keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 582/16.11.2018 privind aprobarea cererii de finantare „Imbunatatirea eficientei energetice in sectorul rezidential prin reabilitarea termica a blocurilor de locuinte str. Martir Ioan Stanciu nr. 2 - Calea Martirilor 1989 nr. 31 , str. Stiintei nr 3-5", si a cheltuielilor aferente

16.11.2018

Hotararea Consiliului Local 582/16.11.2018
privind aprobarea cererii de finantare „Imbunatatirea eficientei energetice in sectorul rezidential prin reabilitarea termica a blocurilor de locuinte str. Martir Ioan Stanciu nr. 2 - Calea Martirilor 1989 nr. 31 , str. Stiintei nr 3-5", si a cheltuielilor aferente


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Avand in vedere Expunerea de motive nr. SC2018- 26470/8.11.2018 privind oportunitatea proiectului de hotarare a Primarului Municipiului Timisoara - domnul Nicolae Robu;
Avand in vedere Raportul de specialitate nr. SC2018-26471/8.11.2018 al Directiei de Urbanism si Dezvoltare Urbana din cadrul Primariei Municipiului Timisoara;
Avand in vedere Avizul Serviciului Juridic nr. SC2018-26471/12.11.2018 - Anexa la Raportul de specialitate nr. SC2018 - 26471/08.11.2018;
Avand in vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistica , amenajarea teritoriului si patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comert, regii autonome si societati comerciale si Comisiei pentru administratie locala, juridica, ordine publica, drepturile omului si probleme ale minoritatilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
Avand in vedere prevederile Programului Operational Regional 2014-2020;
Avand in vedere prevederile Legii nr. 500/2002, a finantelor publice, cu modificarile si completarile ulterioare;
Avand in vedere prevederile Legii nr. 273/2006 cu privire la finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare;
Avand in vedere prevederile Ordonantei Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiara a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, precum si normele de punere in aplicare;
In conformitate cu dispozitiile art. 36, alin. (2), lit. e), alin. (7) lit. a) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata si modificata;
In temeiul art.45 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata si modificata;


HOTARASTE

Art. 1: Se aproba cererea de finantare cu titlul "Imbunatatirea eficientei energetice in sectorul rezidential prin reabilitarea termica a blocurilor de locuinte str. Martir Ioan Stanciu nr. 2 - Calea Martirilor 1989 nr. 31 , str. Stiintei nr 3-5", cod SMIS 119305, depusa in cadrul Programului Operational Regional 2014-2020, Axa prioritara 3: Sprijinirea tranzitiei catre o economie cu emisii scazute de carbon Prioritatea de investitii 3.1 - Sprijinirea eficientei energetice, a gestionarii inteligente a energiei si a utilizarii energiei din surse regenerabile in infrastructurile publice, inclusiv in cladirile publice, si in sectorul locuintelor, Operatiunea A - Cladiri rezidentiale.

Art. 2: Se aproba valoarea totala a proiectului "Imbunatatirea eficientei energetice in sectorul rezidential prin reabilitarea termica a blocurilor de locuinte str. Martir Ioan Stanciu nr. 2 - Calea Martirilor 1989 nr. 31 , str. Stiintei nr 3-5", cod SMIS 119305, in cuantum de 1.905.444,04 lei (inclusiv TVA), din care valoare totala eligibila 1.857.066,12 lei si valoare totala neeligibila de 48.377,92 lei.

Art. 3: Se aproba alocarea din bugetul local a contributiei proprii in proiect a Municipiului Timisoara in cuantum de 791.204,38 lei, reprezentand achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cat si contributia de 40% din valoarea eligibila a proiectului, in cuantum de 742.826,46 lei, reprezentand cofinantarea proiectului "Imbunatatirea eficientei energetice in sectorul rezidential prin reabilitarea termica a blocurilor de locuinte str. Martir Ioan Stanciu nr. 2 - Calea Martirilor 1989 nr. 31 , str. Stiintei nr 3-5".

Art. 4: Se aproba efectuarea tuturor cheltuielilor necesare pentru implementarea componentelor din cadrul cererii de finantare, in conditiile rambursarii/decontarii ulterioare a cheltuielilor eligibile din instrumente structurale.

Art. 5: Se aproba recuperarea contributiei ce revine asociatiilor de proprietari, in cuantum de 488.314,92 lei, in conformitate cu Hotararea Consiliului Local nr. 29 din data: 25.01.2017 privind instituirea taxei de reabilitare termica si a mecanismului de recuperare a sumelor avansate de Consiliul Local al Municipiului Timisoara, pentru blocurile de locuinte finantate prin Programul Operational Regional 2014-2020, reprezentand:
- contributia asociatiei de proprietari la cheltuielile eligibile in cuantum de 439.937,00 lei;
- contributia asociatiei de proprietari la cheltuielile neeligibile in cuantum de 48.377,92 lei.

Art. 6: Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza Directia de Urbanism si Dezvoltare Urbana si Directia Economica din cadrul Primariei Municipiului Timisoara.

Art. 7: Prezenta hotarare se publica in Buletinul Informativ al Primariei Municipiului Timisoara si pe site-ul propriu si totodata, se comunica:
- Institutiei Prefectului - Judetul Timis
- Primarului Municipiului Timisoara;
- Serviciului Juridic;
- Directiei Edilitare;
- Directiei Economice;
- Directiei de Urbanism si Dezvoltare Urbana;
- Directiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse I Est;
- Directiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse II Vest;
- Directiei de Mediu;
- Directiei Comunicare-Relationare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calitatii;
- Corpului de Control si Antifrauda al Primarului;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
P. SECRETAR SIMONA DRAGOI

Atasament: aviz_juridic.pdf

ROMANIA Anexa la Raportul de specialitate nr. SC2018-26471/08.11.2018 JUDETUL TIMIS MUNICIPIUL TIMISOARA SERVICIUL JURIDIC Nr.SC2018-26471/12.11.2018 AVIZ la raportul de specialitate privind aprobarea cererii de finanțare „Îmbunătăţirea eficienței energetice în sectorul rezidențial prin reabilitarea termică a blocurilor de locuințe str. Martir Ioan Stanciu nr.2 — Calea Martirilor 1989 nr. 31, str. Ştiinţei nr.3-5” şi a cheltuielilor aferente Având în vedere expunerea de motive și raportul de specialitate al Direcţiei de Urbanism şi Dezvoltare Urbană nr.SC2018-26471/08.11.2018 conform cărora este necesară aprobarea cererii de finanțare „Îmbunătăţirea eficienței energetice în sectorul rezidențial prin reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe: str, Martir Ioan Stanciu nr.2 — Calea Martirilor 1989 nr.31, str, Ştiinţei nr.3-5” şi a cheltuielilor aferente; Programului Operațional Regional 2014-2020, axa prioritară 3 Creşterea eficienței energetice în clădirile rezidențiale, clădirile publice şi sistemele de iluminat public, îndeosebi a celor care înregistrează consumuri energetice mari, prioritarea de investiții 3.1. Creşterea eficienței energetice în clădirile rezidențiale, clădirile publice şi sistemele de iluminat public, îndeosebi a celor care înregistrează consumuri energetice mari, operațiunea A - clădiri rezidențiale; Având în vedere Adresa Direcţiei Economice cu nr. SC2018-26470/09.11.2018 prin care se comunică faptul că nu necesită aviz din partea Direcţiei Economice deoarece reprezintă aprobarea Consiliului Local a cererii Având în vedere prevederile Legii nr. 500/2002, a finanțelor publice, cu modificările şi completările ulterioare; Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 cu privire la finanțele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; Având în vedere prevederile Ordonanței Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, precum şi normele de punere în aplicare; În conformitate cu prevederile art,36 alin, 2 lit. b) „atribuţii privind dezvoltarea economico- socială şi de mediu a comunei, oraşului sau municipiului;”, lit. e) "atribuții privind cooperarea interinstituțională pe plan intern şi extern”, alin. 4 lit. d) aprobă, la propunerea primarului, documentaţiile tehnico-economice pentru lucrările de investiții de interes local, în condiţiile legii” din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată şi modificată; alin. 7 lit. a) Hotărăşte, în condițiile legii, cooperarea sau asocierea cu persoane juridice române sau străine, în vederea finanțării şi realizării în comun a unor acţiuni, lucrări, servicii sau proiecte de interes public local; În temeiul art.45 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată şi modificată; Având în vedere dispoziţiile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative; Se avizează favorabil raportul de specialitate înregistrat cu nr. SC2018-26471/08.11.2018 conform cărora este necesară aprobarea cererii de finanțare „Îmbunătăţirea eficienței energetice în sectorul rezidențial prin reabilitarea termică a blocurilor de locuințe: str. Martir Ioan Stanciu nr.2 — Calea Martirilor 1989 nr.31, str. Ştiinţei nr.3-5 şi a cheltuielilor aferente;

Menţionăm că prezentul aviz nu priveşte necesitatea şi oportunitatea demersului privind „cererii de finanțare „Îmbunătăţirea eficienței energetice în sectorul rezidențial prin reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe: str. Martir Ioan Stanciu nr.2 — Calea Martirilor 1989 nr.31, str. Ştiinţei nr.3-5 și a cheltuielilor aferente” și nu valorează aviz / viza de legalitate conform Legii nr. 215/2001 privind administrația publică locală. Prezentul aviz are ca premisă legalitatea si valabilitatea inscrisurilor anterioare care au generat prezenta documentatie şi nu priveşte indicatorii economici propuși, nu obligă la emiterea actelor administrative ulterioare şi nu înlocuieşte obligația structurilor competente de a analiza documentația din punct de vedere al atribuțiilor ce le incumbă. CONSILIER JURIDIC, AMELIA FAUR Cod FOS3-13,Ver.1