keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 248/18.05.2018 privind aprobarea plăţii despăgubirilor negociate în şedinţa Comisiei de Negociere cu Terţii din data de 07.03.2018 cu proprietarii garajelor edificate pe terenul declarat ca fiind de interes public prin Hotărârea Consiliului Local nr. 323/15.09.2017

18.05.2018

Hotararea Consiliului Local 248/18.05.2018
privind aprobarea plăţii despăgubirilor negociate în şedinţa Comisiei de Negociere cu Terţii din data de 07.03.2018 cu proprietarii garajelor edificate pe terenul declarat ca fiind de interes public prin Hotărârea Consiliului Local nr. 323/15.09.2017


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Expunerea de motive, înregistrată cu nr. SC2018-10871/10.05.2018, a Primarului Municipiului Timişoara - domnul Nicolae Robu, privind oportunitatea proiectului de hotărâre;
Având în vedere Raportul de specialitate, nr. SC2018-10871/10.05.2018, al Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse - Biroul Garaje, Cimitire, Coşerit şi Spaţii Utilitare, din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 11.05.2018 - Anexă la Raportul de specialitate nr. SC2018 -10871/10.05.2018;
Având în vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu şi Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Conform Procesului verbal cu nr. 1 al şedinţei din data de 07.03.2018 al Comisiei de Negociere cu Terţii, s-a convenit acordarea sumei de despagubiri si plata cheltuielilor de demolare a constructiilor care se află pe terenul pentru care s-a declarat interesul public local prin Hotărârea Consiliului Local nr. 323/15.09.2017;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local cu nr. 323/15.09.2017 - privind declararea ca fiind de interes public local a terenului Municipiului Timişoara cu nr. top. 27095/3, înscris în C.F. 406967 Timişoara,
În conformitate cu prevederile Legii nr. 213/17.11.1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare şi ale Hotărârii de Guvern nr. 548/08.07.1999 privind aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunelor, oraşelor, municipiilor şi judeţelor;
În conformitate cu Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică;
Avand in vedere prevederile art. 36 alin. 2 lit. c) şi alin. 9 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se însuseşte punctul 1 din Procesul verbal cu nr. 1 al şedinţei din data de 07.03.2018 al Comisiei de Negociere cu Terţii.

Art. 2: Se aprobă acordarea de despăgubiri şi a cuantumului acesteia, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre, sumă care se va achita în lei la cursul BNR la data emiterii prezentei Hotărâri a Consiliului Local, pentru proprietarii garajelor ale căror solicitări au fost prezentate, discutate şi aprobate în Comisia de Negociere cu Terţii conform Procesului verbal cu nr. 1 al şedinţei din data de 07.03.2018.

Art. 3: Se aprobă achitarea tuturor cheltuielilor legate de emiterea Autorizaţiei de Demolare a garajelor pentru care s-a declarat intresul local, de la Bugetul Local, respectiv cheltuielile legate de plata demolării acestor construcţii, radierea lor din cartea funciară, transportul şi depozitarea materialelor rezultate în urma demolării.

Art. 4: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotarâri se încredinteaza Directia Clădiri, Terenuri si Dotări Diverse şi Directia Economică din cadrul Primariei Municipiului Timisoara.

Art. 5: Prezenta hotarâre se publică în Monitorul Primăriei Municipiului Timişoara şi pe site-ul propriu şi totodată, se comunică:
- Institutiei Prefectului - Judetul Timis;
- Primarului Municipiului Timisoara;
- Serviciului Juridic;
- Directiei Economice;
- Directiei Edilitare;
- Direcţiei Generale de Urbanism şi Dezvoltare Urbană;
- Directiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Directiei Comunicare - Relaţionare;
- Directiei de Mediu;
- Directiei Politiei Locale;
- Biroului Managementul Calitatii;
- Biroului Audit;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
GABRIELA POPOVICI
Contrasemneaza
SECRETAR SIMONA DRĂGOI

Atasament: Raport_specialitate.pdf

MUNICIPIUL TIMIŞOARA DIRECŢIA CLĂDIRI, TERENURI ŞI DOTĂRI DIVERSE BIROUL GARAJE CIMITIRE COŞERIT ŞI SPAŢII UTILITARE Nr.____________________/____________________

RAPORT DE SPECIALITATE privind aprobarea plăţii despăgubirilor negociate în şedinţa Comisiei de Negociere cu Terţii din

data de 07.03.2018 cu proprietarii garajelor edificate pe terenul declarat ca fiind de interes public prin H.C.L. nr. 323/15.09.2017

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Municpiului Timişoara şi Proiectul de Hotărâre privind aprobarea plăţii despăgubirilor negociate în şedinţa Comisiei de Negociere cu Terţii din data de 07.03.2018 cu proprietarii garajelor edificate pe terenul declarat ca fiind de interes public prin H.C.L. nr. 323/15.09.2017 şi care nu s-au prezentat sau au refuzat suma acordată ca despăgubire în şedinţa Comisiei de negociere cu terţii din data de 28.11.2017 ; Facem următoarele precizări: Prin Hotârârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 323/15.09.2017- privind declararea ca fiind de interes public local a terenului Municipiului Timişoara cu nr. top. 27095/3, înscris în C.F. 406967 Timişoara, a fost declarat interesul public local asupra terenului pe care se vor realiza “ Lucrări de amenajare a spaţiilor publice, Amenmajare locuri de parcare pe domeniul public conf. H.C.L. nr.18/2000, pe imobilul – teren situat în municipul Timişoara, strada Martir Elena Nicoară, înscris în C.F. nr. 406967 Timişoara, nr. top. 27095/3”, pentru care s-a aprobat documentaţia tehnico- economică a acestui obiectiv de investiţie şi pentru care s-a emis Autorizaţia de construire nr.966/31.07.2017.

Având în vedere faptul că pe terenul pe care se realizează investiţia arătată mai sus sunt realizate construcţii provizorii de tip garaje, s-a demarat procedura de negociere cu proprietarii acestor garaje pentru eliberarea acestor amplasamente şi desfiinţarea acestor garaje.

Precizăm că la emiterea autorizaţiilor de construire s-a impus următoarea condiţie: „ amplasamentul se va elibera necondiţionat în cazul în care terenul va fi revendicat de foştii proprietarii sau de Consiliul Local pentru lucrări de interes public ...”.

Deasemenea vă aducem la cunoştinţă că în conformitate cu clauzele înscrise în contractele de concesiune încheiate pentru garajele din Municipiul Timişoara, acestea pot fi reziliate unilateral sau înceta numai „ în cazul care interesul local o impune”.

Precizăm că deţinătorii garajelor din această zonă pentru care s-a declarat interesul local au fost notificati cu privire la faptul ca a fost declarat interesul public local asupra terenului pe care sunt edificate garajele, urmând ca acestea să se demoleze, iar amplasamentele să fie predate reprezentanţilor Primăriei Municipiului Timişoara libere de construcţii şi de orice sarcini.

Urmare verificărilor din teren şi a documentelor aflate în evidenţa au fost identificate garajele existente şi astfel vă comunicăm că sunt afectate 69 de garaje , iar în unele dintre contractele de concesiune încheiate pentru terenul aferent acestor garaje, au fost înscrise clauze de despăgubire care cad în sarcina concesionarului în cazul declarării interesului public local şi ca urmare proprietarii acestor garaje au fost la Comisia de Negociere cu Terţii în vederea acordării unor eventuale despăgubiri, despăgubiri stabilite după ce s-a întocmit de un evaluator specializat un Raport de evaluare cu numărul SC2017-027913/08.11.2017 a acestor construcţii.

Astfel, la sedinţa Comisiei de Negociere cu terţii din data de 28.11.2017, au fost invitaţi proprietarii garajelor situate în Bateria 33 (AC nr.39/G/21.11.1991), bateria 44 (AC nr.769/21.10.1991), bateria 77 (AC nr.4/23.03.1993), bateria 2022 (AC nr.886/11.08.1998 si AC nr.1310/09.11.1998), a căror contracte de concesiune a terenului sunt în vigoare şi au prevăzută clauză de despăgubire şi au fost acordate despăgubiri pentru un număr de 13 garaje . Conform evaluărilor făcute pentru fiecare garaj în parte, au fost propuse sume pentru despăgubirea proprietarilor iar cheltuielile legate de demolarea garajelor şi radierea lor din Cartea Funciară, cad în

sarcina Primăriei Municipiului Timişoara. Achitarea despăgubirii se va face înainte de începerea demolării garajelor. Negocierea s-a purtat cu fiecare proprietar în parte, aceştia dându-şi acordul în scris cu privire la acceptarea cuantumului despăgubirilor şi împuternicirea Municipiului Timişoara prin Direcţia Clădiri, terenuri şi Dotări Diverse să efectueze toate demersurile necesare în vederea demolării.

Având în vedere că nu au fost acordate despăgubiri pentru toate garajele care au înscrise în contractele de concesiune pentru terenul aferent clauze de despăgubiri şi care sunt afectate de demolare au fost invitaţi la următoarea sedinţă a Comisiei de Negociere cu Terţii, respectiv în data de 07.03.2018, proprietarii a încă două garaje, respectiv:

1. Trifan Purdea Ioan şi Fleancu Niculina - care sunt de acord cu suma de 1.900 Euro, 2. Blata Francisc – este de acord cu suma de 1.900 euro.

Toţi membrii Comisiei au fost de acord în unanimitate cu sumele propuse ca despăgubire iar proprietarii şi-au dat acordul prin semnarea declaraţiilor, declaraţii predate Biroului Garaje, Cimitire, Coşerit şi Spaţii Utilitare.

Totodată propunem însuşirea punctului nr.1. al Procesului verbal cu nr.1 al şedinţei din data de 07.03.2018 a Comisiei de Negociere cu Terţii, aprobarea plăţii despăgubirilor aferente şi a cuantumului acesteia conform unei Anexe care va face parte integrantă din prezenta hotărâre, sumă care se va achita în lei la cursul BNR la data emiterii prezentei Hotărârii de Consiliu Local, pentru proprietarii garajelor cu care s-a negociat în Comisia de Negociere cu Terţii conform Procesului verbal cu nr.1 al şedinţei din data de 07.03.2018 şi aprobarea achitarii tuturor costurilor ocazionate de emiterea Autorizaţiei de Demolare a garajelor pentru care s-a declarat intresul local, de la Bugetul Local, respectiv cheltuielile legate de plata demolării acestor construcţii, transportul şi depozitarea materialelor rezultate în urma demolării şi radierea lor din cartea funciară.

Având în vedere cele menţionate mai sus şi Procesul verbal cu nr.1/07.03.2018 al Comisiei de Negociere cu Terţii, considerăm că proiectul de hotărâre privind aprobarea plăţii despăgubirilor negociate în şedinţa Comisiei de Negociere cu Terţii din data de 07.03.2018 cu proprietarii garajelor edificate pe terenul declarat ca fiind de interes public prin H.C.L. nr. 323/15.09.2017, îndeplineşte condiţiile pentru a fi supus dezbaterii Consiliului Local al Municipiului Timişoara

Pentru DIRECTOR, ŞEF BIROU,

Mihai Boncea Otilia Sîrca

Atasament: Expunere_motive.pdf

MUNICIPIUL TIMIŞOARA DIRECŢIA CLĂDIRI, TERENURI ŞI DOTĂRI DIVERSE BIROUL GARAJE CIMITIRE COŞERIT ŞI SPAŢII UTILITARE Nr.____________________/____________________

EXPUNEREA DE MOTIVE PRIVIND OPORTUNITATEA PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

privind aprobarea plăţii despăgubirilor negociate în şedinţa Comisiei de Negociere cu Terţii din

data de 07.03.2018 cu proprietarii garajelor edificate pe terenul declarat ca fiind de interes public prin H.C.L. nr. 323/15.09.2017

Prin Hotârârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 323/15.09.2017- privind declararea ca fiind de interes public local a terenului Municipiului Timişoara cu nr. top. 27095/3, înscris în C.F. 406967 Timişoara, a fost declarat interesul public local asupra terenului pe care se vor realiza “ Lucrări de amenajare a spaţiilor publice, Amenmajare locuri de parcare pe domeniul public conf. H.C.L. nr.18/2000, pe imobilul – teren situat în municipul Timişoara, strada Martir Elena Nicoară, înscris în C.F. nr. 406967 Timişoara, nr. top. 27095/3”, pentru care s-a aprobat documentaţia tehnico-economică a acestui obiectiv de investiţie şi pentru care s-a emis Autorizaţia de construire nr.966/31.07.2017.

Având în vedere faptul că pe terenul pe care se realizează investiţia arătată mai sus sunt realizate construcţii provizorii de tip garaje, s-a demarat procedura de negociere cu proprietarii acestor garaje pentru eliberarea acestor amplasamente şi desfiinţarea acestor garaje şi datorită faptului că în unele dintre contractele de concesiune încheiate pentru terenul aferent acestor garaje, au fost înscrise clauze de despăgubire care cad în sarcina concesionarului în cazul declarării interesului public local şi ca urmare proprietarii acestor garaje au fost la Comisia de Negociere cu Terţii în vederea acordării unor eventuale despăgubiri, despăgubiri stabilite după ce s-a întocmit de un evaluator specializat un Raport de evaluare cu numărul SC2017-027913/08.11.2017 a acestor construcţii.

Astfel, ca urmare a sedinţei Comisiei de Negociere cu terţii din data de 07.03.2018, este necesară însuşirea punctului nr.1 din Procesul verbal cu nr.1 al şedinţei din data de 07.03.2018 a Comisiei de Negociere cu Terţii, aprobarea plăţii despăgubirilor aferente şi a cuantumului acesteia conform unei Anexe care va face parte integrantă din prezenta hotărâre, sumă care se va achita în lei la cursul BNR la data emiterii prezentei Hotărârii de Consiliu Local, pentru proprietarii garajelor cu care s-a negociat în Comisia de Negociere cu Terţii conform Procesului verbal cu nr.1 al şedinţei din data de 07.03.2018 şi aprobarea achitarii tuturor costurilor ocazionate de emiterea Autorizaţiei de Demolare a garajelor pentru care s-a declarat intresul local, de la Bugetul Local, respectiv cheltuielile legate de plata demolării acestor construcţii, transportul şi depozitarea materialelor rezultate în urma demolării şi radierea lor din cartea funciară.

Având în vedere cele menţionate mai sus, considerăm oportun, iniţierea unui proiect de hotărâre privind aprobarea plăţii despăgubirilor negociate în şedinţa Comisiei de Negociere cu Terţii din data de 07.03.2018 cu proprietarii garajelor edificate pe terenul declarat ca fiind de interes public prin H.C.L. nr. 323/15.09.2017.

PRIMAR Pentru

DIRECTOR, Nicolae Robu Mihai Boncea

Atasament: Anexa.pdf

ANEXA la H.C.L. nr.__________/_______

Lista cu proprietarii garajelor edificate pe terenul declarat ca fiind de interes public care au negociat în şedinţa Comisiei de Negociere cu Terţii din

data de 07.03.2018 şi cuantumul despăgubirilor care se vor acorda

NR. CRT

NUME PRENUME PROPRIETAR/I

VALOARE DESPAGUBIRE/GARAJ

1. Trifan Purdea Ioan şi Fleancu Niculina pentru Garajul nr.1 Bateria 2086 Autorizatia de construire nr.1670/L/16.12.1996

1900 euro/garaj

2. Blata Francisc pentru Garajul nr.5 - Bateria 77- Autorizatia de construire nr.4/23.03.1993

1900 euro/garaj

Pentru DIRECTOR, Şef Birou, Mihai Boncea Otilia Sîrca