keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 286/13.05.2008 privind aprobarea Studiului de fezabilitate privind "Refuncţionalizarea şi reabilitarea clădirilor ce aparţin Palatului Culturii din Timişoara, P-ţa Victoriei"

13.05.2008

Hotararea Consiliului Local 286/13.05.2008
privind aprobarea Studiului de fezabilitate privind "Refuncţionalizarea şi reabilitarea clădirilor ce aparţin Palatului Culturii din Timişoara, P-ţa Victoriei"


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2008-8363/17.04.2008 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. 2, lit (b) şi alin.4 lit.(d) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 alin.2 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată.


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă Studiul de fezabilitate şi realizarea obiectivului de investiţie "Refuncţionalizarea şi reabilitarea clădirilor ce aparţin Palatului Culturii din Timişoara, P-ţa Victoriei" în valoare de 80.156.600 lei întocmit de SC "EUROCONCEPT INGINERIE" SRL cu principalii indicatori tehnico-economici, prevăzuţi în Anexă care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Patrimoniu din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art.3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţia Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Drumuri şi Transporturi;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Serviciului Control şi Audit Intern;
- Biroului Relaţii Publice;
- Mass - media locale.Presedinte de sedinta
PAVEL ŢEPENEU
Contrasemneaza
P. SECRETAR SIMONA DRĂGOI

Atasament: Anexa.pdf

EEE
Ana LA FL 246 sia 13.05 2005 DEVIZUL GENERAL ESTIMATIV AL INVESTIŢIEI DEVIZUL GENERAL Privind cheltuielile necesare „Refuncționalizarea şi reabilitarea , realizării „PALATULUI CULTURII” TIMIŞOARA în lei/BURO la cura 3,6583 Lei din data de 06.03.2008 ARIANTA II. MAXIMALĂ | Denumirea capitolelor si subcapitolelor de Valoare TVA Valoare (inclusiv Gt. | cheltuieli (fără TVA) TVA ) Mii lei] Mii eo Mii lei | Mii lei Mil euro | | Mn 2 3 2 5 s | 7 CAPITOLUL 1 | cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului | T.1. | dbținerea terenului, = = = = = Tz. | teramului 29,6 8 5,6 35,2 9,5 T.3. | amenajări pentru protecția mediului şi aduce la starea - - - - - iniţială TOTAL CAPITOL 1 29,6 8 5,6 35,2 9,5 CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare chiectivului TOTAL CAPITOL 2 111 30 21 ! 132 35,7 CAPITOLUL 3 cheltuieli pentru proiectare si asistentă tehnică IT sedii de teren 18,5 5 3,5 22 5,3 Taxe pentru & avize, acorduri si autorizatii 55,5 15 10,5 ss 17,8 33.1 Proiectare si inginerie 1.183,5 320 224,9 1.408,4 380,8 31. | Organizarea procedurilor de achiziţie 36,9% 19 7.90 43,9 11,2 3.5. Consultanţă 606,4 164 115,2 721,6 195,1 3.8. Esistenţă tehnică 454,8 123 86,4 541,2 146,3 J

TOTAL CAPITOL 3 2355,6 637 447,5 2803,1 757,8 CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiția de bază 1.1, | Construcţii si instalații 59,312,6 [16.037,8| 11.269,4 70.582 19.085 4,2 Montaj utilaje telmologice 44,4 12 8,4 52,8 14,3 4,3 Utilaje, echipamente teologice si funcționale cu maxtaj 255,6 69,1 48,6 304,2 82,2 4.4 Utilaje fără minta) si echiparente de trassprit - - - - - 4.5, | Dotări 240,4 65 45,7 286,1 77,4 4.6 Active necorporale - - - - - TOTAL CAPITOL 4 59.853 16.183,9|11.372,1 71.225,1]| 19.258,9 CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli 51, | Organizare de santier T 5.1.1. Lucrări de canstrucții 1.183 321,5 225,5 1.414,39 382,6 5.1.2. Cheltuilei conee organizării şantierului 52. | Comisiomne, taxe, cote legale, costul creditului 788,3 213,2 149,8 938,1 253,6 5.3, | Cheltuieli diverse și neprevăzute 3.032,1 819,9 576,1 3,608,2 975,6 TOTAL CAPITOL 5 5.005,4 1.354,68 951,8 5.561,2 1.611,8 CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice şi teste şi predare la beneficisăr 5.1. | Pregatirea personalului de exploatare - - - - - 6.2. | Prdoe teologice si teste - - - = - TOTAL CAPITOL $ TOTAL GENERAL 67,358,6 |18.213,5|12.798,0 [80.156,6] 21.673,7 60.642,2 72.164,1] 19.512,8 Din care C+M

Atasament: Referat.pdf

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIŞOARA Aprobat DIRECŢIA PATRIMONIU P R I M A R, SERVICIUL TEHNIC-EDILITATE Nr. ………………………………………….. dr.ing. Gheorghe Ciuhandu

R E F E R A T Privind aprobarea Studiului de fezabilitate privind „Refuncţionalizarea şi reabilitarea clădirilor ce

aparţin Palatului Culturii din Timişoara, P-ţa Victoriei „. Ansamblul de clădiri ce aparţin Palatului Culturii, este format din 4 corpuri : a). Corpul vechi – Palatul Culturii propriu-zis şi 3 corpuri pentru depozitare şi confecţionare recuzită. Datorită vechimii celor 4 corpuri de clădire precum şi datorită influenţei în timp a factorilor externi, cele 4 corpuri necesită lucrări de reabilitare. Odată cu lucrările de reabilitare a celor 4 corpuri de clădire se doreşte şi refuncţionalizarea acestora pentru fiecare corp în parte, retehnologizarea echipamentelor de scenă şi schimbarea în întregime a instalaţiilor utilitare ale întregii clădiri. Investiţia este preconizată a se realiza pe parcursul a 3 ani. Lucrările sunt prevăzute a se realiza pe zone, permiţându-se utilizarea sălilor de spectacole şi spaţiilor destinate repetiţiilor celor patru instituţii de cultură respectiv : Teatrul Naţional, Opera Română, Teatrul German şi Teatrul Maghiar. Finanţarea investiţiei urmează să se facă prin alocaţiile de la bugetul local de la Ministerul Culturii prin aplicarea de asistenţă financiară nerambursabilă din partea Comisiei Europene sau prin diverse sponsorizări. Având în vedere studiul de fezabilitate – proiect nr.89/2007, întocmit de SC”EUROCONCEPT INGINERIE”SRL finanţarea proiectării se va face din bugetul local la cap.67.02.03.04 – Instituţii publice de spectacole şi concerte – Lucrări Noi. Eşalonarea investiţiei : 2008 – 2011.

P r o p u n e m : 1. Aprobarea studiului de fezabilitate şi realizarea obiectivului de investiţie „Refuncţionalizarea

şi reabilitarea clădirilor ce aparţin Palatului Culturii din Timişoara, P-ţa Victoriei „ în valoare de 80.156.600 lei întocmit de SC”EUROCONCEPT INGINERIE”SRL cu principalii indicatori tehnico-economici, prevăzuţi în anexă la prezentul.

2. Realizarea lucrărilor se va face pe parcursul anilor 2008-2011. 3. Promovarea unui Proiect de Hotărâre ce se va înainta Consiliului Local în vederea aprobării

Studiului de fezabilitate al investiţiei.

VICEPRIMAR, DIRECTOR, Ing. Adrian Orza ec. Nicuşor C-tin Miuţ

ŞEF SERVICIU, Ing. Marius Duma ÎNTOCMIT, Sing. Petru Păvan

Avizat : SERVICIUL JURIDIC,

Red. SP cod. FP-53-01, Ver.1 Dact. MH Ex.2.