keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 328/14.06.2019 privind aprobarea devizului general actualizat conform OUG 114/2018 si aprobarea finantarii din bugetul local a obiectivului de investitii "Extindere Spital Clinic Municipal de Urgenta Timisoara cu un corp de constructie pentru un nou laborator de radioterapie si acces principal pentru vizitatori si ambulatoriu" - Timisoara, str. Gh. Dima nr.5

14.06.2019

Hotararea Consiliului Local 328/14.06.2019
privind aprobarea devizului general actualizat conform OUG 114/2018 si aprobarea finantarii din bugetul local a obiectivului de investitii "Extindere Spital Clinic Municipal de Urgenta Timisoara cu un corp de constructie pentru un nou laborator de radioterapie si acces principal pentru vizitatori si ambulatoriu" - Timisoara, str. Gh. Dima nr.5


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Expunerea de motive nr.SC2019-13354/30.05.2019 privind oportunitatea proiectului de hotarare a Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Avand in vedere Raportul de specialitate nr.SC2019-13354/30.05.2019 al Directiei Dezvoltare din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
Avand in vedere avizul Serviciului Juridic nr. SC2019-13354/05.06.2019 - Anexă la Raportul de specialitate nr. SC019 - 13354/30.05.2019;
Avand in vedere avizul Directiei Economice din data de 05.06.2019 - Anexă la Raportul de specialitate;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Avand in vedere prevederile OUG 114 /2018 privind instituirea unor masuri in domeniul investitiilor publice si a unor masuri fiscal-bugetare;
În conformitate cu prevederile art. 36 al.2 lit.d din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aproba actualizarea devizului general conform OUG 114/2018 pentru obiectivul de investitii "Extindere Spital Clinic Municipal de Urgenta Timisoara cu un corp de constructie pentru un nou laborator de radioterapie si acces principal pentru vizitatori si ambulatoriu" - Timisoara, str. Gheorghe Dima nr.5, dupa cum urmeaza:
Valoarea totala a devizului general = 2.629.136,795 lei (TVA inclus),
din care:
Valoarea lucrarilor de constructii-montaj (C+M) = 2.186.068,637 lei (TVA inclus)
Valoarea contractului de executie lucrari (PT+Executie lucrari) = 2.374.082.687 lei (TVA inclus).


Art. 2: Se aproba finantarea din bugetul local a sumei actualizate pentru obiectivul de investitii "Extindere Spital Clinic Municipal de Urgenta Timisoara cu un corp de constructie pentru un nou laborator de radioterapie si acces principal pentru vizitatori si ambulatoriu" - Timisoara, str. Gheorghe Dima nr.5 .


Art. 3 : Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Directia Dezvoltare si Directia Economica din cadrul Primăriei MunicipiuluiTimişoara.


Art. 4: Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timişoara şi pe site-ul propriu şi totodată, se comunică:
-Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Generală Drumuri, Poduri, Parcaje şi Reţele de Utilităţi;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse I Est;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse II Vest;
- Direcţiei Comunicare - Relaţionare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Mass-media locale.Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
SECRETAR SIMONA DRĂGOI

Atasament: Expunere_motive.pdf

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA DIRECŢIA DEZVOLTARE SERV.GENERARE MANAGEMENT PROIECTE CU

FINANȚARE INTERNAȚIONALĂ, NAȚIONALĂ SI LOCALĂ SC2019 - 13354/30.05.2019

EXPUNERE DE MOTIVE PRIVIND OPORTUNITATEA

PROIECTULUI DE HOTATARE privind aprobarea devizului general actualizat conform OUG 114/2018 si aprobarea finantarii din bugetul local a obiectivului de investitii „Extindere Spital Clinic Municipal de Urgenta Timisoara cu un corp de constructie pentru un nou laborator de radioterapie si acces principal pentru vizitatori si ambulatoriu” - Timisoara, str. Gheorghe Dima nr.5

Motivul emiterii proiectului de hotarare

1.Descrierea situatiei actuale Primaria Municipiului Timisoara doreste sa realizeze obiectivul de investitii „Extindere Spital Clinic Municipal de Urgenta Timisoara cu un corp de constructie pentru un nou laborator de radioterapie si acces principal pentru vizitatori si ambulatoriu”, in conformitate cu documentatia tehnico-economica Studiu de fezabilitate aprobata prin HCL nr.484/20.12.2017. Este de mentionat faptul ca Municipiul Timisoara a preluat in proprietatea sa, cu titlu gratuit, documentatia tehnico- economica Studiu de fezabilitate pentru obiectivul de investitii mai sus amintit, de la Spitalul Clinic Municipal Timisoara, in scopul continuarii serviciilor de proiectare si autorizare precum si realizarea investitiei propuse. Intre Municipiul Timisoara, in calitate de Achizitor si Asocierea: SC Mon-Alin Petro Construct SRL (lider) si SC Doragi Consulting SRL ( asociat), in calitate de Executant, este in derulare Contractul de executie lucrari nr.28/12.03.2018 avand ca obiect proiectarea si executia de lucrari pentru obiectivul de investitii: „Extindere Spital Clinic Municipal de Urgenta Timisoara cu un corp de constructie pentru un nou laborator de radioterapie si acces principal pentru vizitatori si ambulatoriu” - Timisoara, str. Gheorghe Dima nr.5. In data de 14.03.2019 s-a emis Autorizatia de Construire nr.281; in data de 29.03.2019 a avut loc predarea de amplasament iar in data de 01.04.2019 a fost dat ordinul de incepere pentru executia lucrarilor cu termen de finalizare 9 luni. 2.Modificari survenite Conform prevederilor OUG 114/2018 privind instituirea unor masuri in domeniul investitiilor publice si a unor masuri fiscal-bugetare, modificarea si completarea unor acte normative si prorogarea unor termene, executantul SC Mon-Alin Petro Construct SRL, prin adresa cu nr. SC2019-12238/17.05.2019 a transmis, pentru obiectivul de investitii mai sus amintit, devizele de lucrari actualizate si devizul general actualizat. Prin aplicarea prevederilor OUG 114/2018, respectiv cresterii manoperei orare la minim 17,928 lei/ora si a reducerii CAM de la 2,25% la 0,3375 %, valoarea devizului general creste cu valoarea de 156.396,265 lei (TVA inclus), astfel incat rezulta: Valoarea totala a devizului general = 2.629.136,795 lei (TVA inclus), din care: Valoarea lucrarilor de constructii-montaj (C+M) = 2.186.068,637 lei (TVA inclus) Valoarea contractului de executie lucrari (PT+Executie lucrari) = 2.374.082.687 lei (TVA inclus), Se face mentiunea ca pana la momentul prezentei, din contractul de executie lucrari s-au decontat doar serviciile de proiectare (in valoare de 53.043,49 lei) care nu intra sub incidenta OUG 114/2018.

= romania2019.eu Președinția României la Consiliul Uniunii Europene
sir

3.Concluzii Avand in vedere: prevederile OUG 114/2018 privind instituirea unor masuri in domeniul investitiilor publice si a unor masuri fiscal-bugetare si Devizul general actualizat, se impune aprobarea devizului general actualizat conform OUG 114/2018 si aprobarea finantarii investitiei „Extindere Spital Clinic Municipal de Urgenta Timisoara cu un corp de constructie pentru un nou laborator de radioterapie si acces principal pentru vizitatori si ambulatoriu” - Timisoara, str. Gheorghe Dima nr.5 din bugetul local al Municipiului Timisoara , in conformitate cu cele aratate mai sus.

Primar Director Directia Dezvoltare Nicolae ROBU Magdalena NICOARĂ

sir

Atasament: Raport_specialitate.pdf

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA DIRECŢIA DEZVOLTARE SERV.GENERARE MANAGEMENT PROIECTE CU

FINANȚARE INTERNAȚIONALĂ, NAȚIONALĂ SI LOCALĂ SC2019-13354 / 30.05.2019

RAPORT DE SPECIALITATE

privind aprobarea devizului general actualizat conform OUG 114/2018 si aprobarea finantarii din bugetul local a obiectivului de investitii „Extindere Spital Clinic Municipal de Urgenta Timisoara cu un corp de constructie pentru un nou laborator de radioterapie si acces principal pentru vizitatori si ambulatoriu” - Timisoara, str. Gheorghe Dima nr.5 Avand in vedere HCL nr. 484/ 20.12.2017 privind preluarea in proprietatea Municipiului Timisoara cu titlu gratuit si aprobarea documentatiei tehnico-economice - Studiu de Fezabilitate - pentru obiectivul de investitie „Extindere Spital Clinic Municipal de Urgenta Timisoara cu un corp de constructie pentru un nou laborator de radioterapie si acces principal pentru vizitatori si ambulatoriu” - Timisoara, str. Gheorghe Dima nr.5; Avand in vedere Expunerea de motive nr. SC2019-13354/ 30.05.2019 a Primarului Municipiului Timisoara si Proiectul de Hotarare privind: aprobarea devizului general actualizat conform OUG 114/2018 si aprobarea finantarii din bugetul local pentru obiectivul de investitie „Extindere Spital Clinic Municipal de Urgenta Timisoara cu un corp de constructie pentru un nou laborator de radioterapie si acces principal pentru vizitatori si ambulatoriu” - Timisoara, str. Gheorghe Dima nr.5, prin care se propune : -aprobarea devizului general actualizat ca urmare a majorarii acestuia cu valoarea de 156.396,265 lei (TVA inclus), valoare rezultata datorita cresterii manoperei orare la minim 17,928 lei/ora si a reducerii CAM de la 2,25% la 0,3375 %, conform prevederilor OUG 114/2018 privind instituirea unor masuri in domeniul investitiilor publice si a unor masuri fiscal-bugetare. Prin aplicarea prevederilor OUG 114/2018, rezulta: Valoarea totala a devizului general = 2.629.136,795 lei (TVA inclus), din care: Valoarea lucrarilor de constructii-montaj (C+M) = 2.186.068,637 lei (TVA inclus) Valoarea contractului de executie lucrari (PT+Executie lucrari) = 2.374.082.687 lei (TVA inclus), Se face mentiunea ca pana la momentul prezentei, din contractul de executie lucrari s-au decontat doar serviciile de proiectare (in valoare de 53.043,49 lei) care nu intra sub incidenta OUG 114/2018. In baza celor de mai sus apreciem ca Proiectul de Hotarare privind aprobarea devizului general actualizat conform OUG 114/2018 si aprobarea finantarii din bugetul local a obiectivului de investitii „Extindere Spital Clinic Municipal de Urgenta Timisoara cu un corp de constructie pentru un nou laborator de radioterapie si acces principal pentru vizitatori si ambulatoriu” - Timisoara, str. Gheorghe Dima nr.5, indeplineste conditiile pentru a fi supus dezbaterii si aprobarii Plenului Consiliului Local Timisoara. Prezentul raport fundamenteaza proiectul de hotarare din punct de vedere tehnic, nu il fundamenteaza din punct de vedere economic si al legalitatii si nu stabileste necesitatea si oportunitatea adoptarii proiectului de hotarare conform Legii 215/2001. Director Directia Dezvoltare Inspector de Specialitate Magdalena NICOARĂ Diana PAUSAN

= romania2019.eu Președinția României la Consiliul Uniunii Europene
sir

sir