keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 236/23.04.2019 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 699/20.12.2018 de aprobare a actualizarii documentatiei tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici faza SF si a descrierii sumare a investitiei in temeiul art. 71 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 114/2018 pentru obiectivul: "CONSTRUCTIE CLADIRE CU DESTINATIA CRESA IN ZONA DE NORD"

23.04.2019

Hotararea Consiliului Local 236/23.04.2019
privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 699/20.12.2018 de aprobare a actualizarii documentatiei tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici faza SF si a descrierii sumare a investitiei in temeiul art. 71 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 114/2018 pentru obiectivul: "CONSTRUCTIE CLADIRE CU DESTINATIA CRESA IN ZONA DE NORD"


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Avand in vedere Expunerea de motive nr. SC 2019-9454/16.04.2019 privind oportunitatea proiectului de hotarare, a Primarului Municipiului Timisoara, domnul Nicolae Robu;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. SC 2019-9454/16.04.2019 al Directiei Dezvoltare din cadrul Primariei Municipiului Timisosara;
Avand in vedere Avizul nr. SC2019-9454/17.04.2019 al Serviciului Juridic - Anexa la Raportul de specialitate nr. SC2019-9454/16.04.2019;
Avand in vedere Adresa Directiei Economice nr. SC2019-9454/16.04.2019;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale şi Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Avand in vedere prevederile Programului Operational Regional 2014-2020, Axa prioritara 4- Sprijinirea dezvoltarii urbane durabile "Prioritatea de investitii 4.4 investitii in educatie, in formare, inclusiv in formare profesionala pentru dobandirea de competente si invatare pe tot parcursul vietii prin dezvoltarea infrastructurilor de educatie si formare, Obiectiv Specific 4.4 Cresterea calitatii infrastructurii in vederea asigurarii accesului sporit la educatie timpurie si sprijinirea participarii parintilor pe piata fortei de munca";
Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 291/28.07.2017 privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 193/10.05.2016, privind aprobarea "Strategiei Integrate de Dezvoltare 2014-2020 a Polului de Creştere Timişoara";
Având în vedere prevederile Legii nr. 500/2002, a finanţelor publice, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 cu privire la finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, precum şi normele de punere în aplicare;
Avand in vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 699/20.12.2018 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici-faza SF si a descrierii sumare a investiţiei pentru obiectivul : "CONSTRUCŢIE CLĂDIRE CU DESTINAŢIA CREŞĂ ÎN ZONA DE NORD";
În conformitate cu prevederile art. 36, alin. (2), lit. e), alin. (7) lit. a) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aproba modificarea art. 1 din Hotararea Consiliului Local nr. 699/20.12.2018, care va avea urmatorul continut: "Se aproba documentatia tehnico-economica elaborata la faza SF pentru investitia : "CONSTRUCŢIE CLĂDIRE CU DESTINAŢIA CREŞĂ ÎN ZONA DE NORD" din Timisoara, str. Ion Ionescu de la Brad nr.1/E, actualizata in baza art.71 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 114/2018 in vederea finantarii in cadrul Programului Operational Regional 2014-2020, Axa prioritara4- Sprijinirea dezvoltarii urbane durabile, Prioritatea de investitii in educatie, in formare, inclusiv in formare profesionala pentru dobandirea de competente si invatare pe tot parcursul vietii prin dezvoltarea infrastructurilor de educatie si formare , obiectiv Specific 4.4 cresterea Calitatii infarstructurii in vederea asigurarii accesului sporit la educatie timpurie si sprijinirea participarii parintilor pe piata fortei de munca"

Art. 2: Se aproba modificarea art. 2 din Hotararea Consiliului Local nr. 699/20.12.2018 care va avea urmatorul continut: "Se aproba indicatorii tehnico- economici, actualizati in baza art.71 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 114/2018 pentru investitia: "CONSTRUCŢIE CLĂDIRE CU DESTINAŢIA CREŞĂ ÎN ZONA DE NORD" din Timisoara, str. Ion Ionescu de la Brad nr. 1/E, conform Anexei 1 a prezentei hotarari, in vederea finantarii in cadrul Programului Operational Regional 2014-2020, Axa prioritara 4 - Sprijinirea dezvoltarii urbane durabile, Prioritatea de investitii in educatie, in formare, inclusiv in formare profesionala pentru dobandirea de competente si invatare pe tot parcursul vietii prin dezvoltarea infrastructurilor de educatie si formare, obiectiv Specific 4.4 Cresterea calitatii infarstructurii in vederea asigurarii accesului sporit la educatie timpurie si sprijinirea participarii parintilor pe piata fortei de munca".

Art. 3: Se aproba modificarea art. 3 din Hotararea Consiliului Local nr. 699/20.12.2018 care va avea urmatorul continut: "Se aproba descrierea sumara a investitiei: "CONSTRUCŢIE CLĂDIRE CU DESTINAŢIA CREŞĂ ÎN ZONA DE NORD" din Timisoara, str. Ion Ionescu de la Brad nr.1/E, actualizata in baza art. 71 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 114/2018, conform Anexei 2, ce face parte integranta din prezenta hotarare".

Art. 4: Celelalte articole ale Hotărârii Consiliului Local nr. 699/20.12.2018 raman neschimbate.

Art. 5: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Directia Dezvoltare si Directia Economica din cadrul Primariei Municipiului Timisoara.

Art. 6: Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timişoara şi pe site-ul propriu şi totodată, se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Generală Drumuri, Poduri, Parcaje şi Reţele de Utilităţi;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse I Est;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse II Vest;
- Serviciului Şcoli Spitale;
- Directiei de Mediu;
- Direcţiei Comunicare- Relationare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control si Antifrauda al Primarului;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
IMRE FARKAS
Contrasemneaza
SECRETAR SIMONA DRĂGOI

Atasament: Aviz_economic_modif_HCL699-2018_Nord.pdf

ROMÂNIA MUNICIPIUL TIMIȘOARA DIREȚIA ECONOMICĂ Nr. SC2019 —9454/16.04.2019 Către, DIRECȚIA DE DEZVOLTARE Avand în vedere raportul de specialitate cu nr. de înregistrare SC2019 — 9454/16.04.2019, privind modificarea HCL 699/20.12.2018 de aprobare a actualizarii documentației tehnico- economice, a indicatorilor tehnico-economici-faza SF si a descrierii sumare a investiţiei in temeiul art. 71 din OUG 114/2018 pentru obiectivul :“CONSTRUCȚIE CLĂDIRE CU DESTINAȚIA CREŞĂ ÎN ZONA DE NORD” vă comunicăm faptul că nu necesită aviz din partea Direcţiei Economice, deoarece nu reprezinta nici o cheltuiala din bugetul local la data prezentei, ci aprobarea Consiliului Local a modificarii HCL nr. 699/20.12.2018. Urmarea a emiterii Hotărârii Consiliului Local Timisoara, cheltuiala va fi cuprinsa in bugetul Municipiului Timisoara, defalcata pe surse de finantare aprobate aferente proiectului, conform art. 45 din Legea nr. 273 privind Finantele Publice Locale. ECONOMIC DIRECTOR iâng CIU Ste

Atasament: Raport_de_specialitate_mod_HCL_699-2018_Nord.pdf

ROMÂNIA JUDETUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMISOARA PRIMĂRIA NR. SC2019- 9454 / /6. 04. 20/93 RAPORT DE SPECIALITATE Privind modificarea HCL 699/20.12.2018 de aprobare a actualizarii documentaţiei tehnico- economice, a indicatorilor tehnico-economici-faza SF si a descrierii sumare a investiţiei in temeiul art. 71 din OUG 114/2018 pentru obiectivul : “CONSTRUCŢIE CLĂDIRE CU DESTINAȚIA CREŞĂ ÎN ZONA DE NORD” Având în vedere Expunerea de motive privind oportunitatea modificarii hotărârii HCL 699/20.12.2018 nr. SC2019- 44 S b| fb.ou Municipiului Timișoara și a Proiectului de hotărâre privind modificarea HCL 699/20.12.2018 pentru obiectivul de investiții " CONSTRUCŢIE CLĂDIRE CU DESTINAŢIA CREŞĂ ÎN ZONA DE NORD” prin care se propune aprobarea actualizarii indicatorilor tehnico - economici (Anexa 1) și a descrierii sumare a investiţiei propuse prin proiect (Anexa 2), anexe aprobate prin HCL 699/20.12.2018; Avand in vedere prevederile art.71 din OUG 1142018 publicata in Monitorul Oficial nr.1116/29.12.2018 privind instituirea unor masuri in domeniul investitiilor publice si a unor masuri fiscal-bugetare, modificarea si completarea unor acte normative si prorogarea unor termene, cat si in baza instructiunii AM POR nr. 112/08.03.2019 este necesara modificarea financiara a valorii investitiei care a rezultat din aplicarea prevederilor art.71 din OUG 114/2018. Fata de cele de mai sus, facem următoarele precizări: În momentul de fata suntem in etapa de precontractare pentru obiectivul de investitii " CONSTRUCŢIE CLĂDIRE CU DESTINAŢIA CREŞĂ ÎN ZONA DE NORD “,iar in conformitate cu condițiile specifice de accesare a fondurilor în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 4 - Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Prioritatea de investiții 4.4 Investiţii în educaţie, în formare, inclusiv în formare profesională pentru dobândirea de competențe şi învățare pe tot parcursul vieţii prin dezvoltarea infrastructurilor de educaţie și formare, Obiectiv Specific 4.4 Creşterea calităţii infrastructurii în vederea asigurării accesului sporit la educaţie timpurie şi sprijinirea participării părinţilor pe piaţa forţei de muncă“, una dintre anexele obligatorii, in etapa de precontractare , este modificarea Hotărârii Consiliului Local de aprobare a documentaţiei tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici — faza SF si a anexei privind descrierea sumară a investiţiei propusă prin proiect, daca au aparut modificari/ schimbari de la etapa initiala de aprobare a HCL 699/20.12.2018. Obiectivul principal al proiectului îl reprezintă construirea unei creşe cu o capacitate de 29 de locuri, având toate dotările necesare funcţionării și care va fi amplastă pe terenul situat pe strada Ion Ionescu de la Brad identificat prin numărul de carte funciară (CF) nou: 447057 , provenit din CF 444152, Timişoara, judeţul Timiş. Lucrările propuse în proiect cuprind construirea clădirii creşei, a împrejmuirii, amenajararea accesului carosabil şi pietonal, amenajarea terenului şi a spaţiilor destinate activităţilor în aer liber a copiilor. Creşa va avea bucătărie şi spălătorie proprie, lifturi pentru transportul persoanelor şi hranei, grupuri sanitare pentru personal şi pentru copii, spaţiu pentru medic, izolator, sală multifuncţionlă, spaţii tehnice. Clădirea creşei este adaptata nevoilor persoanelor cu dizabilități. Studiul de Fezabilitate a fost elaborat cu respectarea prevederilor H.G. nr. 907/29.11.2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor / proiectelor de investiţii finanțate din fonduri publice si a fost depus ca si anexa a cerereii de finantare inregistrata la ADR Vest cu nr. 30137/27.12.2018. Emiterea proiectului de hotărâre de modificare a HCL 699/20.12.2018 are la bază documentația tehnico-economică actualizata de catre proiectant, in conformitate cu prevederile art. 71 din OQUG 114/2018, Proiect nr.A626/2018, elaborat de prestatorul serviciilor de proiectare și asistenţă tehnică din partea proiectantului - SC ALPIN CONSTRUCT SRL, in baza contractului de proiectare nr. 69/07.06.2018 2018.

Documentatia SF-ului a fost avizată favorabil de catre Comisia Tehnico-Economică, conform Fişei tehnice nr.65/10.12.2018. În concluzie, prin actualizarea documentatiei tehnico- economice a Proiectului nr. A626/2018- faza SF, confart. 71 din OQUG 114/2018, s-au stabilit următoarele: - valoarea totală estimată actualizata a investiţiei, conform devizului general actualizat, este de 1.879.340,78 lei (inclusiv TVA), din care are valoarea de 5.451.375,89 lei (inclusiv TVA); - indicatorii tehnico - economici rezultați în urma actualizarii documentatiei tehnico-economice conf. 0OUG 114/2018, conform Anexei | la prezentul Raport de specialitate; - descrierea sumară a investiţiei propusă a fi realizată prin proiect, conform Anexei 2 - dupa actualizarea conform OUG 114/2018, la prezentul Raport de specialitate; Având în vedere prevederile legale expuse în prezentul raport, respectiv H.G. nr. 907/29.11.2016 (actualizata ) , Ghidul specific pentru POR 2014-2020, Axa prioritară 4 - Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Prioritatea de investiții 4.4 Investiţiile în educație, în formare, inclusiv în formare profesională pentru dobândirea de competențe şi învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare , Obiectiv Specific 4.4 Creşterea calității infrastructurii în vederea asigurării accesului sporit la educaţie timpurie şi sprijinirea participării părinţilor pe piaţa forţei de muncă si a art. 71 din OUG 114/2018, apreciem că proiectul de hotărâre de modificare a HCL 699/20.12.2018 de aprobare a actualizarii documentației tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici - faza S.F. in temeiul art.71 din OUG 1142018 şi a descrierii sumare a investiţiei pentru obiectivul „CONSTRUCŢIE CLĂDIRE CU DESTINAŢIA CREŞĂ IN ZONA DE NORD “, îndeplineşte condiţiile tehnice pentru a fi supus dezbaterii şi aprobării plenului Consiliului Local Timisoara. DIRECTOR DIRECT EZVOLTARE Magdalena Nicoară ( CONSILIER COMP. PROIECTE DIVERSE Alina Neagoe ea wa Cod FO53-01,Ver.1

Atasament: Aviz_juridic_modif_HCL_699-2018_Nord.pdf

ROMANIA Anexa la Raportul de specialitate nr. SC2019-9454/16.04.2019 JUDETUL TIMIS MUNICIPIUL TIMISOARA SERVICIUL JURIDIC Nr.SC2019-9454/17.04.2019 AVIZ la raportul de specialitate privind modificarea HCL 699/20.12.2018 de aprobare a actualizarii documentaţiei tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici-faza SF si a descrierii sumare a investiţiei in temeiul art. 71 din OQUG 114/2018 pentru obiectivul : “CONSTRUCŢIE CLĂDIRE CU DESTINAŢIA CREŞĂ ÎN ZONA DE NORD” Având în vedere expunerea de motive şi raportul de specialitate al Direcţiei de Dezvoltare nr. SC2019-9454/16.04.2019 conform cărora este necesară privind modificarea HCL 699/20.12.2018 de aprobare a actualizarii documentaţiei tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici-faza SF si a descrierii sumare a investiţiei in temeiul art. 71 din OUG 114/2018 pentru obiectivul : “CONSTRUCŢIE CLĂDIRE CU DESTINAŢIA CREŞĂ ÎN ZONA DE NORD”; Având în vedere Instructiunea AM POR nr. 112/08.03.2019 care prevede că este necesară modificarea financiara a valorii investitiei care a rezultat din aplicarea prevederilor art.71 din OUG 114/2018; În conformitate cu condițiile specifice de accesare a fondurilor în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 4 - Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Prioritatea de investiții 4.4 Investiţii în educaţie, în formare, inclusiv în formare profesională pentru dobândirea de competențe și învăţare pe tot parcursul vieţii prin dezvoltarea infrastructurilor de educație şi formare, Obiectiv Specific 4.4 Creşterea calității infrastructurii în vederea asigurării accesului sporit la educaţie timpurie şi sprijinirea participării părinţilor pe piaţa forţei de muncă“; Având în vedere Proiectul nr. A626/2018, elaborat de prestatorul serviciilor de proiectare şi asistență tehnică din partea proiectantului - SC ALPIN CONSTRUCT SRL, in baza contractului de proiectare nr. 69/07.06.2018 2018şi Documentatia SF-ului a fost avizată favorabil de catre Comisia Tehnico- Economică, conform Fişei tehnice nr.65/10.12.2018; În conformitate cu prevederile H.G. nr.907/29.11/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice; În conformitate cu OUG nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene; În baza prevederilor Legii 273/2006 privind finanţele publice locale cu modificările şi completările ulterioare; Având în vedere HCL nr.291/28.07.2017 privind modificarea şi completarea HCL nr.193/10.05.2017 privind aprobarea „Strategiei Integrate de Dezvoltare 2014-2020 a Polului de Creştere Timişoara” În conformitate cu prevederile art.36 alin. 2 [it. b) „atribuţii privind dezvoltarea economico- socială şi de mediu a comunei, oraşului sau municipiului; ”, alin. 2 lit. d) aprobă, la propunerea primarului, documentaţiile tehnico-economice pentru lucrările de investiții de interes local, în condiţiile legii şi în temeiul art.45 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată și modificată; În temeiul art.45 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată; Având în vedere dispoziţiile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative; Se avizează favorabil raportul de specialitate înregistrat cu nr. SC2019-9454/16.04.2019 conform cărora este necesară privind modificarea HCL 699/20.12.2018 de aprobare a actualizarii documentației tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici-faza SF si a descrierii sumare a investiţiei in temeiul art. 71 din OUG 114/2018 pentru obiectivul : “CONSTRUCŢIE CLĂDIRE CU DESTINAŢIA CREŞĂ ÎN ZONA DE NORD”;

Menţionăm că prezentul aviz nu priveşte necesitatea şi oportunitatea demersului privind privind modificarea HCL 699/20.12.2018 de aprobare a actualizarii documentaţiei tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici-faza SF si a descrierii sumare a investiţiei in temeiul art. 71 din OUG 114/2018 pentru obiectivul : “CONSTRUCŢIE CLĂDIRE CU DESTINAŢIA CREŞĂ ÎN ZONA DE NORD” şi nu se substituie avizului de legalitate al Secretarului Municipiului Timişoara, reglementat de Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală şi nu se substituie avizului de legalitate al Secretarului Municipiului Timişoara, reglementat de Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală; Prezentul aviz are ca premisă legalitatea si valabilitatea inscrisurilor anterioare care au generat prezenta documentatie şi nu priveşte indicatorii economici propuşi, nu obligă la emiterea actelor administrative ulterioare şi nu înlocuieşte obligaţia structurilor competente de a analiza documentaţia din punct de vedere al atribuţiilor ce le incumbă. CONSILIER JURIDIC, AMELIA FAUR

Atasament: Anexa_2_mod_OUG_-_Cresa_Nord.pdf

Anexa 2 la HCL / 2018 DESCRIEREA INVESTITIEI DENUMIRE PROIECT: Construcție clădire cu destinația creșă in Zona de Nord AMPLASAMENT: Municipiul Timișoara, Str. lon lonescu de la Brad, nr.1/E, CF 447057 PROPRIETAR: Municipiului Timisoara - Domeniul Public BENEFICIAR: Municipiul Timișoara PROIECTANT GENERAL: SC ALPIN CONSTRUCT SRL Str. N. Titulescu, Nr.20, Bl. A53/3/1 Cod. 336200, Vulcan, România Tel./Fax. 0254 / 570973 alpinv(Eyahoo.com FAZA DE PROIECTARE: Studiu de Fezabilitate PROIECT NR: A626/2018 DATA ELABORARII PROIECTULUI : septembrie 2018 CONTRACT: 69 din 07.06.2018 1

A. Situaţia existentă şi necesitatea realizării obiectivului/proiectului de investiţii: Conform HCL 335/15.092017, în Municipiul Tmișoara învăţământul antepreșcolar este reprezentat de 13 creșe însumând 800 locuri. Totodată numărul cererilor depuse de cetăţeni pentru înscrierea copiilor în creșele din oraș este de 1.000. Prin construirea unei creșe cu o capacitate de 29 locuri li se ofera locuitorilor din zonă posibilitatea de a înscrie copiii în sistemul de învăţămant antepreșcolar și astfel părinții se pot întoarce mai devreme în cadrul muncii. Deschiderea apelului de proiecte pentru obținerea de fonduri nerambursabile prin POR 2014 — 2020, Axa prioritară 4 — Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Prioritatea de investiţii 4.4. Investiţiile în educație, în formare, inclusiv în formare profesională pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educaţie și formare, Obiectiv Specific 4.4 — Creșterea calității infrastructurii în vederea asigurării accesului sporit la educație timpurie și spirijinirea participării părinților pe piața forței de muncă - constituie o oportunitate de finanțare pentru Primăria Municipiului Timișoara și locuitorii orașului. B. Descrierea scenariilor propuse/ recomandate: Il. Varianta 0 (varianta fara investitie) In acest scenariu, investiţia nu se realizează. Activitatea educaţională pentru copiii antepreșcolari din municipiul Timișoara va continua să se desfășoare în construcțiile existente. În cadrul acestui scenariu, populația este privată de accesul către unități de utilitate publică adecvate, în conformitate cu standardele și cerințele actuale. Totodată, părinţii nu vor putea reveni în câmpul muncii și vor fi nevoiți să stea acasă cu copiii, până la implinirea vârstei de 3 ani și înscrierea acestora la grădiniță. Il. Varianta 1 (varianta cu investiție minimă) Scenariul variantei cu investiție și implicit realizarea acestui proiect este acela de a construi o creșă în municipiul Timișoara, pe strada lon lonescu de la Brad, prin adoptarea unor soluţii care presupun lucrări minime și finisaje de o calitate medie. Avantaje: Se va construi o creșă nouă în municipiul Timișoara, pe strada lon lonescu de la Brad. Dezavantaje: Lucrările și finisajele nu vor putea fi făcute la un standard ridicat. III. Varianta 2 (varianta cu investiție maximă) Pentru a crea cadrul adecvat activităților propuse în viitor, s-a propus construirea unei creşe noi în municipiul Timișoara, pe strada lon lonescu de la Brad, conform standardelor și normelor în vigoare. Cladirea creșei va avea forma literei L, fiecare grupă avand un spațiu destinat ei (dormitor, sală de clasă, grup sanitar și spațiu pentru depozitarea materialelor didactice). O grupă de copii, conform legislației în vigoare, nu poate depăși un număr de 20 de copii de aceea suprafața sălilor de clasă este de cca. 27.00 mp. Grupurile sanitare atașate fiecărei grupe în parte vor avea câte 4 WC-uri pentru copii și 4 lavoare amplasate la o înălțime impusă de standardele în vigoare . Pereţii vor fi finisați cu faianță până la o înălțime de 2.10 m, iar pe jos va fi montată gresie antiderapantă. Avantaje: Cladirea va fi construită cu materiale de calitate superioară. Termenele de finalizare ale investiţiei mai mici comparativ cu soluția 1. Dezavantaje: Costuri de investiție mai mari comparativ cu varianta 1.

sr a Scenariul recomandat este VARIANTA 2. Conform descrierilor de mai sus, acest scenariu este cu preț mai ridicat, însă diferența este sensibilă faţă de primul scenariu care nu ar rezolva satisfăcător cerințele construirii unei creșe noi, la standardele cerute de legislația în vigoare. Avantajele scenariului recomandat : Prin construcția propusă se asigură spațiul necesar educației preșcolare a unui numar de 29 de copii cu vârsta între 3 luni și 3 ani. Clădirea nouă este concepută conform cerințelor și normelor în vigoare, cu spațiile necesare desfășurării tuturor activităților legate de educaţia antepreșcolară. Se asigură un confort sporit și o arhitectură nouă, care va duce la înfrumusețarea edilitară a zonei. Descrierea funcţional-arhitecturală a soluției Suprafața terenului, conform extrasului CF este de 2952 mp. Cladirea propusă se încadrează în: - Clasa de importanţă şi nivelul de expunere la cutremur - Il, conform P100/1-2013. - Categoria de importanta C, conform HGR 766/1997. - Grad de rezistenţă la foc conform P118/1999; - Clasa A de performanță energetică MC 011/3-2006. FUNCȚIUNI: Parterul clădirii în formă de L adapostește spațiul de primire al copiilor, accesul personalului care conţine vestiarele filtru, spaţiu depozitare cărucioare și biciclete, un cabinet medical dotat cu izolator, oficiu pentru personal, grupuri sanitare pentru personal și vizitatori, oficiu pentru servirea mâncării, biberonerie, spaţiu colectare și evacuare deșeuri, două zone destinate grupelor mari (1-3ani), o zonă destinată grupei mici (3luni -1 an) și un spațiu multifuncțional. Grupul sanitar adiacent spațiului de primire este dedicat persoanelor cu dizabilități. Zonele destinate grupelor și spațiul multifuncțional se află doar la parter și se compun fiecare din spațiul principal dedicat sălii grupei, dormitor, loc de luat masa, grupuri sanitare dotate cu băițe, mese de înfășat, vidoar olițe și spaţii de depozitare materiale didactice. Aceste spaţii pentru copii au orientarea Sud- Est, cu zone vitrate generoase astfel asigurându-se un iluminat natural optim și o înălțime liberă de 3,5m. Mobilierul și corpurile sanitare din această zona vor fi dimensionate și montate la înălţimi care să asigure o exploatare facilă de către copii. Fiecare grupă are acces direct în curtea destinată activităților cu copiii. Fiecare acces este protejat de intemperii cu o copertină din beton armat. Circulaţiile pe verticală se realizează cu două lifturi de persoane și o scară interioară. Lifturile oferă două circulații separate pentru fluxurile curat-murdar. Lifturile sunt dimensionate astfel încât să poată transporta și persoane cu dizabilități care folosesc scaun cu rotile. Vor fi realizate două montcharge-uri pentru transportul mâncării de la bucătăria aflată la etajul 1, respectiv pentru evacuarea deșeurilor. Etajul 1 va adăposti spațiile tehnice, bucătăria cu spații de depozitare, preparare, grup sanitar pentru personal și un spaţiu de colectare și evacuare deșeuri. Bucătăria este dimensionată și organizată pentru a asigura fluxul tehnologic necesar. Etajul 2 va adaposti o sală multifuncţională pentru ședințe cu părinții, birouri administrative, grupuri sanitare pentru personal și spălătoria de rufe. Spălătoria este dimensionată și organizată pentru a asigura fluxul tehnologic necesar. Aceasta dispune de grupuri sanitare și vestiare separate. Spațiul exterior este împărţit în două zone: - zona accesului auto și pietonal al vizitatorilor, copiilor, personalului și al aprovizionării.

- zona curții sălilor de grupă, destinată exclusiv activităților cu copiii. Cele doua zone sunt separate cu gard și gard viu. Se vor amenaja 9 locuri de parcare pentru vizitatori și personal. Se va organiza un spațiu de depozitare deșeuri la minim 10m faţă de clădire cu acces auto pentru firma de salubrizare. Perimetral clădirii se va monta un trotuar de gardă cu lăţimea minimă de 80cm. Curtea copiilor va fi dotată cu mobilier urban pentru relaxare și pentru joacă, pergole pentru asigurarea unor zone umbrite și alei pietonale pentru plimbarea cu cărucioarele pentru copiii grupei mici. Suprafeţe: PARTER P.01 DORMITOR 28.40 mp P.02 SALA GRUPA 39.05 mp P.03 SALA GRUPA 39.05 mp P.04 DORMITOR 28.40 mp P.05 SALA GRUPA 46.12 mp P.06 DORMITOR 23.57 mp P.07 SALA MULTIFUNCTIONALA 77.17 mp P.08 65. 12.80 mp P.09 G.S. 17.07 mp P.10 G.S. 15.75 mp P.11 G.S. 11.44 mp P.12 G.S. 7.93 mp P.13 GS. 17.25 mp P.14 RL... 14.52 mp P.15 G.S. 10.17 mp P.16 GS. 4.47 mp P.17 GS. 9.40 mp P.18 VESTIAR FILTRU SI G.S. F 14.60 mp P.19 VESTIAR FILTRU SI G.S. B 14.60 mp P.20 HOL 151.87 mp P.21 CABINET MEDICAL 21.54 mp P.22 IZOLATOR 24.17 mp P.23 OFICIU PERSONAL 17.82 mp P.24 OFICIU PRIMIRE 48.51 mp P.25 OFICIU ALIMENTAR 16.18 mp P.26 BIBERONERIE 15.12 mp P.27 DEPOZIT 8.30 mp P.28 DEPOZIT 7.10 mp P.29 DEPOZIT 2.25 mp P.30 DEPOZIT 3.15 mp P.31 DEPOZIT 7.72 mp P.32 SAS 4.91 mp P.33 DEPOZIT GUNOI 9.25 mp P.34 DEP. CARUC. SI B 14.85 mp P.35 HOL 41.58 mp

ETAJ1 E1.01 BUCATARIE CALDA/RECE 39.30 mp E1.02 PREPARARE 21.19 mp E1.03 SPALATORIE VESELA 7.70 mp E1.04 DEPOZIT 16.56 mp E1.05 HOL SI CASA SCARII 32.42 mp E1.07 HOL 24.84 mp E1.08 SPATIU TEHNIC 26.11 mp E1.09 SPATIU TEHNIC 26.12 mp E1.10 SAS 4.33 mp E1.11 HOL 6.54 mp E1.12 HOL 4.32 mp E1.13 DEPOZIT GUNOI 5.90 mp E1.14 GS BARBATI 3.09 mp E1.15 GS FEMEI 3.09 mp ETAJ2 E2.01 SPALATORIE 36.18 mp E2.02 DEPOZIT 7.70 mp E2.03 SALA MULTIFUNCTIONALA 38.12 mp E2.04 BIROU SECRET./CONTA. 26.12 mp E2.05 BIROU DIRECTOR 26.12 mp E2.06 HOL SI CASA SCARII 46.69 mp E2.07 SAS 9.94 mp E2.08 SAS 3.60 mp E2.09 GS BARBATI 8.86 mp E2.10 GS FEMEI 8.86 mp E2.11 GS SPALATORIE 9.36 mp 82:12 DEPOZIT 2.78 mp SUPRAFAȚA UTILĂ Au= 1271.92 mp BILANŢ TERITORIAL SUPRAFATA CONSTRUITA LA SOL: Ac = 995,94 mp SUPRAFATA DESFASURATA: Ad=1560,18 mp SUPRAFATA CIRCULATII AUTO/PARCARI: Ac/p= 362,48 mp (13,54 %) NR. LOCURI PARCARE: 9 SUPRAFATA CIRCULATII PIETONALE: Acp= 537,61 mp (18.21%) SUPRAFATA VERDE AMENAJATA: Av= 1055,97 mp ( 34,05% ) POT = 33.73% CUT = 0,52

Concluziile și recomandările ce vor fi prezentate în continuare vor face referire la OPȚIUNEA MAXIMALĂ, aceasta fiind varianta cu cea mai mare utilitate din punct de vedere tehnico- economic după cum a reieșit din prezentările și analizele prezentate anterior. Recomandările vor fi prezentate, după cum urmează, pe fiecare specialitate în parte: ARHITECTURĂ Din punct de vedere funcţional, in cladirea propusa se disting următoarele grupări funcţionale: a.Circulații/anexe: - Spatiu primire, dotat cu dulapuri vestiar - Depozitare carucioare si biciclete - Hol - Grupuri sanitare pentru personal - Grup sanitar dimensionat pentru accesul și utilizarea facilă de către persoanele cu handicap locomotor - Spatiu colectare si evacuare deseuri b. Zone grupe copii: - Sala de grupa cu loc de joaca si loc de luat masa - Dormitor - Grupuri sanitare copii cu vidoar olite - Depozit materiale didactice c. Vestiar filtru pentru personal d. Bucatarie/anexe: - Bucataria calda si rece - Preparare - Depozit alimente saptamanal - Depozit de zi - Spalatorie vase dotata cu masini de spalat vase - Oficiu distribuire alimente - Biberonerie dotata cu sterilizator biberoane - Grupuri sanitare e. Spatii tehnice f. Spalatorie rufe/anexe: - Depozitare lenjerie murdara - Spatiu spalare dotat cu masini de spalat - Spatiu uscare si calcare dotat cu uscatoare si mese de calcat - Depozitare lenjerie curata - Grupuri sanitare cu vestiar pentru personal e. Spatii administrative/anexe: - Birou director - Birou secretariat/contabilitate

-Spatiu multifunctional pentru sedinte - Oficiu pentru personal dotat cu loc de luat masa, frigidere si aragaz - Grupuri sanitare pentru personal Pardoselile propuse în spațiile interioare au stratul superior de finisaj propus din covor PVC, considerat soluţia optimă din punct de vedere funcţional (aderență, planeitate, amortizare zgomote, raspuns la dezinfectare și rezistența în exploatare). Soluția propusă pentru acoperiș este de acoperiș terasă pe placă de beton armat de grosime 15 cm, termoizolație grosime 20 cm din polistiren expandat, cu strat de hidroizolație din membrană bituminoasă cu straturile suport necesare. Deasupra grupurilor sanitare fara acces lateral la exterior au fost propuse luminatoare pentru asigurarea iluminării naturale. Elemente pentru pereți: Pereții vor fi de două tipuri: - pereţi portanţi -pereţi de compartimentare din zidărie de cărămidă. Pereții exteriori vor fi anvelopați cu termoizolație din vata bazaltica de 10 cm. Materialele utilizate la finisaje vor fi: -lavabile; -rezistente la dezinfectante; -fără asperităţi care să reţină praful; -negeneratoare de fibre sau particule care pot rămâne suspendate în aer; Ferestre: Ferestrele vor fi din tâmplărie PVC cu 5 camere culoare gri antracit cu geam termoizolant cu argon și Low-e. STRUCTURĂ: Destinația clădirii este de învățământ antepreșcolar (creșă), având un regim de înălțime P+2Ep, fiind alcătuită din 2 corpuri de clădire separate între ele de rosturi antiseismice cu grosime de 10 cm. Primul corp este cuprins între axele 1-7/G'-N, având un regim de înălțime P+2E cu o structură de rezistență în cadre din beton armat. Al doilea corp de clădire este cuprins între axele 1-3/ A-G având un regim de înălțime P cu o structură de rezistență cu pereţi din zidărie de blocuri ceramice cu goluri verticale în sistem de zidărie confinată de stâlpișori și centuri din beton armat. Cota +0.00 corespunde nivelului pardoselii finite a parterului. Adâncimea de fundare s-a stabilit la -1,20 m. Terenul de fundare este constituit din următoarele straturi: umpluturi cu materiale necoezive — 0,00...0,50 m; umpluturi coezive - 0,50 ...-0,70 m; argilă cenușie, tare - 0,70...-1,10 m; argilă prăfoasă cenușie brună — 1,10..-1,80 m; argilă prăfoasă maroniu gălbuie cu rare concrețiuni calcaroase, tare — 1,80...-3,40 m; argilă brună tare — 3,40 .... -4,00 m. Conform studiului geotehnic, presiunea convenţională este de 260 kPa, la care se aplică corecţiile de lățime și de adâncime, în conformitate cu algoritmul de calcul prevăzut de normativ. 7

Infrastructura corpului 1: Se vor realiza fundaţii continue sub stâlpii de rezistență. Fundația continuă se realizează sub forma unei grinzi din beton armat. Grinda continuă are secțiunea transversală de forma T, cu placa de bază dezvoltată simetric faţă de grindă, cu următoarele caracteristici: Grinda continuă transversală de forma T din beton armat C16/20 cu clasa de expunere X0+XC2, la cota de -1,20 m. Placa se va turna peste un strat de rupere a capilarității din piatră spartă de 15 cm.Grosimea plăcii pe sol va fi de 10 cm.Trotuar de protectie din beton armat C35/45 cu clasele de expunere XF4+XD3+XC4. Infrastructura corpului 2: Se vor realiza fundaţii continue sub pereții cu următoarele caracteristici: Bloc de fundare din beton simplu C16/20 cu clasa de expunere X0+XC2, la cota de -1,20 m.Bloc de elevaţie din beton C25/30 cu clasa de expunere XC3+XF1, aceștia vor fi armați cu oțel beton PC 52, f 14 și etrieri ) 8.Placa se va turna peste un strat de rupere a capilarităţii din piatră spartă de 15 cm. Grosimea plăcii va fi de 10 cm.Trotuar de protectie din beton armat C35/45 cu clasele de expunere XF4+XD3+XC4. Fundațiile amplasate pe exteriorul clădirii se vor termoizola și hidroizola în vederea respectării condițiilor de durabilitate pentru care s-a ales clasa betonului. În cazul în care nu se vor realiza termoizolațiile și hidroizolațiile menționate anterior, se va mări clasa de beton. Suprastructura corpului 1: Se va realiza o structura în cadre cu urmatoarele caracteristici: Structura verticală de rezistență este alcătuită din stâlpi și grinzi din beton armat C16/20 cu clasa de expuner XO+XC1, armate cu oţel beton BST500C și etrieri 0B37.Structura orizontală de rezistență este reprezentată de planșeu din beton armat, dispus deasupra partelui si a celor două etaje. Placa planșeului va avea grosimea de 15 cm. Placa de beton se va arma cu bare confecționate din oțel de tip BST500C. Armătura de repartiție va fi de diametru 6mm Închiderile pereților se vor realiza din BCA GBN 50 cu o grosime de 30 cm. Suprastructura corpului 2: Structura verticală de rezistență este alcătuită din pereţi de zidărie de blocuri ceramice cu goluri verticale cu grosimea de 30 cm. La realizarea zidăriei se vor utiliza blocuri din argilă arsă gr. 1 sau gr. 2 ( nu se vor utiliza elemente din grupa gr. 2S). Zidăria este confinată de stâlpișori de beton armat cu secțiuni de 300x300 mm. Stâlpișorii vor fi armați cu bare longitudinale 14, iar armătura transversală din stâlpișori este constituită din etrieri cu diametrul de 8, fasonaţi din oţel de tip 0B37. Pasul dintre etrieri este de 10 cm (pe lungimea de înnădire a armăturilor longitudinale precum și pe o zonă critică sub nivelul centurilor) și de 15 cm în câmp curent, conform planșelor de execuţie. Armăturile longitudinale din stâlpișori se îmbină prin suprapunere cu mustăţile montate în fundații. Pentru confinarea pereților din zidărie portantă la partea superioară, se vor executa centuri din beton armat. Centurile vor avea dimensiunile secţiunilor transversale de 300x300mm. Armarea centurilor se va realiza cu bare longitudinale d 14 confecționate din oțel-beton de tip PC52 și etrieri 8/10/15fasonaţi din oțel-beton de tip 0B37. Structura orizontală de rezistenţă este reprezentată de planșeu din beton armat, dispus deasupra partelui. Placa planșeului va avea grosimea de 15 cm. Placa de beton se va arma cu bare confecţionate din oțel de tip PC52. Armătura de repartiție va fi de diametru 6mm. Acoperișul este de tip terasă necirculabilă.

INSTALAŢII EXTERIOARE: Instalaţii Sanitare: Alimentarea cu apă a imobilului se va asigura de la rețeaua stradală printr-un branșament nou din țeavă de polietilenă PEHD cu Dn. 50 mm. Căminul de branșament va fi dotat cu vane de închidere, filtru și contorizare. Instalaţii de Canalizare și Pluviale: Pentru instalația exterioară de canalizare menajeră se vor utiliza conducte și fitinguri din PVC-KG, cu mufă și garnitură de cauciuc, având diametrul nominal cuprins între Dn 110 mm-160 mm. Instalaţia de canalizare menajeră exterioară va prelua debitele de ape uzate menajere ale imobilului, prin intermediul conductelor și a căminelor exterioare, urmând să fie transpostate către canalizarea menajeră stradală. Pentru instalația exterioară de canalizare pluvială se vor utiliza conducte și fitinguri din PVC-KG, cu mufă și garnitură de cauciuc, având diametrul nominal cuprins între DN 110 mm și 200 mm. Apele pluviale de pe învelitoarea imobilului vor fi colectate de receptoare cu parafrunzar având DN 110 mm și direcționate de coloane pluviale realizate din burlane din PVC-KG cu DN 110 în canalizarea pluvială stradală. INSTALAŢII INTERIOARE: Instalaţii Sanitare: Alimentarea cu apă rece, se face cu conducte de polipropilenă PPR, având diametrul cuprinse între Dn.15mm și 50mm. Rețeaua de de distribuție este inferioară, de tip arborescent , având conductele orizontale montate în pardoseala nivelului parter. Obiectele sanitare se racordează la conductele de legătură prin intermediul racordurilor flexibile cu diametrul Dn.16mm. Prepararea apei calde menajere cu circuit de recirculare se va realiza în regim local prin intermediul unui boiler cu două serpentinelegate la 16 panouri solare cu tub vidat montate pe acoperișul nivelului parter și la distribuitorul colector alimentat de pompele de căldură. Instalaţii de Canalizare: Pentru canalizarea apelor uzate menajere preluate de la obiectele sanitare se utilizează conducte de PP , cu mufă și garnitură de cauciuc, destinate instalațiilor interioare de canalizare. Diametrele conductelor folosite sunt PP Dn 50-75-90-110 și 125mm. Pentru spălătoarele din bucatărie, sunt prevăzute separatoare de grăsimi. Coloanele de canalizare sunt prevăzute cu piese de curațţiere și căciulă de protecție pentru partea superioară a conductei de ventilare. Instalaţii Termice: Pentru acoperirea necesarelor de căldură și de preparare a apei calde menajere au fost alese pompe de căldură reversibile aer-apa montate în cascadă cu funcţie de preparare agent termic, puterea nominală însumată a acestora este de 200 kW. Pompele de căldură reversibile alimentează serpentina unui boiler care produce apă caldă menajeră. Încălzirea încăperilor în care se află copii se realizează prin intermediul ventiloconvectoarelor de tavan în două ţevi cu posibilitate de a asigura răcirea/încălzirea aerului.Încălzirea celorlalte încăperi ale imobilului se va realiza prin intermediul radiatoarelor de oțel tip panou. Instalaţii de Panouri Solare: Prepararea apei calde menajere se va realiza în regim local prin intermediul a unui boiler de 500l cu două serpentine, alimentat de agentul termic provenit de la pompele de caldură reversibile și de 16 panouri solare cu tuburi vidate montate pe acoperișul nivelului parter. Instalaţia pentru panouri solare este prevăzută cu un grup de pompare, circulaţia agentului termic

este realizată prin intermediul unei pompe de circulație; Grupul de pompare este prevăzut cu robineţi de sectorizare, clapete de sens, supapă de siguranță și vas de expansiune. Instalaţii de Ventilare: S-au proiectat instalaţii de ventilare şi climatizare pentru toate încăperile imobilului. Tratarea aerlui se va face prin intermediul unui CTA(centrala de tratare a aerului) amplasat pe terasa necirculabilă a nivelului Parter- capacitate de 25000 mc./h. Agentul de căldură necesar bateriei de încălzire și răcirii aerului este produs prin intermediul pompelor de căldură reversibile aer-apă. Tubulatura de ventilare se va monta sub plafon, în tavanul fals, reglarea debitului de aer evacuat pe ramură de distribuţie se va face prin intermediul unor clapete de reglare. Aspirarea aerului viciat și refularea aerului proaspăt se realizează prin intermediul anemostatelor montate în tavanul fals al încăperilor imobilului. Aerul proaspăt va fi preluat de CTA printr-o singură gură de aer proaspăt P.A, tratat și transportat prin tubulatură rectangulară din tabla zincată în sistemul de ventilare. Aerul viciat va fi aspirat de tubulatura de aspirație, introdus în recuperatorul de căldură în plăci, urmând să fie evacuat în exterior prin priza de aer viciat P.V. Instalaţia de legare la pământ: Partea principală a unei instalații de legare la pământ o constituie priza de pământ. Aceasta este formată dintru-un ansamblu de elemente în contact cu pământul (electrozi) prin care se realizează transmiterea curenților în pământ. Conductoarele de legare la pământ, îngropate în pământ și neizolate, se consideră că fac parte din priza de pământ, deoarece participă și la transmiterea curentului în pământ. Priza de pământ va fi realizată conform planșelor și va cuprinde: - borna (bara) principală de legare la pământ; - conductoare de protecție (PE) conductoare principale de legare la pământ (echipotențializare); - conductoare de ramificații; - conductoare de legare la pământ; - electrozi verticali în număr de 4 din oţel zincat (0l-Zn) de 2%, 1= 1.5 m, aflaţi la distanța de 2 m unul față de celălalt, îngropați la 0,8 m de la cota solului. - electrozi orizontali din bară cu secţiunea dreptunghiulară în număr de 3 de aluminiu (Al) de 50x8mm, l=2 m, îngropaţi la 0,8 m de la cota solului. Constituie legătura dintre electrozii verticali. Întreaga priză de pământ, va fi instalată la distanța de 1.5 m față de pereții clădirii, în vederea obţinerii siguranței. Valoarea rezistenței de dispersie a prizei de pământ trebuie sa fie sub 40.Schema de legare va fi de tip TT. Protecția prin instalatii de legare la PE se folosește împotriva electrocutărilor prin atingerea indirectă în instalații electrice cu tensiuni nominale până la 1000V exclusiv . Electrozii vor fi asezați liniar, iar legătura între ei se va face printr-o țeavă cu profil rotund de oțel zincat 50x8 mm. Electrozii verticali se vor introduce prin batere sau presare, evitându-se vibrarea acestora. La introducerea acestora în găuri forate pământul de umplutură trebuie de asemenea bătut. Electrozii nu vor avea acoperiri de vopsea, gudron etc. Prizele de pământ nu trebuie dispuse în apropierea unor gropi cu fecale sau chimicale care accentuează acţiunea corozivă a solului. De 10

asemenea se vor evita drumurile și apele curgătoare sau stagnante.La realizarea prizelor de pământ se parcurg urmatoarele etape: - se trasează conturul pe care se va realiza priza de pământ; - se sapă șanțul în care se va plasa priza de pământ. Acesta, din motive de îngheț, va trebuii să aibă o adâncime de minim 0,8m, iar pentru ușurința montajului lățimea se recomandă să fie de 0,5m; - se bat electrozii, operație ce se poate face manual dar și mecanic; - se conectează electrozii cu platbandă, prin sudură. Pentru ușurința sudurii, banda lată din oţel se așează în poziție verticală; - se astupă șanțul cu pământ acordându-se atenție tasării pământului. Aceasta operație este importantă atât pentru rezistivitatea solului cât și pentru evitarea aerării solului; - se măsoară priza de pământ cu aparatul pentru măsurarea prizei de pământ; La priza de pământ se vor lega toate elementele conductive care nu fac parte din circuitele curenților de lucru, dar care ar putea intra accidental sub tensiune. După realizarea prizei de pământ se va trece în mod obligatoriu la măsurarea rezistenței la dispersie înaintea legării oricăror echipamente. Dacă această valoare va fi peste 40 se va îmbunătății priza de pământ pănă se ajunge la o valoare de < 40. La realizarea prizelor este bine sa se respecte urmatoarele: - este interzisă folosirea electrozilor din aluminiu, funie de oțel sau a celor asamblați prin legături neconductoare sau care au acoperiri izolante; - electrozii nu trebuie sa fie acoperiti cu vopsea, gudron etc; - electrozii se vor monta în stratul de pământ cel mai bun conductor, fără pietre, bătându-se cu grijă pământul după îngroparea electrodului; - distanța dintre electrozi trebuie sa fie mai mare de 5m pentru electrozi orizontali și mai mare decat dublul lungimii pentru electrozii verticali; - în solurile agresive sau cu rezistivitate mare se recomandă îmbrăcarea electrozilor într-un strat gros de bentonită; - în jurul containerelor, electrozii se vor îngropa la cel puțin 1.5 m de pereți; - distanţa de la partea superioară a electrodului până la suprafața solului va fi de minim 0,5 m; conductoarele de legatură între electrozi, se monteaza fie îngropat, când pot fi considerate ca și electrozi orizontali, fie aparent; - conductoarele principale vor trece prin toate încăperile cu echipament de protejat, pe cât posibil în circuit inchis și se vor lega la priza de pământ prin conductoare protejate mecanic pe o porțiune aparentă pana la 1,5m deasupra solului; - conductoarele de ramificație vor lega fiecare echipament în parte la conductorul principal; - legăturile între elementele instalaţiei se fac preferabil prin sudură. Dacă se fac prin șuruburi acestea se asigură cu piulițe și se cositoresc suprafețele de contact. La executarea instalaţiei se vor respecta cu strictețe măsurile prevăzute în Normativ 17/2011. Toate elementele metalice care în mod normal nu sunt sub tensiune, dar care pot ajunge în mod accidental sub tensiune, se vor lega la priza de pământ. Instalaţia paratrăsnetului — Sistem cu PDA Acest sistem de protecție împotriva loviturilor de trăsnet, este net superior sistemului clasic. Acesta asigurând o zonă de protecţie mai mare prin faptul că se creează artificial o ionozare în vârful captatorului. La utilizarea paratrăsnetelor cu PDA, trebuie acordată o atenție deosebită alegerii corecte 11

a nivelului de protecție, paratrăsnetului, locului de montaj, dar și sistemului de coborâre și realizării corecte a prizei de pământ. Instalaţia de protecţie împotriva trăsnetului se va executa conform planșei și este formată din: - un dispozitiv PDA montat pe un catarg conductoare de coborâre - priza de împământare pentru dispersia curentului de trăsnet Avantajele: este un sistem mult mai simplu și mai eficient decât cel clasic nu afectează aspectul arhitectural al clădirilor. Instalaţia paratrăsnetului constă în: - dispozitiv de amorsare tip Prevectron; - adaptor fixare paratrăsnet; - catarg l=4 m; - trepied catarg; - cleme fixare catarg; - conductoare de coborâre 50x8 mm Al; - cleme fixare conductor; - contor înregistrare; - tub protecţie conductor; - piesă separație; - priză de pământ. Dispozitive de captare Dispozitivul trebuie să se instaleze cu cel puţin doi metri deasupra oricărui alt element din raza sa de protecţie. El se fixează pe un catarg din inox cu D=42 mm și L= 4m prin intermediul piesei de adaptare, iar catargul va face legătura între el și acoperiș printr-un trepied, pe care va fi așezat. Conductoare de coborâre De la paratrăsnet și până la coborârea în priza de pământ, instalaţia este compusă din două conductoare distribuite pe caiile cele mai scurte ale containerului (conform planșei), cu o lungime de 28 m. Conductoarele sunt din aluminiu și sunt fixate pe acoperișul respectiv pe pereții (cazul conductoarelor ce fac legatura dintre acoperiș și priza de pământ) containerului prin niște cleme de prindere, aflate la o distanță de 10 cm faţă de acoperiș, respectiv de pereţi. Clemele sunt puse la distanțe de 1 m una față de cealaltă. Conductoarele de coborâre se realizează astfel încât apariția descarcărilor să fie cât mai redusă. În acest scop,între punctul de impact al trăsnetului și pământ, se urmarește să fie asigurată respectarea urmatoarelor condiții: - curentul să circule pe cât posibil pe mai multe trasee în paralel; - lungimea traseelor să fie cât mai scurtă posibil sprepământ, traseele coborărilor continuând cât mai direct conductoarele de captare; - o legătură echipotenţială sa fie atunci când distanţele de protecţie nu sunt respectate. Racordarea conductoarelor de coborâre prin intermediul conductoarelor de legatură la priza de pământ din exteriorul construcției se face în pământ. Fiecare conductor de coborâre este prevăzut cu un cămin tehnic, privind mentenanţa acestuia, fiind amplasat la 0.8 m în pământ exact la cotitura unde conductorul de coborâre se ramifică spre priza de pământ. 12

În toate situațiile se instalează mai intâi priza de pământ și conductoarele de legare la priza de pământ și numai după aceea se montează conductoarele de coborâre astfel încât legarea acestora la priza de pământ să se poată face imediat după instalarea lor. Contor înregistrare Contorul de lovituri de trăsnet este un dispozitiv care se intercalează pe conductorul de coborâre al paratrăsnetului, înainte de tubul de protecţie. El permite numărarea automată a numărului de descărcări primite prin instalaţia de protecţie împotriva trăsnetului. Instalarea contorului este simplă, fiind suficientă doar trecerea conductorului de coborâre a paratrăsnetului de-a lungul orificiului contorului. Priza de pământ Din punct de vedere al protecţiei împotriva trăsnetului, se recomandă realizarea unei prize depământ independente de tip gheară de gâscă (fiind un sistem cu PDA, este necesar realizarea a două prize de acest tip, vezi planșa) formată din: - 3 electrozi verticali din OL-Zn, cu lungimea de 1.5 m formaţi din bară cu secțiunea dreptunghiulară - 3 electrozi verticali din aluminium Al, cu lungimea de 1 m formaţi din bară cu secțiunea dreptunghiulară - 1 piesă de separație, pentru efectuarea măsurării rezistenței 1 cămin tehnic, pentru efectuarea mentenanței prizei După realizarea prizei de pământ se va trece în mod obligatoriu la măsurarea rezistenței la dispersie înaintea legării oricăror echipamente. Dacă această valoare va fi peste 100 se va îmbunătăţii priza de pământ pănă se ajunge la o valoare de < 100. Nota: Dacă din motive justificate, la construcții cu structură metalicăînglobată, prizele de pământ trebuie sa fie distincte pentru diverse instalații, ele trebuie totuși racordate la structura înglobată prin legături pentru egalizarea potențialelor. De asemenea, pentru realizarea și dimensionarea instalaţiei paratrăsnetului, executantul are obligaţia de a respecta cu strictețe “17-2011 NORMATIV PRIVIND PROTECŢIA CONSTRUCŢIILOR ÎMPOTRIVA TRĂSNETULUI”. Instalaţia de iluminat exterioară Iluminatul exterior constă în, extinderea iluminatului existent, iar pe de altă parte se are în vedere modernizarea lui, prin utilizarea noii tehnologii LED și optimizarea consumului de energie electrică.Instalația cuprinde următoarele: - Stâlpi de iluminat cu o lungime de 6m - Două tipuri de lămpi de 31 W pentru zonele pietonale și de 96 W pentru zonele de drum Cablu de alimentare tip CYABY de 6& mmp Întreg circuitul va avea o putere de 1146 W, cablul care-l va alimenta va fi pozat în subteran, iar instalaţia va fi legată la noua instalație. Instalaţia de hidranți interiori Se va realiza instalație de stingerea incendiilor cu hidranţi interiori, conform P118/2-2013, cu două jeturi în acţiune simultană, debit 4,2 1/s. Conform anexa nr. 3 din P118/2/2013 - clădiri pentru învățământ cu un volum mai mare de 25000 mc avem: - Debitul specific minim al unui jet 2,1 1/s; - 2 jeturi in functiune simultană; 13

- Debitul de calcul al instalatiei 4,2 |/s; Timpul teoretic de functionare, 10 minute, conf. P118/2/2013, art 4.35.Se va realiza instalaţie de hidranţi interiori de tip apă-apă. S-au prevăzut hidranţi de incendiu interiori 050 STAS 2501/79, compus din hidrantul propriu- zis, racord de refulare tip "C" țeava de mană, având diametrul orificiului ajutajului final d= 13 mm, cu furtun tip C (50 mm), plat, din fire poliesterice cauciucat, cu lungimea de 20 m, totul montat în cutie metalică pentru hidranţi interiori (SR EN 671) Cutia de hidrant interior va conține minim: rolă furtun, ţeavă de refulare, robinet hidrant incendiu, suport rolă furtun, cheie racord ABC. În apropierea hidranților de incendiu (la maximum 1,5 m) se vor monta lămpi pentru asigurarea iluminatului de siguranţă pentru marcarea acestora. Reţeaua de alimentare cu apă a hidranţilor se va realiza cu conducte din otel zincat, cu diametrul de 21/2” respectiv 2”, PN 16 bar. Grupul de pompare Grupul de pompare este alcatuit din: Grup de pompare, cu 2 electropompe, montate pe același șasiu, (1 pompa activă și una de rezervă), complet echipate (armături de închidere și reglare, protecție contra lipsei apei, tabloul electric de comandă și control etc.), având caracteristicile: - debit Q=20 mc/h; - presiunea H=5,5 bar; Modul de acţionare a pompelor de incendiu este hidraulic, la scăderea presiunii din instalaţie în urma dechiderii robinetelor de la hidranți; în acest sens s-a prevăzut un vas hidrofor cu volumul de 12l.Oprirea pompelor se realizează manual din stația de pompare, după terminarea stingerii incendiului, sau automat la terminarea rezervei de apă.Pentru alimentarea cu apă a rețelei de hidranți interiori de la pompele mobile s-a prevăzut un cămin cu ventil și 2 racorduri fixe cu cuplaj storz 65 mm, conf art. 4.27 di P118/2-2013.Grupul de pompare are dubla alimentare cu energie electrică: de la rețea și de la grupul electrogen propus, amplasat în exteriorul clădirii. Rezerva de apa Rezerva de apă este amplasată într-un spaţiu special amenajat, cu acces direct din exterior și este stocată în două rezervoare din PVC, având volumul de 2 mc fiecare. Umplerea rezervorului se realizează de la coloana existentă, prin intermediul unei conducte de OL Zn de 1”. Pentru umplerea bazinelor se va folosi câte un robinet cu plutitor. Rezerva de apă pentru incendiu se va reface în maxim 24 de ore. Pentru golirea rezervorului s-a prevăzut un sifon de pardoseală legat la rețeaua de canalizare existentă prin intermediul unei conducte din PVC 110 mm. Se recomanda golirea rezervorului de incediu la min 3 ani în vederea efectuarii controalelor de calitate. Pentru evitarea inundării accidentale, rezervorul de apă este prevăzut cu supraplin — o conductă din PVC 110 mm, legată la rețeaua de canalizare existentă în zonă. În scopul supravegherii permanente a alimentării cu apă a rezervei de apă s-au prevăzut instalații pentru semnalizarea optică și acustică a nivelului rezervei de incendiu, conf. Art. 12.7 din P118/2-2013. Instalaţie detecție (1.S.U.) Obiectivul la care face referire prezenta documentaţie va fi prevăzut cu sistem de detectare, semnalizare și avertizare în caz de incendiu, conceput pentru a realiza următoarele funcţii: - Alarmă în caz de detecţie a unui început de incendiu, prin utilizarea de: detectoare automate de fum şi/sau temperatură (după caz); 14

- Avertizare prin butoane manuale, în cazul sesizării vizuale a unui început de incendiu; - Avertizare personal operator, prin indicarea locului unde s-a produs evenimentul; - Avertizare optică şi acustică atât în interior cât şi în exteriorul obiectivului; Arhitectura instalaţiei de detecţie şi avertizare incendiu În principiu, instalaţia de semnalizare a incendiilor trebuie să detecteze începutul de incendiu în cel mai scurt timp, să analizeze rapid informaţiile primite şi, în cazul confirmării evenimentului, să emită semnalul de alarmă adecvat, pentru asigurarea intervenţiei şi evacuării. Sistemul este conceput pentru o utilizare cat mai simplă, dar în acelaşi timp sa asigure un grad ridicat de supraveghere a posibilităţilor de apariţie a incendiilor. Echipamentele de detecţie si avertizare incendiu vor fi supravegheate permanent de către personal specializat şi instruit de firma furnizoare/instalatoare de echipament. Pentru realizarea funcţiilor descrise mai sus, elementele de detecţie şi avertizare se vor conecta la o unitatea centrală de alarmare incendiu adresabilă, cu 4 bucle. Afişarea oricărui eveniment detectat de elementele de supraveghere se va face face la tabloul de comandă de pe unitatea centrala, pe un afişaj LCD, prin identificarea zonei care a iniţiat alarma. Pe tablourile de comandă se va afişa starea sistemului, cu semnalizare optică şi acustică a prezenţei tensiunii de la reţea, alarmelor de incendiu, defecţiunilor, etc. S-au prevăzut detectoare adresabile de fum și detectoare adresabile de temperatură, montate pe tavanul încăperilor. Spaţiul din jurul detectoarelor (orizontal şi vertical) va fi degajat pe o rază de minimum 0,5 m, pentru a se asigura vizibilitatea detectorului. Instalaţia de semnalizare a incendiilor va fi dotată şi cu dispozitive de avertizare manuală, acestea permițând personalului care a observat un focar de incendiu să declanşeze alarma de incendiu şi astfel să fie luate masurile care se impun. Dispozitivele de avertizare manuală vor fi amplasate la vedere, în apropierea căilor de evacuare din obiectiv. Amplasarea butoanelor manuale de semnalizare se va face în locuri ușor accesibile, la o înălțime de circa 1,50 m, măsurată de la pardoseală, fixate pe elemente verticale ale constructiei (stâlpi, pereţi etc.). Butoanele vor fi astfel amplasate încât să nu fie expuse direct distrugerilor mecanice. Butoanele, odată acționate, rămân blocate în poziţia de alarmă, readucerea în stare normală făcându-se doar manual (înlocuirea sticlei sparte sau deblocarea cu cheie). În acest fel, există garanția alarmării până la identificarea zonei şi asigurarea intervenţiei. Numarul de butoane a fost stabilit astfel încât, în cazul observării unui focar de incendiu de către o persoana, aceasta sa nu fie obligată să strabată o distanţă mai mare de 20 m până la cel mai apropiat buton. Toate dispozitivele de detecție și comandă (manuale și automate) vor fi prevăzute cu etichete, cu caractere vizibile, care să indice bucla/zona/nr. element de detecție. Sistemul afişează pe tabloul de comandă/repetoare cu display LCD zona din care detectorul sau butonul a declanşat alarmă de incendiu putându-se interveni în cel mai scurt timp. Pe tabloul de comandă/repetoare va fi indicată starea sistemului, cu semnalizare optica şi acustică a prezenţei tensiunii de la reţea, alarmelor de incendiu, defecţiunilor, etc. Centrala de alarmare va fi prevazuta cu comunicator telefonic digital, care sa transmita mesaje la numere de telefon programabile. 15

Instalaţie interfon și urmărire video Se vor monta camere video pentru urmarirea activității externe, și interfon pentru controlul accesului. C. Costuri estimative ale investitiei actualizare conf. 0UG 114/2018 Proiectantul: S.C. ALPIN CONSTRUCT S.R.L. Str. Nicolae Titulescu, nr.20,Bl.A53,Sc.3,Ap.1-3,Vulcan,Jud Hunedoara e-mail: alpinvEyahoo.com Ni Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli Valoare* (fara Valoare cu crt. TVA) TVA TVA lei lei lei A 2 3 4 5 CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului 11 Obtinerea terenului = - 1.2 Amenajarea terenului - - - Amenajari pentru protectia mediului si aducerea 1.3 terenului la starea initiala 51.589,30 9.801,97 61.391,27 b Amenajare spatii verzi si teren joaca 51.589,30 9.801,97 61.391,27 1.4 Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor - - Total capitolul 1 51.589,30 9.801,97 61.391,27 CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii a 2.1.Racord alimentare cu energie electrica 38.587,50 7.331,63 45.919,13 b 2.1.Racord alimentare cu apa 27.734,38 5.269,53 33.003,91 c 2.1.RAacord canalizare ape menajere 10.531,40 2.000,97 12.532,37 d 2.1.Racord canalizare ape pluviale 21.040,46 3.997,69 25.038,15 Total capitolul 2 97.893,74 18.599,81 116.493,55 CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica 3.1 Studii 9.001,59 1.710,30 10.711,89 3.1.1. Studii de teren 9.001,59 1.710,30 10.711,89 16

3.1.2. | Raport privind impactul asupra mediului - - - 3.1.3. | Alte studii specifice - - - Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de 3.2 avize, acorduri si autorizatii 463,00 - 463,00 obtinerea actualui administrativ al autoritatii f componente pentru protectia mediului 100,00 - 100,00 i alte avize, acorduri si autorizatii 363,00 = 363,00 3.3 Expertiza tehnica - = - Certificarea performantei energetice si auditul energetic 3.4 al cladirii 3.000,35 570,07 3.570,42 3.5 Proiectare 88.011,13 16.722,12 104.733,25 3.5.1. Tema de proiectare - - - 352 Studiu de prefezabilitate - - - Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a 3.5.3. lucrarilor de interventii si deviz general 30.005,30 5.701,01 35.706,31 Documentatii tehnice necesare in vederea obtinerii 3.5.4. avizelor/acordurilor/autorizatiilor 3.000,53 570,10 3.570,63 Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a 355 detaliilor de executie 25.000,00 4.750,00 29.750,00 3.5.6. Proiect tehnic si detalii de executie 30.005,30 5.701,01 35.706,31 3.6 Organizarea procedurilor de achizitie - - - ch.aferente intocmirii doc. De atribuire si multiplicarii a acesteia (exclusiv cele cumparate de ofertanti) - = - 3.7 Consultanta 16.806,72 3.193,28 20.000,00 3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii | - - - 3.7.2. Auditul financiar 16.806,72 3.193,28 20.000,00 3.8 Asistenta tehnica 64.843,38 12.320,24 71.163,62 3.8.1. Asistenta tehnica din partea proiectantului 24.541,59 4.662,90 29.204,49 3.8.1.1. | pe perioada de executie a lucrarilor 17.541,59 3.332,90 20.874,49 3.8.1.2 pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrarilor de executie, avizat de catre Inspectoratul de Stat in Constructii 7.000,00 1.330,00 8.330,00 3.8.2 Dirigentie de santier 40.301,79 7.657,34 47.959,13 Total capitolul 3 182.126,17 34.516,01 216.642,18 17

CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investitia de baza 41 Constructii si instalatii 4.317.521,21 820.329,03 5.137.850,24 4.1.1. Obiect 1 Cladire cresa 4.121.606,20 783.105,18 4.904.711,38 4.13. Obiect 3 Lucrari exterioare 195.915,01 37.223,85 233.138,86 42 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 66.073,85 12.554,03 78.627,88 4.2.1. Obiect 1 Cladire cresa 66.073,85 12.554,03 78.627,88 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care 4.3 necesita montaj 812.103,03 154.299,58 966.402,61 43.1. Obiect 1 Cladire cresa 812.103,03 154.299,58 966.402,61 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu 4.4 necesita montaj si echipamente de transport - - - 4.5 Dotari 426.198,67 80.977,75 507.176,42 45.1. Obiect 1 Cladire cresa 395.680,90 75.179,37 470.860,27 45.2. Obiect 3 Lucrari exterioare 30.517,77 5.798,38 36.316,15 4.6 Active corporale - - - Total capitolul 4 5.621.896,76 1.068.160,39 6.690.057,15 CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli 5.1 Organizare de santier 52.301,71 9.937,32 62.239,03 Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de 5.1.1. santier 47.910,04 9.102,91 57.012,95 a 5.1.1.0rganizare de santier 47.910,04 9.102,91 57.012,95 5.1.2. Cheltuieli conexe organizarii santierului 4.391,67 834,42 5.226,09 g taxe depozit ecologic 3.000,00 570,00 3.570,00 costul en.elec.si a apei consumate in incinta organizarii de k santier, pe durata executiei lucrarilor 1.391,67 264,42 1.656,09 5.2 Comisioane,cote,taxe,costul creditului 50.390,87 - 50.390,87 Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii 5.2.1. finantatoare - - - Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de 5.2.2. constructii 22.904,94 22.904,94 Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului,urbanism si pentru autorizarea 5.2.3. lucrarilor de constructii 4.580,99 4.580,99 18

5.2.4. Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor-CSC 22.904,94 22.904,94 Taxe pentru acorduri,avize conforme si autorizatia de 5.2.5. construire/desfiintare - - 5.3 Cheltuieli diverse si neprevazute 547.398,23 104.005,66 651.403,89 5.4 Cheltuieli pentru informare si publicitate 25.817,50 4.905,33 30.722,83 Total capitolul 5 675.908,31 118.848,31 794.756,62 CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice si texte 6.1 Pregatirea personalului de exploatare - - - 62 Probe tehnologice si teste - - - Total capitolul 6 = TOTAL GENERAL 6.629.414,28 1.249.926,50 7.879.340,78 din care: C+M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1) 4,580.988,14 870.387,75 5.451.375,89 D. Durata estimată de execuţie ( construire )a obiectivului de investiţii, exprimată în luni este: 22 luni PROIECTANT S.C. ALPIN CONSTRUCT S.R.L. 19

Atasament: Anexa_1__mod_OUG_114_-Cresa_Nord.pdf

Anexa 1 la HCL / 2018 INDICATORI TEHNICO - ECONOMICI - FAZA SF ACTUALIZATI CONF ART. 71, 0UG 114/2018 DENUMIRE PROIECT: “Construcţie clădire cu destinaţia creşă in Zona de Nord” AMPLASAMENT: Municipiul Timisoara, str. lon lonescu de la Brad, nr.1/E, CF 447057, Timis TITULARUL INVESTITIEI: Municipiul Timisoara BENEFICIARUL INVESTITIEI: Municipiul Timisoara NUMAR PROIECT: A626/2018 ELABORATOR PROIECT: S.C. ALPIN CONSTRUCT S.R.L., Vulcan, jud. HUNEDOARA; INDICATORI TEHNICI: SUPRAFATA TOTALA TEREN: SUPRAFATA CONSTRUITA LA SOL: SUPRAFATA DESFASURATA: SUPRAFATA UTILA: SUPRAFATA ETAJULUI 1: SUPRAFATA ETAJULUI 2: SUPRAFATA CIRCULATII AUTO/PARCARI: NR. LOCURI PARCARE: SUPRAFATA CIRCULATII PIETONALE: SUPRAFATA VERDE AMENAJATA: POT = 33.73% CUT = 0,52 Numărul de locuri disponibile în creşă: 29 INDICATORI ECONOMICI: A=2952 mp Ac = 995,94 mp Ad=1560,18 mp Au=1.271,92 mp Aetl = 221,51 mp Aet2 = 224,33 mp Ac/p= 362,48 mp (13,54 %) 9 Acp= 537,61 mp (18.21%) Av= 1055,97 mp ( 34,05% ) Valoarea totala a investitiei, conform devizului general (TVA inclus): - 7.879.340,78 lei Valoare C+M (TVA inclus): PROIECTANT S.C. ALPIN CONSTRUCT S.R.L. - 5.451.375,89 lei;

Atasament: Expunere_motive.pdf

ROMÂNIA JUDETUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMISOARA PRIMAR Nr. SC2019-

EXPUNERE DE MOTIVE PRIVIND OPORTUNITATEA PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

privind modificarea HCL 699/20.12.2018 de aprobare a actualizarii documentaţiei tehnico- economice, a indicatorilor tehnico-economici-faza SF si a descrierii sumare a investiţiei in

temeiul art.71 din OUG 114/2018 pentru obiectivul : “ CONSTRUCŢIE CLĂDIRE CU DESTINAŢIA CREŞĂ ÎN ZONA DE NORD”

1. Descrierea situaţiei actuale În cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 4 - Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Prioritatea de investiții 4.4 Investiții în educație, în formare, inclusiv în formare profesională pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare, Obiectiv Specific 4.4 Creșterea calității infrastructurii în vederea asigurării accesului sporit la educaţie timpurie şi sprijinirea participării părinţilor pe piaţa forţei de muncă“- este necesară aprobarea actualizarii documentaţiei tehnico-economice ce a fost depusă ca si anexa la Cererea de finanţare pentru obiectivul de investiţii: " CONSTRUCŢIE CLĂDIRE CU DESTINAŢIA CREŞĂ ÎN ZONA DE NORD” ce se va realiza in Timisoara , str. I. Ionescu de la Brad, nr.1/E, investitie ce a fost aprobata prin HCL nr.699/20.12.2018. 2. Schimbări preconizate și rezultate așteptate Prin adresa cu nr.6286/21.03.2019 ADR Vest a comunicat Municipiului Timişoara că a fost demarată

etapa precontractuală. În vederea încheierii contractului de finanţare, ca urmare a modificărilor prevăzute art. 71 din OUG 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal- bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene şi a Instrucţiunii AM POR 112/08.03.2019, proiectantul SC ALPIN CONSTRUCT SRL, a procedat la actualizarea devizului general si a documentatiei economice.

3. Concluzii Urmare a celor prezentate mai sus, considerăm oportună modificarea HCL 699/20.12.2018 de aprobare a actualizarii documentatiei tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici- faza SF si a descrierii sumare a investitiei, in temeiul art. 71 din OUG 114/2018, pentru obiectivul de investitie:

“ CONSTRUCŢIE CLĂDIRE CU DESTINAŢIA CREŞĂ ÎN ZONA DE NORD”

PRIMAR, DIRECTOR DIRECTIA DEZVOLTARE

NICOLAE ROBU MAGDALENA NICOARĂ Cod FO53-03,Ver.1