keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 40/05.02.2019 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice - faza S.F., a indicatorilor tehnico-economici şi a Anexei privind descrierea sumară a investiţiei, pentru obiectivul " CONSTRUIRE CORP P+1E LA ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 13", Timişoara, str.G. Muzicescu nr. 14

05.02.2019

Hotararea Consiliului Local 40/05.02.2019
privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice - faza S.F., a indicatorilor tehnico-economici şi a Anexei privind descrierea sumară a investiţiei, pentru obiectivul " CONSTRUIRE CORP P+1E LA ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 13", Timişoara, str.G. Muzicescu nr. 14


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Expunerea de motive nr. SC2019-2244/30.01.2019 privind oportunitatea proiectului de hotărâre, a Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. SC2019-2244/30.01.2019 al Direcţiei Dezvoltare din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
Având în vedere Adresa nr. SC2018-26476/12.11.2018, a Direcţiei Economice din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic nr. SC2019-2244/30.01.2019 - Anexa la Raportul de specialitate nr. SC2014-2244/30.01.2019;
Având în vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu şi Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În conformitate cu prevederile Hotărârii de Guvern nr. 907/29.11.2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2), lit. d) şi alin. (6), lit. a), pct. 6, 11 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45, alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă documentaţia tehnico-economică faza - Studiu de Fezabilitate aferent obiectivului de investiţie "SF+PT CONSTRUIRE CORP P+1E LA ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 13", Timişoara, str. G. Muzicescu nr. 14, conform proiectului nr. M01/2018 întocmit de S.C. METALLIC EYE S.R.L., cu indicatorii tehnico-economici prevăzuţi în Anexa 1 şi descrierea sumară a investiţiei conform Anexei 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Se aprobă trecerea la elaborarea Proiectului Tehnic şi a Documentaţiei de execuţie.

Art. 3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Dezvoltare prin Serviciul Generare şi Monitorizare Proiecte cu Finanţare Internaţională, Naţională şi Locală, din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 4: Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timişoara şi pe site-ul propriu şi totodată, se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse I Est;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse II Vest;
- Direcţiei Generală Drumuri, Poduri, Parcaje şi Reţele de Utilităţi;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Comunicare-Relaţionare;
- Direcţiei de Mediu;
- Serviciului Şcoli Spitale;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Biroului Audit;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
ANDRA - ANCA BLOŢIU
Contrasemneaza
SECRETAR SIMONA DRĂGOI

Atasament: Expunere_motive.pdf

ROMÂNIA JUDETUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMISOARA PRIMAR Nr. SC2019-

EXPUNERE DE MOTIVE PRIVIND OPORTUNITATEA PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice - faza S.F., a indicatorilor tehnico-economici

și a anexei privind descrierea sumară a investiției, pentru obiectivul " CONSTRUIRE CORP P+1E LA ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR.13", Timişoara,

str.G.Muzicescu nr.14

1. Descrierea situaţiei actuale În vederea depunerii proiectelor finanţate în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020, este necesară aprobarea documentaţiei tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici și a anexei privind descrierea sumară a investiției. Pe terenul cu nr.Top. 26470, la adresa str.G.Muzicescu nr.14, Timişoara, jud.Timiş, se află amplasată o şcoală în regim P+2E cu dimensiunile în plan 23,36mx26,50m construită între anii 1965-1967. Proiectul iniţial al şcolii prevedea şi realizarea unei săli de sport, care însă nu a mai fost construită.

În prezent şcoala dispune de un număr de 15 săli de clasă, 3 laboratoare, 2 cabinete, o sală de sport improvizată, un cabinet medical şcolar, 3 grupuri sanitare, arhivă şi 2 terenuri de sport.

Situaţie juridică: - Conform adresei Serviciului Juridic nr.SC2018-4366/24.09.2018, pe rolul instanţelor de judecata

, cu privire la imobilul situat in Timişoara, str.Muzicescu, înscris in CF nr.417692, nr.top.26470, figurează litigii in dosarul nr.4615/59/2004, având ca obiect contestaţia formulata de reclamanta împotriva Dispoziţie Primarului nr.2183/29.10.2003, precum si acordarea in compensare a unor terenuri aflate in proprietatea unităţii administrativ teritoriale, Municipiului Timişoara formulând apel împotriva hotărârii pronunţate de Tribunalul Timiş cu termen de judecată 11.10.2018, termen amânat pentru 22.11.2018;

- Ca urmare a şedinţei de judecată din 22.11.2018, prin adresa cu nr. SJ2018-4366/03.12.2018, Serviciul Juridic a comunicat că la Curtea de Apel a fost respins recursul formulat de Municipiul Timişoara împotriva Sentinţei Civile nr.771/11.05.2018 în baza căreia Tribunal Timiş s dispus atribuirea în compensare către reclamantă a terenului cu nr.topografic 2989/1/1/1/1/2 în suprafaţă de 5650 mp, situat în Timişoara, Zona Ion Ionescu de la Brad, înscris în CF 118923;

- Prin adresa cu nr. SJ2018-4366/20.12.2018, Serviciul Juridic, a comunicat că anterior pronunţării Hotărârii Curţii de Apel de la termenul de judecată din 22.11.2018, reclamanta a formulat o cerere de strămutare înregistrată în dosar nr.2935/1/2018 pe rol ÎCCJ, având ca obiect imobilul cu nr.top.26470, CF 417692 ( CF vechi nr.30880) cu termen de judecată 17.01.2018.

- Prin adresa cu nr.SC2018-4366/22.01.2019 am solicitat Serviciului Juridic să ne transmită situaţia juridică a imobilului cu nr.top.26470, CF 417692 ( CF vechi nr.30880) în urma termenului de judecată din 17.01.2018.

- Prin adresa cu nr.SJ2019-4366/29.01.2018 Serviciului Juridic ne transmite că la această dată nu figurează litigii pe rolul instanţelor de judecată, în curs de soluţionare, cu privire la imobilul cu nr.top.26470, CF 417692 ( CF vechi nr.30880).

-

2. Schimbări preconizate și rezultate așteptate Administraţia şcolii întâmpină dificultăţi în desfăşurarea procesului de învăţământ atât din cauza numărului insuficient de săli de clasă, ceea ce conduce la necesitatea stabilirii orarului în două serii ( dimineaţă şi după amiază ), dar şi din lipsă unei săli de sport adecvate pentru desfăşurarea orelor de sport în perioada rece a anului. Pentru asigurarea desfăşurării procesului de învăţământ într-un singur schimb, având în vedere numărul actual de elevi ai şcolii – 735 copii, dar şi posibilitatea creşterii numărului de elevi în viitorul apropiat, s-a optat pentru construirea unui corp de clădire P+1E.

3. Concluzii

Urmare a celor prezentate mai sus, din punct de vedere al necesitatii, considerăm necesară si oportună aprobarea documentaţiei tehnico-economice - faza S.F., a indicatorilor tehnico-economici - faza S.F si a anexei privind descrierea sumară a investitiei, pentru obiectivul " Construire corp P+1E la Şcoala Gimnazială nr.13", Timişoara, str.G.Muzicescu nr.14, avand la bază documentatia tehnico - economică nr.M01/2018, faza S.F., elaborată în baza H.G. nr. 907/29.11.2016, de către prestatorul serviciilor de proiectare si asistentă tehnică din partea proiectantului - SC METALLIC EYE SRL. Legalitatea urmeaza sa fie stabilita de Serviciul Juridic prin emiterea avizului.

PRIMAR ŞEF SERVICIU NICOLAE ROBU MAGDALENA NICOARĂ

Cod FO53-03,Ver.1

Atasament: Raport_specialitate.pdf

ROMÂNIA JUDETUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMISOARA DIRECŢIA ŞI DEZVOLTARE S.G.M.P.F.I.N.L. Compartimentul Proiecte Diverse NR. SC 2019 -

RAPORT DE SPECIALITATE Privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice - faza S.F., a indicatorilor tehnico- economici şi a anexei privind descrierea sumară a investiţiei, pentru obiectivul

" CONSTRUIRE CORP P+1E LA ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR.13", Timişoara, str.G.Muzicescu nr.14

Având în vedere:expunerea de motive nr. SC2019- a Primarului Municipiului Timişoara, adresele Serviciului Juridic şi Proiectul de hotărâre privind obiectivul de investiţii "Construire corp P+1E la Şcoala Gimnazială nr.13" din Timişoara, str.G.Muzicescu nr.14, prin care se propune aprobarea documentaţiei tehnico-economice - faza S.F., a indicatorilor tehnico - economici şi a anexei privind descrierea sumară a investiţiei, revenim la Raportul de specialitate nr. 26476/08.11.2018 şi

Facem următoarele precizări: - în condiţiile specifice de accesare a fondurilor în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020 prin care una dintre anexele obligatorii la depunerea cererii de finanţare este Hotărârea consiliului local de aprobare documentaţiei tehnico-economice şi a indicatorilor tehnico-economici, inclusiv anexa privind descrierea sumară a investiţiei propusă a fi realizată prin proiect; - proiectul faza SF a fost contractat în baza O.U.G. nr. 18 /04.03. 2009 (*actualizată*) şi cu respectarea prevederilor H.G. nr. 907/29.11.2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor / proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice; - documentaţia tehnico - economică nr.M01/2018, faza S.F., elaborată în baza H.G. nr. 907/29.11.2016, de către prestatorul serviciilor de proiectare şi asistenţă tehnică din partea proiectantului - SC METALLIC EYE SRL a fost aprobata aprobată de CTE cu nr.51/05.09.2018 condiţionat de clarificarea situaţiei juridice a terenului . Situaţia Juridică a terenului cu nr.top 26470: - in conformitate cu adresa nr.SC2018-4366/24.09.2018 pe rolul instanţelor de judecata , cu privire la imobilul situat in Timişoara, str.Muzicescu, înscris in CF nr.417692, nr.top.26470, figurează litigii in dosarul nr.4615/59/2004, având ca obiect contestaţia formulata de reclamanta împotriva Dispoziţie Primarului nr.2183/29.10.2003, precum si acordarea in compensare a unor terenuri aflate in proprietatea unităţii administrativ teritoriale, Municipiului Timişoara formulând apel împotriva hotărârii pronunţate de Tribunalul Timiş cu termen de judecată 11.10.2018, termen amânat pentru 22.11.2018; - prin adresa cu nr.SC2018- 4366/22.11.2018 am solicitat Serviciului Juridic să ni se comunice stadiul procesului de mai sus. - prin adresa cu nr. SJ2018-4366/03.12.2018, Serviciul Juridic a comunicat că la Curtea de Apel a fost respins recursul formulat de Municipiul Timişoara împotriva Sentinţei Civile nr.771/11.05.2018 în baza căreia Tribunal Timiş s dispus atribuirea în compensare către reclamantă a terenului cu nr.topografic 2989/1/1/1/1/2 în suprafaţă de 5650 mp, situat în Timişoara, Zona Ion Ionescu de la Brad, înscris în CF 118923; - ca urmare a răspunsului de mai sus am solicitat Serviciului Juridic să ne comunice dacă terenul cu nr.top.26470, CF 417692 ( CF vechi nr.30880) mai face obiectul unui litigiu; - prin adresa cu nr. SJ2018-4366/20.12.2018, Serviciul Juridic, a comunicat că anterior pronunţării Hotărârii Curţii de Apel de la termenul de judecată din 22.11.2018, reclamanta a formulat o cerere de strămutare

înregistrată în dosar nr.2935/1/2018 pe rol ÎCCJ, având ca obiect imobilul cu nr.top.26470, CF 417692 ( CF vechi nr.30880) cu termen de judecată 17.01.2018. - Prin adresa cu nr.SC2018-4366/22.01.2019 am solicitat Serviciului Juridic să ne transmită situaţia juridică a imobilului cu nr.top.26470, CF 417692 ( CF vechi nr.30880) în urma termenului de judecată din 17.01.2018. - Prin adresa cu nr.SJ2019-4366/29.01.2018 Serviciului Juridic ne transmite că la această dată nu figurează litigii pe rolul instanţelor de judecată, în curs de soluţionare, cu privire la imobilul cu nr.top.26470, CF 417692 ( CF vechi nr.30880). Precizam ca emiterea hotărârii de consiliu are la bază documentaţia tehnico - economică nr.M01/2018, faza S.F., elaborată în baza H.G. nr. 907/29.11.2016, inclusiv Devizul general estimativ, de către prestatorul serviciilor de proiectare - SC METALLIC EYE SRL. În concluzie, prin Proiectul nr. M01/2018 s-au stabilit următoarele:

- valoarea totală estimată a investiţiei conform devizului general, ca fiind de 3.990.241,10 lei (inclusiv TVA), din care C+M are valoarea de 3.157.597,11 lei (inclusiv TVA);

- indicatorii tehnico - economici rezultaţi în urma elaborării Proiectului tehnic, faza S.F., conform Anexei 1 la prezentul Raport de specialitate;

- Descrierea sumară a investiţiei propusă a fi realizată prin proiect, conform Anexei 2 la prezentul Raport de specialitate. Având în vedere prevederile legale expuse în prezentul raport, respectiv H.G. nr. 907/29.11.2016 şi Ghidul General pentru POR 2014-2020, Axa prioritară 3, Prioritatea 3.1, apreciem că proiectul de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice - faza S.F, a indicatorilor tehnico - economici şi a anexei privind descrierea sumară a investiţiei, pentru obiectivul "Construire corp P+1E la Şcoala Gimnazială nr.13" din Timişoara, str.G.Muzicescu nr.14, îndeplineşte condiţiile tehnice pentru a fi supus dezbaterii şi aprobării plenului consiliului local. Anexăm prezentei adresele Serviciului Juridic:

- SC2018-4366/24.09.2018 - SJ2018-4366/03.12.2018 - SJ2018-4366/20.12.2018 - SC2018-4366/22.01.2019 - SJ2019-4366/29.01.2018

ŞEF SERVICIU, CONSILIER, MAGDALENA NICOARĂ ADINA ŞUIU

Cod FO53-01,Ver.1

Atasament: Anexa_2.pdf

Anexa nr.2 la HCL nr. / S.C. METALLIC EYE S.R.L. Giarmata-Vii, str. Intrarea Rozelor, Nr. 6-8, jud. Timiş DESCRIEREA INVESTIŢIEI Denumirea obiectivului: Faza de proiectare: Beneficiar: Titular: Amplasament: Proiectant general: Număr proiect: "CONSTRUIRE CORP P+IE LA ŞCOALA GIMNAZIALĂ, NR. 13” S.F. (STUDIU DE FEZABILITATE) MUNICIPIUL TIMIŞOARA MUNICIPIUL TIMIȘOARA Judeţul Timiș, Municipiul Timişoara, Str.Muzicescu nr.14 S.C. METALLIC EYE S.R.L, Giarmata-Vii, Comuna Ghiroda, str. Intrarea Rozelor nr. 6- 8, jud. Timis C.U.I. RO31104230, O.R.C. J35/97/2013 e-mail: metal(Qmetalluceye.ro M01/2018 CAPITOLUL I. INFORMAŢII GENERALE PRIVIND OBIECTUL DE INVESTIŢII 101. Denumirea obiectivului de investiții CONSTRUIRE CORP P+1E LA ȘCOALA 1.02. Ordonator principal credite/investitor 1.03. Ordonator de (secundar/terțiar) 104. Beneficiarul investiţiei GIMNAZIALĂ NR.13 de MUNICIPIUL TIMIȘOARA B-dul C.D. Loga, nr. 1, jud. Timiș credite MUNICIPIUL TIMIȘOARA B-dul C.D. Loga, nr. [, jud. Timiş MUNICIPIUL TIMIŞOARA B-dul C.D. Loga, nr. l, jud. Timiș 1.05. Elaboratorul studiului de fezabilitate S.C. METALLIC EYE S.R.L. CUI RO31104230, J35/97/2013 Loc. Giarmata-Vii, comuna Ghiroda nr. 6-8, jud. Timiș E-mail:

106. Analiza situației existente și identificarea necesităților și a deficienţelor Pe terenul cu nr.Top. 26470, la adresa str.G.Muzicescu nr.l4, Timişoara, jud.Timiş, se află amplasată o şcoală în regim P+2E cu dimensiunile în plan 23,36mx26,50m construită între anii 1965-1967. Proiectul inițial al şcolii prevedea şi realizarea unei săli de sport, care însă nu a mai fost construită. În prezent şcoala dispune de un număr de 15 săli de clasă, 3 laboratoare, 2 cabinete, o sală de sport improvizată, un cabinet medical şcolar, 3 grupuri sanitare, arhivă şi 2 terenuri de sport. Necesitățiile și deficiențele Administraţia şcolii întâmpină dificultăți în desfăşurarea procesului de învătământ atât din cauza numărului insuficient de săli de clasă, ceea ce conduce la necesitatea stabilirii orarului în două serii ( diminetă şi dupăamiază), dar şi din lipsă unei săli de sport adecvate pentru desfăşurarea orelor de sport în perioada rece a anului. Pentru asigurarea desfăşurării procesului de învăţământ într-un singur schimb, având în vedere numărul actual de elevi ai şcolii — 735 copii, dar şi posibilitatea creşterii numărului de elevi în viitorul apropiat, s-a optat pentru construirea unui corp de clădire P+IE, respectiv P+Er. Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investiţiei publice Obiectivul principal: creşterea calității învățământului din ciclul primar şi gimnazial prin îmbunătățirea condițiilor de desfăşurare a orelor de curs şi prin crearea unor spații moderne de spații de învăţământ. De asemenea se propune şi asigurarea necesarului de locuri de învăţământ din ciclul primar respectiv cel gimnazial. Prin proiect se vor asigura atât calitativ cât şi cantitativ spațiile şi dotările necesare funcționării activității a cel puţin 200 de copii din ciclul primar ţi gimnazial, suplimentar față de cei 500 copii din şcoala existentă. Proiectul de investiție este orientat spre atingerea următoarelor obiective: e îmbunătățirea condițiilor de educaţie în municipiul Timişoara; o extinderea capacității şcolilor din Timişoara; e promovarea sportului în şcoli prin realizarea sălii de gimnastică; e creşterea nivelului de educație al locuitorilor; Descrierea amplasamentului Amplasamentul în cauză se găseşte în județul Timiş, municipiul Timişoara şi este înscris în Cartea Funciară nr. vechi 30880 Timişoara, nr. cad/top 26470, în suprafață de 5808.00 m”. Conform extrasului CF, proprietarul terenului este municipiul Timişoara — domeniu public. Accesul pe parcelă se face de pe strada Musicescu, din partea de nord a parcelei. Descrierea terenului: = Categoria de folosință: intravilan; = Suprafața totală: 5808.00 m';

= Forma terenului: neregulată. Dimensiuni ale terenului: = limita spre nord — 105.595 m; = limita spre vest — 33.635 m; = limita spre sud — 150.985 m; = limita spre est— 67.505 m. Vecinătăți: = la nord — strada Gavril Musicescu; = la vest — strada Hărniciei; = la sud — parcele: nr. Top 26425, nr. Top 26426, nr. Top. 26427, nr. Top 26428, nr. Top. 264259, nr. Top. 26430, nr. Top. 264321; = la est— nr. Top 26469 (zona parcare, punct trafo, o clădire). Distanțele de la limita de proprietate față de clădirile destinate locuirii sunt următoarele: = la nord: 7,248 m; = la vest: 20,00 m; = laest: peste 35,00 m; = la sud: peste 30,00 m. Căi de acces public — de pe strada Muzicescu din partea de nord a parcelei; Particularități topografice — terenul este relativ plan ți nu prezintă pericol de alunecare; altitudinea medie este de cca 88 m. Comparația scenariilor propuse Primul scenariu. Prin proiect se propune construirea unui corp independent de clădirea existentă şi anume construire corp Parter. Regimul de înălțime al construcției propuse va fi parter de formă dreptunghiulară având dimensiunile în plan 32.19x21.34 m cu o suprafață construită de 687.36 m”. Structura de rezistență a clădirii va fi alcătuită din cadre de beton armat cu planțeu din beton armat şi închideri din zidărie de BCA. Fundațiile structurii vor de tip izolate sub stâlpi legate între ele cu grinzi de fundare din beton armat. Prima variantă propune construirea unui corp independent de şcoala existentă alcătuit din 6 săli de clasă şi o sală de gimnastică/sport amplasată în centrul clădirii. Soluția de arhitectură presupune şi realizarea unui teren de sport pe terasa clădirii, însemnând practic păstrarea suprafețelor de teren de sport existent pe amplasament. Din punct de vedere funcțional, clădirea este simetrică — se propun două intrări principale pe stânga şi pe dreapta sălii de sport amplasate central, cu câte 3 săli de clasă amplasate de o parte şi de alta a sălii de sport. Adiacent sălii de sport de vor amplasa grupurile sanitare şi vestiarele pentru fete şi băieți.

La etajul superior/terasa circulabilă se va amplasa terenul de sport exterior pentru a compensa desființarea terenului existent. Astfel se propune utilizarea clădirii pentru mai multe activități sportive şi de către mai multe grupe de şcolari concomitent. Practic acoperişul de tip terasă al clădirii va fi folosit ca şi teren de sport exterior. Structura de rezistență a clădirii va fi alcătuită din cadre de beton armat cu planşeu din beton armat şi închideri din zidărie de BCA. Fundațiile structurii vor de tip izolate sub stâlpi legate între ele cu grinzi de fundare din beton armat. Al doilea scenariu. Prin proiect se propune construirea unui corp independent de clădirea existentă şi anume construire corp P+IE. Regimul de înălțime al construcției propuse va fi P+IE având dimensiunile în plan 36.55x16.05 m cu o suprafață construită desfăşurată de 894.40 m”. Conceptul arhitectural al clădirii are la bază tema de proiectare stabilită de Beneficiarul clădirii, Școala Gimnazială nr. 13 prin MUNICIPIUL TIMI OARA şi anume construirea a 7 săli de clasă şi o sală de sport. Din punct de vedere funcţional, clădirea este va avea două zone limitate de un hol central — în stânga accesului principal va fi amplasata sala de sport cu vestiare şi grupuri sanitare, iar în dreapta holului vor fi amplasate sălile de clasă pe două nivele. Varianta doi va avea un acoperiş de tip şarpantă, cu un acoperiş format din 4 ape pentru corpul P+IE, respectiv un acoperiş în două ape pentru corpul P+E;. Din punct de vedere structural, clădirea este compusă din două corpuri alipite — un corp P+IE unde se vor amplasa sălile de clasă şi un corp P+E, unde se va amplasa sala de sport. Ambele scenarii presupun construirea unei şcoli cu câte 7 săli de clasă. Prin tema de proiectare s-a precizat că se necesită a fi construite 8 săli de clasă. Conducerea şcolii foloseşte momentan o sală de clasă existentă pentru orele de sport, total inadecvată pentru activități sportive. Având în vedere că suprafața împrejmuită existentă a terenului este mai mică decât cea precizată inițial în extrasul CF construirea unei şcoli cu 8 săli de clasă ducea la depăşirea POT maxim admis şi anume 25%. Se propune astfel refuncşionalizarea spațiului existent folosit ca sală de gimnastică în sală de clasă şi construirea corpului nou cu 7 săli de clasă pentru a ne putea încadra în POT conform normative. Al treilea scenariu. Prin proiect se propune etajarea clădirii existente cu un etaj pe structură metalică. Regimul de înălțime al construcției propuse va fi astfel S,„+P+3E având o suprafață construită desfăşurată de 3186.66 m” şi o suprafață construită existentă de 782 m”. Varianta 3 propune construirea unei săli de gimnastică la etajul 3 nou propus, respectiv a 8 săli de clasă. De asemenea se propun modificări ale clădirii existente prin mărirea capacităților toaletelor existente şi prin crearea unor noi spații de toalete la etajul 2 al clădirii. În clădirea existentă se va realiza şi sistemul de detecție şi semnalizare incendiu, respectiv instalația de stingere a incendiilor. Expertiza tehnică efectuată în anul 2016 de către conf. dr. ing. Adrian IVAN la cererea Şcolii gimnaziale nr. 13, respectiv încercările nedistructive pe betoanele de la etajul 2 au relevat următoarele aspecte: a) Clădirea expertizată nu corespunde normelor de protecţie antiseismică în vigoare la ora 4

actuală în cazul unei eventuale supraetajări şi necesită măsuri de intervenţie prin consolidări ale elementelor structurale. b) Intervenţiile propuse în cazul supraetajării cu un nivel se pot realiza doar în următoarele condiții: = Realizarea unor subzidiri ale fundațiilor în zona de subsol; = Dispunerea unor stâlpi suplimentari din beton armat pe tot perimetrul exterior al construcției — în colțuri şi la intersecția diafragmelor de zidărie transversale şi longitudinale, pe toată înălțimea construcţiei, cu fundații izolate excentrice aferente în care se va ancora armătura din stâlpi. = Consolidarea stâlpilor existenți şi a grinzilor fie prin cămăşuire cu beton aplicat prin torcretare, fie cu fibre de carbon. = Majorarea înălțimii plăcilor de planşeu de la toate nivelele, prin suprabetonare şi armarea suprabetonării pe ambele direcţii. Structura nivelului suplimentar trebuie să fie o structură uşoară, în soluție metalică, fixarea stâlpilor făcându-se exclusiv pe grinzi transversale dispuse deasupra grinzilor de beton existente peste etajul al doilea. Aceste intervenții vor fi precedate obligatoriu de consolidarea elementelor structurale din beton de care se fixează noile elemente ale etajului propus. Structura de rezistență a etajării va fi alcătuită din cadre metalice dispusă după direcţia grinzilor de beton de la etajul 2. Cadrele metalice vor fi contravântuite atât de direcţia longitudinală cât şi în planul acoperişului. Selectarea şi justificarea scenariului recomandat e Scenariu recomandat de către elaborator Având în vedere conținutul şi analiza celor trei scenarii de conformare și realizare a investiţiei, beneficiarul, Municipiul Timişoara și elaboratorul studiului de fezabilitate S.C. Metallic Eye S.R.L au recomandat continuarea în faza studiu de fezabilitate a variantei de conformare şi realizare a investiţiei conform celui de-al doilea scenariu. O Avantajele scenariului recomandat Ca urmare a analizelor efectuate, rezultă cu certitudine următoarele avantaje ale scenariului 2, recomandat de către beneficiar şi elaborator: = se asigură mai multe spații de învăţământ necesare şcolii; = se utilizează mai eficient spațiile interioară aferente sălii de sport prin dispunerea de tribune şi spații tehnice interioare; = comparativ cu varianta l se pot amplasa şi spații tehnice necesare pentru instalațiile interioare fără a fi necesar să se facă îngropate în teren; = spațiile de învăţământ au mai multă lumină naturală prin dispunerea unor spații vitrate mai mari; = necesită costuri mai reduse de întreținere prin utilizarea acoperişului de tip şarpantă; = prin dimensiunile clădirii se asigură un spațiu mai mare de acces al autovehiculelor utilitare; = investiție semnificativ mai mică decât în cazul etajării construcției existente; = nu se întrerupe activitatea şcolii pe parcursul execuției lucrării;

= nu apar costuri neprevăzute ale execuției prin faptul că se propune o clădire nouă; = se permite realizarea unor deschideri mai mari şi a unor circulații nerestricționate de structura clădirii existente; = nu apar costuri legate de mutarea mobilierului şi a dotărilor din clădirea existentă în alte spații pentru acomodarea elevilor; = se asigură toate serviciile utilitare necesare funcționării construcției. Descriere obiectiv propus Arhitectura Clădirea propuă în regim P+IE şi P+Er în zona sălii de sport va avea dimensiunile în plan 36,55x16,05 şi suprafața construită desfăşurată de 895,98 mp. Clădirea propusă va avea 2 accese, unul pe latura dinspre est — ce va funcţiona ca acces principal şi unul pe latura de nord — acces secundar. Din punct de vedere funcţional clădirea se împarte în 2 zone distincte: o zonă cu spații de învăţământ şi o zonă cu sală de sport şi spații adiacente acesteia. Numărul de elevi în cadrul noului corp de şcoală va fi de 200 elevi, respectiv 230 elevi cu tot cu cei care vor participa la ora de sport. Lista spațiilor propuse: PARTER: Su = 448,04 mp - spațiu tehnic 10,06 mp - vestiar băieți 8,65 mp - grup sanitar băieți 3,91 mp - grup sanitar fete 4,23 mp - vestiar fete 8,84 mp - spațiu profesor sport 3,64 mp - hol 47,11 mp - SALĂ DE SPORT 164,03 mp - casa scarii 14,72 mp - sală clasă | 46,60 mp - centrală detecție incendiu 4,50 mp - grup sanitar băieți 16,94 mp - grup sanitar pers.cu handicap 3,62 mp - grup sanitar fete 18,21 mp - sală clasă 2 46,60 mp - sală clasă 3 46,38 mp ETAJ: Su = 296,74 mp - tribună 61,22 mp - hol 38,06 mp - sală clasă 4 46,41 mp - sală clasă 5 46,54 mp - grup sanitar băieți 4,74 mp - grup sanitar fete 6,80 mp - sală clasă 6 46,37 mp - sală clasă 7 46,59 mp Su totală = 744,78 mp Înălțimea spațiilor interioare va fi de 3,27 m în sălile de clasă, 2,65 m pe holuri şi în grupurile sanitare, 2,545 în vestiare şi 5,75 m la straşina sălii de sport. Finisaje:

e Pardoselile se vor realiza din gresie în spațiu tehnic, vestiare, băi, coridoare şi scări și din parchet în sălile de clasă şi sala de sport. Tâmplăria interioară se va executa din lemn stratificat Pereţii din băi şi grupuri sanitare se vor placa cu faianță până la nivelul uşii Pereţii exteriori vor fi tencuiți Sala de sport va avea la exterior tablă de culoare gri Tâmplăria exterioară se va executa din aluminiu cu geamuri termoizolante e Acoperişul se va executa pe şarpantă din lemn cu învelitoare din tablă lisă Structura de rezistență Pentru şcoala P+1E: Ifrastructura e Fundaţii continue din beton armat pentru stâlpii de pe contur e Fundaţii izolate elastice pentru stâlpii centrali e Placă din beton armat Suprastructura e Cadre din beton armat dispuse octogonal e Planşeu din beton armat de 15 cm e Pereţi de închidere din zidărie BCA e Acoperiş tip șarpantă şi învelitoare dintablă lisă Pentru sala de sport P+Ep Ifrastructura e Fundaţii izolate elastice pentru stâlpii exteriori e Fundaţii izolate elastice pentru stâlpi interiori e Grinzi de fundate din beton armat e Placă din beton armat Suprastructura e Cadre din beton armat e Stâlpi din beton armat e Grinzi din beton armat e Planşeu din beton armat de 13 cm e Pereţi de închidere din zidărie BCA e Acoperiş tip şarpantă şi învelitoare dintablă lisă Instalații Instalaţii de încălzire şi climatizare: Încălzirea spațiilor se va realiza în sistem bitubular realizat cu corpuri statice ( radiatoare din tablă de oţel) şi pardoseală radiantă alimentate cu agent termic ( apă caldă 60/45 grd.) Alimentarea cu agent termic se se va realiza de la rețeaua termică existentă Climatizarea imobilului se va realiza doar în sălile d clasă şi în spațiul pentru centrala de detecție incendiu cu unități exterioare tip Multi Split. Rețele exterioare de apă şi canalizare Alimentarea cu apă se va face de la reţeua de apă rece existentă în incinta şcolii pentru a asigura necesarul de apă pentru consum şi debitul pentru refacerea rezervei de incendiu. Aplele uzate menajere vor fi colectate în rețeaua menajeră existentă în incinta şcolii. Aplele pluviale vor fi colectate de pe acoperișuri prin intermediul burlanelor şi dirijate spre un bazin de retenție cu volumul de 18 mc, de unde vor fi pompate într-un cămin de liniştire și apoi deversate în canalizarea existentă. Instalaţii sanitare interioare

Distribuția apei reci se va realiza în sistem ramificat. Apa caldă menajeră va fi asigurată printr- un branşament nou din strada Ghe.Ranetti. Instalaţii de stingere incendiu Se vor asigura hidrați de incendiu exteriori legați la rețeaua de apă a oraşului. Pentru rețeaua interioară de hidranți se prevede un rezervor pentru rezerva de incendiu şi stație de pompare. Volumul rezervorului va fi de 2000 litri. Instalaţii de curenți tari. Alimentarea cu energie electrică presupune realizarea unui branşament trifazat. Se vor realiza instalații de iluminat normal, iluminat de securitate la evacuare, iluminat de securitate pentru marcarea hidranților interiori, iluminat de securitate antipanică şi iluminat de siguranță pentru continuarea lucrului. Se vor prevedea prize monofazice şi trifazice pentru diferişi consumatori. Se va realiza instalația de legare la pământ şi instalație de protecție împotriva trăsnetului. Instalaţii de curenți slabi Instalaţiile de voce date vor asigura conexiunea cu furnizorii de servicii printr+un traseu de fibră optică. Instalaţiile de detecție şi semnalizare la incendiu va fi formată dintr-o centrală adresabilă cu butoane adresabile de alarmare, detectoare optice de fum şi detectoare optice şi acustice şi sirene interioare. Pe căile de evacuare se vor monta declanşatoare roşii pentru semnalizarea incendiului. Se va realiza un sistem de alarmă antiefracție legat la o centrală de alrmă şi la o sirenă exterioară. Instalaţiile CCTV vor înregistra evenimentele printr-un sistem de supraveghere video în circuit închis prevăzut cu camere de supraveghere . Amenajări exterioare construcției În cadrul prezentului proiect parcările şi aleile pietonale+auto sunt deja realizate, fiind vorba de intervenția pe un amplasament în care există deja o şcoală funcţională. Singurele intervenții la nivel de alei vor fi cele din jurul clădirii noi propuse, pentru asigurarea Aleile şi drumurile de acces vor fi betonate cu o structură: e 8cm strat de beton; e 5 cm strat de piatră; e 10 cm strat de bază din nisip; e 25 cm funda ie din piatră spartă; e 30 cm funda _ie din balast cilindrat; e 15 cm strat de formă tratat cu var; e TOTAL = 85 cm grosime. Amenajarea exterioară În cadrul prezentului amplasament există deja o amenajare exterioară de spațiu verde, în partea de vest a sitului, asupra căreia nu se intervine. CAPACITĂȚI FIZICE SUPRAFAȚA DE TEREN CONFORM CF: 5808.00 m* SUPRAFAȚA CONSTRUITĂ LA SOL EXISTENTĂ: 782.00 m? SUPRAFAȚA CONSTRUITĂ LA SOL PROPUSĂ: 533.39 m? SUPRAFAȚA CONSTRUITĂ DESFĂȘURATĂ PROPUSĂ: 894.40 m? SUPRAFAȚA CONSTRUITĂ LA SOL REZULTATĂ: 1315.39 m? SUPRAFAȚA CONSTRUITĂ DESFĂȘURATĂ REZULTATĂ: 3240.40 m? SUPRAFAȚA ALEI AUTO ŞI PIETONALE EXISTENTĂ: 3084.45 m' 8

SUPRAFAȚA ALEI AUTO ŞI PIETONALE PROPUSĂ: 2480.25 m” SUPRAFAȚA TERENURI SPORT EXISTENTĂ: 1689.30 m* SUPRAFAȚA TERENURI SPORT RĂMASĂ: 1021.68 m* SUPRAFAȚA SPAȚIU VERDE EXISTENTĂ: 1034.25 m* SUPRAFAȚA SPAȚIU VERDE PROPUSĂ: 1091.00 m* 11.01 COSTURILE ESTIMATIVE ALE INVESTIŢIEI Evaluarea lucrărilor propuse, structurat conform H.G. 907/2016, se prezintă în devizul general, iar lucrările pe categorii fac parte integrantă din documentație. În conformitate cu Devizul General al investiţiei valoarea totală (INV) este: e În lei fără TVA: 3.358.015,84 lei; e În lei inclusiv TVA 19%: 3.990.241,10 lei; Din valoarea totală valoarea de construcții+montaj (C+M) este: e În lei fără TVA: 2.653.442,95 lei; e În lei inclusiv TVA 19%: 3.157.597,11 lei; NOL Principalii indicatori tehnico-economici aferenți investiţiei a) Indicatori maximali, respectiv valoarea totală a obiectivului de investiții, exprimată în lei, cu TVA și, respectiv, fără TVA, din care construcţii-montaj (C+M), în conformitate cu devizul general. E Cap.2.Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului ECE TE SFERE

b) Durata estimată de execuție a obiectivului de investiții, exprimată în luni Durata realizării lucrărilor este estimată la 24 de luni în total. Durata efectivă de realizare a execuției pe şantier este de 17 luni. Etapele tehnice principale sunt: e Predarea către Beneficiar a studiului de fezabilitate al investiţiei; e Evaluarea studiului de fezabilitate şi aprobarea investiţiei; e Elaborarea proiectului tehnic şi a proiectului de autorizație de construcție; e Obţinerea avizelor şi acordurilor de principiu; e Desfăşurarea licitației pentru execuția lucrărilor pe şantier; e Organizarea de şantier; e Asigurarea utilităţilor necesare obiectivului; e Lucrări de construcții şi instalații; e Procurarea şi montajul utilajelor tehnologice pentru investiție; e Amenajări exterioare şi amenajarea terenului; e Procurarea echipamentelor de dotare şi mobilierul aferent obiectivului; e Efectuarea probelor tehnologice şi testele necesare funcționării obiectivului. Întocmit, S.C. METALLIC EYE S.R.L. ing. Mihai VALEA 10

Atasament: Anexa_1.pdf

Anexa 1 la HCL nr. / 2018 INDICATORI TEHNICO - ECONOMICI - FAZA S.F. DENUMIRE PROIECT "Construire corp P+IE la Școala Gimnazială nr.13" AMPLASAMENT Municipiul Timişoara, str. G.Muzicescu nr.14 TITULARUL INVESTIŢIEI Primăria Municipiului Timişoara, Bdul. C.D.Loga, nr.1 BENEFICIARUL INVESTIŢIEI Municipiul Timişoara NUMĂR PROIECT M01/2018 DATE TEHNICE Anul construirii - Regim de inălțime P+IE Suprafața construită 533,39 mp Suprafața construită desfăşurată 894,405 mp Durata realizării lucrărilor este estimată la 24 de luni în total. INDICATORI VALORICI: Valoarea totală a investiţiei conform devizului general, inclusiv T.V.A.: 3.990.241,10 lei Din care C+M: 3.157.597,11 lei PROIECTANT SC METALLIC EYE SRL