keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 134/14.03.2013 privind aprobarea asocierii dintre Municipiul Timişoara şi Universitatea "Politehnica" din Timişoara, în vederea finalizării unei construcţii "Sală Polivalentă"

14.03.2013

Hotararea Consiliului Local 134/14.03.2013
privind aprobarea asocierii dintre Municipiul Timişoara şi Universitatea "Politehnica" din Timişoara, în vederea finalizării unei construcţii "Sală Polivalentă"


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC 2013-6983/12.03.2013 al Primarului Municipiului Timisoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere adresa cu nr. SC2013-6888/11.03.2013 a Universităţii "Politehnica" din Timişoara;
În conformitate cu dispozitiile art. 36 alin. (7) lit. a) şi alin. (2) lit.c) din Legea nr. 215/2001- privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 alin.(3) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă asocierea Universitatii "Politehnica" din Timisoara cu Primaria Municipiului Timisoara - Consiliul Local al Municipiului Timisoara, in vederea realizarii impreuna a obiectivului de investitii Sala Polivalenta de 2200 locuri, inceput de Universitatea "Politehnica" din Timisoara in baza Ordinului MEdCTS nr. 3951 din 08.05.2008, in locatia "Baza Sportiva nr. 2 a UPT" în următoarele condiţii:
ˇ obiectivul de investiţii se va constitui în proprietate comună a celor două instituţii, în cote părţi indivize, proporţiale cu contribuţia lor financiară la realizarea obiectivului;
ˇ obiectul de investiţii va fi utilizat de cele două instituţii în partaj, în cote părţi promoţionale cu cota lor de proprietate;
ˇ cheltuielile de funcţionare curentă, întreţinere, reparare, modernizare, dezvoltare, etc. a obiectivului de investiţii vor fi suportate de către cele două instituţii împreună, în cote părţi proporţionale cu cota lor de proprietate;
ˇ niciuna dintre cele două instituţii nu va avea dreptul să-şi vândă cota parte de proprietate sau vreo cotă parte din ea către o terţă parte, ci doar către instituţia parteneră.

Art. 2: Asocierea efectivă se va realiza pe baza unui contract de asociere, aprobat de senatul UPT pe de o parte, respectiv de Consiliul Local al Municipiului Timişoara pe de altă parte, întocmit în acord cu legislaţia şi normele interne ale celor două instituţii, în vigoare.

Art. 3: Se va desemna de către Primăria Municipiului Timişoara un expert UNEAR independent, care să evalueze stadiul fizic si valoarea constructiei la zi.
Se constituie o comisie compusă din reprezentanţi ai Primăriei Municipiului Timişoara, formată din următoarele persoane: viceprimar Dan Diaconu, Mihai Costa, Dan Robescu, Petre Opra, Gabriela Iova, Cristian Marchiş, Craşovan Ion pe de o parte şi reprezentanţi ai Universităţii Politehnica Timişoara pe de altă parte care să stabilească condiţiile asocierii pe baza unui raport de evaluare şi contribuţiile fiecărei părţi.

Art. 4: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Economică, Serviciul Juridic, Directia Instituţii Şcolare, Medicale, Sportive şi Culturale si Serviciul Banca de Date Urbana şi Cadastru din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 5: Prezenta hotarâre se comunica:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Urbanism;
- Instituţiei Arhitectului Şef;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Instituţii Şcolare, Medicale, Sportive şi Culturale;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei de Mediu;
- Biroului Audit;
- Biroului de Management al Calităţii;
- Compartimentului Control;
- O.C.P.I. Timiş;
- UNIVERSITATII "POLITEHNICA" din TIMISOARA;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
SIMION MOŞIU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Referat.pdf

MUNICIPIUL TIMIŞOARA APROBAT, DIRECŢIA INSTITUŢII ŞCOLARE, MEDICALE, PRIMAR, SPORTIVE ŞI CULTURALE BIROU BAZE SPORTIVE NICOLAE ROBU NR. SC 2013-6983/12.03.2013

REFERAT privind aprobarea asocierii dintre Municipiul Timişoara şi Universitatea „Politehnica” din

Timişoara, în vederea finalizării unei construcţii „Sală Polivalentă”. În Municipiul Timisora se constata o lipsa de spatii adecvate pentru desfasurarea activitatilor si competitiilor sportive nationale si internationale. Universitatea „Politehnica” din Timisoara are in executie obiectivul de investitii denumit Sala Polivalenta de 2200 locuri, care in prezent se afla in stadiul de executie - nefinalizata, constructie finantata de la bugetul de stat prin Ministerul Educatiei Nationale si venituri propri ale Universitatii „Politehnica” din Timisoara; Universitatea „Politehnica” din Timisoara a obtinut Autorizatia de Construire nr. 1640/22.09.2010 pentru constructie Sala Polivalenta cu 2200 locuri, autorizaţia este în perioada de valabilitate, iar construcţia a fost parţial edificată; În urma discuţiilor dintre conducerea Primăriei Municipiului Timişoara şi a Universităţii “Politehnica “ din Timişoara, aceasta din urmă prin Hotararea Senatului nr. 15 din 07.03.2013 a aprobat asocierea Universitatii “Politehnica” din Timisoara cu Primaria Municipiului Timisoara - Consiliul Local al Municipiului Timisoara, in vederea realizarii impreuna a obiectivului de investitii Sala Polivalenta de 2200 locuri, inceput de Universitatea “Politehnica” din Timisoara in baza Ordinului MEdCTS nr. 3951 din 08.05.2008, in locatia Baza Sportiva nr. 2 a UPT.

Pentru stabilirea investitiei ce urmeaza a fi facuta de catre Municipiul Timisoara in vederea continuarii proiectului demarat de Universitatea “Politehnica” din Timisoara, sa va constata valoarea investitiei facute pana in prezent. Avand in vedere dispozitiile art. 36 alin. 7 lit. a, din Legea nr. 215/2001; PROPUNEM Emiterea unei hotărâri a Consiliului Local al Municipiului Timişoara, prin care să se aprobe asocierea Universitatii “Politehnica” din Timisoara cu Primaria Municipiului Timisoara - Consiliul Local al Municipiului Timisoara, in vederea realizarii impreuna a obiectivului de investitii Sala Polivalenta de 2200 locuri, inceput de Universitatea “Politehnica” din Timisoara in baza Ordinului MEdCTS nr. 3951 din 08.05.2008, in locatia “Baza Sportiva nr. 2 a UPT” în următoarele condiţii:

• obiectivul de investiţii se va constitui în proprietate comună a celor două instituţii, în cote părţi indivize, proporţiale cu contribuţia lor financiară la realizarea obiectivului;

• obiectul de investiţii va fi utilizat de cele două instituţii în partaj, în cote părţi promoţionale cu cota lor de proprietate;

• cheltuielile de funcţionare curentă, întreţinere, reparare, modernizare, dezvoltare, etc. a obiectivului de investiţii vor fi suportate de către cele două instituţii împreună, în cote părţi proporţionale cu cota lor de proprietate;

• niciuna dintre cele două instituţii nu va avea dreptul să-şi vândă cota parte de proprietate sau vreo cotă parte din ea către o terţă parte, ci doar către instituţia parteneră; Asocierea efectivă se va realiza pe baza unui contract de asociere, aprobat de senatul

UPT pe de o parte, respectiv de Consiliul Local al Municipiului Timişoara pe de altă parte, întocmit în acord cu legislaţia şi normele interne ale celor două instituţii, în vigoare. Se va desemna de către Primăria Municipiului Timişoara un expert UNEAR independent, care să evalueze stadiul fizic si valoarea constructiei la zi;

VICEPRIMAR, Dan Diaconu DIRECŢIA URBANISM D.I.Ş.M.S.C pt. ARHITECT SEF DIRECTOR, Emilian Sorin Ciurariu Ioan Mihai Costa DIRECŢIA ECONOMICĂ Smaranda Haracicu SERVICIUL BANCA DE DATE URBANE BIROU BAZE SPORTIVE, Robescu Dan Ion Craşovan

AVIZAT SERVICIUL JURIDIC

FP 53-01 VER 1