keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 134/27.03.2019 privind aprobarea participării în calitate de partener, a Municipiului Timişoara la proiectul intitulat „emPOWERing the informal", proiect strategic în domeniul tineretului, nr. 2018-3-RO01-KA205-061362

27.03.2019

Hotararea Consiliului Local 134/27.03.2019
privind aprobarea participării în calitate de partener, a Municipiului Timişoara la proiectul intitulat „emPOWERing the informal", proiect strategic în domeniul tineretului, nr. 2018-3-RO01-KA205-061362


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Expunerea de motive nr. SC2019-5297/04.03.2019 privind oportunitatea proiectului de hotărâre a Primarului Municipiului Timişoara- domnul Nicolae Robu;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. SC2019-5259/04.03.2019 al Direcţiei Comunicare -Relaţionare din carul Primăriei Municipiului Timişoara;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 07.03.2019 - Anexă la Raportul de specialitate nr. SC2019-5259/04.03.2019;
Având în vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În conformitate cu prevederile art. 36, alin. 2, lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă participarea Municipiului Timişoara, în calitate de partener, în cadrul proiectului "emPOWERing the informal", nr. de proiect 2018-3-RO01-KA205-061362, în valoare de 246.804 euro.


Art. 2: Se aprobă încheierea Acordului de parteneriat (Partnership Agreement) dintre Municipiul Timişoara şi Fundaţia Judeţeană pentru Tineret Timiş, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.


Art. 3: Se împuterniceşte Primarul Municipiului Timişoara, dl. Nicolae Robu, să semneze în numele Municipiului Timişoara Acordul de parteneriat (Partnership Agreement), precum şi orice alte documente necesare participării în calitate de partener, în cadrul proiectului "emPOWERing the informal".


Art. 4: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Comunicare-Relaţionare din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.


Art.5: Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timişoara şi pe site-ul propriu şi totodată, se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţului Timiş
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Direcţiei Comunicare-Relaţionare;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Generală Drumuri, Poduri, Parcaje şi Reţele de Utilităţi;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse I Est;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse II Vest;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei de Mediu;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Mass-media locale.Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
SECRETAR SIMONA DRĂGOI

Atasament: AGREEMENT.pdf

PARTNERSHIP AGREEMENT 13.03.2019

Between Timis County Youth Foundation, Aries Street no.19 Romanian Registration Number: RO5016520, PIC number: 945961364 - Timisoara, Romania represented by Mihai Adrian Vilcea and Municipality of Timișoara (Municipiul Timișoara), C.D. Loga street no. 1, Registration Number: 14756536, PIC number 953100467 Timisoara, Romania represented by Nicolae Robu, Mayor In respect of the project: emPOWERing the informal Erasmus+ Key Action 2 STRATEGIC PARTNERSHIPS IN THE FIELD YOUTH 2018-3-RO01-KA205-061362 (hereafter referred to as the project– these terms being interchangeable)

1.0 REMIT OF THE PARTNERSHIP AGREEMENT This agreement sets out the roles and responsibilities of the coordinator and the partner in respect of the management and implementation of the project. It includes a basic summary of the project, a description of the key activities to be undertaken by each partner and details of the arrangements for management and payment of Erasmus+ grant funding. The agreement forms the basis of the working and financial relationship between the coordinator and the partners and is complemented by the initial application form for the project submitted to the Romanian National Agency by Timis County Youth Foundation (Fundatia Judeteana pentru Tineret Timis) (attached as Appendix I – project Brief), the Finance and Monitoring guidelines provided by Romanian National Agency (attached as Appendix II), partner budget (Appendix III) and Guidance of Erasmus+ program 2018 version. It is the responsibility of the partner to ensure that the organisation is familiar with these documents before commencing work on the project. The agreement is signed and dated on behalf of Timis County Youth Foundation (Fundatia Judeteana pentru Tineret Timis) and Municipality of Timișoara (Municipiul Timișoara) by the Legal Representative of each organisation.

2.0 PROJECT SUMMARY The project was the subject of a successful application – of the Erasmus+ programme submitted by Timis County Youth Foundation (Fundatia Judeteana pentru Tineret Timis) to the Romanian National Agency. The official start of the project is 01.04.2019 and it is a 24-month project with the end date being 31.03.2021

The extended summary is attached as Appendix I

3.0 PARTNER ROLES AND RESPONSIBILITIES This section sets out the responsibilities of the partner in relation to key activities and functions of the project and also the role of the coordinator as the Applicant Organisation and those of other partners in relation to specific activities and functions – it will be detailed after the first project meeting.

4.0 FINANCIAL INFORMATION

"Tineret Timiş
ESTI ll)
v FA Bwwwittro O +40256491170 19, am. = O 300579. Timisoara.
str. Arieş nr. 19, ererve 40256491 170 - 200575. Timisoara.

This section sets out the budget allocations available to the partner. and includes a basic outline of the activities related to each budget items, as well as the basis of budgetary calculations and expenditure requirements necessary to draw down the Erasmus+ grant funding. It is noted that the Erasmus+ grant is only intended to cover a proportion of project activities and thus the partner will need to use its own funding to ensure that all activities can be completed as set out in the initial application and the contract between the coordinatorand the Romanian National Agency. This section is complemented by the Finance and Monitoring guidelines provided by Romanian National Agency(attached as Appendix II) and the Erasmus+ Programme Guidance (http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/documents/erasmus-plus-programme-guide_en.pdf).

4.1 Budget Allocations A detailed breakdown of the budget for the project is provided in Appendix III (the final budget approved by Romanian National Agency) for the project.

4.1.1 Project Management and Implementation for the partner This budget is required to fund all aspects of day-to-day project management, implementation and administration, including complying with all project and financial monitoring requirements and ensuring effective communication with all partners throughout the duration of the project. In addition, the partner will be required to play the key role with its experience in creating quality Intellectual Outputs for the project and also to help the coordinator in the process of coordination the project. All the other budgetary allocations will be agreed upon at the kick-off meeting and will be included in the appendix regulating budgetary allocations.

4.2 Partner Roles and Responsibilities The coordinator will provide advice and support to all partners in respect of financial and monitoring requirements for the project but it is the responsibility of coordinator to ensure that grant funding is spent in accordance with the financial regulations of the Erasmus+ project. In particular, if the partner is in any doubt with regard to compliance with Erasmus+ financial regulations in relation to any of the budget allocations and expenditure items described above, the issue must be raised with the coordinator before expenditure is incurred. In such instances the coordinator will provide advice and support as required and, if necessary, refer the issue to the contract manager for the project at the Romanian National Agency for clarification. However, it is noted that expenditure incurred by partner in respect of the project will not be reimbursed if the relevant processes do not meet Erasmus+ financial regulations. Expenditure Requirements

As referred to above, the Erasmus+ grant is only intended to meet a proportion of the costs for the project and specific requirements apply to different expenditure categories within the budget allocation as set out below. Additional information about the evidence that the partner will need to provide to demonstrate that expenditure has been incurred is provided in the .Finance and Monitoring guidelines (attached as Appendix II)

4.3 Payment Schedule

ESTI ll)
"Tineret Timiş
v FA Bwwwittro O +40256491170 19, am. = O 300579. Timisoara.
str. Arieş nr. 19, ererve 40256491 170 - 200575. Timisoara.

Arrangements for the payment of Erasmus+ grant funding by the coordinator to the partner in respect of the project are set out below:

4.3.1 Payments to the coordinator from the Romanian National Agency The coordinator will receive the following payments from the Romanian National Agency: Advance Payment of 80% of the total Erasmus+ grant for the project (this payment has already been received); Final Payment of 20% once the Final Report due at the end of Year 2 has been approved by the Romanian National Agency.

4.3.2 Payments from the coordinator to partenrs The coordinator will make the following payments to partners in respect of the project:

Initial 20% Payment of the total budget allocated to the partner immediately after the kick-off meeting – when the agreement and its appendices will be signed Second 20% Payment upon submission of the partner of interim reports 1, 2,3. Third 20% Payment interim reports upon submission of interim reports 4,5,6. Fourth 20% Payment upon submission of interim reports 7,8,9. Final 20% Payment immediately after the final raport aprouvment from the national agency and receipt of the Final Payment of 20% BANK ACCOUNT FOR PAYMENTS All payments shall be made to the partners’ bank account as indicated below: Name of bank: [BCR ]  Address of branch: [Sagului Street, Timisoara]   Full account number (including bank codes): [RO59RNCB0255119988030003…]   [IBAN code: [RO59RNCB0255119988030003…]]  SWIFT Code: [RNCBROBU…]] 

4.3.3 Additional Conditions It is noted that the coordinator reserves the right to reduce or withhold payments of Erasmus+ grant funding to the partner should they identify significant failings in the work of the organisation to undertaken work on the project to an appropriate quality standard and in a timely manner. Furthermore, payments may be reduced if it appears that the partner. is likely to underspend significantly in respect of any of the budget allocations listed above. Fully transparent procedures will be followed in the event of any grant funding being reduced or withheld, including as a minimum:  The partner advising the coordinator in writing of any adjustment to their overall grant or

payment schedule at the earliest possible opportunity  The coordinator also writing to the Romanian National Agency to inform the Contract Manager/

Project Officer for the project once the partners have been informed  The coordinator to work with and support the partner in identifying and implementing

appropriate remedial action to address any issues identified  All issues to be tackled jointly on the basis that it is the aim of both parties to implement all

activities necessary to successfully deliver the project and that this includes, as far as possible, drawdown by the coordinator from the Romanian National Agency of the full Erasmus+ grant

"Tineret Timiş
ESTI ll)
v FA Bwwwittro O +40256491170 19, am. = O 300579. Timisoara.
str. Arieş nr. 19, ererve 40256491 170 - 200575. Timisoara.

and payment by the coordinatorto the partner of the full budget allocation covered by this partnership agreement.

Any disputes arising from this process will be subject to:  Coordinator’s dispute resolution policy and procedures  All relevant guidance and instruction provided by the Contract Manager/Project Officer for the

project appointed by the Romanian National Agency  The Erasmus+ Programme Guidance and Financial Regulations  Romania and European Union law

5.0 CONFLICT OF INTERESTS

5.1 The coordinator shall take all necessary measures to prevent any situation where the impartial and objective implementation of the Agreement is compromised for reasons involving economic interest, political or national affinity, family or emotional ties or any other shared interest (“conflict of interests”).

5.2 Any situation constituting or likely to lead to a conflict of interests during the implementation of the Agreement shall be notified to the Romanian National Agency, in writing, without delay. The beneficiaries shall immediately take all the necessary steps to rectify this situation.

6.0 CONFIDENTIALITY

6.1 The coordinator and the partners hall preserve the confidentiality of any information and documents,

in any form, which are disclosed in writing or orally in relation to the implementation of the Agreement and which are explicitly indicated in writing as confidential.

6.2 .The partner shall not use confidential information and documents for any reason other than fulfilling their obligations under the Agreement, unless otherwise agreed with the coordinator in writing.

6.3 The coordinator and the partner shall be bound by the obligations referred to in Articles 6.1 and

6.2 during the implementation of the Agreement and for a period of five years starting from the payment of the balance, unless: (a) the party concerned agrees to release the other party from the confidentiality obligations earlier; (b) the confidential information becomes public through other means than in breach of the confidentiality obligation through disclosure by the party bound by that obligation; (c) the disclosure of the confidential information is required by law.

7.0 VISIBILITY OF UNION FUNDING 7.1 Information on Union funding and use of European Union emblem

Any communication or publication related to the Project, made by the members of the consortium jointly or individually, including at conferences, seminars or in any information or promotional materials (such as brochures, leaflets, posters, presentations, etc.), shall indicate that the Project has received funding from the Union and shall display the European Union emblem. http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/publ/graphics/identity_en.htm and http://ec.europa.eu/dgs/communication/services/visual_identity/pdf/use-emblem_en.pdf.

ESTI ll)
"Tineret Timiş
v FA Bwwwittro O +40256491170 19, am. = O 300579. Timisoara.
str. Arieş nr. 19, ererve 40256491 170 - 200575. Timisoara.

When displayed in association with another logo, the European Union emblem must have appropriate prominence.

7.2. Disclaimers excluding NA and Commission responsibility Any communication or publication related to the Project made by the members of the consortium jointly or individually in any form and using any means, shall indicate that it reflects only the author's view and that the NA and the Commission are not responsible for any use that may be made of the information it contains. 8.0 CHECKS AND AUDITS

8.1.Duty to keep documents All members of the consortium shall keep all original documents, especially accounting and tax records, stored on any appropriate medium, including digitalized originals when they are authorized by their respective national law and under the conditions laid down therein, for a period of five years starting from the date of payment of the balance, unless a longer duration is required by the national law. The periods set out in the first and second subparagraphs shall be longer if there are on-going audits, appeals, litigation or pursuit of claims concerning the grant. In such cases, the beneficiaries shall keep the documents until such audits, appeals, litigation or pursuits of claims are closed. SIGNATURES This agreement is signed by Mihai Adrian Vilcea as the Legal Representative of Timis County Youth Foundation and Nicolae Robu, as Legal Representative of Municipality of Timișoara (Municipiul Timișoara) Signatures Date:

Signatures Date:

"Tineret Timiş
ESTI ll)
v FA Bwwwittro O +40256491170 19, am. = O 300579. Timisoara.
str. Arieş nr. 19, ererve 40256491 170 - 200575. Timisoara.

Atasament: Appendix_II.pdf

Erasmus+ Proiect de parteneriat strategic-Beneficiari multipli – Reguli financiare și contractuale

 

ANEXA II – REGULI FINANCIARE ȘI CONTRACTUALE

I. REGULI APLICABILE CATEGORIILOR BUGETARE BAZATE PE CONTRIBUȚII PE UNITATE

I.1. Condiții pentru eligibilitatea contribuțiilor pe unitate

În cazul în care finanțarea ia forma unor contribuții pe unitate, numărul de unități trebuie să respecte următoarele condiții:

(a) unitățile trebuie să fie efectiv utilizate sau produse în perioada prevăzută la Articolul I.2.2. din Condițiile Speciale;

(b) unitățile trebuie să fie necesare pentru implementarea Proiectului sau produse de către

acesta;

(c) numărul de unități trebuie să fie identificabil și verificabil, în special prin înregistrările și documentația specificate în această Anexă.

I.2 Calcularea şi documentele justificative pentru contribuţiile pe unitate

A. Managementul și implementarea proiectului

a) Calcularea grantului: grantul este calculat prin înmulțirea numărului total de luni corespunzând duratei proiectului cu contribuția pe unitate aplicabilă, după cum se menționează în Anexa IV a Contractului. Beneficiarii vor agrea cu privire la distribuirea grantului între ei, în funcție de volumul de muncă al fiecăruia și de contribuția lor la activitățile și la rezultatele proiectului.

b) Eveniment declanșator: evenimentul care condiționează acordarea grantului este acela ca Beneficiarul să implementeze activitățile și să realizeze produsele proiectului în conformitate cu cererea de finanțare aprobată de AN.

c) Documente justificative: dovada activităților desfașurate și a produselor realizate va fi furnizată în raportul final sub forma unei descrieri a acestor activități și produse. Suplimentar, produsele realizate trebuie încărcate de Coordonator pe Platforma de diseminare Erasmus+ și/sau, în funcție de natura acestora, vor fi disponibile pentru verificări și audituri la sediul Beneficiarilor.

d) Raportare: Coordonatorul trebuie sa raporteze pentru întregul Proiect asupra alocării finale a sumelor şi asupra activităților și rezultatelor realizate.

B. Reuniuni de proiect transnaționale

(a) Calcularea grantului: grantul este calculat prin înmulțirea numărului total de participări cu contribuția pe unitate aplicabilă, după cum se specifică în Anexa IV a Contractului.

Erasmus+ Proiect de parteneriat strategic-Beneficiari multipli – Reguli financiare și contractuale

 

În mod implicit, locul de origine este înțeles ca fiind locul în care își are sediul organizația de trimitere, iar locul de desfășurare ca fiind locul în care își are sediul organizația de primire. Dacă este raportat un alt loc de origine sau de desfășurare, Beneficiarul trebuie să justifice acest lucru.

(b) Eveniment declanșator: evenimentul care condiționează acordarea grantului este acela ca participantul să fi luat parte efectiv la reuniunea de proiect transnațională.

(c) Documente justificative:

- Pentru deplasări care au loc între localitatea organizației de trimitere și localitatea organizației de primire: dovada de participare la activitate, sub forma unei liste de prezență sau a unor certificate de participare semnate de organizația de primire, în care se menționează numele participantului, scopul activității, precum și data de începere și data de încheiere a acesteia.

- În cazul unei deplasări din alt loc decât cel în care se afla organizația de trimitere și/sau spre alt loc decât cel în care se afla organizația de primire, și care determină o modificare a intervalului de distanță aprobat, itinerariul efectiv de călătorie trebuie să fie justificat cu bilete de călătorie sau cu facturi în care se specifică locul de plecare și locul de destinație.

- Dovada de participare la reuniunea de proiect transnaţională sub forma unei liste de prezență semnată de participanţi și de organizaţia de primire în care se menționează denumirea data și locul reuniunii de proiect transnaţionale şi, pentru fiecare participant: numele și semnătura persoanei respective, denumirea și adresa organizației de trimitere a acesteia.

- Agenda detaliată şi orice alte documente utilizate sau distribuite în cadrul reuniunii de proiect transnaţionale.

(d) Raportare:

 Coordonatorul trebuie să raporteze locul şi data reuniunii precum şi numărul de participanți.

 În toate cazurile, Beneficiarii trebuie să poată demonstra o legătură oficială cu persoanele care participă la reuniunile de proiect transnaționale, fie că sunt implicate în Proiect ca membrii ai personalului (cu contract de muncă sau contract de voluntariat), fie în calitate de cursanți ai organizațiilor Beneficiare.

C. Rezultate/produse intelectuale

(a) Calcularea grantului: grantul este calculat prin înmulțirea numărului de zile de muncă efectuate de personalul Beneficiarilor cu contribuția pe unitate aplicabilă pe zi pentru categoria de personal şi pentru țara în care își are sediul Beneficiarul în cauză, după cum se specifică în Anexa IV a Contractului. Categoria de personal aplicabilă nu se referă la profilul profesional al persoanei, ci la rolul îndeplinit de persoana respectivă în ceea ce privește realizarea produsului intelectual.

Erasmus+ Proiect de parteneriat strategic-Beneficiari multipli – Reguli financiare și contractuale

 

- Costurile de personal pentru categoriile "manager" și "personal administrativ" sunt eligibile la categoria bugetară ”Managementul și implementarea Proiectului”. Aceste costuri pot fi utilizate din categoria bugetară ”Rezultate intelectuale” numai în cazul în care au fost solicitate și au fost aprobate de AN, după cum se specifică în Anexa II.

(b) Eveniment declanșator: evenimentul care condiționează acordarea grantului este acela ca rezultatul/produsul intelectual să fie realizat și să fie la un nivel de calitate acceptabil, acest lucru fiind determinat prin evaluarea efectuată de AN.

(c) Documente justificative:

- dovada produselor intelectuale realizate, care trebuie încărcate pe Platforma de diseminare Erasmus+ și/sau, în funcție de natura acestora, vor fi disponibile pentru verificări și audituri la sediul Beneficiarilor;

- dovada timpului investit de personal în realizarea produsului intelectual, sub forma unor fișe de pontaj individual, care să conțină numele persoanei, categoria de personal conform celor 4 categorii menționate în Anexa IV, datele și numărul total de zile de lucru ale persoanei respective pentru realizarea produsului intelectual;

- dovada naturii relației profesionale dintre persoana respectivă și Beneficiarul în cauză (de exemplu, un anumit tip de contract de muncă, muncă voluntară, deținerea de IMM, etc.), așa cum este înregistrată în evidențele oficiale ale Beneficiarului. În orice caz, Beneficiarii trebuie să fie în măsură să demonstreze legătura oficială cu persoana în cauză, indiferent dacă acea persoană este implicată în proiect ca profesionist sau ca voluntar. Persoanele care lucrează pentru Beneficiar în baza unui contract de prestări servicii (de exemplu, traducători, designeri web, etc.), nu sunt considerate ca membri ai personalului organizației în cauză. Prin urmare, timpul de lucru al acestora nu poate fi încadrat la "produse intelectuale", dar poate fi eligibil la categoria "costuri excepționale", în condițiile prevăzute în secțiunea aferentă de mai jos.

(d) Raportare

Coordonatorul trebuie să raporteze pentru întregul Proiect privind activitățile efectuate și rezultatele obținute. Coordonatorul trebuie să includă informații privind data de începere și data de finalizare a produsului intelectual, precum și numărul de zile de lucru per categorie de personal pentru fiecare dintre Beneficiarii care au cooperat în mod direct la realizarea produselor intelectuale (pe baza fișelor de pontaj întocmite pentru fiecare persoană).

D. Evenimente de multiplicare

(a) Calcularea grantului: grantul este calculat prin înmulțirea numărului de participanți din alte organizații decât Beneficiarul, partenerii asociați și organizațiile partenere în proiect, asa cum sunt menţionate în Contract, cu contribuția pe unitate aplicabilă per participant, după cum se specifică în Anexa IV a Contractului.

(b) Eveniment declanșator: evenimentul care condiționează acordarea grantului este faptul că evenimentul de multiplicare a avut loc și că acesta a avut un nivel de calitate acceptabil, potrivit evaluarii efectuate de AN.

Erasmus+ Proiect de parteneriat strategic-Beneficiari multipli – Reguli financiare și contractuale

 

(c) Documente justificative:

- Dovada de participare la evenimentul de multiplicare sub forma unei liste a participanților, semnate de participanți, în care se menționează numele, data și locul evenimentului și, pentru fiecare participant: numele și semnătura persoanei respective, denumirea și adresa organizației de trimitere a acesteia (dacă este cazul).

- Agenda detaliată și orice documente utilizate sau distribuite în cadrul evenimentului de multiplicare.

(d) Raportare:

- Coordonatorul trebuie să raporteze pentru întregul Proiect descrierea evenimentelor de multiplicare realizate, produsele intelectuale pentru care au fost organizate respectivele evenimente de multiplicare, organizațiile coordonatoare și participante, locul reuniunii și numărul de participanți locali și internaționali.

- În cazul în care Beneficiarii nu dezvoltă produsele intelectuale prevăzute în Proiect și aprobate de AN, nici evenimentele de multiplicare aferente nu vor fi considerate eligibile pentru finanțare din grant. În cazul în care AN a acordat finanțare pentru realizarea mai multor produse intelectuale, însă în final doar o parte dintre acestea au fost realizate, AN va determina măsura în care evenimentele de multiplicare conexe sunt eligibile pentru finanțare.

E. Activități de învățare, predare și formare

(a) Calcularea grantului: suma grantului ia forma unei contribuții pe unitate pentru transport, sprijin individual și sprijin lingvistic. Aceasta este calculată după cum urmează:

‐ Transport: grantul este calculat prin înmulțirea numărului de participanți cu contribuția pe unitate aplicabilă pe intervalul respectiv de distanță, după cum se specifică în Anexa IV a Contractului. Pentru determinarea intervalului de distanță aplicabil, Beneficiarii trebuie să utilizeze calculatorul online de distanță, disponibil pe website- ul Comisiei la adresa: http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm

‐ Sprijin individual (subzistența): grantul este calculat prin înmulțirea numărului de zile/luni per participant, inclusiv persoanele însoțitoare cu o durată de ședere până la 60 zile, cu contribuția pe unitate aplicabilă pe zi/lună pentru categoria de participant și pentru țara de primire în cauză, după cum se specifică în Anexa IV a Contractului. În cazul lunilor incomplete pentru activități cu durata de peste 2 luni, grantul este calculat prin înmulțirea numărului de zile din luna incompletă cu 1/30 din contribuția pe lună. În cazul în care este necesar, Beneficiarul poate adăuga o zi de călătorie înainte de prima zi de activitate în străinătate și o zi de călătorie imediat după ultima zi de activitate în străinătate; aceste zile suplimentare de călătorie vor fi luate în considerare pentru calculul sprijinului individual (subzistența).

Erasmus+ Proiect de parteneriat strategic-Beneficiari multipli – Reguli financiare și contractuale

 

‐ Sprijin lingvistic: grantul este calculat prin înmulțirea numărului total de participanți care beneficiază de sprijin lingvistic cu contribuția pe unitate aplicabilă, după cum se specifică în Anexa IV a Contractului.

‐ Participarea persoanelor la activitățile de învățare, predare și formare care au loc în propria lor țara este eligibilă în cadrul acestei categorii bugetare, cu condiția ca activitățile să implice participanți ai organizațiilor Beneficiare ale Proiectului din cel puțin două țări diferite Participante la Program și cu condiția ca distanța dintre locul de origine și cel de destinație, așa cum este specificat mai sus, să fie de cel puțin 10 kilometri conform calculatorului online al intervalului de distanță.

‐ În toate cazurile, Beneficiarii trebuie să poată demonstra o legătură oficială cu persoanele care participă la activitățile transnaționale de învățare, predare și formare, indiferent dacă acestea sunt implicate în Proiect în calitate de membri ai personalului (fie cu contract de muncă, fie cu contract de voluntariat) sau în calitate de cursanți ai organizațiilor Beneficiare. [doar pentru ÎS: Experții externi – membrii ai personalului invitați din cadrul instituțiilor de învățământ superior care nu sunt parte din consorțiu, din cadrul companiilor sau al altor asociații - pot participa la Programele de studiu intensiv] [doar pentru Tineret: O astfel de legătură oficială nu este necesară pentru tinerii care participă la o mobilitate mixtă și pentru lucrătorii de tineret care participă la evenimente comune de formare a personalului pe termen scurt.]

(b) Evenimentul declanșator:

‐ Transport: evenimentul care condiționează acordarea grantului este acela ca participantul să fi realizat efectiv activitatea raportată.

‐ Sprijin individual (subzistența): evenimentul care condiționează acordarea grantului este acela ca participantul să fi realizat efectiv activitatea raportată.

‐ Sprijin lingvistic: evenimentul care condiționează acordarea grantului este acela ca participantul să fi realizat o activitate cu durata de peste de 2 luni și să fi efectuat o pregătire lingvistică în limba de instruire sau de lucru.

(c) Documente justificative:

(i) Transport:

- Pentru deplasări care au loc între localitatea organizației de trimitere și localitatea organizației de primire: dovada de participare la activitate, sub forma unor certificate de participare semnate de reprezentantul legal al organizației de primire, în care se menționează numele participantului, scopul activității, precum și data de începere și data de încheiere a acesteia;

- În cazul unei deplasări din alt loc decât cel în care se afla organizația de trimitere și/sau spre alt loc decât cel în care se afla organizația de primire, și care determină o modificare a intervalului de distanță aprobat, itinerariul efectiv de călătorie trebuie să fie justificat cu bilete de călătorie sau cu facturi în care se specifică locul de plecare și locul de destinație. În cazuri excepționale, bine justificate, când nu pot fi furnizate

Erasmus+ Proiect de parteneriat strategic-Beneficiari multipli – Reguli financiare și contractuale

 

dovezi provenind de la o terță parte, Beneficiarul și organizația de primire pot semna o declarație în care să specifice locul de plecare și locul de destinație pentru participantul în cauza.

(ii) Sprijin individual (subzistența)

Dovada de participare la activitate, sub forma unor certificate de participare semnate de reprezentantul legal al organizației gazdă, în care se menționează numele participantului, scopul activității, precum și data de începere și data de încheiere a acesteia.

(iii) Sprijin lingvistic:

- Dovada de participare la cursuri sub forma unei declarații semnată de furnizorul cursului, în care se menționează numele participantului, limba predată, formatul și durata sprijinului lingvistic acordat, sau

- Factura pentru achiziționarea de materiale didactice, în care se menționează limba în cauză, numele și adresa organismului care emite factura, suma, moneda, precum și data facturii, sau

‐ In cazul în care sprijinul lingvistic este furnizat în mod direct de către Beneficiar: o declarație semnată și datată de participant, precizând numele participantului, limba învățată, formatul și durata sprijinului lingvistic primit.

(d) Raportare

‐ Coordonatorul trebuie să raporteze locul de desfăsurare a tuturor Activităţilor transnaţionale de învățare, predare și formare, perioada de desfășurare și numărul de participanţi.

II. REGULI APLICABILE CATEGORIILOR BUGETARE BAZATE PE RAMBURSAREA COSTURILOR REALE

II.1.Condiţii pentru rambursarea costurilor reale

În cazul în care grantul ia forma rambursării costurilor reale, acestea trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

(a) să fie suportate de către Beneficiar; (b) să fie suportate în perioada prevăzută la Articolul I.2.2.;

(c) să fie indicate în bugetul estimativ descris în Anexa II sau eligibile ca urmare a

transferurilor bugetare realizate în conformitate cu Articolul I.3.3;

(d) să fie suportate în legătură cu Proiectul, așa cum este descris în Anexa II și necesare pentru implementarea acestuia;

Erasmus+ Proiect de parteneriat strategic-Beneficiari multipli – Reguli financiare și contractuale

 

(e) să fie identificabile și verificabile, în special înregistrate în evidențele contabile ale Beneficiarului și stabilite în conformitate cu standardele contabile aplicabile în țara în care își are sediul Beneficiarul și cu practicile contabile uzuale ale Beneficiarului;

(f) să respecte dispozițiile legislației fiscale și sociale aplicabile;

(g) să fie rezonabile și justificate și să respecte principiul bunei gestiuni financiare, în

special în ceea ce privește economia și eficiența;

(h) să nu fie acoperite de o contribuție pe unitate, așa cum se specifică în Secţiunea I a acestei Anexe.

II.2 Calcularea costurilor reale

A. Sprijin pentru nevoi speciale

(a) Calcularea grantului: grantul reprezintă rambursarea în proporție de 100% a costurilor eligibile suportate efectiv.

(b) Costuri eligibile: costuri care sunt în mod direct legate de i) participanții cu nevoi speciale și persoanele însoțitoare, sau ii) subzistenta pentru persoanele însoțitoare începând cu a 60-a zi de activitate și care sunt suplimentare față de costurile suportate printr-o contribuție pe unitate așa cum se specifică în Secţiunea I din prezenta Anexă.

(c) Documente justificative: facturi ale costurilor reale suportate, în care se menționează denumirea și adresa organismului care emite factura, suma, moneda și data facturii, precum și dovada plății.

B. Costuri excepționale

(a) Calcularea grantului: grantul reprezintă o rambursare în proporție de:

‐ 75% a costurilor eligibile suportate efectiv pentru subcontractarea sau achiziționarea de bunuri şi furnizarea unei garanții financiare,

‐ şi în proporție de 80% a costurilor eligibile pentru deplasări scumpe.

până la maxim 50.000 €/proiect excluzând costurile unei garanții financiare, dacă este solicitată prin Contract.

(b) Costuri eligibile

- Subcontractare: subcontractarea și achiziționarea de bunuri și servicii, în măsura în care au fost solicitate de Beneficiar şi în măsura în care au fost aprobate de AN, în conformitate cu Anexa II.

- Garanție financiară: costurile legate de garanția de pre-finanțare depusă de Beneficiar în cazul în care o astfel de garanție este cerută de AN, așa cum se specifică în Articolul I.4.2 din Contract.

Erasmus+ Proiect de parteneriat strategic-Beneficiari multipli – Reguli financiare și contractuale

 

- Costuri pentru deplasarea cea mai economică, dar și cea mai eficace a participanţilor eligibili pentru care regula standard de finanţare nu acoperă cel puţin 70% din costurile eligibile. Costurile excepționale pentru deplasări scumpe înlocuiesc sprijinul standard din grant pentru deplasări.

- Costuri legate de amortizarea echipamentelor sau a altor bunuri (noi sau second-hand), așa cum sunt înregistrate în situațiile contabile ale Beneficiarului, cu condiția ca obiectul să fi fost achiziționat în conformitate cu Articolul II.10 și să fie amortizat în conformitate cu standardele internaționale de contabilitate și practicile contabile uzuale ale Beneficiarului. Costurile de închiriere sau de leasing ale echipamentelor sau ale altor active sunt, de asemenea, eligibile, cu condiția ca aceste costuri să nu depășească costurile de amortizare aferente echipamentelor sau ale altor active similare și să nu includă niciun comision de finanțare. În cazul cumpărării, închirierii sau leasing-ului de echipamente, poate fi solicitată doar suma corespunzătoare intervalului de timp în care echipamentul a fost utilizat pentru proiect.

(c) Documente justificative:

- Subcontractare: facturi ale costurilor reale suportate, în care se menționează denumirea și adresa organismului care emite factura, suma, moneda și data facturii, precum și dovada plății.

- Garanția financiară: dovada costului garanției financiare emisă de organismul care oferă garanția Beneficiarului, specificând denumirea și adresa organismului care emite garanția financiară, suma și moneda costului garanției și să conțină data și semnătura reprezentantului legal al organismului care emite garanția.

- Costuri de amortizare: dovada de cumpărare, închiriere sau leasing al echipamentelor, aşa cum sunt înregistrate în situațiile contabile ale Beneficiarului, care să justifice faptul că aceste costuri corespund perioadei stabilite în Articolul I.2.2 din Contracr; doar rata de utilizare reală pentru scopurile Proiectului poate fi luată în considerare.

- In cazul costurilor de deplasare: dovada plătii costurilor aferente pe baza unor facturi în care se menționează denumirea și adresa organismului care emite factura, suma, moneda, data facturii și itinerariul.

III. CONDIȚII DE ELIGIBILITATE A ACTIVITĂȚILOR PROIECTULUI

(a) Beneficiarii trebuie să se asigure că activităţile proiectului pentru care au primit finanţare sunt eligibile în concordanţă cu regulile stabilite în Ghidul Programului Erasmus+ pentru fiecare dintre Acţiunile cheie şi pentru fiecare domeniu.

(b) Activităţile derulate care nu sunt conforme cu regulile stabilite în Ghidul Programului Erasmus+, completate cu regulile stabilite în această Anexă, vor fi declarate ineligibile de AN, sumele aferente acestor activităţi trebuie rambursate integral. Rambursarea va acoperi toate categoriile bugetare pentru care a fost aprobată o finanţare în legatură cu activitatea care este declarată ineligibilă.

Erasmus+ Proiect de parteneriat strategic-Beneficiari multipli – Reguli financiare și contractuale

 

(c) Durata minimă eligibilă pentru activităţile de mobilitate din Ghidul Programului este durata minimă a activităţii, excluzând timpul pentru transport.

IV. REGULI ȘI CONDIȚII PENTRU REDUCEREA GRANTULUI PENTRU IMPLEMENTARE NECORESPUNZĂTOARE, PARȚIALĂ SAU CU ÎNTÂRZIERE

 Implementarea necorespunzătoare, parțială sau cu întârziere a Proiectului va fi stabilită de AN pe baza:

o Raportului final transmis de Coordonator;

o Produselor și rezultatelor realizate în cadrul Proiectului;

 De asemenea, AN poate lua în considerare informații primite din orice altă sursă relevantă, care dovedesc că Proiectul nu a fost implementat în conformitate cu prevederile contractuale. Alte surse de informații pot include vizite de monitorizare, verificarea documentelor sau verificări la fața locului efectuate de AN.

 Raportul final va fi evaluat pe baza unor criterii referitoare la calitate și va primi un punctaj dintr-un total maxim de 100 de puncte. Dacă scorul acordat raportului final este mai mic de 50 de puncte, AN va reduce valoarea grantului final din cauza implementării necorespunzătoare, parțiale sau cu întârziere a Proiectului, chiar dacă toate activitățile raportate au fost eligibile și au fost realizate efectiv.

 [Numai pentru organizațiile acreditate din ÎS]: În cazul organizațiilor acreditate, dacă AN consideră că implementarea Proiectului nu respectă angajamentul în materie de calitate asumat de Beneficiari, AN poate, în plus sau alternativ, să impună implementarea unui plan de acțiune, într-un termen dat, care să asigure respectarea cerințelor de calitate și de conformitate aplicabile. În cazul în care Beneficiarii nu implementează planul de acțiune în mod satisfăcător până la data stabilită, AN poate propune Comisiei Europene retragerea acreditării Beneficiarilor în cauză.

 Raportul final, produsele și rezultatele vor fi evaluate de AN, utilizându-se un set comun de criterii de calitate axate pe:

o Măsura în care proiectul a fost implementat în conformitate cu cererea de finanțare aprobată

o Calitatea activităților realizate și relevanța acestora față de obiectivele proiectului

o Calitatea produselor și a rezultatelor obținute

o Rezultatele învățării și impactul asupra participanților

o Măsura în care proiectul s-a dovedit a fi inovator/complementar altor inițiative

Erasmus+ Proiect de parteneriat strategic-Beneficiari multipli – Reguli financiare și contractuale

10 

 

o Măsura în care proiectul a dovedit o valoare adăugată la nivelul UE

o Măsura în care proiectul a pus în aplicare, măsuri eficiente de asigurare a calității activităților precum și măsuri de evaluare a rezultatelor obținute

o Impactul asupra organizațiilor participante

o În cazul activităților de învățare, predare și formare: calitatea măsurilor practice puse în aplicare în sprijinul mobilității, în ceea ce privește pregătirea, monitorizarea și susținerea participanților pe parcursul activității lor de mobilitate, calitatea măsurilor puse în practica pentru pentru recunoașterea/ validarea rezultatelor învățării participanților

o Calitatea și anvergura activităților de diseminare desfășurate

o Impactul potențial mai larg al proiectului asupra persoanelor și organizațiilor în afara celor care participă direct la proiect

 Reducerea grantului pentru implementarea necorespunzătoare, parțială sau cu întârziere va fi aplicată la valoarea finală a grantului (totalul cheltuielilor eligibile) și poate fi de:

o 25% dacă raportul final obține un scor cuprins între cel puțin 40 puncte și sub 50 de puncte;

o 50% dacă raportul final obține un scor cuprins între cel puțin 25 puncte și sub 40 de puncte;

o 75% dacă raportul final obține un scor sub 25 de puncte.

V. CONTROALE APLICATE BENEFICIARILOR SI REGLEMENTĂRI PRIVIND DOCUMENTELE JUSTIFICATIVE

În conformitate cu Articolul II.27 din Condiții generale, Beneficiarii pot face obiectul unor controale și audituri vizând Contractul. Controalele și auditurile au ca scop să verifice dacă Beneficiarii au folosit finanțarea conform regulilor stabilite în Contract, și pentru a fi stabilită valoarea finală a grantului la care au dreptul Beneficiarii.

Verificarea rapoartelor finale va fi realizată pentru toate proiectele. În plus, proiectul poate face obiectul unei verificări aprofundate (la sediul AN) sau unui control la faţa locului (la sediul organizației Beneficiare) în cazul în care Contractul este inclus în eşantionul AN solicitat de Comisia Europeană sau dacă AN a selectat Contractul pentru o verificare bazată pe o analiză de risc.

Erasmus+ Proiect de parteneriat strategic-Beneficiari multipli – Reguli financiare și contractuale

11 

 

Pentru verificarea raportului final şi verificarea aprofundată, Coordonatorul trebuie să furnizeze copii ale documentelor justificative menționate în această Anexă, inclusiv documentele justificative de la ceilalți Beneficiari, cu excepția cazului în care AN solicită prezentarea originalelor. AN va returna Beneficiarului documentele justificative originale, după analizarea acestora. Dacă Beneficiarul nu este autorizat din punct de vedere juridic să transmită AN documentele originale pentru raportul final sau verificările aprofundate, Beneficiarul în cauză poate transmite o copie a acestora.

Toate documentele aferente plăților efectuate din grantul alocat în baza Contractului trebuie să conțină mențiunea : „plătit din Contractul nr.........”.

AN poate solicita beneficiarilor să furnizeze, pentru orice tip de verificare, documente justificative suplimentare sau dovezi care sunt solicitate de regulă pentru un alt tip de control, așa cum se menționeaza la art. II.27 din Condițiile Generale.

Printre diferitele tipuri de verificări se numără următoarele:

a) Verificarea raportului final

Verificarea raportului final este derulată în etapa finală de raportare, la sediul AN si are ca scop stabilirea valorii finale a grantului la care au dreptul Beneficiarii.

Coordonatorul trebuie să transmită către AN un raport final prin intermediul Mobility Tool+ care să includă următoarele informații privind cheltuirea grantului:

o Contribuții pe unitate cheltuite pentru categoriile bugetare:

‐ Managementul și implementarea proiectului ‐ Intalniri de proiect transnaționale ‐ Produse intelectuale [doar Proiectele de parteneriat strategic pentru

susținerea inovării] ‐ Evenimente de multiplicare[doar Proiectele de parteneriat strategic pentru

susținerea inovării] ‐ Transport ‐ Sprijin individual ‐ Sprijin lingvistic

o Costuri reale realizate pentru categoria bugetară:

‐ Sprijin pentru nevoi speciale

o Costuri reale realizate și documentele justificative menționate în Secțiunea II a acestei Anexe pentru categoria bugetară:

‐ Costuri excepționale.

o Rezultatele proiectului, care trebuie să fie încarcate pe Platforma de diseminare Erasmus+.

Erasmus+ Proiect de parteneriat strategic-Beneficiari multipli – Reguli financiare și contractuale

12 

 

b) Verificarea aprofundată

Verificarea aprofundată constă în verificarea documentelor justificative, efectuată la sediul AN, care poate avea loc în etapa de verificare a raportului final sau ulterior. La cerere, Coordonatorul trebuie să transmită AN documentele justificative pentru toate categoriile bugetare.

c) Verificări la fața locului

Verificările la fața locului sunt efectuate de AN la sediul Beneficiarilor sau la oricare altă locație relevantă pentru implementarea Proiectului. In timpul verificărilor la faţa locului, Beneficiarii trebuie să pună la dispoziția AN spre analiză documentele justificative originale prevăzute pentru verificarea raportului final și pentru verificările aprofundate.

Există două tipuri de verificări la fața locului:

o Verificare la fața locului pe parcursul implementării proiectului

Această verificare este derulată pe parcursul implementării Proiectului în vederea verificării in mod direct de către AN a realității și eligibilității activităților și participanților.

o Verificare la fața locului după finalizarea proiectului

Această verificare este realizată după încheierea Proiectului, și, de regulă, după verificarea raportului final.

Complementar punerii la dispoziție a tuturor documentelor justificative, Beneficiarul trebuie să ofere accesul AN în vederea verificării înregistrării cheltuielilor proiectului în evidențele sale contabile.

Erasmus+ Proiect de parteneriat strategic-Beneficiari multipli – Reguli financiare și contractuale

13 

 

BAREMURI DE CONTRIBUTII PE UNITATE APLICABILE - 2018

Acțiunea-cheie 2 – Parteneriate strategice

1. Managementul și implementarea proiectului

Contribuția pentru activitățile organizației coordonatoare: 500 EUR pe lună 

Contribuția pentru activitățile celorlalte organizații participante: 250 EUR pe lună per organizație participantă 

Suma maximă în cazul participării a 10 sau mai mulți beneficiari: 2750 EUR pe lună pentru întregul Proiect 

  2. Reuniuni transnaționale de proiect

Pentru distanțe cuprinse între 100 și 1999 KM: 575 EUR per participant / reuniune 

Pentru distanțe de 2000 KM sau mai mari: 760 EUR per participant / reuniune 

Nota bene: "distanța de deplasare" reprezintă distanța dintre locul de origine și locul de desfășurare, în timp ce "suma" acoperă contribuția pentru drumul dus-întors, către și de la locul de desfășurare.

3. Rezultate /produse intelectuale Suma pe zi în EUR

Ţări ale Programului 

Manager 

Profesor/ Formator

/Cercetător/ Lucrător de

tineret 

Tehnician 

Personal

administrativ

Danemarca, Irlanda, Luxemburg, Olanda, Austria, Suedia, Liechtenstein, Norvegia

294 241 190 157

Belgia, Germania, Franța, Italia, Finlanda, Marea Britanie, Islanda 

280 214 162 131

Republica Cehă, Grecia, Spania, Cipru, Malta, Portugalia, Slovenia 

164 137 102 78

Bulgaria, Estonia, Croația, Letonia, Lituania, Ungaria, Polonia, România, Slovacia, fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei, Turcia

88 74 55 39

 

                                                                                                      

                                                                                                                                                       Suma pe zi în EUR

Erasmus+ Proiect de parteneriat strategic-Beneficiari multipli – Reguli financiare și contractuale

14 

 

Ţări participante la Program

Manager 

Profesor/ Formator

/Cercetător/ Lucrător de

tineret 

Tehnician 

Personal

administrativ

Australia, Canada, Kuweit, Macao, Monaco, Qatar, San Marino, Elveția, Statele Unite ale Americii 

294 241 190 157

Andorra, Brunei, Japonia, Noua Zeelandă, Singapore, Emiratele Arabe Unite, Statul Vatican 

280 214 162 131

Bahamas, Bahrain, Guineea Ecuatorială, Hong Kong, Israel, Coreea de Sud, Oman, Arabia Saudită, Taiwan

164 137 102 78

Afganistan, Albania, Algeria, Angola, Antigua și Barbuda, Argentina, Armenia, Azerbaidjan, Bangladesh, Barbados, Chile, Belarus, Belize, Benin, Bhutan, Bolivia, Bosnia și Herțegovina, Botswana, Brazilia, Burkina Faso, Burundi, Cambodgia, Camerun, Capul Verde, Republica Centrafricană, Ciad, China, Columbia, Comore, Congo (Brazzaville), Congo (Kinshasa), Insulele Cook, Costa Rica, Cuba, Djibouti, Dominica, Republica Dominicană, Timorul de Est, Ecuador, Egipt, El Salvador, Eritreea, Etiopia, Fiji, Gabon, Gambia, Georgia, Ghana, Grenada, Guatemala, Guineea (Republica), Guineea-Bissau, Guyana, Haiti, Honduras, India, Indonezia, Iran, Irak, Coasta de Fildeș, Jamaica, Iordania, Kazahstan, Kenya, Kiribati, Coreea de Nord, Kosovo, Kîrgîzstan, Laos, Liban, Lesotho, Liberia, Libia, Madagascar, Malawi, Malaezia, Maldive, Mali, Insulele Marshall, Mauritania, Mauritius, Mexic, Micronezia, Republica Moldova, Mongolia, Muntenegru, Maroc, Mozambic, Myanmar, Namibia, Nauru, Nepal, Nicaragua, Niger, Nigeria, Niue, Pakistan, Palau, Palestina, Panama, Papua Noua Guinee, Paraguay, Peru, Filipine, Federația Rusă, Rwanda, Samoa, Sao Tome și Principe, Senegal, Serbia, Seychelles, Sierra Leone, Insulele Solomon, Somalia, Africa de Sud, Sri Lanka, St Lucia, Sfântul Vincent și Grenadine, St Kitts și Nevis, Sudan, Suriname, Swaziland, Siria, Tadjikistan, Tanzania, Thailanda, Togo, Tonga, Trinidad și Tobago, Tunisia, Turkmenistan, Tuvalu, Uganda, Ucraina, Uruguay, Uzbekistan, Vanuatu, Venezuela, Vietnam, Yemen, Zambia, Zimbabwe

88

74

55

39

 

 

4. Evenimente de multiplicare 

Erasmus+ Proiect de parteneriat strategic-Beneficiari multipli – Reguli financiare și contractuale

15 

 

100 EUR per participant local (participant din țara în care are loc evenimentul)

200 EUR per participant internațional (participant din alte țări)

Maximum 30 000 EUR pentru întregul Proiect

  5. Activități transnaționale de învățare, predare și formare

5.a Transport

Pentru distanțe cuprinse între 10 și 99KM: 20 EUR per participant

Pentru distanțe cuprinse între 100 și 499KM: 180 EUR per participant

Pentru distanțe cuprinse între 500 si 1999 KM: 275 EUR per participant

Pentru distanțe cuprinse între 2000 si 2999 KM: 360 EUR per participant

Pentru distanțe cuprinse între 3000 si 3999 KM: 530 EUR per participant

Pentru distanțe cuprinse între 4000 si 7999 KM: 820 EUR per participant

Pentru distanțe de 8000 KM sau mai mari: 1500 EUR per participant

Nota bene: "distanța de deplasare" reprezintă distanța dintre locul de origine și locul de desfășurare, în timp ce "suma" acoperă contribuția pentru drumul dus-întors, către și de la locul de desfășurare. 5.b Sprijin individual

Activităţi pe termen scurt

-Evenimente comune de formare a personalului pe termen scurt -Programe de studiu intensiv pentru profesori -Persoane însoțitoare

Până la cea de a 14-a zi de activitate: 106 EUR pe zi per participant + Între a 15-a zi și a 60-a zi de activitate: 74 EUR pe zi per participant

-Schimburi pe termen scurt ale grupurilor de elevi -Mobilitate mixtă a cursantilor -Programe de studiu intensiv pentru studenti

Până la cea de a 14-a zi de activitate: 58 EUR pe zi per participant + Între a 15-a zi și a 60-a zi de activitate: 42 EUR pe zi per participant

Activităţi pe termen lung

Erasmus+ Proiect de parteneriat strategic-Beneficiari multipli – Reguli financiare și contractuale

16 

 

-Misiuni de predare sau de formare pe termen lung -Mobilitate pe termen lung a lucrătorilor de tineret

Până la cea de a 14-a zi de activitate: B1.5 pe zi per participant + Între a 15-a zi și a 60-a zi de activitate: B1.6 pe zi per participant + Între a 61-a zi și până la 12 luni de activitate: B1.7 pe zi per participant

-Mobilitatea pe termen lung a elevilor

B1.8 pe lună per participant

Tări ale Programului

Misiuni de predare sau de formare pe termen

lung/ mobilitatea lucrătorilor de tineret

(în EUR pe zi)

Mobilitatea pe termen lung a

elevilor (în EUR pe lună)

B1.5 B1.6 B1.7 B1.8

Danemarca, Irlanda, Luxemburg, Suedia, Liechtenstein, Norvegia, Finlanda, Marea Britanie, Islanda

125 88 63 168

Olanda, Austria, Belgia, Franta, Germania, Italia, Spania, Cipru, Grecia, Malta, Portugalia

110 77 55 147

Slovenia, Estonia, Letonia, Croatia, Slovacia, Republica Ceha, Lituania, Turcia, Ungaria, Polonia, Romania, Bulgaria, fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei

90 63 45 105

5.c Sprijin lingvistic Numai pentru activități pe termen lung: 150 EUR per participant.

 

Atasament: Appendix_III.pdf

Date: 21/12/2018ANNEX III - KA2 - Agreement Number : 2018-3-RO01-KA205-061362

MUNICIPIUL TIMISOARA Budget Items Total Grant

Project Management and Implementation 1.000,00

Transnational Project Meetings 2.485,00

Intellectual Outputs 2.590,00

Evaluation project and Planning the Mobility – C1   1 100 ‐ 1999 km 575,00

Multiplier Events 500,00

Total Calculated 6.575,00

Transnational Project Meetings Id Meeting Title No. of Participants Distance Band Total Grant

Evaluation project and Planning Visit – Planning the Mobility – C2  1 >= 2000 km 760,00

Kick Off meeting  2 0 ‐ 99 km 0,00

Mid Term Evaluation and Planning the Mobility – C2  1 100 ‐ 1999 km 575,00

Partner meeting and Final closing event – Evaluation and Closing of  h

1 100 ‐ 1999 km 575,00

O1: EMPOWERing the Informal ‐ Research  on Informal Groups in the Youth  f l

Youth Workers 15 1.110,00

Total 2.485,00

Intellectual Outputs Output Category of Staff No. of Working Days Total Grant

Multiplier Events

O2: Online platform for informal groups –  h f l / h f l

Youth Workers 10 740,00

O3: Give POWER to Youthwork Youth Workers 10 740,00

Total 35 2.590,00

Event Country of Venue No. of Local Participants No. of Foreign Participants Total Grant

Total 5 0 500,00

E1: Give POWER to youth work RO ‐ Romania 5 0 500,00

Atasament: expunere_motive.pdf

FO53-03,Ver.2

ROMANIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA PRIMAR NR. SC2019-005297/04.03.2019

EXPUNERE DE MOTIVE PRIVIND OPORTUNITATEA PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

privind aprobarea participării în calitate de partener, a Municipiului Timişoara la

proiectul intitulat „emPOWERing the informal”, proiect strategic în domeniul tineretului, nr. 2018-3-RO01-KA205-061362

1. Descrierea situaţiei actuale

În cadrul proiectului „Dă glas generaţiei tale”, a fost realizată în perioada noiembrie- decembrie 2013 o cercetare sociologică pentru fundamentarea Strategiei de Tineret a Municipiului Timişoara. Astfel, a fost realizată o cercetare de teren pe un eşantion stratificat de 940 de subiecţi cu vârsta de până în 35 de ani din Timişoara, structurat după variabilele vârstă şi gen. Chestionarele au fost aplicate cu ajutorul unor voluntari (elevi şi studenţi) instruiţi corespunzător. În continuare vom prezenta în sinteză rezultatele obţinute în ordinea întrebărilor din chestionar.

Un prim item inclus în chestionarele aplicate a vizat identificarea ideii de viaţă bună pentru tinerii din Municipiul Timişoara. Conform distribuţiei valorilor ponderate cele mai relevante aspecte pentru ideea de viaţă bună în rândul tinerilor sunt reprezentate de bani 31,4%, sănătate 23,4% şi familie 19,8%. Aceste 3 dimensiuni conturează un profil deosebit de matur în conturarea ideii de viaţă bună prin angrenarea atât a unor elemente concrete şi cuantificabile, cum sunt banii şi familia, dar şi a unor elemente principiale, de sustenabilitate, cum este sănătatea. Alte aspecte înalt valorizate de către tineri în identificarea ideii de viaţă bună mai sunt: fericirea, împlinirea, locul de muncă, prietenii şi cariera.

În legătură directă cu această întrebare a mai fost formulată una prin care am urmărit identificarea piedicilor resimţite în prezent de către tineri în atingerea statusului de viaţă bună. Astfel, pentru 69,1% dintre subiecţi nimic nu îi împiedică să aibă o viaţă bună (ei apreciază că au atins acest status). În atingerea acestei valori relativ ridicate a contribuit şi prezenţa în eşantion a grupului de tineri de sub 18 ani care practic beneficiază de toate condiţiile oferite de părinţi. Pentru restul subiecţilor, principalele piedici în atingerea acestui deziderat sunt (%): lipsa banilor 8.8, lipsă job 4.6, problemele societăţii 3.3, insuficienta dezvoltare profesională 2, birocraţie, corupţie, nepotism 1.8, sunt leneş, comod 1.8 şi lipsa timp 1.3.

Întrebarările următoare au vizat identificarea principalelor probeme cu care se confruntă tinerii din Timişoara, precum și a actorilor care ar trebui să rezolve aceste probleme.

Printre probleme semnalate (în medii ponderate) se numărără: lipsa banilor, situația economică precară (19.97), lipsa locurilor de muncă (18.47), mentalitatea, dezinteresul

FO53-03,Ver.2

cetățenilor, stresul (10.63), lipsa oportunităților, lipsa activităților publice (10.40), învățământul, problemele școlii (5.93), servicii, birocrația (5.90).

Rezultatele obținute denota totodată o maturitate asumată de către tineri şi conştientizarea faptului că şi ei sunt componente active în conturarea soluţiilor pentru problemele cu care se confruntă.

Într-o analiză mai detaliată, în viziunea respondenţilor investigaţi administraţia publică locală ar trebui să se ocupe cu precădere de asigurarea unor oportunitati si activitati publice destinate tinerilor (5,22). În aceeaşi abordare, instituţiile guvernamentale sunt direct responsabile pentru lipsa banilor şi situaţia economică precară (8,03), dar şi pentru lipsa locurilor de muncă (6,68). Mediul economic privat este responsabil cu predilecţie de lipsa locurilor de muncă (9,32) şi de lipsa banilor (5,28).

La întrebarea ce vizează conştientizarea necesităţii apelării la consiliere de specialitate, tinerii au identificat aceasta nevoie legata în primul rand de problemele profesionale şi de orientare in carieră. Pe acest palier scorurile pentru „în foarte mare măsură”(33,6%) şi „în mare masură”(28,8%) au însumat peste 60% din aprecierile subiecţilor. O mare nevoie de consiliere este identificată şi în legatura cu problemele şcolare. Cu toate ca scorul cel mai mare este obţinut la categoria „într-o masură potrivită”(30,4%) , primele două categorii însumează peste 50%, ceea ce denotă o identificare clară a acestei necesităti. Problemele de relaţionare cu familia şi de relaţionare socială sunt considerate de tineri rezolvabile prin apelarea la consiliere de specialitate doar „într-o masură potrivită”: 22,6% pentru probleme de familie şi 27,3% pentru problemele sociale.

Este de remarcat totşi o solidă conştientizare a necesităţii de a apela la specialişti în toate domeniile in care au fost invesatigaţi, fapt relevat prin valorile mici obţinute pe palierele „într-o mică masură” şi „într-o foarte mică masură”.

Alături de rezultatele cercetării descrise mai sus, propunerile și analize elaborate au avut de asemenea la bază concluziile studiului realizat de Institutul Intercultural Timișoara în cadrul proiectului european RE-Play, al cărui raport a fost publicat în 2013. Studiul a fost focalizat pe asigurarea dreptului la joacă prevăzut în Convenția ONU privind drepturile copilului dar a inclus și elemente legate de petrecerea timpului liber de către liceeni.

S-a avut de asemenea în vedere corelarea cu rezultatele studiului de fundamentare a strategiei culturale a Municipiului Timișoara precum și cu conținutul strategiei elaborate pe domeniul cultural, în cadrul proiectului Poli culturali, coordonat de Institutul Intercultural Timișoara și implementat în parteneriat cu Primăria Municipiului Timișoara.

2. Schimbări preconizate şi rezultate aşteptate

Datorită cunoașterii situației de către administrația publică locală, urmare a realizării

„Strategiei de tineret a municipiului Timișoara pentru perioada 2014-2020”, document aprobat de către administrația locală timișoreană prin intermediul Hotărârii Consiliului Local Timișoara nr. 574/27.11.2014, respectiv punerii sale în aplicare prin intermediul diverselor proiecte

FO53-03,Ver.2

susținute financiar și/sau logistic de către Primăria Municipiului Timișoara, au fost atinse unele dintre obiectivele menționate în Strategie.

Prin participarea Municipiului Timişoara la proiectul intitulat „emPOWERing the informal”, proiect strategic în domeniul tineretului, nr. 2018-3-RO01-KA205-061362, cel puțin încă unul dintre obiecticele Strategiei va putea fi pus în practică. 3. Alte informatii - Nu este cazul.

4. Concluzii

Considerăm necesară şi oportună aprobarea proiectului de hotărâre privind aprobarea participării în calitate de partener, a Municipiului Timişoara la proiectul intitulat „emPOWERing the informal”, proiect strategic în domeniul tineretului, nr. 2018-3-RO01-KA205-061362.

PRIMAR, VICEPRIMAR,

Nicolae Robu Dan Diaconu

DIRECTOR EXECUTIV,

Ciprian Nyari

Atasament: Raport_Specialitate.pdf

FP 53‐02, Ver.1 

ROMÂNIA APROBAT JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA PRIMAR DIRECŢIA COMUNICARE SC 2019 – 5259/04.03.2019 NICOLAE ROBU

RAPORT DE SPECIALITATE privind aprobarea participării în calitate de partener, a Municipiului Timişoara la proiectul

intitulat „emPOWERing the informal”, proiect strategic în domeniul tineretului, nr. 2018-3-RO01-KA205-061362

Proiectul „emPOWERing the informal” se finanțează în cadrul programului ERASMUS+ ca proiect strategic în domeniul tineretului.

Conform documentului SC2019-003857/18.02.2019, emis de către Fundația Județeană pentru Tineret Timiș, bugetul total aprobat al proiectului „emPOWERing the informal” este de 246.804 Euro. Primăria Municipiului Timișoara nu trebuie să cofinanțeze participarea.

Durata proiectului este de 24 de luni, având ca perioadă de începere luna aprilie 2019. Fundaţia Judeţeană pentru Tineret Timiş are rolul de coordonator în cadrul proiectului, Municipiul Timişoara având rolul de partener.

Primăria Municipiului Timișoara este unul dintre partenerii proiectului, alături de Green European Foundation (Luxembourg), Universitat Autonoma de Barcelona (Spania), Cascais Capital Europeia da Juventude 2018 (Portugalia), Associación P.O.D. – Associación para la Participatión, Oportunidad y Desarrollo (Spania), Experimentaculo Associacao Cultural (Portugalia), Szubjektiv Ertekekek Alapitvany (Ungaria) și Fundația Județeană pentru Tineret Timiș.

Proiectul „emPOWERing the informal” are următoarele obiective:

I. Creșterea capacității și profesionalismului lucrătorilor de tineret în gestionarea grupurilor informale; acest lucru se realizează prin înțelegerea, adaptarea și punerea în aplicare a instrumentelor UE existente în vederea evaluării și dezvoltării competențelor în lucrul cu tinerii, precum și competențelor manageriale.

II. Trecerea în revistă a cadrului juridic existent, precum și practicilor care vizează grupurile informale; se vor folosi tehnici de cercetare și analiză a evoluției grupurilor informale în calitate de mișcări sociale, urmărindu-se realizarea de sugestii la nivel național și internațional cu privire la modul în care politicile pot fi îmbunătățite pentru a favoriza dezvoltarea grupurilor informale, respectiv impactul pe care îl au asupra tinerilor și comunității în care se află aceștia.

III. Promovarea - în cadrul sectorului public și privat - misiunile grupurilor informale din domeniul tineretului, respectiv abilitățile și cunoștințele dobândite de tineri în contexte informale și nonformale, precum și favorizarea implicării acestora în vederea sprijinirii tineretului în legătură cu primul loc de muncă, ori cu in loc de muncă stabil.

IV. Crearea unor sinergii de lucru în cadrul procesului de promovare a unei participări mai active într-o societate bazată pe colaborare, respectiv acceptarea și încurajarea diversității și egalității de șanse pentru tineri, promovarea cetățeniei active și unui comportament nediscriminatoriu.

Având în vedere cele expuse mai sus, precum şi necesitatea aprobării participării, în calitate

de partener, a Municipiului Timişoara la proiectul intitulat „emPOWERing the informal”, proiect

FP 53‐02, Ver.1 

strategic în domeniul tineretului, nr. 2018-3-RO01-KA205-061362 în vederea accesării fondurilor în cadrul programului „Erasmus+”

Propunem:

- aprobarea participării Municipiului Timişoara, în calitate de partener, în cadrul proiectului „emPOWERing the informal”, nr. de proiect 2018-3-RO01-KA205-061362, în valoare de 246.804 Euro;

- aprobarea încheierii Acordului de parteneriat (Partnership Agreement) dintre Municipiul Timişoara şi Fundaţia Judeţeană pentru Tineret Timiş, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre;

- împuternicirea Primarului Municipiului Timişoara, dl.Nicolae Robu, să semneze în numele Municipiului Timişoara Acordul de parteneriat (Partnership Agreement), precum şi alte documente necesare participării în calitate de partener, în cadrul proiectului „emPOWERing the informal”.

Viceprimar Director Direcţia Comunicare-Relaționare Dan Diaconu Ciprian Nyari Consilier Ovidiu Simonetti  

Atasament: Appendix_I_-_emPOWERing_the_informal_-_Description_and_Partner_Roles[1].pdf

emPOWERing the informal

PROJECT BRIEF

Timiș County Youth Foundation

Appendix I

Table of Contents

GENERAL INFORMATION ............................................................................................................................ 2

PARTNERS: .............................................................................................................................................................. 2 PROJECT PRIORITIES: ................................................................................................................................................. 2

Summary of the project:.................................................................................................................................. 2 Activities .......................................................................................................................................................... 3 Partners role: ................................................................................................................................................... 3

INTELLECTUAL OUTPUTS: ............................................................................................................................ 5

IO1 EMPOWERING THE INFORMAL - RESEARCH ON INFORMAL GROUPS IN THE YOUTH FIELD ............................................... 5 Participating organizations: ............................................................................................................................ 5 Description: ..................................................................................................................................................... 5 Responsabilities: .............................................................................................................................................. 6

IO2 ONLINE PLATFORM FOR INFORMAL GROUPS – .......................................................................................................... 7 Participating organizations: ............................................................................................................................ 7 Description: ..................................................................................................................................................... 7 Responsibilities: ............................................................................................................................................... 9

IO3 SZUBJEKTIV ERTEKEKEK ALAPITVANY GIVE POWER TO YOUTHWORK .............................................................. 10 Participating organizations: .......................................................................................................................... 10 Description: ................................................................................................................................................... 10 Responsibilities: ............................................................................................................................................. 11

IO4 EMPOWER THE NON FORMAL FOR YOUTH PARTICIPATION AND ACTIVE CITIZENSHIP .................................................... 13 Participating organizations: .......................................................................................................................... 13 Description: ................................................................................................................................................... 13 Responsibilities: ............................................................................................................................................. 14

MULTIPLIER EVENTS: ................................................................................................................................ 16

BLENDING MOBILITIES .............................................................................................................................. 17

BLENDING MOBILITY 1 – C1 ..................................................................................................................................... 17 Participating organizations: .......................................................................................................................... 17 Description: ................................................................................................................................................... 17

BLENDING MOBILITY 2 – C2 ..................................................................................................................................... 19 Participating organizations: .......................................................................................................................... 19 Description: ................................................................................................................................................... 19

st. Arieș no. 19, 9 300579, Timișoara, Timis County, Romania B www.fitt.ro O +40256 491 170 officeEfitt.ro (3 fitt.timisoara
Timis County Youth Foundation
Co-funded by the Erasmus+ Programme of the European Union

General information Project – ”emPOWERing the informal”

Key Action 2 – Strategic Partnership – Youth Funded by Erasmus+ Program

Duration: April 2019 – March 2021

Coordinator: FITT – Timiș County Youth Foundation, Romania

Partners:

1. Green European Foundation - Luxembourg - www.gef.eu

2. Universitat Autonoma de Barcelona - Spain - www.uab.es

3. Cascais Capital Europeia da Juventude 2018 - Portugal - www.cascais2018.eu 4. Municipiul Timișoara/Timișoara Municipality - Romania

5. Asociación P.O.D. - Asociación para la Participación, Oportunidad y Desarrollo - Tenerife, Spain - www.pod-org.com

6. Experimentaculo Associacao Cultural – Portugal - www.experimentaculo.org

7. Szubjektiv Ertekekek Alapitvany - Hungary - www.szubjektiv.org

Project Priorities:

Main - YOUTH - Promoting empowerment

Horizontal: Social Inclusion, Open education and innovative practices in digital era

Topics addressed by the project:

Youth (Participation, Youth Work, Youth Policy)

l International cooperation, international relations, development cooperation Participants

Summary of the project:

“emPOWERing the informal” is a project that has as main objectives:

I. To increase the capacity and professionalism of youth workers in managing informal groups by understanding, adapting and implementing of existing EU tools for

assessment and development of youth work competence and management

competences. II. Mapping existing legal framework and practices that focus on informal groups

through research and analysis of the evolution of informal groups as a social

movement, aiming to making suggestions at national and international level on how policies can be improved to favor the growth of informal groups and the impact they

have upon youngsters and the community they are based in. III. To promote to the public and private sector the missions of informal groups in the

youth field and their skills and knowledge acquired by the young people in informal

and nonformal contexts, and to favor their implication in the support of youth towards their first and/or stable employment.

st. Arieș no. 19, 9 300579, Timișoara, Timis County, Romania B www.fitt.ro O +40256 491 170 officeEfitt.ro (3 fitt.timisoara
Timis County Youth Foundation
Co-funded by the Erasmus+ Programme of the European Union

IV. To create working synergies in the process of promoting a more active participation in society based on collaboration, accepting and encouraging diversity and equal

opportunities of young people, promoting active citizenship and a non- discriminatory behavior.

Activities In order to reach the objectives mentioned, the project proposes several activities among

which we mention a few:

Ob 1. Creating tool that has as a starting point the Council of Europe Youth Work Portfolio

and comes in support of youth workers to manage and involve informal groups in the youth field

Ob 2. Creating a tool with examples of activities and non formal education and social

intervention methods that help youth workers and informal groups to implement activities in their communities

Ob 3. Developing a Toolkit with non formal education methods to engage and empower informal groups of people to become active citizens

Ob 4. Developing www.theinformals.com -an online platform for informal groups from all

the countries involved. Ob 5. Conducting one Research done on defining the informal groups of young people and

also in identifying the existing legal framework that focuses on informal groups. Ob 6. Involving 70 young people in activities planned in each partner community with the

aim of promotion active citizenship, social inclusion, equal rights and non-

discrimination 7. Organizing 11 multiplier events in order to promote and disseminate the results and resources build inside the project.

Ob 7. Organizing 1 Youth Mobility for informal groups and 1 Mobility for Youth Workers.

The expected impact is: (1) a better acknowledgement and recognition of informal groups

and the role of youth workers in managing them, (2) a better interaction with local authorities responsible with youth policies, (3) promoting EU good practices in the youth

field towards local relevant actors and facilitate a cross-sector collaboration at a national

and international level, (4) to improve the efficacy of youth worker’s support tools, and, finally, (5) to enhance the importance of the learning processes and learning outcomes

that occur in informal and non-formal contexts and have an impact upon the professional development of young people and, therefore, an impact upon the insertion of

youth on the labor market.

Partners role:

General tasks for all partners during the project: o Participating in all Planning Transnational Meetings that take place in the project.

o Contributing with news and articles to the project’s website and the newsletters. o Listing the project and it’s description on each partner’s website.

o Prepare and deliver frequent status reports and protocols to inform the other

partners of what the development of the project is going and what are the results of the tasks each partner is responsible of.

o Searching, selecting, preparing participants for the Blending mobilities and the transnational meetings.

o Disseminating the results of the project

st. Arieș no. 19, 9 300579, Timișoara, Timis County, Romania B www.fitt.ro O +40256 491 170 officeEfitt.ro (3 fitt.timisoara
Timis County Youth Foundation
Co-funded by the Erasmus+ Programme of the European Union

FITT as the leading organization will have these general responsibilities: o Will be responsible to maintain the task distribution, monitoring the timetable and

take action in case of delays. o Will be in charge of the promotion, providing visual identity of the project (logo,

layouts, templates etc.) for the partners to use through the project o will take the lead for the financial management, the money allocation and the

financial monitoring.

o will provide frequently financial reports to the partners and will keep in touch with the national agency and participate in their events (if any).

o will offer support in developing the other outputs of the project and will also help

the partners to develop their own country version of each output. o will host one blending mobility for staff (the blending mobility will be detailed below)

o will coordinate de dissemination and follow up processes of the project.

st. Arieș no. 19, 9 300579, Timișoara, Timis County, Romania B www.fitt.ro O +40256 491 170 officeEfitt.ro (3 fitt.timisoara
Timis County Youth Foundation
Co-funded by the Erasmus+ Programme of the European Union

Intellectual Outputs:

Each intellectual output will be detailed and will present the responsibilities of the leading organization, in charge with coordinating the development of the output, and the

responsibilities of the partners.

IO1 EMPOWERing the Informal - Research on Informal Groups in the Youth field Leading organization: Universitat Autonoma de Barcelona

Output Type: Research Language: English

Participating organizations: 1. Green European Foundation

2. FITT 3. Cascais Capital Europeia da Juventude 2018

4. Municipiul Timișoara/Timișoara Municipality

5. Asociación P.O.D. - Asociación para la Participación, Oportunidad y Desarrollo 6. Experimentaculo Associacao Cultural

7. Szubjektiv Ertekekek Alapitvany

Description: IO1 is going to be a well needed research done on defining the informal groups of young people with different backgrounds, coming from different areas (small and big cities,

marginalized communities, with high education or not, volunteers etc.). Moreover, the research aims to identify typologies of social groups that turn into informal groups with the

aim of bringing a contribution to the community. The research aims also to analyses civic

groups that come together for developing actions of social intervention in the communities they are based. The research will also include the analysis of charitable groups that unite

to raise money for a cause, or groups that just come together because they have common

passions. The research will emphasis similarities and differences between these groups and the informal groups in term of their motivation to come together, to act, to be coherent in

their actions and to remain united. This will lead to a set of recommendations on how informal groups of young people can become sustainable and can overcome barriers they

face in their activities. Furthermore, one focus of the research will be identifying types of

motivations people have when coming together and working in a team. The research will be analyzing the evolution of informal groups as a social movement and

the impact of informal groups of young people upon the community. It will analyze how informal groups are formed, how they evolve and how they transform with the passing of

time. Close attention will be given to the transformation of informal groups into formal

structures (NGOs for example) and what is the reason this happens and which was the path these ones followed.

The research will be a starting point on making suggestions at national and international level on how policies can be improved to favor the growth of informal groups and the

impact they have upon youngsters and the community they are based in.

The results of the research will be useful to youth centers, NGOs, public institutions engaging young people in their activities as volunteers, interns or beneficiaries. They will

have a clearer view upon what are the needs of young people when talking about affiliation,

st. Arieș no. 19, 9 300579, Timișoara, Timis County, Romania B www.fitt.ro O +40256 491 170 officeEfitt.ro (3 fitt.timisoara
Timis County Youth Foundation
Co-funded by the Erasmus+ Programme of the European Union

uniting for a cause, taking responsibilities for their views and actions and when having (or not) a visible sense of initiative. Thus, these will be able to adapt their engaging and

communication strategy, as well as their management style.

The structure of the research will include:

o Title page o Table of Content

o Abstract

o Hypothesis o Methodology

o Justification of research o Research questions and objectives

o Documentation review

o Conclusions and recommendations national and international level on how policies can be improved to favor the growth of informal groups and the impact they have

upon youngsters and the community they are based in.

Innovation of this output is set by the fact that none of the partner counties none in other

parts in Europe (at least) has a developed infrastructure on researching this topic. The research does not focus only on one type of beneficiaries of the result but is transferable

to other types of contexts and structures involving young people.

Responsabilities:

Lead organization The leading organization will be in charge of:

o Reading and documenting o Issue a main hypothesis

o Creating research materials and templates (such as questionnaires, interview guides, focus group guides)

o Documents analysis

o Plan and implement the number of needed Focus groups or group interviews o Define theoretical framework and methodology

o Draft your research proposal o Do the research

The leading organization o will set up a specific gantt plan, detailed on each task and step in developing the

output. o will monitor the whole process of developing the output

o will facilitate the communication in the process and will collect materials, feedback

and input from all involved o will integrate the feedback and will be in charge of proofing the final version of the

document and put all materials together.

Partner responsibilities o Each partner will contribute to the research by conducting interviews, conducting

the research instruments issued by the leading organization (questionnaire,

st. Arieș no. 19, 9 300579, Timișoara, Timis County, Romania B www.fitt.ro O +40256 491 170 officeEfitt.ro (3 fitt.timisoara
Timis County Youth Foundation
Co-funded by the Erasmus+ Programme of the European Union

interviews. focus groups) according to the indications of the leading organization that has the expertize on this matter.

o Each partner will pass along the results to the leading organization o Each partner will offer feedback to materials exchanged between the partners in

the development phase.

o Each partner will contribute to the guidelines and structure of the research and the final document

FITTwill be in charge of proof-reading the material and of creating the design of the final on line version that will be promoted.

Szubjektív Értékek Alapítvány will be in charge of closely collaborating with the European Youth Center of Budapest in order for them to offer support in conducting the research and

gathering recipients.

IO2 Online platform for informal groups – www.theinformals.com/www.theinformals.org

Leading Organization: Green European Foundation

Output Type: Open / online / digital education – Other Languages: English, Romanian, Spanish, Hungarian, Portuguese, French

Participating organizations: 1. FITT

2. Cascais Capital Europeia da Juventude 2018 3. Municipiul Timișoara/Timișoara Municipality

4. Asociación P.O.D. - Asociación para la Participación, Oportunidad y Desarrollo 5. Universitat Autonoma de Barcelona

6. Experimentaculo Associacao Cultural

7. Szubjektiv Ertekekek Alapitvany

Description: This on line platform will allow the informal groups to create an account that can give them

several benefits:

• Tools and instruments that can help them improving their work • Having an on line page on which they can promote their initiatives

• Finding other informal groups that can work with them locally or multiplying their

initiatives in other places across countries • Getting models and best practices from other informal groups from the other

countries • Getting information regarding the legal framework from their countries or the other

countries that are represented on the platform.

The platform will have different facilities for its users. It will have a matching algorithm

that will link resources some informal groups have with other informal groups that are in need of those resources in order to grow.

The matching system will function as it follows: o When enrolling on the platform users will fill in a form that will be created in order

to find out: resources and expertise the user has in the field of youth participation,

st. Arieș no. 19, 9 300579, Timișoara, Timis County, Romania B www.fitt.ro O +40256 491 170 officeEfitt.ro (3 fitt.timisoara
Timis County Youth Foundation
Co-funded by the Erasmus+ Programme of the European Union

youth involvement, informal groups coordination, social intervention and others, the needs of development the user has in its process of making an intervention and

being more and more active; resources they need in order to gain skills and knowledge on the topic; what is their aim and what are the types of activities it

conducts (if any).

o The questionnaire is going to be created so that the answers automatically result into a score/parameter of the user that just enrolled. That parameter will prioritize

3 main needs of the new user and 3 main resources it has. The next step is the

matching. The algorithm will connect the needs of the new user with the resources of another so that they exchange practices and support.

o When the matching is made users will be able to contact each other through a build in chat that the platform will have.

Another facility for the users will be a blog module where users can write stories about their actions aiming to raise awareness about the importance of youth participation and

active citizenship and inspire other to get going. The articles on the blog will have different labels among which we mention: Best practices, Stories from activities delivered and their

impact upon the community, steps made towards changing or influencing a public policy,

social inclusion and social intervention methods, support in turning from an informal group into a formal youth center or NGO.

This platform can have a great impact, providing the meta data from each country, from

all the informal groups that have an account. Each NGO will be in charge with promoting

the platform and gather as many informal groups as possible. This meta data can help each country to further develop strategies and action plans to improve the activities of the

informal groups. Also the meta data will serve as a research that is done in real time on

the learning and developing skills and competences to youth workers and young people part of informal groups.

At the end of each year, each NGO will provide and promote on this platform a annual

report with statistics and recommendation for the next year, aiming to improve how the

informal groups can work with NGOs, companies and public institutions, how they can preserve their motivation to continue their actions, how they can move to next steps such

as becoming formal structures of intervention and representation.

Furthermore, the platform will be designed in a way that other countries can join,

developing a new module for them, in their national language. (example: www.ro.theinformals.com / www.theinformals.org/ro ).

The innovative aspect about this output is mainly the matching algorithm and the system connecting needs with resources empowering youngsters to cooperate, work together,

creating, at the same time, the context for them to gain skills and competences needed to increase the impact of their activities on the community and the youth movement. The

article/blog facility comes in support of a need of young people to have access to

information and opportunities from where to chose before deciding to engage in some activities.

st. Arieș no. 19, 9 300579, Timișoara, Timis County, Romania B www.fitt.ro O +40256 491 170 officeEfitt.ro (3 fitt.timisoara
Timis County Youth Foundation
Co-funded by the Erasmus+ Programme of the European Union

Responsibilities:

Leading organization: o Organizing focus groups to better understand users' needs o Making the brief for the agency that will develop the platform, from the pages that

need to be developed, to the roles, functions and links between these pages

o Follow the implementation of the platform and ensure that the development team understands each module and its functionality

o Testing and making recommendations to improve user experience during beta period - Designing a questionnaire for users, aiming to improve user experience

o Testing the platform periodically as a user - Making annual reports, with meta data

and information related to user behavior propose the layout and identity of the platform

o set up a specific gantt plan, detailed on each task and steps in developing the

output. o monitor the whole process of developing the output, will facilitate the

communication in the process and will collect feedback and input from all involved. o integrate the feedback

o Realize a guide to use the platform by users and visitors

Partners Partner responsibilities:

o every partner will have at least 10 meetings with informal youth groups at national

level to promote the platform and to offer guidance on creating an account and using the platform.

o every partner will research and document this meetings to collect feedback upon the user experience of the informal groups they meet

o every partner will gather information and opportunities for informal groups at

national level and will post them on the platform o every partner will test the platform and will offer feedback on it.

o every partner will be in charge with promoting the platform

o every partner will contribute to setting guidelines and structure

More specific, POD Association and FITT will be in charge of conducting dedicated session inside the Blending Mobilities they are coordinating and hosting so that participants

understand the mechanism and the importance of the output and are able to disseminate

the information further on.

POD Association, Szubjektív Értékek Alapítvány, Green European Foundation, FITTand Experimentáculo will be in charge of creating a country communication strategy in order

to promote the platform. They will include the other country partners in the strategy and

in implementing it together.

The leading organization and the partners - Cascais Capital Europeia da Juventude 2018,

The Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), Szubjektív Értékek Alapítvány, Timisoara City Hall will be in charge of translating the content of the platform in the country

language.

st. Arieș no. 19, 9 300579, Timișoara, Timis County, Romania B www.fitt.ro O +40256 491 170 officeEfitt.ro (3 fitt.timisoara
Timis County Youth Foundation
Co-funded by the Erasmus+ Programme of the European Union

Methodology: - every partner will identify at least 10 good practices related to establishment /

management of informal groups according with its specific domain and national context

- The platform will be promoted on Erasmus+ Project Results Platform and on each

partner's national website and social media accounts through articles and posts.

IO3 SZUBJEKTIV ERTEKEKEK ALAPITVANY Give POWER to Youthwork

Leading Organization: Szubjektív Értékek Alapítvány

Output Type: Learning / teaching / training material – Manual / handbook / guidance material, Publication/Paper Brochure

Languages: Portuguese, English, Spanish, Romanian, Hungarian

Participating organizations: 1. FITT 2. Cascais Capital Europeia da Juventude 2018

3. Municipiul Timișoara/Timișoara Municipality

4. Asociación P.O.D. - Asociación para la Participación, Oportunidad y Desarrollo 5. Universitat Autonoma de Barcelona

6. Experimentaculo Associacao Cultural

7. Green European Foundation 8. Szubjektív Értékek Alapítvány

Description: The tool represents a guide that has as a starting point the Council of Europe Youth Work

Portfolio and comes in support of youth workers. The guide that will be created will come in support of the process of applying the Youth Work Portfolio with informal groups and

going beyond to developing professional skills and knowledge to youth workers in order for them to offer support and mentoring to informal groups to turn into formal structures

– NGOs.

Moreover, after informal groups turn into NGOs, the guide will also offer guidance in the

area of organizational development of the NGOs so that they become active in the

community, access funds to implement their activities and evaluate the impact of these. The guide, therefore, aims to be a resource for young people in informal groups, youth

NGOs and youth workers. It will include tools, handouts, assessment of learning needs methods, assessment of organizational needs methods, instruments to identify learning

outcomes of youth workers coordinating informal groups and youth workers in NGOs in the

youth field.

The guide will propose a matrix of assessing the steps conducted by informal groups in their path to becoming formal structures with impact in their communities, according to

the importance and relevance of each step.

The guide will include instructions on how to apply each instrument.

st. Arieș no. 19, 9 300579, Timișoara, Timis County, Romania B www.fitt.ro O +40256 491 170 officeEfitt.ro (3 fitt.timisoara
Timis County Youth Foundation
Co-funded by the Erasmus+ Programme of the European Union

The guide aims to develop skills and knowledge to youth workers such as: communication, negotiation, organizational development, management, empowering and motivating young

people to get involved in their community, motivating young people to assess their learning needs and outcomes, assessing the youth work they are part of.

The table of contents of the guide will include chapters such as: - Objective of Europe Youth Work Portfolio and the aim of the guide created in support

of applying the portfolio

- National framework for youth work and informal groups - policies and representative structures (one specific chapter for each partner country)

- What is youth work? - Youth work characteristics

- Informal groups - definition, framework

- Learning contexts in youth work - What is youth work competence

- How can youth work competence be developed, monitored and evaluated? - Managing youth informal groups and youngsters

- Empowering youngsters to become active citizens

- Empowering informal groups to come together and turn into formal structures for a bigger impact of their actions

- Methods in interactive with youth informal groups and young people (socio animation methods, non-formal education methods, informal learning contexts)

- Youth work portfolio - what it is, what are its benefits, how to conduct a self-

assessment process, what is a competence, how to build a learning plan based on specific and measurable objectives

- Means of improvement youth work

- Communication in Youth work - Ways to build a portfolio and ways to reach its full potential - adapting it according

to the purpose the portfolio is build and created. - Steps in becoming an NGO

- Skills and knowledge needed by a youth worker in charge of a formal structure

- Basic organizational development - Assessing organizational needs and learning needs of young people involved

- Further steps. - Templates and hand outs

The product is innovative since it offers three instruments in one: Support of youth workers in assessing and developing their professional skills, support of informal groups to turn into

formal structures and support for small NGOs to grow.

Responsibilities:

Leading organization Szubjektív Értékek Alapítvány will produce the layout for the guide, will contact the

European Youth Center and the Council or Europe to communicate the activity and it's objective. Measures will be taken by Szubjektív Értékek Alapítvány to involve the Council

of Europe in offering feedback on the draft version of the support instrument.

st. Arieș no. 19, 9 300579, Timișoara, Timis County, Romania B www.fitt.ro O +40256 491 170 officeEfitt.ro (3 fitt.timisoara
Timis County Youth Foundation
Co-funded by the Erasmus+ Programme of the European Union

Szubjektív Értékek Alapítvány o will set up a specific gantt plan, detailed on each task and steps in developing the

output. o will monitor the whole process of developing the output, will facilitate the

communication in the process and will collect materials, feedback and input from

all involved. o will integrate the feedback and will be in charge of proofing the final version of the

document and put all materials together.

Partners Partner responsibilities:

o Each partner will create materials for the final structure of the guide, agreed

together in the preparation phase. o Each partner will offer feedback to materials exchanged between the partners in

the development phase. o Each partner will contribute to the guidelines and structure of the guide.

o Each partner will create content upon the national context for youth work in their

countries o Each partner will be in charge of asking for feedback upon the draft material inside

their organizations, from youth workers.

FITT, as being a certified Youth Center, with Quality Label from the Council of Europe, will

offer support in developing the instruments and practical materials since it has expertise in this area but did not put them in a structured form until now. This is the context to

develop the capacity with which it engages youth workers in their activities and how it can

empower them evolve.

Cascais Capital Europeia da Juventude 2018 will conduct a documentation process of what challenges youth workers faced during the program of European Youth Capital and will

offer support from the grassroots needs of a youth worker. This will make the manual more

meaningful and adapted to the reality of the partners.

Experimentáculo and POD Association will offer a set of needs and challenges they are facing as small community organizations in need of growing - what do youth workers

need in order to evolve and to attract and empower young people to contribute to the

wellbeing of the young people in the community but also to contribute to the growth of the organization's capacity.

The Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) will offer information that they gathered through researched they made and interviews they conducted. They will also be in charge

of the translation of the output.

Timisoara City Hall will bring out needs public institutions have from youth workers, in

terms of skills and behaviors but will also bring a great contribution on what is the perspective of public administrations in terms of youth works and how can we find and

build bridges between the schools, the NGOs and the public administration in working with young people and developing skills for youth workers.

st. Arieș no. 19, 9 300579, Timișoara, Timis County, Romania B www.fitt.ro O +40256 491 170 officeEfitt.ro (3 fitt.timisoara
Timis County Youth Foundation
Co-funded by the Erasmus+ Programme of the European Union

METHODOLOGY: - each guide (for each country) will have the same structure, the only difference

being the chapter about the national context for youth work. - the Guide will be uploaded on the project module developed on the platform in IO2,

dedicated to the project. It will be promoted on social media and through

newsletters. - The guide will be posted on Erasmus+ Project Results Platform and on each

partner's national website.

- It is envisioned a collaboration with the Council of Europe to disseminate the product as well.

- comments/feedback are expected to be received from the interested target group: youth workers and youth organizations.

IO4 EMPOWER the non formal for youth participation and active citizenship Leading Organization: FITT

Output Type: Learning / teaching / training material – Toolkit Publication/ Paper Brochure

Language: English, Spanish, Romanian, French

Participating organizations: 1. Cascais Capital Europeia da Juventude 2018 2. Asociación P.O.D. - Asociación para la Participación, Oportunidad y Desarrollo

3. Experimentaculo Associacao Cultural

4. Green European Foundation 5. Szubjektív Értékek Alapítvány

Description: This is a compendium of non-formal education methods and social intervention methods

that can be used by informal groups, young people, NGOs and public bodies with two purposes:

1. To develop skills to young people and youth workers to become more active and participate more in their community, raising awareness and taking a stand for social

inclusion 2. To offer a set of methods that can be facilitated and put into practice by the actors

mentioned above in order to empower young people to stand for their beliefs, to

challenge youth participation, to develop skills in the area of active citizenship, solidarity and respect, human rights and social inclusion.

The material will look like a curriculum with minimum 70 methods out of which minimum

25 will be develop during the project together mainly with the support of POD Association

and Szubjektív Értékek Alapítvány, the partners that the most experience in this field. The methods and activities will be described including information like: description of the

activity, aim, resources needed to put it into practice, time allocated to the method,

st. Arieș no. 19, 9 300579, Timișoara, Timis County, Romania B www.fitt.ro O +40256 491 170 officeEfitt.ro (3 fitt.timisoara
Timis County Youth Foundation
Co-funded by the Erasmus+ Programme of the European Union

learning outcomes envisioned, number of participants the activity is suitable for and the main theme it goes under.

The compendium will be tested and improved during 2 blending mobilities (one for youth

workers and one for young people). The first mobility will take place in Canary Islands,

Spain and the second one in Timișoara, Romania. The aim of the first mobility is to create a context of co-creation of new methods and activities that aim youth participation, social

inclusion and human rights awareness but also to create a laboratory context in which

young people test activities and methods, see their effect and choose which ones are more of an impact to them. The second mobility will come in support of finalizing the output by

testing the methods and activities in it and offer last feedback. Last but not least, the second mobility will aim to build facilitation skills to youth workers to apply the

compendium and to empower young people to become active citizens (whether it is in

informal groups, individually or as part of an organization).

This compendium of methods will be targeted specifically on youth participation and active citizenship. All the games, exercises and methods included in it will be either new or

adapted to fulfill this aim.

The compendium will be structured on chapters such as:

- Introduction - Understanding social inclusion, diversity and human rights

- Understanding Active Citizenship and Youth participation – what, where, why, how

- Experiential learning and learning circles - Activities, Methods, Games

- Stories – Educational stories that set a message and can be used for educating,

transmitting a message, taking a stand - Ingredients on creating new methods for social intervention and youth participation

- Success stories – of projects or methods applied in the community - How to use the compendium

- Conclusions

Responsibilities:

Leading organization The leading organization:

o will produce the layout for the guide

o will set up a specific gantt plan, detailed on each task and step in developing the output.

o will monitor the whole process of developing the output, will facilitate the

communication in the process and will collect materials, feedback and input from all involved.

o will integrate the feedback and will be in charge of proofing the final version of the

document and put all materials together.

st. Arieș no. 19, 9 300579, Timișoara, Timis County, Romania B www.fitt.ro O +40256 491 170 officeEfitt.ro (3 fitt.timisoara
Timis County Youth Foundation
Co-funded by the Erasmus+ Programme of the European Union

Partners Partner responsibilities:

Each partner

o will create materials for the final structure of the guide, agreed together in the

preparation phase. o Each partner will offer feedback to materials exchanged between the partners in

the development phase. o Each partner will contribute to the final guidelines and structure of the guide.

o Each partner will be in charge of asking for feedback upon the draft material

inside their organizations, from youth workers.

70 young people will take part in activities planned in each partner community with the aim of promotion active citizenship, social inclusion, equal rights and non-discrimination.

The activities in which they will be involved will be the ones included in the compendium.

The young people will be part of informal groups or will be young people working with the

partner organizations; they will be involved in activities in the community for a 5 months period of time and will go through a self assessment process (to identify their learning

outcomes) with the help of the ProfilPass (mentioned before).

The activities will be coordinated by youth workers, with the help of the IO3.

The number of youth workers will be divided as such:

10 youth workers/partner country (Portugal, Spain, Luxembourg, Hungary,),

20 youth workers involved by the coordinating organization (Romania).

The activities will happen during the developing of the compendium.

POD Organization and Szubjektív Értékek Alapítvány will be actively involved in the

development of the output since they have the most experience in conducting educational processes, social intervention processes and also, they are the ones that are most in

contact with the youth centers in their community. Experimentaculo, POD Association and FITTwill also be in charge of translating the

compendium in the country language.

st. Arieș no. 19, 9 300579, Timișoara, Timis County, Romania B www.fitt.ro O +40256 491 170 officeEfitt.ro (3 fitt.timisoara
Timis County Youth Foundation
Co-funded by the Erasmus+ Programme of the European Union

Multiplier Events: During the entire project, according to the intellectual outputs finalized, there are going to

take place 10 multiplier events in order to guide participants, youth workers, young people, informal groups etc. to understand the aim or the output, how to use it, to apply it etc.

Beyond there is the list of the events and the partner in charge of organizing it in its

country. The Gantt diagram sets also the time frame of each one.

FITT will come with guidelines of how each the event should be structured, what it should aim. The designed will be flexible to for each partner to improve or modify according to

each community as long as the aim is kept. Each multiplier event will last maximum 1 day,

or even less, depending on the output it is designed for.

E 1. Romania (To promote IO1,IO2,IO3) - Leading organization: FITT, Participating

organizarion: Timisoara City Hall E 2. Hungary(To promote IO1,IO2,IO3) - Leading organization: Szubjektív Értékek

Alapítvány E 3. Portugal Cascais (To promote IO1,IO2,IO3) - Leading organization: Cascais Capital

Europeia da Juventude 2018

E 4. Spain UAB (To promote IO1,IO2,IO3) - Leading organization: UAB E 5. Spain POD (To promote IO2) - Leading organization: POD

E 6. Portugal Esperimentaculo (To promote IO2) - Leading organization: Esperimentaculo E 7. Luxembourg (To promote IO2) - Leading organization: Green Foundation

E 8. Hungary (To promote IO4) - Leading organization: Szubjektív Értékek Alapítvány

E 9. Portugal Cascais (To promote IO4) - Leading organization: Cascais Capital Europeia da Juventude 2018

E 10. Romania (To promoteIO2, IO4) - Leading organization: FITT

st. Arieș no. 19, 9 300579, Timișoara, Timis County, Romania B www.fitt.ro O +40256 491 170 officeEfitt.ro (3 fitt.timisoara
Timis County Youth Foundation
Co-funded by the Erasmus+ Programme of the European Union

Blending Mobilities During the project 2 Blending Mobilities will take place. Beyond the activities as presented briefly and each one states the leading organization and the participating organizations.

Each participating organization will be in charge of selecting the suitable participants to take place in the learning experiences proposed in the Blending Mobilities. Each partner

will receive further more detailed information about the agenda of the Blending Mobilities,

the aim and methodology used so that each partner can select the proper participants.

Each Blending Mobility is set in the Gantt diagram.

Blending Mobility 1 – C1 Type: Blended mobility of young people Title: “emPOWERing the informal groups”

Leading organization: Asociación para la Participación, Oportunidad y Desarrollo

Participating organizations: - Green European Foundation - 6 participants - Cascais Capital Europeia da Juventude 2018 - 6 participants

- Experimentaculo Associacao Cultural - 6 participants - Szubjektív Értékek Alapítvány- 6 participants

- FITT- 6 participants

Days: 7

Country of Venue: Spain (Puerto del Rosario - Isla de Fuertaventura)

Description: “emPOWERing the informal groups” is a BM that aims cultural interaction as well as the enhancement of cultural identities of each participant, using nonformal education as a tool

for interaction between cultures and group cohesion. The main theme of the BM is non-

formal education as a center point in youth related international work. The TC aims building and/or developing skills of solidarity, volunteering, active citizenship, youth participation

and community building. The BM will take place in Puerto del Rosario - Isla de Fuertaventura (Spain).

The BM comes in support of the belief that youth is the period when we acquire the values and capacities for civic engagement. In this context, the complexity relies today on defining

one’s community. Therefore, it is mandatory to inform and educate young people about the notion of belonging not only to their in-group, community or country, but also to

broader global entities, contributing to defining them not only as citizens but as global

citizens, ready to participate in society. Phenomena such as globalization, membership in the European Union and emigration

generate a detachment and lack of knowledge regarding local culture and identity. That's why this BM is to give young people the opportunity to make an insight into their own

culture and learn about others; to arouse interest in participating to preserve their local

culture and raise awareness of global issues affecting the perception of diversity and equal opportunities, while mutual understanding among young people around the world are

st. Arieș no. 19, 9 300579, Timișoara, Timis County, Romania B www.fitt.ro O +40256 491 170 officeEfitt.ro (3 fitt.timisoara
Timis County Youth Foundation
Co-funded by the Erasmus+ Programme of the European Union

encouraged through intercultural dialogue; to strengthen tolerance and empathy by understanding other realities.

Moreover, a very important objective is to create a context specially for informal groups of

young people in order for them to exchange experiences, stories and build relationships

that hopefully will transform into collaborations. Last but not least the BM comes in support of developing the IO3 by creating a context where young people test non-formal education

methods and activities, create new ones according to their interests and needs, offer

feedback and input on what they would make them feel engaged and empowered to take a stand and make a contribution.

For all these objectives will use non-formal education and community development

methods as they are an element that combines verbal and nonverbal communication

towards interaction, and are able to bring together different forms in cooperation, which is foreseen throughout the BM.

In addition to this learning activity based on non-formal education BM has provided the

following specific objectives:

- Develop learning outcomes such as solidarity, volunteering, active citizenship, youth participation and community building through informal and non-formal

learning - create contexts of experiencing and understanding identity (as a group, as

individuals, as part of a global culture, as human beings)

- creating contexts towards strengthening empathy, social inclusion, tolerance and acceptance of diversity and the importance of these values and attitudes.

- creating contexts to experience community development methods that afterwards

they can apply in their own informal group back home (such as Appreciative Inquiry)

- create context to experience cultural diversity - offer resources upon opportunities informal groups can access

- promote and test the IO2 online platform and also activities included in IO4.

- create a EU network of informal groups and plan steps they can do to become a bigger community.

The profile of the participants of this project is mainly based on being part of an informal

group and the entire group to attend the BM. Special attention will be given to the

relationship with their community and active motivation in the changes that occur in it. Participants will be people with open and willingness to learn, be part of the development

of their community, being involved in influencing public policies, being willing to act in

favor of understanding diversity and equal rights. Finally, all participants will become multipliers of the results of the project so their motivation shall be in this direction as well.

In addition, participants must commit to attend all sessions planned during the motilities,

the multiplier events and the activities of dissemination. They should be able to speak

English at an average level but those who don't will not be taken aside since the idea of the project is also to focus on social inclusion, building skills and encourage diversity and

equal opportunities. The selection of participants will take place without discrimination of race, religion, sexual orientation or gender.

st. Arieș no. 19, 9 300579, Timișoara, Timis County, Romania B www.fitt.ro O +40256 491 170 officeEfitt.ro (3 fitt.timisoara
Timis County Youth Foundation
Co-funded by the Erasmus+ Programme of the European Union

Blending Mobility 2 – C2

Type: Short-term joint staff training events Title: emPOWERing youth work

Leading Organization: FITT

Participating organizations: - Green European Foundation - 4 participants - Cascais Capital Europeia da Juventude 2018 - 4 participants

- Experimentaculo Associacao Cultural - 4 participants

- Szubjektív Értékek Alapítvány- 4 participants - Asociación para la Participación, Oportunidad y Desarrollo - 4 participants

Days: 7

Country of Venue: Romania

Description: The aim of the event is to enhance individual skills and competencies of 20 youth workers from 4 different EU countries within a 7 days training course in relation to youth work in

social inclusion and diversity field.The TC will be held in Rasnov, Romania.

The objectives are:

o to develop competences and abilities of 20 youth workers on how to develop

sustainable intervention programs based on non formal education and social inclusion methods in 4 EU countries, empowering at least 20 participants to engage

at least 5 young people/country in implementing at least 1 activity of youth participation and/or civic intervention in their community;

o experimenting methods and actions that foster youth participation and gaining an

active citizenship behavior and increase social inclusion of young people: methods and activities included in the final version of the IO4 and also instruments from IO3.

They will also experience: debate, 6 thinking hats, storytelling, human library, photo voice and image theater; to prepare 20 youth workers to engage informal

groups and young people in the life of their community as active citizens;

o to offer support inapplying the IO4 output developed and to test instruments found in IO3

The direct target groups envisaged for this TC are youth workers, staff and members of organizations working with young people. The schedule will look as like:

Day 1. the day will focus on the introduction of participants into the context of the TC and

into the context of the theme of the TC. Participants will be involved in get to know

each other / team building activities designed to start the cohesion process of the participants. There will be 2 introductory sessions on the importance of youth work

in the context of active citizenship and youth participation from a European perspective.

Day 2. It will focus on steps in developing actions and programs that have as focus

solidarity and social integration, mapping stakeholders involved in civic engagement actions and youth participation processes through their relevance and importance,

st. Arieș no. 19, 9 300579, Timișoara, Timis County, Romania B www.fitt.ro O +40256 491 170 officeEfitt.ro (3 fitt.timisoara
Timis County Youth Foundation
Co-funded by the Erasmus+ Programme of the European Union

exploring the community with the aim of conducting a needs analysis as the base of developing volunteering activities that respond to real issues.

Day 3. will focus on: exploring the needs of young people, steps needed in engaging and empowering young people to in order to develop quality processes of intervention,

experiencing techniques that aim motivating young to be engaged in their

community through volunteering, civic engagement and youth participation. Day 4. will focus on methods of youth participation and active citizenship - Debate, 6

thinking hats, The art of powerful questions. Participants will develop

communication skills, will participate in games and role play activities, experimenting different roles and reacting to them, challenging group discussion on

social issues and values in their communities and how they can create intervention and raise their voice in times of injustice ad exclusion.

Day 5. will be focused on methods of youth participation in social inclusion actions -

Storytelling, Image Theater, Human Library, Photo voice. Participants will explore methods by creative writing and social theater techniques, will share social issues

found locally and at an European level in the 4 countries they come from, will gain knowledge about the steps of putting into practice each method and the aim of each

one.

Day 6. will continue with testing activities, games and methods in the IO4 but also instruments found in the IO3. They will test and give feedback. After that they will

develop intervention programs in their community including the aspects they tested so far.

Day 7. is reserved for: ERASMUS+ funding rules and opportunities, future planning on

national groups – setting actions to apply in their countries, evaluation of the experience of the TC and the immediate learning points from it, a session dedicated

to the Youth Pass, final evaluation, official closure of the TC, handing out the Youth

pass certificates.

st. Arieș no. 19, 9 300579, Timișoara, Timis County, Romania B www.fitt.ro O +40256 491 170 officeEfitt.ro (3 fitt.timisoara
Timis County Youth Foundation
Co-funded by the Erasmus+ Programme of the European Union
 • General information
  • Partners:
  • Project Priorities:
   • Summary of the project:
   • Activities
   • Partners role:
    • General tasks for all partners during the project:
 • Intellectual Outputs:
  • IO1 EMPOWERing the Informal - Research on Informal Groups in the Youth field
   • Participating organizations:
   • Description:
   • Responsabilities:
    • Lead organization
    • Partner responsibilities
   • Participating organizations:
   • Description:
   • Responsibilities:
    • Leading organization:
    • Partners
  • IO3 SZUBJEKTIV ERTEKEKEK ALAPITVANY Give POWER to Youthwork
   • Participating organizations:
   • Description:
   • Responsibilities:
    • Leading organization
    • Partners
  • IO4 EMPOWER the non formal for youth participation and active citizenship
   • Participating organizations:
   • Description:
   • Responsibilities:
    • Leading organization
    • Partners
 • Multiplier Events:
 • Blending Mobilities
  • Blending Mobility 1 – C1
   • Participating organizations:
   • Description:
  • Blending Mobility 2 – C2
   • Participating organizations:
   • Description:

Atasament: KA2_HCLavizJr.pdf

ROMANIA JUDETUL TIMIS MUNICIPIUL TIMISOARA SERVICIUL JURIDIC 07.03.2019 Anexa la Raportul de specialitate nr. SC2019-5259/04.03.2019 AVIZ la raportul de specialitate privind aprobarea participării în calitate de partener, a Municipiului Timişoara la proiectul intitulat „emPOWER ing the informal”, proiect strategic în domeniul tineretului, nr. 2018-3-RO01-KA205-061362 Constatând din examinarea expunerii de motive şi a raportului de specialitate privind aprobarea participării în calitate de partener, a Municipiului Timişoara la proiectul intitulat „emPOWERing the informal”, proiect strategic în domeniul tineretului, nr. 2018-3-RO01-KA205-061362; Având în vedere prevederile actelor normative în vigoare, şi anume: Conform art.36, alin. (2) lit. b şi e din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată "Consiliul local exercită atribuţii privind gestionarea serviciilor furnizate către cetăţeni și atribuții privind cooperarea interinstituțională pe plan intern și exterr”; În baza art. 36 alin. 6 lit.a pct.5 din Legea nr. 215/2001, Consiliul Local asigură, potrivit competenţelor sale şi în condiţiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes local privind tineretul; Având în vedere dispoziţiile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative; Se avizează favorabil raportul de specialitate înregistrat cu nr. SC2019-5259/04.03.2019 privind aprobarea participării în calitate de partener, a Municipiului Timişoara la proiectul intitulat „emPOWERing the informal”, proiect strategic în domeniul tineretului, nr. 2018-3-RO01-KA205-061362; Menţionăm că prezentul aviz nu priveşte aspecte tehnico-organizatorice sau financiare şi nu se substituie avizului de legalitate al Secretarului Municipiului Timişoara, reglementat de Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală. Prezentul aviz nu obligă la emiterea actelor administrative ulterioare şi nu înlocuieşte obligația structurilor competente de a analiza documentaţia din punct de vedere al atribuțiilor ce le incumbă. CONSILIER JURIDIC, Alin Stoica

Atasament: KA2_HCLadresaFITT.pdf

FTT e Fundaţia Judeţeană pentru Tineret Timiş i SC2,19- 0038 Ho, 20/3 Către: Primăria Municipiului Timișoara În atenţia: domnului viceprimar Dan Diaconu Fundaţia Județeană pentru Tineret Timiș are plăcerea de a vă comunica faptul că proiectul emPOWERing the informal având numărul 2018-3-RO01-KA205-061362, depus în cadrul apelului naţional Erasmus+ parteneriate strategice în domeniul tineretului a fost finanțat. Primăria Municipiului Timișoara este unul din partenerii proiectului alături de Green European Foundation (Luxembourg), Universitat Autonoma de Barcelona (Spania), Cascais Capital Europeia da Juventude 2018 (Portugalia), Asociaciân P.O.D. - Asociacidn para la Participacion, Oportunidad y Desarrollo (Spain), Experimentaculo Associacao Cultural (Portugalia), Szubjektiv Ertekekek Alapitvany (Ungaria) și Fundaţia Judeţeană pentru Tineret Timiș. Proiectul are o durată totală de 24 luni, începând cu data de 1 aprilie, având un buget total aprobat de 246.804 euro. Menţionăm faptul că pentru acest proiect Primăria Municipiului Timișoara nu trebuie să cofinanţeze participarea. Pe această cale vă adresăm rugămintea de a desemna echipa de proiect din partea instituţiei dumneavoastră pentru a putea realiza pașii necesari demarării formalităţilor necesare — pregătirea acordului instituţional, stabilirea detaliilor referitoare la bugetul alocat, programarea întâlnirilor de proiect și a deplasărilor etc. În speranţa unei bune colaborări, vă mulțumim anticipat. Timișoara Președinte 15.02.2019 Mihai Adrian Vilcea & www.fittro O +40256491 170 „ Str. Arieș nr. 19, a, Q 300579, Timișoara, Mm office&fitt.ro (A fitt.timisoara jud. Timiş, România