keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 327/14.06.2019 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici - faza D.A.L.I. şi a anexei privind descrierea sumară a investiţiei pentru obiectivul "Cresterea eficientei energetice prin reabilitare termica constructii si instalatii Liceul Tehnologic de Industrie Alimentara"

14.06.2019

Hotararea Consiliului Local 327/14.06.2019
privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici - faza D.A.L.I. şi a anexei privind descrierea sumară a investiţiei pentru obiectivul "Cresterea eficientei energetice prin reabilitare termica constructii si instalatii Liceul Tehnologic de Industrie Alimentara"


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Expunerea de motive nr. SC2019- 13604/03.06.2019, a Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. SC2019- 13604/03.06.2019 al Direcţiei Dezvoltare din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic nr. SC2019 - 13604/05.06.2019 - Anexă la Raportul de specialitate nr. SC2019 - 13604/03.06.2019;
Având în vedere Adresa Direcţiei Economice din data de 05.06.2019 - Anexă la raportul de specialitate;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor şi al Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local nr.193/10.05.2016, privind aprobarea "Strategiei Integrate de Dezvoltare 2014-2020 a Polului de Creştere Timişoara";
Avand in vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 907/29.11.2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin.(2), lit. b) şi d) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 alin.2 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă documentaţia tehnico-economică elaborată la faza D.A.L.I., pentru investiţia: "Cresterea eficientei energetice prin reabilitare termica constructii si instalatii Liceul Tehnologic de Industrie Alimentara", în vederea finanţării, în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3, Prioritatea de investiţii 3.1, Operaţiunea B - Clădiri Publice.

Art.2: Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai investiţiei: "Cresterea eficientei energetice prin reabilitare termica constructii si instalatii Liceul Tehnologic de Industrie Alimentara", conform Anexei 1, în vederea finanţării, în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3, Prioritatea de investiţii 3.1, Operaţiunea B - Clădiri Publice.

Art. 3: Se aprobă Anexa 2, privind descrierea sumară a investiţiei: "Cresterea eficientei energetice prin reabilitare termica constructii si instalatii Liceul Tehnologic de Industrie Alimentara", propusă a fi realizată prin proiect.

Art. 4: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Dezvoltare şi Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 5: Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timişoara şi pe site-ul propriu şi totodată, se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Direcţiei Generală Drumuri, Poduri, Parcaje şi Reţele de Utilităţi;
- Direcţiei Economice;
- Directiei Urbanism;
- Direcţiei Dezvoltare ;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse II Vest;
-Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse I Est;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Comunicare-Relaţionare;
- Serviciului Scoli Spitale;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
SECRETAR SIMONA DRĂGOI

Atasament: Expunere_motive.pdf

Cod FO53-03, ver.1

ROMÂNIA JUDETUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMISOARA PRIMAR

EXPUNERE DE MOTIVE PRIVIND OPORTUNITATEA PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici - faza D.A.L.I. şi a

anexei privind descrierea sumară a investiţiei pentru obiectivul ”Cresterea eficientei energetice prin reabilitare termica constructii si instalatii Liceul Tehnologic de Industrie Alimentara”

Motivul emiterii proiectului de hotărâre

1. Descrierea situaţiei actuale

În prezent clădirile din incinta Liceului Tehnologic de Industrie Alimentara sunt mari consumatoare de energie ținând seama de activitatea desfășurată în această unitate și de anul construcției acestora. Pentru a putea realiza creșterea performanțelor energetice a acestor clădiri publice în concordanță cu prevederile legislației actuale, la redeschiderea apelulului de proiecte și în vederea depunerii proiectului spre finanțare în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3 - Sprijinirea tranziţiei cãtre o economie cu emisii scãzute de carbon, Prioritatea de investiţii 3.1 - Sprijinirea eficienţei energetice, a gestionãrii inteligente a energiei şi a utilizãrii energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clãdirile publice, şi în sectorul locuinţelor, Operaţiunea B - Clădiri Publice, este necesară aprobarea documentației tehnico-economice, a indicatorilor tehnico- economici și a anexei privind descrierea sumară a investiției.

2. Schimbări preconizate şi rezultate aşteptate Obiectivul general al proiectului îl reprezintă creşterea eficienţei energetice a unui numar de trei clădiri din cadrul Liceului Tehnologic de Industrie Alimentara Timisoara, prin realizarea unor lucrări de intervenţie care determină diminuarea consumurilor energetice și lucrări conexe care contribuie la implementarea proiectului.

Reducerea consumului de energie pentru incalzirea cladirilor publice are ca efecte reducerea costurilor de intretinere cu incalzirea, diminuarea efectelor schimbarilor climatice prin reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera, cresterea independentei energetice prin reducerea consumului de combustibil utilizat la prepararea agentului termic. Indicatorii de proiect care fac obiectul monitorizării implementării și performanței investiției propuse prin proiect sunt: scăderea consumului anual de energie finală în clădirile publice, scăderea consumului anual specific de energie primară, numărul clădirilor care beneficiază de măsuri de creștere a eficienței energetice.

3. Concluzii Urmare a celor prezentate mai sus, considerăm oportună aprobarea documentației tehnico- economice, a indicatorilor tehnico-economici - faza D.A.L.I. și a anexei privind descrierea sumară a investiției, pentru obiectivul ”Cresterea eficientei energetice prin reabilitare termica constructii si instalatii Liceul Tehnologic de Industrie Alimentara” în vederea pregătirii documentației pentru eventualitatea redeschiderii axei sau a unei alte opotunități de finanțare pentru creșterea eficienței energetice pentru clădirile publice.

PRIMAR DIRECTOR DIRECȚIA DEZVOLTARE NICOLAE ROBU MAGDALENA NICOARĂ

Atasament: raport_specialitate.pdf

 

1  FO53‐01,VER.1 

ROMÂNIA JUDETUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMISOARA PRIMĂRIA NR. SC2019-

RAPORT DE SPECIALITATE

privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici - faza D.A.L.I. şi a anexei privind descrierea sumară a investiţiei pentru obiectivul ”Cresterea eficientei

energetice prin reabilitare termica constructii si instalatii Liceul Tehnologic de Industrie Alimentara”

Având în vedere Expunerea de motive nr. SC2019 - ..........................….... a Primarului Municipiului Timişoara şi Proiectul de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico- economice, a indicatorilor tehnico-economici - faza D.A.L.I. şi a anexei privind descrierea sumară a investiţiei pentru obiectivul ”Cresterea eficientei energetice prin reabilitare termica constructii si instalatii Liceul Tehnologic de Industrie Alimentara”, Facem următoarele precizări: În conformitate cu condițiile specifice de accesare a fondurilor în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3 - Sprijinirea tranziţiei cãtre o economie cu emisii scãzute de carbon, Prioritatea de investiţii 3.1 - Sprijinirea eficienţei energetice, a gestionãrii inteligente a energiei şi a utilizãrii energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clãdirile publice, şi în sectorul locuinţelor, Operaţiunea B - Clădiri Publice, una dintre anexele obligatorii la depunerea cererii de finanțare este Hotărârea consiliului local de aprobare documentaţiei tehnico-economice şi a indicatorilor tehnico-economici, inclusiv anexa privind descrierea sumară a investiţiei propusă a fi realizată prin proiect. Obiectivul principal al proiectului îl reprezintă creșterea eficienței energetice la cele trei corpuri de clădire amplasate în incinta Liceului Tehnologic de Industrie Alimentara. Lucrările de intervenţie cuprinse în proiect care determină diminuarea consumurilor energetice și lucrările conexe care contribuie la implementarea proiectului cuprind: reabilitarea termică a elementelor de anvelopă a clădirii, reabilitarea termică a sistemului de încălzire și a sistemului de furnizare a apei calde de consum, inlocuirea corpurilor de iluminat cu corpuri de iluminat de eficienta energetica ridicata si durata mare de viata, utilizarea surselor regenerabile de energie pentru asigurarea necesarului de energie a clădirii precum și lucrări conexe care contribuie la implementarea proiectului. Documentatia pentru avizarea lucrărilor de intervenții a fost contractată cu respectarea prevederilor H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice și a Ghidului specific pentru POR 2014-2020, Axa prioritară 3, Prioritatea de investiţii 3.1, Operaţiunea B - Clădiri Publice prin contractul de prestare de servicii nr. 108/11.07.2017 și a fost avizată favorabil conform Fișei tehnice nr. 61/27.11.2018 emisă de Comisia Tehnico-Economică.

 

2  FO53‐01,VER.1 

Precizăm că emiterea proiectului de hotărâre are la bază documentația tehnico-economică la faza D.A.L.I. – nr. proiect 2612/2017 este elaborate în baza H.G. nr. 907/2016 de către SC BAU PROIECT SRL. În concluzie, prin documentația tehnico-economică de mai sus au fost stabilite următoarele : - valoarea totala a obiectivului de investitii exprimata in lei, cu TVA este de 12.158.997,99 lei, din care constructii montaj (C+M) este de 10.048.977,10 lei cu TVA, in conformitate cu devizul general; - indicatorii tehnici / indicatori de performanta rezultați în urma elaborării D.A.L.I. conform Anexei 1 la proiectul de hotărâre; - descrierea sumară a investiției propusă a fi realizată prin proiect, conform Anexei 2 la proiectul de hotărâre. Având în vedere prevederile legale expuse în prezentul raport, respectiv H.G. nr. 907/2016 și Ghidul specific pentru POR 2014-2020, Axa prioritară 3, Prioritatea de investiţii 3.1, Operaţiunea B - Clădiri Publice, apreciem că proiectul de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico- economice, a indicatorilor tehnico-economici - faza D.A.L.I. şi a anexei privind descrierea sumară a investiţiei pentru obiectivul ”Cresterea eficientei energetice prin reabilitare termica constructii si instalatii Liceul Tehnologic de Industrie Alimentara”, îndeplinește condițiile tehnice pentru a fi supus dezbaterii și aprobării plenului consiliului local.

Director Direcția Dezvoltare. Magdalena Nicoară

Consilier Marcel Marcel