Consiliul Local Timisoara

Hotararea 158/11.04.2019 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 581/16.11.2018 privind aprobarea cererii de finantare „Îmbunătătirea eficientei energetice în sectorul rezidential prin reabilitarea termică a blocurilor de locuinte: zona Aradului - Torontalului" - cod smis 117404 si a cheltuielilor aferente, cu modificările ulterioare

11.04.2019

Hotararea Consiliului Local 158/11.04.2019
privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 581/16.11.2018 privind aprobarea cererii de finantare „Îmbunătătirea eficientei energetice în sectorul rezidential prin reabilitarea termică a blocurilor de locuinte: zona Aradului - Torontalului" - cod smis 117404 si a cheltuielilor aferente, cu modificările ulterioare


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Expunerea de motive nr. SC2019-7793/29.03.2019 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 581/16.11.2018 privind aprobarea cererii de finantare "Îmbunatatirea eficientei energetice în sectorul rezidential prin reabilitarea termică a blocurilor de locuinte: zona Aradului - Torontalului" - cod smis 117404 si a cheltuielilor aferente, cu modificările ulterioare - a domnului Nicolae Robu;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. SC2019-7794/29.03.2019 - al Directiei Dezvoltare din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
Având în vedere avizul Serviciului Juridic nr. SC2019-7794/01.04.2019 - Anexa la Raportul de specialitate nr. SC2019 - 7794/29.03.2019;
Având în vedere Avizul Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere prevederile Programului Operational Regional 2014-2020;
Având în vedere adresa ADR Vest nr. 5761/15.03.2019;
Având în vedere prevederile Legii nr. 500/2002, a finantelor publice, cu modificările si completarile ulterioare;
Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 cu privire la finantele publice locale, cu modificările si completarile ulterioare;
Având în vedere prevederile Ordonantei Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiara a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, precum si normele de punere în aplicare;
În conformitate cu dispozitiile art. 36, alin. (2), lit. e), alin. (7) lit. a) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publică locală, republicată si modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publică locală, republicată si modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă modificarea Art. 2 al Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 93/12.03.2019 care va avea următorul conţinut:
,,Se aprobă valoarea totală a proiectului "Îmbunătătirea eficientei energetice în sectorul rezidential prin reabilitarea termică a blocurilor de locuinte: zona Aradului - Torontalului", cod smis 117404, în cuantum de 3.778.590,27 lei (inclusiv TVA), din care valoare totală eligibilă 3.760.093,12 lei şi valoare totală neeligibilă de 18.497,15 lei.’’

Art. 2: Se aprobă modificarea Art. 3 al Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr.93/12.03.2019 care va avea următorul conţinut:
,, Se aprobă alocarea din bugetul local a contribuţiei proprii în proiect a Municipiului Timişoara în cuantum de 1.522.534,39 lei, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât şi contribuţia de 40% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 1.504.037,24 lei, reprezentând cofinanţarea proiectului "Îmbunătătirea eficientei energetice în sectorul rezidential prin reabilitarea termică a blocurilor de locuinte: zona Aradului - Torontalului", cod smis 117404.’’

Art. 3: Se aprobă modificarea Art. 5 al Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr. 93/12.03.2019 care va avea următorul conţinut:
,,Se aprobă recuperarea contribuţiei ce revine asociaţiilor de proprietari, în cuantum de 907.953.09 lei, în conformitate cu Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 29 din data: 25.01.2017 privind instituirea taxei de reabilitare termică si a mecanismului de recuperare a sumelor avansate de Consiliul Local al Municipiului Timisoara, pentru blocurile de locuinte finantate prin Programul Operational Regional 2014-2020, reprezentând:
o contributia asociatiei de proprietari la cheltuielile eligibile în cuantum de 890.862,00 lei;
o contributia asociatiei de proprietari la cheltuielile neeligibile în cuantum de 17.091,09 lei.’’

Art. 4: Restul articolelor din Hotararea Consiliului Local nr. 93/12.03.2019 rămân neschimbate.

Art. 5: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredintează Directia Dezvoltare si Directia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 6: Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timişoara şi pe site-ul propriu şi totodată, se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Generală Drumuri, Poduri, Parcaje şi Reţele de Utilităţi;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse I Est;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse II Vest;
- Direcţiei Comunicare - Relaţionare;
- Serviciului Scoli - Spitale;
- Biroului Sport - Cultură;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
IMRE FARKAS
Contrasemneaza
SECRETAR SIMONA DRĂGOI

Atasament: Expunere_motive.pdf

Cod FO53-03,Ver.1

ROMÂNIA JUDETUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMISOARA PRIMAR SC2019-__________________

EXPUNERE DE MOTIVE PRIVIND OPORTUNITATEA PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.581/16.11.2018 privind aprobarea cererii de finanţare „Îmbunătăţirea eficienţei energetice în sectorul rezidenţial prin reabilitarea termică a

blocurilor de locuinţe: zona Aradului - Torontalului” - cod smis 117404 şi a cheltuielilor aferente, cu modificările ulterioare

Motivul emiterii proiectului de hotărâre

1. Descrierea situaţiei actuale Municipiul Timișoara a depus cererea de finanțare cu titlul „Îmbunătăţirea eficienţei energetice în sectorul rezidenţial prin reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe: zona Aradului - Torontalului”, cod smis 117404, în cadrul apelului POR/173/3/1/Creșterea eficienței energetice în clădirile rezidențiale, clădirile publice și sistemele de iluminat public, îndeosebi a celor care înregistrează consumuri energetice mari. Cererea de finanțare nr. V/TM/2017/3/3.1/A/2/663/27.02.2018, cu titlul „Îmbunătăţirea eficienţei energetice în sectorul rezidenţial prin reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe: zona Aradului - Torontalului”, cod smis 117404 se află în etapa de contractare. Conform adresei ADR Vest nr.5761/15.03.2019 înregistrată la Primăria Municipiului Timișoara cu nr.CDD2019-195/22.03.2019 se solicită: ,,Având în vedere prevederile art. 71 din OUG 114/2018 publicată în Monitorul Oficial nr. 1116 din 29 decembrie 2018, privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene, în baza Instrucțiunii AM POR nr. 112 din 08.03.2019, vă solicităm, dacă este cazul, actualizarea estimărilor bugetare legate de valoarea preconizată a achizițiilor efectuate/care urmează să fie efectuate, a devizului general, precum și a tuturor documentelor relevante afectate de aceste modificări.’’ 2. Schimbări preconizate şi rezultate aşteptate Obiectivul general al proiectului îl reprezintă creşterea eficienţei energetice la blocurile de locuinţe din Municipiul Timisoara, prin realizarea unor lucrări de intervenţie care determină diminuarea consumurilor energetice pentru încălzirea apartamentelor, în condiţiile asigurării şi menţinerii climatului termic interior, prin limitarea pierderilor de căldură către mediul exterior precum şi ameliorarea aspectului urbanistic al localităţii. Investiţiile în eficienţa energetică a blocurilor de locuinţe vor contribui astfel la reducerea emisiilor de CO2, la reducerea sărăciei energetice în România prin reducerea costurilor cu încălzirea populaţiei, contribuind la

Cod FO53-03,Ver.1

îmbunătăţirea puterii de cumpărare a tuturor categoriilor, inclusiv a categoriilor sociale defavorizate. Implementarea măsurilor de eficienţă energetică în blocurile de locuinţe va duce la atingerea următoarelor obiective specifice:  Îmbunătăţirea condiţiilor de confort termic interior pentru clădirile rezidenţiale/ apartamentele supuse reabilitării.  Creșterea eficienţei energetice în clădirile care fac obiectul proiectului.  Creșterea nivelului de protecţie a mediului înconjurător. 3. Alte informaţii Implementarea acestui proiect presupune reabilitarea termică a 6 clădiri rezidențiale multietajate, respectiv a unui număr de 146 de apartamente; reducerea pierderilor de căldură și a consumurilor energetice în clădirile / apartamentele reabilitate și la reducerea emisiilor poluante generate de producerea, transportul și consumul de energie. 4. Concluzii În data de 24.10.2018, Agenția pentru Dezvoltare Regională Vest a aprobat cererea de finanțare cu titlul „Îmbunătăţirea eficienţei energetice în sectorul rezidenţial prin reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe: zona Aradului - Torontalului”, cod smis 117404. Conform adresei ADR Vest nr.5761/15.03.2019 înregistrată la Primăria Municipiului Timișoara cu nr.CDD2019-195/22.03.2019 se solicită actualizarea estimarilor bugetare legate de valoarea preconizată a achizițiilor efectuate/care urmează să fie efectuate, a devizului general, precum și a tuturor documentelor relevante afectate de aceste modificări, în baza art. art. 71 din OUG 114/2018. În acest sens, la solicitarea ADR Vest, a fost actualizat devizul general al proiectului în baza art. 71 din OUG 114/2018. Urmare a celor prezentate mai sus, considerăm că se impune modificarea HCL 581/16.11.2018 privind aprobarea cererii de finanţare „Îmbunătăţirea eficienţei energetice în sectorul rezidenţial prin reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe: zona Aradului - Torontalului”, şi a cheltuielilor aferente, modificată prin HCL nr.93/12.03.2019.

PRIMAR Director Directia Dezvoltare NICOLAE ROBU MAGDALENA NICOARĂ

Atasament: Raport_specialitate.pdf

1   

ROMÂNIA JUDETUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMISOARA PRIMĂRIA DIRECŢIA DEZVOLTARE NR. SC2019-

RAPORT DE SPECIALITATE

privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.581/16.11.2018 privind aprobarea cererii de finanţare „Îmbunătăţirea eficienţei energetice în sectorul rezidenţial prin reabilitarea termică a

blocurilor de locuinţe: zona Aradului - Torontalului” - cod smis 117404 şi a cheltuielilor aferente, cu modificările ulterioare

Având în vedere Expunerea de motive nr. ______________ a Primarului Municipiului Timişoara şi Proiectul de hotărâre privind modificarea Hotarârii nr.93/12.03.2019 privind aprobarea cererii de „Îmbunătăţirea eficienţei energetice în sectorul rezidenţial prin reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe: zona Aradului - Torontalului” cod smis 117404 şi a cheltuielilor aferente, facem următoarele precizări:

 Conform adresei ADR Vest nr.5761/15.03.2019 înregistrată la Primăria Municipiului Timișoara cu nr.CDD2019-195/22.03.2019 se solicită: ,,Având în vedere prevederile art. 71 din OUG 114/2018 publicată în Monitorul Oficial nr. 1116 din 29 decembrie 2018, privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal- bugetare, modificarea și completarea unor acte normative si prorogarea unor termene, în baza Instrucțiunii AM POR nr. 112 din 08.03.2019, vă solicităm, dacă este cazul, actualizarea estimărilor bugetare legate de valoarea preconizată a achizițiilor efectuate/care urmează să fie efectuate, a devizului general, precum și a tuturor documentelor relevante afectate de aceste modificări.’’

 În acest sens, la solicitarea ADR Vest, proiectantul a actualizat devizul general al proiectului în baza art. 71 din OUG 114/2018.

 Ca urmare a actualizării devizului general de către proiectant în baza art. 71 din OUG 114/2018 sunt necesare:

 modificarea art.2 din HCL nr. nr.93/12.03.2019 care va avea următorul conținut ,,Se aprobă valoarea totală a proiectului „Îmbunătăţirea eficienţei energetice în sectorul rezidenţial prin reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe: zona Aradului - Torontalului”, cod smis 117404, în cuantum de 3.778.590,27 lei (inclusiv TVA), din care valoare totală eligibilă 3.760.093,12 lei şi valoare totală neeligibilă de 18.497,15 lei.

 modificarea art.3 din HCL nr.93/12.03.2019 care va avea următorul conținut ,,Se aprobă alocarea din bugetul local a contribuției proprii în proiect a Municipiului Timișoara în cuantum de 1.522.534,39 lei, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât și contribuția de 40% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 1.504.037,24 lei, reprezentând cofinanțarea proiectului ,,Se aprobă valoarea totală a proiectului „Îmbunătăţirea eficienţei energetice în sectorul rezidenţial prin reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe: zona Aradului - Torontalului”, cod smis 117404.

2   

 modificarea art.5 din HCL nr.93/12.03.2019 care va avea următorul conținut ,,Se aprobă recuperarea contribuției ce revine asociațiilor de proprietari, în cuantum de 907.953.09 lei, în conformitate cu HCLMT nr. 29 din data: 25.01.2017 privind instituirea taxei de reabilitare termică şi a mecanismului de recuperare a sumelor avansate de Consiliul Local al Municipiului Timişoara, pentru blocurile de locuinţe finanţate prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, reprezentând:

o contribuţia asociaţiei de proprietari la cheltuielile eligibile în cuantum de 890.862,00 lei;

o contribuţia asociaţiei de proprietari la cheltuielile neeligibile în cuantum de 17.091,09 lei.

 Celelalte articole din HCL nr.93/12.03.2019 rămân neschimbate.

Având în vedere prevederile legale expuse în prezentul raport, precum si solicitarea ADR Vest nr.5761/15.03.2019, apreciem că proiectul de hotărâre privind modificarea considerăm că se impune modificarea HCL 581/16.11.2018 privind aprobarea cererii de finanţare „Îmbunătăţirea eficienţei energetice în sectorul rezidenţial prin reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe: zona Aradului - Torontalului”, şi a cheltuielilor aferente, modificată prin HCL nr.93/12.03.2019.

Director Direcția Dezvoltare Intocmit, Magdalena Nicoară Delia Zupcău