keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 342/22.06.2018 privind aprobarea participării Municipiului Timişoara, în calitate de partener, în cadrul Proiectului „THE ROLE OF MODAL INTERCHANGE TO FOSTER A LOW-CARBON URBAN MOBILITY" - MATCH-UP în cadrul Programului INTERREG EUROPE şi a contribuţiei Municipiului Timişoara în acest proiect

22.06.2018

Hotararea Consiliului Local 342/22.06.2018
privind aprobarea participării Municipiului Timişoara, în calitate de partener, în cadrul Proiectului „THE ROLE OF MODAL INTERCHANGE TO FOSTER A LOW-CARBON URBAN MOBILITY" - MATCH-UP în cadrul Programului INTERREG EUROPE şi a contribuţiei Municipiului Timişoara în acest proiect


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Expunerea de motive nr. SC2018-14338/19.06.2018 privind oportunitatea proiectului de hotărâre a Primarului Municipiului Timişoara - domnul Nicolae Robu;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. SC2018 - 14339/19.06.2018 al Direcţiei de Urbanism şi Dezvoltare Urbană din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
Având în vedere Adresa nr. 14339/20.06.2018 a Direcţiei Economice a Municipiului Timişoara;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic nr. SC2018-14339/21.06.2018- Anexă la Raportul de specialitate nr.SC2018 - 14339/19.06.2018;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică , amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Programul Interreg Europe;
Având în vedere prevederile Legii nr. 500/2002, a finanţelor publice, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 cu privire la finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 29/2015 privind gestionarea şi utilizarea fondurilor externe nerambursabile şi a cofinanţării publice naţionale, pentru obiectivul "Cooperare teritorială europeană", în perioada 2014-2020, precum şi normele de punere în aplicare;
În conformitate cu dispoziţiile art. 36, alin.(2), lit. e), alin.(7) lit. a) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă participarea Municipiului Timişoara, în calitate de partener, în cadrul Proiectului ,,THE ROLE OF MODAL INTERCHANGE TO FOSTER A LOW-CARBON URBAN MOBILITY" - MATCH-UP în vederea accesării de fonduri nerambursabile prin Programul Interreg Europe. Proiectul are o durata de 54 de luni, începând din iunie 2018.


Art. 2: Se aprobă valoarea totală a bugetului propus pentru Municipiul Timişoara în sumă de 150.100,00 Euro, pentru implementarea Proiectului prevăzut la Art.1, defalcat pe surse de finanţare, după cum urmează:
- contribuţia FEDR (asistenţă financiară nerambursabilă) de 85% - în valoare de 127.585,00 Euro;
-contribuţia proprie de 2% - în valoare de 3.002,00 EUR din bugetul local al Municipiului Timişoara.
- cofinanţare naţională prin MDRAPFE de 13% - în valoare de 19.513,00 EURO


Art. 3: Se aprobă alocarea în bugetul local a contravalorii în lei a sumei de 150.100,00 EURO ce constituie cheltuieli eligibile, reprezentând valoarea integrală corespunzătoare părţii proprii de proiect pe care şi-o asumă Municipiul Timişoara în cadrul proiectului la Art. 1, precum şi a cheltuielilor neeligibile sau conexe aferente acestui proiect care pot apărea pe parcursul implementării proiectului.

Art. 4: Contribuţia FEDR şi cofinanţarea naţională se vor recupera de către Municipiul Timişoara conform Ordonanţei de Guvern nr. 29/2015 privind gestionarea şi utilizarea fondurilor externe nerambursabile şi a cofinanţării publice naţionale.

Art. 5: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia de Urbanism şi Dezvoltare Urbană, Direcţia Economică şi Serviciul Achiziţii Publice din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 6: Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Primăriei Municipiului Timişoara şi pe site-ul propriu şi totodată, se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judetul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Urbanism şi Dezvoltare Urbană;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse I Est;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse II Vest;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Comunicare-Relationare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calitătii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
IMRE FARKAS
Contrasemneaza
SECRETAR SIMONA DRĂGOI

Atasament: Expunere_motive.pdf

Cod FO53-03,Ver.2

ROMÂNIA JUDEȚUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMISOARA PRIMAR SC2018-

EXPUNERE DE MOTIVE PRIVIND OPORTUNITATEA PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

privind aprobarea participării Municipiului Timişoara, în calitate de partener, în cadrul Proiectului „THE ROLE OF MODAL INTERCHANGE TO FOSTER A LOW-CARBON URBAN

MOBILITY” - MATCH-UP în cadrul Programului INTERREG EUROPE şi a contribuţiei Municipiului Timişoara în acest proiect

Motivul emiterii proiectului de hotărâre

1. Descrierea situaţiei actuale

În luna martie 2018, Comitetul de Monitorizare al Programului Interreg Europe a informat liderul de proiect (Universitatea din Bologna Italia) că proiectul “THE ROLE OF MODAL INTERCHANGE TO FOSTER A LOW-CARBON URBAN MOBILITY” - MATCH-UP a fost aprobat, scrisoarea de accept fiind apoi înaintată partenerilor. Parteneri în proiect sunt:  Universitatea din Bologna, Departamentul Arhitectura– lider proiect  Adunarea Regionala Sudica din Irlanda – partener  Județul Northeim din Germania - partener  Municipiul Funchal din Portugalia – partener  Municipiul Timisoara – partener

2. Schimbări preconizate şi rezultate aşteptate Obiectivele proiectului sunt:

 definirea cerințelor de proiectare pentru nodurile de interconexiune pentru pasageri (funcționalitate, siguranță, capacitate, satisfacția pasagerilor, confort,

 accesibilitate), care se ocupă de dimensiunea urbană a schimbului de date  definirea cerințelor organizaționale, structurale, tehnologice, pentru gestionarea și coordonarea

schimbului de informații între modalitatile și serviciile de transport (calendarul integrat, sistemele de ticketing și de informare, echipamentele TIC, interoperabilitatea etc.)

 dezvoltarea instrumentelor și metodelor, evaluarea diferitelor politici și scenarii de proiectare și definirea nivelului de prioritate al diferitelor acțiuni

Rezultatele proiectului sunt:

 un transport public mai ecologic și conexiunea acestuia cu căile de mers pe jos și cu bicicleta  creșterea ciclului de mers ca modalitate de transport în masă și utilizarea vehiculelor verzi ecologice  stimularea trecerii la vehicule ecologice și mersul pe jos și pe bicicletă  legături mai bune între transportul public și alte forme de mobilitate cu emisii reduse de carbon într-

un context peri-urban

Cod FO53-03,Ver.2

3. Alte informaţii Nu este cazul 4. Concluzii

Avand in vedere Obiectivul general al proiectului de a încorpora strategiile de mobilitate multimodală în instrumente politice prin schimb de cunoștințe si transfer de bune practici intre partenerii implicati in proiect, considerăm necesară și oportună aprobarea participării Municipiului Timişoara, în calitate de partener, în cadrul Proiectului “THE ROLE OF MODAL INTERCHANGE TO FOSTER A LOW- CARBON URBAN MOBILITY” - MATCH-UP și a contribuției financiare aferente.

PRIMAR NICOLAE ROBU DIRECȚIA URBANISM ȘI DEZVOLTARE URBANĂ ȘEF SERVICIU G.M.P.F.I.N.L. MAGDALENA NICOARĂ

Atasament: Adresa_Directia_Economica.pdf

ROMÂNIA MUNICIPIUL TIMIȘOARA DIREȚIA ECONOMICĂ Nr. SC2018 — 14339/20.06.2018 Către, DIRECȚIA GENERALA DE URBANISM SI DEZVOLTARE URBANA Avand în vedere raportul de specialitate cu nr. de înregistrare SC2018 - 14339/19.06.2018, vă comunicăm faptul că nu necesită aviz din partea Direcției Economice, deoarece reprezintă aprobarea Consiliului Local a participării Municipiului Timişoara, în calitate de partener, în cadrul Proiectului „THE ROLE OF MODAL INTERCHANGE TO FOSTER A LOW-CARBON URBAN MOBILITY” - MATCH-UP în cadrul Programului INTERREG EUROPE şi a contribuției Municipiului Timişoara. Urmarea a emiterii Hotărârii Consiliului Local Timisoara cheltuiala va fi cuprinsa in bugetul Municipiului Timisoara, defalcata pe surse de finantare aprobate aferente proiectului, conform art. 45 din Legea nr. 273 privind Finantele Publice Locale.

Atasament: Aviz_Serviciul_Juridic.pdf

ROMANIA Anexa la Raportul de specialitate nr. SC2018-14339/19.06.2018 JUDETUL TIMIS MUNICIPIUL TIMISOARA SERVICIUL JURIDIC Nr.SC2018-14339/21.06.2018 AVIZ la raportul de specialitate privind aprobarea participării Municipiului Timişoara, în calitate de partener, în cadrul Proiectului „THE ROLE OF MODAL INTERCHANGE TO FOSTER A LOW-CARBON URBAN MOBILITY” - MATCH-UP în cadrul Programului INTERREG EUROPE şi a contribuției Municipiului Timişoara în acest proiect Având în vedere expunerea de motive şi raportul de specialitate al Direcţiei Generale de Urbanism şi Dezvoltare Urbană nr. SC2018-14339/19.06.2018 conform cărora este necesară aprobarea participării Municipiului Timişoara, în calitate de partener, în cadrul Proiectului „THE ROLE OF MODAL INTERCHANGE TO FOSTER A LOW-CARBON URBAN MOBILITY” - MATCH-UP în cadrul Programului INTERREG EUROPE şi a contribuției Municipiului Timişoara în acest proiect; Având în vedere prevederile Programului Interreg Europe; Având în vedere Adresa Direcţiei Economice cu nr. 14339/20.06.2018 prin care se asumă faptul că „cheltuiala va fi cuprinsă în bugetul Municipiului Timişoara, defalcată pe surse de finanțare aprobate aferente proiectului, conform art. 45 din Legea nr.273 privind Finanțele Publice Locale”; În conformitate cu prevederile Legii nr. 500/2002, a finanțelor publice, cu modificările şi completările ulterioare; Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 cu privire la finanțele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; Având în vedere prevederile Ordonanței Guvernului nr. 29/2015 privind gestionarea şi utilizarea fondurilor externe nerambursabile şi a cofinanțării publice naționale, pentru obiectivul „Cooperare teritorială europeană”, în perioada 2014-2020, precum şi normele de punere în aplicare;; În conformitate cu dispozițiile art. 36 alin.(2) lit. e), alin. (6) lit.a) şi alin.(7) lit. a) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată şi modificată: (2) Consiliul local exercită următoarele categorii de atribuții: e) atribuții privind cooperarea interinstituțională pe plan intern şi extern. (7) În exercitarea atribuțiilor prevăzute la alin. (2) lit. e), consiliul local: a) hotărăşte, în condițiile legii, cooperarea sau asocierea cu persoane juridice române sau străine, în vederea finanțării şi realizării în comun a unor acțiuni, lucrări, servicii sau proiecte de interes public local; În temeiul art.45 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată şi modificată; Având în vedere dispozițiile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative; Se avizează favorabil raportul de specialitate înregistrat cu nr. SC2018-14339/19.06.2018 conform cărora este necesară aprobarea participării Municipiului Timişoara, în calitate de partener, în cadrul Proiectului „THE ROLE OF MODAL INTERCHANGE TO FOSTER A LOW-CARBON URBAN MOBILITY” - MATCH-UP în cadrul Programului INTERREG EUROPE şi a contribuției Municipiului Timişoara în acest proiect”; Menţionăm că prezentul aviz nu priveşte necesitatea şi oportunitatea demersului privind „aprobarea participării Municipiului Timişoara, în calitate de partener, în cadrul Proiectului „THE ROLE OF MODAL INTERCHANGE TO FOSTER A LOW-CARBON URBAN MOBILITY” - MATCH-UP în

cadrul Programului INTERREG EUROPE şi a contribuției Municipiului Timişoara în acest proiect” şi nu valorează aviz / viza de legalitate conform Legii nr. 215/2001 privind administrația publică locală. Prezentul aviz are ca premisă legalitatea si valabilitatea inscrisurilor anterioare care au generat prezenta documentatie şi nu priveşte indicatorii economici propuşi, nu obligă la emiterea actelor administrative ulterioare şi nu înlocuieşte obligația structurilor competente de a analiza documentația din punct de vedere al atribuțiilor ce le incumbă. CONSILIER JURIDIC, AMELIA FAUR Cod FO53-13,Ver.1

Atasament: Raport__de_specialitate.pdf

ROMÂNIA JUDETUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMISOARA PRIMĂRIA NR. SC 2018 - f 3 39//206. of RAPORT DE SPECIALITATE privind aprobarea participării Municipiului Timişoara, în calitate de partener, în cadrul Proiectului „THE ROLE OF MODAL INTERCHANGE TO FOSTER A LOW-CARBON URBAN MOBILITY” - MATCH- UP în cadrui Programului INTERREG EUROPE şi a contribuţiei Municipiului Timişoara în acest proiect Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Municipiului Timişoara şi Proiectul de hotărâre privind aprobarea participării Municipiului Timişoara, în calitate de partener, în cadrul Proiectului „THE ROLE OF MODAL INTERCHANGE TO FOSTER A LOW-CARBON URBAN MOBILITY” - MATCH-UP, prin care se propune - aprobarea participării Municipiului Timişoara, în calitate de partener, în cadrul Proiectului “THE ROLE OF MODAL INTERCHANGE TO FOSTER A LOW-CARBON URBAN MOBILITY” - MATCH- UP, în vederea accesării de fonduri nerambursabile prin Programul INTERREG EUROPE - aprobarea valorii totale a bugetului propus pentru Municipiul Timişoara în sumă de 150.100,00 Euro, pentru implementarea Proiectului prevăzut la Art. defalcat pe surse de finanţare, după cum urmează: - contribuția FEDR (asistenţă financiară nerambursabilă) de 85% - în valoare de 127.585,00 Euro; - cofinanţare naţională prin MDRAP de 13% - în valoare de 19.513,00 EUR; - contribuţia proprie de 2% - în valoare de 3.002,00 EUR din bugetul local al Municipiului Timişoara. - aprobarea alocării în bugetul local a contravalorii în lei a sumei de 150.100,00 EUR ce constituie cheltuieli eligibile, reprezentând valoarea integrala corespunzătoare părții proprii de proiect pe care şi-o asumă Municipiul Timişoara în cadrul proiectului prevazut la Art. 1, precum şi a cheltuielilor neeligibile sau conexe aferente acestui proiect care pot apărea pe parcursul implementării proiectului; - contribuţia FEDR şi cofinanțarea naţională se vor recupera conform OG 29/2015, În luna martie 2018, Comitetul de Monitorizare al Programului Interreg Europe a informat liderul de proiect (Universitatea din Bologna Italia) că proiectul “THE ROLE OF MODAL INTERCHANGE TO FOSTER A LOW-CARBON URBAN MOBILITY” - MATCH-UP a fost aprobat, scrisoarea de accept fiind apoi înaintată partenerilor. Prezentăm obiectivele şi activitățile proiectului “THE ROLE OF MODAL INTERCHANGE TO FOSTER A LOW-CARBON URBAN MOBILITY” - MATCH-UP: Obiectivul general al proiectului: este de a încorpora strategiile de mobilitate multimodală în instrumente politice prin schimb de cunoştinţe si transfer de bune practici intre partenerii implicati in proiect. Obiectivele proiectului sunt: definirea cerinţelor de proiectare pentru nodurile de interconexiune pentru pasageri (funcționalitate, siguranță, capacitate, satisfacția pasagerilor, confort, accesibilitate), care se ocupă de dimensiunea urbană a schimbului de date . definirea cerințelor organizaționale, structurale, tehnologice, pentru gestionarea şi coordonarea schimbului de informații între modalitatile şi serviciile de transport (calendarul integrat, sistemele de ticketing și de informare, echipamentele TIC, interoperabilitatea etc.) e dezvoltarea instrumentelor şi metodelor, evaluarea diferitelor politici şi scenarii de proiectare şi definirea nivelului de prioritate al diferitelor acțiuni

Pornind de la analiza bunelor practici urbane / de transport referitoare la 4 tipuri de mijloace de transport urbane cu emisii reduse de carbon (Plimbări / ciclism, transport feroviar, transport public, vehicule verzi), partenerii vor lua parte la intalniri tematice organizate de catre fiecare partener, si vor elabora strategii şi soluții eficiente pentru a îmbunătăți abilitățile privind mobilitatea urbană multimodată, în concordanță cu instrumentele politice selectate. Rezultatele proiectului: - un transport public mai ecologie şi conexiunea acestuia cu căile de mers pe jos şi cu bicicleta - creșterea ciclului de mers ca modalitate de transport în masă şi utilizarea vehiculelor verzi ecologice - stimularea trecerii la vehicule ecologice şi mersul pe jos și pe bicicletă - legături mai bune între transportul public și alte forme de mobilitate cu emisii reduse de carbon într-un context peri-urban Bugetul total a proiectului este de 951.700,00 Euro, din care contribuţia FEDR este de 808.945,00 Euro. Pentru Municipiul Timişoara bugetul aprobat este de 150.100,00 Euro, din care contribuţia FEDR este de 127.585,00 Euro (85% din bugetul pentru Timişoara). Municipiul Timişoara va suporta o cotă parte de 15% din suma de 150.100,00 euro, respectiv 22.515,00 euro, defalcat dupa cum urmeaza: e contribuţia proprie de 2% - în valoare de 3.002,00 EUR din bugetul local al Municipiului Timişoara. e 13% de la bugetul de stat al României, respectiv 19.513,00 Euro, după primirea ultimei trange de finanţare din fonduri FEDR, în baza unui contract de cofinanţare ce va fi semnat ulterior, în conformitate cu 0G 29/2015 privind gestionarea şi utilizarea fondurilor externe nerambursabile şi a cofinanțării publice naţionale. În concluzie, pentru realizarea proiectului „THE ROLE OF MODAL INTERCHANGE TO FOSTER A LOW-CARBON URBAN MOBILITY” — MATCH-UP, este posibilă accesarea de fonduri nerambursabile în cadrul Programului Interreg Europe, cu respectarea criteriilor de eligibilitate stabilite de finanţator, în temeiul actelor normative menționate în preambulul Proiectului de hotărâre: Programul Interreg Europe; Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală-art. 36, alin.(2), lit. e), alin (7) lit. a) şi art. 45; Legea nr. 500/2002, a finanţelor publice; Legea nr. 273/2006 cu privire la finanţele publice locale; Ordonanţa Guvernului nr. 29/2015 privind gestionarea şi utilizarea fondurilor externe nerambursabile şi a cofinanţării publice naţionale, pentru obiectivul „Cooperare teritorială europeană”, în perioada 2014-2020, precum şi normele de punere în aplicare). fonduri europene nerambursabile în domeniul identificat prin Expunerea de motive nr. SC2018-.................. „ nu-l fundamentează din punct de vedere economic şi al legalităţii şi nu stabileşte necesitatea şi oportunitatea adoptării proiectului de hotărâre conform Legii 215/2001. Având în vedere prevederile legale expuse în prezentul raport, apreciem că proiectul de hotărâre privind aprobarea participării Municipiului Timişoara, în calitate de partener, în cadrul Proiectului „THE ROLE OF MODAL INTERCHANGE TO FOSTER A LOW-CARBON URBAN MOBILITY” — MATCH-UP, îndeplineşte condiţiile pentru a fi supus dezbaterii și aprobării plenului consiliului local. ȘEF SERVICIU, MAGDALENA NICOARĂ f, / SEF BIROU PROIECTE D SE DANIELA GHINEA A CONSILIER GABRIELA VOLO: C Cod FO53-01,Ver.l