keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 216/23.04.2019 privind aprobarea derularii proiectului "GERAS - Generam eficient, rapid, activ, sustenabil servicii integrate pentru varstnici", cod SMIS 126135 si a cheltuielilor aferente

23.04.2019

Hotararea Consiliului Local 216/23.04.2019
privind aprobarea derularii proiectului "GERAS - Generam eficient, rapid, activ, sustenabil servicii integrate pentru varstnici", cod SMIS 126135 si a cheltuielilor aferente


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Avand in vedere Expunerea de motive nr. 4858/09.04.2019 privind oportunitatea proiectului de hotarare, a Primarului Municipiului Timisoara- domnul Nicolae Robu;
Avand in vedere Raportul de specialitate nr. 4817/09.04.2019 al Directiei de Asistenta Sociala a Municipiului Timisoara;
Avand in vedere avizul Serviciului juridic din data de 09.04.2019 - Anexa la Raportul de specialitate nr. 4817/09.04.2019;
Avand in vedere Avizul Directiei Economice - Anexa la raportul de specialitate nr. 4817/09.04.2019
Avand in vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finante, impozite si taxe, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comert, regii autonome si societati comerciale, Comisiei pentru administratie locala, juridica, ordine publica, drepturile omului si probleme ale minoritatilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
Avand in vedere prevederile Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiara a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, Legea nr. 500/2002 a finantelor publice, cu modificarile si completarile ulterioare, Legea nr. 273/2006 cu privire la finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare;
Avand in vedere prevederile Legii nr. 17/2000 privind asistenta sociala a persoanelor varstnice, Ordinul nr. 29/2019 pentru aprobarea Standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor varstnice, persoanelor fara adapost, tinerilor care au parasit sistemul de protectie a copilului si altor categorii de persoane adulte aflate in dificultate, precum si pentru serviciile acordate in comunitate, serviciile acordate in sistem integrat si cantinele sociale;
In conformitate cu prevederile art. 36 alin.(2) lit. d), alin. (6) lit. a) pct.2 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicata si modificata;
In temeiul art. 45 alin.(2) din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicata si modificata;


HOTARASTE

Art.1: Se aproba derularea proiectului ""GERAS - Generam eficient, rapid, activ, sustenabil servicii integrate pentru varstnici", cod SMIS 126135.

Art. 2: Se aproba valoarea totala a bugetului propus pentru Directia de Asistenta Sociala a Municipiului Timisoara, in suma de 2.780.725,50 lei pentru implementarea proiectului "GERAS - Generam eficient, rapid, activ, sustenabil servicii integrate pentru varstnici", cod SMIS 126135, defalcat pe surse de finantare, dupa cum urmeaza:
- Bugetul solicitat UE: 2.316.179,45 lei;
- Contributia de la Bugetul de stat: 408.737,55 lei;
- Contributie proprie beneficiar, din bugetul local al Municipiului Timisoara: 55.808,50 lei

Art. 3: Se aproba alocarea in bugetul local a sumei de 2.780.725,50 lei pentru perioada 2019-2022, ce constituie cheltuieli eligibile, in cadrul proiectului ""GERAS - Generam eficient, rapid, activ, sustenabil servicii integrate pentru varstnici", precum si a cheltuielilor neeligibile sau conexe aferente acestui proiect care pot aparea pe parcursul implementarii proiectului.

Art. 4: Se aproba includerea in lista de investitii a Municipiului Timisoara in cadrul Programului de Dezvoltare - Proiecte cu Finantare din Fonduri Externe Nerambursabile a obiectivului - proiectul "GERAS - Generam eficient, rapid, activ, sustenabil servicii integrate pentru varstnici", cod SMIS 126135.

Art. 5:Contributia din bugetul UE si cofinantarea nationala se vor recupera conform prevederilor Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiara a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, precum si normele de punere in aplicare.

Art. 6: Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza Directia de Asistenta Sociala a Municipiului Timisoara.

Art. 7: Prezenta hotarare se publica in Buletinul Informativ al Primariei Municipiului Timisoara si pe site-ul propriu si totodata, se comunica:
- Institutiei Prefectului - Judetul Timis;
- Primarului Municipiului Timisoara;
- Directiei Urbanism;
- Directiei Generala Drumuri, Poduri, Parcaje si Retele de Utilitati;
- Directiei Economice;
- Directiei de Mediu;
- Directiei Dezvoltare;
- Directiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse I Est;
- Directiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse II Vest;
- Serviciului Scoli-Spitale;
- Biroului Sport- Cultura;
- Directiei Comunicare-Relationare;
- Directiei de Asistenta Sociala a Municipiului Timisoara;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calitatii;
- Corpului de Control si Antifrauda al Primarului;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
IMRE FARKAS
Contrasemneaza
SECRETAR SIMONA DRAGOI

Atasament: Raport_specialitate.pdf

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA ,,În slujba oamenilor”

*Sediu administrativ: Str. Ioan Plavosin Nr. 21 Tel: 0356/416050 Fax: 0356/416049

Sediu social: Bulevardul Regele Carol I, nr.10 Tel/fax 0256/220583  e-mail: [email protected]

Nr. 4817/09.04.2019

RAPORT DE SPECIALITATE privind aprobarea derulării proiectului “GERAS – Generăm eficient, rapid, activ, sustenabil servicii

integrate pentru vârstnici”, cod SMIS 126135 şi a cheltuielilor aferente

Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara a depus cererea de finanțare cu titlul "GERAS – Generăm eficient, rapid, activ, sustenabil servicii integrate pentru vârstnici", cod SMIS 126135, în cadrul apelului POCU/AP 4/PI 9.ii/OS 4.4 Reducerea numărului de persoane aparţinând grupurilor vulnerabile prin furnizarea unor servicii sociale/ medicale/ socio-profesionale/ de formare profesională adecvate nevoilor specifice. Conform Ghidului Solicitantului – Condiții Specifice - AP 4/ PI 9.ii/ OS 4.4, solicitanți eligibili pentru proiectele depuse în cadrul acestui apel au putut fi și furnizori de servicii sociale acreditați în condițiile legii, singuri sau în parteneriat cu actori relevanți. Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara este furnizor de servicii sociale acreditat conform Certificatului de acreditare seria AF, nr. 003748. Apelul a reprezentat o ocazie de a solicita finanțare din fonduri nerambursabile pentru un tipurile de servicii sociale pentru persoane vârstnice care sunt insuficient dezvoltate, în prezent, în municipiul Timișoara.

Proiectul se va derula pe o perioada de 34 de luni. Obiectivul general al proiectului îl reprezintă creșterea accesului la servicii sociale integrate, accesibile, durabile și de înaltă calitate prin dezvoltarea de servicii sociale integrate fără cazare si furnizarea acestor servicii unui număr de 165 de persoane vârstnice din Municipiul Timișoara aflate în situații de dependență și/sau risc de excluziune socială care determină o situație de vulnerabilitate, precum și depășirea situației de vulnerabilitate pentru minim 92 de persoane vârstnice ca urmare a sprijinului primit prin proiect.

Implementarea acestui proiect presupune dezvoltarea și furnizarea următoarelor 4 tipuri de servicii sociale de tip integrat:

- serviciului social de tip cantină socială dezvoltat prin extinderea componentei de transport hrana la domiciliu pentru persoane vârstnice cu deficiențe locomotorii, vor beneficia de servicii integrate 50 de persoane și toate cele 50 de persoane vor depăși situația de vulnerabilitate;

- serviciului social de tip centru de zi pentru persoane vârstnice (centru de zi de socializare și petrecere a timpului liber, tip club) vor beneficia de servicii integrate un număr de 55 de persoane, dintre care minim 10 persoane vor depăși situația de vulnerabilitate;

- serviciului social de tip centru de zi pentru persoane vârstnice (centru de asistență și recuperare) vor beneficia de servicii integrate număr de 40 de persoane, dintre care minim 12 vor depăși situația de vulnerabilitate;

- serviciului social de îngrijire la domiciliu pentru persoane vârstnice (tip unitate de îngrijire la domiciliu) vor beneficia de servicii integrate un număr de 20 de persoane printre care si persoane din comunități marginalizate și toate cele 20 de persoane vor depăși situația de vulnerabilitate.

— SI m romania2019.eu Roton lo Cefa Tuniur Suporta
N

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA ,,În slujba oamenilor”

*Sediu administrativ: Str. Ioan Plavosin Nr. 21 Tel: 0356/416050 Fax: 0356/416049

Sediu social: Bulevardul Regele Carol I, nr.10 Tel/fax 0256/220583  e-mail: [email protected]

La nivel european și național se observă o tendință accentuată de îmbătrânire a populației. Persoanele vârstnice se confruntă cu o serie de factori care le fac vulnerabile și pot duce la excluziune socială, printre care dificultăți sau imposibilitatea de a-și asigura singure activități de bază ale vieții zilnice, imposibilitatea de a se gospodări singure, nevoia de asistență și îngrijire, lipsa unor venituri ori venituri insuficiente pentru asigurarea unui trai decent și mediu sigur de viață. Serviciile adresate grupului țintă persoane vârstnice în situații de vulnerabilitate, prin intermediul activităților din proiect vor genera o serie de efecte pe termen lung în ceea ce privește incluziunea socială și combaterea sărăciei în rândul persoanelor vârstnice deoarece prin creșterea accesului la servicii sociale integrate acestea vor avea oportunitatea de a depăși situația de vulnerabilitate în care se află și astfel va crește gradul de incluziune socială la nivelul Municipiului Timișoara

Prin anunțul public al Autorității de Management al Programului Operațional Capital Uman din data de 05.04.2019 privind cererile de finanțare aprobate în etapa de evaluare tehnică și financiară, pentru apelurile de proiecte POCU/436/4/4 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara a luat la cunoștință de includerea proiectului "GERAS – Generăm eficient, rapid, activ, sustenabil servicii integrate pentru vârstnici", cod SMIS 126135, în lista intermediară a proiectelor aprobate.

În ceea ce privește bugetul proiectului "GERAS – Generăm eficient, rapid, activ, sustenabil servicii integrate pentru vârstnici", cod SMIS 126135, situația este următoarea:

- Bugetul total eligibil: 2.780.725,50 lei; - Asistenta financiara nerambursabila (AFN): 2.724.917,00 lei; - Bugetul solicitat UE: 2.316.179,45 lei; - Contribuția de la Bugetul de stat: 408.737,55 lei; - Contribuție proprie beneficiar: 55.808,50 lei. În conformitate cu prevederile legislației naționale, respectiv Ordonanţa Guvernului nr. 40/2015

privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, precum şi normele de punere în aplicare, Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată, Legea nr. 500/2002, a finanţelor publice, cu modificările şi completările ulterioare, Legea nr. 273/2006 cu privire la finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, se propune:

- aprobarea derulării proiectului ""GERAS – Generăm eficient, rapid, activ, sustenabil servicii integrate pentru vârstnici", cod SMIS 126135;

- aprobarea valorii totale a bugetului propus pentru Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara, în sumă de 2.780.725,50 lei pentru implementarea proiectului "GERAS – Generăm eficient, rapid, activ, sustenabil servicii integrate pentru vârstnici", cod SMIS 126135, defalcat pe surse de finanțare, după cum urmează:

- Bugetul solicitat UE: 2.316.179,45 lei; - Contribuția de la Bugetul de stat: 408.737,55 lei; - Contribuție proprie beneficiar, din bugetul local al Municipiului Timișoara: 55.808,50 lei

- aprobarea alocării în bugetul local a sumei de 2.780.725,50 lei pentru perioada 2019-2022, ce constituie cheltuieli eligibile, în cadrul proiectului ""GERAS – Generăm eficient, rapid, activ, sustenabil servicii integrate pentru vârstnici", precum şi a cheltuielilor neeligibile sau conexe aferente acestui proiect care pot apărea pe parcursul implementării proiectului;

— SI m romania2019.eu Roton lo Cefa Tuniur Suporta
N

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA ,,În slujba oamenilor”

*Sediu administrativ: Str. Ioan Plavosin Nr. 21 Tel: 0356/416050 Fax: 0356/416049

Sediu social: Bulevardul Regele Carol I, nr.10 Tel/fax 0256/220583  e-mail: [email protected]

- includerea în lista de investiții a Municipiului Timișoara în cadrul Programului de Dezvoltare - Proiecte cu Finanțare din Fonduri Externe Nerambursabile a obiectivului – proiectul "GERAS – Generăm eficient, rapid, activ, sustenabil servicii integrate pentru vârstnici", cod SMIS 126135

- contribuția din bugetul UE și cofinanțarea națională se vor recupera conform prevederilor OG 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, precum şi normele de punere în aplicare;

Având în vedere cele expuse în prezentul raport, apreciem că proiectul de hotărâre privind aprobarea derulării proiectului "GERAS – Generăm eficient, rapid, activ, sustenabil servicii integrate pentru vârstnici", cod SMIS 126135 și a cheltuielilor aferente, îndeplineşte condiţiile pentru a fi supus dezbaterii şi aprobării plenului consiliului local.

Director General Director general adjunct Șef Serviciu Strategii Programe Jr. Rodica Surducan Gheorghe Florin Voichescu Codruța Darida Șef Serviciu Contabilitate-Buget-Finanțe Întocmit, Dana Bădău Consilier superior

Sara Tataru

— SI m romania2019.eu Roton lo Cefa Tuniur Suporta
N

Atasament: Expunere_motive.pdf

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

,,În slujba oamenilor”

*Sediu administrativ: Str. Ioan Plavosin Nr. 21 Tel: 0356/416050 Fax: 0356/416049

Sediu social: Bulevardul Regele Carol I, nr.10 Tel/fax 0256/220583  e-mail: [email protected]

Nr. ...............................

EXPUNERE DE MOTIVE PRIVIND OPORTUNITATEA PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

Sectiunea 1 Titlul proiectului de hotărâre

privind aprobarea derulării proiectului “GERAS – Generăm eficient, rapid, activ, sustenabil servicii integrate pentru vârstnici”, cod SMIS 126135 şi a cheltuielilor aferente

Sectiunea a 2 - a

Motivul emiterii proiectului de hotărâre

1. Descrierea situatiei actuale Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara a depus cererea de finanțare cu titlul "GERAS – Generăm eficient, rapid, activ, sustenabil servicii integrate pentru vârstnici", cod SMIS 126135, în cadrul apelului POCU/AP 4/PI 9.ii/OS 4.4 Reducerea numărului de persoane aparţinând grupurilor vulnerabile prin furnizarea unor servicii sociale/ medicale/ socio-profesionale/ de formare profesională adecvate nevoilor specifice. Conform Ghidului Solicitantului – Condiții Specifice - AP 4/ PI 9.ii/ OS 4.4, solicitanți eligibili pentru proiectele depuse în cadrul acestui apel au putut fi și furnizori de servicii sociale acreditați în condițiile legii, singuri sau în parteneriat cu actori relevanți. Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara este furnizor de servicii sociale acreditat conform Certificatului de acreditare seria AF, nr. 003748. Apelul a reprezentat o ocazie de a solicita finanțare din fonduri nerambursabile pentru un tipurile de servicii sociale pentru persoane vârstnice care sunt insuficient dezvoltate, în prezent, în municipiul Timișoara.

2. Schimbari preconizate și rezultate așteptate:

Proiectul se va derula pe o perioada de 34 de luni. Obiectivul general al proiectului îl reprezintă creșterea accesului la servicii sociale integrate, accesibile, durabile și de înaltă calitate prin dezvoltarea de servicii sociale integrate fără cazare si furnizarea acestor servicii unui număr de 165 de persoane vârstnice

— SI m romania2019.eu Roton lo Cefa Tuniur Suporta
N

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

,,În slujba oamenilor”

*Sediu administrativ: Str. Ioan Plavosin Nr. 21 Tel: 0356/416050 Fax: 0356/416049

Sediu social: Bulevardul Regele Carol I, nr.10 Tel/fax 0256/220583  e-mail: [email protected]

din Municipiul Timișoara aflate în situații de dependență și/sau risc de excluziune socială care determină o situație de vulnerabilitate, precum și depășirea situației de vulnerabilitate pentru minim 92 de persoane vârstnice ca urmare a sprijinului primit prin proiect.

Implementarea acestui proiect presupune dezvoltarea și furnizarea următoarelor 4 tipuri de servicii sociale de tip integrat:

- serviciului social de tip cantină socială dezvoltat prin extinderea componentei de transport hrana la domiciliu pentru persoane vârstnice cu deficiențe locomotorii, vor beneficia de servicii integrate 50 de persoane și toate cele 50 de persoane vor depăși situația de vulnerabilitate;

- serviciului social de tip centru de zi pentru persoane vârstnice (centru de zi de socializare și petrecere a timpului liber, tip club) vor beneficia de servicii integrate un număr de 55 de persoane, dintre care minim 10 persoane vor depăși situația de vulnerabilitate;

- serviciului social de tip centru de zi pentru persoane vârstnice (centru de asistență și recuperare) vor beneficia de servicii integrate număr de 40 de persoane, dintre care minim 12 vor depăși situația de vulnerabilitate;

- serviciului social de îngrijire la domiciliu pentru persoane vârstnice (tip unitate de îngrijire la domiciliu) vor beneficia de servicii integrate un număr de 20 de persoane printre care si persoane din comunități marginalizate și toate cele 20 de persoane vor depăși situația de vulnerabilitate.

3. Alte informatii - nu este cazul 4. Concluzii

Pentru motivele prezentate mai sus, propunem: - aprobarea derulării proiectului ""GERAS – Generăm eficient, rapid, activ, sustenabil servicii

integrate pentru vârstnici", cod SMIS 126135; - aprobarea valorii totale a bugetului propus pentru Direcția de Asistență Socială a Municipiului

Timișoara, în sumă de 2.780.725,50 lei pentru implementarea proiectului "GERAS – Generăm eficient, rapid, activ, sustenabil servicii integrate pentru vârstnici", cod SMIS 126135, defalcat pe surse de finanțare, după cum urmează:

- Bugetul solicitat UE: 2.316.179,45 lei; - Contribuția de la Bugetul de stat: 408.737,55 lei; - Contribuție proprie beneficiar, din bugetul local al Municipiului Timișoara: 55.808,50 lei

- aprobarea alocării în bugetul local a sumei de 2.780.725,50 lei pentru perioada 2019-2022, ce constituie cheltuieli eligibile, în cadrul proiectului ""GERAS – Generăm eficient, rapid, activ, sustenabil servicii integrate pentru vârstnici", precum şi a cheltuielilor neeligibile sau conexe aferente acestui proiect care pot apărea pe parcursul implementării proiectului;

— SI m romania2019.eu Roton lo Cefa Tuniur Suporta
N

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

,,În slujba oamenilor”

*Sediu administrativ: Str. Ioan Plavosin Nr. 21 Tel: 0356/416050 Fax: 0356/416049

Sediu social: Bulevardul Regele Carol I, nr.10 Tel/fax 0256/220583  e-mail: [email protected]

- includerea în lista de investiții a Municipiului Timișoara în cadrul Programului de Dezvoltare - Proiecte cu Finanțare din Fonduri Externe Nerambursabile a obiectivului – proiectul "GERAS – Generăm eficient, rapid, activ, sustenabil servicii integrate pentru vârstnici", cod SMIS 126135

- contribuția din bugetul UE și cofinanțarea națională se vor recupera conform prevederilor OG 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, precum şi normele de punere în aplicare;

PRIMAR VICEPRIMAR NICOLAE ROBU FARKAS IMRE

DIRECTOR GENERAL JR. RODICA SURDUCAN

Cod FO53-03,Ver.1

— SI m romania2019.eu Roton lo Cefa Tuniur Suporta
N