keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 196/04.04.2013 privind aprobarea contractului de asociere conform Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 134/14.03.2013, între Municipiul Timişoara şi Universitatea "Politehnica" din Timişoara, în vederea finalizării obiectivului "Sală Polivalentă"

04.04.2013

Hotararea Consiliului Local 196/04.04.2013
privind aprobarea contractului de asociere conform Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 134/14.03.2013, între Municipiul Timişoara şi Universitatea "Politehnica" din Timişoara, în vederea finalizării obiectivului "Sală Polivalentă"


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC 2013- 8460/26.03.2013 al Primarului Municipiului Timisoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale şi al Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 134/14.03.2013 prin care s-a aprobat asocierea Universităţii "Politehnica" din Timişoara cu Municipiul Timişoara, în vederea realizării împreună a obiectivului de investiţii Sala Polivalentă, început de Universitatea "Politehnică" din Timişoara în baza Ordinului MEdCTS nr. 3951 din 08.05.2008, în locaţia "Baza Sportivă nr. 2 a UPT";
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. 2 lit.(c) şi alin.7 lit.(a) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 alin.3 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă contractul de asociere conform Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 134/14.03.2013, între Municipiul Timişoara şi Universitatea "Politehnica" din Timişoara, având ca obiect finanţarea si realizarea în comun de către părţile contractante a obiectivului de investitii "Sala Polivalenta", începută de Universitatea "Politehnica" din Timişoara în baza Ordinului MEdCTS nr. 3951/08.05.2008, în locaţia "Baza Sportivă nr. 2 a U.P.T", conform autorizaţiei de construire nr. 1640/22.09.2010, conform Anexei care face parte integrantă din hotărâre.

Art.2:Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Economică, Serviciul Juridic, Directia Instituţii Şcolare, Medicale, Sportive şi Culturale si Serviciul Banca de Date Urbana şi Cadastru din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art.3: Prezenta hotarâre se comunica :
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Instituţiei Arhitectului Şef;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Instituţii Şcolare, Medicale, Sportive şi Culturale ;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Urbanism;
- Biroului de Managementul Calităţii;
- Compartimentului Control;
- Biroului Audit;
- O.C.P.I. Timiş;
- UNIVERSITATII "POLITEHNICA" din TIMISOARA;
- Mass - media locale.Presedinte de sedinta
SIMION MOŞIU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: PV_negociere.pdf

PROCES – VERBAL AL ŞEDINŢEI DIN DATA DE 22.03.2013 ÎNCHEIAT LA SEDIUL UNIVERSITĂŢII POLITEHNICA DIN TIMIŞOARA

Din partea MUNICIPIULUI TIMISOARA au fost prezenţi dl. Mihai Costa – Director Direcţia Instituţii Şcolare, Medicale, Sportive şi Culturale, dl. Ion Craşovan – consilier şi dl. Cristian Marchiş– consilier Juridic şi din partea UNIVERSITĂŢII „POLITEHNICA” DIN TIMISOARA au fost prezenţi dl. ec. Florian Miclea în calitate de Director Financiar Contabil, Florenţiu Staicu – Director general administrativ, d-na Suba Dana – Şef servicii achiziţii publice şi dl. Constantin Alecsa – consilier juridic. Părţile au convenit să încheie un contract de asociere în temeiul prevederilor art. 1949 – 1954 din Codul civil, ale art. 1166 şi următoarele din Codul civil, ale art. 36 alin. 2 lit. e şi ale pct. (7) lit. a din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată. Asocierea are ca obiect finanţarea si realizarea în comun de către părţile contractante a obiectivului de investitii “Sala Polivalenta 2200 de locuri”, începută de Universitatea „Politehnica” din Timişoara în baza Ordinului MEdCTS nr. 3951/08.05.2008, în locaţia „Baza Sportivă nr. 2 a Universităţii „Politehnica” din Timişoara”, situată la adrsa din Timişoara, str. dr. Nicolae Păunescu Podeanu nr. 2, jud. Timiş, conform autorizaţiei de construire nr. 1640/22.09.2010. S-a convenit de comun acord ca prezenta asociere se încheie pe toată durata de existenţă a obiectivului Sala Polivalentă. Părţile contractante convin ca termenul de finalizare a Sălii Polivalente sa fie la data de 30.06.2014. Contribuţia părţilor contractante în cadrul asocierii a Municipiului Timişoara este în sumă de maxim 10.000.000 lei din bugetul local, din cap. 67.02 „Cultura, recreere si religie”, subcap. 67.02.05.01-”Sport”. Municipiul Timisoara va efectua plăţile prezentului contract, în tranşe, în limita bugetului disponibil si a disponibilului în cont la data solicitarii de plată, pe măsura prezentarii si aprobarii documentatiei tehnice, respectiv situaţii de lucrări confirmate de dirigintele de şantier si avizate de reprezentantul tehnic desemnat din partea Municipiului Timisoara. Părţile au convenit ca Universitatea „Politehnica” din Timisoara să contribuie în cadrul asocierii, cu investiţia realizată până la data încheierii prezentului contract. În funcţie de alocaţiile bugetare, universitatea va contribui si cu alte sume necesare finalizării sălii polivalente. Se convine de comun acord, ca părţile să aducă modificari proiectului tehnic al obiectivului, în scopul de a creşte capacitatea Sălii Polivalente la 2500 de locuri şi de a crea alte facilităţi necesare omologării salii polivalente, în vederea oraganizării şi desfăşurării de competiţii sportive internaţionale. Sala Polivalentă va deveni proprietate comună a celor două părţi contractante, în cote părţi indivize, proporţionale cu contribuţia lor financiară la realizarea obiectivului. Cotele părţi indivize se vor stabili la valorile actualizate ale investiţiei aferente contributiei fiecărei părţi, la data terminării lucrărilor.

Obiectivul de investiţii va fi utilizat de cele două instituţii în partaj, în cote proporţionale cu cota lor de proprietate. Cheltuielile de funcţionare curentă, întreţinere, reparare, modernizare, dezvoltare a obiectivului de investiţii vor fi suportate de cele două instituţii împreună, în cote - părţi proporţionale cu cota lor de proprietate. Încetarea prezentului contract poate avea loc în următoarele cazuri : a) prin acordul comun al celor două părţi, la initiativa uneia dintre acestea; b) prin reziliere pentru neîndeplinirea de către părţi a obligaţiilor stipulate la art. 5. La finalizarea sălii polivalente se va încheia un protocol de administrare între cele două părţi contractante care va stabili condiţiile de folosire a sălii, conform cotelor de proprietate; Procedurile de achiziţie publică prevăzute în O.U.G nr. 34/2006 (republicată), privind atribuirea contractelor de achiziţie publică şi H.G nr. 925/2006, pentru aprobarea normelor de aplicare referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică, revin Universităţii „Politehnica” din Timişoara; S-a convenit ca Municipiul Timişoara să desemneze un reprezentant în comisia de licitatie pentru atribuirea contractelor de achizitie publică, proceduri care vor fi derulate la o data ulterioară semnării prezentului contract. Municipiul Timişoara va desemna un expert UNEAR care să evalueze stadiul fizic şi valoarea construcţiei la zi. De asemenea, s-a stabilit de comun acord că, Municipiul Timisoara va avea în componenţa comisiei de receptie a obiectivului de investitii pe reprezentantul tehnic care avizează documentatia tehnică de executie a lucrărilor si pe reprezentantul din comisia de licitaţie pentru atribuirea contractelor de achizitie publică. Ieşirea din indiviziune se va putea realiza doar cu acordul ambelor părţi. Niciuna dintre cele două instituţii nu va avea dreptul să-şi vândă dreptul cota - parte de proprietate sau vreo cotă – parte din ea către o terţă parte, ci doar către instituţia parteneră. Prezentul proces – verbal s-a încheiat în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

MUNICIPIUL TIMISOARA

UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN TIMIŞOARA

DIRECTIA INSTITUTII ŞCOLARE, MEDICALE, SPORTIVE SI CULTURALE,

DIRECTOR GENERAL ADMINISTRATIV,

Mihai COSTA Dr. ing. Florenţiu STAICU

CONSILIER, DIRECTOR FINANCIAR CONTABIL,

Ion CRAŞOVAN ec. Florian MICLEA

ŞEF SERVICII ACHIZIŢII PUBLICE Dana SUBA

CONSILIER JURIDIC, CONSILIER JURIDIC, Cristian MARCHIŞ Constantin ALECSA

Atasament: Referat.pdf

MUNICIPIUL TIMIŞOARA APROBAT, DIRECŢIA INSTITUŢII ŞCOLARE, MEDICALE, PRIMAR, SPORTIVE ŞI CULTURALE BIROU BAZE SPORTIVE NICOLAE ROBU NR. REFERAT

privind aprobarea contractului de asociere conform H.C.L.M.T. nr. 134/14.03.2013, între Municipiul Timişoara şi Universitatea „Politehnica” din Timişoara, în vederea

finalizării obiectivului „Sală Polivalentă”.

Prin H.C.L.M.T. nr. 134/14.03.2013 s-a aprobat asocierea Universităţii “Politehnica” din Timişoara cu Municipiului Timişoara, în vederea realizării împreună a obiectivului de investiţii Sala Polivalentă, început de Universitatea “Politehnică” din Timişoara în baza Ordinului MEdCTS nr. 3951 din 08.05.2008, în locaţia “Baza Sportivă nr. 2 a UPT”.

Art. 2 din H.C.L.M.T. mai sus menţionată, prevede faptul că asocierea efectivă se va realiza pe baza unui contract de asociere, aprobat de senatul UPT pe de o parte, respectiv de Consiliul Local al Municipiului Timişoara pe de altă parte, întocmit în conformitate cu legislaţia şi normele interne ale celor două instituţii, în vigoare. În vederea materializării prevederii H.C.L.M.T. nr. 134/14.03.2013 PROPUNEM Emiterea unei hotărâri a Consiliului Local al Municipiului Timişoara, prin care să se aprobe contractul de asociere conform H.C.L.M.T. nr. 134/14.03.2013, între Municipiul Timişoara şi Universitatea „Politehnica” din Timişoara, având ca obiect finanţarea si realizarea în comun de către părţile contractante a obiectivului de investitii ’’ Sala Polivalenta’’, începută de Universitatea „Politehnica” din Timişoara în baza Ordinului MEdCTS nr. 3951/08.05.2008, în locaţia „Baza Sportivă nr. 2 a U.P.T”, conform autorizaţiei de construire nr. 1640/22.09.2010, conform anexei, care va face parte integrantă din hotărâre. VICEPRIMAR, Dan Diaconu DIRECŢIA URBANISM D.I.Ş.M.S.C pt. ARHITECT SEF DIRECTOR, Emilian Sorin Ciurariu Ioan Mihai Costa DIRECŢIA ECONOMICĂ Smaranda Haracicu SERVICIUL BANCA DE DATE URBANE BIROU BAZE SPORTIVE, Robescu Dan Ion Craşovan

AVIZAT SERVICIUL JURIDIC

FP 53-01 VER 1

Atasament: Anexa.pdf

MUNICIPIUL TIMIŞOARA Anexa Nr._____________________

CONTRACT DE ASOCIERE

Cap. I. PĂRŢILE CONTRACTANTE Art.1. Prezentul contract se încheie între: 1.1. MUNICIPIUL TIMISOARA prin Consiliul Local al Municipiului Timisoara, reprezentat prin Primar – prof.univ.dr.ing. Nicolae Robu, cu sediul în Bv. C.D. Loga nr. 1, cod fiscal nr.14756536, şi 1.2. UNIVERSITATEA „POLITEHNICA” DIN TIMISOARA, cu sediul in Timisoara, Piaţa Victoriei nr. 2, cod fiscal nr. 4269282, reprezentată prin prof.univ.dr.ing. Viorel Aurel Şerban în calitate de Rector si ec. Florian Miclea, în calitate de Director Financiar Contabil. Cap. II. DISPOZIŢII GENERALE Art. 2. Prezentul contract de asociere se încheie în temeiul prevederilor art. 1949 – 1954 din Codul civil, ale art. 1166 şi următoarele din Codul civil, ale art. 36 alin. 2 lit. e şi ale pct. (7) lit. a din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată. Cap. III. OBIECTUL CONTRACTULUI Art.3. Prezenta asociere are ca obiect finanţarea si realizarea în comun de către părţile contractante a obiectivului de investitii “Sala Polivalenta 2200 de locuri”, începută de Universitatea „Politehnica” din Timişoara în baza Ordinului MEdCTS nr. 3951/08.05.2008, în locaţia „Baza Sportivă nr. 2 a Universităţii „Politehnica” din Timişoara”, situată la adresa din Timişoara, str. dr. Nicolae Păunescu Podeanu nr. 2, jud. Timiş, conform autorizaţiei de construire nr. 1640/22.09.2010. Cap. IV. DURATA CONTRACTULUI Art.4. 4.1. Prezenta asociere se încheie pe toată durata de existenţă a obiectivului care face obiectul prezentului contract de asociere. 4.2. Părţile contractante convin ca termenul de finalizare a Sălii Polivalente sa fie la data de 30.06.2014. Cap. V. CONTRIBUŢIA PĂRŢILOR Art.5. Contributia partilor contractante în cadrul asocierii, este următoarea: 5.1. (1) Municipiul Timişoara contribuie în cadrul asocierii, financiar, cu suma maximă de 10.000.000 lei, din bugetul local, din cap. 67.02 „Cultura, recreere si religie”, subcap.

67.02.05.01-”Sport”. Valoarea finală a contribuţiei financiare va fi stabilită în baza indicatorilor tehnico-economici ai investiţiei. (2) Municipiul Timisoara va efectua platile prezentului contract, in transe, in limita bugetului disponibil si a disponibilului in cont la data solicitarii de plata, pe masura prezentarii si aprobarii documentatiei tehnice, respectiv situatii de lucrari confirmate de dirigintele de santier si avizate de reprezentantul tehnic desemnat din partea Municipiului Timisoara. 5.2. Universitatea „Politehnica” din Timisoara contribuie în cadrul asocierii, cu investiţia realizată până la data încheierii prezentului contract. În funcţie de alocaţiile bugetare, universitatea va contribui si cu alte sume necesare finalizării sălii polivalente. 5.3. Părţile contractante convin de comun acord sa aduca modificari proiectului tehnic al obiectivului, in scopul de a creste capacitatea Sălii Polivalente la 2500 de locuri şi de a crea alte facilităţi necesare omologării salii polivalente, în vederea oraganizării şi desfăşurării de competiţii sportive internaţionale. 5.4. Sala Polivalentă va deveni proprietate comună a celor două părţi contractante, în cote părţi indivize, proporţionale cu contribuţia lor financiară la realizarea obiectivului. 5.5. Cotele părţi indivize se vor stabili la valorile actualizate ale investiţiei aferente contributiei fiecărei părţi, la data terminării lucrărilor. 5.6. Obiectivul de investiţii va fi utilizat de cele două instituţii în partaj, în cote proporţionale cu cota lor de proprietate. 5.7. Cheltuielile de funcţionare curentă, întreţinere, reparare, modernizare, dezvoltare a obiectivului de investiţii vor fi suportate de cele două instituţii împreună, în cote - părţi proporţionale cu cota lor de proprietate. Cap.VI. MODIFICAREA CONTRACTULUI Art.6. Nici o parte nu poate modifica unilateral prezentul contract. Modificarea contractului poate interveni numai prin acordul de vointa exprimat al partilor, prin act aditional. Cap.VII. ÎNCETAREA CONTRACTULUI Art.7. Încetarea prezentului contract poate avea loc în următoarele cazuri : a) prin acordul comun al celor două părţi, la initiativa uneia dintre acestea; b) prin reziliere pentru neîndeplinirea de către părţi a obligaţiilor stipulate la art. 5 . Cap.VIII. CLAUZE SPECIALE Art.8.1. La finalizarea sălii polivalente se va încheia un protocol de administrare între cele două părţi contractante care va stabili condiţiile de folosire a sălii, conform cotelor de proprietate; 8.2.(1) Procedurile de achiziţie publică prevăzute în O.U.G nr. 34/2006 (republicată), privind atribuirea contractelor de achiziţie publică şi H.G nr. 925/2006, pentru aprobarea normelor de aplicare referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică, revin Universităţii „Politehnica” din Timişoara; (2) Municipiul Timişoara va desemna un reprezentant in comisia de licitatie pentru atribuirea contractelor de achizitie publica, proceduri care vor fi derulate la o data ulterioara semnarii prezentului contract. 8.3. Municipiul Timişoara va desemna un expert UNEAR care să evalueze stadiul fizic şi valoarea construcţiei la zi.

8.4. Municipiul Timisoara va avea in componenta comisiei de receptie a obiectivului de investitii pe reprezentantul tehnic care avizeaza documentatia tehnica de executie a lucrarilor si pe reprezentantul din comisia de licitatie pentru atribuirea contractelor de achizitie publica. 8.5. Ieşirea din indiviziune nu se va putea realiza doar cu acordul ambelor părţi. Niciuna dintre cele două instituţii nu va avea dreptul să-şi vândă dreptul cota - parte de proprietate sau vreo cotă – parte din ea către o terţă parte, ci doar către instituţia parteneră. 8.6. Comunicările care urmează a se efectua între părţi, vor fi făcute în scris la sediul fiecărui asociat. Cap. IX. LITIGII Art. 9.1. Eventualele litigii care s-ar putea ivi în legătura cu prezentul contract vor fi solutionate pe cale amiabilă iar dacă părţile nu ajung la o înţelegere, acestea vor fi solutionate de instanţele judecătoreşti competente din punct de vedere teritorial si material. Art. 9.2. Prezentul contract a fost încheiat în 2 exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte contractantă şi intră în vigoare la data înregistrării sale.

MUNICIPIUL TIMISOARA UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN TIMIŞOARA

PRIMAR, RECTOR, Prof.univ.dr.ing. Nicolae ROBU Prof.univ.dr.ing. Viorel-Aurel ŞERBAN

DIRECŢIA ECONOMICĂ, DIRECTOR GENERAL ADMINISTRATIV, Smaranda HARACICU Dr. ing. Florenţiu STAICU

DIRECTIA INSTITUTII ŞCOLARE, MEDICALE, SPORTIVE SI CULTURALE,

DIRECTOR FINANCIAR CONTABIL,

Mihai COSTA ec. Florian MICLEA

SERVICIUL JURIDIC, OFICIUL JURIDIC,