2E - Etapa I Sc. Gimnaziala (Generala) nr. 25, Timisoara, str. Cosminului nr. 42, HCL 498/2017, HCL 42/2020 PNDL 1.345,59 2.455,90 0,00 1.110,31 Construire corp P+LE la Şcoala Gimnazială nr.13 din Timişoara, str, Muzicescu nr. 14 - HCL 40/05.02.2019 200.00| 0,00 0,00 200,00 3.775,64

DENUMIREA OBIECTIVULUI SURSE PROPRII (ale inst. subordonate) BUGET LOCAL Credit de angajament | _s_ TTŢ Construire sală sport la Şcoala Generală nr. 25 din Timişoara - HCL 274/22.05.2018 0,00 0.00 200,00 6.941,04 "Modernizare terase circulabile existente, montare termosistem la faţade şi extindere pe orizontală cu corpuri construcţie D şi E în regim D+P+2E la Şcoala Gimnazială nr. 30 din Timişoara”-HCL 316/15.09.2018 100,00 0,00 0,00 100,00 19.655,68 C, Dotări independente şi alte investiții b. Dotări independente 4.121,05 3.064,33 0,00 3.064,33 4.121,05 Dotari invatamant secundar inferior Spaţii modulare de învăţământ pentru realizarea a 20 săli de clasă pentru unităţi de învăţământ din municipiul Timişoara c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente SF+PT+DTAC+AC Construire corp P+IE la Şcoala Gimnazială nr.13 din Timişoar str. 880,53 2.183,80 1.056,72 o a 000, 0,00 0, ss 0,00 00 00 „00 ,00 0,00 48,91 880,53 2.183,80 1.056,72 428,00 0,00 Muzicescu nr.14 48,91 DALI-+PT realizare instalatii curenti tari si slabi, tablouri electrice la Scoala Gimnaziala nr.6. str. Vulturilor nr.89A, Tmisoara, Jud Timis 78.30 1830| D.A.L.L*+P.T. Extindere corp cladire C1 Scoala Generala nr.7, str.I.I de la Brad, nr.2, Timisoara „Documentatie pentru avizare si autorizare ISU, cladiri Scoala cu clasele I-IV, nr 11, Timisoara str. Razboieni nr.2” “Expertiza+DALI reabilitare la Scoala Generala nr. 19 - corp cladire str. Avram Iancu nr. 5” Timisoara, | Expertiza +DALI Reabilitare Corp Scoala Generala nr, 2, str. Izlaz, nr, 44-46 "Studii si proiecte - învățământ secundar inferior" Expertiza+AE+D.A.L.I.+P.T, Reabilitare constructii si instalatii la Scoala Generala nr.12 b-dul Regele Carol 1 (Tineretii) nr17, Timisoara „Expertizare+SF+DALI+PT Extindere corp cladire scoala la Scoala Generala nr.27, Aleea Gornistilor, nr.3, Timisoara, jud. Timiş” | 192,78 0,00 0,00 192,78 0,00 Page 5

DENUMIREA OBIECTIVULUI 0 TOTAL 2020 1=2+3+4 BUGET STAT SURSE PROPRII (ale inst. subordonate) 3 BUGET LOCAL 4 Credit de angajament i INN 5 Expertizare si reconstituire Carte Tehnica la imobilele apartinand unitatilor de invatamant secundar inferior ( Scoala Gimnaziala nr.2, Scoala generala nr. 12 „Școala Gimnaziala nr.21, Scoala gimnaziala nr. 24, Scoala generala nr. 27, ) Municipiul Timisoara 323,00 0,00 0,00 323,00 400,00 SF+DALI construire cladire pentru relocare Centrala termica si modificare instalatii aferente la Scoala Gimnaziala nr. 20, Str. Martir Radu Constantin nr.23 65.02.04.02 Învăţământ secundar superior A. Lucrări în continuare Mansardare scoala P.+1E. pentru amenajarea 4 sali de clasa, rezultind P.+1E.+M.la Liceul Vlad Tepes” din Timişoara, str. Surorile Martir Caceu(fosta Negoiu), nr. 47 HCL 400/2015, HCL 243/2017, HCL 156/2018 „ICI, 167/11.04.2019 - PNDL Reabilitare corp cladire internat apartinand Liceului Henri Coanda”, din Timisoara, str. Brediceanu nr. 35-39 HCL 584/2018 PT + Reabilitare fatade si invelitoare Colegiul LC.Bratianu , P-ţa Huniade nr.2 HCL717/2018 9,20 49.027,58 31.699,58 149,60 5.000,00 4.000,00 0.00 87,90 87,90 87,90 0,00 0,00 Construire corp 2 al Liceului Teoretic Nikolaus Lenau pentru Şcoala Gimnazială Nikolaus Lenau, Timişoara, str.Popa Șapcă, nr.5 HCL 398/2015 0,00 26,00 0,00 0,00 0,00 a 0,00 0,00 9,20 48.913,68 31.611,68 56.778,95 61,70 3.000,00 4.000,00 20.000,00 0,00 91.972,25 0,00 3.110,85 9.596,32 40.167,54 Reabilitare Corp A Lic. W. Shakespeare- acoperis si instalatii corp 1. L. Caragiale, nr.6 HCL 299/2015 Reabilitare corp cladire scoala D+P+2E din Timisoara, str. Regele Carol nr.11 colt cu str, Dragalina nr.8 (Înlocuire acoperiş nou)- cf. HG 673/2017) la Lic. de Arte Plastice Timişoara” HG 673/2018; HCL 560/2018 20.000,00 0,00 49,98 0,00 0,00 49,98 0,00 2.500,00 0,00 0,00 2.500,00 3.904,24 B. Lucrări noi 700,00 0,00 0,00 33.267,07 PT + Executie Creşterea eficienţei energetice prin reabilitare termica constructii si instalatii la Liceul Tehnologic de Industrie Alimentara HCL 327/14.06.2019 200,00 0,00 0,00 200,00 11.850,35 PT + Executie „Creşterea eficienţei energetice prin reabilitare termica constructii si instalatii la Colegiul Tehnic HENRI COANDĂ", str. Brediceanu nr.37 HCL 326/2019 200,00 0,00 0,00 200,00 18.709,02 Page 6

DENUMIREA OBIECTIVULUI 0 Extindere corp cladire scoala cu corp S(teh) +P+3E Colegiul Tehnic Regele Ferdinand, str, Renasterii nr.24/A HCL237/2014 C. Dotări independente şi alte investiţii a. Achiziţii imobile “Spatii modulare de invatamant pentru realizarea a 6 Sali clasa pe amplasamentul Liceului Waldorf, str. Uranus nr.10, Timisoara” jud. Timis Achiziţionarea imobilului situat în Timişoara Bv. 16 Decembrie 1989 nr. 30 în care funcţionează cantina Colegiului Tehnic de Vest Achiziţie de dotări „Spaţii modulare de învăţământ pentru realizarea a 6 săli de clasă pentru Liceul Teologic Ortodox Antim Ivireanul, Timişoara” Achizitie imobile in care functioneaza subordonate) 1=2+3+4 2 3 4 SURSE PROPRIU (ale inst, TOTAL 2020 BUGET STAT BUGET LOCAL 300,00 0,00 1662800) _0,00| 11.840,07 0,00 0,00 26,00 0,00 300,00 16.602,00 634,00 0,00 0,00 634,00 100,00 0,00 0,00 100,00 707,00 0,00 0,00 707,00 Colegiul National Banatean si Liceul Teoretic D. Obradovici , Bv. 16 decembrie 1989 nr.26 HCL 205/2016 b. Dotări independente Dotari invatamant secundar superior c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii “AUDIT ENERGETIC+DALI+PT Reabilitare acoperis si fatade la Colegiul Banatean- corp str. 16 Decembrie nr.4, jud Timis" ET+AE+DALI+PT Reabilitare cladire camin internat I al Liceului Tehnologic Energetic "Regele Ferdinand 1" (fost Liceu Tănăsescu) str. Lorena nr.35, Timişoara "Expertiza+AUDIT ENERGETIC+DALI+PT Refunctionalizare si reabilitare corp ateliere si clase, Lic N, Lenau (fost Colegiul Ion Mincu), Timisoara, str. Ghe, Lazar nr. 20” jud. Timis 10.399,07 1.121,26 0,00 0,00 0,00 26,00 10.399,07 1.095,26 1.121,26 0,00 26,00 1.093,26 3.066,67 0,00 0,00 3.666,67 63,30 0.00 0,00 63,30 0,00 0,00 141,38 90,00 0,00 0,00 90,00 Credit de angajament 2.707,70 1.926,23 11.840,07 1.926,23 0,00 1.926,23 0,00 0,00, 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 “ExpertizatDALI+PT reabilitare corp cladire scoala Lie N, Lenau (fost Colegiul Ion Mincu), Timisoara, str, Ghe, Lazar nr. 22-30” jud. Timis “AUDIT ENERGETIC+DALI+PT 228,60 0,00 0,00 228,60 Colegiul C.D. Loga, Timisoara” Reabilitare acoperis la corp Sala festiva | 55,00 0,00 0,00 35,00 0,00 0.00 Page 7

SURSE Credit de TOTAL BUGET PROPRII BUGET DENUMIREA OBIECTIVULUI 2020 STAT ale inst. LOCAL angajament Nu subordonate) 0 1=2+3+4 3 4 5 “ExpertizatDALI +PT Reabilitare termica corp scoala Colegiul National “Ana Aslan”, Timisoara, B-dul.Revoluţiei,nr.15/ A, jud. „Expertizare+ DALI+PT reabilitare fatade, acoperis si tamplarie la Liceul Pedagogic"CARMEN SYLVA", B-dul C.D.Loga NR.45, Timisoara, jud. Timiş” 250,00 Documentatie tehnica pentru conformare în | vederea obtinerii autorizatiei de securitate la incendiu la Liceul teoretic Nikolaus Lenau, Timisoara Documentatie tehnica pentru conformare in vederea obtinerii autorizatiei de securitate la incendiu la Colegiul National C.D.Loga 17753) 0,00 0,00 000| 0,00 53,32 0,00 SF-+PT realizare corp cladire P+1E, si spatii conexe de invatamant la Colegiul Banatean- fosta PP14, Timisoara 1 111,50 0,00 0,00 Timiş 177,60 0,00 0,00 177,60| 0,00 “ExpertizatDALI reabilitare corp cladire internat la Colegiul Tehnic "ELECTROTIMIȘ", Str.Matei Millo nr.2/ * Timi îud. Tii a” Timisoara, jud. Timis 120,00 0,00 0,00 120,00 0,00 250,00 177,53 111,50 0,00 0,00 SF (avize) pentru realizarea investitiei: “Creşterea eficientei energetice prin reabilitare termică construcții şi instalații; amenajare mansarda in pod existent la Liceul Teoretic “Grigore Moisil”-pentru corp de clădire situat in Piaţa N.Balcescu, Nr.2-3, Timisoara PT 17,07 0,00 0,00 17,07 0,00 SF (avize) pentru realizarea investitiei: “ Reabilitare fatade existente Corp A si B, mansardare si extindere corp cladire B existent cu doua corpuri de cladire in regim de inaltime maxim D+P+2E si amenajare incinta, la Liceul Teoretic Grigore Moisil, corp Ghe, Doja, Timisoara 15,00 0,00 0,00 15,00| 0,00 Expertiza+tDALI +PT Realizare sarpanta, reabilitare finisaje corp scoala Liceul de Arte Plastice, TIMIŞOARA, str. Lorena nr.35, jud. Timiş | 404 0,00| 0,00| 44,04 0,00 ET+DALI+PT — Reabilitare acoperiş tip șarpantă la Căminul internat al Liceului Teoretic "Nikolaus Lenau, situat în Timişoara str. Dr. Iosif Nemoianu nr, 5 15,90 0,00 0,00 13,90 0,00 Expertiză+ DALI+PT - Refuncţionalizarea atelierelor şcoală ale Colegiului Tehnic LC. Brătianu, situate în str. Cuvin nr. 2, în spaţii pentru învățământul preşcolar 242,05 0,00 0,00 242,05 0.00 Page 8

DENUMIREA OBIECTIVULUI SURSE PROPRII (ale inst. subordonate) TOTAL 2020 0 1=2+3+4 3 Credit de angajament | "studii si proiecte - învăţământ secundar superior” 100,00 100,00 “SF+PT Construire sala sport la LICEUL TEORETIC "VLAD TEPES", Timisoara” jud, Timis “DALIPT -— realizare instalatie climatizare LICEUL TEORETIC "GRIGORE MOISIL", corp cladire str. Ghirlandei nr.4, Timisoara” jud. Timis „AEtexpertizatDALI+SF+PT+AC Extindere corp cladire C1 (scoala) la Colegiului Economic"FRANCESCO SAVERIO NITTI" Munucipiul Timişoara, Str.Corbului nr.7/C, Timisoara, jud. Timiş” N 137,00 137,00 ExpertizatDALI +PT Realizare sarpanta, teabilitare finisaje corp scoala Colegiul Național de Arta "ION VIDU", Municipiul Timişoara, str. Cluj nr.12 tt 178,40 0,00 D.ALI+P.T Reabilitare termica cladire internat Liceul Teoretic Bela Bartok 54,84 0,00 DALI Creşterea eficienței energetice prin reabilitare termica constructii si instalatii la Colegiul Tehnic "HENRI COANDĂ" str. Brediceanu nr.37 = DALI Creşterea eficienţei energetice prin reabilitare termica constructii si instalatii Liceul Tehnologic de Industrie Alimentara Expertizare+DALI reabilitare acoperis la Liceul Teoretic J.L.Calderon (corp fosta Scoala Generala ur. 28) str.C. Salceanu, 11” Timisoara 0,00 0,00 0,00 0,00 Expertizare si reconstituire Carte Tehnica la imobilele apartinand unitatilor de invatamant superior: (Liceul Tehnologic Transporturi Auto,Colegiul Tehnic "Electrotimis", Liceul Teoretic "W, SHAKESPEARE", Colegiul Economic "F. S. NITTI"), Timişoara DALI+PT lucrari de "Reabilitare tablouri electrice si redistribuire putere instalata in tablouri electrice de incinta , realizare prize de pamant si spor de putere la Liceul Teoretic „W.Shakespeare, str.I.L.Caragiale, nr.6, Timisoara, jud.Timis ET+DALT+PT Reabilitare corp cladire scoala D-+P+2E (înlocuire acoperiş nou) din Timisoara, str. Regele Carol nr.11 colt cu str. Dragalina nr.8 Page 9

DENUMIREA OBIECTIVULUI SURSE PROPRII (ale inst. TOTAL 2020 BUGET STAT „Expertizare + AE + DALI + PT Reabilitare corp cladire internat apartinand Liceului Henri Coanda”, din Timisoara, str. Brediceanu nr. 35-39 „Documentatie pentru avizare si autorizare ISU, cladiri LICEUL TEORETIC "WILLIAM SHAKESPEARE” — Timisoara, Str. Moise Nicoară” „Documentatie pentru avizare si autorizare ISU, cladire internat - Colegiul de Silvicultură și Agricultură "CASA VERDE” — Timisoara, Str. Aleea Padurea Verde nr, 5” Capitolul 66.02 Sănătate 66.02.06 Spitale A. Lucrări în continuare Statie de epurare ape uzate, reţele de canalizare de incinta şi lucrări rutiere de încinta la Spitalului de Boli Infectioase si Pneumoftiziologie "Victor Babes"HCL 303/25.06.2015 Modernizare staţie de abur la Spitalul de infectioase si pneumoftizologie V.Babeş, str,Ghe.Adam, nr.13 HCL 302/2015 Reabilitare imobil Clinica ORL, + lift, la Spitalul Clinic Municipal de Urgenta, B-dul Revolutiei nr.6 Timisoara HCL 452/30.10.2015 31,86 0,00 0,00 subordonate) 1=2+3+4 2 3 BUGET LOCAL 31,86 Credit de angajament 0,00 35,42 41.365,32 0,00 0,00 2.263,75 41,365,32 19.818,47 0,00 0,00 2.263,75 0,00 35,42 39.101,57 19.818,47 2.581,13 0,00 0,00 335,97 20,00 0,00 0,00 PT +Executie,, Extindere Spital Clinic Municipal de Urgenta Timisoara cu un corp 2.581,13 20,00 de constructie pentru un nou laborator de radioterapie si acces principal pentru Vizitatori si ambulatoriu — Timisoara, str. Gheorghe Dima nr.5, HCL 328/14.06.2019 1.710,62 0,00 0,00 Extindere Corp B, sectiile chirurgie, prematuri si laborator pneumoftiziologie si reabilitare cladire existenta la Spitalul "Louis Turcanu'"din Timisoara „str. I. Nemoianu - Dr.L, Gabor, colţ cu str. Braila HCL 124/2013 13.170,75 0,00 0,00 1.710,62 13.170,75 39.101,57 556.461,04 0,00 556.461,04 44.784,20, 967,59 0,00 0,00 0,00 43.816,61 B. Lucrări noi 4.990,04 0,00 0,00 4.990,04 511.676,84 PT + Executie Creşterea eficienței energetice prin reabilitare construcţii şi instalaţii la Spitalul clinic nr.4 V.Babeş Timişoara la corpurile C2-7 din CF - respectiv corpurile Administrativ, Laboratoare,Spital TBC, Spital Infecţioase I şi II şi Spălătorie, Farmacie, Atelier, Centrală Termică, HCL 413/2018 200,00 0,00 0.00 200,00 12.056,14 Page 10

DENUMIREA OBIECTIVULUI SURSE PROPRII (ale inst, subordonate) Extindere si modernizare ansamblu construit existent la Spitalul de Boli Infectioase si Pneumoftiziologie dr. V. Babes Timisoara, etapa I - Extindere compartiment de recuperate medicala respiratorie HCL 301/2017, HCL 560/2019 2:000,00 3 Credit de angajament 2.000,00 Reparatii capitale corp cantina la Spitalul Clinic de Urgenţe pentru copii "Louis Ţurcanu" din Timişoara HCL 528/2019 Constructie in regim maxim de inaltime cu functiuni mixte (administrativ , birouri , spital) inprejmuire si amenajare incinta si realizarea bransamentelor la retelele utilitare pentru, „Spitalul Clinic Municipal de Urgenta" , str.Balta Verde, nr.17, Timisoara , Timis HCL 316/2019 1.000,00 Refunctionalizare, reabilitare si realizare pasarela circuit septic la corp vechi Spital Louis Turcanu, din Timisoara str. Nemoianu - Dr.Liviu Gabor colt cu str. Braila HCL 300/2017, HCL468/2019 PT+ Realizare Centrul Oncologic de terapie personalizata "dr. Victor Babes" la Spitalul de boli infectioase Victor Babes, Timisoara, str.Gheoeghe Adam nr.13 C. Dotări independente şi alte investiţii 1.090,04 16.556,81 b. Dotari independente DOTARI Spitalul Clinic de Urgenta pentru copii Louis Turcanu" DOTARI Spitalul Clinic Municipal de Urgenta Timisoara Dotari Spitalul Clinic Boli Infectioase si Pneumotftiziologie Victor Babes 13.913,32 3.373,13 5.527,86 3.012,33 2.263,75 1.000,00 1.090,04 14.293,06 13.012,33 5.000,00 5.000,00 5.032,25 356.374,12 c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii 2-643,49 1.362,76 3.012,33 1.280,73 Documentatie pentru avizare si autorizare ISU la Spitalul V. Babes (Spital V. Babes) 75,00 0,00 75,00 SF + DTAC + DDE-+PT Laborator imagistica (SCMUT) SF+DTACH+DDE+PT Radioterapie si farmacia 2(SCMUT) 56,23 103,89 0,00 Foraj Sectia Balneo(SCMUT) SF+DTAC+TDDE Sectie Ingrijiri Paleative (SCMUT) 316,64 186,00 0,00 186,00 0,00 0,00 Page 11

DENUMIREA OBIECTIVULUI SURSE PROPRII (ale inst. subordonate) Spor de putere Clinicile Noi (SCMUT) “Expertiza+DALI refunctionalizare si reabilitare corp cladire internat , Timisoara, str. V. Babes nr.22” jud. Timis “ExpertizatAUDIT ENERGETIC+DALI+PT Refunctionalizare si reabilitare corp clinica la Spitalul Municipal, Clinica de Balneologie , Timisoara, str. C.D. Loga nr.42-44” jud. Timis SF Realizare Centrul Oncologic de terapie personalizata "dr. Victor Babes" la Spitalul de boli infectioase Victor Babes, Timisoara DALI+PT+DTAC „Documentatie pentru avizare si autorizare ISU, Refacere retele exterioare si interioare, redimensionare si relocare rezervor apa pentru compartimentele de incendiu din incinta Spitalului clinic de urgenta L. Turcanu, Timisoara - str. [Nemoianu — Dr, L. Gabor, colţ cu str.Brăila” 134,75 100,00 0,00 Documentatie pentru avizare si autorizare ISU, cladiri Sectie Chirurgie - Ortopedie Pediatrica si ATI care apartin de Spitalul Clinic de Urgenta Louis Turcanu, Timisoara - str. . Nemoianu nr.2 23,40 0,00 Credit de angajament 0,00 0,00 100,00 23,40 DALI+PT reparatii capitale corp cantina la Spitalul Clinic de Urgenţe pentru copii "Louis Ţurcanu" din Timişoara Proiect complex de investiţii +PT Extindere si modernizare ansamblu construit existent la Spitalul de Boli Infectioase si Pneumoftiziologie dr. V. Babes Timisoara, etapa I - Extindere compartiment de recuperare medicala respiratorie 35,62 0,00 14,80 0,00 0,00 0,00 35,62 14,80 DALI+PT lucrari de "Reabilitare tablouri electrice si redistribuire putere instalata in tablouri electrice de incinta la imobilele din ansamblul cladirilor Spitalului de boli infectioase "Victor Babes", Timisoara, jud. Timis 21,18 0,00 0,00 21,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 D.AL.IL«Creşterea eficienței energetice prin reabilitare construcții şi instalaţii la Spitalul clinic nr.4 V.Babeş Timișoara la corpurile C2- 7 din CF - respectiv corpurile Administrativ, Laboratoare,Spital Infecţioase I și IN şi Spălătorie, Farmacie, Atelier, Centrală Termică” din Timişoara, str, Ghe. Adam, nr. 13 54,74 0,00 0,00 Page 12 54,74 0,00

TOTAL | BUGET | PROPRII | BUGET Credit de DENUMIREA OBIECTIVULUI 2020 STAT (ale inst. LOCAL angajament subordonate) 0 1=2+3+4 3 4 5 Studiu topografic de acces aerian pentru Realizare platforma de aterizare elicopter la Spitalul Clinic de Urgenta pentru copii "Louis Turcanu” Timisoara 160,00 0,00 0,00 160,00 0,00 ET+ audit energetic+DALI+SF+PT+DDE Refunctionalizare, reabilitare si realizare pasarela circuit septica la corp vechi Spital Louis Turcanu, din Timisoara str. Nemoianu - Dr.Liviu Gabor colt cu str. Braila 138,00 0,00 0,00 138,00 0,00 Studii si proiecte - spitale 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00 SF +PT Maternitate SCMU Timisoara si Corp Administrativ 258,24 0.00 0,00|. 258,24 0,00 itolul 67.02 x i relivi Capitolul 67.02 Cultură, recreere și religie | 53 674 67 0,00 180,50 5549417| 391.581,71 67.02.03.04 Instituţii publice de spectacole şi concerte 35.486,21 0,00 180,50 35.305,71 196.105,70 A. Lucrări în continuare 5.312,04 0,00 0,00 5.312,04 0,00 Refunctionalizarea cladirilor ce apartin Palatului Culturii, Piata Victoriei HCL 286/2008 5.312,04 0,00 0,00 5.312,04 0,00 B. Lucrări noi 23.602,19 0,00 0,00 23.602,19 195.783,46 Reabilitare si refunctionalizare imobil Filarmonica Banatul , str. CD Loga nr.2, Timisoara, HCL 488/02.10.2019 500,00 0,00 0,00 500,00 13.155,13 Refunctionalizare imobil pentru Centru Cultural”Turnul de apa” Iosefin, str. Gh.Baritiu, HCL 372/12.11.2019 500,00 0,00 0,00 500,00 8.208,73 Refunctionalizare cladire din functiunea de spital de dermatologie in cladire cu functiunea de spatiu multicultural HCL 403/2015,HCL 201/2016 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00 23.743,00 Reabilitare imobil Cinematograful Victoria, str, C.Porumbescu nr.2, P-ta N.Balcescu nr.7- Timi HCL278/201 Timisoara 78/2019 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00 6.268,50 Reabilitare imobil Cinematograful Timis, Piata Victoriei, nr.7 Timisoara HCL 2.500,00 0,00 0,00 2.500,00 5.882,40 Reabilitare imobil Cinematograful Fratelia, str.Izlaz nr.40,Timisoara HCL 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 5.741,70 Reabilitare imobil Cinematograful STUDIO str.Nicolaus Lenau nr.2, Timisoara HCL, 615/2019 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00 13.784,00 Reabilitare imobil Cinematograful Dacia, str. Burebista „nr.7, Timisoara HCL, 351/2019 2.143,54 0,00 0,00 2.143,54 14.000,00 Reabilitare termica si reamenajare partiala nivel parter corpuri Al, A2 si B ale Palatului Culturii HCL 5852018 1.958,65 0,00 0,00 1.958,65 5.000,00 Page 13

SURSE Credit de TOTAL BUGET PROPRII BUGET DENUMIREA OBIECTIVULUI 2020 STAT (ale inst. LOCAL angajament | subordonate) 0 1=2+3+4 3 4 5 C. Dotări independente și alte investiţii 0.00 180.50 6.391.48 +S71, A E 591, b. Dotări independente 1.687,10 0,00 180,50 1.506,60 0,00 Dotări Teatrul German T 197,00 0,00 0,00 197,00 Dotari Teatrul Maghi otari Teatrul Maghiar 8 137,50 0,00 0,00 137,50 Dotari Filarmonica 1.352,60 0,00 180,50 1.172,10 c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de învestit — 4.884,88 0,00 0,00 4.884,88 322,24 DALI pentru obiectivul "Imobil situat in Timisoara str. lancu Vacarescu nr. 18, Refunctionalizare cladire Cinematograf Arta" cf. contract nr.2840/2018 (Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely Timisoara) 118,00 0,00 0,00 118,00 0,00 DALI+PT Reabilitare termica si reamenajare partiala nivel parter corpuri Al, A2 si B ale Palatului Culturii 138,66 DALI +PT Refunctionalizarea fostelor ateliere scoala ale Colegiului Tehnic LC Bratianu (fost MIU), cu spatii de creatie pentru Teatrul German de Stat Timisoara DALI + PT corp D în vederea refunctionalizarii si schimbarii destinatiei din functiune de spital in cladire cu functiune de Expertiza / Documentatie pentru obtinerea avizului de securitate la incendiu pentru cladirile ce apartin Palatului Culturii DALI+PT Refunctionalizare imobil pentru Centru Cultural”Turnul de apa” Iosefin, str. Gh.Baritiu HCL 572/2019 44,50 103,93 0,00 0,00 0,00 0,00 spatiu multicultural 108,00, 000) 0,00 108,00 0,00 DALIT+PT Reabilitare si refunctionalizare imobil Filarmonica Banatul , str. CD Loga nr.2, Timisoara 222,77, 0,00 0,00 222,77 99,01 44,50 103,93 0,00 DALI+PT Reabilitare imobil Cinematograful Timis, Piata Victoriei, nr.7 (fost Bulev.30 Decembrie,nr.7) Timisoara 314,87) 0.00 0,00 314,87| + DALT+PT Reabilitare imobil Cinematograful Dacia, str. Burebista „nr.7, Timisoara DALI+PT Reabilitare imobil Cinematograful Victoria, str. C.Porumbescu nr.2, P-ta N.Balcescu nr.7-8,Timisoara 70,62 ol Page 14

DENUMIREA OBIECTIVULUI DALI-PT Reabilitare imobil Cinematograful Fratelia, str. Izlaz nr.40,Timisoara în centru cultural multifunctional Consultanta + DALI+PT "Centru pentru Arta, Tehnologie şi Experiment, MultipleXity", în Timişoara HCL 1/2020 DALI-+PT Consolidare, conservare si refunctionalizare -Sala de spectacole Sinagoga Fabric, Timisoara DALI+PT Conservare si punere în siguranta a balconului de la etajul 1, str. Alba Iulia- Palatul Culturii-Teatrul Maghiar 67.02.03.30 Alte servicii culturale TOTAL BUGET 2020 STAT 68,16 3.080,20 SURSE PROPRII (ale inst. Credit de angajament C. Dotări independente şi alte investiții pr 00 0,00 | oo s000| 0,00 b. Dotari Restaurare bust din bronz a lui Emanoil Ungureanu si amplasarea lui pe soclul ramas liber din fata liceului situat in Piata Huniade nr.3 Timisoara 67.02.03.06 Casa de cultură B. Lucrări noi Realizare fundatie si amplasare CATARG in Piata Libertatii din Timisoara HCL 538/2019 PT+Executie Reabilitare scena de spectacole in Parcul Rozelor HCL 530/2019 50,00 277,41 64,32 0,00 C. Dotări independente şi alte investiţii 65,83) 0,001 Studii şi proiecte 65,83 0,00 0,00 6583) 000| SF+PT Realizare fundatie si amplasare CATARG in Piata Libertatii din Timisoara 50.00 0.00 0.00 50.00 0.00 DALI "Reabilitarea scenei de spectacole din Parcul Rozelor " 15,83 0,00 0.00 15,83 0,00 67.02.05.01 Sport 7.898,21 0,00 0,00 789821| _191.976,01 A. Lucrări în continuare 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 10.921,00 Sala Polivalenta Universitatea Politehnica 2500 locuri, str.Dr.Podeanu,nr.4 cofinantare UPT HCL nr.134/14.03.2013 HCL nr.196/04.04.2013; HCL nr.344/2015 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 10.921,00 B. Lucrări noi 2.000,00 0.00 0,00 2.000,00 180.922,45 Complex sportiv zona Lipovei (bazin de inot acoperit, bazin de inot in aer liber, terenuri de tenis, teren multifunctional, alte amenajari interioare si exterioare) str. Verde, Silistra — Zona Lipovei, Timisoara”, HCL 366/2019 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 25.238,09 Page 15

SURSE Credit de TOTAL BUGET PROPRII BUGET , DENUMIREA OBIECTIVULUI 2020 STAT (ale inst. LOCAL angajament subordonate) 0 1=2+3+4 3 4 5 —_ Zona sportiva si de agrement Calea Sagului T (bazin de înot acoperit , bazin in aer liber, teren de tenis,alte amenajari exterioare), str. P,Constantinescu, Alee Dedeman, HCL 12/2020 500,00 0.00) 0,00 500,00 58.855,40 Zona sportiva si de agrement Calea Buziasului: bazin de înot acoperit , bazin in aer liber, teren rugby/fotbal, tribune , alte amenajari exterioare, str. N.D. Cocea, str, Legumiculturii, str. Recoltei, HCL 13/2020 500,00 0,00 0,00 500,00 96.828,96 C. Dotări independente şi alte investitii 2.898,21 0,00 0,00 2.898,21 132,56 c.Studii şi proiecte 1.798,36 0,00 0,00 1.798,36 132,56 SF+ PT Zona sportiva si de agrement Calea Buziasului: bazin de înot acoperit , bazin in aer liber, teren rugby/fotbal, tribune , alte amenajari exterioare, str. N,D. Cocea, str. Legumiculturii, str. Recoltei 286,79 0,00 0,00 286,79 SF+PT Zona sportiva si de agrement Calea Sagului (bazin de înot acoperit , bazin in aer liber, teren de tenis,alte amenajari exterioare), str, P.Constantinescu, Alee Dedeman SF+PT „Complex sportiv zona Lipovei (bazin de inot acoperit, bazin de inot in aer liber, terenuri de tenis, teren multifunctional, alte amenajari interioare si exterioare) str. Verde, Silistra — Zona Lipovei, Timisoara” 17,43 0,00 17,43 17,44 Studii de fezabilitate — amenajare terenuri de sport multifuncţionale de minifotbal, baschet, handbal în Timişoara 90,00 0,00 90,00 0,00 BT+DALI+PT — Reabilitare acoperiş Complex Sportiv Bega, str. Intrarea Zânelor nr. 2, Timişoara 87,98 0,00 87,98 0,00 ET+DALT+PT — Reabilitare acoperiş şi faţade clădire Sala Polivalentă Constantin Jude, str. F.C. Ripensia nr. 11, Timişoara 320,32 0,00 320,32 0,00 SF — „Reabilitare si refunctionalizare, inclusiv utilitati, baza sportiva in Timişoara, Splaiul Tudor Vladimirescu nr.17 214,61 0.00 214,61 0,00 SF — „Amenajare teren de fotbal in Timişoara, str. Mircea Cel Batrân nr.114 66,10 Studiu de Fezabilitate pentru obiectivul: „Amenajare terenuri de sport multifunctionale de minifotbal/baschet/handbal Calea Bogdanestilor/lon Ratiu” SF — „Realizare anexe sportive la teren rugby, inclusiv utilitati, in Timişoara str. Pictor Aman nr.11 45,30 0,00 Page 16

TOTAL BUGET PROPRII BUGET Credit de DENUMIREA OBIECTIVULUI 2020 STAT (ale inst. LOCAL angajament subordonate) 0 1=2+3+4 3 4 5 "ET+DALI+PT- Reabilitarea terenului de sport din Parcul Regina Maria(fost Parcul Poporului), Timisoara 28,70 0.00 0,00 28,70 0,00 DALI Sistem de iluminat cu LED Sala "Constantin Jude” 13,09 0,00 0,00 13,09 0,00 SF — Amenajare terenuri de sport - „Construire stadion pe structură metalică” 80,00 0,00 0,00 80,00 0,00 DALI+PT Reabilitare loc de joaca cu teren betonat existent in loc de joaca cu suprafata sintetica teren baschet/streetball- in incinta Parcului Fratii Constantin, str. Uzinei 35,00 0,00 0,00 35,00 0,00 Studiul Geotehnic cu referat Af pentru [realizarea investitiei "Construire bază sportivă TIP 1, Str. Costică Rădulescu, nr. 6, Timişoara, județul Timiș 25,00 0,00 0,00 25,00 0.00 Studiu geotehnic -Construire Sală Polivalentă 16.000 de locuri, str. Aleea F.C. Ripensia nr. 35-37, Municipiul Timişoara (inclusiv amenajări conexe: parcare, drumuri de incintă, alei, ete)”, 65,17 0,00 0,00 65,17 0,00 Documentatie pentru avizare si autorizare siguranta la incendii la Sala Polivalenta "Constantin Jude"(Olimpia) , Aleea FC Ripensia nr. 11 91,50 0,00 0,00 91,50 0,00 “studii si proiecte - sport ” 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00 b. Dotări independente 1.099,85 0.00 0,00 1.099,85 0,00 Dotari Sala Polivalenta "Constantin Jude”: 846,32 0,00 0,00 846,32 0,00 Echipamente pentru terenuri multifuncţionale 35,00 0,00 0,00 35,00 0,00 Dotari echipamente Complex Sportiv Bega 218.53 0.00 0.00 218.53 0.00 67.02.05.03 Întreţinere grădini parcuri zone verzi, baze sportive şi de agrement 11.962,84 0,00 0,00 11.962,84 3.000,00 A. Lucrări în continuare 6.088,27 0,00 0.00 6.088,27 0,00 Modernizarea Parcului Cetății (Civic) HCL, 78/2016 6.033,81 0,00 0,00 6.033,81 0,00 Modernizarea Parcului Scudier ( Central) HCL 291/2015 47,91 0,00 0,00 47,91 0,00 Reconstrucţia ecologica a bălții de pe strada Lămâiţei HCL 260/29.06.2010 6.55 0.00 0.00 6,55 0,00 C. Dotări independente și alte investiţii 5.874,57 4,00 0,00 5.874,57 3.000,00 b. Dotări independente 362,83 0,00 0,00 362,83 0,00 Dotari Gradina Zoologica 178.38 0.00 0.00 178.38 0.00 Page 17 | | | | , 1

SURSE PROPRII (ale inst. subordonate) 3 Achizitie Tomograf pentru evaluarea sanatatii arborilor 0,00 0,00 Î c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a | proiectelor si a altor studii aferente | obiectivelor de investitii 5.511,74 0,0 0,00 5.511,74 3.000,00 0 i | SF+PT +CS+DE+DTAC Amenajare loc de i joaca si zona verde adiacenta str. Paul Constantinescu Credit de DENUMIREA OBIECTIVULUI angajament 0,00 0,00 i SF+PT+DE+CS+DTAC Amenajare parc pe Bulevardul Dâmbovița 142,80 0,00 Studiu de fezabilitate privind investiția Exproprierea si amenajarea spaţiului verde | de pe strada Kiriac : — Studiu de fezabilitate privind investiția Exproprierea si amenajarea spaţiului verde de pe strada Verde DALI+PT+CS+DE+DTAC+ verificator proiecte, Modernizarea Scuarului Piata Crucii 42.04 0.00 0,00 42.04 0,00 | DALI+PT+CS+DE+DTAC Modernizarea parcului Scudier (Central), HCL 291/2015 +80, 0,00 0,00 3,80 0,00 | DALI +PT+CS+DE+DTAC Modernizare Parcul Cetăţii (Civic) 3,81 0,00 0,00 3,81 0,00 DALI+PT+CS+DE+DTAC- verificator proiecte , Modernizarea Parcului Copiilor Ion Creanga 127,84 0,00 0,00 127,84 0,00 ! Studiul de fezabilitate „Amenajare habitate feline mari (lei şi tigrii) la Grădina Zoologică Page 18 Fi, ” ! Timişoara | 48,20 0,00 0.00 48,20 0,00 Studiu - "Amenajament Silvic" 25,03 0,00 0,00 25,03 întocmirea Registrului Spaţilor Verzi în | Municipiul Timişoara 4.920,05 0,00 0,00 4.920,05 3.000,00 | Capitolul 68.02 Asigurări şi Asistenţa i Socială 2.781,79 0,00 0,00 2.781,79 7.075,00 | 68.02.04 Asistenta acordata persoanelor in | vârstă | 654,60 0,00 0,00 654,60 0,00 C, Dotări independente şi alte investiţii | p 654,60 000| 0,00 654,60 0,00 | b. Dotări independente 638,03 0,00 8,00 638,03 0,06 | Dotari pentru persoane vârstnice 1 638.03 0.00 0.00 638.03 A Ă | c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de | prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a | proiectelor si a altor studii aferente ţ obiectivelor de investitii 16,57 0,00 0,00 16,57 0,00 |

DENUMIREA OBIECTIVULUI Documentatie de proiectare si avizare centrala termica - Camin persoane varstnice M.Klein DASMIM 68.02.05 Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati 68.02.05.02 Asistenta sociala in caz de invaliditati C. Dotări independente şi alte investiţii 345,83 Dotări independente 345,83 Dotări Servicii pentru persoane cu dizabilitati 345,83 68.02.06 Asistenta sociala pentru familie si copii C. Dotări independente şi alte investiţii PT Bransare la reteaua de gaz Complexul de servicii pentru victimele violentei domestice si agresori, str. Simion Barnutiu nr.11 a DASMTM 68.02, 11 Creşe C. Dotări independente şi alte investiţii b. Dotări independente TOTAL 2020 345,83 Dotari creşe c, Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii DALI+PT Reabilitare si extindere pe vericala P+IE a imobilului situat in str. Brediceanu nr.37A si refunctionalizare in creșă BUGET STAT SURSE PROPRII BUGET (ale inst. LOCAL subordonate) 3 4 Credit de angajament 100,00 a Documentatie pentru avizare si autorizare ISU si sisteme antiincendiu la creşe 250.00 Sistem de supraveghere video pentru creşe 250.00 | 68.02.15 Prevenire excluderii sociale [oo 1.085,25 0,00 1.085,25 68.02.15.01 Ajutor social 650,74 0,00 | 650,74 B. Lucrări noi 200,00 0,00 0,00 200,00 Centru Multifunctional Kuncz HCL 200.00 0.00 0.00 200.00 C. Dotări independente şi alte investiţii 450.74 0.00 —oaol 450.74 A A b. Dotări independente 302,58 0,00 0,00 302,58 Dotări Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Timisoara 302,58 0,00 0,00 302,58 Page 19 7.075,00 7.075,00 7.075,00 7.075,00 0.00 0.00 0,00

SURSE Credit de TOTAL BUGET PROPRII BUGET ; DENUMIREA OBIECTIVULUI 2020 STAT (ale inst. LOCAI, angajament subordonate) 0 1=2+3+4 2 3 4 5 c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii 148,16 0,00 0,00 148,16 0,00 MT F+PT?” ifunctional Kuncz" SF+PT " Centru Multifunctional Kuncz 148,16 0.00 0,00 148,16 0,00 68.02.15.02 Cantine de ajutor social 434,51 0,00 0,00 434,51 0,00 C Dotări independente şi alte investiții 434,51 0,00 0,00 434,51 0,00 Dotări independente 434,51 0,00 0,00 434,51 0,00 Dotari prevenirea excluderii sociale 434,51 0,00 0,00 434,51 Capitolul 70,02 Locuinte, servicii si dezvoltare publica 23.850,35 0,00 0,00 23.850,35 70.02.03 Locuinţe 6.854,16 0,00 0,00 6.854,16| 46.290,00 70.02.03.01 Dezvoltarea sistemului de locuinţe 6.854,16 0.00 0,00 6.854,16 46.290,00 A.Lucrări în continuare 2.824,65 0,00 0,00 2.824,65 0,00 Reabilitare cladiri istorice In Municipiul Timisoara - Lucrări exterioare de reabilitare a clădirii şi a spațiilor adiacente clădirii Liceului Nikolaus Lenau, str Ghe. Lazar, Timişoara" HCL414/2009 HCL 74/2016 2.187,70 0,00 0,00 2.187,70 Reabilitare termica imobil Calea Sagului nr.31-33 HCL 145 /31.10.2016 636,95 0,00 636.95 0,00 B. Lucrări noi 2.000,00] 0,00 0,00 2.000,08 46.000,00 Reabilitare clădiri istorice - proprietate privată prin Programul de sprijin financiar al Consiliului Local Timişoara, aprobat prin HCL 158/2016 | 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 46.000,00 C. Dotări independente și alte investiții 2.029,51 voal 0,00 2.029,51 290.00 c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente 2.029,51 0,00 0,00 2.029,51 290,00 DALIT+PT Reabilitare şi fațade imobil Str.Ştefan Cel Mare nr.30 60,00 0,00 0,00 60,00 0,00 DALT+PT Reabilitare şi fațade imobil Str.Ştefan Cel Mare nr.32 60,00 0,00 0,00 60.00[_ 0,00 DALI+PT Reabilitare şi fațade imobil Str.Ştefan Cel Mare nr.34 | 80,00 0,00 0,00 80,00 0,00 ALI+P bilitare imobil Str.Deliblata nr.3 D. 'T reabilitare imobil Str.Deliblata nr. 165,00 0.00 0,00 soţ DALISPT+ET Reabilitare SAD - Bv. TH Republicii nr.6 30,00 0,00 0,00 50,00 290,00 SF în vederea construirii unui bloc de locuinte ANL teren str.Ion Ionescu de la Brad nr. 1/E CF 44151 65,00 0,00 9,00 65,00 Page 20

DENUMIREA OBIECTIVULUI 0 SURSE PROPRII (ale inst, subordonate) Credit de angajament SF în vederea construirii unui bloc de locuinte ANL, teren str.ion Ionescu de la Brad nr.t/E CF 444153 SF în vederea construirii unui bloc de locuinte ANL teren str.lon Ionescu de la Brad CF 444150 SF în vederea construirii de locuințe de către ANL teren înscris în CE 446813 SF în vederea construirii de locuinţe ANL teren Calea Aradului colt cu Grigore Alexandrescu Studiu privind evaluarea vulnerabilitatii cladirilor istorice in caz de seism ET+DALI+PT +AUDIT +Consultanta pentru reabilitare termica blocuri de locuinte din Municipiul Timisoara POR 2014-2020 70.02.05 Alimentări cu apă şi amenajări hidrotehnice 8.035,00 70.02.05.01 Alimentări cu apă 8.035,00 8.035,00 8.035,00 A. Lucrări în continuare 2.026,00 Alimentare cu apa industriala prin foraje publice HCL 130/18.10.2016 576,00 PT+ Fantana Ornamentala cu Pesti HCL 192/2018 2.026,00 376,00 750,00 PT+ Fantana ornamentala DACIA HCL 411/31.10.17 700,00 B. Lucrări noi 5.925,00 Executie podet canal desecare CCP263 str. D. Dinicu HCL 437/21.11.17 Executie podet canal desecare CCP263 str. Neajlov HCL 438/21.11.17 Executie podet canal desecare CCP263 str. N. Stoica de Hateg HCL 436/21.11.17 Executie Fantani publice forate în municipiul Timisoara HCL605/16.11.2018 PT+Executie Fantana Ornamentala Piata Balcescu HCL 404/2019 980.00 PT+Executie pantara Ca Galeria 1 275,00 PT+Executie Fantana Ornamentala Calea Lipovei HCL 370/2019 PT+Executie Fantana Ornamentala Selgros HCL372/2019 PT+Executie Fantana Ornamentala Piata Iuliu Maniu HCL373/2019 Page 21

TOTAL BUGET PROPRII BUGET Credit de DENUMIREA OBIECTIVULUI 2020 STAT (ale inst. LOCAL angajament subordonate) 0 1=2+3+4 [3 4] 5 PT+Executie Fantana Ornamentala Praktiler HCL371/2019 750,00 0,00 0,00 750,00 PT+Executie Fantana ornamentala muzicala in municipiul Timisoara HCL p 100,00 0,00 0,00 100,00 18.200,00 C. Dotări independente şi alte investiţii 84,00 0,00 0,00 84,00 0,00 c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii SF Fantana ornamentala muzicala in Municipiul Timisoara 60.00 0.00 0.00 SF +PT Executie de fantani publice forate in Mun. Timisoara 14,00 0,00 0,00 14,00 SF- Fantana Ornamentala Galeria I 10,00 0,00 0,00 10,00 ; Ft 70.02.06. luminat public şi electrificări 2.051,89 0,00 0,00 2.051,89 3.712,57 B. Lucrări noi 1.729,82 0,00 0,00 1.729,82 3.712,57 PT + Executie lucrari extindere iluminat public în Parcul Botanic HCL 470/2018 100,00 0.00 0,00 100,00 3.712,57 PT + Executie lucrari - Extindere iluminat publci în parcare Calea Buziaşului - str.Siemens HCL 801,05 0,00 0,00 801,05 0,00 PT+Executie lucrari - Extindere iluminat public Calea Aradului Est HCL 536.70 0.00 0.00 536.70 0.00 PT+Executie lucrari - Extindere iluminat public str. Drubeta nr. 97 (parcare în spatele blocului), str. Iosif Sârbu HCL 292,07 0,00 0,00 292,07 0,00 - Dotări indi te şi i iţii C. Dotări independente şi alte investiţii 322,07 0,00 0.00 322,07 Studii și proiecte 322,07 0,00 0,00[_ 322,07 SF - Extindere iluminat public Extindere T iluminat public în parcare Calea Buziaşului - str.Siemens 34,99 0,00 0,00 34,99 0,00 SF - Extindere iluminat public zona Calea A iE Tadului Est 0.00 0,00 26,18 0,00 SF- Extindere iluminat public str, Drubeta ar. 97 (parcare în spatele blocului) şi str. Iosif Sarbi Su 14,28 0,00 0,00 14,28 0,00 SF - Extindere iluminat public pe str. Radu Tudoran (parțial) şi Calea Dorobanţilor (porţiunea de la Hotel 2000 pâna la ieşirea din oraş) 7,50 0,00 0,00 0,00 Page 22

DENUMIREA OBIECTIVULUI 0 SF - Extindere iluminat public pe str. Grigore Alexandrescu porțiunea cuprinsă între Calea Torontalului şi Calea Aradului SF - Extinderea iluminatului public pe str.de legătură cuprinsă între Blv.dr.I.Bulbuca până la str. Prof.dr. A Păunescu Podeanu SF - Extindere iluminat public cu 1000 puncte luminoase in municipiul Timisoara Proiect luminotehnic+devize - Modernizarea iluminat public Calea $agului, Calea Martirilor Proiect luminotehnic+devize - Modernizare iluminat public blv. Take Ionescu şi blv, Simion Barnuţiu Proiect luminotehnic+devize - Modernizare iluminat public Calea Aradului, Calea Torontalului, Calea Sever Bocu Proiect luminotehnic+devize - Modernizare iluminat publicpe străzile: M. Eminescu, C.D.Loga, Acad. Alex.Borza, Michelangelor, LC, Brătianu, 20 Decembrie 1989 70.02.50 Alte servicii în domeniile locuinţelor, serviciilor și dezvoltării comunale C.Dotări independente şi alte investiţii a. Achiziţii imobile Achizitie imobile Exproprierea terenului in suprafata de 3769 mp situat în Timisoara, str. Bistrei nr, 5 Achiziţii imobile/expopriere pentru cauza de utilitate publică Str.Mureş nr,52 b. Dotări independente Mecanism pentru Ceas Floral situat in zona centrala a Timisoarei Camera tehnică si dotari pentru Serviciul Public de Administrare a C.E.R.C. Reabilitarea panourilor informative din cadrul sistemului de informare si comunicare facil pentru cetateni c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente SURSE TOTAL BUGET | PROPRII BUGET at de t 2020 STAT (ale inst, LOCAL BAJamen subordonate) 1=2+3+4 3 4 5 20,74 0,00 0,00 20,74 0,00 17,98 0,00 0,00 17,98 0,00 0,00 0,00 119,10 0,00 22,38 0,00 0,00 22,38 0,00 11,31 0,00 31,78 0,00 0,00 31,78 0,00 15,83 0,00 0,00 15,83 0,00 6.909,30 0,00 0.00 6.909,30 19.000,00 6.909,30 0,00 0,00 6.909,30 19.000,00 4.559,00 0,00 0,00 4.559,00 18.200,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 18.200,00 2.618,00 0,00 0,00 2.618,00 0,00 941,00 941,00 0,00 299,30 oo ul 299,30 800,00 97,30 0,00 0,00 97,30 42,00 0,00 0,00 42,00 0,00 160,00 0,00 0,00 160,00 800,00 2.051,00 0.00 0,00 2.051,00 0,00 obiectivelor de investitii Page 23

SURSE Credit de TOTAL BUGET PROPRII BUGET DENUMIREA OBIECTIVULUI 2020 STAT (ale inst, LOCAL angajament d subordonate) 0 1=2+3+4 3 4 | 5 Elaborare studii de urbanism (PUZ, PUD, ) 300,00 0,00]. 0,00 300,00| 0,00 Alte studii si proiecte 200.00| 0,00 200,00| 0,00 PUZ Regenerare urbana in zona Calea Aradului Vest, sectorul cuprins intre strazile Liege, Felix, Calea Aradului, Calea Torontalului 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00 or T T Studii si proiecte de regenerare urbana in zona Calea Aradului Vest, sectorul cuprins intre strazile Liege, Felix, Calea Aradului, Calea Torontalului 300,00 000|. 0,00 300,00 Actualizarea Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbană (SIDU) a Polului de Crestere Timisoara 206,00 0,00 0,00 206,00 Realizare PUZ în vederea construirii de locuinţe ANL teren Calea Aradului colt cu Grigore Alexandrescu 282,00 0,00 0,00 282,00 Revizuire Planuri de acţiune pentru prevenirea şi reducerea zgomotului ambiant 48.80 000 0.00 48.80 Plan Urbanistic General - municipiul Timisoara (PUG) + documentatii pentru elaborare si avizare 614.20 0.00 0.00 61420 Capitolul 74.02 Protecţia mediului 1.111,14 0,00) 0,00 1.111,14 74.02.03 Reducerea si controlui poluarii 130,13 0,00 0,00 130,13 n | C. Dotări independente și alte investiţii 130,13 0,00 0,00 130,13 c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii 130,13 0,00 9,00 130,13 Sudiu privind Planul de calitate a aerului pentru aglomerarea Timişoara 130,13 0,00 0,00 130,13 74.02.05 Salubritate şi gestiunea deşeurilor 981,01]. o 00| 0.00 981.01] x 2, 2 C. Dotări independente şi alte investiții 981,01 0,00 0,00 981,01 Dotări independente | 531,01 0,00 0,00 531,01 Dotari salubritate 531,01 0,00 0,00 531,01 | Studii şi proiecte 450,00 0,00 0,00 - 450,00 DALI+PT Retehnologizare si modernizarea Statiei de sortare deseuri din Municipiul Timisoara, str. Mile Cărpenişan nr.3 150.00 o vol 0.00 450.00 Capitolul 81.02 Combustibili si energie 24.920,98 0,00 0,00 24.920,98 81.02.06 Energie termică | 24.920,98 0,00 0.00 24.920,98 29.140,00 A. Lucrări în continuare 428,97 0,00 428,97 0,00

DENUMIREA OBIECTIVULUI TOTAL 2020 BUGET STAT SURSE PROPRII (ale inst, subordonate) 0 1=2+3+4 PT+ Executie lucrari privind maximizarea puterii termice livrate din CET Sud, în reţeaua de transport , prin funcţionarea interconectată cu CET Centru HCL 263/2016 PT+ Executie lucrari privind Eficientizarea producerii de energie termică la CET Freidorf| prin folosirea resurselor regenerabile HCI, 91/2017 B. Lucrări noi PT + Execuţie lucrări de Retehnologizare reţea primară de termoficare în municipiul Timişoara - Zona centrală şi Zona Constantin cel Mare. HCL PT + Execuţie lucrări de retehnologizare gospodarie de combustibil CET Sud pentru utilizarea combustibil alternativ biomasa HCL, C, Dotări independente şi alte investiţii Studii şi proiecte Consultanta intocmire Program de imbunatatire a eficientei energetice în municipiul Timisoara 423,46 5,51 200,00 100,00 100,00 24,292,01 421,01 416,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 BUGET LOCAL Credit de angajament 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 423,46 5,51 200,00 100,00 100,00 24.292,01 421,01 0,00 0,00 Consultanţă privind revizuirea/actualizarea cererii de finantare si a documentațiilor de atribuire a contractelor de achizitie publica aferente proiectului — Retehnologizarea sistemului centralizat de termoficare în Municipiul Timişoara — etapa II-a. 0.00 Asistenta tehnica pentru intocmirea SF si cerere de finantare pentru proiectul "Realizarea unei noi instalatii de cogenerare care sa produca energie termica si electrica prin arderea biomasei, cu o putere termica instalata de 15 MW" Asistenta tehnica pentru intocmirea SF si cerere de finantare pentru proiectul 160,65 52,88 0,00 0,00 0,00 46,83 52,88 160,65 "Retehnologizarea sistemului centralizat de termoficare din Municipiul Timişoara in vederea conformarii la normele de protectia mediului privind emisiile poluante in aer si pentru cresterea eficientei in alimentarea cu caldura urbana" etapa III e, Alte cheltuieli asimilate investitiilor 160,65 0,00 0,00 23.871,00 0,00 160,65 23.871,00 0,00 0,00 29.14.00) 26.972,00 2.168,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 Majorare capital social SC Colterm SA HCL 202/2016 23.871,00 0,00 23.871,00 0,00 Capitolul 84.02 Transporturi 114.257,85 5.460,00 108.797,85| _1.188.717,99 84.02.03 Transport rutier 114.257,85 5.460,00 108.797,85 1.188.717,99 84.02.03.02 Transportul în comun 18.778,86 0.00 18.778,86 118.492,42 Page 25

TOTAL BUGET PROPRII BUGET Credit de DENUMIREA OBIECTIVULUI 2020 STAT (ale inst. LOCAL angajament subordonate) 0 1=2+3+4 2 3 4 1 s B. Lucrări noi 12.007,84 0,00 0.00 12.007,84 302.522,86 Lucrări de energoalimentare a stațiilor de încărcare, reţea de alimentare locală şi platformă de garare pentru autobuzele electrice HCL 1.500,00 0,00 0,00 1.500,00 21.967,00 MlI6a.Amenajarea retelei urbane de piste de biciclete - etapa a II-a HCL 100,00 0,00 0,00 100,00 26.603,60 PT+execuţie "Tunelul Luminii" HCL 500.00 0.00 0.00 500.00 4.300,00 PT+ Executie "Reabilitarea liniilor de tramvai si modernizarea tramelor stradale in municipiul Timisoara, Traseul 4, B-dul Cetatii" HCL 186/2016 -PMUD 1.808,37 0,00 0,00 1.808,37 85.077,81 PT execuţie "Linie nouă de tramvai: Solventul - Gara de Nord” HCL 2.229,74 0,00 0,00 2.229,74 54.828,74 PT-+execuţie "Reabilitarea liniilor de tramvai si modernizarea tramelor stradale in Municipiul Timisoara, Traseul 2, Calea Stan Vidrighin” HCL 2.369,73 0,00 0,00 2.369,73 88.940,36 Amenajare parcare P+4E+etaj Retras HCL 629/2019 3.500,00 0,00 0,00 3.500,00 20.805,35 C. Dotări independente şi alte investiţii 6.771,02 0,00 0,00 6.771,02 475.969,56 b-Dotări independente 2.862,50 0,00 0,00 2.862,50| __475.969,56 Maşini, echipamente si mijloace de transport 2.862,50 0,00 0,00 2.862,50 475.969,56, Reabilitare tramvaie HCL 328/2015 97.50 0.00 0.00 97.50 0.00 Achiziţie autobuze de capacitate mică (21 buc.) + autocar 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 23.504,48 M7a.Innoirea flotei de tramvaie 115.00 0.00 0.00 115.00 301.259.00 Achiziţie statii de transport public 100,00 0,00 0,00 100,00 13.539,78 Achiziţie ambarcațiune 50,00 0,00 0,00 50,00 445,10 Achiziţie autobuze hibride (30 buc.) 500.00 0.00 0.00 500.00 54335.20 Achiziţie troleibuze (15 buc. troleibuze articulate și 15 buc. troleibuze scurte) 500,00 0,00 0,00 500,00 80.896,00 Achiziție navă turistică 200,00 0,00 0,00 200,00 1.450,00 Sistem proiecție holografică Poarta Cetăţii 300,00 0,00 0,00 300,00 540,00 c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii 3.908,52 0,00 0,00 3.908,52 0,00 Studii si proiecte 3.908,52 0,00 0,00 3.908,52 0,00 Actualizare SF +elaborare PT M4 Amenajare Institut de cercetări în sisteme inteligente de transport (IC-ITS) 293,52 0,00 0,00 293,52 0,00 Page 26

PROPRII Credit de DENUMIREA OBIECTIVULUI angajament (ale inst. subordonate) 0 | 124 2 3 4 5 Actualizarea Modelului de Transport pentru Polul de Crestere Timisoara 130.00 0.00 0.00 130.00 0.00 SF+PT - Amenajare centru administrativ, spații întreţinere şi depozitare, piste pentru "Atelier biciclete STP Timişoara", situat în str. Gării, nr. 17 450,00 0,00 0,00 450,00 0,00 SPF privind realizarea unui sistem de transport in comun de tip metrou 145,00 0,00 0,00 145,00 0,00 Studiu de oportunitate privind înființarea Portului Timişoara; Elaborare regulament de navigație portuară 410,00 0,00 0,00 410,00 0,00 SF+PT - Lucrări de energoalimentare a stațiilor de încărcare, reţea de alimentare locală şi platformă de garare pentru autobuzele electrice 1.666,00 0,00 0,00 1.666,00 0,00 SF+PT Amenajarea retelei urbane de ist ici - II- piste de biciclete - etapa a II-a 714,00 0,00 0,00 714,00 0,00 SPF Amenajare autostrada pentru biciclete in Municipiul Timisoara, pe relatia E-V, respectiv pe relatia N-S 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00 84.02.03.01 Drumuri si poduri 25.127,81 5.460,00 0,00 19.667,81 221.103,47 A. Lucrări în continuare 8.099,02| 5.460,00 0,00 2639.02) 000 Reabilitare Podul Eroilor HCL 345/.2015 PNDL 4.459,02 2.150,00 0,00 2.309,02 0,00 Reabilitare Podul Ştefan cel Mare ( General Ton Dragalina) HCL 346/.2015 PNDL 3.640,00 3.310,00 0,00 330,00 0,00 B. Lucrări noi 16.450,61 0,00 0,00 16.450,61 221.103,47 Construire Pod peste Bega - str. Jiul HCL 845/2018 2.627,32 0,00 0,00 2.627,32 20.000,00 Reabilitare Podul Mihai Viteazu (Tinereţii) HCL 100,00 0,00 0,00 100,00 11.900,00 Reabilitare Podul Iuliu Maniu (Muncii) HCL 455/2019 500,00 0,00 500,00 47.665,00 Pasaj inferior Solventul HCL 590/2019 [2.148,29 0,00 12.148,29 120.000,00 PT+Executie Pasarela Indragostitilor HCL 100,00 0.00 0.00 100,00 9.900,00 Pasarela Gelu Crizantemelor HCL 2019 975,00 0,00 0,00 975,00 11.638,47 C. Dotări independente şi alte investiţii 578,18 0,00 0,00 578,18 RU c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii 578,18 0,00 0,00 578,18 0,00 SF+PT Construire Pod peste Bega - str. Jiul 54,88 0,00 0,00 54,88 0,00 SF-+PT Pasarelă Indrăgostiţilor ( Parcul Copiilor) 75,00 0,00 0.00 75,00 0,00 Page 27

SURSE TOTAL BUGET PROPRII BUGET Credit de DENUMIREA OBIECTIVULUI 2020 STAT (ale inst. LOCAL angajament subordonate) 0 1=2+3+4 2 3 4 5 DALT+PT Reabilitare Podul Mihai Viteazu CLinereţii) 56,74 0,00 0.00 56,74 0,00 DALI+PT Reabilitare Podul Iuliu Maniu (Muncii) 71,41 0,00 0,00 7141 0,00 DALI+PT Pasarelă Str. Gelu- str. Crizantemelor 20,15 0,00 0,00 20,15 0,00 Alte studii si proiecte 300,00 0,00 0,00 300,00 0,00 84.02.03.03 Străzi 70.351,18 0.00 000| __70.351,18| _189.122,10 A. Lucrări în continuare 26.831,98 0,00 0,00 26.831,98 7.654,50 PT+ Execuţie Modernizare si extindere Blv, Sudului HCL 26/2010, HCL 250/2018 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00 7.654,50 Amenajate Inel IV, sector str. Macin-str. Constructorilor si racord la str, Demetriade HCL 578/2013 3.920,18 0,00 0,00 5.920,18 0,00 Amenajare strada Gr. Antipa -Margaretelor HCL 201 CL 2010/2016 23,53 0,00 0,00 23,53 0,00 Amenajare drum de legatura între Calea. Moşniţei şi DC 149 HCL 388/2015 HCL 34/2017 16.594,69 0,00 0,00 16.594,69 0,00 PT+Executie utilitati bloc locuinte ANL str. I. Ionescu de la Brad L/E etapa I- pt.specialisti in sanatate HCL 384/2017 293,58 0,00 0,00 203,58 0,00 B. Lucrări noi 38.518,99 0,00 0,00 38.518,99 180.744,95 Realizarea drumurilor de legatura si a utilitatilor aferente, intre str.Popa Sapca, Calea Aradului si str. Oituz HCL 435/2014 3.000.00 0.00 000 3.000.00 3.886.26 Modernizare str. Gr. Alexandrescu, tronson C.Torontalului - C. Aradului HCL 96/2018 HCL 583/2018 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 4.932,96 Modernizare si extindere la 4 benzi str. Maresal C-tin Prezan(Lidia) - Venus HCL 318/2018 9.000,00 0,00 0,00 9.000,00 44.609,53 Modernizarea strazilor din piatra cubica din municipiul Timisoara, HCL 389/22.09.2015 2500.00 0.00 0.00 2500.00 171234 Modernizare strazi zona Orastie - Alpinistilor HCL 454/2019 2.500,00 0,00 0,00 2.500,00 3.918,96 Amenajare str. Spatarul Nicolae Milescu HCL 527/2019 528,99 0,00 0,00 528,99 0.00 Extindere la 4 benzi str. Pictor Zaicu - Demetriade HCL 92/2019 4.000,00 0.00 0,00 4.000,00 45.693,20 Extindere Calea Buziaşului HCL 505/2019 5.500,00 0,00 0,00 5.500,00 31.456,00 PT+Executie Inel IV tronson Calea Ţ | Buziaşului - Malul stâng al Canalului Bega 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 PT+Executie Inel IV tronson Malul stâng ai Canalului Bega - Calea Lugojulai 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 Page 28

TOTAL | BUGET | PROPRI | BUGET Credit de DENUMIREA OBIECTIVULUI 2020 STAT (ale inst, LOCAL angajament __| subordonate) | 0 1=2+3+4 2 3 4 5 Inelul II: inchidere estica cu intersectii la nivel (Str.A.Demetriade-Splaiul Nistrului- Str.J.H.Pestalozzi) HCL 564/2018 4.490.00 0,00 0,00 4.490,00 44535.70 C d k [ - Dotării dente şi alte i tiţii PI şi aste învestiții 5.000,21 0,00 000| 5.000,21 722,65 c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii 5.000,21 0,00 0,00 5.000,21 722,65 N T— DALI+PT Reabilitare Piaţa Victoriei 100,00 0,00 0,00 100,00 350,65 SF+PT+DE Amenajare drum de legatura intre Calea Mosnitei si DC149 79,10 0,00 0,00 79,10 0,00 SF--PT Modernizare str. Gr. Alexandrescu, tronson C.Torontalului-C. Aradului 35,81 0,00 0,00 35,81 0,00 SF+PT Modernizarea strazilor din piatra cubica din Mun. Timisoara 25,53 0,00 0,00]. 25,53 0,00 SF+PT Amenajare legatura intre str. Constructorilor - LI, de la Brad 84,10 0,00 0,00 84,10 0,00 SF+PT Modernizare si extindere la 4 benzi str.Maresal C-tin Prezan (Lidia) - Venus 10748 0.00 000 107.48 0.00 SF+PT Modernizare strazi zona Xenopol, | Banul Severinului - Mickiewicz 5442 0,00 0,00 54,42 0,00 SF+PT Modernizare strazi zona Orastie - Alpinistilor 108,60 0,00 0,00 108,60| 0,00 SF+PT Amenajare str. Spatarul Nicolae Milescu 18.26 0,00 0,00 18,26 0,00 — SF+PT Viabilizare zona cu destinatie sportiva, cuprinsa intre Bv. Liviu Rebreanu - str. Costica Radulescu - Aleea F.C. Ripensia, in vederea realizarii obiectivelor CNI 250,00 0,00 0,00 250,00 0,00 SF+PT Viabilizare zona de locuinţe Ovidiu Balea 110,00 0,00 0,00 110,00 0,00 SF+PT Amenajare străzi Zona Blaşcovici 150,25 0,00 0,00 150.25 0,00 SF-+PT Extindere la 4 benzi str. Pictor Zaicu - Demetriade 119,9 0,00 0,00 1 19,96[ 0,00 DALI-+PT Reabilitare str.Gospodarilor- Apicultorilor - Cehov 81,02 0,00) 0.00| 81,02 0,00 SF+PT Extindere Calea Buziasului 158,58 0,00 0,00 158,58 0,00 SF+PT Amenajare zona Procopiu (str. [ SP iu, E. iu, T,Tzara, H. Hulubei rocopiu, E.Coseriu, Zara, ulubei) 218,10 0,00 0,00 218,10| 0.00 SF +PT Amenajare zona Emanuel de Martonne 70,00 0,00 0.00| 70,00 0,00 SF Inel IV tronson Calea Buziaşului - Malul stâng al Canalului Bega 353,00). 0,00 0,00 353,00| 0,00

SURSE PROPRII Credit de DENUMIREA OBIECTIVULUI angajament (ale inst, subordonate) 0 3 SF Inel IV tronson Malul stâng al Canalului Bega - Calea Lugojului 1 0,00 SF+PT Amenajare zona Torac-Rudolf Walter Canal Bega LL 0,00 SF Inel IV tronson Calea Lugojului - str. Măcin DN 0,00 SF Inel IV tronson Calea Sever Bocu - str. Armoniei —=—+ SF Inel IV tronson Calea Torontalului - Str. Cloşca SF Inel IV tronson str. Cloşca - Calea Bogdăneştilor SF+PT Amenajare zona Paul Constantinescu SF+PT Amenajare drum de legătură între str.Aurel Pop şi Calea Torontalului SF Amenajare strada Stefan Szonyi SF Amenajarezona Azaleelor- Anemonelor SF Modernizare strada Ovidiu Cotruş SF-+PT Viabilizare zona de locuinţe ANL str. Chişodei _ SF+PT Zona Calea Urseni SF+PT Amenajare zona Kuntz DALI Reabilitare pasaj Slavici Polona 145,00| DALI Amenajare strazi Crizantemelor, Capitan Damsescu, Barac 163,00 N Alte studii şi proiecte parcări p p 100,00 Alte studii şi proiecte drumuri 200,00 DIRECTOR DL TA ECONOMICĂ DIRECTOR DIRECTIA DEZVO RE Steli CIU Magdalena NICOARĂ d Întocmit, CONSILIER SERVICIUL MIP, Cod FO-03-07, ver.1 Page 30

Atasament: RAPORT_DE_SPECIALITATE_BUGET_INITIAL_2020.pdf

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA DIRECŢIA ECONOMICĂ NR. SC 2020 – 5255 / 28.02.2020

Raport de specialitate privind aprobarea bugetului local al Municipiului Timişoara pe anul 2020

Având în vedere:

 Legea bugetului de stat pe anul 2020 cu nr. 5/06.01.2020;

 Adresa nr. 365/07.02.2020 și anexa 415/12.02.2020 a Direcției Generale Regionale a

Finanțelor Publice Timișoara, Activitatea de Trezorerie și Contabilitate Publică privind

repartizarea sumelor defalcate din TVA, a cotelor și sumelor defalcate din impozitul pe venit

pe anul 2020 și estimări 2021-2023 pentru Municipiul Timișoara prin care ni s-a comunicat

repartizarea următoarelor sume:

1. Cote defalcate din impozitul pe venit:

Cod 04.02.01 = 502.353 mii lei

2. Sume defalcate din TVA pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor,

orașelor, municipiilor:

Cod 11.02.02 = 57.814 mii lei

- din care:

o Finanțarea de bază a unităților de învățământ preuniversitar

de stat pentru categorii de cheltuieli prevăzute la art.104

alin.2 lit.b)-d) din Legea educației naționale nr.1/2011 = 19.363 mii lei

o Finanțarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne,

cărbuni și combustibili petrolieri, pentru beneficiari de

ajutor social = 73 mii lei

o Finanțarea cheltuielilor de funcționare a căminelor pentru

persoane vârstnice = 195 mii lei

o Plata stimulentelor educaționale acordate copiilor

din familii defavorizate în scopul stimulării participării

în învățământul preșcolar = 18 mii lei

o Finanțarea drepturilor copiilor cu cerințe educaționale

speciale integrați în învățământul de masă potrivit

prevederilor HG nr.564/2017, lit A din HG nr.904/2014 = 1.325 mii lei

o Finanțarea serviciilor publice comunitare de evidență

a persoanelor de sub autoritatea consiliilor locale, a creșelor = 1.322 mii lei

o Finanțarea drepturilor asistenților personali ai persoanelor

cu handicap = 35.518 mii lei

3. Sume defalcate din TVA pentru finanțarea învățământului particular și cel confesional

acreditate:

Cod 11.02.09 = 9.935 mii lei

- din care:

o Salarii, sporuri, indemnizații și alte drepturi salariale în bani stabilite prin lege,

precum și contribuțiile aferente acestora = 9.120 mii lei

o Cheltuieli cu bunuri și servicii pentru întreținerea curentă a unităților de învățământ

particular și cel confesional acreditate = 775 mii lei

o Finanțarea drepturilor copiilor cu cerințe educaționale

speciale integrați în învățământul de masă = 40 mii lei

 Hotărârile Consiliului Județean Timiș nr.18 și 19 din 29.01.2020 prin care nu se alocă sume

defalcate din TVA și din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetului local al Municipiului

Timișoara pe anul 2020;

 Estimarea veniturilor proprii ce urmează a se realiza în anul 2020, respectiv analiza contului de

executie de casa al bugetului local la data de 31.12.2019.

Cheltuielile bugetului general al Municipiului Timişoara pe anul 2020 au fost fundamentate şi

dimensionate pe cele doua secţiuni ale bugetului: secţiunea de funcţionare şi secţiunea de dezvoltare,

urmărindu-se asigurarea secţiunii de funcţionare şi asigurarea resurselor pentru secţiunea de

dezvoltare.

Prin Dispoziția Primarului Municipiului Timișoara nr.54/09.01.2020 s-a aprobat acoperirea

definitivă a deficitului secţiunii de funcţionare în valoare de 8.542.172,97 lei și a deficitului secțiunii

de dezvoltare în valoare de 1.031.808,01 lei din excedentul bugetului local al anilor precedenți.

Sumele alocate pentru bunuri şi servicii au fost asigurate, astfel încât prioritatea o reprezintă

prevederile pentru acoperirea cheltuielilor de electricitate, gaz, încălzire, apă, salubritate, pentru toţi

ordonatorii de credite ai bugetului local, impunându-se măsuri de economicitate şi eficienţă în

utilizarea resurselor.

Cheltuielile bugetului public se clasifica dupa natura lor in cheltuieli operationale si de capital,

exprimand preocuparea si capacitatea autoritatii publice de a asigura fondurile necesare functionarii

serviciilor si dezvoltarii publice.

Cheltuielile de personal ale UAT au fost dimensionate in urma analizei monitorizarii

cheltuielilor de personal aferenta trimestrului IV al anului 2019, transmisa de fiecare ordonator de

credite si avizata de catre Directia Generala Regionala a Finantelor Publice Timis.

Ponderile cele mai mari in cadrul cheltuielilor operationale le au cheltuielile de persoanl,

cheltuielile cu serviciile publice, cheltuielile cu unitatile de invatamant, serviciul datoriei publice

locale, functionarea institutiilor publice si asistenta sociala.

Serviciile publice finantate din bugetul consolidat al Municipiului Timisoara includ:

- iluminatul public:

o Lucrari de extindere, modernizare si intretinere a retelei publice de iluminat

o Consumul de energie privind functionarea acesteia

- strazile – lucrari de intretinere, extindere si modernizare

- salubritate – salubrizarea spatiilor apartinand domeniului public

- spatii verzi – intretinerea si amenajarea de spatii verzi

Programele sociale finantate din bugetul consolidat al Municipiului Timisoara includ:

- remuneratia insotitorilor persoanelor cu handicap

- indemnizatiile persoanelor cu handicap

- ajutoare sociale pentru asigurarea venitului minim garantat

- ajutoare pentru incalzirea locuintelor

- suportarea integrala sau partiala a costurilor pe mijloacele de transport public ale unor

categorii sociale

- subventiile de tarife pentru populatie privind alimentarea cu energie termica

Acordarea de subventii operatorilor locali de servicii publice – producerea si distributia de energie

termica, transport in comun de calatori – asigura prestarea acestor servicii la nivelul standardelor si in

conditiile unor tarife accesibile beneficiarilor acestor servicii.

Serviciul datoriei publice in anul 2020 este compus din dobanzi in suma de 17.640,87 mii lei si

rambursari de credite interne si externe in suma de 16.919,27 mii lei aferente creditelor contractate de

Municipiul Timisoara, postate pe site-ul Municipiului Timisoara, iar pe sursa C ”Credite interne” este

contractat un credit de la BCR pentru refinanțarea datoriei publice locale în valoare de 193.613,00 mii

lei.

Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii

sursa de finantare venituri proprii din subordinea Municipiului Timișoara este compus din:

- Bugetul Spitalului Clinic Municipal de Urgenta Timisoara in suma de 376.828,73 mii lei.

- Bugetul Spitalului Clinic de Boli Infectioase si Pneumoftiziologie „Dr. V. Babes” Timisoara, in suma

de 92.067,33 mii lei.

- Bugetul Spitalului Clinic de Urgenta pentru Copii „L. Turcanu” Timisoara in suma de 189.960,00 mii

lei.

- Unitatile de invatamant din municipiul Timisoara in suma de 42.053,40 mii lei.

- Unitatile de cultura si sport din municipiul Timisoara in suma de 4.817,71 mii lei.

Având în vedere următoarele documente privind solicitări de cuprindere de sume în bugetul

local:

- referatul Biroului Managementului Calității nr. SC2020/3196/10.02.2020

- referatul Biroului Promovare Culturală și Turistică nr. SC2020/002030/29.01.2020

- referatul Serviciului Administrație Locală nr. SC2020-1566/23.01.2020

- referatele Biroului Administrativ nr. SC2020-1233/21.01.2020 și SC2020-2065/29.01.2020

- referatul Direcției Generale Urbanism nr. SC2020-1250/21.01.2020

- referatul Biroului Bancă de Date Urbană nr. SC2020-1249/21.01.2020

- referatul Direcției Clădiri Terenuri și Dotări Diverse II Vest nr. SC2020-1082/17.01.2020

- referatul Direcției Comunicare-Relaționare nr. SC2020-897/15.01.2020

- referatele Direcției Clădiri Terenuri și Dotări Diverse I Est nr. SC2020-795/15.01.2020 și SC2019-

29465/09.12.2019

- referatele Biroului Finanțare Școli nr. 2407/22.11.2019 și SC2019-29467/06.12.2019

- referatele Direcției Dezvoltare nr. SC2020-539/13.01.2020 și SC2019-30604/28.11.2019

- referatele Serviciului Școli Spitale și Baze Sportive nr. SC2020-611/13.01.2020 și SC2020-

612/13.01.2020

- referatele Serviciului Juridic nr. SC2019-29465/16.12.2019 și SC2020-2120/30.01.2020

- referatul Direcției de Mediu nr. SC2019-33223/19.12.2019

- referatul Serviciului Buget nr. SC2019-29465/10.01.2020

- referatul Biroului Salubrizare nr. SC2019-29465/20.12.2019

- referatul Direcției Generale Drumuri Poduri Parcaje Rețele de Utilități nr. SC2019-29465/10.12.2019

- referatul Compartimentului Sport nr. SC2019-29465/09.12.2019

- referatele Biroului Contabilitate nr. SC2019-32906/17.12.2019 și SC2020-26169/14.02.2020

- referatul Compartimentului Voluntar pentru Situații de Urgență nr. SC2019-29465/17.12.2019

- referatul Compartimentului de Relaționare cu Minoritățile Etnice nr. SC2019-29465/19.11.2019

- referatul Biroului Gestiune Populație Canină Deratizare Dezinsecție Dezinfectare nr. SC2019-

32137/11.12.2019

- referatul Compartimentului Administrare Fond Funciar nr. SC2019-29465/04.12.2019

- referatul Biroului Managementul Documentelor nr. SC2019-31560/06.12.2019

- referatele Serviciului Unitatea de Implementare Proiecte de Infrastructură pentru Cultură nr. SC2019-

31639/06.12.2019 și SC2020-3634/14.02.2020

- referatele Serviciului Achiziții Publice nr. SC2019-30636/28.11.2019 și SC2019-30635/28.11.2019

- referatul Biroului Logistică nr. SC2019-29465/04.12.2019

- referatele Compartimentului Servicii Informatice nr. SC2019-32524/13.12.2019 și SC2019-

30877/02.12.2019

- referatele Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii ”Louis Țurcanu” nr. 14489/11.12.2019, nr.

19809/16.12.2019, nr. 19810/16.12.2019 și nr. 1335/28.01.2020

- referatul Spitalului Clinic Municipal de Urgență Timișoara nr.E275/21.01.2020

- referatul Spitalului Clinic de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie ”Dr. Victor Babeș” nr.

363/16.01.2020

- referatul Serviciului Public de Administrare a CERC nr. CERC2019-1030/19.12.2019

- referatul Filarmonicii ”Banatul” nr. 6582/09.12.2019

- referatul Casei de Cultură a Municipiului Timișoara nr. 4928/09.12.2019

- referatul Teatrului Maghiar de Stat ”Csiky Gergely” nr. 3295/12.12.2019

- referatul Direcției de Asistență Socială nr. 19394/16.12.2019

- nota de fundamentare a Direcției Poliției Locale nr. 16164/18.12.2019

- referatul Teatrului German de Stat nr. 3416/09.12.2019

- referatul Sport Club Municipal Timișoara nr. 674/09.12.2019

- referatul Serviciului Public Creșe nr. 4415/05.12.2019

- adresa Direcției Fiscale a Municipiului Timișoara nr. IF2019-73512/05.12.2019

- referatul Asociației Casa Faenza nr. 296/25.11.2019

Ţinând cont de propunerile directiilor/ serviciilor/ birourilor/ compartimentelor din cadrul

Primăriei Municipiului Timişoara si ale unităţilor de subordonare locală, precum şi în conformitate cu

Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale art. 1, art. 4 alin.1, art.5, art.19, alin.1 si art. 20

alin.1 si Ordonanța de urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ art.129 alin.1, alin.2 lit.b, alin.4

lit.a, art.139 alin.3 lit.a, art.155 alin.1 lit.c, alin.4 lit.b, art.196 alin.1 lit.a, Serviciul Buget supunem

spre analiza si aprobare bugetul local pe anul 2020, conform anexelor:

 Anexa nr.1 – BUGET 2020 Sursa de finantare 2A - Integral de la buget;

 Anexa nr.2 – BUGET 2020 Sursa de finantare 2C - Credite interne;

 Anexa nr.3 – BUGET 2020 Sursa de finantare 2D - Fonduri externe nerambursabile;

 Anexa nr.4 – BUGET 2020 Sursa de finantare 2E - Activitati finantate integral din

venituri proprii;

 Anexa nr.5 – BUGET 2020 Sursa de finantare 2F - Integral venituri proprii;

 Anexa nr.6 – Program Dezvoltare 2020 - investitii;

 Anexa nr.7 – Program Dezvoltare 2020 - Proiecte cu finantare din Fonduri Externe

Nerambursabile.

DIRECTOR ECONOMIC, Pt. SEF SERVICIU BUGET,

STELIANA STANCIU

Cod FP 53 – 01, Ver.1

Atasament: Referat_de_aprobare_proiect_hotarare_buget_local_2020.pdf

ROMÂNIA JUDETUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMISOARA PRIMAR NR. SC2020 – 5255 / 28.02.2020

REFERAT DE APROBARE A PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

privind

APROBAREA BUGETULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMISOARA PE ANUL 2020

Avand in vedere: - Solicitarile directiilor din cadrul aparatului de specialitate al Municipiului Timisoara,

precum si a unitatilor subordonate, de necesitate in vederea cuprinderii sumelor in bugetul de venituri si cheltuieli, pentru asigurarea cheltuielilor aferente sectiunii de functionare precum si a sectiunii de dezvoltare, componente ale bugetului local;

- Adresa nr. 365/07.02.2020 a Directiei Generale Regionale a Finantelor Publice Timisoara, Activitatea de Trezorerie si Contabilitate Publica si anexa nr.415/12.02.2020 privind repartizarea sumelor defalcate din TVA pe anul 2020;

- Legea bugetului de stat pe anul 2020 nr.5/2020; în conformitate cu Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale art. 1, art. 4 alin.1, art.5, art.19, alin.1, art. 20 alin.; precum şi OUG 47/01.09.2012 privind modificarea şi completarea unor acte normative şi reglementarea unor măsuri fiscal - bugetare şi Ordonanța de urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ art.129 alin.1, alin.2 lit.b, alin.4 lit.a, art.139 alin.3 lit.a, art.155 alin.1 lit.c, alin.4 lit.b, art.196 alin.1 lit.a;

Tinand cont de cele enumerate mai sus, apreciez ca fiind oportuna promovarea proiectului de hotarare privind aprobarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2020 si supun dezbaterii Consiliului Local documentatia aferenta.

PRIMAR DIRECTOR ECONOMIC, NICOLAE ROBU STELIANA STANCIU

Cod FO53-03,Ver.3

Atasament: Anexa_2.pdf

MUNICIPIUL TIMISOARA Anexa nr.2

BUGET 2020 Sursa de finantare 2C - Credite interne

Pagina 1/2

Indicator bugetar Denumirea indicatorului bugetar Total (T1+T2+T3+T4)

SECTIUNEA TOTAL 00.01 TOTAL VENITURI 193.613.000,00 00.02 I. VENITURI CURENTE 193.613.000,00 00.03 C. VENITURI NEFISCALE 193.613.000,00 36.00.01 C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII 193.613.000,00 41.02C 193.613.000,00 41.02C.02 Sume aferente creditelor interne 126.413.000,00 41.02C.02.04 Some aferente refinantarii creditelor interne 126.413.000,00 41.02C.03 Sume aferente creditelor externe 67.200.000,00 41.02C.03.02 Sume aferente refinantarii creditelor externe 67.200.000,00

TOTAL CHELTUIELI 193.613.000,00 79 OPERATIUNI FINANCIARE 193.613.000,00 81 TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE 193.613.000,00

69.02C Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA,LOCUINTE, MEDIU SI APE 193.613.000,00

70.02C Locuinte, servicii si dezvoltare publica 193.613.000,00 79 OPERATIUNI FINANCIARE 193.613.000,00 81 TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE 193.613.000,00

70.02C.50 Alte servicii in domeniul locuintei, serviciilor sidezvoltarii comunale 193.613.000,00

96.02C Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT 0,00 97.02C REZERVE 0,00 98.02C EXCEDENT 0,00 99.02C DEFICIT 0,00

SECTIUNEA FUNCTIONARE

TOTAL CHELTUIELI 193.613.000,00 79 OPERATIUNI FINANCIARE 193.613.000,00 81 TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE 193.613.000,00

69.02C Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA,LOCUINTE, MEDIU SI APE 193.613.000,00

70.02C Locuinte, servicii si dezvoltare publica 193.613.000,00 79 OPERATIUNI FINANCIARE 193.613.000,00

Pagina 2/2

Indicator bugetar Denumirea indicatorului bugetar Total (T1+T2+T3+T4)

81 TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE 193.613.000,00

70.02C.50 Alte servicii in domeniul locuintei, serviciilor sidezvoltarii comunale 193.613.000,00

SECTIUNEA DEZVOLTARE 00.01 TOTAL VENITURI 193.613.000,00 00.02 I. VENITURI CURENTE 193.613.000,00 00.03 C. VENITURI NEFISCALE 193.613.000,00 36.00.01 C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII 193.613.000,00 41.02C 193.613.000,00 41.02C.02 Sume aferente creditelor interne 126.413.000,00 41.02C.02.04 Some aferente refinantarii creditelor interne 126.413.000,00 41.02C.03 Sume aferente creditelor externe 67.200.000,00 41.02C.03.02 Sume aferente refinantarii creditelor externe 67.200.000,00

PRIMAR Nicolae Robu

. . . . . . . . . . . . .

DIRECTOR ECONOMIC Steliana Stanciu

. . . . . . . . . . . . .

Pt. SEF SERVICIU BUGET

. . . . . . . . . . . . .

Atasament: Anexa_3.pdf

MUNICIPIUL TIMISOARA Anexa nr.3

BUGET 2020 Sursa de finantare 2D - Fonduri externe nerambursabile

Pagina 1/2

Indicator bugetar Denumirea indicatorului bugetar Total

(T1+T2+ T3+T4)

SECTIUNEA TOTAL 00.01 TOTAL VENITURI 341.000,00 00.02 I. VENITURI CURENTE 51.000,00 00.03 C. VENITURI NEFISCALE 51.000,00 36.00.01 C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII 51.000,00 42.02D Subventii de la bugetul de stat 51.000,00

42.02D.61 Cofinantare publica acordata in cadrul mecanismuluinorvegian 51.000,00

44.00.01 IV. SUBVENTII 290.000,00

48.02D Sume primite de la UE/alti donatori în contul platilor efectuatesi prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020 290.000,00

48.02D.31 Mecanismele financiare Spatiul Economic European siNorvegian 2014 - 2021 290.000,00

48.02D.31.03 Prefinantare 290.000,00

TOTAL CHELTUIELI 341.000,00 01 CHELTUIELI CURENTE 341.000,00

58 TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externenerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 341.000,00

64.02D Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE 341.000,00

66.02D Sanatate 341.000,00 01 CHELTUIELI CURENTE 341.000,00

58 TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externenerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 341.000,00

66.02D.06 Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi 341.000,00 66.02D.06.01 Spitale generale 341.000,00

96.02D Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT 0,00 97.02D REZERVE 0,00 98.02D EXCEDENT 0,00 99.02D DEFICIT 0,00

SECTIUNEA FUNCTIONARE

SECTIUNEA DEZVOLTARE 00.01 TOTAL VENITURI 341.000,00

Pagina 2/2

Indicator bugetar Denumirea indicatorului bugetar Total

(T1+T2+ T3+T4)

00.02 I. VENITURI CURENTE 51.000,00 00.03 C. VENITURI NEFISCALE 51.000,00 36.00.01 C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII 51.000,00 42.02D Subventii de la bugetul de stat 51.000,00

42.02D.61 Cofinantare publica acordata in cadrul mecanismuluinorvegian 51.000,00

44.00.01 IV. SUBVENTII 290.000,00

48.02D Sume primite de la UE/alti donatori în contul platilor efectuatesi prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020 290.000,00

48.02D.31 Mecanismele financiare Spatiul Economic European siNorvegian 2014 - 2021 290.000,00

48.02D.31.03 Prefinantare 290.000,00

TOTAL CHELTUIELI 341.000,00 01 CHELTUIELI CURENTE 341.000,00

58 TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externenerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 341.000,00

64.02D Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE 341.000,00

66.02D Sanatate 341.000,00 01 CHELTUIELI CURENTE 341.000,00

58 TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externenerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 341.000,00

66.02D.06 Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi 341.000,00 66.02D.06.01 Spitale generale 341.000,00

96.02D Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT 0,00 97.02D REZERVE 0,00 98.02D EXCEDENT 0,00 99.02D DEFICIT 0,00

PRIMAR Nicolae Robu

. . . . . . . . . . . . .

DIRECTOR ECONOMIC Steliana Stanciu

. . . . . . . . . . . . .

Pt. SEF SERVICIU BUGET

. . . . . . . . . . . . .

Atasament: Anexa_4.pdf

MUNICIPIUL TIMISOARA Anexa nr.4

BUGET 2020 Sursa de finantare 2E - Activitati finantate integral din venituri proprii

Pagina 1/5

Indicator bugetar Denumirea indicatorului bugetar Total (T1+T2+T3+T4)

SECTIUNEA TOTAL 00.01 TOTAL VENITURI 46.871.108,00 00.02 I. VENITURI CURENTE 46.419.822,00 16.00.03 C. VENITURI NEFISCALE 46.419.822,00 16.00.04 C1. VENITURI DIN PROPRIETATE 1.899.485,00 30.02E Venituri din proprietate 1.899.485,00 30.02E.05 Venituri din concesiuni si inchirieri 1.535.445,00

30.02E.05.30 Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiilepublice 1.535.445,00

30.02E.50 Alte venituri din proprietate 364.040,00 31.00.01 C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII 44.520.337,00 33.02E Venituri din prestari de servicii si alte activitati 42.793.292,00 33.02E.05 Taxe si alte venituri in invatamant 8.714.770,00 33.02E.08 Venituri din prestari de servicii 160.400,00

33.02E.14 Contributia elevilor si studentilor pentru internate, caminesi cantine 21.489.000,00

33.02E.15 Coontributia pentru tabere si turism 1.250.000,00

33.02E.16 Venituri din valorificarea produselor obtinute dinactivitatea proprie sau anexa 5.500,00

33.02E.17 Venituri din organizarea de cursuri de calificare si conversieprofesionala, specializare si perfectionare 357.500,00

33.02E.19 Venituri din serbari si spectacole scolare, manifestariculturale, artistice si sportive 988.500,00

33.02E.50 Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati 9.827.622,00 35.02E Amenzi, penalitati si confiscari 14.000,00 35.02E.50 Alte amenzi, penalitati si confiscari 14.000,00 36.02E Diverse venituri 1.033.900,00 36.02E.50 Alte venituri 1.033.900,00 37.02E Transferuri voluntare, altele decat subventiile 679.145,00 37.02E.01 Donatii si sponsorizari 605.200,00

37.02E.03 Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului de venituri proprii si subventii

-206.500,00

37.02E.04 Varsaminte din sectiunea de functionare 206.500,00 37.02E.50 Alte transferuri voluntare 73.945,00 39.00.01 II. VENITURI DIN CAPITAL 451.286,00 41.02E 451.286,00

41.02E.06 Sume din excedentul anului precedent pentru acoperireagolurilor temporare de casa 451.286,00

Pagina 2/5

Indicator bugetar Denumirea indicatorului bugetar Total (T1+T2+T3+T4)

TOTAL CHELTUIELI 46.871.108,00 01 CHELTUIELI CURENTE 46.664.608,00 10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 11.637.100,00 20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 34.587.508,00 57 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 371.000,00 59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 69.000,00 70 CHELTUIELI DE CAPITAL 206.500,00 71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 206.500,00

64.02E Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE 46.871.108,00 65.02E Invatamant 42.053.400,00 01 CHELTUIELI CURENTE 42.027.400,00 10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 11.347.100,00 20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 30.240.300,00 57 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 371.000,00 59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 69.000,00 70 CHELTUIELI DE CAPITAL 26.000,00 71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 26.000,00 65.02E.03 Invatamant prescolar si primar 20.486.700,00 65.02E.03.01 Invatamant prescolar 13.919.000,00 65.02E.03.02 Invatamant primar 6.567.700,00 65.02E.04 Invatamant secundar 16.913.800,00 65.02E.04.01 Invatamant secundar inferior 4.259.600,00 65.02E.04.02 Invatamant secundar superior 12.552.200,00 65.02E.04.03 Invatamant profesional 102.000,00 65.02E.05 Invatamant postliceal 2.447.700,00 65.02E.11 Servicii auxiliare pentru educatie 2.205.200,00 65.02E.11.03 Internate si cantine pentru elevi 2.205.200,00

67.02E Cultura, recreere si religie 4.817.708,00 01 CHELTUIELI CURENTE 4.637.208,00 10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 290.000,00 20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 4.347.208,00 70 CHELTUIELI DE CAPITAL 180.500,00 71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 180.500,00 67.02E.03 Servicii culturale 2.665.700,00 67.02E.03.04 Institutii publice de spectacole si concerte 1.715.700,00 67.02E.03.06 Case de cultura 950.000,00 67.02E.05 Servicii recreative si sportive 2.152.008,00 67.02E.05.01 Sport 2.152.008,00

96.02E Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT 0,00 97.02E REZERVE 0,00 98.02E EXCEDENT 0,00 99.02E DEFICIT 0,00

Pagina 3/5

Indicator bugetar Denumirea indicatorului bugetar Total (T1+T2+T3+T4)

SECTIUNEA FUNCTIONARE 00.01 TOTAL VENITURI 46.664.608,00 00.02 I. VENITURI CURENTE 46.213.322,00 16.00.03 C. VENITURI NEFISCALE 46.213.322,00 16.00.04 C1. VENITURI DIN PROPRIETATE 1.899.485,00 30.02E Venituri din proprietate 1.899.485,00 30.02E.05 Venituri din concesiuni si inchirieri 1.535.445,00

30.02E.05.30 Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiilepublice 1.535.445,00

30.02E.50 Alte venituri din proprietate 364.040,00 31.00.01 C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII 44.313.837,00 33.02E Venituri din prestari de servicii si alte activitati 42.793.292,00 33.02E.05 Taxe si alte venituri in invatamant 8.714.770,00 33.02E.08 Venituri din prestari de servicii 160.400,00

33.02E.14 Contributia elevilor si studentilor pentru internate, caminesi cantine 21.489.000,00

33.02E.15 Coontributia pentru tabere si turism 1.250.000,00

33.02E.16 Venituri din valorificarea produselor obtinute dinactivitatea proprie sau anexa 5.500,00

33.02E.17 Venituri din organizarea de cursuri de calificare si conversieprofesionala, specializare si perfectionare 357.500,00

33.02E.19 Venituri din serbari si spectacole scolare, manifestariculturale, artistice si sportive 988.500,00

33.02E.50 Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati 9.827.622,00 35.02E Amenzi, penalitati si confiscari 14.000,00 35.02E.50 Alte amenzi, penalitati si confiscari 14.000,00 36.02E Diverse venituri 1.033.900,00 36.02E.50 Alte venituri 1.033.900,00 37.02E Transferuri voluntare, altele decat subventiile 472.645,00 37.02E.01 Donatii si sponsorizari 605.200,00

37.02E.03 Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului de venituri proprii si subventii

-206.500,00

37.02E.50 Alte transferuri voluntare 73.945,00 39.00.01 II. VENITURI DIN CAPITAL 451.286,00 41.02E 451.286,00

41.02E.06 Sume din excedentul anului precedent pentru acoperireagolurilor temporare de casa 451.286,00

TOTAL CHELTUIELI 46.664.608,00 01 CHELTUIELI CURENTE 46.664.608,00 10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 11.637.100,00 20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 34.587.508,00 57 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 371.000,00 59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 69.000,00

64.02E Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE 46.664.608,00 65.02E Invatamant 42.027.400,00

Pagina 4/5

Indicator bugetar Denumirea indicatorului bugetar Total (T1+T2+T3+T4)

01 CHELTUIELI CURENTE 42.027.400,00 10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 11.347.100,00 20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 30.240.300,00 57 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 371.000,00 59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 69.000,00 65.02E.03 Invatamant prescolar si primar 20.486.700,00 65.02E.03.01 Invatamant prescolar 13.919.000,00 65.02E.03.02 Invatamant primar 6.567.700,00 65.02E.04 Invatamant secundar 16.887.800,00 65.02E.04.01 Invatamant secundar inferior 4.259.600,00 65.02E.04.02 Invatamant secundar superior 12.526.200,00 65.02E.04.03 Invatamant profesional 102.000,00 65.02E.05 Invatamant postliceal 2.447.700,00 65.02E.11 Servicii auxiliare pentru educatie 2.205.200,00 65.02E.11.03 Internate si cantine pentru elevi 2.205.200,00

67.02E Cultura, recreere si religie 4.637.208,00 01 CHELTUIELI CURENTE 4.637.208,00 10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 290.000,00 20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 4.347.208,00 67.02E.03 Servicii culturale 2.485.200,00 67.02E.03.04 Institutii publice de spectacole si concerte 1.535.200,00 67.02E.03.06 Case de cultura 950.000,00 67.02E.05 Servicii recreative si sportive 2.152.008,00 67.02E.05.01 Sport 2.152.008,00

96.02E Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT 0,00 97.02E REZERVE 0,00 98.02E EXCEDENT 0,00 99.02E DEFICIT 0,00

SECTIUNEA DEZVOLTARE 00.01 TOTAL VENITURI 206.500,00 00.02 I. VENITURI CURENTE 206.500,00 16.00.03 C. VENITURI NEFISCALE 206.500,00 31.00.01 C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII 206.500,00 37.02E Transferuri voluntare, altele decat subventiile 206.500,00 37.02E.04 Varsaminte din sectiunea de functionare 206.500,00

TOTAL CHELTUIELI 206.500,00 70 CHELTUIELI DE CAPITAL 206.500,00 71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 206.500,00

64.02E Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE 206.500,00 65.02E Invatamant 26.000,00 70 CHELTUIELI DE CAPITAL 26.000,00

Pagina 5/5

Indicator bugetar Denumirea indicatorului bugetar Total (T1+T2+T3+T4)

71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 26.000,00 65.02E.04 Invatamant secundar 26.000,00 65.02E.04.02 Invatamant secundar superior 26.000,00

67.02E Cultura, recreere si religie 180.500,00 70 CHELTUIELI DE CAPITAL 180.500,00 71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 180.500,00 67.02E.03 Servicii culturale 180.500,00 67.02E.03.04 Institutii publice de spectacole si concerte 180.500,00

96.02E Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT 0,00 97.02E REZERVE 0,00 98.02E EXCEDENT 0,00 99.02E DEFICIT 0,00

PRIMAR Nicolae Robu

. . . . . . . . . . . . .

DIRECTOR ECONOMIC Steliana Stanciu

. . . . . . . . . . . . .

Pt. SEF SERVICIU BUGET

. . . . . . . . . . . . .

Atasament: Anexa_5.pdf

MUNICIPIUL TIMISOARA Anexa nr.5

BUGET 2020 Sursa de finantare 2F - Integral venituri proprii

Pagina 1/5

Indicator bugetar Denumirea indicatorului bugetar Total (T1+T2+T3+T4)

SECTIUNEA TOTAL 00.01 TOTAL VENITURI 658.856.064,00 00.02 I. VENITURI CURENTE 443.041.484,00 16.00.03 C. VENITURI NEFISCALE 443.041.484,00 16.00.04 C1. VENITURI DIN PROPRIETATE 213.000,00 30.02F Venituri din proprietate 213.000,00 30.02F.05 Venituri din concesiuni si inchirieri 154.000,00

30.02F.05.30 Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiilepublice 154.000,00

30.02F.50 Alte venituri din proprietate 59.000,00 31.00.01 C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII 442.828.484,00 33.02F Venituri din prestari de servicii si alte activitati 440.668.484,00 33.02F.08 Venituri din prestari de servicii 2.610.960,00 33.02F.20 Venituri din cercetare 80.000,00

33.02F.21 Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurarisociale de sanatate 298.557.524,00

33.02F.30 Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatatepublica din sume alocate de la bugetul de stat 139.420.000,00

36.02F Diverse venituri 600.000,00 36.02F.50 Alte venituri 600.000,00 37.02F Transferuri voluntare, altele decat subventiile 1.560.000,00

37.02F.03 Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului de venituri proprii si subventii

-2.263.750,00

37.02F.04 Varsaminte din sectiunea de functionare 2.263.750,00 37.02F.50 Alte transferuri voluntare 1.560.000,00

42.00.02 SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEIPUBLICE 202.219.580,00

42.02F Subventii de la bugetul de stat 2.172.250,00

42.02F.70 Subventii de la bugetul de stat catre institutii publice finantate partial sau integral din venituri proprii necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din FEN postaderare, aferente perioadei de programare 2014-2020

2.172.250,00

43.02F Subventii de la alte administratii 200.047.330,00

43.02F.10 Subventii de la bugetele locale pentru finantareacheltuielilor curente in domeniul santatii 3.400.000,00

43.02F.14 Subventii de la bugetul local pentru finantarea cheltuielilorde capital din domeniul santatii 13.087.330,00

43.02F.33 Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurarisociale de sanatate pentru acoperirea cresterilor salariale 183.560.000,00

46.02F Alte sume primite de la UE 733.000,00

Pagina 2/5

Indicator bugetar Denumirea indicatorului bugetar Total (T1+T2+T3+T4)

46.02F.04 Alte sume primite si fonduri de la Uniunea Europeana pentru programele operationale finantate din cadrul financiar 2014-2020

733.000,00

48.02F Sume primite de la UE/alti donatori în contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020

12.862.000,00

48.02F.01 Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) 8.380.290,00 48.02F.01.01 Sume primite in contul platilor efectuate în anul curent 8.180.290,00 48.02F.01.02 Sume primite în contul platilor efectuate în anii anteriori 200.000,00 48.02F.02 Fondul Social European (FSE) 960.160,00 48.02F.02.01 Sume primite în contul platilor efectuate în anul curent 407.610,00 48.02F.02.02 Sume primite în contul platilor efectuate în anii anteriori 552.550,00 48.02F.11 Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (IPA II) 3.521.550,00 48.02F.11.01 Sume primite în contul platilor efectuate în anul curent 3.472.370,00 48.02F.11.02 Sume primite în contul platilor efectuate în anii anteriori 49.180,00

TOTAL CHELTUIELI 658.856.064,00 01 CHELTUIELI CURENTE 643.504.984,00 10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 430.339.000,00 20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 197.398.734,00

58 TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externenerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 15.767.250,00

70 CHELTUIELI DE CAPITAL 15.351.080,00 71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 15.351.080,00

64.02F Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE 658.856.064,00 66.02F Sanatate 658.856.064,00 01 CHELTUIELI CURENTE 643.504.984,00 10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 430.339.000,00 20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 197.398.734,00

58 TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externenerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 15.767.250,00

70 CHELTUIELI DE CAPITAL 15.351.080,00 71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 15.351.080,00 66.02F.06 Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi 658.856.064,00 66.02F.06.01 Spitale generale 658.856.064,00

96.02F Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT 0,00 97.02F REZERVE 0,00 98.02F EXCEDENT 0,00 99.02F DEFICIT 0,00

SECTIUNEA FUNCTIONARE 00.01 TOTAL VENITURI 627.737.734,00 00.02 I. VENITURI CURENTE 440.777.734,00 16.00.03 C. VENITURI NEFISCALE 440.777.734,00 16.00.04 C1. VENITURI DIN PROPRIETATE 213.000,00 30.02F Venituri din proprietate 213.000,00

Pagina 3/5

Indicator bugetar Denumirea indicatorului bugetar Total (T1+T2+T3+T4)

30.02F.05 Venituri din concesiuni si inchirieri 154.000,00

30.02F.05.30 Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiilepublice 154.000,00

30.02F.50 Alte venituri din proprietate 59.000,00 31.00.01 C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII 440.564.734,00 33.02F Venituri din prestari de servicii si alte activitati 440.668.484,00 33.02F.08 Venituri din prestari de servicii 2.610.960,00 33.02F.20 Venituri din cercetare 80.000,00

33.02F.21 Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurarisociale de sanatate 298.557.524,00

33.02F.30 Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatatepublica din sume alocate de la bugetul de stat 139.420.000,00

36.02F Diverse venituri 600.000,00 36.02F.50 Alte venituri 600.000,00 37.02F Transferuri voluntare, altele decat subventiile -703.750,00

37.02F.03 Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului de venituri proprii si subventii

-2.263.750,00

37.02F.50 Alte transferuri voluntare 1.560.000,00

42.00.02 SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEIPUBLICE 186.960.000,00

43.02F Subventii de la alte administratii 186.960.000,00

43.02F.10 Subventii de la bugetele locale pentru finantareacheltuielilor curente in domeniul santatii 3.400.000,00

43.02F.33 Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurarisociale de sanatate pentru acoperirea cresterilor salariale 183.560.000,00

TOTAL CHELTUIELI 627.737.734,00 01 CHELTUIELI CURENTE 627.737.734,00 10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 430.339.000,00 20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 197.398.734,00

64.02F Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE 627.737.734,00 66.02F Sanatate 627.737.734,00 01 CHELTUIELI CURENTE 627.737.734,00 10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 430.339.000,00 20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 197.398.734,00 66.02F.06 Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi 627.737.734,00 66.02F.06.01 Spitale generale 627.737.734,00

96.02F Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT 0,00 97.02F REZERVE 0,00 98.02F EXCEDENT 0,00 99.02F DEFICIT 0,00

SECTIUNEA DEZVOLTARE 00.01 TOTAL VENITURI 31.118.330,00 00.02 I. VENITURI CURENTE 2.263.750,00 16.00.03 C. VENITURI NEFISCALE 2.263.750,00

Pagina 4/5

Indicator bugetar Denumirea indicatorului bugetar Total (T1+T2+T3+T4)

31.00.01 C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII 2.263.750,00 37.02F Transferuri voluntare, altele decat subventiile 2.263.750,00 37.02F.04 Varsaminte din sectiunea de functionare 2.263.750,00

42.00.02 SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEIPUBLICE 15.259.580,00

42.02F Subventii de la bugetul de stat 2.172.250,00

42.02F.70 Subventii de la bugetul de stat catre institutii publice finantate partial sau integral din venituri proprii necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din FEN postaderare, aferente perioadei de programare 2014-2020

2.172.250,00

43.02F Subventii de la alte administratii 13.087.330,00

43.02F.14 Subventii de la bugetul local pentru finantarea cheltuielilorde capital din domeniul santatii 13.087.330,00

46.02F Alte sume primite de la UE 733.000,00

46.02F.04 Alte sume primite si fonduri de la Uniunea Europeana pentru programele operationale finantate din cadrul financiar 2014-2020

733.000,00

48.02F Sume primite de la UE/alti donatori în contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020

12.862.000,00

48.02F.01 Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) 8.380.290,00 48.02F.01.01 Sume primite in contul platilor efectuate în anul curent 8.180.290,00 48.02F.01.02 Sume primite în contul platilor efectuate în anii anteriori 200.000,00 48.02F.02 Fondul Social European (FSE) 960.160,00 48.02F.02.01 Sume primite în contul platilor efectuate în anul curent 407.610,00 48.02F.02.02 Sume primite în contul platilor efectuate în anii anteriori 552.550,00 48.02F.11 Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (IPA II) 3.521.550,00 48.02F.11.01 Sume primite în contul platilor efectuate în anul curent 3.472.370,00 48.02F.11.02 Sume primite în contul platilor efectuate în anii anteriori 49.180,00

TOTAL CHELTUIELI 31.118.330,00 01 CHELTUIELI CURENTE 15.767.250,00

58 TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externenerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 15.767.250,00

70 CHELTUIELI DE CAPITAL 15.351.080,00 71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 15.351.080,00

64.02F Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE 31.118.330,00 66.02F Sanatate 31.118.330,00 01 CHELTUIELI CURENTE 15.767.250,00

58 TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externenerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 15.767.250,00

70 CHELTUIELI DE CAPITAL 15.351.080,00 71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 15.351.080,00 66.02F.06 Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi 31.118.330,00 66.02F.06.01 Spitale generale 31.118.330,00

96.02F Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT 0,00 97.02F REZERVE 0,00 98.02F EXCEDENT 0,00

Pagina 5/5

Indicator bugetar Denumirea indicatorului bugetar Total (T1+T2+T3+T4)

99.02F DEFICIT 0,00

PRIMAR Nicolae Robu

. . . . . . . . . . . . .

DIRECTOR ECONOMIC Steliana Stanciu

. . . . . . . . . . . . .

Pt. SEF SERVICIU BUGET

. . . . . . . . . . . . .

Atasament: Anexa_7.pdf

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ Anexa nr.7

MUNICIPIUL TIMIŞOARA SC 2020-

mii lei

0 1=2+3+4+5 2 3 4 5 6 7

TOTAL GENERAL I 318.777,78 30.375,00 44.797,74 35.707,47 207.581,77 315,80 555.079,88

TOTAL GENERAL II 318.777,78 30.375,00 44.797,74 35.707,47 207.581,77 315,80 555.079,88

LUCRĂRI ÎN CONTINUARE - A 314.868,19 29.284,55 44.157,94 35.418,35 205.691,55 315,80 515.925,61 LUCRĂRI NOI - B 3.909,59 1.090,45 639,80 289,12 1.890,22 0,00 39.154,27

TOTAL GENERAL CHELTUIELI 318.777,78 30.375,00 44.797,74 35.707,47 207.581,77 315,80 555.079,88

din care pe capitole

Capitolul 51.02 Autorităţi Executive şi Acţiuni Externe

236,21 3,29 0,00 21,39 211,53 0,00 0,00

51.02.01.03 Autorităţi executive 236,21 3,29 0,00 21,39 211,53 0,00 0,00

A.Lucrări în continuare 236,21 3,29 0,00 21,39 211,53 0,00 0,00

„Optimizarea standardelor de calitate în sistemul public al Municipiului

Timișoara” cod SIPOCA 482 Cod SMIS2014+ 119160, HCL 455/2018

164,51 3,29 0,00 21,39 139,83 0,00 0,00

WiFi4EU, Agreement No Inea/Cef/WiFi4EU/1-2018/007134-

009609 71,70 0,00 0,00 0,00 71,70 0,00 0,00

Capitolul 65.02 Învăţământ 7.488,13 1.057,81 568,53 697,34 5.164,45 0,00 32.738,43

65.02.03 Învăţământ preşcolar şi primar

2.277,99 45,56 0,00 296,14 1.936,29 0,00 1.518,66

65.02.03.01. Învăţământ preşcolar 2.277,99 45,56 0,00 296,14 1.936,29 0,00 1.518,66

A. Lucrări în continuare 2.277,99 45,56 0,00 296,14 1.936,29 0,00 1.518,66

,,Grădiniţa PP33 – Extindere grădiniţă existentă în regim de înălţime P+1E+M,

reparaţii şi reabilitare termică corp existent'' Cod SMIS 2014+: 121232

HCL 223/23.04.2019

2.277,99 45,56 0,00 296,14 1.936,29 0,00 1.518,66

65.02.04.02 Învăţământ secundar superior

5.210,14 1.012,25 568,53 401,20 3.228,16 0,00 31.219,77

A. Lucrări în continuare 3.510,43 63,56 0,00 376,97 3.069,90 0,00 0,00

Banat Schoolingua eMS RORS-224, proiect aprobat spre finantare in cadrul

Programul de Cooperare Transfrontaliera Interreg-IPA CBC Romania-Republica Serbia - Liceul Teoretic " Dositei Obradovici"-

partener 1 HCL 214/2019

414,97 8,30 0,00 53,95 352,72 0,00 0,00

Credite de angajament

DENUMIREA OBIECTIVULUI TOTAL

2020 Cheltuieli eligibile

Program Dezvoltare 2020

APROBAT, PRIMAR

Nicolae ROBU

Cheltuieli neeligibile

Surse proprii ale

institutiilor subordonate

Buget de Stat

Proiecte cu finantare din Fonduri Externe Nerambursabile

Fonduri externe

nerambursa bile

Buget Local

Page 1

0 1=2+3+4+5 2 3 4 5 6 7

Credite de angajament

DENUMIREA OBIECTIVULUI TOTAL

2020 Cheltuieli eligibile

Cheltuieli neeligibile

Surse proprii ale

institutiilor subordonate

Buget de Stat

Fonduri externe

nerambursa bile

Buget Local

Proiect transfrontalier Interreg V-A RO - HU "Cross-border joint training centers"

(eMS ROHU-374) - Liceul Teoretic "Bartok Bela" - leader HCL 331/2019

2.547,88 44,31 0,00 251,84 2.251,73 0,00 0,00

TIPS - Tine pasul cu Scoala!, id 104987, HCL 399/2019 - Liceul Teoretic "Vlad

Tepes" Timisoara - partener 2 547,58 10,95 0,00 71,18 465,45 0,00 0,00

B. Lucrări noi 1.699,71 948,69 568,53 24,23 158,26 0,00 31.219,77

Reabilitare constructii, instalatii clãdire B2 la Colegiul Tehnic Emanuil

Ungureanu, cod SMIS 129105, HCL 95/12.03.2019, HCL 483/2019

1.699,71 948,69 568,53 24,23 158,26 0,00 31.219,77

Capitolul 66.02 Sănătate 26.385,24 189,94 779,53 4.766,74 20.333,23 315,80 30.809,08

66.02.06 Spitale 26.385,24 189,94 779,53 4.766,74 20.333,23 315,80 30.809,08

A. Lucrări în continuare 26.385,24 189,94 779,53 4.766,74 20.333,23 315,80 30.809,08

Dezvoltarea competentelor profesionistilor din domeniul sanatatii in

managementul pre si post natal al afectiunilor cu impact asupra mortalitatii

infantile Cod proiect 107404 POCU/91/4/8/107404 - SCMUT

1.137,10 0,00 0,00 154,19 960,16 22,75 0,00

Cross-border cooperation in the prevention and complex treatment of cardiovascular and periferal vascular

diseases in Bekes-Timis counties" Acronim: Team - Cardio - Prevent Cod

eMS ROHU 396 SCMUT

6.216,32 0,00 0,00 808,12 5.283,87 124,33 0,00

New approaches in the prevention and treatment of common cancers".

Acronim: 4C: Cure for Cervical and Colorectal Cancer Cod eMS ROHU 397

SCMUT

3.642,84 0,00 0,00 473,56 3.096,42 72,86 0,00

Common approaches to enhanced early diagnosis and treatmen of thyroid cancer in the populations of partner areas cod e-

MS RORS350 SCMUT

4.142,99 0,00 0,00 538,58 3.521,55 82,86 0,00

Imbunatatirea accesului populatiei din judetul Timis la servicii medicale de

urgenta SMIS 125490 (FEDR) SP. L.Turcanu

628,00 0,00 0,00 82,00 533,00 13,00 0,00

Page 2

0 1=2+3+4+5 2 3 4 5 6 7

Credite de angajament

DENUMIREA OBIECTIVULUI TOTAL

2020 Cheltuieli eligibile

Cheltuieli neeligibile

Surse proprii ale

institutiilor subordonate

Buget de Stat

Fonduri externe

nerambursa bile

Buget Local

Cresterea performantei in diagnosticul si tratamentul cancerelor la copii prin

imbunatatirea echipamentului tehnic, achizitia de aparatura moderna,

instruirea personalului medical si dezvoltarea de recomandari - Mecanism

financiar norvegian SP. L.Turcanu

341,00 0,00 0,00 51,00 290,00 0,00 0,00

Reabilitarea, extinderea și dotarea infrastructurii ambulatoriului O.R.L. din

cadrul Spitalului Clinic Municipal de Urgente SMIS 126783 HCL

277/2019

1.345,04 26,89 0,54 376,46 941,15 0,00 9.217,50

Dotarea cu echipamente a Unitatii de Primiri Urgente a Spitalului Clinic de

Urgenta pentru Copii Louis Turcanu cod SMIS 121198, HCL 477/2018

6.817,67 136,15 9,99 1.906,15 4.765,38 0,00 0,00

Extindere, reabilitare, modernizare si echiparea ambulatoriului de specialitate

al Clinicii de Recuperare, Medicina Fizica si Balneologie Timisoara din

cadrul Spitalului Clinic Municipal de Urgenta Timisoara, prin demolare partiala si extindere orizontala si

verticala“, cod SMIS: 126376, HCL 276/2019

2.114,28 26,90 769,00 376,68 941,70 0,00 21.591,58

Capitolul 67.02 Cultură, recreere şi religie

634,36 111,67 0,00 69,34 453,35 0,00 533,44

67.02.03.04 Instituţii publice de spectacole şi concerte

634,36 111,67 0,00 69,34 453,35 0,00 533,44

A. Lucrări în continuare 533,36 10,67 0,00 69,34 453,35 0,00 533,44

„REDISCOVER - Rediscover, expose and exploit the concealed Jewish

heritage of the Danube Region” cod proiect DTP2-084-2.2 - Programul

Transnațional Dunărea 2014-2020 al Comisiei Europene (FEDR) HCL

341/2018

318,08 6,36 0,00 41,35 270,37 0,00 200,33

PGI06047 ECoC-SME: actions for including SME growth and innovation via the ECoC event and legacy/Actiuni

de stimulare a cresterii si ionovarii IMM- urilor prin evenimentul CEC si

mostenirea acestuia HCL369 /15.07.2019

215,28 4,31 0,00 27,99 182,98 0,00 333,11

B. Lucrări noi 101,00 101,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Page 3

0 1=2+3+4+5 2 3 4 5 6 7

Credite de angajament

DENUMIREA OBIECTIVULUI TOTAL

2020 Cheltuieli eligibile

Cheltuieli neeligibile

Surse proprii ale

institutiilor subordonate

Buget de Stat

Fonduri externe

nerambursa bile

Buget Local

emPOWERing the informal 2018-3-RO01-KA205-061362

HCL nr. 134/27.03.2019 29,00 29,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

„European Towns Fostering Intercultural Dialogue and Combating Discrimination

of Migrants and Minorities” / „Orașe europene care promovează dialogul

intercultural și lupta împotriva discriminării migranților și

minorităților”612749-CITIZ-1-2019-1- LV-CITIZ-NT HCL nr. 589/26.11.2019

72,00 72,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Capitolul 68.02 Asigurări şi Asistenţa Socială

10.031,87 140,67 3.002,23 913,78 5.975,19 0,00 27.180,25

68.02.04 Asistenta acordata persoanelor in vârstă

1.056,50 21,21 0,00 137,27 898,02 0,00 1.305,03

A. Lucrări în continuare 1.056,50 21,21 0,00 137,27 898,02 0,00 1.305,03

GERAS Generam eficient, rapid, activ, sustenabil servicii integrate pentru

vârstnici Cod SMIS 126135 FSE POCU 2014-2020 HCL 216/23.04.2019

(DASMTM)

1.056,50 21,21 0,00 137,27 898,02 0,00 1.305,03

68.02.06 Asistenta sociala pentru familie si copii

881,69 17,63 0,00 114,62 749,44 0,00 646,86

A. Lucrări în continuare 881,69 17,63 0,00 114,62 749,44 0,00 646,86

"SEVA -Stop! Eliminam violenta si agresivitatea" cod SMIS 2014:127586 - FSE- POCU 2014-2020, HCL 116/2019

(DASMTM)

881,69 17,63 0,00 114,62 749,44 0,00 646,86

68.02. 11 Creşe 5.955,51 60,49 2.930,96 393,19 2.570,87 0,00 17.293,86

A. Lucrări în continuare 5.955,51 60,49 2.930,96 393,19 2.570,87 0,00 17.293,86

,,Construcţia şi echiparea infrastructurii pentru educaţie timpurie anteprescolară

în Municipiul Timisoara-Calea Bogdăneştilor’’ Cod SMIS

2014+:129119, HCL325/14.06.2019

1.932,37 13,00 1.282,00 84,55 552,82 0,00 5.736,95

"Constructie cladire cu destinatie cresa Str. Cocea", Timisoara, Str. Nicolae D.

Cocea nr. 23A, Cod SMIS 125504, HCL 233/2019, HCL 275/2019

1.987,46 26,73 651,13 173,72 1.135,88 0,00 5.750,15

Constructie cladire cu destinatia cresa zona nord in Municipiul Timisoara,

str.I.I.de la Brad, nr. 1/E- cod SMIS 127750 HCL 234/23.04.2019;

HCL 236/23.04.2019

2.035,68 20,76 997,83 134,92 882,17 0,00 5.806,76

68.02.15.01 Ajutor Social 2.108,88 40,76 71,27 264,89 1.731,96 0,00 7.934,50

B. Lucrări noi 2.108,88 40,76 71,27 264,89 1.731,96 0,00 7.934,50

Page 4

0 1=2+3+4+5 2 3 4 5 6 7

Credite de angajament

DENUMIREA OBIECTIVULUI TOTAL

2020 Cheltuieli eligibile

Cheltuieli neeligibile

Surse proprii ale

institutiilor subordonate

Buget de Stat

Fonduri externe

nerambursa bile

Buget Local

Regenerare fizică, economică și socială a zonei marginalizate str. Polonă din cartierul Freidorf – Construire centru multifuncțional de tip servicii sociale

fără cazare SMIS 121016 , HCL 500/2019

366,77 6,64 35,00 43,13 282,00 0,00 3.990,49

„Regenerare fizică, economică şi socială a zonei urbane marginalizate din

cartierul Ronaţ Timişoara-Construire centru multifuncţional” cod SMIS

121017, HCL 274/2019, HCL 451/2019

1.742,11 34,12 36,27 221,76 1.449,96 0,00 3.944,01

68.02.15.02 Cantine de ajutor social 29,29 0,58 0,00 3,81 24,90 0,00 0,00

A. Lucrări în continuare 29,29 0,58 0,00 3,81 24,90 0,00 0,00

ROOF- Programul de Cooperare URBACT III al Comisiei Europene HCL

378/2019 (DASMTM) 29,29 0,58 0,00 3,81 24,90 0,00 0,00

Capitolul 70.02 Locuinte , servicii si dezvoltare publica

68.097,43 25.169,49 5.172,73 5.582,13 32.173,08 0,00 14.500,22

70.02.03 Locuinţe 68.097,43 25.169,49 5.172,73 5.582,13 32.173,08 0,00 14.500,22

70.02.03.01 Dezvoltarea sistemului de locuinţe

68.097,43 25.169,49 5.172,73 5.582,13 32.173,08 0,00 14.500,22

A.Lucrări în continuare 68.097,43 25.169,49 5.172,73 5.582,13 32.173,08 0,00 14.500,22

Îmbunătăţirea eficienţei energetice în sectorul rezidenţial prin reabilitarea

termică a blocurilor de locuinţe situate pe străzile: Aleea F.C.Ripensia, Bd. Corneliu Coposu, str. Surorile Martir

Caceu, Str. Măgura, Str. Mareşal Averescu, Str. Învăţătorului, SMIS

116928, HCL 248/18.05.2018

5.723,13 2.238,12 127,83 503,58 2.853,60 0,00 0,00

Îmbunătăţirea eficienţei energetice în sectorul rezidenţial prin reabilitarea

termică a blocurilor de locuinţe: - zona Dâmbovița I Cod SMIS 2014+: 117520,

HCL 343/2018

2.872,06 1.136,91 29,80 255,80 1.449,55 0,00 0,00

Imbunatatirea eficientei energetice in sectorul rezidential prin reabilitarea termica a blocurilor de locuinte str.

Martir Ioan Stanciu nr. 2- Calea Martirilor 1989 nr. 31 , str. Stiintei nr 3- 5”, SMIS 119305, HCL 582/16.11.2018

1.885,16 734,71 48,38 165,31 936,76 0,00 0,00

Page 5

0 1=2+3+4+5 2 3 4 5 6 7

Credite de angajament

DENUMIREA OBIECTIVULUI TOTAL

2020 Cheltuieli eligibile

Cheltuieli neeligibile

Surse proprii ale

institutiilor subordonate

Buget de Stat

Fonduri externe

nerambursa bile

Buget Local

„Îmbunătăţirea eficienţei energetice în sectorul rezidenţial prin reabilitarea

termică a blocurilor de locuinţe situate pe străzile: Calea Circumvalaţiunii 67,

Al. F.C.Ripensia 16-22, Ghe. Lazăr 42" cod SMIS 121543, HCL 676/2018

1.078,46 400,00 78,46 9,00 591,00 0,00 9.709,27

Îmbunătăţirea eficienţei energetice în sectorul rezidenţial prin reabilitarea

termică a blocurilor de locuinţe Zona Soarelui -Odobescu -Complex " Cod SMIS 2014+:119790, HCL58/2018,

HCL 642/ 28.11.2018

3.473,18 1.327,23 155,10 298,63 1.692,22 0,00 0,00

„Îmbunătăţirea eficienţei energetice în sectorul rezidenţial prin reabilitarea

termică a blocurilor de locuinţe situate pe străzile: str. Măslinului nr.11 sc.A,B,

str. Cernăuţi nr.10:12:14, str. Topologului nr.5 sc.A,B, str.

Topologului nr.1, sc.A, str. Argeş nr.4, b- dul Cetăţii nr.30, str. Răsăritului nr.5” -

COD SMIS: 121134, HCL 638/2018

6.077,57 1.737,08 1.734,87 390,84 2.214,78 0,00 0,00

„Îmbunătăţirea eficienţei energetice a sectorului rezidenţial prin reabilitare termică a blocurilor de locuinţe: str.

Intrarea Doinei 19-21-23-25-31”, Cod SMIS 2014+: 121436,HCL 674/

12.12.2018

6.248,27 2.418,11 203,00 544,07 3.083,09 0,00 0,00

Imbunatatirea eficientei energetice in sectorul rezidential prin reabilitarea termica a blocului de locuinte, str. Nicolae Titulescu nr. 10A, SMIS

119739, HCL 566/2018

1.667,09 622,50 110,83 140,06 793,70 0,00 0,00

Îmbunătăţirea eficienţei energetice în sectorul rezidenţial prin reabilitarea

termică a blocurilor de locuinţe: zona Averescu -Cod SMIS 2014+:117379,

HCL 639/2018

743,80 296,88 1,61 66,80 378,51 0,00 0,00

Îmbunătăţirea eficienţei energetice a sectorului rezidenţial prin reabilitare

termică a blocurilor de locuinţe: str.C.Brediceanu nr.13-15; Calea

Torontalului nr.14; str.Dropiei nr.7; str.Dâmbovița nr.22/A SMIS 121587,

HCL 12/2019

6.557,74 1.677,59 2.362,77 377,46 2.139,92 0,00 1.000,00

Page 6

0 1=2+3+4+5 2 3 4 5 6 7

Credite de angajament

DENUMIREA OBIECTIVULUI TOTAL

2020 Cheltuieli eligibile

Cheltuieli neeligibile

Surse proprii ale

institutiilor subordonate

Buget de Stat

Fonduri externe

nerambursa bile

Buget Local

Imbunătăţirea eficienţei energetice în sectorul rezidenţial prin reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe din

strazile: Bdul Cetatii, str. H. Coanda, Bdul G. Dragalina, str. Teiului str.

Burebista, C. Circumvalatiunii SMIS 121578, HCL 14/2019

8.021,06 3.122,90 213,81 702,65 3.981,70 0,00 1.000,00

Îmbunătăţirea eficienţei energetice în sectorul rezidenţial prin reabilitarea

termică a blocurilor de locuinţe Zona Take Ionescu - Torontalului " Cod

SMIS 2014+:121133, HCL 697/2018

4.592,70 1.837,08 0,00 413,34 2.342,28 0,00 0,00

„Îmbunătăţirea eficienţei energetice în sectorul rezidenţial prin reabilitarea

termică a blocului de locuinţe situat pe str. Arieș nr.20” - COD SMIS 2014+:

121249, HCL 138/2019

3.232,98 1.282,82 25,93 288,63 1.635,60 0,00 0,00

”Îmbunătăţirea eficienţei energetice a sectorului rezidenţial prin reabilitarea

termică a blocurilor de locuinţe: str.Stelelor nr. 6, bl. T 20, Aleea

Cristalului nr. 1, bl. 74, sc. D şi B-dul Take Ionescu nr. 11-13”- COD SMIS

2014+: 121538, HCL 675/2018

4.255,32 1.694,66 18,69 381,30 2.160,67 0,00 0,00

Îmbunătăţirea eficienţei energetice a sectorului rezidenţial prin reabilitarea

termică a blocurilor de locuinţe str. Luminita Botoc nr.2, Luminita Botoc nr.4, Martir Dumitru Juganaru nr. 13,

Vasile Lucaciu nr. 18- Cod SMIS 2014+:120790, HCL139/2019

2.348,23 939,29 0,00 211,34 1.197,60 0,00 0,00

Îmbunătățirea eficienței energetice a sectorului rezidențial prin reabilitarea

termică a blocurilor de locuințe: str.Oglinzilor nr. 16-18; str. Gh.Lazăr

nr.36; Intr. I.Simu nr.12 bl.8C, SMIS 121240, HCL 647/2018

2.944,74 1.170,69 18,01 263,41 1.492,63 0,00 0,00

Îmbunătăţirea eficienţei energetice în sectorul rezidenţial prin reabilitarea

termică a blocurilor de locuinţe Zona Aradului - Torontalului " Cod SMIS

2014+:117404, HCL 158/2019

3.748,61 1.492,04 18,50 335,71 1.902,36 0,00 0,00

Page 7

0 1=2+3+4+5 2 3 4 5 6 7

Credite de angajament

DENUMIREA OBIECTIVULUI TOTAL

2020 Cheltuieli eligibile

Cheltuieli neeligibile

Surse proprii ale

institutiilor subordonate

Buget de Stat

Fonduri externe

nerambursa bile

Buget Local

”Îmbunătăţirea eficienţei energetice în sectorul rezidenţial prin reabilitarea

termică a blocurilor de locuinţe situate pe străzile: Str. Kiriac nr.2, 2A, Intrarea

Sepia nr. 10, Str. Mareşal Alexandru Averescu nr. 70, Intrarea Cerceilor nr. 2, bl. D65, Aleea Martir Nagy Eugen nr.

16, Str. Alexandru Odobescu nr. 79, Aleea Azurului nr. 7” - COD SMIS

2014+: 121401, HCL 166/2019

2.627,33 1.040,88 25,14 234,20 1.327,11 0,00 2.790,95

Capitolul 74.02 Protecţia mediului 1.134,00 315,50 0,00 42,25 776,25 0,00 185,07

74.02.03 Reducerea si controlul poluării

825,00 6,50 0,00 42,25 776,25 0,00 185,07

A. Lucrări în continuare 825,00 6,50 0,00 42,25 776,25 0,00 185,07

PadovaFIT Expanded - Expanding PadovaFIT! Home Solutions ID 847143 - finantat in cadrul Programului Horizon

2020 HCL 177/2019

500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 141,20

Smart And Sustainable Energy Consumption, acronim SASEC, e-MS

RORS-300 - finantat in cadrul INTERREG IPA 2014-2020, HCL

44/2019, 117/2019

325,00 6,50 0,00 42,25 276,25 0,00 43,87

74.02.06 Canalizarea si tratarea apelor reziduale

309,00 309,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

A. Lucrări în continuare 309,00 309,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Timis- localitatea Timisoara

HCL 415/2018

309,00 309,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Capitolul 81.02 Combustibili si energie

73.346,88 1.240,83 11.305,45 8.065,39 52.735,21 0,00 74.771,54

81.02.06 Energie termică 73.346,88 1.240,83 11.305,45 8.065,39 52.735,21 0,00 74.771,54

A. Lucrări în continuare 73.346,88 1.240,83 11.305,45 8.065,39 52.735,21 0,00 74.771,54

Retehnologizarea sistemului centralizat de termoficare din municipiul Timişoara

în vederea conformării la normele de protecţia mediului privind emisiile poluante în aer şi pentru creşterea

eficienţei în alimentarea cu căldură urbană - Etapa II - POIM HCL

490/2018,HCL489/2018 SMIS 127006

73.346,88 1.240,83 11.305,45 8.065,39 52.735,21 0,00 74.771,54

Page 8

0 1=2+3+4+5 2 3 4 5 6 7

Credite de angajament

DENUMIREA OBIECTIVULUI TOTAL

2020 Cheltuieli eligibile

Cheltuieli neeligibile

Surse proprii ale

institutiilor subordonate

Buget de Stat

Fonduri externe

nerambursa bile

Buget Local

Capitolul 84.02 Transporturi 131.423,66 2.145,80 23.969,27 15.549,11 89.759,48 0,00 374.361,85

84.02.03 Transport rutier 131.423,66 2.145,80 23.969,27 15.549,11 89.759,48 0,00 374.361,85

84.02.03.02 Transportul în comun 131.423,66 2.145,80 23.969,27 15.549,11 89.759,48 0,00 374.361,85 A. Lucrări în continuare 131.423,66 2.145,80 23.969,27 15.549,11 89.759,48 0,00 374.361,85

"The role of modal interchange to foster a low-carbon urban mobility - MATCH-

UP”, cod proiect PGI05382, HCL 342/22.06.2018

436,43 8,73 0,00 56,74 370,96 0,00 132,11

Înnoirea flotei de tramvaie – etapa I, cod SMIS 123654,

HCL nr. 145, 146/11.04.2019 11.609,41 195,19 0,00 3.119,18 8.295,04 0,00 69.613,63

Înnoirea flotei de tramvaie – etapa II, cod SMIS 129030,

HCL nr. 420, 421/25.07.2019 10,88 4,57 0,00 0,84 5,47 0,00 96.367,53

Achizitie mijloace de transport public - autobuze electrice 18m Brasov,

Timisoara, cod SMIS 128114 HCL 410/2018,18/2019,63/2019

79.373,08 1.479,09 5.418,50 9.614,10 62.861,39 0,00 99.024,70

Reabilitarea liniilor de tramvai și modernizarea tramelor stradale în

Municipiul Timișoara, Traseu 5, calea Bogdăneștilor, cod SMIS 123184, HCL

nr. 355/15.07.2019, 413/25.07.2019

39.768,08 424,35 18.550,77 2.758,25 18.034,71 0,00 108.969,88

Prioritizing low carbon mobility services for improving accessibility

of citizens – PriMaaS, Index number PGI05830

225,78 33,87 0,00 0,00 191,91 0,00 254,00

SEF SERVICIUL M.I.P.

Gabriela BICA

Cod FO-03-08, ver.1

DIRECTOR DIRECŢIA ECONOMICĂ

Steliana STANCIU

DIRECTOR DIRECTIA DEZVOLTARE

Magdalena NICOARĂ

CONSILIER S.M.I.P. Luminița TOMA

Întocmit

Page 9