keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 452/30.10.2015 privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor şi realizarea obiectivului de investiţii "Reabilitare imobil Clinica ORL+ lift - Spitalul Clinic Municipal de Urgenţă B-dul. Revoluţiei, nr.6 Timişoara"

30.10.2015

Hotararea Consiliului Local 452/30.10.2015
privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor şi realizarea obiectivului de investiţii "Reabilitare imobil Clinica ORL+ lift - Spitalul Clinic Municipal de Urgenţă B-dul. Revoluţiei, nr.6 Timişoara"


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr.SC2015- 28244/27.10.2105 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale şi Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Avand in vedere Fisa Tehnica nr. 309 din 09.10.2015 de verificare si avizare a documentatiilor tehnico-economice pentru lucrari de investitii, emisa de Comisia Tehnico-Economica cu aviz favorabil ;
În conformitate cu prevederile art.36 alin.(4), lit. d) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă Documentaţia de Avizare a Lucrărilor şi realizarea obiectivului de investiţii "Reabilitare imobil Clinica ORL+ lift - Spitalul Clinic Municipal de Urgenţă B-dul. Revoluţiei, nr.6 Timişoara" intocmit de SC"PRODAO-ING"SRL, cu caracteristicile principale si indicatorii tehnico-economici, prevazuti in Anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2: Se aproba elaborarea Proiectului Tehnic si a Documentatiei de executie prin grija Biroului Tehnic, din subordinea Administratorului Public din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Biroului Tehnic, din subordinea Administratorului Public si Directia Economica din cadrul Primariei Municipiului Timisoara.

Art. 4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Instituţii Şcolare, Medicale, Sportive şi Culturale;
- Direcţiei Comunicare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Referat.pdf

MUNICIPIUL TIMIŞOARA Aprobat ADMINISTRATOR PUBLIC PRIMAR, BIROU TEHNIC NICOLAE ROBU Nr. SC2015- _________________________

REFERAT privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor şi realizarea obiectivului de investiţii

“Reabilitare imobil Clinica ORL+ lift - Spitalul Clinic Municipal de Urgenţă B-dul. Revoluţiei, nr.6 Timişoara”

Biroul Tehnic din subordinea Administratorului Public, are cuprins in programul de investitii pe anul 2015 obiectivul de investitii “DALI + PT Reabilitare imobil Clinica ORL+ lift - Spitalul Clinic Municipal de Urgenţă B-dul. Revoluţiei, nr.6 Timişoara”. Tinand cont de adresele Spitalului Clinic Municipal de Urgenta Timisoara înregistrate cu numerele SC2014-30513/14.11.2014 si SC2014-15088/12.06.2014 prin care solicita reabilitarea acoperişului şi a fatadei de la stradă a Clinicii ORL, deoarece tencuiala este deteriorată prezentând pericol pentru trecatori dar şi montarea unui lift pentru transportul pacientilor operaţi, astfel încât să fie îndeplinite toate normele legale de funcţionare a unei unitati de profil,

Tinand cont de structura multietajata a cladirii, transportul cu targa a pacientilor operati se face cu foarte mare dificultate datorita scarii interioare de dimensiuni inguste care nu respecta normele sanitare in vigoare. Mentionam ca, in trecut a existat un lift de persoane in incinta Clinicii, actualmente demontat, putul de lift existand in continuare.

Aceste lucrari sunt necesare pentru respectarea cerintelor de autorizare si functionare a acestor unitati spitalicesti.

Având în vedere Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Investiţii pentru obiectivului “ Reabilitare imobil Clinica ORL+ lift - Spitalul Clinic Municipal de Urgenţă B-dul. Revoluţiei, nr.6 Timişoara”, întocmit de SC”PRODAO-ING”SRL, finantarea investitiei se va face din bugetul local la cap. 66.02.06.01 – Spitale. Durata de realizare a investiţiei: 9 luni. Urmare a celor de mai sus, P r o p u n e m: 1. Aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de investiţii şi realizarea obiectivului “Reabilitare imobil Clinica ORL+ lift - Spitalul Clinic Municipal de Urgenţă B-dul. Revoluţiei, nr.6 Timişoara”, în valoare totală de 2.481,81 mii lei (inclusiv TVA) din care C+M in valoare de 1.874,95 mii lei (inclusiv TVA), întocmit de SC”PRODAO-ING”SRL, cu principalii indicatori tehnico-economici prevăzuţi în anexa la prezentul.

ADMINISTRATOR PUBLIC, pt. SECRETAR,

Sorin Iacob Drăgoi Simona Drăgoi

DIRECTOR, Mihai Costa

ŞEF BIROU TEHNIC, Gabriela Viziteu CONSILIER, Mariana Hegheş

Avizat: SERVICIUL JURIDIC,

Cod FO 53-01,ver.2

ANEXĂ LA HOTĂRÎREA NR……………………...

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO – ECONOMICI AI INVESTITIEI “Reabilitare imobil Clinica ORL+ lift - Spitalul Clinic Municipal de Urgenţă B-dul. Revoluţiei, nr.6

Timişoara”

Documentaţia de Avizare a Lucrărilor de investiţii pentru obiectivul “DALI+PT Reabilitare imobil Clinica ORL+ lift - Spitalul Clinic Municipal de Urgenţă B-dul. Revoluţiei, nr.6 Timişoara” intocmit de SC”PRODAO-ING”SRL, are principalii indicatori tehnico-economici ai investitiei :

Durata de realizare a investitiei : 9 luni Valoarea totala a investitiei : 2.481.810 lei (inclusiv TVA) 560.203 euro (inclusiv TVA) Din care constructii montaj C+M : 1.874.951 lei (inclusiv TVA)

423.220 euro (inclusiv TVA) Capacitate: (in unitati fizice si valorice)

Realizarea investiţiei la acest obiectiv, va contribui la eficientizarea transportului cu targa a pacienţilor operaţi având în vedere că scara de acces la nivelurile superioare este foarte îngustă, dar şi protejarea trecătorilor de eventuale căderi de tencuială..

 

DIRECTOR, ŞEF BIROU, CONSILIER, Mihai Costa Gabriela Viziteu Mariana Hegheş Red. MH Ex.2.

Atasament: ANEXA.pdf

ANEXĂ LA HOTĂRÎREA NR……………………...  

Valoarea totala cu detalierea pe structura devizului general 

D E V I Z   G E N E R A L  Privind cheltuielile necesare realizarii obiectivului de investitie

CLINICA ORL TIMISOARA FAZA DALI - REPARATII in mii lei/mii euro la cursul lei/EURO din data de 31.08.2015 (4.4302 lei/EURO)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | | | Valoare (fara TVA) | TVA | Valoare (inclusiv TVA) | | Nr. |Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli|---------------------------------------------------------------------| | Crt. | | Mii lei | Mii euro | Mii lei | Mii lei | Mii euro | |------|-----------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |------|-----------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------| | CAPITOLUL 1 | | Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1.1 | Obtinerea terenului. | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |------|-----------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------| | 1.2 | Amenajarea terenului. | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |------|-----------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------| | 1.3 | Amenajari pentru protectia mediului. | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | TOTAL CAPITOL 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------| | CAPITOLUL 2 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | | | obiectivului | | | | | | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | TOTAL CAPITOL 2 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------| | CAPITOLUL 3 | | Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 3.1 | Studii de teren | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |------|-----------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------| | 3.2 | Obtinerea de avize,acorduri si autorizatii | 1.673 | 0.378 | 0.402 | 2.075 | 0.468 | |------|-----------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------| | 3.3 | Proiectare si engineering | 48.350 | 10.914 | 11.604 | 59.954 | 13.533 | |------|-----------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------| | 3.4 | Organizarea procedurilor de achizitie publica | 1.673 | 0.378 | 0.402 | 2.075 | 0.468 | |------|-----------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------| | 3.5 | Consultanta | 16.735 | 3.777 | 4.016 | 20.751 | 4.684 | |------|-----------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------| | 3.6 | Asistenta tehnica | 25.103 | 5.666 | 6.025 | 31.128 | 7.026 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | TOTAL CAPITOL 3 | 93.534 | 21.113 | 22.448 | 115.982 | 26.180 | |------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------| | CAPITOLUL 4 | | Cheltuieli pentru investitia de baza | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 4.1 | Constructii si instalatii | 1470.219 | 331.863 | 352.853 | 1823.072 | 411.510 | |------|-----------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|

| 4.2 | Montaj utilaj tehnologic | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |------|-----------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------| | 4.3 | Utilaje,echipamente tehnologice si functionale cu | 203.310 | 45.892 | 48.794 | 252.104 | 56.906 | | | montaj | | | | | | |------|-----------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------| | 4.4 | Utilaje fara montaj si echipamente de transport | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |------|-----------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------| | 4.5 | Dotari | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 4.6 | Active necorporale | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |------|-----------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------| | TOTAL CAPITOL 4 | 1673.529 | 377.755 | 401.647 | 2075.176 | 468.416 | |------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------| | CAPITOLUL 5 | | Alte cheltuieli | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 5.1 | Organizare de santier | | | | | | | | 5.1.1 Lucrari de constructii | 41.838 | 9.444 | 10.041 | 51.879 | 11.710 | | | 5.1.2 Cheltuieli conexe organizarii santierului | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |------|-----------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------| | 5.2 | Comisioane,taxe,cote legale,costuri de finantare | | | | | | | | 5.2.1 Comisioane,taxe si cote legale | | | | | | | | Comision Banca finantatoare | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | | | Taxa inspectie Control calitate | 1.512 | 0.341 | 0.000 | 1.512 | 0.341 | | | Taxa pentru inspectie in constructii | 10.584 | 2.389 | 0.000 | 10.584 | 2.389 | | | Contributia pt. Casa Sociala a Constructorilor | 7.560 | 1.707 | 0.000 | 7.560 | 1.707 | | | Primele de asigurare | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | | | Alte cheltuieli | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | | | Taxe ANRE | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | | | 5.2.2 Costul creditului | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 5.3 | Cheltuieli diverse si neprevazute | 176.706 | 39.887 | 42.410 | 219.116 | 49.460 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | TOTAL CAPITOL 5 | 238.201 | 53.768 | 52.451 | 290.652 | 65.607 | |------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------| | CAPITOLUL 6 | | Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predare la beneficiar | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 6.1 | Pregatirea personalului de exploatare | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |------|-----------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------| | 6.2 | Probe tehnologice | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | TOTAL CAPITOL 6 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------| | | | | | | | | TOTAL GENERAL | 2005.264 | 452.635 | 476.546 | 2481.810 | 560.203 | | | | | | | | |------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------| | | | | | | | | Din care C+M | 1512.057 | 341.307 | 362.894 | 1874.951 | 423.220 | | | | | | | | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

DIRECTOR,                                       ŞEF BIROU,                            CONSILIER,                         Mihai Costa                            Gabriela Viziteu                        Mariana Hegheş