keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 488/02.10.2019 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice -faza D.A.L.I., a indicatorilor tehnico-economici şi a Anexei privind descrierea sumară a investiţiei, pentru obiectivul "Reabilitare şi refuncţionalizare imobil Filarmonica Banatul, str. C.D. Loga n. 2, Timisoara"

02.10.2019

Hotararea Consiliului Local 488/02.10.2019
privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice -faza D.A.L.I., a indicatorilor tehnico-economici şi a Anexei privind descrierea sumară a investiţiei, pentru obiectivul "Reabilitare şi refuncţionalizare imobil Filarmonica Banatul, str. C.D. Loga n. 2, Timisoara"


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

      Având în vedere Expunerea de motive privind oportunitatea proiectului de hotărâre nr. SC2019- 24746/01.10.2019, a Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
     Având în vedere Raportul de specialitate nr. SC2019-24747/01.10.2019 al Direcţiei Dezvoltare din cadrul Primariei Municipiului Timişoara;
     Având în vedere Avizul Serviciului Juridic nr. SC2019 - 24747/01.10.2019 - Anexă la Raportul de specialitate nr. SC 2019-24747/01.10.2019;
     Având în vedere Adresa Direcţiei Economice nr. SC 2019-24747/01.10.2019;  
     Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi   comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
    În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 907/29.11.2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice;
    În conformitate cu dispozitiile art. 129, alin. (2), lit. b), e), alin. (4) lit. d), e), alin. (9) lit. a) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;
    În temeiul art. 196 , alin. (1) lit. a) si art. 139 alin. (1) si (3) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ;
 


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă documentaţia tehnico-economică elaborată la faza D.A.L.I. pentru investiţia "Reabilitare şi refuncţionalizare imobil Filarmonica Banatul, str. C.D. Loga nr. 2, Timisoara".

Art. 2: Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai investiţiei "Reabilitare şi refuncţionalizare imobil Filarmonica Banatul, str. C.D. Loga nr. 2, Timisoara" conform Anexei nr 1.

Art. 3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Dezvoltare şi Direcţia Economică din cadrul Primăriei Muncipiului Timişoara.  

Art. 4: Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timişoara şi pe site-ul propriu şi totodată, se comunică:
          - Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
          - Primarului Municipiului Timişoara;
          - Serviciului Juridic;
          - Direcţiei Urbanism;
          - Direcţiei Generală Drumuri, Poduri, Parcaje şi Reţele de Utilităţi;
          - Direcţiei Economice;
          - Direcţiei de Mediu;
          - Direcţiei Dezvoltare;
          - Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse I Est;
          - Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse II Vest;
          - Serviciului Scoli-Spitale şi Baze Sportive;
          - Direcţiei Comunicare-Relaţionare;
          - Biroului Audit;
          - Biroului Managementul Calităţii;
          - Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
          - Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
P. SECRETAR GENERAL CAIUS SULI

Atasament: A.13_PLAN_DE_SITUATIE_PROPUS_A3.pdf

GSPublisherVersion 0.0.100.100

CERINTAVERIFICATOR REFERAT/EXPERTIZA Nr./ Data

PLAN DE SITUATIE PROPUS Titlul plansei

Titlul proiectului

SEMNATURA NUME

Plansa nr.

A.13 Beneficiar

PLAN DE SITUATIE PROPUS

arh. CLAUDIU PRALEA

SEMNATURA NUME

DESENAT

PROIECTAT

SPECIFICATIE

SEF PROIECT arh. CLAUDIU PRALEA

TIMISOARA, Str. GHEORGHE DOJA, nr.1, Ap.3A Jud. TIMIS, ROMANIA S.C. PGA MARKERS S.R.L.

Tel: 0721.206063 Fax: 0356.177564 CUI: 366 902 54 J 35/2960/2016

S.C. PGA MARKERS S.R.L. TIMISOARA, Str. GHEORGHE DOJA, Nr.1, Ap.3A

TEL:+40 721 206063 / FAX:+40 356466950 / MAIL: www.praleagroup.ro

Faza: D.A.L.I.

Proiect 98/2019

MUNICIPIUL TIMISOARA

jud.Timis, mun. Timisoara, str. BD.C.D. Loga nr. 2, CF 411235,

Data: 08.2019

Proiect 98/2019 Denumire proiect: REABILITARE SI REFUNCTIONALIZARE IMOBIL FILARMONICA BANATUL - BD. C.D.LOGA NR.2

Adresa:jud.Timis, mun. Timisoara, str. BD.C.D. Loga nr. 2, CF 411235, Beneficiar: MUNICIPIUL TIMISOARA

REABILITARE SI REFUNCTIONALIZARE IMOBIL FILARMONICA BANATUL - BD. C.D.LOGA NR.2

arh. CLAUDIU PRALEA

Scara

1:500, 1:1

N

1 2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17 18

19 20

21 22

23

24

25

26

27

28

29

30

31 32

33 34

35

36

37

38

39

40

41

42

116.36

6.45 5

51. 23

5

40 .51

5

29 .12

141.15 5

39.615

3.01

3.0 35

4.0 7

15.12 5

35.12 5

14.98 5

50.66

26.79 5

18.60 5

IMPREJMUIRE BETON

IMPREJMUIRE BETON

STATUIE

STATUIE

1 88.127

2 88.603

3 88.763

4 88.6332

5 88.5132

6 88.4732

7 88.62328

88.620

9 88.540

10 88.560

11 88.570

12 88.680

13 88.630

14 88.638

15 88.663

16 88.583

17 88.6330

18 88.567

19 88.493

20 88.483

21 88.478

22 88.5877

23 88.323

24 88.393

25 88.413

26 88.353

27 88.530

28 88.4433

29 88.3333

30 88.263

31 88.183

32 88.063

33 87.943

34 87.9433

35 87.953

36 88.003

37 87.983

38 88.127

39 88.223

40 88.173

41 88.198

42 88.24B

43 88.23B

44 88.383

45 88.316

46 88.355

47 88.375

48 88.213

49 88.283

50 88.375

51 88.405

52 88.415

53 88.453

54 88.273

55 88.223

56 88.208

57 88.297

58 88.445

59 88.485

60 88.456

61 88.495

62 88.505

63 88.535

64 88.555

65 88.5755 66 88.536

67 88.3733

68 88.363369

88.3233

70 88.318

71 88.383

72 88.543

73 88.513

74 88.485

75 88.475

76 88.5257 77 88.48678

88.523 79 88.5077

80 88.4377

81 88.3177

82 88.363

83 88.39384 88.376

85 88.48511 86

88.456 87 88.483

88 88.483

89 88.543

90 88.543

91 88.593

92 88.603

93 88.603

94 88.583

95 88.603

96 88.593

97 88.5777

98 88.6377

99 88.703

100 88.753

101 88.743

102 88.643

103 88.653

104 88.643

105 88.553

106 88.573

107 88.563

108 88.563

109 88.616

110 88.546

111 88.5477

112 88.4277

113 88.8433

114 88.9633

115 89.3633

116 89.3033

117 89.2933

118 89.3833

119 88.9633

120 88.8233

121 88.7933

122 88.9233

123 89.3533

124 88.7533

125 88.9133

126 89.3633

127 93.5733

128 88.633

129 88.633

130 88.653

131 88.673

132 88.68C

133 88.628

134 88.7180

135 88.6380

136 88.7780

137 88.7380

138 88.6680

139 88.7180

140 88.74800

141 88.4580

142 88.4910

143 88.5110

144 88.4910

145 88.5210

146 88.5110

147 88.7980

148 88.7080

149 88.7780

150 88.7380

151 88.508

152 88.5782

153 88.608

154 88.6280

155 88.6880

156 88.7680

157 88.6380158

88.4810

159 88.3610

160 88.3710

161 88.4310

162 88.373

163 88.366

164 88.433

165 88.453

166 88.416

167 88.470

168 88.510

169 88.510

170 88.493

171 88.513

172 88.513

173 88.473

174 88.453 175

88.453

176 88.523

177 88.4632

178 88.323

179 88.103

180 88.013

181 88.343

182 88.2970

183 87.973

184 87.973

185 87.993

186 88.142

187 87.983

188 87.953

189 87.923

190 87.909

191 87.969

192 87.993

193 88.130

194 88.103

195 88.213

196 88.243

197 88.171

198 88.121

199 87.929

200 88.2680

201 88.3980

202 88.3880

203 88.3980

204 88.4580

205 88.17H

206 88.521

207 88.571

208 88.465

209 88.565

210 88.701

211 88.701

212 88.735

213 88.675

214 88.675

215 88.6055

216 88.5455217

88.5355

218 88.5355

219 88.7355 220 88.735

221 88.585

222 88.895

223 88.833

224 88.883 225 88.885

226 88.8453

227 88.671

228 88.644

229 88.724

230 88.794231

88.8344

232 88.8544

233 88.814

234 88.794

235 88.814

236 88.764

237 88.764

238 88.834

239 88.8855

240 88.835

241 88.775

242 88.7855

243 88.8055

244 88.743

245 88.753

246 88.763 247

88.803

248 88.813249

88.9780

250 88.6535

251 88.6235

252 88.6435

253 88.6335

254 88.6235

255 88.5935

256 88.7210

257 88.5810

258 88.339

259 88.5510

260 88.5310

261 88.64C

262 88.68C

263 88.671

2000 88.735

2001 88.925

2002 88.613

2003 88.703

2004 88.723

2005 88.678

2006 88.8433

2007 88.763

2008 88.733

2009 88.738

2010 88.807

2011 88.783

2012 88.843

2013 88.883

2014 88.903

2015 88.878

2016 89.038

2017 89.068

2018 89.2255

2019 89.2555

2020 89.2955

2021 89.2855

2022 89.023

2023 88.983

2024 88.923

2025 89.003

2026 89.023

2027 88.928

2028 89.0772029

88.973

2030 89.093

2031 89.153

2032 89.118

2033 89.418

2034 89.418

2035 89.118

2036 89.238

2037 89.398

2038 89.417

2039 89.750

2040 89.84770

2041 89.833

2042 89.6832

2043 89.5132

2044 89.553

2045 89.553

2046 89.623

2047 89.653

2048 89.693

2049 89.63B

2050 89.61B

2051 89.443

2052 89.373

2053 89.303

2054 89.273

2055 89.123

2056 89.1233

2057 89.1733

2058 89.345

2059 89.435

2060 89.614

2061 89.574

2062 89.454

2063 89.504

2064 89.514 2065

89.494

2066 89.494 2067

89.464

2068 89.504

2069 89.484 2070

89.474 2071 89.494

2072 89.494

2073 89.494

2074 89.5482

2075 89.6880

2076 89.7280

2077 89.7380

2078 89.6880

2079 89.508

2080 89.618

2081 89.908

2082 89.858

2083 90.0533

2084 90.0633

2085 90.0033 2086

90.0633

2087 90.5333

2088 90.5233

2089 90.5133

2090 90.5033

2091 93.5133

2092 89.67770

2093 89.613

2094 89.313

2095 89.4232096

89.533

2097 89.458

2098 89.443

2099 89.693

2100 89.753

2101 89.513

2102 89.553

2103 89.710

2104 89.603

2105 89.823

2106 89.893

2107 89.913

2108 89.923

2109 89.6630

2110 89.6430

2111 89.6230

3000 88.46532

3001 88.172

3002 88.2632

3003 88.293

3004 88.470

3005 88.413

3006 88.423

3007 88.453

3008 88.453

3009 88.393

3010 88.503

3011 88.453 3012

88.269

3013 88.393

3014 88.510

3015 88.540

3016 88.533

3017 88.533

3018 88.543

3019 88.623

3020 88.673

3021 88.645

3022 88.6833

3023 88.7233

3024 89.3433

3025 88.85BB

3026 88.83BB

3027 88.88553028

88.9055

3029 88.811

3030 88.703

3031 88.8255

3032 88.8455

3033 88.795

3034 88.6855

3035 88.663

3036 88.683

3037 88.673

3038 88.683

3039 88.945

3040 88.86C

3041 88.83C

3042 88.643

3043 88.713

3044 88.753

3045 88.875

3046 88.721

3047 88.671

3048 88.701

3049 88.6610

3050 88.6510

3051 88.6410

3052 88.6510

3053 88.6810

3054 88.653

3055 88.653

3056 88.8333

3057 88.8133

3058 88.845

3059 88.633

3060 88.653

3061 88.663

3062 88.543

3063 88.553

3064 88.593

3065 88.603

3066 88.623

3067 88.623

3068 88.633

3069 88.683

3070 88.693

3071 88.623

3072 88.593

3073 88.573

3074 88.513

3075 88.483

3076 88.453

3077 88.553

3078 88.623

3079 88.493 3080 88.498

3081 88.73770

3082 88.613

3083 88.693

3084 88.608

3085 88.730

3086 88.6403087

88.600

3088 88.719999

3089 88.840

3090 88.843

3091 88.823

3092 88.768

3093 88.905

3094 88.874

3095 88.834

3096 88.874

3097 88.8732

3098 88.853

3099 88.643

3100 88.633

3101 88.663 3102

88.693

3103 88.649

3104 88.629

3105 88.85770

3106 88.943

3107 88.903

3108 88.898

3109 88.994

3110 89.024

3111 88.973

3112 89.033

3113 88.993

3114 88.863

3115 88.993

3116 89.093

3500 88.988

3501 89.038

3502 89.043

3503 89.143

3504 89.104

3505 89.134

3506 89.164

3507 89.134

3508 89.14770

3509 89.083 3510

89.008

3511 88.923

3512 89.033

3513 89.143

3514 89.068

3515 89.088

3516 89.1233517

89.173

3518 89.013

3519 89.173

3520 89.223

3521 89.208

3522 89.208

3523 89.213

3524 89.273

3525 89.294

3526 89.263

3527 89.323

3528 89.218

3529 89.33770

3530 89.374

3531 89.494

3532 89.454

3533 89.504

3534 89.6480

3535 89.353

3536 89.453

3537 89.523

3538 89.583

3539 89.423

3540 89.423

3541 89.363

3542 89.363

3543 89.328

3544 89.448

3545 89.503

4000 88.455

4001 88.363

4002 88.28770

4003 88.170

4004 88.053

4005 88.103 4006

88.073

4007 88.063

4008 88.049

4009 88.4280

4010 88.4180

4011 88.4280

4012 88.5280

4013 88.3177

4014 88.413

4015 88.173

4016 88.260

4017 88.310

4018 88.203

4019 88.363

4020 88.36770

4021 88.27C

4022 88.4580

4023 88.4380

4024 88.3780

4025 88.4080

4026 88.22770

4027 88.353

4028 88.173

4029 88.093

4030 88.083

4031 88.210

4032 88.351

4033 88.411

4034 88.241

4035 88.079

4036 88.485

4037 88.425

4038 89.0533

4039 89.305

4040 89.3155

4041 89.123

4042 89.303

4043 89.133

4044 89.105

4045 89.0954046

89.245

4047 89.135

4048 89.1250

4049 89.1250

4050 89.1350

4051 89.1055

4052 89.12500

4053

89.08500

4054 89.12500

4055 89.1355

4056 89.1055

4057 89.1055

4058 89.0955

4059 89.0855 4060 89.0855

4061 89.095

4062 89.1054063

89.1155

4064 89.1155

4065 89.165

4066 89.145

4067 89.1233

4068 89.10334069

89.1533

4070 88.405

4071 88.41334072

89.04334073 88.60334074

88.75334075 88.9033 4076 89.0433

4077 89.0633

4078 88.9133

4079 88.7633

4080 88.6133

4081 88.5033

4082 88.333

4083 88.421

4084 88.391

4085 88.411

4086 88.380

4087 88.380

4088 88.530

4089 88.380

4090 88.390

4091 88.400

4092 88.390

4093 88.390

4094 88.350

4095 88.380

4096 88.410

4097 88.430

4098 89.0850

4099 89.0950

C

5

54

53

55 555

5

5

5

53

5

533

5

5

55

55

55 55

55

55

55

55

5

53

55

55

0 0

5069

5070

5069

5070

Filarmonica BANATUL TIMISOARA

C

C C

C

C

CC

C C

C C

C

C

C

C

C

INFO

f

H

SPATIU VERDE

TROTUAR

TROTUAR

TROTUAR

TROTUAR

TROTUAR

TROTUAR

TROTUAR

TROTUAR

TROTUAR TROTUAR

TROTUAR

TROTUAR

TROTUAR

TROTUAR

pista biciclete

pista biciclete

pista biciclete

pista biciclete

pista biciclete

SPATIU VERDE

SPATIU VERDE

PARCARE (asfalt)

PARCARE (asfalt)

Bulevardul CD LOGA

Bulevardul REGELE FERDINAND I ST

RA DA

20 DE

CE MB

RIE 19

89

SPATIU VERDE

SPATIU VERDE

SP AT

IU VE

RD E

SP AT

IU VE

RD E

SPATIU VERDE

SPATIU VERDE

SPATIU VERDE

4101 89.673

4103 89.713

4115 89.6880

4118 89.5980

4119 89.5480

4120 89.658

4121

97.4380

4122 95.1077

4123 89.675

4124 89.615

4128 89.801

4129 89.701

4130 89.593

4131 89.445

4132 89.565

4133 89.135

4134 89.195

4135 89.1154

4136 89.124

4137 88.794

4138 89.7130

4139 89.65304140

89.5230

4141 89.6730

4142 89.6730

4143 89.5830

4145 88.9034

4146 88.864

4147 88.854

4148 88.994

4149 91.095544

4150 88.855

4151 88.825

4152 89.062

4154 89.452

4155 89.472

4156 89.183

4157 89.105

4158 88.93C

4159 89.06C

4160 88.9654

4161 89.1844

4162 88.944

4163 88.9933

4164 89.2410

4165 89.3033

4166 89.3577

4167 89.7333

4168 89.7533

4169 89.7633

4170 89.04330

4171 89.2433

4172 89.054

4173 89.124

4174 89.144

4175 89.3580

4176 89.6780

4177 89.4083

4178 89.34334179

89.3433

4183 89.393

4184 89.4953

4185 89.4355

4186 89.4655

4187 89.485

4188 89.405

4189 89.405

4190 89.375

4191 89.5753

4192 89.525

4193 89.451

4194 89.471

4197 89.4833

4198 89.67533

4199 89.373

4200 89.383

4201 89.655

4202 89.590 4203

89.600

4204 89.433

4205 89.453

4206 89.233

4207 89.453

4208 89.243

4209 89.203

4210 89.203 4211

89.2233

4212 89.3133

4213 90.2133

4278 89.594

4279 89.604

4285 89.854

4286 89.364

4300 89.3834

4301 89.613

4302 89.704

4303 88.423

33

4452 91.724

4453 91.644

4456 89.924

4457 90.024

4458 90.1380

4459 90.0280

4463 91.6477

4493 88.363

4494 88.0734495 88.083

4496 88.173

4499 89.123

4500 89.053

4501 88.783

4502 89.4744

4503 89.5144

4504 89.524

4505 89.564

4506 89.214

4507 89.264

4508 89.814

4509 89.804 4510 89.8044

4511 89.3080

4512 89.5780 4513 89.578

4514 89.528

4515 89.5080

4516 89.588

4517 89.598

4518 91.898

4519 92.05800

4520 88.961

4522 89.203

4523 89.413

4526 89.303

4528 89.473

4529 89.183

4530 89.203

4531 89.344

4532 89.464

4533 89.484

4534 89.563

4535 89.503

4536 89.478

4537 89.5880

4538 89.3580

4539 89.383

4540 89.463

4541 89.563

4542 89.553

4543 88.690

4544 88.720

4545 88.550

4546 88.740

4547 88.730

4548 88.730

4549 88.740

4550 87.833

4551 88.740

4553 88.0210

4554 88.3810

4555 88.494

4556 90.044

4557 88.754

4558 88.744 4559

88.754 4560 88.754

4561 88.734

4562 89.204

4563

101.85

444

5013 89.403

5015 89.443

5017 89.994

5018 90.144

5019 90.174

5020 89.461

5021 89.371

5022 89.131

5023 89.039

5024 89.423

5025 89.403

5026 89.423

5027 89.433

5028 89.413

5030 89.253

5031 89.303

5032 89.173

5033 89.123

5034 89.173

5035 89.1433

5036 89.223

5038 89.383

5039 89.363

5040 89.373

5041 89.4640

5042 89.324

5043 89.215

5044 89.17555045

89.1955

5046 89.16555047

89.2855

5049 89.2155

5050 89.1355

5051 89.1355

5052 89.1155

5053 89.935

5054 89.4453

5055 89.5033

5056 89.550

5057 89.570

5058 89.20C

5059 89.16C

5060 89.20C

5061 89.15C

5063 89.60445064

89.6744

5065 88.360

5069 90.5355

5070 90.7055

6001 89.504

6002 89.544

6003 89.644

6004 89.574

6005 89.524

6006 89.754

6007 89.4382

6008 89.4680

6009 89.5580

6010 89.5880

6011 92.6080

6012 88.854

6013 88.824

6014 88.975

6015 90.384 6016

90.334 6017 89.934

6018 89.5346019

89.554

6020 88.75336021

88.7633

6022 88.7933

6023 90.06336

6024 88.8033

6025 88.8433 6026

89.2433

6027 88.7133

6028 90.155

6029 90.245

6030 90.555

6031 90.555

6032 88.795

6033 88.815

6034 88.915

6035 89.765

6036 88.733

6037 89.555

6038 89.424

6039 89.404

6040 89.454

6041 89.574

6042 89.584

6043 89.554

6044 89.635

6045 89.6180

6046 89.4780

6047 89.654

6048 89.664 6049 89.6680

6050 88.8636051

89.193

6053 89.2446054 89.2443 6055

89.3644

6056 89.465

6057 89.645

6058 89.664

Perete proiectie H=13.00

C

C

C C

C

C

C

C

Curte

Spatiu verde

Spatiu verde

Spatiu verde

Spatiu verde

Spatiu verde

Spatiu verde

A.d .

Ale e d

ala ta

Ale e d

ala ta

Ale e d

ala ta

Alee dalata

Scena metalica

C

Alee dalata

Cladire C7

Spatiu verde

Cladire C3, C4

2018 89.2255

2019 89.2555

2020 89.2955

2021 89.2855

3504 89.104

3505 89.134

3506 89.164

3507 89.134

3530 89.374

3531 89.494

3532 89.454

3533 89.504

LIMI TA D

E PR OPR

IETA TE

LIM ITA

DE PR

OP RIE

TA TE

LIMITA DE PROPRIETATE

LIMITA DE PROPRIETATE

D+P

Indici urbanistici :

Steren= 10.277 m2

Regim de inaltime ansamblu principal : S+P+E+Mp

Hmax corp principal = 18.75 m Sconstruita ansamblu principal = 1.912 m2

Sdesfasurata ansamblu principal = 5.070 m2

Sconstruita corpuri anexe = 225 m2 Sdesfasurata corpuri anexe = 326 m2

Sc, Sd spatii amfitetru = 430 m2

S amfiteatru = 983 m2

S scena metalica = 142 m2

S alei pietonale = 2.920 m2

S alei auto/parcari = 1.542 m2

S spatii verzi = 2.553 m2

Nr. locuri parcare = 42 locuri

Sc totala = 2.567 m2

Sd totala = 5.826 m2

P.O.T.= 24.98 % C.U.T.= 0.57

A

C

D

E F

ACCES PRINCIPAL

ACCESSECUNDAR

AC CE

S

AC CE

S AU

TO

ACCESSECUNDARACCES

ACCES

ACCES

AUTO

Cladire C2

B

Amfiteatru

Perete proiect

ie H=13 .00

Scena m etalica

REABILITARE SI REFUNCTIONALIZARE IMOBIL FILARMONICA BANATUL - BD. C.D.LOGA NR.2

Adresa:jud.Timis, mun. Timisoara, str. BD.C.D. Loga nr. 2, CF 411235,

ACC ES P

RINC IPAL

GRA DINA

DE VAR

A

ACCES SECUNDAR

GRADINA DE VARA

AC CE

S S EC

UN DA

R

GR AD

IN A D

E V AR

A

AC CE

S S EC

UN DA

R

GR AD

IN A D

E V AR

A

ORDINUL ARNIT i BIN ROMÂ

Atasament: A.19_SECTIUNE_LONGITUDINALA_-_A2_PRELUNGIT_841X420.pdf

GSPublisherVersion 0.0.100.100

CERINTAVERIFICATOR REFERAT/EXPERTIZA Nr./ Data

SECTIUNE LONGITUDINALA - PROPUNERE Titlul plansei

Titlul proiectului

SEMNATURA NUME

Plansa nr.

A.19 Beneficiar

SECTIUNE LONGITUDINALA - PROPUNERE

� CONSTRUCTORUL VA VERIFICA TOATE COTELE SI DIMENSIUNILE. EVENTUALELE ERORI SAU OMISIUNI VOR FI SEMNALATE PROIECTANTULUI GENERAL � CONSTRUCTORUL VA LUA TOATE MASURILE DE PROTECTIE A MUNCII SI PSI PREVAZUTE IN LEGISLATIA IN VIGOARE � DIMENSIUNILE NU SE MASUARA DIRECT PE DESEN � ACEST DESEN NU SE POATE FOLOSI PENTRU CONSTRUIREA INAINTEA OBTINERII AUTORIZATIEI DE CONSTRUIRE � PLANSELE AU FOST REALIZATE PE SUPORTUL CADASTRAL OFERIT DE BENEFICIAR SI IN URMA VIZITEI PE TEREN

arh. CLAUDIU PRALEA

SEMNATURA NUME

DESENAT

PROIECTAT

SPECIFICATIE

SEF PROIECT arh. CLAUDIU PRALEA

� CONFORM LEGII NR.8/1996 ACEST PROIECT SI INFORMATIILE CUPRINSE ÎN EL NU POT FI COPIATE, REPRODUSE SAU UTILIZATE, PARTIAL SAU ÎN ÎNTREGIME, DECÂT CU ACORDUL SCRIS AL SEFULUI DE PROIECT SI NU VOR FI FOLOSITE ÎN ALT SCOP DECÂT CEL PENTRU CARE AU FOST ELABORATE. ÎN CAZUL APARITIEI DE MODIFICARI PE SANTIER LA PROIECTUL AUTORIZAT TREBUIE ANUNTAT ÎN SCRIS CÂT MAI REPEDE POSIBIL PROIECTANTUL DE SPECIALITATE. ÎN CAZ CONTRAR PERSOANELE PARTICIPANTE LA ÎNTOCMIREA PROIECTULUI SUNT EXONERATE DE ORICE RESPONSABILITATE.

TIMISOARA, Str. GHEORGHE DOJA, nr.1, Ap.3A Jud. TIMIS, ROMANIA S.C. PGA MARKERS S.R.L.

Tel: 0721.206063 Fax: 0356.177564 CUI: 366 902 54 J 35/2960/2016

S.C. PGA MARKERS S.R.L. TIMISOARA, Str. GHEORGHE DOJA, Nr.1, Ap.3A

TEL:+40 721 206063 / FAX:+40 356466950 / MAIL: www.praleagroup.ro

Faza: D.A.L.I.

Proiect 98/2019

MUNICIPIUL TIMISOARA

jud.Timis, mun. Timisoara, str. BD.C.D. Loga nr. 2, CF 411235,

Data: 09.2019

Proiect 98/2019 Denumire proiect: REABILITARE SI REFUNCTIONALIZARE IMOBIL FILARMONICA BANATUL - BD. C.D.LOGA NR.2

Adresa:jud.Timis, mun. Timisoara, str. BD.C.D. Loga nr. 2, CF 411235, Beneficiar: MUNICIPIUL TIMISOARA

REABILITARE SI REFUNCTIONALIZARE IMOBIL FILARMONICA BANATUL - BD. C.D.LOGA NR.2

arh. CLAUDIU PRALEA

Scara

1:100

4.95 80 1.65 3.10 1.24 76 4.40 1.75 25 3.85 5.30 4.50 4.50 4.50 5.10 1.70 4.10 90 30 2.20

-1.10-1.10

-0.50

+4.05

+6.74

+9.39

-0.20 -0.50

+11.68

+12.13

+16.64

-0.51

+7.25

+10.55

+11.59

A

A

B

B

B'

B'

C

C

D

D

E'

E'

E

E

F

F

G

G

G

G

H

H

I

I

J

J

K

K

L

L

M

M

N

N

O

O

P

P

P'

P'

R

R

  Atasament: A.20_SECTIUNE_TRANSVERSALA_-_A2_PRELUNGIT_841X420.pdf

  GSPublisherVersion 0.0.100.100

  CERINTAVERIFICATOR REFERAT/EXPERTIZA Nr./ Data

  SECTIUNE TRANSVERSALA - PROPUNERE Titlul plansei

  Titlul proiectului

  SEMNATURA NUME

  Plansa nr.

  A.20 Beneficiar

  SECTIUNE TRANSVERSALA - PROPUNERE

  � CONSTRUCTORUL VA VERIFICA TOATE COTELE SI DIMENSIUNILE. EVENTUALELE ERORI SAU OMISIUNI VOR FI SEMNALATE PROIECTANTULUI GENERAL � CONSTRUCTORUL VA LUA TOATE MASURILE DE PROTECTIE A MUNCII SI PSI PREVAZUTE IN LEGISLATIA IN VIGOARE � DIMENSIUNILE NU SE MASUARA DIRECT PE DESEN � ACEST DESEN NU SE POATE FOLOSI PENTRU CONSTRUIREA INAINTEA OBTINERII AUTORIZATIEI DE CONSTRUIRE � PLANSELE AU FOST REALIZATE PE SUPORTUL CADASTRAL OFERIT DE BENEFICIAR SI IN URMA VIZITEI PE TEREN

  arh. CLAUDIU PRALEA

  SEMNATURA NUME

  DESENAT

  PROIECTAT

  SPECIFICATIE

  SEF PROIECT arh. CLAUDIU PRALEA

  � CONFORM LEGII NR.8/1996 ACEST PROIECT SI INFORMATIILE CUPRINSE ÎN EL NU POT FI COPIATE, REPRODUSE SAU UTILIZATE, PARTIAL SAU ÎN ÎNTREGIME, DECÂT CU ACORDUL SCRIS AL SEFULUI DE PROIECT SI NU VOR FI FOLOSITE ÎN ALT SCOP DECÂT CEL PENTRU CARE AU FOST ELABORATE. ÎN CAZUL APARITIEI DE MODIFICARI PE SANTIER LA PROIECTUL AUTORIZAT TREBUIE ANUNTAT ÎN SCRIS CÂT MAI REPEDE POSIBIL PROIECTANTUL DE SPECIALITATE. ÎN CAZ CONTRAR PERSOANELE PARTICIPANTE LA ÎNTOCMIREA PROIECTULUI SUNT EXONERATE DE ORICE RESPONSABILITATE.

  TIMISOARA, Str. GHEORGHE DOJA, nr.1, Ap.3A Jud. TIMIS, ROMANIA S.C. PGA MARKERS S.R.L.

  Tel: 0721.206063 Fax: 0356.177564 CUI: 366 902 54 J 35/2960/2016

  S.C. PGA MARKERS S.R.L. TIMISOARA, Str. GHEORGHE DOJA, Nr.1, Ap.3A

  TEL:+40 721 206063 / FAX:+40 356466950 / MAIL: www.praleagroup.ro

  Faza: D.A.L.I.

  Proiect 98/2019

  MUNICIPIUL TIMISOARA

  jud.Timis, mun. Timisoara, str. BD.C.D. Loga nr. 2, CF 411235,

  Data: 09.2019

  Proiect 98/2019 Denumire proiect: REABILITARE SI REFUNCTIONALIZARE IMOBIL FILARMONICA BANATUL - BD. C.D.LOGA NR.2

  Adresa:jud.Timis, mun. Timisoara, str. BD.C.D. Loga nr. 2, CF 411235, Beneficiar: MUNICIPIUL TIMISOARA

  REABILITARE SI REFUNCTIONALIZARE IMOBIL FILARMONICA BANATUL - BD. C.D.LOGA NR.2

  arh. CLAUDIU PRALEA

  Scara

  1:100

  -4.26

  -3.00

  -0.30

  +3.25

  +6.50

  +8.81

  +9.39

  -4.26

  -2.50

  ±0.00

  +3.55

  +6.48

  +9.36

  -4.26

  -0.50

  ±0.00

  +4.16

  +9.25

  +11.38

  +16.64

  +12.66

  +9.59 +9.62

  +12.66

  50 2.5

  2 20

  3.2 5

  30 3.0

  6 25

  2.5 5

  28

  50 2.3

  0 20

  3.3 5

  20 2.9

  0 20

  2.7 4

  1

  1

  2

  2

  3'

  3'

  3

  3

  4

  4

  4'

  4'

  5

  5

  6

  6

  7

  7

  8

  8

  9'

  9'

  9

  9

  9''

  9''

  10

  10

  10'

  10'

  10''

  10''

  11

  11

  12

  12

  13

  13

  14

  14

  50 3.1

  6 60

  4.3 1

  35 4.5

  4 55

  1.7 8

  35 5.2

  6

  Atasament: A.21_FATADE_1_A2.pdf

  GSPublisherVersion 0.0.100.100

  CERINTAVERIFICATOR REFERAT/EXPERTIZA Nr./ Data

  Titlul plansei

  Titlul proiectului

  SEMNATURA NUME

  Plansa nr.

  A.21 Beneficiar

  E � CONSTRUCTORUL VA VERIFICA TOATE COTELE SI DIMENSIUNILE. EVENTUALELE ERORI SAU OMISIUNI VOR FI SEMNALATE PROIECTANTULUI GENERAL � CONSTRUCTORUL VA LUA TOATE MASURILE DE PROTECTIE A MUNCII SI PSI PREVAZUTE IN LEGISLATIA IN VIGOARE � DIMENSIUNILE NU SE MASUARA DIRECT PE DESEN � ACEST DESEN NU SE POATE FOLOSI PENTRU CONSTRUIREA INAINTEA OBTINERII AUTORIZATIEI DE CONSTRUIRE � PLANSELE AU FOST REALIZATE PE SUPORTUL CADASTRAL OFERIT DE BENEFICIAR SI IN URMA VIZITEI PE TEREN

  arh. CLAUDIU PRALEA

  SEMNATURA NUME

  DESENAT

  PROIECTAT

  SPECIFICATIE

  SEF PROIECT arh. CLAUDIU PRALEA

  � CONFORM LEGII NR.8/1996 ACEST PROIECT SI INFORMATIILE CUPRINSE ÎN EL NU POT FI COPIATE, REPRODUSE SAU UTILIZATE, PARTIAL SAU ÎN ÎNTREGIME, DECÂT CU ACORDUL SCRIS AL SEFULUI DE PROIECT SI NU VOR FI FOLOSITE ÎN ALT SCOP DECÂT CEL PENTRU CARE AU FOST ELABORATE. ÎN CAZUL APARITIEI DE MODIFICARI PE SANTIER LA PROIECTUL AUTORIZAT TREBUIE ANUNTAT ÎN SCRIS CÂT MAI REPEDE POSIBIL PROIECTANTUL DE SPECIALITATE. ÎN CAZ CONTRAR PERSOANELE PARTICIPANTE LA ÎNTOCMIREA PROIECTULUI SUNT EXONERATE DE ORICE RESPONSABILITATE.

  TIMISOARA, Str. GHEORGHE DOJA, nr.1, Ap.3A Jud. TIMIS, ROMANIA S.C. PGA MARKERS S.R.L.

  Tel: 0721.206063 Fax: 0356.177564 CUI: 366 902 54 J 35/2960/2016

  S.C. PGA MARKERS S.R.L. TIMISOARA, Str. GHEORGHE DOJA, Nr.1, Ap.3A

  TEL:+40 721 206063 / FAX:+40 356466950 / MAIL: [email protected]

  Faza: D.A.L.I.

  Proiect 98/2019

  MUNICIPIUL TIMISOARA

  jud.Timis, mun. Timisoara, str. BD.C.D. Loga nr. 2, CF 411235,

  Data: 09.2019

  Proiect 98/2019 Denumire proiect: REABILITARE SI REFUNCTIONALIZARE IMOBIL FILARMONICA BANATUL - BD. C.D.LOGA NR.2

  Adresa:jud.Timis, mun. Timisoara, str. BD.C.D. Loga nr. 2, CF 411235, Beneficiar: MUNICIPIUL TIMISOARA

  REABILITARE SI REFUNCTIONALIZARE IMOBIL FILARMONICA BANATUL - BD. C.D.LOGA NR.2

  arh. CLAUDIU PRALEA

  +6.76

  +9.39

  +11.80

  +16.64

  ±0.00±0.00

  +4.07

  +6.76

  +9.39

  +11.80

  ±0.00

  +6.76

  +9.39

  +11.80

  +12.66

  +16.64

  ±0.00

  +6.68 +7.28

  +10.55

  +11.59

  ±0.00

  +6.76

  +9.39

  +11.80

  +12.66

  +16.64

  +7.46

  +10.55

  +11.59

  +7.28

  +9.39

  +11.80

  Tigla ceramica

  Caramida aparenta arsa

  Tencuiala decorativa

  Tamplarie din lemn

  Tamplarie metalica

  Tigla ceramica

  Caramida aparenta arsa

  Tencuiala decorativa

  Tamplarie din lemn

  Tamplarie metalica

  Caramida aparenta arsa

  Tamplatie din lemn

  Tamplarie din lemn

  Tencuiala decorativa

  Profile metalice

  Fatada 1

  Fa ta

  da 2

  Fa ta

  da 3

  Fatada 4

  Fatada 7Fatada 5

  Fatada 6

  Fatada 1

  Fatada 6 Fatada 3 Fatada 5

  Fatada 2

  1:200

  1:2001:2001:200

  1:200

  SCARA 1:200

  Ed ES BRE BE

  Atasament: A.22_FATADE_2_A2.pdf

  GSPublisherVersion 0.0.100.100

  CERINTAVERIFICATOR REFERAT/EXPERTIZA Nr./ Data

  Titlul plansei

  Titlul proiectului

  SEMNATURA NUME

  Plansa nr.

  A.22 Beneficiar

  � CONSTRUCTORUL VA VERIFICA TOATE COTELE SI DIMENSIUNILE. EVENTUALELE ERORI SAU OMISIUNI VOR FI SEMNALATE PROIECTANTULUI GENERAL � CONSTRUCTORUL VA LUA TOATE MASURILE DE PROTECTIE A MUNCII SI PSI PREVAZUTE IN LEGISLATIA IN VIGOARE � DIMENSIUNILE NU SE MASUARA DIRECT PE DESEN � ACEST DESEN NU SE POATE FOLOSI PENTRU CONSTRUIREA INAINTEA OBTINERII AUTORIZATIEI DE CONSTRUIRE � PLANSELE AU FOST REALIZATE PE SUPORTUL CADASTRAL OFERIT DE BENEFICIAR SI IN URMA VIZITEI PE TEREN

  arh. CLAUDIU PRALEA

  SEMNATURA NUME

  DESENAT

  PROIECTAT

  SPECIFICATIE

  SEF PROIECT arh. CLAUDIU PRALEA

  � CONFORM LEGII NR.8/1996 ACEST PROIECT SI INFORMATIILE CUPRINSE ÎN EL NU POT FI COPIATE, REPRODUSE SAU UTILIZATE, PARTIAL SAU ÎN ÎNTREGIME, DECÂT CU ACORDUL SCRIS AL SEFULUI DE PROIECT SI NU VOR FI FOLOSITE ÎN ALT SCOP DECÂT CEL PENTRU CARE AU FOST ELABORATE. ÎN CAZUL APARITIEI DE MODIFICARI PE SANTIER LA PROIECTUL AUTORIZAT TREBUIE ANUNTAT ÎN SCRIS CÂT MAI REPEDE POSIBIL PROIECTANTUL DE SPECIALITATE. ÎN CAZ CONTRAR PERSOANELE PARTICIPANTE LA ÎNTOCMIREA PROIECTULUI SUNT EXONERATE DE ORICE RESPONSABILITATE.

  TIMISOARA, Str. GHEORGHE DOJA, nr.1, Ap.3A Jud. TIMIS, ROMANIA S.C. PGA MARKERS S.R.L.

  Tel: 0721.206063 Fax: 0356.177564 CUI: 366 902 54 J 35/2960/2016

  S.C. PGA MARKERS S.R.L. TIMISOARA, Str. GHEORGHE DOJA, Nr.1, Ap.3A

  TEL:+40 721 206063 / FAX:+40 356466950 / MAIL: [email protected]

  Faza: D.A.L.I.

  Proiect 98/2019

  MUNICIPIUL TIMISOARA

  jud.Timis, mun. Timisoara, str. BD.C.D. Loga nr. 2, CF 411235,

  Data: 08.2019

  Proiect 98/2019 Denumire proiect: REABILITARE SI REFUNCTIONALIZARE IMOBIL FILARMONICA BANATUL - BD. C.D.LOGA NR.2

  Adresa:jud.Timis, mun. Timisoara, str. BD.C.D. Loga nr. 2, CF 411235, Beneficiar: MUNICIPIUL TIMISOARA

  REABILITARE SI REFUNCTIONALIZARE IMOBIL FILARMONICA BANATUL - BD. C.D.LOGA NR.2

  arh. CLAUDIU PRALEA

  +6.76

  +9.62

  +11.80

  +12.66

  +16.64

  ±0.00

  +4.07

  +6.76

  +9.39

  +11.80

  Tigla ceramica

  Caramida aparenta arsa

  Tencuiala decorativa

  Tamplarie din lemn

  Tamplarie metalica

  Fatada 4 1:200

  Axonometrie

  Fatada 1

  Fa ta

  da 2

  Fa ta

  da 3

  Fatada 4

  Fatada 7Fatada 5

  Fatada 6

  SCARA 1:200

  M BE n

   Atasament: A.23_PERSPECTIVA_PROPUNERE_-_A3.pdf

   GSPublisherVersion 0.0.100.100

   CERINTAVERIFICATOR REFERAT/EXPERTIZA Nr./ Data

   PERSPECTIVA - PROPUS Titlul plansei

   Titlul proiectului

   SEMNATURA NUME

   Plansa nr.

   A.23 Beneficiar

   PERSPECTIVA - PROPUS � CONSTRUCTORUL VA VERIFICA TOATE COTELE SI DIMENSIUNILE. EVENTUALELE ERORI SAU OMISIUNI VOR FI SEMNALATE PROIECTANTULUI GENERAL � CONSTRUCTORUL VA LUA TOATE MASURILE DE PROTECTIE A MUNCII SI PSI PREVAZUTE IN LEGISLATIA IN VIGOARE � DIMENSIUNILE NU SE MASUARA DIRECT PE DESEN � ACEST DESEN NU SE POATE FOLOSI PENTRU CONSTRUIREA INAINTEA OBTINERII AUTORIZATIEI DE CONSTRUIRE � PLANSELE AU FOST REALIZATE PE SUPORTUL CADASTRAL OFERIT DE BENEFICIAR SI IN URMA VIZITEI PE TEREN

   arh. CLAUDIU PRALEA

   SEMNATURA NUME

   DESENAT

   PROIECTAT

   SPECIFICATIE

   SEF PROIECT arh. CLAUDIU PRALEA

   � CONFORM LEGII NR.8/1996 ACEST PROIECT SI INFORMATIILE CUPRINSE ÎN EL NU POT FI COPIATE, REPRODUSE SAU UTILIZATE, PARTIAL SAU ÎN ÎNTREGIME, DECÂT CU ACORDUL SCRIS AL SEFULUI DE PROIECT SI NU VOR FI FOLOSITE ÎN ALT SCOP DECÂT CEL PENTRU CARE AU FOST ELABORATE. ÎN CAZUL APARITIEI DE MODIFICARI PE SANTIER LA PROIECTUL AUTORIZAT TREBUIE ANUNTAT ÎN SCRIS CÂT MAI REPEDE POSIBIL PROIECTANTUL DE SPECIALITATE. ÎN CAZ CONTRAR PERSOANELE PARTICIPANTE LA ÎNTOCMIREA PROIECTULUI SUNT EXONERATE DE ORICE RESPONSABILITATE.

   TIMISOARA, Str. GHEORGHE DOJA, nr.1, Ap.3A Jud. TIMIS, ROMANIA S.C. PGA MARKERS S.R.L.

   Tel: 0721.206063 Fax: 0356.177564 CUI: 366 902 54 J 35/2960/2016

   S.C. PGA MARKERS S.R.L. TIMISOARA, Str. GHEORGHE DOJA, Nr.1, Ap.3A

   TEL:+40 721 206063 / FAX:+40 356466950 / MAIL: www.praleagroup.ro

   Faza: D.A.L.I.

   Proiect 98/2019

   MUNICIPIUL TIMISOARA

   jud.Timis, mun. Timisoara, str. BD.C.D. Loga nr. 2, CF 411235,

   Data: 09.2019

   Proiect 98/2019 Denumire proiect: REABILITARE SI REFUNCTIONALIZARE IMOBIL FILARMONICA BANATUL - BD. C.D.LOGA NR.2

   Adresa:jud.Timis, mun. Timisoara, str. BD.C.D. Loga nr. 2, CF 411235, Beneficiar: MUNICIPIUL TIMISOARA

   REABILITARE SI REFUNCTIONALIZARE IMOBIL FILARMONICA BANATUL - BD. C.D.LOGA NR.2

   arh. CLAUDIU PRALEA

   Scara

   Atasament: A.24_PERSPECTIVA_DE_ANSAMBLU.pdf

   GSPublisherVersion 0.0.100.100

   CERINTAVERIFICATOR REFERAT/EXPERTIZA Nr./ Data

   PERSPECTIVA DE ANSAMBLU Titlul plansei

   Titlul proiectului

   SEMNATURA NUME

   Plansa nr.

   A.24 Beneficiar

   PERSPECTIVA DE ANSAMBLU � CONSTRUCTORUL VA VERIFICA TOATE COTELE SI DIMENSIUNILE. EVENTUALELE ERORI SAU OMISIUNI VOR FI SEMNALATE PROIECTANTULUI GENERAL � CONSTRUCTORUL VA LUA TOATE MASURILE DE PROTECTIE A MUNCII SI PSI PREVAZUTE IN LEGISLATIA IN VIGOARE � DIMENSIUNILE NU SE MASUARA DIRECT PE DESEN � ACEST DESEN NU SE POATE FOLOSI PENTRU CONSTRUIREA INAINTEA OBTINERII AUTORIZATIEI DE CONSTRUIRE � PLANSELE AU FOST REALIZATE PE SUPORTUL CADASTRAL OFERIT DE BENEFICIAR SI IN URMA VIZITEI PE TEREN

   arh. CLAUDIU PRALEA

   SEMNATURA NUME

   DESENAT

   PROIECTAT

   SPECIFICATIE

   SEF PROIECT arh. CLAUDIU PRALEA

   � CONFORM LEGII NR.8/1996 ACEST PROIECT SI INFORMATIILE CUPRINSE ÎN EL NU POT FI COPIATE, REPRODUSE SAU UTILIZATE, PARTIAL SAU ÎN ÎNTREGIME, DECÂT CU ACORDUL SCRIS AL SEFULUI DE PROIECT SI NU VOR FI FOLOSITE ÎN ALT SCOP DECÂT CEL PENTRU CARE AU FOST ELABORATE. ÎN CAZUL APARITIEI DE MODIFICARI PE SANTIER LA PROIECTUL AUTORIZAT TREBUIE ANUNTAT ÎN SCRIS CÂT MAI REPEDE POSIBIL PROIECTANTUL DE SPECIALITATE. ÎN CAZ CONTRAR PERSOANELE PARTICIPANTE LA ÎNTOCMIREA PROIECTULUI SUNT EXONERATE DE ORICE RESPONSABILITATE.

   TIMISOARA, Str. GHEORGHE DOJA, nr.1, Ap.3A Jud. TIMIS, ROMANIA S.C. PGA MARKERS S.R.L.

   Tel: 0721.206063 Fax: 0356.177564 CUI: 366 902 54 J 35/2960/2016

   S.C. PGA MARKERS S.R.L. TIMISOARA, Str. GHEORGHE DOJA, Nr.1, Ap.3A

   TEL:+40 721 206063 / FAX:+40 356466950 / MAIL: www.praleagroup.ro

   Faza: D.A.L.I.

   Proiect 98/2019

   MUNICIPIUL TIMISOARA

   jud.Timis, mun. Timisoara, str. BD.C.D. Loga nr. 2, CF 411235,

   Data: 08.2019

   Proiect 98/2019 Denumire proiect: REABILITARE SI REFUNCTIONALIZARE IMOBIL FILARMONICA BANATUL - BD. C.D.LOGA NR.2

   Adresa:jud.Timis, mun. Timisoara, str. BD.C.D. Loga nr. 2, CF 411235, Beneficiar: MUNICIPIUL TIMISOARA

   REABILITARE SI REFUNCTIONALIZARE IMOBIL FILARMONICA BANATUL - BD. C.D.LOGA NR.2

   arh. CLAUDIU PRALEA

   Scara

    Atasament: A.25_PLAN_GRADINA_DE_VARA_A2.pdf

    GSPublisherVersion 0.0.100.100

    CERINTAVERIFICATOR REFERAT/EXPERTIZA Nr./ Data

    PLAN GRADINA DE VARA Titlul plansei

    Titlul proiectului

    SEMNATURA NUME

    Plansa nr.

    A.25 Beneficiar

    PLAN GRADINA DE VARA

    � CONSTRUCTORUL VA VERIFICA TOATE COTELE SI DIMENSIUNILE. EVENTUALELE ERORI SAU OMISIUNI VOR FI SEMNALATE PROIECTANTULUI GENERAL � CONSTRUCTORUL VA LUA TOATE MASURILE DE PROTECTIE A MUNCII SI PSI PREVAZUTE IN LEGISLATIA IN VIGOARE � DIMENSIUNILE NU SE MASUARA DIRECT PE DESEN � ACEST DESEN NU SE POATE FOLOSI PENTRU CONSTRUIREA INAINTEA OBTINERII AUTORIZATIEI DE CONSTRUIRE � PLANSELE AU FOST REALIZATE PE SUPORTUL CADASTRAL OFERIT DE BENEFICIAR SI IN URMA VIZITEI PE TEREN

    arh. CLAUDIU PRALEA

    SEMNATURA NUME

    DESENAT

    PROIECTAT

    SPECIFICATIE

    SEF PROIECT arh. CLAUDIU PRALEA

    � CONFORM LEGII NR.8/1996 ACEST PROIECT SI INFORMATIILE CUPRINSE ÎN EL NU POT FI COPIATE, REPRODUSE SAU UTILIZATE, PARTIAL SAU ÎN ÎNTREGIME, DECÂT CU ACORDUL SCRIS AL SEFULUI DE PROIECT SI NU VOR FI FOLOSITE ÎN ALT SCOP DECÂT CEL PENTRU CARE AU FOST ELABORATE. ÎN CAZUL APARITIEI DE MODIFICARI PE SANTIER LA PROIECTUL AUTORIZAT TREBUIE ANUNTAT ÎN SCRIS CÂT MAI REPEDE POSIBIL PROIECTANTUL DE SPECIALITATE. ÎN CAZ CONTRAR PERSOANELE PARTICIPANTE LA ÎNTOCMIREA PROIECTULUI SUNT EXONERATE DE ORICE RESPONSABILITATE.

    TIMISOARA, Str. GHEORGHE DOJA, nr.1, Ap.3A Jud. TIMIS, ROMANIA S.C. PGA MARKERS S.R.L.

    Tel: 0721.206063 Fax: 0356.177564 CUI: 366 902 54 J 35/2960/2016

    S.C. PGA MARKERS S.R.L. TIMISOARA, Str. GHEORGHE DOJA, Nr.1, Ap.3A

    TEL:+40 721 206063 / FAX:+40 356466950 / MAIL: www.praleagroup.ro

    Faza: D.A.L.I.

    Proiect 98/2019

    MUNICIPIUL TIMISOARA

    jud.Timis, mun. Timisoara, str. BD.C.D. Loga nr. 2, CF 411235,

    Data: 08.2019

    Proiect 98/2019 Denumire proiect: REABILITARE SI REFUNCTIONALIZARE IMOBIL FILARMONICA BANATUL - BD. C.D.LOGA NR.2

    Adresa:jud.Timis, mun. Timisoara, str. BD.C.D. Loga nr. 2, CF 411235, Beneficiar: MUNICIPIUL TIMISOARA

    REABILITARE SI REFUNCTIONALIZARE IMOBIL FILARMONICA BANATUL - BD. C.D.LOGA NR.2

    arh. CLAUDIU PRALEA

    Scara

    1:150

    Wilkhahn - Linus

    373/ 3

    Armchair

    Frame: 13/21 Beech mandarin

    Backrest: Beech black

    Upholstery: 124 Topas 2

    57 x 52 x 83 cm (W x D x H)

    Wilk hah

    n - L inus

    373 / 3

    Arm cha

    ir

    Fram e: 1

    3/21 Bee

    ch m and

    arin

    Bac kres

    t: Be ech

    bla ck

    Uph olste

    ry: 1 24 T

    opa s 2

    57 x 52

    x 8 3 cm

    (W x D

    x H )

    W ilk

    ha hn

    - Li

    nu s

    37 3/

    3

    Ar m

    ch ai

    r

    Fr am

    e: 1

    3/ 21

    B ee

    ch m

    an da

    rin

    Ba ck

    re st

    : B ee

    ch b

    la ck

    Up ho

    lst er

    y: 1

    24 T

    op as

    2

    5 7

    x 52

    x 8

    3 cm

    ( W

    x D

    x H

    )

    W ilkhahn - Linus

    373/ 3

    Arm chair

    Fram e: 13/21 Beech m

    andarin

    Backrest: Beech black

    Upholstery: 124 Topas 2

    57 x 52 x 83 cm (W

    x D x H)

    Wilk hah

    n - L inus

    373 / 3

    Arm cha

    ir

    Fram e: 1

    3/21 Bee

    ch m and

    arin

    Bac kres

    t: Be ech

    bla ck

    Uph olste

    ry: 1 24 T

    opa s 2

    57 x 52

    x 8 3 cm

    (W x D

    x H )

    Wilkhahn - Linus

    373/ 3

    Armchair

    Frame: 13/21 Beech mandarin

    Backrest: Beech black

    Upholstery: 124 Topas 2

    57 x 52 x 83 cm (W x D x H)

    W ilk

    ha hn

    - Li

    nu s

    37 3/

    3

    Ar m

    ch ai

    r

    Fr am

    e: 1

    3/ 21

    B ee

    ch m

    an da

    rin

    Ba ck

    re st

    : B ee

    ch b

    la ck

    Up ho

    lst er

    y: 1

    24 T

    op as

    2

    5 7

    x 52

    x 8

    3 cm

    ( W

    x D

    x H

    )

    W ilkhahn - Linus

    373/ 3

    Arm chair

    Fram e: 13/21 Beech m

    andarin

    Backrest: Beech black

    Upholstery: 124 Topas 2

    57 x 52 x 83 cm (W

    x D x H)

    Wilk hah

    n - L inus

    373 / 3

    Arm cha

    ir

    Fram e: 1

    3/21 Bee

    ch m and

    arin

    Bac kres

    t: Be ech

    bla ck

    Uph olste

    ry: 1 24 T

    opa s 2

    57 x 52

    x 8 3 cm

    (W x D

    x H )

    Wilkhahn - Linus

    373/ 3

    Armchair

    Frame: 13/21 Beech mandarin

    Backrest: Beech black

    Upholstery: 124 Topas 2

    57 x 52 x 83 cm (W x D x H)

    W ilkhahn - Linus

    373/ 3

    Arm chair

    Fram e: 13/21 Beech m

    andarin

    Backrest: Beech black

    Upholstery: 124 Topas 2

    57 x 52 x 83 cm (W

    x D x H)

    W ilk

    ha hn

    - Li

    nu s

    37 3/

    3

    Ar m

    ch ai

    r

    Fr am

    e: 1

    3/ 21

    B ee

    ch m

    an da

    rin

    Ba ck

    re st

    : B ee

    ch b

    la ck

    Up ho

    lst er

    y: 1

    24 T

    op as

    2

    5 7

    x 52

    x 8

    3 cm

    ( W

    x D

    x H

    )

    Wilkhahn - Linus

    373/ 3

    Armchair

    Frame: 13/21 Beech mandarin

    Backrest: Beech black

    Upholstery: 124 Topas 2

    57 x 52 x 83 cm (W x D x H)

    Wilk hah

    n - L inus

    373 / 3

    Arm cha

    ir

    Fram e: 1

    3/21 Bee

    ch m and

    arin

    Bac kres

    t: Be ech

    bla ck

    Uph olste

    ry: 1 24 T

    opa s 2

    57 x 52

    x 8 3 cm

    (W x D

    x H )

    W ilkhahn - Linus

    373/ 3

    Arm chair

    Fram e: 13/21 Beech m

    andarin

    Backrest: Beech black

    Upholstery: 124 Topas 2

    57 x 52 x 83 cm (W

    x D x H)

    W ilk

    ha hn

    - Li

    nu s

    37 3/

    3

    Ar m

    ch ai

    r

    Fr am

    e: 1

    3/ 21

    B ee

    ch m

    an da

    rin

    Ba ck

    re st

    : B ee

    ch b

    la ck

    Up ho

    lst er

    y: 1

    24 T

    op as

    2

    5 7

    x 52

    x 8

    3 cm

    ( W

    x D

    x H

    )

    Wilkhahn - Linus

    373/ 3

    Armchair

    Frame: 13/21 Beech mandarin

    Backrest: Beech black

    Upholstery: 124 Topas 2

    57 x 52 x 83 cm (W x D x H)

    Wilk hah

    n - L inus

    373 / 3

    Arm cha

    ir

    Fram e: 1

    3/21 Bee

    ch m and

    arin

    Bac kres

    t: Be ech

    bla ck

    Uph olste

    ry: 1 24 T

    opa s 2

    57 x 52

    x 8 3 cm

    (W x D

    x H )

    W ilkhahn - Linus

    373/ 3

    Arm chair

    Fram e: 13/21 Beech m

    andarin

    Backrest: Beech black

    Upholstery: 124 Topas 2

    57 x 52 x 83 cm (W

    x D x H)

    W ilk

    ha hn

    - Li

    nu s

    37 3/

    3

    Ar m

    ch ai

    r

    Fr am

    e: 1

    3/ 21

    B ee

    ch m

    an da

    rin

    Ba ck

    re st

    : B ee

    ch b

    la ck

    Up ho

    lst er

    y: 1

    24 T

    op as

    2

    5 7

    x 52

    x 8

    3 cm

    ( W

    x D

    x H

    )

    Wilk hah

    n - L inus

    373 / 3

    Arm cha

    ir

    Fram e: 1

    3/21 Bee

    ch m and

    arin

    Bac kres

    t: Be ech

    bla ck

    Uph olste

    ry: 1 24 T

    opa s 2

    57 x 52

    x 8 3 cm

    (W x D

    x H )

    Wilkhahn - Linus

    373/ 3

    Armchair

    Frame: 13/21 Beech mandarin

    Backrest: Beech black

    Upholstery: 124 Topas 2

    57 x 52 x 83 cm (W x D x H)

    W ilkhahn - Linus

    373/ 3

    Arm chair

    Fram e: 13/21 Beech m

    andarin

    Backrest: Beech black

    Upholstery: 124 Topas 2

    57 x 52 x 83 cm (W

    x D x H)

    W ilk

    ha hn

    - Li

    nu s

    37 3/

    3

    Ar m

    ch ai

    r

    Fr am

    e: 1

    3/ 21

    B ee

    ch m

    an da

    rin

    Ba ck

    re st

    : B ee

    ch b

    la ck

    Up ho

    lst er

    y: 1

    24 T

    op as

    2

    5 7

    x 52

    x 8

    3 cm

    ( W

    x D

    x H

    )

    Wilk hah

    n - L inus

    373 / 3

    Arm cha

    ir

    Fram e: 1

    3/21 Bee

    ch m and

    arin

    Bac kres

    t: Be ech

    bla ck

    Uph olste

    ry: 1 24 T

    opa s 2

    57 x 52

    x 8 3 cm

    (W x D

    x H )

    Wilkhahn - Linus

    373/ 3

    Armchair

    Frame: 13/21 Beech mandarin

    Backrest: Beech black

    Upholstery: 124 Topas 2

    57 x 52 x 83 cm (W x D x H)

    W ilk

    ha hn

    - Li

    nu s

    37 3/

    3

    Ar m

    ch ai

    r

    Fr am

    e: 1

    3/ 21

    B ee

    ch m

    an da

    rin

    Ba ck

    re st

    : B ee

    ch b

    la ck

    Up ho

    lst er

    y: 1

    24 T

    op as

    2

    5 7

    x 52

    x 8

    3 cm

    ( W

    x D

    x H

    )

    W ilkhahn - Linus

    373/ 3

    Arm chair

    Fram e: 13/21 Beech m

    andarin

    Backrest: Beech black

    Upholstery: 124 Topas 2

    57 x 52 x 83 cm (W

    x D x H)

    Wilkhahn - Linus

    373/ 3

    Armchair

    Frame: 13/21 Beech mandarin

    Backrest: Beech black

    Upholstery: 124 Topas 2

    57 x 52 x 83 cm (W x D x H)

    Wilk hah

    n - L inus

    373 / 3

    Arm cha

    ir

    Fram e: 1

    3/21 Bee

    ch m and

    arin

    Bac kres

    t: Be ech

    bla ck

    Uph olste

    ry: 1 24 T

    opa s 2

    57 x 52

    x 8 3 cm

    (W x D

    x H )

    W ilk

    ha hn

    - Li

    nu s

    37 3/

    3

    Ar m

    ch ai

    r

    Fr am

    e: 1

    3/ 21

    B ee

    ch m

    an da

    rin

    Ba ck

    re st

    : B ee

    ch b

    la ck

    Up ho

    lst er

    y: 1

    24 T

    op as

    2

    5 7

    x 52

    x 8

    3 cm

    ( W

    x D

    x H

    )

    W ilkhahn - Linus

    373/ 3

    Arm chair

    Fram e: 13/21 Beech m

    andarin

    Backrest: Beech black

    Upholstery: 124 Topas 2

    57 x 52 x 83 cm (W

    x D x H)

    Wilkhahn - Linus

    373/ 3

    Armchair

    Frame: 13/21 Beech mandarin

    Backrest: Beech black

    Upholstery: 124 Topas 2

    57 x 52 x 83 cm (W x D x H)

    Wilk hah

    n - L inus

    373 / 3

    Arm cha

    ir

    Fram e: 1

    3/21 Bee

    ch m and

    arin

    Bac kres

    t: Be ech

    bla ck

    Uph olste

    ry: 1 24 T

    opa s 2

    57 x 52

    x 8 3 cm

    (W x D

    x H )

    W ilkhahn - Linus

    373/ 3

    Arm chair

    Fram e: 13/21 Beech m

    andarin

    Backrest: Beech black

    Upholstery: 124 Topas 2

    57 x 52 x 83 cm (W

    x D x H)

    W ilk

    ha hn

    - Li

    nu s

    37 3/

    3

    Ar m

    ch ai

    r

    Fr am

    e: 1

    3/ 21

    B ee

    ch m

    an da

    rin

    Ba ck

    re st

    : B ee

    ch b

    la ck

    Up ho

    lst er

    y: 1

    24 T

    op as

    2

    5 7

    x 52

    x 8

    3 cm

    ( W

    x D

    x H

    )

    Wilk hah

    n - L inus

    373 / 3

    Arm cha

    ir

    Fram e: 1

    3/21 Bee

    ch m and

    arin

    Bac kres

    t: Be ech

    bla ck

    Uph olste

    ry: 1 24 T

    opa s 2

    57 x 52

    x 8 3 cm

    (W x D

    x H )

    Wilkhahn - Linus

    373/ 3

    Armchair

    Frame: 13/21 Beech mandarin

    Backrest: Beech black

    Upholstery: 124 Topas 2

    57 x 52 x 83 cm (W x D x H)

    W ilkhahn - Linus

    373/ 3

    Arm chair

    Fram e: 13/21 Beech m

    andarin

    Backrest: Beech black

    Upholstery: 124 Topas 2

    57 x 52 x 83 cm (W

    x D x H)

    W ilk

    ha hn

    - Li

    nu s

    37 3/

    3

    Ar m

    ch ai

    r

    Fr am

    e: 1

    3/ 21

    B ee

    ch m

    an da

    rin

    Ba ck

    re st

    : B ee

    ch b

    la ck

    Up ho

    lst er

    y: 1

    24 T

    op as

    2

    5 7

    x 52

    x 8

    3 cm

    ( W

    x D

    x H

    )

    Wilk hah

    n - L inus

    373 / 3

    Arm cha

    ir

    Fram e: 1

    3/21 Bee

    ch m and

    arin

    Bac kres

    t: Be ech

    bla ck

    Uph olste

    ry: 1 24 T

    opa s 2

    57 x 52

    x 8 3 cm

    (W x D

    x H )

    Wilkhahn - Linus

    373/ 3

    Armchair

    Frame: 13/21 Beech mandarin

    Backrest: Beech black

    Upholstery: 124 Topas 2

    57 x 52 x 83 cm (W x D x H)

    W ilk

    ha hn

    - Li

    nu s

    37 3/

    3

    Ar m

    ch ai

    r

    Fr am

    e: 1

    3/ 21

    B ee

    ch m

    an da

    rin

    Ba ck

    re st

    : B ee

    ch b

    la ck

    Up ho

    lst er

    y: 1

    24 T

    op as

    2

    5 7

    x 52

    x 8

    3 cm

    ( W

    x D

    x H

    )

    W ilkhahn - Linus

    373/ 3

    Arm chair

    Fram e: 13/21 Beech m

    andarin

    Backrest: Beech black

    Upholstery: 124 Topas 2

    57 x 52 x 83 cm (W

    x D x H)

    Wilkhahn - Linus

    373/ 3

    Armchair

    Frame: 13/21 Beech mandarin

    Backrest: Beech black

    Upholstery: 124 Topas 2

    57 x 52 x 83 cm (W x D x H)

    Wilk hah

    n - L inus

    373 / 3

    Arm cha

    ir

    Fram e: 1

    3/21 Bee

    ch m and

    arin

    Bac kres

    t: Be ech

    bla ck

    Uph olste

    ry: 1 24 T

    opa s 2

    57 x 52

    x 8 3 cm

    (W x D

    x H )

    W ilk

    ha hn

    - Li

    nu s

    37 3/

    3

    Ar m

    ch ai

    r

    Fr am

    e: 1

    3/ 21

    B ee

    ch m

    an da

    rin

    Ba ck

    re st

    : B ee

    ch b

    la ck

    Up ho

    lst er

    y: 1

    24 T

    op as

    2

    5 7

    x 52

    x 8

    3 cm

    ( W

    x D

    x H

    )

    W ilkhahn - Linus

    373/ 3

    Arm chair

    Fram e: 13/21 Beech m

    andarin

    Backrest: Beech black

    Upholstery: 124 Topas 2

    57 x 52 x 83 cm (W

    x D x H)

    Wilkhahn - Linus

    373/ 3

    Armchair

    Frame: 13/21 Beech mandarin

    Backrest: Beech black

    Upholstery: 124 Topas 2

    57 x 52 x 83 cm (W x D x H)

    Wilk hah

    n - L inus

    373 / 3

    Arm cha

    ir

    Fram e: 1

    3/21 Bee

    ch m and

    arin

    Bac kres

    t: Be ech

    bla ck

    Uph olste

    ry: 1 24 T

    opa s 2

    57 x 52

    x 8 3 cm

    (W x D

    x H )

    W ilk

    ha hn

    - Li

    nu s

    37 3/

    3

    Ar m

    ch ai

    r

    Fr am

    e: 1

    3/ 21

    B ee

    ch m

    an da

    rin

    Ba ck

    re st

    : B ee

    ch b

    la ck

    Up ho

    lst er

    y: 1

    24 T

    op as

    2

    5 7

    x 52

    x 8

    3 cm

    ( W

    x D

    x H

    )

    W ilkhahn - Linus

    373/ 3

    Arm chair

    Fram e: 13/21 Beech m

    andarin

    Backrest: Beech black

    Upholstery: 124 Topas 2

    57 x 52 x 83 cm (W

    x D x H)

    Wilk hah

    n - L inus

    373 / 3

    Arm cha

    ir

    Fram e: 1

    3/21 Bee

    ch m and

    arin

    Bac kres

    t: Be ech

    bla ck

    Uph olste

    ry: 1 24 T

    opa s 2

    57 x 52

    x 8 3 cm

    (W x D

    x H )

    Wilkhahn - Linus

    373/ 3

    Armchair

    Frame: 13/21 Beech mandarin

    Backrest: Beech black

    Upholstery: 124 Topas 2

    57 x 52 x 83 cm (W x D x H)

    W ilk

    ha hn

    - Li

    nu s

    37 3/

    3

    Ar m

    ch ai

    r

    Fr am

    e: 1

    3/ 21

    B ee

    ch m

    an da

    rin

    Ba ck

    re st

    : B ee

    ch b

    la ck

    Up ho

    lst er

    y: 1

    24 T

    op as

    2

    5 7

    x 52

    x 8

    3 cm

    ( W

    x D

    x H

    )

    W ilkhahn - Linus

    373/ 3

    Arm chair

    Fram e: 13/21 Beech m

    andarin

    Backrest: Beech black

    Upholstery: 124 Topas 2

    57 x 52 x 83 cm (W

    x D x H)

    Wilk hah

    n - L inus

    373 / 3

    Arm cha

    ir

    Fram e: 1

    3/21 Bee

    ch m and

    arin

    Bac kres

    t: Be ech

    bla ck

    Uph olste

    ry: 1 24 T

    opa s 2

    57 x 52

    x 8 3 cm

    (W x D

    x H )

    Wilkhahn - Linus

    373/ 3

    Armchair

    Frame: 13/21 Beech mandarin

    Backrest: Beech black

    Upholstery: 124 Topas 2

    57 x 52 x 83 cm (W x D x H)

    W ilkhahn - Linus

    373/ 3

    Arm chair

    Fram e: 13/21 Beech m

    andarin

    Backrest: Beech black

    Upholstery: 124 Topas 2

    57 x 52 x 83 cm (W

    x D x H)

    W ilk

    ha hn

    - Li

    nu s

    37 3/

    3

    Ar m

    ch ai

    r

    Fr am

    e: 1

    3/ 21

    B ee

    ch m

    an da

    rin

    Ba ck

    re st

    : B ee

    ch b

    la ck

    Up ho

    lst er

    y: 1

    24 T

    op as

    2

    5 7

    x 52

    x 8

    3 cm

    ( W

    x D

    x H

    )

    Wilkhahn - Linus

    373/ 3

    Armchair

    Frame: 13/21 Beech mandarin

    Backrest: Beech black

    Upholstery: 124 Topas 2

    57 x 52 x 83 cm (W x D x H)

    Wilk hah

    n - L inus

    373 / 3

    Arm cha

    ir

    Fram e: 1

    3/21 Bee

    ch m and

    arin

    Bac kres

    t: Be ech

    bla ck

    Uph olste

    ry: 1 24 T

    opa s 2

    57 x 52

    x 8 3 cm

    (W x D

    x H )

    W ilkhahn - Linus

    373/ 3

    Arm chair

    Fram e: 13/21 Beech m

    andarin

    Backrest: Beech black

    Upholstery: 124 Topas 2

    57 x 52 x 83 cm (W

    x D x H)

    W ilk

    ha hn

    - Li

    nu s

    37 3/

    3

    Ar m

    ch ai

    r

    Fr am

    e: 1

    3/ 21

    B ee

    ch m

    an da

    rin

    Ba ck

    re st

    : B ee

    ch b

    la ck

    Up ho

    lst er

    y: 1

    24 T

    op as

    2

    5 7

    x 52

    x 8

    3 cm

    ( W

    x D

    x H

    )

    Wilkhahn - Linus

    373/ 3

    Armchair

    Frame: 13/21 Beech mandarin

    Backrest: Beech black

    Upholstery: 124 Topas 2

    57 x 52 x 83 cm (W x D x H)

    Wilk hah

    n - L inus

    373 / 3

    Arm cha

    ir

    Fram e: 1

    3/21 Bee

    ch m and

    arin

    Bac kres

    t: Be ech

    bla ck

    Uph olste

    ry: 1 24 T

    opa s 2

    57 x 52

    x 8 3 cm

    (W x D

    x H )

    W ilkhahn - Linus

    373/ 3

    Arm chair

    Fram e: 13/21 Beech m

    andarin

    Backrest: Beech black

    Upholstery: 124 Topas 2

    57 x 52 x 83 cm (W

    x D x H)

    W ilk

    ha hn

    - Li

    nu s

    37 3/

    3

    Ar m

    ch ai

    r

    Fr am

    e: 1

    3/ 21

    B ee

    ch m

    an da

    rin

    Ba ck

    re st

    : B ee

    ch b

    la ck

    Up ho

    lst er

    y: 1

    24 T

    op as

    2

    5 7

    x 52

    x 8

    3 cm

    ( W

    x D

    x H

    )

    Wilk hah

    n - L inus

    373 / 3

    Arm cha

    ir

    Fram e: 1

    3/21 Bee

    ch m and

    arin

    Bac kres

    t: Be ech

    bla ck

    Uph olste

    ry: 1 24 T

    opa s 2

    57 x 52

    x 8 3 cm

    (W x D

    x H )

    Wilkhahn - Linus

    373/ 3

    Armchair

    Frame: 13/21 Beech mandarin

    Backrest: Beech black

    Upholstery: 124 Topas 2

    57 x 52 x 83 cm (W x D x H)

    W ilkhahn - Linus

    373/ 3

    Arm chair

    Fram e: 13/21 Beech m

    andarin

    Backrest: Beech black

    Upholstery: 124 Topas 2

    57 x 52 x 83 cm (W

    x D x H)

    W ilk

    ha hn

    - Li

    nu s

    37 3/

    3

    Ar m

    ch ai

    r

    Fr am

    e: 1

    3/ 21

    B ee

    ch m

    an da

    rin

    Ba ck

    re st

    : B ee

    ch b

    la ck

    Up ho

    lst er

    y: 1

    24 T

    op as

    2

    5 7

    x 52

    x 8

    3 cm

    ( W

    x D

    x H

    )

    Wilk hah

    n - L inus

    373 / 3

    Arm cha

    ir

    Fram e: 1

    3/21 Bee

    ch m and

    arin

    Bac kres

    t: Be ech

    bla ck

    Uph olste

    ry: 1 24 T

    opa s 2

    57 x 52

    x 8 3 cm

    (W x D

    x H )

    Wilkhahn - Linus

    373/ 3

    Armchair

    Frame: 13/21 Beech mandarin

    Backrest: Beech black

    Upholstery: 124 Topas 2

    57 x 52 x 83 cm (W x D x H)

    W ilk

    ha hn

    - Li

    nu s

    37 3/

    3

    Ar m

    ch ai

    r

    Fr am

    e: 1

    3/ 21

    B ee

    ch m

    an da

    rin

    Ba ck

    re st

    : B ee

    ch b

    la ck

    Up ho

    lst er

    y: 1

    24 T

    op as

    2

    5 7

    x 52

    x 8

    3 cm

    ( W

    x D

    x H

    )

    W ilkhahn - Linus

    373/ 3

    Arm chair

    Fram e: 13/21 Beech m

    andarin

    Backrest: Beech black

    Upholstery: 124 Topas 2

    57 x 52 x 83 cm (W

    x D x H)

    Wilkhahn - Linus

    373/ 3

    Armchair

    Frame: 13/21 Beech mandarin

    Backrest: Beech black

    Upholstery: 124 Topas 2

    57 x 52 x 83 cm (W x D x H)

    Wilk hah

    n - L inus

    373 / 3

    Arm cha

    ir

    Fram e: 1

    3/21 Bee

    ch m and

    arin

    Bac kres

    t: Be ech

    bla ck

    Uph olste

    ry: 1 24 T

    opa s 2

    57 x 52

    x 8 3 cm

    (W x D

    x H )

    W ilk

    ha hn

    - Li

    nu s

    37 3/

    3

    Ar m

    ch ai

    r

    Fr am

    e: 1

    3/ 21

    B ee

    ch m

    an da

    rin

    Ba ck

    re st

    : B ee

    ch b

    la ck

    Up ho

    lst er

    y: 1

    24 T

    op as

    2

    5 7

    x 52

    x 8

    3 cm

    ( W

    x D

    x H

    )

    W ilkhahn - Linus

    373/ 3

    Arm chair

    Fram e: 13/21 Beech m

    andarin

    Backrest: Beech black

    Upholstery: 124 Topas 2

    57 x 52 x 83 cm (W

    x D x H)

    Wilkhahn - Linus

    373/ 3

    Armchair

    Frame: 13/21 Beech mandarin

    Backrest: Beech black

    Upholstery: 124 Topas 2

    57 x 52 x 83 cm (W x D x H)

    Wilk hah

    n - L inus

    373 / 3

    Arm cha

    ir

    Fram e: 1

    3/21 Bee

    ch m and

    arin

    Bac kres

    t: Be ech

    bla ck

    Uph olste

    ry: 1 24 T

    opa s 2

    57 x 52

    x 8 3 cm

    (W x D

    x H )

    W ilkhahn - Linus

    373/ 3

    Arm chair

    Fram e: 13/21 Beech m

    andarin

    Backrest: Beech black

    Upholstery: 124 Topas 2

    57 x 52 x 83 cm (W

    x D x H)

    W ilk

    ha hn

    - Li

    nu s

    37 3/

    3

    Ar m

    ch ai

    r

    Fr am

    e: 1

    3/ 21

    B ee

    ch m

    an da

    rin

    Ba ck

    re st

    : B ee

    ch b

    la ck

    Up ho

    lst er

    y: 1

    24 T

    op as

    2

    5 7

    x 52

    x 8

    3 cm

    ( W

    x D

    x H

    )

    Wilk hah

    n - L inus

    373 / 3

    Arm cha

    ir

    Fram e: 1

    3/21 Bee

    ch m and

    arin

    Bac kres

    t: Be ech

    bla ck

    Uph olste

    ry: 1 24 T

    opa s 2

    57 x 52

    x 8 3 cm

    (W x D

    x H )

    Wilkhahn - Linus

    373/ 3

    Armchair

    Frame: 13/21 Beech mandarin

    Backrest: Beech black

    Upholstery: 124 Topas 2

    57 x 52 x 83 cm (W x D x H)

    W ilkhahn - Linus

    373/ 3

    Arm chair

    Fram e: 13/21 Beech m

    andarin

    Backrest: Beech black

    Upholstery: 124 Topas 2

    57 x 52 x 83 cm (W

    x D x H)

    W ilk

    ha hn

    - Li

    nu s

    37 3/

    3

    Ar m

    ch ai

    r

    Fr am

    e: 1

    3/ 21

    B ee

    ch m

    an da

    rin

    Ba ck

    re st

    : B ee

    ch b

    la ck

    Up ho

    lst er

    y: 1

    24 T

    op as

    2

    5 7

    x 52

    x 8

    3 cm

    ( W

    x D

    x H

    )

    Wilk hah

    n - L inus

    373 / 3

    Arm cha

    ir

    Fram e: 1

    3/21 Bee

    ch m and

    arin

    Bac kres

    t: Be ech

    bla ck

    Uph olste

    ry: 1 24 T

    opa s 2

    57 x 52

    x 8 3 cm

    (W x D

    x H )

    Wilkhahn - Linus

    373/ 3

    Armchair

    Frame: 13/21 Beech mandarin

    Backrest: Beech black

    Upholstery: 124 Topas 2

    57 x 52 x 83 cm (W x D x H)

    W ilk

    ha hn

    - Li

    nu s

    37 3/

    3

    Ar m

    ch ai

    r

    Fr am

    e: 1

    3/ 21

    B ee

    ch m

    an da

    rin

    Ba ck

    re st

    : B ee

    ch b

    la ck

    Up ho

    lst er

    y: 1

    24 T

    op as

    2

    5 7

    x 52

    x 8

    3 cm

    ( W

    x D

    x H

    )

    W ilkhahn - Linus

    373/ 3

    Arm chair

    Fram e: 13/21 Beech m

    andarin

    Backrest: Beech black

    Upholstery: 124 Topas 2

    57 x 52 x 83 cm (W

    x D x H)

    Wilkhahn - Linus

    373/ 3

    Armchair

    Frame: 13/21 Beech mandarin

    Backrest: Beech black

    Upholstery: 124 Topas 2

    57 x 52 x 83 cm (W x D x H)

    Wilk hah

    n - L inus

    373 / 3

    Arm cha

    ir

    Fram e: 1

    3/21 Bee

    ch m and

    arin

    Bac kres

    t: Be ech

    bla ck

    Uph olste

    ry: 1 24 T

    opa s 2

    57 x 52

    x 8 3 cm

    (W x D

    x H )

    W ilk

    ha hn

    - Li

    nu s

    37 3/

    3

    Ar m

    ch ai

    r

    Fr am

    e: 1

    3/ 21

    B ee

    ch m

    an da

    rin

    Ba ck

    re st

    : B ee

    ch b

    la ck

    Up ho

    lst er

    y: 1

    24 T

    op as

    2

    5 7

    x 52

    x 8

    3 cm

    ( W

    x D

    x H

    )

    W ilkhahn - Linus

    373/ 3

    Arm chair

    Fram e: 13/21 Beech m

    andarin

    Backrest: Beech black

    Upholstery: 124 Topas 2

    57 x 52 x 83 cm (W

    x D x H)

    Wilkha hn - Lin

    us 37 3/ 3

    Armch air Frame

    : 13/21 Beech

    manda rin

    Backre st: Bee

    ch blac k

    Uphols tery: 12

    4 Topa s 2

    57 x 5 2 x 83

    cm (W x D x

    H)

    Wilkhahn - Linus373/ 3 ArmchairFrame: 13/21 Beech mandarin

    Backrest: Beech black Upholstery: 124 Topas 2

    57 x 52 x 83 cm (W x D x H)

    W ilkhahn - Linus

    373/ 3 Arm

    chair Fram

    e: 13/21 Beech m andarin

    Backrest: Beech black U

    pholstery: 124 Topas 2 57 x 52 x 83 cm

    (W x D

    x H )

    W ilk

    ha hn

    - Li

    nu s

    37 3/

    3 Ar

    m ch

    ai r

    Fr am

    e: 1

    3/ 21

    B ee

    ch m

    an da

    rin Ba

    ck re

    st : B

    ee ch

    b la

    ck U

    ph ol

    st er

    y: 1

    24 T

    op as

    2 5

    7 x

    52 x

    8 3

    cm (

    W x

    D x

    H )

    Wilkhahn - Linus373/ 3 ArmchairFrame: 13/21 Beech mandarin

    Backrest: Beech black Upholstery: 124 Topas 2

    57 x 52 x 83 cm (W x D x H)

    Wilkha hn - Lin

    us 37 3/ 3

    Armch air Frame

    : 13/21 Beech

    manda rin

    Backre st: Bee

    ch blac k

    Uphols tery: 12

    4 Topa s 2

    57 x 5 2 x 83

    cm (W x D x

    H)

    W ilkhahn - Linus

    373/ 3 Arm

    chair Fram

    e: 13/21 Beech m andarin

    Backrest: Beech black U

    pholstery: 124 Topas 2 57 x 52 x 83 cm

    (W x D

    x H )

    W ilk

    ha hn

    - Li

    nu s

    37 3/

    3 Ar

    m ch

    ai r

    Fr am

    e: 1

    3/ 21

    B ee

    ch m

    an da

    rin Ba

    ck re

    st : B

    ee ch

    b la

    ck U

    ph ol

    st er

    y: 1

    24 T

    op as

    2 5

    7 x

    52 x

    8 3

    cm (

    W x

    D x

    H )

    Wilkhahn - Linus373/ 3 ArmchairFrame: 13/21 Beech mandarin

    Backrest: Beech black Upholstery: 124 Topas 2

    57 x 52 x 83 cm (W x D x H)

    Wilkha hn - Lin

    us 37 3/ 3

    Armch air Frame

    : 13/21 Beech

    manda rin

    Backre st: Bee

    ch blac k

    Uphols tery: 12

    4 Topa s 2

    57 x 5 2 x 83

    cm (W x D x

    H)

    W ilk

    ha hn

    - Li

    nu s

    37 3/

    3 Ar

    m ch

    ai r

    Fr am

    e: 1

    3/ 21

    B ee

    ch m

    an da

    rin Ba

    ck re

    st : B

    ee ch

    b la

    ck U

    ph ol

    st er

    y: 1

    24 T

    op as

    2 5

    7 x

    52 x

    8 3

    cm (

    W x

    D x

    H )

    W ilkhahn - Linus

    373/ 3 Arm

    chair Fram

    e: 13/21 Beech m andarin

    Backrest: Beech black U

    pholstery: 124 Topas 2 57 x 52 x 83 cm

    (W x D

    x H )

    Wilkha hn - Lin

    us 37 3/ 3

    Armch air Frame

    : 13/21 Beech

    manda rin

    Backre st: Bee

    ch blac k

    Uphols tery: 12

    4 Topa s 2

    57 x 5 2 x 83

    cm (W x D x

    H)

    Wilkhahn - Linus373/ 3 ArmchairFrame: 13/21 Beech mandarin

    Backrest: Beech black Upholstery: 124 Topas 2

    57 x 52 x 83 cm (W x D x H)

    W ilk

    ha hn

    - Li

    nu s

    37 3/

    3 Ar

    m ch

    ai r

    Fr am

    e: 1

    3/ 21

    B ee

    ch m

    an da

    rin Ba

    ck re

    st : B

    ee ch

    b la

    ck U

    ph ol

    st er

    y: 1

    24 T

    op as

    2 5

    7 x

    52 x

    8 3

    cm (

    W x

    D x

    H )

    W ilkhahn - Linus

    373/ 3 Arm

    chair Fram

    e: 13/21 Beech m andarin

    Backrest: Beech black U

    pholstery: 124 Topas 2 57 x 52 x 83 cm

    (W x D

    x H )

    Wilkha hn - Lin

    us 37 3/ 3

    Armch air Frame

    : 13/21 Beech

    manda rin

    Backre st: Bee

    ch blac k

    Uphols tery: 12

    4 Topa s 2

    57 x 5 2 x 83

    cm (W x D x

    H)

    Wilkhahn - Linus373/ 3 ArmchairFrame: 13/21 Beech mandarin

    Backrest: Beech black Upholstery: 124 Topas 2

    57 x 52 x 83 cm (W x D x H)

    W ilk

    ha hn

    - Li

    nu s

    37 3/

    3 Ar

    m ch

    ai r

    Fr am

    e: 1

    3/ 21

    B ee

    ch m

    an da

    rin Ba

    ck re

    st : B

    ee ch

    b la

    ck U

    ph ol

    st er

    y: 1

    24 T

    op as

    2 5

    7 x

    52 x

    8 3

    cm (

    W x

    D x

    H )

    W ilkhahn - Linus

    373/ 3 Arm

    chair Fram

    e: 13/21 Beech m andarin

    Backrest: Beech black U

    pholstery: 124 Topas 2 57 x 52 x 83 cm

    (W x D

    x H )

    Wilkhahn - Linus373/ 3 ArmchairFrame: 13/21 Beech mandarin

    Backrest: Beech black Upholstery: 124 Topas 2

    57 x 52 x 83 cm (W x D x H)

    Wilkha hn - Lin

    us 37 3/ 3

    Armch air Frame

    : 13/21 Beech

    manda rin

    Backre st: Bee

    ch blac k

    Uphols tery: 12

    4 Topa s 2

    57 x 5 2 x 83

    cm (W x D x

    H)

    W ilk

    ha hn

    - Li

    nu s

    37 3/

    3 Ar

    m ch

    ai r

    Fr am

    e: 1

    3/ 21

    B ee

    ch m

    an da

    rin Ba

    ck re

    st : B

    ee ch

    b la

    ck U

    ph ol

    st er

    y: 1

    24 T

    op as

    2 5

    7 x

    52 x

    8 3

    cm (

    W x

    D x

    H )

    W ilkhahn - Linus

    373/ 3 Arm

    chair Fram

    e: 13/21 Beech m andarin

    Backrest: Beech black U

    pholstery: 124 Topas 2 57 x 52 x 83 cm

    (W x D

    x H )

    Wilkhahn - Linus373/ 3 ArmchairFrame: 13/21 Beech mandarin

    Backrest: Beech black Upholstery: 124 Topas 2

    57 x 52 x 83 cm (W x D x H)

    Wilkha hn - Lin

    us 37 3/ 3

    Armch air Frame

    : 13/21 Beech

    manda rin

    Backre st: Bee

    ch blac k

    Uphols tery: 12

    4 Topa s 2

    57 x 5 2 x 83

    cm (W x D x

    H)

    W ilkhahn - Linus

    373/ 3 Arm

    chair Fram

    e: 13/21 Beech m andarin

    Backrest: Beech black U

    pholstery: 124 Topas 2 57 x 52 x 83 cm

    (W x D

    x H )

    W ilk

    ha hn

    - Li

    nu s

    37 3/

    3 Ar

    m ch

    ai r

    Fr am

    e: 1

    3/ 21

    B ee

    ch m

    an da

    rin Ba

    ck re

    st : B

    ee ch

    b la

    ck U

    ph ol

    st er

    y: 1

    24 T

    op as

    2 5

    7 x

    52 x

    8 3

    cm (

    W x

    D x

    H )

    Wilkha hn - Lin

    us 37 3/ 3

    Armch air Frame

    : 13/21 Beech

    manda rin

    Backre st: Bee

    ch blac k

    Uphols tery: 12

    4 Topa s 2

    57 x 5 2 x 83

    cm (W x D x

    H)

    Wilkhahn - Linus373/ 3 ArmchairFrame: 13/21 Beech mandarin

    Backrest: Beech black Upholstery: 124 Topas 2

    57 x 52 x 83 cm (W x D x H)

    W ilkhahn - Linus

    373/ 3 Arm

    chair Fram

    e: 13/21 Beech m andarin

    Backrest: Beech black U

    pholstery: 124 Topas 2 57 x 52 x 83 cm

    (W x D

    x H )

    W ilk

    ha hn

    - Li

    nu s

    37 3/

    3 Ar

    m ch

    ai r

    Fr am

    e: 1

    3/ 21

    B ee

    ch m

    an da

    rin Ba

    ck re

    st : B

    ee ch

    b la

    ck U

    ph ol

    st er

    y: 1

    24 T

    op as

    2 5

    7 x

    52 x

    8 3

    cm (

    W x

    D x

    H )

    Wilkha hn - Lin

    us 37 3/ 3

    Armch air Frame

    : 13/21 Beech

    manda rin

    Backre st: Bee

    ch blac k

    Uphols tery: 12

    4 Topa s 2

    57 x 5 2 x 83

    cm (W x D x

    H)

    Wilkhahn - Linus373/ 3 ArmchairFrame: 13/21 Beech mandarin

    Backrest: Beech black Upholstery: 124 Topas 2

    57 x 52 x 83 cm (W x D x H)

    W ilk

    ha hn

    - Li

    nu s

    37 3/

    3 Ar

    m ch

    ai r

    Fr am

    e: 1

    3/ 21

    B ee

    ch m

    an da

    rin Ba

    ck re

    st : B

    ee ch

    b la

    ck U

    ph ol

    st er

    y: 1

    24 T

    op as

    2 5

    7 x

    52 x

    8 3

    cm (

    W x

    D x

    H )

    W ilkhahn - Linus

    373/ 3 Arm

    chair Fram

    e: 13/21 Beech m andarin

    Backrest: Beech black U

    pholstery: 124 Topas 2 57 x 52 x 83 cm

    (W x D

    x H )

    Wilkhahn - Linus373/ 3 ArmchairFrame: 13/21 Beech mandarin

    Backrest: Beech black Upholstery: 124 Topas 2

    57 x 52 x 83 cm (W x D x H)

    Wilkha hn - Lin

    us 37 3/ 3

    Armch air Frame

    : 13/21 Beech

    manda rin

    Backre st: Bee

    ch blac k

    Uphols tery: 12

    4 Topa s 2

    57 x 5 2 x 83

    cm (W x D x

    H)

    W ilk

    ha hn

    - Li

    nu s

    37 3/

    3 Ar

    m ch

    ai r

    Fr am

    e: 1

    3/ 21

    B ee

    ch m

    an da

    rin Ba

    ck re

    st : B

    ee ch

    b la

    ck U

    ph ol

    st er

    y: 1

    24 T

    op as

    2 5

    7 x

    52 x

    8 3

    cm (

    W x

    D x

    H )

    W ilkhahn - Linus

    373/ 3 Arm

    chair Fram

    e: 13/21 Beech m andarin

    Backrest: Beech black U

    pholstery: 124 Topas 2 57 x 52 x 83 cm

    (W x D

    x H )

    Wilkhahn - Linus373/ 3 ArmchairFrame: 13/21 Beech mandarin

    Backrest: Beech black Upholstery: 124 Topas 2

    57 x 52 x 83 cm (W x D x H)

    Wilkha hn - Lin

    us 37 3/ 3

    Armch air Frame

    : 13/21 Beech

    manda rin

    Backre st: Bee

    ch blac k

    Uphols tery: 12

    4 Topa s 2

    57 x 5 2 x 83

    cm (W x D x

    H)

    W ilkhahn - Linus

    373/ 3 Arm

    chair Fram

    e: 13/21 Beech m andarin

    Backrest: Beech black U

    pholstery: 124 Topas 2 57 x 52 x 83 cm

    (W x D

    x H )

    W ilk

    ha hn

    - Li

    nu s

    37 3/

    3 Ar

    m ch

    ai r

    Fr am

    e: 1

    3/ 21

    B ee

    ch m

    an da

    rin Ba

    ck re

    st : B

    ee ch

    b la

    ck U

    ph ol

    st er

    y: 1

    24 T

    op as

    2 5

    7 x

    52 x

    8 3

    cm (

    W x

    D x

    H )

    Wilkha hn - Lin

    us 37 3/ 3

    Armch air Frame

    : 13/21 Beech

    manda rin

    Backre st: Bee

    ch blac k

    Uphols tery: 12

    4 Topa s 2

    57 x 5 2 x 83

    cm (W x D x

    H)

    Wilkhahn - Linus373/ 3 ArmchairFrame: 13/21 Beech mandarin

    Backrest: Beech black Upholstery: 124 Topas 2

    57 x 52 x 83 cm (W x D x H)

    W ilkhahn - Linus

    373/ 3 Arm

    chair Fram

    e: 13/21 Beech m andarin

    Backrest: Beech black U

    pholstery: 124 Topas 2 57 x 52 x 83 cm

    (W x D

    x H )

    W ilk

    ha hn

    - Li

    nu s

    37 3/

    3 Ar

    m ch

    ai r

    Fr am

    e: 1

    3/ 21

    B ee

    ch m

    an da

    rin Ba

    ck re

    st : B

    ee ch

    b la

    ck U

    ph ol

    st er

    y: 1

    24 T

    op as

    2 5

    7 x

    52 x

    8 3

    cm (

    W x

    D x

    H )

    8 10''3 4 9 103'' 5'' 5' 6' 7'3'' 5''5' 9''

    25 14.80 1.35 2.75 2.90 1.90 2.25 6.40 2.25 1.22 68 2.90 45 2.30 1.40 25

    12.65 4.44 4.61 2.25 35 10.20 53 2.08 6.95

    44.05

    1.70

    8.1 6

    10. 00

    2.18

    10. 00

    8.98

    2.0 3

    10.00

    8.16

    2.10

    2.25

    2.25

    2.00

    2.0 0

    2.0 0

    2.00

    1 22

    Perete proiectie H=13.00

    C

    CC

    C

    C

    Spatiu

    verde

    Spatiu verde

    Ale e d

    ala ta

    Alee dalata

    Alee dalata

    Alee dalata

    Alee dalata

    Alee

    dalata

    Sp at

    iu ve

    rd e

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    7

    8

    9

    10

    11

    12

    13

    14

    15

    16

    17

    18

    19

    20

    21

    22

    23

    24

    17

    18

    19

    20

    21

    22

    23

    24

    17

    18

    19

    20

    21

    22

    23

    24

    17

    18

    19

    20

    21

    22

    23

    24

    17

    18

    19

    20

    21

    22

    23

    24

    17

    18

    19

    20

    21

    22

    23

    24

    9

    10

    11

    12

    13

    14

    15

    16

    9

    10

    11

    12

    13

    14

    15

    16

    9

    10

    11

    12

    13

    14

    15

    16

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    7

    8

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    7

    8

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    7

    8

    Scena metalica

    Atasament: A.26_FATADE_GRADINA_1_-_A2.pdf

    GSPublisherVersion 0.0.100.100

    CERINTAVERIFICATOR REFERAT/EXPERTIZA Nr./ Data

    Titlul plansei

    Titlul proiectului

    SEMNATURA NUME

    Plansa nr.

    A.26 Beneficiar

    � CONSTRUCTORUL VA VERIFICA TOATE COTELE SI DIMENSIUNILE. EVENTUALELE ERORI SAU OMISIUNI VOR FI SEMNALATE PROIECTANTULUI GENERAL � CONSTRUCTORUL VA LUA TOATE MASURILE DE PROTECTIE A MUNCII SI PSI PREVAZUTE IN LEGISLATIA IN VIGOARE � DIMENSIUNILE NU SE MASUARA DIRECT PE DESEN � ACEST DESEN NU SE POATE FOLOSI PENTRU CONSTRUIREA INAINTEA OBTINERII AUTORIZATIEI DE CONSTRUIRE � PLANSELE AU FOST REALIZATE PE SUPORTUL CADASTRAL OFERIT DE BENEFICIAR SI IN URMA VIZITEI PE TEREN

    arh. CLAUDIU PRALEA

    SEMNATURA NUME

    DESENAT

    PROIECTAT

    SPECIFICATIE

    SEF PROIECT arh. CLAUDIU PRALEA

    � CONFORM LEGII NR.8/1996 ACEST PROIECT SI INFORMATIILE CUPRINSE ÎN EL NU POT FI COPIATE, REPRODUSE SAU UTILIZATE, PARTIAL SAU ÎN ÎNTREGIME, DECÂT CU ACORDUL SCRIS AL SEFULUI DE PROIECT SI NU VOR FI FOLOSITE ÎN ALT SCOP DECÂT CEL PENTRU CARE AU FOST ELABORATE. ÎN CAZUL APARITIEI DE MODIFICARI PE SANTIER LA PROIECTUL AUTORIZAT TREBUIE ANUNTAT ÎN SCRIS CÂT MAI REPEDE POSIBIL PROIECTANTUL DE SPECIALITATE. ÎN CAZ CONTRAR PERSOANELE PARTICIPANTE LA ÎNTOCMIREA PROIECTULUI SUNT EXONERATE DE ORICE RESPONSABILITATE.

    TIMISOARA, Str. GHEORGHE DOJA, nr.1, Ap.3A Jud. TIMIS, ROMANIA S.C. PGA MARKERS S.R.L.

    Tel: 0721.206063 Fax: 0356.177564 CUI: 366 902 54 J 35/2960/2016

    S.C. PGA MARKERS S.R.L. TIMISOARA, Str. GHEORGHE DOJA, Nr.1, Ap.3A

    TEL:+40 721 206063 / FAX:+40 356466950 / MAIL: www.praleagroup.ro

    Faza: D.A.L.I.

    Proiect 98/2019

    MUNICIPIUL TIMISOARA

    jud.Timis, mun. Timisoara, str. BD.C.D. Loga nr. 2, CF 411235,

    Data: 08.2019

    Proiect 98/2019 Denumire proiect: REABILITARE SI REFUNCTIONALIZARE IMOBIL FILARMONICA BANATUL - BD. C.D.LOGA NR.2

    Adresa:jud.Timis, mun. Timisoara, str. BD.C.D. Loga nr. 2, CF 411235, Beneficiar: MUNICIPIUL TIMISOARA

    REABILITARE SI REFUNCTIONALIZARE IMOBIL FILARMONICA BANATUL - BD. C.D.LOGA NR.2

    arh. CLAUDIU PRALEA

    Scara

    1:100

    Atasament: A.27_FATADE_GRADINA_2_-_A3.pdf

    GSPublisherVersion 0.0.100.100

    CERINTAVERIFICATOR REFERAT/EXPERTIZA Nr./ Data

    Titlul plansei

    Titlul proiectului

    SEMNATURA NUME

    Plansa nr.

    A.27 Beneficiar

    � CONSTRUCTORUL VA VERIFICA TOATE COTELE SI DIMENSIUNILE. EVENTUALELE ERORI SAU OMISIUNI VOR FI SEMNALATE PROIECTANTULUI GENERAL � CONSTRUCTORUL VA LUA TOATE MASURILE DE PROTECTIE A MUNCII SI PSI PREVAZUTE IN LEGISLATIA IN VIGOARE � DIMENSIUNILE NU SE MASUARA DIRECT PE DESEN � ACEST DESEN NU SE POATE FOLOSI PENTRU CONSTRUIREA INAINTEA OBTINERII AUTORIZATIEI DE CONSTRUIRE � PLANSELE AU FOST REALIZATE PE SUPORTUL CADASTRAL OFERIT DE BENEFICIAR SI IN URMA VIZITEI PE TEREN

    arh. CLAUDIU PRALEA

    SEMNATURA NUME

    DESENAT

    PROIECTAT

    SPECIFICATIE

    SEF PROIECT arh. CLAUDIU PRALEA

    � CONFORM LEGII NR.8/1996 ACEST PROIECT SI INFORMATIILE CUPRINSE ÎN EL NU POT FI COPIATE, REPRODUSE SAU UTILIZATE, PARTIAL SAU ÎN ÎNTREGIME, DECÂT CU ACORDUL SCRIS AL SEFULUI DE PROIECT SI NU VOR FI FOLOSITE ÎN ALT SCOP DECÂT CEL PENTRU CARE AU FOST ELABORATE. ÎN CAZUL APARITIEI DE MODIFICARI PE SANTIER LA PROIECTUL AUTORIZAT TREBUIE ANUNTAT ÎN SCRIS CÂT MAI REPEDE POSIBIL PROIECTANTUL DE SPECIALITATE. ÎN CAZ CONTRAR PERSOANELE PARTICIPANTE LA ÎNTOCMIREA PROIECTULUI SUNT EXONERATE DE ORICE RESPONSABILITATE.

    TIMISOARA, Str. GHEORGHE DOJA, nr.1, Ap.3A Jud. TIMIS, ROMANIA S.C. PGA MARKERS S.R.L.

    Tel: 0721.206063 Fax: 0356.177564 CUI: 366 902 54 J 35/2960/2016

    S.C. PGA MARKERS S.R.L. TIMISOARA, Str. GHEORGHE DOJA, Nr.1, Ap.3A

    TEL:+40 721 206063 / FAX:+40 356466950 / MAIL: www.praleagroup.ro

    Faza: D.A.L.I.

    Proiect 98/2019

    MUNICIPIUL TIMISOARA

    jud.Timis, mun. Timisoara, str. BD.C.D. Loga nr. 2, CF 411235,

    Data: 08.2019

    Proiect 98/2019 Denumire proiect: REABILITARE SI REFUNCTIONALIZARE IMOBIL FILARMONICA BANATUL - BD. C.D.LOGA NR.2

    Adresa:jud.Timis, mun. Timisoara, str. BD.C.D. Loga nr. 2, CF 411235, Beneficiar: MUNICIPIUL TIMISOARA

    REABILITARE SI REFUNCTIONALIZARE IMOBIL FILARMONICA BANATUL - BD. C.D.LOGA NR.2

    arh. CLAUDIU PRALEA

    Scara

    1:50

     Atasament: A.28_RANDARI_GRADINA_DE_VARA_-_A2.pdf

     GSPublisherVersion 0.0.100.100

     CERINTAVERIFICATOR REFERAT/EXPERTIZA Nr./ Data

     RANDARI GRADINA DE VARA Titlul plansei

     Titlul proiectului

     SEMNATURA NUME

     Plansa nr.

     A28 Beneficiar

     RANDARI GRADINA DE VARA

     � CONSTRUCTORUL VA VERIFICA TOATE COTELE SI DIMENSIUNILE. EVENTUALELE ERORI SAU OMISIUNI VOR FI SEMNALATE PROIECTANTULUI GENERAL � CONSTRUCTORUL VA LUA TOATE MASURILE DE PROTECTIE A MUNCII SI PSI PREVAZUTE IN LEGISLATIA IN VIGOARE � DIMENSIUNILE NU SE MASUARA DIRECT PE DESEN � ACEST DESEN NU SE POATE FOLOSI PENTRU CONSTRUIREA INAINTEA OBTINERII AUTORIZATIEI DE CONSTRUIRE � PLANSELE AU FOST REALIZATE PE SUPORTUL CADASTRAL OFERIT DE BENEFICIAR SI IN URMA VIZITEI PE TEREN

     arh. CLAUDIU PRALEA

     SEMNATURA NUME

     DESENAT

     PROIECTAT

     SPECIFICATIE

     SEF PROIECT arh. CLAUDIU PRALEA

     � CONFORM LEGII NR.8/1996 ACEST PROIECT SI INFORMATIILE CUPRINSE ÎN EL NU POT FI COPIATE, REPRODUSE SAU UTILIZATE, PARTIAL SAU ÎN ÎNTREGIME, DECÂT CU ACORDUL SCRIS AL SEFULUI DE PROIECT SI NU VOR FI FOLOSITE ÎN ALT SCOP DECÂT CEL PENTRU CARE AU FOST ELABORATE. ÎN CAZUL APARITIEI DE MODIFICARI PE SANTIER LA PROIECTUL AUTORIZAT TREBUIE ANUNTAT ÎN SCRIS CÂT MAI REPEDE POSIBIL PROIECTANTUL DE SPECIALITATE. ÎN CAZ CONTRAR PERSOANELE PARTICIPANTE LA ÎNTOCMIREA PROIECTULUI SUNT EXONERATE DE ORICE RESPONSABILITATE.

     TIMISOARA, Str. GHEORGHE DOJA, nr.1, Ap.3A Jud. TIMIS, ROMANIA S.C. PGA MARKERS S.R.L.

     Tel: 0721.206063 Fax: 0356.177564 CUI: 366 902 54 J 35/2960/2016

     S.C. PGA MARKERS S.R.L. TIMISOARA, Str. GHEORGHE DOJA, Nr.1, Ap.3A

     TEL:+40 721 206063 / FAX:+40 356466950 / MAIL: www.praleagroup.ro

     Faza: D.A.L.I.

     Proiect 98/2019

     MUNICIPIUL TIMISOARA

     jud.Timis, mun. Timisoara, str. BD.C.D. Loga nr. 2, CF 411235,

     Data: 08.2019

     Proiect 98/2019 Denumire proiect: REABILITARE SI REFUNCTIONALIZARE IMOBIL FILARMONICA BANATUL - BD. C.D.LOGA NR.2

     Adresa:jud.Timis, mun. Timisoara, str. BD.C.D. Loga nr. 2, CF 411235, Beneficiar: MUNICIPIUL TIMISOARA

     REABILITARE SI REFUNCTIONALIZARE IMOBIL FILARMONICA BANATUL - BD. C.D.LOGA NR.2

     arh. CLAUDIU PRALEA

     Scara

     1:1.73, 1:2.08, 1:2.02, 1:2.24

     "LUT BI di a TIT iei ISI 1 E Oa e MIE d "non , 5. Vi ți Ls , | | E pe pt ȘI RL A E DE SAP SN ” +
     II TI

      Atasament: A.29_AXONOMETRIE.pdf

      GSPublisherVersion 0.0.100.100

      CERINTAVERIFICATOR REFERAT/EXPERTIZA Nr./ Data

      Titlul plansei

      Titlul proiectului

      SEMNATURA NUME

      Plansa nr.

      A.29 Beneficiar

      � CONSTRUCTORUL VA VERIFICA TOATE COTELE SI DIMENSIUNILE. EVENTUALELE ERORI SAU OMISIUNI VOR FI SEMNALATE PROIECTANTULUI GENERAL � CONSTRUCTORUL VA LUA TOATE MASURILE DE PROTECTIE A MUNCII SI PSI PREVAZUTE IN LEGISLATIA IN VIGOARE � DIMENSIUNILE NU SE MASUARA DIRECT PE DESEN � ACEST DESEN NU SE POATE FOLOSI PENTRU CONSTRUIREA INAINTEA OBTINERII AUTORIZATIEI DE CONSTRUIRE � PLANSELE AU FOST REALIZATE PE SUPORTUL CADASTRAL OFERIT DE BENEFICIAR SI IN URMA VIZITEI PE TEREN

      arh. CLAUDIU PRALEA

      SEMNATURA NUME

      DESENAT

      PROIECTAT

      SPECIFICATIE

      SEF PROIECT arh. CLAUDIU PRALEA

      � CONFORM LEGII NR.8/1996 ACEST PROIECT SI INFORMATIILE CUPRINSE ÎN EL NU POT FI COPIATE, REPRODUSE SAU UTILIZATE, PARTIAL SAU ÎN ÎNTREGIME, DECÂT CU ACORDUL SCRIS AL SEFULUI DE PROIECT SI NU VOR FI FOLOSITE ÎN ALT SCOP DECÂT CEL PENTRU CARE AU FOST ELABORATE. ÎN CAZUL APARITIEI DE MODIFICARI PE SANTIER LA PROIECTUL AUTORIZAT TREBUIE ANUNTAT ÎN SCRIS CÂT MAI REPEDE POSIBIL PROIECTANTUL DE SPECIALITATE. ÎN CAZ CONTRAR PERSOANELE PARTICIPANTE LA ÎNTOCMIREA PROIECTULUI SUNT EXONERATE DE ORICE RESPONSABILITATE.

      TIMISOARA, Str. GHEORGHE DOJA, nr.1, Ap.3A Jud. TIMIS, ROMANIA S.C. PGA MARKERS S.R.L.

      Tel: 0721.206063 Fax: 0356.177564 CUI: 366 902 54 J 35/2960/2016

      S.C. PGA MARKERS S.R.L. TIMISOARA, Str. GHEORGHE DOJA, Nr.1, Ap.3A

      TEL:+40 721 206063 / FAX:+40 356466950 / MAIL: www.praleagroup.ro

      Faza: D.A.L.I.

      Proiect 98/2019

      MUNICIPIUL TIMISOARA

      jud.Timis, mun. Timisoara, str. BD.C.D. Loga nr. 2, CF 411235,

      Data: 08.2019

      Proiect 98/2019 Denumire proiect: REABILITARE SI REFUNCTIONALIZARE IMOBIL FILARMONICA BANATUL - BD. C.D.LOGA NR.2

      Adresa:jud.Timis, mun. Timisoara, str. BD.C.D. Loga nr. 2, CF 411235, Beneficiar: MUNICIPIUL TIMISOARA

      REABILITARE SI REFUNCTIONALIZARE IMOBIL FILARMONICA BANATUL - BD. C.D.LOGA NR.2

      arh. CLAUDIU PRALEA

      Scara

      1:100

      Atasament: Raport_de_specialitate.pdf

      ROMÂNIA JUDETUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMISOARA DIRECTIA DEZVOLTARE NR. SC2019- 247437 / 4,0213 RAPORT DE SPECIALITATE privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici - faza D.A.L.I. şi a anexei privind descrierea sumară a investiţiei pentru obiectivul ” DALI+PT Reabilitare și refuncționalizare imobil Filarmonica Banatul, str. C.D. Loga nr 2, Timisoara” Având în vedere Expunerea de motive nr. SC2019 - 24746 (11026, Primarului Municipiului Timişoara şi Proiectul de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico- economice, a indicatorilor tehnico-economici - faza D.A.L.I. şi a anexei privind descrierea sumară a investiţiei pentru obiectivul ”DALI+PT Reabilitare și refuncționalizare imobil Filarmonica Banatul, str CD Loga nr 2, Timisoara”. Imobilul este curpins în Zona lIstorică de Protecţie conform Planului Urbanistic General al Muncipiului Timişoara și a Listei Monumentelor Istorice 2015, realizarea obiectivului, va reprezenta o constructie cu identitate arhitecturala, ridicand astfel standardul de urbanism al zonei si va avea un impact pozitiv asupra populatiei. Investitia va asigura totodată reabilitarea, modernizarea şi reorganizarea spaţiilor interioare și dotarea acestora pentru multiple funcțiuni, astfel punându-se în valoare potenţialul istoric şi arhitectural al clădirii. De asemenea se vor realiza amenajări/dotări exterioare şi se vor reabilita/moderniza: grădina de vară și parcările. Imobilul reabilitat va fi utilizat pentru spectacole de muzica/teatru/opera, asa cum este utilizat si in prezent. Spatiul grădinii de vara va fi utilizat pentru spectacole de teatru, muzica, diverse festivaluri, proiectii pentru evenimente socio-culturale/sportive, pentru perioada de timp când vremea permite. Documentatia pentru avizarea lucrărilor de intervenții a fost contractată cu respectarea prevederilor H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice prin contractul de prestare de servicii nr. 30/14.03.2019 şi a fost avizată favorabil conform Fişei tehnice nr. 22/01.10.2019 emisă de Comisia Tehnico-Economică. Precizăm că emiterea proiectului de hotărâre are la bază documentația tehnico-economică la faza D.A.L.I. — nr. proiect 098/2019 este elaborate în baza H.G. nr. 907/2016 de către SC PGA MARKERS SRL. În concluzie, prin documentaţia tehnico-economică de mai sus au fost stabilite următoarele : - valoarea totala a obiectivului de investitii exprimata in lei, cu TVA este de 114.150.169,42 lei, din care constructii montaj (C+M) in valoare de 77.527.267,16 lei cu TVA, in conformitate cu devizul general; - indicatorii tehnici / indicatori de performanta rezultați în urma elaborării D.A.L.l. conform Anexei | la proiectul de hotărâre; FO53-01,VER.1

      Având în vedere prevederile legale expuse în prezentul raport, respectiv H.G. nr. 907/2016, apreciem că proiectul de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici - faza D.A.L.l. şi a anexei privind descrierea sumară a investiţiei pentru obiectivul ” DALI+PT Reabilitare și refuncționalizare imobil Filarmonica Banatul, str CD Loga nr 2, Timisoara”, îndeplineşte condițiile tehnice pentru a fi supus dezbaterii și aprobării plenului consiliului local. Serviciul MIP Consilier Z / Gabri BRA Bogdan MIHNEA 2 FO53-01,VER.1

      Atasament: Expunere_de_motive.pdf

      ROMÂNIA JUDETUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMISOARA PRIMAR WR. 24 205 EXPUNERE DE MOTIVE PRIVIND OPORTUNITATEA PROIECTULUI DE HOTARARE privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici - faza D.A.L.I. şi a anexei privind descrierea sumară a investiţiei pentru obiectivul ” DALI+PT Reabilitare şi refuncţionalizare imobil Filarmonica Banatul, str. C.D. Loga nr 2, Timisoara” Motivul emiterii proiectului de hotărâre 1. Descrierea situației actuale În momentul actual, în condiţiile deteriorărilor avansate suferite de imobilele monumentele istorice aflate în zona centrală a municipiului, calitatea urbană a zonei este în scădere, prezentând disfuncţionalităţi, scăderea numărului de turişti, ceea ce poate conduce în timp la o scădere a potenţialului turistic şi economic al zonei centrale a municipiului Timişoara. Având în vedere că: -intemperiile si timpul, nu sunt aliaţi ai imobilelor, intervenția lor lăsându-şi amprenta pe aspectul imobilului Filarmonicii, dovadă a dezvoltarii orasului, -clădirea, de mare valoare istorică din punct de vedere al patrimoniului construit, a fost lipsită de activităţi de reabilitare şi modernizare, se impune astfel o intervenţie urgentă asupra imobilului, fiind necesară aprobarea documentaţiei tehnico- economice, a indicatorilor tehnico-economici şi a anexei privind descrierea sumară a investiţiei. 2. Schimbări preconizate şi rezultate aşteptate Realizarea obiectivului, va reprezenta o constructie cu identitate arhitecturala, ridicand astfel standardul de urbanism al zonei si va avea un impact pozitiv asupra populatiei. Investitia va asigura totodată reabilitarea, modernizarea şi reorganizarea spaţiilor interioare şi dotarea acestora pentru multiple funcțiuni, acestea punând în valoare potenţialul istoric şi arhitectural al clădirii. De asemenea se vor realiza amenajări/dotări exterioare şi se vor reabilita/moderniza: grădina de vară şi parcările. Indicatorii tehnico - economici sunt cei rezultați în urma elaborării D.A.L.I., conform Anexei 1 la prezentul Raport de specialitate Emiterea proiectului de hotărâre are la bază documentaţia tehnico-economică conform proiect nr. 098/2019, ” DALI+PT Reabilitare şi refuncționalizare imobil Filarmonica Banatul, str. C.D. Loga nr 2, Timisoara” elaborată de prestatorul serviciilor de proiectare şi asistenţă tehnică din partea proiectantului S.C. PGA MARKERS S.R.L. in baza contractului de proiectare nr. 30/14.03.2019. În concluzie, prin Proiectul nr. 098/2019, ” DALI+PT Reabilitare și refuncționalizare imobil Filarmonica Banatul, str. C.D. Loga nr 2, Timisoara faza D.A.L.l., s-au stabilit următoarele: - valoarea totală estimată a investiţiei conform devizului general, ca fiind de 114.150.169,42 lei (inclusiv TVA), din care C+M are valoarea de 77.527.267,16 lei (inclusiv TVA); - indicatorii tehnico - economici rezultați în urma elaborării D.A.L.I., conform Anexei 1 la prezentul Raport de specialitate; Având în vedere prevederile legale expuse în prezentul raport, respectiv H.G. nr. 907/2016, apreciem că proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico — economici — Anexa 1, pentru proiectul ” DALI+PT Reabilitare şi refuncționalizare imobil Filarmonica Banatul, str. C.D. Loga nr 2, Timisoara”, îndeplineşte condiţiile tehnice pentru a fi supus dezbaterii şi aprobării plenului Consiliului Local. Cod FO53-03, ver. 1

      Durata de realizare a lucrarilor: 24 luni. 3. Concluzii Urmare a celor prezentate mai sus, considerăm oportună aprobarea documentației tehnico- economice, a indicatorilor tehnico-economici - faza D.A.L.l. și a anexei privind descrierea sumară a investiţiei, pentru obiectivul ” DALI+PT Reabilitare şi refuncționalizare imobil Filarmonica Banatul, str CD Loga nr 2, Timisoara” în vederea pregătirii documentației pentru finanțare din bugetul local şi alte Surse. PRIMAR NICOLAE ROBU Cod FO53-03, ver.l

      Atasament: Anexa_1.pdf

      ANEXA 1 LA HOTĂRÂREA NR: / 2019 PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO — ECONOMICI Al INVESTIŢIEI ” DALI+PT Reabilitare şi refuncționalizare imobil Filarmonica Banatul, str CD Loga nr 2, Timisoara” „D.A.L.l.” pentru obiectivul de investiții ” DALI+PT Reabilitare şi refuncționalizare imobil Filarmonica Banatul, str CD Loga nr 2, Timisoara”, întocmit de S.C. PGA MARKERS S.R.L,, are principalii indicatori tehnico-economici ai investiţiei: Durata de realizare a investitiei se va face pe parcursul a 24 luni. Valoarea totala a investitiei : 114.150.169,42 lei (inclusiv TVA) Din care constructii montaj CHEM: 77.527.267,16 lei (inclusiv TVA) Capacități (în unități fizice şi valorice): INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI SALA CAPITOL: S construita = 1.912 mp S construita desfasurata = 5.070 mp Subsol :S construita = 1015 mp Parter :S construita = 1912 mp Etaj:S construita = 1508 mp Mansarda:S construita = 635 mp Sala concerte :S desf = 1007 mp Nr locuri propuse : 850 locuri CLADIRI ANEXE: S construita cladiri anexe = 225 mp S desfasurata cladiri anexe = 326 mp GRADINA DE VARA ( AMFITEATRU EXTERIOR ) S amfiteatru : 983 mp Nr. locuri propuse amfiteatru exterior: aproximativ 1150 locuri S construita spatii parter amfiteatru : 430 mp Indici teritoriali : S teren : 10.277 mp Nr locuri parcare : 42 locuri S construita totala = 2.567 mp S desf. Totala = 5.826 mp S scena metalica = 142 mp S alei pietonale = 2.920 mp S alei auto / parcari = 1.542 mp S spatii verzi = 2.553 mp POT = 24.98% CUT = 0.57 Sursa de finantare: Buget Local si alte surse 0 Şef Servicul MIP Consilier Bogdan MIHNEA Red: B.M. /