keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 303/25.06.2015 privind aprobarea "S.F." pentru obiectivul de investitii „Statie de epurare ape uzate, retele de canalizare de incinta si lucrari rutiere de incinta la spitalul de boli Infectioase si Pneumoftiziologie dr. V. Babes" din Municipiul Timişoara, str. Ghe. Adam, nr. 13

25.06.2015

Hotararea Consiliului Local 303/25.06.2015
privind aprobarea "S.F." pentru obiectivul de investitii „Statie de epurare ape uzate, retele de canalizare de incinta si lucrari rutiere de incinta la spitalul de boli Infectioase si Pneumoftiziologie dr. V. Babes" din Municipiul Timişoara, str. Ghe. Adam, nr. 13


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC 2014-16.661/25.06.2015 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Fisa Tehnica nr. 296/22.05.2015 de verificare si avizare a documentatiilor tehnico-economice pentru lucrarile de investitii, emisa de Comisia Tehnico-Economica;
Având în vedere Legea nr.95/2006 -privind reforma în domeniul sănătăţii;
În conformitate cu prevederile art.36, alin. (4), lit. d), din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aproba "S.F." pentru obiectivul de investitii "Statie de epurare ape uzate, retele de canalizare de incinta si lucrari rutiere de incinta la spitalul de boli Infectioase si Pneumoftiziologie dr. V. Babes" din Municipiul Timişoara, str. Ghe. Adam, nr. 13, intocmit de S.C. ŤAtelierul Arhitextť S.R.L., cu caracteristicile principale si indicatorii tehnico-economici prevazuti in Anexa, care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2: Se aproba elaborarea Proiectului tehnic si a Documentatiei de Executie prin grija Directiei Institutii Scolare, Medicale, Sportive si Culturale din cadrul Primariei Municipiului Timisoara.

Art. 3: Finantarea obiectivului de investitii prevazut la art.1 se va face din bugetul local.

Art. 4: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Directia Institutii Scolare, Medicale, Sportive si Culturale si Directia Economica din cadrul Primariei Municipiului Timisoara.

Art. 5: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridi;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Instituţii Şcolare, Medicale, Sportive şi Culturale;
- Direcţiei Comunicare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului ae Control şi Antifraudă al Primarului;
- Mass-media locale.Presedinte de sedinta
LUCIAN TAROPA
Contrasemneaza
P. SECRETAR SIMONA DRĂGOI

Atasament: Referat.pdf

Red.: P. G. Dact.: P. G. Ex.: 2

MUNICIPIUL TIMIŞOARA APROBAT : ADMINISTRATOR PUBLIC, PRIMAR, BIROUL TEHNIC Nicolae Robu Nr.: SC 2015-……….. /…. .06.2015

REFERAT Privind aprobarea “S.F.” pentru obiectivul de investitii „Statie de epurare ape uzate, retele de canalizare de

incinta si lucrari rutiere de incinta la spitalul de boli Infectioase si Pneumoftiziologie dr. V. Babes” din municipiul Timişoara, str. Ghe. Adam, nr. 13

Biroul Tehnic din cadrul Administrator Public are cuprins in programul de investitii pe anul 2015

obiectivul de investitii «S.F. + D.A.L.I. + P.T.» - „Statie de epurare si instalatii abur la Sp. V. Babes” din municipiul Timişoara, str. Ghe. Adam, nr. 13.

Spitalul de boli infecţioase V.Babes fiind un spital de boli infecţioase ce nu deţine staţie de epurare si toate apele uzate infestate cu diferiţi microbi contagioşi si necontagioşi de la grupurile sanitare, laboratoare, bloc alimentar si din cadrul grupurilor sanitare aferente saloanelor de bolnavi se deversează in reţeaua de canalizare urbana ceea ce duce la extinderea unor boli infecţioase.

Se doreşte construirea unei staţi de epurare si a unei reţele de canalizare noua propusa in curtea spitalului care preia apele uzate provenite din activitatea spitalului pentru separarea colectări a apelor uzate si branşări la reteaua urbana in funcţie de conţinutul lor de microbi contagioşi si necontagioşi, pentru evitarea epidemiilor ce pot apărea prin intermediul reţelei de canalizare.

Statia de aburi este folosita pentru spalatoria spitalului unde se face si dezinfecţia lenjeriei si pentru blocul alimentar pentru prepararea alimentelor pentru bolnavi in cazanele de preparare a alimentelor existente.

Se doreste inlocuirea cazanului de abur si punerea in functiune fara alte interventii la instalatiile din statia de abur, reabilitarea instalatiei din statia de abur si inlocuirea traseelor care conduc aburul spre consumatori respectivi spre spalatorie si blocul alimentar.

Conform “S.F.” pus la dispozitie se propun lucrari de reabilitare retea de canalizare si montare statie de epurare, lucrari rutiere de incinta, refaceri imprejmuiri si zone verzi, etc, imbunatatind asigurarea cu utilitati a constructiilor existente.

Comisia Tehnico-Economica a „avizat favorabil” documentatia prin Fisa Tehnica nr. 296/22.05.2015. Avind in vedere “S.F.” pentru obiectivul de investitii „Statie de epurare ape uzate, retele de canalizare

de incinta si lucrari rutiere de incinta la spitalul de boli Infectioase si Pneumoftiziologie dr. V. Babes” din municipiul Timişoara, str. Ghe. Adam, nr. 13, intocmit de S.C. «Atelierul Arhitext» S.R.L., finantarea investitiei se va face din bugetul local la cap. 65.02.06 – Spitale.

Durata de realizare a investitiei este de 1 de luna. Fata de cele prezentate mai sus,

PROPUNEM:

Aprobarea “S.F.” si realizarea obiectivului de investitii „Statie de epurare ape uzate, retele de canalizare de incinta si lucrari rutiere de incinta la spitalul de boli Infectioase si Pneumoftiziologie dr. V. Babes” din municipiul Timişoara, str. Ghe. Adam, nr. 13 in valoare de 6.562.374,00 lei(inclusiv T.V.A.) din care C.+M. = 5.759.078,00 lei, intocmit de S.C. «Atelierul Arhitext» S.R.L. cu principalii indicatori tehnico- economici prevazuti in anexa la prezentul.

DIRECTOR DIRECTIE INSTITUTII SCOLARE,

SECRETAR, MEDICALE, SPORTIVE SI CULTURALE Ioan Cojocari Mihai Costa DIRECTOR ECONOMIC, Intocmit, Smaranda Haracicu Pauliean Gama

Avizat, SERVICIUL JURIDIC

Atasament: Anexa.pdf

ANEXĂ LA HOTĂRÎREA NR………………….

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO – ECONOMICI AI INVESTITIEI „Statie de epurare ape uzate,

retele de canalizare de incinta si lucrari rutiere de incinta la spitalul de boli Infectioase si Pneumoftiziologie dr. V. Babes”

“S.F.” pentru obiectivului de investitie „Statie de epurare ape uzate, retele de canalizare de incinta si lucrari rutiere de incinta la spitalul de boli Infectioase si Pneumoftiziologie dr. V. Babes” din municipiul Timişoara, str. Ghe. Adam, nr. 13 intocmit de S.C. «Atelierul Arhitext» S.R.L., are principalii indicatori tehnico-economici ai investitiei :

Durata de realizare a investitiei se va face pe parcursul a 1 luna. Valoarea totala a investitiei : 6.562,374 mii lei(inclusiv TVA). 1.477,313 mii euro(inclusiv TVA). Din care constructii montaj C+M : 5.759,078 mii lei(inclusiv TVA).

1.296,477 mii euro(inclusiv TVA). Capacitate(in unitati fizice si valorice): Investitia propune dezvoltarea si asigurarea calitatii serviciilor in invatamint in concordanta cu normativele in vigoare. Regim de inaltime existent si propus: cladiri de la S.(D.)÷S.(D.)+P.+4E. Suprafata construita existenta: 3337,45 mp. Suprafata construita propusa: 4509,45,45 mp.

Suprafata construita desfasurata existenta: 9771,89 mp. Suprafata construita desfasurata propusa: 13.975,89 mp.

Capacitate: reabilitare retea de canalizare si montare statie de epurare, lucrari rutiere de incinta, refaceri imprejmuiri si zone verzi, etc. DIRECTOR DIRECTIE INSTITUTII SCOLARE, MEDICALE, SPORTIVE SI CULTURALE CONSILIER, Mihai Costa Pauliean Gama

Red.: P.G. Dact.: P.G. Ex.: 2