keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 130/18.10.2016 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate ,, Alimentare cu apă industrială prin foraje publice"

18.10.2016

Hotararea Consiliului Local 130/18.10.2016
privind aprobarea Studiului de Fezabilitate ,, Alimentare cu apă industrială prin foraje publice"


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2016-023482/26.09.2016 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Fişa Tehnică de verificare şi avizare a documentaţiilor tehnico-economice pentru lucrările de investiţii nr. 317 / 05.08.2016 a Comisiei tehnico- economice;
În conformitate cu prevederile art.36 alin.2 lit.(b) şi (c) şi alin.4. lit.(d) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă Studiul de Fezabilitate pentru obiectivul de investiţii ,, Alimentare cu apă industrială prin foraje publice", întocmit de UNIVERSITATEA POLITEHNICĂ TIMIŞOARA., conform Contractului de proiectare nr. 226/14.07.2015 cu caracteristicile principale şi indicatorii tehnico-economici, prevăzuţi în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Se aprobă trecerea la elaborarea Proiectului Tehnic şi a Documentaţiei de execuţie.

Art.3: Finanţarea obiectivului de investiţii prevăzut la art.1 se va face din bugetul local.

Art.4: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Tehnică şi Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art.5: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Instituţiei Arhitectului Şef;
- Direcţiei Clădiri, terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Poliţia Locală;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Biroului Audit;
- Mass - media locale.Presedinte de sedinta
LUCIAN TAROPA
Contrasemneaza
SECRETAR SIMONA DRĂGOI

Atasament: Anexa.pdf

Anexa HCL nr............. din.............

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIŢIEI ,, Alimentare cu apă industrială prin foraje publice”

Studiul de Fezabilitate ,,Alimentare cu apă industrială prin foraje publice”, întocmit de

UNIVERSITATEA POLITEHNICA TIMISOARA –Facultatea de Construcţii , conform contractului de prestări servicii nr. 226 din data de 14.07.2015 are principalii indicatori tehnico - economici ai investiţiei:

Durata de realizare a investiţiei: 6 luni Valoare de investitie (INV) 751,512 mii lei (inclusiv TVA)

168,102 mii euro (inclusiv TVA) Din care constructii montaj C+M 598,885 mii lei (inclusiv TVA)

133,961 mii euro (inclusiv TVA)

Capacităţi (în unităţi fizice ):

- Conductă apă din tuburi PE-HD L=1.749 M, De 63x3,6 mm - Foraje de exploatare –explorare complet echipate 12 buc - Hidranţi de grădină complet echipaţi 26 buc

DIRECTOR DIRECŢIA TEHNICĂ, CHIŞ CULIŢĂ

ŞEF BIROUL UTILITĂŢI HIDROTEHNICE, CONSILIER B.U.H., MARIUS ONEŢIU LUCUŢ MARINELA Red. / Dact. : ML. ; Ex:1 FP 53 – 01, Ver. 3

Atasament: Referat.pdf

ROMÂNIA Se aprobă, JUDEŢUL TIMIŞ PRIMAR, MUNICIPIUL TIMIŞOARA NICOLAE ROBU DIRECŢIA TEHNICĂ SERVICIUL D.P.U.H. BIROUL UTILITĂŢI HIDROTEHNICE SC2016-023482/26.09.2016

REFERAT privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investiţie

,, Alimentare cu apă industrială prin foraje publice”

Direcţia Tehnică prin Biroul Utilităţi Hidrotehnice are cuprins în programul de investiţii pe anul 2016 obiectivul de investiţii ,, Alimentare cu apă industrială prin foraje publice”.

Pentru asigurarea necesarului de apă utilizată la udatul zonelor verzi cât şi pentru funcţionarea unor fântâni ornamentale se utilizează apă potabilă din reţeaua publică a municipiului Timişoara Având în vedere costurile foarte ridicate ale apei consumate pentru irigarea zonelor verzi, se impune execuţia unor foraje publice de alimentare cu apă industrială. Aceste foraje publice vor avea rolul de a alimenta cu apă şi reţele de hidranţi ce urmează a se construi cu scopul asigurării de apă pentru zonele verzi, învecinate acestor foraje.

Realizarea de surse proprii de apă pentru asigurarea cu apă atât a fântânilor ornamentale, cât şi a irigării zonelor verzi, învecinate forajelor, constituie un mare avantaj şi prin faptul că vor fi realizate economii importante la bugetul local.

Forajele de apă industrială vor fi amplasate în parcuri şi scuaruri publice din municipiul Timişoara în vederea asigurării de surse de apă pentru crearea de condiţii optime de vegetaţie în perioada de secetă din lunile de vară.

Lista privind amplasamentele forajelor de apă industrială :

 Liceul Sportiv Banatul– 1 foraj  Scuarul Piaţa Crucii– 1 foraj  Scuarul Piaţa Bălcescu– 1 foraj  Parcul Civic – 1 foraj  Parcul Civic- 1 foraj (spatele hotel Continental)  Parcul Civic- 1 foraj( Casa Căsătoriilor)  B-dul Corneliu Coposu-( fântâna Pestalozzi) – 1 foraj  Malurile Begăi( între str. Frederich Chopin şi Podul Mihai Viteazul) – 1 foraj  Intersecţia str. Michelangelo cu b-dul Vasile Pârvan - 4 foraje

Caracteristicile principale ale obiectivului de investiţii: 1. B-dul. Corneliu Coposuu-(Fântâna Pestalozzi) – 1 foraj Forajul proiectat din zona B-dul. Corneliu Coposu va fi folosit la alimentarea fântânii arteziene

(Fântâna Pestalozii )prevăzută cu un bazin de 30 mc (care se umple o dată pe sezon), cât şi la udarea spaţiilor verzi din această zonă.Debitul necesar de apă pentru forajul din zona B-dul. Corneliu Coposu este de: Q = 0,39 l/s. Regimul de funcţionare pentru udatul spaţiilor verzi este de cca. 3 luni din an, (92 de zile/an), iar udarea acestora se face în mod clasic, (cu furtunul).

Cabina puţului forat se va echipa cu o electropompă submersibilă şi un recipient de hidrofor având un volum de V = 100 litri, un presostat şi instalaţii hidraulice aferente. Se propune execuţia unui foraj de apă industrială la adâncimea de H = 20m. Alimentarea cu apă a forajului se face din sursă subterană. Conducta de apă propusă pentru alimentarea hidranţilor folosiţi la udarea spaţiilor verzi din zona amplasamentului este din PE-HD, PE80, PN 6 bar, De 63 x 3,6 mm, în lungime de cca. L = 87 m. Pe această conductă s-au prevăzut 2 hidranţi de grădină. Acest foraj va alimenta şi fântâna arteziană din zona amplasamentului prin intermediul unei conducte din PE-HD, PE80, PN 6 bar, De 63 x 3,6 mm, în lungime de cca. L = 25,50 m.

2. B-dul. Vasile Pârvan-( intersecţia cu strada Michelangelo)-4 foraje Cele 4 foraje proiectate din zona B-dul. Vasile Pârvan vor fi folosite la udarea spaţiilor verzi din

această zonă.Debitul necesar de apă pentru forajele din zona B-dul. Vasile Pârvan este de : - pentru F1 debitul de apă este: Q = 0,29 l/s; - pentru F2 debitul de apă este: Q = 0,27 l/s; - pentru F3 debitul de apă este: Q = 0,09 l/s; - pentru F4 debitul de apă este: Q = 0,097 l/s;

Regimul de funcţionare pentru udatul spaţiilor verzi este de cca. 3 luni din an, (92 de zile/an), iar udarea acestora se face în mod clasic, (cu furtunul).Cabina puţului forat se va echipa cu o electropompă submersibilă şi un recipient de hidrofor având un volum de V = 100 litri, un presostat şi instalaţii hidraulice aferente.

Se propune execuţia a 4 foraje de apă industrială la adâncimea de H = 20 m. Alimentarea cu apă a acestor foraje se face din sursă subterană.Conductele de apă propuse pentru alimentarea hidranţilor folosiţi la udarea spaţiilor verzi din zona amplasamentului sunt din PE-HD, PE80, PN 6 bar, De 63 x 3,6 mm, în lungime de cca. L = 498 m. Pe aceaste conducte s-au prevăzut 8 hidranţi de grădină.

3. Strada Prof. dr. Aurel P. Podeanu-(Liceul Sportiv Banatul) – 1 foraj Forajul proiectat din zona strada Prof. dr. Aurel P. Podeanu va fi folosit la udarea spaţiilor verzi din

această zonă.Debitul necesar de apă pentru forajele din zona strada Prof. dr. Aurel P. Podeanu este de: Q = 0,22 l/s:

Regimul de funcţionare pentru udatul spaţiilor verzi este de cca. 3 luni din an, (92 de zile/an), iar udarea acestora se face în mod clasic, (cu furtunul).Cabina puţului forat se va echipa cu o electropompă submersibilă şi un recipient de hidrofor având un volum de V =100 litri, un presostat şi instalaţii hidraulice aferente.Se propune execuţia unui foraj de apă industrială la adâncimea de H = 20 m. Alimentarea cu apă a forajului se face din sursă subterană.Conducta de apă propusă pentru alimentarea hidranţilor folosiţi la udarea spaţiilor verzi din zona amplasamentului este din PE-HD, PE80, PN 6 bar, De 63 x 3,6 mm, în lungime de cca. L = 24 m. Pe această conductă s-a prevăzut 1 hidrant de grădină.

4. Scuarul P-ţa. N. Bălcescu Forajul proiectat din zona Piaţa N. Bălcescu va fi folosit la udarea spaţiilor verzi din această zonă. Debitul necesar de apă pentru forajele din zona Scuarul P-ţa. N. Bălcescu este de: Q = 0,069 l/s: Regimul de funcţionare pentru udatul spaţiilor verzi este de cca. 3 luni din an, (92 de zile/an), iar

udarea acestora se face în mod clasic, (cu furtunul).Cabina puţului forat se va echipa cu o electropompă submersibilă şi un recipient de hidrofor având un volum de V = 100 litri, un presostat şi instalaţii hidraulice aferente.

Se propune execuţia unui foraj de apă industrială la adâncimea de H = 20 m. Alimentarea cu apă a forajului se face din sursă subterană. Conducta de apă propusă pentru alimentarea hidranţilor folosiţi la udarea spaţiilor verzi din zona amplasamentului este din PE-HD, PE80, PN 6 bar, De 63 x 3,6 mm, în lungime de cca. L = 17,50 m. Pe această conductă s-a prevăzut 1 hidrant de grădină.

5. Scuarul Piaţa Crucii Forajul proiectat din zona Piaţa Crucii va fi folosit la udarea spaţiilor verzi din această zonă.Debitul

necesar de apă pentru forajele din zona Scuarul Piaţa Crucii este de: Q = 0,135 l/s: Regimul de funcţionare pentru udatul spaţiilor verzi este de cca. 3 luni din an, (92 de zile/an), iar

udarea acestora se face în mod clasic, (cu furtunul).Cabina puţului forat se va echipa cu o electropompă submersibilă şi un recipient de hidrofor având un volum de V = 100 litri, un presostat şi instalaţii hidraulice aferente.Se propune execuţia unui foraj de apă industrială la adâncimea de H = 15 m. Alimentarea cu apă a forajului se face din sursă subterană.Conducta de apă propusă pentru alimentarea hidranţilor folosiţi la udarea spaţiilor verzi din zona amplasamentului este din PE-HD, PE80, PN 6 bar, De 63 x 3,6 mm, în lungime de cca. L = 153 m.Pe această conductă s-au prevăzut 3 hidranţi de grădină.

6. Parcul Civic (Parcul Cetăţii) – 3 foraje Forajele proiectate din zona Parcul Civic ( Parcul Cetăţii) vor fi folosite la udarea spaţiilor verzi din

această zonă. Debitele necesare de apă pentru forajele din Parcul Cetăţii sunt: - pentru F1 debitul de apă este: Q = 1,14 l/s; - pentru F2 debitul de apă este: Q = 0,370 l/s; - pentru F3 debitul de apă este: Q = 0,44 l/s;

Regimul de funcţionare pentru udatul spaţiilor verzi este de cca. 3 luni din an, (92 de zile/an. Cabina puţului forat se va echipa cu o electropompă submersibilă şi un recipient de hidrofor având un volum de V

= 100 litri, un presostat şi instalaţii hidraulice aferente. Se propune execuţia a 3 foraje de apă industrială la adâncimea de H = 20m. Alimentarea cu apă a acestor foraje se face din sursă subterană.Conductele de apă propuse pentru alimentarea hidranţilor folosiţi la udarea spaţiilor verzi din zona amplasamentului sunt din PE-HD, PE80, PN 6 bar, De 63 x 3,6 mm, în lungime de cca. L = 969,50 m. Pe aceaste conducte s-au prevăzut 11 hidranţi de grădină.

7. Malurile Begăi( între str. Frederich Chopin şi Podul Mihai Viteazul) – 1 foraj Forajul proiectat din zona strada Frederich Chopin va fi folosit la udarea spaţiilor verzi din această

zonă.Debitul necesar de apă pentru forajul din zona strada Frederich Chopin este de: Q = 1,53 l/s – conform proiect : Reabilitarea infrastructurii publice urbane a malurilor Canalului Bega – beneficiar Municipiul Timişoara Regimul de funcţionare pentru udatul spaţiilor verzi este de cca. 3 luni din an, (92 de zile/an).

Cabina puţului forat se va echipa cu o electropompă submersibilă şi un recipient de hidrofor având un volum de V = 100 litri, un presostat şi instalaţii hidraulice aferente.Sistemul de irigaţie automatizat proiectat va asigura udarea pentru toate suprafeţele de spaţiu verde proiectate, conform proiect: Reabilitarea infrastructurii publice urbane a malurilor Canalului Bega – beneficiar Municipiul Timişoara.

Suprafaţa totală a spaţiului verde ce va fi udat este de 4.300 mp, iar stropirea acestei suprafeţe se va realiza cu aspersoare telescopice instalate subteran, amplasate corespunzător pentru realizarea unei irigaţii uniforme pe întreaga suprafaţă propusă.Alimentarea cu apă se face prin intermediul unei coloane principale de distribuţie a apei realizată din PE-HD, PE80, PN6,cu De 63 mm.

Reţelele secundare de distribuţie a apei de la electrovane la aspersoare se realizează din PE-HD, PE80, PN6,cu De 32 mm, în sistem inelar.De asemenea, acolo unde zona nu se alimentează direct din coloana principală, conducta de alimentare a fost prevăzută din PE-HD, cu De 50 mm.Lungimea totală a reţelei de alimentare cu apă a sistemului de irigare este de 1.500 m. Necesarul total de apă este de 40,69 mc, pentru un timp de irigaţie de 8 ore. Debitul de apă necesar este de 5,5 mc/h = 1,53 l/s. Toate aceste debite necesare se vor asigura din sursă subterană.

Se propune execuţia unui foraj de apă industrială la adâncimea de H = 20 m. Alimentarea cu apă a forajului se face din sursă subterană. Sistemul de udarea al zonei verzi din zona acestui amplasament se va face prin intermediul aspersoarelor, conform proiect: Reabilitarea infrastructurii publice urbane a malurilor Canalului Bega – beneficiar Municipiul Timişoara.

Din toate aceste considerente lucrările propuse sunt impetuos necesare şi oportune. Sursa de finanţare: Bugetul local capitolul Cap 70.02.05.01. – Alimentări cu apă. -Cap. C Studii şi

proiecte. Primăria Municipiului Timişoara a recepţionat Studiul de Fezabilitate pentru ,, Alimentare cu apă

industrială prin foraje publice”, realizat de UNIVERSITATEA POLITEHNICA TIMISOARA –Facultatea de Construcţii ,conform contractului de prestări servicii nr. 226/14.07.2015.

În vederea realizării investiţiei este necesară aprobarea Studiului de Fezabilitate. Valoarea totală a ,,Alimentare cu apă industrială prin foraje publice” este estimată, conform

devizului general al investiţiei, la 751,512 mii lei (inclusiv TVA), respectiv 168,102 mii Euro. Durata de realizare pentru execuţia lucrărilor proiectate este estimată la 6 luni. Având în vedere cele prezentate propunem aprobarea studiului de fezabilitate şi realizarea investiţiei

,,Alimentare cu apă industrială prin foraje publice”. DIRECTOR DIRECŢIA TEHNICĂ, ŞEF SERVICIUL D.P.U.H., CHIŞ CULIŢĂ IOAN GANCIOV ŞEF BIROUL UTILITĂŢI HIDROTEHNICE, CONSILIER B.U.H., MARIUS ONEŢIU LUCUŢ MARINELA

AVIZAT JURIDIC,

                                                                                                                                                                                                                           Red. / Dact. : ML. ; Ex:1 FP 53 – 01, Ver. 3