keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 274/22.05.2018 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici - faza P.T. şi a anexei privind descrierea sumară a investiţiei pentru obiectivul "Construire sală sport la Şcoala Generală nr. 25 din Timişoara"

22.05.2018

Hotararea Consiliului Local 274/22.05.2018
privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici - faza P.T. şi a anexei privind descrierea sumară a investiţiei pentru obiectivul "Construire sală sport la Şcoala Generală nr. 25 din Timişoara"


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Expunerea de motive nr. SC2018 - 11588/16.05.2018 , privind oportunitatea proiectului de hotărâre a Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere Raportul de specialitate nr.SC2018 - 11588/16.05.2018 al Direcţiei Generale de Urbanism şi Dezvoltare Urbană din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
Având în vedere Avizul nr. SC2018 - 11588/16.05.2018 al Serviciului Juridic - Anexa la Raportul de specialitate;
Având în vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale şi al Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local nr.193/10.05.2016, privind aprobarea "Strategiei Integrate de Dezvoltare 2014-2020 a Polului de Creştere Timişoara";
În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 907/29.11.2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin.(2), lit.d) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă documentaţia tehnico-economică elaborată la faza P.T., pentru investiţia: Construire sală sport la Şcoala Generală nr. 25 din Timişoara, în vederea finanţării în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 10, Prioritatea de investiţii 10.1.

Art.2: Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai investiţiei: Construire sală sport la Şcoala Generală nr. 25 din Timişoara, conform Anexei 1, şi "Descrierea investiţiei" conform Anexei 2, în vederea finanţării, în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 10, Prioritatea de investiţii 10.1.

Art.3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Generală de Urbanism şi Dezvoltare Urbană şi Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara

Art.4: Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Primăriei Municipiului Timişoara şi pe site -ul propriu şi totodată, se comunică :
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş:
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Generale de Urbanism şi Dezvoltare Urbană;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Comunicare-Relaţionare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
LUMINIŢA ŢUNDREA
Contrasemneaza
SECRETAR SIMONA DRĂGOI

Atasament: Raport_specialitate.pdf

ROMÂNIA JUDETUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMISOARA PRIMĂRIA NR, SC 2018 - /16-05 2018. RAPORT DE SPECIALITATE Privind aprobarea documentației tehnico-economice - faza P.T., a indicatorilor tehnico-economici şi a anexei privind descrierea sumară a investiţiei, pentru obiectivul "Construire sală sport la Şcoala Generală nr. 25 din Timişoara” Având în vedere Expunerea de motive nr. SC2018 - /( 28 | ib or by 1 a Primarului Municipiului Timişoara şi Proiectul de hotărâre privind obiectivul de investiții ” Construire sală sport la Şcoala Generală nr. 25 din Timişoara”, prin care se propune aprobarea documentației tehnico-economice - faza P.T,, a indicatorilor tehnico - economici și a anexei privind descrierea sumară a investiţiei, pentru obiectivul ” Construire sală sport la Şcoala Generală nr. 25 din Timişoara”, Facem următoarele precizări: În conformitate cu condițiile specifice de accesare a fondurilor în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020, 4xa prioritară 10 - Îmbunătăţirea infrastructurii educaţionale, Prioritatea de investiţii 10.1 - Investiţiile în educaţie, și formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieţii prin dezvoltarea infrastructurilor de educaţie și formare, Obiectiv Specific 10.1 - Creșterea gradului de participare la nivelul educaţiei timpurii şi învăţământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului, una dintre anexele obligatorii la depunerea cererii de finanțare este Hotărârea consiliului local de aprobare documentaţiei tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici, inclusiv anexa privind descrierea sumară a investiţiei propusă a fi realizată prin proiect. Proiectul tehnic a fost contractat cu respectarea prevederilor ELG. nr. 28/09.01.2008 privind etapele de elaborare şi conţinutul - cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor / proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice. Precizăm că emiterea proiectului de hotărâre are la bază documentația tehnico - economică, inclusiv devizul general actualizat, faza P.T., elaborată în baza H.G, nr. 28/09.01.2008, de către prestatorul serviciilor de proiectare - SC Atelierul ARHITEXT SRL. În concluzie, prin documentaţia de mai sus au fost stabilite următoarele: - valoarea totală estimată a investiţiei conform devizului general, ca fiind de 7.190.888,01 lei (inclusiv TVA), din care C+M are valoarea de 6.017.755,09 lei (inclusiv TVA); - indicatorii tehnico - economici rezultați în urma elaborării Proiectului tehnic, faza P.T, conform Anexei 1 la prezentul Raport de specialitate; - Descrierea sumară a investiţiei propusă a fi realizată prin proiect, conform Anexei 2 la prezentul Raport de specialitate. Având în vedere prevederile legale expuse în prezentul raport, respectiv H.G. nr. 28/09.01.2008 şi Ghidul specific pentru POR 2014-2020, Axa prioritară 10, Prioritatea 10.1, apreciem că proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice - faza P.T., a indicatorilor tehnico - economici și a anexei privind descrierea sumară a investiţiei, pentru obiectivul ”Construire sală sport la Şcoala Generală nr. 25 din Timişoara”, îndeplineşte condițiile tehnice pentru a fi supus dezbaterii și aprobării plenului consiliului local. ŞEF SERVICIU, MAGDALENA NICOARĂ, / JS ŞEF BIROU, DANIELA GHINEA Cod FO53-01,Ver.1

Atasament: hcl_274_anexa01.pdf

Anexa Il la HCL nr. 23% / 22.05 206 INDICATORI TEHNICO — ECONOMICI — FAZA PT. DENUMIRE PROIECT Construire sală sport la Şcoala Generală nr. 25 din Timişoara AMPLASAMENT Municipiul Timişoara, Str, Cosminului 42 TITULARUL INVESTIŢIEI: Primăria Municipiului Timişoara, Bdul. C.D.Loga, nr.1 BENEFICIARUL INVESTIŢIEI Şcoala Generală nr. 25 din Timişoara NUMĂR PROIECT 148/2014 DATE TEHNICE Regim de înălțime: P şi P înalt Suprafața construită: 1855,38 mp Capacitate: sală de sport, cabinet medical, cabinet profesor sport, spaţiu depozitare, grupuri sanitare, teren sport exterior, zonă verde INDICATORI VALORICI: Valoarea totală a investiţiei conform devizului general, inclusiv T.V.A.: 7.190,88801 mii lei Din care CM: 6.017,75509 mii lei PROIECTANT top usura]

Atasament: hcl_274_anexa02.pdf

Anexa 2 la HCL ur, 27%, d, 05 24 ă DESCRIEREA INVESTIŢIEI 1. DATE GENERALE DENUMIRE PROIECT Construire sală sport la Școala Generală nr. 25 din Timişoara AMPLASAMENT Municipiul Timişoara, Str. Cosminului 42 TITULARUL INVESTIŢIEI : Primăria Municipiului Timişoara, Bdul, C.D.Loga, nr.l BENEFICIARUL INVESTIŢIEI Şcoala Generală nr. 25 din Timişoara NUMĂR PROIECT 148/2014 2. DATE TEHNICE Regim de înălțime: P şi P înalt Suprafața construită: 1855,38 mp Capacitate: sală de sport, cabinet medical, cabinet profesor sport, spaţiu depozitare, grupuri sanitare, teren sport exterior, zonă verde INDICATORI VALORICI: Valoarea totală a investiţiei conform devizului general, inclusiv T.V.A.: 7.190,88801 mii lei Din care C+M: 6.017,75509 mii lei 3. DESCRIEREA INVESTIŢIEI Proiectul propune construirea unei Sali de sport dotata cu gradene pentru spectatori dedicata activitatilor sportive interioare, a unor vestiare si incaperi de depozitare precum si a unui teren de sport pentru activitati sportive exterioare. Corpul salii de sport are dimensiunea în plan 31.00x46.50m si inaltimea libera de 7.00m. Peretii perimetrali ai salii de sport sunt din panouri sandwich l3 cm grosime cu miez de spuma poliuretanica si fete din tabla de aluminiu amprentata vopsita electrostatic. Panourile se dispun orizontal cu fixare mecanica pe o structura intermediara autoportanta din tevi de otel de 100 mm X 150 mm gr 2 mm. Structura metalica intermediara este fixata de grinda-soclu si de grinda metalica superioara. Structura metalica intermediara este realizata prin sudura, grunduita si vopsita cu vopsele pentru metal.In peretii perimetrali s-au prevazut goluri de usi pentru acces persoane si goluri pentru ferestre necesare iluminarii naturale si a ventilatiei națurale. Tamplariile precizate sunt din PVC cu foi de geam termopan clar. La partea superioara s-a prevazut o zona de iluminare naturala a salii prin realizarea unui bandou continuu transparent realizat din placi de policarbonat translucid cu 25 mm grosime. Invelitoarea salii s-a proiectat ca un acoperis plan în 4 ape compus din foi de tabla cutata zincata, termoizolatie din saltele rigide de vata bazaltica 15 cm grosime si folie hidroizolatie tip SIKA. Acoperisul este prevazut cu un luminator longitudinal. Apele pluviale de pe acoperisul superior sunt colectate prin sifoane de terasa si directionate prin coloane de canalizare spre colectorul urban, proiectate adiacente peretilor salii. Apele pluviale de pe acoperisul inclinat, repsectiv preluate si transmise de placile de policarbonat sunt preluate prin intermediul unor jgheaburi metalice perimetrale în sectiune patrata avand sectiunea de 13x15 cm si directionate prin burlane metalice avand sectiunea de 13xl3 cm spre spatiile verzi exterioare.

Peretii salii de sport perimetrali suprafetei de joc sunt finisati pana la inaltimea de 2 m cu un finisaj proiectat sa elimine pericolul de acidentare al utilizatorilor constand in panouri pe suport din placaj lemnos compus cu strat din spuma poliuretanica cu densitate redusa ( tip burete) camasuit cu folie PVC elastica. Suprafata de joc este separata de zona gradenelor printr-un perete tip mantinela cu H=1.l0m realizat din schelet metalic si panouri amortizoare spre terenul de sport si placi gips carton spre gradene. Gradenele sunt echipate cu 180 de scaune in pvc montate pe zona de sedere a acestora, Tavanul salii de sport aflat la inaltimea de 7 m fata de suprafata de joc consta intr-o plasa de protectie a instalatiilor pozate in inaltimea structurii metalice, cu referire speciala la corpurile de iluminat ale salii, Gradenele sunt relizate din beton armat sub forma unor diafragme longitudinale continui cu placi de beton la partea superioara. In sens transversal se vor prevedea cadre in trepte la interax de circa 6.00m. Fundatiile se vor realiza sub forma de fundatii continui cu descarcari pe reazeme izolate. Corpurile de legatura (cu functiuni de vestiare si camere de depozitare), in regim parter sunt proiectate cu fundatii continue din beton armat sub zidarie portanta cu samburi din beton armat. Zidaria portanta este din blocuri ceramice 30 cm grosime, prevazuta cu centuri si placa din beton armat peste parter. Peretii de compartimentare sunt din zidarie de 15 cm grosime. Finisajele interioare constau in pardoseli din placi din piatra artificiala antiderapanta si placaje pe pereti din placi ceramice. Partial peretii interiori sunt finisati cu vopsele lavabile antibacteriene. Tavanele sunt finisate cu zugraveli lavabile antibacteriene. Tamplariile interioare sunt cu usi cu toc din lemn si foi mobile din panouri celulare, partial din tamplarie din PVC cu foi de geam securizat antisoc. Finisajele exterioare sunt cu vopsele decorative aplicate pe termosistem din polistiren expandat 10 cm grosime. Acoperisul terasa este prevazut cu temoizolatie din polistiren extrudat 20 cm grosime si hidroizolatie cu membrane bituminoase in doua straturi. Aticele din zidarie din blocuri ceramice 15 cm grosime sunt termoizolate , hidroizolate si sunt prevazute cu glafuri de protectie, Protectia hidroizolatiei la terasa semicirculabila se realizeaza cu pietris margaritar gr Scm. Colectarea apelor pluviale se realizeaza cu sifoane de terasa spre coloane de canalizare si apoi spre reteaua colectoare urbana, Cladirile sunt dotate cu urmatoarele tipuri de instalatii: - instalatii electrice - pentru iluminat si prize, instalatii de protectie cu priza de pamânt generala, instalație de egalizare a potenţialelor si instalaţie de protecţie impotriva trasnetelor; - instalatii santiare st PSI (hidranti interiori); - instalatii termice si HVAC; Dotarile pentru asigurarea activitatilor sportive sunt urmatoarele: mingi fotbal, mingi baschet, mingi handbal, mingi medicinale, porti handbal, cosuri baschet, suporti si fileuri badminton, palete si fluturasi badminton, masa tenis de masa, palete si mingi tenis de masa, capre sarituri, cal cu manere, saltele 1 m x 2 m, spaliere lemn ! m x 2 m, aparate fitness, scaune pvc gradene sala, tabela de marcaj electronica sala 1 m x 2 m, semnalistica sala 50 emx 15 cm, cosuri pentru deseuri sala, cosuri pentru deseuri vestiare, suport sapun lichid vestiare, banchete vestiare 0,5 m x 3 m, cuiere de perete vestiare | = 3m, semnalistica vestiare, dulapuri, birou, masa si 5 scaune, cuier pom cabinet profesor, semnalistica cabinet profesor, cos pentru deseuri cabinet profesor, cos pentru deseuri gs profesor, dulap gs profesor, dulapuri, birou, masa si 5 scaune, cuier pom cabinet medical, semnalistica cabinet medical, cos pentru deseuri cabinet medical, pat pentru consultatii medicale, dulap medical, trusa de prim ajutor, rafturi metalice modulare 0,5 m x 1,00 m x 2,00 m in depozitare, rafturi metalice modulare 0,5 m x 1,00 m x 2,00 m in centrala termica, trusa pentru interventii tehnice, dulap si masa cu doua scaune, cos pentru deseuri in centrala termica, cos pentru descuri in gs hol, suport pentru sapun lichid in gs hol, tabela de marcaj 1,00m x 2,00 m pe terenul de sport exterior, mobilier joaca copii clasele I-IV, Semnalistica jocuri olimpice, Dotari PSI - stingatoare tip P6 cu pulbere la nivelul salii de sport distribuite in mod uniform, stingator cu gaze inerte tip G3 la nivelul CT, stingator tip P6 cu pulbere pe hol - la corpul de legatura. Elaborat: SC Atelierele ARHI | Ser i | |

Atasament: exp._de_motive.pdf

ROMÂNIA JUDETUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMISOARA PRIMAR Nr. SC2018- [1508 / 16-05-2018 EXPUNERE DE MOTIVE PRIVIND OPORTUNITATEA PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice - faza P.T., a indicatorilor tehnico-economici și a anexei privind descrierea sumară a investiţiei, pentru obiectivul "Construire sală sport la Şcoala Generală nr. 25 din Timişoara" 1. Descrierea situaţiei actuale În vederea depunerii proiectelor finanțate în cadrul Programului Operaţional Regional 2014- 2020, Axa prioritară 10 - Îmbunătăţirea infrastructurii educaţionale, Prioritatea de investiții 10.1 - Investiţiile în educație, şi formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe şi învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare, Obiectiv Specific 10.1 - Creşterea gradului de participare la nivelul educației timpurii şi învăţământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului, este necesară aprobarea documentației tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici și a anexei privind descrierea sumară a investiţiei. 2. Schimbări preconizate și rezultate așteptate Prin intermediul acestei operaţiuni vor fi sprijinite activități specifice realizării de investiții în vederea construirii, reabilitării, modernizării şi dotării instituţiilor de învâţământ, pentru realizarea condiţiilor necesare pentru o educație de calitate şi creşterea gradului de participare a populației în învăţământul preşcolar, primar şi gimnazial. Principalul indicator de proiect care fac obiectul monitorizării implementării și performanței investiţiei propuse prin proiect este creşterea gradului de participare la învăţământul obligatoriu, primar şi gimnazial. 3. Concluzii Urmare a celor prezentate mai sus, considerăm oportună aprobarea documentaţiei tehnico- economice - faza P.T., a indicatorilor tehnico-economici - faza P.T, și a anexei privind descrierea sumară a investiţiei, pentru obiectivul " Construire sală sport la Şcoala Generală nr. 25 din Timişoara”. PRIMAR, ŞEF NICOLAE iN MAGDALENAJNIFOARĂ E Cl d Cod FOS3-03,Ver.l