keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 389/22.09.2015 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate ,,Modernizarea străzilor din piatră cubică din municipiul Timişoara"

22.09.2015

Hotararea Consiliului Local 389/22.09.2015
privind aprobarea Studiului de Fezabilitate ,,Modernizarea străzilor din piatră cubică din municipiul Timişoara"


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2015 - 24888 / 18.09.2015 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizul Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Fişa Tehnică de verificare şi avizare a documentaţiilor tehnico-economice pentru lucrările de investiţii nr. 305/18.09.2015 a Comisiei tehnico-economice;
În conformitate cu prevederile art.36 alin.2 lit.(b) şi (c) şi alin.4. lit.(d) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 alin.2 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă Studiul de Fezabilitate pentru obiectivul de investiţii "Modernizarea străzilor din piatră cubică din municipiul Timişoara", întocmit de S.C. PROEXCO S.R.L., conform Contractului de proiectare nr. 170/17.06.2015 cu caracteristicile principale şi indicatorii tehnico-economici, prevăzuţi în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Se aproba trecerea la elaborarea Proiectului Tehnic şi a Documentaţiei de execuţie.

Art.3: Finanţarea obiectivului de investiţii prevăzut la art.1 se va face din bugetul local.

Art.4: Obiectivul de investiţie ,,Modernizarea străzilor din piatră cubică din municipiul Timişoara" face parte din categoria lucrărilor de utilitate publică.

Art.5: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Tehnică şi Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art.6: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Instituţiei Arhitectului Şef;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Instituţii Şcolare, Medicale, Sportive şi Culturale;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Poliţia Locală;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control si Antifraudă al Primarului;
- Biroului Audit;
- Mass - media locale.Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Referat.pdf

Cod FO 53-01,ver.2

România SE APROBĂ Judeţul Timiş PRIMAR, Municipiul Timişoara Nicolae Robu Direcţia Tehnică Serviciul Drumuri, Poduri şi Utilităţi Hidrotehnice Biroul Drumuri, Poduri Nr. SC 2015 – 24888 / 18.09.2015

REFERAT

privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investiţie ,,Modernizarea străzilor din piatră cubică din municipiul Timişoara”

Direcţia Tehnică prin Biroul Drumuri şi Poduri are cuprins în programul de investiţii pe anul 2015

obiectivul de investiţii ,,Modernizarea străzilor din piatră cubică din municipiul Timişoara”. Obiectivul de investiţii se referă la străzile din municipiul Timişoara a căror îmbrăcăminte este

realizată din pavaje de piatră cubică, şi anume: - Str. Argeş delimitată de str. Mitropolit Varlaam şi str. Cluj, - Str. Dr. Ioan Mureşan pe sectorul cuprins între str. Salcâmilor şi str. Drubeta, - Str. Ludwig von Beethoven pe sectorul cuprins între blv. C.D. Loga şi blv. Mihai Eminescu, - Str. Mitropolit Varlaam tronson cuprins între str. Aurel Cândea şi str. 1 Decembrie, - Str. Putna delimitată de str. Ion Vidu şi str. Mitropolit Varlaam, - str. Remus delimitată de str. Braşov şi str. Romulus, - str. Sfânta Rozalia tronson cuprins între str. Remus şi blv. Mihai Viteazul, - str. Sorin Titel delimitată de blv. Victor Babeş şi str. Protopop Ghe. Dragomir, - str. Topliţa delimitată de Cal. Circumvalaţiunii şi str. Făgăraş, - str. Virgil Madgearu cuprins între blv. Mihai Viteazul şi str. Filaret Barbu, - str. Bela Bartok tronson cuprins între blv. Victor Babeş şi str. Argeş, - str. Filaret Barbu delimitată de str. Sfânta Rozalia şi str. Braşov, - str. Arcidava pe sectorul cuprins în jurul Parcului Arcidava până în străzile Mureş şi Ulpia

Traiana, - str. Romulus tronson cuprins între str. Ghe. Doja şi str. Sfânta Rozalia.

Starea tehnică a acestor străzi este necorespunzătoare desfăşurării circulaţiei auto în condiţii optime de

siguranţă şi confort, prezentând următoarele defecţiuni: - Denivelări pronunţate ale suprafeţei de rulare; - Rotunjirea pavelelor prin uzură; - Pavele înfundate şi/sau sparte; - Suprafeţe şlefuite , care devin foarte lunecoase când cad precipitaţii; - Stabilitate redusă a elementelor pavajului; - Decolmatarea rosturilor, defecţiune ce favorizează infiltrarea apei printre pavele, ducând la

înmuierea terenului de fundare, ce are ca efect reducerea capacităţii portante. Totodată multe din bordurile de încadrare a carosabilului lipsesc sau sunt deteriorate, gurile de

scurgere şi căminele de vizitare se află sub cota carosabilului. Toate aceste defecţiuni fac dificilă desfăşurarea circulaţiei rutiere în condiţii normale de siguranţă şi

confort. Pe multe din aceste străzi trotuarele sunt într-o stare avansată de degradare, îngreunând circulaţia

pietonilor din zonă; nu există piste pentru biciclişti iar zonele verzi sunt neamenajate. Având în vedere cele de mai sus, necesitatea şi oportunitatea asfaltării străzilor pavate cu

piatră cubică rezultă din caracteristicile tehnice şi de exploatare ale străzilor din pavaj, necorespunzătoare desfăşurării circulaţiei în condiţii optime de siguranţă şi confort.

La cele mai sus menţionate se adaugă şi necesitatea asigurării unei cantităţi de minimum

4.500 mp de piatră cubică pentru realizarea proiectului european „Reabilitarea spaţiilor publice din centrul istoric al municipiului Timişoara”.

Proiectul prevede reabilitarea infrastructurii rutiere, ceea ce presupune realizarea pavimentului din Piaţa Unirii în concordanţă cu caracterul istoric al zonei, adică refacerea pavajului cu piatră naturală.

Cod FO 53-01,ver.2

Proiectul fiind în curs de implementare, s-a constatat faptul că piatra existentă nu mai corespunde nici calitativ şi nici din punct de vedere al dimensiunilor , motiv pentru care este necesară asigurarea de piatră cubică pentru o suprafaţă de 4.500 mp.

Acest lucru se poate realiza prin folosirea pavelelor nedegradate de pe străzile care în prezent sunt realizate cu piatră cubică, ceea ce conduce la necesitatea reparării acestora, prin aplicarea unei îmbrăcăminţi bituminoase pe un sistem rutier adecvat.

Din toate aceste considerente lucrările propuse sunt impetuos necesare şi oportune. Sursa de finanţare: Bugetul local capitolul Cap 84.02.03.03. Străzi, Cap. C Studii şi proiecte. Primăria Municipiului Timişoara a recepţionat Studiul de Fezabilitate pentru ,,Modernizarea

străzilor din piatră cubică din municipiul Timişoara”, realizat de SC PROEXCO SRL conform contractului de prestări servicii nr.170/17.06.2015.

În vederea realizării investiţiei este necesară aprobarea Studiului de Fezabilitate. Valoarea totală a investiţiei ,,Modernizarea străzilor din piatră cubică din municipiul

Timişoara” este estimată, conform devizului general al investiţiei, la 14.595,612 mii lei (inclusiv TVA), respectiv 3.299,562 mii Euro.

Durata de realizare pentru execuţia lucrărilor proiectate este estimată la 9 luni. Având în vedere cele prezentate propunem aprobarea studiului de fezabilitate şi realizarea

investiţiei ”Modenizarea străzilor din piatră cubică din municipiul Timişoara”. VICEPRIMAR, SECRETAR, DAN DIACONU IOAN COJOCARI DIRECTOR ECONOMIC DIRECTOR DIRECŢIA TEHNICĂ, SMARANDA HARACICU CHIŞ CULIŢĂ

ŞEF SERVICIU DPUH, ŞEF BIROU DP IOAN GANCIOV VASILE OLAR

CONSILIER AVIZAT JURIDIC SZABO GEORGETA CLARA Red. SG

Atasament: Anexa.pdf

Anexa HCL nr............. din.............

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIŢIEI ,,Modernizarea străzilor din piatră cubică din municipiul Timişoara"

Studiul de fezabilitate întocmit de S.C. PROEXCO S.R.L., aferent obiectivului de investiţii ,,Modernizarea

străzilor din piatră cubică din municipiul Timişoara”, conform contractului de proiectare nr. 170 din data de 17.06.2015 are principalii indicatori tehnico - economici ai investiţiei: Durata de realizare a investiţiei(C+M): 12 luni Valoare de investitie (INV) 14.595,612 mii lei (inclusiv TVA)

3.299,562 mii euro (inclusiv TVA) Din care constructii montaj C+M 12.893,864 mii lei (inclusiv TVA)

2.914,856 mii euro (inclusiv TVA) Capacităţi:

Strada Arges

Strada Dr Ioan Muresan

Strada Ludwing

von Beethoven

Strada Mitropolit Varlaam

Strada Putna

Strada Remus

Strada Sfanta

Rozalia

Lungime (ml) 242,79 313,25 137,90 231,57 276,83 291,30 152,99

Strada + parcari (mp) 1453,76 1975,90 902,75 1728,96 1930,13 2051,39 1307,34

Accese (mp) 337,02 852,68 215,40 469,76 638,80 474,25 35,43

Capace pentru ridicat (buc) 20,00 12,00 10,00 20,00 20,00 35,00 35,00

Incadrare cu borduri (ml) 556,43 556,43 299,90 624,76 771,21 771,21 397,91

Rigola la bordura (ml) 600,66 1135,13 268,45 600,66 836,30 625,40 341,55

Trotuare (mp) 975,80 721,70 612,63 1097,14 1204,80 1342,73 715,68

Bordura trotuar (ml) 554,63 622,10 332,66 621,12 696,25 711,48 367,28

Zone verzi (mp) 948,31 1356,91 592,70 902,29 1295,35 1469,76 558,01

Arbusti (buc) 25,00 30,00 10,00 25,00 60,00 40,00 15,00

Stalpi indicatoare (buc) 6,00 7,00 2,00 12,00 6,00 8,00 10,00

Indicatoare (buc) 9,00 12,00 5,00 17,00 11,00 10,00 11,00

Marcaje (mp) 55,00 65,00 35,00 40,00 60,00 70,00 70,00

Strada Sorin Titel

Strada Toplita

Strada Virgil

Madgeanu

Strada Bela

Bartok

Strada Filaret Barbu

Strada Arcidava

Strada Romulus

Total

Lungime (ml) 255,79 141,95 133,68 128,79 323,20 527,00 127,19 3284,23

Strada + parcari (mp) 1353,87 779,95 968,78 831,44 2202,09 3141,94 9025,07 29653,37

Accese (mp) 392,60 369,27 132,88 230,00 706,66 628,90 110,76 5594,41

Capace pentru ridicat (buc) 15,00 7,00 8,00 20,00 25,00 20,00 25,00 272,00

Incadrare cu borduri (ml) 632,75 393,00 237,76 315,00 785,42 1181,47 270,07 7793,32

Rigola la bordura (ml) 551,30 428,97 273,90 260,00 1108,37 1364,24 330,85 8725,78

Trotuare (mp) 1066,36 256,68 472,84 250,00 808,73 681,75 515,32 10722,16

Bordura trotuar (ml) 511,06 269,02 237,56 380,00 593,03 730,22 351,33 6977,74

Zone verzi (mp) 1343,93 803,91 451,95 77,00 1338,30 1720,27 296,71 13155,40

Arbusti (buc) 28,00 15,00 10,00 25,00 40,00 90,00 15,00 428,00

Stalpi indicatoare (buc) 3,00 3,00 4,00 3,00 7,00 15,00 4,00 90,00

Indicatoare (buc) 5,00 5,00 6,00 5,00 11,00 19,00 8,00 134,00

Marcaje (mp) 20,00 20,00 33,00 40,00 81,00 70,50 30,00 689,50

DIRECTOR DIRECŢIA TEHNICĂ, ŞEF SERVICIU DPUH, CHIŞ CULIŢĂ IOAN GANCIOV

ŞEF BIROU DRUMURI ŞI PODURI, CONSILIER VASILE OLAR SZABO GEORGETA CLARA