keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 223/23.04.2019 privind aprobarea cererii de finantare „Gradinita PP33 - Extindere gradinita existenta in regim de inaltime P+1E+M, reparatii si reabilitare termica corp existent", cod smis 121232 si a cheltuielilor aferente

23.04.2019

Hotararea Consiliului Local 223/23.04.2019
privind aprobarea cererii de finantare „Gradinita PP33 - Extindere gradinita existenta in regim de inaltime P+1E+M, reparatii si reabilitare termica corp existent", cod smis 121232 si a cheltuielilor aferente


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Avand in vedere Expunerea de motive nr. SC2019-9451/16.04.2019 privind oportunitatea proiectului de hotarare a Primarului Municipiului Timisoara - domnul Nicolae Robu;
Avand in vedere Raportul de specialitate nr. SC2019-9451/16.04.2019 al Directiei Dezvoltare;
Avand in vedere avizul Serviciului Juridic nr.SC2019-9451/17.04.2019 - Anex[ la Raportul de specialitate nr. SC2019-9451/16.04.2019;
Avand in vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finante, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistica, amenajarea teritoriului si patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comert, regii autonome si societati comerciale, Comisiei pentru administratie locala, juridica, ordine publica, drepturile omului si probleme ale minoritatilor, Comisiei pentru cultura, stiinta, invatamant, sanatate, protectie sociala, turism, ecologie, sport si culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
Avand in vedere prevederile Programului Operational Regional 2014-2020;
Avand in vedere prevederile Legii nr. 500/2002, a finantelor publice, cu modificarile si completarile ulterioare;
Avand in vedere prevederile Legii nr. 273/2006 cu privire la finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare;
Avand in vedere prevederile Ordonantei Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiara a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, precum si normele de punere in aplicare;
In conformitate cu dispozitiile art. 36, alin.(2), lit. e), alin. (7) lit. a) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata si modificata;
In temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata si modificata;


HOTARASTE

Art.1: Se aproba cererea de finantare cu titlul "Gradinita PP33 - Extindere gradinita existenta in regim de inaltime P+1E+M, reparatii si reabilitare termica corp existent", cod smis 121232, depusa in cadrul Programului Operational Regional 2014-2020, Axa prioritara 4 - Sprijinirea dezvoltarii urbane durabile, Obiectiv Specific 4.4 Cresterea calitatii infrastructurii in vederea asigurarii accesului sporit la educatie timpurie si sprijinirea participarii parintilor pe piata fortei de munca, apelul de proiecte POR/4/2017/4.4/4.4/1.

Art. 2: Se aproba valoarea totala a proiectului "Gradinita PP33 - Extindere gradinita existenta in regim de inaltime P+1E+M, reparatii si reabilitare termica corp existent", cod smis 121232 in cuantum de 3.894.963,18 lei (inclusiv TVA), din care valoare totala eligibila 3.894.963,18 lei.

Art. 3: Se aproba alocarea din bugetul local a contributiei proprii in proiect a Municipiului Timisoara in cuantum de 77.899,26 lei, reprezentand contributia de 2% din valoarea eligibila a proiectului, respectiv cofinantarea proiectului "Gradinita PP33 - Extindere gradinita existenta in regim de inaltime P+1E+M, reparatii si reabilitare termica corp existent", cod smis 121232.

Art. 4: Se aproba asigurarea tuturor resurselor financiare necesare implementarii proiectului in conditiile rambursarii/decontarii ulterioare a cheltuielilor eligibile din instrumente structurale.

Art. 5: Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza Directia Dezvoltare si Directia Economica din cadrul Primariei Municipiului Timisoara.

Art. 6: Prezenta se comunica:Prezenta hotarare se publica in Buletinul Informativ al Primariei Municipiului Timisoara si pe site-ul propriu si totodata, se comunica:
- Institutiei Prefectului - Judetul Timis
- Primarului Municipiului Timisoara;
- Serviciului Juridic;
- Directiei Generala Drumuri, Poduri, Parcaje si Retele de Utilitati;
- Directiei Economice;
- Directiei Dezvoltare
- Directiei Urbanism;
- Directiei Cladiri, Terenuri, Dotari Diverse I Est;
- Directiei Cladiri, Terenuri, Dotari Diverse II Vest;;
- Directiei de Mediu;
- Directiei Comunicare-Relationare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calitatii;
- Corpului de Control si Antifrauda al Primarului;
- Mass-media locale.Presedinte de sedinta
IMRE FARKAS
Contrasemneaza
SECRETAR SIMONA DRAGOI

Atasament: Aviz_Juridic.pdf

ROMANIA Anexa la Raportul de specialitate nr.SC2019-9451/16.04.2019 MUNICIPIUL TIMISOARA SERVICIUL JURIDIC Nr.8C2019-9451 /17.04.2019 AVIZ la raportul de specialitate privind aprobarea cererii de finanţare „Grădiniţa PP33 - Extindere grădiniță existentă în regim de înalțime P+1E+M, reparații si reabilitare termică corp existent”, cod smis 121232 şi a cheltuielilor aferente Având în vedere expunerea de motive şi raportul de specialitate al Direcţiei de Dezvoltare nr. SC2019-9451/16.04.2019 conform cărora este necesară aprobarea cererii de finanţare „Grădiniţa PP33 - Extindere grădiniță existentă în regim de înalțime P+1E+M, reparații si reabilitare termică corp existent”, cod smis 121232 şi a cheltuielilor aferente ; Având în vedere adresa Direcţiei Economice nr.SC2019-9451/16.04.2019; În conformitate cu Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 4 - Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Prioritatea de investiții 4.4 Investiţii în educație, în formare, inclusiv în formare profesională pentru dobândirea de competențe şi învăţare pe tot parcursul vieţii prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare, Obiectiv Specific 4.4 Creşterea calității infrastructurii în vederea asigurării accesului sporit la educaţie timpurie şi sprijinirea participării părinţilor pe piaţa forței de muncă, apelul sde proiecte POR4/2017/4.4/4.4/1; Având în vedere prevederile Legii nr. 500/2002, a finanţelor publice, cu modificările şi completările ulterioare; Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 cu privire la finanțele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; Având în vedere prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 40/2013 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, precum şi normele de punere în aplicare; În conformitate cu prevederile art.36 alin. 2 lit. b) „atribuţii privind dezvoltarea economico- socială şi de mediu a comunei, oraşului sau municipiului;”, lit. e) "atribuţii privind cooperarea interinstituţională pe plan intern şi extern”, alin. 4 lit. alin. 7 lit. a) Hotărăşte, în condiţiile legii, cooperarea sau asocierea cu persoane juridice române sau străine, în vederea finanţării şi realizării în comun a unor acţiuni, lucrări, servicii sau proiecte de interes public local din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată şi modificată; În temeiul art.45 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată; Având în vedere dispoziţiile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative; Se avizează favorabil raportul de specialitate înregistrat cu nr. SC2019-9451/16.04.2019 conform cărora este necesară aprobarea cererii de finanţare „Grădiniţa PP33 - Extindere grădiniță existentă în regim de înalțime P+1B+M, reparații si reabilitare termică corp existent”, cod smis 121232 şi a cheltuielilor aferente ; Menţionăm că prezentul aviz nu priveşte necesitatea şi oportunitatea demersului privind aprobarea cererii de finanțare „Grădiniţa PP33 - Extindere grădiniță existentă în regim de înalțime P+1E+M, reparații si reabilitare termică corp existent”, cod smis 121232 şi a cheltuielilor aferente şi nu valorează aviz / viza de legalitate conform Legii nr. 215/2001 privind administraţia publică locală. Prezentul aviz are ca premisă legalitatea si valabilitatea inscrisurilor anterioare care au generat prezenta documentatie şi nu priveşte indicatorii economici propuşi, nu obligă la emiterea actelor administrative ulterioare şi nu înlocuieşte obligaţia structurilor competente de a analiza documentația din punct de vedere al atribuţiilor ce le incumbă. CONSILIER JURIDIC, AMELIA FAUR Cod FO33-13,Ver.1

Atasament: Adresa_Directia_Economica.pdf

ROMÂNIA MUNICIPIUL TIMIȘOARA DIREȚIA ECONOMICĂ Nr. SC2019 —9451/16.04.2019 Către, DIRECȚIA DE DEZVOLTARE Avand în vedere raportul de specialitate cu nr. de înregistrare SC2019 — 9451/ 16.04.2019, privind aprobarea cererii de finanţare „Grădiniţa PP33 - Extindere grădiniţă existentă în regim de înalțime P+LE+M, reparații si reabilitare termică corp existent”, cod smis 121232 şia cheltuielilor aferente, vă comunicăm faptul că nu necesită aviz din partea Direcţiei Economice, deoarece nu reprezinta nici o cheltuiala din bugetul local la data prezentei, ci aprobarea Consiliului Local a cererii de finanțare „Grădiniţa PP33. Urmarea a emiterii Hotărârii Consiliului Local Timisoara, cheltuiala va fi cuprinsa in bugetul Municipiului Timisoara, defalcata pe surse de finantare aprobate aferente proiectului, conform art. 45 din Legea nr. 273 privind Finantele Publice Locale. DIRECTOR/YCONOMIC Stelj CIU

Atasament: Raport_de_specialitate.pdf

ROMÂNIA JUDETUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMISOARA PRIMĂRIA DIRECŢIA DEZVOLTARE NR. SC2019-_95[//16.04 20/35 RAPORT DE SPECIALITATE privind aprobarea cererii de finanțare „Grădiniţa PP33 - Extindere grădiniță existentă în regim de înalțime P+1E+M, reparaţii si reabilitare termică corp existent”, cod smis 121232 şi a cheltuielilor aferente Având în vedere Expunerea de motive nr.SC2019-9451/16.04.2019 a Primarului Municipiului Timişoara şi Proiectul de hotărâre privind aprobarea cererii de finanţare „Grădiniţa PP33 - Extindere grădiniță existentă în regim de înalțime P+1E+M, reparații si reabilitare termică corp existent”, cod smis 121232 şi a cheltuielilor aferente, prin care se propune: Se aprobă cererea de finanțare cu titlul „Grădiniţa PP33 - Extindere grădiniță existentă în regim de înălțime P+1E+M, reparații si reabilitare termică corp existent”, cod smis 121232, depusă în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 4 - Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Obiectiv Specific 4.4 Creşterea calității infrastructurii în vederea asigurării accesului sporit la educaţie timpurie şi sprijinirea participării părinţilor pe piața forţei de muncă, apelul de proiecte POR/4/2017/4.4/4.4/1. Se aprobă valoarea totală a proiectului „Grădiniţa PP33 - Extindere grădiniță existentă în regim de înalțime P+1E+M, reparații si reabilitare termică corp existent”, cod smis 121232 în cuantum de 3.894.963,18 lei (inclusiv TVA), din care valoare totală eligibilă 3.894.963,18 lei. Se aprobă alocarea din bugetul local a contribuției proprii în proiect a Municipiului Timişoara în cuantum de 77.899,26 lei, reprezentând contribuția de 2% din valoarea eligibilă a proiectului, respectiv cofinanţarea proiectului „Grădiniţa PP33 - Extindere grădiniță existentă în regim de înălțime P+1E+M, reparații si reabilitare termică corp existent”, cod smis 121232, Se aprobă asigurarea tuturor resurselor financiare necesare implementării proiectului în condiţiile rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor eligibile din instrumente structurale. Obiectivul general al proiectului îl constituie creşterea calitaţii infrastructurii educaţionale a Grădiniţei P.P nr.33 în vederea asigurării accesului sporit la educație timpurie si sprijinirea participării părinților pe piaţa forței de muncă. Implementarea proiectului va duce la atingerea următoarelor obiective specifice: Extindere gradiniță existentă în regim de înalțime P+IE+M, reabilitare termică corp existent;

- Creşterea numărului de preşcolari care vor beneficia de un proces educaţional de calitate, la cele mai ridicate standarde, precum si a gradului de satisfacție al utilizatorilor spațiilor si dotarilor din cadrul Gradiniţei P.P nr.33 din Timisoara. - Cresterea atractivității procesului educaţional prin îmbunătățirea condițiilor de confort, siguranța si accesibilitate în cadrul unității de infrastructură educațională. În conformitate cu cerințele din ghidul solicitantului aferent apelului de proiecte nr. POR/4/2017/4.4/4.4/1— Axa prioritară 4 - Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, cu declarația de angajament, precum şi cu ultima formă a bugetului este necesară aprobarea cererii de finanțare „Grădiniţa PP33 - Extindere gradiniță existentă în regim de înalțime P+1E+M, reparații si reabilitare termică corp existent”, cod smis 121232 şi a cheltuielilor aferente. În proiectul de hotărâre au fost incluse toate cheltuielile pe care solicitantul trebuie să le asigure pentru implementarea proiectului, în condiţiile rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor eligibile din instrumente structurale. Având în vedere prevederile legale expuse în prezentul raport, apreciem că proiectul de hotărâre privind aprobarea cererii de finanţare „Grădiniţa PP33 - Extindere grădiniță existentă în regim de înalțime P+IE+M, reparaţii si reabilitare termică corp existent”, cod smis 121232 şi a cheltuielilor aferente, îndeplineşte condiţiile pentru a fi supus dezbaterii şi aprobării plenului consiliului local. Director Direcţia Dezvolt Intocmit, Ing. Magdalena Nicoară / Dana Neacşu

Atasament: Expunere_motive.pdf

Cod FO53-03,Ver.1

ROMÂNIA JUDETUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMISOARA PRIMAR SC2019-__________________

EXPUNERE DE MOTIVE PRIVIND OPORTUNITATEA PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

privind aprobarea cererii de finanţare „Grădinița PP33 - Extindere gradiniță existentă în regim de înalțime P+1E+M, reparații si reabilitare termică corp existent”, cod smis 121232 şi a cheltuielilor aferente

Motivul emiterii proiectului de hotărâre

1. Descrierea situaţiei actuale Municipiul Timișoara a depus cererea de finanțare cu titlul „Grădinița PP33 - Extindere gradiniță existentă în regim de înalțime P+1E+M, reparații si reabilitare termică corp existent”, cod smis 121232, în cadrul apelului POR/2017/4/4.4/4.4/1, axa prioritara Sprijinirea dezvoltării urbane durabile. 2. Schimbări preconizate şi rezultate aşteptate Obiectivul general al proiectului îl constituie cresterea calitații infrastructurii educaționale a Gradiniței P.P nr.33 în vederea asigurării accesului sporit la educație timpurie si sprijinirea participării părinților pe piața forței de muncă. Implementarea proiectului va duce la atingerea următoarelor obiective specifice:

 Extindere gradiniță existentă în regim de înalțime P+1E+M, reabilitare termică corp existent;

 Creșterea numărului de preșcolari care vor beneficia de un proces educațional de calitate, la cele mai ridicate standarde, precum si a gradului de satisfacție al utilizatorilor spațiilor si dotarilor din cadrul Gradiniței P.P nr.33 din Timisoara.

 Cresterea atractivității procesului educațional prin îmbunătățirea condițiilor de confort, siguranța si accesibilitate în cadrul unității de infrastructură educațională.

3.Alte informaţii

Proiectul propune extinderea Gradiniței PP33 cu un corp în regim P+E+M pe fundația existentă construită în baza AC nr.2723/2008. Extinderea va rezolva necesarul de spatiu destinat formarii a 3 grupe noi de copii, un spatiu multifunctional care poate fi folosit si ca sala de sport, filtru de acces si cabinet medical, cabinet metodic, bloc alimentar si servicii aferente. Extinderea va rezolva o problema majora in sensul ca salile nu vor mai avea tripla functionalitate, permitandu-se amenajarea de dormitoare separate.

4.Concluzii

Prin adresa nr.6014/19.03.2019, Agenția pentru Dezvoltare Regională Vest a demarat etapa precontractuală pentru cererea de finanțare cu titlul „Grădinița PP33 - Extindere gradiniță existentă în regim de înălțime P+1E+M, reparații si reabilitare termică corp existent”, cod smis 121232. Pentru semnarea contractului de finanțare în vederea implementării proiectului este

Cod FO53-03,Ver.1

necesară aprobarea tuturor cheltuielilor pe care Municipiul Timișoara trebuie să le asigure pentru implementarea activităților din cadrul cererii de finanţare, în condiţiile rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor eligibile din instrumente structurale.

Primar Director Direcția Dezvoltare NICOLAE ROBU MAGDALENA NICOARĂ