keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 642/28.11.2018 privind modificarea Hotararii Consiliului Local nr. 580/16.11.2018 privind aprobarea cererii de finantare ,,Imbunatatirea eficientei energetice in sectorul rezidential prin reabilitarea termica a blocurilor de locuinte: zona Soarelui - Odobescu - Complex’’, cod SMIS 119790 si a cheltuielilor aferente

28.11.2018

Hotararea Consiliului Local 642/28.11.2018
privind modificarea Hotararii Consiliului Local nr. 580/16.11.2018 privind aprobarea cererii de finantare ,,Imbunatatirea eficientei energetice in sectorul rezidential prin reabilitarea termica a blocurilor de locuinte: zona Soarelui - Odobescu - Complex’’, cod SMIS 119790 si a cheltuielilor aferente


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Avand in vedere Expunerea de motive nr. SC2018-28168/26.11.2018 privind oportunitatea proiectului de hotarare a Primarului Municipiului Timisoara - domnul Nicolae Robu;
Avand in vedere Raportul de specialitate nr. SC2018-28169/26.11.2018 al Directiei de Urbanism si Dezvoltare Urbana;
Avand in vedere avizul Serviciului Juridic nr.SC2018-28169/26.11.2018,Anexa la Raportul de specialitate nr. SC2018 - 28169/26.11.2018;
Avand in vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistica , amenajarea teritoriului si patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comert, regii autonome si societati comerciale si Comisiei pentru cultura, stiinta, invatamant, sanatate, protectie sociala, turism, ecologie, sport si culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
Avand in vedere prevederile Programului Operational Regional 2014-2020;
Avand in vedere Adresa ADR Vest nr. 26822/22.11.2018;
Avand in vedere prevederile Legii nr. 500/2002, a finantelor publice, cu modificarile si completarile ulterioare;
Avand in vedere prevederile Legii nr. 273/2006 cu privire la finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare;
Avand in vedere prevederile Ordonantei Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiara a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, precum si normele de punere in aplicare;
In conformitate cu dispozitiile art. 36, alin. (2), lit. e), alin. (7) lit. a) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata si modificata;
In temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata si modificata;


HOTARASTE

Art. 1: Se aproba modificarea Art. 2 al Hotararii Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr. 580/16.11.2018 care va avea urmatorul continut:
,,Se aproba valoarea totala a proiectului ,,Imbunatatirea eficientei energetice in sectorul rezidential prin reabilitarea termica a blocurilor de locuinte: zona Soarelui - Odobescu - Complex’’, cod SMIS 119790, in cuantum de 3.528.803,04 lei (inclusiv TVA), din care valoare totala eligibila 3.373.709,01 lei si valoare totala neeligibila de 155.094,03 lei.’’

Art. 2: Se aproba modificarea Art. 3 al Hotararii Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr. 580/16.11.2018 care va avea urmatorul continut:
,,Se aproba alocarea din bugetul local a contributiei proprii in proiect a Municipiului Timisoara in cuantum de 1.504.577,64 lei, reprezentand achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cat si contributia de 40% din valoarea eligibila a proiectului, in cuantum de 1.349.483,61 lei, reprezentand cofinantarea proiectului ,,Imbunatatirea eficientei energetice in sectorul rezidential prin reabilitarea termica a blocurilor de locuinte: zona Soarelui -Odobescu - Complex’’, cod SMIS 119790’’.
Art. 3: Se aproba modificarea Art. 5 al Hotararii Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr. 580/16.11.2018 care va avea urmatorul continut:
,,Se aproba recuperarea contributiei ce revine asociatiilor de proprietari, in cuantum de 864.567,23 lei, in conformitate cu Hotararea Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr. 29 din data: 25.01.2017 privind instituirea taxei de reabilitare termica si a mecanismului de recuperare a sumelor avansate de Consiliul Local al Municipiului Timisoara, pentru blocurile de locuinte finantate prin Programul Operational Regional 2014-2020, reprezentand:
ˇ contributia asociatiei de proprietari la cheltuielile eligibile in cuantum de 792.124 lei;
ˇ contributia asociatiei de proprietari la cheltuielile neeligibile in cuantum de 72.443,23 lei;’’.

Art. 4: Restul articolelor din Hotararea Consiliului Local nr. 580/16.11.2018 raman neschimbate.

Art. 5: Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza Directia de Urbanism si Dezvoltare Urbana si Directia Economica din cadrul Primariei Municipiului Timisoara.

Art. 6: Prezenta hotarare se publica in Buletinul Informativ al Primariei Municipiului Timisoara si pe site-ul propriu si totodata, se comunica:
- Institutiei Prefectului - Judetul Timis
- Primarului Municipiului Timisoara;
- Serviciului Juridic;
- Directiei Edilitare;
- Directiei Economice;
- Directiei de Urbanism si Dezvoltare Urbana;
- Directiei Cladiri, Terenuri, Dotari Diverse I Est;
- Directiei Cladiri, Terenuri, Dotari Diverse II Vest;;
- Directiei de Mediu;
- Directiei Comunicare-Relationare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calitatii;
- Corpului de Control si Antifrauda al Primarului;
- Mass-media locale.Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
P. SECRETAR SIMONA DRAGOI